Průvodce prváka
Jak na studium
na opavských součástech
Slezské univerzity
Opava 2012
- verze 2 -
Obsah:
Úvodní slovo
5
Základní informace o univerzitě
Fakulty Slezské univerzity v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Fakulta veřejných politik v Opavě
Matematický ústav v Opavě
6
6
6
6
7
7
Důležité kontakty
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Fakulta veřejných politik
Matematický ústav v Opavě
8
8
9
11
13
Studium na Slezské univerzitě
Harmonogram akademického roku
Informační systémy
IS/STAG
Přihlášení do IS STAG
Univerzitní pošta (e-mail)
Karta studenta
Skripta a studijní materiály
Stipendia
Studijní předpisy
Studium v zahraničí
15
15
15
15
16
16
16
17
18
18
19
Ubytování a stravování
Studijní oddělení Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Studijní oddělení Fakulty veřejných politik
Studijní oddělení Matematického ústavu
20
21
22
23
Důležité základní pojmy
24
3
Kultura
Divadla
Festivaly
Galerie
Kluby
Kina
29
29
30
31
32
33
Sportovní aktivity
Bowling v Opavě
Fitcentra
34
34
36
Užitečné informace
Bankomaty
Antikvariáty
Knihkupectví
Skripta
43
43
46
47
50
Spolky
Bludný kámen
Historický klub
Komorní pěvecký sbor
Měsíčník Třicet.cz
51
51
52
53
54
Stravování
Pizza a těstoviny
Zdravá výživa
55
55
58
Relaxační zařízení v Opavě
61
4
Úvodní slovo
Slezská univerzita v Opavě patří k nejmladším veřejným vysokým
školám v České republice. Vznikla v roce 1991, dvě její fakulty (původně
Filozofická v Opavě a Obchodně podnikatelská v Karviné) však byly
konstituovány již o rok dříve a jejich počáteční existenci v akademickém roce 1990-91 garantovala z pověření Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR brněnská Masarykova univerzita. Přímo v Opavě sídlí
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Fakulta veřejných politik a Matematický ústav, Obchodně podnikatelská fakulta je situována v Karviné. Na Slezské univerzitě, která je od roku 2001 individuálním členem
European University Association a od roku 2003 zakládajícím členem
Konference rektorů slezských univerzit, studuje v současné době více
než osm tisíc posluchačů. Studijní nabídka postihuje širokou a pestrou
škálu bakalářských a magisterských oborů humanitního, přírodovědeckého a ekonomického zaměření. Lze na ní studovat i umělecké obory,
a to Audiovizuální tvorbu, Kulturní dramaturgii se zaměřením na divadlo
a Tvůrčí fotografii. Absolvování doktorského studia umožňuje univerzita
v deseti oborech. V nabídce studijních příležitostí nechybí ani různé formy celoživotního vzdělávání, které lze využít nejen v Opavě a v Karviné,
ale též v konzultačních střediscích v českých krajích (v Táboře a v Trutnově). Studijní programy a specializace jednotlivých oborů umožňují
absolventům dostatečně široké uplatnění jak na trhu práce v tuzemsku,
tak v zahraničí. Tam také, díky spolupráci s vysokými školami řady zemí,
mohou posluchači absolvovat plnohodnotnou část studia.
5
Základní informace o univerzitě
Jak se univerzita člení? Kdo je rektor nebo třeba proděkan? Jaké
jsou důležité orgány, kam se můžu obrátit se stížností, návrhem nebo
podnětem?
Seznámit se s výše uvedeným může být užitečné, stejně tak jako
vědět, kde najít konkrétní budovy, učebny nebo třeba vysokoškolské
ústavy.
Fakulty Slezské univerzity v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická
součást vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky
orientovaných studijních oborů. Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných
a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou nabízeny rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích. Město nabízí specifickou
atmosféru pro studium i společenský život a bohatou nabídku kulturních
akcí i možností sportovních aktivit. Na fakultě studuje více než dva
tisíce studentů, výuku zajišťují pracovníci osmi vysokoškolských ústavů
a dvou kabinetů. je moderní a dynamická součást vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních
oborů. Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je
zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou nabízeny
rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských
institucích. Město nabízí specifickou atmosféru pro studium i společenský život a bohatou nabídku kulturních akcí i možností sportovních
aktivit. Na fakultě studuje více než dva tisíce studentů, výuku zajišťují
pracovníci osmi vysokoškolských ústavů a dvou kabinetů.
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Tato univerzitní součást si soubor těchto informací vydala sama.
6
Fakulta veřejných politik v Opavě
Fakulta veřejných politik je součástí Slezské univerzity v Opavě
od roku 2008 a tvoří ji čtyři odborná pracoviště, a to Ústav ošetřovatelství, Ústav pedagogických a psychologických věd Ústav středoevropských studií a Ústav veřejné správy a regionální politiky. Nabízí
spektrum studijních oborů, jejichž absolventi naleznou široké uplatnění
jak v sektoru veřejných služeb, od ošetřovatelství přes speciální pedagogiku po sociální práci, tak ve sféře veřejné správy a veřejných politik.
Na fakultě studuje 1500 studentů. Studium probíhá kreditovým systémem (European Credit Transfer System, ECTS), který posluchačům
umožňuje absolvovat jeho část na univerzitách v zahraničí - v Coburgu
(Německo), v Groningenu (Nizozemsko), v Opolí a ve Vratislavi (Polsko), v Bratislavě a v Prešově (Slovensko), v Koperu (Slovinsko) aj.
Matematický ústav v Opavě
Matematický ústav v Opavě je samostatnou univerzitní součástí,
jejíž postavení je rovnocenné s fakultami Slezské univerzity v Opavě.
V odborných kruzích v ČR i v zahraničí je známo a uznáváno především
pro vysokou kvalitu vědecké práce a oceňovaný individuální přístup pedagogů ke studentům. Pro zájemce o matematiku vytváří ideální zázemí, k němuž přispívá dobře vybavená knihovna i laboratoře umožňující
studium prakticky permanentně.
7
Důležité kontakty
Slezská univerzita v Opavě
Adresa
Slezská univerzita v Opavě
rektorát
Na Rybníčku 626/1
Vedení Slezské univerzity v Opavě
Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
rektor
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
prorektor pro vědu a zahraniční styky
Doc. RNDr. František Koliba, CSc.
prorektor pro rozvoj
PhDr. Radmila Dluhošová
prorektorka pro studijní a sociální záležitosti
Ing. Jaroslav Kania
kvestor
Orgány univerzity
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě
RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
předseda
Správní rada Slezské univerzity v Opavě
Ing. Zbyněk Stanjura
předseda
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě
Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
předseda
8
Koleje a menzy
Adresa
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Úsek kolejí a menz
Hradecká 665/17, 746 01 Opava
E-mail: [email protected]
Tel: +420 553 684 517
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Adresa
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
děkanát
Bezručovo náměstí 1150/13
Vedení Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
děkan
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
proděkanka pro studijní a sociální záležitosti
RNDr. Pavel Bakala, Ph.D.
proděkan pro informace a rozvoj
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
proděkan pro vědu a zahraniční styky
Ing. Mgr. Josef Svoboda
tajemník
Orgány Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Akademický senát Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
PhDr. Petr Vojtal
předseda
9
Vědecká rada Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
předseda
Odborná pracoviště Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Ústav archeologie
Ústav bohemistiky a knihovnictví
Ústav cizích jazyků
Ústav fyziky
Ústav historických věd
Ústav informatiky
Ústav lázeňství, gastronomie a turismu
Institut tvůrčí fotografie
Kabinet lektorských jazyků
Kabinet tělesné výchovy
Výzkumný ústav Centra excelence IT4Innovation
Objekty Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Bezručovo nám. 1150/13
studijní oddělení, Ústav fyziky, Ústav informatiky, Institut tvůrčí fotografie, Výzkumný ústav Centra excelence IT4Innovation
GPS: 49°56‘6.710“N, 17°53‘46.978“E
Bezručovo nám. 885/14
Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Kabinet lektorských jazyků,
prodejna knih a skript
GPS: 49°56‘8.812“N, 17°53‘49.185“E
Hauerova 728/4
Kabinet tělesné výchovy
GPS: 49°56‘12.959“N, 17°53‘52.018“E
Hradecká 665/17
Úsek kolejí a menz
10
GPS: 49°55‘58.836“N, 17°54‘5.641“E
Masarykova 343/37
Ústav archeologie, Ústav bohemistiky a knihovnictví, Ústav cizích jazyků, Ústav historických věd, knihovny, Asociace studentů a přátel Slezské univerzity
GPS: 49°56‘11.735“N, 17°54‘15.494“E
Vávrovická 244/44, Vávrovice, 747 07 Opava
koleje
GPS: 49°57‘46.148“N, 17°52‘17.678“E
Hradecká 665/17
koleje
GPS: 49°55‘58.836“N, 17°54‘5.641“E
Fakulta veřejných politik
Adresa
Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik
děkanát
Olbrichova 625/25
Vedení Fakulty veřejných politik v Opavě
Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
děkan
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční styky a informace
a zastupující proděkanka pro rozvoj
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
proděkanka pro studijní a sociální záležitosti
a zastupující proděkanka pro vědu a výzkum
Ing. Josef Vícha
tajemník
11
Orgány Fakulty veřejných politik v Opavě
Akademický senát Fakulty veřejných politik v Opavě
PhDr. Jiří Sedláček
předseda
Vědecká rada Fakulty veřejných politik v Opavě
Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
předseda
Odborná pracoviště Fakulty veřejných politik v Opavě
Ústav ošetřovatelství
Ústav pedagogických a psychologických věd
Ústav středoevropských studií
Ústav veřejné správy a regionální politiky
Objekty Fakulty veřejných politik
Olbrichova 625/25
děkanát
GPS: 49°56‘18.251“N, 17°53‘53.114“E
Bezručovo nám. 885/14
studijní oddělení, Ústav pedagogických a psychologických věd, prodejna
knih a skript,
Studentské politologické fórum
GPS: 49°56‘8.812“N, 17°53‘49.185“E
Hauerova 728/4
Ústav ošetřovatelství
GPS: 49°56‘12.959“N, 17°53‘52.018“E
Hradecká 665/17
Úsek kolejí a menz, Ústav středoevropských studií, Ústav veřejné správy
a regionální politiky
12
GPS: 49°55‘58.836“N, 17°54‘5.641“E
Masarykova 343/37
knihovna
GPS: 49°56‘11.735“N, 17°54‘15.494“E
Vávrovická 244/44, Vávrovice, 747 07 Opava
koleje
GPS: 49°57‘46.148“N, 17°52‘17.678“E
Hradecká 665/17
koleje
GPS: 49°55‘58.836“N, 17°54‘5.641“E
Matematický ústav v Opavě
Adresa
Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
sekretariát
Na Rybníčku 626/1
Vedení Matematického ústavu v Opavě
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
ředitel
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
zástupce ředitele pro vědu a zahraniční styky, statutární zástupce ředitele
Doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
zástupce ředitele pro studijní záležitosti
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
zástupce ředitele pro výpočetní techniku
13
Orgány Matematického ústavu
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
předseda
Odborná pracoviště Matematického ústavu
oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic
oddělení geometrie a matematické fyziky
oddělení reálné analýzy a dynamických systémů
oddělení aplikované matematiky
Objekty Matematického ústavu
Na Rybníčku 626/1
studijní oddělení, sekretariát ústavu, sídlo všech pracovišť, poslucháren
i laboratoří, odborná knihovna
GPS: 49°56‘19.680“N, 17°53‘52.800“E
Hradecká 665/17
Úsek kolejí a menz
GPS: 49°55‘58.836“N, 17°54‘5.641“E
14
Studium na Slezské univerzitě
Rovnýma nohama rovnou do života. I tak se s trochou nadsázky dá
hovořit o studiu na vysoké škole, které představuje soubor povinností,
jejichž opomenutí může mít někdy fatální důsledky. Proto je dobré se
hned na začátku s pravidly seznámit.
Základním tiskovým orgánem pro studenty je studijní oddělení (vždy
na příslušné fakultě nebo součásti), se kterým každý student během
akademického roku komunikuje. Dávno je pryč doba nástěnek, elektronická komunikace významně usnadňuje práci, každý přijatý student má
k dispozici univerzitní e-mail, kam mu jsou pravidelně zasílány aktuální
informace. Přes informační systém STAG se provádí registrace předmětů, zápisy na zápočty a zkoušky a je zde možné také průběžně kontrolovat výsledky svého studia.
Nedílnou součástí jsou i informace k získání materiálů ke studia
a informace o místech s možností připojení k internetu. Prioritní jsou
také otázky kde spát a kde se stravovat, na jaká stipendia má student
nárok, případně jaké jsou možnosti studia v zahraničí.
Harmonogram akademického roku
Jedná se o časový rozvrh, který vymezuje začátek akademického
roku, počátek a konec zimního a letního semestru, období výuky, zkušební období, dobu prázdnin a další důležité termíny. Harmonogram
na daný akademický rok je k dispozici na webových stránkách www.slu.
cz/slu/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku.
Informační systémy
Správu všech informačních systémů (IS) na univerzitě zajišťuje
Centrum informačních technologií (CIT). Veškeré podstatné informace,
které potřebujete vědět o informačním prostředí univerzity, naleznete
na webu help.slu.cz.
IS/STAG
Jedná se o informační systém, který je využíván univerzitou k administraci studijní agendy. Zabezpečuje činnosti od přijímacího řízení až
15
po vydání diplomu. Studenti mohou využít aktivní (zadání osobního čísla + hesla) i pasivní (není požadováno heslo) přístup k IS/STAG. Pouze při aktivním přístupu je studentovi umožněno měnit data. Přístup
do IS/STAG naleznete na stránkách fakulty nebo na adrese stag.slu.cz.
Přihlášení do IS STAG
Do IS se vždy přihlašujete svým uživatelským jménem: studentské
číslo, např.: f123456 (na začátku malé písmeno „o“) a heslem: x +
rodné číslo, např.: x1234567890. Při prvním přihlášení do systému je
třeba heslo změnit.
Univerzitní pošta (e-mail)
Každému z vás je přidělena emailová schránka s vaším osobním číslem (viz výše), kterou je nutno využívat pro komunikaci v rámci studia.
Přihlašovací stránku a návody naleznete na portále nápovědy help.
slu.cz.
