www.receo.cz
Třešňová 654
675 31 Jemnice
mobil : +420 603 711 982
tel. / fax : +420 568 451 508
e-mail : info@receo.cz
Predplaťte si dvojmesačník TriboTechnika a získajte
možnosť bezplatne uverejňovať na www.tribotechnika.sk
- ponuky Vašich služieb, produktov či technológií
- pozvánky na konferencie, semináre, školenia, ...
PREDPLATNÉ
TriboTechnika
Vážení čitatelia,
dovoľte, prihovoriť sa Vám v dobe, keď väčšina už má po zaslúženej a dlho očakávanej
dovolenke. Skončil čas oddychu a slastného ničnerobenia, načim sa znovu nadýchnuť
a pustiť s vervou do práce. Ako obvykle, jeseň už tradične začína Medzinárodným strojárským veľtrhom v Brne a to je aj príležitosť pre časopis Tribotechnika. Naša redakcia
TechPark tam nejde s prázdnymi rukami. Nezaháľali sme ani v lete a pripravili pre Vás aktuálne vydanie tohto populárneho časopisu.
Milí spolupracovníci, na stránkach Tribotechniky sme niekoľkokrát zdôvodňovali vzťah
medzi strojárstvom a tribológiou. Opakovane a radi znovu tvrdíme, že nebyť pokrokov
v oblasti výskumu zákonitostí správania sa tribologických uzlov či už v procese výroby
alebo v exploatačných podmienkach, nebolo by strojárstvo tam, kde je. Bez najnovších
poznatkov o tribológii procesu tvorby triesky pri obrábaní, by napr. nebolo možné razantne zvýšiť produktivitu práce cestou zvyšovania rezných rýchlostí a životnosti nástrojov.
Rovnako štúdium trenia pri valivom kontakte umožnilo vyvinúť nízkoenergetické valivé
ložiská, ktoré o. i. významne znižujú spotrebu pohonných hmôt automobilov. A mohli by
sme pokračovať. Bohatý by bol zoznam relevantných prípadov úspešnej aplikácie najnovších tribologických poznatkov nielen v strojárskom priemysle.
V žiadnom prípade nechceme čitateľa unavovať štatistickými údajmi, ale žiada sa v
tejto súvislosti pripomenúť slová Prof. Josta, ktorý v diele „Jost Repport“ tvrdí, že jeden dolár
vložený do tribológie prinesie ekonomický efekt 50 dolárov. To nie sú do vetra po náhode
vypustené slová, ale seriózne konštatovanie, overené praxou. Zdá sa, že konečne aj u nás
naberá tribológia ako vedná disciplína na obrátkach.
Už sme čitateľov informovali, že sme v dôsledku záujmu o časopis Tribotechnika zvýšili
frekvenciu jeho vydávania na 6x ročne. Napriek tomu nestačíme uverejňovať všetky príspevky, preto prosíme prispievateľov o zhovievavosť. Chceme ubezpečiť všetkých, že každému príspevku venujeme patričnú pozornosť a postupne podľa tematického plánu príslušného vydania a aktuálnosti budeme všetky príspevky uverejňovať v časopise a aj na
internerovej stránke www.tribotechnika.sk, ktorú Vám týmto dávame do pozornosti
Ďakujeme všetkým za spoluprácu a tešíme sa dovidenia v Brne.
redakcia časopisu TriboTechnika
Časopis TriboTechnika vydáva:
Vydavateľstvo Techpark, o. z.,registrácia vykonaná 22. 10. 2003
pod č. VVS/1–900/90–22538
Redakcia: TechPark, o. z., Pltnícka č. 4, 010 01 Žilina, Slovakia
Tel.: +421 41 500 16 56 – 8, Mobil: 0905 206 227
E–mail: redakcia@techpark.sk, redakcia@tribotechnika.sk,
www.tribotechnika.sk
Šéfredaktorka: Ing. Dana Tretiníková, e-mail: tretinikova@techpark.sk
PR a marketing: Mgr. Zuzana Augustínová, e-mail: augustinova@techpark.sk
Redakcia: Ladislav Repčík, e-mail: repcik@techpark.sk,
Grafika: Grafické štúdio vydavateľstva TechPark Žilina
Rozširuje: Vlastná distribučná sieť, MEDIA PRINT KAPA Bratislava
ISSN 1338–0524
3
5/2012
Obsah:
MSV Brno ................................................................................................................................................................................... 6
BOMEX ....................................................................................................................................................................................... 7
Nejnovější ekologické inovace firmy Atotech v povrchových úpravách ......................................... 8, 9, 10, 11
Syntetické obráběcí kapaliny bez obsahu boru ......................................................................................... 12, 13, 14
TOTAL FLUID MANAGEMENT – komplexný
systém riešenia úspor prevádzkových nákladov .............................................................................................. 14, 15
Skalda .................................................................................................................................................................................16, 17
Mazací technika Tribotec ........................................................................................................................................... 18, 19
Prečo filtrovať? ...................................................................................................................................................................... 19
Analýzy olejů z chladicích kompresorů .................................................................................................. 20, 21, 22, 23
Vzduch v oleji a možnosti jeho odstranění .................................................................................................. 24, 25, 26
MULTICUT 630 – rozšíření řady multifunkčních strojů .................................................................................... 28, 29
Prediktivní a proaktivní údržba. Jak vybrat přístrojovou techniku? ............................................. 30, 31, 32, 33
Jaké je a bude mazání v 21. století? Suché a kombinované! ........................................................................ 34, 35
Kalení litiny výkonovými diodovými lasery ........................................................................................................ 36, 37
Hydraulika na železnici vyžaduje stoprocentní spolehlivost ........................................................................ 38, 39
Openair®- Plasma Systems ................................................................................................................................. 40, 41, 42
Prísada do oleja Militec-1 ........................................................................................................................................... 44, 45
Kaly a úsady v olejových systémech ........................................................................................................ 46, 47, 48, 49
Problémy s provozem automobilů .................................................................................................................. 50, 51, 52
Jsou zimní kapaliny do ostřikovačů bezpečné? .................................................................................. 53, 54, 55, 56
Nikl – alergen anebo vhodná náhrada? ............................................................................................................... 56, 57
Progresivní vícepotrubní centrální mazací systém .................................................................................... 58, 59, 60
Neelektrolyticky vylučované povlaky
s mikrolamelami zinku technologie Delta MKS ............................................................................................... 60, 61
Otěruvzdorné plechy .................................................................................................................................................. 62, 63
Nový standard pro hrubování .................................................................................................................................. 64, 65
Úloha diagnostiky pre spoľahlivé zariadenia...................................................................................................... 66, 67
Slovensko tento rok láme rekordy na VIENNA-TECu ........................................................................................ 68, 69
Ochrana proti korozi pro ložiská .................................................................................................................................... 70
Výrobný program:
-kovacie zápustky
-strižné nástroje
-prípravky (upínacie, vŕtacie, ...)
-kokily
-razidlá
-kalibre
-meracie prípravky
ostatné strojárske dielce a súčiastky
ELBA, a. s. - Divízia nástrojáreň
ul. Československej armády 264/58
967 01 Kremnica
mobil: +421 905 421 382
telefón: +421 45 6704 334
e-mail: ptruben@elba.sk
DIVÍZIA NÁSTROJÁREŇ
www.elba.sk
5/2012
TriboTechnika
Sedem veľtrhov na MSV Brno
Tohtoročný medzinárodný strojársky veľtrh bude prebiehať v tradičnom septembrovom termíne, od 10. do 14. 9. spoločne s ním sa uskutoční ďalších šesť špecializovaných výstavných akcií: 8. medzinárodný veľtrh obrábacích a tvárniacich strojov IMT, 14. medzinárodný
zlievárenský veľtrh FOND-EX, 21. medzinárodný veľtrh zváracej techniky WELDING,
4. medzinárodný veľtrh technológií pre povrchové úpravy PROFINTECH, 3. medzinárodný
veľtrh plastov, pryže a kompozitov PLASTEX a 11. medzinárodný veľtrh prostriedkov osobnej
ochrany, bezpečnosti práce a pracovného prostredia INTERPROTEC.
Termínové spojenie MSV so špecializovanými technologickými
veľtrhmi nie je novinkou. V roku
2010 Veletrhy Brno reagovali na
vývoj ekonomiky i prezentovaných
brandží a spojenie sa osvedčilo.
Firmy, ktoré sa predtým zúčastňovali Medzinárodného strojárskeho
veľtrhu a špecializovaných projektov, privítali, možnosť vystavovať
iba raz v roku pred širokou odbornou klientelou. Spokojní boli aj
návštevníci, ktorí na jednom mieste nadviazali kontakty a získali všet-
6
ky potrebné informácie – od noviniek vo výrobných
technológiach cez výhodné ponuky od dodávateľov materiálov a komponentov až po problematiku
bezpečnosti práce, financovania alebo výskumu.
Slovenská účasť na MSV
Slovensko patrí, čo do počtu vystavovateľov, k najsilnešie zastúpeným krajinám. Po Nemecku
prichádza na brnianske výstavisko najviac firiem
práve zo Slovenska. Vlani sa na MSV prezentovalo
viac ako sedemdesiat slovenských vystavovateľov
vrátane firiem participujúcich na oficiálnej expozícii Ministerstva hospodárstva SR.
-red-
DOKONALÁ
KVALITA
POVRCHOVÝCH
ÚPRAV
CHEMICKÉ NIKLOVÁNÍ
TVRDÉ CHROMOVÁNÍ
ELOXOVÁNÍ
CÍNOVÁNÍ
ZINKOVÁNÍ
BOMEX - CZ s.r.o.
