říjen 2011
Důchodová reforma – str. 4
Ohlasy na kurzy – str. 8
Svaz paraplegiků – str. 10
Úvodník
Vážení přátelé,
Foto: Roman Mišák
Foto: Martin Salajka
Dobročinná akademie
Zdeňka Svěráka
slavila úspěch
Podělte se s námi o radost z úspěchu Dobročinné akademie Paraple
2011, která na podporu vozíčkářů
využívajících služby Centra Paraple
vynesla bezmála 7 miliónů korun.
Svátek 28. září tradičně patří lidem
s poškozením míchy, kterým Centrum Paraple pomáhá. Díky České
televizi a Českému rozhlasu se
pořad Zdeňka Svěráka Dobročinná akademie aneb Paraple
vysílal v přímém přenosu již osmnáctým rokem. Vedle Zdeňka Svěráka, Jaroslava Uhlíře a dětského
sboru Sedmihlásek vystoupili pod
režijním vedením Petra Buriana
další populární umělci jako Ewa
Farna, Monika Absolonová, Michal
Hrůza, Jan Matěj Rak, Marian Vojtko a duo Two Voices. V rozhovoru
se Zdeňkem Svěrákem přiblížily
divákům a posluchačům význam
pomoci vozíčkářům také dvě mladé
ženy, zaměstnané v Centru Paraple
– vedoucí sportovních aktivit Lenka
Honzátková a redaktorka čtvrtletníku Svět s Parapletem Pavla Habrdová. V současné, ekonomicky
stále složitější době je Dobročinná
akademie a při ní projevovaná podpora a solidarita lidí se znevýhodněnými spoluobčany nejen životně
důležitá pro finanční zajištění činnosti Centra Paraple, ale je také
významným příkladem a impulzem
k solidaritě ve společnosti.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě a vysílání pořadu i těm, kteří
na činnost Centra Paraple přispěli.
Alena Kábrtová
ředitelka Centra Paraple
Běh pro Paraple na Pilsner
Festu 2011
Společnost Plzeňský Prazdroj
pomáhá Centru Paraple už řadu
let. Svou pomoc před lety začala
finančním darem, od té doby na
akce Centra Paraple, jako je Běh
pro Paraple a další, poskytuje
zdarma soudky piva a při různých příležitostech dál pomáhá
finančně. Před čtyřmi lety se v Plzni
rozhodli pořádat v areálu pivovaru
nebo v jeho blízkosti vlastní Běh
pro Paraple. Letos se v Plzni konal
27. srpna 2011 v rámci Pilsner
Festu čtvrtý ročník benefičního
Běhu pro Paraple a vynesl více než
15 tisíc Kč. Závodu se zúčastnily
známé osobnosti jako moderátoři
Pavel Anděl a Pavel Cejnar nebo
gourmet Pavel Maurer. Jako dar
Centru Paraple předal za Plzeňský
Prazdroj sládek Václav Berka ještě
šek na 100 tisíc Kč. Na této sumě
se podíleli symbolickou částkou z
piv, vypitých v průběhu srpna pivaři
ve vybraných plzeňských hospodách. Celá darovaná částka bude
využita Centrem Paraple na dofinancování sociálně rehabilitačních
pobytů. Děkujeme.
-mm-
Papež požehnal českým
vozíčkářům
Handicapovaný amatérský sportovec Heřman Volf slavnostně předal
zástupcům Centra Paraple a Svazu
paraplegiků požehnání od papeže
Benedikta XVI. českým vozíčkářům. Požehnání Jeho Svatosti je
odpovědí na „Poselství naděje“
– dopis českých vozíčkářů, který
na svém kole - handbiku dovezl
7. července Heřman Volf papeži
Benediktu XVI. do Říma.
Slavnostním podvečerem předání
poselství v Centru Paraple provázel 6. září 2011 redaktor Českého rozhlasu Vladimír Kroc a své
zážitky z třítýdenní cyklistické
expedice vedle Heřmana Volfa vylíčil také producent projektu „Cesta
za snem“ Miloslav Doležal. Své
vyprávění podpořili videoprojekcí,
ukázkami z připravovaného dokumentárního filmu mapujícího jejich
cestu, který uvede Česká televize.
„Život je jako cesta na často
potemnělém a bouřlivém moři
dějin, cesta, při níž sledujeme
hvězdy, které nám ukazují směr.
Pravými hvězdami našeho života
jsou osoby, které dovedly žít
správně. Ony jsou světly naděje,“
píše se mimo jiné v požehnání
Jeho Svatosti Benedikta XVI., které
je ke shlédnutí v kavárně Centra
Paraple.
v době, kdy budete mít v rukou nebo
na monitoru počítače nové číslo našeho
čtvrtletníku, bude už chybět jen krátký
čas do konce října, kdy Centrum Paraple oslaví 17. narozeniny a vstoupí do
18. roku své činnosti. Na své cestě se
díváme většinou dopředu, chceme se
rozvíjet a nabízet nové služby. Někdy je
ale třeba se zastavit, ohlédnout se zpátky
a poděkovat. V červenci skončila v pracovním poměru v Centru Paraple paní
Zdeňka Faltýnková, od září pracuje dál
ve Svazu paraplegiků. V Centru Paraple
pracovala od jeho založení, zavedla tu
fyzioterapii a ergoterapii, podílela se na
pomoci mnoha klientům, i na přípravě
mnoha budoucích fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Její vliv a „dobrá stopa“ v něm
trvá a věřím, že spolupráce na společných projektech ještě přinese mnoho
užitečných impulzů i pomoci jednotlivým
lidem. Jedním z takových projektů je
např. spolupráce na činnosti Poradny pro
šlachové transfery, kterou v Centru Paraple od října povede Doc. MUDr. Čižmář.
V září jsme otevřeli dlouho připravované
nové webové stránky Centra Paraple
na naší stálé adrese www.paraple.cz.
Podíváte-li se na ně a napíšete nám svůj
názor a připomínky, budeme rádi. Jen
ještě prosíme o trpělivost, obsah stále
doplňujeme a upravujeme. Na našich
stránkách je stále umístěn registrační formulář zasílání bulletinu elektronicky nebo
poštou. Prosím, pokud jste ho ještě nevyplnili a máte zájem o zasílání bulletinu,
zaregistrujte se.
Přeji Vám ještě co nejvíc hezkých podzimních dní
Více info na www.cestazasnem.cz
-mmAlena Kábrtová
ředitelka Centra Paraple
2
a Zbůchu. Metodicky i organizačně zaštiťuje tento sport Česká
federace Spastic Handicap, která
Boccia je halový, paralympijský
sdružuje tělovýchovné jednoty
sport, podobný francouzské hře
a jednotlivé kluby.
pétanque, který je díky své povaze
populární mezi lidmi s postižením. A s bocciou se setkávají i klienti
Základní rozdíl oproti hře petan- Centra Paraple už dlouhé roky.
que spočívá v herních míčích Mnozí pamětníci jistě vzpomenou
a povrchu. Míče jsou v případě oblíbené části společných ranboccii kožené, výrazně lehčí, větší ních rozcviček, při kterých bocciu
a měkčí než kovové koule použí- zařazoval úspěšný paralympijský
vané při pentaque. Povrch hra- reprezentant Láďa Kratina a v jeho
cího pole musí být rovný a hladký šlépějích (téměř kráčí:) také Petr
s danými rozměry 12,5 m × 6 m Hubalovský. Bocciu si můžete
(včetně boxů pro odhody míčků). v Parapleti zahrát také v rámci
Historicky je hra modifikací kla- odpoledních aktivit v době Vašeho
sické hry boccia, která vznikla rehabilitačního pobytu, nebo se
původně z jedné z tradičních u sportovních referentů doptat, jak
římských zábav. Další kořeny hry nejlépe nastartovat Vaši závodní
můžeme vystopovat v populární kariéru.
Stručně o boccie
francouzské hře „pétanque“, nebo
také v anglickém „lawn bowling“ tedy v trávníkovém bowlingu.
Bocciu mohou hrát jednotlivci,
páry i týmy a jejím specifikem je to,
že ji mohou hrát i ti, jejichž postižení jim nedovoluje samostatně
odhazovat hrací míč. Ti mohou
hrát s pomocí asistenta a používat
ke hře speciální pomůcky – např.
rampy, roury a helmy). Hráči svými
pokyny asistenta navedou k nastavení výšky, sklonu a pozice roury
a pak pouští míč, který mohou
dokonce držet bradou, či pomocí
upravené helmy s „tykadly“. Ke
hře je třeba 6 červených míčů, 6
modrých a jeden bílý - tzv. „jack“
či cílový míč. Smyslem hry je
umístit míčky své barvy co nejblíže
bílému míčku, který je odhozen
jako první. Závodně je tento sport
provozován podle daných kategorií, vymezující zdravotní postižení
ve čtyřech stupních – BC1, BC2,
BC3 a BC4. Rekreačně se ale
můžete setkat i s tzv. integrovanou bocciou, ve které hrají zdraví
společně s postiženými v týmech,
a to včetně mentálně postižených. Integrovaná boccia se hraje
s tvrdšími míčky, které činí hru
o poznání živější i překvapivější!
A jak dlouhá je historie boccie
v Čechách? Podařilo se nám vypátrat, že jedny z prvních závodů
v boccie organizovala Léčebna
Železnice již v roce 1995. Více se
do povědomí sportovců i rekreačních hráčů boccia dostávala po
paralympijských hrách v Atlantě
v roce 1996. Další oddíly začaly
trénovat bocciu a pořádat závody
v Brně, Janských Lázních, Košumberku, Liberci, Velkém Meziříčí, Olomouci, Praze, Teplicích,
říjen 2011
Naše téma / Důležité informace
včetně podvojného účetnictví
a práce s účetním softwarem,
vedení dokumentace, archivace,
naučíte se jak fakturovat a orientovat se v daňové problematice.
Kurz Základy podnikání a orientace na finančních trzích vám zase
pomůže při založení podniku, proniknete do oblasti řízení a provozu
podniku, plánování, majetkové
a kapitálové výstavby podniku
a finančního hospodaření. Nastíní
vám problematiku finančního trhu,
investic, bankovnictví, dozvíte se
něco více o projektovém záměru
i nástrojích marketingu.
Harmonogram: V říjnu 2011
proběhl kurz „Základy podnikání
a orientace na finančních trzích“.
Kurz „Účetnictví“ je naplánován
O aktualitách ze světa boccii se na únor 2012.
v bulletinu dočtete v Revue na str. Tyto kurzy jsou financovány z proII v příspěvku Kamila Vašíčka.
středků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
-pha zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, proto klienti doplácejí pouze za stravu.
PC kurzy
Pokud vás výše uvedené kurzy
Na poslední čtvrtletí tohoto roku
zaujaly a jste klienty Centra Parapro Vás připravujeme tyto počítaple, budeme moc rádi, když se na
čové kurzy:
ně přihlásíte. Kontaktní osobou
• MS Office
je Patrik Zalmay, koordinátor PC
(Word,Excel,Powerpoint)
kurzů (email: [email protected]).
31. 10. - 4. 11. 2011
Těšíme se na Vaši účast!
• JavaScript - základní kurz
Veronika Janečková
14. 11. - 18. 11. 2011
projektová asistentka (ESF OPLZZ)
• Photoshop - základní kurz
28. 11. - 2. 12. 2011
• Corel Draw - základní kurz
5. 12. - 9. 12. 2011
Podrobné informace a přihlášky
k plánovaným kurzům najdete
na našich webových stránkách.
Těšíme se na Vaši účast v nové
PC učebně v Centru Paraple
a věříme, že Vám budou kurzy
k užitku.
Patrik Zalmay
koordinátor počítačových kurzů CP
Nové vzdělávací kurzy
v Centru Paraple
Centrum Paraple zahájilo od
srpna 2011 nové vzdělávací kurzy
pro klienty. Jedná se o kurzy
„Účetnictví“ a „Základy podnikání
a orientace na finančních trzích“.
Oba kurzy jsou velmi intenzivní
a oproti PC kurzům i delší (10
denní) z důvodu komplexnosti
probíraného tématu. Během
kurzu Účetnictví proniknete do
kompletní účetní agendy firmy
Kreativní workshop
Na víkend 11.–13. 11. 2011 pro
Vás v Centru Paraple připravujeme kreativní workshop. Chceme
se věnovat výtvarným technikám
jako jsou mozaika, decoupage
na plátno a scrapbooking. Lektorkami kurzu budou Andrea Čepová
a Zuzana Korbelová.