Karta studenta
Všem studentům je vydáván studentský průkaz ve formě čipové
bezkontaktní identifikační karty, tzv. „ID karty“. Tyto průkazy jsou vydávány ve dvou typech. Studenti si mohou vybrat - zda si nechají vyrobit
obyčejnou ID kartu, nebo mezinárodní studentskou kartu ISIC (pouze
pro studenty prezenční formy studia). Bližší informace o možnosti využití karty ISIC naleznete na: www.isic.cz.
ID kartu je zapotřebí si vyřídit IHNED po zápise ke studiu a po zahájení výuky jí nosit s sebou. Předána Vám bude v den slavnostního
zahájení studia.
Náležitosti potřebné pro vystavení Studentského průkazu:
• vyplnit „Žádost o vydání Studentského průkazu, formulář jste obdrželi u zápisu ke studiu, rovněž je k dispozici na podatelně fakulty,
na kartovém centru CIT, nebo si jej stáhněte z: http://help.slu.cz/
jis/docs/vydani_karty_student_2010.01.12.pdf
16
• vyplněnou žádost (dle návodu na druhé straně) s fotografií (35 x
45 mm) je nutno odevzdat na podatelně fakulty co nejdříve!! Pokud
máte zájem, aby vaše karta byla zároveň ISIC ID kartou, je nutno
každoročně uhradit poplatek 150 Kč (do tří pracovních dnů od podání této žádosti). Nezapomeňte 2x podepsat!
Průkaz studenta se může stát i klasickou bankovní kartou MAESTRO od Komerční banky, a.s. Pokud budete mít o tuto funkci zájem,
informace vám podá nejbližší pobočka této banky.
K čemu slouží Studentský průkaz:
• k prokazování osobní totožnosti v průběhu studia
• ke vstupu do prostor fakulty chráněných přístupovým systémem
• ve vysokoškolské menze (po vložení finanční částky) k objednávání
a hrazení jídel s dotací
• k půjčování knih, skript aj. v univerzitní knihovně (ID kartu je zapotřebí v knihovně aktivovat)
• pro tisk na školních tiskárnách aj.
Dotazy ohledně ID karet posílejte na e-mail [email protected]
Ztrátu ID karty nebo jakékoliv změny osobních údajů je zapotřebí nahlásit na kartové centrum CIT (A437). Veškeré informace k ID
kartám najdete na webových stránkách univerzity v sekci Služby nebo
přímo na adrese help.slu.cz/jis.
Skripta a studijní materiály
Skripta (studijní opory) a studijní materiály si můžete zakoupit
v prodejně skript v budově na Bezručově náměstí 885/14.
Rovněž si je možno zakoupit tyto materiály prostřednictvím e-shopu. Bližší informace naleznete na adrese: eshop.slu.cz/.
K dispozici jsou také skripta v elektronické podobě. Jejich využívání
samozřejmě podléhá autorskému zákonu a je přísně zakázáno jejich šíření. Tyto materiály naleznete na webových stránkách na adrese: www.
slu.cz/help/cz/moodle (pozor musíte být přihlášeni).
17
Po obdržení karty studenta navštivte Univerzitní knihovnu – pracoviště Opava.
Všechny důležité informace naleznete na: www.slu.cz/slu/cz/univerzitni-knihovna/pracoviste-opava/o-nas.
Stipendia
Stipendijní řád SU v Opavě, ve znění pozdějších změn, stanovuje
druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob vyplacení.
Druhy stipendií
Prospěchové stipendium – za vynikající studijní výsledky v uplynulém
akademickém roce.
Mimořádné stipendium – je přiznáno ve zvláště odůvodněných případech.
Tvůrčí stipendium – za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo
další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí.
Sociální stipendium – je přiznáno v případech tíživé sociální situace
studenta.
Ubytovací stipendium – na ubytování studentů, (bez ohledu na to, zda
jste ubytováni na kolejích školy nebo v privátu), vyplácí se za tři měsíce
zpětně (průměrně se jedná o cca 700 Kč).
Výjezdní stipendium – na podporu studia studentů vyslaných dočasně
ke studiu v zahraničí.
Studijní stipendium – na podporu studia v České republice.
Doktorské stipendium – je přiznáno studentům v prezenční formě studia v doktorském studijním programu.
Jedná se o stručný výtah základních informací ze stipendijního řádu.
Úplné znění je k dispozici na webových stránkách: www.slu.cz/slu/cz/
studium/stipendia/Stipendijni-rad/uz-stipendia-su.pdf.
Studijní předpisy
Průběh studia je vymezován právy a povinnostmi studenta, které
určuje Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě – naleznete
jej na webových stránkách univerzity v záložce Dokumenty, Základní
18
dokumenty SU - www.slu.cz/slu/cz/studium/studijni. Tento řád stanoví pravidla pro všechny typy studijních programů uskutečňovaných
jednotlivými fakultami a Matematickým ústavem v Opavě. V případě
potíží se studiem máte možnost požádat o pomoc referentky studijního
oddělení. Případně se můžete obrátit na studentské zástupce fakultního
akademického senátu.
Studijní předpisy, jimiž se řídí studium na fakultě:
• Vysokoškolský zákon
• Statut SU FPF
• Studijní a zkušební řád SU
• Stipendijní řád SU
• Disciplinární řád SU FPF
• další vnitřní předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty
Všechny výše uvedené dokumenty je možno nalézt na webových
stránkách fakulty (http://www.slu.cz/fpf/cz/studijni-oddeleni/dokumenty/predpisy).
Studium v zahraničí
Na univerzitě můžete při splnění stanovených studijních podmínek
absolvovat část studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit.
Kromě zdokonalení se v cizím jazyce tak získáte i nové a cenné vědomosti, zkušenosti, praxi a také spoustu nových přátel. Délka pobytu
na zahraničních univerzitách se pohybuje v rozmezí od 3 do 12 měsíců.
Více na stránkách jednotlivých součástí.
19
Ubytování a stravování
Ubytování je pro Vás zajištěno na ubytovnách vysokoškolských studentů, tzv. „kolejích“.
Kolej Vávrovická
Vávrovická 44, 747 07 Opava
Kontaktní osoby:
Jarmila Záhumenská, tel. 553 793 271
Eva Gašpieriková, tel. 553 684 517.
Autobusová doprava: spoj č. 216
Kolej Hradecká
Hradecká 17, 746 01 Opava
Kontaktní osoba:
Eva Gašpieriková, tel. 553 684 517
Bližší informace: www.slu.cz/fpf/cz/koleje-a-menzy/ubytovani
Stravování studentů Slezské univerzity v Opavě od 1.1.2012 je zajišťováno ve smluvních stravovacích zařízeních.
Matiční Dům (Rybí Trh 2, Opava)
Gymnázium (Komenského 5, Opava)
Stravenky Ticket Restaurant - všechna stravovací zařízení smluvních
partnerů distributora stravenek. Bezobjednávkový systém stravování.
Automaty Delikomat *) - Bezručovo náměstí 13 a 14, Opava, Masarykova 37, Opava, Hradecká 17, Opava, Hauerova 4, Opava, Vávrovická 44, Opava. Bezobjednávkový systém stravování.
Stravovací dny:
Matiční Dům: pondělí – pátek (obědy)
Gymnázium: pondělí – pátek (obědy)
Stravenky Ticket Restaurant: dle provozní doby smluvních partnerů dis20
tributora stravenek (teplé jídlo);
Automaty Delikomat: v době přístupu do objektů fakulty (studené jídlo)
Ceny stravenek (platné od 1.1.2012):
Matiční Dům (stravenka 57 Kč – oběd) 40 Kč
Gymnázium (stravenka 60 Kč –oběd) 43 Kč
Stravenky Ticket Restaurant (stravenka 50 Kč - teplé jídlo) 32 Kč
Stravenky Ticket Restaurant (stravenka 55 Kč - teplé jídlo) 38 Kč
Chipová karta (Automaty Delikomat - studené jídlo) 275 Kč.
Celková hodnota čipové karty pro odběr studené stravy činí 450,Kč s tím, že student hradí kromě 275 Kč ještě kauci ve výši 100 Kč,
kterou obdrží zpět při vrácení nepoškozené čipové karty.
Studenti všech ročníků prezenčního studia se mohou stravovat dle
vlastního výběru v příslušném stravovacím zařízení. Nákup stravenek
ve stravovacím zařízení Matiční dům, Gymnázium probíhá v objednávkovém systému poskytovatele stravování tamtéž a studenti si ho zajišťují sami včetně přihlášení. Nákup stravenek Ticket Restaurant, čipové
karty Delikomat probíhá v bezobjednávkovém systému stravování v kanceláři úseku kolejí a menz (Hradecká 17).
Stravovací zařízení se studentským menu, přijímající stravenky Ticket Restaurant: Hotel Koruna (Náměstí Republiky 17, Opava), U Tomáše (Hrnčířská 14, Opava), Retro Bar (Hrnčířská 14, Opava), Matiční
restaurace (Rybí trh 8, Opava).
Studijní oddělení Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Studijní oddělení se nachází ve druhém patře budovy na Bezručově
náměstí 1150/13. Zde se vyřizují záležitosti spojené se studiem, například potvrzení o studiu a žádosti, také se zde ověřuje plnění studijních
povinností. Veškeré žádosti podáváte na tiskopisech prostřednictvím podatelny fakulty (přízemí téže budovy). Student je dle zvoleného studijního oboru a formy studia přiřazen studijní referentce, která jej provází
po celou dobu studia na fakultě. Je velmi dobré si hned na úvod zjistit
jméno Vaší studijní referentky a kontakty.
21
Personální obsazení
Proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Vedoucí studijního oddělení, kombinované studium
Mgr. Jorga Kunčíková
1. ročník prezenční
Lucie Wernerová
2. ročník prezenční, 1. roč. prezenční (nav. mgr.), 4. roč. prezenční,
Uchazeči a přijímací řízení
Veronika Lazarová
3. ročník prezenční
Petra Moravcová
5. ročník prezenční, 2. roč. prezenční (nav. mgr.)
Linnet Davidová
Stipendia a poplatky
Kateřina Policarová
Úřední hodiny studijního oddělení
Pondělí 9.00 - 11.00, 12.00 - 14.00
Středa 9.00 - 11.00, 12.00 - 14.00
Pátek 9.00 - 11.00
V případě potřeby mohou být úřední hodiny upraveny (přijímací
řízení, státnice, promoce…). Informace o změně úředních hodin naleznete na webových stránkách fakulty a také na nástěnkách studijního
oddělení fakulty.
Studijní oddělení Fakulty veřejných politik
Studijní oddělení se nachází v přízemí budovy na Bezručově náměstí
885/14. Zde se vyřizují záležitosti spojené se studiem, například potvrzení o studiu a žádosti, také se zde ověřuje plnění studijních povinností.
Veškeré žádosti podáváte na tiskopisech prostřednictvím podatelny fakulty (přízemí téže budovy). Student je dle zvoleného studijního oboru
a formy studia přiřazen studijní referentce, která jej provází po celou
dobu studia na fakultě. Je velmi dobré si hned na úvod zjistit jméno Vaší
22
studijní referentky a kontakty.
Personální obsazení:
Proděkanka pro studijní a sociální záležitosti
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 553 684 120
Vedoucí studijního oddělení
Bc. Klára Kostřibová
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 553 684 121
Referentky
Kateřina Velecká
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 553 684 123
Zdenka Hajduková
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 553 684 122
Úřední hodiny studijního oddělení
Pondělí 9.00 - 11.00, 12.00 - 14.00
Středa 9.00 - 11.00, 12.00 - 14.00
Pátek 9.00 - 11.00, 12.00 - 14.00
V případě potřeby mohou být úřední hodiny upraveny (přijímací
řízení, státnice, promoce…). Informace o změně úředních hodin naleznete na webových stránkách fakulty a také na nástěnkách studijního
oddělení fakulty.
Studijní oddělení Matematického ústavu
Studijní oddělení se nachází v přízemí budovy Na Rybníčku 626/1.
Zde se vyřizují záležitosti spojené se studiem, například potvrzení o studiu a žádosti, také se zde ověřuje plnění studijních povinností. Veškeré
žádosti podáváte na tiskopisech prostřednictvím podatelny fakulty (přízemí téže budovy). Student je dle zvoleného studijního oboru a formy
23
studia přiřazen studijní referentce, která jej provází po celou dobu studia
na fakultě. Je velmi dobré si hned na úvod zjistit jméno Vaší studijní
referentky a kontakty.
Personální obsazení
Zástupce ředitele pro studijní záležitosti
Doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Tel: +420 553 684 672
E-mail: [email protected]
Ing. Jana Šindlerová
Tel/Fax: +420 553 684 680
E-mail: [email protected]
Úřední hodiny studijního oddělení
pondělí, středa 13.00 - 15.00
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 - 11.00
V případě potřeby mohou být úřední hodiny upraveny (přijímací
řízení, státnice, promoce…). Informace o změně úředních hodin naleznete na webových stránkách fakulty a také na nástěnkách studijního
oddělení.
24
Důležité základní pojmy
Akademický rok
Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry –
zimní a letní. Semestr se skládá z období výuky, zkouškového období
a období prázdnin. Přesné časové rozvržení si zjistíte v harmonogramu
daného akademického roku.
Forma studia
Forma studia určuje průběh studia. Nejčastější je prezenční forma,
kdy se studium (přednášky, semináře apod.) uskutečňuje v prostorách
fakulty a je očekávána fyzická přítomnost studenta ve výuce. U kombinované formy jde o kombinaci prezenční a distanční formy, zpravidla
s využitím e-learningu.
Imatrikulace
Imatrikulace je slavnostní ceremoniál, při němž student obdrží imatrikulační list. Slibem, že bude plnit studijní povinnosti při respektování
morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických
funkcionářů a že bude akademickou obec ve studiu i osobním životě reprezentovat, je slavnostně přijímán do akademické obce fakulty. U této
příležitosti je nutné společenské oblečení.
Konzultace
Jedná se o účinnou formu individuální výuky, tzv. diskuse studenta
s vyučujícím, která umožňuje vysvětlení těžších kapitol učiva nebo problémů odborné práce studentů. Termíny možných konzultací se dozvíte
při přednášce nebo jsou vyvěšeny na dveřích kabinetu daného vyučujícího.
Kredity
Student studuje vybraný obor podle schváleného studijního plánu,
ve kterém jsou uvedeny předměty. Předmětům jsou přiřazovány kredity, tj. „ jednotky“ vyjadřující míru studijní zátěže studenta. Každému
předmětu je proto přiřazen určitý počet kreditů, které student získá,
jakmile příslušný předmět absolvuje, tj. vykoná zkoušku nebo zápočet.
Pro postup do dalšího akademického roku musíte mít splněno minimálně 40 kreditů.
25
Pokud by vám chyběl jenom 1 kredit, je to důvod pro ukončení
studia. Proto si musíte sami sledovat, kolik kreditů vám chybí ke splnění
tohoto požadavku. Každý student si musí v IS STAG sám pohlídat zápis
absolvované známky, popř. zápočtu. Pokud vám budou chybět kredity
a vy nebudete mít zapsánu známku v tomto systému, riskujete tím vyloučení ze studia. Protože nejsou k dispozici fyzické indexy, je to jediný
způsob kontroly vašeho studia.
Osobní číslo
Osobní číslo je přiděleno studentovi dnem zápisu ke studiu, je platné po celou dobu studia a slouží k identifikaci studenta. Návod ke zjištění identifikačního čísla je k dispozici na webových stránkách help.slu.cz.
Promoce
Slavnostní zakončení bakalářského, navazujícího magisterského
nebo doktorského studia na vysoké škole spojené s předáním diplomu
a dodatku k diplomu o ukončení studia a přiznání vysokoškolského titulu
bakalář, inženýr nebo doktor absolventovi.
Přednáška
Přednáška je jednou ze základních forem výuky na VŠ, systematická návštěva přednášek poskytne základní představu o obsahu a souvislostech předmětu, o jeho nárocích a úskalích. Jednoznačně přispívá
k úspěšnému zvládnutí předmětu.
Rozvrhy
Informace k rozvrhu zjistíte na webových stránkách součástí (odkaz
rozvrhy).Pokud budete mít jakékoliv problémy (např. nezapsán předmět
apod.) obraťte se na administrátora IS/STAG.
Rozvrháři příslušných součástí
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Bc. Michal Pernička
+420 553 684 375
[email protected]
Fakulta veřejných politik
Bc. David Žižlavský
+420 553 684 549
26
[email protected]
Matematický ústav v Opavě
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
+420 553 684 672
[email protected]
Semestr
Semestr se skládá z období výuky, zkoušek, prázdnin a odborných
praxí. Časové rozvržení těchto období je dáno harmonogramem výuky
pro akademický rok.
Seminář (cvičení)
Seminář je povinná základní forma výuky, kde se za aktivní účasti
studentů aplikuje odpřednášená část předmětu, prohlubují se vědomosti
studentů. Počet účastí povinných seminářů předepisuje schválený sylabus předmětu (viz IS/STAG).
Studijní plán
Obsahuje seznam předmětů studijních programů a oborů dle jednotlivých ročníků, počet hodin výuky a členění na předměty povinné,
povinně volitelné a volitelné, který v určité skladbě musíte absolvovat.
Sylabus předmětu
Sylabus předmětu neboli také akreditační materiál obsahuje přehled
studijních povinností studenta k ukončení předmětu, ve formě přednášek, seminářů, vyhotovení seminárních prací aj. Ze sylabu se dozvíte,
kdo je vyučující daného předmětu, co se budete učit, jaká je doporučená
literatura aj. Všechny studijní plány i sylaby předmětů jsou dostupné
v IS/STAG nebo na webové stránce ects.slu.cz.
Zápis do ročníku
Probíhá na počátku každého akademického roku. Student si až
po zápisu do ročníku může nechat potvrdit předem vytištěný formulář potřebných potvrzení (o docházce do školy, slevy, apod.). Zapsán
do vyššího ročníku může být pouze student, který má splněné všechny
náležitosti stanovené studijním plánem.
Zápočet
Jeden ze způsobů úspěšného ukončení předmětu na VŠ. Hodnotí se
27
pouze splnil/nesplnil.
Zkouška
Jedná se o způsob ukončení předmětu. Je klasifikována známkami
(písmeny A-F, přičemž F znamená „neprospěl“). Může být písemná,
ústní, popř. jejich kombinace (podrobnosti v sylabu předmětu). Každý
předmět je možno si zapsat dvakrát. V případě, že má student předmět
zapsán opakovaně (podruhé) a opětovně nevykonal zkoušku, může požádat děkana o povolení mimořádného termínu zkoušky (snažte se této
možnosti předcházet).
Zkouškové období
Každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím, které bývá v zimním semestru kratší. Proto nenechávejte vše na poslední chvíli, mohlo
by se stát, že poslední termíny budou plně obsazené a na zkoušku se
nedostanete nebo nebudete mít dostatek času se připravit. Proto si
rozplánujte přípravu na zkouškové období a zjistěte si včas podmínky
splnění každého zapsaného předmětu.
28
Kultura
Co by to bylo za pořádné vysokoškolské studium, kdyby město samotné nenabízelo bohaté kulturní a sportovní vyžití? Pokud chcete potrápit cvičením své svaly v posilovně, strávit čas s moderními pohybovými aktivitami nebo se prostě vypravit do relaxačního centra, vyzkoušejte
odkaz fitcentra. K dispozici máte i lezeckou stěnu, široké aktivity v čele
s populárním nočním bruslením nabízí Univerzitní sportovní klub. Na své
si přijdou i milovníci bowlingu.
Vedle sportu se nesmí zapomínat i na aktivity ducha. Příležitostí
vyrazit do klubu, galerie nebo divadla je v Opavě spousta, stačí si vybrat. Za zmínku stojí i nové multikino, které se prvním filmovým nadšencům otevře v listopadu 2012, své místo mají v kulturním kalendáři
také festivaly.
Divadla
Slezské divadlo v Opavě
Horní náměstí 13
746 69 Opava
GPS: 49°56‘20.929“N, 17°54‘4.090“E
Tel.: 555 537 411
Web: www.divadlo-opava.cz
Loutkové divadlo v Opavě
Husova 17
746 01 Opava
GPS: 49°56‘14.669“N, 17°53‘26.380“E
Tel.: 553 615 609
Web: www.loutkovedivadlo.svcopava.cz
29
Festivaly
Bezručova Opava
Festival Bezručova Opava patří k nejstarším kulturním festivalům
na území České republiky. Tento kulturní svátek nese od roku 1958
jméno nejznámějšího opavského rodáka Vladimíra Vaška (1867-1958)
alias Petra Bezruče, který se proslavil zejména poezií sociálního protestu ve Slezských písních. Festival prošel mnoha proměnami a dnes nabízí
pestrou škálu všech uměleckých druhů – literaturu, výtvarné umění,
divadlo, film, hudbu. Každoročně festival naplňuje ve svém programu
předem stanovené téma např.: „Žena v umění“, „Průniky a paralely současného umění“, „ S humorem do nového tisíciletí“, „Opava v Evropě, Evropa v Opavě“, „Česko-slovenská kulturní vzájemnost“, „Pocty
a chvály“. Hosty festivalu jsou vynikající čeští, slovenští i zahraniční
umělci a v programu bývají mnohokrát využity speciální umělecké projekty vzniklé na zakázku festivalu.
Web: www.opava-city.cz/bezrucovaopava
Další břehy
Festival Další břehy se zrodil v roce 1997 v hlavách dvou přátel
spolupracujících dříve v oblasti rozhlasové práce – Jana Němečka a Petra Rotrekla. Multižánrový festival (divadlo, film, hudba a poezie), kde
hlavním principem výběru programů je hledání inspirace, kreativita, hravost a hledání nových možností komunikace prostřednictvím umění, je
zaměřen především na studenty středních a vysokých škol i všechny
nonkonformně naladěné příznivce umění. Hlavním záměrem festivalových aktivit je nejen dovézt výborné umělce a představit pozoruhodné
umělecké pořady, ale také v některých akcích probudit „domácí“ tvořivost a aktivitu i vznik nových uměleckých projektů a kreací.
Web: www.opava-city.cz/dalsibrehy/
30
Galerie
Dům umění
Pekařská 12
746 01 Opava
GPS: 49°56‘25.742“N, 17°54‘12.093“E
Tel.: 553 668 734, 734 862 481
E-mail: [email protected]
Web: www.oko-opava.cz
Obecní dům Opava
Ostrožná 46
746 01 Opava
GPS: 49°56‘10.752“N, 17°54‘3.881“E
Tel.: 553 791 947
E-mail: [email protected]
Web: www.oko-opava.cz
Slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31
746 01 Opava
GPS: 49°56‘5.388“N, 17°54‘17.133“E
Tel.: 553 622 999
E-mail: [email protected]
Web: www.szmo.cz
Galerie Gottfrei
Krnovská 13/14
746 01 Opava
GPS: 49°56‘28.439“N, 17°53‘46.518“E
Tel.: 773 684 661, 775 129 519
E-mail: [email protected]
Web: gottfrei.com
31
Kluby
Klub ART
Ostrožná 46
Opava-město 746 01
GPS: 49°56‘10.752“N, 17°54‘3.881“E
Tel: 553 791 947
E-mail: [email protected]
Web: www.klubart.cz
Music bar JAM
Živoucí opavská legenda, která funguje prakticky nepřetržitě
od roku 1998. Je dosti pravděpodobné, že už ve chvíli, kdy toto čtete, jste „Jámu lvovou“ už navštívili. Graffiti posetá ulička Vás dovede
k malé zahrádce a z ní už jen musíte spadnout do chřtánu pekel, kde
se odehrávají ty nejdivočejší studentské párty. Bar je bohatě zásoben
nejroztodivnějšími dryáky a i čep má co nabídnout. Zvláště populárními
dny pro různé vylomeniny jsou úterky a středy, které jsou provázeny
i slevami různých lihovin. Z dalších kulturních akcí lze zmínit i pravidelné
koncerty, grilovačky, turnaje ve fotbálku a další atraktivity.
Otická 1249/14
Opava 746 01
GPS: 49°56‘5.393“N, 17°53‘57.333“E
Tel.: 777 930 936 / 777 932 122
Web: www.musicbarjam.cz
Music club 13
Takzvaná Třináctka je jako skládačka. Nahoře je příjemná hospůdka, kde se dá i rozumně najíst, a dole nás uvítá klub. Z boku je navíc
menší zastřešená zahrádka a vzadu na dvorku pak galerie Gottfrei. Hospoda je prostorná a zajímavě členěná, trošku soukromí si může urvat
každý. Klub je místem, kde se pořádají nejrůznější koncerty i jiné akce.
Je místem, kde se střetávají studenti vysokoškolští se středoškolskými.
V celém komplexu je na čepu Kozel ucházející kvality i ceny.
32
Krnovská 13
Opava 746 01
GPS: 49°56‘28.415“N, 17°53‘46.521“E
Web: www. musicclub13.cz
Kina
Kino Mír
Kolářská 5
Opava-město 746 01
GPS: 49°56‘23.417“N, 17°54‘5.408“E
Tel: 553 650 342
Program: programy.sms.cz
Multikino CINEXPRESS
Ve výstavbě
V provozu od listopadu 2012
Web: program
33
Sportovní aktivity
Bowling v Opavě
Alexandria bowling
Nákladní 388/20
Opava-město 746 01
GPS: 49°56‘29.397“N, 17°54‘18.165“E
Tel: 776 589 082 Bowling
Tel: 608 475 740 Kuželna
E-mail: [email protected]
Web: www.bowling-opava.cz
Provozní doba: Po – Ne 11.00 - 1.00
Pro veškeré instituce (firmy, školy, úřady) nabízí slevy na všechny poskytované služby. Internet přes WiFi zdarma.
Bowlingové centrum - BOWLAND
Solná 23
Opava 746 01
GPS: 49°56‘25.882“N, 17°54‘18.540“E
Tel.: 553 610 610
E-mail: [email protected]
Web: www.bowland.cz
Provozní doba:
Po - Čt 10.00 - 24.00
Pá - So 10.00 - 2.00
Neděle 10.00 - 22.00
Kotelna bowling
17. listopadu 1210/2
Opava - Kylešovice
GPS: 49°55‘32.841“N, 17°54‘46.620“E
34
Tel.: 555 508 788
E-mail: [email protected]
Web: www.kotelnabowling.cz
Provozní doba:
Pondělí 11.00 - 22.00
Út - Čt 11.00 - 23.00
Pátek 11.00 - 1.00
Sobota 11.30 - 1.00
Neděle 11.30 - 22.00
WiFi připojení zdarma.
Penzion Raketa bowling
Krnovská 553/184
Opava – Jaktař, 747 07
GPS: 49°57‘0.259“N, 17°52‘34.454“E
Mob.: 774 222 710
Tel.: 553 710 090
Fax: 553 622 455
E-mail: [email protected]
Web: www.raketabowling.cz/ubytovani-opava
Provozní doba:
Po - Čt 11.30 - 23.00
Pátek 11.30 - 02.00
Sobota 10.00 - 02.00
Neděle 11.30 - 21.00
Akce Studentská sleva: Bowling pro studenty se slevou 60 Kč / 1 hod.
(Podmínkou je předložení průkazu o studiu.) WiFi připojení zdarma
v celém objektu, vzdušný hokej, šipky, stolní fotbal, biliard a kulečník.
35
Fitcentra
BAVARIA FITNESS
Hlavní 68
Opava-Kylešovice
GPS: 49°55‘12.818“N, 17°55‘13.570“E
Tel.: 553 734 375
Mob.: 602 584 667
E-mail: [email protected]
Web: www.bavaria-fitness.cz
Provozní doba:
Po - Pá 9.00 - 21.00
So - Ne 9.00 - 12.00
Nabízí fitness, cardio zónu, masáže, spinning a poradenství v oblasti
výživy a pohybové aktivity.
FIT BALANCE OPAVA
Nákladní 45a
Opava 746 01
GPS: 49°56‘28.435“N, 17°54‘23.667“E
Tel: 725 100 888
E-mail: [email protected]
Web: www.fitbalance.cz
Provozní doba:
Po-Pá 8.00 - 20.00
Neděle 8.00 - 12.00
Nabízí fit box, trampolínky, body styling, vibrogym power, pilates, břicho
na maximum.