Provozovna: dodací adresa Sídlo: fakturační adresa
Rokytnice 410
Jasenice 795
75501 Vsetín
75501 Vsetín
www.bomex.cz
Tel.: 00 420 571 803 363
Fax: 00 420 571 803 377
E-mail: info@bomex.cz
5/2012
TriboTechnika
Ekologické inovace Atotech
v povrchových úpravách
Evropská legislativní úprava známá pod zkratkou REACH, která vstoupila v platnost 1. června 2007, klade na průmysl povrchových úprav značné nároky. Proklamovaným cílem
REACH je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek, z čehož vyplývají omezení výroby či používání mimořádně nebezpečných
látek. K srpnu 2012 je na seznamu látek vyžadující autorizaci k použití (tzv. Annex XIV) celkem 14 látek vzbuzujících mimořádné obavy (anglicky SVHC - Substance of very high concern). Na tzv. čekací listině pro zařazení do Annex XIV je dalších 84 látek, mezi kterými je
celá řada chemikálií běžně používaných pro povrchové úpravy. Seznam těchto látek
navíc narůstá, tudíž je zde velký tlak na technologické inovace.
Dlouhodobou strategií výzkumu
a vývoje v Atotechu, která jde ruku
v ruce s legislativou REACH, je
náhrada těchto látek neškodnými
či alespoň méně škodlivými. Není
opomenuto ani hledání energetických a provozních úspor u technologií stávajících.
Kyselé zinkování bez kyseliny
borité
Jednou z látek na „černé listině“ je
i kyselina boritá, která je od 1. 12.
2010 klasifikována jako toxická.
Limitní koncentrací pro označení
toxické ve výrobcích je 5,5 % obj.
kyseliny borité, což je cca 55 g/l
H3BO3. Toto není jediné omezení,
které se vztahuje na kyselinu boritou. V některých, zejména přímoř-
Bezkobaltová pasivace EcoTri NOCO na bezkyanidovém
alkalickém Zn.
ských zemích jako například ve
Španělsku, je limitní koncentrace
v odpadních vodách dokonce jen
8
2 ppm H3BO3. V budoucnu bude jistě tendence tyto
limity zavést i na celoevropské úrovni. Atotech
proto vyvinul a úspěšně zavedl do provozu kyselou
zinkovací lázeň Zylite ST a kyselou lázeň pro pokov
slitinou zinek-nikl Zinni ST AF 210.
Náhradou kyseliny borité v lázních za netoxický stabilizátor se lze nejen úplně vyhnout použití kyseliny
borité, ale získat i další výhody. Stabilizátor se dodává v kapalné formě, čímž se značně usnadní manipulace, odpadá zdlouhavé rozpouštění jako u kyseliny borité a dávkování lze snadno zautomatizovat.
Nemůže také dojít k polarizaci anod a případnému
zničení titanových košů. Starší lázně lze snadno převést na tuto novou technologii.
Pasivace bez kobaltu
Pasivace na bázi trojmocného chrómu jsou běžně
používané v průmyslu povrchových úprav pro galvanické povlaky Zn a ZnNi jako náhrada za chromátování přípravky s obsahem šestimocného chrómu .
V současné době nabízejí nejlepší trojmocné pasivace vysokou protikorozní ochranu a jsou odolnější
vůči vyšším teplotám než dříve používané přípravky
se šestimocným chrómem. I když moderní pasivace
neobsahují šestimocný chrom, stále se v nich vyskytují nebezpečné látky, mezi kterými jsou soli kobaltu. Legislativa REACH zařadila soli kobaltu na čekací
listinu pro zařazení do seznamu látek, jejichž použití
bude muset být autorizováno. Kvůli značnému
finančnímu a administrativnímu nákladu na autorizaci, bude snazší se jejich použití úplně vyhnout.
Alternativní přípravky s nejméně stejnou účinností
jsou dostupné již dnes. Jedním z nich je i Ecotri
NOCO. Díky svému složení (bez kobaltu i bez
komplexantů) umožňuje i výrazné snížení nároků
TriboTechnika
a nákladů na likvidaci odpadních vod. První provozní zkušenosti získané ve Francii, Itálii i České
republice prokázaly, že Ecotri NOCO umožňuje
dosáhnout srovnatelné korozní odolnosti povlaku
bezkyanidového alkalického zinku a kyselého
zinku s povlaky získanými s Ecotri, Ecotri HC
a Ecotri HC2. Korozní odolnost lze ještě dále zvýšit
následnou aplikací vhodného utěsnění.
Dekorativní chromování bez šestimocného
chromu
Šestimocný chrom je jednou z ikon nebezpečnosti
chemikálií. Zatímco použití v následných úpravách zinku, slitin zinku a hliníku je dnes již téměř
minulostí, sloučeniny šestimocného chromu se
stále využívají v dekorativním chromování. Přitom
již několik desetiletí existují na trhu alternativy.
Typické aplikace Trichrome, vysoce dekoratívní svrchní
povlak
V poslední době byly tyto technologie navíc vylepšeny a Atotech je nabízí pod obchodním názvem
TriChrome. Portfolio TriChrome je velmi široké
a zahrnuje celou barevnou škálu od chromově bílé
až po velice atraktivní kouřově tmavé povlaky (nejnověji Trichrome Graphite poskytující nejtmavší
odstín). Díky značnému technologickému pokroku je provoz těchto lázní sice stále náročnější než
provoz tradičních lázní se šestimocným chromem,
nicméně jejich výhody, zejména vysoká úroveň
bezpečnosti práce, výrazně nižší koncentrace Cr
v lázni, nižší pracovní teplota a vyšší vylučovací
rychlost je předurčují jako plnohodnotnou náhradu. Situace s autorizací použití šestimocného chromu v dekorativním pokovení je stejná jako u pasivací s kobaltem, existuje 100 % náhrada za enviromentálně horší produkt, tudíž nemá ekonomický
smysl usilovat o získání autorizace.
Bezfosfátové předúpravy před lakováním
Voda kontaminovaná fosforem, ať z průmyslové
výroby, z přebytečného hnojení, zemědělské výroby nebo z domácností, představuje značný problém pro vodní toky, neboť rozpuštěné sloučeniny fosforu narušují biologickou rovnováhu.
Každoročně se nejen u nás objevují úhyny ryb
v eutrofizovaných vodách, či zelenání téměř všech
volných vodních nádrží v letních měsících.
Eutrofizace vod znamená velký problém i například pro tak velké vodní útvary jako je Baltské
moře či delta Dunaje. Problém s nadměrnou koncentrací fosforu ve vodách je tedy vskutku mezinárodní a jsou tendence omezit vypouštění sloučenin fosforu do životního prostředí.
Dle přílohy č.1 nařízení vlády č 61/2003 Sb je nejvyšší přípustná koncentrace celkového fosforu
v odpadních vodách z provozů povrchových
úprav 3 mg/l. Tato norma patří spíše mezi ty přísnější v EU (např. v jižní Evropě jsou normy běžně 10
– 50 mg/l), nicméně lze v budoucnu očekávat ještě
její zpřísnění. Atotech přichází s řešením, které
v současnosti jde i nad tento rámec. Řešením je
naprostá eliminace použití sloučenin fosforu při
lakování. Při použití tradiční fosfátovací technologie vznikají, jak je všeobecně známo, nežádoucí
usazeniny a kaly, které způsobují četné provozní
problémy jako je ucpávání trysek, potrubí, čerpadel a usazování na stěnách fosfátovacích komor.
Navíc tradiční předúpravy před práškovým lakováním se zpravidla provozují při vyšších teplotách
a produkují velké množství odpadního kalu, jehož
likvidace je z ekologického hlediska problematická. UniPrep a Interlox jsou nejnovějšími řadami
technologií pro předúpravu povrchu před lakováním. Tyto technologie nahrazují tradiční železnaté
i zinečnaté fosfátování, přičemž principiálně odstraňují mnohé problémy spjaté s fosfátováním.
Prvním krokem jakékoliv předúpravy je samozřejmě dokonalé odmaštění zboží. Novinkou v portfoliu je odmašťovací lázeň neobsahující žádné sloučeniny fosforu UniPrep PF – 1 (Phosphourous
Free). Lázeň je určena pro odmaštění všech
běžných materiálů povlakovaných v práškových
i mokrých lakovnách, přičemž pracuje při teplotě
25 – 50 °C. Životnost lázně lze nadále prodloužit
využitím biotechnologie. Bioaktivní složky v lázni
rozkládají organické látky, jakými jsou mimo jiné
i nečistoty nebo mastnota, na oxid uhličitý a vodu.
Tím dochází k přirozenému odbourávání nečistot
v lázni a výraznému prodloužení životnosti lázně.
Stojí za pozornost, že některé odmašťovací lázně
Atotechu jsou v provozu bez výměny několik let!
UniPrep PF-1 neobsahuje silné komplexanty ani
9
5/2012
TriboTechnika
alkylfenolové povrchově aktivní látky, takže ani
z tohoto hlediska nepředstavují odpadní vody
žádný problém.
Pro pasivaci lze zvolit principiálně dvě odlišné
technologie. První z nich je UniPrep AP 100, která
na povrchu základního materiálu vytváří tenkou
vrstvu organického polymeru. Tato vrstva, ač v řádu
použitelná ve všech linkách s alespoň čtyřmi procesními vanami nebo postřiky.
Odmašťování za nízké teploty
Nízkoteplotní odmašťovací přípravky jsou
samozřejmě využitelné i v galvanice, navíc s výhodou použití biotechnologie pro zajištění dlouhé
životnosti lázně.
Odmašťovací lázně řady
Roční náklady na ohře v 5000L odmašťov ací lázně
UniClean Bio jsou navrženy tak, aby zajistily výbor1 000 000
né odmaštění celé řady
900 000
základních materiálů již
800 000
při teplotě 45 °C. Speciální
700 000
tenzidy zajistí odmaštění
600 000
500 000
při nízké teplotě a biolo400 000
gická složka díky schop300 000
nosti přirozeně odbourá200 000
vat emulgované oleje za100 000
se významně prodlouží
životnost odmašťovací
UniClean Bio VA Lázeň o teplotě
Lázeň o teplotě
Lázeň o teplotě
45°C
60°C
70°C
80°C
lázně, v některých případech až na roky.
