pořádají
XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí
na téma:
MEZIOBOROVÁ
SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ
RAN A KOŽNÍCH
DEFEKTŮ
23. – 24. leden 2014
Univerzita Pardubice
aula a přilehlé prostory
Druhé oznámení
Program
Organizační pokyny
záštitu nad kongresem přijali
hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
rektor Univerzity Pardubice
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
I. náměstek hejtmana Pardubického kraje
Ing. Roman Línek, MBA
Váţené dámy a pánové,
dovolujeme si Vás opět pozvat jménem výboru České společnosti
pro léčbu rány do Pardubic, k účasti jiţ na dvanáctém celostátním
kongresu ČSLR. Naší trvalou snahou bylo a je předávat si vzájemně
zkušenosti a být stále v kontaktu s nejnovějšími poznatky
v problematice hojení ran.
Dosavadní obrovský zájem jak o pasivní, tak hlavně o aktivní účast
na kongresu nás vedl opět k tomu, ţe obdobně jako na předchozích
kongresech budou i letos probíhat z počátku paralelně přednášky na
dvou místech a teprve později se budou koncentrovat jen do auly. V
přilehlých posluchárnách budou potom probíhat workshopy a
sympózia.
Některé přednášky jsou zaměřené na širokou problematiku platící
ve všech oborech, které se starají o rány a defekty. Jako např.
infekce. Na druhé straně jsou jiné přednášky zaměřené vysoce
specializovaně. Budou představeny nové materiály a první klinické
zkušenosti. V průběhu kongresu, mimo českých a slovenských
specialistů, přednesou svá sdělení i špičkoví odborníci z Velké
Británie a Portugalska.
Doufáme, ţe budete spokojeni a najdete si témata, která Vás budou
zajímat.
Srdečně se na Vás těšíme v Pardubicích.
předsednictvo výboru ČSLR
prim. MUDr. I. Bureš
Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice a.s.
Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. A. Pospíšilová, CSc
Dermatovenerologická klinika, FN Brno Bohunice
Organizační výbor
I. Bureš
E. Novotná
J. Burešová
D. Hanzlíková
E. Drapáková
Sekretariát kongresu
Eva Novotná
Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice,
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
tel., fax: 466 654 335, mobil: 721 951 518
e-mail: [email protected]
[email protected]
Mediální partner
Hojení ran
Medical Tribune
Diagnóza v ošetřovatelství
Místo konání
Univerzita Pardubice
přednášky – aula A1, posluchárna A2, workshopy - přilehlé učebny
adresa: aula Univerzity Pardubice, Studentská 519, 532 10
Pardubice.
doprava od nádraţí ČD / autobusového nádraţí
trolejbus
č. 3
zastávka Polabiny - Hradecká
autobus
č. 10
č. 16
č. 17
registrace účastníků:
zastávka Univerzita
zastávka Univerzita
zastávka Polabiny - Hradecká
23. 1. od 7.30 do 16.00
24. 1. od 8.00 do 10.00
kongresový poplatek:
platba odeslána z Vašeho účtu do 15. 1. 2014
členové ČSLR - 600 Kč, nečlenové - 900 Kč
platba odeslána z Vašeho účtu od 16. 1. 2014 a při prezenci
členové ČSLR - 900 Kč, nečlenové - 1200 Kč
studenti zdravotnických oborů (denní studium) vstup zdarma
forma platby
- přiloţenou sloţenkou
- hotovostní vklad na pobočce KB na účet
společnosti: 78 – 9083900207/0100
- bezhotovostně platebním příkazem na účet
společnosti: 78 – 9083900207/0100
Pro identifikaci Vaší platby pouţijte, prosím, variabilní symbol, který
vám byl sdělen.
Doklad o platbě předloţený při prezentaci nám urychlí orientaci.
jednací jazyky
čeština, slovenština, angličtina - překlad zajištěn
technické zázemí
dataprojektory , zpětné projektory, diaprojektory
moţnost posterů – š. 100cm, v. 70, 140cm, informujte sekretariát
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16
Čestné předsednictvo
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor Univerzity Pardubice
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje
Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
člen předsednictva České společnosti pro léčbu rány
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
člen předsednictva České společnosti pro léčbu rány
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií
Univerzity Pardubice
MUDr. Tomáš Gottvald
ředitel Pardubické krajské nemocnice a.s.
Ing. Roman Línek, MBA
I. náměstek hejtmana Pardubického kraje
Program - přednášky
Čtvrtek 23.01.
AULA
09:00 - 09:30
Slavnostní zahájení
09:30 - 10:50
předsedající: L. Veverková, A. Pokorná
Zpráva o ČSLR
L. Veverková
za předsednictvo ČSLR
Proces hodnocení nehojící se rány v ČR – průřezová studie
A. Pokorná
LF MU Brno, Katedra ošetřovatelství
Klinický algoritmus hodnocení nehojící se rány – implementace
v praxi pohledem sestry a lékaře
A. Pokorná, J. Stryja
LF MU Brno, Katedra ošetřovatelství, Komplexní kardiovaskulární
centrum, Nemocnice Podlesí, a.s. + Vzdělávací a výzkumný institut Agel,
o.p.s.
Rána jako komplexní organismus - terapeutické konsekvence
L. Sobotka
III. interní klinika - gerontometabolická , FN Hradec Králové
TIME system
D. Leaper
Department of Wound Healing, Cardiff University/ Imperial College
London, UK
|1
10:50 - 11:00
přestávka
11:00 - 12:30
předsedající: J. Stryja, A. Kulakovská
Mechanismy účinku lokálního podtlaku v léčbě ran. Update 2013
M. Šimek, H. Smola, R. Bém
Kardiochirurgie, FN Olomouc
Vliv primární aplikace podtlakové terapie na vznik infekčních
komplikací u otevřených zlomenin III. st
M. Krtička, M. Mašek, D. Ira, J. Švancara
Klinika úrazové chirurgie, FN Brno
Aplikace podtlakové terapie v anatomicky nepříznivých lokalizacích
T. Poch, I. Drahotová, L. Vlček
Centrum vaskulárních intervencí, ON Kolín a.s.
Perspektivy léčby NPWT u syndromu diabetické nohy
R. Bém, A. Jirkovská, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Ambulantní terapie nehojících se ran kontrolovaným podtlakem
J. Stryja
Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Podlesí, a.s. +
Vzdělávací a výzkumný institut Agel, o.p.s.
Podtlaková terapie systémem PICO v plastické chirurgii - první
zkušenosti
D. Stehlík
Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc
12:30 - 12:50
oběd
12:50 - 14:50
předsedající: V. Fejfarová, B. Jelínková
|2
Hojení ran na chirurgii Jihlava před a po zavedení vlhké terapie
R. Čech
Chirurgické odd., Nemocnice Jihlava
Pěnové krytí - zaměřeno na nového pacienta: Klinické výsledky a
závěry
D. Copson
RN – Medical Affairs Specialist, ConvaTec UK
Kde jsou hranice našich možností při léčbě diabetické nohy?
M. Prázný
III. Interní klinika, VFN, Praha
Terapeutická angiogeneze - perspektivní metoda léčby kritické
končetinové ischemie u diabetiků
A. Jirkovská, M. Dubský, R. Bém, V. Fejfarová, V. Wosková, A. Němcová
Centrum diabetologie IKEM, Praha
Lumbální sympatektomie u pacientů s kritickou končetinovou
ischemií a diabetem
J. Fricová
Centrum pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny, VFN Praha
Diferenciální diagnóza kožních nálezů u pacientů se syndromem
diabetické nohy
J. Pecová
Diabetologické centrum, FN U Sv, Anny, Brno
Porucha biomechaniky nohy u pacientů s diabetem
V. Fejfarová, A. Jirkovská, R. Bém, M. Dubský, V. Wosková
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
14:50 - 15:00
přestávka
15:00 - 17:00
předsedající: R. Ston, L. Šeflová
|3
První zkušenosti ortopedické korekce pacientů s Charcotovou
osteoarthropatií
T. Kučera
Ortopedická kinika, LF UK Hradec Králové
Dlouhodobé výsledky pacientů se syndromem diabetické nohy po
amputaci dle Choparta
K. Navrátil, B. Sixta
Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha
Nevhodné chirurgické postupy u syndromu diabetické nohy
B. Sixta, K. Navrátil
Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha
Chirurgická léčba osteomyelitdy
L. Veverková
I. chirurgická klinika LF MU a FN u Sv. Anny, Brno
Konzervativní terapie osteomyelitidy
P. Piťhová
Diabetologické centrum , FN Motol, Praha
Transkutánní oxymetrie a duplexní ultrasonografie ve vztahu k
diagnostice ischémie a následnému hojení u syndromu diabetické
nohy
J. Jirkovská
Diabetologické centrum, ÚVN, Praha
DVP anastomoza u nemocných s nevhodným žilním graftem pro
revaskularizaci ischemické končetiny
T. Daněk, M. Pirkl, M. Černý, A. Formelová
Oddělení cévní a plastické chirurgie, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Amputační realita u kritické končetinové ischemie
M. Pirkl, T. Daněk, M. Černý, A. Formelová
Oddělení cévní a plastické chirurgie, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
|4
17:00 - 17:10
přestávka
17:10 - 18:55
předsedající: M. Franců, M. Melicharová
Dekubity - soudobé poznatky a závěry empirických studií
A. Pokorná
LF MU Brno, Katedra ošetřovatelství
Nové standardy péče
P. Alvés
Portugalská katolická universita, Porto, Portugalsko
Nekrektomie a využití VAC terapie v chirurgické léčbě dekubitů
M. Fiamoli, F. Černoch, M. Franců, N. Štěpánová
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
Přehled lalokových plastik při operaci dekubitů
A. Hokynková, M. Fiamoli, F. Černoch, M. Franců, N. Štěpánová
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
Vnitřní abscedující dekubity u spinálních pacientů
L. Vašíčková
Spinální jednotka, FN Brno
Může krytí zabránit vzniku dekubitům?
M. Konopásková
Kardiochirurgie RES, FN Plzeň
Děláme vše pro život pacientů bez dekubitů. Podporujeme světový
den boje proti dekubitům
N. Müllerová, I. Witová
Centrum řízení kvality, FN Plzeň
závěr prvního dne
|5
Čtvrtek 23.01.
POSLUCHÁRNA A2
11:00 - 12:30
předsedající: I. Bureš, M. Koutná
Vlhké hojení u chronických defektů
J. Urbanová
Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN Hradec Králové
Jaké je nezbytné minimum znalostí sester v intenzivní péči o hojení
ran?
M. Koutná, A. Pokorná
KARIM, 1. LF UK a VFN Praha, LF MU Brno
Výhody sloučení pozice ústavní stomasestry a konzultantky
komplikovaně se hojících ran.
M. Symerská, Z. Sýkorová
Nemocnice TGM Hodonín
Mezioborová spolupráce při léčbě chronických ran v Centru Paraple
I. Sedláčková, A. Kyselová
Centrum Paraple, úsek ošetřovatelské péče
Chyby sestier pri prevencií a liečbe rán
E. Hrenáková
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati Zlín
Faktory ovlivňující hojení ran u klientů po míšní lézi
K. Šeflová
Centrum Paraple, úsek ošetřovatelské péče
Léčba ran u nestandartních pacientů
L. Voráčková
III. interní klinika – gerontometabolická, FN Hradec Králové
|6
Chci se dotknout hvězd z vozíku a z Pankráce
K. Vargovská, L. Laníková
Charita Frýdek-Místek
12:30 - 12:50
oběd
12:50 - 14:30
předsedající: D. Diamantová, M. Melicharová
Domácí zdravotní péče – rány
A. Turková, H. Pekárková
Pracoviště ošetřovatelské péče, s.r.o. Hradec Králové
Dialeg-organizace studie. Randomizovaná studie aktivity BMAC k
léčbě "diabetické nohy"
P. Kusinová, M. Šamajová, V. Procházka
FNO-Ostrava, RDG ú -angio
Ošetřování popálenin u dětí
J. Oktábcová
Klinika popáleninové medicíny,FN Královské Vinohrady
Naše zkušenosti s ošetřovaním ran u dětí po kardiochirurgické
operaci
M. Kapusňáková, M. Cíferská
NUSCH. a.s. DKC, OAIM Bratislava, Slovensko
Lymfedém z pohledu sestry - kazuistika
L. Krupová
Kožní odd., FN Ostrava
Rozsáhlý diabetický defekt nemusí skončit amputací, aneb co se dá
ještě zachránit
P. Vávrová
DIOP, Chrudim
|7
Katecholaminy a ischemie dolních končetin z pohledu sestry
K. Palinčáková
ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí
Využití Xe-dermy® v léčbě Lyellova syndromu
R. Vrátná, H. Klosová, L. Petráš
Popáleninové centrum, FN Ostrava
Kvalita života pacienta s porokarcinomem
K. Bečanová, R. Procházková
Interní odd. Strahov, VFN Praha
… Hlavně když nás to baví …
V. Šípková, T. Jeţková
Thomayerova nemocnice, Praha -Krč
Společenský večer u příležitosti
XII. kongresu ČSLR ve čtvrtek 23.1.
Místo konání:
Afi Palace Pardubice
Vstupné:
380 Kč
Vstupenky lze rezervovat předem v sekretariátu kongresu.
Platba:
- v hotovosti u prezence
- bezhotovostně předem
Pro bezhotovostní úhradu pouţijte Vám přidělený variabilní symbol
pro platbu účastnického poplatku
|8
Pátek 24.01.
AULA
9:00 - 10:00
předsedající: L. Broţ, H. Pekárková
Postradiační dermatitidy – zkušenosti z MOÚ
L. Hašková, Z. Sýkorová
Žlutý kopec, MOÚ Brno
Popálení 90% III.st. U 8 letého dítěte, posthospitalizační průběh,
rekonstrukční výkony a spolupráce s rodinou
R. Kubok, R. Zajíček, L. Broţ
Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha
Hojení ran v oblasti prsu po radiaci, popálení a rekontrukčních
operací s přispěním myofasciální-manuální lymfodrenáže (M-MLD)
A. Loskotová, I. Suchánek
FN Brno Bohunice KPRCH, Lékařská fakulta MU Brno, 3. LF UK Praha,
Preventivní medicína, Salve – klinika RHB, Vysoké Mýto
Využití Xe-Dermy v léčbě popálenin u dětí
H. Chaudhary, M. Adámková
Popáleninové Centrum, FN Ostrava
10.00 - 10.10
přestávka
10.10 - 11.40
předsedající: D. Diamantová, M. Koutná
Folikulitídy – je léčba a diagnostika bez problémů?
H. Zelenková
SANARE spol. s.r.o., pracovisko DOST Svidník
|9
Ovlivnění hnisajících a nehojících se ran pomocí mikromycety
K. Mencl, I. Bureš, H. Poláková, D. Stuchlík
Odd.klinické mikrobiologie, Geriatrické centrum, kožní oddělení,
Pardubická krajská nemocnice,a.s.
Vliv růstových faktorů na efektivitu plasticko-chirurgických technik
u léčby chronických ran
D. Stehlík, I. Menšík, B. Zálešák, I. Hatalová
Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc
Stabilita destičkových faktorů při zpracování a jejich hojivý potenciál
B. Kubešová
Bioimplantologie Brno
Využití vlhké terapie v koloproktologii
D. Šmíd, P. Novák, L. Auterská, J. Winklerová
Chirurgická klinika, FN Plzeň
Destruující Acne inversa – tetráda – stále velký terapeutický problém
H. Zelenková
SANARE spol. s.r.o., pracovisko DOST Svidník, Slovensko
11.40 - 12.00
oběd
12.00 - 14.00
předsedající: A. Pospíšilová, L. Veverková
„Neodkladné stavy“ v léčbě chronických ran
J. Stryja
Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Podlesí, a.s. +
Vzdělávací a výzkumný institu Agel, o.p.s.
Enzymatický debridement a jeho využití v dermatologické praxi
V. Wertzová, J. Krpatová, J. Urbanová, R. Mrázová
Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN Hradec Králové
| 10
Role obkladových a oplachových roztoků v ošetřování ran
V. Melicherčíková
Referenční laboratoř SZÚ, Praha
Biofilm - nepříjemný protivník
J. Stracenská
Dermal Centrum, Mělník
Vliv chronických bércových ulcerací na běžný život pacientů
V. Slonková, V. Vašků
I. dermatovenerolog.klinika, FN u sv.Anny, Brno
Jaké je optimální terapie ulcus cruris venosum ?
S. Julínek, I. Malý, D. Klein, D. Machová
Odd.jednodenní chirurgie, Palas Athéna, Praha
Diferenciální diagnostika atypických nehojících se ran
A. Geršlová, A. Pokorná
Nemocnice Břeclav, LF MU Brno,
Medová krytí v moderním wound managementu
R. Mrázová, J. Stryja, T. Poch
Městská nemocnice Hořice, Komplexní kardiovaskulární centrum,
Nemocnice Podlesí + Vzdělávací a výzkumný institut Agel, o.p.s.,
Centrum vaskulárních intervencí, ON Kolín a.s.
14.00 - 14.05
závěr kongresu
| 11
Program – workshopy, sympózia
témata:
A
Antimikrobiální krytí Cutimed Sorbact- zkušenosti z praxe
lektor
B
Inovace v pěnových krytích: nový Allevyn Life = spokojený
pacient + úspěšný zdravotník. Představení projektu:
„Prevence dekubitů“
lektor
C
Hcel – jeden rok s novým celulózovým krytím
lektor
D
Víme, ţe hojení ran vţdy nevoní po růţích…
lektor
E
Tielle a Liqualock – maximální pohodlí
lektor
F
Problematika ran v akutní péči
lektor
G
Správně indikuj, dobře aplikuj, kompetentně se rozhoduj,
efektivně převazuj
lektor
H
Vyuţití Cavilonu v intenzivní péči
lektor
I
Vybereme společně ten nejlepší postup hojení ran!
(podtlaková terapie a moderní hojení: spojené nádoby)
lektor
J
Alginogely a alginátová krytí
lektor
L
Měníme svět hojení ran
lektor
M
Debridement rány bez bolesti
lektor
| 12
N
Management rány se Suprasorbem
lektor
O
Hyiodine – gel na účinné hojení hlubokých ran a píštělí.
lektor
P
Kendall AMD – antimikrobiální krytí v akci
lektor
Workshopy budou probíhat paralelně
23. 01. od 15.00 – 18.30
24. 01. od 09.30 – 11.45
Počet míst účastníků je omezen velikostí učebny.
Přihláška u prezence.
| 13
INFORMACE O UBYTOVACÍCH MOŢNOSTECH PRO ÚČASTNÍKY KONGRESU VE DNECH 23. - 24. LEDNA 2014
NÁZEV UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
POLOHA UBYTOVACÍHO
ZAŘÍZENÍ
KONTAKT UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ:
TELEFON / E-MAIL
SPOJENÍ MHD
- OD NÁDRAŢÍ ČD
VÝSTUPNÍ
STANICE
HARMONY CLUB HOTEL
www.harmonyclub.cz
od centra města cca 2 km
od kongres. sálu cca
600m
TEL: 466 435 020
[email protected]
trolejbus 3, 33
PolabinyHradecká
HOTEL LABE, MASARYKOVO NÁM.
www.hotellabe.cz
od centra města cca800m
od kongres. sálu cca 1km
TEL: 466 717 111
[email protected]
BUS 6,8,9,12,16
trolejbus č.3, 33
Masarykovo
náměstí
HOTEL ZLATÁ ŠTIKA
www.zlatastika.cz
od centra města cca500m
od kongres. sálu cca
2,5km
TEL: 466 052 100
[email protected]
BUS 9
Zlatá Štika
HOTELOVÝ DŮM ARNOŠT
www.hotel-arnost.cz
od centra města cca800m
od kongres. sálu cca
2,5km
TEL: 466 054 211
[email protected]
BUS 6,8
TEL: 606 626 408
[email protected]
BUS 9
trolejbus 11, 13
TEL: 466 303 313
[email protected]
BUS 18
HOTELOVÝ DŮM HŮRKA
www.hotel-hurka.cz
PENZION ŠENK
www.ubytovani-pardubice.eu
PENZION ATRIUM
www.penzionatrium.cz
od centra města cca2,5
km
od kongres. sálu cca
4,5km
od centra města cca1,5
km
od kongres. sálu cca
4,5km
od centra města cca 200m TEL: 466 615 146
od kongres. sálu cca 2 km [email protected]
trolejbus 2
Karla IV.
Dubina
Sever
Nemošická
Třída Míru
HOTEL SIRIUS
www.hotel-sirius.wz.cz
od centra města cca600m
od kongres. sálu cca
3,5km
HOTEL SPORT
www.hotelsport.cz
od centra města cca 600m
TEL: 466 512 221
od kongres. sálu cca
[email protected]
800m
trolejbus 3
BUS 16,23
Zimní stadion
HOTEL U ZLATÉHO ANDĚLA
www.hotelzlandel.pardubicko.com
od centra města cca 0 m
od kongres. sálu cca 2 km
TEL: 466 535 656
[email protected]
BUS 6,8,12
trolejbus 13
Náměstí
Republiky
HOSTEL TRIM
www.hosteltrim.cz
od centra města cca 4 km
od kongres. sálu cca 3 km
TEL: 466 915 518-20
[email protected]
BUS 6
Ohrazenice
Semtínská
HOTEL EURO
www.hoteleuro.cz
od centra města cca 700m
TEL: 466 414 255
od kongres. sálu cca
[email protected]
2,5km
BUS 6,8
PENZION STARÉ ČASY
www.stare-casy.cz
od centra města cca 700m
TEL: 774 422 384
od kongres. sálu cca
[email protected]
2,5km
BUS 6,8,9,12,16
trolejbus č.3,33
Palackého
UBYTOVNA VESELKA
www.veselkapardubice.cz
od centra města cca 700m
TEL: 461 002 981
od kongres. sálu cca
[email protected]
2,5km
BUS 6,8,9,12,16
TROLEJBUS
Č.3,33
Palackého
TEL: 466 511 558
Nádraţí ČD
Karla IV.
Zajistěte si rezervaci ubytování dle kontaktů na jednotlivá zařízení co nejdříve. V případě, ţe by se vyskytly problémy
s ubytováním, kontaktujte sekretariát ČSLR ([email protected], mobil: 775 217 026).
Generální sponzor kongresu:
Systagenix
Hlavní sponzor kongresu:
Aura Medical – BSN
Hartmann Rico
Covidien ECE
Mölnlycke
ConvaTec
Smith & Nephew GmbH
Expharma,s.r.o
Sponzoři kongresu:
A care a.s.
IBI spol., s.r.o
Apotex
Lohmann & Rauscher
B.Braun medical
Maxis a.s
Biomedica ČS
New Water Meaning
Bioster a.s.
QuadraCare CZ s.r.o.
Bohušovická mlékárna
Servier s.r.o.
Contipro
Soral & Hanzlík
Dalhauzen CZ
3M Česko, s.r.o.
G.P.S. Ofa s.r.o
.
.
Download

Program - kongres - Nemocnice Pardubického kraje