OSADNÍ VÝBOR VE STRANÍKU
Schůze OV Straník dne 4. září 2014
Přítomni:
Pavlík Čestmír
Indráková Jana
Kyjaňová Dana
Plešek Petr
Barša Dalibor
Omluveni:
Polášek Milan
Nepřítomni: Hruška Luděk
Folberger Vojtěch
Redlová Kateřina
Olbrich Roman
Nižnanský Marek
Pavelková Dana
Pavlík Tomáš
Bezunková Věra
Pavelka Marek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.
Předseda informuje o činnosi OV od minulé schůze
1.1
1.2
Dne 30.6.2014 jednání s panem Benkem ohledně opravy záchodů v tělocvičně
Dne 1.6.2014 jednání s paní Saksovou také ohledně oprav záchodů v tělocvičně.
Roznáška složenek na úhradu kabelové televize.
Dne 2.6.2014 proplacení dokladů z Vítání prázdnin u paní Pollákové
Dne 3.6.2014 jednání u paní Veverkové ohledně oprav zábran na hřišti a jednání u
paní Havranové (majetkoprávní).
Dne 7.7.2014 jednání u paní Vítkové ohledně převedení katolické kapličky v obci.
Pochůzka po obci s paní Veverkovou a paní Horákovou - zábrany na hřišti, opravy
kanálů - u Holubů č.p. 174, u Hrachovců č.p. 108, u Casbergra č.p. 74 a u hřbitova.
Dne 11.7.2014 jednání u paní Mrklovské ohledně upřesnění požadavků ze zápisu
Dne 15.7.2014 jednání u paní Kuželové ohledně brigády Zelené město
Dne 17.7.2014 pochůzka po obci s paní Kuželovou a Hůlovou - stanovení prací
Dne 22.7.2014 jednání s paní Veverkovou, objednávka zábrany
Dne 25.8.2014 jednání s paní Mrklovskou - nahlášení poškození regulace potoka a
kanálu obchodu
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
-2-
2.
OV hlasuje
2.1
O schválení odměn členům Osadního výboru ve Straníku
PRO 10 hlasů
pokračování
PROTI 0 hlasů
2.2
Paní Yvona Strýčková žádá o odkoupení městského pozemku č. 195/6 v k.ú. Straník,
jedná se o trvalý travní porost o výměře 1.221 m2 (vedle dětského hřiště Za potokem)
- OV ODKLÁDÁ rozhodnutí ohledně prodeje PRO ODKLAD 10 hlasů
PROTI
0 hlasů
Bude dále jednáno s odborem životního prostředí ohledně započaté výsadby ovocných
stromků, dále musí být zajištěn přístup na další pozemky
3.
OV předkládá Návrh na investiční akce ve Straníku na rok 2015
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Opravy fasád a zateplení obecních budov tj. tělocvična a Klub seniorů
V areálu TJ výměnu podlahy v klubovně a opravu oplocení na asfaltovém hřišti
Opravy komunikací - pokračování v položení nového koberce na hlavní
komunikaci od křižovatky na Hostašovice po Klub seniorů p.č. 1737/5 a
opravu obecní komunikace p.č. 1776/1 (okolo kravína)
Ostatní - oprava dolní nádržky (před obchodem),
- zpevnění a úprava prostranství na kontejnery před obchodem (cizí
vlastník),
- dokončení 3. etapy regulace za č.p. 73
- vytvoření zpevněné plochy pro biokontejnery na dol. konci u č.p. 117
- oprava obecní komunikace p.č. 1760/1 - Příčná
- řešení kanalizace v celé obci
- oprava mostu přes stranický potok u č.p. 162
- oprava tribuny v areálu TJ
- ve spolupráci s obcí Hodslavice nutné opravy vodovodu
- pokračování drobných oprav (viz zápis z pochůzky ze dne 21.3.2012)
Majetkoprávní dořešení - č.p. 147 - tělocvičně - dokončení zápisu do KN
- kaplička na p.č. 1737/3 převod do majetku města
- postupně zaměření a majetkoprávní vypořádání
ob. komunikací 1760/1, 1760/2, 1760/3, 1776/1 a1793
Veřejná zeleň - sečení a údržba obecní pozemků ke stávajícím pozemkům,
doplnit sečení na dílcové cesty p.č. 1760/1, cesty okolo č.p. 5
p.č. 88/2 a cesty okolo č.p. 25 p.č. 1795/1
- navýšení počtu sečí na novém dětském hřišti
- vývoz odpadků po kulturních akcích OV 3x ročně
- pokračování ve výsadbě veřejné zeleně
-3-
pokračování
OV předkládá Návrh na kulturní akce ve Straníku na rok 2015
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Sportovní ples
Turnaj ve stolním tenise
Maškarní ples
Koštování slivovice
Končiny
Vítání prázdnin
Zakončení prázdnin
Hody
Drakiáda
Hubertský večer
4.
OV informuje
4.1
Vyzýváme občany, kteří mají problém se signálem T-mobile u svých mobilních
telefonů, aby volali na operátora (při více stížnostech bude věc řešena)
O opravě kanálu u paní Sobotkové, výměně záchodů v tělocvičně, opravě zábran za
fotbalovou brankou a nátěrech na hřišti.
4.2
5.
OV žádá
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
O nový dětský prvek na dětské hřiště
Vzhledem k nezájmu občanů o "Čističky odpadních vod" (dále jen ČOV), žádáme o
pokračování v jednání, přesnější informace a osvětu k tomuto problému event. jiné
řešení kanalizace v obci.
... a urguje opravy komunikací a krajnic (viz minulé zápisy)
O opravu žlabu nad místní autobusovou zastávkou
O vyčistění levostranného přítoku stranického potoka od nánosů bahna a vzrostlé trávy
6.
Stížnosti občanů
6.1
Občané si stěžují na majitele pozemků na Pohoři - paní Krobová. V okolí volně a bez
zajištění pobíhají 3 psi, koně a prasata a páchají škody na zemědělských a lesních
porostech
7.
OV sděluje
7.1
Internetovou adresu, kde je možno shlédnout fotografie z akcí proběhlých v obci
Straník http://vyborstranicek.rajce.net a také informuje na stránkách obce
www.straniknj.cz
-4-
7.2
pokračování
Volební období členů stávajícího osadního výboru končí, a proto
HLEDÁME další nadšence, kteří by chtěli v naší obci něco změnit,
něčím přispět nebo pomoci k rozkvětu obce. Zájemci kontaktujte
Čestmíra Pavlíka nebo dojděte na schůzi OV , která se koná 16. října
2014 říjnu.
Další schůze osadního výboru se bude konat ve čtvrtek dne 16.
října 2014 v 19 hodin
Občané se mohou vyjadřovat k dění v obci před schůzí Osadního
výboru, a to od 18,45 do 19,00 hodin
Zapsala: Dana Kyjaňová
Dne 5.9.2014
Download

Schůze 4.9.2014.pdf