Lázeň
Odmašťovací lázeň se tak
Graf 1 Porovnání ročních nákladů na ohřev a udržování provozní teploty při 3 směnném přirozeně regeneruje a odmašťovací účinek lázně se
provoze a objemu lázně 5 000 litrů a ceně za energii 3,20 Kč/kWh
časem nesnižuje. Co se
několika nanometrů, zajistí srovnatelnou, nebo
naopak výrazně sníží jsou náklady na ohřev a udri lepší korozní ochranu a přilnavost laku k základnížování teploty lázně (řádově více než o 50 %), množmu materiálu jako železnatý fosfát. UniPrep AP
ství odpadu a množství přísad pro znovuzakládání
lázně. Provozní zkušenosti z ČR potvrzují významné
100 se aplikuje postřikem nebo ponorem při teploúspory a díky nízké provozní teplotě lze pro ohřev
tě 20 °C a nevyžaduje následný oplach. Technologii
odmaštění využít tepelné čerpadlo a například
lze použít na všechny základní materiály včetně hliníku. Přísada je vysoce koncentrovaná, takže se pou- odpadní teplo vznikající v galvanizačních lázních.
žívá již v koncentracích od 0,1 % obj.
Pokud jsou nároky na předúpravu vyšší nebo se
Ekologicky šetrné chemické odlakování
zpracovává větší množství hliníku, je vhodnější pou- Stoprocentní kvalita povrchové úpravy a nulová
žít pasivační technologii Interlox 5705. Interlox
zmetkovitost je cílem každého výrobce. Tento cíl je
5705 je bezchromovou zirkonovou pasivací určeale prakticky nedosažitelný, tudíž nastává problém,
nou na všechny kovové základní materiály včetně
jak opravit vadnou povrchovou úpravu. V lakovhliníku, pro který je certifikována dle Qualicoat. Od
nách se navíc kromě opravy zmetků jedná i o odlatechnologie UniPrep AP 100 se liší tím, že na povrkování dílů pro repasi, odlakování závěsů, háčků
chu základního materiálu vytváří konverzní vrstvu
a případně i maskovacího materiálu. Zařízení pro
oxidu zirkoničitého. Tato vrstva je vysoce korozně
odlakování bývá často kvůli svému „negativnímu
odolná a díky své krystalické struktuře výrazně zvyvlivu“ na okolí umístěno v nepříliš viditelných
šuje adhezi laku na základní materiál. Protikorozmístech výroby nebo se, ještě raději, provádí odlaními vlastnostmi se Interlox 5705 blíží nebo dosakování externě. Legislativa REACH se také velmi
huje kvalit zinečnatého fosfátování, ovšem za dalecitelně dotkla i oblasti chemického odlakování. Již
ko příznivějších a jednodušších provozních podmínyní platí praktický zákaz dříve běžně používaného
dichlormethanu, přičemž další látky jsou na listině
nek. Technologie Interlox 5705 je provozována za
látek mimořádně nebezpečných (1-methyl-2-pyteplot od 15 °C, nevytváří žádné usazeniny na stěrrolidon, formaldehyd).
nách postřikových boxů a je mimořádně snadno
Ročnínáklad na ohř ev v Kč
5/2012
10
TriboTechnika
Odlakovače Master Remover byly uvedeny na trh
již v roce 2007, mají všechny výhody chemických
odlakovacích lázní, ale díky svému složení vyhovují všech dnešním požadavkům na ekologicky
šetrný provoz. Lázně vynikají i bezkonkurenční
rychlostí odlakování a prakticky neomezenou
životností lázně, neboť je lze snadno filtrovat
a doplňovat. Nejpoužívanější lázeň z portfolia,
Master Remover 4500, je tvořena emulzí nezávadného organického rozpouštědla s alkalickou
směsí hydroxidů a tenzidů. Tato emulze tak za
tepla dokáže odstraňovat nejrůznější laky rychlostí 3 - 10 μm (při 40 – 70 °C) za minutu. Odlakování
dílců s vrstvou práškového laku cca 80 – 100 μm je
tak záležitostí maximálně desítek minut.
Program Ecosolutions společnosti Total
Program Ecosolutions ropného koncernu Total,
jehož jednou ze součástí je i Atotech, vyzdvihuje
inovativní řešení pro úspory energií a snížení dopadu průmyslové výroby na životní prostředí.
Výrobek s označením Ecosolutions musí mít stejný výkon jako konvenční produkt, ale zároveň
musí umožnit výrazné snížení spotřeby energie,
vody nebo emisí. Program Ecosolutions byl představený v roce 2009 a dnes zahrnuje více než
30 různých výrobků z portfolia koncernu Total.
Tricotect – Regenerační Systém pro Pasivace
V roce 2011 byl regenerační systém Tricotect společnosti Atotech oceněn známkou Ecosolutions.
Tricotect je regenerační jednotka na bázi iontoměničů pro regeneraci pasivačních lázní. Tím, že
odstraňuje z pasivační lázně rozpuštěný zinek
a železo, umožňuje Tricotect prakticky neomezenou životnost lázně bez nutnosti její pravidelné
obměny. Díky stabilně nízké koncentraci kontaminantů tak lze udržovat stálou vysokou kvalitu povrchové úpravy a stabilní vzhled zboží. Spojením
moderních chemických přípravků a speciálního
výrobního zařízení tak lze uspokojit i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu a zároveň zachovat hospodárnost procesů.
Regenerační systém Tricotect
Závěr
Legislativa REACH přináší do průmyslu povrchových úprav velké množství nových omezení
a zákazů. Ač je jejich naplňování jistě nepříjemné a na první pohled zbytečné, berme to jako
impulz, který povede ke zlepšení provozní praxe
a snížení byť i jen části dopadu průmyslové výroby na životní prostředí. Plnohodnotné alternativní technologie jsou již dnes k dispozici, stačí
je jen začít naplno využívat.
Text: Ing. Roman Konvalinka, Atotech CZ, a. s.
Zdroj: European Chemical Agency
english abstract
Changes in the metal finishing industry are either driven by improved product performance,
better economic properties of processes or environmental concerns. The new European regulation REACh, in force since 2007, brings new limitations for using substances of very high concern,
e.g. salts of cobalt and hexavalent chromium or boric acid. Atotech, as leading worldwide supplier of surface treatment solutions, is coming with new technologies that comply not only with
REACh, but bring further technological advantages to its users.
11
5/2012
5/2012
TriboTechnika
Syntetické obráběcí
kapaliny bez obsahu boru
Špičkové technické vlastnosti a vysoký výkon jsou dnes samozřejmé požadavky na vodou mísitelné obráběcí kapaliny. Nadstandardní obráběcí
kapaliny dále vykazují mimořádnou životnost jako významný benefit pro
zákazníka. Skutečně prvotřídní obráběcí kapalina navíc musí ve své formulaci obsahovat chemické látky vykazující minimální negativní vlastnosti
z hlediska hygieny a ekologie. Syntetické obráběcí kapaliny, které neobsahují minerální oleje, převyšují všechny uvedené požadavky, zejména
pak v případě, že ve své chemické formulaci neobsahují sloučeniny boru.
Vodou mísitelné obráběcí kapaliny můžeme rozdělit na dvě velké
skupiny - na dnes převažující
mikroemulze s nižším obsahem
minerálního oleje a na syntetické
roztoky zcela bez minerálního oleje, představující nejmodernější
směr vývoje. Syntetické chladící
kapaliny neobsahují minerální oleje, ale speciální směsi ve vodě rozpustných maziv a dalších aditiv.
Jednotlivé formulace se výrazně
liší v závislosti na technické aplikaci produktu, mimořádný význam
při vývoji mají hygienické a ekologické aspekty. Syntetické kapaliny
se dělí do dvou skupin podle
svého chování k průniku cizích
olejů. Většina produktů cizí olej
odlučuje, velmi efektivní jsou však
také produkty olej emulgující.
Syntetické kapaliny mají řadu
výhod, které zvyšují produktivitu výroby. Spojují v sobě ty nejlepší vlastnosti ze světa obráběcích kapalin, totiž vysokou úroveň
mazacích vlastností známou z oblasti řezných olejů a chladicí vlastnosti vody. Vysoký chladicí účinek
umožňuje zvýšit řeznou rychlost operací. Zvýšení životnosti
nástrojů, obvykle kolem 20 %,
šetří prostoje a vysoké náklady.
12
Aditivační protipěnivostní technologie umožňuje
použití i při vysokém tlaku chladicí kapaliny. Velkou
výhodou je udržování extrémně čistého pracovního prostoru strojů díky výrazné eliminaci tvorby
úsad a povlaků. Optimalizované smáčecí vlastnosti
výrazně snižují výnos kapaliny a tím její spotřebu.
Použití syntetických kapalin je též velkým
přínosem pro pracovní hygienu a ekologii. Je
samozřejmé, že tyto typy produktů splňují bez výjimek požadavky chemické legislativy, především
neobsahují chlor, fenoly a dusitany. Většinou jsou
taktéž bez obsahu sloučenin boru, které mohou
vykazovat nebezpečné toxikologické vlastnosti
a vytvářet potenciál k tvorbě úsad v prostředí tvrdé
vody. Pozitivní je menší dráždivost vůči pokožce
v důsledku mnohem nižšího obsahu biocidů ve
srovnání s emulzními kapalinami. Nepřítomnost
minerálního oleje eliminuje sklon kapaliny k biologickému napadení. Syntetické kapaliny mohou
nahradit nejen klasické emulze a mikroemulze, ale i
řezné oleje. Tímto způsobem je možné vyloučit
nepříznivé vlastnosti řezných olejů, mezi jinými
požární nebezpečí.
Naprosto zásadní charakteristikou moderních
syntetických kapalin Castrol je nepřítomnost
sloučenin boru v chemické formulaci. Často jsou
tyto kapaliny označovány v názvu označením BF
(„boron free“). Kyselina boritá se používá v klasických obráběcích kapalinách jako konzervační
činidlo a některé její soli jsou od roku 2010 na tzv.
„Seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy“ –
který je vydáván Evropskou chemickou agenturou.
TriboTechnika
Důvodem je skutečnost, že tyto sloučeniny vykazují dle posledních toxikologických výzkumů teratogenní vlastnosti tj. mohou negativně ovlivnit
vývoj nenarozeného lidského plodu. Je proto
zcela zřejmé, že v blízké budoucnosti můžeme očekávat omezení v použití obráběcích kapalin obsahujících bor. Dalším pozitivem obráběcích kapalin
bez obsahu boru je velmi nízká tendence tvořit
úsady při provozu v obráběcím stroji.
Velká většina syntetických obráběcích kapalin
vykazuje jako zásadní výhodu odlučivost
cizích olejů. Efektivní separace cizích olejů umožňuje prodloužit životnost kapaliny. Snadnější
obnovitelnost původních vlastností náplně vede
k menšímu doplňování koncentrátu ve srovnání
s klasickou emulzí či mikroemulzí. Univerzálním
produktem pro broušení i běžné klasické obrábění
Castrol Lubricants (CR), s.r.o.
V Parku 2294/2
148 00 Praha
www.castrol.com
e-mail: petr.kriz@castrol.com
tel.:+420603222163
výkonově srovnatelným s klasickými emulzemi je
Castrol Syntilo 9931 BF, zatímco špičkovou syntetickou kapalinu bez obsahu boru specializovanou
na broušení představuje Castrol Syntilo 81 BF.
Moderní syntetické roztoky vykazují nejen
chladicí, ale též extrémní mazací vlastnosti a
jsou tak vhodné pro nejnáročnější obráběcí
operace. Příkladem je protahování, vystružování,
řezání závitů a obrábění ozubení, které jsou s výkonovou rezervou zvládnutelné s unikátním produktem Castrol Syntilo 9974 BF. V nabídce značky
Castrol jsou též nejmodernější speciální druhy syntetických kapalin pro obrábění hliníku s téměř neutrálním pH, které zcela eliminují nepříznivé chemické interakce, obrábí při dosažení excelentní
kvality povrchů a taktéž přispívají k velmi šetrným
hygienickým vlastnostem.
Castrol Slovensko, s.r.o.
Rožňavská 24
821 04 Bratislava
5/2012
5/2011
TriboTechnika
Unikátní syntetické vodou mísitelné kapaliny
absorbující cizí oleje spojují v sobě výhody
syntetických kapalin s výhodami mikroemulzí.
Mohou tak velmi efektivně nahradit klasické
emulzní kapaliny. Tím je možné dosáhnout výrazného zvýšení produktivity práce za současného snížení rozpočtu pro chladící a mazací kapaliny.
Velkou výhodou tohoto typu syntetických roztoků
je mimořádná kompatibilita s nátěry a materiály
těsnění a schopnost pohlcovat cizí oleje srovnatelně s mikroemulzemi. Tyto vlastnosti umožňují
úspěšné nasazení nejen pro moderní stroje, ale taktéž pro starší strojový park, kde jinak bývá pro nasazení typických syntetických kapalin nutnou podm í n k o u roz s á h l á o p t i m a l i z a ce p rovoz u.
Představitelem této unikátní skupiny produktů je
Castrol Syntilo 75 EF, které je možno provozovat
nejen v měkké, ale i v tvrdé vodě. Produkt vykazuje
vynikající protikorozní vlastnosti a díky nepřítomnosti boru a klasických biocidů i mimořádně šetrné
hygienické charakteristiky.
Syntetické produkty vykazují zpravidla vyšší
jednotkovou cenu, ale při vhodném nasazení
vykazují výrazně nižší celkové provozní náklady. Jsme Vám k dispozici pro technickou optimalizaci i snižování nákladů Vašich obráběcích procesů.
Ing. Petr Kříž
Castrol Lubricants (CR), s.r.o.
V Parku 2294/2
148 00 Praha 4
Tel: 603 222 163
e-mail: petr.kriz@castrol.com
www.castrol.com
14
TOTAL
Komplexný systém
Súčasní producenti priemyselných mazív
ponúkajú vo všeobecnosti kvalitné mazivá, spĺňajúce náročné požiadavky nových
technológií obrábania kovov.
Hoci z enviromentálneho hľadiska nie sú vyčerpané všetky možnosti zdokonaľovania chladiacich
kvapalín, z hľadiska technických možností zlepšovanie kvalitatívnych parametrov priemyselných
mazív je prakticky vyčerpané. Z tohto pohľadu sa
zdá, že priemyselné mazivá už výrazne neovplyvnia produktivitu výroby a jej nákladové
položky.
TriboTechnika
FLUID MANAGEMENT
riešenia úspor prevádzkových nákladov
Firma ECON-R , s. r. o., špecializujúca sa na predaj
a servis priemyselných mazív nemeckého výrobcudigitálny
RHENUSpH
Lub
sa preto rozhodla poskytnúť svometer
jim klientom nový systém riešenia úspor pri používaní priemyselných mazív - systém servisu prevádzkových kvapalín v procese výroby - Total fluid
management (TFM).
Total fluid management je komplexný, dynamický systém starostlivosti o prevádzkové mazivá,
založený na aktívnej spolupráci s klientom, pričom zodpovednosť za bezproblémové a hlavne
ekonomické prevádzkovanie mazív spočíva na
dodávateľovi – firme ECON-R.
Text: Ing. Radovan Roman
Základná schéma systému Total Fluid Management ( TFM )
Základná schéma TFM firmy ECON-R, s. r. o.
Oboznámenie sa s potrebami klienta, predpísanými, resp. schválenými
produktami, možnosťami použitia, požadovaným rozsahom poskytovania TFM
Spracovanie
technickej
dokumentácie
Vyhodnotenie
súčasného stavu,
analýza daľších
možností
racionalizácie
procesu, výber
nových
technológií,
porovnanie
s možnosťami
klienta,
schválenie
navrhovaných
postupov klientom
Výber najvhodnejších
mazív podľa potreby
a požiadavky klienta
Nákup mazív, resp.
zriadenie konsiignačného skladu
KLIENT získa
- kvalifikovaného partnera plne zodpovedného za mazivá
- zniženie počtu prevádzkovo/údržbárskych pracovníkov
- zvýšenie produktivity výroby
- kontinuálnym sledovaním stavu a spotreby mazív má reálny
obraz stavu jeho výrobných zariadení – zníženie porúch
- zníženie spotreby mazív, náradia, množstva odpadu
výraznú redukciu prevádzkových nákladov
Likvidácia
nebezpečného
odpadu
ECON-R, s.r.o.
kancelária/office
Podnikateľská 3087
900 42 Dunajská Lužná
tel./fax: +421-2-4525 8546
mobil : +421-903 734 051
e-mail: econ-r@econ-r.sk
www.econ-r.sk
Recyklácia použitých
kvapalín, spracovanie
využiteľného odpadu
(napr. kov. špôn )
Servis mazív, čistenie
strojov, filtrácia,
laboratórne merania
Spracovanie
dokumentácie
vyhodnocovania
meraní, on-line
sprístupenie
údajov pre klienta,
vyhodnotenie
stavu jednotlivých
strojov,
plánovanie údržby
a preventívny
servis obrábacích
strojov
ECON-R, s. r. o.
total fluid management - industry lubricants
- vodou riediteľné chladiace kvapaliny
- rezné a tvárniace oleje
- špeciálne plastické mazivá
- kompletný
servis
– total fluid management
Lakmusový
papierik
15
5/2012
5/2011
TriboTechnika
Nechajte na nás
starostlivost o Váš olej
Unikátní systém filtrace olejů obtokovou filtrací s certifikovanými celulózovými
filtračními vložkami je účinný, jednoduchý a levný. Olej bude čistší, sušší
a prostý všech typů nečistot, a to vše Hlavním důvodem špičkové kvality filtrace jsou CJC vysokoúčinné filtrační vložky s trojí funkcí. Pro bližší porozumnění konceptu filtrů a jejich trojité účinnosti bude nutné přiblížit si funkční rozdíl mezi plnoprůtočnými a obtokovými filtry.
Plnoprůtočné (IN-LINE) filtry
Jsou obvykle konstruovány jako
vysoce kompaktní filtry, které musí
současně splňovat podmínky na
vysoký průtok oleje, kterého se
Veškeré částice větší než 0,8 um (mikron)
jsou CJC OFF-LINE filtry zadrženy
Filtrační vložky CJC řady B a BLA velikosti 15/25 a 27/27
pro OFF-LINE obtokovou filtracilubrikačních, hydraulických,
turbínových, převodových, honovacích a válcovacích olejů
dosahuje použitím filtračního
materiálu značné porezity. Tyto filtry jsou současně neustále provozně přetěžovány. Z tohoto důvodu u nich dochází k únavě filtračního materiálu, který je poškozován
s tím, že se zvětšuje jeho poréznost. Stále větší částice nečistot –
kontaminátu pak procházejí okruhem strojním zařízením a jeho
množství se kumuluje a narůstá.
16
V praxi to znamená, že těmito filtry zřídka může být
dosažena optimální čistota oleje, kterou strojní
zařízení vyžadují díky velice nízkým tolerancím na
hydraulických komponentech.
Obtokové (OFF-LINE) filtry
Jsou jedinou alternativou, jak pri zapojení k zásobníku oleje lze zabránit nedokonalé filtraci a společně s filtrem zajistit vysokou čistotu oleje trvale.
