Fakulta
zdravotnických studií
pořádají
X. celostátní kongres s mezinárodní účastí
na téma:
Mezioborová
spolupráce při léčbě
ran a kožních
defektů
26. – 27. leden 2012
Univerzita Pardubice
aula a přilehlé prostory
Druhé oznámení
 Program
 Organizační pokyny
záštitu nad kongresem přijali
hejtman Pardubického kraje
Mgr. Radko Martínek
rektor Univerzity Pardubice
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
Vážené dámy a pánové,
dovolujeme si Vás opět pozvat jménem výboru České společnosti
pro léčbu rány do Pardubic, k účasti již na desátém celostátním
kongresu ČSLR. Naší trvalou snahou bylo a je předávat si
vzájemně zkušenosti a být stále v kontaktu s nejnovějšími poznatky
v problematice hojení ran.
Obrovský zájem jak o pasivní, tak hlavně o aktivní účast na kongresu
nás vedl opět k tomu, že obdobně jako na předchozích kongresech
budou i letos probíhat z počátku paralelně přednášky na dvou
místech a teprve později se budou koncentrovat jen do auly.
V přilehlých posluchárnách budou potom probíhat workshopy
a sympozia.
Některé přednášky jsou zaměřené na širokou problematiku platící
ve všech oborech, které se starají o rány a defekty. Jako např.
bolest. Na druhé straně jsou jiné přednášky zaměřené vysoce
specializovaně. V průběhu kongresu, mimo českých a slovenských
specialistů, přednesou svá sdělení i špičkoví odborníci z Velké
Británie a Polska.
Doufáme, že budete spokojeni a najdete si témata, která Vás budou
zajímat.
Srdečně se na Vás těšíme v Pardubicích.
předsednictvo výboru ČSLR
prim. MUDr. M. Franců, Ph.D.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie,
FN Brno Bohunice
prof. MUDr. A. Pospíšilová, CSc.
Dermatovenerologická klinika, FN Brno Bohunice
prim. MUDr. I. Bureš
Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice a.s.
Organizační výbor
M. Franců
I. Bureš
E. Novotná
J. Burešová
D. Hanzlíková
Sekretariát kongresu
Eva Novotná
Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice,
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
mobil: 721 951 518, fax: 466 654 335
E-mail: [email protected]
[email protected]
Mediální partner
Hojení ran
Medical Tribune
Diagnóza v ošetřovatelství
Solen
Místo konání
Univerzita Pardubice
přednášky – aula A1, posluchárna A2, workshopy – přilehlé učebny
adresa: aula Univerzity Pardubice, Studentská 519, 532 10 Pardubice.
doprava od nádraží ČD / autobusového nádraží
trolejbus
č. 3
zastávka Polabiny - Hradecká
č. 33
zastávka Polabiny - Hradecká
autobus
č. 10
zastávka Stavařov
č. 16
zastávka Polabiny - Hradecká
č. 17
zastávka Polabiny - Hradecká
registrace účastníků:
26. 01. od 7.30 do 16.00
27. 01. od 8.00 do 10.00
kongresový poplatek:
Platba odeslána z Vašeho účtu do 18. 1. 2012
členové ČSLR 500 Kč, nečlenové ČSLR 900 Kč
Platba odeslána z Vašeho účtu od 19. 1. 2012 a při prezenci
členové ČSLR 700 Kč, nečlenové ČSLR 1200 Kč
Pozn. poplatek ve snížené výši pro členy ČSLR se týká těch osob, které jsou
k 31. 12. 2011 členy ČSLR a mají zaplacený členský příspěvek za r. 2011.
forma platby
- přiloženou složenkou
- hotovostní vklad na pobočce KB na účet
společnosti: 78 – 9083900207/0100
- bezhotovostně platebním příkazem na účet
společnosti: 78 – 9083900207/0100
Pro identifikaci Vaší platby použijte, prosím, variabilní symbol, který
vám byl sdělen. Doklad o platbě předložený při prezentaci nám urychlí orientaci.
jednací jazyky
čeština, slovenština, angličtina – překlad zajištěn
technické zázemí
dataprojektory, zpětné projektory, diaprojektory
možnost posterů – š. 100 cm, v. 70, 140 cm, informujte sekretariát
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16.
Čestné předsednictvo
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor Univerzity Pardubice
Mgr. Radko Martínek
hejtman Pardubického kraje
prim. MUDr. Milada Franců, Ph.D.
