Valtický zpravodaj
5. června 2013
Stezka bosou nohou
Schrattenberg - Valtice
Je škoda, že tato stezka nezačíná na naší
straně také různými zastaveními, jak původně
měla. Ale i tak jsme rádi, že je. Její zahájení
bylo přímo bombastické, protože obyvatel ze
Schrattenbergu a Katzelsdorfu přišlo hodně.
Valtičtí a břeclavští občané v deset hodin
netrpělivě čekali u kolonády na společnou
cestu k „Vyhlídce do tří zemí“ a místa oslav.
I když slavnostní uvítání a otevření Stezky
bosou nohou se trošku protáhlo, návštěvníci
neztratili chuť ani na občerstvení, ani na poslech schrattenberské kapely. A kdo měl štěstí,
tak odešel i s výhrou z uspořádané tomboly.
Ten správný okamžik však nastal, když
přítomní vyrazili na 5 km dlouhou stezku se
14 zastaveními. Někdo bosky, někdo v botách
a někteří na povozech.
Nemuseli jste mít strach, že zabloudíte,
protože vás doprovázel na značkách rakouský
maskot „Berti Barfuss“. Ten vám chce také
dokázat, že na vaši masáž nohou při chůzi
budou reagovat vaše oči, uši, nos, zuby, čelní
a ústní dutiny.
Cesta jde podél vinohradů a člověk kromě
krásy přírody může vnímat všemi svými smysly také svoji chůzi.
Jde prostě o to vypnout a odpočinout si
aktivně při chůzi na Houbové dráze, Paměťové
stezce, Visutém mostě, na Schodech pocitů,
na Místě smyslů, ale také pasivně v sudu nebo
na dřevěných lehátkách.
Neváhejte a vydejte se na novou atrakci
za Reistnou.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Oslavy výročí
města Valtice
začaly již v dopoledních hodinách otevřením výstav „Valtice v proměnách času“ a
„Valtické dokumenty“ v Městském muzeu.
Pro tuto výstavu se podařilo získat i kopii
listiny vystavené v Řezně 1. ledna 1193, od
které se toto výročí odvozuje. Vystaveny jsou
i kopie listin, kterými císařové a Liechtensteinové udělují městu různá privilegia, listiny
vztahující se k valtické farnosti a informující
nás třeba o existenci školy a podobně. O
městské správě v roce 1630 nás informují
kopie stránek z knihy Městských instrukcí a
„Z městských nařízení a rozhodnutí“.
„V kterémkoliv století žili ve Valticích
významné osobnosti, jejichž zásluhou naše
město vzkvétalo. Vzpomeňme na rod Liechtensteinů, bez jejich činnosti by Valtice byly
malou neznámou obcí, kterých je na světě
nepočítaně. Karel I. z Liechtensteinu přivedl
do našeho města v roce 1605 milosrdné
bratry, díky jimž se dostala do Valtic nejen dokonalá péče o nemocné, ale také vzdělanost,
která se z tohoto mateřského konventu šířila
do dalších měst a zaalpské Evropy,“ uvedla
předsedkyně Muzejního spolku Valtice. Výstava je připomínkou i dalších významných osob
jako významného lékaře, vědce botanika,
učitele, provinciála a pátera Norberta Boccia,
jeho odchovanců bratrů Bauerových, malířů
květin, jejichž botanické malby nebyly dosud
překonány a v tomto oboru patří mezi nejlepší
na světě. Připomínán je i kontrabasista a
skladatel J. M. Sperger. Výstava připomíná i
další umělce a vědátory, kteří udělali, jak se
říká stopu v našem městě.
Oslavy výročí pokračovaly v 1000 hodin
Slavnou mší svatou ke cti sv. Justa, patrona
Valtic. Mši celebroval monsignor otec Karel
Janoušek, mající krásnou promluvu o historii
a vztahu k našemu městu. Za Muzejní spolek
Valtice pohovořila Lada Rakovská o historii
města a jeho osobnostech.
Pokračování na str. 3
SEVA-FLO RA s.r.o.
Nám. Svobody 12,
Valtice, 519 352 615
VINNÉ SKLEPYa.s.
VALTICE, tel.: 519 361 311
 ZASTUPITELSTVO  RADA  KOMENTÁŘ 
Usnesení č. 23 ze zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 27. května 2013
Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou
Déšť a smích na slavnostech města
vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Určení paní Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání
zastupitelstva.
2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 22 ze dne
24.4.2013.
3. Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 33
ze dne 6.5.2013.
4. Závěrečný účet DSO LVA za rok 2012.
5. Rozpočet DSO Sdružení české dědictví UNESCO na rok 2013.
6. Rozpočtový výhled DSO Sdružení české dědictví UNESCO na období
let 2014 – 2016.
7. Závěrečný účet DSO Sdružení české dědictví UNESCO za rok 2012.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Adam Jan Polášek, Josef Grbavčic,
Ing. Pavlína Vlková.
2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Ing. Jiří Petrů,
Ing. Dalibor Neděla.
3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice.
4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 696 zastavěná
plocha o výměře 215 m2 v k. ú. Valtice na ulici Pod Parkem za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku manželům
Janu a Anně Uhrovým, a pověření starosty podpisem smlouvy.
5. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemek par. č. 629/1 ostatní plocha v k. ú. Valtice k umístění stavby
plynárenského zařízení REKO BRZ Valtice – Malá Strana, v délce 52,40
m na dobu neurčitou v částce 10 000,- Kč + DPH mezi Městem Valtice
a společností JMP Net, s.r.o., a pověření starosty podpisem smlouvy.
6. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní
týkající se stavby plynárenského zařízení pod názvem “SOBS NTL
plynovod a přípojky 2RD, Valtice - ul. U Rotundy, par. č. 1646/47“ v
částce 79 000,- Kč + DPH mezi Městem Valtice a společností JMP
Net, s.r.o., a pověření starosty podpisem smlouvy.
7. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 21.11.2012 týkající se doplnění
článku VII., bod 4. mezi Městem Valtice a manžely Tomášem a Nikolou
Darmovzalovými, a pověřením starosty podpisem dodatku smlouvy.
8. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 21.11.2012 týkající se doplnění článku VII., bod 4. mezi Městem Valtice a manžely Martinem a
Lucií Kopřivovými, a pověřením starosty podpisem dodatku smlouvy.
9. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemek par. č. 2424/2 a 2523 v k. ú. Valtice k realizaci stavby
umístění nového zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně
pod názvem stavby "Valtice, příp. kNN, Zechmeister“ na dobu neurčitou v částce 10 000,- Kč + DPH mezi Městem Valtice a společností
E.ON Distribuce a.s., a pověření starosty podpisem smlouvy.
10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, a
souhlasu se zřízením stavby na pozemky par. č. 1665/6, 1646/47,
1631/3 a 1628/1 v k. ú. Valtice na ulici U Rotundy k provedení
stavby plynárenského zařízení NTL + přípojky na dobu neurčitou v
částce 1 000,- Kč mezi Městem Valtice a společností JMP Net, s.r.o.,
a pověření starosty podpisem smlouvy.
11. Celoroční hospodaření Města Valtice a závěrečný účet za rok 2012,
včetně příloh č. 1 Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu
ÚSC a DSO, č. 2. Rozvaha, č. 3 Výkaz Zisku a ztráty, č. 4 Příloha a
č. 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku, bez výhrad.
12. Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2012
v rozsahu Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a
DSO, Rozvaha, Výkaz Zisku a ztráty a Příloha, bez výhrad.
13. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu
"Valtice – bezbariérové chodníky – II. etapa“ mezi Městem Valtice a
společností TREPART s.r.o., a pověření starosty podpisem smlouvy.
III. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě k provedení stavby optické
datové sítě zemním kabelem mezi Městem Valtice a společností
Freebone s.r.o.
Bc. Milan Sedláček
Ing. Pavel Trojan
místostarosta
starosta
Tak jako předešlý víkend, když se konaly Slavnosti růžových a mladých
vín a Mistrovství české republiky v mažoretkovém sportu semifinále, i
tuto sobotu 1. 6. pršelo. Po velice lákavém začátku dne, se déšť spustil
lehce před druhou hodinou a nedovolil začnout programu chystanému
od ledna letošního roku. Naštěstí se před půl třetí odpoledne vyčasilo a
mohlo se započít s oslavou 820-ti let města. Mírně upravený program
nabídl to nejzajímavější, co bylo možno nabídnout ze spolků a sdružení
působících v našem městě. Nezklamala určitě krojovaná společnost
s humornou scénkou, či děti ze základní školy s krátkým divadelním
vystoupením. Asi nejlákavější pro oko diváka byl ukázkový zásah hasičů
při požáru imitace základní školy, jenž byl opravdu reálný. Vzhledem k
umoudření počasí v pozdních odpoledních hodinách, se náměstí zaplnilo
zhruba 600 lidmi. Byla velice pestrá nabídka valtických vín, výrobků od
včelařů, ale i cukrářů. Vše vyvrcholilo okolo desáté hodiny večerní, jedinečnou zvukově a světelně obrazovou road show po vybraných dvanácti
památkách Unesco, mezi něž patří i naše město.
Byla to hodně náročná sobota od ranních až do nočních hodin. A protože se nenachystá nic samo, je třeba vzpomenout, že na této úspěšné
oslavě se podíleli Dalibor Neděla, Marie Minaříková, Petra Machálková,
Lenka Poláková, Veronika Jíchová a Anička Suchomelová, za což jim
patří velké poděkování.
Lukáš Najbrt
pracovní skupina pro přípravu Městských slavností
Městská policie
Měsíc květen znamená pro Valtice začátek turistické sezóny a s ní
zvýšený počet vozidel a osob ve městě. S tímto je bohužel spojeno
porušování dopravní předpisů a to zejména zákaz parkování a vjezd do
míst, kam je to některým vozidlům zakázáno.
Ve Valticích je zpoplatněno parkování pouze na náměstí a obyvatelé
města mají možnost si zakoupit parkovací kartu za 100,- Kč platnou
jeden rok a tato platí i pro parkování v obci Lednice. Přesto se najdou
řidiči, kterým je líto investovat tuto částku.
Dalším problémovým místem se stávají „Zóny zákazu stání“. Jejich
začátek a konec je řádně označen dopravními značkami. Jedná se o
ulice Zámecká, Lázeňská, Pod Zámkem, Polní a dále ulice Pod kapličkou, Pod rybníčkem, tzv. „malá“ Josefská a U rotundy. Na těchto ulicích
je povoleno stání jen na vyhrazených parkovištích. Je to z důvodu lepší
průjezdnosti těchto ulic, zejména pro vozidla záchranných složek.
Samostatnou kapitolou jsou autobusy a nákladní vozidla a vjezd do
míst, kde to dopravní značení zakazuje. Asi si říkáte, že tyto dopravní
přestupky se vlastně týkají jen turistů. Pravda to je, ale jen částečně.
Spousta přestupců se hájí tím, že jim „někdo“ poradil, že tam můžou
stát či vjet. Omluva to samozřejmě není, každý řidič za sebe zodpovídá
sám. Ale každý z nás, obyvatel Valtic, někdy pozval příbuzného či známého na nějakou kulturní akci, nebo jako majitel ubytovny či restaurace
poradil hostům s parkováním, nebo kudy někam jet. Mnohdy naše rady
nekorespondují se zákonem o provozu na pozemních komunikacích.
Najděte si chvilku a nahlédněte do zákona na pravidla. Mnozí z Vás
budou překvapeni, jaké změny jsou od doby, kdy jste složili řidičské
zkoušky. Ušetříte možná nějakou tu korunu sobě nebo svým známým.
Luděk Novotný, strážník MěP
Kontakty na MěP:
tel.: 519 301 414; mob.: 734 254 254
e-mail: [email protected]
Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice
Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost:
2
prap. Radim Budlanský tel. 974 632 661
a
pprap. Petr Jandásek tel. 974 632 725
e-mail: [email protected]
... pokračování ze str. 1
V závěru své řeči uvedla: „Valtice žily od samého počátku svého vzniku v hraniční oblasti a tak
není divu, že se za uplynulá století staly terčem
politických a mocenských zájmů. Od posledních
oslav města uplynulo dvacet let a to není žádné
zanedbatelné výročí, to je éra téměř jedné generace. Vzpomeňme proto na 800. výročí oslav
města, na slavnostní akt zavěšení smírčích
zvonů právě do tohoto chrámu, na valtického
rodáka Mgr. Otto Weilanda, který uspořádal
sbírku na valtické zvony od bývalých občanů
Valtic v Rakousku a Německu. Vzpomeňme
otce Stanislava Procházku a tehdejšího starostu
Ladislava Rollinka, kteří se zasloužili o důstojné
oslavy 800. výročí našeho města.“
Také starosta města Ing. Pavel Trojan pozdravil přítomné, připomněl historické souvislosti a popřál všem krásný den, který si mohou
obohatit programem, které město v den oslav
pro občany připravilo.
Na závěr promluvil bratr Martin Macek O.H.,
představený milosrdných bratří v Čechách a na
Moravě a valtický převor, který uvedl:
„Vážené dámy, vážení pánové,
Milosrdní bratři patří k valtickému regionu a
k Valticím vůbec již přes 400 let a tvoří tak
značnou část dějin tohoto města. Právě z
našeho řádu vzešlo mnoho osobností, jako
byl Celestýn Opitz, Norbert Boccius a další,
kteří svým nadáním a svojí pílí pozvedli zdejší
region na vysokou úroveň. Dodnes toto město
a tento kraj čerpá z těchto osobností a jejich
práce. Přesto, že činnost našeho řádu je v tomto městě značně ztížena a nejsou nám dány
podmínky pro realizaci hospitálské činnosti
ve zdejší nemocnici - našem klášteře a přesto,
že současný vlastník - Jihomoravský kraj tento
náš klášter zjevně nepotřebuje, protože ho
prodává, snažíme se působit v rámci svých
možností a sil a pokračovat tak v naší více jak
čtyřsetleté historii. Dnes patříme již dlouhou
dobu k jedinému aktivnímu řeholnímu společenství v tomto regionu.
Je velmi smutné, že se poslední žijící bratři,
kterým je i přes 90 let, a z nichž jeden žil a
působil až do roku 1999 ve valtickém konventu, nedočkali od státních orgánů jakéhokoli
ocenění ani uznání za práci, kterou pro vaši
nemocnici ve Valticích vykonali. Je velmi
smutné, že po nařízeném vystěhování bratří
v padesátých letech se nikdo dodnes bratřím
neomluvil za nátlak, který se prováděl na tyto
řeholníky a historie se tak víceméně mlčky
přechází. Naši staří spolubratři necítí jakoukoli
zášť, ale vždy věrně vykonávají svou práci. Ošetřovali nemocné bez rozdílu vyznání, politického
přesvědčení a rasy. V dobách válek ošetřovali
raněné a poskytovali útočiště mnohým. Poslední žijící starší spolubratři - br. Ladislav a p.
Vojtěch byli představenými a v devadesátých
letech významně pomohli valtické nemocnici
v jejích finančních nesnázích.
Právě tito a další bratři jsou pro Valtice tím
„pokladem“, ze kterého město Valtice čerpá,
a na kterém dnes staví i svoji budoucnost.
Právě na tyto a další bratry jsme vzpomenuli
při mši svaté.
Nezbývá mi, než doufat, že Jihomoravský
kraj, zastupitelé města, zdejší obyvatelé a my
všichni si budeme vážit historie a lidí, kteří se
zasloužili o to, aby město Valtice „vyrostlo“ do
dnešní podoby a na této historii budeme stavět.“
Oslavy pokračovaly ve 1300 hodin v klášterním kostele sv. Augustina „Varhanním prologem“ v podání Tomáše Kollára a promítáním
filmu z cesty br. Martina Macka do Indie, kde
se otevírala tři zdravotní zařízení milosrdných
bratří.
Počasí programu na náměstí nepřálo. Právě
před prvním vystoupení dětí se rozpršelo, a
protože nebyla plánovaná tzv. mokrá varianta,
tak část vystoupení byla zrušena. V programu
se pokračovalo až po patnácté hodině předáním
ocenění a dalším plánovaným programem. Celý
program uzavírala světelná šou, ale ještě dlouho
poté se ozýval zpěv od vinotéky Milana Hradila.
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
Bezbariérové
chodníky
Ve Valticích se bude pokračovat
v rozsáhlých opravách chodníků
I v letošním roce se posunou vpřed práce
na páteřní síti městských chodníků. Město
Valtice i letos uspělo u Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) se žádostí o příspěvek a
tak v první dekádě června započne II. etapa
rekonstrukce bezbariérových chodníků.
Podle schváleného harmonogramu prací
by se dílo mělo odevzdávat k 30. 10. 2013.
Rozsáhlé opravy se budou týkat ulice Petra
Město
VALTICE
3
Bezruče. Opraví se veškerý povrch, který je ze
staré chodníkové dlažby a z asfaltu, vymění
se pochopitelně i obrubníky. V rámci oprav
se vyřeší i chodníky na křižovatce ve tvaru
trojúhelníku ulic Jabloňová, Modřínová a Petra
Bezruče a nově se povrch opraví také na straně
ulice P. Bezruče podél Hotelu Apolon a bytovek.
Zámková dlažba, která byla položena v části
této ulice směrem k vlakovému nádraží nebo
ke křižovatce s ulicí Mikulovská je poměrně
nová, a proto zůstane na svém místě a bude
pouze doplněna bezbariérovými prvky.
Celkový rozpočet na opravu chodníků je
3.503.014,- Kč včetně DPH a bude se jednat
o jednu z nejvýraznějších investic v tomto roce.
Ze SFDI město Valtice obdrží příspěvek ve výši
2.289.000,- Kč, zbytek, tedy asi 1,2 milionu
korun, bude podíl města. Za uvedené prostředky se opraví téměř 1800 m2 chodníků včetně
obrubníků. Dodavatelskou firmou, která vzešla
z výběrového řízení a podala nejvýhodnější
nabídku, je společnost TREPART s.r.o Praha,
jež nabídla v rámci výběrového řízení nejnižší
cenu. Město si také ve výběrovém řízení zajistilo stavební dozor, který bude vykonávat společnost AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., která
městu rovněž nabídla nejvýhodnější cenu.
Opravu by si ve Valticích zasloužily i další
chodníky. Proto se budeme nadále snažit
získávat finanční prostředky na opravu chodníků podél silnic I. až III. třídy, protože pouze
na úseky podél takzvaných státních silnic je
možné získat dotace.
Nyní se připravujeme na další, již III. etapu
oprav a měla by se týkat Břeclavské ulice. Na
opravu celé Břeclavské však dotaci nezískáme, protože chodníky v kopci už mají takový
sklon, který neumožní osobám s omezeným
pohybem se na této části ulice pohybovat a
nesplňují podmínku bezbariérovosti.
Vnímáme, že na ulici Břeclavská je velmi
potřebná oprava a pokračování chodníku k
autobusové zastávce. A stejně tak jsou potřebné i další úseky chodníků ve městě. V rámci
technických služeb byla proto vyčleněna skupina pracovníků s úkolem postupně opravovat
chodníky ve Valticích. V rozpočtu města byla
na tento účel vyčleněna odpovídající částka.
Chtěl bych Vás, Vážení občané Valtic, požádat opět o jistou shovívavost a porozumění,
tak jak tomu bylo v případě realizace I. etapy
na ulicích Mikulovská a Sobotní. Při realizaci
projektu budete, alespoň krátce, omezeni ve
svém komfortu bydlení a negativním doprovodem takové rekonstrukce bude jistě i zvýšená
hlučnost a prašnost. To se týká především
obyvatel ulice Petra Bezruče, ale i ostatních,
kteří do ulice budou zajíždět k vyřizování svých
záležitostí.
Odměnou nám všem v závěru roku budou
opět opravené a funkční chodníky, jejichž vzhled
bude důstojný pro Valtice a jeho obyvatele.
Ing. Pavel Trojan, starosta města Valtice
INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI
Kalendář akcí - červen
32=25=0ċ1$ !!
Valtice očima dětí - výstava obrázků dětí ze ZŠ Valtice
Termín: celý červen (slavnostní otevření 1.6.)
Místo: Turistické informační centrum, nám. Svobody 4, Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice
Muzejní spolek ve Valticích
9iVVUGHþQČ]YHQDSURFKi]NXV SĜHGQiãNRX
,QJ3ĜHP\VOD.5(-ý,ěË.$3K'
Diskotéky
Termín: 7.–8.6., 14.–15.6., 21.6. – od 2100 hod.
Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice, www.kinopolis.cz, 731157026
na téma
Ä%HOYHGHUDMHKRYþOHQČQtGRNUDMLQ\/9$³
Procházka s SĜHGQiãNRXVHXVNXWHþQtYQHGČOL
9þHUYQDY 1700 hod.
Tamtamy času - výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje
Termín: celý červen
Místo: státní zámek Valtice – Horní konírna
Organizátor: CK LIVINGSTONE, www.livingstone.cz, 604 160 708
Sraz ~þDVWQtNĤXKĜELWRYD
Muzejní spolek Valtice 9iVVUGHþQČ]YHQDSĜHGQiãNX
Absolventský koncert žáků
Termín: 6.6. od 1700 hod.
Místo: státní zámek Valtice - kaple
Organizátor: ZUŠ Valtice, 602 979 709
PhDr. Miroslava Geršice
František Navrátil – Sochy a kresby - výstava
Termín: 7. – 30.6.
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna, www.reistna.cz, 602 734 742
„František I. z Liechtensteinu, diplomat“
(Poslední vládnoucí kníže na Valticích)
3ĜHGQiãNDVHXVNXWHþQtYHþWYUWHN0. þHUYQD 2013
v VDORQNXKRWHOX$SROORQQDXOLFL3HWUD%H]UXþH
Martino Hammerle - Bortolotti - Café Concerto – pěvecký recitál
Termín: 8.6. a 9.6. - od 1500 hod.
Místo: Valtická vinárna – taneční sál, nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Město Valtice
=DþiWHNY 1800 hodin
František I. z Liechtensteinu, diplomat - přednáška PhDr. Miroslava Geršice
Termín: 20.6.
Místo: hotel Apollon, Petra Bezruče 720, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice, 728 578 719, www.muzeum.webnode.cz
Dny otevřeného sklepa
Srdečně Vás zveme
na dny otevřeného sklepa
Velké letní chutnání pěšky i na kole - výlet na kolech, soutěže, degustace vín
Termín: 22.6.
Místo: areál Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407, Valtice
Organizátor: Vinné sklepy Valtice, a.s., 519 361 331, www.vsvaltice.cz
od pátku 28. června do neděle 30. června
vždy od 15 hodin
Vinařství rodina Tikatsch
Valtické Podzemí - Noc otevřených sklepů - celonoční vinařský mejdan
Termín: 22.6. od 1800 hod.
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí, 723 600 423, www.valtickepodzemi.cz
Marterburg (Valtická ulice) č. 43 A
2276 Katzelsdorf (Rakousko)
Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae – 18. ročník
Termín: 28.6. od 1930 hod.
Místo: státní zámek Valtice – Taneční sál
Organizátor: Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., www.valtice.eu
KLÍČOVÁ SLUŽBA
Národní zemědělské muzeum připravilo na červen tyto výstavy:
Japonské inspirace - výstava o kráse japonských zahrad a umění origami
Život v tropech III - výstava o fauně a flóře tropického pásu
Balkónové květiny a letničky - tradiční výstava květin
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice, www.nzm.cz/valtice, 519352144
Co nového nás čeká, či co pokračuje, v červenci 2013:
•Tamtamy času – státní zámek Valtice – Horní konírna
•Japonské inspirace a Život v tropech III – výstavy NZM Valtice
•Balkónové květiny a letničky – výstava NZM Valtice
•Prázdninové ochutnávání aneb povídání o valtickém víně a jeho
terroir - každý čtvrtek - Městský sklep Valtice
•Valtické víno a cimbálová muzika - každou sobotu - Městský sklep Valtice
•Keramické dny - 5.–7.7. - státní zámek Valtice - nádvoří
•Tři Grácie - 5.–28.7. - výstava v Galerii Reistna
•Henckeovy barokní varhany - Jan Čižmář, loutna - 6.7. – kaple zámku
•Noc za oponou - 6.7. - Muzeum železné opony, přechod Valtice - Schrattenberg
•Mezinárodní letní škola staré hudby - 6.–14.7. - areál zámku, farní kostel
•Úvalské hody - 12.–13.7. - hostinec U Dvořáků, Valtice - Úvaly
•Vinařská akademie I – Kadet - 19.–21.7. - Vinařská akademie Valtice
•Předhodové zpívání - 20.7. - zpívání mužských a ženských sborů
•Henckeovy barokní varhany - Lukáš Hurtík, varhany - 20.7. - farní kostel
•Hranice 2013 – Den bezpečí v areálu Muzea železné opony - 20.7.
•Pétanque Cup - 27.7. - zámecký park Valtice
Bližší informace v červencovém čísle VZ nebo v TIC Valtice
tel.: 519 352 978, www.valtice.eu
Těšíme se na Vaši návštěvu!
4IPQQJOH$FOUFS#DzFDMBWtTESCO hypermarket Břeclav
tBVUPLMÓǏFTǏJQFN
tCF[QFǏOPTUOÓEWFDzFNDzÓäFUSF[PSZ
tÝJSPLâWâCǔS[ÈNLǾBWMPäFL
tǏBMPVOǔOÓEWFDzÓTISOPWBDÓEWFDzF
tOPV[PWÏPUFWÓSÈOÓEWFDzÓBBVU
NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA
Klíčová služba TESCO – hypermarket
otevírací doba Po – Ne 8:00 – 20:00 hod.
FNBJMKBSWBMJT!UJTDBMJD[
www.zamky-valis.cz
Mob.:728 553 010
Úvěry na bydlení
Máte zájem o přeúvěrování stávajícího úvěru nebo hypotéky?
Chcete stavět nebo modernizovat své bydlení?
Chcete kupovat byt nebo rodinný dům?
Nabízím Vám individuální pomoc při výběru řešení Vašeho bydlení.
Všechny nabídky jsou připravovány individuálně a ZDARMA.
Osobní jednání přímo u klienta doma.
Finanční poradce Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
4
ŠKOLNÍ KURÝR
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE
Videopohlednice
Možná jste se už dozvěděli o velkém úspěchu
valtických „angličtinářů“.
V jednom z předchozích
vydání jste se mohli dočíst, že žáci z 9. A začali pod vedením paní
učitelky Rylichové točit
film – Videopohlednice z mého města. Chtěli
bychom tímto také poděkovat naší skvělé paní
učitelce, která si pro nás našla každou volnou
chvíli, aby náš film byl doopravdy dokonalý.
Každý si přál se umístit na nějakých pěkných
příčkách a to se nám také splnilo. Obsadili
jsme 5. místo v celostátním kole, kterého se
v naší kategorii zúčastnilo 19 škol. Pro nás je
to velký úspěch, i proto, že jsme měli možnost
zkusit si, jaké je to stát před kamerou, když
vás svírá nervozita, jaké je to pracovat na
filmu a pracovat v určité skupině lidí. Pro nás
to byla zkušenost nezapomenutelná a určitě
na spoustu zážitků z natáčení a připravování
jen tak rychle nezapomeneme.
se rozdělila na 2 družstva. Chlapci Lokomotivy
Břeclav pravidelně 2x týdně trénují a navíc
hrají pravidelnou krajskou soutěž. Nejde mi
o snadnou výhru nad slabšími soupeři. Chci,
aby se naši hoši mohli střetávat i se soupeři
s vysokou kvalitou, s hráči, na kterých mohou
lépe vidět vlastní nedostatky a nalézat rezervy
pro další zlepšení.
Klukům nemohu mnoho vyčítat, hráli na
maximum svých možností. S Nikolčicemi si
stále udržovali mírný náskok, mohli jsme v průběhu hry vystřídat všechny hráče. V zápasech s
břeclavskými týmy jsme po herní stránce drželi
krok, na naší straně však byla horší produktivita
střelby. Soupeř měl i několik silných individualit,
které dokázaly řešit i složité situace. Nicméně
jsme až do posledního zápasu hráli stále o
celkové vítězství v turnaji. Museli bychom však
v posledním zápase výrazně porazit Břeclav
„B“, pak by 3 družstva měla stejný počet bodů
a rozhodovalo by skóre. V 1. poločase jsme
několikrát vedli, nakonec jsme uhráli remízu.
2. poločas však soupeř zvrátil na svou stranu.
Turnaj měl pěknou úroveň, pořadí družstev
bylo spravedlivé.
Děkujeme také vedení ZŠ Valtice a firmě
Terand za finanční podporu a věcné dary.
Sportu zdar, košíkové zvlášť!
Po představení firmy formou mluvené a počítačové prezentace následovala nabídka služeb
a produktů ve vlastním veletržním prostředí
prezentačních stánků. Zákazníky tvořili žáci
osmých tříd a zástupci pedagogického sboru,
kteří do hodnotících listů přidělovali body jednotlivým firmám za mluvený projev, prezentaci
i za kvalitu služeb ve stáncích. Další hodnocení
záleželo na nákupu zboží a služeb.
Mgr. Michal Hyčka, vedoucí turnaje
Video si můžete pustit na adrese www.
youtube.com pod názvem Videopohlednice z
mého města – ZŠ Valtice 2013.
žáci 9.A
Turnaj osvobození
košíková starší žáci, Valtice 14.5.2013
KOŠÍKOVÁ Valtice
%ĜHFODY
B
1LNROþLFH 32ě$'Ë SKÓRE BODY
14 : 22
17 : 10
XXXXX 26 : 38
26 : 12
%ĜHFODY
A
3.
Valtice
XXXXX 4 : 18
%ĜHFODY$
18 : 4
35 : 50
4
70 : 54
5
87 : 50
6
42 : 70
3
2.
1.
%ĜHFODY%
22 : 14
38 : 26
XXXXX 27 : 10
1LNROþLFH
10 : 17
12 : 26
10 : 27
4.
XXXXX
21. dubna 1945 byly sovětskou armádou
osvobozeny naše Valtice. Tuto událost si připomínáme i sportovní akcí - turnajem košíkové pro
starší žáky. Turnaj osvobození, jak jej nazýváme,
pořádala naše škola bez jediného přerušení již
po dvacáté sedmé.
V tomto roce jsme si zajistili velmi kvalitní
soupeře. Přijel silný soupeř z Nikolčic a dvě
družstva z Břeclavi. Břeclavská družstva byla
vlastně reprezentací Lokomotivy Břeclav, která
Slet čarodějnic
30. 4. proběhl na dvoře Základní školy
tradiční Slet čarodějnic. I když byla pro děti
nachystána řada soutěží a sladkých odměn,
prohlídka hasičského vozu, opékání buřtů a
počasí nám přálo, zúčastnilo se akce jen 22
dětí v maskách čarodějnic. Dětí bez masek
bylo i více. Děkujeme všem, kteří se na Sletu
čarodějnic podíleli: paní vychovatelky – M.
Pouchlá, Ž. Baxová, R. Syrovátková, R. Trojanová, paní učitelky – M. Málková, J. Mauksová, K. Urbánková, paní M. Barmpaka, hasiči,
děti ze školního klubu a sponzoři.
Pomyslně vyhazujeme rukavici do vzduchu
a přenecháváme organizaci Pálení čarodějnic pro valtické děti na další roky jiným
zájemcům.
Akce Mikulášská veselice, Karneval,
Dýňobraní a Drakiáda samozřejmě budou
pokračovat. Těšíme se na vás!
Veletrh fiktivních
firem
Dne 14. 5. proběhl na Základní škole ve
Valticích veletrh fiktivních firem.
Veletrh pořádali žáci 9. třídy, kteří vytvořili
celkem 9 firem. Byly mezi nimi dvě cestovní
agentury, dvě firmy prodávaly stroje, další dvě
firmy byly zaměřené na sport, nechyběla ani
reklamní agentura, firma zaměřená na prodej
šatů a módních doplňků či firma trochu recesivního charakteru nabízející poslední služby
lidem. Řekl bych, že tento výběr docela dobře
reflektuje současný stav zaměření současné
společnosti.
5
Bylo velmi zajímavé sledovat míru sehranosti,
spolupráce, invence a vtipu, které zástupci fiktivních firem vkládali do společného projektu i
zájem jejich hodnotitelů a zákazníků.
Snad se někteří z nich vydají v budoucnu
cestou podnikání. V tom případě jim přeji,
nechť jsou vedeni duchem férové spolupráce a
upřímné služby druhým lidem.
Mgr. Zbyněk Pevný
Sportovní klání
s Trnavou
ZŠ Valtice – ZŠ Trnava Vančurova
Ač se společný stát Čechů a Slováků před
20 lety rozpadl, obě výše uvedené školy udržují každoročně přátelská setkání, která lze
načítat na desítky let. Tentokrát, 21. května,
byla hostitelem naše ZŠ Valtice.
Sportovní program odpovídal tradici, ten
společenský jsme se snažili slovenským přátelům zorganizovat poutavě.
Úvodní disciplinou byl šplh. V něm naši
reprezentanti podali výborné výkony. Dívky
Sabina Gonsiorová, Natálie Nováková, Karolína Ekrtová a Nikola Bukovcová vybojovaly pro
naši ZŠ vedení 1:0. Chlapci Lukáš Václavovič,
Ondřej Tréšek, Jakub Machálek a Jiří Horáček
vedení navýšili na 2:0.
Potom jsme se společně přesunuli na
krásně připravené hřiště FK Valtice. Za jeho
perfektní stav vděčíme správci panu Oldřichu
Radkovičovi. Leč tam bylo naše vítězné tažení
zastaveno. V kopané jsme podlehli hladce 0:5.
Připomenu, že před dvěma lety jsme zvítězili
3:0. Krutá porážka má několik příčin. Tou
první byla věková skladba. V našem 9. ročníku
totiž nemáme kvalitní fotbalisty. Pouze Jirka
Horáček a Martin Hrubý jsou deváťáci. Ve Valticích schází žákovské družstvo. Chlapci hrají
v okolí, ba i v Rakousku, jsou tudíž nesehraní.
Někteří naši hoši oplývají neopodstatněným
sebevědomím – hráli příliš individualisticky i
proti fyzicky vyspělejším trnavským.
V poločasové přestávce fotbalového klání
proběhly štafetové běhy. Valtické dívky byly
zřetelně pomalejší. Chlapecká štafeta byla
mimořádně dramatická, a o výsledku rozhodla cílová fotografie, kterou jsme skutečně
pořídili. Ta odhalila prvenství hostů. Tím se
naše vedení po šplhu otočilo. Po fotbale a
štafetách jsme prohrávali 2:3.
Po poledni následoval přesun do haly na
Mikulovské ulici, k níž pedagogové z Trnavy
vyjádřili obdiv. Tam se uskutečnila závěrečná
klání v košíkové, kde jsme očekávali vítězství
chlapců i dívek. Nestalo se tak. Družstvo
chlapců ZŠ Valtice prohrálo 9:19. Tím bylo o
celkovém vítězi rozhodnuto.
Naše dívky na závěr vyhrály 12:2 a snížily
tak konečnou porážku na 3:4.
Mateřská škola
V naší mateřské škole bylo tolik akcí, že
nevím, čím začít.
Putovní pohár se tedy opět vrátil nejméně
na rok do Trnavy. Na vítězství košíkářek bylo
cenné, že se opíraly o žákyně 8. ročníku, které byly ochotné se zúčastňovat odpoledních
tréninků. Žel, z 9. ročníku to byly pouze Katka
Klepáčková a Jitka Krůzová. Pro příští rok je
cenné to, že k „zapáleným osmačkám“ patří
i Dominka Kopřivová a Veronika Kománková
ze 7. ročníku.
V rámci kulturních aktivit jsme trnavským
přátelům zorganizovali také vystoupení taneční skupiny paní Lady Kománkové, výstup a
přednášku pana Kebrleho na kolonádě Reistna, exkurzi ve vinných sklepích s komentářem
téhož znalce, návštěvu zemědělského muzea
s expozicemi tropů i japonského „origami“.
Ke zdaru družebního setkání výrazně přispěly i pracovnice školní jídelny ZŠ Valtice v čele s
paní Mirkou Bezděkovou, které se nad rámec
běžných povinností postaraly o spokojenost
všech zúčastněných.
Se základní školou jsme byli na fotbalovém hřišti, kde proběhl výcvik psů, pořádaný
sedleckou organizací…. Ukázali se tam pejsci
velcí, malí, obratní i rychlí, zdolávali překážky
jedna báseň!
Vypravili jsme se s předškoláky na rozhlednu
Raisna, na záda jsme si dali batohy s pitím a
mlskem a už jsme šli. Sluníčko nám svítilo na
cestu, za chvíli jsme byli nahoře. Posvačili jsme
a po schodech jsme se vydali na rozhlednu. Ten
pohled shora byl krásný!
A opět naši předškoláci si nacvičovali hru
na školu formou edukačně – stimulačního
programu ve spolupráci MŠ a ZŠ. Zahráli jsme
si na školu i v MŠ, ale opravdové vyučování s
úkoly a psaním na tabuli proběhlo až ve škole.
Závěrem lze konstatovat, že družební setkávání mezi trnavskou a valtickou školou není
formalitou, ale je skutečným přátelstvím mezi
dvěma nejbližšími národy.
Mgr. Miroslav Štěpaňuk - učitel TV
Mikulovská 151
691 42 Valtice

519 352 365
Výstavba pasivních staveb
3ĤMþRYQDEHGQČQt
Pondělí -Pátek
9.00 - 12.00
13.30 - 17.00
profesionalita, rychlost, cena
Valtice, tel: 608 658 317
www.forting.cz
6
A také jsme obědvali ve školní jídelně. Jsme
už školáci.
Ve školce proběhlo divadlo Tůdle x Nůdle,
za spolupráce dětí i divadelníků.
Jezdili jsme na plavecký výcvik do břeclavského bazénu, někteří již umí plavat
samostatně.
Byli jsme na policejní stanici, prohlédli jsme
si policejní auta, zažili výcvik policejních psů,
všem zaměstnancům policie touto cestou
moc děkuji.
Za deštivého počasí jsme vyrazili dvěma
autobusy na výlet do ZOO koutku Hodonín.
Pláštěnky nás chránily od deště, ale zvířátka
nám všechno vynahradila. Opice se opravdu
vydováděli, žralok nám zamával svou ploutvičkou. Maminky daly dětem do batohu dobroty
a pití, takže všechny děti byly šťastné a jenom
aby už vyšlo sluníčko a bude to všechno bezva!
Irena Marušová – ředitelka MŠ
Otevření sezony v bylinkové zahradě
Tak krásný den, kterým bezesporu sobota
18. května byla, byl ideální právě k otevření
zahrádky. Většina návštěvníků přišla do
zahrádky klasicky přes zámek a park, ale
mnoho návštěvníků, cimbál i s hudebníky
prošli již dokončenou novu brankou v oplocení zámeckého zahradnictví.
V zahrádce zaznívala nejen čeština, ale
také angličtina a němčina.
Po úvodních hudebních tónech zazněly
promluvy ředitele NPÚ Brno Ing. Jana Slezáka,
prorektorky Masarakovy univerzity Doc. Aleny
Salašové a Ing. Přemysla Krejčiříka Ph.D., který
všechno řídil.
cibule složená z jednotlivých slupek, které
představují každý rok práce. Podílely se zde
na tom nejrůznější pracovní týmy zabývající
se pronájmem, projekcí, úklidem prostor až
po výsadbu a údržbu. Každý rok zde můžeme
vidět zrealizované nové nápady. Založit něco
krásného, co nás poučí, co nám obohatí život,
není nikdy jednoduché. Valtice mají velkou
výhodu, že mohou žít ze své velké historie,
velkého dědictví svého města. Na vašem
malém městě se narodili velmi talentovaní
bratři Bauerové. Malíři květin, kteří se stali i
malíři králů Anglie. A já nyní musím tu historii
o bratech Bauerech vzít a přenést ji do Ameriky, uspořádat tam seminář o bylinkách a o
jejich léčivých účincích. Musíme zkoumat,
co nám i dnes ještě bylinky stále říkají, co
děláme špatně v léčení a kde se můžeme
poučit, abychom nedělali chyby v ekologii na
naši zemi, která patří nám všem.“
SViŠ Valtice
se zapojila do zajímavého projektu
V rámci projektu Praktické vyučování se ve
dnech 3. až 14. 6. 2013 účastní Libor Hejátko,
Michal Nejezchleba a Martin Halámek, žáci
3. ročníku SOŠ vinařské a SOU zahradnického
Valtice, studijního oboru Vinohradnictví,
odborné individuální praxe ve firmě Vinné
sklepy Valtice, a.s.
Projekt, jehož garance probíhá pod mým
vedením, se zaměřuje na rozšíření počtu hodin
praktického vyučování u zaměstnavatelů pro
žáky středních škol. Studenty metodicky vede
pan Ing. Miloslav Matocha, sklepmistr firmy
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Studenti se během 10 dnů seznámí s celým
areálem tohoto vinařského giganta, „osahají“ si
práci ve sklepě (jako např. sanitace, etiketování,
lahvování, práce v sektárně, atp.) a budou mít
také možnost si vyzkoušet některé úkony ve
Ing. Zbyněk Oslzlý
vinařské laboratoři.
Ing. Josef VLK
Stavební projekce
+ 420 777 867 966, [email protected]
Mezi jiným v zahajovacím projevu Krejčiřík
řekl: „Na tom, aby zde zahrádka mohla vzniknout a abychom ji zde již potřetí mohli otvírat,
mají největší zásluhu Chmelarovi. Proto panu
Chmelarovi předávám slovo.
Ten pak česky uvedl: „Je to zázrak, že tu
dnes můžeme stát v této zahrádce, která
kdysi byla zanedbaným koutem kuchyňské
zahrady. V Americe jsme na to sbírali peníze,
aby tento pozemek mohl být pronajat od
Národního památkového ústavu. Bylo zde
uděláno mnoho práce a tato zahrada je jako
TAXI
LEV
+420 605 10 22 10
7
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Oslavy 140. výročí založení
Vinařské školy ve Valticích
Víkend
otevřených zahrad
22. června 2013
8. - 9. června 2013
PROGRAM:
1.
Prezence účastníků
2.
Zahájení - 1000 hod.
3.
Prezentace – historie školy
4.
Vystoupení absolventů školy
5.
Kulturní program
6.
Oběd - 1200 až 1230 – laskavě prosíme absolventy, kteří mají
zájem o oběd na naší škole, aby se přihlásili u p. S. Mazáčové
v rámci technického zajištění počtu obědů
7.
Pokračování kulturního programu – degustace školních vín
pod Starou ředitelnou, prohlídka areálu školy – školního
hospodářství, Venerie, školní pálenice
8.
1800 – volná zábava ve víceúčelové hale Vinařské školy za
doprovodu hudební skupiny Rafael – v rámci tohoto bodu
programu laskavě prosíme absolventy, kteří se zúčastní oslav,
zda by případně přinesli vzorky svých vín na degustaci
V sobotu a neděli se jako v jiných státech Evropy
otevřou zahrady s nadstavbovým programem.
Pro Lednicko-valtický areál jsme připravili
tento program komentovaných prohlídek:
• Valtický park v neděli v 1100 hod., sraz na schodech zámku
• Belveder v neděli v 1700 hod., sraz u hřbitova
• Komentované prohlídky Anežky Jurinové budou probíhat
v bylinkové zahradě v sobotu i v neděli od 1300 do 1600 hod.
• Komentované prohlídky v parku v Lednici budou probíhat
v sobotu i v neděli od 1400 a 1500 hod., sraz před kaplí
Srdečně zvou všichni zaměstnanci školy
• Program v akademické zahradě Zahradnické fakulty bude
v sobotu od 1330 do 1900hod. Ke zhlédnutí bude legendární
improvizační představení KOMEDIOMAT a živá jazzová hudba
formace TWO-GENERATION TRIO
• V prostorách Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
bude otevřena výstava Lednicko-valtický areál
garant akce Přemysl Krejčiřík
Výstava a publikace o jedinečné tváři památek
ze Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO
v obrazech, fotografiích, plánech, modelech a příbězích
o architektech, stavebnících, stavitelích...
Průvodce parkem o.s.
FOIBOS BOOKS
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity
Obec Lednice
si Vás dovolují pozvat
na zahájení výstavy
S podporou a ve spolupráci
Břeclav
Lednice
Lednicko-valtický areál
spojené s křtem stejnojmenné publikace
Valtice
6. června 2013 v 17 hodin
na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity
budova D, Valtická 337, Lednice
Výstava potrvá do 7. července 2013
otevřeno: pondělí – pátek
od 8:00 do 17:00 hodin
Partner
Lednicko-valtický areál
Pavel Zatloukal (ed.)
Přemysl Krejčiřík
Ondřej Zatloukal
Výstava se koná pod záštitou
starosty obce Lednice Libora Kabáta
a děkana Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity Roberta Pokludy
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.“
8
Pořadatelé
Celé Česko čte dětem
Klára Sedláčková, Gábina Páralová, Jiří Dědeček, Ruda z Ostravy
ale také Irena Maroušová četli pro nadaci "Celé Česko čte dětem"
Dne 2. 6. v Galerii Reistna ve Valticích se četlo, hrálo, zpívalo a celkově smálo jménem nadace
„Celé Česko čte dětem“. Nejdříve Klára Sedláčková svým velmi milým projevem přečetla „O slonu
a mravencovi“ od Daisy Mrázkové a všechny děti byli nažhavené na další pohádky. Po pohádce od
pana Wericha „Královna Koloběžka“, kterou dětem přečetla módní návrhářka Gábina Páralová,
četla paní ředitelka MŠ Irena Maroušová, která děti dokázala rozhýbat malou rozcvičkou. Pan
Jiří Dědeček, svým legendárním hudebním projevem oslovil nejen děti, ale jeho píseň „Kuna ví“,
rozesmála všechny zúčastněné. Natož pak jeho pohádka „O trpaslíkovi“, který neuměl říct „r“.
Celé čtení zakončil Ruda z Ostravy, který rozezpíval i ty, kteří zpívat neumí a rozesmál i ty, kteří
se mračí. Po celou dobu čtení prokazoval svůj talent bavit nejen dospělé, ale také bavit i dětí.
Vzdal poctu Michalu Vieweghovi a přečetl z jeho povídek pro unavené rodiče pohádku o tom „Jak
se tatínek zbláznil“. Děti, které se čtení účastnily, odcházely s plnou náručí dárků, ale hlavně si
odnášely veselé a zajímavé dojmy z celého programu.
I Valtice čtou dětem
V termínu 1. - 7. června probíhá v republice
již třetí týden akce „Celé Česko čte dětem“
a četlo se i ve Valticích díky Galerii Reistna.
Horní sál galerie se před 15 hodinou zaplnil
dětmi i dospělými.
Pořádanou akci svým čteným projevem podpořilo několik mediálně známých osobností:
Klára Sedláčková ze Studia Kamarád (herečka
a moderátorka), Michal Kavalčik alias Ruda z
Ostravy (zpěvák, moderátor a bavič), Jiří Dědeček (spisovatel a písničkář), Gábina Páralová
(módní návrhářka) a Valtice reprezentovala
ředitelka mateřské školky Irena Maroušová.
Pořad moderoval Jirka Sup a děti hltaly
jeho moderátorské vtípky stejně jako čtení
samotné. Akce byla velmi zdařilá a děti se
aktivně zapojily do programu a tak rozzářené
dětské oči, široký úsměv byl k spatření na
všech tvářích. Dospělí totiž nezůstali za dětmi
v ničem pozadu.
Po skončení akce byly děti pořadateli obdarovány taškami plnými drobností včetně knih,
které věnovali partneři a sponzoři.
Petra Caulfield, zakladatelka Literárního klubu při Galerii Reistna
Nechyběla ani autogramiáda přítomných
umělců.
Ceré Česko čte dětem a pohádka o Červené Karkurce
„Měli jsme postavit větší galerii,“ pošeptal mi Lukáš Schneider, když jsem se k němu konečně
prodral přes davy rodičů, dětí… Jo, bylo narváno, Ruda z Ostravy a pak tři další jména, které jsem
nikdy neslyšel, ale když jsem si je vygooglil, měl jsem jasno. 2. června do Galerie Reistna zavítaly
celebrity a kvůli nim ty davy. Četly se pohádky a ani muzika nechyběla, byla sranda.
A kdo to propásl a chce si o tom počíst víc, nechť zavítá na www.reistna.cz – tam je celý článek,
Filip Pluháček
který by se sem nevlezl.
v areálu nemocnice
ve Valticích nabízí
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ
PRÁDLA
DOPRAVA ZDARMA
Tel.: 519 363 171, 519 363 172
www.valticeservis.cz
Počítače, Internet
724 950 605
9
Protože předcházející den byl dnem dětí,
bylo nedělní čtení velmi dobře načasováno.
Majitelům a přátelům Galerie Reistna patří
srdečný dík za zdařilou akci.
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
Plenér VOŠ restaurátorské
v Galerii Reistna
Jednou nad sklenkou dobrého valtického
vína, vznikl nápad uspořádat ve Valticích
plenér - keramické soustředění pro studenty
z Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně,
obor konzervování a restaurování keramiky.
Nápad se záhy proměnil v realitu. Plenér
se tedy uskutečnil v rámci „Valtických vinných
trhů“ ve dnech od 7. – 11. května 2013. Díky
zápalu a velké podpory pana Stanislava
Schneidra mohla vzniknout v malebném
zákoutí bývalého Státního statku ve Valticích
upravená keltská pec na solnou glazuru. Pec
byla postavena v rekordním čase díky kvalitnímu zázemí a pracovnímu nasazení studentů
a pedagogů. Kompletní stavba trvala pouze
dva dny.
Po dokončení stavby a vložení keramických
předmětů do pece, následoval dvoudenní
výpal pece. Nejprve se vypalovalo velmi
pozvolna, aby postupně došlo k vyschnutí
pece a keramických předmětů, později se
zintenzivňovalo přikládáním a teplota v peci
se postupně zvyšovala. Uprostřed výpalu, kdy
teplota v peci dosáhla 1180 °C, se připravenými otvory v peci stříkal roztok kuchyňské
soli a sody (Co2, NaCl). Nástřik roztoku soli a
sody se několikrát opakoval proto, aby došlo
k očekávanému výsledku, tzn. navrstvení
požadované vrstvy glazury.
Během stavby a výpalu pece byla také
zprovozněna keramická dílna v Galerií Reistna, kde studenti předváděli ukázky točení
na hrnčířském kruhu, ukázky formování a
modelování z volné ruky.
Završením celé akce byla sobota, kdy se
keramické artefakty za účasti nadšenců,
studentů, pedagogů a pořadatelů vykládaly
z pece. Výpal dopadl ke spokojenosti všech
zúčastněných.
Tyto a další typy výpalů by mohly do budoucna přinést spoustu zajímavých poznatků
a pomohou oživit tradiční výtvarná řemesla a
obohatit kulturně umělecké dění ve Valticích.
Keramiku vystřídá bronz,
hudba a divadlo
Valtice – Bohatý kulturní program chystá na
měsíc červen valtická Galerie Reistna. Po květnových keramických dnech s experimentálním
výpalem keramiky se nyní bude konat výstava
soch a kreseb Františka Navrátila, vystoupí
seskupení Klartet, duo Deši, Divadelní soubor
Svatopluk z Hodonína a Bohumil Kutnohorský.
První na řadě je ve čtvrtek 6. června od 1800
hodin vernisáž výstavy Františka Navrátila
/1932-2012/, rodáka z Borkovan. Více o něm
sdělil PhDr. Karel Křivánek:
„Pražskou Akademii výtvarných umění
vystudoval v letech 1954 - 1960 u profesorů
Vincence Makovského a Jana Laudy. Těžištěm
jeho díla byl portrét člověka v jeho jedinečnosti. Posmrtná výstava tohoto významného
moravského sochaře starší generace nám
ukáže vyvážený výběr z jeho bohaté a dlouholeté tvorby. Prostřednictvím vybraného souboru
bronzových plastik a Navrátilových kreseb nám
výstava přiblíží dnes již uzavřené dílo tohoto
výrazného figuralisty. Je dokladem citlivé práce
výrazného modeléra. Sochařský cítěné kresby
doplní komorní expozici Navrátilových bronzů.
Výstava nabídne poklidné a inspirativní zastavení nad výraznými uměleckými díly.“
Vernisáž hudebně doplní KLARtet, kvartet
mladých klarinetistů ze Záhorí a Moravy, který
sehraje i samostatný koncert v pátek 7. června.
Návštěvníci uslyší v netradičním aranžmá například Humoresku A. Dvořáka, úvodní melodii z
filmu Forrest Gump, či Set Fire To The Rain od
Adele. Koncert je naplánován na 1900 hodin.
V následujícím týdnu je na pořadu české
hudební duo DEŠI s nezvyklým poslechovým
zážitkem v podání australského didgeridoo a
baritonsaxofonu. Zvuk dřeva souzní s kovem,
oba nástroje jsou posazeny na nízké frekvenci.
Nesou v sobě zadumanost a hloubku, ale tóny
se pevně proplétají a rostou do vyšších harmonických pater. Na didgeridoo hraje Lukáš Pilnaj
a na baritonsaxofon a klarinet Eva Žižkovská.
Alžběta Netopilová, DiS.,
vedoucí oboru konzervování a restaurování
keramiky na VOŠ restaurátorské, Brno
10
Koncert se bude konat ve čtvrtek 13. června
od půl osmé večer.
Následovat bude premiérové divadelní představení. Hru Královny sehraje hodonínský DS
Svatopluk. Děj je situován do sanatoria, kde
se střetne trojice žen, s nadhledem i vážným
tónem, řešících své životní radosti i strasti.
Tragikomedie je autorským dílem Michaely Doležalové a Romana Vencla, režie Radim Blaško.
Hrát se bude dvakrát a to v sobotu 15. června od
1900 hodin a v neděli 16. června v 1600 hodin.
Na konec června se pak mohou těšit příznivci
jazzu. Vystoupí učitel hudby Bohumil Kutnohorský z Mikulova hrající na příčnou flétnu. Na pořadu budou nejen skladby jazzové, ale zamíříme
i do rocku nahlédnutím do repertoáru skupiny
Jethro Tull. Vystoupení se uskuteční v pátek 21.
a 28. června, vždy od 1900 hodin.
Jiří Sup
Projekce
v Avalonu
Milí přátelé, s radostí vám chceme sdělit,
že jsme do čajovny Avalon pořídili projekční
zařízení, o kterémžto záměru jsme už delší dobu
mluvili. Rádi bychom vám tím zpříjemnili chvíle
u nás strávené a nabídli vám i něco víc než jen
popíjení čajíků či kávičky a mlsání lahodných
dortíků. Kromě zpříjemnění relaxace při záběrech z přírody doprovázených hudbou i slovem,
má tento náš počin mnohem hlubší myšlenku,
která provází projekt Avalon od samotného
počátku. Je tím touha, která se dnes již stává
spíše potřebou stále většího množství lidí, žít
Život plnější a klidnější, v souladu s přírodou, v
láskyplných a naplňujících vztazích, ve zdravém
těle a také ve společnosti, v níž se lidé vzájemně
podporují a spolupracují, tedy jinak, než je dnes
zvykem nejen v naší zemi, ale na většině této
planety. Filmy, které vám nabízíme, jsou tedy
většinou dokumentární, cestopisné, z přírody,
o mystice a různých paranormálních jevech,
ale i takové, které vedou člověka k zamyšlení,
proč je tady, jak je jeho konání v souvislosti s
univerzálním zákonem příčiny a následku a tím
co prožívá. Najdete zde odpovědi nejen na tyto
otázky, ale na spoustu dalších, které začínají
být stále aktuálnějšími.
Nejde nám tedy o filmy, které odvádějí pozornost od opravdového života a toho, co s ním
nutně a velmi skutečně souvisí, ale o takové
snímky, které nás vystaví také pravdě jak o nás
samotných, tak o společnosti, ve které žijeme.
A to je to pravé dobrodružství, daleko větší, než
si zpravidla uvědomujeme.
Noc kostelů
Z činnosti Spergerova spolku
Možnost nahlédnout do příjemného prostředí klášterního kostela svatého Augustina
měli valtičtí i mimovaltičtí návštěvníci v pátek
24. května v rámci celostátně organizované
Noci kostelů.
Nabídky Spergerova spolku prohlédnout
si běžně nedostupné prostory kostela včetně
vystoupání k varhanám, poslechu krátkých
varhanních skladeb využilo dvě stě zájemců.
Neváhali shlédnout časově náročnější dokument o Milosrdných bratrech, či nainstalované panely popisující složitosti varhanního
nástroje.
Na tradiční varhanní epilog v podání Dity
Bartolšicové se vraceli i někteří odpolední
návštěvníci.
cům představeny zahrady italské, francouzské,
čínské, japonské, anglické, anglo – čínské,
rokokové a zahrady krajinářské. Za poslední
čtrnáctou přednáškou museli zájemci 16.
května 2013 až do lednického zámeckého
parku. Určitě však cesty nikdo z přítomných
nelitoval, protože Ing. Novák byl dobrým
průvodcem po stopách krajinářských úprav
lednického parku a bezesporu zaujal svým
výkladem i osoby znalé tohoto areálu. Velkým
překvapením pro přítomné pak byla pozornost
lázní Lednice - Hotelu Miroslava, který poskytl
poutníkům za poznáním historických zahrad
občerstvení přímo pod Minaretem. Poděkování
patří organizátorům přednášek a především
přednášejícímu Ing. Novákovi i manželům
Hladíkovým.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Na slovíčko,
pane učiteli a sbormistře Koláři
... pokračování z minulého čísla VZ
Přesně za týden v pátek 31. května ve
stejné pohodě zazněl klavírní koncert Barbory
Halouzkové v rámci cyklu koncertů Čtvero ročních období. Tento cyklus ve Valticích pořádá
Spergerův spolek s myšlenkou organizovat
každé roční období alespoň jeden hudební
podvečer. Koncertem byla ukončena výstava
fotografií Rudolfa Halouzky.
Výtěžky akcí Spergerova spolku jsou určeny
na opravu varhan v klášterním kostele sv.
Augustina ve Valticích.
Tomáš Kollár
Historické zahrady
jak je neznáte
Projekce probíhá denně po otevření čajovny,
návštěvníci se mohou na místě domluvit s
obsluhou na tom, co by rádi viděli. Vždy večer
přibližně v 19:30 bychom chtěli pravidelně
zařadit filmy s hlubší tématikou, některé i na
pokračování, tak, aby byl po skončení dán
prostor pro případnou diskusi a sdílení právě
shlédnutého. O jednotlivých tématech vás budeme informovat na našich webových stránkách
a na našem facebooku.
Rádi se také necháme inspirovat vašimi návrhy o tom, co byste rádi viděli, co chcete ukázat
ostatním, včetně vaší vlastní tvorby.
Pochopitelně je zde také možnost firemních
či jiných prezentací a školení i mimo otevírací
dobu čajovny.
Těšíme se na vaši návštěvu, společné sdílení
a nalézání toho, co všichni hledáme…
za čajovnu Avalon Luděk Vokáč
Od října roku 2012 probíhal na Národním
zemědělském muzeu ve Valticích cyklus
přednášek Ing. Zdeňka Nováka o historických
zahradách. Ve 13-ti přednáškách byly zájem-
ÒþHWQtILUPD
$GYRNiWQtNDQFHOiĜ
JUDr. Ivana Lorenzová
Poskytuji SUiYQtVOXåE\YREODVWLREþDQVNpKR
rodinného, obchodního, pracovního a správního práva,
QDEt]tPVHSLVYãHFKGUXKĤVPOXY
]DVWXSRYiQtSĜHGVRXG\DMLQêPLRUJiQ\SUiYQtNRQ]XOWDFH
DWRSRSĜHGFKR]tWHOHIRQLFNpGRKRGČYþDVHGOH9DãHKRSRåDGDYNX
3RERþND9DOWLFH1iPČVWt6YRERG\
email:[email protected]
kontakt 602 24 98 18
Po válce nastala nová doba. Všichni byli
nadšení z míru a z poválečného budování. I můj
otec v roce 1945 koupil v nadšení vilku na Lednické ulici. Protože byl živnostník, tak mu byla
cena určena co nejvyšší a to bylo ve staré měně
200 tis. Kčs. Po roce 1948 už otec samozřejmě
nesoukromničil a prakticky celý život splácel
tento dům. Já jsem studoval nejdříve čtyři roky
na Gymnáziu v Břeclavě a pak jsem přešel do
mikulovského gymnázia. Pak jsem chtěl jít na
DAMU v Brně, ale protože v 1953 neotevřeli v
Brně divadelní fakultu pro nedostatek profesorů, tak jsem byl nahraný. Všichni směřovali do
Prahy a tak já taky, ale tam jsem se nedostal,
jako mnoho jiných. A tak vyvstala otázka, co
teda vlastně budu dělat. V té době byl nedostatek učitelů na mikulovském okrese, a tak
jsem se tam hlásil. Ptali se, zda na něco hraji,
a když slyšeli moji kladnou odpověď, tak mě
Bc. Alexandra Ekrtová
Mgr. Petra Bártková
ƉŽďŽēŬĂsĂůƚŝĐĞ
sĂůƚŝĐĞ͕ϲϵϭϰϮ͕EĄŵ͘^ǀŽďŽĚLJϭϱ
ŐƐŵ͗нϰϮϬ ϲϬϱ Ϯϰϵ Ϯϰϯ
porady dle telefonické dohody
11
nabízí
YHGHQtGDĖRYpHYLGHQFH~þHWQLFWYt'3+PH]G
VNODGĤDSRGSĤUQêFKHYLGHQFtGOHSRåDGDYNĤ]iND]QtND
Tel: 608 676 952, email: [email protected]
vzali a já se stal učitelem. Neměl jsem ale
žádné odborné vzdělání a tak se stalo, že mě
posílali, jak se říká od čerta k ďáblu. Začínal
jsem v Hraběticích, pak jsem byl přesunut do
Drnholce. Tam jsem dostal ale žloutenku, tak
jsem pak učil dva měsíce ve Valticích ještě v
dietě a v roce 1956 jsem šel do Jevišovky a tam
jsem působil rok. K tomuto mému školnímu
působení se datuje vlastně i mé první působení
ve sborovém zpěvu. V Jevišovce byli tenkrát
reemigranti z Rumunska a s nimi jsem založil
první školní soubor. Na soutěži v Hrušovanech
jsme získali druhé místo a to neuniklo pozornosti tehdejšího sedleckého ředitele Karla
Schöbra. Ten si mě hned vyžádal do Sedlece,
a protože byl zasloužilým učitelem, tak mu to
vedení neodepřelo. Tak jsem přešel do školy
v Sedleci. Tam jsem založil také pěvecký sbor.
Sedlec byla malá školička se 120 dětmi, tak
ten sbor to nebylo nic moc, ale účastnili jsme
se každoročně okresního kola. Taky jednou za
námi přijela natáčet Československá televize
do tehdy populárního pořadu Vlaštovka.
Neměl jsem vlastně žádnou pedagogickou
školu, a tak jsem si po návratu z povinné
vojenské služby musel doplnit vzdělání. Začal
jsem studovat dálkově pedagogickou školu ve
Znojmě a získal jsem aprobaci na 1 až 5 stupeň. V letech 57 - 63 jsem pobyl delší dobu v
Sedleci, byla to pětitřídka. Tam jsem se potkal
s učitelkami Vlkovou, Nedělovou a dalšími.
V Sedleci byla nová škola a mě se tam moc
líbilo. Hrávali jsme tam také divadlo s dětmi
i dospělými. Tehdejší předseda JZD Franta
Trávníček tenkrát nechal poorat pozemek za
školou a pěstovali jsme tam cibule květin.
Tržbu za cibule dostala škola a my měli peníze
na divadelní i sborovou činnost. Byla to pro
mne velká zkušenost. Když ředitel Schöber
odešel do důchodu, tak jsem se stal na rok
ředitelem já. Trochu se mi tam ten učitelský
kolektiv rozutekl. Asi příčinou bylo také to,
že jsem byl mladý a nezkušený ředitel a měl
jsem tam k sobě přidělených moc začínajících
učitelů. Nebyl jsem v té funkci spokojený a
myslím, že ani úspěšný. Stále jsem toužil po
Valticích a tak, když se mi podařilo ve Valticích
na splátky koupit dům, tak jsem hned ze Sedlece odešel. No a tak jsem v roce 1963 začal
učit ve Valticích, kde učila i má žena a do školy
tam chodily i naše děti. Protože jsem začal
učit na druhém stupni, tak jsem si musel zase
doplnit dálkově vzdělání na vysoké škole v
Brně. Udělal jsem si hudební výchovu a pak
jsem se ještě přihlásil na studium němčiny
na jazykové škole v Brně. Jako zase začínající
učitel jsem samozřejmě suploval všechny
díry ve vyučování. Učil jsem de facto všechny
předměty s výjimkou chemie. To jsem tvrdě
odmítal. Ve Valticích jsem také hned založil
pěvecký sbor, který jsem vedl až do 1993.
Dívat se na to musíme ale dnes trochu
jinak! Byl to sbor, který byl poplatný své
době. Museli jsme vystupovat na schůzích
a stranických akcích. Když jsem předložil
seznam písní, tak prošly cenzurou předsedy
KSČ. Nešlo o to, zda píseň byla melodická a
zda ji děti rády zpívaly, ale šlo o text, který
vyhovoval straníkům. Neušel jsem ani nabídkám vstupu do strany. To se nesmělo odmítat
a tak jsem se tam ocitl na dva roky. Pak mě
vyhodili a já dostal postihy stejně jako Laďa
Rollinek. Nesměli jsme být třídními a nesměli
jsme mít přesčasy. Nakonec jsme dostali oba
vyhazov, ale odmítli jsme podepsat výpověď.
Pak přijeli tři inspektoři na kontrolu. Naštěstí
to byli rozumní lidé. Já jsem řekl děckám: „Na
vás záleží, jest-li tady zítra budu ještě učit“.
Děcka se snažily. Krajský inspektor mi po
hodině řekl: „ Děti vám pane učiteli zobaly z
ruky a takovou hodinu hudební výchovy jsem
dlouho neviděl. Nic nepodepíšu. Zůstanete
tady!“. A tak jsem mohl ve Valticích zůstat.
Za trest jsem sice musel dělat pionýrského
vedoucího a pak to naštěstí zkrachovalo. Za
dva roky nás chtěli zase vzít do KSČ, že náš
vyhazov byl prý omyl atd. Představte si, že
ten samý člověk, který nás vyhodil, nás chtěl
zase přijmout. Taková byla doba. Ale já jsem
se tenkrát nedal a oháněl jsem se tím, že
kulturní práce je politická práce a tak jsem
nakonec zůstal učit ve Valticích až do svého
odchodu na odpočinek v roce 1993.
Pokračování v příštím VZ
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Ze sportu ...
FBC Valtice
Vážení příznivci, přátelé i členové valtického florbalu, dovolte mi pár slov ke konci
další sportovní sezóny jak mužského, tak i
žákovského týmu. Uplynul již sedmý rok, kdy
se florbalisté z Valtic a okolí poprvé střetli v
dlouhodobé soutěži se soupeři z Jihomoravského kraje. Po loňské sezóně, která pro
nás skončila nejhorším výsledkem za dobu
účinkování v Jihomoravském přeboru, jsme
pro tento rok dosáhli významného posunu
vpřed. Tím bylo druhé nejlepší umístění FBC
Valtice v historii, a to konkrétně páté místo,
pouze 2 body za místem čtvrtým. Výkony v
sezóně však nebyly vyrovnané, spíše to výsledkově vypadalo jako na houpačce. První
turnaj dopadl přímo katastrofálně, byť jsme
stříleli góly, tak jsme jich víc dostali a 2 prohry
byly trochu nečekané. Pak ovšem přišla série
5 vítězství ze 6 zápasů a florbalový svět byl
mnohem hezčí. Poté jsme opět na přelomu
starého a nového roku usnuli na vavřínech a
z 5 zápasů jsme získali pouze 1 bod. Bohužel,
tato fáze soutěže nás stála možnost dobrého
výsledku a případný postup do vyšší soutěže.
Následujících 7 zápasů vypadalo jako celý
ročník, dosáhli jsme 4 vítězství, 1 remízy a
2 proher.
Pohled na celkovou tabulku nám ukazuje,
že naše bilance je vzácně vyrovnaná - 9 výher, 9 proher a 2 remízy, při celkovém skóre
89:89. V počtu všech vstřelených branek v zápasech nám mezi všemi týmy patří dělená 9.
příčka a 5. místo v počtu inkasovaných gólů.
Naše přesilovky byly druhé nejlepší v soutěži,
kdy jsme využili 7 příležitostí z 20 a nedostali
jsme během nich žádný gól. V oslabení jsme
hráli celkem 32x (což je poměrně dost) a
dostali jsme během početního oslabení 10
gólů. Zároveň jsme ale byli schopni vstřelit
během našeho oslabení 6 branek a to nás
řadí na 1. místo mezi všemi družstvy v soutěži.
Nejproduktivnějším hráčem se stal Tomáš
Krchňáček s průměrem víc jak bod na zápas,
celkově nasbíral 23bodů. Na druhém, třetím
a čtvrtém místě se umístili Dalibor Neděla,
Petr Gál a Jakub Gašo s 20 body. V brance se
o místo rovnoměrně dělili Petr Čech s Janem
Vlašicem.
Celkově za FBC Valtice nastoupilo k zápasům mužů 19 hráčů, většinou odchovanců
klubu, z toho však i 4 úplní nováčci. V příští
sezóně jsme se opět rozhodli soutěž přihlásit
znovu, bojovat a hájit barvy FBC Valtice a šířit
povědomí o Valticích jako o městu, které
podporuje sport.
Oddíl starších žáků
Oddíl starších žáků se rekrutoval z původních žáků mladších, kteří hráli soutěž naposledy před 2 roky. Ze začátku dlouhodobé žákovské soutěže jsme se potýkali s problémem
malé účasti na turnajích, kdy jsme jezdili na
utkání s malým počtem hráčů. V sestavě s 6
členy se opravdu nedalo vzdorovat soupeřům
a podle toho vypadaly z počátku i výsledky.
Po intervenci vedení FBC Valtice (u rodičů,
hráčů) a dále po vhodném doplnění mužstva
hráči z okolí (3 z břeclavského gymnázia a
12
dva chlapci ze Sedlece, kteří navštěvují zdejší
základní školu) se situace zlepšila. Konec
konců i samotné chlapce hra začala více bavit, protože viděli, že dokáží hrát s některými
soupeři vyrovnané partie, pokud k zápasům
nastoupí v dostatečném počtu. Ke škodě FBC
Valtice je, že původní tréninkové jednotky ještě z dob mladších žáků neodpovídaly potřebě
toho, co bylo nutno kluky naučit a s tímto
se potýkáme až do dnešních dob. Postupně
během sezóny začali tréninky vést Dalibor
Neděla a Radovan Růžička a navíc od ledna
2013 jsme zavedli i pondělní tréninky pod
vedením Radovana Machálka. Postupně se
nám práce a čas strávený na trénincích začal
vyplácet, ale jsme si vědomi, že je před námi
ještě dlouhá cesta, která aktuálně začne už v
létě letní přípravou. Družstvo v soutěži dřelo a
bojovalo, ale máme jen málo šancí soupeřit s
týmy uprostřed tabulky, u kterých se projevuje
koncepční práce a dlouhodobé vedeni. Nic to
nemění na tom, že kluci jsou šikovní a mají
zájem o hru, ale nic jiného nám nepomůže,
než tvrdá práce na tréninku a poctivý přistup
ke všem cvičením a zápasům. Tím spíš, že je
soutěž přihlášena i pro další rok, ale tentokrát
už o kategorii výš - dorostenci.
Výsledkem skončené sezony bylo poslední
místo s dvěma výhrami a 22 porážkami při
vysoce pasivním skóre. V týmu se postupně
vykrystalizovala sestava hráčů, která pravidelně hrála. Tým stavěl na velmi dobrých výkonech Lukáše Szilágyho v brance, který i přes
množství obdržených branek patřil k oporám
týmu a patřil i mezi nejlepší brankáře v celé
soutěži. Pokud vydrží v tréninkové píli, tak
není daleko doba, kdy bude moci nastoupit
k prvním zápasům i za muže. Oporou zadních
řad byl především obránce Kryštof Tomek,
který byl pro ostatní příkladem v obětavosti,
celou soutěž odehrál v obranné dvojici s Daliborem Nedělou mladším. Druhou obrannou
dvojici tvořili Lukáš Jícha a Staňa Vlk. V útoku
nastupovali: Jakub Kubíček a Jakub Machálek (naši nejlepší střelci), Pavel Trojan, který
disponuje téměř nevyčerpatelným fyzickým
fondem, Tomáš Kvinta, Martin a Jan Waldovi
ze Sedlece (oba ohromní bojovníci a jinak velmi skromní kluci) a Ondřej Klimovič z Břeclavi
a Lenny Grznárik z Prušánek. I z uvedeného
výčtu je patrné, že musíme družstvo doplňovat
chlapci z okolí, abychom vůbec mohli hrát
dlouhodobou soutěž. Zájem dětí a mládeže o
sport je bohužel v poslední době velmi malý.
Dovolte mi zde trochu vyjádřit své pocity
z této sezony ve vztahu k rodičům a jejich
dětem. Nedá mi nevzpomenout si na to, že se
pořád řeší, jak rodiče chtějí to nejlepší pro své
děti, jak je chtějí vidět dosahovat úspěchy a
být rádi, že dělají něco, co je baví. Tuto sezonu
FBC Valtice pořádal 2 domácí turnaje, tj. 4
zápasy v hale ve Valticích a až na pár světlých
výjimek málokdo z rodičů projevil zájem o
to, jak jeho dítě hraje, jak si vede a jak se
daří týmu. Vždyť kdo jiný má podporovat své
dítě, než rodič? Za celou sezonu nám rodiče
pouze ve třech případech nabídli, že pomůžou
alespoň s odvozem dětí na turnaje. Turnajů
jsme odehráli po celé jižní Moravě (Slavkov,
Rousínov, Adamov, Hodonín, Znojmo atd.)
celkově 12…. Jen pro pořádek uvádím, že
nikdo z trenérů nemá za čas strávený s dětmi
na turnajích a trénincích žádnou odměnu,
a že na turnaje jezdíme soukromými auty.
Nezbývá mi než věřit, že se to snad v příštích
letech zlepší.
Závěrem mi dovolte jménem FBC Valtice
poděkovat sponzorům, společnosti Alca plast,
s.r.o. – největšímu výrobci sanitární techniky
v ČR, Bricol – M spol. s r.o. dodavateli a výrobci lahví a skleněných obalů, Disco klubu
Kinopolis, společnosti Forting s.r.o., která
staví pasivní a nízkoenergetické domy a také
samozřejmě Městu Valtice za jejich podporu,
bez které by nebylo možné v takové míře provozovat aktivity FBC Valtice. Dále bych chtěl
poděkovat členům FBC Martinu Lišovskému,
Tomášovi Krchňáčkovi, Radovanu Machálkovi, Daliboru Nedělovi, Michalu Papiernikovi
za jejich pomoc s organizací tréninků žáků a
chodu družstva dospělých. Poděkování také
patří všem fanouškům, podporovatelům a
přátelům FBC Valtice, bez kterých by domácí
zápasy postrádaly tu pravou atmosféru a
tímto také doufáme, že si najdou cestu do
haly i příští rok.
Ing. Radovan Růžička
předseda FBC Valtice, trenér st.žáků
Už zase ...?
Ve Valticích se nám zase 26. 5. opakovala
situace, která se vyskytuje periodicky jako
živelné pohromy: na náměstí se odbývala
za dunění reprodukční techniky akce zvaná
kulturní. Výstupy mažoretek. V neděli, naproti
kostelu, v době, kdy probíhá nedělní mše.
Člověka mimoděk napadá, zda by bylo něco
podobného možné před mešitou a navíc
v době bohoslužby: ujišťuji všechny, že ne.
Musulmani mažoretky také mají – aspoň ty
země, které jsou Evropě nejblíž, ovšem poblíž
mešity se nepředvádějí. V Saudské Arábii i
leckde jinde by to asi skončilo házením kamení hned při nástupu dívenek, odhalujících
na veřejné ulici stehna nebo i víc, a která by
přežila, dostala by se domů pěkně zřízená.
Jenže jsme v Evropě, navíc v zemi najmě
ateistické a deklarativně demokratické,
dovoleno je ledacos. Pořadatelé podobných
akcí by si to měli uvědomit a vážit si okolností,
které umožňují provozovat i akce se značně
pochybným kulturním dopadem na psychiku
dospívajícího organismu, a být kompromisní.
Miroslav Kostiha
Penzion "U Kostihů"
Prodej ovocných stromků a ovoce
Sadová 900
691 42 Valtice
tel.: 519 352 659
mobil: 602 864 161
[email protected]
13
Za to, že se bere v úvahu výhoda prostředí
pro provádění hlučných akcí, tj. prostranství
kolem kostela, by měli být vstřícní do té míry,
že dunění reprobeden umlčí tu jednu hodinu
během trvání nedělní mše. Udivující je ovšem
okolnost, že i učitelé, utvářející psychiku budoucího dospělého občana, podobné akce
obhajují ne-li podporují, namísto poučení o
rozdílech mezi kulturou, sportem a zábavou
a místo zdůraznění, že kultivovat znamená
zušlechťovat a kultura tedy logicky znamená
zušlechtění. Pak mohou mláďata přemítat,
zda je zušlechtí trochu zamyšlení aspoň v
neděli v kostele či bezcenná hudba a nekvalitní reprodukce doprovázející vrtění zadečků.
Ing. J. V. Pospíšilová-Šteflová
Děti na kolejích
kniha na pokračování...
Kaštany a ostnaté dráty
1.
Domek svítil a voněl čistotou. Maminka a
Dana uklidily byteček, tatínek a Jenda měli na
starosti hospodářské prostory. Zametli dvorek
a vyčistili chlívky. Poté se vydali nasekat
trávu pro králíky. To byla chvíle, kterou maminka potřebovala pro svůj plán. Seznámila
dcerku s tím, co vymyslela na dnešní pozdní
odpoledne.
„Dano, sedni na kolo a zajeď do zahradnictví k panu Obořilovi. Kup pro tatínka třicet
karafiátů. Tady máš tašku a peníze.“
„Proč? A proč zrovna třicet?“
„Protože má tatínek zítra narozeniny a bude
mu rovných třicet. Za každý rok mu dáme
jeden. Než se vrátíš, nazdobím dort. Bude
čokoládový, protože ten má nejraději.“
„A proč mám koupit karafiáty? Nebyly by
lepší růže? Jsou k narozeninám slavnostnější.“
„To je otázek! Proč? Protože tatínkovy oblíbené květiny jsou právě karafiáty. Chceme
mu přece udělat radost tím, co ho potěší.
Jeď opatrně a ať si toho tatínek nevšimne,
až se budeš vracet. Jak jsem řekla, má to být
překvapení. Budeme mu blahopřát už dnes
večer. On totiž jede zítra brzo ráno do služby.“
„To už budeme jíst dort dnes?“
„Samozřejmě. Musí ho přece oslavenec
nakrojit.“
„Budeme mít k němu kakao?“
„Ano. Vždyť je to pro nás všechny sváteční
den.“
„Mňam, mňam. Mohla bych to říct Jendovi?“
chtěla svému mlsnému bratříčkovi udělat
radost.
„No, to se opovaž. Zlobila bych se. Je to
přece tajemství.“
2.
„Jé, to máme dort a kakao i ke snídani?“
divily se příští ráno děti.
„Každý aspoň kousek. Dala jsem totiž
tatínkovi notný kus s sebou do služby, aby
pohostil i kolegy. Byl moc rád. Potěšilo ho, že
jsme si na něj všichni vzpomněli a že dostal
oblíbené a voňavé karafiáty. Byl to hezký
večer, co říkáte?“
„Byl. Také bylo prima, že pak tatínek hrál
na harmoniku,“ vzpomněla si milovnice hudby
Dana, zatím co Jenda se cpal dortem.
„Také ho potěšilo, že mu přišli blahopřát
pan přednosta, pan výpravčí a pan výhybkář
a věnovali mu láhev dobrého vína,“ dodala
ještě maminka.
***
Dopoledne bylo krátké. Pouhé uvítání ve
škole, zastávka na zmrzlině a cesta domů
na oběd.
„Tak co, jak to bylo první den ve škole?“
vyzvídala maminka už na zápraží. „Pan řídící
přece učí každý rok jenom první třídu. Určitě
jste dostali někoho jiného. Pana učitele nebo
paní učitelku?“
„Máme moc hodného pana učitele. Jmenuje se Lysák a je z Brna,“ podala hlášení Dana.
„Jen aby mu to vydrželo. To totiž záleží na
vás. Jakmile ho budete zlobit, tak moc hodný
určitě nebude.“
„Mami, na zámek se nastěhovali vojáci,“
přišel s novinkou také Jenda.
„No, to je tedy něco! Jako kdyby zámek
nebyl už tak dost poničený po tom, co tam
byly sklady a tlouklo se do stěn. Vojáci se
tam určitě zrovna opatrně chovat nebudou.“
„Kluci z naší třídy říkali, že hned za zámeckou zahradou je drátěný plot s ostnatým
drátem, aby se nemohlo chodit do Rakouska.“
„Jééé, to je škoda. To se už k těm sedlákům nepodíváme. Víš, jak jsme u nich byli,“
zalitoval Jenda.
„Nejen k nim, ale ani na rozhlednu, děti
moje. S tím se musíme rozloučit. Už nepůjdeme za Reistnu na pouť.“
„Proč to udělali? Vždyť drátěný plot se dá
přelézt,“ rozzlobeně poznamenala Dana. Pro
ni to přece nebylo nic těžkého cokoli přelézt.
Ani drátěný plot. Zvládla by i ostnatý drát.
„Nebude to tak snadné. Prý tam hlídají
vojáci a mají zbraně,“ upozornila maminka.
„Starší lidé by to nepřelezli, ty šiško.“
„Takže to tam už nebudou chodit ani
poutníci. Víš ti, jak se u nás vždycky stavěli,“
zavzpomínala Dana.
„Pssst. Ať tě nikdo neslyší. To asi nebudou.
Vlastně určitě nebudou,“ pokývala maminka
hlavou.
„To se bude tatínek divit.“
„Nebude. Ten už to dávno ví. Říkal mi to,
když jste byli u babičky na prázdninách.“
„A proč jste to neřekli také nám?“
„Nechtěli jsme vám kazit poslední dny
prázdnin. Na špatné zprávy je vždycky času
dost. Také jsme si říkali, že byste se tam určitě vypravili. Měli jsme strach, že by se vám
mohlo něco stát. Ať vás ani nenapadne se
vydat na kopec k drátům.“
Knail
NEHTOVÉ STUDIO
Bouchnerová Kristýna
mobil +420 737199445
www.Knail.cz
3.
Po obědě vyběhly děti před dům a zahleděly
se k hranici. Dráty však přes stromy a vinohrady neviděly. Také tam byla spousta lidí.
Začínalo vinobraní. Tam tudy by bez povšimnutí zcela určitě neprošly. Nechtěly riskovat.
„Víš co? Nepůjdeme do kopce. Zítra před
obědem zaběhneme do zámecké zahrady.
Tam za zídkou ty dráty uvidíme,“ navrhl Jenda.
Bylo jasné, že si to přece nemohou nechat ujít.
To se přece musí vidět.
„Tak dobře. Pojď, teď půjdeme do kaštanové aleje. Dnes byl ve škole pan hajný
kvůli zimnímu krmení. Pak pan ředitel hlásil
v rozhlase, že máme sbírat kaštany a kdo
může, tak i žaludy. My sice žaludy nemůžeme,
máme to do lesa daleko, ale kaštany máme
za nádražím. Podíváme se, jak to vypadá. Už
začínají padat.“
„Ale zatím jenom trochu.“
„To já vím. Jela jsem tudy na kole k Obořilům koupit tatínkovi karafiáty a musela
jsem být opatrná, abych na některý nenajela.
Mohla bych spadnout a natlouct si nos. Je to
nebezpečné.“
„No, ještě je jich opravdu málo. Budeme
muset několik dnů počkat, než dozrají. Rozhodně to na sběr nestačí,“ zhodnotil situaci
přednostův Tomek, který se k nim na průzkum
za nádražím přidal.
„Je tu na cestě ještě hodně zelených ježků,
ve kterých se kaštany rodí. Některé jsou rozjeté od kol traktorů a nákladních aut. A ty, co
jsou ještě celé, sice můžeme rozloupnout, ale
jde to zatím ztuha. A některé kaštany v nich
jsou také nedozrálé. Nemají tu krásně hnědou
barvu a nejsou ani dost lesklé.“
Děti si posbíraly několik jenom tak do
kapes. Doma si vyprosily špejličky a vytvořily
zvířátka. Rozestavily je na parapetu kuchyňského okna. Několik kaštanů si nechaly na
výtvory do školy a do školky. Ostatní spolužáci
si příští den přinesli kaštany také. Jen ti, co
bydleli v hájence, přinesli i žaludy a bukvice.
Každý se snažil, aby měl ty nejkrásnější
výtvory.
4.
Hned druhý den po vyučování vyrazily děti
do zámeckého parku. Přidali se k nim ještě
kluci, kteří to měli už prozkoumané. Bydleli
na náměstí, takže to bylo pro ně velmi blízko,
naproti zámecké brány.
„Musíme jít až za Peklo,“ informoval je
Jožka zvaný Kočka. Byl stejně mrštný a měl
snad i devět životů.
„Ještě jsem v Pekle nebyla. Jen jsem o něm
slyšela. Je tam tma?“
„Ne. Není. Dokonce tam nejsou ani čerti.
Jen se tomu tak říká,“ zachechtal se jeden z
kluků Batíkových. „A pojďte rychleji, ať přijdeme včas na oběd. Už mám hlad.“
„Vidíte ten strom uprostřed louky? Tam
začíná podzemní chodba do zámku. Při nebezpečí se tudy utíká. Když budeme mít čas,
STAVEBNINY VALTICE
prodej a výkup starých cihel
na hale firmy Molčík na Mikulovské
TEL: 774 49 49 10
www.lesenipronajem.cz
14
tak se tam na zpáteční cestě zastavíme. Už
jste tam někdy byli?“ vyzvídal Kočka.
„Nebyli. Rádi se podíváme,“ rozevřela údivem oči Dana.
„To jsem si myslel,“ ušklíbl se.
„Ale tam už je Peklo. Pojďte dovnitř.“
„Jé, to vypadá spíš jako nebe. Vždyť je to
skoro celé bílé. Trochu je to jako kamenný
sklep,“ ohodnotilo děvčátko romantickou
stavbičku. Rychle ji proběhli.
„Už jste si to snad prohlédli, tak pojďte,
ven. Jsme totiž na konci parku. Vidíte ty dráty?“ vyběhl k zídce menší Batík a ostatní se
hnali za ním.
„Ty dráty nejsou moc vysoké. To bych klidně
přelezla,“ odhadla je Dana.
„Já nevidím vojáky,“ poznamenal Jenda.
„No, to je dobře, protože by nás odsud hnali.
Oni totiž chodí kolem drátů sem a tam. Vidíte
je tam v dálce? Raději už pojďme. Jsou hodně
zlí,“ varoval Kočka.
„Já je nevidím,“ nedal se Jenda.
„Protože jsi malý,“ zdůraznila sestřička.
„Rychle, rychle! Už se k nám blíží,“ volali
Batíci a nasadili tempo. Ostatní se přidali.
Podzemní chodbu oběhli. Nebyl na ni čas.
Nechali si ji na někdy jindy. Na náměstí se s
kluky rozešli a pelášili domů. Cestou kolem
kolejí se ještě domlouvali, co bude doma.
„Říct to musíme, že jsme byli u drátů,“
smutně poznamenal Jenda.
„To řekneme. A také to, že jsme byli s
Kočkou a kluky Batíkovými,“ dodala Dana.
„Myslíš, že dostaneme?“
„Možná nám vynadají, že jsme neposlechli.“
„Třeba ne, protože tam na blízku vojáci
nebyli, takže nás nemohli zastřelit.“
„Myslíš, že by nás zastřelili?“
„Asi ano, když měla maminka takový
strach.“
„Naše maminka má strach ze všeho. Prý
už od války.“
5.
Po týdnu tatínek zavolal sanitku a ta odvezla maminku do porodnice. Nastalo velké
napětí. Děti se ve škole a ve školce nemohly
dočkat, zda se už mimino narodilo. V poledne
proto spěchaly domů nejen na oběd.
„Děcka, máte brášku!“ čekal je s radostnou novinou na zápraží tatínek. „Maminka i
chlapeček jsou zdraví.“
„Hurá! Hurá!“ s jásotem vběhli do kuchyně.
„Kde jsou?“
„No, to si ještě počkáte. Přijedou z nemocnice asi až za týden.“
„A kdo nám bude vařit?“ vyzvídal Jenda.
„No, kdo? Přece já.“
„Chachacha, tati, vždyť ty vařit neumíš,“
zasmály se děti.
„To se budete divit. Dnes jsem vám uvařil
švestkové knedlíky.“
„Tati, vždyť jsou švestky a těsto zvlášť. Tys to
schoval pod mák a cukr. Myslel jsi, že to nepoznáme,“ zkritizovala tatínkovy výtvory Dana.
„To přece nevadí, chuť to má úplně stejnou.“
„Ale maminčiny jsou lepší,“ nedala se
holčička.
„Kdo má hlad, sní všechno,“ ještě chvíli
se smál tatínek a děti mu nakonec daly za
pravdu. Celý ten týden si tatínkových výtvorů
docela užily. Nejodpornější se jim zdál čaj z
vody po ohřívaných párcích. Moc dlouho si
pamatovaly jeho uzenou a mastnou chuť.
6.
Po neděli už tatínek jel na noční a ve středu
konečně zase na denní službu. Děti zůstaly
samy. S Tomkem a Maňkou přednostovými se
pustili do sběru kaštanů. Měli už jednu starou
velkou tašku plnou, když se v aleji objevil
výhybkář Vrtěna. Tlačil před sebou kočárek,
který patřil Dvořákům.
„Pane Vrtěna, vy jedete s naším Ríšou na
procházku?“ rozběhl se k němu Tomek.
„Ale kdepak, chlapče. To je jenom jeho
kočárek. Jedu pro další miminko.“
„Pro jaké a kam?“
„Tak se, děti, podívejte na konec aleje. Kdo
to tam asi je?“
„Mamí, mamí, mamí!“ rozběhli se Dana s
Jendou za maminkou, která seděla na kufru a
chovala v náručí bílou peřinku s ažurovanými
volány a bleděmodrým povijanem. Vykukovala z ní maličká tmavovlasá hlavička v bílé
přízové vyšívané čepičce.
„Pomalu, pomalu, dětičky. Nesu vám
brášku. Neměli pro mě sanitku, tak jdeme
od nemocnice pěšky. Jsem už moc unavená.“
„Pan Vrtěna ti jede naproti s Ríšovým kočárkem,“ upozornila Dana.
„To je dobře, že ho to napadlo. Tatínek mi
při včerejší návštěvě říkal, že zítra pojede
rovnou ze služby do Bratislavy a koupí krásný
moderní kočárek. Už ho máme vyhlídnutý.“
„Můžeme jet s ním?“
„Nemůžete. Máte povinnosti. Školu a školku,“ maminka neměla už ani sílu na přísný pohled. Vděčně se však podívala na výhybkáře.
„To jste hodný, pane Vrtěno. Už jsem myslela, že to nedojdu.“
„Pán Bůh požehnej!“ udělal miminku křížek
na čelíčko.
„Jak vás to napadlo jít mi naproti?“
„Viděla vás s ním a s kufrem jít z města
slečna Slepička, jak jí říká váš Jenda. Všimla
si, jak jste unavená, takže si místo, aby vám
pomohla, řekla, že si pospíší a pošle vám
někoho z nás naproti. Nevím, zda to byl dobrý
nápad, ale když dáme chlapečka do kočárku
a kufr nahoru, budete se starat už jenom o
sebe. Já vám to všechno dotlačím až domů.“
„To jste hodný. Moc děkuji.“
„Musím zaskočit Vaška. Teď je ve čtyřiadvacetihodinové službě. Byl s dětmi doma. Vařil
jim. Ale chlapečka máte pěkného.“
„Akorát že je moc malý,“ usoudil Jenda.
„No jo, vy byste chtěli, aby se narodil velký
jako vy, že? Aby si s vámi mohl hned hrát.
To je jasné.“
„Bylo by to nejlepší,“ kýval hlavou Jenda.
„A jak se bude jmenovat, mladá paní?“
„Bude se jmenovat Petr. Po stařečkovi. Ale
říkat mu budeme Péťo.
Táňa Tichá
Příště: Vánoce u vojáků
Rýmovačky Zvěrokruh
Vážení čtenáři,
pro červnové vydání jsem pro Vás vybral
několik písní, přizpůsobených dnešní době a
začnu těmi nejjednoduššími:
Na tom pražském mostě
Řeknu to prostě
Konvalince hluk tam vadí,
Kapsáři tam řádí.
I když se ti zdaří
Vyhnout se kapsáři,
Stejně hbitě ošidí tě
Tamní taxikáři.
Přesto se tam vydej,
Peníze se hlídej,
A i když to bude těžký –
K památkám choď pěšky.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět
Kamarádi – já bych jed:
Uzený, smažený,
Knedlík, zelí, pečený.
Jeden problém však je tu:
Žena velí dietu:
Jsi jak sud – hladem buď!
- suchou žvýkám bagetu!
A přidávám i „Když jsem šel z Hradišťa“,
která se nevešla do dubnového vydání.
Když jsem šel z Hradišťa
Když jsem šel z Hradišťa
Z požehnání,
Potkal jsem výřečnou
Hezkou paní.
Řečí měla, nabízela
Lacinou garsonku
K obývání.
Že jsem chtěl žíti sám
Nerušeně,
Hned tučnou zálohu
Dám té ženě…
V té garsonce žít nebudu:
Ženská i záloha:
- obě v čudu!
Tzv. „Minirýmovačky“, jsou-li vtipné, by
měly také splnit svůj účel – pobavit. Zde jsou:
Prominent
Do hospody hrdě vkráčel,
Může – vždyť je prominent!
- Když se večer vypotácel,
Zbyl z něj jen ten „prominent“!
Zrádný sen
Zdálo se mu, že je pavouk,
Tlačil, pilně soukal sítě…
Když se ráno probudil, byl
Pokakán jak malé dítě!
Závěrem Vám chci prozradit, že pro Vás
připravuji Brebty a šplechty ze zákulisí valtického ochotnického divadla 1949 – 1969, kdy
jsem byl těch dvacet let jeho členem.
Zdravím Vás všechny!
Váš spoluobčan, Milan Kolář
... co o sobě ještě nevíte
Blíženci - zvědavci
21.5. - 21.6.
Legenda o Blížencích: Když v boji padli
nerozluční bratři Kastór a Pollux, měl odejít
Pollux, který byl bůh, na Olymp, kdežto smrtelný
Kastór do Hádovy říše. To oba tak roztesknilo, že
je Zeus spojil ve hvězdnou konstelaci a znamení
Blíženců, aby mohla být dvojčata stále spolu.
Životní heslo: Řeknu všechno, co vím…!
Jak je poznáte: Potkali jste člověka s
jiskrnýma očima, mrštným jazykem, s neutuchající dobrou náladou a roztomilým výrazem?
Vypadal tak trochu jako James Bond, Serlock
Holmes a Marquis de Sade dohromady? Pak
to byl blíženec. Blíženci jsou vesměs přívětiví,
zdvořilí a velmi pohybliví lidé, kteří milují změnu
a drby. Jejich největší předností je objevování
a hledání nových podnětů, nápadů a námětů.
Největší slabostí pak povrchnost a přelétavost.
Nikdy nevydrží v klidu dělat jednu věc na jednom místě a příliš dlouho.
Charakter: Říká se, že je žlučovitě sangvinický. A je to pravda. Blíženci se dokážou
vztekat, i když na to vůbec nevypadají. Dokážou se smát, a to i sami sobě. Adaptabilita
je nepochybně jejich největší předností. Mají
však tendenci se soustředit na příliš věci najednou, což je vlastnost pro jiná – obzvláště
zemská znamení naprosto nestravitelná.
Typická Blížencova neposednost a talent
průběžně měnit základní pravidla hry dokáže
například Kozoroha přivádět k šílenství.
Co milují: Flirt.
Co nesnášejí: Stáří a tloušťku.
Jak pracují: Intenzivně a dobře. Když jsou v
akci, podobají se svou hyperaktivitou beranovi.
Ne nadarmo se říká, že beran s blížencem prodá i
Manhattan. Rozdíl mezi nimi je v tom, že blíženec
mívá menší výdrž. Zato je flexibilnější a svobodnější. Jedině blíženec vycítí, že už něco nefunguje,
a přirozeně se posune dál. I jejich diplomatičnost
je pověstná, blíženci mají vynikající talent vyhýbat se ožehavým situacím a konfliktům.
Vzoroví hrdinové: Kain a Ábel.
Zvláštní znamení: Smysl pro humor a satiru.
Dokonce i ti blíženci, kteří si myslí, že smysl pro
humor nemají, ho mají, pouze o něm nevědí.
Dobrá rada blížencům: Poslouchejte i druhé.
Dobrá rada ostatním: Blížence nekritizujte,
nepoučujte a nevychovávejte, je to zcela zbytečné.
Ideální šéf: Diplomat a svobodu v práci
poskytující Vodnář.
Ideální přítel: Statistiky uvádějí, že je to
vlastní znamení – Blíženci.
Ideální partner: Ti, kteří vás nedusí láskou
– Váhy.
Kdo vás eroticky přitahuje: Ženám se líbí
Váhy, mužům Lvi.
VARIABILNÍ HYPOTÉKA za 2,5%
s odkladem splátek jistiny až na 10 let
INVESTICE, KONSOLIDACE
PŮJČEK I SPOTŘEBNÍCH ÚVĚRŮ,
RYCHLÉ PŮJČKY
Kateřina NEŠPOROVÁ
mob.: 774 452 774
e-mail.: [email protected]
15
Informace pro dopisovatele:
•
•
•
•
Redakční rada nenese odpovědnost za obsah příspěvků či odpovědí
zaslaných ke zveřejnění. Případné právní důsledky ponesou jejich autoři.
Redakční rada si vymiňuje právo vyřadit všechny nevhodné komentáře a odkazy, vulgarity, nadávky, nezaplacená reklamní sdělení,
odkazy nesouvisející s tématem, pornografii a jiný nelegální obsah.
Každý občan má právo na publikování článků ve Valtickém zpravodaji; redakční rada je však oprávněna rozhodnout o nezveřejnění
příspěvku, který obsahuje amorální, neslušné nebo zjevně protizákonné výrazy a stanoviska, obsah příspěvku je zjevně nepravdivý
nebo nepřípustným způsobem zasahuje do osobnostních práv jiné
osoby nebo se jedná o anonymní či smyšlený příspěvek.
Vzhledem k rozsáhlosti některých příspěvků a vyjádření budeme
nadále zveřejňovat reakce a články v rozsahu původního textu 1
stránky formátu A4 bezplatně, delší příspěvky tohoto rázu budou
zpoplatněny jako inzerce z důvodů zachování prodejní ceny zpravodaje na výši 5,- Kč
Příspěvky zaslané po uzávěrce nemohou být otištěny
"ELEKTRIKÁŘ"
Vítězslav Krčka
602 722 322
E-mail: [email protected]
Elektoinstalace a hromosvody
Přeji hezký a teplý červen, lepší, než byl květen, abychom znovu
nemuseli poopravovat pranostiku, kterou jsem dostala: "Březen, za
kamna vlezem. Duben, ještě tam budem. Květen, topím jak kretén."
A kdyby se počasí přece jen nechtělo lepšit, doporučuji zaměřit se už
nyní na úsporné způsoby vytápění.
Pavlína Vlková, šéfredaktorka
Inzerce, P.R. článek, logo
ve Valtickém zpravodaji 2013
Ceny inzerce a P.R. článků:
celá stránka:
2.500,- Kč / 1 vydání
1/2 stránky:
1.250,- Kč / 1 vydání
1/3 stránky:
835,- Kč / 1 vydání
1/4 stránky:
625,- Kč / 1 vydání
1/8 stránky a menší:
310,- Kč / 1 vydání
řádková inzerce:
150,- Kč / 1 vydání
Ceny loga:
logo firmy do velikosti 15 cm2: 1.200,- Kč/rok (větší – dle dohody)
Uzávěrka příštího čísla 30. června 2013
Ivan Bilkovič
Za Tesárnou 779
Valtice
606 755 550, 519 352 256
www.valtice.cz/vinoteka
[email protected]
Valtice
Mikulovská 175
mobil: +420 775 114 207
mobil: +420 731 114 205
[email protected]
www.kvetiny-hanke.cz
• řezané a hrnkové květiny
• svatební floristika
• smuteční kytice
• suchá vazba
• keramika a dárkové zboží
• donášková služba
Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH
tel.: 539 085 100-3 | www.freebone.cz | www.freebone.eu | [email protected]
VALTICKÝ ZPRAVODAJ
měsíčník, ročník XXXIV.
prodejné, cena 5.- Kč
Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČO 48452505, náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E 11608. Redakce: 691 42 Valtice, Nám. Svobody 4.,
Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, Tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, Příspěvky, inzerce, sazba: Ing. Pavlína Vlková 739 555 011
Předplatné: M. Crhonková, tel. 721 839 473. E-mail [email protected], [email protected], internet http://www.valtice.cz/vz. červnové číslo vyšlo 5.6.2013
16
Download

Stezka bosou nohou