 Akreditovaná instituce MV ČR •
 Akreditované semináře MV ČR • Akreditované semináře MPSV ČR•
KATALOG SEMINÁŘŮ
SRPEN 2015
www.profesim.cz
FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ
Chcete, aby pro Vás byl seminář cenově výhodnější a současně jste kvalitně
vzdělávali zaměstnance? Uspořádáme pro Vás zakázkový seminář:
- přímo ve Vaší organizaci
- na místě Vámi určeném
- nebo školicí prostory zajistíme ve Vaší blízkosti.
Můžete se domluvit i s jinou organizací v okolí a uspořádáme pro Vás společný
seminář.
Jak postupovat? Sdělte nám základní údaje a e-mailem obdržíte zpracovanou
nezávaznou cenovou nabídku.
Při výběru Vám může pomoci nejžádanější přehled témat zakázkových seminářů:
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
Úprava dokumentů (revize normy)
Nový občanský zákoník – základní pojmy a změny
Nový občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Úvod do problematiky sociálních dávek
Úspěšná komunikace
Konflikty a jejich zvládání
Asertivita – neříkejte ano, když chcete říci ne
Jaké základní údaje zaslat:

téma semináře

požadovaný měsíc konání

předpokládaný počet účastníků
Kontaktujte nás:

e-mailem: [email protected]

telefonicky: 725 593 053
Těšíme se na spolupráci s Vámi při zajišťování zakázkových seminářů.
www.profesim.cz
2
ÚPRAVA DOKUMENTŮ
(PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910)
15097 v. s.
Přednáší Mgr. Eva Stránská, Ph.D.
Lektorka, specialistka na český jazyk, absolvovala doktorský studijní program
Pedagogika se zaměřením na český jazyk, pracovala jako vedoucí Referátu
celoživotního vzdělávání na Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci, působila
jako koordinátorka podpůrných vzdělávacích aktivit pro akademické pracovníky.
Termín: úterý 18. srpna 2015, 9.00-13.30 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
 Formální úprava písemností podle aktuální normy, tj. ČSN 01 6910 Úprava
dokumentů zpracovaných textovými procesory (účinná od 1. srpna 2014).
Šablony pro různé typy písemností v úřední a obchodní praxi. Jednotný vizuální
styl. Zásady pro psaní e-mailů, pro vytváření tabulek i pro úpravu dokumentů
doručovaných prostřednictvím datových schránek. Správné užívání interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel a číslic (včetně peněžních částek,
časových údajů, kalendářních dat apod.). Pravidla pro zvýrazňování, členění a
označování textu a jeho částí. Zásady pro psaní titulů. Časté prohřešky proti
pravidlům českého pravopisu. Důraz na stylistiku češtiny: administrativní,
publicistický, hospodářský a jednací styl (akcent na vhodné stylistické obraty pro
psaní zápisů z jednání). Nevhodná slova na konci řádku a význam mezer v textu.
www.profesim.cz
3
PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ - PROFESIONÁLNÍ
IMAGE
15098 v. s.
Přednáší Ing. Radka Sobotková
Konzultantka v oblasti image a etikety, vizážistka, lektorka v řadě projektů na
podporu profesního a osobnostního rozvoje.
Termín: úterý 18. srpna 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.700 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
 Image, první dojem.
 Tvorba profesionální image (péče o vzhled, profesionální dojem, úroveň
oblékání).
 Neverbální komunikace - držení těla, mimika, oční kontakt, gesta.
 Verbální komunikace - rychlost mluvení, hlasitost, tón hlasu.
 Vzhled – pravidla v profesionálním oblékání, výběr oblečení, barvy (vliv,
význam, vhodnost volby barev a jejich kombinace).
 Osobní styl – vytvoření vhodného profesionálního šatníku, efektivní využití,
časté chyby v oblékání, prohřešky v oblékání, které uškodí image.
 Základní pravidla společenského chování – pozdrav, podání ruky,
představování, přednosti.
 Společenská významnost (společensky významný člověk, méně společensky
významný člověk).
 Tituly – uvádění při představování, v korespondenci.
 Telefonování, oslovování, vizitky.
www.profesim.cz
4
ZÁKON O KONTROLE (KONTROLNÍ ŘÁD),
FINANČNÍ KONTROLA
15107 v. s.
Přednáší Ing. Bc. Michal Sklenář
V současné době působí na Úřadu vlády České republiky v Odboru interního auditu
a kontroly, v minulosti pracoval v soukromém sektoru na pozici Senior konzultanta,
kde plnil funkci přizvané osoby dle zákona v oblasti veřejnosprávních kontrol pro
různá ministerstva, týkajících se převážně operačních programů spolufinancovaných EU, dříve na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR na pozici
garanta kontrol při zastávání funkce zástupce vedoucího oddělení Kontrol na místě.
Termín: pondělí 24. srpna 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.650 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditace MV ČR probíhá
Program:










Legislativa a pojmy.
Druhy a typy kontrol.
Kontrolní skupina.
Proces kontroly.
Kontrolní metody.
Rozsah působnosti kontrolního řádu.
Průběh kontroly (příprava, zahájení, průběh a ukončení kontroly).
Práva a povinnosti kontrolního orgánu/kontrolované osoby.
Správní delikty.
Praktické příklady (pověření, protokol o kontrole, námitky).
Seminář je určen pro pracovníky provádějící kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole, který od 1. ledna 2014 nahradil zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ale
i pro subjekty kontrolované orgány veřejné správy.
Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou kontroly vykonávané v rámci
veřejné správy včetně praktických příkladů a výkladu částí zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
www.profesim.cz
5
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – MAJETEK, PRÁVNÍ
VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ
15108 v. s.
Přednáší JUDr. Eva Dobrovolná
Vyučuje občanské právo na Masarykově univerzitě v Brně, v praxi pracuje jako
asistentka soudce Nejvyššího soudu, pravidelně publikuje a účastní se konferencí
v oboru občanského práva.
Termín: úterý 25. srpna 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.650 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci
hmotné, nehmotné. Věci movité, nemovité. Příslušenství a součást věci, stavba jako
součást pozemku.
Obecný úvod do věcných práv: Principy věcných práv (§ 976-978). Držba a její
ochrana (§ 987-1010). Veřejné seznamy (§ 980-986).
Vlastnické právo, jeho nabývání a pozbývání: Předmět vlastnického práva,
oprávnění vlastníka, rozhrady, nezbytná cesta, sousedská práva, určení hranic mezi
pozemky. Původní způsoby nabývání vlastnického práva (nález
§ 1051–
1062, vydržení § 1089-1098, přivlastnění § 1045-1050). Odvozené způsoby nabývání
vlastnického práva (převod § 1099-1105). Převod vlastnického práva k movité věci –
koupě, darování. Převod vlastnického práva k nemovité věci – koupě, darování.
Ochrana vlastnického práva (tzv. vlastnické žaloby). Zánik vlastnického práva (zejm.
vyvlastnění a použití věci za náhradu).
Podílové spoluvlastnictví: Základní principy a změny v novém občanském zákoníku.
Věcná práva k věci cizí: Věcná břemena, tj. služebnosti a reálná břemena
(§ 12571308). Zástavní právo.
Bytové spoluvlastnictví (§ 1158-1222): Principy bytového spoluvlastnictví. Pojem
jednotka.
Katastr nemovitostí: Změny obsažené v novém občanském zákoníku (materiální
publicita, poznámka spornosti). Nový katastrální zákon.
www.profesim.cz
6
ÚVOD DO TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE
15111 v. s.
Přednáší Mgr. Renata Václavková
Působí jako kouč a psychoterapeut. Absolvovala Ostravskou univerzitu
ve studijním oboru Sociální práce s poradenským zaměřením, dále Psychoterapeutický výcvik Umění pomáhat, Umění terapie a Systemickou supervizi a
koučování. Jako lektorka měkkých dovedností pracuje již 14 let – pro pracovníky
v sociálních službách, firemní zaměstnance, pedagogy apod.
Termín: úterý 25. srpna 2015, 9.00-15.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR
Program:
 Týmová spolupráce - pojem. Tým, skupina. Specifika týmové spolupráce
v sociálních službách. Cvičení - silné stránky, rezervy. Zpětná vazba.
 Cvičení - jaké cíle má Váš tým? Způsob komunikace v týmu. Proč dělám to, co
dělám? Diskuse o motivaci k práci. Synergický efekt - cvičení.
 Individuální plánování a týmová práce. Role klíčového pracovníka. Cvičení
- aktivita z praxe, kde se uplatní prvky týmové spolupráce. Aplikace do praxe.
Cíl: Účastníci semináře získají orientaci o základních prvcích týmové spolupráce.
Ozřejmí si důležitost synergického efektu při práci s klientem sociálních služeb.
Dále se účastníci vzájemně obohatí vlastními zkušenostmi týmové spolupráce a
vyzkouší si způsob týmové spolupráce přímo na semináři mezi sebou.
www.profesim.cz
7
ČEŠTINA NENÍ DŘINA – PÍSEMNÝ PROJEV
NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY
15099 v. s.
Přednáší Mgr. Eva Stránská, Ph.D.
Lektorka, absolvovala doktorský studijní program Pedagogika se zaměřením na
český jazyk, pracovala jako vedoucí Referátu celoživotního vzdělávání na Rektorátu
Univerzity Palackého v Olomouci, působila jako koordinátorka podpůrných
vzdělávacích aktivit pro akademické pracovníky.
Termín: čtvrtek 20. srpna 2015, 9.00-13.30 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
 Úvod do problematiky.
 Práce s odbornou literaturou: slovníky spisovné současné češtiny, pravidla
českého pravopisu, ostatní publikace věnované češtině, online zdroje.
 Pravopisné zásady češtiny optikou jejího každodenního uživatele a nejčastější
prohřešky proti spisovné normě.
 Čeština v úřední korespondenci: dovednosti stylizovat úřední písemnosti a
e-maily, zásady pro psaní interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel a
číslic.
 Grafické prostředky: písmo, členění textu, označování částí textu, tvorba
tabulky.
 Úřední korespondence z hlediska formální a grafické úpravy: úprava
písemností v praxi podle aktuální normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů
zpracovaných textovými procesory (účinná od 1. srpna 2014) – struktura
obchodního a úředního dopisu včetně elektronické komunikace.
www.profesim.cz
8
ASERTIVITA – NEŘÍKEJTE ANO,
KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE
15109 v. s.
Přednáší Mgr. Soňa Coufalová
Specialistka v oblasti pedagogiky a psychologie, má několikaleté zkušenosti
v oblasti rozvoje osobnosti.
Termín: čtvrtek 27. srpna 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Seminář je zaměřen na získání dovedností asertivní komunikace a nácvik
konkrétních situací.
Cíle semináře:
 Umět prosadit svůj oprávněný požadavek.
 Umět říkat „NE“.
 Umět požádat druhého o laskavost bez pocitu trapnosti.
 Umět odmítnout druhého bez pocitu provinění.
 Umět se prosadit, obhájit svá práva.
 Naučit se zvládat konfliktní a problémové situace.
 Posílit sebejistotu a sebedůvěru.
 Naučit se zvládat agresivní a manipulativní jedince.
www.profesim.cz
9
ÚVOD DO TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE
15110 v. s.
Přednáší Mgr. Renata Václavková
Působí jako kouč a psychoterapeut. Absolvovala Ostravskou univerzitu
ve studijním oboru Sociální práce s poradenským zaměřením, dále Psychoterapeutický výcvik Umění pomáhat, Umění terapie a Systemickou supervizi a
koučování. Jako lektorka měkkých dovedností pracuje již 14 let – pro pracovníky
v sociálních službách, firemní zaměstnance, pedagogy apod.
Termín: čtvrtek 27. srpna 2015, 9.00-15.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR
Program:
 Týmová spolupráce - pojem. Tým, skupina. Specifika týmové spolupráce
v sociálních službách. Cvičení - silné stránky, rezervy. Zpětná vazba.
 Cvičení - jaké cíle má Váš tým? Způsob komunikace v týmu. Proč dělám to, co
dělám? Diskuse o motivaci k práci. Synergický efekt - cvičení.
 Individuální plánování a týmová práce. Role klíčového pracovníka. Cvičení
- aktivita z praxe, kde se uplatní prvky týmové spolupráce. Aplikace do praxe.
Cíl: Účastníci semináře získají orientaci o základních prvcích týmové spolupráce.
Ozřejmí si důležitost synergického efektu při práci s klientem sociálních služeb.
Dále se účastníci vzájemně obohatí vlastními zkušenostmi týmové spolupráce a
vyzkouší si způsob týmové spolupráce přímo na semináři mezi sebou.
www.profesim.cz
10

Přihlášení na seminář:
1.
2.
3.
on-line přihláškou na www.profesim.cz
e-mailem na [email protected] (vypište - název semináře, v. s.,...)
telefonicky: 723 772 709, 725 593 053
Úhrada kurzovného:
1.
2.
bankovním převodem na číslo účtu 222914617/0300 – na základě Vaší
přihlášky Vám zašleme na e-mail zálohovou fakturu
v hotovosti v den konání semináře
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ:
Název semináře:…………………………………………………………………v. s.…….........................
Účastník - jméno, příjmení, titul (u akreditovaných seminářů i datum a místo narození):
1………………………………………………………..……………………………………………….................
2………………………………………………………..……………………………………………….................
Název organizace:………………………………………………………………………...........……….......
Ulice, obec, PSČ:…………………………………………………………………………………………..…
IČ:…………………………………………………………DIČ:…………………………………………..........
Tel.:………………………………………………………E-mail:……………………………………….....…
Kurzovné uhradím:
bankovním převodem
hotově
Obchodní podmínky:
 Objednavatel akceptuje obchodní podmínky pořadatele závazným přihlášením
účastníka(ů) na seminář. Uzávěrka přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním
semináře, později se lze přihlásit jen po telefonické domluvě.
 Na základě přijaté přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail potvrzení o přijetí
přihlášky a zálohovou fakturu k úhradě kurzovného. Daňový doklad s vyúčtováním
obdržíte u prezence v den konání semináře. Při platbě v hotovosti obdržíte i příjmový
pokladní doklad.
www.profesim.cz
11
 Objednavatel se zavazuje uhradit platbu bankovním převodem nejpozději
2 pracovní dny před seminářem na číslo účtu pořadatele 222914617/0300, případně
v hotovosti v den konání semináře.
 Pořadatel je plátce DPH 21 %. Dle zákona o DPH je kurzovné u akreditovaných
seminářů pro všechny účastníky osvobozeno od DPH.
 Prezence začíná v 8.30 h.
 Součástí většiny seminářů jsou písemné materiály zpracované lektorem a každý
účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře.
 Změna termínu, místa konání, lektora nebo zrušení semináře je z organizačních
důvodů vyhrazeno.
 Přihlášením na seminář dává účastník souhlas s pořízením fotografií ze semináře a
jejich případným vložením na webové stránky www.profesim.cz.
 Čas ukončení je předpokládaný, závisí na počtu dotazů a rozvinutí diskuse.
 Osobní údaje mohou být využity pro marketingové účely výhradně naší vzdělávací
agenturou. Nebudou poskytovány třetím osobám.
 Objednavatel souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek seminářů na e-mail uvedený
na přihlášce (dle z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).
Zasílání lze kdykoliv na Vaši žádost zrušit (e-mailem, telefonicky nebo poštou).
 Pokud se již přihlášený účastník nebude moci z vážných osobních důvodů zúčastnit
semináře, má možnost: a) vyslat za sebe náhradníka, b) vybrat si náhradní seminář
v průběhu roku, c) jestliže změnu nahlásí nejpozději 1 pracovní den před jeho konáním,
vrátíme kurzovné zpět na daný účet.
Vzdělávací agentura PROFESIM® - Ing. Simona Sedláčková,
Sídlo: Rychtářov 123, 682 01 Vyškov
IČ: 86955152
DIČ: CZ7755284680
tel.: 723 772 709, 725 593 053
e-mail: [email protected], [email protected]
Kancelář: Puškinova 409/63, 682 01 Vyškov
Katalog vydán ke dni 2. 4. 2015. Nabídka seminářů je průběžně doplňována.
Aktuální informace naleznete na www.profesim.cz.
www.profesim.cz
12
Download

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015