pořádají
XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí
na téma:
MEZIOBOROVÁ
SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ
RAN A KOŽNÍCH
DEFEKTŮ
22. – 23. leden 2015
Univerzita Pardubice
aula a přilehlé prostory
Program
Druhé oznámení
Organizační pokyny
záštitu nad kongresem přijali
hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
rektor Univerzity Pardubice
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
Vážené dámy a pánové,
dovolujeme si Vás opět pozvat jménem výboru České společnosti
pro léčbu rány do Pardubic, k účasti již na třináctém celostátním
kongresu ČSLR. Naší trvalou snahou bylo a je předávat si vzájemně
zkušenosti a být stále v kontaktu s nejnovějšími poznatky
v problematice hojení ran. Podporovat mezioborovou spolupráci
mezi lékařskými a nelékařskými zdravotnickými obory.
Dosavadní obrovský zájem jak o pasivní, tak hlavně o aktivní
účast na kongresu nás vedl opět k tomu, že obdobně jako na
předchozích kongresech budou i letos probíhat z počátku paralelně
přednášky na dvou místech a teprve později se budou koncentrovat
jen do auly. V přilehlých posluchárnách budou potom probíhat
workshopy a sympózia.
Některé přednášky jsou zaměřené na širokou problematiku platící
ve všech oborech, které se starají o rány a defekty. Jako např.
infekce. Na druhé straně jsou jiné přednášky zaměřené vysoce
specializovaně. Budou představeny nové materiály a první klinické
zkušenosti. V průběhu kongresu, mimo českých a slovenských
specialistů, přednesou svá sdělení i špičkoví odborníci z Velké
Británie a Německa.
Doufáme, že budete spokojeni a najdete si témata, která Vás
budou zajímat.
Srdečně se na Vás těšíme v Pardubicích.
předsednictvo výboru ČSLR
prim. MUDr. Ivo Bureš
Geriatrické centrum, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Dermatovenerologická klinika, FN Brno Bohunice
Organizační výbor
I. Bureš
E. Novotná
D. Hanzlíková
J. Burešová
E. Drapáková
Sekretariát kongresu
Eva Novotná
Geriatrické centrum, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
fax: 466 654 335, mobil: 721 951 518
e-mail: [email protected]
[email protected]
Mediální partner
Léčba ran
Medical Tribune
Místo konání
Univerzita Pardubice
přednášky – aula A1, posluchárna A2, workshopy - přilehlé učebny
adresa: aula Univerzity Pardubice, Studentská 519, 532 10
Pardubice.
GPS 50°2‘57.615“N, 15°46‘0.190“E
doprava od nádraží ČD / autobusového nádraží
trolejbus
č. 3
zastávka Polabiny - Hradecká
autobus
č. 10
č. 16
č. 17
registrace účastníků:
zastávka Univerzita
zastávka Univerzita
zastávka Polabiny - Hradecká
22. 1. od 7.30 do 16.00
23. 1. od 8.00 do 10.00
kongresový poplatek:
platba odeslána z Vašeho účtu do 14. 1. 2015
členové ČSLR - 600 Kč, nečlenové – 950 Kč
platba odeslána z Vašeho účtu od 15. 1. 2015 a při prezenci
členové ČSLR - 900 Kč, nečlenové - 1300 Kč
studenti zdravotnických oborů (denní studium) vstup zdarma
forma platby
- hotovostní vklad na pobočce KB na účet
společnosti: 78 – 9083900207/0100
- bezhotovostně platebním příkazem na účet
společnosti: 78 – 9083900207/0100
Pro identifikaci Vaší platby použijte, prosím, variabilní symbol, který
vám byl sdělen.
Doklad o platbě předložený při prezentaci nám urychlí orientaci.
jednací jazyky
čeština, slovenština, angličtina - překlad zajištěn
technické zázemí
dataprojektory, zpětné projektory, diaprojektory
možnost posterů – š. 100cm, v. 70, 140cm, informujte sekretariát
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16
Čestné předsednictvo
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor Univerzity Pardubice
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje
Mgr. Alena Šmídová
ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR
Hlavní sestra České republiky
Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
člen předsednictva České společnosti pro léčbu rány
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
člen předsednictva České společnosti pro léčbu rány
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií
Univerzity Pardubice
MUDr. Tomáš Gottvald
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
generální ředitel
Program - přednášky
Čtvrtek 22.01.
