Centrum informačních technologií
Centrum informačních technologií (dále CIT) zajišťuje pro Ostravskou univerzitu
v Ostravě (dále OU) širokou nabídku služeb, zejména služby počítačových sítí, provoz
informačních systémů a technickou správu PC na budovách.
Hlavní služby a informační systémy:
Uživatelské konto v síti Ostravské univerzity
Každý student OU má pro každé studium na OU přiděleno osobní studijní číslo. Pro
každé takové osobní studijní číslo je automaticky vytvořeno uživatelské konto do sítě
OU. Konto slouží pro přihlášení do sítě Novell, Portálu, studentského emailu, Moodle
apod.
Student, který studuje více studijních oborů má tedy více osobních studijních čísel.
Pro každé osobní studijní číslo má tedy jedno konto.
U uživatelských kont do sítě OU se jako přihlašovací jméno používá osobní studijní
číslo studenta, např.: R01234. Heslo je při vytvoření konta nastaveno na x + rodné
číslo (např. x7506235987).
Heslo je z bezpečnostních důvodů nutné změnit – doporučujeme tuto změnu provést
co nejdříve. Heslo je možno změnit na Portále OU (http://portal.osu.cz) v sekci moje
stránka – změna hesla. Pro každé konto je nutno heslo změnit zvlášť, protože
neexistuje provázanost mezi těmito konty.
Konta jsou automaticky vytvořena do jednoho dne ode dne zápisu. V případě
přerušení nebo ukončení studia je konto automaticky nejdříve zablokováno, poté
smazáno. Za ukončení studia se považuje den státnic, tedy tento den je konto
blokováno.
Podrobnější informace lze nalézt na: http://portal.osu.cz/cit/sluzby.
Kontakt na technickou podporu: [email protected]
E-mail pro studenty OU
Každý student má během svého studia k dispozici elektronickou adresu
[email protected] (např. [email protected]), na kterou jsou
mu zasílány veškeré důležité pokyny, informace, příp. změny týkající se studia na
OU. Osobní studijní číslo studenta je zároveň přihlašovací jméno do studentské pošty.
Heslo pro přístup k poště je totožné s heslem do sítě OU.
Přistupovat k poštovní schránce je možné:
• přes webové rozhraní na https://student.osu.cz,
• pomocí emailových klientů (MS Outlook, Mozilla, Thunderbird, apod.).
Podrobnější informace o práci s elektronickou poštou, včetně konfigurace emailových klientů a možnostech přesměrování, jsou na https://student.osu.cz nebo na
http://portal.osu.cz/cit/sluzby.
Kontakt na technickou podporu: [email protected]
Identifikační karty OU
Jako identifikační průkaz studenta OU slouží čipová bezkontaktní karta. Student má
možnost si vybrat jeden typ karty:
• Studentská identifikační karta.
Její využití je omezeno pouze v rámci univerzity. Zajišťuje tyto služby:
o používaní stravovacího systému v menze OU,
o využívání služeb univerzitní knihovny OU,
o využití v rámci elektronické peněženky OU (CUS),
o oprávnění ke vstupu do vybraných prostorů OU (např. některé PC učebny,
studovny).
Kartu si hradí student, cena je 100 Kč.
• Studentská identifikační karta s licencí ISIC
Slouží jako mezinárodní průkaz studenta. Karta s licencí ISIC (International
Student Identity Card) je určena pouze pro studenty prezenční formy studia.
Zajišťuje veškeré služby, jako Studentská identifikační karta, navíc ji lze využívat
jako klasickou kartu ISIC. Oproti Studentské identifikační kartě přináší výhody a
slevy, které jsou zajišťovány společností GTS ALIVE s.r.o. Podrobnější informace
o výhodách lze nalézt na http://www.isic.cz.
Kartu si hradí studenti, cena je 220 Kč.
• Karta účastníka celoživotního vzdělávání (CŽV)
Tato karta je určena pouze pro účastníky CŽV, kteří nemají nárok na jiný typ
karty. První karta pro účastníky CŽV je vydávána bezplatně.