OFF-LINE filtry lze použít pouze v režimu obtokového okruhu, který umožňuje dokonalý průtok
oleje filtračním materiálem filtru s vysokou hustotou porézity. V zásade tento princip obtokové filtrace znamená, že olej může proudit filtrem tak pomalu, aby i nejmenší částice kontami-nátu byly zachyceny filtračním materiálem.
Základní velikosti filtru 27/27 ( ø 27cm, výška 27 cm)
lze v CJC OFF-LINE filtračních jednotkách dle potřeby modulárně sestavovat s ohledem na množství
oleje, které má být filtrováno. Vlastní konstrukce filtrů a technologické využití filtračního materiálu pak
zaručuje maximální, vysoce jemnou, hloubkovou filtraci a to znamená, že:
Pro informaci dále uvádíme: filtr velikosti 27/27 při
filtraci trvale zadrží:
- cca 4 litre mechanických nečistot vetších než 0,8
um (mikronů)
- cca 2 litre volné vody absorbcí/pohlcením
celulozovými vlákny
- úsady a měkké kaly adsorbcí/vázáním
polarními místy celulozových vláken
Trojí funkce CJC filtrů
Je založena na relativně co nejpomalejším procházení oleje filtračním materiálem a současně i na
maximálním kontaktu s materiálem. Proces je nejúčinejší filtraci. Při kontinuální - nepřerušované fil-
TriboTechnika
traci olej prochází filtrem 6 až 20-krát za 24 hodinu
Inovace a životní prostředí
a bude dosahovat 97,9 % absolutní čistotní hodV současné době C.C.JENSEN – DENMARK připranoty. Při takové čistote oleje prakticky nedochází
vuje inovovanou řadů CJC filtrů se zvýšenou jímak poškozování hydraulických komponentů strojnítelností nejen pevných částic, volné vody, ale přeho zařízení. Při odstavení OFF-LINE filtračních
devším úsad a měkkých kalů vše pouze za použití
zařízení v pokračujícím provozu strojních zařízení
přírodních surovin. Veškerá tato fakta potvrdily
se čistota oleje okamžitě význačně snižuje a obnovuje se urychle- CJC filtry jsou nejúčinnější olejové filtry na světě, které poskytnou
né opotřebovávání a poškozová- rychlou návratnost díky delší životnosti strojních součástí a oleje.
ní hydraulických komponentů. Více informací naleznete v publikaci:
Filtrační materiál CJC filtrů nemá Systémy starostlivosti o olej v obtokovej filtrácii
při filtraci žádný nepříznivý vliv
Zaslání žádejte na adresách:
na chemické přísady aditiva, redakcia@tribotechnika.sk nebo skaldafiltration@email.cz
která se v oleji nachází.
Surovina používaná k výrobě CJC filtrů
C.C.JENSEN –DENMARK používá k výrobě všech filtrů mixáže různých druhů bělených a nebělených
celulóz obohacených o linters. Termicky řízeným
procesem jsou pak tvořený základní segmenty,
které se skládají tak, aby tvořily labyrinty s maximální plochou jímatelnosti. Základní modul 27/27
má v průměru povrchovou plochu 2,7 m2 směsi
celulózy a váhu 4,5 kg. Jeden gram celulózy
odpovídá plochou vláken cca 500 m2. V případě
CJC filtru 27/27 o váze 4,5 kg bude plocha vláken
celulózy jako jímatelného média cca 2 miliony m2.
Obdobné principy jsou využity i pro jiný druh filtračních CJC filtrů, které naopak zadržují olej z vody. Tyto filtry jsou úspěšně používány v případě
tzv. průmyslových odpadních vod.
i nezávislé vědecké instituce, jako např. R W T H
Aachen a TÜV Essen s tím, že CJC filtry hloubkové
vysoce jemné filtrace zajišťují absolutně nejlepší
stupeň čistoty oleje dle ISO 4406 (do hodnoty
10/3) a NAS 1638 (do třídy 1).
Hodnoty jednoznačně prokázaly, že organická
vlákna – celulóza, jako filtrační materiál používaný
při výrobě CJC filtrů mají po promyšleném konstrukčním a technologickém zpracování nezpochybnitelné přednosti a výhody nejen ve srovnání
s klasickými papírovými filtry, ale především s jinými filtračními materiály a filtračními systémy.
Bernard S. Skalický M. A. CEO,
SKALDA, spol. s r. o.
Výhradní distributor C.C.JENSEN AS Denmark
pro Českou republiku a Slovensko
CJC off-line (obtokové) filtry
a filtrační separátory
CJC filtrační vložky pro všechny
druhy olejových medií a kapalin
SKALDA spol. s r. o.
regionální zastoupení a distribuce Off-line filtrace CJC
(C. C. JENSEN Dánsko) pro ČR a SR
tel.: +420 604 48 48 23, e-mail: skalda.filtration@email.cz,
www.skalda.eu
17
5/2011
5/2012
TriboTechnika
Mazací technika TRIBOTEC
Firma TriboTec, spol. s r.o. je českým výrobním podnikem, působícím v oblasti dodávek
centrálního mazání, centrálních mazacích systémů, mazací techniky a hydrauliky.
Prodejní a výrobní činnosti jsou
podporovány konzultací a projektovým zpracováním mazacích
i hydraulických systémů a obvodů
dle požadavku a přání zákazníka,
instalací a montáží u odběratele
včetně uvedení do provozu a opti-
Navštivte nás na MSV Brno,
10. - 14. září 2012
pavilon F, stánek č. 093.
malizace pracovního režimu systému, návazně pak servisní činností,
preventivní údržbou a poradenstvím.
18
Veškeré firemní činnosti
jsou realizovány v souladu s požadavky řízení
kvality dle systémové normy jakosti ISO
9001:2008.
Veškeré produkty procházejí výstupní kontrolou na zkušebně a měřícím středisku firmy,
každý kus je
testován na
deklarované
technické
parametry
a bezchybnou funkci.
Dvoupotrubní mazací stanice Z2
TriboTechnika
TriboTec vyrábí a dodává systémy ztrátového
centrálního mazání vícepotrubního, progresivního, dvoupotrubního a jednopotrubního pro
Prečo filtrovať?
Spoločnosť ECOSTAR
vykonáva rofesionálne
filtráciu a regeneráciu
priemyselných olejov
a glykolu vrátane
odstraňovania vlhkosti.
Mazací přístroj PMP
s GSM kontrolou
mazací oleje a plastická maziva do konzistence
NLGI-3, systémy olejového oběhového mazání,
systémy mazání postřikem s užitím plastických
maziv a olejů, mazací systémy olej-vzduch,
pojízdné a přenosné mazací přístroje, centrální
mazání pro dopravní techniku a mobilní stroje,
mazání okolků kolejových vozidel a kombinované systémy řešící specifické zadání odběratele.
V oblasti hydrauliky se firma zaměřuje na stavbu
hydraulických agregátů v zákaznickém provedení a komplexní řešení obsahující projekt, výrobu a dodávku hydraulického systému dle potřeb
odběratele.
Vo vlastnom procese ide o fyzikálnu úpravu – filtráciu, t.j. zachytenie mechanických nečistôt a vody.
Špecifické vlastnosti olejov sa filtráciou nemenia.
Oleje obyčajne obsahujú okrem svojich základných
uhľovodíkov aj celý rad cudzích látok, ktoré vznikajú pri ich používaní a transporte. Ide hlavne o kovový oter (Fe, Cr, Cu, Al, Zn, Mn, Ni...) sadze, prach, textílie, gumu, vodu, ale tiež organické rozpúšťadlá,
PCB, PCT, zvyšky farieb, plastov a iných kontaminantov. Filtráciou sa odstránia nielen mechanické
nečistoty a voda, ktoré by pri ďalšom používaní
mohli byť príčinou poškodenia strojov, prevodoviek, turbín... Kovový oter
spolu s vodou vytvárajú
kyslosť prostredia, ktorá
je príčinou degradácie prísad v oleji a následne vznipred filtráciou
ká ideálne prostredie na
vznik korózie a nedostatočného mazania.
Využite profesionálne
služby služby spoločnosti
ECOSTAR, ktorá sa venuje
odstaňovaniu nečistôt
po filtrácii
a vody z oleja.
ECOSTAR
FILTRÁCIE OLEJOV
Hydraulický
agregát řady HA
Souběžně realizuje výrobu hydraulických rozvodných kostek v provedení dle zástavby a hydraulické funkce definované odběratelem a výrobu tlakových hydraulických hadic.
TRIBOTEC, spol. s r. o.
Peter Hvizda - Ecostar
07301Tibava 125
Telefón: 0904 868 499,
0905 121 909
Email: ecostar@ecostar.sk
Prevádzka:
Budovatelská 38
08001 Prešov
www.ecostar.sk
19
5/2012
5/2012
TriboTechnika
Analýzy olejů
z chladicích kompresorů
Chladicí kompresory pracují jako součást chladicích okruhů a stlačují páry chladiva, po
jehož expanzi a odpaření dochází k ochlazení vlastního chladicího média. Vzniklé páry
chladiva putují opět do kompresoru ke stlačení a cyklus je uzavřen. Olej v tomto systému
maže činné části kompresoru, je vystaven vlivům chladiva, nízkým i vysokým teplotám
a často i vlhkosti a kyslíku. Typickým pro tyto oleje je poměrně malý až žádný obsah přísad
vzhledem k možným reakcím s některými chladivy. Některá chladiva na bázi halogenovaných uhlovodíků se rozpouštějí v olejích na bázi uhlovodíků, jak ropných, tak syntetických,
a tím mohou značně snížit jejich provozní viskozitu.
Na oleje jsou tedy kladeny značné
nároky a jejich pravidelné analýzy
jsou vhodným nástrojem ke sledování stavu oleje i kompresoru.
Typy olejů pro chladicí kompresory
Stručně uvedu typy používaných
olejů, aby byla patrná jejich široká
škála :
·
Ropné oleje cyklanického typu
– standardní a již dlouho používaný typ olejů pro chladicí kompresory, dnes především pro
kompresory pracující s čpavkem jako chladivem
·
Ropné oleje alkanického typu –
zde je potřeba při výrobě oleje
použít hluboké odparafinování, protože parafiny se mohou
pod vlivem nízkých teplot vylučovat z oleje a způsobit tak poruchu systému
·
Alkylbenzenové oleje
·
Polyalkenové oleje – polyalfaolefiny
·
Polyglykolové oleje
·
Ve speciálních případech se někdy používají
další typy olejů, např. polyfenylethery
Správný odběr vzorků
Zde platí v zásadě stejná pravidla, jako při odběru
vzorku oleje z jiného typu stroje:
·
odebírat vzorek při provozu stroje nebo těsně po
jeho zastavení
·
odebírat z nádrže zhruba v polovině
·
z odběrního kohoutu odpustit minimálně 0,5 l
oleje před vlastním odebráním do čisté a suché
vzorkovnice
·
odebírat vždy ze stejného místa a stejným způsobem (trendové výsledky)
– pak je to ta správná cesta k získání reálných
výsledků
Neméně důležitý je správný a úplný popis vzorku,
kde by se měly objevit především následující údaje:
·
Datum odběru
·
Identifikace stroje, případně dílu
·
Typ oleje
·
Hodiny provozu stroje
·
Hodiny provozu oleje
·
(Doplněné množství oleje)
V případě chladicích kompresorů je odběr (i následná přeprava) vzorku oleje „zpestřen“ přítomností chladiva v oleji, takže je velmi vhodné nechat
20
TriboTechnika
alespoň část chladiva po odběru ze
vzorku desorbovat, samozřejmě
tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vzorku.
0,01 mg KOH/g i méně.
Tz v. aditivní pr vky
(Mg,Ca,Zn,P) se v případě olejů z chladicích
kompresorů sledují ani
ne kvůli hodnocení
úbytku přísad, ale spíše
kvůli vyloučení možnosti smíchání oleje s jiným typem aditivovaným
přísadami s těmito prvky.
Sledované parametry olejů
z chladicích kompresorů
Doporučené parametry ke sledování jsou uvedeny v tabulce 1, ale
pochopitelně podle provozních podmínek
může být soubor
Parametr
Metoda
parametrů pozměněn.
Viskozita
ČSN EN ISO 3104
Změny viskozity
VI
ČSN ISO 2909
jsou různé i podle
Bod tekutosti
ČSN ISO 3016
typu chladiva.
Voda
ČSN ISO 760, ASTM D 6304 nebo FTIR
Fluorované uhloČítač částic
vodíky (ekologické
Kód čistoty
náhrady freonů) se
ČSN ISO 6619
TAN
v oleji rozpouští
FTIR
Oxidace
a ředí ho. V takoASTM D 5185
Prvky z přísad (ICP) – Mg,Ca,Zn,P
vém případě je důležité, aby hodnota
ASTM D 5185
Prvky znečištění (ICP) – Si,Na, B ,K
viskozity neklesla
ASTM D 5185
Otěrové kovy (ICP) - Al,Cr,Cu,Fe,Pb,Sn,Ni, Mo
pod bezpečnostní
limit, kdy již olej
Tabulka 1 – Sledované parametry
nezaručuje odpoDůvodem je, zvláště u čpavkových kompresorů,
vídající mazání. Naopak u čpavkových kompresomožnost chemické reakce chladiva s těmito přísarů dochází většinou ke klasickému zvyšování visdami za vzniku těžko odstranitelných úsad ve
kozity oleje v důsledku jeho stárnutí.
vnitřních prostorech kompresoru.
Bod tekutosti by měl být vždy aspoň o 10 °C níže,
než je nejnižší teplota, které je olej v chladicím
Hodnocení stavu kompresoru a oleje
kompresoru vystaven. Obsah vody by v žádném
Pro praktické hodnocení stavu kompresorů, stejně
případě neměl přestoupit hodnotu 500 mg/kg,
jako jiných typů strojů, je podstatné sledování trenprotože nízké teploty mohou způsobit „zamrzání“.
dů především otěrových kovů, není možné ho provést pouze na základě analýzy jednoho vzorku oleHodnocení kódu čistoty se v případě automaticje. Z toho vyplývá, že analýza stavu kompresoru je
kých čítačů částic liší proti běžnému posuzování,
kontinuální a komplexní přístup, při kterém je
protože přes nutné odplyňování vzorku oleje před
provedením zkoušky se rozpuštěné chladivo nepo- velmi výhodné vyhodnocovat analýzy pomocí
elektronických databází, což v současné době nabídaří z oleje zcela vypudit. Limity jsou proto vyšší
zí variabilitu a schopnost hodnocení z různých
než např. u hydraulických a turbínových olejů.
pohledů (sledování různých parametrů v čase,
označování kritických hodnot, vytváření souborů
Hodnota TAN a hodnoty oxidace jsou posuzovány
s podobnými výsledky analýz atd.).
přísněji, než u jiných typů olejů (snad s výjimkou
turbínových), protože v olejovém okruhu chladicího kompresoru může i menší množství produktů
Příklady z praxe
degradace oleje způsobit problém. Například hod- Jak již bylo naznačeno v kapitole Sledované paranota TAN by se měla vždy pohybovat pod úrovní
metry..., typické problémy se často liší podle typu
0,1 mg KOH/g i níže, protože tyto oleje vzhledem
zařízení a chladiva.
k minimální aditivaci mají výchozí hodnotu
Kompresory pracující s chladivem rozpustným
21
5/2012
5/2012
TriboTechnika
Parametr
Naměřená hodnota
Datum
září 2011
46,87
duben 2012
66,65
Obsah vody (mg/kg)
225
67
TAN (mg KOH/g)
0,12
0,09
Kód čistoty dle NAS 1638
12
12
Kód čistoty dle ISO 4406
28/24/20
23/21/15
177
296
Kinematická viskozita při 40 °C (mm2/s)
Obsah železa (mg/kg)
Tabulka 2 – Vliv naředění oleje chladivem na stav oleje i kompresoru
Parametr
Naměřená hodnota
8,0
Oxidace (Abs/cm)
2
Kinematická viskozita při 40 °C (mm /s)
105,0
Obsah vody (mg/kg)
231
TAN (mg KOH/g)
0,11
Kód čistoty dle NAS 1638
12
Kód čistoty dle ISO 4406
28/27/23
3
Obsah železa (mg/kg)
vého kompresoru, ve kterém je
nasazen olej viskozitní třídy ISO
VG 68 na bázi alkylbenzenů.
Tento typ olejů je výrazně stabilnější než ropné oleje, což je
v tabulce a následujících obrázcích 1 až 4 dobře dokumentováno. Na druhou stranu jsou oleje
na bázi alkylbenzenů dražší než
oleje ropné.
Závěr
Analýzy olejů z chladicích kompresorů za účelem sledování
stavu kompresorů jsou důležitým nástrojem proaktivní údržby,
jako ostatně i u jiných typů strojů.
V případě chladicích kompresorů
jsou důležité nízkoteplotní vlastnosti oleje, ale také čistota a kvalita chladiva, které se s olejem často mísí.
Známé jsou případy nekvalitního
čpavku, případně průniku vlhkosti
a rzi z chladicího do olejového okru-
Tabulka 3 – Ukázka degradace oleje ve čpavkovém kompresoru
v oleji nejčastěji trpí
poklesem viskozity
oleje pod limit zaručující bezpečné mazání. Často pak dochází
ke zvýšenému opotřebení, ale i k degradaci olejem vlivem
zvýšení teploty.
Naměřená hodnota
Parametr
Datum
Kinematická viskozita při 40 °C (mm2/s)
Obsah vody (mg/kg)
leden 2011
červen 2011
leden 2012
64.89
67.21
68.75
27
31
12
TAN (mg KOH/g)
0.01
0.01
0.02
Oxidace (Abs/cm)
2
<1
3
<1
3
<1
Obsah železa (mg/kg)
V tabulce 2 je uveden Tabulka 4 – Sledování čpavkového kompresoru s olejem na bázi alkylbenzenů
jeden takový typický
případ, v kompresoru
byl nasazen olej viskozitní třídy ISO VG 68, následkem naředění chladivem viskozita klesla o 1 viskozitní třídu a důsledky jsou zřejmé. Dokonce ani
poté, co po varování laboratoře byl olej vyměněn,
se nezastavil již rozběhnutý proces zvýšeného opotřebení.
V tabulce 3 je uveden příklad ropného oleje pro
chladicí kompresory také viskozitní třídy ISO VG 68,
tentokrát ze čpavkového kompresoru.
Další tabulka 4 obsahuje údaje z kontroly čpavko-
22
Obrázek 1 – Průběh viskozity oleje
TriboTechnika
hu kompresoru. Ředění oleje chladivy, která jsou
v něm rozpustná, znamená možnost velkého snížení viskozity oleje a následně zvýšeného opotřebení kompresoru.
Je zřejmé, že pro správnou aplikaci analýz olejů za
účelem sledování stavu oleje i stroje je v oboru
chladicích kompresorů velký prostor.
Vladimír Nováček
Obrázek 4 – Změny obsahu vody v oleji
english abstract
Obrázek 2 – Průběh celkového čísla kyselosti TAN
Various types of oils are used in
refrigeration compressors. Oils analysis in
this area concerns typical parameters and
moreover it concerns low temperature
characteristic of oils. I have mentioned
overview of monitored parameters and
brief explanation of their importance for oil
and compressor monitoring. I have also
mentioned several examples of typical
problems from praxis.
Obrázek 3 – Průběh hodnoty oxidace
ALS Tribology poskytuje detailní analýzy mazacích olejů pro dosažení
bezporuchového provozu a vysoké produktivity zařízení pomocí
preventivní údržby. Pravidelné analýzy olejů z motorů, převodů,
hydraulických systémů, kompresorů a dalších zařízení poskytují
možnost sledování stavu opotřebení pro každý díl sledovaného zařízení.
Výhody spolupráce s naší laboratoří
● Jednoduchá sada pro odběr
a zaslání vzorku
● Příznivé ceny analýz
● Kvalitní diagnóza na základě výsledků
● Přizpůsobivost schémat rozboru olejů
● Svoz vzorků z našich poboček po ČR
● Školení a konzultace pro zákazníky
Naše kvalifikace
● Akreditovaná laboratoř
vybavená moderními přístroji
● Zkušení a certifikovaní
specialisté
● Rozsáhlá databáze výsledků
● Účast na mezilaboratorních
porovnávacích zkouškách
Vaše dotazy rádi
zodpovíme
na telefonním čísle:
+420 284 081 575
+420 602 162 535,
a na emailové adrese:
tribology@alsglobal.com
www.alsglobal.eu
23
5/2012
5/2012
TriboTechnika
Vzduch v oleji
a možnosti jeho odstranění
Každý olej obsahuje určité množství vzduchu. Toto množství je závislé na
mnoha faktorech, jako je zejména teplota, tlak, viskozita a také konkrétní
druh oleje.
Vzduch (podobně jako voda) se
vyskytuje v oleji ve formě rozpuštěného vzduchu (pouhým okem
nezjistitelné), bublin a pěny.
Samotný čistý čerstvý olej (např. ze
sudu) již sám o sobě obsahuje
překvapivě vysoké % rozpuštěného vzduchu (je uváděno až 9 %
objemových).
Obr. 1 Ilustrace obsahu vzduchu v normálním hydraulickém
oleji. Vlevo za normálního atmosférického tlaku, vpravo ten
samý vzorek při snížení tlaku na 0,1 bar abs.
Vzduch se dále rozpouští v oleji
proporcionálně k tlaku (až do cca
300 bar). To znamená, že například
za škrtícím místem v hydraulickém
obvodu dochází ke skokovému
vyloučení rozpuštěného vzduchu
a ke tvorbě pěny a bublin. Pokud je
dále olej provzdušňován díky
nevhodné konstrukci nádrže, přisáváním díky netěsnostem v sacím
potrubí, nebo kvůli rotaci mazaných elementů (velká ložiska, ozubená kola, mazací kroužky), může
24
vzniklá směs vzduchových bublin a oleje generovat
skutečně velké problémy při provozu zařízení.
O účincích volného vzduchu v hydraulickém či mazacím okruhu není třeba dlouze hovořit, pouze pro připomenutí bych zmínil zejména kavitaci v čerpadlech, mikrodieselefekt při rychlé kompresi
s důsledkem rychlého stárnutí oleje, okamžitá ztráta
mazacího filmu při průchodu bubliny mazaným
místem, zavzdušňování obvodu, nestandardní chování hydraulického systému díky rozdílné stlačitelnosti vzduchu a oleje, rozdílné tepelné vlastnosti
atd. Protože zmíněné negativní faktory působí současně, mohou zapříčinit velmi rychle naprostou
destrukci olejového okruhu.
Rychlost odstranění vzduchových bublin z oleje je
zjišťována zkouškami – např. zkouška pěnivosti dle
ČSN, ISO nebo také tzv. Flender – Schaumtest a je
také garantována dodavatelem oleje. Nicméně
v praxi se jeví tyto údaje jako málo vypovídající
o reálném chování skutečného oleje v konkrétním
olejovém okruhu. Zejména při používání moderních olejů kategorie III a IV – a také olejů tzv. biologicky odbouratelných dochází k problémům se
vzduchem a s pěnou i při použití ve standardních
osvědčených aplikacích, aniž by došlo k opomenutí
ve fázi konstrukce či zanedbání ve fázi montáže
zařízení. Pokud se výše uvedené kombinuje ještě
Obr. 2 Našlehaný olej v ložisku Francisovy turbíny
s moderním trendem minimalizace objemu nádrže a navyšování měrného výkonu, tvoří obyčejný
vzduch problém vskutku kardinální.
Pro vyjádření rychlosti odstranění vzduchových
bublin z oleje při barometrickém tlaku se uvádí jednoduchý vztah
HYDAC – to je synonymum systémové
techniky, hydrauliky, elektroniky a regulace
HYDAC – to je více než 5 500 techniků
a odborných pracovníků po celém světě.
HYDAC – to je takřka 50 letá tradice vývoje
a výroby špičkových fluidních systémů
a komponentů
HYDAC – to je kvalita, komplexní dodávky
systémové fluidní techniky a servis
HYDAC – to znamená spokojený zákazník
Kde
obr. 2
T je čas, za který bublina vystoupá o 1 m,
γ je viskozita v cSt,
d je průměr bubliny v mm
g je gravitační zrychlení.
Tuto závislost lze vyjádřit graficky. Z grafu je
možno vyčíst, že např. bublina velikosti 1 mm při
provozní viskozitě vystoupá o 30 cm za cca 30 s,
ale malé bublinky o velikosti 0,2 mm mohou
stoupat za stejných podmínek 30 minut.
Nejjednodušším a zpravidla nejúčinnějším prostředkem pro odstranění vzduchu z oleje je dostatečně veliká nádrž s přepážkami, která umožní uklidnění oleje a postupné odloučení bublin
a pěny. V mnoha případech ovšem není technicky
a ekonomicky smysluplné nádrž zvětšovat.
Pokud předpokládáme, že je použit olej, který má
standardní vlastnosti ve smyslu obsahu aditiv,
není degradován a je provozován za předepsaných pracovních teplot, máme pro urychlení
odstranění vzduchu následující možnosti:
Snížit tlak okolí (olej „vakuovat“) – použití vákuových přístrojů
Působit vnějším zrychlením (využít přídavného
efektu odstředivé síly, Coriolisových sil atd.) – použití odlučovače bublin.
Vakuové přístroje používají k odstranění vzduchu podtlak. Klasickým příkladem použití pro hydraulické a turbínové oleje je filtrační přístroj
HYDAC řady Fluid Aqua Mobil (FAM). Během
činnosti je olej čerpán přes vakuovou komoru
Vakuový filtrační přístroj FAM pracuje na
principu vakuového odlučování volné
a rozpuštěné vody a volných i rozpuštěných
plynů z olejových náplní. Všechny agregáty
jsou zároveň vybaveny
účinnou filtrací a tvoří tak
výkonné a ekonomické zařízení pro
komplexní péči o mazací či hydraulické
médium.
Nejmenší z řady těchto přístrojů je FAM 5,
jehož malé rozměry,
příznivá cena a velká
flexibilita jej předurčují
zejména pro servisní
činnosti.
Kontakty:
tel. +420 381 201 711,
hydac@hydac.cz
www.hydac.cz
www.hydac.com
5/2012
TriboTechnika
s definovaným podtlakem, kde dochází nejen
k odstranění plynů, ale také zejména k odstranění
jak volné, tak i vázané vody z oleje. Přitom jsou
velmi účinně filtrovány i mechanické nečistoty.
Profiltrovaný olej, zbavený vody a plynů je vracen
zpět do hydraulického systému. Přístrojů FAM se
vyrábí celá řada, od nejmenších s průtokem
5 l/min až po jednotky s průtokem ve stovkách
l/min, a to jak v mobilním, tak ve stabilním provedení. FAM tvoří velmi výhodnou a ekonomickou
variantu pro odstranění rozpuštěných plynů, resp.
vody a mechanických nečistot zejména u velkých
nádrží, jako jsou turbínové aplikace, či hydraulické
systémy válcoven a lisů.
Zvláštní kapitolu z hlediska vlivu rozpuštěného
vzduchu, resp. vody představují transformátorové
oleje. Zde nehovoříme o poškození hydraulických
komponentů nebo mazaných míst, nýbrž o izolačním stavu oleje, jeho průrazném napětí a životnosti, které je velmi úzce spojeno s množstvím rozpuštěného vzduchu a vody. Pro tuto aplikaci je
vyvinut firmou HYDAC vakuový filtrační přístroj
TransformerCare Unit (TCU). Tento díky kontinuálnímu odstranění vzduchu a vody z oleje a také filtraci udrží obsah kyslíku, vody a partikulární znečištění v transformátoru na trvale nízké úrovni,
čímž se zvýší průrazné napětí a prodlouží životnost izolace. Technická životnost transformátoru
se v typickém případě dá prodloužit na trojnásobek.
Odlučovače bublin se jeví jako velmi efektivní
způsob odstranění vzduchu v menších nízkotlakých mazacích systémech s trvalou tvorbou pěny
a bublin, jako jsou například převodovky či ložiska.
Jedna z firem koncernu HYDAC, firma RTFiltertechnik, vyvinula a patentovala pro tento
problém odlučovač bublin řady BA. BA odlučovače kombinují při své činnosti efekt odstředivého
zrychlení, Coriolisovy síly a tlakové diference, což
ve spojení se speciální vnitřní geometrií přispívá
k odloučení vzduchu ve střední části odlučovače
a jeho odvedení pryč z olejového okruhu. Další výhodou je zanedbatelný hydraulický odpor
a také nepřítomnost jakýchkoli pohyblivých
částí posouvá spolehlivost k absolutním
hodnotám.
Obr. 3 Vizualizace odloučení vzduchu v odlučovači bublin BA ( RT Filtertechnik )
Pro úplnost je nutno ještě zmínit možnost použití tzv. protipěnivých přísad do oleje.
Zkušenosti s praktickým použitím těchto přísad
jsou velmi různé, liší se případ od případu
a jejich aplikaci lze doporučit pouze na základě
odborného doporučení dodavatele konkrétního oleje pro konkrétní provozní problém.