člen předsednictva České společnosti pro léčbu rány
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
člen předsednictva České společnosti pro léčbu rány
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií
Univerzity Pardubice
MUDr. Tomáš Gottvald
ředitel Pardubické krajské nemocnice a.s.
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví
│4
Program – přednášky
Čtvrtek 26. 01. AULA
09:00 – 09:30
Slavnostní zahájení
09:30 – 10:50
předsedající: M. Franců, A. Pokorná
Zpráva o ČSLR
M. Franců
za předsednictvo ČSLR
Quo vadis, hojení ran?
J. Stryja
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie,
Nemocnice Podlesí a.s. Třinec
Nové trendy v místní terapii chronických ran
A. Pospíšilová
Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno
Známe všechny lokální podmínky k hojení rány?
L. Sobotka
Klinika gerontologická a metabolická,
FN Hradec Králové
Problematický pacient – příklady z ordinace
a návrhy řešení
J. Černý
Poliklinika Dobříš
10:50 – 11:00
přestávka
│5
11:00 – 12:20
předsedající: L. Veverková, L. Šeflová
Výhody využití vlhké terapie v léčbě ran
D. Šmíd, E. Knedlíková
Chirurgická klinika, FN Plzeň
Optimální volba metody debridementu rány
R. Čech
Chirurgické oddělení, Nemocnice Jihlava
Snížení rizika infekce při totální endoprotéze
a pooperační management rány
J. Hollingdale
Chirurgický konzultant, Centrální nemocnice Middlesex,
Londýn, Velká Británie
Specifické přístupy k hodnocení exulcerující rány
A. Berková, A. Pokorná, L. Veverková
Chirurgické odd. Nemocnice Břeclav, Katedra ošetřovatelství,
LF MU Brno, Chirurgická kl. FN u Sv. Anny Brno
Mokrá terapie a její přínos v léčbě chronických ran
S. Švestková
Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno,
Bohunice
12:20 – 12:50
oběd
12:50 – 14:45
předsedající: J. Stryja, H. Pekárková
Imunologické parametry při hojení ran
v traumatologii /zejména u popáleninového traumatu/
A. Loskotová, I. Suchánek, I. Kaloudová, H. Krupicová
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno - Bohunice,
3.LF UK, preventivní medicína, Praha,
SALVE – Klinika RHB, Vysoké Mýto
│6
Poruchy hojení chirurgické rány
A. Berková, Z. Adamcová
Chirurgické odd. Nemocnice Břeclav,
Chirurgické odd. Nemocnice Vsetín
Podtlaková léčba rozsáhlých sternálních infekcí
v kardiochirurgii. Máme evidenci pro ni?
M. Šimek, J. Grulichová, V. Lonský
Kardiochirurgická klinika, FN Olomouc
Vakuová drenáž
P. Sůva
Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice
Parametry determinující proces hojení
u chronických ran nohy
A. Berková
Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav
Management hojení parastomálních defektů
V. Zachová
I. chirurgická klinika, VFN Praha
Faktory ovlivňující hojení dekubitů na lůžku léčebny
dlouhodobě nemocných
Z. Danzigová, H. Martinů
Léčebna Vršovice, Praha
14:45 – 15:00
přestávka
15:00 – 17:20
předsedající: V. Fejfarová, B. Jelínková
Včasná komplexní péče u nemocných
se syndromem diabetické nohy
M. Kučerová, A. Stříbrská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
│7
Možnosti lokálního krytí u syndromu diabetické nohy
V. Fejfarová, A. Jirkovská, M. Kučerová, A. Stříbrská,
O. Dubský, R. Bém, V. Vosková
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice
Na Homolce, Praha
Infekce u diabetických ulcerací – léčit nebo neléčit?
