Vítkův zpravodaj
zpravodaj zaměstnanců EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Hraniční most, dálnice D8,
Krušné Hory
str. 2
str. 3
str. 8
05
2010
Evraz Group – Mike Rehwinkel, Evraz Inc. NA
Informace o možném uzavření provozu NS 220
Soutěž s ČPZP
E V R A Z G R O U P in f ormuje
Lidé v Evraz Group
Mike Rehwinkel z Evraz Inc. North America, USA
Mike Rehwinkel se stal generálním
ředitelem společnosti Evraz Inc. North America 10. února tohoto roku. Do
Evrazu přešel z americké společnosti
Gloria-Pacific, kde vedl jednu z největších výrobních a obchodních organizací. Byl zodpovědný za kvalitu
výroby, růst prodeje a plnění podnikových vizí ve společnosti s 13 500 zaměstnanci, která dosahovala obratu
až 3,5 miliardy USD ročně. Od svého
nástupu do společnosti Evraz Mike
Rehwinkel společně se svým týmem
tvrdě pracuje na tom, aby byl rok 2010
pro americkou pobočku úspěšný.
Abychom nového člena týmu Evraz Group
blíže představili, přinášíme s ním krátký
rozhovor:
Co vás nejvíce lákalo na pracovní
příležitosti v Evraz Inc. NA?
Potenciál společnosti. Jako všechny
ostatní společnosti zasažené globální
ekonomickou krizí jsme se soustředili
na udržení hotovostních prostředků. Je
to výsledek úsilí celé společnosti, že je
Evraz v Severní Americe stále silný, a to
navzdory výzvám z minulého roku. Nyní
s netrpělivostí očekávám, co jako skupina můžeme udělat pro plné využití hodnoty, kvality a efektivity Evrazu v Severní
Americe.
Jaké zkušenosti vás dle vašeho
názoru předurčují být tou správnou
osobou pro tuto práci?
Cením si hodnoty komunikace. Během
mých prvních dvou měsíců v nové pozici mám v plánu naučit se co nejvíce
od kolegů a kolegyň, kteří vybudovali tuto kvalitní společnost. Rád bych
se také zaměřil na komunikaci mimo
společnost a navázal vztahy s našimi
partnery a stakeholdery v celé Severní
Americe. Mám zkušenosti v účetnictví
a to mi umožňuje dobře chápat byznys. Věřím, že moje zkušenosti a zájmy mě předurčují pro obor těžkého
2
ocelářství. Nezávisle na finálním výrobku, lidé jsou lidmi, talent zůstává
talentem a zákazníci zákazníky.
Mohl byste jmenovat některé
ze svých priorit pro prvních 100 dní?
Právě jsem obdržel informace o všech našich závodech v Severní Americe. Jednou
z mých nejvyšších priorit bude zakomponovat to, co jsem slyšel od našich lidí a použití jejich expertních znalostí ke zlepšení
naší strategie. Mých prvních 100 dní bude
vzorkem pro můj cíl – zvýšení efektivity,
kvality a integrace napříč našimi závody
s důrazem na těchto pět bodů:
• Zaměření na bezpečnost a enviromentální hledisko.
• Talent je důležitý na všech úrovních společnosti.
• Buďme nejlepší v tom, co děláme.
• Důraz na komunikaci.
• Mějme strategickou vizi, která se stále
rozvíjí stejně jako my.
Co je pro vás největší výzvou pro
vašich prvních 100 dní?
Když Evraz založil skupinu v Severní Americe, která zahrnuje bývalé podniky Oregon
Steel, Rocky Mountain, Claymont Steel
a IPSCO, měl svoji vizi. Bohužel globální
ekonomika měla jiné plány. A protože se
ekonomické vyhlídky začínají vyjasňovat,
rád bych se znovu soustředil na integraci, synergie a efektivitu těchto sloučených
závodů.
Pochopení vstupů a výstupů ve společnosti tak komplexní a přesto diverzifikované
jako je Evraz North America, je nelehký
úkol pro každého. Mám podporu seniorského týmu manažerů, kteří všichni přispívají k hladkému a úspěšnému průběhu
změn ve společnosti. Také těžím z globálních znalostí Pavla Tatyanina a jeho týmu
v Moskvě.
Řekněte nám něco málo o sobě. Jaké
máte koníčky?
Rodina je mým nejdůležitějším bodem
v životě. Před 32 lety jsem se oženil
se svou láskou
ze střední školy, a v současné
době s mojí manželkou Patti nejraději trávíme čas
s naším čtyřletým
vnukem Reedem.
Mojí druhou vášní, kterou sdílím
se svými syny Dresem a Leem, je americký fotbal. Jsem hrdým držitelem sezónní
vstupenky na zápasy University of Alabama Crimson Tide. Vzhledem k tomu,
že jsem velmi vysoký, hrával jsem na
univerzitě také basketbal.
Jak vidíte budoucnost společnosti?
Když se dívám na rok 2010, vidím
tým Evrazu v Severní Americe, který
je připravený na úspěchy. Věřím, že je
společnost řízena tím správným směrem a jsem rád za příležitost koučovat úspěšnou skupinu Evrazu v Severní Americe. Na budoucnost se dívám
optimisticky vzhledem ke zlepšující se
situaci:
• Obchody s potrubím velkých rozměrů
vykazují relativně vysoký objem zakázek.
• Máme možnost expandovat s železničními kolejemi i mimo naše tradiční trhy.
• Mosty a konstrukce vykazují lepší podmínky na trhu, což je dobrá zpráva pro
naši sekci plechů a tyčových ocelí.
• Naše sekce trubek malých rozměrů
(OCTG a ERW) a bezešvých trubek by se
měla v roce 2010 zlepšit, protože se snižují skladové zásoby s těmito produkty
a stabilizují se ceny ropy a zemního plynu.
• Ocelářský průmysl jako celek spolupracuje na tom, aby vyrovnal pozici
na globálním trhu – žaloby na dumpingové ceny masivního importu
z Číny byly předběžně úspěšné jak
v USA, tak v Kanadě. Pokud budeme hrát na férovém hřišti, vidím naše
šance dobře.
LM, AP
připravil: DEK
V edení společnosti in f ormuj E
Informace o možném uzavření provozu NS 220
Vážení zaměstnanci, kolegové a kolegyně. V pátek 14. května 2009 jsem
na tzv. „Aktivu mistrů“ informoval
o přípravě plánu na možné uzavření
provozu NS 220 Ocelárna. Současně
jsem, spolu se Pavlem Tatyaninem,
senior vice prezidentem pro zahraniční operace EVRAZ GROUP, informoval
ve stejný den i na tiskové konferenci
novináře.
a v tomto roce je to velmi podobné. Další
pokračování této situace je do budoucna neudržitelné. Management naší společnosti ve spolupráci s vedením skupiny
EVRAZ neustále hledá východisko z této
situace. Vedení společnosti AMO jsme
před dvěma týdny vyzvali k jednání o revizi smluvních podmínek na dodatku surového železa. Zatím, bohužel, bez většího
faktického pozitivního výsledku
I když se vynořují v médicích různé hypotetické úvahy o příčinách tohoto kroku,
pravda je velmi jednoduchá. Náš jediný
dodavatel vstupní suroviny pro ocelárnu,
společnost Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
nám dlouhodobě dodává surové železo
v takové ceně, že nejsme schopni být
konkurenceschopní na světových trzích
a začínáme být pro naše odběratele nezajímaví. Myslím, že velmi dobře to komentoval P. Tatyanin, který prohlásil, že se
nám Arcelor Mittal Ostrava snaží prodat
Ladu za cenu Mercedesu…
Za současných podmínek smlouvy v ceně
surového železa z Mittalu neustále ztrácíme zakázky, které se při postupném
a pomalém probouzením trhu začínají
objevovat. Profituje na tom zejména naše
konkurence, a proto je tato situace dlouhodobě neudržitelná. Musíme se chovat
jako dobří hospodáři a tak i přes neustálá
jednání s vedením ArcelorMittal Ostrava,
je třeba být připraveni na to, že náš požadavek na férovou cenu nebude vyslyšen.
Od vedení skupiny Evraz jsme dostali jasný úkol, připravit do 15. června 2010 studii ve dvou stupních – přechodné a trvalé
uzavření ocelárny se všemi případnými
dopady na společnost a její zaměstnance.
Už po celý lońský rok jsme z tohoto důvodu přicházeli o velké objemy financí
Pak při současném vyhodnocení výsledků
jednání s vedením ArcelorMittal Ostrava
bude rozhodnuto o dalších krocích. Do té
doby považuji jakékoliv diskuze za předčasné. Nic nesmí mít vliv na kvalitu naší
práce v době, kdy bojujeme o důležité
zakázky. Věřte, že prioritou pro management je najít řešení a udržet ocelárnu
v provozu.
Ing. Zbyněk Kvapík, MBA
generální ředitel
předseda představenstva
Proběhly volby do dozorčí rady společnosti
V době od 4. 5. 2010 do 7. 5. 2010 proběhly ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE
STEEL volby 2 členů dozorčí rady volených
zaměstnanci. Voleb se zúčastnilo celkem
877 zaměstnanců a proběhly v souladu se
schváleným volebním řádem.
Za členy dozorčí rady EVRAZ VÍTKOVICE
STEEL, a.s. byli zvoleni pan Rostislav Fromelius, předseda VZO OS KOVO a pan
Cyril Janík, předseda DV OS KOVO NS
260 a člen VZO OS KOVO. Hlavní volební
komise průběh a výsledek voleb osvědčila
dne 7. 5. 2010. Generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ing. Zbyněk Kvapík, MBA děkuje zaměstnancům,
kteří využili svého práva volit, za účast ve
volbách.
Jaromír Krišica, tiskový mluvčí
3
O dbor y in f ormují
Další informace z konference ZO odborů konané 17. 3. 2010
Při ZO odborů jsou ustaveny tyto tři komise:
menty pro projednání na zasedání VZO. Rov-
ců. K posunu přestávky dochází proto, že
komise OBP (předseda Jaroslav Buchta), Stra-
něž řeší vybrané problémy podle důležitosti
stávající kapacita jídelního koutu je plně vy-
vovací komise (předseda Ing. Tomáš Strniště)
a naléhavosti mezi zasedáními VZO.
čerpána.
a Kontrolní a revizní komise (předseda Tomáš
Stav plnění připomínek z diskuse ke dni
Kavala). Skladba předsednictva ZO odborů:
5. 5. 2010.
Rostislav Fromelius – předseda ZO odbo-
Splněno:
rů, místopředseda OCV a člen Dozorčí rady
- bylo provedeno položení nového linolea
EVS, Jiří Demel – místopředseda ZO odborů
v kabině V. haly NS 260
a předseda Odborové centrály VÍTKOVICE
- kapacita stravování skupiny zaměstnanců
(OCV), Zdeněk Kološ – místopředseda ZO
VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s. byla vyřešena
odborů, Cyril Janík – předseda DV Válcovny
posunem přestávky na svačinu tak, aby se
plechu a člen Dozorčí rady EVS. Předsednic-
v jídelním koutě linky membránových stěn
tvo ZO Odborů připravuje podklady a doku-
mohla stravovat další skupina zaměstnan-
DEK
Stavební ruch na RS Horní Bečva
Uvidí to každý, kdo v těchto dnech navštíví
RS odborů. V rámci dostavby RS probíhají
práce na zastřešení a oplocení bazénu.
Dále jsou prováděny nátěry chatek Betka
a dalších zařízení v objektu.
To vše dále zvýší komfort rekreantů, estetickou a vizuální působivost objektu RS.
Vždyť nátěry a řádná údržba RS, zejména
preventivní, šetří náklady a prodlužuje životnost zařízení.
Všechny tyto práce budou provedeny do
zahájení letní rekreační sezony.
Tyto akce dokládají zájem odborů o další
zvyšování úrovně služeb rekreantům.
DEK
Účast na „Dni otevřených dveří“ předčila očekávání
A to navzdory nepříliš příznivému počasí.
Branami do areálu společnosti prošlo na
prvomájové dopoledne celkem 574 zaměstnanců s rodinami a to i bývalých i se
známými, ale také zaměstnanců z jiných
firem. Z toho bylo 268 dětí. Využili tak
příležitosti prohlédnout si v doprovodu
vybraná pracoviště provozů. Někteří zde
byli vůbec poprvé. Děti se zase těšily, že
uvidí, kde pracují jejich táta nebo máma,
jak to řekla šestiletá Lucinka, vnučka paní
Anežky Honzekové, jeřábnice z NS 230.
4
Tato tradiční, vždy veleúspěšná akce, probíhala i letos podle osvědčeného scénáře
již po sedmé. Úspěch se dostavil díky dobré přípravě, organizaci a obětavosti osmi
funkcionářů odborů, kteří vytvořili akceschopný tým, kde každý vzorně splnil své
úkoly. Jsou to lidé, kteří si vždy dokáží najít čas pro takové smysluplné akce a jsou
vždy po ruce. Pro každého návštěvníka,
jak tomu bývá vždy, připravili odboráři občerstvení sestávající ze 2 housek se salámem a nápojem. Každé dítě dostalo navíc
od odborů balíček sladkostí. Mnozí také
konstatovali, že nikde se zatím nesetkali
s takovým přístupem a štědrostí, zejména
k dětem. Ti zaměstnanci, kteří měli v tento den směnu nebo byli po noční, se setkávali s rodinami na pracovištích nebo na
své blízké čekali na domluveném místě.
Mezi návštěvníky jsme viděli řadu známých tváří, kteří mezi nás přichází každý
rok, jako např. pan Petr Harazim z NS 220
se syny Dominikem a Matějem, ale také
bývalé spolupracovníky a osobnosti z NS
230, pana Jiřího Švidrnocha a Petra Jaskulu.
Poprvé navštívil naši společnost např. pan
Ing. Petr Gottfried, zaměstnanec České
pošty, spolu se sestrou a skupinkou přátel. Ocenil, že odboráři dokázali zvládnout
bezchybně tak grandiózní akci, ale i přístup
vedení a odborů k lidem, za což jim tlumočí touto cestou poděkování. Po letech se
zde setkal i se spolužákem z VŠB.
Co říci na závěr? Všem se u nás líbilo
a těší se na setkání na „Dni otevřených
dveří v r. 2011“.
VZO odborů děkuje všem za účast a organizátorům za vynikající práci.
DEK
aktu á lní t é ma
Novinky ve stravování
Vzhledem ke zvýšení cen potravin,
vstupní suroviny pro výrobu jídel, zvýšila
společnost Eurest, spol. s.r.o. ceny jídel
prodávaných v jídelnách a prodejnách
v prostorách společnosti. Současně je
od 10. 5. 2010 zvýšen příspěvek na jídlo
z původních 26 Kč na 28 Kč a od stejného
data se upravuje cena jednoporcového
chlazeného jídla na 31 Kč.
Od 10. 5. 2010 je na základě podnětů strávníků a po dohodě s odborovou organizací upravena otvírací doba
prodejen v provozech 220 - Ocelárna
a 260 - Kvarto:
Po-Pá 7–12.30,15–19, 23–03
So-Ne 9–12, 15–19, 23–03
V současné době rovněž dochází k projednávání cen výrobků u pultového prodeje.
Jaromír Krišica, tiskový mluvčí
Nabídka bytů pro naše zaměstnance
Na základě dohody mezi naší společností
a firmou Byty RPG, s.r.o. bude na firemním
Intranetu každou středu až do odvolání
zveřejňována tzv. přednostní nabídka bytů
pro naše zaměstnance k okamžitému pronájmu. Nabídka Byty RPG, s.r.o. obsahuje
standardně až 200 bytů od malometrážních
(0+1) až po prostorné (4+1) částečně nebo
úplně rekonstruované. Zájemce o pronájem
bytu z řad zaměstnanců podá písemnou
žádost (možno i v elektronické podobě) na
Personální úsek - 200.3. Zaměstnanci, který
uzavře s RPG Byty, s.r.o. písemnou smlouvu o pronájmu bytu na dobu 1 roku a za
tržní nájemné, bude poskytnuta sleva ze
základního nájemného ve výši 14 % včetně
vyplacení stanoveného rozdílu z již složené
kauce. Další informace můžete získat na
Personálním úseku společnosti.
Jaromír Krišica, tiskový mluvčí
Pomáhat je lidské, pomoci můžeš i ty
Češi patří mezi národy, které dovedou velmi účinně pomoci v rámci sbírek při různých
živelných pohromách. Tato vlastnost se nazývá altruismus, jinak nesobeckost, nezištný
zájem či láska k lidem. U mnoha osob se
však tato potřeba být prospěšný projevuje
nejen v době záplav či jiných pohrom. Po celém světě je poměrně rozšířena sít organizací, která sdružuje různé dobrovolníky a současně registruje i potřeby různých organizací
v různých sférách společenského života. Jednoduše: na celém světě existuje mnoho lidí,
kteří chtějí pomoci tam, kde je to zapotřebí.
Jasně tím ukazují svůj postoj ke společnosti,
dané lokalitě a k lidem vůbec. A někdy jen
pro svůj dobrý pocit… Jsou to například lékaři z vyspělých zemí, kteří slouží v různých
nemocnicích v těch nejchudších zemích světa. Ale, jsou to např. i lidé z fabriky, kteří se
rozhodli, že natřou plot místního dětského
domova... Já vím, že je přece jednoduché
zůstat lhostejný, ale věnovat jeden den svého života ročně pro dobro věci? Proč ne!
Z Nadačního fondu Evrazu odešlo v loňském
roce necelých 9 mil. korun na pomoc hendikepovaným dětem v Moravskoslezském
kraji. Ale, žádostí, které přišly, bylo mnohem
více než se dalo financemi pokrýt a situace je
podobná i v jiných nadačních fondech či nadacích. Nelze uspokojit financemi všechny,
už i tak děláme dost. Ale, vždy nejde o peníze, někdy stačí pomoc v tom, co umíme
udělat svýma rukama. Můžeme říkat: nás to
přece nezajímá, platíme daně. Ať se stará
stát nebo někdo jiný. Ano, ale já tady nechci
řešit, co se jednoduše vyřešit nedá. A nechci
hledat výmluvy, chci hledat způsoby, jak to
vyřešit. V České republice je několik dobrovolnických center a mnoho lidí, kteří ruku
k dílu přikládají. Hovořil jsem o tom s generálním ředitelem Ing. Z. Kvapíkem, který tuto
výzvu podporuje. Pokud je mezi vámi několik lidí, kterým nevadí jednou za rok nezištně
pomoci nějaké neziskové organizaci, ozvěte
se prosím kolegyni Kateřině Krumpochové
na e-mailovou adresu: [email protected] A nemusíte dlouho čekat… První
akce může být pomoc na dětském dni pro
hendikepované děti odpoledne 1. 6. v ústavu v Metylovicích.
Jaromír Krišica, tiskový mluvčí
Nadační fond Evraz pomáha dětem z Moravskoslezského kraje
Na počátku května došlo v Klinice
dětské neurologie FN Ostrava ke slavnostnímu předání sonografického přístroje pro vyšetření mozkových struktur u dětí. Přístroj v hodnotě 1,5 mil.
Kč, který byl zakoupen z prostředků
Nadačního fondu Evraz, bude sloužit
všem dětským pacientům ve spádové
oblasti Moravskoslezského kraje.
Technickou dokumentaci k přístroji oficiálně předal do rukou přednostky Kliniky
dětské neurologie FN Ostrava MUDr. Marie Kunčíkové, předseda správní rady Nadačního fondu Evraz Ing. Zbyněk Kvapík,
MBA. Nový sonografický přístroj pro vyšetření mozkových struktur bude sloužit
k doplnění péče o děti s dětskou mozkovou obrnou od nejranějšího období.
Umožňuje pravidelné sledování vývoje
dětí a posouzení efektu léčby patologických stavů z rizikových těhotenství včetně nedonošených dětí po následném
údobí dětského a adolescentního věku.
Sonograf bude sloužit cca 300 dětským
pacientům ročně a zásadním způsobem
zjednoduší a zvýší komfort malých pacientů. Hosté slavnostní události si prohlédli
prostory dětské kliniky a Ing. Kvapík předal za asistence klauna Hopsalína všem
hospitalizovaným dětem plyšovou hračku
a další drobnosti.
Jaromír Krišica, tiskový mluvčí
5
p ř edstavujeme
200.5 Finanční oddělení
V předchozích číslech Vítkova zpravodaje jsme představovali jednotlivé odborné úseky naší společnosti. Poslední
oddělení, které jsme dosud nepředstavili, je 200.5 Finanční úsek. Tým tohoto
úseku čítá 40 členů, od loňského roku
jej vede Ing. Petr Medvedík, který je
rovněž členem představenstva naší
společnosti a členem správní rady NADAČNÍHO FONDU EVRAZ.
Činnost finančního úseku lze rozdělit do
tří odborů:
1/Odbor finančního řízení – které vede
Ing. Libor Novák, má 8 pracovníků.
Tento odbor má na starosti běžný platební styk a financování a správu úvěrů
naší společnosti. Zabývá se také analýzou investic a jejich vyhodnocením
z ekonomického hlediska.
2/Účtárna – kterou řídí Ing. Ingrid
Horáková a působí zde 22 zaměstnanců. Tento odbor lze dále rozdělit na
oddělení investičního majetku, účtárnu
výroby a materiálu, finanční účtárnu,
všeobecnou účtárnu a oddělení IFRS.
Kromě běžné účetní uzávěrky, která
se řídí platnými zákony a nařízeními
ČR, tento odbor totiž připravuje účetní
uzávěrku dle mezinárodních účetních
standardů. IFRS závěrka je vyžadována
jak mateřskou společností Evraz Group,
tak v dnešní době již i většinou bank, se
kterými EVS spolupracuje.
3/Controlling – vedený Mgr. Janem
Valentou, připravuje pro vedení naší
společnosti mimo jiné roční plány, zpracovává ocenění zásob vlastní výroby,
provádí ekonomické rozbory a statistiky. Jedním z projektů, na kterém se
podílí, je program úspor TOP 2010, kde
sleduje zejména úspěšnost jednotlivých
opatření a komunikuje s jednotlivými
NS. Dalším úkolem controllingu je také
příprava manažerského reportingu.
Rozhovor s Mgr. Janem Valentou –
novým vedoucím odboru controllingu
Jaká byla vaše cesta do Steelu?
Nastoupil jsem 1. 1. 2010, před tím jsem
deset let působil v konzultantské společnosti Deloitte, nejprve na pozici konzul-
6
tanta manažerského poradenství, později
jako manažer v oblasti finančního auditu.
Poslední dva roky jsem působil ve Vancouveru v Kanadě. Během studia na Univerzitě Karlově, Institutu ekonomických studií
v Praze jsem rovněž pracoval na Americké
ambasádě, kde jsem měl příležitost být
u vstupu středních a menších amerických
firem na český trh.
Jak byste popsal činnost vašeho
odboru?
Controlling vnímám jako servisní složku pro top management společnosti, ale
také jako partnera pro jednotlivá střediska
správy a NS. Pro management srovnáváme
plán se skutečností a připravujeme detailní
ekonomické analýzy. Ve spolupráci s ostatními NS hledáme a vyhodnocujeme konkrétní úsporná opatření. Dále zajišťujeme
komunikaci s dceřinými společnostmi EVS.
Naprostou samozřejmostí je komunikace
v angličtině. Všichni zaměstnanci musí také
prokazovat velkou míru časové flexibility.
Často fungujeme coby zprostředkovatelé
komunikace v rámci naší společnosti – měli
bychom dohlížet na to, aby souhlasila čísla
a plány s realitou. Pokud tomu tak není,
očekává se od nás, že budeme první, kdo
na problém upozorní.
Na čem v současné době pracujete?
Kromě všech výše popsaných činností
spolupracujeme s IT oddělením na upgradu ekonomického informačního systému.
V rámci controllingu připravujeme měsíční, kvartální, ale také roční plány, což je
velmi komplikované zejména v této „divoké“ době, kdy se ceny vstupů i výstupů velmi často mění. Management společnosti musí mít pro svá rozhodnutí co
možná nejaktuálnější informace. Je tedy
nutné na takové změny okamžitě reagovat a k tomu je zapotřebí také sofistikovaný informační systém.
Jaké máte cíle?
Ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL jsem
narazil na velký lidský potenciál s ohromnými zkušenostmi. Jsou zde lidé, kteří se
ve svém oboru pohybují i několik desítek
let a jejich zkušenosti jsou neocenitelné.
Je nesmírně důležité tyto jejich zkušenosti využít. Na druhou stranu je třeba mít
se na pozoru před stereotypem a rutinou
a pokusit se o jistý nadhled a zefektivnění
činností.
Mgr. Jan Valenta (ročník 1978) vystudoval
Univerzitu Karlovu, Institut ekonomických
studií v Praze se specializací na finance
a bankovnictví, je ženatý, má dva syny 1
a 3 roky, žije v Olomouci a aktivně sportuje (plážový volejbal, squash, horská kola).
KK
re f erence
Hraniční most, dálnice D8, Krušné Hory
Hraniční most v Krušných horách je místem setkání české dálnice D8 a německé
A17. Klene se nad hlubokým údolím Hraničního potoka, který vytváří přirozenou
státní hranici mezi Českou republikou
a Německem.
Nosnou konstrukci mostu tvoří pro oba
směry ocelobetonové spojité nosníky
komorového průžeru o 6 polích. Spodní stavba sestává ze dvou opěr a 5 pilířů
pro každou nosnou konstrukci. Nejvyš-
ší pilíř měří bez základu téměř 51 m.
Náročná výstavba mostu probíhala za
přísných ekologických podmínek, protože
Hraniční potok v Německu ústí do vodní
nádrže Gottleuba, která je zásobárnou
pitné vody nedalekých Drážďan. Výstavba
probíhala v I. a II. pásmu ochrany vodního
zdroje, a z toho důvodu byla přijata řada
opatření jako například komplexní systém
odvodnění staveništních a přístupových
cest.
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL dodala v 1. pol.
2005 plechy jakosti Atmofix v objemu
cca 1900 tun.
Délka mostu:
430 m
Délka nosné konstrukce: 411,80 m
Šířka nosné konstrukce: 2 x 14,68 m
Max. výška nad terénem:
56,37 m
Plocha mostu:
13 201 m2
Plocha nosné konstrukce: 12 090 m2
Ve spolupráci s útvarem 200.61 Marketing,
KK
Foto Karel Beneš
N adační f ond E vraz
Dětský rehabilitační stacionář
Další organizací, kterou v loňském roce
podpořil NADAČNÍ FOND EVRAZ, je Dětský rehabilitační stacionář při Městské
nemocnici Ostrava. Jedná se o zařízení,
které poskytuje včasnou a komplexní rehabilitaci dětem s kombinovaným postižením a jejich rodinám.
„Přicházejí k nám děti od nejútlejšího
věku. Kromě MNO spolupracujeme také
s Fakultní nemocnicí v Ostravě a dalšími
ostravskými nemocnicemi, které k nám
posílají pacienty s nejrůznějšími zdravotními problémy. Může se jednat o malé
kojence s prostým opožďováním vývoje,
děti s porušeným vývojem na základě
poškození centrálního nervového systému, děti s vrozenou vadou pohybového
ústrojí, s deformitami páteře, hrudníku,
se stavy po úrazu pohybového aparátu,
s bolestivými stavy pohybového aparátu. Prostě každé onemocnění vyžadující
komplexní rehabilitaci. Nejčastěji navštěvují stacionář pacienti s dětskou mozkovou obrnou,“ představuje zařízení jeho
vrchní sestra Darja Waczyńska.
NFE tomuto zařízení přispěl na koupi
polohovacího zařízení SQUIGGLES a komunikátoru SUPERTALKER. SQUIGGLES
je soubor molitanových prvků se suchými
zipy, které umožňují zapolohování dítěte do polohy dle jeho aktuální potřeby.
„Imobilní děti je nutné polohovat pro
psychomotorický rozvoj, pro podporu
dýchání, trávení a podobně,“ říká Darja
Waczyńska
SUPERTALKER je zase zařízení, které
umožňuje alternativní způsob komunikace dětem, které verbálně komunikovat
nemohou. Jedná se o zařízení, do kterého
se nahrají jednoduché
vzkazy dle různých
kategorií, např. Ano /
Ne, Ahoj / Dobrý den
/ Nashledanou, a dítě
na položenou otázku může odpovědět
stlačením speciálních
barevně
odlišených
tlačítek.
„Velice bych chtěla
poděkovat Nadačnímu fondu Evraz, jehož
finanční dar napomohl zkvalitnit péči, ale
také komunikaci s našimi dětskými pacienty,“ dodává Darja Waczyńska.
KK
7
Z á bava
Pracovní jubileum
Červen 2010
Blahopřejeme
jubilantům
Životní jubileum
Červen 2010
220.42
220.04
230.15
260.10
260.81
Peška Svatopluk
Ing. Hon Vítězslav
Sobita Rostislav
Mgr. Gazda Ctirad
Osmančíková Jana
50
60
50
50
50
200.12
200.80
200.71
210.13
210.13
220.09
220.85
220.67
220.42
220.69
220.08
220.42
220.07
220.08
220.60
220.85
220.85
220.67
220.85
220.10
220.08
220.67
Příkazký Jan
Ing. Rech Rudolf
Ing. Mgr. Sobek Jiří, MBA
Láník Petr
Pavlíček Jiří
Basta Jiří
Horáček Antonín
Javorský Libor
Kaločaj Marián
Kašpar Miroslav
Kašpárek Luděk
Kolář Miloš
Kozel Petr
Krpec Ivo
Kulig Lumír
Lavička Jiří
Matěj Jaromír
Norský Daniel
Plešek Jiří
Steiner Ľubomír
Szücs Jiří
Šíp Jaromír
25
40
25
40
40
35
40
30
25
35
30
30
40
25
30
35
40
30
40
35
30
35
220.85
220.66
230.24
230.27
230.15
230.08
230.15
230.14
260.38
260.72
260.73
260.38
260.75
260.08
260.66
260.60
260.73
260.81
260.78
260.22
260.23
260.73
260.75
260.23
260.08
270.21
Tichý Miroslav
Vavrečka Oldřich
Daňo Jiří
Dobeš Petr
Heczko Karel
Kubát Slavomír
Nenička Stanislav
Sýkora Jaroslav
Chudejová Květoslava
Gomola Luboš
Hošek Miroslav
Hula Jan
Janík Cyril
Kadula Zdeněk
Kišo Pavel
Kopecký Jaromír
Pastrňák Zbyněk
Pavlasek Bedřich
Pleva Jiří
Procházka Bohumil
Stix Zdeněk
Ščupal František
Šťastný Jaroslav
Tichý Miroslav
Vaško Peter
Bartošík Josef
35
35
35
25
40
30
40
40
30
30
25
40
40
35
35
30
30
35
25
40
40
30
40
25
40
40
Vyhodnocení soutěže s ČEZ ARÉNOU
Správná odpověď na otázku z Vítkova zpravodaje č. 5 Jak se jmenovala
kapela Johna Mayalla, se kterou si
zahrál Eric Clapton?
Je: Bluesbreakers
Z došlých správných odpovědí byli vylosováni tito výherci, kteří získávají 2
vstupenky na koncert Johna Mayalla:
Kursa Tomáš, Ing., 200.44
Vychodil Jiří, NS 230.10
Bárta Alois, NS 260
Ceny je možno vyzvednout na sekretariátu ZO OS KOVO u paní Sylvy
Raškové (tel.: 2556) v Domě odborů
a služeb – nově sídlící v „šatnách
1200“.
K výhře gratulujeme!
Soutěž s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pro
své pojištěnce připravila na jarní měsíce
hned několik akcí. U příležitosti Evropského dne melanomu 10. května odstartovala
roadshow pod názvem Zachraňte si kůži, při
které mají občané možnost nechat si zdarma vyšetřit mateřská znaménka. Kampaň
bude ukončena u nás v Ostravě 4. června na
Masarykově náměstí.
Další zajímavou novinkou je partnerství
s hudebním festivalem Colours of Ostrava.
Zlevněné vstupenky, soutěže o lístky zdarma, bezplatné hlídání dětí, zábavné soutěže o dárky - to jsou jen některé z lákadel,
které pro příznivce multižánrového hudebního festivalu Colours of Ostrava připravuje ČZPZ. Těšit se mohou například milovníci
dobrodružství. Během června a července
se budou moci vypravit do okolí Ostravy
8
a hledat ukryté vstupenky. ČPZP pro ně na
nejrůznějších místech na Ostravsku schová
celkem 50 čtyřdenních vstupenek. „Každý
den se bude na webu ČPZP a na speciální
stránce sítě Facebook objevovat informace, kde bude výherní lístek pro tento den
uschován. Hledačům vstupenek poskytneme nápovědu pomocí GPS souřadnice a fotografie. Očekáváme, že tato soutěž vyvolá
pozitivní ohlas především mezi mladými lidmi,“ prozrazuje marketingový ředitel ČPZP
Ing. Igor Dorčák. Dodal, že o dalších 30 volných lístků věnovaných ČPZP se bude také
soutěžit ve vybraném celostátním rádiu.
Pokud správně odpovíte na soutěžní otázku
Na které datum připadá Evropský den
melanomu?
Můžete vyhrát věcné dárky, které do soutěže věnovala ČZPZ.
Své odpovědi zasílejte na e-mail:
[email protected], nebo je odevzdávejte na sekretariátu ZO OS KOVO
paní Sylvě Raškové (2556) nově sídlících
v „šatnách 1200“ a to nejpozději do
31. 5. 2010. V odpovědích prosím uvádějte plné jméno a nákladové středisko.
Ze správných odpovědí budou vylosováni 3 výherci.
Uzávěrka: 14. 05. 2010 Členové RR: Ing. Michal Baštinský, Ing. Pavel Škuca, Ak. soch. Boris Holub, Renáta Mecová, Jaromír Krišica, Bc. Kateřina Krumpochová, Ing. Bohuslav Dušek
Kontakt: [email protected] Grafická úprava a tisk: Agentura API s.r.o.
Download

zde - Agentura API