Přihlásit se můžete emailem na:
[email protected], nebo telefonicky: 274 771 478 u koordinátorky programu – Zuzany Korbelové. Těšíme se na Vás!
O dekubitech
Léčba dekubitů
V předchozích dílech seriálu
o dekubitech jsme se seznámili
s charakteristikou dekubitů, příčinami jejich vzniku, s rizikovými situacemi a faktory, které mohou způsobit dlouhodobé trápení vozíčkáře
s léčbou dekubitu, omezení jeho
soběstačnosti a následnou sociální
izolaci. Věnovali jsme se též prevenci dekubitů a rozebrali podrobně
problematiku sedacích polštářů.
V dnešním díle si popíšeme
základní zásady léčby dekubitů –
proleženin a prosezenin, které jsou
neustálou hrozbou každodenního
života každého vozíčkáře s poškozením míchy.
Každý dekubit, a to zejména 2. až
4. stupně, je nebezpečný tím, že
otevírá do těla bránu infekci, která
zhoršuje jak lokální, tak i celkový
stav pacienta. Je třeba si uvědomit,
že může dojít až k celkové sepsi
i k tak zvané nemoci z dekubitů,
pakliže si dekubit člověk s ochrnutím „pěstuje“ příliš dlouho bez adekvátní léčby. Může dojít až k zánětlivému poškození kosti, která musí
být odstraněna, jinak je vozíčkář
vážně ohrožen na životě. Dekubit
se pak stává významným zdrojem
ztrát bílkovin, prohlubuje se podvýživa a snižuje se obranyschopnost
organismu vůči jakékoli infekci.
Jak poznáme druh infekce podle
vzhledu a zápachu sekretu:
• Stafylokok - smetanově žlutý
sekret bez zápachu
• Streptokok - řídký žlutošedý
sekret
• Pseudomonas - modrozelenavý,
nasládle páchnoucí sekret
• Escherichia coli - nahnědlý
sekret páchnoucí po fekáliích
Nutno podotknout, že není zanedbatelným faktem to, že pacient je
nucen být dlouhou dobu v nemocničním zařízení a jeho léčba
je finančně i personálně velmi
náročná. V systému zdravotní péče
v České republice zatím bohužel
chybí specializované pracoviště
pro komplexní léčbu proleženin
a pro spinální jednotky se takovýto
pacient stává z hlediska léčebných
prostředků a z hlediska nutnosti
dlouhodobé hospitalizace finančně
náročným, a na toto pracoviště
postakutní péče o spinální pacienty vlastně ani nepatří. V tomto
ohledu je v systému našeho zdravotnictví velká mezera…
říjen 2011
Z odborného světa
3
nosti a odolnosti je dosaženo dlou- žívají se na infikované, mokvající,
zapáchající rány, mají antibakterihodobou péčí.
Dnes se setkáváme s dekubity Charakteristika: ztráta kůže v celé
ální účinek – např. Actisorb Plus,
tloušťce,
rozsáhlé
nekrózy
s
poškoModerní
prostředky
pro
vlhké
spíše u vozíčkářů, kteří o sebe
Carbonet, Carboflex.
zením
svalů,
šlach
a
přilehlé
kosti,
hojení
ran
lze
rozdělit
podle
nedůsledně pečují v domácím
Antiseptické obvazy - lze poujejich složení:
prostředí. Především podceňují tvorba kapes
preventivní opatření – důkladnou Léčba:
Hydrogely – v ráně vytvářejí vlhké žít na prevenci a léčbu kožních
hygienu, pravidelnou kontrolu rizi- - odlehčení postižené oblasti
prostředí a používají se na vlhčí infekcí, oděrek a řezných ran, infikovaných ulcerací, dekubitů 2.-3.
kových míst, zanedbávají odleh- zvýšená hygiena (pokud je rána zvlhčení rány - suché nekrózy. st., popálenin 2.st., např. Bactičovací techniky na vozíku, nepov blízkosti genitálií, je nutné Např. Flamigel, Hypergel, IntraSite gras, Inadine.
užívají ochranné krémy či pasty,
zavést
permanentní
katétr gel, Normgel, Nu-gel. Všechny tyto
čistící pěny atd.
Filmové obvazy - používají se jako
a v některých případech se při- prostředky se musí překrýt krycími
prevence poškození kůže, otlaky
fóliemi
např.
Hydrofilm,
Bioclusive,
stupuje k dočasné kolostomii)
Výživa
nebo krytí hojící se rány s vhodRelease.
Každý vozíčkář s poškozením - odstranění nekrotické tkáně
ným podkladem – např. Alldress,
chirurgicky, enzymaticky (Iruxol) Hydrokoloidy - absorbují z rány Bioclusive, Hydrofilm, Tegaderm.
míchy by měl jíst vyváženou stravu
sekret a tím vytvářejí gel, který
i larvoterapií
s dostatečným příjmem vitamínů,
Ostatní obvazy - stimulují čištění
minerálů, stopových prvků, bílko- - v případě silné sekrece se apli- zajistí v ráně vlhké prostředí. Hodí
silně sekretujících infikovaných
se
na
rány
s
počínající
granulací
vin. Důležité je pít minimálně 2 – 3
kují algináty, které se vkládají do
– např. Granuflex IF, Hydrocoll, ran, používají se na infikované rány
litry tekutin denně (při fyzické zátěži
dutin, vlhké krytí, polyuretanové
v zánětlivé fázi a hluboké rány (dekuTegasorb.
více), aby byla kůže hydratovaná,
krytí
bity, chirurgické rány) – např. tenderpružná a prokrvená jako základ
- v případě středně silné sekrece Pěny – hydropolymerové a poly- Wet, Mesalt, Iruxol mono, Fibrolan.
prevence proti jejímu mechanicse aplikují pro lepší granulaci uretanové - absorbují exsudát, lze Neadherentní (nepřilnavé obvazy)
kému poškození.
hydropolymerové obvazy, např. je použít na exsudující rány a rány - používají se na rány s narušenou
s narušenou nebo citlivou kůží
V případě podvýživy jsou účinné
Tielle
- např. Mepilex, Tielle, Dutinová nebo křehkou okolní kůží – např.
např. tyto nutriční doplňky: NutAtrauman, Jelonet, Mepitel, Rele- na infikované a silně zapáchající foam, Allevyn Adhesive.
ridrink – tekutá výživa, Nutrison –
ase, Grassolind, Adaptic.
rány se přikládají obvazy s aktivprášek, který se přidává do kašoviním uhlím, pěnové polyuretanové Algináty - vysoce absorpční krytí Sekundární savé obvazy - použití
tých nebo tekutých jídel, Preventan
pro ošetření středně až silně exsukrytí
na středně až silně sekretující rány
– doplněk léčby posilující imunitu.
dující povrchové a hluboké rány –
bez potřeby dalšího doplňkového
Operativní
léčba
dekubitů
např. Sorbalgon, Melgisorb.
Léčba
krytí – např. Zetuvit, Mesoft, SurgiOperativní léčba dekubitů má Obvazy s aktivním uhlím - pou- pad, Mesorb.
Základní zásady léčby jednotlivých
v České republice dlouholetou Inzerce
stupňů dekubitů:
tradici, i když mnoho specialistů
Dekubity I. stupně
v oboru plastické chirurgie se této
Charakteristika: otok, zarudnutí, problematice nevěnuje. Je-li defekt
hluboký nebo se dlouho nehojí,
teplý povrch otlačeného místa
zhodnotí lékař celkový zdravotní
Léčba:
stav pacienta a indikuje jej k chi- okamžité odlehčení postiženého
rurgicko – plastickému řešení.
místa
Rána nesmí být infikována, proto
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.
- pokožku udržovat v suchu.
obvykle předchází plastice období
podložky do vozíků
čištění rány. Problémem je po opeDekubity II. stupně
hrazeny VZP
Charakteristika: puchýře, povr- raci poměrně dlouhá doba rekonvalescence,
potřeba
pomalého
– 0000277
chové oděrky, infekce, zatvrdnutá
zatěžování plastiky, kdy jsou pacisk. 13
místa
enti většinou v domácí péči. Často
Léčba:
začínají se zátěží příliš brzy a hrozí
- odlehčení postiženého místa
rozpad plastiky.
- důsledná hygiena
Hygiena
Dekubity IV. stupně
ROHO
antidekubitní podložky a matrace
Moderní prostředky hojení ran
- přikládání antiseptických příDnes jsou na našem trhu moderní
pravků s obsahem jódu (Inadine)
terapeutické prostředky, které jsou
– pozor na možnou alergii na jód
založeny na vlhkém hojení. Léčba
- potlačit
infekci
(odstranění chronických defektů není jen záleodumřelé tkáně a přikládání žitostí lokální terapie , ale k úspěškrytí se schopností absorbování nému terapeutickému efektu je
sekretu např. algináty)
nutný komplexní náhled.
- čištění rány (např. Nu-gel)
Hojení ran, tedy i dekubitů, je
fyziologický proces, kdy dochází
Dekubity III. stupně
Charakteristika: rána je kryta nekró- k obnově porušené struktury
zou (odumřelou tmavou tkání), vřed a funkce kůže. Je to proces repavypadá jako hluboký kráter, poško- rační, při kterém je poškozená
zeny jsou všechny vrstvy kůže až ke tkáň nahrazena méně hodnotnou
vazivovou tkání – jizvou. Ta je velmi
svalovým fasciím.
náchylná k opětovnému porušení,
Léčba obdobná jako u dekubitů IV.
protože potřebné pevnosti, pružstupně.
1
2
Rozloení tlaku
u osoby sedící
na molitanu (1)
a na antidekubitní
podloce ROHO (2)
Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845, e−mail: [email protected]
www.roho.cz
říjen 2011
Legislativa
4
Rehabilitace
Nedílnou a velmi důležitou součástí
jak prevence, tak i léčby dekubitů,
je léčebná rehabilitace – fyzioterapie, ergoterapie a psychologická
péče. Dobrý psychický stav podporující zodpovědný přístup ke
svému zdravotnímu stavu a pravidelné péči o své tělo je základem
prevence. V případě vzniku a dlouhodobé léčby dekubitu je úkolem
rehabilitace zlepšit fyzickou kapacitu klienta, znovu nacvičit úkony
soběstačnosti a to především
bezpečné přesuny. Úkolem ergoterapeutů je upravit pozici sedu
například výměnou antidekubitního
sedacího polštáře a přenastavením sedací jednotky vozíku, a také
nacvičit odlehčovací techniky na
vozíku jako jedno z mnoha preventivních opatření.
Zdena Faltýnková
Důchodová reforma 2011
Proč bylo potřeba zákon novelizovat? Česká republika byla již několikrát upozorňována, především ze
strany Evropské unie, že jako jedna
z posledních postkomunistických
zemí nezavedla „kapitálový pilíř“,
tj. možnost financovat důchod
pomocí investičních fondů. Dalším z důvodů byl nález ústavního
soudu, který zjistil, že součastný
zákonný stav, konkrétně § 15
(zákona o důchodech), není spravedlivý ke všem občanům. Dále
je alarmující zjištění demografů
a České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ). Podle
demografické prognózy na rok
2046 stoupne průměrný věk obyvatel České republiky o téměř 10
let a více jak 30% z nich bude starší
65 let. ČSSZ upozorňuje, že v její
evidenci je již dnes 2,83 mil. lidí
pobírajících důchod, ať již starobní,
invalidní, vdovský nebo sirotčí. Aby
bylo možné tyto důchody pokrýt
je potřeba na jednu osobu 1,77
daňového poplatníka. Tyto a další
důvody vedly k tomu, že s účinností od 30. 9. 2011 vstoupí v platnost pod číslem zákona 220/2011
Sb. novela důchodového zákona.
Jednotlivá opatření by měla přispět k lepší finanční udržitelnosti
základního důchodového pojištění
a k odstranění některých neefektivností, a tak zajistit dlouhodobou
stabilitu důchodového systému.
se bezprostředně dotýkají cílové žena o 1,2 % (do konce roku 2011 znamenalo? Osoby mladší 35 let
to bude 0,9%).
skupiny klientů Centra Paraple.
by mohly odvádět 3 % sociálního
Mezi osoby, za které „platí sociální Kalkulačku pro výpočet starobního pojištění do soukromých účtů,
pojištění stát“ (tj. mají nárok na důchodu najdete na http://www. a 1% na účty svých rodičů (v rámci
tzv. mezigenerační solidarity).
vyplácení důchodu) patří poživatelé mpsv.cz/cs/2435
Pokud by chtěli do systému vstouinvalidního důchodu III. stupně,
pit lidé starší 35 let, museli by se
a to až do doby dovršení věku k zís- Invalidní důchod:
přihlásit do konce roku 2012.
Potřebná
doba
pro
to,
abyste
měli
kání starobního důchodu (§ 5 t;
náhradní doba). Dále pak osoby nárok na invalidní důchod (dále jen „Naspořené“ peníze by byly později
se zdravotním postižením zařazené ID) je u osob do 20 let měně něž vypláceny ke starobnímu důchodu.
v teoretické a praktické přípravě 1 rok, 20 – 22 let 1 rok, 22 – 24 Uznání třetího odboje:
pro zaměstnání nebo jinou výděleč- let 2 roky, 24 – 26 let 3 roky, 26 –
nou činnost (§ 5 o; náhradní doba), 28 let 4 roky a nad 28 let věku to 17. 8. 2011 byl zákonem uznán
dobrovolní pracovníci pečovatelské je 5 let. Pokud je člověk starší 38 třetí odboj, neboli protikomunisslužby (§ 5 j), osoby po skončení let, stačí, když podmínku během tický odboj trvající od února 1948
výdělečné činnosti po dobu trvání posledních 20 let byl účasten na do listopadu 1989. Oproti původnímu návrhu nebude odbojářům
dočasné pracovní neschopnosti, pojištění 10let.
kterou nepřivodili úmyslně (§ 5 u; Základní výměra pro stanovení výše zvýšen důchod o doživotní rentu,
náhradní doba), studenti středních, ID je 680 Kč měsíčně, procentní je ale bude jim vyplacen jednorázový
vyšších a vysokých škol po dobu 6 závislá na stupni invalidity. Pokud příspěvek 100tis. Kč. Ministerstvo
let po dosažení 18 let (§ 5 m; dříve se stupeň invalidity změní, ID se práce a sociálních věcí ale chystá
vyhlášku, která by zavedla příplatek
stanoví znovu.
náhradní doba).
k důchodu ke „zmírnění některých
Stupeň invalidity posuzuje „revizní křivd způsobených komunistickým
Starobní důchod:
lékař“ podle snížení schopnosti
Doba, po níž máte nárok na sta- pracovat (vykonávat výdělečnou režimem v oblasti sociální“ (§ 8
robní důchod se postupně do činnost odpovídající tělesným, Z č. 198/1993 Sb.).
roku 2018 zvýší z 25 let na 35 let. smyslovým nebo duševním schopJan Koláčný,
Pokud jste dosáhli důchodového nostem, § 28 (3)). Při snížení
vedoucí úseku sociální práce,
Gíta Ruthová
věku a 5 let (viz. níže) před rokem schopnosti pracovat o 35 – 49 %
2010, stačí vám pouze 15 let se jedná o invaliditu I. stupně, při
účasti na pojištění, v roce 2011 - snížení o 50 – 59 % II. stupně a při Schválené reformy
16 let, v roce 2012 - 18 let, v roce snížení o min. 70 % o III. stupeň
pro rok 2012
2013 - 19 let a po roce 2013 - 20 invalidity.
let. Důchodový věk činí u mužů 60
Na důchody již vyplácené nebo Sjednocení DPH:
let, u žen 53 – 57 dle počtu vychovyměřené s datem přiznání do
vaných dětí. Pokud jste se narodili
Poslanecká sněmovna schválila
29. 9. 2011 se novelizace nevztapo roce 1968 je u mužů důchonovelu zákona o dani z přidané
huje.
dový věk 65 let a u žen 62 – 65,
hodnoty. Cílem novely je zajištění
opět dle počtu vychovaných dětí. Nárok na důchod vzniká dnem spl- financování důchodové reformy,
Do roku 2041 by se měl sjednotit nění podmínek, ale na výplatu až která zavede takzvaný druhý pilíř
věk odchodu do důchodu mužů po podání žádosti o přiznání nebo (zavedení soukromých fondů).
i žen a zrušit diferenciace podle vyplácení důchodu!
Zároveň také upravuje parametry
počtu vychovaných dětí (důcho- Máte-li souběžně nárok na vyplá- DPH ve dvou krocích.
dový věk pro lidi narozené v roce cení více důchodů (invalidní Návrh počítá se změnou výše sní1975 bez rozdílu pohlaví a počtu a vdovský), bude vám vyšší důchod žené sazby daně z přidané hodvychovaných dětí bude 66 let a 8 vyplácen celý a z druhého pouze noty z 10 na 14 % (to se týká i léků
polovina.
měsíců).
a zdravotnických pomůcek, dále
Starobní důchod, stejně jako
všechny ostatní důchody se skládají ze základní a procentní výměry
(procentní sazba z výpočtového
základu). Základní výměra pro starobní důchod je 9% z průměrné
mzdy, procentní se pak odvíjí od
doby a výše odvodu pojištění.
Náhradní doba pojištění se započítává pouze v rozsahu 80 %!
Pokud jste narozeni po roce 1967
bude se vám důchod vypočítávat
ze všech příjmů, nikoliv pouze za
posledních 30 let.
Zákon přináší opět znevýhodnění předčasného odchodu do
důchodu. Za každých 90 dnů,
Protože představit celou novelizaci které vám budou chybět do dosaby bylo dlouhé a nezáživné, zabývá žení důchodového věku vám bude
se tento článek pouze body, které procentuální výměra důchodu sní-
V případě, že pobíráte invalidní
důchod a dosáhnete věku 65 let,
bude vám automaticky stanoven
starobní důchod, ten nesmí být
nižší než invalidní, který jste doposud pobírali.
pak např. sociálních a služeb,
městské hromadné dopravy, vstupenek na kulturu a sport, knih,
novin, vody a tepla). Stávající dvacetiprocentní základní sazba daně
klesne od příštího roku na 17,5
procenta. Od roku 2014 dojde ke
sjednocení obou sazeb, a to na
17,5 procenta. Vládní návrh přináší také zvýšení slevy na vyživované dítě o 150 korun měsíčně,
což ročně znamená daňovou úlevu
ve výši 1 800 Kč.
Převedení invalidního důchodu na
starobní důchod nemá vliv na příspěvek na péči. Ten tedy zůstává
v takové výši, ve které vám byl přiznán – k jeho změně může dojít
pouze v případě změny zdravotního stavu nebo změnou legislativy
(zákona).
Sjednocení sazeb DPH zároveň
Ačkoliv zavedení systému opt – odstraní problémy, které vznikaly
out, tj. dobrovolného fondového kvůli rozlišování zboží a produktů
penzijního spoření, bylo v rámci spadajících do nižší sazby daně.
návrhu zákona hodně diskutováno, Opatření si klade za cíl omezit
v jeho schválené verzi se neobje- prostor pro daňové úniky. Podle
vilo. Co by ale případně zavedení výpočtů ministerstva financí dojde
říjen 2011
X
Legislativa
/ Užitečné informace
vlivem změny sazeb DPH v roce
2012 ke zvýšení inflace o 1,2 procenta. Naopak v následujícím roce
2013 klesne díky opatření míra
inflace o 0,2 procentního bodu.
Omezení státní podpory
stavebního spoření:
Stát bude na spoření přispívat
maximální částkou 2 000 korun
ročně (u nových i již uzavřených
smluv). Počítá také se zdaněním
úroků z vkladu. Opatření má ušetřit
státní pokladně čtyři až šest miliard
korun.
Příspěvek státu bude nově činit
místo patnácti jen deset procent.
Pro jeho výpočet bude stanoven
maximální limit ve výši 20 tisíc
korun, díky němuž nedojde k překročení výše maximálního ročního
příspěvku, tedy dvou tisíc korun.
Vládní návrh počítá také se zdaněním připsaných úroků. Ke zdanění státní podpory ale docházet
nebude.
Artefiletika nabízí řadu témat i možností, jak je zpracovat. Každé
setkání je tak jedinečné co do
obsahu, tak průběhu, protože
každý člověk, který se ho účastní,
Artefiletika je reflektivní, tvo- je zcela jedinečný, a tuto jedinečřivé a zážitkové pojetí vzdělávání nost přináší i do skupiny.
a výchovy, které vychází z výtvar- Slavík, J.: Umění zážitku, zážitek
ného umění nebo jiných výrazo- umění (teorie a praxe artefiletiky),
vých projevů jako je divadlo, hudba I díl. Praha: UK Pedagogická fakulta,
či tanec. Jedním z jejich základ- 2001
Gíta Ruthová
ních cílů je obohacování kulturního kapitálu, rozvíjení sociálních
dovedností a prevence psychoso- „Evropský“
ciálních selhávání skrze umělecké
parkovací průkaz
aktivity, které probíhají ve skupině
(srov. Slavík, 2001).
S účinností od 1. srpna 2011 došlo
Artefiletika v Centru
Paraple – tvorba,
reflexe a dialog
Pojem „artefiletika“ je odvozený
z latinského slova „artis“ (umění)
a řeckého slova „fil“ (druhá část
složených podstatných jmen mající
význam milovník, obdivovatel).
Základy artefiletiky byly položeny
v České republice doktorem pedagogiky Janem Slavíkem. Ten hledal možnosti, jak pracovat s lidmi,
kteří nemají primárně psychické/
Nezaměstnaní dostanou
psychiatrické onemocnění, jak je
kompenzaci za nevyplacené
tomu u arteterapie, ale chtějí sebe
odstupné:
sama poznávat a rozvíjet se. Toliko
Sněmovna schválila, že stát od z „nudné“ teorie.
příštího roku začne vyplácet komArtefiletika v Centru Paraple propenzaci lidem bez práce za nevybíhá každou první sobotu v měsíci
placené odstupné či odchodné.
v rámci sociálně rehabilitačního
Návrh nyní posuzuje Senát. Soupobytu a mohou přijít i lidé, kteří
bor opatření, která se týkají napříprávě služby nečerpají. Protože
klad vyplácení nemocenské, rodije podpořena asistenty – dobročovského a sociálního příspěvku
volníky – mohou se jí zúčastnit
či příspěvku na péči, je téměř
všichni, bez ohledu na rozsah hantotožný s loňským balíčkem. Kvůli
dicapu.
formě schválení ale Ústavní soud
na návrh opozice platnost přijatých První část je imaginace - prostředopatření zrušil ke konci letošního nictvím krátké relaxace, se zaporoku. Vláda proto balíček předložila jením vnitřní představivosti, se
znovu, aby úsporná opatření mohla člověk setká se svým nevědomím,
platit nadále. Stát díky nim ročně ve kterém může potkávat osoby či
nalézat věci. Po té je možné naleušetří asi 23,5 miliardy korun.
zené motivy rozvíjet, asociovat,
O návrzích zdravotnické, důchovést vnitřní dialog. Dalším krokem
dové a sociální reformy budou
je tvorba, nejčastěji výtvarná. Ta
poslanci rozhodovat až po uzábuď navazuje na imaginaci, nebo
věrce tohoto čísla bulletinu, o změna příběh, který po ní může být
nách vás tak budeme informovat
ještě vyprávěn. Lidé často přicháaž v zimním čísle. Koalice zatím
zejí s obavou, že nemají výtvarné
hlasuje v dolní komoře jednotně
nadání, to ale při tvorbě nehraje
a očekává se, že i tyto předlohy
roli. Artefiletika pracuje s výtvarným
odsouhlasí.
projevem v takové podobě, která je
Vláda České republiky [online]. člověku nebližší – důležitý je obsah,
Praha: 2011, 2. 10. 2011 ne forma. Naopak, soustředit se na
[cit. 2011-09-08]. to, aby byl obrázek dobře výtvarně
Aktuálně.
zpracován, ubírá na jeho autentičDostupné z www: <http://www.vlada.
cz/cz/media-centrum/aktualne/sne- nosti. Po skončení tvorby následuje
movna-schvaluje-vladni-reformy--pros- reflexivní dialog. Během něho si
ly-uspory-v-socialni-oblasti-87012/> lidé všímají různých stránek a souvislostí v tom co vytvořili a diskutují
o nich mezi sebou. Skupina si sama
reflektuje osobní zkušenost.
5
doposud vystavovaly označení O1.
Nárok na označení mají osoby,
které jsou držiteli výhod II. a III.
stupně (průkazu ZTP a ZTP/P).
Parkovací průkaz může být
i nadále použit pouze v případě,
řídí-li vozidlo osoba se zdravotním postižením, nebo je-li ve vozidle taková osoba přepravována,
mimo jiné to znamená, že osoba
musí mít u sebe průkaz ZTP nebo
ZTP/P. Stále platí, že držitel parkovacího průkazu v naléhavém
případě nemusí dodržovat zákaz
stání (nesmí ale být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního pro-
ke změně zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. Označení O1 (znak
vozíčkáře do auta) je nově označeno jako „Parkovací průkaz pro
osoby se zdravotním postižením“.
Toto označení vozidla platí v Evropské unii jako parkovací karta pro
lidi s handicapem.
Nový průkaz se vztahuje na
všechny, kteří dosud používali
označení O1, k výměně by mělo
dojít do 31. 12. 2012, kdy skončí
platnost původního označení.
Výměnu budou provádět obce
s rozšířenou působností, které
Inzerce
vozu), i ustanovení, která umožňují
vjet do míst se značkou „Zákaz
vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „jen
zásobování“, „mimo zásobování“,
„jen dopravní obsluha“ a „mimo
dopravní obsluhy“. Držitel průkazu
může v naléhavém případě vjet i do
říjen 2011
O nás
6
oblastí označených značkou „Pěší
zóna“. Platí i další ustanovení, která
se týkají využívání vyhrazených parkovišť a možnost zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště.
Navrhovaná podoba Parkovacího
průkazu, konečná podoba bude
uvedena ve vyhlášce, která je
k zákonu připravována.
Gíta Ruthová
IV. Setkání klientů se
šlachovým tranferem
v Centru Paraple
mouc), který je hlavním operatérem
těchto zákroků. Mohl tak nejkvalifikovaněji odpovídat na dotazy z řad
zdravotníků i klientů a řešit individuální dotazy či vyšetření, která jsou
pro zahájení této léčby potřebná.
Dalšími lektory byli MUDr. Ludmila Fialová, Bc. Naďa Calábová
a Zdeňka Faltýnková, která setkání
ve spolupráci s Centrem Paraple
připravovala a moderovala. I letos
byli přítomni zástupci spinálních
jednotek, rehabilitačních ústavů
a také studenti.
Děkujeme všem, kteří se na tomto
mimořádném setkání podíleli a byli
ochotní předat své zkušenosti dalším. Pokud je pro Vás téma šlachového transferu aktuální, využijte
příležitost ke konzultaci a vyšetření
v nové poradně doc. MUDr. Igora
Čižmáře v Centru Paraple.
Dne 26.8. 2011 se v tělocvičně
Centra Paraple setkali odborníci
z řad lékařů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů k tematickému setkání
věnovanému problematice šlachových transferů u tetraplegiků. Na
odbornou část programu navazoval
workshop k problematice šlacho- Vinné sklepy Lechovice
vých transferů, který byl ojedině- pomáhají Centru
lou příležitostí k setkání odborníků
Paraple již 11 let
i klientů, kteří již šlachový transfer
podstoupili, nebo jej teprve zva- Vždy začátkem podzimu již 11 let
žují.
ukládá společnost Vinné sklepy
Vážíme si toho, že i letos přijal Lechovice, jeden z hlavních partpozvání doc. MUDr. Igor Čižmář nerů Centra Paraple, lahve, napl(přednosta traumatologie FN Olo- něné sektem, na dno hluboké
Vranovské přehrady. Sekt zde
v optimálních podmínkách rok
dozrává. Mezitím probíhá dražba
sektu ve prospěch Centra Paraple. Letos dobročinná akce Vinných sklepů Lechovice ve prospěch Centra Paraple vynesla
520 688 Kč. Již jedenáctý ročník
Galavečera se konal 20. srpna
2011 na pláži Vranovské přehrady.
Camping Vranovská pláž vydraženou částku ještě navýšila a věnovala Centru Paraple za vybrané
vstupné 20. srpna 48 780 Kč.
Na činnost Centra Paraple jsme
od Vinných sklepů Lechovice od
roku 2001 již získali 4 154 050
korun. Dlouhodobé pomoci, která
dává Centru Paraple klid a jistotu,
že ve své pomoci lidem na vozíku
bude moci dál pokračovat, si velmi
vážíme. Děkujeme.
navázat partnerství s Centrem
Paraple a poskytovat mu pomoc
a podporu. Od září 2010 platí, že
z každého obnoveného ročního
předplatného týdeníku Respekt
získá Centrum Paraple, o.p.s.
částku 50 Kč. Ta pokryje například půl hodiny práce asistenta
pro vozíčkáře, který je v Centru
Paraple na sociálně rehabilitačním,
sportovním nebo jiném pobytu.
Asistent – to jsou „ruce a nohy“
klienta. Pomáhá mu při všech činnostech, které klientovi jeho ochrnutí znemožňuje vykonávat samostatně; jsou to přesuny z lůžka
na vozík, z vozíku na rehabilitační
lehátka, rehabilitační a sportovní
pomůcky, pomáhá mu při hygieně,
při jídle, při oblékání, při pohybu
v terénu a v mnohých jiných činnostech. Bez asistentů nelze reali-mm- zovat žádný program.
Týdeník Respekt podporuje
Centrum Paraple
Za první pololetí roku 2011 jsme
díky Respektu získali 250 350 Kč
na pomoc vozíčkářům.
Děkujeme týdeníku Respekt a jeho
Za velké ocenění své práce a sou- předplatitelům.
časně za příležitost, jak získat
Respekt si můžete předplatit na:
http://respekt.ihned.cz/predplatne/
lidem s poškozením míchy podporu a pomoc veřejnosti, považu-mmjeme rozhodnutí Týdeníku Respekt
Inzerce
Milí čtenáři,
doporučuji Vašemu zájmu novou webovou stránku s názvem „Pumpy pro život“, kde se můžete
seznámit s moderní léčbou těžké spasticity. Ta
často v různé míře doprovází chronické poranění
mozku a míchy, roztroušenou sklerózu nebo cévní mozkovou příhodu. Spasticita znepříjemňuje
a zhoršuje vykonávání běžných denních činností, znesnadňuje sebeobsluhování včetně hygieny
a znemožňuje věnovat se plně svým zájmům
a koníčkům. Nová webová stránka otvírá další
možnosti jejího ovlivnění.
Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc
Přednostka Neurologické kliniky 3.LF UK a FNKV
www.pumpyprozivot.cz
Paraple revue
říjen 2011
níku a jakou věc bys rozhodně
doporučila vzít s sebou?
Survival - bez hranic
Ať to zkusí, ale sami dobře zváží,
jestli do toho chtějí jít a jestli na to
mají. A po zvážení tohohle všeho si
pak už nevšímejte „dobrých duší“,
které vědí všechno nejlíp (a hlavně
ví, že vy to zvládnout prostě nemůžete, protože, jelikož a tak).
10. ročník Otevřeného mistrovství České republiky v přírodním
víceboji dvojic & 1. ročník vozíčkářů a sportovců bez handicapu
10. - 12. 6. 2011 - Poněšice
u Hluboké nad Vltavou
Na červnový Survival – bez hranic, pořádaný Akademií múzických umění v Praze – Centrem
pohybové přípravy, sportu a rehabilitace a občanskými sdruženími
MAPA Survival a Svazem paraplegiků, jsme se zeptali jedné z účastnic Jitky Buriánové, mimochodem
jediné vozíčkářky na startu tohoto řeky. Celá cesta vedla podél Vltavy
a už od vody pěkně táhlo, bylo
akčního závodu.
něco po půlnoci. Ta noc prý měla
S jakými pocity ses na Survival být jedna z nejchladnějších. Pak
přihlašovala?
jsme přesedli na kanoe a čekal
Přihlašovala jsem se už po druhé. nás orienťák na vodě. Loďka ale
Loni prvně, nakonec jsem to ale ze byla pěkně vratká, a při každém
zdravotních důvodů vzdala. Pravda mém pokusu zabrat se nakláněla.
je, že i letos jsem měla taky trochu Ani jsem si nechtěla představovat,
na mále, ale to už jsem se nedala. co bychom dělali, kdybychom se
Takže s pocity celkem normálními, vyklopili. No takže orienťák jsme
říkala jsem si, že kromě fyzického vynechali a byli rádi, že jsme bez
náporu bude třeba i psychická úhony (tzn. bez vykoupání) dorazili
odolnost a další podobné záleži- zas do Poněšic. Tam nás čekalo
tosti… No a hlavně s pocity, že to plavání či lezení. Protože ale první
prostě zkusím a uvidí se. Docela informace zněla, že máme asi
mě překvapily reakce některých posledních 20 minut, tak jsem to
lidí, kteří mě od toho odrazovali. vynechala a šla studovat mapu na
To byla možná i malinko motivace další disciplínu. Samozřejmě se
to i přesto zkusit a dokončit. Ale pak čas prodloužil… Začalo se
hlavní bylo rozhodně to zkusit zvolna rozednívat, to bylo něco po
i za cenu, že to třeba nedopadne 4. hodině ranní a my vyráželi na
a nedokončíme. A hlavně nám „orienťák“ po krajině (jak jinak než
nějak nezáleželo tak úplně na na kolech), kdy jsme hledali různé
čase, prostě jsme to jeli tak nějak objekty. Nakonec zase z časových
důvodů jsme našli asi jenom dva
na pohodu.
a přešli na další disciplínu v ŠevěJak závod probíhal?
tíně. Štěpán na brusle a já na
Celkem dobře a svižně. Začal pří- čtyřkolku. Bylo to pro mě poprvé
pravou a podrobným (a opakova- a jezdit s ní po lese mě zrovna
ným) vysvětlováním instrukcí. Mělo úplně nenadchlo. Nakonec jsem
to svou logiku, ale najednou toho to víceméně vzdala, protože jsem
bylo trochu dost na zapamatování. nějak nebyla schopná sehrát se
A pak najednou bylo času málo s čtyřkolkou a s mapou.
a já začínala mít strach, že něco Další část byl „výlet“ na Hlubokou
důležitého nebudeme mít s sebou. na golf a do lanového centra. Cesta
To se taky stalo, ale naštěstí jsem byla dlouhá, vyčerpávající a už je
na to přišla až zpětně. Ve 22:00 mi jasné, proč se Hluboká jmese odstartovalo na kolech a han- nuje tak, jak se jmenuje. Lanové
dbicích a vyrazilo se spolu s poli- centrum jsme jakžtakž zvládli, golf
cejním doprovodem z Poněšic do byl malinko horší. Návrat zpátky
Hluboké. Cesta vedla z velké části do Ševětína byl to nejhorší, co
lesem a byla už pěkná tma. Na Hlu- jsem osobně během celých těch
boké v zámeckém parku byl připra- 24 hodin zažila. Dlouhá cesta byla
vený noční orienťák, který byl roz- hodně do kopce a začala se projedělen na 3 části. Stihli jsme jednu vovat únava. Ale pak se to zlomilo
a když jsme se vrhali na druhou, - díky sýru, čokoládě a bůhvíčemu
už nás pořádající hnali dál, že prý dalšímu. Znovu jsme dorazili do
nestíháme. Takže jsme se vydali na Ševětína a já usedla zase na čtyřkole a handbiku směrem kamsi za kolku, tentokrát jsme ale jeli do
Poněšice, ovšem na druhém břehu lomu, což bylo náročnější, ale na
I
Foto: Lukáš Pelech
druhou stranu zase zajímavější
a příhodnější. A poslední záležitostí byla střelba z pistolky na
cíl. Srhnuto a podtrženo, mám
dost rezerv, co vylepšovat, ale
základ dopadl vlastně dobře.
A pak už jen asi 5 nebo 6 kilometrů do Poněšic zpátky na kolech,
což už byl takový příjemný „vejlet“,
kdy se člověk kochá pohledem po
okolí - tedy já jsem toho konečně
využila. A v cíli nás čekalo pívo,
nudlová polévka a pak i guláš.
Trénovala jsi před závodem?
Nakonec mnohem méně než jsem
plánovala. Měsíc před Survivalem jsem si zlomila palec u nohy
a říkala jsem si, že by bylo možná
fajn být chvíli v klidu. Takže handbike nic moc, plavat jsem byla asi
jen dvakrát těsně před ním. Na
druhou stranu chodím plavat celkem pravidelně celoročně. Takže
mi zbývala víceméně jen ta psychická příprava…
A co s sebou? Určitě to chce
lékárničku. My jsme ji měli celou
dobu v autě, na což jsme ale
přišli až za několik dní. Naštěstí
nebyla potřeba. Pak také není
marné si včas do mobilu uložit
čísla pořadatelů. Dobrý doplněk
je kvalitní světlo a také je užitečné
s ním umět zacházet. Já jsem sice
měla půjčenou úžasně výkonnou
čelovku, ovšem ve tmě se mi
nějak rozpojila a potmě už jsem
ji nedala dohromady. Dost jsem
pak nadávala, co za výrobek si to
SKV koupilo. Dodatečně se ovšem
omlouvám, chyba byla někde na
obou stranách... A velkou službu
nám prokázala Studentská pečeť,
která dodávala nejen energii, ale
mnohdy i dost vylepšovala náladu.
No a musím říct, že jsme měli moc
velké štěstí na počasí, sice v noci
byla dost zima, ale přes den úplně
akorát. Pršet začalo hned po
oficiálním zakončení závodu.
Děkujeme za rozhovor.
Více o survivalu můžete najít na www.
survival-bezhranic.cz
Jitka Buriánová
Ratibořický pojezd
Byl jsem požádán, abych napsal
Která z disciplín závodu Tě nej- několik řádků o akci s názvem Rativíce potrápila a proč?
bořický pojezd vozíčkářů. Prý jsem
Čtyřkolka v lese spolu s prací k tomu nejpovolanější, protože na
s mapou. Jojo, stydím se, ale jeho pořádání jsem se podílel 29
vůbec mi to tempo nevyhovovalo let. Podle informací, které mám
(na něco se vymluvit musím, rušila k dispozici, se jedná o nejstarší
mě ta čtyřkolka v lese). No a pak
mě dost trápila ta kanoe. Ještě
v srpnu jsem neměla vůbec chuť
do něčeho podobného znovu sednout. Naštěstí mě to už přešlo,
ale nafukovačky jsou zkrátka lepší
a stabilnější!
Znala jsi terén konání závodu?
Hodně sporadicky a nikdy by mě
nenapadlo, že je to kolem Hluboké
tak kopcovité. Ale bylo to hezké
zpestření, kdy jsem poznala nová
zákoutí z kraje vlastně za humny.
A zámecká zahrada je v noci také
moc pěkná.
nepřetržitě pořádanou akci u nás.
Letos to byl tedy již XXXII. ročník.
První ročník se konal v roce 1980,
kdy se v Autokempu ROZKOŠ
u České Skalice sešla skupinka
Co bys vzkázala těm, kdo by vozíčkářů a společně se vydali
zvažovali účast v příštím roč- do Ratibořického údolí. Iniciáto-
II
rem, tehdy jednodenní akce, byl Jistě Vás napadne jak je to s bariéIng. Bohuslav Kábrt.
rovostí a s ubytováním. K dispozici
Od roku 1981 se stal pořadate- máme cca 70 lůžek v chatkách
lem Klub zdravotně postižené mlá- se sociálním zařízením. Vše není
deže v Náchodě a akce se stala stoprocentně bez bariér, ale za ty
víkendovou. Jak šel čas, měnily dlouhé roky si nepamatuji, že by
se názvy pořádající organizace, někdo odjel kvůli tomu, že mu to
ale v podstatě se jednalo o stále nevyhovuje.
stejnou skupinku lidí, kteří tuto akci
připravovali. Tradičním termínem
je první polovina června. Účastníci
jsou ubytování v ATC (Autocamping)
ROZKOŠ u České Skalice, kde
je rovněž zajištěno stravování. Od
počátku jsme se programově zaměřili na tu skupinu vozíčkářů, kterým
zdravotní stav nedovoluje sportovat
na vrcholové úrovni, nebo jsou na
vozíku teprve krátce. Tomu jsme
rovněž přizpůsobili celý program,
který je následující:
Příjezd je během pátku a soutěžící
si zároveň mohou odbýt v kempu
některou z disciplín, které nejsou
na trati – letos to byla střelba z elektronické pistole a vzduchovky.
V sobotu se vydají na celodenní
vyjížďku do Ratibořického údolí
(10 km) a je jedno, zda ji absolvují
vlastními silami, nebo s asistencí.
Po cestě jsou připraveny různé disciplíny, které jsou voleny tak, aby
je mohl zvládnout opravdu každý.
Jediná podmínka je, že tyto disciplíny musí absolvovat sám vozíčkář,
a nikoliv jeho doprovod.
Na sobotní večer je potom připravena diskotéka, většinou s nějakým
půlnočním překvapením.
říjen 2011
Paraple revue
Těším se, že i Vy budete patřit mezi
jeho stálé účastníky.
Jaroslav Mňuk
Foto: Karel Ulman
Euro Hry Doksy (EHD)
26.8.-28.8. 2011
Propojení populárního sportovního víceboje EHD se soutěží
pro handicapované sportovce je
důležitým milníkem v dosavadní
dlouholeté historii her. Díky spolupráci s občanským sdružením
Sportability dostali handicapovaní sportovci skvělou příležitost
k netradičnímu sportovnímu vyžití
v mnoha sportovních disciplínách.
Účast vozíčkářů v letošním ročníku EHD ale nebyla příležitostí
jen pro ně samé, ale také pro
mnohé z řad nehandicapovaných
účastníků her, kteří tak dostali
možnost prohlédnout si zblízka
sport handicapovaných. Během
Euro Her Doksy dostali všichni
účastníci možnost sport na vozíku
si na vlastní kůži vyzkoušet.
Zdroj: http://sportability.freecz.eu/
Boccia news
Ve dnech 18 - 26.8.2011
se konalo v Severním Irsku
mistrovství světa. Česká
republika vybojovala v kategorii BC4 (páry) bronzovou
medaili! Hráči Radek Procházka, Leoš Lacina a Petr
Hubalovský vybojovali bronzovou medaili, když v zápase
o 3. místo porazili Kanadu
8:3. Ze základní skupiny sice
po porážkách od Velké Británie 3:2 a Koreje 7:1 postoupili ze 3.místa, ale v důležitém zápase ve čtvrtfinále
porazili v odvetě Koreu 4:2.
V semifinále pak podlehli
Thajsku 2:4, ale dokázali se
z této porážky vzpamatovat
a v posledním zápase o 3.
místo porazili Kanadu 8:3.
Obrázek schéma kurtu pro bocciu: 10.
vydání pravidel boccia, březen 2009, Česká
federace Spastic handicap, o.s.
Více o sportu (fotky, videa, info…) naleznete
na www.boccia.xf.cz
Kamil Vašíček
Paraple revue
Hvězda 2011
SPORTOVNÍ SETKÁNÍ
(nejen) VOZÍČKÁŘŮ.
Již 29. ročník sportovního setkání
vozíčkářů, se konal v neděli 28.
srpna, za nádherného slunečného
počasí v oboře Hvězda, na Praze
6 – Bílé Hoře. Sluníčko na neděli
objednala speciálně Eliška Svatošová, která při sobotní bouři malovala sluníčka jako na běžícím páse,
aby alespoň jedno na zítřejším
setkání vozíčkářů svítilo. Organizátorem neskutečně vydařené akce
pro tělesně postižené občany, byla
Pražská Organizace Vozíčkářů,
pod vedením paní Jaroslavy Frankové. Záštitu nad ojedinělou akcí
převzala starostka městské části
Prahy 6, paní Ing. Marie Kousalíková. Doprovodil ji i Bc. Petr Ayeboua, radní pro sociální oblast MČ
Prahy 6.
Před polednem navážely velkoprostorové speciální dodávky z celé
Prahy vozíčkáře, a jejich rodinné
příslušníky jako průvodce, na
jejich tradiční setkání v nádherném
prostředí obory Hvězda. Několik
desítek mobilnějších dorazilo bezbariérovými autobusy, tramvajemi
či vlastními auty. Po příjezdu do
nádherného koutu Prahy každý
soutěžení chtivý účastník vyfasoval
přihlášku. Všichni, bez rozdílu, si
mohli změřit navíc síly mezi sebou
v pěti doplňkových disciplínách.
Po vyplnění přihlášky každý zaplatil symbolické startovné, dostal
igelitku s drobnými dárky, velikou
bagetu ke svačině, aby měl sílu
vše zvládnout, minerálku na pitný
režim, lístek na oběd a startovní
číslo pro všechny soutěže, do kterých se přihlásil.
V pravé poledne zahájila slavnostně akci starostka Prahy 6 paní
Ing. Kousalíková, za účasti téměř
tří set lidí s paní Frankovou s POV.
První disciplínou byl hojně obsazený závod ve slalomu. Vozíčkáři
soutěžili na trati dlouhé téměř sto
metrů mezi kužely, po umělých
nájezdech a sjezdech v kategorii
mužů, žen a dětí. Navíc byli rozděleni do kategorií mechanických
a elektrických vozíků. O dobrém
čase nerozhodovala jen šikovnost
odvážných borců, ale také stupeň
postižení rukou paraplegiků a kvadruplegiků. Všichni bojovali naplno
od začátku až do konce. Pro mne
a ostatní vozíčkáře, zvyklé jezdit
v Praze většinou po pěkných chodnících, přejezdech a přechodech,
říjen 2011
III
jsem musel vynaložit daleko více
sil, než kdybych zvolnil trošku
tempo. Dojel jsem do cíle vyčerpaný, spokojený, s vyplazeným
jazykem a zpoceným čelem. Bylo
velmi zajímavé, když jsem měl to
dvacetiminutové trápení za sebou
a poblahopřál jsem své soupeřce,
tak mě otrnulo, a začal jsem se
těšit na další ročník. Po nás startovali ještě muži a ženy bez postižení
v běhu na 3 000 m.
Co byl pro mne ještě veliký fantastický zážitek? Start elektrických
vozíků! Bylo jich přihlášeno snad
padesát, že museli startovat ve
třech vlnách za sebou, aby se na
trať vůbec všichni vešli.
to byla na šotolinové cestě s vel- činnostem pro záchranu lidského
kým množstvím kamínků, pěkná života slouží. Pro lidi byly velmi
překvapivé vysoké, statisícové
fyzická makačka.
Sympatické po ukončení sla- ceny těchto nezbytných přístrojů
lomu bylo, že na výzvu startérky a jejich počet v jedné záchranář- Nejlepší moje doplňková disciplína
byl siloměr. Do takové gumové
a moderátorky závodu, paní Jar- ské sanitce.
mily Onderkové, se našlo pár zdra- Další disciplínou za bezchybného kovadliny se bouchalo velikým
vých lidí, kteří si slalom na vypůjče- počasí byl běh na 1 500 m mužů gumovým kladivem. Když jsem
ném vozíku vyzkoušeli. Jejich styl, a žen s postižením, kteří startovali viděl jak někteří borci udeří do
logická nezkušenost, nešikovnost společně s vozíčkáři na mecha- kovadliny silou i 6 000 kg, neoa začátečnická nevyježděnost, nických vozících v kategorii mužů dolal jsem. Třetím pokusem se mi
vyloudila nejeden úsměv na tvá- a žen. Závod na mechanickém povedlo neskutečných 5 516 kg
řích přihlížejících vozíčkářů. Ti vozíku nebyl projížďkou v růžovém až mi luplo v železech, kterými
jediní vědí, že mají své „nohy“ více parku, po hladkém asfaltu, ale mám pořád velmi kvalitně zpevv ruce, po letech denodenního trať vedla po šotolinových cestách něnou páteř. Bohaté občerstvení
tréninku. I přesto, každému z těch s tisíci kamínků, kde jsou vyjež- pro všechny účastníky i s obědem,
pěti odvážlivců spontánně zatles- děné koleje od aut, čtyřkolek a kol. celé odpoledne bezchybně zabezkali, i když určitě měli znatelně Do jedné koleje se s širším vozí- pečovala cateringová firma, kterou
zajistil Rotary Club Praha Classic&horší čas než oni.
kem nevejdete a soupaž jedete jen
City. Vynikající měli kromě párků
Po slalomu vozíčkářů přišli na řadu výjimečně na rovině. Tím, že jed- a klobásek také mrkvový dort
v bězích děti, vesměs rodinní pří- nou rukou makáte a druhou přibrz- s ořechovou náplní, který rekordně
slušníci, na kratších tratích v kate- ďujete a vyrovnáváte směr, se una- rychle zmizel v mlsných pusách
gorii dívek a chlapců do 10 let. víte mnohem rychleji. Navíc každý mnohých účastníků. Naivně jsem si
Po nejmladších dětech startovali závodník se před více lidmi i více myslel, že budu ve svých 65 letech
ještě dívky a chlapci od 11 do 14 snaží, až mu logicky dojdou síly. To jedním z nejstarších účastníků
let. Pak byla závodní pauza a všemi se mi stalo, když jsem si po startu akce a budu tam strašit malé děti..
účastníky byla velmi početně sle- nechtěl připustit, že mě porazí Vozíčkářů přes osmdesát let tam
dována předváděcí akce kompletní ženská. Sice mladší o více než 30 bylo několik. Nejvíce mě zaujala
sanitky záchranářů při fingované let. Když mi to bylo už konečně čiperná paní Blažena Eglseerová
silniční nehodě a názorném ošet- jasné a žádné lidi jsem po vjezdu na „električáku“, která ve svých
ření zraněné osoby. Vše od A až na dlouhou a táhlou cestu v vpravo 92 letech závodila s neskutečnou
do Z popisoval a názorně ukazoval od letohrádku široko daleko nevi- chutí a vitalitou.
na ležícím figurantovi lékař záchra- děl, tak jsem na chvilku zastavil.
nář MUDr. Ilja Chocholouš. Nejza- Byl jsem tak unavený, že jsem šet- Děkuji všem pořadatelům, spojímavější byl popis přístrojů, které řil síly, že jsem si vozík nezabrzdil. lupořadatelům a sponzorům za
má ve vybavení každá „záchranka“, Jak byla ta cesta šikmá, tak jsem neskutečný zážitek v oboře Hvězda
a k jakým všem životně důležitým pomalu sjel do měkké trávy. Z té a za vynikající organizaci akce.
Smekám čepici hlavně před paní
Frankovou, co všechno za jedno
odpoledne stihne, zajistí a sežene!
Cítil jsem se na Hvězdě skutečně
jako doma, mezi svými. Ať žije jubilejní 30. ročník, který bude opět
v srpnu, v roce 2012. Sportování
vozíčkářů zdar!
Josef Procházka
Foto: Renáta Procházková
Účastníky setkání pražských vozíčkářů
přivítala starostka městské části Prahy 6,
paní Ing. Marie Kousalíková. Doprovodil
ji na akci i Bc. Petr Ayeboua, radní pro
sociální oblast MČ Prahy 6. Oba také předávali všem vítězům i velmi pěkné ceny.
IV
losti užívána jako lék. Součástí
expozice je také unikátní sbírka
historických obalů od čokolády.
V muzeu se čokoláda také vyrábí
Dne 16.9.2011 pořádalo občanské a návštěvníci mají možnost čokolásdružení Život bez bariér Den ote- dové výrobky ochutnat.
Den otevřených dveří
v „Centru bez bariér“
říjen 2011
Paraple revue
Své první album vydal Lenny Kravitz v roce 1989, dostalo název
„Let Love Rule“ a časopis Rolling
Stones jej označil jako nejlepšího
nováčka roku. O rok později slavil
úspěch s písní „Justify My Love“,
na které spolupracoval s Madonnou a celou řadou umělců, mezi
nimi například s Michaelem Jacksonem a Mickem Jaggerem.
autorů vydalo Centrum Paraple
ve spolupráci s Radioservisem
na několika kompaktních discích.
V letošním roce vyšlo CD Václav
Havel – Vernisáž / Anděl strážný.
Ve dvou hrách o dvou podivných
Muzeum je bezbariérově upraveno.
Více informací a přesnou adresu Kravitzova letošní návštěva se
naleznete na www.choco-story- ponese v duchu novinky „Black &
praha.cz
White America“, v rámci vystoupení
-ed- ale určitě dojde i na osvědčené hity
Zdroj www.choco-story-pr aha.cz z jeho více jak dvacetileté hudební
kariéry. Lenny Kravitz se na svůj
pátý koncert v České republice
Lenny Kravitz v Praze
vrací po dvou letech.
vřených dveří pro veřejnost v nově
návštěvách hrají: Jan Hartl, Tomáš
zrekonstruované budově „Centrum Čtyřnásobný držitel ceny Grammy,
-ed- Töpfer, Helena Friedrichová (VerČást převzatá ze zdroje
bez bariér“ v Nové Pace. Návštěv- Lenny Kravitz, vydal v létě album
nisáž 1992), Jiří Sovák a Jaromír
http://www.o2arena.cz
níci si mohli prohlédnout bezba- „BLACK & WHITE AMERICA“
Hanzlík (Anděl strážný 1968).
riérové prostory nové budovy, a vyráží na koncertní turné, při kteObliba Bohumila Hrabala a Petra
která bude sloužit pro poskytování rém nevynechá ani Českou repubNárodní
muzeum
Šabacha si letos vyžádala reedici
sociálních služeb, zaměstnávání liku, kde vystoupí 15. listopadu
dvou již vydaných CD.
připravuje...
osob se zdravotním postižením, 2011 v O2 Areně.
vzdělávání a nachází se zde i bez- Lenny Kravitz je americký zpěvák
Národní muzeum je na několik let
bariérové ubytování pro 10 osob. a skladatel. Jeho hudební styl je
uzavřené z důvodu rozsáhlé rekonV rámci mikroprojektu „Aktivně bez definován jako „retro“ a spojuje
strukce. Má ale k dispozici alterhranic“, který je spolufinancován více hudebních žánrů jako jsou:
nativní prostor, kterým je bývalá
z prostředků ERDF prostřednictvím rock, soul, funk, reggae, hard
budova rádia Svobodná Evropa.
Euroregionu Glacensis, navštívilo rock, psychedelii, folk a baladu.
Novou budovu najdete na adrese
Den otevřených dveří také 10 polVinohradská 1, Praha 1.
„Black
&
White
America“
je
Kraských partnerů z města Dzierżovitzovo
první
album
u
nové
nahráNa připravované výstavě se předniów.
vací společnosti. Každé z jeho staví významní i opomíjení vynálezci
Více informací na www.zbb.cz.
doposud vydaných alb ukázalo a objevitelé, jejichž společným
Foto: Archiv ŽBB
Kravitze jako vyzrálého interpreta jmenovatelem je úzká vazba na
s citem pro silné skladby a každé české země. Seznámíte se s pesalbum bylo oceněno minimálně trými osudy více než 20 osobností, Kompaktní disk s názvem Příběhy
Muzeum čokolády
zlatou deskou. Celkem se jich které po sobě zanechaly nesmaza- Petra Šabacha byl poprvé vydán
Čokoláda patří mezi nejoblíbenější po celém světě prodalo více než telná díla světového či evropského
již v roce 2003. Povídky Petra Šabsladkosti. Pokud chcete vědět 35 milionů. Novinka se nahrávala významu. Prezentované vynálezce
acha čtou: Zdeněk Svěrák, Martin
něco více o její historii a výrobě, v Paříži a na Bahamách, jde o Kra- najdete v mnoha oborech lidské
Dejdar, Bolek Polívka, Ondřej Vetnavštivte Muzeum čokolády vitzův první titul po třech letech od činnosti – např. v technice, lékařchý, Jaromír Hanzlík a Jiří Lábus.
v Celetné ulici v Praze.
vydání desky „It Is Time for a Love ství, zemědělství, biologii, chemii,
Druhým znovu vydaným CD jsou
Historie čokolády je dlouhá přes Revolution“. „Z alba jsem opravdu ale i v humanitních vědách.
Perličky Bohumila Hrabala z roku
2600 let. V muzeu dostanete nadšený, hudebně i textově. Mám Na své si přijdou i milovníci kurióz2004. Úryvky z Hrabalových knih
odpověď na otázky odkud se čoko- pocit, že „Black & White America“ ních a absurdních výtvorů. Také
čtou: Jiří Menzel, Zdeněk Svěrák,
ládá vzala, jak se dostala k nám do je nejrozmanitější album mé kari- vás možná překvapí, kolik předViktor Preiss a Josef Abrhám.
Evropy, případně proč byla v minu- éry,“ uvedl Kravitz.
mětů z běžného života je českého původu. Některé vynálezy si
budete moci prohlédnout v originále, u jiných zase pomocí různých
interaktivních modelů a her vyzkoušet princip, na kterém fungují.
Výstavu je možné shlédnout v termínu 27. 9. 2011 - 30. 4. 2012.
-edZdroj: www.nm.cz
Česká literatura na CD
Doplňte si sbírku CD vydaných ve Cena všech CD je 199 Kč
prospěch Centra Paraple.
a jsou k dostání u všech dobRozhlasové zpracování literárních rých knihkupců nebo
předloh významných českých na www.radioservis-as.cz
říjen 2011
O nás / Cestování
Projekt Čtení pomáhá
podpořil činnost
Centra Paraple
Od jara letošního roku zahájil svou
podporu lidem s různými typy handicapu projekt Čtení pomáhá pana
Martina Romana. Děti čtou knihy,
uvedené v seznamu projektu,
a pokud prokáží v krátkém testu
znalost přečtené knihy, dostanou
k dispozici částku 50 Kč, kterou věnují na vybraný charitativní
projekt. Díky mladým čtenářům
a jejich podpoře již Centrum Paraple dostalo finanční prostředky
na zakoupení dualski, speciálních lyží pro vozíčkáře, na handbike – speciální kolo pro vozíčkáře a na 2 cyklistické trenažéry,
které klientům Centra Paraple
pomohou získat dobrou fyzickou kondici, potřebnou k větší
samostatnosti, ke sportu i k práci.
Děkujeme autorům projektu i všem
čtenářům, kteří se do projektu
zapojili.
nuto poštovné ve výši od 84 Kč
podle počtu zasílaných trik). Pro
větší
objednávku
kontaktujte
Koupí trička s designem od výtvarZuzanu Joachimsthalovou, tel.:
níka Pavla Šťastného nás podpo274 771 478, joachimsthalova@
říte. Výtěžek využijeme na zajišparaple.cz
tění našich odborných služeb pro
Zákazníci společnosti T-Mobile
vozíčkáře.
si mohou triko (černé a červené)
Trika jsou s krátkými rukávy
zakoupit v rámci programu T-Mov pánské a dámské verzi ve dvou
bile Bonus za body, které získávají za volání. Podrobné informace
naleznete na webových stránkách
programu.
Paraple na tričku
krásné, majitel příjemný, vstřícný
a úslužný.
Kontakt: Přední Hamry 243
671 03 Vranov nad Dyjí
[email protected]
http://www.relax.vranovnaddyji.cz/
barevných provedeních (červená,
černá ). Pánská trika s kulatým
výstřihem jsou k dispozici ve velikostech M, L, XL, XXL, XXXL,
dámská ve velikostech S, M, L, XL
- nyní s V výstřihem. Cena trika je
250 Kč.
Triko je možné koupit v Centru
Paraple - Ovčárská 471, Praha 10
Více o projektu najdete na Malešice (ve všední dny od 8.00
http://www.ctenipomaha.cz/ do 16.00 hod) nebo na dobírku:
-mm- (objednávku pošlete na paraple@
paraple.cz, do ceny bude zahr-
Inzerce
7
Cestovní tip pro Vás
Rezervace ubytování:
Olga Ryšavá, tel. 607 758 045
Bezbariérový penzion Relax
ve Vranově nad Dyjí
Nástup ubytování: Jaroslav Ryšavý,
tel. 723 560 485 (správce)
Penzion Relax nabízí bezbariérový
(skutečně bezbariérový) třílůžkový
pokoj v přízemí zahradního objektu
č. 6, (je možný i dvojlůžkový) přizpůsobený pro vozíčkáře, kompletně vybavený včetně kuchyňky
(nádobí, varná konvice, vařič, mikrovlnka, lednice apod.) a sociálního zařízení se sprchovací židlí.
Nemá žádnou chybu, cenově velmi
slušný, pro děti přímo ideální (uzavřená zatravněná zahrada), parkování uvnitř objektu, okolí velmi
Oldřich Cafourek
Přeprava osob a půjčování
upravených mikrobusů
Vozimevozickare.cz
Hlavním cílem naší firmy je pronájem speciálně upravených mikrobusů. Své služby nabízíme nejen
jednotlivcům, ale také neziskovým
organizacím, či občanským sdružením. Snažíme se vytvořit dostupné
8
podmínky co nejširšímu okruhu
zájemců. V nejbližších dnech chystáme snížení cen pronájmu mikrobusů o 25%. Dále nabízíme přepravu vozíčkářů po Praze a okolí.
Více informací naleznete na:
http://vozimevozickare.cz/
Lipno je bez bariér
i v letní sezoně
Letošní léto na Lipně si mohli
poprvé naplno užít i handicapovaní
lidé. Díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj vznikl projekt, který nabízí handicapovaným
občanům aktivní trávení volného
času. Nabídku letních aktivit pro
handicapované zahájila společnost
LIPNOSERVIS s.r.o., realizátor
projektu, 11. 6. 2011 akcí „Letní
den s handicapem“. Celý den si
mohli návštěvníci a jejich rodinní
příslušníci zdarma vyzkoušet služby
nabízené v rámci projektu.
říjen 2011
Cestování / Sport s Parapletem
v létě, určitě ho potěší i nabídka že pěkný pohled na svět není
zimních aktivit, která je neméně jen z koňského hřbetu, ale i ze
rozmanitá.
sedačky handbiku. Celý kurz byl
výborně zdařilý a osobně jej mohu
Těšíme se na Vaši návštěvu.
doporučit každému, kdo se nebojí,
Více informací na www.lipnoservis.cz
má rád změnu, sport, dobrou
Zuzana Kolářová náladu a dobré lidi kolem sebe.
Foto: archiv Lipnoservis s.r.o. Na závěr bych vyzvedl velmi dobrou
spolupráci s asistenty, personálem Centra Paraple, ale i dobrým
Cyklistický kurz Třeboň
kolektivem. Dokonce i syn Kubík coby asistent - byl mile překvapen
12. 7.- 17. 7. 2011
Třeboňského cyklistického kurzu a hned by se zúčastnil i dalšího
pořádaného Centrem Paraple se kurzu. Poděkování si zaslouží snad
zúčastnilo 13 vozíčkářů a 10 asis- všichni zúčastnění, asistentky,
tentů. Přečtěte si postřehy jednoho asistenti a hlavně organizátoři
Lenka Honzátková a Jirka Pokuta.
z účastníků!
S pozdravem, poděkováním za
V červenci jsem se zúčastnil cykpozvání a chutí do dalšího kurzu se
listického kurzu na handbiku,
těší,
který se konal v okolí Třeboně.
Honza Pospíchal
Sraz zúčastněných byl na zmíněné
datum v 18.00 hodin v Motelu
Petra Voka nedaleko Třeboně.
Kurz vodního lyžování
Na úvod chci zdůraznit, že Motel
byl připraven na výbornou. Po 8. – 12. 7. Kamencové jezero
večeři se stačila připravit kola na
Kurzu vodního lyžování, pořádadruhý den, abychom mohli bez
ného Centrem Paraple, se letos
problémů vyrazit na první trasu.
zúčastnilo 5 klientů. Ti v doproI tady byla výborná spolupráce
vodu asistentů a zkušených
s personálem Centra Paraple.
instruktorů lyžovali na Velkém
Velmi kladně bych hodnotil sníOtvickém rybníku v Chomutově,
daně, prezentované formou švédkterý má dokonce nejdelší plovoucí
ských stolů, a to na výbornou
vodní vlek v Čechách (780 m).
a večeře nelze hodnotit jinak. Po
Ubytování s plnou penzí bylo zajišsnídani se vyráželo na cyklostezky.
těno v příjemném areálu rekreačOběd se konal vždy po dohodě
ního centra Kamencové jezero,
na cestě, ať už v restauracích,
penzionech apod. Návrat byl vždy který s Otvickým rybníkem přímo
sousedí. Klienti nocovali v dřevěných chatkách, v jejichž blízkosti
jsou bezbariérové toalety a sprchy.
Kromě výuky vodního lyžování
a požitků z jízd bez pádu celým
Zajímavou a vyhledávanou službou
byla jízda na handbiku nebo tandemových kolech. Děti, pro které
byla jízda na kole příliš náročná,
se vezly ve speciálním vozíku Kozlík, připojeném za kolo. Na elektročlunu upraveném pro nájezd
s vozíkem si děti mohly zahrát
na kapitány a řídit loď po celém
jezeře a při jízdě lanovkou se zase
mohly pokochat krásným výhledem na lipenské jezero. Na závěr
dne, plného dojmů, přišla relaxace
v Aquawordu , kde je nainstalovaný
speciální bazénový zvedák pro
snadný přístup do vody. Všechny
tyto aktivity mohli handicapovaní
využívat po celé léto a také je vyu- plánován tak, abychom si dostažívali! Kdo nestihnul přijet na Lipno tečně užili jízdu na handbiku, ale
v klidném tempu se včas vrátili.
Dny na handbiku se moc nelišily,
měnily se cyklostezky, ovšem ku
prospěchu všech. Byly trasy jak
lehčí, tak i náročnější, ale v rámci
možností se zvládly na výbornou.
Dokonce i ta poslední sobotní, kdy
se ke slovu dostali více asistenti,
kteří byli velkou oporou a posilou.
Nelze opomenout ani večery, kdy
byl připraven kulturní program. Je
pravdou, že začátečníci i někteří
kolegové byli po náročném dnu
na handbiku dosti unaveni a kulturní program volili formou odpočinku a přípravou na druhý den.
Milerád bych chtěl podotknout,
zúčastnilo 13 vozíčkářů a 8 asistentů. Účastníci kurzu byli ubytováni v bezbariérovém Penzionu
U Jehlanu, který leží u přehradní
nádrže Rozkoš u České Skalice.
Přinášíme Vám z tohoto kurzu malou
fotoreportáž.
Foto: Archiv Paraple
Kurz zdravého
životního stylu
12. – 23. 9. 2011
okruhem nechyběl ani doprovodný
program, kterým byly jízdy na handbicích krásnou přírodou, kuželky,
minigolf a kulečník.
Jiří Pokuta
sportovní terapeut CP
Cyklistický kurz
východní Čechy
23. - 28. 8. 2011
Cyklistického kurzu ve východočeských Nahořanech - Lhotě se
Zářijový pokračovací kurz zdravého životního stylu přivítal opět
účastníky jarního kurzu, kteří přijeli
nejen zhodnotit změny ve svých
stravovacích návycích vyzkoušené
v domácím prostředí, konzultovat
aktuální otázky s nutriční terapeutkou, ale také intenzivně zasportovat a dbát na životosprávu pod
vedením sportovních terapeutů.
Zlepšení fyzické kondice, prohloubení znalostí o vyvážené stravě
a pitném režimu a především nový
impulz k realizaci teorie do každodenní praxe, to bylo hlavním cílem
kurzu. V příštím čísle bulletinu Vám
o tom povíme víc.
říjen 2011
Ohlasy na kurzy Centra Paraple
jící mystický vhled do podstaty
člověka, přírody a nadsmyslově
duchovních světů. Antroposofie
se při prozkoumávání duchovního
světa zaměřuje na dosáhnutí přesnosti a srozumitelnosti přírodovědeckého výzkumu fyzického světa.
Kurz akvarelu v Centru
Paraple a návštěva DOXu
9. – 11.9. 2011
Pět
vozíčkářů,
koordinátorku
Zuzanu Korbelovou, asistenty a lektorku kurzu akvarelu Hanu Špačkovou přivítala kurátorka výstavy
Rudolfa Steinera (1861–1925)
s názvem „Myslet bez konce“
v Centru současného umění DOX.
Začala výkladem platónské jeskyně a pohledem na naše (lidské)
iluze o věčném štěstí. Pokračovala
komentovaným výkladem výstavy,
která má za cíl zpřístupnit svět
univerzalistických idejí Rudolfa
Steinera výběrem jeho kreseb
na černou tabuli, prostřednictvím
tvorby současných umělců, k nimž
patří Joseph Beuys, Mario Merz,
Karel Malich, Giuseppe Penone,
Anish Kapoor, Olafur Eliasson,
Tony Cragg, Helmut Federle, Carsten Nicolai, Meris Angioletti, Jan
Albers, Manuel Graf a Simon Dybbroe Møller. Mezi dalšími autory jsou
na výstavě mimo jiné zastoupeni
rakouští a čeští umělci Erich Mallina, Leopold Wolfgang Rochowanski, Leopold Stolba, Antonín Josef
Trčka, Karel Novák, Josef Váchal,
Alois Bílek, a František Drtikol.
Antroposofie (název je odvozen
z řeckého anthrópos („člověk“)
a sofia („moudrost“), byla založena
výše zmíněným rakouským filozofem (někdy též anthroposofie či
antropozofie) je esoterická nauka
odvozená od theosofie nabíze-
9
emoce a podivuhodné rezonanční
jevy, které odhalují nečekané
symetrie, jako například rozvlněné
mléko, které má symetrické struktury, které se běžně vyskytují v přírodě.
Antroposofie byla velmi rozšířena
počátkem 20. století a v její střízlivější podobě je základem kontroverzní (steinerovské) waldorfské
pedagogiky. V praxi je antroposofická filozofie využívána zejména
při výuce pacientů s duševními
poruchami (Camphillské hnutí), při
alternativním způsobu hospodaZ toho vyplývá, že výstava byla ření (biodynamickém zemědělství),
složena především z abstraktních v antroposofické medicíně (komděl, která se snaží zachytit dojmy, binace alternativní, homeopatické
Esoterismus (z řeckého esoterikós,
„vnitřní“, „uzavřený“) je označení
pro souhrn vědomostí určených
výhradně pro úzký okruh zasvěcených, intelektuálně vyspělých nebo
privilegovaných lidí. Je protikladem
exoterismu, který naopak představuje obecně známé vědění.
Inzerce
Konec problémům
s močovým katetrem!
Unikátní katetrizační péče
Uro-Tainer®
ƒ Proplachový systém pro močové katétry
ƒ Prevence a léčba inkrustací a močové infekce
ƒ Úhrada VZP
B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | CZ-148
48 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz
Urotainer_185x129-5_1011.indd 1
6.10.2011 16:39:08
říjen 2011
X Svaz paraplegiků
10
Do budoucna plánujeme další
videoklipy s podobnou tématikou. Pokud máte nějaké téma
nebo nápad na další videoklip,
budeme rádi, pokud se s námi
o svůj nápad podělíte:)
a bylinkářské medicíny) a v etickém
bankovnictví. Antroposofická společnost má své mezinárodní sídlo
(Goetheanum s pohnutou historií)
v Dornachu ve Švýcarsku.
Návštěva zmíněné výstavy byla
inspirací pro víkend malování akvarelovými barvami, které mají blízko
k myšlenkám R. Steinera: otevřenosti, náhodě, světlu, duchovnu,
se kterými se při kresbě akvarelu
setkáte tak jako tak. Za každým
obrazem, který byl na kurzu namalován bylo „něco víc.“ Zkusili jsme
zátiší, malbu podle vzoru, malbu
v plenéru (vyšlo nám dobré počasí),
portrét, malbu podle tématu...
Malovali jsme také poslepu
a zachycovali témata, která jsme
si sami vymysleli na místě. Tím pak
vzniklo něco neobyčejně jiného,
něco, co bylo možné si interpretovat překvapivě jinak. Ego, to, na
co jsme zvyklí - bylo zpochybněno
a (jemně) přinuceno, aby vypovědělo víc o duši, tomu, o čem se
dozvíme během všedního dne pramálo, ačkoliv paradoxně je duše
tím, co řídí náš život. Pro taková
uvědomění musí být člověk nastaven, jinak by se při hlubším ponoru
do antroposofie nudil. Já jsem se
ale na kurzu akvarelu rozhodně
nenudil. V jednom z manuálků
k malování akvarelu se píše:“...
tekutý charakter akvarelu z něj
dělá méduim vzrušující a nepředvídatelné... Tajemství úspěchu...
spočívá v energické práci a sebedůvěře... Akvarel může být občas
rozčilující a frustrující, ale nikdy
není nudný.“
Zbyšek Lorenz
Valná hromada Svazu
paraplegiků
Můžete využít i úpravu ručního
řízení u smluvních partnerů (Hurt,
API CZ, Meta Plzeň, Invacar),
doprava vozu k úpravě a zpět
je klientům programu AAA Auto
mobilita poskytována bezplatně.
Více informací na www.mobilita.
aaaauto.cz
Vážení členové Svazu paraplegiků, vzhledem k tomu, že se
Centrum Paraple transformovalo
do obecně prospěšné společČlenské výhody
nosti a oddělilo se od Svazu
paraplegiků, někteří členové
Svazu paraplegiků
předsednictva při své časové Zdeňka Faltýnková
1. Výhodou našeho občanského
vytíženosti a péči o provoz Cen- v řadách SP
sdružení je cílová skupina
tra Paraple, nepřispívají svou přís konkrétním zdravotním hanmou a aktivní účastí na činnosti, Fyzioterapeutka a ergotedicapem a na základě počtu
rozvoji a naplňování cílů Svazu rapeutka, jedna ze zakladatelů Svazu paraplegiků i Cenčlenů můžeme argumentovat
paraplegiků.
tra
Paraple.
Více
než
30
let
se
při veškerých jednáních ve
V listopadu tohoto roku
Váš prospěch.
bychom rádi svolali Valnou věnuje problematice spinálního
hromadu, na které by mělo poranění. Autorka odborných 2. Členové SP pravidelně dostábýt zvoleno nové předsednic- publikací a edukačních filmů.
vají emailový Newsletter tvo Svazu paraplegiků.
aktuální informace o akcích,
změnách v legislativě apod.,
Sledujte proto, prosím, informace,
zpravodaj rozesíláme nejméně
které Vám zasíláme prostřednicjednou v měsíci.
tvím elektronického Newsletteru
či poštou. Děkujeme.
3. Členové SP mají možnost
zapůjčit si osobní automobil
Škoda Fabia combi s ručním
ovládáním (vhodným pro paraplegiky)
Automobil pro Svaz
paraplegiků od AAA AUTO
Společnost AAA AUTO propůjčila Svazu paraplegiků automobil Škoda Roomster s ručním
řízením od firmy API. Automobil
budeme používat na služební
cesty za lidmi krátce po úraze
páteře do zdravotnických zařízení i do jejich domovů po celé
ČR a poskytovat jim odbornou
pomoc.
Projekt AAA AUTO
Mobilita
Společnost AAA AUTO spustila
12. září 2011 projekt MOBILITA. Vozíčkáři se v rámci projektu budou moci informovat
na bezplatné telefonické lince
800 112 274, zda je na skladu
pobočky požadovaný vůz; dále
pak čerpat výhodnější úvěr
a servisní služby, slevu na havarijní ručení, možnost překlenutí
DPH (zákazník vozíčkář DPH
nemusí zaplatit, platbu překlene
společnost AAA Auto, která vyřízení vrácení daně sama vyřídí).
Členka odborných společností. 4. Členové SP si mohou objedProstě specialistka na spinální
nat zvýhodněnou kartu Hanproblematiku.
dyCard SphereCard s platZdeňka Faltýnková je od září
ností 2 roky za 360,- Kč - více
2011 zaměstnankyní Svazu
na www.carclub.cz
paraplegiků (předchozí pra5. Členům SP nabízí společnost
covní poměr v Centru Paraple
DMA slevu 10% - více www.
o.p.s. byl ukončen). Ke spodmapraha.cz
jení s paní Faltýnkovou můžete
využít nový emailový kontakt: 6. Členové SP mohou využít
slevu 5% na aktivní a sportovní
[email protected] či telefonovozíky RGK - více www.rgkcvat na číslo Svazu paraplegiků:
zech.cz
775 980 952.
„Chceš moje postižení?“
videoklip Svazu
paraplegiků
Svaz paraplegiků v červenci uvedl
na internetu osvětový videoklip
s provokativním názvem „Chceš
moje postižení?“. Tématem videa
je bezohledné parkování zdravých lidí na místech vyhrazených pro vozíčkáře.
Video a tisková zpráva ke shlédnutí
na http://vimeo.com/25865824
7. Členové SP mohou využít
slevu 7% na handbiky firmy
Schmicking – více na www.
goon-handbike.cz
8. Jedinec nedokáže nic. Prostřednictvím svého občanského sdružení můžete dokázat hodně. Věříme, že s Vaší
spoluprací mnohé změníme
v přístupu společnosti k vozíčkářům i v myšlení lidí.
Svaz paraplegiků
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10
www.czepa.cz, Tel.: 775 980 952
říjen 2011
Cestování / Užitečné informace / Inzerce
novou naučnou stezku Mydlovarský luh (na trase mezi Nymburkem
a Lysou nad Labem), jiní absolvoProdám zánovní invalidní mechavali vyhlídkový let z Roudnice nad
nický vozík Meyra - tmavě vínová
Labem nad Českým středohořím.
barva, vnitřní sedák 46 cm, vnější
rozměr i s obručemi - 69 cm, oddě- Více o projektu můžete nalézt na
litelné područky a stupačky, dvojité www.labskastezka.cz a pomalu
brzdy - ruční pro vozíčkáře a druhé začít plánovat, že se příštího ročna rukovětích pro obsluhu - viz níku také zúčastníte! Na září 2012
foto, slick pneu vzduch - neničí je plánována jízda společně pro
podlahy a koberce, plus molita- německé i české handbikery.
nový sedák 40 x 40 cm, Praha - A pokud se do Polabí vypravíte
sami, mohou Vám být užitečné
Cena 5900 Kč
informace o zmapovaných bariéM. Hrubý – Praha, tel. 607 885 761 rách, které zmiňovaný web uvádí.
Inzerát
Turistické známky
Tour de Labe
handicap + family
MOTTO AKCE :
• Elberadweg - barrierfrei
• Labská cyklotrasa
- od pramene k moři
• 1233 km - bez bariér
• Elberadweg pro všechny
17. září odstartovali z Vrchlabí
účastníci speciální cyklojízdy, kteří
za devět dní pokořili více než 400
kilometrů po Labské cyklostezce.
Cílem společné cesty cyklistů
a handbikerů nebylo jen dosáhnutí
saského Bad Schandau, ale také
pozvání dalších cyklistů a vozíčkářů
do krásné přírody i obcí polabské
oblasti a zároveň mapování bezbariérovosti těchto tras. Pořadatelem páté jízdy Tour de Labe je
občanské sdružení Labská stezka
Nymburk, s podporou krajů, měst
a Rotary klubů na Labi.
K letošnímu ročníku cyklojízdy byli
přizvání také sluchově či zrakově
postižení účastníci, nebo mentálně postižení se svými asistenty.
V rámci Tour de Labe si na své
přišly také rodiny s dětmi a senioři, pro které byl připraven bohatý
doprovodný program. Nechyběla
jízda na raftech, na koni či parníku,
nebo novou lanovkou na Větruši
v Českém středohoří. Další doprovodný program nabízela polabská
města. Někteří účastníci otevřeli
Společnost Turistické známky
s.r.o. věnuje od roku 2001 na sbírkové konto Centra Paraple každoročně částku 30 000 Kč z prodeje
známek. Od roku 2004 vydává
u příležitosti Běhu pro Paraple
výroční známky, které se prodávají
na této akci a jsou v prodeji také
v Centru Paraple. Za pomoc děkujeme i všem sběratelům známek,
kteří nás touto formou podpořili.
Dobrovolník
http://www.dobrovolnik.cz/
Societa
http://www.societa.cz/
Dobrý skutek (Plzeň)
http://www.dobryskutek.cz/
SPID Handicap (Pardubice)
http://www.vozickari.cz/
FOR JANE (Třebíč)
http://www.forjane.cz/
Sportovní sdružení
vozíčkářů v Mostě
http://www.ssvm.cz/
Helppes
http://helppes.cz/
HOBIT - basketbal vozíčkářů
http://www.wbasket.cz/
Informační portál Helpnet
http://www.helpnet.cz/
Kontakt bB
http://www.kontaktbb.cz/
Konto bariéry
http://www.kontobariery.cz/
Krokonoše bez bariér
http://www.krnap.cz/
krkonose-bez-barier-1/
Liga vozíčkářů (Brno)
http://www.ligavozic.cz/
Lipno bez bariér
Kde je možné turistické známky http://www.lipnoservis.cz/
koupit:
Motoklub vozíčkářů
- na Běhu pro Paraple, který se
http://www.mkvcr.cz/
obvykle koná v červnu v Praze
- poté je možno známky koupit
osobně v Centru Paraple, Ovčárská 471, Praha 10 Malešice (ve
všední dny od 8.00 do 16.00
hod)
Na dobírku:
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
http://www.nrzp.cz/
Neziskovky
http://neziskovky.cz/
Objednávku zašlete na e-mail: Občanské sdružení Asistence
[email protected] V ceně bude (Praha)
zahrnuto poštovné ve výši od 84 Kč http://asistence.org/
podle počtu zasílaných známek)
Občanské sdružení Exodus
Při objednávce většího počtu kusů
(Třemošná)
kontaktujte Zuzanu Joachimsthalohttp://www.exodus.cz/
vou, tel.: 274 771 478
[email protected]
Ostravská organizace vozíčkářů
http://www.vozickari-ostrava.cz/
ParaCENTRUM Fenix (Brno)
http://www.paracentrum-fenix.cz/
Penzion Vyhlídka Lutová
http://lutova.webpark.cz/
Pomocné tlapky
http://www.pomocnetlapky.cz/cz/
Užitečné odkazy
Car club
http://carclub.cz/
Český tenisový svaz vozíčkářů
http://www.cwta.cz/
11
Svaz Paraplegiků (Praha)
http://www.czepa.cz/
Šumava bez bariér
http://www.trianoncechy.cz/
Trend - spolek vozíčkářů Olomouc
http://www.trendvozickaru.cz/
UMÚN
http://www.umun.cz/
Užitečný život
http://www.uzitecny-zivot.cz/
Veletrh Medical fair
+ Rehaprotex (Brno)
http://www.bvv.cz/medicalfair
Výstava NON HANDICAP (Praha)
http://www.incheba.cz/
Čtvrtletník Svět s Parapletem vydalo:
Centrum Paraple, o.p.s.
Ovčárská 471, Praha 10
Tel.: 274 771 478
e-mail: [email protected]
www.paraple.cz
Registrace MK ČR E 17771
Redakce si vyhrazuje právo
na úpravu či krácení příspěvků.
Uzávěrka tohoto čísla byla 16. 9. 2011.
Další číslo vyjde v prosinci,
uzávěrka 16. 11. 2011
Náklad 850 ks
Vytiskla tiskárna:
Artprint, Tomsova 6, Praha 10
Vydání připravily:
Pavla Habrdová (ph)
[email protected]
Zuzana Joachimsthalová
[email protected]
Za dodané příspěvky děkujeme.
Centrum Paraple - PhDr. Alena Kábrtová,
Mgr. Miriam Vránová (mm),
Bc. Jiří Pokuta, Bc. Jan Koláčný,
Patrik Zalmay,
Eliška Drbohlavová, DiS. (ed)
Pražská organizace vozíčkářů
http://pov.cz/
Svaz Paraplegiků – Alena Jančíková,
Hana Sixtová, Zdena Faltýnková
Prosaz
http://prosaz.cz/
Další: Mgr. Gíta Ruthová,
Oldřich Cafourek, Zuzana Kolářová,
Jan Pospíchal, Zbyšek Lorenz,
Jitka Buriánová, Jaroslav Mňuk,
Kamil Vašíček, Josef Procházka
Přátelská místa
http://www.pratelskamista.cz/
Administrace: Alexandra Šilhánová
Grafická úprava: Vít Franta
12
říjen 2011
Inzerce
Progeo
9
Kg
Už žádné kompromisy, nechte se zlákat jedinečností…
Horká novinka z dílny předního světového výrobce aktivních
vozíků PROGEO Joga EGO je tu a je ještě žhavější než jsme
předpokládali! Unikátní a originální konstrukce skládání při
zachování maximální tuhosti a jízdních vlastností rovnajících
se vozíkům s pevným rámu. Kombinace nejmodernějších
materiálů (dural, titan, ergal, karbon), špičkový a jedinečný
design a nejlehčí rám na trhu dělá z EGA naprostou špičku
a jasnou volbu ve své třídě.
možnost nezávazného a bezplatného vyzkoušení, více informací naleznete na:
www.dmapraha.cz
DMA Praha s. r. o., Kunice 207, 251 63 Strančice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: [email protected]
Download

říjnové vydání