pořádají
XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí
na téma:
MEZIOBOROVÁ
SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ
RAN A KOŽNÍCH
DEFEKTŮ
24. – 25. leden 2013
Univerzita Pardubice
aula a přilehlé prostory
Druhé oznámení
Program
Organizační pokyny
záštitu nad kongresem přijali
hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
rektor Univerzity Pardubice
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
Vážené dámy a pánové,
dovolujeme si Vás opět pozvat jménem výboru České společnosti
pro léčbu rány do Pardubic, k účasti již na jedenáctém celostátním
kongresu ČSLR. Naší trvalou snahou bylo a je předávat si vzájemně
zkušenosti a být stále v kontaktu s nejnovějšími poznatky
v problematice hojení ran.
Dosavadní obrovský zájem jak o pasivní, tak hlavně o aktivní účast
na kongresu nás vedl opět k tomu, že obdobně jako na předchozích
kongresech budou i letos probíhat z počátku paralelně přednášky na
dvou místech a teprve později se budou koncentrovat jen do auly. V
přilehlých posluchárnách budou potom probíhat workshopy a
sympózia.
Některé přednášky jsou zaměřené na širokou problematiku platící
ve všech oborech, které se starají o rány a defekty. Jako např.
infekce. Na druhé straně jsou jiné přednášky zaměřené vysoce
specializovaně. Budou představeny nové materiály a první klinické
zkušenosti. V průběhu kongresu, mimo českých a slovenských
specialistů, přednesou svá sdělení i špičkoví odborníci z Velké
Británie, Francie a Maďarska.
Doufáme, že budete spokojeni a najdete si témata, která Vás budou
zajímat.
Srdečně se na Vás těšíme v Pardubicích.
předsednictvo výboru ČSLR
prim. MUDr. I. Bureš
Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice a.s.
Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. A. Pospíšilová, CSc
Dermatovenerologická klinika, FN Brno Bohunice
Organizační výbor
I. Bureš
E. Novotná
J. Burešová
D. Hanzlíková
E. Drapáková
Sekretariát kongresu
Eva Novotná
Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice,
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
tel., fax: 466 654 335, mobil: 775 217 026
e-mail: [email protected]
[email protected]
Mediální partner
Hojení ran
Medical Tribune
Diagnóza v ošetřovatelství
Místo konání
Univerzita Pardubice
přednášky – aula A1, posluchárna A2, workshopy - přilehlé učebny
adresa: aula Univerzity Pardubice, Studentská 519, 532 10
Pardubice.
doprava od nádraží ČD / autobusového nádraží
trolejbus
č. 3
zastávka Polabiny - Hradecká
č. 33
zastávka Polabiny - Hradecká
autobus
č. 10
zastávka Stavařov
č. 16
zastávka Polabiny - Hradecká
č. 17
zastávka Polabiny - Hradecká
registrace účastníků:
24. 01. od 7.30 do 16.00
25. 01. od 8.00 do 10.00
kongresový poplatek:
předem 900 Kč / na místě 1100
Kč
členové ČSLR
předem 500 Kč / na místě 700 Kč
studenti zdravotnických oborů (denní studium) vstup zdarma
forma platby
- přiloženou složenkou
- hotovostní vklad na pobočce KB na účet
společnosti: 78 – 9083900207/0100
- bezhotovostně platebním příkazem na účet
společnosti: 78 – 9083900207/0100
Pro identifikaci Vaší platby použijte, prosím, variabilní symbol, který
vám byl sdělen.
Platbu je nutné provést do 18. 01. 2013.
Doklad o platbě předložený při prezentaci nám urychlí orientaci.
jednací jazyky
čeština, slovenština, angličtina - překlad zajištěn
technické zázemí
dataprojektory , zpětné projektory, diaprojektory
možnost posterů – š. 100cm, v. 70, 140cm, informujte sekretariát
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16
Čestné předsednictvo
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor Univerzity Pardubice
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje
Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
člen předsednictva České společnosti pro léčbu rány
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
člen předsednictva České společnosti pro léčbu rány
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií
Univerzity Pardubice
MUDr. Tomáš Gottvald
ředitel Pardubické krajské nemocnice a.s.
Ing. Roman Línek, MBA
I. náměstek hejtmana Pardubického kraje, zodpovědný za
zdravotnictví
Program - přednášky
Čtvrtek 24.01.
AULA
09:00 - 09:30
Slavnostní zahájení
09:30 - 10:50
předsedající: L. Veverková, M. Koutná
Zpráva o ČSLR
L. Veverková
za předsednictvo ČSLR
Legislativa v preskripci prostředků pro vlhké hojení,
stávající a budoucí
M. Jelínek, P. Krupička
vedoucí oddělení zdravotnických prostředků VZP, vedoucí
odboru kontroly zdravotnických prostředků, Oborová
zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Dieta na podporu hojení ran
Z. Kala Grofová
nutriční oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s.
Management bolesti – longitudinální studie zkušenosti sester
M. Koutná, A. Pokorná
KARIM, VFN Praha, Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno
Léčba ran s rizikem infekce
David Leaper
Department of Wound Healing, Cardiff University/ Imperial
College London, UK
10:50 - 11:00
přestávka
11:00 - 12:20
předsedající: J. Stryja, A. Kulakovská
|1
Multioborový přístup v léčbě chronických ran
D. Šmíd, J. Cingrošová
Chirurgická klinika, FN Plzeň
Správná diagnóza základ úspěchu
H. Zelenková
DOST Svidník, Slovensko
Možnosti a limity podtlakové terapie
M. Švorcová, M. Dobiášek, R. Legát, R. Bousek
Chirurgie, Nemocnice Boskovice
Ekonomické hodnocení - finance v NPWT
P. Schuck
Hartmann, Maďarsko
Naše zkušenosti s léčbou VAC systémem u dětských
pacientů po komplikovaných poraněních dolních
končetin
O. Lukášová, Š. Bibrová, J. Vokurková, L. Plánka, I.
Hufová, B. Hnilička, R. Mager
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Klinika
popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
12:20 - 12:50
oběd
12:50 - 14:30
předsedající: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., Dr.
Andrea Pokorná, Ph.D.
Význam hladiny proteáz v procesu hojení rány
A. Pokorná
Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno
Pilotní studie vlivu nenasycených mastných kyselin
omega-3 a omega-6 na hojení ran v experimentu u
potkanů
A. Hokynková, Z. Wilhelm
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
|2
Zánětlivá reakce a hojení rány - lokální a systémové
aspekty
L. Sobotka
III. interní klinika - gerontometabolická , FN Hradec
Králové
Celulózové materiály v ošetřování ran
T. Sopuch, M. Milichovský, I. Bureš, V. Švorčík
Holzbecher Medical, Fakulta chemicko technologická,
Univerzita Pardubice, Geriatrické centrum Pardubické
krajské nemocnice, a.s.
Antibakteriální efekt modifikované celulózy, klinická
studie in vitro. Možnosti využití v prevenci lokálních
chirurgických infekcí.
G. Touati (1), M. Barry (1), H. Cauet (1), M. Biendo (1), P.
Strohl (2)
(1) CHU Amiens, AMIENS, FRANCE, (2) Institute for
Microbiological Research, Mitry-Mory, FRANCE
Hcel®HT – nový typ celulózového krytí na ošetřování
ran
J. Podlaha, J. Vytřasová, P. Moťková, R. Masteiková, T.
Sopuch, L. Vinklárková
MU Brno, FN Brno Bohunice, Univerzita Pardubice,
Veterinární a farm. Univerzita Brno
14:30 - 14:45
přestávka
14:45 - 16:40
předsedající:
V. Fejfarová, B. Jelínková
Jaká jsou rizika zvýšení počtu amputací u diabetiků?
A. Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Periferní bypass v léčbě chronické kritické ischemie
končetin u pacientů s diabetem
R. Staffa
Cévní transplantační centrum, II. chirurgická klinika LF MU
a FN u sv. Anny, Brno
|3
Chirurgické komplikace vysokých amputací u pacientů
se syndromem diabetické nohy
B. Sixta
Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha
Příčiny selhání terapie kmenovými buňkami u pacientů
se syndromem diabetické nohy
M. Dubský, A. Jirkovská, R. Bém, V. Fejfarová, V.
Wosková, J. Skibová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Protetická péče u pacientů se syndromem diabetické
nohy po vysoké amputaci
P. Krawczyk, J. Jakub
PROTEOR CZ, s.r.o., Ostrava
Srovnání odlehčovacích ortéz metodou měření
plantárního tlaku
V. Rabiňák, J. Pavlů
PROTETIKA, s.r.o., Praha
Léčba paronychií u pacientů se syndromem diabetické
nohy
K. Navrátil
SIHENA, IKEM, Praha
16:40 - 16:50
přestávka
16:50 - 17:45
předsedající: V. Fejfarová, L. Šeflová
Kombinace komplexu hyaluronát jod a negativního
tlaku v léčbě nehojících se diabetických defektů
J. Borkovcová, L. Sobotka
III.interní klinika - gerontometabolická , FN Hradec Králové
Antimikrobiální efekt podtlakové, ozónové a larvální
terapie u pacientů se syndromem diabetické nohy
R. Bém, A. Jirkovská, V. Fejfarová, M. Dubský, V.
Wosková, L. Řezaninová, J. Skibová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
|4
Lokální oxygenoterapie u syndromu diabetické nohy
V. Fejfarová, A. Jirkovská, M. Dubský, R. Bém, V.
Wosková, L. Řezaninová, P. Vašíčková
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Ortopedická péče u pacientů se syndromem
diabetické nohy
D. Lenz, A. Geršlová
Ortopedické oddělení, Chirurgické oddělení, Nemocnice
Břeclav
17.45 - 17.50
přestávka
17.50 - 19.05
předsedající: L. Brož, M. Melicharová
81319 - cesta k řešení problému
K. Stehlíková
Chirurgie, Poliklinika Ravak a ON Příbram
Význam komplexního posouzení sedu ve vozíku
v prevenci dekubitů
L. Vašíčková
Spinální jednotka, FN Brno
Kde se stala chyba?
A. Geršlová, A. Pokorná
Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav, Katedra
ošetřovatelství, LF MU Brno
Algoritmus ošetřování komplikovaných chirurgických
ran
D. Karasová
JLF UK, Ústav ošetrovateľstva, Martin, Slovensko
Ošetřování extravazátů cytotoxických léčiv
Z. Sýkorová, L. Hašková
Masarykův onkologický ústav, Brno
|5
Dvě bosé nohy chodí trávou
K. Vargovská
Charita, Frýdek- Místek
ZÁVĚR PRVNÍHO DNE
|6
Čtvrtek 24.01.
POSLUCHÁRNA A2
11:00 - 12:20
předsedající: I. Bureš, A. Pokorná
Význam edukace v hojení chronických defektů
L. Voráčková
III.interní klinika - gerontometabolická , FN Hradec Králové
Možnosti objektivizující evaluace nehojících se ran –
indikátory procesu hojení
A. Pokorná
Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno
Kvalita péče o pacienty
K. Hašová, A. Vilímková
FN Ostrava, ARK
Výhody V.A.C. terapie z pohledu ošetřovatelského
personálu
T. Hůlková, P. Mrkvičková
ÚVN Praha, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
Stále ve hře
M. Koutná, A. Pokorná
KARIM, VFN Praha, Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno
Malnutrice – opravdu nemocní na oddělení LDN hladoví?
L. Nevřelová
DIP Nemocnice Přerov
Kompresivní terapie z pohledu pacienta x zdravotníka
L. Krupová
Kožní oddělení, FN Ostrava
12:20 - 12:50
oběd
|7
12:50 - 14:30
předsedající: D. Diamantová, M. Melicharová
Hyiodine má rád diabetický defekt
L. Voráčková
III.interní klinika - gerontometabolická , FN Hradec Králové
Infekce v ráně
K. Palušáková
Ortopedie, Městská nemocnice Ostrava
Léčba chronické rány s kolonizovaným streptococcus
pyogenes
K. Palinčáková
ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí
AO Osteosyntéza hrudní stěny - Možnost léčby sterilní
mechanické dehiscence sterna
Z. Slaměníková, M. Kaláb, V. Lonský
Kardiochirurgie, FN Olomouc
Komplikace u operačních ran v břišní chirurgii Kazuistika
M. Bárková, T. Ledvinková
chirurgická klinika JIP, FN Brno - Bohunice
Princip léčby těžce popáleného pacienta
M. Melicharová
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
Využití XEDERMY v léčbě termických úrazů
J. Oktábcová, D. Kludská, P. Hanáková, E. Šílová
Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady,
Praha
|8
Předcházení vzniku popálenin při použití neutrálních
elektrod a monopolární elektrochirurgie“, bezpečí
pacienta na operačním sále
J. Tomanová
3M Česko
Poškození kůže hydroxidem sodným - kazuistika
R. Vrátná
Popáleninové centrum, FN Ostrava
Společenský večer u příležitosti
XI. kongresu ČSLR ve čtvrtek 24.1.
Místo konání:
Afi Palace Pardubice
Vstupné:
350 Kč
Vstupenky lze rezervovat předem v sekretariátu kongresu.
Platba:
- v hotovosti u prezence
- bezhotovostně předem
Pro bezhotovostní úhradu použijte Vám přidělený variabilní symbol
pro platbu účastnického poplatku
|9
Pátek 25.01.
AULA
9:00 - 10:10
předsedající: D. Diamantová, M. Koutná
Vliv posttraumatického stresu a jiných forem
bazálního stresu na hojení ran
A. Loskotová, I. Suchánek
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno, LF
MU Brno, LF UK Praha, SALVE centrum V. Mýto
Možnost ukončení poskytování zdravotních služeb
po přijetí zákona č. 372/2011 Sb.
J. Černý
Poliklinika Dobříš
Apiterapie- historie se opakuje.
A. Mayer (1), I. Brychta (1), M. Vician (1), I. Tibenský, J.
Majtán (2), J. Olejník (1)
(1) - Chirurgická klinika SZU a UN, Bratislava –
Kramáre, (2) - Slovenská akadémia vied, Bratislava
Možnosti antimikrobiální terapie ran
J. Stryja
Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice
Podlesí, a.s.
10:10 -10:20
přestávka
10:20 - 11:50
předsedající: M. Franců, A. Pokorná
Červený a bílý
B. Lipový, J. Bartošková, H. Říhová, I. Suchánek
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
Využití LDI (Laser Doppler Imaging) k diagnostice
hloubky popálení
J. Štetinský, H. Klosová
Popáleninové centrum, Fakultní nemocnice Ostrava
| 10
Xe-Derma – možnosti využití v léčbě
popáleninového traumatu a další indikační
spektrum
H. Klosová, Z. Vávrová, J. Štětinský
Popáleninové centrum, FN Ostrava-Poruba
Využití Xe-Dermy v léčbě rozsáhlých opařenin
R. Zajíček, R. Kubok , H. Šuca, E. Matoušková, L. Brož
Klinika popáleninové medicíny, FN Královské
Vinohrady, Praha
Popálení 90% III. St – 8 leté dítě
R. Kubok, R. Zajíček, L. Brož.
Klinika popáleninové medicíny, FN Královské
Vinohrady, Praha
Hojení ran způsobených psím kousnutím v dětském
věku
Š. Bibrová, O. Lukášová, E. Brichtová, J. Vokurková, L.
Plánka, J. Tůma
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie,
PDM FN Brno
11:50 - 12:10
oběd
12:10 - 14:10
předsedající: A. Pospíšilová, L. Veverková
Fytofotodermatitida
B. Lipový
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
Lichen ruber verrucosus - u pacientů s chronickou
žilní nedostatečností
H. Zelenková
DOST Svidník, Slovensko
| 11
Problematika varixů v souvislosti s těhotenstvím
K. Bartík
Cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Faktory ovlivňující kvalitu života pacientů s
bércovými vředy
V. Slonková, V. Vašků
I. Dermatovenerologická klinika FN U sv. Anny, Brno
Možnosti rehabilitace u lymfedemu, lymfotaping
R. Válka, M. Prokešová
ORFM, ÚVN Praha
Čistící krytí v praxi dermatologa
J. Stracenská
Dermal centre, Mělník
Debridement bez bolesti
A. Khalouf
chirurgické oddělení, Nemocnice Duchcov
"Open abdomen" - stálý problém i 21. století
L Veverková, K. Krejsová, J. Žák
I. chirurgická klinika FN u Sv. Anny, Brno
14:10 - 14:20
ZÁVĚR KONGRESU
| 12
Program – workshopy, sympózia
témata:
A
Vše pod jednou střechou
lektor
B
Stále ve hře II
lektor
C
Ekonomické přínosy podtlakové terapie v praxi
lektor
D
Důležitost kompresivní terapie při léčbě chronických ran
lektor
E
Diskuze nad tématem řešení infikovaných ran. Předání
zkušeností s metodou Sorbact.
lektor
F
Co může mít společného pěna s kyselinou hyaluronovou
lektor
G
Debrisoft k přípravě spodiny rány – debridement bez bolesti
lektor
H
ReCell®: Autologní buněčné suspenze v léčbě akutních
a chronických ran.
lektor
I
Cenová efektivita hojení rány z pohledu úspory času
i prospěchu pro pacienta. Nevnímejme Hyiodine jako
produkt poslední volby
lektor
J
Výhody atraumatických převazů v praxi
lektor
K
Prevence dekubitů a Safetac technologie- nové poznatky
důkazy a zkušenosti
lektor
| 13
L
Další krok k úspěšnější léčbě chronických ran
lektor
M
Alginogely - kazuistiky
lektor
N
Inovace v kompresivní terapii aneb jak se vejít s bandáží do
boty
lektor
O
Dekubity – problém medicínský a sociální
lektor
Workshopy budou probíhat paralelně
24. 01. od 15.00 – 18.30
25. 01. od 09.30 – 11.45
Počet míst účastníků je omezen velikostí učebny.
Přihláška u prezence.
| 14
INFORMACE O UBYTOVACÍCH MOŽNOSTECH PRO ÚČASTNÍKY KONGRESU VE DNECH 24. - 25. LEDNA 2013
NÁZEV UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
POLOHA UBYTOVACÍHO
ZAŘÍZENÍ
KONTAKT UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
:
TELEFON E MAIL
SPOJENÍ MHD
OD NÁDRAŽÍ
HARMONY CLUB HOTEL
www.harmonyclub.cz
od centra města cca 2 km
od kongres. sálu cca
600m
TEL: 466 435 020
[email protected]
trolejbus 3, 33
PolabinyHradecká
HOTEL LABE, MASARYKOVO NÁM.
www.hotellabe.cz
od centra města cca800m
od kongres. sálu cca 1km
TEL: 466 717 111
[email protected]
BUS 6,8,9,12,16
trolejbus č.3,33
Masarykovo
náměstí
HOTEL ZLATÁ ŠTIKA
www.zlatastika.cz
od centra města cca500m
od kongres. sálu cca
2,5km
TEL: 466 052 100
[email protected]
BUS 9
Zlatá Štika
HOTELOVÝ DŮM ARNOŠT
www.hotel-arnost.cz
od centra města cca800m
od kongres. sálu cca
2,5km
TEL: 466 054 211
[email protected]
BUS 6,8
TEL: 606 626 408
[email protected]
BUS 9
trolejbus 11,13
TEL: 466 303 313
[email protected]
BUS 18
HOTELOVÝ DŮM HŮRKA
www.hotel-hurka.cz
PENZION ŠENK
www.ubytovani-pardubice.eu
PENZION ATRIUM
www.penzionatrium.cz
od centra města cca2,5
km
od kongres. sálu cca
4,5km
od centra města cca1,5
km
od kongres. sálu cca
4,5km
/ -
od centra města cca 200m TEL: 466 615 146
od kongres. sálu cca 2 km [email protected]
-
trolejbus 2
ČD
VÝSTUPNÍ
STANICE
Karla IV.
Dubina
Sever
Nemošická
Třída Míru
HOTEL SIRIUS
www.hotel-sirius.wz.cz
od centra města cca600m
od kongres. sálu cca
3,5km
HOTEL SPORT
www.hotelsport.cz
od centra města cca 600m
TEL: 466 512 221
od kongres. sálu cca
[email protected]
800m
trolejbus 3
BUS 16,23
Zimní stadion
HOTEL U ZLATÉHO ANDĚLA
www.hotelzlandel.pardubicko.com
od centra města cca 0 m
od kongres. sálu cca 2 km
TEL: 466 535 656
[email protected]
BUS 6,8,12
trolejbus 13
Náměstí
Republiky
HOSTEL TRIM
www.hosteltrim.cz
od centra města cca 4 km
od kongres. sálu cca 3 km
TEL: 466 915 518-20
[email protected]
BUS 6
Ohrazenice
Semtínská
HOTEL EURO
www.hoteleuro.cz
od centra města cca 700m
TEL: 466 414 255
od kongres. sálu cca
[email protected]
2,5km
BUS 6,8
PENZION STARÉ ČASY
www.stare-casy.cz
od centra města cca 700m
TEL: 774 422 384
od kongres. sálu cca
[email protected]
2,5km
BUS 6,8,9,12,16
trolejbus č.3,33
Palackého
UBYTOVNA VESELKA
www.veselkapardubice.cz
od centra města cca 700m
TEL: 461 002 981
od kongres. sálu cca
[email protected]
2,5km
BUS 6,8,9,12,16
TROLEJBUS
Č.3,33
Palackého
TEL: 466 511 558
Nádraží ČD
Karla IV.
Zajistěte si rezervaci ubytování dle kontaktů na jednotlivá zařízení co nejdříve. V případě, že by se vyskytly problémy
s ubytováním, kontaktujte sekretariát ČSLR ([email protected], mobil: 775 217 026).
Download

mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů