Valtický zpravodaj
4. července 2014
Deváťáci škole
Drazí učitelé, spolužáci a celá základní školo,
píše se datum 27. června 2014, což pro mnoho z nás znamená
nejvíce očekávaný den od začátku školního roku. Nepochybně se
všichni zde přítomni těší na krásné dva měsíce volna, jimiž jsou
letní prázdniny. O prázdninách si odpočineme od školy, starosti
hodíme za hlavu, vybudujeme nové vztahy, vyzkoušíme nové věci,
budeme objevovat nová místa, ke kterým se budou vázat jak dobré,
tak i špatné vzpomínky. Ale ani tyhle prázdniny netrvají věčnost.
1. září se všichni vrátí do školy a zasednou do starých lavic. Až na
nás. Nás, žáky devátého ročníku.
Už od první třídy plaveme v téměř nekonečném moři s tlupou
nenasytných žraloků v podobě našich milovaných kantorů a moři
plném propastí v podobě známek a záludných testů. Jenže za těch
devět let jsme pomalu dopluli až k pevnině, kde pro nás takzvaný
„boj o přežití„ končí.
Vzpomínáme na náš první den v téhle škole, kdy jsme se
jako malí prvňáci nechali vést za ruku od tehdejších deváťáků,
pro nás v té době už skoro dospělých lidí, kteří mají ve všem
jasno a všechno znají a všechno prožili a jsou soběstační, do
téhle budovy. Teď tady stojíme jako deváťáci my a vše, co jsme
si tehdy mysleli, můžeme popřít. Soběstačný není nikdo z nás
a jasno máme možná tak v tom, že do téhle budovy jako žáci
základní školy už nikdy nevstoupíme. Začínáme novou fázi života a tou je teď pro nás nástup na střední školu. Ještě v prosinci
jsme pomalu nevěděli, na jakou školu nastoupíme a teď už
máme i po přijímacích zkouškách. Výběr střední školy byl pro
mnoho z nás naším asi zatím největším rozhodnutím v životě.
A teď stojíme a vzpomínáme, jakých těch devět let bylo. Chybí
nám doba, kdy jsme se na prvním stupni nemohli dočkat, až po
prázdninách nastoupíme do školy. To na druhém stupni jsme se
všichni těšili, až škola skončí a nastanou prázdniny, které by nám
mimochodem nejvíce vyhovovaly dvanáct měsíců v roce. Budou
nám chybět přestávky, ve kterých nám dělali celých devět let
společnost tihle úžasní spolužáci. Budou nám chybět naše školní
výlety a exkurze. Budou nám chybět učitelé, kteří nám věnovali
tolik času a úsilí, jen abychom z té základky nevyšli úplně dutí.
Proto bychom chtěli poděkovat našim třídním učitelům, kterými
byli:
Paní učitelka Janečková, která nás měla v první a druhé třídě, na
kterou budeme vzpomínat jako na berušku z Písmenkova.
Paní učitelka Mauksová, která nás měla ve třetí a čtvrté třídě,
na kterou si vzpomeneme vždy pod přezdívkou „kuřátka“, kterou
nás tak často oslovovala.
Bývalý pan učitel Polášek, který byl třídním učitelem tehdejší 5.
B byl s námi až do první poloviny osmého ročníku. Budeme na něj
vzpomínat jako na pana učitele, který uměl pobavit jeho čtením
úryvků z novin při tak těžkých písemkách z fyziky a zastrašit nás
svým postojem, z něhož vyzařovala autorita.
Paní učitelce Rylichové, která byla třídní učitelkou 5.A a vytrvala
s ní až do konce osmého ročníku, na kterou budeme vzpomínat
jako na naši učitelku cizích jazyků, jako na paní učitelku, která nám
dokázala vždy zpříjemnit hodinu jejím nadšením, vždy pozitivní
náladou a krásným úsměvem, který zdobí její obličej.
A náš poslední, už společný třídní učitel Pevný, na kterého budeme vzpomínat jako na učitele, který nás za tu krátkou chvíli,
co nás měl, uměl pěkně potrápit, ale uznejme, že my jeho taky.
Nakonec bychom chtěli poděkovat zbytku učitelského sboru,
který nad námi, i když většinou proti naší vůli, neztrácel trpělivost
a přežil to s námi, jako tvrdohlavými, pubertálními výrostky, až
do konce.
Také paní vychovatelce Trojanové, která některým z nás dělala
v odpoledních hodinách společnost v klubu a hlavně jí patří velké
dík, za to, jak dokázala poradit a naslouchat nám.
Dále panu školníkovi, který dokázal opravit i neopravitelné.
Také nesmíme zapomenout na paní uklízečky, které po
seva-flo­r a s.r.o.
Nám. Svobody 12,
Valtice, 519 352 615
Vinné sklepya.s.
Valtice, tel.: 519 361 311
prázdniny, žákům, aby se jim ve škole dařilo a naplno prožili roky,
které jim na této škole zbývají a učitelům hlavně pevné nervy
s dalšími žáky.
Děkujeme za nezapomenutelných devět let.
Veronika Bezděková a spolužáci 9. Třídy
nás uklízely ten svinčík, který jsme dokázali udělat pořádný.
A na úplný konec na paní kuchařky, které nám celých devět let,
pět dní v týdnu dokázaly naplnit žaludky do sytosti.
Drazí učitelé, spolužáci a celá základní školo,
tímto proslovem se s vámi loučíme a přejeme krásné a slunečné
Zprávy ze zastupitelstva, rady a Městského úřadu
8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek par.
č. 47/1 v k.ú. Valtice na dobu neurčitou v částce 1000,- Kč + DPH
k umístění distribuční soustavy – sloup pro venkovní vedení NN a
kabelovou přípojku pod názvem stavby „ Valtice, Sobotní, obnova
vvNN, u RD č. 141“ mezi Městem Valtice a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
a pověření starosty podpisem smlouvy.
9. Nové úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Valtice, se sídlem nám. Svobody 38, Valtice a Smlouvy
o výpůjčce nemovitého a movitého majetku.
10. Vyřazení a likvidaci majetku příspěvkové organizace Základní
škola Valtice v celkové výši Kč 148 153,00 z podrozvahového účtu
903 973 ORG 313 (ZŠ) s tím, že provedené změny se promítnou
ve výkazech sestavených ke dni 30. 06. 2014.
11. Realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
území Místní akční skupiny Vinařská na období 2014–2020 na
svém správním území.
Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou
z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
MĚSTO VALTICE
U s n e s e n í č. 32
z mimořádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne
23. června 2014
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Určení Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání
zastupitelstva.
2. Zprávu o kontrole plnění usnesení z řádného zasedání ZMV
č. 31 ze dne 26. 05. 2014.
3. Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady
č. 48 ze dne 09. 06. 2014.
4. Závěrečný účet DSO LVA za rok 2013.
III. Zastupitelstvo města zrušuje:
1. Usnesení č. 28 ze dne 16.12.2013 odst. II., bod. 8 týkající se
prodeje a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par. č. 1136/1,
ostatní plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Valtice na ulici Pod zámkem
paní Haně Mlynarikové za administrativní cenu a náklady spojené
s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Milan Sedláček, Jiří Špaček
a Bohumil Filip.
2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Ing.
Terezii Lvovou a Lukáše Najbrta.
3. Program jednání dnešního zasedání zastupitelstva města
Valtice.
4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.
č. 1665/1, ostatní plocha o výměře 54 m2 v k.ú. Valtice za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku mezi
Městem Valtice, nám. Svobody č. 21, Valtice a společností E.ON
Distribuce a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice
a pověření starosty podpisem smlouvy.
5. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.
č. 1209/2, zastavěná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Valtice za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku mezi
Městem Valtice, nám. Svobody č. 21, Valtice a společností E.ON
Distribuce a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice
a pověření starosty podpisem smlouvy.
6. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.
č. 640/12, ostatní plocha z kterého byly geometrickým plánem
č.p.2371-13/2014 vytvořeny pozemky par. č. 640/26, zastavěná
plocha o výměře 52 m2 a par. č. 640/27, ostatní plocha o výměře
24 m2 v k.ú. Valtice za administrativní cenu a náklady spojené
s prodejem pozemků mezi Městem Valtice a společností COOP
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, se sídlem Kostelní náměstí
147/9, Mikulov a pověření starosty podpisem smlouvy.
7. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na
pozemek par. č. 210 v k.ú. Úvaly u Valtic na dobu neurčitou v částce
505,- Kč + DPH k umístění nadzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě a 3 podpěrných bodů veřejné komunikační sítě pod názvem stavby 71010-006602 „ VPI Úvaly – rek.
silnice- překl. sloupků“ mezi Městem Valtice, nám. Svobody č. 21,
Valtice a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za
Brumlovkou 266/2,Praha 4 a pověření starosty podpisem smlouvy.
l
IV. Zastupitelstvo města stanovuje:
1. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, počet členů Zastupitelstva města Valtice
pro volební období 2014 – 2018 na 15.
Ing. Pavel Trojan , starosta města
Bc. Milan Sedláček, místostarosta města
Dvě nové vyhlášky města
zastupitelstvo se na svém květnovém jednání jednomyslně
shodlo na přijetí dvou nových obecně závazných vyhlášek.
Tou první je vyhláška o veřejném pořádku, ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností. Cílem této vyhlášky je stanovit
podmínky pro pořádání kulturních a společenských akcí, tanečních
zábav a diskoték a zabezpečit pokud možno soulad a pokojné
soužití občanů, návštěvníků města a hostů těchto akcí.
Noční klid je stanoven od 22. hodiny do 6. hodiny ranní. V pátek
se doba nočního klidu posouvá od nočních 0 hodin do 7. hodiny
ranní a v sobotu od 0 hodin v noci do 8. hodiny ráno v neděli. Je
však možno pro konkrétní kulturní či společenské akce požádat
o udělení výjimky, kterou projedná rada města nebo starosta.
Druhý cíl, který tato vyhláška sleduje, je omezit po určitou dobu
v týdnu hlučné projevy zahradních strojů a zařízení. Jsme si vědomi
toho, že víkendy a především neděle jsou dny, kdy řada občanů
odpočívá a čerpá síly do dalšího pracovního týdne a má tedy právo
na odpočinek a nebýt rušena hlukem.
Z tohoto důvodu vyhláška stanovuje povinnost zdržet se
o sobotách od 19 hodin a po celou neděli a ve státem uznávaných
2
l
je doba nočního klidu stanovena od 0.00 hodin do 7,00 hodin a
v sobotu od 0.00 hodin do 8,00 hodin. V této době je každý povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(2) Doba nočního klidu může být výjimečně změněna při konání
konkrétních sportovních, společenských a kulturních akcí, pokud to
rada města nebo starosta města pro konkrétní akci povolí. Žádost
o udělení výjimky je přílohou této obecně závazné vyhlášky.
(3) Každý je povinen zdržet se o sobotách od 19 hodin, o nedělích
a státem uznaných dnech pracovního klidu po celý den, veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk,
např. sekaček na trávu, zahradních traktorů, cirkulárek, motorových
pil, křovinořezů apod., s výjimkou stavebních prací v souladu se
stavebním povolením.
svátcích užívání zahradních a jiných přístrojů způsobujících hluk.
Výjimkou jsou stavební práce v souladu se stavebním povolením.
Druhá vyhláška reguluje chov domácích zvířat a jejím cílem je
zabezpečit pokojné soužití občanů v rámci sousedských vztahů.
Tato vyhláška upravuje počty kusů jednotlivých druhů zvířat, která
mohou býti chována občany, ale i právnickými osobami na území
Valtic a Úval. Upravuje i vzdálenosti od obytných prostor chovatele
a souseda, ve kterých mohou býti umístěny ustájení. Zvlášť jsou
ve vyhlášce vymezeny povinnosti chovatelů psů.
Chtěl bych požádat občany, aby se s vyhláškami seznámili a řídili
se uvedenými pokyny.
Ing. Pavel Trojan, starosta
NÁVRH
MĚSTO VALTICE
ČI. 4
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí strážníci Městské
policie.
(2) Poruší-li fyzická osoba nebo právnická osoba povinnosti stanovené touto vyhláškou, může jí být podle ustanovení § 46 odst.
3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, uložena pokuta do výše 10 000 Kč.
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2014
o veřejném pořádku, ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města Valtice se na svém zasedání dne 26. května
2014 usnesením č. 31 usneslo vydat na základě ustanovení § 10
písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČI. 5
Účinnost
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení, tedy dne 16. června 2014.
Úvodní ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška je vydávána pro stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték a
dalších kulturních aktivit v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného
pořádku. Vyhláška se vztahuje na území města Valtice a na území
obce Úvaly u Valtic.
Bc. Milan Sedláček
místostarosta
MĚSTO VALTICE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014
o chovu hospodářských a ostatních zvířat na území města Valtice a na území Úvaly u Valtic
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření podmínek a opatření směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení
místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití
občanů i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro
život ve městě.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly
narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými
škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku
na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném
zájmu, v zájmu chráněném městem jako územním samosprávným
celkem.
Zastupitelstvo města Valtice se na svém zasedání dne 26.5.2014
usnesením č. 31 usneslo vydat z důvodu zabezpečení veřejného
pořádku a ochrany životního prostředí ve městě Valtice, na základě
§ 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
o chovu hospodářských a ostatních zvířat na území města Valtice
a na území Úvaly u Valtic.
Článek I.
Základní ustanovení
Chov a držení hospodářských a ostatních zvířat na území města
Valtice a území Úvaly u Valtic je přípustný při dodržení platných
hygienických, veterinárních, stavebních a ostatních souvisejících
předpisů, pokud tato zvířata nebo jejich chovatelská zařízení a
produkty a odpady chovu nepůsobí hygienické nebo zdravotní
závady, neobtěžují zápachem nebo hlukem, neohrožují čistotu a
bezpečnost v domech a na veřejných prostranstvích a není porušována tato vyhláška.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku
(1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě, je:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Článek II.
Základní pojmy
1) Vyhláška je závazná pro všechny vlastníky, chovatele a držitele
zvířat na území města Valtice a území Úvaly u Valtic, kteří chovají
nebo drží:
a) hospodářská zvířata, přičemž hospodářskými zvířaty se pro
účely této vyhlášky rozumí zvířata využívaná k hospodářským
ČI. 3
Omezení činností
(1) Noční klid je vymezen dobou od 22,00 hodin do 6,00 hodin a
platí pro dny od neděle do čtvrtka. V ostatních dnech tedy, v pátek
l
Ing. Pavel Trojan
starosta
3
l
účelům, zejména koně, skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní
drůbež, králíci, kožešinová zvířata, ryby, včely
b) ostatní zvířata, přičemž ostatními zvířaty se pro účely této
vyhlášky rozumí psi, kočky, okrasné ptactvo, terarijní zvířata jako
jsou plazi a obojživelníci, hlodavci, laboratorní zvířata, členovci a
všichni ostatní živočichové chované v zájmovém chovu nebo pro
zájmové chovy včetně nebezpečných druhů zvířat a chráněných
živočichů./1/
2) Vlastník je osoba, která zvíře vlastní.
3) Chovatel je právnická nebo fyzická osoba, která k jakémukoliv
účelu, trvale nebo přechodně, chová zvíře nebo zvířata, přičemž
může i nemusí jít o vlastníka.
4) Držitel je fyzická nebo právnická osoba, která má zvíře nebo
zvířata v posuzovaném okamžiku na starosti a zodpovídá za ně,
přičemž může jít o vlastníka nebo chovatele nebo i osobu další.
5) Odpovědnost za škodu způsobenou osobami, které nemohou
posoudit následky svého jednání upravuje občanský zákoník. /2/
Stejná osoba odpovídá za tyto osoby rovněž v případě, pokud poruší
ustanovení této vyhlášky.
1) Chov zvířat lze realizovat v chovatelském zařízení za dodržení
všech příslušných právních předpisů /3/ a bez možnosti úniku
zvířat na cizí pozemky, na veřejná prostranství, do okolních bytů a
společných částí domů.
2) Každý držitel zvířete, uvedeného v článku II. je povinen učinit
taková opatření, aby chovem nebo držením zvířete nebyl ohrožen
život, zdraví a majetek jiných osob a aby se předcházelo občanskoprávním sporům.
3) Držitel je povinen bez odkladu zajistit neškodné odstranění
uhynulých, mrtvě narozených nebo utracených zvířat prostřednictvím odborné asanační organizace za úplatu, pokud v souladu
s platnou právní úpravou nebude moci toto zajistit vlastními silami
a prostředky.
4) Veškeré odpady pocházející z chovu zvířat musí být držitelem
zvířete bez odkladu nezávadně likvidovány. /4/
Článek V.
Další povinnosti držitelů včel
Každý držitel je povinen umístit svá včelstva tak, aby nedocházelo k obtěžování a ohrožování lidí. Max. počty včelstev nejsou
stanoveny.
Článek III.
Chov hospodářských zvířat
1) Chov hospodářských a ostatních zvířat je povolen, pokud jsou
splněny podmínky stavebních, hygienických, veterinárních a dalších
předpisů a pokud tyto nestanoví jinak.
2) Chovat jakékoliv zvíře je povoleno (s výjimkou úprav obsažených v článcích této obecně závazné vyhlášky) jen pokud nezpůsobuje hygienické nebo zdravotní závady, nezhoršuje čistotu
a bezpečnost na veřejných prostranstvích, neobtěžuje nad míru
přiměřenou poměrům občany a nevylučuje to charakter bydlení
dle územního plánu.
3) Vlastník, chovatel, držitel zvířat je povinen dbát pravidel hygieny, čistoty a pořádku ve městě, ochrany zdraví a bezpečnosti
spoluobčanů, pečovat o to, aby chov zvířat nedával podnět k narušování pravidel občanského soužití.
4) Chovem zvířat nesmí být zhoršeny životní podmínky obyvatel,
nesmí docházet k jejich obtěžování zápachem, hlukem, prachem
nebo nadměrným výskytem hmyzu. Nesmí dojít ke znečišťování
půdy a vod odpady.
5) Max. počty kusů zvířat a min. vzdálenost místa (pohybu,
ustájení) zvířat jsou stanoveny v tabulce:
Druh zvířectva
max.
množství
hrabavá a vodní drůbež
králíci, kožešinová zvířata
prasata
kozy
ovce
skot
koně
do 15 ks
do 15 ks
do 3 ks
do 3 ks
do 3 ks
do 3 ks
do 3 ks
vzdálenost
od vlast. byt.
prostor
5m
5m
10 m
10 m
10 m
20 m
20 m
Článek VI.
Další povinnosti vlastníků, chovatelů a držitelů psů
1) Na veřejných prostranstvích musí být psi zajištěni tak, aby
neobtěžovali a neohrožovali občany a nemohli poškodit cizí majetek. Psi musí být na vodítku a vedeni tak, aby je držitel bezpečně
ovládal. Na obojku musí být umístěna známka vydaná městským
úřadem. Za splnění těchto povinností odpovídá držitel psa.
2) Volný pohyb psů je zakázán.
3) Není dovoleno:
a) vodění psů do prodejen, na dětská hřiště, úřady, školy, ubytovny a do míst, kde to nedovolují příslušné předpisy. /5/ Toto
ustanovení se nevztahuje na osoby zvláště tělesně postižené
s průkazy ZTP-P, které vycvičený pes doprovází a na osoby při
výkonu služby, které doprovází služební pes.
b) nechat psy znečišťovat veřejné prostranství, zejména ulice,
náměstí, travnaté plochy, cesty, parky, květinové záhony, hřiště a
ostatní veřejně přístupné plochy a objekty. Každý držitel je povinen
psem způsobené nečistoty neprodleně uklidit.
4) Za dostatečné zajištění psa odpovídá držitel. Ten je povinen
rovněž zajistit, aby pes neunikl z prostoru pro něho vyhrazeného.
5) Chovatel psa je povinen docházet se psem na ochranné očkování proti vzteklině /6/.
6) Tato vyhláška se vztahuje rovněž na držitele průkazu ZTP-P,
kteří používají cvičeného psa jako doprovod, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.
vzdálenost od byt.
prostor souseda
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
40 m
40 m
Článek VII.
Zaběhnutí psi
Psi, kteří budou volně a bez dozoru pobíhat po veřejných
prostranstvích, mohou být odchyceni a umístěni v zařízení
pověřené osoby (útulku) nebo náhradního chovatele na náklad
majitele psa. Majitel psa je povinen si bez odkladu zajištěného
psa vyzvednout a současně uhradit náklady, vzniklé se zajištěním a držením psa.
Celkový počet kusů zvířat chovaných v jedné nemovitosti nesmí
přesáhnout 30 ks.
6) Případ, kdy nebude možné dodržet vzdálenosti bude řešen
individuálně na žádost chovatele.
Článek IV.
Povinnosti vlastníků, chovatelů a držitelů zvířat
Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH
tel.: 539 085 100| www.freebone.cz | www.breclav.net | [email protected]
Internet na 4 měsíce zdarma!
l
4
l
vyváženy v pravidelných dvoutýdenních intervalech společností
Hantály. Z dotací jsme navíc před čtyřmi lety pořídili i stroje na
zpracování zeleného odpadu, který vyprodukujeme vlastní činností
nebo který nám obyvatelé města odloží do kamerami hlídaných
kontejnerů před sběrným dvorem.
Článek VIII.
Kontrola a sankce
1) Kontrolou dodržování ustanovení této vyhlášky je pověřena
Městská policie .
2) Porušení této vyhlášky se postihuje u právnických osob a
podnikatelů podle zákona o obcích /7/ a u fyzických osob podle
přestupkového zákona /8/.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení jiných obecně závazných vyhlášek města Valtice.
Tato vyhláška se nevztahuje na chov zvířat ve velkokapacitních
zařízeních k tomu účelu určených a zkolaudovaných (kravíny,
konírny,…).
Zrušuje se stávající Obecně závazná vyhláška o chovu zvířat.
Článek X.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení.
