Valtický zpravodaj
6. února 2012
Valtice a milosrdní bratři
V sobotu 28. ledna byla v konventu milosrdných bratří požehnaná Mons. Karlem Janouškem dlouho očekávaná kniha RNDr. PhMr.
Jiřího Kolčavy „Valtice a milosrdní bratři“- pohled
do zdravotnické historie města.
Autor vylíčil, jak ho příběh hospitality
milosrdných bratří zaujal již někdy v roce
1962, jak kniha vznikala a díky RNDr. Emilu
Kordiovskému a Muzejnímu spolku Valtice se
dočkala svého vydání. Celé akce se účastnili
i zástupci sponzorů. Za Jihomoravský kraj
poslanec Ing. Jiří Petrů, za město Valtice starosta Ing. Pavel Trojan, za Nemocnici Valtice
MUDr. Ivo Koneš a MUDr. Karel Klanica a
provinciál řádu a valtický převor bratr Martin
Macek. Za sepsání tohoto díla provinciál bratr
Martin Macek autorovi poděkoval a obdaroval
jej plaketou sv. Jana z Boha, zakladatele Řádu
milosrdných bratří.
Starosta Ing. Pavel Trojan poděkoval všem,
kteří se podíleli na vzniku této knihy, která
obohacuje a šíří znalosti z bohaté historie Valtic
a současně projevil přání, aby takových děl,
které oživují valtickou historii, vznikalo stále
víc. Nedílnou součástí akce bylo čtení z knihy
a autogramiáda.
Přítomní si mohli opatřit své knihy i historickými razítky řádu milosrdných bratří z let
1920 - 1947.
Pojednání o knize, autorovi, celém řádu
milosrdných bratří a valtické nemocnici budete moci sledovat asi za měsíc na televizních
obrazovkách v pořadu ČT.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Fandové dobrého
jídla a vína
zveme Vás na 1. ročník
jídelního festivalu ve Valticích
Valtické restaurace, penziony a zámek
Valtice, vytvoří jídla masitá i bezmasá.
Národní salon vín k tomu doporučí víno z
nové kolekce Salonu vín.
To všechno Vám bude naservírováno na každé zastávce při procházení městem. V době
12O0 do 1900 ochutnáte jedinečné pokrmy a
skvělá vína ze sta nejlepších v ČR.
Při této příležitosti máte i možnost navštívit
slavnostně otevřený nový ročník Salonu vín.
Odborným garantem Gurmet festivalu
Valtice 2012 je přední pedagog v oboru
gastronomie Bc. Kuba Čeněk z Bystřice pod
Hostýnem.
Záštitu nad tímto ročníkem převzal starosta města Valtic Ing. Pavel Trojan.
Valtice jsou i v měsíci únoru klenotem,
přijďte se podívat, najíst a napít k nám do
hlavního města vína.
A jak to bude probíhat?
Na účet č. 1382007359/0800, variabilní
symbol 3392 pošlete částku 940,- Kč a tím
bude zaručena vaše účast.
Ve 1200 hod. v sobotu 25. února se sejdeme
na náměstí před TIC a společně s panem
starostou Ing. Pavlem Trojanem a garantem
gastro části Bc. Kubou Čeňkem, zahájíme
GFV 2012.
Tam proběhne i slosování o romantickou
projížďku pro dva po areálu LVA. Od té chvíle
budete už jen užívat festivalu a Hlavního města vína, Valtic.
Lukáš Najbrt
více info na: www.valtice.eu
SEVA-FLO RA s.r.o.
Město
VALTICE
Nám. Svobody 12,
Valtice, 519 352 615
VINNÉ SKLEPYa.s.
VALTICE, tel.: 519 361 311
 ZASTUPITELSTVO  RADA  KOMENTÁŘ 
Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 16. ledna 2012
Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou
vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Určení paní Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání
zastupitelstva.
2. Zprávu o kontrole plnění usnesení z mimořádného zasedání ZMV
č.11 ze dne 28.11.2011.
3. Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č.15
ze dne 5.12.2011 a č.16 ze dne 5.1.2012.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Zelinka, Lukáš Najbrt a
Mgr. Slávka Janků.
2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Ing. Pavlína
Vlková a Josef Grbavčic.
3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice.
4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.č. 72/1
ostatní plocha, část pozemku par.č. 72/7 ostatní plocha a část
pozemku par.č. 76/1 ostatní plocha v k.ú. Úvaly u Valtic panu
Františku Jedličkovi, za administrativní cenu a náklady spojené
s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy.
5. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.č.208/1
ostatní plocha a část pozemku par.č. 242/1 ostatní plocha v k.ú.
Úvaly u Valtic panu Ing. Tomáši Neprašovi, za administrativní
cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty
podpisem smlouvy.
6. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par.č. 2377 vinice
o výměře 684 m2 v k.ú. Valtice paní Iloně Kaufmanové, za cenu
200,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření
starosty podpisem smlouvy.
7. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par.č. 52/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m2 v k.ú. Valtice na ulici
Poštovní vlastníkům domu čp. 737 Poštovní, Valtice za administrativní cenu, a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření
starosty podpisem smlouvy a sjednaného splátkového kalendáře
na období 4 let.
8. Uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par.č. 57/1 v k.ú. Úvaly u Valtic k umístění nového
venkovního vedení NN pod názvem stavby "Úvaly, přípojka vNN,
Hladíková" na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu v částce
1000,- Kč mezi Městem Valtice a společností E.ON Distribuce,
a.s. a pověření starosty podpisem smlouvy.
9. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemek par.č. 47/1 v k.ú. Valtice k umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – zemní metalický kabel PFLE 3 XN v délce cca 10 bm pod názvem stavby
"16010-017394 DIZP Z1 BREC Valtice Sobotní 1030" na dobu
neurčitou za jednorázovou úplatu 1 000,- Kč mezi Městem Valtice
a společností Telefónica Czech Republic, a.s. a pověření starosty
podpisem smlouvy.
10. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par.č. 2424/2 a pozemek
par.č. 2523 v k.ú. Valtice k realizaci stavby umístění nového
kabelového vedení a pilířové skříně NN s názvem stavby "Valtice,
rozšíření, DS, kNN, Zechmeister" na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč mezi Městem Valtice a společností
E.ON Distribuce, a.s. a pověření starosty podpisem smlouvy.
11. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky par.č. 1079/1, par.č. 1079/2,
par.č. 1088/2, par.č. 1062/1, par.č. 1114/1, par.č. 1120/1 v
k.ú. Valtice k realizaci stavby umístění kabelového vedení VN pod
názvem "Valtice Hubertus, kabel VN a TS" na dobu neurčitou za
jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč mezi Městem Valtice a
společností E.ON Distribuce, a.s. a pověření starosty podpisem
smlouvy.
12. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par.č. 2643/3 v k.ú. Valtice
k realizaci stavby umístění nového kabelového vedení a pilířové
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
skříně NN pod názvem "Valtice, roz, DS kNN, Ideas2Travel" na
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč mezi
Městem Valtice a společností E.ON Distribuce, a.s. a pověření
starosty podpisem smlouvy.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek par.č.
854 a pozemek par.č. 865/1 v k.ú. Valtice k realizaci stavby umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
pod označením "11010-0039078 3GT1_B_BV_BVVAS_OK" na
dobu neurčitou v jednorázové částce 10 000,- Kč mezi Městem
Valtice a společností Telefónica Czech Republic, a.s. a pověření
starosty podpisem smlouvy.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemek par.č. 213/2 v k.ú. Valtice k realizaci stavby "Valtice
bezbariérové chodníky I. etapa" na dobu neurčitou bezúplatně
mezi paní Květoslavou Juračkovou a Městem Valtice a pověření
starosty podpisem smlouvy.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemek par.č. 211/2 a pozemek par.č. 249/1 v k.ú. Valtice k
realizaci stavby "Valtice bezbariérové chodníky I. etapa" na dobu
neurčitou bezúplatně mezi panem Pavlem Lyčkou a Městem
Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemek par.č. 1042/2 v k.ú. Valtice k realizaci stavby "Valtice
bezbariérové chodníky I. etapa" na dobu neurčitou bezúplatně
mezi paní Ludmilou Pančuškovou a Městem Valtice a pověření
starosty podpisem smlouvy.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemek par.č. 1043/2 v k.ú. Valtice k realizaci stavby "Valtice
bezbariérové chodníky I. etapa" na dobu neurčitou bezúplatně
mezi manžely Petrem a Janou Wimmerovými a Městem Valtice
a pověření starosty podpisem smlouvy.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemek par.č. 1045/2 v k.ú. Valtice k realizaci stavby "Valtice
bezbariérové chodníky I. etapa" na dobu neurčitou bezúplatně
mezi panem Milanem Ježkem a Městem Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemek par.č. 1000/2 v k.ú. Valtice k realizaci stavby "Valtice
bezbariérové chodníky I. etapa" na dobu neurčitou bezúplatně
mezi paní Hanou Hyčkovou a Městem Valtice a pověření starosty
podpisem smlouvy.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemek par.č. 222/2 v k.ú. Valtice k realizaci stavby "Valtice
bezbariérové chodníky I. etapa" na dobu neurčitou bezúplatně
mezi paní Adélou Vlkovou a Městem Valtice a pověření starosty
podpisem smlouvy.
Termíny zasedání Zastupitelstva města Valtice v roce 2012
Odepsání pohledávek za období 2003 až 2009 v celkové hodnotě Kč 184 500,- ve znění Přílohy č. 1 – Odpis pohledávek dle
jmenného soupisu.
Vyřazení a likvidaci majetku města, ZŠ Valtice a MŠ Valtice a
PO SMMV v celkové výši Kč 1 374 994,22. Majetek se vyřazuje
z majetkových účtů 021 ve výši Kč 50 000,00; 022 ve výši Kč
792 842,82; 028 ve výši Kč 160 026,90; PÚ 903 971 ve výši Kč
2 233,00; z PÚ 903 972 ve výši Kč 182 172,20; z 903 973 ve
výši Kč 187 719,30, v rozsahu rozpisu uvedeného v příloze č. 1
k rozvahovému dni 31.12.2011.
Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa
majetku města Valtice ze dne 19.10.2009.
III. Zastupitelstvo města ukládá:
1. Starostovi města vyhlásit anketu pro občany v ulicích Nová, U
Vodojemu, Sadová, Česká a Vinohrady, s otázkou, zda zprovoznit
Černý most pro motorová vozidla.
2
Bc. Milan Sedláček
místostarosta
Ing. Pavel Trojan
starosta
Městská
policie
Začal nám nový rok a s ním spojené starosti a problémy. Nejvíce se to projevuje na
pořádku ve městě, ale hlavně v okolí města.
Začaly se objevovat černé skládky a to
hlavně stavební suť, výpresky, větve z ovocných stromů a odpad ze zahrádek.
Jako příklad uvádíme:
- Na ulici Dlážděná u borovic – větve, autosedačky, zahradní odpad v igelitových pytlích.
- K Šedovému mlýnu vyvezl nějaký chytrák
dvě traktorové vlečky stavebního odpadu.
Díky všímavosti některých občanů však
získali strážníci přesné indicie, RZ traktoru
a popis řidiče, který bude řešen ve správním
řízení.
V mnoha případech zůstává rozum stát, co
si někteří spoluobčané dovolí.
Dále bychom chtěli upozornit všechny
účastníky silničního provozu, že je dle
silničního zákona zakázáno parkování na
vjezdech do domů, garáží atd. Jsou za to
nemalé sankce.
I takový cyklista je v tomto kraji na silnici i
mimo ni tím největším hazardérem a přestupcem. Značky ho nezajímají nebo je nezná,
z chodníků si dělá závodní dráhu, povinné
vybavení kola je u něho zbytečné zařízení atd.
Největší nešvar u těchto účastníků silničního
provozu je jízda v protisměru v jednosměrce
a nejen tam.
V tomto měsíci bylo také odchyceno
několik psů, kteří se zaběhli svým majitelům.
Většina těchto zvířat byla předána přímo
majiteli a další byli umístěni do útulku v Bulharech. V jednom případě došlo ke zranění
strážníka odchyceným psem.
V lednu byla poskytována součinnost
PČR, byla řešena krádež v místním obchodě
nezletilci.
Prováděly se kontroly zahrádkářských
kolonií, kontroly čistoty cyklostezek u Reistny
a v Úvalech.
Rovněž se poskytovala součinnost při
dopravní nehodě.
Na závěr bychom chtěli upozornit rodiče,
kteří ráno vozí a odpoledne odvážejí svoje
děti ze školy, aby nepoužívali chodníky jako
parkoviště. Jedná se většinou o matky těchto
dětí.
zapsal str. M. Šesták
Kontakty na MěP:
tel.: 519 301 414; mob.: 608 268 527;
e-mail: [email protected]
Obvodní oddělení P ČR Břeclav
Policejní stanice Lednice
Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod
Policejní stanici Lednice a má je na starost:
prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský
Tel: 974 632 661; 974 632 662;
519 340 126;
Fax: 519 340 121;
e-mail: [email protected]
Město Valtice, Náměstí Svobody č. 21,
691 42 Valtice
Oznamuje vyhlášení
výběrového řízení
na obsazení pozice
strážník
Městské policie Valtice
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce,
v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění; dle započitatelné praxe od 12.070,- do 18.160,- Kč
Termín nástupu: od 1.4.2012 nebo dle dohody
Způsob výkonu práce: směnný provoz v nepřetržitém provozu
Předpoklady a požadavky: • fyzická osoba, která
je státním občanem ČR, • věk starší 21
let,• tělesná a zdravotní způsobilost dle vyhlášky MV ČR, č. 444/2008 Sb., dle zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, • spolehlivost dle ust.
§ 4 písm. b) dle zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
• zbrojní průkaz skupiny E, D, • způsobilost
k právním úkonům, • bezúhonnost
Dosažené vzdělání: minimálně středoškolské
s maturitou
Další požadavky: • řidičský průkaz skupiny B,
• znalost práce na PC (Word, Excel, Internet),
• časová flexibilita
Výhodou: • praxe v oboru, • znalost cizího jazyka
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského
průkazu, telefonní spojení, e-mail, datum
a podpis.
K přihlášce připojte: • strukturovaný profesní
životopis, • ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání, • výpis
z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• souhlas s nakládáním s poskytnutými
osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o
ochraně osobních údajů.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není
Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta
mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené
pracovní místo.
Vybraný uchazeč následně musí postoupit
vyšetření u klinického psychologa.
Lhůta pro podání přihlášky: 29. února 2012
do 10:00 hod.
Místo pro podání přihlášky: pouze písemné přihlášky s požadovanými doklady zájemce
předá osobně na podatelně úřadu nebo
zašle na adresu: Městský úřad Valtice,
Náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice.
Přihlášku podejte v zalepené obálce označené
textem:
„Výběrové řízení – strážník městské policie“.
Kontaktní pracovník: Ivana Vyhňáková,
ekonomický odbor MěÚ Valtice, tel: 519 301 407
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
3
Malá škola
finanční gramotnosti
Většina z nás je zvyklá pravidelně ukládat
své volné finance ať do stavebního spoření,
penzijních fondů, spořících účtů, …říkáme
tomu spoření a musíme se uspokojit s
nízkým úrokem, což se některým nelíbí.
Proto se zajímám o to, proč tomu tak je a
jestli můžu něco změnit. Chtěla bych touto
cestou některým lidem ukázat, nebo nabídnout cenné informace, aby nenechali svoje
finance na účtu spát a poslali je rozmnožit.
Určitě nejste nadšení, že musíte stále více a
více ze svých příjmů odvádět státu na daních
a to nemluvím o tom, co chystá vláda lidem
od roku 2013?
Začala jsem spolupracovat se společností,
která patří mezi největší oblasti se zaměřením na finanční poradenství a podílové fondy.
Je jedním z největších nákupních společností
nezávislých finančních poradců v Evropě.
V Česku se zaměřuje hlavně jako obchodní
společnost pro podílové fondy. A to mne
oslovilo. Jak naspořit na penzi?
Většina lidí má nějaké finanční cíle. Jaká
cesta je k dosažení těchto cílů nejlepší?
Ať je finančním cílem lepší zajištění na
stáří, studium, vzdělání dětí, nebo splnění
nějakého snu. Těchto cílů je možné dosáhnout, jen když vkladatel dlouhodoběji správně
spoří, nesází všechno na jednu kartu, ale
vklady široce rozprostře. Kdo má správně
rozprostřeno …neuklouzne!
Co rozumím pod správným spořením?
Pod správným spořením rozumím, že já
jako vkladatel neuložím své peníze a nenechám je spát za nějaké malé procento a
nenechám jiné lidi, aby vydělávali s mými
těžce vydělanými penězi sami, ale chci je
poslat pracovat.
Co mám proti úrokové sazbě např.
u stavebního spoření, pojištění, nebo
spořícím účtům? Nemám nic proti tomu,
ale vkladatel by měl vědět, že od zaručené
sazby, která je mu nabídnuta, musí odečíst
inflaci a daně. Takže když jsou zaručeny 3 a 4
procenty (což je dnes zřídka) odečte inflaci a
daň tak výsledek je nula! Na takových účtech
peníze nevydělávají, sotva si udrží hodnotu.
Základní myšlenka investičních fondů
existuje již více než 150 let. Fondy jsou nepochybně zajímavým investičním nástrojem.
A nevíte jak na to?
Strach investovat do investičních podílových fondů mít nemusíte, ani spoustu peněz,
investovat (spořit) se dá už od několika stovek
měsíčně.
A kolik si může vkladatel vydělat?
Obchodní partner může vkladateli jasně
ukázat, jak se rok od roku vyvíjí. Samozřejmě,
že každý rok neznamená plus, ale dlouhodobější výsledky, jak už jsem psala, jsou
takové, o nichž se soukromému vkladateli
může jen zdát.
A jaké je riziko a jestli může investor o
svůj kapitál přijít? …zase příště…
Zaujal Vás článek? …více informací
Kateřina Nešporová tel. 774 452 774
INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI
Kalendář akcí - únor
Diskotéky:
Termín: 10. – 11.2., 17. – 18.2., 24. – 25.2. – od 2100 hod.
Místo konání: sál Disco clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: klub Kinopolis, www.kinopolis.cz, tel.: 731 157 026
Kuželkářský turnaj Memoriál Pavla Helešice
Termín: 6. – 7.2., 9.2., 13. – 14.2., 16.2., 20. – 21.2., 23.2., 27. – 28.2.
Místo konání: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, ul. Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, www.kuzelkyvaltice.estranky.cz
Mistrovské utkání v kuželkách
Termín: JM: divize - 10.2.; př. KP1 - 11.2.; př. KP2 - 4.2.,25.2.; př. dorostu - 12.2.
Místo konání: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, ul. Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, www.kuzelkyvaltice.estranky.cz
Kurz Sommelier - II. část
Termín: 13. – 17.2.
Místo konání: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., www.vinarska-akademie.cz
Školní karneval
Termín: 17.2.
Místo konání: Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice, www.zs.valtice.indos.cz
Valtický vinařský fašank - tradiční lidová slavnost, pochovávání basy
Termín: 18.2.
Místo konání: začátek na náměstí Svobody, Valtice
Organizátor: Valtická krojovaná společnost a Město Valtice, www.chasa-valtice.cz
Maškarní disco ples
Termín: 18.2.
Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice, www.kinopolis.cz
4. mažoretkový ples
Termín: 18.2.
Místo konání: hotel Hubertus, Zámek 1, Valtice
Organizátor: Klub mažoretek Valtice, www.mazoretky-valtice.cz
Kurz Sommelier - II. část
Termín: 20. – 24.2.
Místo konání: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., www.vinarska-akademie.cz
Katzelsdorfský salet a hájovna - přednáška L. Rakovské a D. Lyčky
Termín: 23.2.
Místo konání: hotel Apollon – salonek, ul. Petra Bezruče 720, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice, www.mestskemuzeum.webnode.cz
Otevření degustační expozice 12. ročníku Salonu vín ČR
expozice Salonu vín 2012 s nově připravenou kolekcí TOP 100 vín ČR
Termín: 25.2.
Místo konání: státní zámek Valtice – Salon vín ČR
Organizátor: Národní vinařské centrum, o.p.s., www.salonvin.cz
Co nového nás čeká, či co pokračuje, v březnu 2012:
• Diskotéky 2.-3.3., 9.–10.3. ,16.–17.3. ,23.–24.3., 30.–31.3. - Kinopolis
• Kuželkářský turnaj Memoriál Pavla Helešice - 1.3., 5.–6.3.,
8.3., 12.–13.3., 15.3., 19.–20.3., 22.3., 26.–27.3., 29.3.
• Mistrovské utkání v kuželkách - JM divize - 2.3., 16.3., 30.3.,
JM přebor KP1: 3.3., 17.3., 31.3., JM přebor dorostu: 18.3.
• Valtický košt - 3.3. - ochutnávka vín z Valtic a blízkého okolí
• Vinařská akademie II – Vinařství ČR - 9.–11.3.
• Vinařská akademie I – Kadet - 16.–18.3. - základní znalosti o
víně
• Kurz Sommelier - I. část: 20.–23.3. (II. část: 3.–7.9.)
• První písemná zmínka o Valticích a příchod Liechtensteinů
do Valtic - 22.3. - přednáška PhDr. Miroslava Geršice
• Velikonoční koncert ZUŠ Valtice - 29.3.
• Zahájení návštěvnické sezóny na státním zámku Valtice - 31.3.
Bližší informace v březnovém čísle VZ nebo TIC Valtice
tel.: 519 352 978, www.valtice.eu
4
ŠKOLNÍ KURÝR
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE
Zápis
do 1. třídy
V pondělí 16. ledna
proběhl na naší škole
zápis dětí do 1. třídy.
Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ Valtice
• Na seznamu k zápisu bylo uvedeno 36 dětí
• K zápisu přišlo 31 dětí + 2 děti omluveny
• Zbylé 3 děti se nedostavily – změna bydliště
• O odklad školní docházky požádalo celkem
8 rodičů
O odkladu bude rozhodnuto do 31. 5. 2012
po dodání doporučujícího vyjádření PPP Břeclav
a odborného lékařského doporučení.
K 16. 1. 2012 bylo do 1. třídy na ZŠ Valtice pro
školní rok 2012/2013 přijato 25 žáků.
Předpokládáme, že ve školním roce 2012/2013
bude otevřena jedna 1. třída.
A rovněž beseda s bývalými žáky, která
proběhla v lednu, a na kterou se těší jak
současní, tak i bývalí deváťáci. Studenti je seznámili s přednostmi, ale i úskalími studia na
střední škole. Žáci se nezajímali jen o učivo,
ale i vybavení škol, mimoškolní aktivity apod.
Mgr. Michal Hyčka, ředitel školy
První vysvědčení
Zápisu se zúčastnilo 31 dětí, které za doprovodu svých rodičů předvedly učitelkám 1.
stupně své znalosti a dovednosti.
Určovaly barvy, geometrické tvary, počítaly,
skládaly puzzle, kreslily atd.
Všichni předškoláci své 1. školní zkoušení
zvládli výborně a byli zapsáni do 1. třídy. Na
závěr bylo pro předškoláky připraveno malé
pohoštění a také dárečky, které jim vyrobili
starší kamarádi ze školní družiny.
Vzhledem k počtu zapsaných žáků (25),
předpokládáme otevření jedné první třídy. Chtěl
bych také připomenout dvě akce, které pro
předškoláky chystáme. První z nich proběhne
v měsíci dubnu pod názvem „Hrajeme si na
školu“. Zde se děti hravou formou seznamují
s prostředím školy i se svou budoucí paní učitelkou. Druhou akcí je tradiční „Písmenkov“,
který se uskuteční na konci prázdnin, těsně
před nástupem do školy.
Děkuji všem učitelkám, které se zapojily do
přípravy, za profesionální přístup, kuchařkám
za přípravu občerstvení, paní ředitelce a učitelkám MŠ za přípravu a podporu předškoláků a rodičům za důvěru, kterou nám projevili.
Předškoláci - už se na vás těšíme!
Tak nastal ten den, kdy jsme dostali své
první vysvědčení. Snažili jsme se zvládat
psaní, čtení, matematiku a také vydržet sedět, nevykřikovat, poslouchat paní učitelku.
Někdy to fakt bylo moc těžké a museli jsme
překonat sami sebe.
V roli školáka jsme ale obstáli všichni
na výbornou a tomu také odpovídalo naše
vysvědčení. Byly na něm většinou samé jedničky. A kdo by se rád nepochlubil se svým
úspěchem? I my jsme se chtěli pochlubit, a
tak jsme se vydali do mateřské školy, kde
jsme se připravovali na docházku do školy a
na kterou rádi vzpomínáme. Zde nás čekalo
milé přivítání a velké překvapení. Mladší
kamarádi nám zahráli pohádku O kůzlátkách
a paní učitelky předaly diplomy za krásné
vysvědčení. Pak jsme se rozběhli do svých
bývalých tříd, kde jsme si popovídali a pohráli
s hračkami. Ani se nám nechtělo odejít.
Návštěva v mateřské škole byla velmi příjemná, bylo nám tam dobře. Na oplátku jsme
pozvali předškoláky k nám do školy. Rádi
bychom jim předvedli, co jsme se všechno
naučili a ukázali jim školu. Přejeme si, aby
se jim u nás líbilo, a už s paní učitelkami
přemýšlíme, co všechno pro ně nachystáme.
Milá školčata a paní učitelky moc děkujeme za krásné dopoledne ve školce a už se
těšíme na vaši návštěvu.
Besedy se také zúčastnili i někteří vyučující, kteří se aktivně zapojili a zajímali
se především o prospěch středoškoláků ve
svém předmětu, ale i to jak našim žákům
usnadnit přechod na střední školu, na co se
více zaměřit ve svém předmětu.
Přeji deváťákům mnoho úspěchů při
přijímacím řízení a dalším studiu.
Mgr. Pavlína Dvořáčková
Školní ples
letos zcela jinak ...
tak pojali pořadatelé, členové KRAPu,
letošní XII. ročník plesu ZŠ Valtice. Naším
cílem bylo změnit dosavadní koncepci plesu,
zvýšit jeho návštěvnost a spokojenost těch,
kteří jsou pravidelnými návštěvníky této akce.
Ples se konal 20. ledna 2012 již poněkolikáté na Hotelu Hubertus, protože prostory,
příjemná obsluha i domluva s vedením hotelu
i personálem je pro pořadatele vyhovující. V
čem byl letošní ročník nový?
V průběhu večera k tanci a poslechu poprvé
hrála skupina R-Boom z Velkých Bílovic, která
výběrem písní a skladeb potěšila milovníky,
jak populární, tak lidové hudby.
prvňáci a paní učitelky
Dvořáčková a Weiserová
Beseda s bývalými žáky
Každoročně se deváťáci rozhodují o svém
dalším studiu. Pro některé bývá toto rozhodnutí těžké a někteří mají jasno hned. K jejich
rozhodnutí jim napomáhá prezentace středních škol, besedy s náboráři, besedy a akce v
rámci projektu Moje volba – moje budoucnost.
5
Ples oživilo vystoupení taneční skupiny
Balanc z Velkých Bílovic pod vedením Lenky
Růžičkové a všem přítomným se líbilo nápadité vystoupení pětice mladých tanečníků
Actiwity DC z Břeclavi, jejichž uměleckou
vedoucí je Veronika Tučková. Překvapením
plesu byla ohňová show, která svým profesionálním provedením v podání Jakuba
Kani z Břeclavi, člena Actiwity DC, ještě více
pozvedla úroveň akce.
Slavnostní atmosféru plesu dodala velice
nápaditá a vkusná výzdoba prostor Hotelu
Hubertus, za kterou moc děkuji paní učitelce
Kateřině Urbánkové a jejím žákům.
Zpráva z lyžařského výcvikového kurzu
Sami jsme se mohli přesvědčit o tom, že
na naší škole máme šikovné děti, které pod
dobrým vedením jsou schopny proměnit
restauraci v reprezentativní sál.
Každý, kdo ples navštívil, určitě s netrpělivostí očekával nějakou výhru v tombole, která
byla i letos bohatá.
Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen
členům KRAPu, kteří věnovali spoustu volného času přípravě a průběhu plesu, ale především našim sponzorům, kteří nás podpořili.
Každoročně nám přispívá do tomboly firma
Alcaplast, s.r.o., společnost Moravskoslezské
cukrovary a.s., Vinné sklepy Valtice, firma
Gumotex, Zechmeister, s.r.o., Auto Babič s.r.o.
a mnoho dalších. Všem sponzorům děkujeme
za dary, ochotu a vstřícnost.
Troufám si napsat, že se letošní školní ples
vydařil, protože reakce těch, kteří letos přišli
podpořit KRAP a ZŠ Valtice, byly pochvalné.
Atmosféra na plese byla příjemná, pohodová,
dalo by se napsat až „ rodinná“. Všichni jsme
odcházeli spokojeni, a proto mohou být členové KRAPu spokojeni s tím, že se jim jejich
představy o „plese zcela jinak“ vyplnily. Všichni jste srdečně zváni na XIII. ročník školního
plesu 18. ledna 2013.
Ten letošní proběhl ve dnech 6. až 13.
ledna, tradičně na svazích Orlických hor s
ubytováním v našem oblíbeném středisku
Školy v přírodě Nekoř.
Za téměř ideálních „jarních“ podmínek
jsme se v pátek 6. 1. vydali na cestu. Cesta
tam byla vcelku napínavá - ani opakované
prosby a pokusy nepomohly přemoci nezkušenost našeho řidiče a zanedbanost jeho
autobusu. Topení netopilo, autobus málokdy
překonal osmdesátku, zatáčky jsme projížděli
krokem. Proto jsme do Nekoře dorazili na
poslední chvíli, těsně před večeří.
Po sněhu nebylo ani tady téměř památky,
loňské skvělé počasí se neopakovalo, ale
stěžovat jsme si také nemohli. Až na dva
půldny, kdy se vrcholky Orlických hor zahalily
do husté mlhy, bylo celkem hezky a naše lyžování lze popsat slovy „docela hustý“. Uznání
patří většině členů výpravy, kteří si své zážitky
na lyžích vyloženě užívali.
Samotný výcvik probíhal převážně na
svazích Sport areálu České Petrovice – v nadmořské výšce 740 metrů, na ideálním svahu
o délce 600 metrů, na kterém jsme navíc
byli celý týden téměř úplně sami. Pověstného
„manšestru“ jsme si po ránu užili snad jen
jednou, neboť na v podvečer upravené svahy
většinou přes noc nějaký sníh napadl.
Dvě družstva, která byla na počátku rozdělená podle kritérií lyžař - nelyžař, se brzy
rozdělila na družstva tři, které jsme pro větší
přehlednost nazvali prozaicky: „jedničky“,
„dvojky“ a „trojky“.
Nejčastěji používané pojmenování však vyplynulo z barev rozlišovacích vest, které jsme
pro větší bezpečnost používali – na svahu se
tak proháněly borůvky a citrónky.
Pondělí, tedy třetí a v příručkách uváděný
kritický den, kdy únava z adaptace obvykle
dostupuje vrcholu, začala skvělým dopoledním lyžováním pod vymodleným sluníčkem.
Po obědě vzala malá část účastníků LVK za
vděk klidem v sedavé poloze, nadšenci lyžování však pokračovali ve výcviku a zdokonalovali
se ve freestylu.
Úterý bylo ve znamení špatného počasí
(dopoledne déšť a odpoledne pěkná zima) a
vytouženého odpočinku. Dopolední odpočinek
s přednáškou se přes teplý oběd přehoupl do
návštěvy plaveckého areálu v Ústí nad Orlicí,
kde jsme navíc pro kompletní rekondici využili
vířivku a parní saunu. V podvečer jsme se pak
prošli do města a využili volné chvíle k nákupu
dárků či sladké, čokoládovo-jahodové pizzi.
Ve středu jsme pokračovali ve výcviku
lyžování tak úspěšně, že už na svahu nebyl
nikdo, kdo by nesjel plynule svah.
za členy KRAPu, Markéta Nedělová
PASIVNÍSTAVBY
Mikulovská 151
691 42 Valtice

519 352 365
profesionalita,rychlost,cena
Pondělí -Pátek
9.00 - 12.00
13.30 - 17.00
nabídkyzdarma
Valtice,tel:736/625315
6
Na čtvrtek odpoledne byl naplánován závod
ve slalomu, který se díky počasí a obsazenosti
sjezdovky uskutečnil v ideálních podmínkách.
Všichni si ho užili a do závodu dali skutečně
velké nasazení. Večer se pak nesl ve znamení
balení a závěrečného večera.
Páteční přesun a cesta zpět autobusem
proběhly tentokrát hladce (topilo se a jelo
velmi plynule), a tak lze konstatovat, že až
na jedno onemocnění nedošlo v řadách žáků
k žádnému dalšímu úrazu nebo zbloudění.
Letošní nízký počet účastníků se nebezpečně přiblížil kritickému stavu (pouhých 31
žáků) a proto nejen doufám, ale i vyzývám k
vyšší účasti na kurzu příští rok! O místě konání lyžáku zatím nebylo rozhodnuto. A proto
sdělujte si dojmy, těšte se na zdravý sportovní
pohyb na čerstvém vzduchu a nebuďte jen
lenivými oběťmi moderní technologické doby.
Ať se tradice LVK stane atraktivnějším lákadlem pro více sportu-chtivých žáků naší školy.
Mgr. Adam Jan Polášek, vedoucí kurzu
Lyžařský výcvikový kurz
4 x očima žáků ...
Odjížděli jsme z Valtic ve 1400 hod. Cesta
byla dlouhá, ale i záživná, po cestě jsme se
zastavili na benzince a prohlíželi krajinu.
Cesta trvala zhruba 3 a půl hodiny. Přijeli
jsme do Nekoře a hned jsme šli na večeři. Po
večeři proběhly organizační věci a šli jsme se
ubytovat. Každý večer jsme měli přednášku a
potom organizované volno. Ráno jsme měli
ve čtvrt na osm rozcvičku a v osm snídani.
Vzali jsme si připravené balíčky s jídlem. V
9:00 hod. jsme byli všichni nachystáni na
odjezd na sjezdovku. První den jsme jeli do
Čenkovic, kde jsme byli rozděleni do družstev
a zbylý týden lyžovali v Českých Petrovicích.
Většinou jsme lyžovali do půl čtvrté. Sbalili
jsme se a odjížděli zpět na chatu do Nekoře.
Tam nás v pět hodin čekala večeře. Potom
nějaké volno, přednáška a různé hry. Večerku
jsme měli v deset hodin. To se opakovalo celý
týden. Čtvrtý den jsme byli na bazénu v Ústí
nad Orlicí. Šestý den už jsme se všichni těšili
domů a balili kufry. Ráno jsme se nasnídali,
sbalili zbytek věcí, nastoupili do autobusu a
HURÁ DOMŮ.
Lyžařský kurz byl SUPER a náramně jsme
si ho užili, obešli jsme se bez velkých zranění,
až na nějaké drobnosti. :-)
Bohďa a Kika
Cesta do Nekoře byla dlouhá a náročná, asi
3 hodiny cesty. Nejdříve jsme jeli na Brno –
Svitavy - Českou Třebovou - Ústí nad Orlicí a
dál do Nekoře.
Poté co jsme dorazili, jsme šli hned na
večeři, kde nám pan správce řekl pravidla.
Budíček byl v 700 a v 715 rozcvička – kdo přišel
pozdě, dostal za odměnu službu v kuchyni. V
800 jsme měli snídani, takže jsme měli čas se
převléct, vyčistit zuby, nebo se jen tak bavit.
Když jsme byli po snídani, tak jsme se začali
připravovat na odjezd, který byl v 900. První
den od příjezdu jsme jeli do Čenkovic, kde
jsme byli rozděleni na 3 družstva. První vedl
pan učitel Zelinka, druhé družstvo pan ředitel
Hyčka a třetí družstvo pan učitel Polášek.
První družstvo se hned vrhlo na svah. Druhé
družstvo se nejdříve učilo a potom taky jelo
na svah. Třetí družstvo se celý den jen učilo
stát a klouzat na lyžích.
Druhý den jsme jeli do Českých Petrovic,
kde už jsme zůstali po zbytek týdne. První a
druhé družstvo začalo hned jezdit na svahu,
třetí družstvo zůstalo na malém kopci. Třetím
dnem se i 3 družstvo vrhlo na svah. Jen já,
Dan a Iveta jsme zůstali na malém kopci.
Když jsme se konečně odhodlali sjet i velký
kopec, tak mi to moc nešlo. A protože už
bylo 1500, tak jsme jeli na chatu. Další den
následoval bazén. Ten ale popsat nemůžu,
protože sem byl nemocný.
Peťa
Odjížděli jsme dne 6.1.2012. Na tento
den jsme se těšili už od odevzdání přihlášky.
Vyjížděli jsme kolem oběda a cesta nám
trvala 3 hodiny. Po příjezdu jsme s pomocí
všech vyndali zavazadla z autobusu a šli jsme
na večeři. Po večeři jsme si prohlédli chatu,
která měla také balkóny, na které jsme měli
zakázaný přístup! Večerka běžně začínala
ve 2200. Ráno hned po rozcvičce jsme šli na
snídani. V 900 jsme odjížděli na svah. Učitelé
nás rozdělili do tří skupin. Na 1. 2. a taky 3.
skupinu. Oběd jsme měli sbalený s sebou na
svahu. V odpolední hodince jsme opět čekali
na autobus, který nás měl odvézt zpátky na
chatu, kde jsme měli nachystanou večeři. Po
večeři následovala přednáška a pak zábava,
kterou pořádala každý den jiná skupina.
Někdy učitelé posunuli večerku, takže jsme
byli celkem rádi. Následující dny byly úplně
stejné, kromě dne, ve kterém jsme šli plavat.
Ve volném čase jsme seděli na sedačkách
a vykládali si. A pořádně jsme se nasmáli!
Bára a Iva
První den jsme jeli od školy do Nekoře.
Cesta byla nekonečná. Jak jsme si dali přestávku na benzince, tak si Peťa koupil Hello
Kitty pití (pro správný muže). Když jsme šli k
autobusu, viděli jsme Staňu, jak je zavřený v
busu a nechtěl nám otevřít. Pak přišel pan
řidič a odemkl nám autobus. Cestou jsme
viděli na kopcích sníh. Když jsme dojeli do Nekoře, udělali jsme hada a podávali si všechny
věci do lyžárny a do vstupní haly. Poté jsme
šli na večeři. Na večeři jsme se seznámili se
správcem chaty, který nám řekl, co můžeme
a co nemůžeme dělat. Večer jsme se vybalili
a někteří šli hrát stolní tenis.
Druhý den jsme jeli do Čenkovic. Autobus
zastavil asi 1km od svahu a museli jsme jít
pěšky. U svahu jsme se rozdělili na 3 skupiny,
ta první byla nejzkušenější a šla si sjet svah.
A třetí skupina šla jezdit na jedné lyži (na
koloběžce). Když jsme měli přestávku, snědli
jsme si obědový balíček a šli jsme zase lyžovat.
v areálu nemocnice
ve Valticích nabízí
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ
PRÁDLA
DOPRAVA ZDARMA
Tel.: 519 363 171, 519 363 172
www.valticeservis.cz
7
Jak jsme skončili s výcvikem, první skupina
jela k busu na lyžích a druhá mohla i nemusela. A třetí se bála, že by nabourali auto.
Když jsme se vrátili na chatu, měli jsme
1,5 hodiny volno. A poté jsme šli na polévku.
Dělali pořád vývary ze psa. Po večeři jsme
měli výuku bezpečnosti na lyžích a potom
organizované volno. Večer nám pořád tekla
studená voda ve sprše a Jakub Kubíček nás
poléval ještě studenější vodou.
Druhý den jsme jeli do Českých Petrovic
a tam to bylo o hodně lepší, byl tam i menší
svah, na kterém byla třetí skupina. Jak jsme
dojeli zpátky na chatu, zase byl psí vývar. A
měli jsme i hlavní jídlo - psí mozečky. A večer
bylo to, co bylo minulý večer. Čtvrtý den jsme
jeli na bazén, tam byla super prdel - Bohdana
šla do pánských sprch. Na náměstí jsme měli
rozchod, měli jsme strašný hlad a všude bylo
zavřeno. Jak jsme přijeli na chatu, zase bylo
psí duo. Další den byl naprosto stejný jako
ten druhý. Pátý den se jel závod, který byl
naprosto skvělý. Styl byl slalom. Vyhrál ho
Martin Hrubý. Večer jsme hráli nějaké hry a
večerka se posunula o půl hodiny, protože
jsme si museli sbalit věci. Poslední den jsme
jeli za maminkou, tatínkem, sestřičkou a
bratříčkem. Cesta byla také zdlouhavá.
Tak to je vše, co bych řekl k dobře vyvedenému lyžařskému kurzu. :-)
Lukyn a Lukyn
Poděkování
rodičům žáků ZŠ
za příspěvky KRAPu
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
rodičům, kteří ve školním roce 2011/2012
přispěli finanční částkou 100,- Kč na nejstarší dítě navštěvující základní školu na
činnost KRAPu.
Letos se vybralo 12.700,- Kč. Velice si vaší
podpory vážíme, protože i díky Vám můžeme
pomoci základní škole a zájmovým kroužkům spolupracujícím se školou. Členové
klubu rodičů (za každou třídu by měl pracovat
zvolený zástupce) nejen finančně podporují
školu, ale každoročně pořádají pro Vaše děti
MDD a připravují balíčky na Mikuláše.
Dalším zdrojem peněz KRAPu je školní
ples, který členové klubu rodičů pravidelně
pořádají. Letošní výtěžek plesu činil 7.300,Kč, což je zhruba o 5.000,- Kč více než vloni.
Proto chceme, aby se návštěvnost plesu v
dalších letech zvyšovala a více peněz tak
mohlo putovat na dobrou věc.
za členy KRAPu,
Markéta Nedělová
My tři králové
jdeme k Vám ...
Také my jsme oslavili tříkrálovou tradici, zazpívali jsme si písně a ukončili tak vánoční čas.
Naše předškoláky v lednu čekala velká
zkouška. Ukázat, co v každém z nich je a absolvovat zápis v ZŠ. Ten proběhl 16. 1. 2012
v budově školy. Všechny děti zápis zvládly a
nakonec je čekalo i dobré pohoštění. My jsme s
našimi předškoláky procvičovali stříhání, lepení,
počítání, rozkládání slov na slabiky, prostě vše,
co musí předškolák zvládnout.
Naši bývalí předškoláci, z nichž jsou dnes velcí
prvňáčci, se za námi přišli do školky podívat a
pochlubit se svým prvním vysvědčením.
Každá pohádka je vždy pohlazením na
dětskou dušičku. Děti se do školky těší. A tak
to má být.
Leden je měsíc plný ledu … a mrzne a mrzne
a mrzne.
Irena Maroušová, ředitelka MŠ
Jak probíhala letošní
Tříkrálová sbírka
Páni, to bylo jedniček! Jsme na naše bývalé
absolventy hrdi. Společně jsme si zazpívali,
něco smlsli a také si společně pohráli. Vždyť
všechny děti si stále rády hrají, ať jsou ve škole
nebo ve školce.
Naše školka se v lednu proměnila v pohádkovou budovu. Víte, proč? V každé třídě se
hrálo divadlo, to bylo pohádkových i zvířecích
postaviček.
Již jedenáctým rokem byly první dva lednové víkendy také ve Valticích ve znamení
probíhající Tříkrálové sbírky.
Zajištění této akce je předznamenáno
celou řadou povinností a hlavně starostí. Jak
se podaří dát dohromady koledníky a jejich
vedoucí, nezaskočí nás nepříznivé počasí
nebo nemoci, mám vše připraveno, všechny
královské koruny a patřičné oblečení, mám
dostatek pokladniček pro všechny skupinky a
jsou všechny řádně úředně zapečetěny? Tyto a
ještě další jiné starosti se mi vždy honí hlavou,
než vykročí do ulic první koledníci. V letošním
roce mi situaci poněkud zkomplikovali kmenoví koledníci z řad žáků sedmé třídy, kteří zrovna
6. ledna odjeli na týdenní lyžařský výcvik
spolu s panem učitelem Poláškem, tradičním
organizátorem sbírky v Úvalech. To ve mně
vyvolalo obavy, zda se tato tradice v letošním
roce uskuteční. Řešení se však našlo. Úvalské
koledníky povede ochotná paní Rudolfová a ke
zvýšení počtu skupinek koledníků ve Valticích
mi velkou měrou pomohla paní Petra Machálková, která zorganizovala děti z řad Borověnky
a CM Valtičánek. Spolu s dalšími ochotnými
rodiči se nám podařilo vyslat ve Valticích do
ulic pět skupin Tříkrálových koledníků.
V sobotu 7. ledna v dopoledních hodinách
vyrážejí první dvě skupinky se svým posláním.
TAXI
LEV
+420 605 10 22 10
8
Paní Petra Piharová, se svojí dcerkou Berenikou a dvojčaty Pálkovými, obchází region
v blízkosti svého bydliště, tj. ulice Okružní,
21. dubna, Polní, Slunečná, Jarní a přilehlé
uličky. Je to v pořadí již druhá jejich mise, a
jak je patrno z výsledku, také velmi úspěšná.
Druhá skupinka pod mým vedením startuje
do ulic v horní části města, tj. Česká, Sadová, K Lesíku, Nová, Vinohrady, U Vodojemu,
U Rotundy a horní část Břeclavské ulice.
V průběhu našeho koledování mi zvoní
telefon. Volá mi redaktorka Břeclavska paní
Nešporová s dotazem, kdy začneme koledovat. Když zjistí, že už jsme v plné práci, přijíždí
za námi a pořizuje fotografie zrovna ve chvílích,
kdy koledníci zvoní u domu pana starosty a
přijímají od něj do pokladničky příspěvek.
Blíží se poledne, máme za sebou po dvou a
půl hodině koledování tři ulice a hlavní nápor
nás čeká odpoledne. Je třeba se na to posilnit.
Moje skupinka koledníků ve složení Tomáš
Hřebačka a sestry Jana a Eliška Štěpánkovy
přijímá ode mne pozvání k obědu. Tradičně je
připravena polévka, rajská omáčka, knedlík
a sekaná. Letitá zkušenost ukazuje, že toto
jídlo dětem chutná a mně jeho příprava nezabere mnoho času. Po obědě chvilka odpolední
siesty a nasycení a odpočatí vyrážíme opět
do ulic, stejně jako skupinka paní Piharové a
po pořízení společného fota, vycházejí ze své
základny u Machálků na Růžové ulici i další
tři skupinky.
V tuto chvíli prochází valtickými ulicemi
20 ochotných koledníků. Počasí se zdá
vcelku příznivé, tak snad ta naše mise bude
úspěšná. Doufejme, že ji nikdo neodstoná a
finanční efekt bude úměrný našemu snažení
a ochotě dárců.
Zkušená Petra Machálková se svojí dcerou
Adélkou a sestrami Ivou a Alenkou Hořčíkovými koledují na Růžové, Vinařské, Pod Parkem,
K Venerii, Kopečné, Příční a navštěvují také
Domov pro seniory, kde rozzářené a zarosené
oči jeho obyvatel svědčí o tom, že jim návštěva Tří králů udělala radost a vyvolala mnohé
vzpomínky na jejich dětství.
Pavlína Kuklišová a její dva synové, Pavlík
a Lubošek společně s Dominikem Jíchou,
si pro koledování vybrali ulici Střeleckou,
Hradební, Sobotní a Poštovní. Dominik je již
zkušený koledník, Lubošek koleduje podruhé,
jeho bratr a maminka jsou v tomto směru
nováčky, přesto se jím jejich poslání líbilo a
jsou ochotni se příštím rokem opět zapojit.
Zelinkovi, tj. tatínek Petr s dětmi Petříkem
a Sabinkou, posíleni o Lidušku Veleckou obcházejí ulici Mikulovskou, Zahradní, Tří Bratří,
Malou Stranu a malou část ulice Petra Bezruče. Všichni jsou v tomto směru nováčky, ale na
úspěšném výsledku jejich sbírky to znát není.
Začíná mírně mrholit, stmívá se a pomalu
jedna skupinka za druhou končí své letošní koledování. Během dalšího týdne však potkávám
mnohé valtické občany, kteří se na mě obrací
s dotazem, zda ještě budeme koledovat. To je
pro mne stimulující a tak po dohodě s rodiči
mých koledníků, další sobotu 14. ledna opět
vycházíme do ulic. Tentokrát je poměr koledníků poněkud změněn. Janičku Štěpánkovou
vystřídala Michalka Hřebačková, Tomáš a Eliška zůstávají. Za dvě hodiny jsme stačili obejít
ulici Za Tesárnou a 1. máje. Odpoledne již
nekoledujeme, děti mají jiný program s rodiči.
Také v Úvalech, pod vedením paní Rudolfové,
začínají koledníci se svojí obchůzkou až tuto
sobotu. A úplně poslední závěrečné koledování
probíhá v neděli v kostele po bohoslužbě, tradičně na přání většiny jejich účastníků.
Tento ples byl také významnou společenskou událostí. Letos takto oslavili již 20. výročí
společného setkávání se na různých sportovních i kulturních akcích. Právě vzpomínkami
na uplynulé dvě desítky let byl ples zahájen.
Velké poděkování za svoji činnost si zaslouží
především malí koledníci, kteří s nadšením obcházejí dům od domu, aby svou obětí přispěli
ke zlepšení života těm, jejichž kvalita života
zdaleka nedosahuje toho, co většina našich
rodin má. Děkuji také rodičům za vstřícnost
a ochotu při uvolnění svých dětí a vedoucím
jednotlivých skupinek, kteří se obětavě zhostili
této „funkce“, vzali si na svá bedra starost a
odpovědnost za děti i vybrané peníze.
Věřím, že letošní sbírka obohatila nejen
ty, pro něž byla určena, ale hlavně ty, kteří
ji realizovali, protože, jak praví J. W. Goethe:
„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“
Anna Režňáková
Ples s přáteli
z Břežan a Klentnice
Při zapečetění pokladniček jsme se s panem starostou dohodli, že přepočítání výtěžku
sbírky proběhne v jeho kanceláři v úterý 17.
ledna v deset hodin dopoledne.
Půl desáté, sbírám pokladničky, protokoly
o přepočítání, sedám do auta a mířím na
radnici. V deset hodin pan starosta přebírá
pokladničky, kontroluje neporušenost pečetí,
otevíráme jednu po druhé a začínáme počítat.
Za hodinu a půl sepisujeme protokol o přepočítání pokladniček a spokojeně konstatujeme,
že letošní sbírka byla historicky nejúspěšnější
za jedenáct let jejího konání, jejímž důkazem
je vybraný obnos ve výši 40.476,- korun a ještě
20 EUR, které do pokladniček koledníků vložili
valtičtí občané, za což jim patří vřelé díky.
KOBERCE – PVC Babicová
ĂŵĢƎşŵĞ͕ŶŝǀĞůƵũĞŵĞ͕ƉŽŬůĄĚĄŵĞ͘
snjŽƌŬLJĚŽĚĄŵĞ͕ĐĞŶŽǀĄŬĂůŬƵůĂĐĞnjĚĂƌŵĂ͘
dĞů͗ϳϮϯϭϭϳϲϭϳǁǁǁ͘njĂĐůŽŶŬLJ͘ŝĐ͘Đnj
K nahlédnutí nechyběla ani Kronika nebo
spousta krásných fotografií, které připomínaly společné zážitky. O krásné tóny k poslechu
či tanci se již tradičně postarala cimbálová
kapela „Líšňáci“. Nikomu v sále nechyběl
společenský duch ani dobrá nálada.
Foto Luboš Velecký ml.
"Bylo to super,
popili jsme ..."
Těmito slovy (s trochou nadsázky v hlase)
hodnotili studenti třetího ročníku oboru
vinohradnictví letošní školní degustaci vín.
Označeni páskou pořadatelů a pod vedením
třídního učitele Petra Koláře shromáždili 228
vzorků, sestavili šest hodnotitelských komisí
a pozvali všechny, kteří mají vztah k jejich
škole a k vínu.
Přátelé a kamarádi farnosti z Valtic, pod
vedením sympatické paní Pavly Velecké, i
letos pozvali na tradiční společenský ples do
Valtic, který se konal v prostorách hotelu Hubertus, Zámek Břežany p.o., Domov pro osoby
se zdravotním postižením a Domov Klentnice.
Co je to degustace vína není třeba v hlavním městě tohoto nápoje vysvětlovat. Jaký
však má řízená ochutnávka vín význam ve
vzdělávání našich studentů? Než může vinař
(a budoucí vinař) přistoupit k degustaci, je
STAVEBNINY VALTICE
přestěhovány
ze Sobotní 1067 - Pod Raisnou
do haly firmy Molčík na Mikulovské
TEL: 774 49 49 10
www.lesenipronajem.cz
9
potřeba vykonat mnoho práce, získat mnoho
vědomostí a odepřít si řadu příjemných věcí.
Z hlediska pedagogického a didaktického je
reálná situace (tedy nikoliv jen její teoretický
popis či simulace v „laboratorních“ podmínkách školy) nejúčinnější metodou výuky.
Studenti oboru vinohradnictví se učí nejen víno
pěstovat, ošetřovat, ochutnávat, hodnotit, ale
také pořádat a zajišťovat akce, které s poučenou a kultivovanou konzumací vína souvisí.
šení služeb návštěvníkům koštu, tak pro
zvýhodnění vystavovatelů. Věříme, že všechny
změny povedou ke spokojenosti a ještě větší
prestiži této výstavy.
Termín: sobota 3. března od 1000 do 2100
Místo:
Víceúčelová hala Vinařské školy
na Střelecké ulici
Program: od 1000 vstup, ochutnávka vín,
ve 1400 vyhlášení vítězů a oficiální
zahájení Koštu, kulturní pásmo,
od 1400 hraje CM Valtičánek,
od 1600 do 2100 hraje CM Kapura.
Informace pro vystavovatele:
Výdej lahví, přihlášky a příjem vzorků vín
od 9. - 16. února 2012 na sběrných místech:
• 9.2. - sklep Petr Macháček, ul. Josefská,
od 1600 - 1800
• 10.2. - sklep Petr Macháček, Josefská,
od 1600 - 1800
• 11.2. - sklep Petr Macháček, Josefská,
od 1600 - 1800
• 13.2. - sklep Josef Suchomel, Josefská,
od 1600 - 1800
• 14.2. - sklep Josef Suchomel, Josefská,
od 1600 - 1800
• 15.2. - sklep Martin Štěpánek, Josefská,
od 1300 - 2000
• 16.2. - sklep Martin Štěpánek, Josefská,
od 1300 - 2000
SKLEPY BUDOU V UVEDENÉ DNY
A HODINY VIDITELNĚ OZNAČENY
A tak se učebny Střední vinařské školy
ve Valticích proměnily první únorový den v
prostředí vhodné k degustaci. Lavice opustily
svá obvyklá místa, pokryly se bílými ubrusy
a řadami sklenic. Studenti připravili doplňky
v podobě sýrů, bílého chleba a vody a komise složené ze zástupců učitelů, studentů a
výrobců vína zasedly ke své nelehlé práci.
Hodnotila se vína bílá i červená, zvláštní komise pak hodnotila vína růžová. Zastoupeny
byly ročníky 2005 až 2011. Vítězi se stala
vína Palava, výběr z bobulí, Vinice Hnanice a
Blauburger Archivní sklepy Valtice. Vítězové
byli známi již okolo sedmé hodiny večerní,
avšak zábava a poučení pokračovaly až do
půlnoci, kdy se účastníci degustace jen neradi rozcházeli. Naštěstí mohou na úspěšnou
akci navázat na školním plese, který se koná
24. února 2012 v kulturním domě v Hlohovci.
Děkujeme sponzorům i pořadatelům a
těšíme se na další setkání.
Mgr. Petra Černínová
Pozvánka
na Valtický košt
Tak jako každý rok, první březnovou sobotu, pořádá sdružení Vinaři Valtice 2000
Valtický košt.
V letošním roce již 13. ročník dozná řadu
novinek a to jak novinek vedoucích ke zlep-
•
•
Vstupné: 300,- Kč (obsahuje - vstup, degustační skleničku s potiskem, katalog výstavy,
neomezenou ochutnávku vystavených vín,
4 žetony pro ochutnávku vín oceněných některou z hlavních cen - Kníže bílý a červený,
Šampion bílý a červený).
Soutěžní výstava vín z Valtic a okolí (i z
Rakouska), soutěží se v kategorii malovinařů a profesionálních výrobců vín. Valtický
košt je největší a nejprestižnější výstavou,
kde se střetávají profesionální vína s víny
malovinařů. Oblíbeným je hlavně pro volnou
ochutnávku vystavených vín, profesionální
organizací a udílením 9 cen vítězným vínům
v jednotlivých kategoriích.
Novinky
V letošním ročníku chystají pořadatelé
opět několik novinek pro zlepšení servisu
a pohody návštěvníků, nejdůležitější z nich
bude možnost odkoupení celých lahví oceněných vín při odchodu z výstavy (9 druhů
oceněných vín) ve speciálním stánku, dále
zavedení žetonů jako součást vstupenky pro
ochutnávku vín oceněných 4 hlavními cenami
tak, aby každému návštěvníkovi byla garantovaná možnost ochutnat šampiony během
celé doby výstavy. Kdo bude chtít ochutnat
vzorky šampionů vícekrát, má možnost si
žetony pro ochutnávku oceněných vín přikoupit. Od tohoto kroku si pořadatelé slibují větší
spokojenost návštěvníků a zvýšení prestiže
výstavy. Pořadatelé si uvědomují, že se jedná
o bezprecedentní službu, na výstavách vína v
ČR nevídanou a pokud se opatření osvědčí,
bude způsob ochutnávky šampionů praktikovaný i v budoucnu.
Těšíme se na hojnou účast.
10
1 vzorek = 3 láhve vína 0,7 nebo 0,75 L.
Vystavovatel získá za přihlášení každých
4 soutěžních vzorků kompletní vstupné
pro 1 osobu (vstupenka, katalog, sklenička, žetony pro ochutnávku 2 šampionů
a 2 knížat, volnou ochutnávku všech
ostatních vystavených vzorků), čili 4
soutěžní vzorky = 1 volná vstupenka, 8
soutěžních vzorků = 2 volné vstupenky
v ceně 600,- Kč atd.
• Vystavovatel se zavazuje při přihlášení
soutěžního vzorku a získání některého ze
4 šampionů (šampion bílý, červený, Kníže bílé, červené) dodat do komise pořadateli určený počet lahví za dohodnutou
cenu do komisního prodeje (množství a
výkupní cena lahví bude sdělena a dohodnuta po hodnotící degustaci), pokud
získá vystavovatel některou z ostatních
cen (nejvýše hodnocené víno výstavy,
nejlépe hodnocené jakostní víno, nejlépe
hodnocené růžové víno, cena Vinařské
akademie za víno vyrobené z valtických
hroznů) zavazuje se odprodat pořadateli
6 ks lahví za obvyklou cenu a dodat do
komise dohodnutý počet lahví určených
k prodeji.
Hodnotící degustace bude v sobotu
18. února v jídelně Základní školy Valtice,
prezentace od 930 hod., začátek vlastní degustace od 1000 hod. Hodnocení bude upravenou
100 bodovou stupnicí OIV, komise budou
5 - členné. Žádáme všechny vystavovatele,
degustátory, sklepmistry a zkušené znalce
a milovníky vína, aby podpořili účast v komisích a přispěli k dalšímu zlepšení úrovně
hodnocení a tím i zlepšení úrovně a dalšímu
zvýšení prestiže výstavy.
Pořadatelé umožní všem výrobcům vína vystavujících na Valtickém koštu zdarma umístit ve výstavních prostorách reklamní banery,
rollapy či po dohodě jiná reklamní zařízení.
Osobám a zařízením, které si zadají reklamu
v katalogu Valtického koštu v ceně od 1000,Kč (1 stránka A5) umožní pořadatelé rovněž
umístit reklamní zařízení v prostorách výstavy
a u prezence si smí umístit letáky, upoutávky
či jiné reklamní tisky.
Valtický košt je jednou z dominantních
vinařských akcí v Hlavním městě vína a
je pořádaný pod záštitou starosty Valtic.
k účasti zvou srdečně pořadatelé
Naučná vinařská
stezka Valtice
Tradiční krojový ples
V sobotu 28. ledna proběhl již tradiční
krojový ples Valtické krojované společnosti.
Jako každý rok i letos se uskutečnil v kulturním domě v Hlohovci, protože stále nemáme
dostatečné prostory v našem městě. Před
zahájením plesu předtančením Moravské
besedy zazpíval Mužácký sbor Valtické krojované společnosti dvě připravené písničky.
a například na podzim jsme byli my u nich na
jejich Podzimních jabloneckých slavnostech
(viz. Valtický zpravodaj z října 2011).
K poslechu a tanci nám hrála dechová
hudba Hovorané z Hovoran a v předsálí jsme
si zazpívali a zatančili s cimbálovou muzikou
Kapura.
Ještě bychom chtěli poděkovat sponzorům
za ceny do tomboly, obyvatelům Valtic, kteří
nás podporují a přišli nás podpořit i na ples,
dále všem hostům s nadějí, že si ples příjemně užili, a samozřejmě také všem, kteří
se podíleli na přípravách a snad hladkém
průběhu plesu.
Krojovaných, kteří tancovali besedu, bylo
opět velké množství. Na parket nastoupilo
sedm „koleček“, jedno kolečko tvoří čtyři
páry. Kromě tří koleček naší mladé chasy
u nás hostovalo stejně jako loni i tentokrát
kolečko z Mikulova, přidali se k nám malí tanečníci z Borověnky a s radostí si zatancovali
také dvě mužácká kolečka.
Tito ale nebyli jediní, kteří se na ples vydali
v krojích. Přijelo také mnoho přespolních –
chasa z Mikulova, Dolních Dunajovic, Podivína, Rakvic, Bavor, Hlohovce a možná i jiných
měst v okolí.
Nezapomeňme ani na důležité hosty až ze
severních Čech. S našimi tradicemi a zvyky se
totiž chtěli seznámit i členové folklórního souboru Nisanka z Jablonce nad Nisou. S tímto
souborem již nějakou dobu spolupracujeme
Ve Valticích a jeho blízkém okolí se nachází
19 tabulí Naučné vinařské stezky Valtice,
které byly pořízeny částečně z peněz EU jako
doplněk Salonu vín a Národního vinařského
centra v roce 2000.
Tabule informují o vinařské historii Valtic,
o vinohradnictví a vinařství. Součástí stezky
je i naučná vinice, kterou obdělává Vinařská
škola a kde je možno vidět u nás pěstované
odrůdy révy vinné a způsoby pěstování. Stezka
je určena pro občany Valtic a turisty, kteří přijeli
do Valtic za vínem - Valtice hlavní město vína.
Informační tabule mají plastovou povrchovou úpravu, která má jen omezenou dobu
trvanlivosti - poškozuje ji hlavně sluneční UV
záření. V roce 2010 a 2011 se nám podařilo
zajistit prostředky od Jihomoravského kraje
a Vinařského fondu, které spolu s financemi
Vinařské akademie Valtice umožnily připravit
rekonstrukci informačních tabulí. Rekonstrukce je poměrně nákladná díky autorským
právům a specifikaci opravy, celková částka
se vyšplhala na cca 200 000,- Kč. Bohužel k
účinkům slunečného záření se přidal další
faktor, který nám zničil vynaloženou práci a
prostředky, a to faktor lidský.
V lednu 2011 jsme zjistili, že tabule č. 9 nad
Křížovým sklepem je postříkaná některým z vyznavačů grafiti, který nám tak poškodil novou
tabuli. Policie pachatele nezjistila.
Dne 19.10.2011 jsme zjistili, že tabule č. 2
u Zámeckého sklepa je mechanicky poškozena a prakticky těžce opravitelná. Vedle ní se
dělaly zemní práce, ale policie opět pachatele
nezjistila.
Nakonec Vás všechny chceme pozvat na
Valtický fašank,
který se bude konat v sobotu
18. února
Sraz všech účastníků bude ve 1300 hodin
u Domova seniorů na ul. Modřínová
Michaela Kostihová
Když to bude tímto tempem pokračovat,
za pár let nebudeme mít žádnou informační
tabuli a nebo budeme mít tabule sloužící
sprejerům a vandalům k ukojení jejich uměleckých pudů. Tato stezka slouží všem, a proto
prosíme občany města Valtic, kteří náhodou
byli svědky poškozování informačních tabulí,
aby nám pomohli s řešením, neboť nemáme
kde brát další prostředky na opravy.
Děkujeme za jakoukoliv informaci na email:
[email protected] nebo na adresu
Vinařská akademie Valtice, o.s., Nám. Svobody 2,
Valtice nebo na tel. 774 145 437.
Ing. Bartošová
11
O valtických světcích a patronech - 2
Pannu Marii Lurdskou i s Bernadetou
můžete spatřit v jeskyňce, která je ukrytá
na pravé straně v zádveřní části kostela sv.
Augustina milosrdných bratří.
Kdo byl iniciátorem, či sponzorem této
jeskyňky nevíme, nevíme ani v kterém roce
zde byla vybudována a kdo je autorem těchto
sošek. To však nám nebrání v tom, abychom
si 11. února podle církevního kalendáře připomenuli její svátek.
Je to památka, která připomíná jedno z
nejznámějších zjevení Matky Boží, které se
událo na jihu Francie, v Pyrenejích v blízkosti
městečka Lourdes. Panna Maria se těsně za
tímto městečkem, na břehu říčky Gavy, ukázala ve skalní jeskyni mladičké dívce jménem
Bernadetta Soubirous. Bylo to 11. února v roce
1858. Toto zjevení se opakovalo až do 16.
července ještě sedmnáctkrát, často za velké
účasti lidu. V jednom z těchto zjevení se Maria představila jako: „Neposkvrněné Početí“.
Místní kněz i teologové nad tímto tvrzením
mladé dívky nevycházeli z údivu. Nemohli
totiž pochopit, jak nevzdělaná školačka mohla
přijít k tomuto pojmu, vždyť toto dogma bylo
vyhlášeno „ex cathedra“ papežem Piem IX.
dne 8. prosince 1854 bulou Ineffabilis Deus
a teologové toto nové učení začali teprve
studovat. Ani mnoho kněží o tomto učení v
té době nemělo příliš mnoho ponětí, natož
obyčejné vesnické děvče.
O čem vlastně toto učení církve pojednává? Většina lidí si ho plete s panenským
početím Ježíše Krista, přestože toto dogma
říká úplně něco jiného. Od počátku křesťanství byla Panna Maria uctívána jako
Ing. Josef VLK
Stavební
projekce
777 867 966
[email protected]
„milostiplná“ ale co všechno toto andělovo
oslovení obsahovalo, to teologové vyjasňovali
teprve během staletí a lurdské zjevení bylo v
tomto jistým milníkem. Dívka Maria se jako
jediná mezi všemi stvořenými narodila bez
dědičného hříchu. Byla Boží mocí uchráněná
poskvrny, kterou zapříčinilo jednání prvních
lidí – Adama a Evy. Boží Syn se měl narodit
z ženy čisté, neposkvrněné touto prvotní
lidskou vinou. Bůh si takto už od počátku
připravoval matku svého Syna.
Při devátém zjevení, 25. února 1858, požádala Panna Maria Bernadettu, aby se napila
z pramenu. Protože žádný poblíž nebyl, šla
dívka nejprve k říčce, ale Maria Bernadettě
ukázala jiné místo, kde byla pouze bahnitá
kaluž. Bernadetta začala hrabat na tomto
místě a v tom z něj začala vytékat čistá
voda. Objev pramenu pozorovaný stovkami
přihlížejících byl považován okamžitě za
zázrak. Od této chvíle se na tomto místě
začala dít zázračná uzdravení a přicházelo
tam, a dodnes přichází, statisíce poutníků.
Voda z tohoto pramene vytéká dodnes a její
tok nebyl nikdy ani přerušen ani oslaben.
Po důkladném zkoumání byla některá
uzdravení církevně uznána za zázračná.
Od počátku, kdy lidé toto místo začali navštěvovat, bylo takových uzdravení 58, ale
návštěvníků, kteří do Lurd přišli, znovu našli
svou víru a odešli s velkou duchovní úlevou,
bylo nesčetné množství.
Jakou výzvu přineslo toto zjevení? Panna
Maria vyzývala lidstvo na prvním místě k
pokání a k hlubší modlitbě. Svět se odvrátil
od evangelia a víry v Boha a toto nutně
přinese lidstvu velké utrpení, předpovídala
Matka Boží. Nadcházející války tato její slova
jenom potvrdily.
Mnozí jistě znají román „Píseň o Bernadetě“ od pražského rodáka židovské víry Franze
Werfla. Na základě faktů zde vypravuje o
životě Bernadety Soubirous a o událostech
kolem zjevení u Massabiellské jeskyně v
roce 1858. Své dílo napsal tento spisovatel
v roce 1941, krátce po té co se mu podařilo
uprchnout před hitlerovským nacizmem z
okupované Francie. Ve chvíli velké tísně slíbil
před jeskyní v Lurdech Matce Boží, že když
mu bude dopřáno doplout šťastně ke břehům
Ameriky, napíše toto dílo jako poděkování
za zázračné zachránění. Kdo tento strhující
román snad ještě nečetl, má příležitost. O
mnoho by jinak přišel.
V levostranné nice průčelí, vedle vstupního
portálu farního kostela Nanebevzetí Panny
Marie se nachází socha svatého apoštola
Petra, držícího v ruce klíč, symbolizující Kristův
výrok „dám ti klíče království nebeského“.
Miroslav Kostiha
Penzion "U Kostihů"
Prodej ovocných stromků a ovoce
Sadová 900
691 42 Valtice
tel.: 519 352 659
mobil: 602 864 161
[email protected]
12
22. února, připomíná církevní kalendář
„Katedru svatého Petra“. Letos shodou
okolností právě na „Popeleční středu“ a proto
se tato památka letos neslaví. Většinou se
v kalendáři setkáváme se jmény světců a
světic a pak také s významnými církevními
dny. Svátek Katedry svatého Petra je proto
do určité míry výjimkou. Co znamená slovo
„katedra“? Jistě ho znají studenti-vysokoškoláci, kteří se zapisují na studium na některou
z kateder na vysoké škole.
Slovo katedra může mít více významů.
Všeobecně je symbolem autority, nebo také
úřednosti. V případě Vysokých škol se jedná o
určitý organizační útvar školy. V našem případě se jedná o učitelský úřad papeže a právě
svatý Petr zastával tento úřad jako první na
místě, které bylo ve své době středem celého
světa – v Římě. Petrovi dal Kristus „klíče“
tedy moc v jeho církvi a po Petrovi tuto moc
přebírají dodnes všichni nástupci na tomto
římském stolci, papežové. Papež je tak první
mezi sobě rovnými, mají se zde na mysli biskupové z celého světa. Konečně také i sídelní
biskupové, (v brněnské diecézi je sídelním
biskupem Mons. Vojtěch Cikrle), mají svou
„katedru“, nebo také stolec (židli), místo v
biskupském kostele – katedrále. Právě slovo
katedrála pochází od slova „katedra“.
Kdo z vás navštívil baziliku svatého Petra v
Římě, jistě si všiml v zadní části chrámu nad
oltářem, velkého mosazného trůnu. Podle tradice je prý v tomto trůnu uchovávaná stolička,
na které sedával apoštol Petr, když pobýval ve
Věčném městě. Pozornost návštěvníků jistě
upoutá i socha svatého Petra v prostřední části baziliky. Petr, sedící na trůnu „na katedře“
uděluje své požehnání. V den svátku apoštolů
Petra a Pavla 29. června je tato socha oblékána do historického pláště, pluviálu, a na
prst je mu dáván papežský prsten a na hlavu
tiara, bývalý symbol papežské moci, kterou
ovšem papežové po II. vatikánském koncilu už
nenosí. Připomínka katedry sv. Petra má tedy
věřícím připomenout významné postavení
úřadu Petrova nástupce i místo na kterém
hlava katolické církve vykonává svěřený úřad
nejvyššího duchovního pastýře.
Mons. Karel Janoušek,
farní úřad Valtice
Na slovíčko,
pane Poláku!
Pane Poláku, váš dědeček byl cihlářský
mistr zdejšího Liechtensteinského statku a
na vaše dětství v cihelně jsme již vzpomínali
v cyklu článků o cihelnách. A protože jste
nedávno oslavil své osmdesáté narozeniny,
chtěla bych, kdybyste nám dnes něco pověděl
o tom, jak jste se dostal ke svému zaměstnání
a jak bilancujete uplynulá životní léta.
„Bydleli jsme na Polní v liechtensteinském
domku č. 282 a dění na této periferii silně
ovlivnilo mé klukovské myšlení. Pozoroval
jsem zemědělskou mechanizaci na okolních
polích velkostatku. Fascinovaly mě hlavně parní
oračky, mlátičky poháněné elektrikou i parními
lokomobilami. Mým klukovským snem bylo stát
se, jak se tenkrát říkalo, „mašinistou“. Po válce
jsem začal chodit na tzv. Jednoroční učební kurz
zdejší měšťanské školy a pak jsem se vyučil
strojním zámečníkem. Chtěl bych poukázat na
rozdíl mezi učením dnes a tehdy u tzv. národních správců, jak se tehdy živnostníkům říkalo.
I tehdejší živnostníci chtěli zbohatnout a museli
platit daně, dělníky nebo tovaryše si nemohli
dovolit platit a tak učni museli od prvního dne
tvrdě pracovat a to přestože existoval zákon,
že učeň se má učit. Popisovat peripetie učňovských let by bylo zbytečné, důležité je, že nastal
konec učební doby, který znamenal začátek
mého zaměstnání v dílnách státního statku.
O žních a podzimních orbách jsem obsluhoval
své, v dětství zbožňované, mašiny a tak se mi
splnily mé dětské sny. V té době bylo pro mne
lehké a samozřejmé stát se komunistou po
svých dosavadních zkušenostech s kapitalismem. Mé nadšení pro lepší svět a společnost
poněkud ochladlo po absolvování vojenské
služby a po návratu na státní statek. Obzvlášť
zaměstnanci zemědělství na tom byli platově
a materiálně dost špatně. Uvedu jeden příklad,
který se mi vybavil při vzpomínkách Ing. Šrámka, na pěstování tabáku ve Valticích. Tabák byla
tenkrát taková přednostní hýčkaná plodina,
jejíž jedno agrotechnické ošetření kolidovalo s
jednocením cukrovky. Tabák měl samozřejmě
přednost a mezitím cukrovka tak zarostla
plevelem, že nebylo v silách už splnit ony těžké
normy, podle kterých byly sezonní dělnice, které
pracovaly pod vedením pana Kardoše placeny.
Pan Kardoš mi tenkrát řekl: „Honzo, děvčata šla
od výplaty s pláčem, když se jim z toho mála
ještě srazila strava.“ Často jsme na odborných
i stranických schůzích poukazovali na malé
platy a na odbourávání všech výhod kdysi
platných. Vždycky jsme připomínali, že Liechtenstein nezapomněl nikdy na nikoho ze svých
zaměstnanců a mnohým velmi pomohl, dnes
to mohu říct, na rozdíl od pozdějších vládců a
uživatelů jeho díla. Všechny liechtensteinské
domy, nebo-li deputátní baráky, byly napojeny
na liechtensteinskou elektrárnu v Nejdku,
kde byl i záložní stacionární dieselový motor.
Nafta byla za války strategickým materiálem
a nesměla se používat, ale jinak jely obě turbíny. Elektrárnu měl na starosti pan Kakáč. Na
liechtensteinském se svítilo zadarmo, v těchto
domech nebyly ani elektroměry. Městské domy
byly napojené na síť Jihomoravské elektrárny
a to se samozřejmě platilo. Liechtensteinské
kabely se již tenkrát vedly pod zemí, aby krajina
byla ekologická a pěkná. Elektrika zásobovala
nejen zámky, deputátní domy, ale ještě byly
zřízeny jakési vývodové bedny u sv. Anny, na
Novém dvoře i jinde, statek měl pojízdné transformátory a nejdeckým proudem se poháněly
i mlátičky v době žní. Někteří deputátníci si
brali z nejdeckého mlýna mouku, kterou dali
některému z místních pekařů, a ten jim pak
za nízký poplatek dával chléb. Po válce se pak
začaly používat elektrické žehličky a vařiče,
které se připojovaly zlodějkou, a na tento černý
odběr již elektrárna nestačila, ani když jely obě
turbíny. Pak se nechalo koryto Dyje zanést,
nebylo peněz na jeho vybagrování a tak se vše
zastavilo, rozkradlo se železo z turbín i z mlýna.
Tak se tenkrát hospodařilo. Přitom to byly unikátní strojní zařízení, které by dnes měly velkou
historickou hodnotu. Všechno se nemilosrdně
zničilo. Trošku jsem odbočil, chtěl jsem tím jen
říct, že platy zemědělců na valtickém statku
nebyly nikdy vysoké, ale tito zaměstnanci měli
vždycky spoustu výhod, které jim usnadňovaly
život, ale které se pak začaly rušit, aniž by se
na platech přidalo.
Zlom v mém životě a práci nastal při mém
pobytu v nemocnici. Když jsem vyprávěl spolu-pacientům, kolik vydělám, tak se jeden z nich
zvedl a tvrdě řekl: „To se nestydíte pracovat za
takový mrzký peníz?“ A tak jsem dal výpověď
na statku a nastoupil jsem na montáže a opravy
hutních zařízení v NHKG Ostrava.
pová, Dana Medřická, Táňa Medvedská a další.
Mnohé herce zajímalo, jak probíhají opravy a
jak to bude celé fungovat. Chodili za námi přímo
na stavbu. Na jedné z přiložených fotografií
vidíte zvědavou herečku Táňu Medvedskou s
pracovní helmou, protože jinak se po stavbě
chodit nesmělo.
pan Polák s paní Táťáňou Medveckou
Mnozí se s námi setkávali i po práci a obdarovávali nás vstupenkami na svá představení.
pan Polák a pan Kemr
A tak vidíte se mnou na fotografiích pana Kemra anebo Vlastu Fabiánovou a Danu Medřickou.
pan Polák s paní Fabiánovou a Medřickou
pan Polák montér
Byla to sice práce hodně těžká, zdraví škodlivá, ale umožnila mi splnit si svůj druhý sen a
to mít vlastní domek se zahrádkou. Vrcholu své
pracovní kariéry jsem dosáhl ve svých padesáti
letech, kdy jsem pracoval na rekonstrukci
Národního divadla v Praze. Rád na tu dobu
vzpomínám. Nebyla to jen těžká termínovaná
práce, ale i krásné kulturní zážitky. Navázali
jsme přátelství se souborem činohry Národního divadla, např. s Václavem Postráneckým,
Čestmírem Řandou, Josefem Kemrem, Jiřím
Štěpničkou a i s tou křehčí částí, kterou tenkrát
tvořily herečky Vlasta Fabiánová, Ljuba Skoře13
Když byla dokončena přestavba historické
budovy Národního divadla, následovalo focení
před Hynajsovou oponou, které bylo signálem
k dalším novým montážím a k návratu do Ostravy. Když přišel můj důchodový věk, tak jsem
se natrvalo vrátil do rodných Valtic.“
Pan Polák má kromě zajímavých fotografií
i několik diplomů za svou práci a také několik
vyznamenání s označením nejlepší pracovník,
budovatel či za kvalitní práci. Ze skromnosti
a také snad proto, že dnes to již není v módě,
o tom mlčí. Mlčí také o tom, že osobně se za
totality setkal s rodinou knížete Liechtensteina
a stal se jejich průvodcem po Valticích a okolí.
To tenkrát vyžadovalo taky hodně odvahy. Jakýkoliv kontakt s cizinci byl tenkrát prošetřován
a postihován.
„Vždycky jsem se snažil zvládnout život takový, jaký přicházel. Mnohdy se ani nic jiného
nedalo dělat. Pak přišla revoluce a já jsem rád
pomáhal při tlumočení a překladech z němčiny
a doufal jsem, že se vztahy s bývalými obyvateli
Valtic zlepší. Jde to ale jen velmi pomalu.“
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Děti na kolejích
kniha na pokračování...
Stěhování
1.
Za nízkou zídkou klášterní zahrady rozkvetly
ovocné stromy. Obrovské bílé a růžové kytice
vítaly slunce a přijímaly jeho teplá pohlazení.
Svěží vzduch voněl jarem. Čtvrté jaro po válce!
Už čtvrté a přece stále ještě vyvolávalo v lidech
pocity radosti a volnosti jako by vítali mír. Chtělo
se zpívat…
Toho rána, sotva se první sluneční paprsky
prodraly žaluziemi do ložnice, maminka o
něco dřív vstala a zatopila v kamnech. Pak
vyběhla na dvorek a napumpovala čerstvou
vodu. Za chvíli se vrátí tatínek z noční služby a
ona musí připravit pro něj i pro děti vydatnou
snídani. Čeká je těžký den. Stěhování. Drobné
věci zabalili už včera, ale ještě toho dost zbylo.
Pravda, stěhují se jen kousek za městečko
ke starému nádraží, ale práce je s tím stejně
dost. Moc se těší do nového. Je tam krásná a
velká zahrada, kdežto tady jen mrňavý dvorek.
Čeká je polosamota. Jen málo lidí nastupuje
do vlaků na nádraží. Je to příliš daleko. Lidé
jezdí převážně ze zastávky v městě. Ale na tu
zahradu se těší ze všeho nejvíc.
Domem zavoněla svařená melta s cikorkou.
Tatínek prošel pod okny. Co teď? Mléko se
dosud nesvařilo. Tak rychle na stůl talíře a jídlo.
„Dobré ráno, Věruško,“ s láskou pohlédl na
svou drobounkou ženu a políbil ji. Přitiskla se
k němu a pohladila ho. Než však stačila něco
říct, na plotně to zasyčelo. Svařené mléko se
rozlilo. Uteklo.
„No, vidíš. A mám po radosti, Vašku. Tak moc
jsem ti chtěla udělat dobrou snídani. A teď se
málem budeme stěhovat s připálenou plotnou,“
zanaříkala maminka a přitáhla hrnec ke kraji.
Plnou hrstí soli posypala spálená místa. Do očí
se jí tlačily slzy.
„Snad bys neplakala, Věruško. To se přece
může stát každému,“ utěšoval ji tatínek a usedl
k prostřenému stolu. Pustil se do klobásy s
chlebem. Za chvíli před ním stál velký hrnek
kávy a nakrájená bábovka. To vše s přáním
dobré chuti.
„Měla bys vzbudit děti, abych mohl hned po
snídani rozebrat nábytek. Láďa tu bude s autem
každou chvilku.“
2.
„Dobré ráno! Sluníčko už dávno vstalo a co
vy, spáči? Dnes máme slavný den. Stěhujeme
se!“ maminka rozjásaně budila své miláčky.
Než vytáhla žaluzie, vyskočila Danuška z
postele, pozdravila a pelášila do kuchyně.
Jeníček si natáhl peřinu až k bradě. Malinko
zvědavě zvedl víčka.
Aha, ještě může chvilku spát, zatím se nic neděje, pomyslel si a okamžitě spokojeně usnul.
Ten se tak snadno z postýlky vyhnat nedá.
Maminka otevřela okno dokořán, nasála
čerstvý ranní vzduch a se zalíbením hleděla do
klášterní zahrady na tu rozkvetlou krásu. Milosrdné sestry z kláštera u nemocnice v tmavých
pracovních hábitech se míhaly mezi stromy. Jak
jsou pilné, pomyslela si. Milovala jaro. Jarní rána
v ní vždy vzbuzovala slavnostní náladu. Poddala
se romantickému snění.
Pod okny zastavilo nákladní auto. Vrátilo ji
do přítomnosti. Zvědavě si tu starou rachotinu
prohlížela. Snad se tam všechen ten jejich majeteček vejde. Ne, nemusí si dělat starosti. Však
on to Vašek určitě zvládne. Je dobrý organizátor.
A Láďa mu pomůže.
S úsměvem se otočila k postýlce. No, samozřejmě. Ten mrňousek zase usnul. Nebo
ne? Určitě ne. Křečovitě svírá víčka. Jeníček. S
láskou a přece nemilosrdně z něj stáhla peřinu.
Přitáhl si kolínka až k bradě. Oči ale neotevřel.
Chtěl ještě chvilku, alespoň chvilinku spát.
„No tak! Honem! Já vím, že nespíš. Slyšíš?
Vstávej. Už je tu pan Kubík s autem. Že se nestydíš. Takový velký kluk a je ještě v posteli. Musíš
také pomáhat při stěhování. To je chlapská
práce. Přece se nedáš předběhnout. Danuška
je už určitě umytá a oblečená.“
„To nevadí,“ stále ještě se sevřenými víčky prohlásil Jeníček a dál dělal, že spí. Rozesmálo ji to.
Boj o vstávání vedla maminka se synáčkem
každé ráno. Vzala do náruče to spavé dítě, tu
bezvládnou a těžkou kuličku předstírající spánek, a zamířila do kuchyně.
3.
„Ahoj, Stará!“ zahalasil ve dveřích pan Kubík.
Vzájemně si říkali Stará, Starý, a vykali si. Byl
dobrý přítel celé rodiny. Kde byl on, byl i smích.
„Á jé! Zase bylo mléko rychlejší než vy. Musíte
víc trénovat,“ smál se na celé kolo. Maminka
se na něj ani nepodívala a věnovala se čištění
plotny. Zlobila se na sebe i na pana Kubíka, že
ji nachytal.
„Dobrý den!“ zachraňovaly situaci dětské
hlásky od stolu.
„Ahoj, děcka!“ obrátil se pan Kubík ke snídajícím ratolestem. „Emonku, ty se moc necpi. Už
teď jsi jako buřtík. Vždyť tě pak nikdo neunese.“
Místo Jeníčku mu říkal Emonku, protože chlapeček si pletl slovo jenom s emon. „A co ty, Jájo?
Ty určitě nevíš, kolik je dnes ráno pět a pět,“
rozesmál se zvědavý, jak mu odpoví.
„Deset. Deset je to vždycky. I dnes ráno. A
nejsem Jája, jsem Dana,“ bystře odpověděla,
ale studem jí zrudly tváře.
„Podívejme se na rozumbradu. Nedá se,“
opět se rozesmál pan Kubík.
Ach ti dospělí! Je tak těžké pochopit, proč
$GYRNiWQtNDQFHOiĜ
4.
Stěhování trvalo dlouho. I děti pomáhaly.
Jeníček si vzal svoji oblíbenou stoličku, kousek
ji poponesl, posadil se na ni a usnul. Danuška
odnesla k autu tašku plnou knížek a hadrovou
panenku, kterou jí ušila babička. Pak se běžela
rozloučit s kamarádkami. Zastihla však jenom
Mařenku Hasalovu a Elišku Neškudlovu. Cilka
Juračková byla ve škole. Posmutnělá se vrátila
k domku. Jeníček stále ještě spal. Píchla do něj
prstem a zatřásla jím tak, že se málem svalil.
„Nechej mě. Proč do mě strkáš?“
„To je dost, že ses vzbudil. Všichni nosí věci
a ty si tu spíš. Ani tu svou stoličku nedokážeš
odnést. Tatínek se bude zlobit.“
„Vždyť už ji nesu,“ odporoval chlapeček.
Tatínka rozzlobit nechtěl. Vzal ji a zase kousek
popošel, sedl si na ni a usnul. Nemá cenu ho
budit, pomyslela si Dana.
„Hotovo, máme to,“ konečně prohlásil tatínek a šel otevřít dveře od kabiny. Vzal do náruče
maminku a posadil ji na místo vedle řidiče.
Na kolena ji dal stále ještě spícího Jeníčka a
pomohl do kabiny i Astě. Ta se stulila mamince
k nohám.
„Asta tu je, ale kde je kočka? Proč tu není
kočka? Ta s námi nepojede? Já pro ni zaběhnu,“
starostlivě se Danuška podívala na rodiče.
„Ne, počkej. Nikam nechoď. Kočka s námi
nepojede. Zůstane tady. Utekla by nám. Je tu
zvyklá a jinde žít nedokáže. Ti noví si ji nechají.
Slíbili to. Dala jsem jí misku mléka a nadrobila
rohlík.“
„Co když na ni zapomenou? Co když ji nebudou mít rádi? Co když umře hlady?“
„Neboj. Žádné co když nebude. Všechno
dobře dopadne. Už máme slíbené koťátko. To
si u nás zvykne a my ho budeme mít stejně rádi.
Bez kočky se žít nedá. Lezly by po nás myši.“
Na klíně se zavrtěl malý spáč. Otevřel oči
dokořán. Rozhlížel se kolem nádhernými kukadly orámovanými dlouhými, hustými, černými
řasami. Snědý obličej ozářil šťastný úsměv. Na
tvářích vykouzlil dolíčky.
„Jééé, myšičky! My budeme mít myšičky?
Mám rád myšičky. Mají dlouhé ocásky. Budeme
si s nimi hrát.“
Dana se odporem otřásla. Fuj, myši! Kdyby
řekl žabičky, ale myši?
„Ty hloupý kluku! Myši nejsou na hraní. Mají
jedovaté ocásky a koušou. A také je to potrava
pro kočky.“
„Jaká potrava? Co je potrava? Otráví kočky?“
„Ale ne, Jeníčku. Potrava je jídlo. A ty, Danuško, už běž. Tatínek tě naloží a pojedeme.
ÒþHWQtILUPD
JUDr. Ivana Lorenzová
Bc. Alexandra Ekrtová
Poskytuji SUiYQtVOXåE\YREODVWLREþDQVNpKR
rodinného, obchodního, pracovního a správního práva,
QDEt]tPVHSLVYãHFKGUXKĤVPOXY
]DVWXSRYiQtSĜHGVRXG\DMLQêPLRUJiQ\SUiYQtNRQ]XOWDFH
DWRSRSĜHGFKR]tWHOHIRQLFNpGRKRGČYþDVHGOH9DãHKRSRåDGDYNX
nabízí
YHGHQtGDĖRYpHYLGHQFH~þHWQLFWYt'3+PH]G
VNODGĤDSRGSĤUQêFKHYLGHQFtGOHSRåDGDYNĤ]iND]QtND
3RERþND9DOWLFH1iPČVWt6YRERG\
email:[email protected]
jsou jim takové hlouposti k smíchu. Ale pan
Kubík se směje pořád.
Dobře naladěný muž se otočil zpět k mamince a snažil se ji udobřit.
Tel: 608 676 952, email: [email protected]
kontakt 602 24 98 18
14
Ať se nestěhujeme do tmy,“ ukončila hovor maminka. Viděla, jak Daně blýskají oči vztekem.
Vždycky se vztekala, když se cítila bezmocná.
Jeníček je přece ještě malý a všemu nerozumí.
Anebo.
Na plácku se minulý srpen konala obrovská
slavnost dožínek. Po roce sucha a bídy se toho
léta urodilo dost obilí. Z prken vytvořený parket,
chvojím a věnci klasů ozdobené sloupky a strop,
stoly se židlemi a lavice, dechová hudba, víno
a veselí zůstaly v paměti jako živé vzpomínky.
6.
Cesta ubíhala a než se nadáli, jeli kaštanovou
alejí. Za ní bylo vidět řady vagonů a lokomotiv.
To se už blížili k novému domovu. Objeli nádražní budovu a asi tak dvě stě metrů za ní se
zastavili. Chvíli se nikdo nehýbal. Oči všech si
zvykaly na nové prostředí.
dům ze kterého se stěhovali, dnes dům paní Evy Vozárové
Tatínek zamkl dům, naložil chlapcovu stoličku a tašku s knihami. Danu posadil na židli
vtěsnanou mezi bočnici a příborník a podal jí
panenku. Seděla tam jako na rozhledně. Rozhlížela se po okolí. Všechno jí něco připomínalo.
hmotám a kovu, na který navíc reagují elektrizujícím způsobem. Velmi důležitá je pro ně
místnost, kde by se cítily samy sebou, bez
omezujícího vlivu ostatních. Pokud nebude v
bytě Ryb zvládnutý princip vody a světla hrozí,
že sklouznou k sebedestrukci, což se projeví
závislostí na alkoholu či tabáku.
Nejvhodnější barvou je pro Ryby bílá. Má na
ně magnetizující a léčivé účinky. Měly by si jí
proto v bytě dopřát co nejvíce.
Z vůni je stabilizuje jasmín, vůně jara a mořské soli. Taky koupelna je důležitou místností,
kde si dokáží odpočinout. Ideální je pohodlná
velká vana a příjemné obklady teplé starorůžové barvy nebo odstínu mořských řas.
Ryby by se měly vyhýbat černé a šedé, která
je deprimuje. Jsou citlivé na příliv a odliv a
barometrický tlak. V ložnici by mělo být chladněji a během spánku by hlava měla směřovat
zásadně na západ. Byt by měl být situován na
severovýchod nebo severozápad.
zdroj: internet
5.
Arktické mrazy
Klášterní zahrada byla od silnice oddělena
nízkou zídkou.
Mnohokrát si na ni vylezli, ale skočit dolů se
báli. Bylo to příliš hluboko pod úrovní. Ovšem
často ji obíhali. V rohu zahrady u silnice si kdosi
dávno vybudoval vinný sklep. Měl vysoké dveře
a nad nimi hledaly děti často útočiště. Zejména,
když šel opilý Martin Krupica z hospody. Houf
kluků za ním se mu poškleboval.
„Martin Krupica, hotová opica! Martin Krupica …“
Shýbal se pro kamení a posměváčci s
pištěním utíkali do bezpečné vzdálenosti. Byl
to vlastně nešťastný člověk, který se vrátil z
cizinecké legie se skleněným okem. V hospodě
pak za pivo předváděl, jak si umí nožem oko
vydloubnout.
Danuška se ho bála. Vždycky, když se přiblížil, vylezla s bráškou nahoru na sklep a tam
počkali, až se Martin odpotácí.
Mezi zahradou a sýpkou vedla cesta dolů
k plácku. Tam o kus dál stál jakýsi vojenský
transportér.
„Pojď, podíváme se dovnitř,“ lákal ji Jeníček a
šplhal se nahoru. Zevnitř vykoukla ježatá hlava.
„Co tu chcete, špunti? Upalujte. To není nic
pro vás.“
„Nejsme špunti,“ nedal se odbýt Jeníček a
postavil se na pás.
„Chceme si to jenom prohlédnout. To je z
války, že?“ smířlivě navázala Dana.
Kluk se s nimi už dál nebavil a otráveně odešel. Co kdyby někdo viděl, že je tam s malými
dětmi. To by se úšklebkům nevyhnul. Ať si to ti
usmrkánci prohlédnou, ale bez něj.
Koleje, dům, dvůr, zahrada. Koleje, dům, dvůr,
zahrada… Pohledy se vracely znovu a znovu.
„Tak vystupujte, mládeži! Jste doma,“ zahlaholil pan Kubík.
„Jsou tu nějaké děti?“ vyzvídala Dana a už
předem se obávala odpovědi.
„Asi ne. Možná časem. Ale stejně budete
chodit do školky,“ slíbil tatínek.
„Budeme chodit do školky. Budeme chodit
do školky,“ zazpívaly si děti a vesele poskakovaly.
„Počkejte, uklidněte se. Ještě jednu důležitou
věc vám musím říct. Podívejte se, jak blízko jsou
koleje. Vy k nim nesmíte. Alespoň do té doby
ne, než si s vámi o nich pořádně promluvím. Je
to nebezpečné, rozumíte?“
„Ano, ano,“ děti horlivě přikývly.
„Tak a teď už hurá do práce. Všichni kromě
Asty,“ poručil tatínek.
Táňa Tichá
Příště: "Nádraží"
Interiér podle zvěrokruhu
Ryby neurazíte vodní fontánkou
(21.2. - 20.3.)
Poslední znamení zvěrokruhu je vodní
a vládne mu planeta Neptun. Je to vládce
moří, a tak není divu, že Ryby milují vodu a
vše co je s ní spojeno. Rybám se líbí kapradiny, květinové zahrádky s jezírky, skalničky,
škeble jako doplňky do bytu nebo alespoň
keramický vodopád na elektřinu, který umístí
vedle pohovky, kde relaxují. Smyslové vnímání
zurčícího potůčku uprostřed mýtiny je dostane
do naprosté pohody. Keramika, skleněné
doplňky, stůl, vitráže s jemným osvětlením a
hrou barevných kontrastů je přesně tím, co
potřebují na stabilizaci mysli, ducha i srdce.
V bytě by neměla chybět hudba a vůně. Obojí
je stabilizuje. Měkké tvary a hebkost dotyku
je pro ně rovněž důležité, neboť vše nasávají
celým tělem jako houba.
Ryby by se proto měly vyvarovat umělým
15
Českou republiku i moravu zachvátily
neobvykle tuhé mrazy, které prý hned tak
neodejdou. Podle Meteopressu by až do 10.
února měly zejména na severu vydržet teploty
pod hranicí -20°C.
Co to vlastně je arktický mráz a odkud k
nám přišel?
Meteorologie definuje tzv. arktický den, což
je den, kdy teplota vzduchu během 24 hodin
nevystoupí přes -10°C.
Arktické mrazy přineslo zesílené studené
kontinentální východní proudění, které se k
nám dostává kolem mohutné tlakové výše se
středem nad Ruskem.
Vypadá to vypadá, že mrazy na našem
území budou minimálně až do půlky února.
Nejchladněji by mělo být na severovýchodě
a severu území. I v nižších polohách tu bude
po ránu až -20°C.
Podobně silné mrazy panovaly u nás například v zimě roku 1984/85 a 1996/1997.
Nejnižší teploty vzduchu byly naměřeny v horském údolí osady Jizerka v Jizerských horách
v nadmořské výšce 855 metrů, rtuť teploměru
tam za posledních 30 let klesala nejníže v
letech 1985 k -41,4°C.
Arktické dny jsou jinak u nás v nížinách ojedinělým jevem, vyskytují se zejména v lednu.
Čeká nás bohužel nadále holomráz, žádné
sněžení se neočekává. Naopak má být slunečno. Nicméně holomrazy jsou horší v tom,
že půda hlouběji promrzá a hrozí tak ztráty pro
zemědělce u ozimých plodin. Rovněž lesní zvěř
je ohrožena nedostatkem vody.
Také Vám může při slunečné obloze připadat pocitová teplota vyšší a při delším setrvání
venku a nevhodném oblečení hrozí omrzliny,
tak dávejte pozor hlavně na děti a starší lidi
a dobře se oblékejte.
-ipv-
Knail
NEHTOVÉ STUDIO
Bouchnerová Kristýna
mobil +420 737199445
www.Knail.cz
K plesové sezóně ...
Zákaznice:
"Chtěla bych koupit muži pěknou kravatu, která by zvýraznila jeho oči."
Prodavačka:
"Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, jen je třeba ji dobře utáhnout!"
A citát měsíce:
„Netrapte se pro ty, kteří vás pomlouvají za zády.
Znamená to, že jste krok před nimi a oni tudíž
v dokonalé pozici, aby vám mohli políbit prdel ...“
Nadčasové verše
Poznáte autora, než se dočtete do konce?
(Pokud ne, tak se tím netrapte, já ho také nepoznala)
Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak dme se pýchou pouhý parazit,
jak pokřiví se každá dobrá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak lidskou slušnost korumpuje moc,
jak zchromlá vláda na nás bere bič,
jak blbost zpupně schopným poroučí,
jak prostá pravda je všem jenom pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě,
jen nemuset tím sbohem dát i tobě!
Pokud Vás oslovila aktuálnost básně a ptáte se, který mladý talentovaný autor dokázal tak přesně vyjádřit naši prohnilou dobu, pak vězte,
že to byl William Shakespeare a tento jeho sonet je starý již 400 let.
Co z toho tedy plyne? Že neprožíváme žádnou krizi identity, kultury,
vztahů a čehokoli dalšího. Pravda je, že lidé jsou, alespoň soudě dle
velkého mistra, pořád stejní.
Tak hlavu vzhůru, protože lepší už to asi nebude!
Hezký únor a nezmrzněte ...
Pavlína Vlková, šéfredaktorka
Děkuji všem přátelům a známým
za doprovod zesnulého pana
Jaroslava Krbečka
na jeho poslední cestě.
Poděkování patří panu Jiřímu
Špačkovi, za hodnocení manželovy
životní dráhy, dále A. Molčíkové a
Pohřební službě pana J. Chromého.
Inzerce, P.R. článek, logo
ve Valtickém zpravodaji 2012
Ceny inzerce a P.R. článků:
celá stránka:
2.500,- Kč / 1 vydání
1/2 stránky:
1.250,- Kč / 1 vydání
1/3 stránky:
835,- Kč / 1 vydání
1/4 stránky:
625,- Kč / 1 vydání
1/8 stránky a menší:
310,- Kč / 1 vydání
řádková inzerce:
150,- Kč / 1 vydání
Ceny loga:
logo firmy do velikosti 15 cm2: 1.200,- Kč/rok
(větší – dle dohody)
Uzávěrka příštího čísla 29. února 2012
Eva Krbečková s rodinou
"ELEKTRIKÁŘ"
Vítězslav Krčka
602 722 322
E-mail: [email protected]
Elektoinstalace a hromosvody
Ivan Bilkovič
Za Tesárnou 779
Valtice
606 755 550, 519 352 256
www.valtice.cz/vinoteka
[email protected]
Valtice
Mikulovská 175
mobil: +420 775 114 207
mobil: +420 731 114 205
[email protected]
www.kvetiny-hanke.cz
• řezané a hrnkové květiny
• svatební floristika
• smuteční kytice
• suchá vazba
• keramika a dárkové zboží
• donášková služba
Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH
tel.: 539 085 100-3 | www.freebone.cz | www.freebone.eu | [email protected]
VALTICKÝ ZPRAVODAJ
měsíčník, ročník XXXIII.
prodejné, cena 5.- Kč
vydává Občanské sdružení Valtice, IČO 48452505, náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E 11608. Redakce: 691 42 Valtice, Nám. Svobody 4.,
Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková 739 555 011, schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC
Předplatné: M. Crhonková, tel. 721 839 473. E-mail [email protected], [email protected], internet http://www.valtice.cz/vz. únorové číslo, vyšlo 6.2.2012
16
Download

Valtice a milosrdní bratři