BŘEZEN ROKU 2012
ZA REDAKCI ...
Vychází první Zvonička roku 2012. V minulých číslech jsme si vyzkoušeli nový formát původního Zpravodaje a podle
Vašich reakcí si myslíme, že je to změna k lepšímu. Podnětem k vydávání Zvoničky byl i vznik ,,Galerie Pojedy“
a její spolupráce s Obecním úřadem. Po jejím rozjezdu v červnu loňského roku se spontálně přidali další zájemci
o její chod, jak z řad našich zájmových spolků, tak i dalších spoluobčanů ochotných udělat něco pro zábavu svou
i ostatních. Na jedné z pořádaných akcí došlo i k přeshraniční spolupráci, kdy nám pomáhal Wim z Holandska.
Důležitým krokem, který Zvoničku doplňoval, bylo
vypracování nových webových stránek našich obcí a vznik
TV ŽITOULICE. Každý kdo má možnost připojení na internet,
může pravidelně sledovat videa v sekcích BRANKY, BODY,
POJEDY; KULTURA ZA 500; KOSTEL sv. VÁCLAVA; DĚTI
A CHOVATELÉ. Nechybějí ani upoutávky a programy
nových akcí. V těsné součinnosti Obecního úřadu a Galerie
Pojedy loni poprvé vznikl nástěnný kalendář zachycující
náš každodenní život.
Na závěr je třeba říci, že za vším co můžete sledovat
ve Zvoničce, na TV ŽITOULICE či webových stránkách
je spousta poctivé a dobré práce těch, co akce pořádají,
aktivně se zúčastňují a dokumentují je. Proto si dovolíme
za Vás všechny poděkovat Obecnímu úřadu za podporu,
Galerii Pojedy, hasičům, sportovcům a dalším občanům za
organizaci kulturního a společenského života v roce 2011.
Zvoničce přejeme
spokojených čtenářů.
do
roku
2012
mnoho
dalších
Holanďané (Wim, jeho dcera a zeťák) v Galerii Pojedy
na akci Kýchání do sazí. (Foto: J. Kříž)
Obsah
Ze zasedání zastupitelstva (připravil J. Kříž) .......................................................................................................3-5
Územní plán obcí Žitovlice a Pojedy (OÚ).............................................................................................................. 5
Oprava kostela sv. Václava (OÚ / foto J. Kříž, TVŽ) ................................................................................................ 5
Pokácet nebo ne? (J. Kříž) .................................................................................................................................... 6
Projekt: Školící středisko (OÚ)................................................................................................................................ 6
Komplexní pozemková úprava Doubrovany (OÚ) .................................................................................................. 7
Z historie pojedské návsi (red) .............................................................................................................................. 7
Jarmark – minulost a současnost (red) ................................................................................................................. 7
Přepis z Pojedské kroniky (J. Kříž) ......................................................................................................................... 8
Ukázka z kroniky Žitovlic (J. Kříž) ........................................................................................................................... 9
Poznejte náš venkov (spolupráce s MAS Svatojiřský les, red) ....................................................................... 10-11
Myslivecké sdružení (V. Kaňka) ...................................................................................................................... 12-13
SDH Žitovlice – Pojedy informuje (B. Křížová / foto J. Kříž) .................................................................................. 14
SK Žitovlice – Pojedy (F. Nejedlý) ......................................................................................................................... 15
Galerie Pojedy: Požitek – Mrazík (M. Dohnal / foto M. Dohnal, J. Kříž) ...........................................................16-17
Galerie Pojedy: Výstava vitráží a tiffany (M.Dohnal) ............................................................................................ 18
Galerie Pojedy: Kýchaní do sazí (M. Dohnal) ...................................................................................................... 19
Slovo Akademika ................................................................................................................................................. 19
Galerie Pojedy: Panna a Vorel (pozvánka na akci) ............................................................................................... 20
Tiráž
ZVONIČKA, Občasník obcí Žitovlice – Pojedy, březen 2012. Vydala obec Žitovlice – Pojedy. Tisk: Janova dílna Nymburk. Sazba: M. S.
Dohnal. Obálka: Zabíjačka (kresba, M. S. Dohnal). Náklad 200 ks. Neprodejné. © 2012 Žitovlice – Pojedy, všechna práva vyhrazena.
2 ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 14. 9. 2011
1/ Obecní zastupitelstvo se seznámilo a projednávalo plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy k.ú.
Doubravany.
2/ Paní Markéta Lišková Pojedy nás požádala o odprodej pozemku p.č. 532/1 o výměře 370 m2.Obecní zastupitelstvo
odprodej neodsouhlasilo.
3/ Starosta obce sepsal výzvu na cenovou nabídku pro výstavbu vodovodních přípojek v Pojedech.
– Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo usnesením č.13 plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy k.ú.
Doubravany.
– Obecní zastupitelstvo neodsouhlasilo usnesením č.14 odprodej pozemku p.č. 532/1
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 26. 10. 2011
1/ Pan Martin Dohnal podal na Obecní úřad Žitovlice žádost o finanční příspěvek na provozování TV Žitovlice. Obecní
zastupitelstvo příspěvek přislíbilo.
2/ Pan Martin Dohnal navrhl spolu se starostou vytvoření nástěnného kalendáře na rok 2012. V kalendáři formátu A2
budou použity fotografie z aktuálního dění v Žitovlicích. Náklad 200 ks. Obecní zastupitelstvo kalendář schválilo.
3/ Obecní zastupitelstvo podá žádosti o dotace ze Středočeského kraje na: „Druhou etapu veřejného osvětlení
v Žitovlicích“, „Prodloužení obecního vodovodního řádu v Žitovlicích“ a „Výstavbu dětského hřiště“.
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 16. 11. 2011
1/ Obecní zastupitelstvo projednalo poskytnutí daru Obci Žitovlice – parcela p.č. st. 142, podíl na parcele p.č. 528/
38, podíl na parcele p.č. 472/20 v k.ú. Pojedy – obci Žitovlice od paní Marie Štechové, bytem Rožďalovice a paní
Boženy Jarošové, bytem Kopidlno.
2/ Obec Žitovlice obdržela od Domova sv. Josefa v Žirči žádost o příspěvek na provoz Domova sv. Josefa. Obecní
zastupitelstvo příspěvek projednalo a odsouhlasilo.
3/ Obecnímu úřadu Žitovlice bylo nabídnuto odkoupení akcií České spořitelny, a.s. za cenu 400,- Kč za jednu akcii, tj.
za našich 200 ks akcií celkem 80.000,- Kč.
4/ Na obecní úřad se dostavil náměstek firmy VaK Nymburk Ing. Mach a zástupce stavební společnosti HALKO s tím, že
firma HALKO bude realizovat přípojky v rozmezí II. – VII. 2012. Obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu o dílo.
5/ Přípojka k panu Matěkovi bude zřejmě řešena formou stavebního povolení.
6/ Obecní zastupitelstvo projednávalo vypracování projektu na zbývající část osvětlení v Žitovlicích. Starosta obce
Ing. Josef Kříž tím pověří firmu Elektrosun, která vypracovala již první etapu.
7/ Obecní zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci na druhou etapu veřejného osvětlení v Žitovlicích
z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání Velké Projekty.
9/ Na Kostele sv. Václava v Žitovlicích probíhají stavební úpravy. V pondělí 28. 11. 2011 proběhnul kontrolní den.
10/ Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že kalendáře obce Žitovlice-Pojedy budou zdarma.
11/ Obecní zastupitelstvo rozhodlo o odměně ve výši 1.000,- Kč panu Hroudovi za údržbu čekárny v Žitovlicích
a 2.000,- Kč paní Němečkové za údržbu čekárny a památníku v Pojedech. Dále nechá obecní zastupitelstvo
připravit balíčky ve výši 300,- Kč našich občanům žijícím v Domově důchodců v Rožďalovicích.
12/ Pan Pokorný odmítl zaplatil vodovodní přípojku. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že zašle panu Pokornému dopis,
ve kterém ho vyzve k písemnému vyjádření k této záležitosti. Dále obecní zastupitelstvo rozhodlo, že bude po
panu Pokorném požadovat zaplacení projektové části.
13/ Obecní zastupitelstvo projednalo žádost pana Josefa Vojtoviče na pronájem nebytových prostor na Obecním
úřadě v Žitovlicích.
14/ Obecní zastupitelstvo projednalo trasu nových kabelových rozvodů na parcele p.č. PK 99/36 v k.ú. Žitovlice. Proti
návrhu trasy nemáme dalších připomínek.
15/ Obecní zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci na prodloužení obecního vodovodního řadu v Žitovlicích
z Fondu životního prostředí Středočeského kraje.
16/ Obecní zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Žitovlicích z Fondu hejtmana
Středočeského kraje.
ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012 3
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
– Obecní zastupitelstvo schválilo usnesením č. 15 poskytnutí daru – parcela p.č. st. 142, podíl na parcele p.č. 528/
38, podíl na parcele p.č. 472/20 v k.ú. Pojedy - obci Žitovlice od paní Marie Štechové, bytem Rožďalovice a paní
Boženy Jarošové, bytem Kopidlno.
– Obecní zastupitelstvo schválilo usnesením č. 16 příspěvek ve výši 1 000,- Kč na provoz Domova sv. Josefa
v Žirči.
– Obecní zastupitelstvo schválilo usnesením č. 17 smlouvu o dílo mezi obcí Žitovlice a firmou HALKO.
– Obecní zastupitelstvo schválilo usnesením č. 18 vypracování projektu na zbývající část osvětlení v Žitovlicích.
– Obecní zastupitelstvo schválilo usnesením č. 19 podání žádosti o dotaci na druhou etapu veřejného osvětlení
v Žitovlicích z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání Velké
Projekty.
– Obecní zastupitelstvo schválilo usnesením č. 20 pronájem nebytových prostor za cenu 5.000,- Kč/měsíc panu
Vojtovičovi.
– Obecní zastupitelstvo schválilo usnesením č. 21 trasu nových kabelových rozvodů na parcelep.č. PK 99/36 v k.ú.
Žitovlice.
– Obecní zastupitelstvo schválilo usnesením č. 22 podání žádosti o dotaci na prodloužení obecního vodovodního
řadu v Žitovlicích z Fondu životního prostředí Středočeského kraje.
– Obecní zastupitelstvo schválilo usnesením č. 23 podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Žitovlicích z Fondu
hejtmana Středočeského kraje.
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 7. 12. 2011
1/ Obecní zastupitelstvo projednalo výši poplatků za popelnice a ze psa na rok 2012. Cena zůstane stejná jako v roce
2011 a sice 500,- Kč za trvale hlášeného občana a 500,- Kč za rekreační objekt, poplatek za prvního psa činí
50,- Kč a každého dalšího 100,- Kč.
2/ Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče nám zaslal oznámení o zahájení správního řízení
– paní Mgr. Lišková podala žádost o vydání rozhodnutí k plánované rekonstrukci historických nefunkčních topných
zařízení (chlebová pec, zděný sporák stolový s troubou a kachlový sporák dvoutroubový s kobkou).
3/ Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče vydal závazné stanovisko – rozhodnutí ke kulturní
památce – obnova tří topenišť v domě č.p. 36 v Pojedech území vesnické památkové zóny Pojedy je přípustná.
4/ Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče nám oznamuje, že obdržel žádost paní Aleny
Jurčové o vydání rozhodnutí k plánovanému umístění elektroměru k domu č.p. 87 v obci Pojedy na území vesnické
památkové zóny Pojedy.
5/ Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku vyhovuje žádosti pana Radka Soukupa ze Sadské
a povoluje zvláštní užívání pozemní komunikace č. III/27522 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, z důvodu umístění vodovodní přípojky pro č. pop. 2, správní obvod města Nymburka.
6/ Na obecní úřad se dostavila zástupkyně firmy RENOMIA NETWORK z důvodu projednání stávajícího obsahu
pojistné smlouvy a dále připojištění nového veřejného osvětlení.
7/ Obecní zastupitelstvo sestavovalo rozpočet na rok 2012. Dále ustanovilo inventární komisi ve složení Ing. Kříž,
Kaňka, Staníček, Malý, Kmochová.
– Obecní zastupitelsto schválilo usnesením č. 24 cenu poplatků. Za popelnice 500,- Kč za trvale hlášeného občana
a 500,- Kč za rekreační objekt, poplatek za prvního psa činí 50,- Kč a každého dalšího 100,- Kč.
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 28. 12. 2011
1/ Městský úřad Rožďalovice – stavební úřad nám zaslal kolaudační souhlas ke stavbě: „Žitovlice k NN pro p.p.č.
95/21 (kabelový vývod z TS a v trase rekonstrukce venkovního vedení) na pozemku p.č. PK 669/13, PK 776, PK
95/1, 95/14, 90/8, 847, 95/21, st. 166, 669/21, 669/8, st. 160, 95/13, st. 161, st. 165, st. 163, st. 159, st. 153, st. 152,
st. 173, 64/6, 95/18, 95/19, 95/20 v k.ú. Žitovlice čez Distribuce, a.s. Děčín – Podmokly, zastoupená společností
Maděra a Šípek spol. s r.o. Poděbrady.
2/ Městský úřad Rožďalovice – stavební úřad na žádost Martina a Vlasty Brodských vydal rozhodnutí – prodloužení
lhůty k dokončení stavby rodin. Domu č.p. 44 na pozemku p.č. st. 40 v k.ú. Žitovlice – stavba bude dokončena do
31. 12. 2012.
3/ Městský úřad Rožďalovice – stavební úřad nám zaslal oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného
4 ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
ústního jednání o umístění stavby „Prodloužení vodovodního řadu – Pojedy“ na pozemku p.č. 816/1 a 551/1 v k.ú.
Pojedy.
4/ Obec Žitovlice podala žádost na Městský úřad Rožďalovice – stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu pro
stavbu: „Žitovlice – 1. etapa veřejného osvětlení na pozemcích p.č. PK 669/13 PK 776, PK 95/1 a 847 KN v k.ú.
Žitovlice.
5/ Obecní zastupitelstvo projednalo směnu pozemků v k.ú. Žitovlice p.č. 55, 57, 59, 61 o celkové výměře 4 678 m2,
jejichž vlastníkem je pan František Rybín za parcelu 669/1 o výměře 4 802 m2 v k.ú. Žitovlice, jejímž vlastníkem je
obec Žitovlice. Rozdíl 124 m2 ve prospěch obce pan Rybín doplatí.
6/ Obecní zastupitelstvo projednalo schválení rozpočtu na rok 2012 na paragrafy jako přebytkový.
– Obecní zastupitelstvo schválilo usnesením č. 25 směnu pozemků mezi obcí Žitovlice a panem Fr. Rybínem.
– Obecní zastupitelstvo schválilo usnesením č. 26 rozpočet na rok 2012 na paragrafy jako přebytkový.
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Územní plán Obce Žitovlice a Pojedy
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce jsme přistoupili k tvorbě zadání nového územního plánu. Zastupitelstvo
při svém rozhodování vycházelo z nového stavebního zákona, který ukládá obcím mít územní plán vypracovaný
v digitální podobě a to do roku 2015. Ten pak bude volně přístupný na webových stránkách obce. Zadání nového
územního plánu vychází z požadavku na nové plochy pro bydlení a podnikání. Zároveň zohledňuje vlastnické vztahy
pozemků tak, aby nedocházelo ke kolizi s pozemky sice v soukromých rukách, ale s podmínkou Pozemkového fondu
a jeho právu na přednostní odkup.
V případě zařazení vašeho pozemku do územního plánu obce je možné využít formuláře, který je na našich
stránkách v sekci ,,Formuláře ke stažení“ nebo jej získáte na našem úřadě.
Oprava kostela sv. Václava
V prosinci loňského roku, a na začátku letošního, došlo k zásadnímu posunu k záchraně našeho kostela. Byla
dokončena oprava pozednice, stropních trámů a jednotlivých krokví a dle vyjádření povolaných – z nejhoršího
je venku. Přesto když vejdete dovnitř, tak máte pocit, že je vše teprve na začátku. Kostel je zařazen do
,,Havarijního fondu“ Ministerstva kultury a doufáme, že získáme další dotaci na jeho opravu.
ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012 5
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Pokácet nebo ne?
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zadání vypracovat znalecký posudek na zdravotní stav topolů černých a kanadských,
které jsou vysázeny kolem sportovního areálu. K tomuto rozhodnutí nás vedlo hledisko bezpečnosti z důvodu jejich
stáří a též záměr vybudovat v jejich blízkosti dětské hřiště. Na základě předběžného šetření jsou v nejhorším stavu
topoly kanadské nacházející se podél vodoteče. Mimo opětovného vysázení topolů je možné vysázet dub letní
sloupovitého tvaru.
Stromořadí dubu letního, pyramidální kultivar (Quercus robur Fastigiata), by mohl být nejvhodnější náhradou za
současné topoly (Populus nigra Italica). Jednak se jedná o domácí dřevinu a jednak se často vysazuje na hráze
rybníků. Půdní a vláhové poměry by měly jeho potřebám pro růst vyhovovat. Stromy na snímku po výsadbě v růstu
velmi dlouho stagnovaly, protože je nikdo nezaléval a ani jim nevěnoval sebemenší údržbu (zálivka, přihnojení
alespoň). Stromy jsou v zeleném pásu mezi komunikací a parkovištěm, takže ve výsušném prostředí.
Jejich spon je 6 m a současná výška 6 – 7 m. Stáří po výsadbě je cca 15 let a velikost výpěstku při výsadbě cca
150 – 180 cm. Ta je důležitá z hlediska ceny. Při stejném sponu, by byla vhodná podsadba keřů, z důvodu odclonění
komunikace, bude-li žádaná a nebo spon cca 4 m pro rychlejší zapojení. Keře by se měli tvarovat, aby nestínili cílové
dřevině, či vysadit jen nízké druhy. Rozhodování nebude lehké ani o kácení ani o nové výsadbě.
Projekt: Školící středisko
Starosta obce se zúčastnil schůzky se zástupcem Středočeského vzdělávacího institutu Ing. Ottou Otakarem, který
ho seznámil se vznikem Školícího střediska v naší obci. Soubor staveb se bude nacházet na přilehlých pozemcích
nemovité kulturní památky č.p. 24, která bude rekonstruovaná. Celková hodnota vzniklé investice se bude pohybovat
okolo 24 mil. korun.
6 ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE / Z HISTORIE
Komplexní pozemková úprava Doubravany
V rámci pozemkové úpravy byl starosta obce zvolen do ,,Sboru zástupců vlastníků pozemků“. Nejprve byly
odsouhlaseny navržené hranice Komplexní pozemkové úpravy. Mimo jiné vede hranice i katastrem Žitovlice a Pojedy
(hon Na Bílých, Doubravanský Průhon a Kopanina). Dále byla řešena takzvaná ,,Společná zařízení“ do nichž spadají
především cesty, možné poldry a nově navržené remízky. Ve shodě s ostatními obcemi souhlasíme, aby veškeré
cesty byly v majetku obcí. Obec Žitovlice, zastoupená starostou, byla po dohodě s Pozemkovým úřadem určena jako
zástupce těch majitelů pozemků, kteří nebyli z jakéhokoliv důvodu dohledáni.
Dobovou pohlednici zapůjčil sběratel Jiří Houška
V období do roku 1934 byl
kolem zvoničky a křížku živý
plot, který byl v témž roce
zrušen a nahrazen dřevěným
plůtkem s pletivem, obnoveno
bylo natření barvou zvoničky
a křížku, kterou provedli pan
František Svoboda a pan
Josef Štěcha, oba ze Žitovlic,
povoláním malíři a natěrači.
Byl postaven pomník Pojedským vojákům padlých v I. světové válce, na návsi byly
vykáceny zbylé stromy kaštanů
a provedena výsadba javorů,
některé přetrvávají dosud.
To všechno bylo provedeno
do roku 1935, kdy se konal
v Pojedech hasičský sjezd a za
působení starosty obce pana
Josefa Nešpěry č. p. 11.
V roce 1956 byla zvonička
pro značnou sehnilost, která
ohrožovala bezpečnost občanů, z podstavce, do kterého
byla
zapuštěna,
vyjmuta,
hnilobná část odstraněna a
do zabetonovaných železných
opěr za hojné účasti občanů
vyzvednuta.
V roce 1962 bylo staré
oplocení
celého
parčíku
odstraněno a nahrazeno celoželezným vázaným plůtkem
s podezdívkou, starý již omšelý
pomník padlých byl nahrazen
novým.
V
tomto
období
bylo
zastoupení poslanců obce
Pojedy Zdeněk Liška č. p. 10,
Josef Novák č. p. 7, Stanislav
Hradecký č. p. 36, Štěpán
Svoboda č. p. 31, Josef Kraytl
č. p. 55, Marie Šuková č. p.
21, Miloslav Klimeš č. p. 12,
František Najman č. p. 25,
František Ešner č. p. 2.
Jarmark v Rožďalovicích, 1900
Jarmark řemeslníků, výrobců a farmářů, Pojedy 2011
Foto J. Kříž, Alena Jurčová
Z historie
pojedské návsi
Zaznamenal: Zdeněk Liška
Přepis: redakce
ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012 7
PŘEPIS Z POJEDSKÉ KRONIKY
1900 ... důležitý to rok!
Rok tento dokončující 18. století začíná dosti
tuhou zimnou a množství sněhu tak, že dráhy skrze
závěje často nemohly jezdit. Následkem zrušení
jazykových nařízení v Čechách jsou politické poměry
mezi Čechy a Němci náramně napnuté a veškeří
starostové, až na malé výjimky, odepřeli úřadům
výkony přenesené působnosti co přímo zákon
nenařizuje, jakož i vybírání daní, pročež museli
poplatníci přímo u berního úřadu platit. Jarní počasí
jest velice nepříznivé a neustále prší a velké povodně
na řekách se téměř střídají a i také následkem vlhka
se skály a stráně pošinují zejména okolí Prahy
a obec Klape u Litoměřic, kde se do 14/4 52 domů
následkem pošinutí půdy sesulo. Do velkonočních
svátků, které připadají na 15. a 16. Dubna se vůbec
v poli ani žádné práce skrze deště nezapočaly. Dne
4. března se odbývala v Žitovlicích v hostinci p.
Karla Kuncíře schůze majitelů podzemků u Hájku
a na Drážkách za předsednictví Frant. Klimenta
co starosty za příčinou utvoření vodního družstva
k odvodnění podzemku od Hájku až po rybník
Žitovlický, k čemuž také došlo usnesením a zvolen
ihned prozatímní výbor. Dne 16. března se odbývala
hospodářská přednáška v hostinci p. Karla Kuncíře,
v které přednášel kočovný učitel Rich. Travjhordt za
hojného účastenství. V měsíci dubnu byla povětrnost
jarní setbě velice nepříznivá, všude se objevily
povrchní mokra tak, že se jednotlivé po zemky na
kousky zasévaly, a tím se práce zpozdila a také se
špatně zaselo, což mělo i vliv na scházení obilí. Od
27. dubna až do 29. června nepršelo a napotom ještě
do žní jen dva malé deště přišly, tak že rok tento byl
velice suchý a úroda špatná, řepy i špatně vzešla
urodilo se všeho poměrně málo. Sucho potrvalo až
do 24.října, následkem čehož se nemohly pole zorat
pro ozimou setbu, a co se zaselo nevzešlo, a řepy
nebylo možno dobývat pro sucho. Následkem toho
sucha a špatné sklizně vyprodával se dobytek za
levnou cenu a píce se draho platila, 1m cent slámy za
7 korun. V tomto suchu se objevilo v poli též mnoho
myší zvaných hrabošů, tak že ohrožovaly veškerou
úrodu a ozimní setby a jetel v strništatech zničily, a
bylo proti nim všelikých prostředků užíváno a vše
marno. Některé obce nechaly myši chytat a platilo
8 ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012
se za 2 myši 1 haléř a obce vyplatily za toto chytání
brancům a dětem až 6 neb 7 korun. Zdejší obec
zakoupila podvakrát otravné prostředky, které mezi
rolníky rozdané byly a sice 25 kily kostíkových pilulek
a 50 kil strychninového ovsa, což se jen s částečným
úspěchem potkalo.
Rok tento přišlo povolení od zemského
výboru, a sice výnosem ze dne 5.dubna t.r.
čís. 22104 ve srozuměním k místodržitelstvím
odloučení se osady Pojedy od obce Žitovlice,
k kterou jest spojena v jednu katastrální obec
od roku 1850 po zrušení patrimonálních úřadů,
aby se ustavila co samostatná obec. Příčinu
k tomuto rozdvojení zadali občané Žitovlický,
kde byla stále většina obecního výboru a se
starostou v čele, kteří v posledních dobách
v ohledech finančních vůči obci Pojedi činili
na úkor obce Pojedi nešetrná usnesení,a při
volbách obecního výboru se prováděly nečestné
agitace, což přimělo a donutilo občané z Pojedi
k žádosti za rozdvojení obcí, které vzdor sporu a
protestu občanů z Žitovlic povoleno bylo, které
se stalo a provedlo za starosty Frant. Klimenta
z Pojedi, který byl prvním starostou volen
z osady Pojedi od sloučení obcí od roku 1850.
Provedení samo nemohlo být tento rok skrze
rozvahy daní provedeno a ponecháno na rok
příští.
V tomto roce byly v zdejším okolí u Hájku a na
Kamenci zdělány plány a rozpočty inženýrem
K. Vlachem z N. Bydžova k odvodnění podzemku,
sčímž všickni majitelé tamních podzemků
souhlasili,až na Frant. Bártu. Ozimy a jetele
strniskové vyhlížely koncem roku velmi špatně,
téměř od myší zničené, až do svátků vánočních
málo mrzlo tak, že se veškeré polní práce mohly
dokonat. Situace politická byla v tomto roce velice
napnutá, zejména poselstvo české na říšské radě
vedlo silnou opozici proti vládě a veškerý starostové
až na malou výjimku zastavili vůči c.k. úřadům
výkon přenesené působnosti. Rok tento nařízeno
všeobecné sčítání lidu a dobytka, a sice začátkem
měsíce ledna roku příštího. Rok tento zavedena
u všech úřadů korunová měna peněžní.
UKÁZKA Z KRONIKY ŽITOVLIC
ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012 9
SPOLUPRÁCE S MAS SVATOJIŘSKÝ LES, o.s.
POZNEJTE NÁŠ VENKOV
Druhým rokem se v Pojedech konala akce, která se svým rozsahem a návštěvností vymyká z dění našeho regionu.
Pořadatelství letos převzala od Farmy Pojedy Místní akční skupina Svatojiřský les, o.s. Jedním ze záměrů organizačního
výboru, ve kterém naši obec zastupoval starosta, byla prezentace místních řemeslníků, výrobců a farmářů formou
jarmarku. Rovněž obce se mohli pochlubit na svých stáncích a ukázat výsledky své práce. Žitovlický stánek připravily
naše hasičky a celý den na něm předváděl ukázky ze svého umění ,,Pojedský akademik“ Martin Dohnal.
Na jarmarku mohli návštěvníci nakoupit
dřevěné hračky, výrobky ze dřeva či ručně
vyráběné šperky. Pro mlsné jazýčky byly
připraveny cukrářské výrobky, ovčí sýry, klobásy
a maso z opékaného býka. Vše doplňoval
Nymburský pivovar, který hasičům věnoval sud
piva zdarma. Velký prostor pro zábavu dostali
naše děti, které se mohli těšit z představení
divadla V.O.S.A. z Vestce. Paní Nekovářová,
která nás zastupuje v zastupitelstvu kraje, spolu
se svými kolegy připravila formou nástěnných
kreseb poznávací soutěž našich obcí v regionu.
10 ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012
SPOLUPRÁCE S MAS SVATOJIŘSKÝ LES, o.s.
Velmi zdařilá byla Staročeská beseda, kterou předvedli mladí z Oskořínka. Pro nás velkým úspěchem skončila Soutěž
v požárním sportu, kterou jsme pro Masku spolupořádali, kdy družstva mužů i žen získali prvá místa.
Samotná Místní akční skupina se prezentovala již
realizovanými projekty, dále pak různými propagačními
materiály a akcemi které podporovala.
V neposlední řadě mohli návštěvníci vidět prezentaci
současných i nově zavedených plemen masného skotu
chovaného na farmě.
Dotace
V rámci dotačního řízení jsme z jarního kola loňského roku získali dotaci na opravu Kamenného kříže v Pojedech.
Pod dohledem Národního památkového úřadu z Prahy akademický sochař Adamec provádí vlastní rekonstrukci.
Během kontrolních dnů jsme byli srozuměni o významu pojmu rekonstrukce památky, kdy nedochází k obnově
nebo výměně poškozených pískovcových dílů, jak by se mohlo zdát, nýbrž k jejich ošetření, chemickému vyztužení
a konzervaci. Vyměněn bude jen jeden z pískovcových dílců na kříži roztržený korodujícím kovovým trnem na kterém
drží, a ten bude nahrazen trnem nerezovým. Celá oprava bude dokončena letos na jaře. Spolu s tím provedeme
obnovu a ošetření sousedního Památníku padlých.
V podzimním kole jsme se zúčastnili soutěže s projektem na výstavbu dětského hřiště, který skončil jen těsně za
nominačním místem. Podle slov našeho starosty, který je členem Hodnotící komise, mají projekty na novou výstavbu
mnohem menší šanci projít, než ty co se týkají rekonstrukce něčeho stávajícího. Podle vypsaných témat zvážíme
zapojení do soutěže o získání dotace.
ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012 11
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Vážení spoluobčané,
v období od ledna do listopadu roku 2011, se členové
MS podíleli na několika kulturních akcích pro širokou
veřejnost. Tou první akcí, byl tradiční myslivecký ples v
měsíci lednu, který se vydařil a přítomni na tomto plese
mohli naposledy slyšet, jak hraje kapela „Formanečka“.
Bohatá myslivecká tombola byla tradičně tak vyvrcholením
této akce. V měsíci září, konkrétně první sobotu je tento
den věnován sokolníkům. Jedná se o velice zajímavý, starý
způsob lovu zvěře, za pomocí loveckých dravců. Byli zde
zastoupeni, jak sokoli, tak i další pernatí dravci, kterými
jsou orli, jestřábi, ale i káně Harisovo. Způsoby lovů
jednotlivých dravců jsou rozdílné a velice zajímavé jakož
i neopakovatelné. Je pozoruhodné, sledovat jejich lovy.
Větší zájem z řad občanů o účast na této akci, by mnohým
přinesl hodně zajímavého a poučného. Každá setkání
myslivců s občany mají za účel, více seznamovat veřejnost
s děním na úseku myslivosti. Určitě je přínosem, když se
setkávají a vzájemně se pochopí v oblasti péče o ochranu
přírody, péči o ní, péči o divokou zvěř žijící v přírodě.
Další nedílnou součástí myslivecké činnosti je lovectví.
Myslivci, loví divokou zvěř, na základě zjištěných stavů
jednotlivých druhů zvěře při jarním sčítání a pak sestavují
plán lovu na daný rok, který je schválen orgánem státní
správy a kontrolován. Každý druh divoké zvěře, má po
desítky let, svůj způsob lovu vycházejících z mysliveckých
tradic. Myslivec, loví srnčí zvěř osamělým způsobem, za
použití kulové zbraně. Tento lov je velmi náročný na čas
a vědomosti daného myslivce. Je nutno nalézt vhodnou
12 ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012
srnčí zvěř k lovu a není možné ulovit vše, jak se lidově
říká „co se objeví před hlavni“. Loví se zvěř nevhodná
k dalšímu rozmnožování a to je tělesně slabá, nebo
vykazující známky abnormality. Správný myslivec se nesmí
nikdy dopustit toho, aby ulovil mimořádně kvalitní kus.
Bažanti a kachny se loví na společných honech a k lovu
se používá brokovnice. Na těchto lovech je nezbytně nutná
přítomnost lovecky upotřebitelných psů. Černá zvěř je
povolena lovit kulovou zbraní nebo brokovnicí s jednotnou
střelou a to, jak na osamělých lovech, tak při naháňkách.
Každé myslivecké sdružení musí mít pro potřeby lovů,
lovecky upotřebitelné lovecké psy, jejichž schopnosti
jsou ověřovány na zkouškách. Jednou z těchto zkoušek
jsou vodní práce, při kterých psi ukazují své schopnosti
a způsobilost pro lov kachen případně hus na vodě. Tyto
zkoušky jsme organizovali již po několikáté v našem
sdružení.
Členové MS Hájek Košík, odpracovali pro zdárný
chod a potřeby myslivosti pro letošní rok, v průměru
padesát hodin každý člen a to na jednotlivých úsecích
činností, kterými jsou péče o zvěř, opravy loveckých
a krmných zařízení a zařízeních chránících polní kultury
pěstované na pozemcích, jež jsou MS pronajaty honebním
společenstvem. V řadách členské základny jsou jednotlivci,
kteří odpracovali mnohem více hodin a je nutno jim za tuto
činnost veřejně poděkovat.
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
V letošním roce byla MS Hájek Košík věnována
mimořádná pozornost tomu, aby černá zvěř působila co
nejmenší škody na pěstovaných plodinách. Černá zvěř je
čím dál víc obezřetnější a vynalézavější, což je obšírně
popisováno v odborných mysliveckých pojednáních
a členové našeho MS se o těchto aspektech při lovu černé
zvěře sami přesvědčují a i oni hledají při jejím lovu všechny
možnosti a způsoby, jak ji ulovit. Divočáci, nemají v naší
přírodě a podmínkách našeho sdružení, přirozeného
nepřítele a tak snižování jejich početních stavů, je zcela
závislé, na úspěšných lovech a ty se stávají čím dál
víc náročnějšími. Vyzkoušeli jsme pro ochranu plodin
téměř vše, co odborná literatura doporučuje. V časopise
„Myslivost“ č.10 a 11 jsou zveřejněna obsáhlá pojednání
a uvedeny poznatky z okolních států. Některé přípravky
zvěř respektuje den a nejdelší doba účinnosti přípravku
byla za velice optimálních přírodních podmínek, to je,
bez deště byla 14 dní. Uvedené přípravky jsou finančně
velice nákladné a efektivita minimální. Je velice zajímavým
údajem, že škody na polních kulturách stoupají zejména
v obdobích růstu hub v lesích, kdy černá zvěř nemá
potřebný klid ve svém přirozeném prostředí a tudíž odchází
do polí a páchá škody. Hlad a chuť k příjmu potravy, jsou
tím hlavním důvodem pro vynalézavé překonávání pro ní
nepříjemných pachů a různých odpuzovacích nástrah.
Lze s vysokou pravděpodobností konstatovat, že hlavní
a to podstatnou příčinou úbytků drobné zvěře pernaté
a srstnaté, je přemnožení stavu divočáků. Dalším faktorem
jsou stavy lišek a dalších dravců, pro něž je drobná zvěř
většinovým podílníkem v jejich potravě. Není pro myslivce
ničím neobvyklým, když při čekané na srnčí zvěř,sedícím
na loveckém zařízení umístěném ve stěně lesa, uslyší
nepředstavitelný nářek a pláč srnčete, které právě ulovil
divočák. Slyší, jak praskají kosti a mlaskání při jeho
konzumaci. Někteří mladší členové našeho sdružení,
pobývali na loveckých zařízeních umístěných v blízkosti
polních kultur, jež ráda navštěvuje černá zvěř mnoho hodin.
Jsou známy případy, kdy člen strávil na těchto zařízeních
více jak šest hodin, jež si rozdělil na dvě doby. Určitou dobu
seděl při nástupu noci, pak si šel lehnout, aby se v období
úplňku měsíce, po nějakém čase vrátil a čekal nějakou tu
hodinku na divočáky. Co bylo takovýchto večerů, než se
mu poštěstilo alespoň uvidět divočáka, přestože jej slyšel
v kultuře a jak byl šťastným, když se mu podařilo úspěšně
jej ulovit. Věřte jedné věci, že čekání je velice náročná
činnost, vyžadující hodně fyzických a psychických sil. Vše
toto ovlivňuje počasí, které i za letních dní je nepříjemným
a bez vůle a odhodlání, ji není možné zdárně a úspěšně
vykonávat. Přesto a nebo právě proto, je nutno jim
poděkovat. Při současné vitálnosti černé zvěře, se můžeme
dostat do situace, že v přírodě nebude kromě divočáků nic.
Toto, by si měli uvědomit všichni myslivci v naší republice
a svým zodpovědným přístupem k přírodě provádět, lovy
černé zvěře s cílem, snížit její současný přemnožený stav
na optimální počet. Pro úplnost uvádíme, že v porovnání
s obdobím před více jak třiceti lety, se v naší honitbě
daří s vynaložením velikého úsilí, ulovit čtyřicetkrát více
divočáků za rok a to je údaj nutící všechny, k opravdu
velkému zamyšlení nad danou situací.
Přichází období podzimních a zimních měsíců,
ve kterých členové MS Hájek Košík, věnují značnou
pozornost přikrmování drobné a srnčí zvěře. Bylo by
dobré, abyste vážení občané za situace, kdy napadne více
jak pět centimetrů sněhu a zejména, když je ztvrdlý na
povrchu, omezili svoje procházky přírodou a to v místech,
kde se zvěř shromažďuje. Dále, by nám velice pomohlo,
kdybyste při procházkách přírodou, měli své psí miláčky na
vodítkách a oni nerušili zvěř, v jejím životním prostředí.
Členové MS Hájek Košík a výbor MS spolu
s představenstvem honebního společenstva, přejí Vám
všem občanům, v roce 2012 vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví a štěstí, spojené se vzájemnou úctou a pochopením
pro každého člověka.
MS Hájek Košík
ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012 13
SDH ŽITOVLICE – POJEDY INFORMUJE
Od posledního vydání zpravodaje se událo mnoho
akcí. V první řadě bychom Vás chtěli informovat o konání
hasičské soutěže na farmě Pojedy, která proběhla 24. září
2011. Zúčastnilo se zde mnoho družstev z okolních obcí.
Konkurence byla veliká, ale jak naše družstvo žen, tak
i mužů se nedalo zastrašit a předvedly skvělý výkon.
Peněžitá cena 10.000 Kč pro vítěze se použila na nákup
hasičského vybavení. Dne 21. ledna 2012 se uskutečnila
Valná hromada, kde se hlavně řešily brigády na tento rok
a naplánování soutěží. V sobotu 18. února se pořádal
dětský karneval, který měl jako loni velký úspěch.
19. února proběhl zásah našich hasičů, jmenovitě
Dětský
karneval,
19. února
2011
Jaroslava Malého, Jaroslava
Kaňky,
Romana
Staníčka
a Ing. Josefa Kříže v Ulici v Žitovlicích, kde se muselo
odčerpávat velké množství vody. V průběhu akce byla
nutná úprava na požární stříkačce, kterou zajistil Martin
Kratochvíl. Dále bychom Vás chtěli informovat o konání
zimní zábavy, která proběhne 3. března na Obecní
úřadě. K poslechu a tanci nám zahraje skupina Grant,
občerstvení a bohatá tombola zajištěna.
Další velké akce, které budeme pořádat je hasičská
soutěž dne 16. června a letní zábava dne 16. července.
Dětský maškarní karneval, 18. února 2012, OÚ Žitovlice
Úspěšný zásah SDH v zatopené Ulici, 19. února 2012
14 ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012
SK ŽITOVLICE – POJEDY
Pár řádků z historie Sportovního klubu, kdy fotbal v Žitovlicích začínal.
Výňatek je ze staré zachované kroniky. Psal se rok 1943.
Z historie
V roce devatenáctistém čtyřicátém třetím opět sportovní
klub přicházel do úpadku, čehož byla vina ta, že měkteří hráči
přestoupili do S. K. Čechie Jičín a do S. K. Loučeně a jiní
odjeli do Říše za prací, takže mužstvo oslabeno o své nejlepší
hráče, nemohlo pochopiteně vzdorovati mužstvům, které byly
silnější.
27. ledna 1943 ztratil klub svého středního útočníka
Jaroslava Víznera, který zemřel.
V tomto roce klub si pomohl po stránce finanční, neboť za
hráče Jaroslava Pohla zaplatil Sportovní klub Loučeň 1.000 Kč
a sehrál u nás zdarma zápas a za hráče Jaroslava Strnada
dokonce 5.000 Kč a my sehrajeme zápas u nich za náhradu
500 Kč.
Klub byl také pověřen prováděním povinné služby mládeže,
vedoucím ustanoven Vojtěch Šuk.
Josef Novák na svou žádost propuštěn z funkce jednatelské,
na jeho místo zvolen byl Václav Nezbeda.
V roku 1943 byly naše obce stiženy oblevou, což mělo za
následek zákaz her, čímž klub musí sehráti zmeškěné zápasy
podzimního kola na jaře roku 1944.
Turnaje
Podzimní zápasy / sezona 2011 - 2012
6. srpna 2011
Memoriál Vladimíra Kutmona V Košíku
1. kolo
2. kolo
1. zápas
2. zápas
3. kolo
Žitovlice – Košík 4 : 0 ( 2 : 0 )
Seletice – Jíkev 1 : 0 ( 0 : 0 )
o 3. místo Košík – Jíkev 0 : 7 ( 0 : 3 )
finále
Žitovlice – Seletice 2 : 2 ( 1 : 2 )
po penaltovém rozstřelu vyhrál Sokol Seletice
4. kolo
Pořadí:
6. kolo
1. Seletice
2. Žitovlice
3. Jíkev
4. Košík
5. kolo
7. kolo
13. srpna 2011
Memoriál Zdeňka Svobody
8. kolo
1. zápas
2. zápas
Žitovlice – Košík 3 : 1 ( 1 : 0 )
Rožďalovice – Křinec 2 : 3 ( 1 : 2 )
o 3. místo
finále
Košík – Rožďalovice 0 : 6 ( 0 : 3 )
Žitovlice – Křinec 1 : 4 ( 0 : 2 )
Pořadí:
1. Křinec
2. Žitovlice
3. Rožďalovice
4. Košík
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
Střelci branek podzimu 2011
volno
Hrubý Jeseník B – Žitovlice 8 : 1 ( 2 : 0 )
g: Malý Radek
Žitovlice – Křinec 2 : 3 ( 2 : 3 )
g: Břichnáč Martin, Větrník Lukáš
Žitovlice – Straky 2 : 0 ( 1 : 0 )
g: Novák Michal, Fajman Tomáš
Chleby – Žitovlice 2 : 1 ( 2 : 1 )
g: Břichnáč Martin
Žitovlice – Bobnice 2 : 1 ( 1 : 0 )
g: Břichnáč Martin, Fajman Tomáš
Netřebice – Žitovlice 3 : 4 ( 2 : 1 )
g: Břichnáč Martin, Holer Vít, Buka Petr, Malý Martin
Žitovlice – Košík 4 : 3 ( 2 : 1 )
g: Břichnáč Martin 2x, Větrník Lukáš 2x
Všechlapy – Žitovlice 3 : 1 ( 0 : 0 )
g: Fajman Tomáš
Žitovlice – Kamenné Zboží 1 : 3 ( 0 : 2 )
g: Fajman Tomáš
Dvory – Žitovlice 7 : 1 ( 3 : 1 )
g: Poděbradský Josef
Žitovlice – Vestec 1 : 0 ( 1 : 0 )
g: Fajman Tomáš
Mcely – Žitovlice 5 : 1 ( 3 : 0 )
g: Severa Petr
Tabulka podzimní části sezony 2011 – 2012
Břichnáč M.
Fajman Tomáš
Větrník Lukáš
Poděbradský Josef
Malý Martin
Buka Petr
Holer Vít
Malý Radek
Severa P.
Novák Michal
6
5
3
1
1
1
1
1
1
1
Celkem
21
Rk. Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kamenné Zboží
Křinec
Dvory
Všechlapy B
Mcely
Hrubý Jeseník B
Žitovlice
Chleby
Košík
Bobnice B
Straky B
Netřebice
Vestec
Záp
+
0
-
Skóre Body (Prav)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
9
6
6
5
4
5
4
4
4
3
3
0
1
3
4
1
3
4
0
2
2
1
3
1
3
0
0
2
5
4
4
7
6
6
7
6
8
9
44: 5
46: 20
53: 28
21: 27
37: 25
39: 29
21: 38
26: 29
18: 29
18: 25
18: 32
12: 41
12: 37
34
30
22
19
18
16
15
14
14
13
12
10
3
( 16)
( 15)
( 7)
( 4)
( 3)
( -5)
( -3)
( -4)
( -7)
( -8)
( -9)
( -8)
(-15)
ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012 15
V Galerii Pojedy ožilo divadlo
Přes stotřicet malých a velkých diváků přišlo na premiéru
divadelního představení na motivy ruské pohádky – Mrazík.
Ochotnický divadelní spolek „Požitek“ (Pojedsko-Žitovlický teatrální
kumšt) návštěvníkům zahrál klasickou pohádku v osmnácti
scénkách. Vystoupením provázela režisérka Jana Kratochvílová.
Originální herecké výkony podpořila velkolepě vybudovaná
divadelní scéna, krásné kostýmy, vtipné rekvizity, tematické
ozvučení a nasvícení jeviště, díky čemuž se diváci na hodinku ocitli
v pohádkovém prostředí Mrazíka.
V prvních řadách se náramně bavili děti, a přestože byla návštěva
poněkud větší než jsou kapacity galerie, dospělí diváci, na nichž se
nedostalo míst na sezení, si rádi celé vystoupení odstáli. Zábavné
představení vtáhlo do děje pohádky i oponáře, kteří po kultovní
scéně Baby Jagy a Ivánka poněkud pozapoměli, že mají vytahovat
oponu. Neplánovaným účastníkem divadelního vystoupení byl
galerijní králík Bobeš, který se za smíchu dětí vloudil na pódium při
jedné scéně.
Závěrečný potlesk, představení aktérů divadelního spolku
a skupinové focení s dětmi na pódiu bylo zaslouženou odměnou
pro herecké výkony divadelních ochotníků a zakončením krásné
prosincové kulturní soboty v Žitovlicích-Pojedech.
Divadelní soubor a Galerie Pojedy děkuje obecnímu úřadu za
poskytnutí finanční pomoci, taktéž děkuje všem „nehrajícím“ za pomoc
při přípravě prostoru, občerstvení a organizaci akce.
První divadelní zkoušky byly „čtecí“
Ke dlouhým zkouškám patřilo i občerstvení a debatní pauzy
16 ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012
Při výrobě divadelních kulis pomáhaly i děti herců
Při neveřejné generálce se pilovaly detaily všech osmnácti scén
POJEDSKO-ŽITOVLICKÝ TEATRÁLNÍ KUMŠT
složení divadelního spolku:
REŽIE:
Jana Kratochvílová
HERECKÉ OBSAZENÍ:
Ivan
Martin Kříž
Nastěnka
Bára Kaňková
Mrazík
Martin Kratochvíl
Marfuša
Irča Brunová
Baba Jaga
Bára Křížová
Macecha
Lucka Bičáková
stařík a loupežník
Návštěvnost byla veliká,
k vidění byly i kultovní scénky...
Jirka Malý
kapitán loupežníků
Roman Staníček
Po představení se konal divadelní
večírek – premiérová after party,
která byla spojena s oslavou
narození Marušky Zdeňka a Heleny
Vocáskových
loupežník, ženich
Martin S. Dohnal
dědeček hříbeček
Roman Kříž
slepá babka
Míša Štaflová
Závěrečná skupinová fotka
divadelního spolku
s dětskými diváky
matka Ivánka
Monika Štaflová
matka ženicha
Lucka Kimrová
OPONÁŘI:
Mirek Klouček
a Tomáš Antoš
MASKÉRKA:
Aneta Benešová
OZVUČENÍ,
NASVÍCENÍ SCÉNY:
Radek Malý
ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012 17
VÝSTAVA
VITRÁŽÍ A TIFFANY
17. - 19. listopadu 2011
Svět lustrů, lampiček, zrcadel, šperků, vyrobených metodou
vitráže nebo tiffany, byl k vidění v Galerii Pojedy 17. až 19.
listopadu. Do Pojed zavítala Šárka Rotterová z Olšan u Brna
a nejen, že touto výstavou předvedla své krásné práce, ale
návštěvníkům u pracovního stolu ukázala, jaké jsou základní
postupy tvůrčí techniky. Ty, které to zaujalo, si mohli na místě
něco malého vyzkoušet vyrobit a odnést domů. Atmosféra
instalace byla působivě dekorována hudebními tématy,
které pro akci připravil její manžel skladatel David Rotter.
Emotivním zážitkem výstavy se stalo „Šokézní odhalení
vernisáže“ – synchronizovaná akce světla a hudby.
Po dobu výstavy probíhala ochutnávka moravského vína
z Vinařství Bukovský. Přestože autorka přijela z daleka,
návštěvníci si její tvůrčí svět evidentně oblíbili a vraceli se
zpět do působivé instalace nejen si něco zakoupit.
18 ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012
GALERIE POJEDY
KÝCHÁNÍ DO SAZÍ
Poeticko-hudební večer, 10. září 2011
Do Galerie Pojedy zavítala skupina básníků a spisovatelů z nymburska. Pavel
Zdražil, Lukáš Trejbal a Mirek S. Jilemnický přednesli nejen ukázky ze své vlastní
tvorby. Večer autorských čtení zakončil písničkář Alias s kytarou.
Večer byl zahájen minutou ticha za naše tragicky zesnulé reprezentanty v hokeji.
Poněkud specifický kulturní večer přilákal množství návštěvníků. Pavel Zdraži
a Lukáš Trejbal obecenstvo svým vystoupením zaujali, ovšem poté jako by zájem
posluchačů uvadal a při hudební produkci písničkáře se již naslouchající dav pomal
měnil v diskuzní plénum. Ve venkovním altánu se organizace veselé zábavy jaly naš
hasičky a závěr akce byl tak řádně prodiskutován a zapit. Není divu, že v nymburském
deníku posléze vyšlo, že „nymburští básníci spestřili zábavný večírek vesničan
v Pojedech“.
Slovo Akademika
Na vsi je kultura nositelem také sociálních funkcí. Kulturní
události prožíváme společně, narozdíl od města, kde je
to spíše individuálním zážitkem. Vesnické akce mají své
specifické kouzlo a kdejaký „měšťák“ odjíždí zpět domů
obohacen o to, co mu postmoderní komerční svět nenabízí.
My, rodáci a náplavky, žijící zde i v nehostinných obdobích,
jsme nositeli prožitků tohoto dění pro naše potomky. Akce
bývají logicky spojeny se zábavnými historkami, ale hlavně
s „kolektivním prožitkem sami sebe“. Sdružování a veselení
„malé“ společnosti je jistě přirozenou vlastností komunity
a záleží na součinnosti všech zúčastněných, jaké atributy
různé události ponesou do záznamů historie našich obcí.
Organizace „kulturní“ události je u nás vcelku snadná.
Dobrovolní hasiči mají vychytané potřebné procedury a
zkušenosti, obecní úřad neváhá zapůjčovat inventář žitovlické
školy, řešit náklady akce a propagaci. Další dobrovolníci se
nabízí pro různé práce při přípravě a organizaci. A tohle je
skvělý moment, který byl během minulého roku 2011 vidět.
Galerie Pojedy se snažila svou „troškou do mlýna“ přispět
ke zdejšímu společenskému dění. Hasiči a sportovci, jakožto
páteřní osa kulturního dění, linoucí se od Žitovlic k Pojedům,
mají tímto dalšího partnera pro rozvoj aktivit, přispívajících
k tvorbě identity našich obcí. V současné komplikované době,
plné negativního zpravodajství, buďme šťastni za tyto krásné
společné chvíle.
Výstava pohlednic byla skvělou ukázkou „sousedského
posezení“ nad skvosty sběratele pohlednic Jiřího Houšky.
Letní „šansony“ nám daly možnost nahlédnout do světa
profesionálních umělců. „Kýchání do sazí“ bylo specifické
vystoupení opravdových autorů, jenž v dnešní mainstreamové
kultuře nemá velké místo. Výstava vitráží přinesla estetické
a emocionální potěšení z kvalitně ovládaného řemesla.
A divadelní představení „Mrazík“? To byla vskutku kulturní
ejakulace se společenskými dosahy. Tito „divadelníci“ potvrdili
to, že i větší skupina „odhodlanců“ se může na delší dobu
„zorganizovat“. Každý z nich ví a má svou euforisticko-trau
matickou zkušenost z takovým divadelním projektem. Těmto
hercům patří má osobní poklona.
Galerie Pojedy připravuje akce i na tento rok a těšme se, že
společně objevíme nové zážitky a „požitky“, které spoluutvářejí
náš mikrosvět, v němž žijeme tady ... a teď.
Váš Akademik :-)
ZVONIČKA • BŘEZEN ROKU 2012 19
KALENDÁŘ AKCÍ
Alexandra Niklíčková (roz. Čedíková) vystupuje
s harmonikou a vlastními písněmi od roku 2007.
Jelikož se od mládí věnuje amatérskému divadlu, je
i její hudební tvorba od samého začátku provázána
s divadlem. V roce 2008 začala spolupracovat
s divadelní skupinou Venkoncem na jejich projektu
Kabaret Nuzné Nusle, pro který složila původní
hudbu. Kabaret získal zvláštní ocenění za šansony
na pražské přehlídce amatérských divadel POPAD
a hostoval po boku divadla DISK jako inspirace
v národním kole Wolkerova Prostějova. Alexandra
je autorkou hudby i pro další představení – Námořní
drama PT Divadla a Zločin v Maletíně Divadla
v Okovech. V roce 2008 se zúčastnila soutěže
amatérských písničkářů v pražském divadle Semafor
Česko hledá písničku, kde se z celkového počtu
několika set přihlášených probojovala až do první
desítky.
Od roku 2008 je také součástí hudebního dua
Panna a Vorel, spolu s kytaristou a zpěvákem
Tomášem Vorlem. Také příležitostně spolupracuje
s hudebníkem Alexem Švamberkem, se kterým
se krom jiného v roce 2009 podílela na projektu
Zlomený klíč k určování osudů: Život a doba
Hildegardy S. pro pořad Radioacustika v Českém
rozhlase či pomáhala vytvářet hudební podklady pro
jeho vystoupení s tancem Butó v Roxy NoD nebo
v Divadle Na zábradlí.
V roce 2009 se stala hrdou maminkou dcerky
Alžběty a v roce 2010 syna Huberta, takže se
z hudební scény poněkud stáhla, ale od roku 2011
už znovu vystupuje, ať už jako host v nejrůznějších
divadlech a kavárnách, nebo při pořádání vlastních
akcí (např. v legendární žižkovské hospodě Nad
Viktorkou či v Literární kavárně Řetězová). V roce
2011 získalo duo Panna a Vorel 1.-2. místo na letním
festivalu Polánecký kolibřík.
Tomáš Vorel je kytaristou, zpěvákem a zakladatelem pražské kapely Smažený řízek, která
funguje již 22 let, a je stálým členem amatérského
souboru PT Divadlo. Se svou hudbou se několikrát
účastnil nejrůznějších festivalů, např. pražské Porty.
Jako moderátor každoročně vystupuje na filmovém
festivalu Jahodový Jam.
Panna a Vorel
Duo funguje od roku 2008, kdy ve smíchovské
literární kavárně Obratník odstartovalo své působení
humorným literárně-hudebním autorským večerem
Ředění intenzívního intelektuálna. Většinou se ale
zaměřuje na výlučně hudební produkce.
Jejich hudba vychází z tradice staropražských
písní v podání pouličních bardů. Během času se
tento koncept vyvíjel a obohacoval o nová témata
a přístupy. Nejpřesněji lze asi toto duo žánrově
zařadit na pomezí folku a punku s tím, že většina
písní stále vychází z divadelního světa, vypráví
příběhy a snaží se nabídnout divákovi trochu
nadhledu a osobitého humoru.
Alexandra Niklíčková
To m á š Vo r e l
F
O
L
K
P
U
N
K
HUDBA VYCHÁZEJÍCÍ
Z TRADICE
S TA R O P R A Ž S K Ý C H P Í S N Í
7. dubna 2012
Download

BŘEZEN ROKU 2012 - Žitovlice