A. Jirkovská, V. Fejfarová
Centrum diabetologie, IKEM Praha
Lokální ATB terapie u syndromu diabetické nohy
B. Sixta
Transplantační chirurgie, IKEM Praha
Novinky v chirurgickém řešení periferní distribuce
ICHDK u diabetiků
M. Šlajs
Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice
Na Homolce, Praha
Novinky v radiologické intervenci u periferně
lokalizované ICHDK u diabetiků
B. Kožnar
Nanotechnologie v lokální terapii hojení ran
M. Dubský
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Jak na odlehčení komplikovaných pacientů
se syndromem diabetické nohy
J. Táborská
Podiatrická ambulance, Masarykova nemocnice,
Ústí nad Labem
│8
Sociální péče o pacienty s diabetickou nohou
J. Vargová, L. Beránková
Sociální oddělení, FN Motol, Úsek ošetřovatelské péče,
IKEM Praha
17:20 – 17:30
přestávka
17:30 – 18:45
předsedající: L. Brož, M. Melicharová
Vliv fyzikální cévní terapie Bemer na hojení ran
T. Tietjen
Bemer Medizintechnik CZ, Praha
Využití Laser Dopleru v objektivizaci popálené
plochy
N. Gregorová, B. Lipový, I. Hufová, M. Fiamoli
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
Klinické zkušenosti s využitím PRP metody
D. Stehlík, L. Kalinová, I. Hatalová, B. Zálešák,
M. Molitor, R. Lysák, J. Šilhánková
Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc
NPWT v ortopedické indikaci
T. Tomáš, J.Rapi
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
„Advanced ceramics“ ve zdravotnictví
I. Bureš, J. Lesná
Geriatrické centrum Padubické krajské nemocnice,
Ústav klinické mikrobiologie, FN Hradec Králové
závěr prvního dne
│9
Čtvrtek 26. 01. POSLUCHÁRNA A2
11:00 – 12:20
předsedající: I. Bureš, A. Pokorná
Problematika ošetřování nehojících se ran
R. Lebedínská
Centrum léčby chronických ran, Oblastní nemocnice
Náchod
Ekonomické aspekty hojení ran
E. Brtníková, M. Štefková
Chirurgické oddělení, Nemocnice Jihlava
Organizace procesu hojení ran v léčebně
dlouhodobě nemocných
J. Váchová, Z. Grunvaldová
Léčebna Vršovice, Praha
Požadavky na informování a edukaci nemocných
s nehojící se ránou v prostředí následné péče
A. Pokorná, R. Mrázová
Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno, Vysokomýtská
nemocnice
Nemocnice TGM Hodonín, p.o. – edukační sestra,
problematika hojení ran a stomií, koncepce řešení
z pohledu malé nemocnice
M. Symerská
NTGM Hodonín, edukační sestra
Elektronická dokumentace rány
L. Hašková, Z. Sýkorová
KKOP, MOÚ Žlutý kopec, Brno
Znalosti všeobecných sester pečujících o seniory
ve wound managementu
J. Straková, A. Pokorná, A. Staňková
Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno
│10
12:20 – 12:50 oběd
12:50 – 14:10
předsedající: D. Diamantová, M. Koutná
Nehojící se rány v LDN
Š. Dalíková
LDN Radvanice, Městská nemocnice Ostrava
Multioborová spolupráce při řešení rozsáhlé
dehiscence pooperační rány
D. Karasová, M. Haško
Ústav ošetřovatelství, Martin, Klinika gynekologicko
porodnická, UN Martin, Slovensko
Použití VAC systému v ÚVN Praha
R. Šoustková, M. Špůrová
Chirurgická klinika, ÚVN Praha
Využití podtlakové terapie u chronických ran
– kazuistiky
K. Čurdová
I. chirurgická klinika, VFN Praha
Naše zkušenosti s VAC terapií v kardiochirurgickém oboru
J. Grulichová, R. Čtvrtníčková
Kardiochirurgie, FN Olomouc
Užití Cavilonu v radioterapii
I. Krbová
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
S pěnovým krytím do cíle
K. Vargovská
Charita CHOPS domácí péče, Frýdek-Místek
Co nám udělalo radost v roce 2011 v naší ambulanci
V. Šípková, T. Ježková
Fakultní Thomaierova nemocnice, Praha, Krč
│11
Velký společenský večer u příležitosti jubilejního
X. kongresu ČSLR ve čtvrtek 26. 1. 2012
Místo konání:
Afi Palace Pardubice
Vstupné:
350 Kč
Platba:
- v hotovosti u prezence
- bezhotovostně předem
Pro bezhotovostní úhradu použijte Vám přidělený variabilní symbol
pro platbu účastnického poplatku.
│12
Pátek 27. 01.
AULA
9:00 – 10:20
předsedající: D. Diamantová, A. Kulakovská
Defekt jako komplikace varikozního onemocnění
dolních končetin
K. Bartík
Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice
Na Homolce, Praha
Plastický chirurg a chronické rány
Š. Stiborová, L. Kučerová
Klinka plastické a estetické chirurgie, FN U Svaté Anny,
Brno
Jizvy a jejich hodnocení
I. Hufová a kolektiv lékařů KPRCH
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie,
FN Brno - Bohunice
Infekční vředy
D. Diamantová
Dermatologické oddělení, Vojenská nemocnice Olomouc
Kandidy a vláknité houby: problém pouze
hematoonkologických pacinetů?