AULA
09:00 - 09:30
Slavnostní zahájení
09:30 - 10:20
předsedající: L. Veverková, A. Pokorná
Zpráva o ČSLR
L. Veverková
za předsednictvo ČSLR
Činnost Evropské asociace péče o ránu z české
perspektivy
J. Stryja, A. Pokorná
členové republikového výboru ČSLR, členové EWMA
Council
Praktické zkušenosti ze spolupráce mezi specialisty,
praktickými lékaři a domácí péčí
H. Vlhová
Domácí péče, Farní Charita Chodov
Hojení ran - návaznost péče
L. Krupová
Kožní oddělení, FN Ostrava
10:20 - 10:35
přestávka
10:35 - 12:30
předsedající: J. Stryja, A. Kulakovská
Kompartment syndrom
A. Vilímková, K. Hašová
Chirurgie, Bohumínská městská nemocnice,KARIM, FN
Ostrava
|1
Klinické využití polyhexanidu pro vyplachování
akutních a chronických ran
T. Eberlein
DWA Deutsche Wundakademie, Hamburg, Německo
NPWT v řešení hrudní katastrofy polytraumatu
M. Mašek, P. Mach, V. Ruber
Klinika úrazové chirurgie, LF MU a FN Brno
Komplikace v ráně u pacienta po radikální
cystektomii
Z. Polidarová
Urologická klinika, FN Motol, Praha
Krytí úrazového defektu ruky lalokem
R. Kubok, Kletenský, Štolbová
Popáleninové centrum, KPM FN Královské Vinohrady,
Praha
Pilonidální sinus a možnosti využití laseru
D. Šmíd, P. Novák, D. Slouka
Chirurgická klinika, FN Plzeň
Uplatnění terapeutického laseru v hojení ran u
geriatrických nemocných
Z. Danzigová
LDN Vršovice, Praha
12:30 - 12:55
oběd
12:55 - 14:50
předsedající: V. Fejfarová, B. Jelínková
Kvalita života pacienta s diabetickou nohou
J. Pecová
Podiatrická ambulance, II. interní klinika FN u sv. Anny,
Brno
|2
Strukturovaný celonemocniční screening syndromu
diabetické nohy
J. Jirkovská, J.Vernerová, L.Fialová, S. Solař
Diabetologické centrum, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Praha
Vývoj Aquacel Ag+ krytí, které zajišťuje management
exudátu, infekce a biofilmu
D. Parson
Centrum pro vědu a technologie, ConvaTec, Deeside,
Velká Británie
Antimikrobiální peptidy a jejich možný vliv na hojení
ran
RNDr. F. Čeřovský
ÚOCHB, AV ČR, Praha
Faktory ovlivňující výsledky buněčné terapie kritické
končetinové ischemie u syndomu diabetické nohykazuistiky
M. Dubský, A. Jirkovská, R. Bém, V. Fejfarová
Centrum diabetologie IKEM, Praha
Příčiny selhání NPWT u syndromu diabetické nohy
R. Bém, A. Jirkovská, M. Dubský, V. Fejfarová, V.
Wosková, A. Němcová, J. Skibová
Centrum diabetologie IKEM, Praha
Netradiční komplikace syndromu diabetické nohy
V. Fejfarová, A. Jirkovská, MUDr. R. Bém, M. Dubský, V.
Wosková, A. Němcová
Centrum diabetologie IKEM, Praha
14:50 - 15:00
přestávka
15:00 - 17:10
předsedající: R. Ston, L. Šeflová
Klinické důsledky chyb v odlehčení u syndromu
diabetické nohy
A. Stříbrská, M. Fialková, J. Niklov
|3
Podiatrická ambulance, IKEM, Praha
Ekonomická analýza u nového krytí
D. Leaper
Department of Wound Healing, Cardiff University/
Imperial College London, UK
Chirurgické přístupy k syndromu diabetické nohy
J. Táborská
Ortopedicko-protetické oddělení, Masarykova
nemocnice,Ústí nad Labem
Sagitální typ bércové amputace u pacientů se
syndromem diabetické nohy
F. Jalůvka, P. Ostruszka, P. Sitek
Chirurgická klinika, FN Ostrava
Biookluzivní krytí defektů u syndromu diabetické
nohy
K.Navrátil, B. Sixta
Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha
Význam lokální ATB terapie u chirurgických výkonů
při syndromu diabetické nohy
B. Sixta, K. Navrátil
Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha
Periferní protetický bypass s DVP anastomózou jako
metoda volby u chirurgické revaskularizace
v případech nevhodného autologního žilního štěpu?
M. Pirkl, M. Černý, A. Formelová, F. Krampota
Oddělení cévní a plastické chirurgie, Pardubická krajská
nemocnice, a.s.
Novinky využívané v ortoprotetice u syndomu
diabetické nohy
P. Krawczyk, J. Jakub, D. Foltýnek
PROTEOR CZ, Ostrava
17:10 - 17:20
přestávka
|4
17:20 - 19:05
předsedající: A. Pospíšilová, M. Melicharová
Larvoterapie - použití a zkušenosti v Nemocnici
Jihlava
R. Čech
Chirurgické oddělení Nemocnice Jihlava
Můžeme kombinovat několik účinků na ránu v jednom
krytí?
L. Sobotka
III. interní-gerontologickometabolická klinika, FN Hradec
Králové
Terapeutické řešení rozsáhlého dekubitu v oblasti os
occipitale a os parietale
H. Zelenková
DOST Svidník, Slovensko
Vliv úhlů sedu ve vozíku na vznik dekubitů u pacientů
po spinálním traumatu
L. Vašíčková
Spinální jednotka RHB oddělení, FN Brno
Hodnocení dekubitálních lézí na národní úrovni –
východiska a strategie a rizika
A. Pokorná
Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno
Zkušenosti s prevencí vzniku IAD a tlakových vředů
L. Šeflová, A. Fialová, E. Zubalová
II. interní klinika, III. Interní klinika, odd. geriatrie
FN Olomouc
Jak se sestry oblékaly
J. Černý
Středisko zdraví spol. s r.o., Dobříš
19:05
závěr prvního dne
|5
Čtvrtek 22. 01.
POSLUCHÁRNA A2
10:40 - 12:30
předsedající: I. Bureš, M. Koutná
Dokumentování nehojících se ran v domácí péči výsledky
K. Adamová, A. Pokorná
Oblastní charita Jihlava, domácí péče
Úloha sestry při aplikaci nových metod v léčbě
diabetické nohy
P. Kudlová, J. Keprtová
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, Ústav
zdravotnických věd Zlín, Chirurgická klinika FNOL
Dekubitus ve zdravotnické dokumentaci a v systému
DRG
K. Palinčáková
ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
Komplexní hodnocení nehojících se ran v pobytových
zařízeních sociální péče v ČR – mýtus či realita
A. Pokorná, S. Saibertová
Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno
Umíme stanovit stupeň dekubitů?
L. Šeflová
II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická,
FN Olomouc
Možnosti prevence vzniku dekubitů
E. Brtníková, V. Rosická
Nemocnice Jihlava
Alternativa v léčbě proleženin - med
P. Vávrová, T. Vondráček
DIOP, Nemocnice Chrudim
|6
Hemagel v intenzivní péči
J. Hocková, I. Dvořáková
KARIM, FN Motol, Praha
Využití Altrazealu v praxi, naše zkušenosti
J. Krpatová, J. Urbanová
Kožní klinika, FN Hradec Králové
12:30 - 12:55
oběd
12:55 - 14:40
předsedající: D. Diamantová, M. Melicharová
Kazuistiky-stále se učíme
M. Smetánková
LDN Mnichovo Hradiště, Klaudiánova nemocnice, Mladá
Boleslav
Poradiační dermatitidy v protonové terapii
A. Boková, J. Sobolová
Proton Therapy Center, Praha
Zkušenosti z ambulance chronických ran
M. Kamasová
ARO/ chir. ambulance, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
Fournierova gangréna
S. Marianová
Urologická klinika, FN Motol, Praha
Epidermolysis bullosa congenita
M. Poláková
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a
VFN, Praha
|7
Poškození kůže kyselinou sírovou
R. Vrátná
Popáleninové centrum, FN Ostrava
Potřebujeme limity na uhlí?
L. Voráčková
Diabetologické centrum, FN Hradec Králové
Nevidím, neslyším, nemluvím…
I. Míčková
OLUNG Moravský Beroun
Co nás nezabije, to nás posílí
K. Vargovská, L. Laniková
Domácí péče, Charita Frýdek Místek
14:40 - 15.00
přestávka
Společenský večer u příležitosti
XIII. kongresu ČSLR ve čtvrtek 22.1.
Místo konání:
Afi Palace Pardubice
Vstupné:
380 Kč
Vstupenky lze rezervovat předem v sekretariátu kongresu.
Platba:
- v hotovosti u prezence
- bezhotovostně předem
Pro bezhotovostní úhradu použijte Vám přidělený variabilní symbol
pro platbu účastnického poplatku.
|8
Pátek 23. 01.
AULA
09:00 - 10:20
předsedající: D. Diamantová, H. Pekárková
Specifika léčby termických úrazů u dětí
J. Oktábcová, N. Ježková, E. Šílová, D. Kludská
POP DEO, FN Královské Vinohrady, Klinika popáleninové
medicíny, Praha
Čas jako nejdůležitější faktor v prognóze těžce
popálených pacientů
D. Vítková, D. Buryšková, I. Nastálková
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, JIP, FN Brno
STOP kožním postradiačním reakcím na kůži
P. Dopiráková
Onkologická klinika, FN Ostrava
Oleogel-S10 v akceleraci reepitelizace donorských
míst u popálených pacientů
B. Lipový
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brn
Komplexní terapie kalcifylaxe
F. Švára, M. Koutná
Interní oddělení Strahov, VFN Praha
Co si dokáží vypěstovat naši pacienti
H. Zelenková
DOST Svidník, Slovensko
10:20 – 10:30
přestávka
10:30 – 11:40
předsedající: A. Pospíšilová, M. Koutná
|9
Kvalita života osob s bércovou ulcerací
R. Lebedínská
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Kombinace oxidované celulózy a kyseliny
hyaluronové - nová možnost léčby chronických
bércových vředů
V. Slonková, V. Vašků
I. dermatovenerologická klinika, FN u sv. Anny v Brně
Vybrané novinky v léčbě bércového vředu
E. Záhumenský
Lékařský dům ORMIGA, Zlín
Omyly spojené s chirurgickou léčbou bércového
vředu venózní etiologie
S. Julínek, D. Klein, D. Machová, I. Malý
Jednodenní chirurgie Palas Athéna, Praha
Mezioborová spolupráce - podmínka včasné a
úspěšné léčby chronického žilního onemocnění
V. Slonková, V. Vašků
I. dermatovenerologická klinika, FN u sv. Anny v Brně
11:40 – 12:00
oběd
12:00 – 13:45
předsedající: L. Veverková, A. Pokorná
Léčba infekce u nehojících se ran. Poziční dokument
EWMA
J. Stryja
Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Podlesí,
a.s., Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.
Infekce a krytí ran
L. Veverková, K. Krejsová, K. Glombová
I. chirurgická klinika, FN Brno
| 10
Klinické zkušenosti s terapií infikované rány s
biofilmem
J. Stryja
Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Podlesí,
a.s., Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.
Zvládnutí biofilmu a mikrobiálního osídlení
chronických ran - praktické rady
J. Černohorská
Dermatovenerologická ambulance, Dermal Centre Mělník
Mnohočetné rány u pacienta v sepsi
M. Koutná, O. Ulrych
KARIM, 1. LF UK VFN, Praha
Specifika péče o ischemické defekty u pacientů v
dialyzačním programu s nálezem MRSA
L. Nájemníková, M. Koutná
Ambulance hojení ran, interní oddělení Strahov, Praha
13:45
závěr kongresu
| 11
Program – workshopy, sympózia
témata:
A
Jak pracují produkty BSN medical, zkušenosti a novinky
s použitím technologie Siltec a metody Sorbact
BSN medical
B
Hemostatické krytí Tromboguard – zkušenosti z praxe
BELLA Bohemia
C
Kam postupuje vývoj V.A.C. terapie, kazuistiky KCI
KCI
D
Role antiseptik v lokální léčbě ran
Systagenix
E
Tielle – účinná prevence proti vzniku dekubitů a další využití
v léčbě ran
Systagenix
F
Jak čelit výzvám v managementu exsudátu
Mölnlycke
G
Účinná zbraň na biofilm
ConvaTec
H
Nové trendy v preventivní péči o kůži (jak rozlišovat mezi
inkontinenční dermatitidou a proleženinami či jinými
poškozeními kůže
3M Česko.
I
Revoluce v přístupu hojení ran. Jednoduše a efektivně.
Hartmann Rico
J
Enzymatické alginogely na vlastní kůži
Dahlhausen CZ
K
Využití autolytického debridementu v praxi
A care
L
Nové přírůstky do rodiny Suprasorbů
Lohmann & Rauscher
M
Management rány se Suprasorbem
Lohmann & Rauscher
N
Hyiodine – vítěz v boji s diabetickými ulceracemi.
Contipro Pharma
O
Zoologická zahrada v ráně – drezúra patogenů.
NewWaterMeaning
P
Nové PICO – přístup a postupy v klinické realitě dneška.
/ se zaměřením na oborové indikace, výsledky léčby
a formy úhrad/
Smith & Nephew , Cetrex
Workshopy budou probíhat paralelně
22. 01. od 15.00 – 18.30
23. 01. od 09.30 – 11.45
Počet míst účastníků je omezen velikostí učebny.
Přihláška u prezence.
.
Download

program