FIT KLUB Jarmily Hamplové a Relaxační centrum MANDALA
Kateřinská zemědělská a.s.
Vrchní 30
Opava-Kateřinky, 747 05
36
GPS: 49°56‘48.350“N, 17°54‘51.808“E
Tel.: 776 102 332
E-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/pages/ZUMBA-fitness-centrum-MANDALA-Jarmily-Hamplov%C3%A9/254819547875306
Web: www.reiki-opava.cz
Provozní doba:
po 16.30 - 20.00
út 16.00 - 19.00
st 18.30 - 20.00
čt 16.00 - 20.00
pá 17.00 - 18.00
ne 18.00 - 19.00
Toto centrum nabízí cvičení aerobního charakteru, jako je např.
Bodystyling, Zumba, Pilates, Step aerobik atd. dle aktuálního rozvrhu
hodin, která je plánován vždy na půlrok. Další nabídku tvoří cvičení pro
harmonii těla i ducha. Zde jsou k nabídce cvičení spojená s meditační
technikou a relaxací, jako je např. Pět Tibeťanů, Yoga, Taj Čcchi a jiné.
Fitcentrum a solárium Opava
U Cukrovaru 1453/11
74705 Opava-Kateřinky
GPS: 49°56‘54.272“N, 17°54‘7.247“E
Tel.: 776 834 339
Web: www.fitso.eu
Provozní doba:
Po - Pá 9.00 - 12.00, 15.00 - 20.00
So - Ne 9.00 - 12.00
Fitcentrum a solárium Opava nabízí téměř 50 cvičebních stanovišť
na 240 m2, dále pak možnost využití Turbo solária Alisun a nákup výživových a cvičebních doplňků buď přímo v prostorech fitcentra, nebo
prostřednictvím e-shopu.
37
Fitness centrum Contours Opava
Náměstí Svaté Hedviky 2680/9
Opava-předměstí, 746 01
GPS: 49°56‘29.886“N, 17°53‘26.340“E
Tel.: 776 007 690
E-mail: [email protected]
Web: www.contours.cz
Provozní doba:
Po - Pá 9.00 - 21.00
So - Ne 9.00 - 13.00
Fitness pro ženy ve 30 minutách.
Fitness Pepa Opava
Zámecký okruh 413/8
74601 Opava-město
GPS: 49°56‘15.994“N, 17°54‘38.870“E
Tel.: 553 625 512
Web: www.pepasport.cz/fitness-pepa/
Provozní doba:
Po - Čt 9.00 – 22.00
Pátek 9.00 – 21.00
So - Ne 9.00 – 18.00
Fitness Pepa Opava připravuje nejlepší kulturisty v České republice.
Posilovna je vybavena moderními stroji značky Grün Sport. Posilovna
nabízí také individuální přístup trenéra a odborníka na formování postavy.
Health park Opava
Veleslavínova 6
Opava 746 01
GPS: 49°56‘20.245“N, 17°53‘40.816“E
Tel: 553 770 970
E-mail: [email protected]
38
Web: www.healthpark.cz
Provozní doba:
Po - Pá 7.00 - 22.00
Sobota 9.00 - 22.00
Neděle 13.00 - 19.00
HEALTH PARK Opava je špičkové wellness centrum, které nabízí širokou paletu aktivit a služeb pro Váš volný čas.
SPORT FITNESS OPAVA
Dukelská 3 (vedle supermarketu Lidl)
Opava 746 01
GPS: 49°56‘14.705“N, 17°53‘17.549“E
E-mail: [email protected]
Web: www.fitness-opava.cz
Provozní doba:
Pondělí 14.00 - 21.00
Út - Pá 15.00 - 21.00
So - Ne 15.00 - 18.00
SPORT PERFEKT Věry Macoškové
Sady Svobody 4
746 01 Opava
GPS: 49°56‘9.741“N, 17°54‘9.061“E
Tel.: 721 080 155
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Web: www.fitklubperfekt.cz
Provozní doba:
Po 8.00 - 10.00, 15.00 - 21.00
Út 8.00 - 11.00, 15.00 - 21.00
St 8.45 - 11.15, 15.00 - 21.00
Čt 8.00 - 11.00, 15.00 - 21.00
Pá 8.00 - 10.00, 15.00 - 20.00
39
So 8.00 - 10.00
Ne 8.00 - 10.00, 17.15 - 19.45
ABSquash Centrum
Fügnerova 52
Opava 5, 747 05
GPS: 49°56‘19.863“N, 17°54‘59.543“E
Tel: 553 61 33 32
Mob: 734 804 515
Web: www.absquashcentrum.cz
Provozní doba:
Po - Pá 7.30 - 23.00
So - Ne 8.00 - 23.00
V centru si můžete zahrát squash a wallybal na čtyřech squashových kurtech. Cvičení slouží sál se zrcadly umístěný v 1. poschodí. Můžete navštívit Tai Chi, Qi Gong, orientální tance a spinning. K dispozici
jsou také maséři, masážní vana, relaxační bazén, solárium, bar a prodejna a půjčovna sportovních potřeb.
VACUMTHERM STUDIO OPAVA
Sadová 4
Opava 5, 747 05
GPS: 49°56‘36.643“N, 17°53‘53.390“E
Tel.: 604 506 230
E-mail: [email protected]
Web: www.vacuthermopava.cz
Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 20.00
Lezecká stěna
HO ATLAS OPAVA
Lezecká stěna se nachází v malé tělocvičně Masarykovy střední zemědělské školy v Opavě.
40
Purkyňova 12
GPS: 49°55‘48.375“N, 17°52‘49.173“E
Provozní hodiny:
Horokroužek
Pondělí 16.30 - 18.30 (12 - 20 let)
Středa 15.30 - 17.00
Čtvrtek 16.30 - 18.30 (6 - 15 let)
Dospělí:
po - pá 18.30 - 20.30
Ceník pro veřejnost
Lezení pro dospělé je určeno lezcům od 18 let. Mladší lezci se
mohou účastnit pouze v doprovodu staršího 18 let nebo v rámci kurzu
s odborným instruktorem.
• Vstup lezení dospělí: 50 Kč
• Zapůjčení úvazku: 10 Kč
• Zapůjčení karabiny a osmy: 10 Kč
• Permanentka na jeden měsíc: 300 Kč (V ceně permanentky zapůjčení
úvazku a karabiny s osmou.)
Kurzy pro začátečníky (Kurzy probíhají v hodinách pro veřejnost.)
Dvě hodiny jednorázově:
• jeden zájemce: 250 Kč
• dvě až pět osob (jeden instruktor): 400 Kč
• šest až deset osob (dva instruktoři): 800 Kč
Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě
USK Opava
Na Rybníčku 626/1
Opava 746 01
Tel.: 553 684 630
Fax: 553 684 618
41
Email: [email protected]
ICQ - 485 109 696
Web: www.usk-opava.cz
Univerzitní sportovní klub prostřednictvím instruktorů realizuje především školy bezpečného INLINE bruslení, lyžařskou a snowboardovou
školu nejen pro dospělé, ale také pro mateřské a základní školy, dále kurzy kitingu, kurzy skákacích bot a také se aktivně věnuje vodní turistice.
Z mnoha činností USK můžeme jmenovat organizování akce Blade
nights Oplajn – vyjížděk na inline bruslích noční Opavou, po cestách
a v místech, kde si obvykle nezabruslíte, protože vás bude pokutovat
policie.
42
Užitečné informace
Studium na univerzitě to nejsou jenom přednášky, semináře a cvičení. To je také spousta dřiny okolo: je třeba přečíst velkou spoustu
knih a skript (viz Knihy a publikace), na které je někdy potřeba mít
pohromadě nějakou tu hotovost (viz Bankomaty). Při studiu se nabízejí
široké možnosti, jak se třeba zapojit do studentského života, ať už aktivně, nebo pasivně (viz Spolky). A nesmí se zapomínat na jídlo, vedle
klasické relaxace se také nabízí bohatá nabídka pizzy, těstovin a zdravé
výživy (viz Stravování).
Bankomaty
Česká spořitelna
Těšínská 2830/83, Opava-Předměstí, Opava
Výběr hotovosti s možností využití doplňkových služeb.
GPS: 49°55‘44.551“N, 17°56‘27.388“E
Těšínská 2914/44, Opava-Předměstí, Opava
Výběr hotovosti s možností využití doplňkových služeb.
GPS: 49°55‘55.740“N, 17°55‘4.541“E
Partyzánská 1565/18, Opava-Kateřinky, Opava
Výběr hotovosti s možností využití doplňkových služeb.
GPS: 49°56‘28.273“N, 17°54‘38.509“E
Horní náměstí 170/24, Opava-Město, Opava
Výběr hotovosti s možností využití doplňkových služeb.
GPS: 49°56‘21.034“N, 17°53‘58.722“E
Olomoucká 2844/115, Opava-Předměstí, Opava
Výběr hotovosti s možností využití doplňkových služeb.
GPS: 49°55‘54.163“N, 17°52‘39.284“E
Náměstí Republiky 425/15, Opava-Město, Opava
Výběr hotovosti s možností využití doplňkových služeb.
GPS: 49°56‘21.159“N, 17°53‘56.591“E
43
ČSOB
U Pošty 255/1, Opava-Město, Opava
Nabídka jednoduchých bankovních služeb a výběru
GPS: 49°56‘13.660“N, 17°54‘9.345“E
Hrnčířská 268/6, Opava-Město, Opava
Nabídka jednoduchých bankovních služeb a výběru
GPS: 49°56‘15.598“N, 17°54‘12.798“E
Na Pastvisku 1571/5, Opava-Kateřinky, Opava
Nabídka jednoduchých bankovních služeb a výběru
GPS: 49°56‘53.834“N, 17°54‘28.873“E
Těšínská 2830/83, Opava-Předměstí, Opava
Nabídka jednoduchých bankovních služeb a výběru
GPS: 49°55‘44.145“N, 17°56‘29.148“E
náměstí Osvoboditelů 7/6, Opava-Město, Opava
Nabídka jednoduchých bankovních služeb a výběru
GPS: 49°56‘23.733“N, 17°54‘25.301“E
Bílovecká 1009/62, Opava-Kylešovice, Opava
Nabídka jednoduchých bankovních služeb a výběru
GPS: 49°55‘23.682“N, 17°54‘45.975“E
hotovosti.
hotovosti.
hotovosti.
hotovosti.
hotovosti.
hotovosti.
Fio banka
Ostrožná 262/9, Opava-Město, Opava
Klienti banky mohou z tohoto bankomatu uskutečnit 10 výběrů měsíčně
bez poplatků.
GPS: 49°56‘14.949“N, 17°54‘10.058“E
GE Money bank
Horní náměstí 104/1, Opava-Město, Opava
Výběr hotovosti a další služby.
GPS: 49°56‘18.046“N, 17°54‘9.656“E
Janská 691/1, Opava-Předměstí, Opava
Výběr hotovosti a další služby.
GPS: 49°56‘4.114“N, 17°54‘29.070“E
Těšínská 2914/44, Opava-Předměstí, Opava
Výběr hotovosti a další služby.
44
GPS: 49°55‘54.901“N, 17°55‘4.105“E
Hlučínská 1605/49, Opava-Kateřinky, Opava
Výběr hotovosti a další služby.
GPS: 49°56‘44.293“N, 17°55‘38.989“E
Těšínská 2830/83, Opava-Předměstí, Opava
Výběr hotovosti a další služby.
GPS: 49°55‘44.551“N, 17°56‘27.388“E
Komerční banka
Ratibořská 1475/45, Opava
Nabídka jednoduchých bankovních služeb
GPS: 49°56‘30.052“N, 17°54‘38.408“E
Olomoucká 86, Opava
Nabídka jednoduchých bankovních služeb
GPS: 49°56‘1.648“N, 17°52‘45.635“E
Hlučínská 51, Opava
Nabídka jednoduchých bankovních služeb
GPS: 49°56‘43.447“N, 17°55‘38.320“E
Těšínská 44, Opava
Nabídka jednoduchých bankovních služeb
GPS: 49°55‘54.901“N, 17°55‘4.105“E
Olomoucká 358/38, Opava
Nabídka jednoduchých bankovních služeb
GPS: 49°56‘17.783“N, 17°53‘29.630“E
Hrnčířská 266/2, Opava
Nabídka jednoduchých bankovních služeb
GPS: 49°56‘16.177“N, 17°54‘11.574“E
a výběru hotovosti.
a výběru hotovosti.
a výběru hotovosti.
a výběru hotovosti.
a výběru hotovosti.
a výběru hotovosti.
Raiffeisen banka
Horní náměstí 105/32, Opava-Město, Opava
Nabídka jednoduchých bankovních služeb a výběru hotovosti.
GPS: 49°56‘22.042“N, 17°54‘6.012“E
45
Antikvariáty
Potřebujete nějakou knihu, učebnici anebo skripta? Není nutné hned
kupovat nové. V Opavě je hned několik antikvariátů, které Vám mohou
nabídnout široký výběr jak knih, tak i učebnic a skript, a to za rozumnou cenu.
ANTIKVARIÁT U KAŠNY
Lydie Tylichová
Bezručovo nám. 3
Opava, 746 01
GPS: 49°56‘8.772“N, 17°53‘52.573“E
Tel: 728 634 506
E-mail: [email protected]
Web: www.antikvariat-ukasny.cz
Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 17.00
Antikvariát U Kašny vykupuje prodejné tituly všech žánrů vydané
především do roku 1948. Kromě prodeje a výkupu knih nabízí antikvariát kávu a v případě zájmu i příjemný rozhovor s paní majitelkou. Plusem
tohoto antikvariátu je i jeho poloha naproti budovám SU na Bezručově
náměstí.
ANTIKVARIÁT OPAVA
Martin & Petra Kološovi
Zacpalova 28
Opava, 746 01
GPS: 49°56‘21.087“N, 17°53‘44.081“E
Tel: 739 929 987; 552 308 117
E-mail: [email protected]
Web: www.antikopava.cz
Tento antikvariát bohužel nemá kamennou prodejnu, kde se můžete
prohrabovat v hromadách více či méně zaprášených knihách. (Majitelé
46
stále hledají nové prostory v centru Opavy pro novou provozovnu - snad
se brzy dočkáme.) Výdej a výkup knih provádí pouze po předchozí telefonické nebo mailové domluvě. Antikvariát vykupuje také pohlednice.
ANTIKVARIÁT FÉNIX
Kontakt:
Tel: +420 732 849 649
E-mail: [email protected]
Web: www.antikvariat-fenix.cz
Antikvariát Fénix momentálně funguje pouze jako internetový obchod. Knihy antikvariát zasílá poštou zpravidla do tří pracovních dnů
od potvrzení objednávky, v případě platby předem do tří pracovních dnů
po příchozí platbě. Z důvodu mateřské dovolené je momentálně výkup
knih pozastaven.
Knihkupectví
Potřebujete nějakou učebnici anebo knihu? Zkuste navštívit nějakou kamennou prodejnu v Opavě.
EUROMEDIA GROUP, k. s.
Mezi Trhy 108/1
Opava, Opava-Město 746 01
GPS: 49°56‘21.303“N, 17°54‘12.751“E
Tel.: 553 650 260
E-mail: [email protected]
Web: www.bux.cz
Prodejní doba:
Po - Pá 8.00 - 18.00
So 9.00 - 12.00
Akce: Členové Knižního klubu mají na vybrané tituly slevy až 30%.
47
KNIHCENTRUM OPAVA
Hrnčířská 5
Opava 746 01
GPS: 49°56‘16.235“N, 17°54‘13.867“E
Tel: 725 963 184
Web: www.knihcentrum-opava.cz/kontakty/t-293/
E-mail: [email protected]
Prodejní doba:
Po - Pá 8.00 - 18.00
So 8.00 - 12.00
Při nákupu přes e-shop získáváte zvýhodnění: sleva 10% pro všechny naše zákazníky; sleva 12% pro registrované zákazníky; osobní odběr
v prodejně bez poplatků.
KNIHCENTRUM OPAVA Opava OC SILESIA (Tesco)
Těšínská 44
Opava 746 01
GPS: 49°55‘54.901“N, 17°55‘4.105“E
Tel: 553 610 913
E-mail: [email protected]
Web: www.knihcentrum-opava-silesia.cz/kontakty/t-305/
Prodejní doba:
Po - Ne 9.00 - 20.00
Je možný osobní odběr na prodejně bez poplatků.
48
LIBREX
Ostrožná 33
Opava 746 01
GPS: 49°56‘11.375“N, 17°54‘7.129“E
Tel.: 553 610 464
Web: www.knihcentrum-opava-silesia.cz/kontakty/t-305/
Email: [email protected]
Prodejní doba:
Po - Pá 8.00 - 18.00
So 8.00 - 12.00
Akce:
• Každý čtvrtek v měsíci 15% slevu na knihy a mapy.
• Členství v Librex klubu = 10 % sleva z maloobchodní ceny ve všech
knihkupectvích Librex na téměř celý sortiment a další výhody. (Nutnost
zaplatit předplatné 200 Kč.)
Knihovna Petra Bezruče
Knihovna byla založena roku 1877 jako spolková knihovna Matice
opavské. Hlavní budovu najdete v secesní stavbě na Nádražním okruhu
(na rohu křižovatky při cestě z/k vlakovému nádraží Opava Východ).
Součástí knihovny je i několik poboček (viz níže). V hlavní budově
knihovny se nachází oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež,
studovna, mediatéka, zvuková knihovna a internetová a multimediální
studovna. Roční poplatek činí 150 Kč. V případě rezervace je poplatek
10 Kč za 1 titul. Výpůjčky je možné půjčit si na 30 dní, a pokud není
dokument již rezervován, můžete si ho dvakrát prodloužit.
Kontakt
Nádražní okruh 27
Opava 746 78
Tel.: 553 821 700
E-mail: [email protected]
Web: www.okpb.cz
49
Skripta
Potřebujete skripta nebo jinou publikaci, kterou Vám doporučili
na přednášce nebo semináři? V tom případě navštivte e-shop prodejny
publikací Slezské univerzity - eshop.slu.cz, na jehož stránkách si můžete
ověřit, zda požadovanou publikaci prodejna má (ať se zbytečně nenaběháte). V lepším případě ji mají a můžete si ji objednat online anebo se
pro ni osobně stavit na Bezručově náměstí 14 v 2. poschodí v kamenné
prodejně (ušetříte na poštovném).
Adresa: Dagmar Heiderová
Bezručovo náměstí 885/14 (2. poschodí)
Opava, 746 01
Tel: +420 553 684 320
e-mail: [email protected]
E-shop: eshop.slu.cz
Univerzitní knihovna
Pracoviště Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě je situováno v několika budovách patřících Slezské univerzitě, např. Ústřední
knihovna sídlí v budově na Masarykově třídě, sklad v budově na Hauerově ulici atd. Knihovna studentům SU poskytuje různé služby, které by jim měly usnadnit studium na univerzitě. V akademickém roce
2011/2012 činil roční poplatek 70 Kč. Pro lepší orientaci v knihovně
a jejích službách je pro Vás připraveno několik prezentací.
Kontakt
Adresa: Na Rybníčku 626/1
Opava, 746 01
Tel: +420 553 684 626
E-mail: [email protected]
Web: www.slu.cz/slu/cz/univerzitni-knihovna
50
Spolky
Bludný kámen
Název sdružení má symbolizovat postupný pohyb a proměnlivost v čase,
existenci něčeho nového, nezvyklého, ale i určitou jistotu, názorovou
pevnost, vytrvalost a zakotvenost v místě. Aktivitám Bludného kamene je vlastní zájem o současné umění, současnou kulturu a současnou
společnost.
Na opavské kulturní scéně se sdružení objevilo v polovině devadesátých
let v souvislosti se vznikem čajovny Bludný kámen, která se v průběhu
několika málo roků stala přirozeným centrem pro „ jiné“ myšlení a nekomerční kulturu v Opavě. Po sedmi letech činnosti dostala čajovna
v rámci privatizací městského majetku z prostor v centru města výpověď.
Tím ale cesta Bludného kamene zdaleka neskončila. Už v roce 1999 se
stal provozovatelem opavského Domu umění, do něhož postupně soustřeďuje svou hlavní činnost. Základním cílem Bludného kamene bylo
tento prostor oživit soudobým, a to nejen vizuálním uměním. Po deseti
letech intenzivní činnosti dostal Bludný kámen další výpověď, aby opět
nastoupil cestu hledání. Dva roky provozoval Galerii Albertovec, místo
se zajímavým prostorem. S velkou vstřícností se sdružení setkává v Galerii výtvarného umění v Ostravě, kde pravidelně pořádá mezinárodní
festivaly Pohyb-Zvuk-Prostor, Minimaraton elektronické hudby a desítky koncertů „experimentální“ hudby.
Aniž by Bludný kámen rezignoval na své aktivity „venku“, do Opavy se
po krátké přestávce vrátil několika pořady k 20. výročí listopadové revoluce a hlavně otevřením podzemní Galerie Cella ve výstavní budově Slezského zemského muzea. V ní představuje radikálnější podoby současného vizuálního umění z hlediska společenského, politického, estetického
a formálního. Po roce činnosti se galerie stěhuje z důvodu rekonstrukce
výstavní budovy do suterénu knihovny muzea na Tyršově ulici a 11.
listopadu 2010 otevírá Bludný kámen své nové sídlo ve středu města
na Matiční ulici. Tam taky od počátku roku 2011 sídlí i Galerie Cella.
Bludný kámen organizuje koncerty soudobé hudby a některé výstavní
aktivity v Gottfrei na Krnovské ulici. V září tam také zahajuje mezinárodní výstavu Na houby / for John Cage, která připomene tvůrčí odkaz
51
této legendární osobnosti. K výstavě je připravena řada doprovodných
aktivit a festival Pohyb - Zvuk - Prostor 2012.
Bludný kámen je otevřený všem zájemcům o soudobou uměleckou tvorbu, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.
Bludný kámen, o.s.
Matiční 4, Opava
[email protected]
www.bludnykamen.cz
Historický klub
Kdo jsme?
Opavský „Historický klub“ tvoří skupina studentů, doktorandů i odborných pracovníků Slezské univerzity, které spojuje zájem o minulost.
Jako samostatná součást celostátního Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) funguje na opavské akademické půdě již od roku 1998.
Za dobu svého trvání klub uskutečnil už bezpočet úspěšných akcí s historickou tematikou, jichž se účastnila jak řada studentů a pedagogů naší
univerzity, tak také odborníci ostatních místních vědeckých organizací
a širší veřejnost.
Co děláme?
Hlavním cílem Historického klubu v Opavě je vytvořit prostor pro
publikování a diskuzi nad kvalitními pracemi studentů a pedagogů Slezské univerzity. Každý semestr připravuje klub několik přednášek studentů, kteří tak mají možnost prezentovat svým přátelům, kolegům
a vůbec všem zájemcům to, co zjistili při vlastním výzkumu pramenů.
Obvykle jednou za semestr pořádá klub poznávací exkurzi (v posledních
letech do zámku v Hradci nad Moravicí a do Památníku 2. světové
války v Hrabyni) nebo tzv. šlépěj čili pěší výlet za historickými zajímavostmi. Neméně důležitým posláním klubu je snaha poskytnout místním
studentům historie možnost navázat kontakty s lidmi stejných zájmů.
Zejména je připraven pomoci všem studentům, kteří teprve začínají
do tajů historie a jejích příbuzných oborů pronikat. Právě pro ně je určena podzimní komentovaná prohlídka Opavy, při které se seznámí nejen
s nejdůležitějšími památkami centra českého Slezska, ale i se zdejšími
historickými pracovišti.
52
Kde se o nás dozvíte?
Pro podrobnější informace o činnosti klubu můžete navštívit sekci
„Historický klub“ na oficiálních internetových stránkách Ústavu historických věd - uhv.cz. Naleznete zde mj. i kontakty na činovníky klubu,
na které se můžete obracet s Vašimi podněty i dotazy. Pokud chcete
zůstat vždy informováni o aktuálně připravovaných akcích, neváhejte se
přidat k Opavské pobočce Sdružení historiků na Facebooku! O každé
akci také informují plakáty na nástěnkách univerzitních budov.
Rádi se s Vámi setkáme na některé z pořádaných akcí nebo třeba
v Knihovně historie!
Komorní pěvecký sbor
Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě byl založen současně se vznikem Filozofické fakulty v Opavě. Založení sboru inicioval
PhDr. Artur Sommer na podzim roku 1990, vycházeje z myšlenky, že
sborový zpěv a hudba vůbec by měly být pro vysokoškolské studenty
protipólem hodin strávených v posluchárnách, časem relaxace a setkávání. K odborné spolupráci pozval renomovaného opavského sbormistra
MgA. Et MgA. Petra Škarohlída, který se stal uměleckým vedoucím
sboru na 18 let. Jeho členy jsou amatérští zpěváci: studentky a studenti, absolventi a pedagogové Slezské univerzity.
Od roku 2008 je uměleckou vedoucí sbormistryně Vladimíra Vašinková. Ve svém repertoáru má sbor více než stovku skladeb z naší a světové pokladnice hudby od středověku po současnost, v pestré paletě
udržuje vyrovnaný poměr písní duchovních, lidových a autorských, zpívaných vedle češtiny i v originálních jazycích hudebních. Počet sboristek
a sboristů se v posledních letech pohybuje kolem pětadvaceti.
Více o historii a činnosti Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity na:
www.slu.cz/slu/cz/kps.
Bezručovo náměstí 13
Opava 746 01
Blog: http://slezska-univerzita-zpiva.blog.cz/
53
Kontakt:
PhDr. Petr Vojtal, organizační vedoucí
Slezská univerzita v Opavě
Masarykova 37
746 01 Opava
Tel: +420 553 684 438
E-mail: [email protected]
Měsíčník Třicet.cz
Kulturněspolečenský kapesní zpravodaj. Třicítka bude vycházet každý měsíc. Najdete ji v místech Vaší zábavy, škol, institucí a na internetu. Divadlo, film, koncerty, galerie, výstavy, kluby, přednášky, čtení, veřejné akce, atd. Cílem Třicítky je rozšířit a ucelit kulturněspolečenskou
informovanost a povědomí občanů o dění v Opavě a okolí. Třicítka je
kapesní forma kompletního přehledu o akcích, která vám umožní snáze
rozporcovat si Váš kulturní měsíc. Neustále po ruce. Kromě samotných
informací o jednotlivých akcích je v Třicítce také orientační mapka, s jejíž pomocí člověk trefí například do Obecního domu, Slezského divadla
nebo Slezského muzea. Třicítku je v současnosti možné najít ve školách, v knihovnách, galeriích, kavárnách, klubech i na samotné Hlásce.
Nepromarněte už nikdy zážitky, které byste později ostaním jen záviděli.
Web: tricet.cz
54
Stravování
Pizza a těstoviny
Máte hlad a nechce se Vám nikam chodit a ani vařit?
ČÍNA JEDE
Web: www.cinajede.cz
Tel: 773 521 800
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/CinaJEDEcz/112956968783995
Provozní doba: Po - Ne 11.00 - 22.00
(Objednávky přijímají 15 minut před začátkem a 15 minut před koncem
provozní doby.)
Berou stravenky!!!
KAŠPÁRKOVA PIZZA
Web: www.kasparkova-pizza.cz/opava
Tel. rozvoz objednávky: 602 844 344
Tel. Kašpárkova hasičárna: 602 644 344
Provozní doba:
Po - Út 10.00 - 22.00
St - Čt 10.00 - 22.30
Pá - So 10.00 - 24.00
Neděle 10.00 - 22.00
Akce:
• 3 + 1 pizza zdarma
• Věrnostní akce – sbírejte razítka a dostanete pizzu zdarma
• K pizzám coca-cola (0,33 l plech) za 10 Kč
55
PINOOKIO – ROZVOJ JÍDEL A NUDLÍ
Web: www.pinookio.cz
Tel: 737 425 292
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/PINOOKIO/374389952675
Provozní doba:
Po - Ne 11.00 - 22.00 hod.
Berou stravenky!!!
Akce na první školní měsíc (1. 9. - 30. 9. 2012):
• Špecle s uzeným masem, kyselým zelí a kysanou smetanou 500g
za 79 Kč. (Vozí od dvou položek.)
Akce:
• Párty cena = zvýhodněná cena za 4 porce
PIZZA GASTRIA
Web: gastria.cz/pizza/
Tel: 606 477 449
Provozní doba:
denně 9.00 - 22.30,
Pá - So 9.00 - 23.00
Berou stravenky!!!
Akce
(AKCE nelze kombinovat, pro Vás platí vždy ta nejvýhodnější)
• Šťastné úterý a neděle – při objednávce min. 2 pizz (30 cm) stojí
každá pizza 85 Kč. (Netýká se to pizz č. 21 a 22.)
• 4+1 zdarma
• 3 a více pizz = každá za 100 Kč (denně, netýká se úterý, neděle a pizz
č. 21 a 22)
• Kupónky z krabic – věrnostní akce = za 10 pizz/kupónků máte 1
pizzu zdarma
56
PIZZA TUTTI
Web: www.tutti.cz
Tel: 724 727 272
Facebook:
ti/292333954120983
https://www.facebook.com/pages/Pizza-Tut-
Provozní doba:
Po - Út 10.00 - 22.00
St - Čt 9.00 - 23.00
Pá - So 9.00 - 24.00
Neděle 10.00 - 22.00
Objednávky přijímají 15 minut před začátkem a 15 minut před koncem
provozní doby.
Akce
• 2+1 zdarma (pizza zdarma šunková nebo žampionová 20cm) Akce
platí od Pondělka do Neděle 9:00 – 20:00 hod.
• 3+1 zdarma (při objednávce 4 pizz Vám bude při placení odečtena
cena nejlevnější pizzy)
PIZZA UNO
Web: www.pizzeriauno.cz Tel: +420 553 712 103; +420 776 822 193
Facebook: www.facebook.com/pages/Ristorante-Pizzeria-UNO-Opava/117138478347616
Provozní doba:
Po - Čt 8.30 - 24.00
Pá - So 08.30 - 1.00
Neděle 11.00 - 24.00
Akce:
• Bonus Pizza – za každou pizzu žádejte bonus kupón, za 9 kupónů
pizza zdarma
57
PRESTO PIZZA
Web: www.prestopizza.cz
Tel: 607 900 000
E-mail: [email protected]
Provozní doba:
denně 10.00 - 22.00
Akce:
• 4+1 pizza zdarma (nejlevnější pizza)
• U objednávky 3 a více pizz (průměr 30 cm) máte každou za 99 Kč
(akce se nevztahuje na pizzy číslo: 24, 25, 32, 41, 44; akce se vztahuje na obce Opava, Otice a Slavkov)
• Pro věrné zákazníky každé út, čt a ne všechny pizzy s průměrem 30
cm za 89 Kč (platí od 2 ks; akce se nevztahuje na pizzy číslo: 24, 25,
32, 41, 44)
• Při konzumaci v restauraci každá pizza za 99 Kč (akce se nevztahuje
na pizzy číslo: 24, 25, 32, 41, 44)
Akce nelze kombinovat. Sleva se automaticky nabídne, jakmile dosáhnete stanovených podmínek. Slevu si můžete vybrat v pokladně před
objednáním zboží.
Zdravá výživa
Pokud patříte k příznivcům zdravé výživy, máme pro Vás výčet
několika podniků, které by Vás mohly zaujmout.
FOR SHOP ZDRAVÁ VÝŽIVA U HLÁSKY
Horní náměstí 57 (1. patro nad papírnictvím)
Opava 746 01
GPS: 49°56‘18.02“N 17°54‘12.59“E
E-mail: [email protected]
Tel.: 608 744 830
Web: www.zdravavyzivaopava.eu
58
Provozní doba:
PRODEJNA
Po - Pá 8.00 - 18.00
Sobota 8.30 - 12.00
PODÁVÁNÍ MENU
Po - Pá 11.00 - 14.00
Tento podnik spojuje prodejnu zdravé výživy a čínské medicíny s kavárnou, vinárnou a jídelnou. Cena meníčka se zde pohybuje kolem 69 Kč
až 85 Kč – polévka v ceně není, můžete si ji ale objednat zvlášť, a to
0,2l za 15 Kč nebo 0,3l za 25 Kč. Jídlo je tu velmi chutné a z kvalitních
surovin. Podnik má před papírnictvím za příznivého počasí zahrádku,
kde Vás obslouží obsluha, ale pozor pokud chcete platit stravenkami,
tak si musíte jít jídlo objednat do 1. patra.
BOBAJA
Náměstí Osvoboditelů 1
Opava 746 01
GPS: 49°56‘22.733“N, 17°54‘22.389“E
E-mail: [email protected]
Tel.: 775 262252 (rozvoz obědů); Tel.: 776 262252 (prodejna)
Web: www.bobaja.cz
Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 18.00
Sobota 8.00 - 12.00
Rovněž tento podnik nabízí jak hotová jídla, tak i prodej potravin
a potravinářských doplňků zaměřených na zdravou výživu. Celé meníčko
stojí 89,90 Kč, pouze polévka 24,90 Kč a pouze hlavní jídlo 74,90 Kč +
přídavek zdarma. V jídelně Bobaja je k menu k dispozici nápoj a k dochucení pokrmu miso, gomasio… Platit můžete stravenkami.
59
NOVÁ ARNIKA – bylinná lékárna
Masarykova 8
Opava 746 01
GPS: 49°56‘16.800“N, 17°54‘18.361“E
E-mail: [email protected]
Tel.: 602 810 655
Web: www.nova-arnika.com
Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Firma Nová ARNIKA se zabývá prodejem přírodních produktů,
zdravé výživy a přírodní kosmetiky. Hlavním sortimentem a nabídkou
firmy je velmi široký výběr léčivých bylin, kterých prodávají více než
150 druhů. Dalším sortimentem jsou čaje a čajové směsi - zejména
zelené, ovocné, černé, sypané i porcované. Dále vitamíny, multivitaminy
a minerály, přírodní ovocné a zeleninové šťávy, racio výživa, dia-výrobky
a sladidla, léčivé masti, oleje, tinktury a další.
60
Relaxační zařízení v Opavě
Jak je známo, součástí procesu studia je také utřiďování si poznatků a relaxace mysli. Myslím, že většina z Vás se mnou bude za jedno,
když řeknu, že obě je nejlepší provozovat v hospůdce. Hospod, hospůdek, lokálů, knajp, putyk, náleven a pajzlíků najdete v Opavě doslova
přehršel. My jsme však vybrali 50 z nich, které nám připadají zajímavé,
či jsme předpokládali, že by mohli zaujmout některé z Vás. U každého
z podniků jsou základní informace a stručný popis, tak abyste věděli, co
od daného podniku zhruba čekat a mohli vyrazit vstříc dobrodružství.
Za pomoc při psaní této kapitoly musím poděkovat především Jacobovi, jenž mi pomohl především s podniky poblíž vávrovických kolejí
a vůbec s celou strukturou kapitoly, dále pak Kubovi Řehulkovi, jenž je
neotřesitelný milovník starých pajzlíků, Kubovi Řehovi a mnoha dalším
milovníkům dobré pohody a piva, za cenné rady a postřehy. A na závěr
snad jen: Všeho s mírou, pij do polopita a bla bla bla. Hlavně si to užijte.
NÁŠ TIP:
Pokud vás zajímá kvalita gastronomických služeb (jídlo, obsluha,
prostředí), dobrým vodítkem může být zařízení oceněné certifikátem
kvality služeb v projektu Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu.
Přehled relaxačních zařízení
Absolut
Tento lokál se nachází v přízemí domu, jenž je nazýván příznačně
jako „dům hrůzy“. Toto umístění předurčuje i celkovou atmosféru a klientelu v tomto podniku. Bezpochyby by z tohoto místa byl nadšený i legendární Hank Chinaski, jelikož den i noc zde nikdy nekončí. Non-stop
otvíračka a čilý ruch v lokále dávají zapomenout na nepříliš dobré pivo,
které zde čepují. Někteří šprýmaři jej též označují jako pivo „absolutní“,
kdy si člověk kalich hořkosti musí vypít až do dna. S nadsázkou lze říci,
že bar Absolut je jedinou záchytnou stanicí, kde Vám podají alkohol.
I když Vás tento stručný popis možná nezlákal k návštěvě, vězte, že se
61
zajisté naskytnou i situace, kdy vezmete za vděk touto černou perlou
mezi opavskými lokály.
Adresa: Opava, Zámecký okruh
GPS: 49°56‘19.109‘‘N 17°54‘29.644‘‘E
Bouda u Foxe
TV
Na ulici, pojmenované po rodákovi z nedaleké Hrabyně, Karlu Englišovi, najdete nenápadnou hospůdku jménem Bouda u Foxe. V teplých
dnech přijde vhod malá stinná zahrádka a v chladnějších dnech naopak
posezení uvnitř u krbu. Hospůdka navozuje přátelskou a pohodovou atmosféru, navíc ozvláštněnou útulným interiérem. Určitě si tam zajděte
sednout alespoň na „ jedno“.
Adresa: Opava, Englišova 48
GPS: 49°56‘1.083“N, 17°53‘17.811“E
Tel.: 553 712 272
Café bar Gross
TV
V budově někdejší prvorepublikové kavárny Johan Gross se nachází zařízení stejného jména, avšak pochybné kvality. Standardní putyka
nabízející solidní zázemí mimo jiné i pro gamblery. Jediným narušením
každodenního monotónního chodu lokálu je páteční a sobotní karaoke
známé v širokém okolí. Je místem, kde se nebojí zpívat skutečně nikdo.
Adresa: Opava, Zacpalova 25
GPS: 49°56‘19.86‘‘N 17°53‘43.8‘‘E
Web: www.cafebargross.cz
Tel.: 604 261 798
62
Club Gabriel
Ve sklepních prostorách domu u zastávky na Dolním náměstí, ve kterém mimo jiné sídlí i sexshop a jiné obchody, se nachází Club Gabriel. Název podniku je zároveň jménem vedoucího francouzského původu, který
se velice rád účastní čilého dění v podniku a není problém s ním pokecat
ve 4 jazycích. Pivo i panáky za rozumnou cenu a navíc se zde často pořádají akce, které činí ceny piva a lihovin ještě zajímavějšími. Kdo má chuť si
dopřát při popíjení piva trochu pohybu, ten si může zahrát stolní fotbálek.
Adresa: Opava, Dolní náměstí
GPS: 49°56‘20.739‘‘N 17°54‘19.506‘‘E
Depo (ex Mrkev)
Když budete ve večerních hodinách procházet po krátké Sněmovní
ulici, která sousedí s Dolním náměstím, můžete pod nohama cítit jisté
chvění. Není to zemětřesení, ale vibrace z klubu Depo, jenž se nachází
v podzemí. Svého druhu ojedinělé akce v rytmu elektronické taneční
hudby, ale také reggae a hip-hopu a jiných žánrů a také velký výběr
omamných nápojů s Bairnsfather Bitter absinthem v čele.
Adresa: Opava, Sněmovní 2
GPS: 49°56‘19.536“N, 17°54‘21.301“E
Facebook: www.facebook.com/clubdepo
Dublin
Příjemná hospůdka/restaurace s interiérem ve stylu irského pubu.
Už jen prohlížení exponátů, nápisů, cedulí a výstřižků starých novin,
z nichž sestává výzdoba interiéru, je příjemným zpestřením při čekání
na pivko či jídlo. Podnik se může pochlubit také čepovaným Guinessem
a velice solidní obsluhou.
Adresa: Opava, Ostrožná 40
GPS: 49°56‘12.34‘‘N 17°54‘6.381‘‘E
Tel: 553 623 502
63
Es Bar
Adresa: Opava, Dolní náměstí 8
GPS: 49°56‘23.924“N, 17°54‘19.299“E
Web: caffe.esbar.cz
Facebook: http://goo.gl/v0WOL
Tel.: 737 278 148
Café Evžen
Zavedený a svého druhu poměrně vyhraněný podnik, tedy alespoň
co se týká hudební dramaturgie, je místem setkávání mnohých osobností a svérázných lidí. Pohostí vás zde solidními Svijany a všeobecně
se sem dá zajít i na víno. Středeční Jazzíček do ouška s výbornou živou
hudbou a především s volným vstupem a páteční či sobotní koncerty již
neodmyslitelně patří k místnímu koloritu.
Adresa: Opava, Beethovenova 2
GPS: 49°56’11.395″N, 17°54’4.016″E
Web: www.evzen-evzen.cz
Formanka
TV
Hned na jaktařské točně se nachází hostinec Formanka. Dle názvu
byste možná očekávali rodinnou zájezdní restauraci, nenechte se však
zmýlit názvem ani vnějším zjevem a směle vstupte. Ocitnete se v přítmí
klasického lokálu třetí cenové kategorie. Jídlo zde poskytované není
bůhví jakým kulinářským skvostem, ale hlavně je teplé a zasytí. I pivo
zde ničím nepřekvapí, avšak ani neurazí. Hlavně že teče. Toto místo
uvítají převážně študáci z palhaneckých kolejí, kteří se z města vrací
pouze na Jaktař s vidinou příjemné procházky a zastihne je tu déšť.
Adresa: Opava-Jaktař, Přemyslovců 1
GPS: 49°57‘4.133“N, 17°52‘18.880“E
Web: www.pension-formanka.cz
Tel.: 602 533 871
64
Gastria
TV
Restaurace, bar a v neposlední řadě také pizzerie v centru města
je jasnou volbou, pokud máte hlad i žízeň. Interiér je rozdělen na dvě
patra, přičemž to první je nekuřácké. Zajímavostí je výzdoba v patře,
kdy jsou na stěnách napsány hlášky z filmů jako například Čelisti, nebo
Terminátor. Kuchyně si zde udržuje dobrou úroveň již několik let a jídlo
z Gastrie se i rozváží.
Adresa: Opava, Kolářská 12
GPS: 49°56‘24.248“N, 17°54‘7.427“E
Web: www.gastria.cz
Tel.: 602 277 166
Kartáč
TV
Dům, ve kterém tento podnik sídlí, se nachází téměř naproti Koruny na Náměstí Republiky. Skládá se ze tří „levelů“, přičemž spodní
level je zasvěcen hospodě s restaurací, prostřední kasinu a v posledním
levelu se nachází malá diskotéka. Co se týká spodního lokálu, jeho výhodou je bezesporu pět druhů čepovaných piv a čepovaná Kofola, dlouhý
bar, dost míst k sezení a především fakt, že kuchař zůstává někdy až
do půlnoci a je tedy možno zasytit hladový břich či jen obyčejnou „žravku“ i v pozdních večerních a nočních hodinách. Prodloužená zavíračka
i během všedních dnů dělá z tohoto místa podnik, kde se dá posedět
do noci every day…
Adresa: Opava, Náměstí Republiky 4a
GPS: 49°56‘23.839“N, 17°53‘52.888“E
Web: www.kartac-opava.cz
Tel.: 774 600 358
65
Klub Art
Ostrožná 46
Opava-město 746 01
GPS: 49°56‘10.752“N, 17°54‘3.881“E
Tel: 553 791 947
E-mail: [email protected]
Web: www.klubart.cz
Kokos bar
TV
Kokos bar se nachází poblíž kolejí a univerzitních budov na Hradecké ulici v budově bývalé „sámošky“ Jednota. Uvnitř jsou šipky, kulečník,
biliár, fotbálek, vcelku laciné pivo, automaty v herně vedle. Venku velká
zahrádka. Nic víc, nic míň.
Adresa: Opava, Hradecká 24
GPS: 49°55‘58.038‘‘N 17°54‘0.052‘‘E
Koruna
Adresa: Nám. Republiky 17, 746 01 Opava
GPS: 49°56‘22.297“N, 17°53‘57.587“E
Web: www.restauracekoruna.cz
66
Kotelna
TV
Pro ty z Vás, kteří buď máte privát v Kylešovicích, nebo se do Kylešovic chystáte, je tu také tip na podnik v této části města. V bývalé
kotelně se nachází příjemný podnik se zahrádkou, velkým salonkem,
bowlingem a pro sportovní fandy také velkoplošnými projekcemi sportovních přenosů.
Adresa: Opava-Kylešovice, 17. listopadu 1210/2
GPS: 49°55‘32.841“N, 17°54‘46.620“E
Tel.: 555 508 788
Web: www.kotelnabowling.cz
Krajewski
Nevíte roupama, co by? Zajděte se vyblbnout sem… Dvě patra,
ve spodním kuželkářské dráhy a velký salónek a nahoře bowling, billiard,
kulečník, fotbálek, navíc tu i vaří a mají zde také širokou nabídku, jak
alko, tak i nealko nápojů. Jen ta kýčovitá výzdoba stěn je trochu úlet.
Adresa: Opava, Nákladní 388/20
GPS: 49°56‘29.397“N, 17°54‘18.165“E
Tel.: 776 589 082 / 608 475 740
Web: www.bowling-opava.cz
Lávka
TV
Nedaleko kolejí Palhanec, obyvateli nazývanými Vávrovická, se mezi
rodinnými domky skrývá jeden kouzelný. Už z pohledu z ulice ho prozradí vývěsní štít, který indikuje pivo. Vejdete-li dovnitř, ocitnete se
v nevelkém lokálku zpola zaplněným starousedlíky. Překvapí nás zde nejen chutné pivko za študáckou cenu, ale také to, že Vám zcela zdarma
zapůjčí kompletní šachy - zde velmi populární hru. Zahrát si zde můžete
prakticky s kýmkoli a patrně vás udiví, že vás porazí nejeden dědula
67
s červeným nosem. Další brilantností, kterou ocení převážně Vávrovičáci, je, že zde disponují lahváči Radka, které si můžete nakoupit do kolejního doupěte. Nevýhodou této putyky je snad jen zavírací doba, která se
dá definovat jako „mezi desátou a jedenáctou nebo podle chuti.“
Adresa: Opava-Vávrovice, U Lávky 5
GPS: 49°57‘42.962“N, 17°52‘30.569“E
Lidový dům (Liďák)
TV
Podnik na Otické ulici s interiérem, jenž příliš nestojí za řeč, avšak
s velice příjemnou zahrádkou, která může být třeba občasnou alternativou k zahrádce music baru Jam, od kterého je vzdálená asi 20 m.
V letním parnu je to rozhodně dobrá volba.
Adresa: Otická 638/10a
GPS: 49°56‘5.549‘‘N 17°53‘58.22‘‘E
Marina
TV
Marina je dobře situovaná v naprostém centru, ale najít ji není
vůbec jednoduché, tedy snáze naleznete restaurační část, ale hospoda
jako taková je schovaná ve vnitrobloku. Nejsnáze se k ní dostanete Myší
dírou. Marina se proslavila díky dvěma věcem. Díky výborné Plzni a díky
bezkonkurenční zahrádce. Doporučujeme všem zajít sem co nejdříve,
protože zahrádka se bude v brzké době rušit. Pro ty, kterým se tam líbí,
je připravena petice u baru.
Adresa: Náměstí Osvoboditelu 3, Opava 1
GPS: 49°56‘23.691“N, 17°54‘23.666“E
Tel.: 773 435 550
Web: www.restaurant-marina.cz
68
Motoscoot Bar
TV
Na Masarykově třídě se nachází příjemný bar se zahrádkou. V jeho
interiéru si přijdou na své milovníci motorek, protože motorky i jejich
modely jsou rozvěšené úplně všude. Podnik využijete především ráno,
kdy se tu dostanete skvělé snídaňové menu na sladko či slano a solidní
kafe, a večer, kdy zde spočinete po náročném dnu u dobrého piva.
Adresa: Opava, Ostrožná 25
GPS: 49°56‘11.944“N, 17°54‘7.323“E
Tel.: 775 408 333
Facebook: facebook
Music Bar Jam
Živoucí opavská legenda, která funguje prakticky nepřetržitě
od roku 1998. Je dosti pravděpodobné, že už ve chvíli, kdy toto čtete, jste „Jámu lvovou“ už navštívili. Graffiti posetá ulička Vás dovede
k malé zahrádce a z ní už jen musíte spadnout do chřtánu pekel, kde
se odehrávají ty nejdivočejší studentské párty. Bar je bohatě zásoben
nejroztodivnějšími dryáky a i čep má co nabídnout. Zvláště populárními
dny pro různé vylomeniny jsou úterky a středy, které jsou provázeny
i slevami různých lihovin. Z dalších kulturních akcí lze zmínit i pravidelné
koncerty, grilovačky, turnaje ve fotbálku a další atraktivity.
Adresa: Opava, Otická 1249/14
GPS: 49°56‘5.393“N, 17°53‘57.333“E
Tel.: 777 930 936 / 777 932 122
Web: www.musicbarjam.cz
69
Music club & pub 13
TV
Takzvaná Třináctka je jako skládačka. Nahoře je příjemná hospůdka, kde se dá i rozumně najíst a dole nás uvítá klub. Z boku je navíc
menší zastřešená zahrádka a vzadu na dvorku pak galerie Gottfrei. Hospoda je prostorná a zajímavě členěná, trošku soukromí si může urvat
každý. Klub je místem kde se pořádají nejrůznější koncerty i jiné akce.
Je místem, kde se střetávají studenti vysokoškolští se středoškolskými.
V celém komplexu je na čepu Kozel ucházející kvality i ceny.
Adresa: Opava, Krnovská 13
GPS: 49°56‘28.415“N, 17°53‘46.521“E
Web: www.musicclub13.cz
Myslivna
Kategorie: jídlo studené, jídlo teplé, wi-fi, zahrádka, hudební produkce
(jukebox)
Velmi oblíbená hospoda v blízkosti budovy univerzity na Masarykově třídě hojně navštěvovaná nejen studenty, ale také kantory. Zdejší klenutý strop již byl svědkem mnoha učených rozhovoru, veselého popíjení
a všemožných oslav zkoušek či zapíjení žalů. Prostor sám slouží jako
nálevna už nějaký ten pátek. Podruhé v krátké době prošla Myslivna
rekonstrukcí, tentokráte však skutečně k lepšímu. Prostor je příjemně
sladěn do oranžové barvy a navíc nabízí kuřáckou a nekuřáckou zahrádku. Jako bonus jsou u baru k zapůjčení různé hry (třebas i Scrabble)
a noviny (včetně The Times). Vstřícná obsluha Vám načepuje Krušovické pivo, Heineken nebo uvaří božskou kávu - což oceníte především
po ránu. Obojí si také můžete odnést s sebou buď do minoritského
parku hned přes ulici, nebo kamkoli jinam.
Adresa: Opava, Masarykova 32
GPS: 49°56‘9.578‘‘N 17°54‘11.282‘‘E
70
Nádražka Opava - Západ
Kategorie: televize, jídlo studené, jídlo teplé, zahrádka
V budově opavského Západního nádraží, odkud kdysi vyjížděly vlaky směrem do polské Ratiboře, se nachází nenápadný skvost v podobě zdejšího nádražního lokálu. Letitý umakart, jenž nese stopy starých
časů, se prohýbá pod nánosy dehtu a jiných látek a sloučenin a vůně
frankfurtské polévky a zvětralého piva se omamně nese kolem všech
stolů. Hotový poklad pro znalce nádražek. Pro náruživé televizní diváky
zde mají také velkou plazmovou televizi se satelitem, kde Vám paní
výčepní ráda naladí i takové perly, jako jsou History Channel či National
Geographic. Ve spojení s laciným pivem a kořalkou prostě lahůdka.
Adresa: Opava, Husova 204/19
GPS: 49°56‘19.399“N, 17°53‘20.050“E
Na Střelnici
Kategorie: televize, zahrádka, teplé jídlo (meníčka přes poledne)
Historická budova opavské střelnice v Městských sadech, byla
ve své době centrem spolkového dění. Dnes je rozdělena na sál, kde
se sem tam konají diskotéky, a vedle stojící hospodu. Tomuto poměrně
klidnému podniku nelze nic vytknout, ale není zde ani nic co by člověk
měl vychválit. Je zde obvykle příjemná obsluha a dvě velké televize,
takže si člověk neukroutí krk, když se chce kouknout na skóre. Ideální
příležitost pro návštěvu je například poetický závěr procházky po Městských sadech. Chvíle, kdy se Střelnice probouzí ze svého obvyklého klidu, jsou pouze při fotbalových utkáních, která se odehrávají na blízkém
fotbalovém stadionu.
Adresa: Opava, Náměstí Svaté Trojice 157/12
GPS: 49°56‘54.95“N 17°53‘24.58“E
71
Orange
Kategorie: wifi, fotbálek, televize
Orange bar je ideálním místem pro romantické posezení se svou
drahou polovičkou, či na romantické rande. Poměrně luxusně řešený
interiér, příjemné osvětlení, velký výběr alko i nealko nápojů, avšak poněkud vyšší ceny.
Adresa: Opava, Ostrožná 3
GPS: 49°56‘15.680“N, 17°54‘11.044“E
Tel.: 776 061 858, 773 905 040
Web: www.cafebarorange.cz
Pasáž
Kategorie: televize, jídlo teplé (jen přes poledne – meníčka), zahrádka
Podnik se nachází napravo pod Myší dírou, ve směru z Dolního náměstí do Kateřinek. Budete li mít štěstí, bude se o Vás starat, tj. obsluhovat Vás zkušená harcovnice ve svém oboru paní Jana. Solidní Kozel
10˚ za 17, 50 Kč je zde čepován s kulometnou kadencí a než si vůbec
uvědomíte, že si chcete objednat, tak už ho máte před sebou. Od 11.00
do 14.00 se zde nekouří a podávají se „meníčka.“ Hlavní zábava v tomto
lokále je hra v kostky, jež jsou dokonce k zapůjčení za barem. Před podnikem se rovněž nachází zahrádka, jež zejména v odpoledních hodinách,
díky svému umístění, skýtá příjemný chládek.
Adresa: Opava, pod Myší dírou od Dolního náměstí
GPS: 49°56‘24.397‘‘N 17°54‘20.228‘‘E
72
Picollo
Kategorie: teplé jídlo, studené jídlo, wi-fi
Podnik je situován na začátku Olomoucké ulice a skýtá velice příjemné prostředí a posezení pro každou příležitost. Znalce dozajista potěší velký výběr pivních speciálů a přehršel míchaných drinků. Sezónně
proměnlivá nabídka jídel také jistě přijdou vhod. Přes léto je možnost
sedět před hospodou, ale kvůli frekventovanosti cesty je to prakticky
o ničem.
Adresa: Opava, Olomoucká 12
GPS: 49°56‘23.403“N, 17°53‘43.854“E
Web: www.picollobar.cz
Tel.: 607 927 477
Pivnice na Rožku
Kategorie: jídlo teplé, TV, wi-fi DAFUQ
Pivnici Na Rožku najdete na rožku Pekařské a Na Nábřeží. Interiér
je jednoduše a účelně řešen, perfektně se proto hodí ke konzumaci piva,
kterého zde dostanete kolik hrdlo ráčí, a to navíc ve výborné kvalitě.
Na své si přijdou hlavně milovníci piva, kteří zde mohou ochutnat i pár
speciálů. Když na vás přijde hlad, určitě nepohrdnete místní specialitou
- světově proslulé Slezské zemské koleno.
Adresa: Opava, Pekařská 410/57
GPS: 49°56‘37.095“N, 17°54‘12.511“E
Tel.: +420 604 544 549
Web: www.narozku.wz.cz/
73
Pizzeria Uno
Kategorie: teplé jídlo, studené jídlo, televize, wi-fi
Nejstarší opavská pizzerie fungující už od počátku 90. let je evergreen. Dobré jídlo, zajímavá netradiční piva a i ve všední dny otevřeno
do jedné v noci. Připočteme li zajímavě řešený interiér a profesionální,
schopnou obsluhu a kuchaře, vychází nám z toho podnik, kde by se
Vám mohlo líbit. Jo, a abychom nezapomněli: Rozvážejí až do půlnoci.
Adresa: Opava, Olbrichova 1
GPS: 49°56‘8.135“N, 17°54‘1.778“E
Web: www.pizzeriauno.cz
Tel.: 553 712 103, 776 822 193
Plzeňský sklep
Kategorie: studené jídlo, kuřácká, TV
Patříte-li mezi milovníky dobrého zlatavého moku, rozhodně sem
zavítejte. Taková tanková Plzeň jako tady se moc netočí a je opravdu
výborná. Vevnitř vás obklopí lokál, jehož zdi jsou do mrtě posety nejroztodivnějšími tabulemi, tabulkami, varováními a dalšími značkami Zamrzí
snad jen značně zakouřený interiér, a to zejména ve večerních hodinách.
Adresa: Opava, Na Rybníčku 16
GPS: 49°56‘16.339‘‘N 17°53‘46.349‘‘E
Ready Bar
Kategorie: kulečník, fotbálek, televize
V pozdější večerní, či noční hodině člověk už nemá příliš na výběr, kam
by zapadl a častou volbou krom Jamu bývá také Ready bar, ležící na stejné
ulici, ale asi o 20 metrů dál. Ready nabízí poměrně o dost čistší prostředí i pohodlnější sezení, avšak poměrně rozdílnou klientelu. Člověk se zde snadno
zabaví u třech, výborně ošetřených Rosengart fotbálků a biliardu za pětku.
Adresa: Opava, Otická 16
GPS: 49°56‘4.996“N, 17°53‘56.138“E
Facebook: http://goo.gl/zkq5R
74
Restaurace zimní stadion
Kategorie: teplá jídla, studená kídla, televize
Součástí každého sportoviště má být lokál a nejinak tomu je i u obstarožního, avšak stále fungujícího opavského zimního stadionu. V přední části správný pajzlík, kde čepují Zubr a je zde vyhrazen i koutek
na automaty, a v části zadní část restaurační s výhledem na ledovou
plochu. Pokud se zde člověk zastaví na pivko a meníčko, rozhodně tím
nic neztratí, spíše naopak, objeví kouzlo další z opavských putyk.
Adresa: Opava, Zámecký okruh 413/8
GPS: 49°56‘15.994“N, 17°54‘38.870“E
Retro
Kategorie: stolní fotbal, televize
Bar a restaurace, kde se vrátíte do časů magnetofonů, Marylin
Monroe nebo Beatles. Připravena je pro Vás široká nabídka pokrmů od pravých amerických hamburgerů, pizzy až po chuťovky k pivu, ale
také rozsáhlý sortiment alko i nealko nápojů.
Adresa: Hrnčířská 272/14, Opava 746 01
GPS: 49°56‘14.396“N, 17°54‘14.054“E
Web: www.retro-opava.cz
Sport bistro MiKa „Sokolka“
Kategorie: zahrádka, televize, kuřácká, nekuřácká, teplá jídla, studená
jídla
Během cest za opavskými památkami určitě zabloudíte i ke Švédské kapli v hloubi Kateřinek. Utrmácí-li Vás cesta, dozajista vezmete
zavděk hospůdkou poblíž, která se nachází naproti ve sportovním areálu.
Toto místo nabízí krom širokého sportovního vyžití také výborné svijanské pivo, něco na zub, a budete-li mít stěstí, tak i něco z grilu.
Adresa: Opava-Kateřinky, Fügnerova 767/10
GPS: 49°56‘37.961“N, 17°55‘3.990“E
Web: www.sportbistromika.wz.cz
75
Středověká krčma
Kategorie: zahrádka, jídlo studené, jídlo teplé, hudební produkce (jukebox)
Ve sklepení jednoho z historických domů na dolním náměstí je
umístěn podnik, jenž někdy více a někdy méně evokuje období středověku. Rytíři v podání mániček a metlošů patří k tomuto podniku jako
k pivu pěna a celkovou atmosféru dotváří i dekorace. Osazenstvo však
bývá velmi různorodé a nutno říci, že většinou i velice příjemné. Vlídný
a ochotný je i personál. Rovněž přítomnost studentstva je více než častá, nad hospodou je dokonce studentský privát. Lokál sestává ze dvou
místností, přičemž ta zadní je rozdělena na boxy. Za zmínku bezesporu
stojí také parádní zahrádka, přímo na Dolním náměstí, která je v letních
měsících otevřena někdy až do nočních hodin.
Adresa: Opava, Dolní náměstí
GPS: 49°56‘22.849‘‘N 17°54‘20.611‘‘E
Středověké pivní sklepy
Kategorie: plátno, wi-fi
Adresa: Hradecká 1, 746 01 Opava
GPS: 49°56‘5.445“N, 17°54‘7.945“E
Web: www.stredovekepivnisklepy.cz
Tel.: 775 630 555
Tara Tara
Kategorie: music club
Adresa: Holasická 2, Opava 747 05
GPS: 49°56‘26.361“N, 17°54‘41.803“E
Web: www.taratara.cz
Facebook: http://goo.gl/4YlPE
Tel.: 773 220 292
76
The Pub
Kategorie: fotbálek, hudební produkce (jukebox), teplá jídla, studená
jídla, wi-fi, zahrádka
Fenomén certifikovaných hospod plzeňského Prazdroje již dorazil
i do Opavy. „Rychlé pípy“, z nichž teče mimo jiné i tanková nefiltrovaná
Plzeň, přímo na stole, jukebox přímo na stole, soutěž mezi jednotlivými
stoly i městy ve vypitých půllitrech, a když už se tedy člověk odhodlá,
že je čas jít domů, tak na něj nahoře u vchodu čeká past ve formě venkovního baru. Pozor na TO!:-) A mimochodem každý den do šesti jsou
zde šťastné hodinky ve formě levnější Plzínky.
Adresa: Opava, Mezi Trhy 2
GPS: 49°56‘20.278“N, 17°54‘14.101“E
Web: www.thepub.cz/opava
Tel.: +420 601 666 613
U Antona
Další z klasických a téměř legendárních opavských hospůdek se
nachází kousek od pekárny na Otické ulici, v klidné vilové čtvrti. Podniku velí pořád stejný „šéfík“ jako před třiceti lety a ani interiér nedoznal
přílišných změn. Na druhou stranu…Není lehčí konzervatismus občas
k dobru věci?:) K Antonovi přiléhá také zahrádka s poměrně solidní kapacitou a také kuželna a tenisové kurty, jež si lze pronajmout, či se jen
zasnít a pozorovat, zda se na kurtu neobjeví budoucí hvězda formátu
Petry Kvitové.
Adresa: Opava, Nerudova 25
GPS: 49°55‘54.286“N, 17°53‘26.448“E
Tel: 553 715 825
U Bílého koníčka
Kategorie: zahrádka, studené jídlo, teplé jídlo, wi-fi
Dům u Bílého koníčka z přelomu 13. a 14. století, ve kterém sídlí
stejnojmenný podnik, je jediným domem s dochovaným domovním znamením (tedy bílým koníčkem) v Opavě. V interiéru na Vás historie příliš
nedýchne, ale plzeň na jeden zátah do namraženého půllitru to bohatě
77
vynahradí, a když si k tomu dáte ještě čerstvý chleba se škvarkovým
sádlem, lehce propadnete dojmu, že se nacházíte v ráji. Zdejší zahrádka
byla navíc MF Dnes vyhlášena jednou z 50 nej zahrádek v ČR.
Adresa: Opava, Dolní náměstí 4
GPS: 49°56‘23.814‘‘N 17°54‘17.658‘‘E
Web: www.remark.cz/konicek.html
Tel.: +420 553 712 904
U Josefů
Kategorie: televize
Útulná zakouřená nudle, se zastřenými okny velikosti výkladní skříně. Sotva sem sednete, už máte před sebou pivo a nosí ho stále znova a znova bez pobízení, dokud neřeknete dost. Na čepu je Zlatovar,
škoda, že už ne opavský. Objednáte-li si limonádu, dostane se Vám
pobaveného úsměvu a červené, nebo žluté „limči“, která jako by vypadla
z časů Vašeho dětství. Dvakrát do roka se zde koná dlouhodobý šachový
turnaj. Kapacita podniku je omezena, kvůli velkému počtu tradičních
štamgastů, jež zde sedávají den co den na stejných místech. I přesto
však stojí za to pivnici U Josefů navštívit.
Adresa: Opava-Kateřinky, Ratibořská 32
GPS: 49°56‘29.043“N, 17°54‘44.499“E
U Mnicha
Kategorie: kulečník, jídlo studené, jídlo teplé, hudební produkce (jukebox), televize
Tato hospoda zaujímá výhodnou pozici v prvním patře domu přímo
uprostřed Ostrožné ulice. Má poměrně dlouhou tradici, avšak majitelé
se poměrně často střídají. Co však zůstává, je velice dobrý Bernard
jak desetistupňový, tak i dvanáctistupňový, ale také kuchyně s výbornou dršťkovou polévkou a také studenými pochutinami jako utopenec
a tlačenka. Stýkají se zde různé „entity“, od herců Slezského divadla,
přes rozdováděnou mládež až po tatíky od rodin, kteří se s igelitkou
s nákupem stavili na jedno. Ve spojení s kulečníkem, který je v sobotu
úplně zadarmo, je tento lokál ideálním místem pro každou příležitost.
78
Adresa: Opava, Ostrožná 247/21
GPS: 49°56‘13.073‘‘N 17°54‘8.156‘‘E
Web: www.restaurace.cz/opava/pivnice-u-mnicha.html
Tel.: 553 714 438
U Náhonu
Kategorie: jídlo teplé i studené, zahrádka, nekuřácká, kuřácká zahrádka
Kousek od Městských sadů najdete restauraci, která je velmi vkusně a reprezentativně vybavena a kde můžete svoje chuťové pohárky
polaskat tím nejlepším z moderní gastronomie. Personál je neuvěřitelně
příjemný a vstřícný a všeobecně ve vás zanechá toto zařízení dobrý
dojem. Jediná nevýhoda je vyšší cena, takže tohle místo spadá spíše
do kategorie „večeře ve dvou“ nebo „přijeli naši“ než do „denní chleba“.
Adresa: Opava, Jaselská 10
GPS: 49°56‘47.407“N, 17°53‘19.330“E
Web: u-nahonu.cz/
Tel.: +420 553 627 368
U Pflegrů
Kategorie: zahrádka, kulečník, televize
U Pflegrů je další z kdysi slavných kateřinských hostinců. V prvním
patře najdete lokál s erárním vybavením, erárními štamgasty a erární obsluhou a v druhém patře se o víkendu konají diskotéky, nicméně nejsem
schopen doložit, jak to vypadá uvnitř, a budu tedy rád za informace jakéhokoliv odvážlivce, který to tam půjde sondovat. U Pflegrů mají také
poměrně velkou zahrádku, jejíž nevýhodou však je zákaz psů.
Adresa: Opava-Kateřinky, Ratibořská 107
GPS: 49°56‘40.434“N, 17°54‘55.465“E
79
U Rytířů
Kategorie: nekuřácká, zahrádka, klimatizace
Adresa: Popská 226/3, 746 01 Opava
GPS: 49°56‘14.327“N, 17°54‘5.518“E
Tel.: 732 401 101
U Tonyho (U Opavice)
Kategorie: televize, zahrádka, hudební produkce (karaoke), wi-fi
Výrazná žlutá mini-hospoda, místními lidmi někdy též zvaná jako
„celnice na prajzskou“, sloužila v minulosti jako květinářství či řeznictví.
Svého druhu jediná vietnamská hospoda s pilným a ochotným majitelem/číšníkem, familiérně zvaným Tony. Občasná open air vaření asijského jídla, grilování, sledování sportovních přenosů na plazmové TV
a pitoreskní karaoke už jsou pomyslnými třešničkami na dortu. V létě
se skvěle sedí na zahrádce, která je zhruba 2x větší než vnitřek hospody
a navíc v blízkosti šumící řeky Opavy. Nevýhodou je špatně vytápěný interiér, tudíž je dobré se v zimě před návštěvou tohoto podniku přiobléct.
Adresa: Opava, Vodní 2766/10a
GPS: 49°56‘24.446“N, 17°54‘34.074“E
U Tří jabloní
Kategorie: nekuřácká, televize, zahrádka, teplé jídlo, studené jídlo, wifi
Na Sadové ulici zhruba na půli cesty z centra do městských sadů se
nachází restaurace U Tří jabloní. Jde o vkusně zařízenou nekuřáckou restauraci/hospůdku s pestrým výběrem jídla, čepovaným pivem Bernard
a příjemnou obsluhou. V teplých dnech přijde jistě také vhod venkovní
posezení. Poměrně prostorná zahrádka je obehnána dřevěnou stříškou
a pro fajnšmekry je zde i pískoviště a klouzačka.
Adresa: Opava, Sadová 148
GPS: 49°56‘47.434‘‘N 17°53‘42.92‘‘E
Web: utrijabloni.mistecko.cz
Tel.: 605 327 571
80
U Zelené Lípy (U Menšíků)
Kategorie: televize, kulečník, zahrádka
Při vstupu do tohoto lokálu se neubráníte pocitu, že jste právě
vstoupili do skanzenu 70. let v Československu. Zařízení je až na malé
výjimky, jako například televize, kompletně původní včetně baru.
Na čepu je zde 12˚ Zlatovar. Za zmínku stojí také „separé“ v zadní části
podniku s kulečníkem za lidovou cenu. Při parných dnech přijde zajisté
vhod i venkovní posezení, které se ale bohužel nachází přímo v těsné
blízkosti kateřinské dopravní tepny na obchvatu Opavy. Celkový kolorit
dotváří i stylová obsluha.
Adresa: Opava-Kateřinky, Rolnická 60
GPS: 49°56‘57.429‘‘N 17°54‘26.759‘‘E
Vagón
Kategorie: televize, zahrádka, studená jídla
Půjdete-li po cestě z vávrovických kolejí na Stříbrné jezero neboli
Sádrák, potkáte vagón zaparkovaný u rodinného domku. Tato zvláštnůstka je ve skutečnosti další z řady opavských putyk. Disponuje nejen charizmatickým prostředím vysloužilého osobního vagónu, ale také,
v létě obzvláště příjemnou, zahrádkou. Pivo ve Vagónu sice nepatří
k nejlepším v Opavě, pít se však dá a plně ho vyváží vlaková atmosféra.
Adresa: Opava-Karlovec, Karlovecká 9
GPS: 49°57‘34.045“N, 17°52‘41.825“E
Facebook: http://goo.gl/1JfBn
Meníčka
Pokud by jste si chtěli zajít na jídlo, na které máte zrovna chuť,
můžete se podívat na aktuální denní nabídku měníček v opavských restauracích a hospodách.
web: www.menicko.cz/opava
81
Poznámky
82
Poznámky
83
Vysvětlivky
TV
84
zahrádka
jídlo studené
fotbálek
kulečník
koncerty
wifi
hudební produkce
kuřácká
TV
nekuřácká
jídlo teplé
Bowling
Download

Průvodce prváka - Slezská univerzita v Opavě