Ing. Pavel Trojan
starosta
Ve Valticích dnes mají jeho obyvatelé několik možností, jak
s bioodpadem naložit. Buď každých čtrnáct dní vystrčí před dům
„popelnici“ se zeleným odpadem nebo větší množství větví a trávy
naloží na vozík, do auta a odloží je před sběrným dvorem do hlídaných kontejnerů. Nejnověji si budou moci u technických služeb
města objednat automobil, které jim na určené místo přistaví
kontejner. Po jeho naplnění jej odvezou ke zpracování. Občan si
zaplatí jen za cestu, což bude stát v rámci Valtic maximálně stokorunu, zpracování bioodpadu je zdarma. Služba s odvozem zeleného
odpadu bude zřejmě nejvíce využívána na jaře a na podzim, kdy
je na zahrádkách nejvíce práce. Kontakty na vedoucího technických služeb nebo další pracovníky jsou na stránkách města www.
valtice.eu, v sekci „Občan a město“ - „Instituce města“ – „Správa
majetku“ –„Technické služby“.
Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice – Technické služby
Bc. Milan Sedláček
místostarosta
Zpráva o činnosti Městské policie
(Červen – 2014)
V tomto měsíci se strážníci soustředili hlavně dodržování obecně
závazné vyhlášky o odpadech. Jedná se o zelený rostlinný odpad.
Každý občan měl možnost si na sběrném dvoře zapůjčit hnědou
popelnici, která je na tento odpad určená. Stále se ale najdou
jednotlivci, kteří tento odpad jednoduše vyhodí na veřejné prostranství a potom dělají „mrtvého brouka“. Myslíme si, že tito lidé OZV
porušují úmyslně a vědomě. Takoví lidé jsou jedni s prvních, kteří
poukazují na nepořádek a nedostatky druhých.
I během tohoto měsíce bylo odchyceno několik zaběhnutých
psů, byla poskytována součinnost PČR, přivolána RZS při nalezení
zraněného člověka, bylo vyrozuměno několik spoluobčanů k úklidu
kolem domů a to na ulici Pod rybníčkem, Mikulovská, Sobotní a
Pod zámkem. Dále proběhlo měření rychlosti v rámci BESIP, bylo
uloženo několik blokových pokut za špatné parkování, jízda na kole
po chodníku a nerespektování dopravního značení.
Žádáme spoluobčany, aby dodržovali přechodné dopravní značení v rámci uzavírky ul. Břeclavská a byli ohleduplní k ostatním účastníkům provozu. Vyhneme se tak možným problémům v dopravě.
Ve Valticích dne 27. 6. 2014
zpracoval: str. M. Šestíák
Dotace z úřadu práce umožňují
dělat práce, na které dřív nebyl čas
Díky dotacím zaměstnává město Valtice prostřednictvím technických služeb pracovníky přes břeclavský úřad práce. Z tohoto důvodu se stálí zaměstnanci
mohou věnovat pracím,
na které dříve nebyl čas
nebo kapacita. Vedle svépomocně opravovaných
chodníků nebo parkoviště u domova seniorů
provedly technické služby
v minulém měsíci i revizi
a nátěry některých sloupů
veřejného osvětlení a starších sloupků dopravních
značek. Léta se této práci nikdo nevěnoval a na
mnoha zařízeních se proto
podepsal zub času. Jednotlivé sloupky a patky či sloupy veřejného osvětlení byly očištěny
od rzi a opatřeny novým nátěrem. Natřeny byly například všechny
kovové kryty veřejného osvětlení na Břeclavské ulici. Podobnou
revizi provedou technické služby i v Úvalech.
Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice – Technické služby
Valtice mají nový vůz na svoz bioodpadu
Od pátku 6. června máme k dispozici slibovaný nový vůz na svoz
bioodpadu. Jedná se o italský automobil Bonetti 4x4 s motorem
Daf a hydraulickým jednoramenným nosičem kontejnerů. Součástí
dodávky je i pět velkoobjemých kontejnerů. Vozidlo bude sloužit nejen na svoz bioodpadu, který se vyprodukuje při sečení městských
zelených ploch nebo při péči o dřeviny, ale také občanům města.
Vůz stál téměř dva miliony korun, přičemž dotace ze Státního
fondu životního prostředí pokryla 90% ceny, město Valtice ze svého
rozpočtu doplatilo zbylých dvě stě tisíc.
Koupí automobilu tak prakticky nabízíme obyvatelům veškeré
služby v oblasti svozu a zpracování bioodpadu. Počátkem roku jsme
občanům města poskytli téměř tisíc nádob na bioodpad, které jsou
l
5
l
Provoz na sportovním hřišti zahájen!
Sobota a neděle (mimo červenec a srpen) – ve školním roce
10:00 – 14:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost,
sportovní kluby, občanská sdružení apod.)
14:00 – 16:00 zdarma na objednávku (neorganizované skupiny,
mimoškolní aktivity apod. do 18 let)
16:00 – 21:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost,
sportovní kluby, občanská sdružení apod.)
Nový sportovní areál na Mikulovské ulici otevřel své brány
v sobotu 7. června prvním zájemcům. Hřiště s umělým povrchem
doplněné tartanovou atletickou dráhou bude sloužit žákům zdejší
základní školy a zájemcům o sport z řad fotbalistů, basketbalistů,
tenistů a dalších. Vzhledem k vybudovanému umělému osvětlení
je možné protáhnout si sportování i do večerních hodin. Hřiště je
doplněno navíc o zázemí čítající dvě parkoviště pro 21 vozidel.
Areál má také svého správce, který bude dohlížet na dění a zájemci
o sport si u něj budou moci objednat hrací dobu.
Celá investice stála 10 milionů korun, z toho šest milionů pokryla
dotace od Ministerstva financí ČR a čtyři miliony dokrylo Město
Valtice z vlastního rozpočtu. Vybudováním hřiště tak získaly Valtice
spolu se sportovní halou komplexní sportovní areál na nejvyšší
úrovni. Nyní už konečně můžeme nabídnout kvalitní sportoviště
především místním dětem a mládeži - ostatně základní škola již
začala hřiště využívat k hodinám tělesné výuky.
Jak si valtická veřejnost mohla všimnout, současně s budováním
sportoviště došlo i na opláštění sportovní haly v nákladu za 2,8
milionu korun. Stavbu hřiště doplnily s ohledem na bezpečnost
chodců také nové chodníky a oplocení. Jistě nezanedbatelným
efektem investice je také zkrášlení veřejného prostranství v exponovaném místě na příjezdu do města. Samotný areál ještě není
úplně dokončený. V budoucnu jej čeká investice okolo 4 milionů
korun, kde se počítá s vybudování dvou volejbalových hřišť a doskočiště pro skok daleký.
Pondělí až neděle (červenec a srpen) – letní prázdniny
10:00 – 14:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost,
sportovní kluby, občanská sdružení apod.)
14:00 – 16:00 zdarma na objednávku (neorganizované skupiny,
mimoškolní aktivity apod. do 18 let)
16:00 – 21:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost,
sportovní kluby, občanská sdružení apod.)
V ceně je zapůjčení sportovního vybavení hřiště (sítě, sloupky,
branky, koše apod. a využití venkovního sociálního zařízení (WC,
sprcha)
Kontakt na správce: Tomáš Semorád, Jiří Grbavčic, mobil:
734 314 111, Informace o obsazenosti hřiště: www.sporthala.eu
Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice – Technické služby
Provozní doba a provozní řád hřiště
Provozní doba je navržena ve dvou režimech - prázdninovém a
mimoprázdninovém. O přesné provozní době je možno se dozvědět
více na webových stránkách sportovní haly, kde je i informace o obsazenosti hřiště. O prázdninách bude areál sloužit sportovcům z řad
široké veřejnosti prakticky po celý den, v období školního roku bude
sportoviště určeno zejména v dopoledních hodinách pro žáky zdejší základní školy. Provozní doba je navíc koncipována tak, aby areál sloužil
i jako jakýsi přirozený sportovní plácek. Proto jsou dvě hodiny denně
vyhrazeny i pro bezplatné sportování neorganizovaných skupin, kdy je
možné si zahrát malý fotbal nebo jen tak zaházet na basketbalový koš.
Provozní doba sportovního hřiště:
15. dubna až 31. října, pondělí – pátek (8:00 - 21:00), sobota –
neděle (10:00 - 21:00). Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu
provozní doby sportovního hřiště (technické důvody, klimatické
podmínky apod.).
Ceník:
Pondělí až pátek (mimo červenec a srpen) – ve školním roce
08:00 - 15:00 zdarma (základní škola, mateřská škola dle rozvrhu tělesné výchovy)
15:00 - 17:00 zdarma na objednávku (neorganizované skupiny,
mimoškolní aktivity apod. do 18 let)
17:00 – 21:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost,
sportovní kluby, občanská sdružení apod.)
V I V A
Valtice
l
6
l
Oprava vozovky na části ulice
Břeclavská
valo bezpečnostní osvětlení nad oběma přechody pro chodce.
Chápu, že tyto stavební práce znamenají komplikace a nesnáze
pro občany, především z ulic, které jsou opravou nevíce dotčeny.
Chtěl bych však ujistit, že s investorem stavby společností Ředitelství silnic a dálnic, s prováděcí firmou Alpine Bau a s dotčenou obcí
Lednice byl zvolen co možná nejoptimálnější způsob a organizace
stavebních prací. Dodavatel stavby firma Alpine Bau provedla změny, které výrazně zkrátily původní dobu a rozsah uzavírky silnice
v ul. Břeclavská. Vážení občané dbejte prosím zvýšené opatrnosti
při průjezdu ulicemi v okolí stavby.
P. Trojan, starosta
Investor Ředitelství silnic a dálnic zahájilo začátkem července
tolik potřebnou opravu vozovky na části ulice Břeclavská. Vyjeté
koleje, nahrnutý asfalt a poškozené dešťové svody komplikovaly
jízdu řidičům, ale rovněž způsobovaly nesnáze občanům na tomto
úseku ulice. Jedná se o první etapu plánované opravy celého průtahu Valticemi. Stavební práce budou probíhat po oba prázdninové
měsíce a první dva týdny v září. S harmonogramem stavebních prací
a stejně tak s plánem uzavírek byli občané seznámení dopisem
do schránek. Stejně tak je možné se s ním seznámit na webových
stránkách města www.valtice.eu.
Po dobu stavebních prací zajistí technické služby města na
části ulice Břeclavská sběr komunálního odpadu v plánovaných
termínech.
Z technologických důvodů byl zvolen způsob opravy recyklací za
studena v obou jízdních pruzích současně, bez provedení střední
dilatační spáry. To proto, aby byla zachována co nejvyšší únosnost
a trvanlivost povrchu vozovky. Na části úseku budou opraveny
i dešťové svody. Město využije této investice, aby připoložilo kabel
veřejného osvětlení na opravovaném úseku a rovněž vybudo-
Kontakty na MěP:
tel.: 519 301 414; mob.: 734 254 254
e-mail: [email protected]
Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice
Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost:
prap. Radim Budlanský tel. 974 632 661
a
pprap. Petr Jandásek tel. 974 632 725
e-mail: [email protected]
Informace kulturní i jiné
Kalendář akcí Valtice - červenec 2014
Život v krajině Lednicko-valtického areálu
Informace: www.reistna.cz , e-mail: [email protected] , tel.:
+420 602 734 742
Termín: 1.4. – 31.10.2014
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Bylinná péče o tělo
Tamtamy času
Termín: 5.7.2014 od 9.00 do 17.00 hod.
Místo: Bylinková zahrada Tiree Chmelar, zámecký park, Valtice (při
nepříznivém počasí: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice)
Informace: www.bylinkovazahradavaltice.cz , e-mail: [email protected] , tel.: +420 776 251 058
Charakteristika: kurz obsahuje teoretickou a praktickou část a
komentovanou prohlídku bylinkové zahrady. V praktické části si
pod vedením lektorky připravíme tekuté mýdlo, tuhé mýdlo, pleťový
krém, zubní pastu, ústní vodu a kloktadlo. Cena kurzu: 1.500 Kč.
Přihlášky e-mailem nebo telefonicky.
Termín: 1.5. – 31.10.2014 (květen a říjen: SO – NE 10 – 17; červen
až září: ÚT – NE 10 – 17)
Místo: zámek Valtice – Horní konírna
Hurá na prázdniny!
Termín: 30.5. – 18.7.2014
Místo: Turistické informační centrum, nám. Svobody 4, Valtice
Výstava ZŠ Valtice
Balkónové květiny a letničky
Termín: 1.6. – 30.9.2014
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany
Termín: 2.7.2014 od 18.30 hod.
Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice
1. koncert 8. ročníku
Alfréd Strejček – umělecký přednes, Štěpán Rak – kytara
Termín: 5.7.2014 od 17.30 hod.
Místo: zámek Valtice - kaple
Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ
Kurz malování
Mezinárodní letní škola staré hudby – 26. ročník
Malování mandal I
Noční prohlídky muzea za svitu lucerny
Termín: 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7.2014 – od 20.00 do 22.00 hod.
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Termín: 5. – 13.7.2014
Místo: Valtice – areál zámku, farní kostel
Organizátor: Společnost pro starou hudbu (ČR), Město Valtice a
státní zámek Valtice
Informace: www.early-music.cz , e-mail: [email protected]
cz, TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, www.valtice.eu
Výstava: Alois Mikulka, akad. malíř
– ilustrace, obrazy, objekty
Prázdninové víkendové večery
s cimbálkou ve Valtickém Podzemí
Termín: 3.7. – 10.8.2014
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz , e-mail: [email protected], tel.:
+420 602 734 742
Termín: víkendy 5.7. – 30.8.2014 – od 20.00 hod.
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Noc za oponou
Termín: 6.7.2014
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: www.muzeumopony.cz , e-mail: [email protected]
Výstava: Dagmar Koverdynská - dřevořezba
Termín: 4.7. – 31.8.2014
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
l
7
l
cz, tel.: +420 777 003 032
Charakteristika: bohatý program včetně her pro děti, stezky odvahy,
speciální noční prohlídky muzea za svitu lucerny
Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, e-mail: tic@
valtice.eu, www.valtice.eu
Malujeme na hedvábí I
Termín: 9.7.2014 od 18.30 hod.
Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice
Čtverečkování – kreativní svět uchvátily malé čtverečky
Termín: 23.7.2014 od 18.30 hod.
Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice
Savování – ze starého nové a zajímavé
Termín: 16.7.2014 od 18.30 hod.
Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice
Organizátor: Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice
Informace: www.valided.cz , e-mail: [email protected], tel.:
+420 734 311 485
Charakteristika: tvůrčí dílna pro ty, kteří se chtějí seznámit s technikou ozvláštňování textilií – savování oblečení
Předhodové zpívání
Hranice 2014 – Den bezpečí v areálu
Muzea železné opony
Pétanque Open 2014
Termín: 26.7.2014
Místo: hala SOŠ vinařské, ul. Střelecká, Valtice
Organizátor: Valtická krojovaná společnost
Informace: www.chasa-valtice.cz , e-mail: [email protected],
tel.: +420 736 637 374
Charakteristika: zpívání mužských a ženských sborů
Termín: 26.7.2014 od 14.14 hod.
Místo: zámecký park, Valtice
Organizátor: FBC Valtice
Informace: www.facebook.com/fbcvaltice , e-mail: vithavel@
gmail.com
Charakteristika: turnaj v pétanque pro širokou veřejnost v rámci
zábavy a letní pohody
Termín: 19.7.2014
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Úvalské hody
Termín: 19.7.2014
Místo: hostinec U Dvořáků, Valtice - Úvaly
Cestománie I: Olympiáda v Soči 2014
Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany
Termín: 30.7.2014 od 18.30 hod.
Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice
2. koncert 8. ročníku
Imrich Szabó – varhany
Termín: 19.7.2014 od 17.00 hod.
Změna programu, datum a místo konání akce – vyhrazeno !
ŠKOLNÍ KURÝR
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE
Olympijské klání
Pétanque
23. červen 2014 patřil Pétanque. Děti ze všech tříd ŠD se zúčastnily turnaje francouzské společenské hry.
Princip této hry je velmi jednoduchý, děti byly rozděleny do družstev
po třech a snažily se umístit barevné koule co nejblíže k cíli, který tvoří
malá kulička, tzv. prasátko. Tato zábavná hra se dá hrát prakticky
kdekoliv, terén hřiště je libovolný, proto byla pro naši hru naprosto
dostačující travnatá plocha na školním dvoře.
Celkem se turnaje zúčastnilo 14 týmů, do finále se probojovaly
týmy dva:
za 2. A Natálka Hofmanová, Vilka Mráková, Anetka Filípková,
za 3. A Natálka Špičáková, Natálka Šrotová, Nikolka Šrotová.
První místo v turnaji si nakonec vybojovala děvčata z 2. A! Gratulujeme!
Počasí bylo krásné a slunečné, děti si odpoledne skvěle užily a
vzhledem k úspěšnosti a kladným ohlasům z této akce školní družiny
si podobný turnaj opět rádi zopakujeme!
Renáta Syrovátková za ŠD
Úterní dopoledne 18. 6. 2014 na sedleckém hřišti patřilo malým olympionikům.
Děti ze šesti měst a okolních vesnic si zde
mohly změřit své síly ve skoku dalekém,
hodu míčkem a běhu na 50 m. Naši školu
reprezentovalo 25 dětí a věřte – nevěřte, ty
si z této sportovní olympiády přivezly 6 zlatých, 6 stříbrných a 6
bronzových medailí.
Jsme rádi, že nám roste v dnešní počítačové době nová sportovní
generace. Všem medailistům blahopřejeme.
J. Mauksová
Poděkování vedoucím kroužků
Stejně jako v předchozích letech, tak i ve školním roce 2013-2014
pracovaly při valtické škole zájmové kroužky. Nabídka se řídila poptávkou, a tak se valtické děti mohly zapojit do celkem 13 kroužků.
Malí fotbalisté trénovali pod vedením Kristýny Macháčkové a pana
učitele Miroslava Štěpaňuka . V tělocvičně se nám střídal kroužek
ladných tanečnic pod přísným okem slečny Jany Petrové, kroužek
začínajících volejbalistů s paní učitelkou Pavlínou Dvořáčkovou,
kroužek vybíjené s paní Ilonou Čudovou a kroužek sportovních her
paní vychovatelky Renáty Syrovátkové. Kdo se chtěl zapotit ještě víc,
měl možnost pravidelně hrát florbal ve sportovní hale s vedoucími
Vítem Havlem, Daliborem Vorlíkem, Radovanem Machálkem, Ral
8
l
Prázdniny jsou za dveřmi !
dovanem Růžičkou a Daliborem Nedělou. O rozvoj komunikativních
dovedností našich dětí se starala v mediálním kroužku paní učitelka
Yveta Rylichová. Jak se vytváří školní časopis si děti vyzkoušely
v kroužku paní vychovatelky Radmily Trojanové. Ušít si polštářek
už nebude problém pro žákyně, které pracovaly v kroužku šití pod
dohledem paní vychovatelky Žanety Baxové. Nápravu poruch učení
zajišťovala v dyslektickém kroužku paní učitelka Božena Janečková a první německá slovíčka zdolávali naši nejmenší žáčci s paní
učitelkou Dagmar Černou. Všichni vedoucí obětavě věnovali dětem
část svého volného času a nezměrnou energii, která stojí za každou
smysluplnou prací s dětmi. Za jejich úsilí jim všem patří naše veliké
poděkování a těšíme se na další spolupráci s nimi. Zároveň věříme,
že se najdou další zájemci, kteří by se chtěli v příštím školním roce
do vedení zájmových kroužků také zapojit.
Mgr. Lucie Pražáková
27. červen byl opravdu posledním dnem, kdy žáci Základní školy
ve Valticích překročili pro letošní školní rok práh školy. Od tohoto
data je čekají dva měsíce volna plné zážitků, letní pohody, nových
přátelství i odpočinku.
Jakmile zazvonil školní zvonek, shromáždili se žáci a učitelé na
nádvoří školy, aby slavnostně ukončili školní rok. Pozvání přijal
také starosta města pan Ing. Pavel Trojan, který na závěr setkání
poděkoval žákům i učitelům za jejich celoroční práci a popřál jim
krásné prázdniny. Je potěšující, že se této slavnostní chvíle zúčastnili
i někteří rodiče našich žáků.
Ředitelka školy Markéta Nedělová ve svém proslovu zhodnotila
prospěch a chování žáků, poděkovala jim za reprezentaci školy, kdy
jsme díky některým vynikajícím výsledkům získali jako škola velmi
dobré jméno. Neopomněla poděkovat také učitelům za přípravu žáků
a snahu dovést je k co nejlepším výkonům. Slova poděkování zazněla
vůči všem zaměstnancům školy, kteří jsou její nezbytnou součástí.
V 2. pololetí bylo uděleno 164 pochval třídního učitele, 10 pochval
ředitelky školy, 17 důtek třídního učitele a 16 důtek ředitelky školy.
Z rozhodnutí pedagogické rady ze dne 23. června byly žákům, kteří
si neplnili řádně své školní povinnosti, hrubě porušovali školní řád,
schváleny 4 dvojky a 1 trojka z chování, což určitě není potěšující.
Doufám, že těch, kterých se to týká, se ponaučili z vlastních chyb a
své chování zlepší.
Na konci setkání ředitelka školy vyhlásila akademika školy, kterým
se stal Martin Šálek, žák 6. A. Osobnost školy nebyla pedagogickým
sborem navržena. Sportovcem školy se stal Lukáš Szilágyi, žák 9. A.
Dále vyzvedla žáky, kterým udělila pochvalu ředitelky školy za vzorný
prospěch, chování a reprezentaci. Vyhodnotila žáky, kteří odevzdali
nejvíce odpadových surovin za školní rok (sběr papíru už na naší
škole běží druhým rokem). Všem oceněným předala poukázku na
knižní odměnu, nebo odběr zboží dle vlastního výběru v papírnictví
u paní Leony Sobotkové a drobný dárek.
Na závěr se rozloučila s 31 vycházejícími žáky, kteří opouštějí naši
školu buď jako deváťáci či osmáci, nebo ti, kteří odchází studovat
na víceletá gymnázia nebo ZŠ Slovácká. Popřála jim hodně úspěchů a všem přítomným pohodové prázdniny a dny volna naplněné
sluníčkem, zábavou a spoustou zážitků. Poté se děti rozešly do tříd,
aby od svých třídních učitelů obdržely vysvědčení. Do školy přijdou
nejdříve za dva měsíce, což jim my dospělí můžeme jen závidět,
ale zároveň i přát.
Markéta Nedělová, ředitelka školy
Projektové "cvičení v přírodě"
Žáci 4. třídy minulý týden odložili učebnice a sešity a užívali si
krásy přírody.
Cvičení jsme zahájili v pondělí 16. června absolvováním stezky
,,bosou nohou“ v okolí Reistny. V úterý jsme odjeli do Mikulova a
vyšlápli si Svatý kopeček. Následující den si každý mohl vyzkoušet,
jakou má kondici. Podnikli jsme cyklovýlet na Pohansko a musím
říci, že si děti vedly statečně a ukázněně. Ve čtvrtek jsme navštívili
zoologickou zahradu v Lešné. Tento výlet byl pro nás významný
i tím, že naše třída přispěla částkou 1 500 Kč na krmení pro malého
lenochoda.
Celé cvičení jsme završili nocováním ve škole. Byli jsme všichni
unavení, ale myslím, že jsme si to užili.
Mgr. Alice Pimková
Deváťačky na zámku
Osm děvčat z kroužku Mediální výchovy si vyzkoušelo práci
zámecké průvodkyně. Každá se naučila povídání k jedné z kouzelných zámeckých místnosti a po dobu čtrnácti dnů v měsíci červnu
provázela na valtickém zámku. Samozřejmě za přítomnosti profesionálních průvodkyň. Žákyně devátého ročníku (Barbora Bělínová,
Barbora Kománková, Karolína Ekrtová, Iva Remiášová, Šarlota
Sedláčková, Pavlína Pírová, Tereza Minaříková, Veronika Bezděková) si vyzkoušely náročnost i krásu této práce. Přiznaly se k tomu,
že nebylo jednoduché překonávat nervozitu, zvládat přebrepty či
výpadky textů. Některé také podotkly, že tato zkušenost je přiměla
zajímat se více o historii nejen zámku. Nejvíce se jim líbila reakce
výprav složených z návštěvníků střední a starší generace, které jejich
výkony ocenily potleskem. Sama jsem byla přítomna jejich výkladu
v poslední den a byla jsem na děvčata hrdá. A protože jsem chtěla,
aby měla památku, natočila jsem si je. Máte-li zájem, můžete se na
"Deváťačky na zámku" podívat na webových stránkách naší školy. Chceme moc poděkovat za vstřícnost a pochopení panu kastelánu
Michalovi Tlustákovi a psychické podpoře všem milým průvodkyním,
díky kterým mohl tento projekt vzniknout a fungovat.
Yveta Rylichová
l
Slavnostní přijetí žáků ZŠ Valtice
Ve čtvrtek 26. 6. 2014 se konalo v obřadní síni Městského úřadu
Valtice již tradiční rozloučení starosty města pana Ing. Pavla Trojana se žáky, kteří letošním školním rokem ukončili povinnou školní
docházku na základní škole.
Úvodní slovo pronesl pan Jiří Špaček, poté následoval proslov
pana starosty. S vycházejícími žáky se rozloučil pan učitel třídní
Mgr. Zbyněk Pevný a ředitelka školy Mgr. Markéta Nedělová. Ve
svých proslovech poděkovali žákům za práci a reprezentaci školy,
popřáli hodně úspěchů v jejich novém působišti a zavzpomínali na
léta, která prožili na základní škole.
Působivý a pěkný proslov si připravili vycházející žáci, ve kterém
neopomněli poděkovat svým učitelům za léta práce, kterou jim
věnovali. Zmínili, že díky svým pedagogům se naučili pracovat
v kolektivu, psát, počítat, poslouchat nejen své rodiče a mnoho
cenného pro život.
Při loučení ukápla i slzička, neboť si žáci uvědomili, že jsou to
poslední chvíle strávené se svými spolužáky a učiteli. Devět let školní
docházky jim už nikdo nevrátí a zůstanou jim jen krásné vzpomínky.
Všichni, kteří jsme se slavnostního rozloučení zúčastnili, jsme jim
popřáli na jejich další cestě životem jen to nejlepší. Opravdové přátele
a hlavně takové lidi, kteří je budou orientovat správným směrem.
Za žáky a učitele Markéta Nedělová
9
l
Zarážející je nízký počet vstřelených košů. Obě družstva bojovala,
naši žalostně stříleli a hlavně neplnili taktické pokyny.
Celkově v sedmi soutěžích zvítězila Trnava 5:2 a putovní pohár
zůstal na Slovensku.
Setkávání dvou nejbližších národů má ovšem nejen sportovní obsah. Jde nám i o udržování kvalitních vztahů a tradičního přátelství.
My, oba zkušení učitelé tělesné výchovy, vedeme žáky k čestnému
sportovnímu zápolení, zdůrazňujeme, že porážky po bojovném
výkonu či se silnějším soupeřem ke sportu patří. V Trnavě nás však
v tomto směru zklamali chlapci, kteří neunesli porážku ve fotbale
a hlavně v košíkové. Příčiny proher hledali všude jinde, jen ne
u sebe a především nepodali soupeřům ruku, což je mezi správnými
sportovci nepsané pravidlo! Například při probíhajícím mistrovství
světa v kopané v Brazílii sledujeme i vyhrocená a velice důležitá
utkání. Po jejich ukončení je řevnivost ta tam a vidíme podání
rukou i objetí s protivníkem ve sportovním klání.
Sportovní klání s našimi přáteli na Slovensku bylo zakončeno
prohlídkou zámku Smolenice v podhůří Malých Karpat. Za příjemný den jim děkujeme a těšíme se na další setkání, tentokráte ve
Valticích.
Michal Hyčka, Mgr.
Ve středu 18. června se minivolejbalisté paní učitelky Dvořáčkové a ruštináři paní učitelky Rylichové účastnili mezinárodního
volejbalového Turnaje olympijských nadějí na TJ Lokomotiva Břeclav. Každý kadetský tým měl své fanoušky z řad čtyř břeclavských
škol, lanžhotské školy a naší školy. Žáci valtické školy vyrobili
transparenty, na kterých byla azbukou napsána povzbuzující hesla,
která ve volném překladu zněla jako „Děvčata jděte, děvčata neusínejte“ a jiná. Byli jsme totiž podporou ruských hráček. Pravda,
když přišlo na samotný zápas mezi Češkami a Ruskami, museli
jsme vyřešit, komu tedy fandit. A tak naše hlasité povzbuzování
slyšely české i ruské hráčky, protože jsme pomáhali tomu týmu,
který momentálně prohrával. Trenérce ruských děvčat jsme předali
drobné dárky a na oplátku jsme získali podpisy všech ruských
hráček na náš škoní volejbalový míč. Rusko postupně porazilo
Německo, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko i Česko. Možná na
našem míči už teď máme jména budoucích světových či olympijských vítězek. Kdoví?
Yveta Rylichová
ZŠ Valtice v Trnavě
Po celá desetiletí udržovaná družební tradice, sportovní utkání
mezi ZŠ Vančurova v Trnavě a naší školou, se jako každoročně
uskutečnila koncem května, přesněji 27. května 2014. Hostitelem byli tentokrát naši slovenští přátelé. Sportovní střetnutí,
která jsou podstatnou částí našich setkávání, prakticky nemění
svůj obsah.
Úvodním duelem bylo fotbalové utkání jedenáctek z obou škol.
Naši chlapci se zpočátku ujali vedení 1:0, ale domácí výsledek
otočili na konečných 1:5. O výsledku rozhodla skutečnost, že
trnavští měli více hráčů hrajících mistrovské soutěže. Především
jejich záložní řada byla zřetelně tvořivější než ta valtická.
Na fotbalovém hřišti proběhly další dvě soutěže, štafetové běhy
chlapců a děvčat. Naše dívky podlehly vcelku zřetelně. Čtveřice
chlapců D. Hlavenka, O. Tréšek, M. Hnilica a L. Szilágyi podstoupila
vyrovnaný závod a prohrála jen nejtěsnějším rozdílem. Běhy jsou
již delší čas disciplínou, v níž ztrácíme body.
Po třech disciplínách bylo pro nás skóre nepříznivé 0:3. Potom
jsme se přesunuli do tělocvičny s vírou, že konečný výsledek ještě
můžeme otočit. K určitému optimismu nás vedla zkušenost, že ve
šplhu i košíkové bodujeme častěji.
Předpoklady se začaly také plnit. Naše košíkářky zvítězily 8:5.
Výborně si počínaly dívky také ve šplhu, závodily M. Bukovská, S.
Gonsiorová, N. ‚Bukovcová a K. Foukalová, z nichž přičemž nejrychleji vyšplhala nejmladší Magda Bukovská – 4,2 sec.
Potom šplhali hoši, tři z nich podali znamenitý výkon: žák 5.
ročníku F. Pálka (3,3 s), žák 7. ročníku O. Tréšek (2,8 s) a žák 9. ročníku J. Machálek (2,3 s). Čtvrtý chlapec, který na školním přeboru
vybojoval 3. místo, vůbec nevyšplhal, přestože to dvakrát zkoušel!
Na závěr se odehrálo utkání chlapců v košíkové. Hráči ZŠ Valtice
měli převahu v držení míče, častěji stříleli. Bohužel prohráli 4:5.
l
Z Mateřské školky
Červen je měsíc splněných přání a radostí. Ukončili jsme plavání v břeclavském bazénu, děti dostaly mokré vysvědčení a jsou
z nich plavci. Další nádhernou akcí byl výlet do Lednice, kde nám
v krásně udržovaném lednickém parku zahrála divadelní společnost pohádku „Princ Bajaja“, kde všichni viděli brnění, starověká
řemesla a živého koně, připraveného s rytířem bojovat o srdce
princezny. Předškoláci se projeli na voze s koňmi, malí caparti
cupitali se svými batůžky lednickým areálem, všichni výlet zvládli
a nakonec po dobrém obědě unaveni padli do postýlek ve školce.
Agility Sedlec nám předvedli na naší zahradě úžasné vystoupení
10
l
STEZKA BOSÝMA NOHAMA
NAŠICH „INTERNÁTNÍKŮ“
s pejsky, děti si pejsky mohly pohladit a všichni jsme ocenili výkony, které cvičitelé s pejsky dokázali. Touto cestou děkuji panu
Vlašicovi za nádherný zážitek. Děkuji také dědečkovi Vaškovičovi,
který se svým traktorem přivezl sponzorsky ze Sedlece překážky
pro vystoupení. A naše nejdůležitější akce celého roku – karneval a rozloučení s předškoláky bylo ukončením celého školního
roku. Počasí nám přálo, masek bylo hodně, hostů a dobré nálady
také. Děkuji všem sponzorům z řad rodičů, kteří nám přispěli, ať
finančně, darem nebo upečeným produktem k tomu, že se na akci
prohýbaly stoly dobrotami. Děkuji také všem svým zaměstnancům
mateřské školy, kteří se v době svého volna organizačně podíleli na
zdárném průběhu této akce, včetně úklidu. Předškoláci se s námi
rozloučili a oslavili svůj velký den u slavnostně prostřeného stolu
i s přípitkem. Vrcholem celé akce byla čokoládová fontána s čerstvým ovocem, kterou zajistil kuchař pan Roman Ťulpa. Myslím, že
si pochutnali všichni. Letící balónky nad naší zahradou, vznášející
se k modré obloze, vypověděly, že se den vydařil. Přeji Vám všem
krásné prázdniny!
Irena Maroušová – ředitelka MŠ
Z Vinařské školy
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ
Dne 4. 6. 2014 se
uskutečnilo každoroční
slavnostní předávání
maturitního vysvědčení v kapli valtického
zámku. Rodiče, prarodiče, sourozenci, absolventi i učitelé se
sešli v hojném počtu,
aby mohli přihlížet aktu
předávání maturitního
vysvědčení třídními
učiteli úspěšným absolventům.
PhDr. Petra
Manišová
Ing. Josef VLK
Stavební projekce
Na téměř samém konci školního roku, v úterý 17. 6. 2014, si
udělali naši „internátníci“, tudíž
studenti žijící přes týden v Domově mládeže, s paní vychovatelkou
Boženou Fialovou a vedoucí školní jídelny Jolanou Klepáčkovou
nezapomenutelné odpoledne.
Absolvovali totiž „Stezku bosou
nohou“. Zúčastnili se jí studenti
prvních a třetích ročníků („druháci“ byli na exkurzi mimo hranice města Valtice), na jejímž konci
si ugrilovali špekáčky. Že si celou akci vychutnali plnými doušky,
dokazuje následující fotografie.
PhDr. Petra Manišová
Praktické závěrečné zkoušky oboru
Prodavačka/aranžérka květin
Dne 4. 6. 2014 proběhly závěrečné zkoušky žákyň třetího ročníku oboru Prodavačka/
aranžérka květin. Celá
praktická zkouška se
skládala z několika částí. Žákyně měly vytvořit
vázanou kytici vztahující
se např. ke svátku sv. Valentýna, životnímu jubileu
nebo smuteční, dále pak
následovalo květinové
aranžmá na různá témata – jaro, Vánoce, dušičky, advent, poté musely
žákyně předvést balení
dárkového předmětu,
práce na pokladně, vypočítání dodacího listu,
správně vypsaný paragon
a v samotném závěru je čekalo poznávání rostlin pokojových, řezaných, letniček a trvalek. Všechny žákyně se pod vedením mistrové
odborného výcviku paní Boženy Fialové dopracovaly k úspěšnému
absolvování praktických zkoušek, úspěšně zdolali také písemnou a
ústní část závěrečných zkoušek a dne 12. 6. 2014 jim byl slavnostně předán certifikovaný výuční list v kapli Zámku Valtice.
PhDr. Petra Manišová
Červenec s bylinkami
Největší síla bylinek je v prevenci. Kdo se chce uchránit nemocí,
může jim předcházet pomocí léčivých rostlin, ať už je získá v přírodě
nebo na své zahrádce.
Co v současnosti v našem okolí roste a je hodno pozornosti?
Bylinky, kterým říkáme univerzální, protože působí současně na
několik orgánů nebo orgánových okruhů.
TAXI
LEV
+420 605 10 22 10
+ 420 777 867 966, [email protected]
l
11 l
Je to především řepík(svíravý, urychluje hojení, protizánětlivý)
– pomáhá žlučníku a játrům, žaludku a dvanácterníku, ledvinám;
pomůže při zánětlivých procesech v těle, uklidní nervy a pomůže
při nespavosti.
Dále můžete najít svízel syřišťový(močopudný, protirevmatický),
který zdaleka svítí žlutou barvou. Podporuje ledviny, játra, slezinu,
štítnou žlázu, látkovou výměnu; uklidňuje při nervových potížích.
V plném květu je třezalka tečkovaná, mezi třezalkami ji rozeznáte
podle červeného barviva, které obsahuje (rozemnutím květů mezi
prsty). Neměla by chybět v žádné přírodní lékárničce.
Opět působí na játra, slinivku, dvanácterník, žaludek, ledviny,
pomáhá rozpouštět psychické napětí.
Doporučuji si udělat z každé bylinky tinkturu (lihový extrakt) – je
možno použít domácí pálenku, či lékárenský líh o konc. 40-50 %.
Naložíme krájené byliny v poměru 1(byliny):5 (alkohol), necháme
luhovat při pokojové teplotě 14 dní za občasného protřepání; alkohol slijeme do lahvičky, popíšeme a uložíme v chladu. Dávkování
je 3x denně 15 kapek.
Z třezalky můžeme připravit výborný olej, který používáme na
bolavé klouby či pro udržení meziobratlových plotének v pružném
stavu. Do teplotně stálého oleje (olivový, řepkový, arašídový) naložíme krájenou třezalku tak, aby z oleje nevyčuhovala a na 6 týdnů
vystavíme na slunce. Olej se zbarví cihlově červeně.
Oleje a tinktury si můžeme připravit z mnoha bylin, jsou to výborné, nenáročné a velmi užitečné léčivé přípravky.
Věra Žďárská
rouškou noci ulomili celou korunu. Tato zůstala viset jen na části
kůry. Mým zásahem se podařilo stromek zachránit. Já i celá řada
dalších občanů Valtic jsme měli radost, že se stromek postupně
zotavuje a že pomalu, ale jistě dorůstá ostatní stromky v řadě.
I tentokrát se pokouším o jeho záchranu. Naděje na přežití je
však mnohem menší – jedná se o strom již vzrostlý, vegetační období je v pokročilém stádiu a poškození stromu je značné. Nezbývá
než doufat a držet palce.
Vůbec nepochybuji o tom, že většina našich občanů je slušná.
Valtice jsou stále krásnější a máme co nabídnout turistům, kteří
k nám stále častěji přijíždějí. Nebuďme však lhostejní k chování
některých našich „spoluobčanů“!
Michal Hyčka – občan Valtic
Moje dětská představení
na ZŠ Valtice – 1. část
Jak jsem se už zmínil, na ZŠ Valtice jsem se dostal v r. 1963.
A byla to škola proslulá svými dětskými představeními. Ti starší
zajisté nezapomněli na paní učitelku Karlíkovou, ti mladší na paní
učitelku Švábovou a jejich představení. A že jich bylo! Jedno hezčí
než druhé. Já si s dětmi také zahrál zlého kouzelníka v Aladinově
lampě…
Nadšení pro divadlo ovládlo i učitele natolik, že se rozhodli sehrát
Jiráskovu Lucernu „z vlastních zdrojů“. Já se těšil na některého
vodníka, ale musel jsem se spokojit s rolí muzikanta. Bylo to
krásné přestavení, které jsme předvedli i v patronátní škole v Holiči.
Ale zpátky k dětským představením. A především k tomu, jak
jsem se mohl stát režisérem já, když to paní učitelka Švábová dělala tak dobře. Bylá skupinová vedoucí pionýru na škole a i to měla
tak dobře zrežírované, že Valtice byly dávány na okrese za vzor.
Bylo to v době tzv. Pražského Jara, všechno bylo nějak volnější
a pionýr se stával víceméně dobrovolnou organizací, jeho okresní
výbor přestal platit skupinovým vedoucím a mnoho škol končilo činnost PO. Ne tak naše – ředitel chtěl činnost dále udržet a uvolněnou
a už neplacenou funkcí skupinového vedoucího pověřil – hádejte
koho? – samozřejmě mne! A já – musel kývnout. Nebyl jsem nikdy
stoupencem pompézních skupinových shromáždění s fanfárami a
vlajkami, ale činnost jsem nějakou prokázat musel – i mimo sběru
kaštanů, žaludů, papíru a kovu. K divadlu jsem měl vždy blízko,
takže jsem se rozhodl nacvičit divadelní představení „Strašidýlko“.
Věřte mi, že nacvičit představení není lehká práce – malovat
kulisy, shánět kostýmy, zorganizovat zkoušky, vybírat herce i pomocný „personál“ – osvětlovače, kulisáky, oponáře i dozor zrovna
nehrajících herců atd. To všechno ale nahrazuje spontánnost
i odpovědnost, s jakou děti přistupují ke hře. O tom, že perfektně
zvládají text tak, že nápověda je spíše pro úplnost, než potřeba, není
třeba ani mluvit. Takže vše je tedy práce radostná. Navíc – nikdo
tak nemohl tvrdit, že se v nové funkci „flákám“.
Co se tehdejšího obsazení týká – je to přece jen řádka let – takže
se těm, které nejmenuji, moc omlouvám.
Strašidýlko, tak jako i všichni ostatní – sehrála Bedřiška Skřivánková (Austová), její hodnou tetu a čarodějnici paní učitelka
Sobotková. Dvě zlé čarodějnice – paní učitelka Tomanová a paní
vychovatelka Motyčková. Všechny tři si kostýmy i masky zhotovily
samy. Pytlíka – žel už zesnulý pan Otýpka, zvoníka jsem si zahrál
sám, sovu – Vendulka Tomanová, ve vesnické chase, v rybách a
racích M. Valečko, Zd. Šrámková, obě moje děti atd. Nápovědou
byla moje žena Anička. A ještě skupina můr – ta představení za
strašidelné hudby uváděla.
Já v té době – prostřednictvím pana Jakoubka – měl dost
známých v brněnské Redutě, takže jsem měl postaráno o část
kostýmů a dalších potřeb. A to i – do té doby nevídaných – sadu
svítících barev a dvě 500 W žárovky tzv. černého světla, které je
ze tmy „vytahovaly“.
S kulisami obětavě pomáhal pan školník Elsinger – zhotovil
velikánský rám, na něm obrovskou pavučinu z prádelní šňůry,
Občan - primitiv
Ano, tak nějak bych označil jedince, ale možná i skupinu jedinců,
kteří ze soboty 24. 5. na neděli 25. 5. 2014 v nočních hodinách
před vstupem do mateřské školky na Jabloňové ulici úmyslně
ulomili jeden z okrasných stromů. Tyto byly asi před pěti lety ve
Valticích v rámci obnovy zeleně vysázeny. Nevím, jestli to
byl některý z občanů Valtic,
nebo nějaký vínem opojený
turista. V každém případě
se jedná o občana, který se
nedokáže dobře vyrovnat
sám se sebou, který si musí
svou „jedinečnost„ dokazovat
hrubou silou, neurvalostí a
neúctou k práci jiných.
Proč o tom vlastně píši?
Je to proto, že výše zmíněný
strom jsem před třemi lety
již jednou ze stejného důvodu zachraňoval. Tenkrát mu
podobní „primitivové“ pod
l
12
l
natřenou svítí barvou (ve tmě zářící), okno zvonice, padací dveře,
lano ke zvonu – a scéna pro první jednání byla připravena.
Svítící barvy na křídlech můr, zahajujících představení, jsme
nanesly také na černé výkresy s písmeny a můry z nich po reji
vytvořily název představení „STRAŠIDÝLKO!“, takže jich bylo 12 – i
s vykřičníkem.
Barvy použily také čarodějnice – na nehty, boty, ba i na tábornický kotlík, který měla paní učitelka Tomanová na hlavě … Nebylo
divu, že při zahajovací scéně pro děti některé rozplakaly a tety je
musely uklidňovat.
Večerní představení dopadlo také dobře a potlesk diváků byl
sladkou odměnou všem dětem i režisérovi…
Zmíněné efekty se nám bohužel nepovedly zopakovat na představení pro patronátní školu na Slovensku. Zatemnění sálu bylo
nedostatečné. Navíc – po návratu v noci jsme všechny propriety
jen tak uložily ve vchodu do školy. Já to šel ráno zkontrolovat a
s hrůzou zjistil, že nějaké dítě drží drahou žárovku v ruce. Po mém
výkřiku „Polož to!“ žárovku upustilo, ta se rozbila a mně to stálo
pěkných pár litrů vína, než jsem upokojil jevištního mistra v Redutě.
Pro druhé dětské představení jsem už měl zcela jiný důvod. Pokusně mi byla přidělena hudební výchova ve 3. třídě nižšího stupně,
kde jsem se snažil uplatňovat čerstvě nabité metody prof. Daniela
z univerzity v Olomouci (výborné!) už na třeťácích, včetně znalosti
not. Musel jsem tenkrát sáhnout i po pětkách – jen v žákovské
knížce - a nepřejte si slyšet ty výčitky – nejen jejich, ale i rodičů.
Ale – dařilo se a všechno! Poznali jsme se, rozuměli si a já měl
radost, když jsem tuto zpěvnou třídu navíc dostal jako třídní i na
druhém stupni základní školy. Tím, že děti poznaly více, vzrůstala
jejich zpěvnost i chuť do zpěvu. Zkrátka – zpívala „celá třída“.
V sedmé třídě jsem se s nimi rozhodl nacvičit dětský muzikál
„Princezna Písnička“. Doplnění předních rolí několika staršími
nebyl problém – znal jsem je z dětského pěveckého sboru. Navíc
se akce rády zúčastnily. Nezpěváci dostali role nezpívané.
Vznik představení nebyl lehký – přibylo navíc objednání not a
jejich přepis pro klavír (jediný zdroj hudby), nácvik textu i písní, jak
které dítě kdy mohlo. To se odehrávalo odpoledne či podvečer
v hudebně. Pak to celé popořádku a několikrát nahrát na magnetofonovou pásku, abychom to při představení mohli pouštět přes
zesilovač do amplionů atd. atd. A těch zpěváků bylo mnoho.
Princezna Písnička – Gábová, královna – Monika Halmová,
král – Aleš Černý, ptáčkař – L. Dvořáček, stěžejní komorná –
G. Skácelová. Zároveň vypravěčka, hofmistr – Medvědíková, dvořané – Soňa Lišovská, Dita Kolářová, M. Kopřivová, Král Rámus
– R. Juřicová, s vojáky Hyčkou a Husákem bubeník – Vlková i sbor
zpívajících ptáčků …
Proč jsme zpěvy nahrávali? Jednak jsem měl obavy, aby zpěvák
nezapomněl slova buď z trémy nebo indispozice - to se ukázalo
jako naprosto zbytečné, protože své role znali všichni naprosto
bezpečně, ba výtečně – dále chodit k jednomu mikrofonu (hlavové
nebyly tehdy k sehnání) by působilo hrozně.
Přes aparaturu, kterou výborně obsluhoval školník Gusta, zněly
zpěvy dostatečně slyšitelně v celém sále, navíc děti také skutečně
zpívaly tak, že nikdo nepoznal, že se vlastně jedná o dabing.
V dětském představení pro nižší stupeň a mateřskou školu jsem
při jednom duetu hrál předehru několikrát. To přijde na scénu
komorná s bubeníkem ve vysoké čepici a mají zpívat. Já začínám
s předehrou a vtom se ozve malá „Mařinka“ Nešporová z první řady
výkřikem na celý sál: „Jé, ten má ale vysoký klobouk!“ To zpěváčky
Mikulovská 151
691 42 Valtice
( 519 352 365
rozesmálo a já musel opakovat a poulit na ně oči, aby už konečně
začaly! Nutno dodat, že po představení za mnou přišla holčička,
podala mi ruku a řekla: „Ty, promiň!“
To bylo tedy mé druhé, předposlední, ale nejlepší dětské představení. Děti se překonávaly. Do jejich spontánního a pohybového
projevu jsem já co nejméně zasahoval. Nápověda – opět Anička
a zákulisní dozor, paní vychovatelka M. Pouchlá, je vychválily až
do nebe a já plul v oblacích. Jen jsem zalitoval, že už nejsou ty
pionýrské soutěže, protože s Princeznou Písničkou bychom se
určitě dostali nejméně do krajského kola, tak jako mnohokrát se
školním pěveckým sborem. Milan Kolář
Valtické Podzemí
- reportáž z Noci otevřených sklepů
Máme za sebou již tradiční celonoční akci Noc otevřených sklepů
okořeněnou oslavou Slunovratu na Kolonádě - Reistně. Tento nezapomenutelný zážitek si vychutnali nejen lidé ze všech koutů Čech, Moravy a
Slovenska, ale přicestovali k nám i hosté, v rámci poznávání krás
naší země, třeba z Litvy nebo Kanady. Na prvních fotografiích
přinášíme atmosféru s akce. Snoubení vína a pokrmů, Vína Lednicko-valtického areálu z našeho VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE,
netradiční sabráže, famózní cimbálka Zdeňka Valáška, kromě
klasiky, celou noc zazněly i úpravy světových hitů nad kterými se
tajil dech. Podzemní retrodiskotéka do ranních hodin, ochutnávka
archivních klenotů útrob Valtického Podzemí .... to byla nejčastěji
skloňovaná slova spokojených návštěvníků. Letní slunovrat a
východ slunce jsme
přivítali sabrážovaným sektem a
kaviárem na nejvyšším bodě Lednicko-valtického areálu
na louce u lichtenštejnské památky
Kolonáda - Reistna,
procházkou bosky
orosenou trávou, přivoněním ke kvetoucí révě Rulandy šedé a rozkvetlým růžím na
vinohradu U Cihelny. Vynikající rozlučkovou tečkou byla vyprošťovací snídaně s výtečnou domácí gulášovkou a stopečkou 14 - ti
leté vínovice.
Sklepiéři Valtického Podzemí
Pondělí -Pátek
9.00 - 12.00
13.30 - 17.00
l
13 l
Valtické Podzemní
divadlo
pravdou, že vazby knížecího rodu a řádu Milosrdných bratří byly vždy
hodně úzké. První byli ve Valticích nositeli bohatství a vznešenosti,
druzí vzdělanosti a milosrdenství k bližním. Tedy proč by nemohlo
být granátové jablko na váze Liechtensteinů?
Červencový
detail je vyfocený na jednom
civilním domě.
Pro usnadnění
h l e d á n í p ro zradím, že se
nachází poblíž
hlavní silnice
procházející
Valticemi.
Nedejte se odradit a své odpovědi na otázku „kam náleží
tento detail“ posílejte formou
SMS na tel. č. 728578719 ,
nebo e-mailem na adresu [email protected] , případně
můžete vhodit lístek s řešením
do schránky Zpravodaje, která
se nachází v průjezdu naproti
vstupu do Turistického informačního centra. Pro vítěze naší soutěže, která bude vyhodnocena v prosinci, je připravena kniha Valtice.
KRMS
Od 1. července se ve Valtickém Podzemí můžete těšit na
2. ročník Podzemního divadla.
Jako první se nám představí komedie chorvatského dramatika
Miro Gavrana Loutka. Měla světovou premiéru v roce 2012 v New
Yorku. Českou premiérou zahajuje Dvorní divadlo svoji třetí sezonu,
a to v nově otevřených prostorách Valtického Podzemí. A zápletka
hry? Muži středních let se po rozpadu všech dosavadních vztahů
splní sen - vyhraje v soutěži dokonalou ženu, robota k nerozeznání
od krásné mladé ženy, a navíc s vlastnostmi, které byly výzkumem
mezi muži vyhodnoceny jako nejžádanější. Soužití dokonalé ženy
s nedokonalým mužem však má svá úskalí. V titulní roli se představí herečka Marta Ondráčková, divákům známá moderátorka
Snídaně s Novou, postavu jejího nerudného "osvojitele" vytvořil
Zdeněk Černín, který se rovněž ujal režie inscenace.
Program Valtického Podzemního divadla v červenci
(začátky jsou vždy ve 20.30):
1.7. Loutka - premiéra!
8.7. A taková to byla láska
15.7. Kumšt
22.7. A taková to byla láska
29.7. Kumšt
Jste srdečně zváni!
Vstupenky si můžete rezervovat na:
[email protected]
nebo na: [email protected]
Valtické detaily
Přestože jsem musel dát červencový příspěvek do zpravodaje
ve velkém předstihu, zaslaly do 17.6. správné řešení tři osvědčené
„pátračky“ po valtických detailech. Domníval jsem se, že nalézt
červnový detail na váze uprostřed zámeckého nádvoří bude dost
obtížné, ne-li nemožné. Proto mě potěšilo, že jste vytrvaly a našly.
Asi by stálo za to, zjistit jak se váza se znakem Milosrdných bratří
na zámek dostala. Pokud se mi to podaří, dám vědět. I když je
v areálu nemocnice
ve Valticích nabízí
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ
PRÁDLA
DOPRAVA ZDARMA
Tel.: 519 363 171, 519 363 172
www.valticeservis.cz
Počítače, Internet
724 950 605
l
14
l
Zasláno
Ještě jednou k 20 letům
Muzejního spolku
Vážení.
Obracím se na vás proto, že začala opět turistická sezona. Už loni
se mě lidé ptali, proč se odstranila kašna na ulici k zámku. Loni si
to někteří i fotili a věřte, že se mi to vůbec nelíbilo. Manželé, kteří
sem jezdí často, mi loni řekli, kde je ten strom vedle kašny a kde je
ta kašna, protože tady byli před 10 lety, to ještě byly Valtice krásné,
ale teď se jim ani to náměstí nelíbí. Jak jsme mohli dovolit něco tak
pěkného zničit. Pán mě řekl, že to je určitě v urbanistickém centru
nebo pásmu, tomu zase moc nerozumím, ale asi to znamená, že
je to u zámku a spadá to do chráněné historické památky, aspoň
já si to tak vysvětluji. Kde je ta kašna a kdy se tam vrátí, to jsou
opravdu otázky, na které těm lidem neumím odpovědět. Rodinka
z Rakouska se mě také ptala a ukázali mi fotku jejich dědečka,
jak v té kašně napájí koně a tak jsem jim řekla, že si ji dobře pamatuji, protože jsem kolem ní chodila do školy. Paní Rakovská by
jistě našla nějaké obrázky nebo čtení. Co mám těm turistům říct,
kde ta kašna je a kdy už nebude to prázdné místo hyzdit cestu
k zámku... redakčně kráceno)
S pozdravem děkuji Eva Hříbová.
V minulých číslech Zpravodaje bylo
k výročí Muzejního spolku napsáno
hodně. Nenašel se ale nikdo, kdo by
veřejně poděkoval členkám a členům
Muzejního spolku a zvláště předsedkyni paní Ladě Rakovské za jejich
záslužnou práci. Městské muzeum
Valtice patří dnes k nejlepším v našem kraji a snad i v celém Česku. Je
výsledkem usilovné a záslužné práce
bez nároků na odměnu. A nejedná
se jenom o Městské muzeum. Patří
sem i řada akcí, výstav, přednášek, publikační činnost a také to,
co je nejméně viditelné, tedy pátrání v archivech a studium historie
našeho kraje. Škoda, že činnost Muzejního spolku není dostatečně
oceněna. Jeho akcí se pravidelně zúčastňuje z vedení města jen
pan starosta Trojan, ale ostatní ze zastupitelstva tam vidět není,
asi ani v muzeu. Možná proto, že to nepatří k událostem, kde by se
získaly hlasy do voleb, ale říká to něco o zájmu o Valtice.
Vydavatel Zpravodaje touto cestou děkuje paní Ladě Rakovské
a všem ostatním z Muzejního spolku za jejich práci. Muzeum je
skutečně vynikající.
-ijs-
Souhlasíme s paní Hříbovou, chtěli bychom o osudu kašny také
něco více vědět. Bez povolení „památkářů“ nelze ve Valticích skoro
ani kliku u dveří vyměnit, takže by nám nejspíš Památkový ústav
mohl nějaké vysvětlení podat.
Nový občanský zákoník
zavedl pojem tzv. rozhrady
MATURANTI PO 60 LETECH…
Rozhradou se rozumí především ploty, zdi, meze, strouhy jiné
podobné přirozené nebo umělé předěly mezi sousedními pozemky.
Jde tedy o překážky oddělující hranice dvou pozemků. Pokud se
neví, komu rozhrada patří, pak je rozhrada mezi pozemky společná. Bude-li rozhrada celá na pozemku jednoho vlastníka, nebude
rozhrada společná, ale vlastníkem rozhrady bude vlastník tohoto
pozemku.
Společnou zeď může každý užívat na své straně až do poloviny
její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na druhé straně nejsou.
Nesmí však učinit nic, co ohrozí stabilitu a funkce zdi nebo co
sousedovi překáží v užívání jeho části.
JUDr. Leona Hoštická, Advokátní kancelář Burdych
[email protected]
Kdopak z nás dnes už pochopí
vztah skleróza a řecké pí
těleso v kapalině ischias
složnokvěté a bílý vlas
-ten pokud vůbec je
neb jako listí před zimou
i tyhle věci pominou
tak vlasy, zuby, nálada
vše v našem věku opadá
a my? Non désunt nóbis fília
hiéme frigidissima
však ne už na těle
snad jenom v duši
a pichlavé, jak na jedli se sluší
v duši je zeleno a tělo vadne
čas utíká jak budík za dne
čas utíká jak budík k ránu
tak mnozí z nás už vzdálili se k Pánu,
nám taky zazní brzy konec školy zvon
tak zatím veselme se
Kyrie eleison
Zdena Straková, Polní 72, Valtice 2014
l
15
l
Milí přátelé Galerie Reistna!
Srdečně vás zveme v neděli 13.7. k nám do Galerie na trochu
kultury a skvělého pobavení, a to na LiStOVáNí. V 17.00 Lukáš Hejlík
a Alan Novotný zalistují knihou pro děti Kvak a Žbluňk a ve 20.00
potom pro dospělé knihou Usain Bolt: Můj příběh.
V milém vyprávění o dvou nerozlučných kamarádech, žabáku
Kvakovi a ropušákovi Žbluňkovi si najde pointu malé dítě stejně
jako uvědomělý dospělák. Kdo by se rád nedozvěděl o drobných
příhodách a patáliích, které potkaly oba přátele, když se na jaře
probudili ze zimního spánku. Třeba právě o tom, jak hledali ztracený
knoflík, jak se koupali v řece, jak pěstovali květiny či jak statečně
utíkali před draky a obry. Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák
Žbluňk jsou velcí kamarádi a jeden bez druhého neudělá krok.
I jejich přátelství však někdy zastíní mráček. To když je Kvak až příliš
podnikavý a vymýšlí si výlety, které pohodlného Žbluňka stojí velké
přemáhání. Přesto se na sebe dlouho nezlobí a hned se pouštějí do
dalších společných dobrodružství.
Sportovní televizní talkshow z televizního studia LiStOVáNí.cz
LiStOVáNí střílí do dalších neobjevených žánrů, a to přímo do dvou:
Do sportovní literatury a životopisu .Kniha vypráví o nejrychlejším
sprinterovi všech dob, Usainu Boltovi. „Tohle mě vážně nikdy neomrzí
poslouchat“ , libuje si trojnásobný olympijský vítěz v úvodu jedné
z nejlepších sportovních knih, jaká v poslední době vyšla. Dobře
ilustruje, proč je jamajský šampion jedním z nejsympatičtějších lidí
mezi světovou sportovní špičkou. Málokomu se podařilo v knižní podobě zachytit duši a přemýšlení špičkového sportovce tak důkladně
a podrobně. LiStOVáNí.cz společně s Usainem zaběhne nejrychlejší
závod své kariéry, ale nebojte se, bude to poněkud delší než 9,58.
Rozhodně je to však z jeho repertoáru nejtěžší kousek, váží totiž (ta
kniha) 1,58 kg.
Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Petra Caulfield
Valtický maraton
NEJLEVNĚJŠÍ PNEUMATIKY
Prodej pneu za internetové ceny
Levné pneu – obrovský výběr – rychlé dodání!
Nabízíme kvalitní a levné pneu,
ocelová a alu kola, motopneu, nákladní,
průmyslové a zemědělské pneu
Prodejna Valtice, Mikulovská 387
Alexander Březina
Kontakt: tel. 608 919 929
www.abpneumatiky.cz
l
16
l
/Valtice, MS/ V sobotu 28. června proběhl první ročník Valtického maratonu, který inicioval a pořádal p. Zdeněk Palaš z Valtic.
Za úmorného vedra hlavní závod dokončil pouze 1 běžec. Všem
zúčastněným i pořadatelům patří dík za účast a pořadatelům
za pomoc. Již na místě se diskutovalo jak akci uchopit v příštím
ročníku a formovala se základní organizační skupina. Věříme, že
příští Maraton Lednicko-valtickým areálem, včetně doprovodných
závodů se stane další, vyhledávanou, nyní i sportovní dominantou
v kalendáři akcí. Jednoho z doprovodných závodů na 12 km se
zúčastnil i valtický starosta Pavel Trojan, ostatní výsledky zde:
5 km, muži
Vasko Milan Březí 33,19,00
5 km, ženy
Lacinová Šárka Brno 33:19,00
300 m, předškolní věk
1. - 2. Lisoňová Anna
1. - 2. Lisoňová Sofie
maraton, muži:
Budík Karel Sokol Míškovice u Holešova 4:35,52 hod
28 km, muži:
Trčka Jan 2:49,37 hod, Tvrdonice
Palaš Zdeněk 2:51,38 hod Valtice
Kubíček František 2:56,01 hod Relax Dobré Pole
Orth Milan 3:02,31 hod Břeclav
12 km, muži
Trojan Pavel 1:14,20 Valtice
Centrum volného času 4All z.s.
Petra Piharová; Vendula Balgová; Broňa Čechmánková
pro Vaše děti připravily
Termín: 14.7 18.7. 2014  pro děti od první třídy 612 let
Termín: 4.8. –8.8. 2014
 pro děti od první třídy 612 let
pro děti od 36 let
Místo konání: základní škola Valtice a okolí
Cena : 1600 Kč
Cena zahrnuje stravování, pitný režim, výtvarné pomůcky
a materiál, kostým
Co Vaše děti čeká?
 dobrodružství
 zábava
 napětí
 pohyb a tvorba
 překvapení (i pro rodiče?)
Kontaktuje nás na Email: [email protected]
telefon: 777 050 373
l
17 l
Inzerce, P.R. článek, logo
ve Valtickém zpravodaji
Inzerce, P.R. článek, logo
Ve Valtickém Zpravodaji
Ceny inzerce:
Celá stránka
2.500,- Kč / 1 vydání
1/2 stránky
1.250,- Kč / 1 vydání
625,- Kč / 1 vydání
1/4 stránky
1/8 stránky
310,- Kč / 1 vydání
Zveřejnění loga firmy:
Cena dohodou podle vel.i loga
a počtu vydání
STAVEBNINY VALTICE
prodej a výkup starých cihel
na hale firmy Molčík na Mikulovské
TEL: 774 49 49 10
www.lesenipronajem.cz
Účetní firma
Knail
NEHTOVÉ STUDIO
Bouchnerová Kristýna
mobil +420 737199445
www.Knail.cz
Ing. Alexandra Ekrtová
nabízí
Mgr. Petra Bártková
pobočka Valtice
Valtice, 691 42, Nám. Svobody 15
gsm: +420 605 249 243
porady dle telefonické dohody
vedení daňové evidence,účetnictví,DPH,mezd,skladů a podpůrných evidencí
dle požadavků zákazníka
Tel.608 676 952, e-mail:[email protected]
Úvěry na bydlení
Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček
Koupě RD nebo bytu – Modernizace RD nebo bytu
Výstavba RD nebo bytu – Vypořádání po rozvodu
nebo dědictví
Všechny nabídky jsou připravovány na míru pro Vás
a ZDARMA!
Igor Kahánek, tel. 608 776 618
www.uver-na-bydleni.cz
"ELEKTRIKÁŘ"
Vítězslav Krčka
602 722 322
E-mail: [email protected]
Elektoinstalace a hromosvody
VALTICKÝ ZPRAVODAJ
měsíčník, ročník XXXV.
prodejné, cena 8.- Kč
Ivan Bilkovič
Za Tesárnou 779
Valtice
606 755 550, 519 352 256
www.valtice.cz/vinoteka
[email protected]
Valtice
Mikulovská 175
mobil: +420 775 114 207
mobil: +420 731 114 205
[email protected]
www.kvetiny-hanke.cz
•řezané a hrnkové květiny
•svatební floristika
•smuteční kytice
•suchá vazba
•keramika a dárkové zboží
•donášková služba
Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČO 48452505, náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E 11608. Redakce: 691 42 Valtice, Nám. Svobody 4.,
Šéfredaktor: Ing. Jaroslav Sobotka, Tisk: Tiskárna Pálka, Břeclav, Příspěvky, inzerce, sazba: Ing. Jaroslav Sobotka 736 631 178
Předplatné: M. Crhonková, tel. 721 839 473. E-mail: [email protected], internet http://www.valtice.cz/vz. Březnové číslo vyšlo 4.4.2014
l
18
l
Download

Červenec 2014