Platba karet
Úhrada za vystavení katy se provádí pomocí „elektronické peněženky“ OU (dále jen
CUS). Finance se vkládají na účet univerzity vedený u České národní banky
v Ostravě:
- č. ú. 931761/0710
- VS 901088
- specifický symbol pro platby je individuální, je uveden na osobní stránce každého
studenta na Portále OU (Moje stránka – Personální informace).
Aktuální zůstatek konta CUS (Kč) najde každý student na své portálové stránce Portál
– Moje stránka – Personální informace), kde může sledovat, kolik peněz má k
dispozici pro další platby. Před vyzvednutím karty je nutné, aby na kontě CUS byl
dostatek financí. Převod financí může trvat i 3-4 pracovní dny, proto je třeba provést
převedení financí na konto CUS v dostatečném předstihu.
Focení studentů na karty a výdej karet bude od začátku září probíhat na kartovém
centru. Kartové centrum je umístěno na budově IT (Bráfova 5), v místnosti IT103. Od
16. 9. do konce října bude mít kartové centrum prodloužené úřední hodiny: pondělí až
pátek, vždy 8:00-11:00 a 12:00-15:00. K focení je nutno přinést občanský průkaz.
Studenti, kteří již na OU dříve studovali, a mají již kartu vystavenou OU, si nemusí
pořizovat novou kartu, stačí prodloužení její platnosti. Podrobnější informace
naleznete na Portále OU.
Podrobnější informace lze nalézt na: http://portal.osu.cz/cit/karty
Kontakt na technickou podporu: [email protected]
Elektronická peněženka
Pro platby na OU se používá elektronická peněženka – Centrální úhradový systém
(CUS). Ten umožní lepší sledování, kontrolu plateb, jejich rychlejší a přímočařejší
vyřízení.
„Elektronickou peněženkou“ se platí služby poskytované menzou, poplatky za
nadstandardní služby, poplatky v univerzitní knihovně, skriptárně atd.
Na místech, kde bude možné platit „elektronickou peněženkou“, jsou instalována k
tomu sloužící zařízení (studijní oddělení mají „čtečky“ i tiskárny pro CUS účtenky).
K „placení“ slouží identifikační karta studenta.
Student pro takové „platby“ vkládá dostatečný finanční obnos na účet univerzity.
Finance vkládá na účet univerzity vedený u České národní banky v Ostravě.
- č. ú. 931761/0710,
- VS 901088,
- specifický symbol pro platby je individuální, je uveden na osobní stránce každého
studenta na Portále (Moje stránka – Personální informace).
Aktuální zůstatek konta CUS (Kč) najde každý student na své portálové stránce
(Portál – Moje stránka – Personální informace), kde může sledovat, kolik peněz má k
dispozici pro další platby.
Kontakt na technickou podporu: [email protected]
STAG – informační systém studijní agendy
Informační systém studijní agendy eviduje všechny podstatné údaje týkající se studia
na OU, z čehož vyplývá, že je jedním z nejdůležitějších provozovaných informačních
systémů na OU. Obsah informačního systému:
• důležité údaje vedené o studentech – osobní údaje, předměty, získané kredity a
známky, zkoušky a další,
• informace o studijních programech, studijních oborech, plánech, předmětech,
• pracoviště – fakulty, katedry, ústavy,
• informace o přijímacím řízení,
• evaluace – hodnocení kvality výuky,
• další údaje nutné pro provozování informačního systému.
Dostupnost systému pro studenty:
• odkudkoliv přes webové rozhraní (na adrese http://portal.osu.cz),
• z počítačových učeben OU.
Funkce dostupné studentům:
• předzápis (volba předmětů, které student bude studovat, pouze z portálu OU),
• zapisování na zkouškové termíny (pouze z portálu OU),
• evaluace (pouze z webového rozhraní),
• prohlížení (informace o studijních plánech, sylabech předmětů, programech a
oborech, pouze z portálu OU).
Studenti jsou povinni používat IS STAG pro předzápis a zapisování zkouškových
termínů. Student, který studuje více studijních programů, má více osobních studijních
čísel, tudíž i více uživatelských kont.
Kontakt na technickou podporu: [email protected]
Síť Novell
Síť Novell poskytuje na OU hlavně tyto služby:
• přihlášení do sítě,
• ukládání uživatelských dat a přístup k nim z internetu,
• přístup ke sdíleným datům (např. studijní materiály),
• umístění osobních www stránek.
Přistupovat k datům v síti Novell je možno:
• z počítačů na učebnách OU,
• z internetu – přes webové rozhraní (http://soubory.osu.cz)
Podrobnější informace lze nalézt na: http://portal.osu.cz/cit/sluzby v sekci Groupwise,
Novell.
Kontakt na technickou podporu: [email protected]
Portál
Portál je informační systém sloužící ke zveřejňování informací pro studenty a
zaměstnance OU. Slouží také jako vstupní brána do některých dalších vnitřních
informačních systémů.
Na vstupní stránce Portálu (http://portal.osu.cz) jsou odkazy na rozvrhové podklady,
do studentské a zaměstnanecké pošty a dalších systémů.
Pro přihlášení do Portálu slouží přihlašovací jméno (ID uživatele) a heslo stejné,
jako je do sítě OU, Studijní agendy a studentské pošty.
Po přihlášení do Portálu je možno najít několik důležitých a nezbytných informací ke
studiu:
• Helpdesk (Portál – Moje stránka – HelpDesk) – hlášení poruch týkajících se
informačních systémů na OU,
• Studium (Portál – Moje stránka – Studium) – zde student najde potvrzení o
studiu, rozhodnuti ubytovacího stipendia,
• Elektronický index (Portál – Moje stránka – Studium – Elektronický index) –
informace o studentovi, rozvrh, zkoušky, známky, plnění předmětů,
• Stipendia studenta (Portál – Moje stránka – Studium – Stipendia studenta) –
student zde může změnit své evidované osobní údaje, sledovat stav svých
závazků a pohledávek vůči škole, seznam svých minulých i současných studií
na školách v ČR a sledovat stav žádosti o sociální a ubytovací stipendia,
• Předzápis (Portál – Moje stránka – Studium – Předzápis) – umožňuje
studentům provedení zápisu a odepsání jednotlivých rozvrhových akcí
předmětů,
• Přihlašování na zkoušky (Portál – Moje stránka – Studium – Přihlašování na
zkoušky) – studentovi zobrazí seznam všech jemu dostupných vypsaných
zkouškových termínů a umožní mu se na ně zapsat či zápis zrušit,
• Studijní materiály (Portál – Moje stránka – Studium – Studijní materiály) –
studenti tady najdou studijní materiály k předmětům, na které jsou přihlášeni,
• Koleje a menzy (Portál – Provoz a služby – Koleje a menzy) – informace o
ubytování (ceny kolejného, elektronické přihlášky k ubytování), informace o
stravování (menza), registrace IP adres (aktivace internetu na kolejích, platby
za internet),
• DIPL (Portál – Informační systémy – Databáze VŠKP) – databáze
vysokoškolských kvalifikačních prací
• Dokumenty (Portál – Dokumenty – fakultní dokumenty) – směrnice děkana,
studijní a zkušební řád, volební a jednací řád, atd.,
• Stránky fakult (Portál – Fakulty a ústavy – výběr konkrétní fakulty) – zde
mohou studenti pod konkrétní fakultou najít např. aktuality, nástěnku, studium
(např. Přírodovědecká fakulta – rozvrh hodin, 5P – první pomoc pro prváka
Pedagogické fakulty, časté dotazy studentů,…), věda a výzkum, zahraniční
vztahy, dokumenty, akademický senát, diskusní fórum, jednotlivé katedry,…
• ECTS výjezdy (Portál – Moje stránka – Studium – ECTS výjezdy) – výjezdy
studentů do zahraničí,
• ECTS příjezdy (Portál – Moje stránka – Studium – ECTS příjezdy) – příjezdy
studentů ze zahraničí,
• Hodnocení kvality (Portál – Moje stránka – Studium – Hodnocení kvality) –
zde mohou studenti hodnotit kvalitu výuky na OU,
• Plagiáty (Portál – Moje stránka – Studium – Plagiáty) – ke sledování průběhu
kontroly kvalifikačních prací systémem theses.cz, který kontroluje
odevzdávané kvalifikační práce navzájem a hledá podobné či shodné části
textu,
• Seminární práce (Portál – Moje stránka – Studium – Seminární práce) –
studenti se mohou přihlašovat na témata zadané vyučujícím a elektronicky
odevzdávat své práce. Odevzdané práce jsou porovnávané s pracemi
uloženými na odevzdej.cz,
• Elektronická peněženka (CUS) – Centrálním úhradovým systémem je možné
platit některé ze služeb na OU, jako např. některé studijní poplatky, menzovní
poplatky atd. Do budoucna se plánuje rozšíření CUS o další poplatky na OU.