B. Lipový, H. Říhová, M. Hanslianová
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie,
FN Brno - Bohunice
10:20 – 10:25
přestávka
│13
10:25 – 11:40
předsedající: L. Veverková, A. Pokorná
Jód je efektivní volba v boji proti bakteriálnímu
biofilmu
R. Slavkovský, M. Sojka
Oddělení lékařské a kosmetické aplikace, Contipro,
Dolní Dobrouč
Mikrobiální etiologie ranných infekcí
na chirurgickém pracovišti
Z. Chovanec, L.Veverková, M.Votava
I. chirurgická klinika, FN U Svaté Anny, Brno
Stříbro v léčbě ran – dilema při výběru
Marcin Tusinski
Divize všeobecné, endoskopické a cévní chirurgie,
Univerzitní nemocnice Krakov, Polsko
Naše první zkušenosti s nanokrystalickým stříbrem
M. Fiamoli a kolektiv
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie,
FN Brno Bohunice
Prevalence infekce popálené plochy a její etiologie:
lekce z PISEP studie
B. Lipový, P. Brychta, M. Hanslianová
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie,
FN Brno Bohunice
11:40 – 12:00
oběd
12:00 – 13:50
předsedající: A. Pospíšilová, M. Franců
Šetříme stokoruny, abychom utratili miliony
T. Starnovská, RNT
ČAS a SAK ČR
│14
Stav výživy ovlivňuje hojení operační rány.
Dodržujeme ESPEN guideline?
Z. Šerclová, O. Ryska
Chirurgická klinika, FN Na Bulovce, Praha
Co sestry nevědí o výživě
Z. Kala Grofová
Nutriční a dietologické oddělení, Pardubická Krajská
nemocnice, FZS Univerzita Pardubice
Hydrobalance, redukce bolesti a antimikrobiální
účinek při používání vlhkého krytí s celulózovými vlákny
V. Slezák
Cévní chirurgie, FN Bratislava, Slovensko
Bolest u pacientů s chronickými bércovými
ulceracemi
V. Slonková
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny,
Brno
Problematika analgézie při ošetřování chronických ran
P. Sůva
Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice
Účelná dolorometrie ve wound managementu
M. Koutná, A. Pokorná
VFN Praha, KAR, katedra ošetřovatelství, LF MU Brno
13:50 – 14:00
závěr kongresu
│15
Program – workshopy, sympozia
témata:
A
Multidisciplinární tým = základ úspěchu /holistický přístup
k léčbě pacienta/.
lektor
B
Účinné kombinace pro léčbu nehojících se ran.
lektor
C
Klasifikace chronických ran. Terapie vlhkým hojením.
lektor
D
Antimikrobiální krytí v léčbě ran různých etiologií.
lektor
E
Léčba chronických ran metodou fotonyx a řešení infekce.
lektor
F
Rovnováha na spodině rány – správná cesta k úspěšnému
hojení.
lektor
G
Jak ovlivňuje stav výživy hojení operační rány?
lektor
H
Síla stříbra – Využití materiálů se stříbrem v léčbě
chronických ran.
lektor
I
Hojení ran v proměnách času.
lektor
J
„WoundEx má infekci pod kontrolou a ne jen to...“
lektor
K
První zkušenosti se systémem první ambulantní
jednorázové podtlakové terapie PICO.
lektor
│16
| 18
L
Safetac – Přínos atraumatických materiálů v klinické praxi.
lektor
M
Alginogely – nová terapeutická skupina.
lektor
Workshopy budou probíhat paralelně
26. 01. od 15.00 do 18.30
27. 01. od 09.30 do 11.45
Počet míst účastníků je omezen velikostí učebny.
Přihláška u prezence.
│17
| 19
POLOHA UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
od centra města cca 2 km
od kongres. sálu cca 600 m
od centra města cca 800 m
od kongres. sálu cca 1 km
od centra města cca 500 m
od kongres. sálu cca 2,5 km
od centra města cca 800 m
od kongres. sálu cca 2,5 km
od centra města cca 2,5 km
od kongres. sálu cca 4,5 km
od centra města cca 1,5 km
od kongres. sálu cca 4,5 km
od centra města cca 200 m
od kongres. sálu cca 2 km
od centra města cca 600 m
od kongres. sálu cca 3,5 km
NÁZEV UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
HARMONY CLUB HOTEL
www.harmonyclub.cz
HOTEL LABE
MASARYKOVO NÁM. 2633
HOTEL ZLATÁ ŠTIKA
www.zlatastika.cz
HOTELOVÝ DŮM ARNOŠT
ARNOŠTA Z PARDUBIC 676
www.hotel-arnost.cz
HOTELOVÝ DŮM HŮRKA
NA HŮRKÁCH 1039
www.hotel-hurka.cz
PENZION ŠENK
www.ubytovani-pardubice.eu
PENZION ATRIUM
www.penzionatrium.cz
HOTEL SIRIUS
www.hotel-sirius.wz.cz
100,- až 300,-
800,- až 1 400,-
800,- až 1 400,-
400,- až 700,-
400,- až 700,-
>1 500,-
800,- až 1 400,-
400,- až 700,-
CENA ZA OS./NOC
TEL: 466 511 558
TEL: 466 615 146
[email protected]
TEL: 466 303 313
[email protected]
TEL: 466 263 549
TEL: 606 626 408
[email protected]
TEL: 466 613 668
TEL: 466 054 211
[email protected]
trolejbus 2
BUS 18
BUS 9
trolejbus 11, 13
BUS 6, 8
BUS 9
BUS 6, 8, 9, 12, 16
trolejbus 3, 33
TEL: 466 717 111
TEL: 466 535 359
[email protected]
TEL: 466 052 100
[email protected]
trolejbus 3, 33
SPOJENÍ MHD
- OD NÁDRAŽÍ ČD
TEL: 466 435 020
[email protected]
KONTAKT UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ:
TELEFON/E-MAIL
INFORMACE O UBYTOVACÍCH MOŽNOSTECH PRO ÚČASTNÍKY KONGRESU VE DNECH 26.–27. LEDNA 2012
Nádraží ČD
Třída Míru
Nemošická
Dubina
Sever
Karla IV.
Zlatá Štika
Masarykovo náměstí
Polabiny-Hradecká
VÝSTUPNÍ
STANICE
od centra města cca 0 m
od kongres. sálu cca 2 km
od centra města cca 4 km
od kongres. sálu cca 3 km
od centra města cca 700 m
od kongres. sálu cca 2,5 km
od centra města cca 700 m
od kongres. sálu cca 2,5 km
HOTEL U ZLATÉHO ANDĚLA
www.hotelzlandel.pardubicko.com
HOSTEL TRIM
www.hosteltrim.cz
HOTEL EURO
www.hoteleuro.cz
PENZION STARÉ ČASY
www.stare-casy.cz
630,- až 1 100,-
>1 500,-
100,- až 300,-
650,- až 1 100,-
400,- až 700,-
TEL: 774 422 384
[email protected]
TEL: 466 414 255
[email protected]
TEL: 466 915 518-20
[email protected]
TEL: 466 535 656
[email protected]
TEL: 466 512 221
[email protected]
BUS 6, 8, 9, 12, 16
trolejbus 3, 33
BUS 6,8
BUS 6
BUS 6, 8, 12
trolejbus 13
trolejbus 3
BUS 16, 23
Zajistěte si rezervaci ubytování dle kontaktů na jednotlivá zařízení co nejdříve. V případě, že by se vyskytly problémy
s ubytováním, kontaktujte sekretariát ČSLR ([email protected], mobil: 721 951 518).
od centra města cca 600 m
od kongres. sálu cca 800 m
HOTEL SPORT
www.hotelsport.cz
Palackého
Karla IV.
Ohrazenice
Semtínská
Náměstí Republiky
Zimní stadion
Generální sponzor kongresu:
Systagenix
Hlavní sponzor kongresu:
ConvaTec
Covidien
Hartmann Rico
Nutricia
Smith & Nephew GmbH
Sponzoři kongresu:
A care
Dahlhausen CZ
Apotex
Lohmann & Rauscher
Aries, a.s.
Maxis a.s.
Batist
Mölnlycke
B. Braun
Mucos Pharma CZ, s.r.o.
Bioster
QuadraCare CZ s.r.o
Biomedica ČS
Serag, s.r.o.
Bioptická laboratoř, s.r.o.
Soral & Hanzlík
Biotherapy s.r.o
3M Česko, s.r.o
Bioxa Therapeutics, s.r.o
Edukační portal: Hojení ran
Merudia
Download

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů