ODBORNÝ PROGRAM
(Aktualizace ke dni 9. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění)
SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí)
Pondělí 19. května
09.00 – 09.15
Zahájení
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor University Karlovy
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka VFN v Praze
prof. MUDr. Zdeněk Krška, Dr.Sc., přednosta I. chirurgické kliniky
1. LF UK a VFN v Praze
09.15 – 09.50
1. PROGRAMOVÝ BLOK
Onkochirurgie I
Předsedající: Krška Z, Žaloudík J, Hoskovec D
1. Neoadjuvant therapy – current approach
min.)
Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München
2. Základní dilemata volby onkologické a onkochirurgické léčby
Žaloudík J
10.00 – 11.45
(20
(15 min.)
2. PROGRAMOVÝ BLOK
Dopravní úrazy – spolupráce v rámci IZS I
Předsedající: Havránek P, Pilin A, Kraus J, Škochová D
3. Dopravní úrazy v hl. m. Praze v letech 2009 – 2014
Křivánek Z, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
4. Kritické místo cyklodopravy v Praze
Kraus J, Burget F, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha
5. Vliv chování osob před jejich aktivní účastí v silničním provozu na vznik
dopravních nehod a jejich následků
Valenta V, PČR, Praha
6. Statistické údaje o dopravní nehodovosti a znalecké dokazování z oboru
silniční dopravy
Vopěnka J, Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
7. Neobvyklý případ střetu chodce s vozidlem
Pilin A, Ústav soudního lékařství 1. LF UK v Praze
8. Operační řešení traumat po dopravních nehodách
Pravdová D, Střížková K, I. chirurgická klinika VFN Praha
9. Faktory ovlivňující zásahy spojené s vyprošťováním osob z havarovaných
vozidel
Němec M, HZS hl. m. Prahy
10. Dopravní úrazy u dětí
Havránek P, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN, Centrum dětské
traumatologie
11. Postupy a činnost Krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m.
Praha
Marášek J, HZS hl. m. Prahy
11.45 – 11.55
Přestávka s kávou
11.55 – 13.15
3. PROGRAMOVÝ BLOK
Dopravní úrazy – spolupráce v rámci IZS II
Předsedající: Pleva L, Kudrna K, Strejc P, Škochová D
1. Dutinové poranění u dopravních nehod
Pleva L, Šír M, Pometlová J, Traumatologické centrum FN Ostrava, Ústav medicíny
katastrof LF OU
2. Mimořádná událost s hromadným postižením osob, záchranné a likvidační
práce
Danda J, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
3. Následky dopravních nehod
Brzicová V, I. chirurgická klinika VFN Praha
4. Simulované a reálné okolnosti poranění airbagem
Strejc P, Šachl J, Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. lékařská fakulta,
Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
5. Havárie dopravního letadla
Kudrna K, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha
6. Jedna vteřina stačí k celoživotní léčbě
Buzek J, Rehabilitační ústav Kladruby
7. Léčba pacientů po dopravních úrazech ve stacionáři Kliniky rehabilitačního
lékařství VFN a 1. LF UK Praha, poznámky k ponechání či odebrání řidičského
průkazu pacientovi s dysabilitou
Břízová M, Šplíchal J, Švestková O, Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK
Praha
13.15 – 14.00
Přestávka na oběd
14.00 – 14.30
Satelitní symposium pořádané firmou B. Braun Medical (KS Zenit, 3. poschodí)
Hlavní využití technologie Caiman ve všeobecné chirurgii
(10 min.)
Kasalický M, ÚVN Praha
Aesculap chirurgie v ČR a SR v roce 2013 a výhled pro
rok 2014
Munteanu A, B.Braun Medical
(15 min.)
Přípravky k dezinfekci operačního pole – rychlost, bezpečnost,
účinnost
(5 min.)
Čepelka V, B. Braun Medical
14.30 – 15.00
Satelitní symposium pořádané firmou Baxter Czech (KS Zenit, 3. poschodí)
Úvod – portfolio produktů k peroperační hemostáze firmy Baxter
Velík J, Baxter Czech
(10 min.)
Hemopatch - vlastnosti a klinické využití nového těsnicího hemostatika
Hromádka P, Krajská nemocnice Liberec
(15 min.)
Naše zkušenosti s použitím Hemopatch při jaterních resekcích
Ulrych J, VFN Praha
(5 min.)
15.15 – 17.15
4. PROGRAMOVÝ BLOK
Nitrobřišní infekce
Předsedající: Gurlich R, Adámková V, Ulrych J
1. Antimicrobial Gloves in modern infection control practice. Modern concepts
and clinical benefit.
PD Dr. med. Georg Daeschlein Institute of Hygiene and Environmental
Medicine University of Greifswald
2. Standardy léčby sekundární peritonitidy
Gurlich R, Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
3. Sekundární peritonitidy z pohledu mikrobiologa
Adámková V, Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚLBLD VFN, Praha
4. Sekundární peritonitidy – opravdu cílená ATB léčba?
Ulrych J, Frýba V, Paclík A, Kimleová K, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha
5. Tigecyklin v léčbě komplikovaných infekcí chirurgického nemocného
/nitrobřišních a infekcí měkkých tkání/
Vyhnánek F, Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha
6. Specifika peritonitid u vysoce obézních pacientů
Fried M, Michalský D, OB klinika Praha, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha
7. Akutní appendicitída
Zajak J, Lischke R, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
8. Dehiscence anastomózy po nízké resekci rekta – možnosti prevence?
Adamová Z, Slováček R, Geršlová A, Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice
a.s., Vsetín, Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav, Břeclav
9. Jaká je perspektiva pacientů operovaných pro sekundární peritonitidu?
Majtan P, Neumann J, Hoch J, Chirurgická klinika FNM a 2. LF UK, Praha
Úterý 20. května
09.00 – 10.00
5. PROGRAMOVÝ BLOK
Onkochirurgie II
Předsedající: Krška Z, Třeška V, Neoral Č
1. Current status and future perspectives in liver surgery
(assesment of liver function for extensive hepatic resection)
Hauke Lang, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutsland
(30 min.)
2. Kontraverze v léčbě karcinomu jícnu
Neoral Č, I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
(15 min.)
3. Novinky z kongresu IHPB 2014 – renesance chirurgie u karcinomu
pankreatu (XI. World konges IHPBA, Soul, 2014 – Ozvěny)
(15 min.)
Krška Z, Třeška V, Hoskovec D, Ulrych J, I. chirurgická klinika 1. LF UK
a VFN Praha, Chirurgická klinika FN UK Plzeň
10.00 – 10.15
Přestávka s kávou
10.15 – 12.30
6. PROGRAMOVÝ BLOK
Právní ochrana lékaře v každodenní praxi
Předsedající: Těšínová J, Mach J, Široká L
1. Právní ochrana lékaře
Těšínová J, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta,
Univerzita Karlova v Praze
2. Právo z pohledu zdravotníka
Mach J, Právní oddělení České lékařské komory
3. Nový občanský zákoník a změny ve zdravotnictví
Široká L, Šustek & Co., advokátní kancelář, Praha
4. Chirurg a právo vs. právník a chirurgie: skutečně rovný souboj?
Klos D, Neoral Č, I. chirurgická klinika, FN a LF UP v Olomouci
12.30 – 13.30
Přestávka na oběd
13.30 – 15.00
7. PROGRAMOVÝ BLOK
Onkochirurgie III
Předsedající: Hoskovec D, Ulrych J, Frajer L
1. Chirurgická léčba jaterních metastáz nekolorektálního původu
Krška Z, Hoskovec D, Ulrych J, Frýba V, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha
2. Indikace operačního řešení u karcinomů žaludku – je histologická diagnóza
nezbytná?
Stašek M, Aujeský R, Vrba R, Hrdina L, Janda P, Neoral Č, I. chirurgická klinika,
LF UP a FN Olomouc
3. Neoadjuvantní terapie karcinomu žaludku z pohledu chirurga
Hoskovec D, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha
4. Chirurgický a onkologický přístup ke kolorektálnímu karcinomu
Dytrych P, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha
5. Nádory hlavy a krku - možnosti chirurgického řešení v rámci mezioborové
spolupráce
Frajer L1/, Kozák J2/, Vlasák A2/, Chovanec M3/, 1/Chirurgická klinika 2. LF UK a FN
Motol - oddělení plastické chirurgie; 2/Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF
UK a FN Motol; 3/Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN
Motol
6. The Superior Mesenteric Artery Syndrome
Bothe E.M.1/, Novak K1/, Dietl K-H1/, Senkyrova S1/, Schneble F2/, Schaffer M3/,
Schönberger H4/ und Gagel B5/, 1/Department of general, visceral and thoracic
surgery, 2/Department of pediatric, 3/Institute of diagnostic und invasive radiology,
4/
Institute of nuclear medicine, 5/Department of radiotherapy and radioonkology
15.00 – 15.15
Přestávka s kávou
15.15 – 16.45
8. PROGRAMOVÝ BLOK
Karcinom prsu
Předsedající: Petruželka L, Šuk J, Daneš J
1. Úloha radiodiagnostika v mamochirurgii
Červenková J, Kacerovská H, Daneš J, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN,
Praha
2. Karcinom prsu – je mamární screening dostatečně včasný?
Bébarová L, Zlámalová N, Švach I, Neoral Č, I. chirurgická klinika LF UP a FN
Olomouc
3. Kontroverze neoadjuvantní onkoterapie u primárně operabilního karcinomu
prsu
Petruželka L, Ušiaková Z, Šuk J, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha,
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
4. Prs šetřící výkon pro karcinom prsu, operační postup, pooperační sledování a
výsledky komplexní terapie minimálně 10 let po operaci u souboru pacientek
operaovaných na I. chirurgické klinice VFN v Praze 2
Šuk J, Schwarzbacherová I, Kimleová K, Vítková I, Zimovjanová M, Tesařová Z,
1.chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Onkologická klinika 1. LF UK a VFN,
Praha; Patologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK
a VFN, Praha
5. Základní principy adjuvantní radioterapie u karcinomu prsu
Tomancová V, Suková J, Kmoníčková E, Ústav radiační onkologie Nemocnice na
Bulovce, Praha
6. Okamžité rekonstrukce prsu na naší klinice
Staňková Š, Schwarzbacherová I, Šuk J, Steyerová P, I. chirurgická klinika 1. LF UK
a VFN, Praha, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
7. Operace karcinomu prsu z pohledu fyzioterapeuta
Průšková K, Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK v Praze
16.45 – 17.00
Zhodnocení a závěr kongresu
Předsedající: Krška Z
POSTEROVÁ SEKCE - LÉKAŘI
(Kongresové foyer, 3. poschodí)
1. Kožní maligní melanom – aktuální klasifikace, diagnostika a léčba
Procházková V1/, Bukvová M2/, Sákra L1/, Šiller J1/, Vodička J2/
1/
Chirurgická klinika, 2/Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická
krajská nemocnice, a.s., Pardubice
2. Liposarkom na dolní končetině u morbidně obézního pacienta
Hvižď R1/, Rašková M2/, Matoulek M2/, 1. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha
3. Lokální chirurgická léčba karcinomu rekta
Starý L, Vysloužil K, Klementa I, Zbořil P, Skalický P, Neoral Č, I. chirurgická klinika,
FN Olomouc
4. Minimální systémová nemoc u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic
Duša J1/, Prokopová A2/, Srovnal J2/, Chudáček J3/, Szkorupa M3/, Růžková V2/,
Vrbková J2/, Hajdúch M2/, Klein J1/, 1/Onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc;
2/
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP a FN Olomouc; 3/I.Chirurgická
klinika LF UP a FN Olomouc
5. Profylaxe žilního tromboembolizmu nízkomolekulárním heparinem u
nemocných s karcinomem tlustého střeva po resekci tumoru ve vztahu k
dědičné trombofilii
Frýba V, Ulrych J, Kvasnička T, Kvasnička J jr., I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
Praha, Trombotické centrum VFN Praha
PROGRAM KONFERENCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ
NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ (KS Nadir, 3. poschodí)
Pondělí 19. května
09.00 – 09.15
Úvod
Mgr. Dita Svobodová, PhD. (úvodní slovo či přivítání)
09.15 – 09.50
PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I
Předsedající: Škochová D, Brzicová V
1. 140 let českého ošetřovatelství
Škochová D, I. chirurgická klinika VFN v Praze
2. Fraktury bérce a jejich ošetření
Malíková M, Navrátilová J, I. chirurgická klinika VFN v Praze
3. Péče o pacienty s poruchou výživy na traumatologickém oddělení
Jindřichovský K, I. chirurgická klinika VFN v Praze
Diskuse (10 min.)
09.50 – 10.00
Přestávka
10.00 – 13.00
PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II
SPOLEČNÝ BLOK
MULTIDISCIPLINÁRNÍ PROBLEMATIKA SPOLUPRÁCE V RÁMCI IZS
1. Následky dopravních nehod
Brzicová V, VFN v Praze
2. Dopravní úrazy v hl.m.Praze v letech 2009 – 2014
Křivánek Z, Zdravotnická záchranná služba hl.m.Prahy
3. Postupy a činnost Krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m.
Praha
Marášek J, HZS hlavního města Prahy
4. Faktory ovlivňující zásahy spojené s vyprošťováním osob z havarovaných
vozidel
Němec M, HZS hlavního města Prahy
5. Operační řešení traumat po dopravních nehodách
Pravdová D, Střížková K, l. chirurgická klinika VFN v Praze
13.00 – 14.00
Přestávka na oběd
14.00 – 15.00
PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III
Předsedající: Výborná J, Illková L
6. Začlenění bazální stimulace do péče o pacienta s komplikovaným
polytraumatem – kazuistika
Sikorová J, Tlášková J, I. chirurgická klinika VFN v Praze
7. Paréza peroneálního nervu jako komplikace zlomenin bérce
Nováková P, Sábelová M, Klinika rehabilitačního lékařství VFN v Praze
8. Polytrauma z pohledu perioperační sestry
Hübschmanová E, Lesniaková M, I. chirurgická klinika VFN v Praze
9. Psychologické aspekty IBP
Janáčková L, Institut partnerských vztahů, Praha
Diskuse (10 min.)
15.00 – 15.15
Přestávka
15.15 – 16.10
PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV
Předsedající: Trnková H, Součková M, Mašková A
10. Psychická zátěž perioperačních sester
Spoustová J, Opatřilová G, I. chirurgická klinika VFN v Praze
11. Protetické ošetření amputací a vrozených vad v oblasti hlezna a nohy
Holubová M, Centrum technické ortopedie, České Budějovice
12. Konfrontácia sestry so zomierajúcim pacientom v odboroch chirurgie
Stachurová D, Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
13. Co vše naše oči vidí a ruce ošetřují
Illková L, Trnková H, I. chirurgická klinika, VFN v Praze
Diskuse (10 min.)
Úterý 30. května
09.00 – 10.00
PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V
Předsedající: Jindráková M, Dolejší L
14. Aby se operační rána hojila
Čurdová K, Dolejší L, I. chirurgická klinika VFN v Praze
15. Stop kožním postradiačním reakcím
Dopiráková P, FN, Onkologická klinika, Ostrava
16. Náhlá příhoda břišní – akutní apendicitida
Tesařová S, Mlejnská Š, I.chirurgická klinika, VFN v Praze
10.00 – 10.15
10.15 – 12.00
Přestávka
SPOLEČNÝ BLOK – PRÁVNÍ OCHRANA ZDRAVOTNÍKA
V KAŽDODENNÍ PRAXI
17. Nový občanský zákoník a změny ve zdravotnictví
Široká L, Šustek & Co., advokátní kancelář, Praha 1
Diskuse (10 min.)
12.00 – 13.00
Přestávka na oběd
13.00 – 15.10
PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK VI
Předsedající: Opatřilová G, Poledníková B
18. Emoce
Honzák R
19. Novinky firmy ConvaTec v péči o stomie a v hojení ran
Hamrová M, ( přednáška podporovaná firmou ConvaTec)
20. Multicentrické uživatelské hodnocení stomické pomůcky
Drlíková K, Krbová I, Hoch J, Chirurgická klinika, FN Motol Praha
21. Syndrom vyhoření u všeobecných sester (s přihlédnutím k traumatologii)
Brzicová V, I. chirurgická klinika, VFN v Praze
22. Jaká ATB u peritonitidy ?
Pazdírek F, Nyč O, Chirurgická klinika, FN Motol Praha
23. Amputace dolních končetin – kazuistiky
Souhradová E, Brodníčková K, I. chirurgická klinika, VFN v Praze
POSTEROVÁ SEKCE – ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI
NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ (Kongresové foyer, 3. poschodí)
1. Specifika převazu chirurgické rány
Čurdová K, Škochová D, VFN Praha, I. chirurgická klinika, JIP, Praha
2. Terapeutická krytí v chirurgii
Čurdová K, Kubištová L
VFN Praha, I. chirurgická klinika, JIP, Praha
3. Co je dobré dnes, nemusí stačit zítra aneb Konverze stomických pomůcek v
období rekonvalescence stomika
Landová I, Zachová V, I. chirurgická klinika VFN, Praha
4. Vybrané stomické komplikace a jejich řešení
Solnařová L, I. chirurgická klinika VFN v Praze
5. Využití podtlaku v chirurgii
Dolejší L, Tlášková J, I. chirurgická klinika VFN v Praze
Download

ODBORNÝ PROGRAM Pondělí 19. května