Disponibilní zůstatek konta CUS a historii je možné dohledat (Portál – Moje
stránka – Studium – Personální informace) v informacích o studentovi.
Kontakt na technickou podporu: [email protected]
Moodle - E-learning
Moodle je systém pro řízení výuky využívaný pro e-learning. Pro studenta je Moodle,
přístupný na http://moodle.osu.cz, jeho vlastním virtuálním studijním prostředím, ve
kterém nalezne kurzy (předměty) z aktuálního semestru. Kurzy mohou obsahovat
pokyny ke studiu, studijní materiály, testy, ankety, diskusní fóra apod.
Pro přihlášení do Moodle na Ostravské univerzitě použijte své přihlašovací jméno a
heslo jako do sítě OU.
O tom, že bude výuka probíhat s využitím systému Moodle, by Vás měl informovat
vyučující. Není pravidlem, že všechny kurzy (předměty) jsou v Moodle zavedeny.
Kontakt na technickou podporu: [email protected]
Internetové připojení na kolejích Hladnov a Vítkovice
Na kolejích OU na Hladnově a ve Vítkovicích je možno připojit počítače do internetu.
Podrobnější informace lze nalézt na adrese http://koleje.osu.cz/internet.
Kontakt na technickou podporu: [email protected]
Wi-Fi
eduroam
Bezdrátová počítačová síť, do které se mohou studenti a zaměstnanci kdykoliv připojit
notebooky a jinými zařízeními. Stejná síť je na základě smluv šířena i v jiných
českých i zahraničních univerzitách, můžete se tak k Wi-Fi připojit nejen na OU.
Před prvním použitím je nutné si prostudovat návod na připojení, zejména kvůli
správnému tvaru přihlašovacího jména a kvůli vytvoření zvláštního hesla pro tuto síť.
Návod lze spolu s dalšími informacemi nalézt na adrese http://eduroam.osu.cz.
CIT doporučuje přednostní využívání sítě eduroam.
osu-simple
Pomocná síť s omezeními šířená pouze v některých prostorách OU. Nevyžaduje
konfiguraci a přihlašování do ní se provádí jménem a heslem jako do Portálu, pošty a
jiných služeb. Pokud není šifrování obsahu zajištěno jinými prostředky (např.
HTTPS), pak přenášená data lze snadno odposlouchávat.
Kontakt na technickou podporu: [email protected]
Technici
Technici CIT jako součást Úseku péče o zákazníky zajišťují technickou a servisní
podporu koncovým uživatelům výpočetní techniky. Dále vykonávají správu a údržbu
počítačových učeben a studoven.
V případě problému s počítačem na učebně OU je možno techniky kontaktovat na
adrese [email protected]
Univerzitní knihovna
http://knihovna.osu.cz
UK OU je veřejnou knihovnou se specializovanými fondy a informačními zdroji,
tematicky odpovídajícími základní profilaci fakult a ústavů OU. Zahrnují výpůjční
služby včetně meziknihovních, dále rešerše a škálu referenčních a konzultačních
služeb nebo informační vzdělávání. Mnohé z nich jsou dostupné online.
Online služby UK OU
Vyhledávání v online katalogu UK OU – http://aleph.osu.cz
Pro přihlášení do online katalogu slouží přihlašovací jméno (ID uživatele) a heslo
stejné, jako je do sítě OU, Studijní agendy a studentské pošty.
Další online služby:
• novinková služba (nové přírůstky v katalogu),
• samoobslužné služby výpůjčního protokolu (objednávky, rezervace,
prodlužování výpůjček, požadavky na meziknihovní výpůjční službu),
• zpřístupňování databází odborných informací (via internet, WIFI, vzdálený
přístup),
• Zeptejte se knihovny (informační rozcestník, zpětná vazba) –
http://knihovna.osu.cz/index.php?id=1201&kategorie=34597.
Kontakt na technickou podporu: [email protected]
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
17.09.2013
1/ 4
Seznam osobních čísel studentů 1. ročníků zapsaných v září 2013
Pozn.:
*
za jménem studenta = student tento rok opakuje ročník
Fak: FPR Stud.program: %
Roč: 1-1 Obor/Komb: %
Místo studia: %
Čís.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Os. číslo
R13642
P13179
P13167
P13166
R13564
R13643
R13644
P13191
R13645
R13660
P13254
R13661
R13646
R13565
P13218
R13566
P13243
P13219
R13647
P13221
P13194
P13255
P13256
P13259
P13262
P13265
R13662
P13172
R13567
R13663
P13224
P13175
P13195
R13630
R13664
P13250
P13196
P13275
R13568
R13665
P13197
R13666
P13198
P13257
P13199
P13280
P13260
R13667
P13226
P13176
Obor-zkr./Kombinace
1702R005-BFB-0
1301V009-PGK-0
1301V017-EGP-0
1103V999-AMFMP4-0
1101R016-SE-KIP-04
1702R005-BFB-0
1702R005-BFB-0
1301T004-FGN-0
1702R005-BFB-0
1801R001-INB-0
1802T006-ISN-02
1801R001-INB-0
1702R005-BFB-0
1101R016-SE-KSG-02
In-Aj 2ob.N ss
1101R016-SE-KSG-02
1604T005-OKN-0
1301T020-GRN-0
1702R005-BFB-0
1301T004-FGN-0
1301T024-MEGN-0
1802T006-ISN-02
1802T006-ISN-02
Ch-Ma 2ob.N ss
1301T020-GRN-0
1301T004-FGN-0
1801R001-INB-0
1403V004-ACHK-00
1101R016-SE-KIP-04
1801R001-INB-0
1407T021-ACHPFN-0
1301V009-PGP-0
1301T024-MEGN-0
Ma-In 2ob.
1801R001-INB-0
1802T006-ISN k-02
1301T024-MEGN-0
Bi-Ge 2ob.N ss
1101R016-SE-KSG-02
1801R001-INB-0
1301T024-MEGN-0
1801R001-INB-0
1301T024-MEGN-0
1802T006-ISN-02
1301T024-MEGN-0
1103T002-AMEN-0
Ge-Zsv 2ob.N ss
1801R001-INB-0
1301T004-FGN-0
1301V009-PGP-0
Typ: %
Forma: %
Ročník Jméno
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ADÁMEK Martin
ANDĚL Milan, RNDr.
ANTAL Miroslav, Mgr.
BACOVSKÝ Martin, Mgr.
BALCIOGLU Erce Can
BAZALOVÁ Markéta
BEDNÁŘOVÁ Nikola
BIČANKOVÁ Barbora
BIELAN Karel
BIELCZYK Daniel
BROŽ Michal
BUCHAČ Patrik
BUCHELOVÁ Monika
BÜYÜKAKTAŞ Banu
CIBULKA Vítězslav
ÇINAR Mustafa
ČECHÁK Vojtěch
ČERMÁKOVÁ Lenka, Bc.
ČERNÁK Michal
ČERNOCHOVÁ Kateřina
ČERNOCHOVÁ Kateřina
DANĚK Ondřej
DEDEK Jan
DENEROVÁ Andrea
DOSTÁLOVÁ Monika
DUPAĽ Lukáš
ELBEL Jakub
ENDLOVÁ Lenka, Mgr.
FEKIAČ Filip
FIALA Jan
FOITZIKOVÁ Lucie
FRIC Jan, Mgr.
GAJDOŠOVÁ Kateřina
GAZDA Tomáš
GNEBUS Martin
GONGOLOVÁ Zuzana
GRANDETTIOVÁ Nikol, Bc.
GRYGOVÁ Nikol
GÜMÜŞTEK?N Yeş?M
HABÁN Tomáš
HADWIGEROVÁ Eliška
HAJT Dominik
HANTÁKOVÁ Natália
HAUSMEIER Martin
HEINRICH Roman, Bc.
HEMZOVÁ Markéta
HOFER Ivo
HOFOVÁ Martina
HOLEŠOVSKÁ Andrea
HOLUB Martin, Mgr.
Spec: %
Krou.sk.: %
Cel.Vzděl: N
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
17.09.2013
2/ 4
Seznam osobních čísel studentů 1. ročníků zapsaných v září 2013
Pozn.:
*
za jménem studenta = student tento rok opakuje ročník
Fak: FPR Stud.program: %
Roč: 1-1 Obor/Komb: %
Místo studia: %
Čís.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Os. číslo
P13244
R13637
P13269
P13173
R13668
P13168
P13271
P13189
P13235
P13238
P13239
R13569
P13228
P13245
R13631
P13225
P13240
P13247
P13214
P13266
R13648
P13200
P13201
R13669
P13233
R13628
P13202
P13267
R13570
P13190
P13177
R13649
P13258
P13272
P13203
P13232
R13670
P13276
P13215
R13650
P13222
R13634
R13632
P13249
R13671
P13178
P13182
P13270
P13183
R13638
Obor-zkr./Kombinace
1604T005-OKN-0
1103R004-AMB-0
Fy-Ma 2ob.N ss
1403V004-ACHK-00
1801R001-INB-0
1301V017-EGP-0
1501T019-EBN-0
1501V001-BP-00
1301T009-PGN-0
1301T009-PGN-0
1301T009-PGN-0
1101R016-SE-KSG-02
1802V001-AI PHD P-0
1604T005-OKN-0
Ma-In 2ob.
1407T021-ACHPFN-0
1301T009-PGN-0
Ma-Ge 2ob.N ss
1802T006-ISN k-02
1301T004-FGN-0
1702R005-BFB-0
1301T024-MEGN-0
1301T024-MEGN-0
1801R001-INB-0
1103V999-AMFMP4-0
1501R015-SBB-0
1301T024-MEGN-0
1301T004-FGN-0
1101R016-SE-KSG-02
1501V001-BP-00
1301V009-PGP-0
1702R005-BFB-0
1802T006-ISN-02
1501T019-EBN-0
1301T024-MEGN-0
1301V009-PGK-0
1801R001-INB-0
Bi-Ge 2ob.N ss
1802T006-ISN k-02
1702R005-BFB-0
1103T004-AMN-0
Fy-Ma 2ob.
Ma-In 2ob.
Ma-In 2ob.N ss
1801R001-INB-0
1301V009-PGP-0
1501V001-BP-00
Fy-Bi 2ob.N ss
1501V001-BP-00
1103R004-AMB-0
Typ: %
Forma: %
Ročník Jméno
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HONAJZEROVÁ Vendula
HRABAL Tomáš, Mgr.
HRABOVSKÁ Kamila, Ing. Ph.D.
HRVOLOVÁ Barbora, Ing. Mgr.
HUDEC Daniel
HŮLA Petr, Mgr.
HUSOVSKÁ Monika
ISHEMGULOVA Aygul, Mgr.
JABŮRKOVÁ Monika
JAGOŠOVÁ Andrea
JAKUBCOVÁ Kristýna
JANITE Ilva
JARUŠEK Robert, Mgr.
JENÍKOVÁ Kateřina
JIRÁSEK Jan
JOCHYMKOVÁ Olga
KACHTÍKOVÁ Diana
KAŇOKOVÁ Jana
KARAS Petr
KAŠING Martin
KLEČKA Tomáš, Ing.
KLUZOVÁ Iveta
KOCICH David, Bc.
KOCICHOVÁ Markéta
KOLÁŘ Martin, Mgr.
KOMÁRKOVÁ Martina
KONVIČNÁ Marie, Bc.
KOWAL Adam
KOZMA Zoltan Balazs
KRAEVA Natalia, Ing.
KRÁL Ondřej, Mgr.
KRAMÁŘOVÁ Zuzana
KRAYZLOVÁ Markéta
KRMELOVÁ Hana
KRPEC Petr, Bc.
KUBEŠ František, Mgr.
KUBINOVÁ Hana
KUFOVÁ Markéta
KUTÁČEK Slávek
LABUDEK Kamil
LINDOVSKÝ Jan, Bc.
LINDOVSKÝ Jan, Bc.
LIPOWSKÁ Lenka
LIŠTVANOVÁ Izabela
MÁCHA Ladislav
MACHÁLKOVÁ Denisa, Mgr.
MANTIČ Michal, Mgr.
MARTINEK Jan
MICHNA Karel, Mgr.
MIKULAJČÍK Radim
Spec: %
Krou.sk.: %
Cel.Vzděl: N
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
17.09.2013
3/ 4
Seznam osobních čísel studentů 1. ročníků zapsaných v září 2013
Pozn.:
*
za jménem studenta = student tento rok opakuje ročník
Fak: FPR Stud.program: %
Roč: 1-1 Obor/Komb: %
Místo studia: %
Čís.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Os. číslo
R13651
P13216
R13672
P13188
P13273
P13184
R13626
P13251
P13277
P13282
P13252
P13181
P13241
P13223
R13673
R13633
P13204
P13268
R13674
P13281
R13675
P13205
P13185
P13263
P13246
P13206
P13192
R13635
P13248
R13676
P13274
P13207
P13227
P13213
R13652
P13229
P13217
P13208
P13234
R13577
P13171
R13636
P13211
P13230
P13278
P13264
P13261
R13681
R13677
P13174
Obor-zkr./Kombinace
1702R005-BFB-0
1802T006-ISN k-02
1801R001-INB-0
1301V009-PGP-0
1501T019-EBN-0
1501V001-BP-00
1101R016-SE-KSG-02
1802T006-ISN k-02
Bi 1ob.N ss
1501T015-SBN-0
1802T006-ISN k-02
1702V005-BFP-0
1301T009-PGN-0
1103T004-AMN-0
1801R001-INB-0
Ma-In 2ob.
1301T024-MEGN-0
1301T004-FGN-0
1801R001-INB-0
1103T002-AMEN-0
1801R001-INB-0
1301T024-MEGN-0
1501V001-BP-00
1301T020-GRN-0
1604T005-OKN-0
1301T024-MEGN-0
1301V017-EGP-0
Fy-Ma 2ob.
Ma-Vv 2ob.N ss
1801R001-INB-0
1501T019-EBN-0
1301T024-MEGN-0
1501V001-BP-00
1802T006-ISN-02
1702R005-BFB-0
1802V001-AI PHD P-0
1802T006-ISN k-02
1301T024-MEGN-0
1103V999-AMFMP4-0
1101R016-SE-KMA-01
1403V004-ACHP-00
Fy-Ma 2ob.
Ma-Zsv 2ob.N ss
1802V001-AI PHD P-0
Bi 1ob.N ss
Ge-Hi 2ob.N ss
Ge-Tv 2ob.N ss
1702R005-BFB-0
1801R001-INB-0
1301V009-PGP-0
Typ: %
Forma: %
Ročník Jméno
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MIKUŠ Radek
MOKROŠ Jakub
MOLNÁRI Štefan
MRAVCOVÁ Barbara, Mgr.
MRÓZKOVÁ Aneta
MUSIOLEK David, Mgr.
MWOVA Pamenas Mutuku
NĚMEC Jiří
NGUYEN Pavel
NGUYEN Pavel
NOVÁK Vlastislav
OPÁLKOVÁ Marie, Mgr.
OSMANČÍKOVÁ Lenka
OTÁHALOVÁ Veronika, Bc.
OŽANOVÁ Anna
PADYCHOVÁ Markéta
PASZ Václav
PATOČKA Aleš
PAVLÍČEK Daniel
PAVLÍKOVÁ Tereza
PAVLUSOVÁ Denisa
PETROVÁ Vendula
PETRŽELKOVÁ Romana, Mgr.
PIEKAR Petr
PIERANOVÁ Simona
PILCHOVÁ Tereza
PLUHÁČKOVÁ Markéta, Mgr.
POLEDNÍKOVÁ Petra, Mgr. Bc.
PRESOVÁ Anna
PROCHÁZKOVÁ Anna
PROKOPOVÁ Martina
PUCZOKOVÁ Monika
PYSZKO Petr, Mgr.
RAŠÍKOVÁ Markéta
ROMAN Radim
ROMBOVÁ Zuzana, Mgr.
RONČKA Václav
RUCKÁ Lucie
RUSNOK Pavel, Ing.
SALTABAŞ Emre
SAMIEC Petr, Mgr.
SEIDL Tomáš
SEMEROVÁ Radka
SCHENK Jiří, Mgr.
SKOUPÁ Zuzana
SLAVÍKOVÁ Ivana
SLIVKA Jiří
SLUKOVÁ Zdeňka
SOBEK Damián
SOLIK Martin, PhDr.
Spec: %
Krou.sk.: %
Cel.Vzděl: N
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
17.09.2013
4/ 4
Seznam osobních čísel studentů 1. ročníků zapsaných v září 2013
Pozn.:
*
za jménem studenta = student tento rok opakuje ročník
Fak: FPR Stud.program: %
Roč: 1-1 Obor/Komb: %
Místo studia: %
Čís.
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Os. číslo
R13653
P13253
P13242
P13209
P13231
R13654
P13186
P13212
R13639
R13680
P13180
R13678
R13679
R13573
P13169
R13655
R13640
R13656
R13574
R13657
R13629
P13187
P13210
R13658
R13641
P13279
R13575
R13659
P13193
Celkem záznamů:
Obor-zkr./Kombinace
1702R005-BFB-0
1802T006-ISN k-02
1301T009-PGN-0
1301T024-MEGN-0
1802V001-AI PHD P-0
1702R005-BFB-0
1501V001-BP-00
Ma-Zsv 2ob.N ss
1103R004-AMB-0
Bi-Ma 2ob.
1301V009-PGK-0
1801R001-INB-0
1801R001-INB-0
1101R016-SE-KMA-01
1301V017-EGP-0
1702R005-BFB-0
1103R004-AMB-0
1702R005-BFB-0
1101R016-SE-KMA-01
1702R005-BFB-0
1604R005-OKB-0
1501V001-BP-00
1301T024-MEGN-0
1702R005-BFB-0
1103R004-AMB-0
Bi 1ob.N ss
1101R016-SE-KSG-02
1702R005-BFB-0
1501T015-SBN-0
179
Typ: %
Forma: %
Ročník Jméno
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SOUKUPOVÁ Andrea, DiS.
SPRUŽINA Marek
STACHOVÁ Monika
STUDENÝ Martin
STUPKA Tomáš, Mgr.
ŠEDĚNKOVÁ Lenka
ŠLOSARČÍKOVÁ Pavlína, Mgr.
ŠNAJDROVÁ Denisa
ŠŤASTNÁ Lucie
ŠŤASTNÁ Lucie
ŠTĚPÁNOVÁ Sabina, Ing.
ŠVEHLA Tomáš
ŠVEŘEPA Jiří
ŠVIKRUHA Michal
TICHAVSKÝ Radek, Mgr.
TLACHÁČOVÁ Sabína
TOBIÁŠOVÁ Petra
TOMAN Matěj
TOPRAK Selin Göksu
TRÁVNIČEK Jan
UŽÍKOVÁ Linda
VÁLKOVÁ Hana, Mgr.
VAŠÁKOVÁ Lucie, Bc.
VELČOVSKÁ Sandra
VÍCHA Jiří
VLASÁKOVÁ Markéta
WIELAND Leonie
ZAJÍCOVÁ Nikola
ZEDNÍČKOVÁ Hana
Spec: %
Krou.sk.: %
Cel.Vzděl: N
Download

Centrum informačních technologií