Závěrem je nutno zdůraznit několik tezí:
· Vzduch v oleji je možno považovat za znečištění s kritickými důsledky
· Vyšší obsah vzduchu v oleji než „normální“
generuje celou řadu potíží a může zapříčinit
úplný výpadek hydraulického či mazacího systému z provozu
· Je nutno zabránit tvorbě vzduchových bublin
a pěny a je také nutno dbát na dostatečnou
dimenzi a správné konstrukční provedení
nádrže, aby měla hydraulická kapalina dostatek času pro odloučení vzduchu
· Pokud není možno zabránit tvorbě pěny, je
nutno vzduch odloučit jiným způsobem –
pomocí vakua, nebo odlučovače bublin
Zpracoval: Zbyněk Kania
english abstract
Air in oil can cause numerous problems in a hydraulic and lubrication systems, for example
cavitation damage, microdieseleffect combined with fluid degradation, damage of lubricating film
etc. Air removal devices can be used to mechanically remove air from oil. This article describes the
devices that can be installed in a fluid circuit to remove air from the oil during system operation.
26
5/2012
TriboTechnika
MULTICUT 630 –
rozšíření řady multifunkčních strojů
Celosvětově podíl víceosých a multifunkčních strojů stoupá zejména vlivem stoupající produkce, sériovosti dílců a zvyšující se ceny lidské práce. Snížení nákladů na manipulaci, snížení počtu operátorů strojů, maximální koncentrace operací na jeden stroj, snížení výrobního času představuje nezanedbatelnou úsporu nákladů, které v součtu tvoří nemalé peníze
v rozpočtech výrobních podniků. Investice do multifunkčního stroje, která se zpočátku
může zdát velmi nákladnou, je vzhledem k uvedeným aspektům navrácena rychle zpět.
V oblasti multifunkčních obráběcích center může i KOVOSVIT MAS
již nějakou dobu nabídnout náročnějším zákazníkům vlastní řešení.
V rámci řady multifunkčních
soustružnicko-frézovacích center
MULTICUT 500 společnost již
uvedla na trh k zákazníkům více jak
tři desítky těchto strojů, z nichž již
několik bylo v provedení POWER
s možností výkonného soustružení
přírubových součástí. Z původního
drobného zákaznického požadavku a následné konstrukční úpravy
se posléze stala nová regulérní
verze stroje, disponující velkým rozsahem výkonu pro soustružení
o krouticím momentu až 3 000 Nm.
V letošním roce přichází společnost KOVOSVIT MAS s novinkou
a rozšířením řady těchto strojů
o model MULTICUT 630 s modulárním řešením délkových variant
stroje – 1 500, 3 000, 4 500
a 6 000 mm.
MULTICUT 500
Základ stroje tvoří mohutné
extrémně tuhé lože z šedé litiny,
28
které je řešené modulárně a sestavováním jednotlivých segmentů pak umožňuje sestavit celkově 4 délkové varianty stroje. Vůbec všechny hlavní části stroje jsou odlité z šedé litiny zejména z důvodu dosažení vysoké tuhosti a tlumení vibrací. Stojan, který
zajišťuje pohyb nástrojového vřetena v ose Y a Z je
tvořen mohutným odlitkem s bočními nálitky
k dosažení maximální stability a tuhosti zejména
pro maximálně produktivní soustružnické hrubovací operace, které poskytuje výkon na hlavních vřetenech. Výsuv celého stojanu do místa řezu je kinematicky řešen shodně jako na horizontálních obráběcích centrech, což zajišťuje maximální tuhost v celé
délce zdvihu Y osy – 400 mm. Oproti provedení se
smykadlem, nebo provedení na koncepci šikmého
lože soustruhu tohoto uzlu, konkurenčních strojů
na trhu, má zde řešení KOVOSVIT MAS jednoznačnou výhodu a nechává tak konkurenty daleko za
sebou při prověřování tuhosti.
V řešení vřeten a celého uzlu B-osy může pro začátek KOVOSVIT MAS nabídnout 2 varianty od renomovaných dodavatelů – KESSLER a DUPLOMATIC
a celkem nabízí 3 varianty vřeten (základní, univerzální a silové) s upínacími kužely HSK63, HSK100,
CAPTO6 a CAPTO8 a otáčkami 6 500, 10 000 a 12 000
ot/min. Souvisle řízená B-osa je osazena přímými
pohony s torque motory což zajišťuje dosažení špičkových parametrů bez vůlí s vysokou dynamikou
a je zároveň nejlepším řešením pro souvislé obrábění. Pro dosažení teplotní stabilizace je uzel osazen
oběhovým chlazením. Hydraulická brzda zajišťuje
vysokou tuhost a brzdný moment.
Modulární zásobník nástrojů poskytuje dostatečný
komfort a prostor pro maximální nástroje při počtu
pozic od 44 až do 180 ks a dává stroji tak možnost
okamžitého použití a připravenosti pro několik technologií. Rychlou výměnu zajišťuje otočná ruka
a samozřejmostí je automatické měření nástrojů
a jejich korekce v cyklech nástrojovou sondou.
Obrobkové vřeteno má výkon 41/61,5kW a dosahuje
krouticího momentu až 3022Nm, při maximálních otáčkách 2 800 ot/min. Umožňuje velké zatížení až 3 500 kg
s hrotem a obsahuje oddělené pohony pro soustružení
a frézování - samostatnou osu C. Vysoký krouticí
moment zajišťuje silové vřeteno s mechanickou převodovkou, protivřeteno je s možností opce jako funkce
koníku.
Stroje řady MULTICUT je možné osadit Lunetami, které
rozšiřují základní technologické možnosti. Ve standardní nabídce jsou 2 typy - bez výsuvu (osa X ne),
s výsuvem (osa X ano). Lunety jsou NC řízené,
samostředící a stavitelné v ose Z. Spodní hlava má
12 poloh a jsou možné varianty s otvory VDI 50 nebo
CAPTO C6, všechny polohy mohou být naháněné
a disponují výkonem až 16kW s krouticím momentem
až 50 Nm a 3 000 ot/min. Speciálním aparátem je
zásobník vrtacích tyčí spolu s upínačem, který jako
opce umožňuje technologii hlubokého vrtání osových
a mimoosových otvorů. Stroj disponuje vynikajícími
parametry lineárních os pohybu nástroje, umožňující
vysoké rychloposuvy a zrychlení což má ve finále značný vliv na zkrácení nevýrobních časů při přejezdech.
Stroje jsou osazeny řídicím systémem SIEMENS
SINUMERIK 840D Solution Line.
Technologické možnosti stroje pokrývají velmi široké
využití a mezi hlavní technologie patří: vnější soustružení, vnitřní soustružení, vrtání, mimo osé vrtání, frézování, vyvrtávání, frézování vaček, odvalování ozubení,
pětiosé frézování, obrážení, frézování pod úhlem, měření obrobku, hluboké osové a mimoosové vrtání. V montážních halách společnosti KOVOSVIT MAS jsou již
dohotovovány první 3 stroje, které budou v dohledné
době expedovány k prvním zákazníkům. Stroj
MULTICUT 630 tak navazuje na úspěšnou řadu strojů
MULTICUT 500.
Martin Volný
5/2012
TriboTechnika
Prediktivní a proaktivní údržba.
Jak vybrat přístrojovou techniku?
Diagnostik strojů je obdoba doktora pro lidi. Existuje obvodní lékař, odborný
lékař, poliklinika anebo okresní a fakultní nemocnice s určitou úrovní vybavení. Obdobně i u diagnostiků si lze představit samostatného diagnostika, diagnostickou skupinku podniku anebo specializovanou, komplexně vybavenou
diagnostickou firmu. Výsledky obvodního lékaře jsou omezené znalostmi
a přístrojovým vybavením. Okresní nemocnice Vás může přivést na patologii,
naopak fakultní nemocnice přesně určí, co Vás trápí a provede korekci na
nejvyšší úrovni. Diagnostik podniku nemá a nebude mít nikdy znalosti a zkušenosti na tak vysoké úrovni, jak specialista diagnostické firmy, který denně analyzuje desítky různých problémů a má k dispozici veškerou potřebnou techniku. Na druhé straně pro specifické a opakující se problémy strojů, jsou zkušenosti místního diagnostika neocenitelné.
Profesionálně vzdělaní specialisté jsou klíčem úspěšného diagnostického projektu. Samotné
přístroje Vám nikdy nevyřeší Vaše
problémy. Spolehlivě diagnostikovat problémy strojů jsou schopni
pouze specialisté, kteří absolvovali
odborné školení a mají dostatečné
znalosti a praxi. Když nechcete
investovat do specialisty na diagnostiku, zajistěte si externí diagnostiku anebo diagnostiku na
dálku pomocí specializované diagnostické společnosti. Důležité pro
diagnostickou praxi je: u lékaře nežádáme výsledky vyšetření ve
formě zápisu EKG anebo laboratorních hodnot, ale úspěšné léčení
30
pomocí osvědčených metod a léků. I údržbáři chtějí
vědět: jak dlouho ještě může stroj běžet, co je
vadného a co s tím udělat. Pokud těmto strojům
a poruchám diagnostik nerozumí, anebo neumí
odstranit problém, nemá metody a prostředky na
nápravu, není přínosem pro podnik. Je nutno znovu
zdůraznit, že v úspěšném diagnostickém projektu musí mít skupina přehled o všech běžných diagnostických metodách a musí být komplexně vybavena všemi potřebnými prostředky. Bez těchto předpokladů projekt skončí nezdarem.
Základní vybavení diagnostické skupiny v podniku
Nejčastějšími problémy rotačních strojů jsou
nedostatečné mazání a nevyhovující geometrie.
Proto diagnostik musí mít školení a vybavení pro
diagnostiku a nápravu těchto problémů. Je jedno,
jestli je vibro- nebo tribodiagnostik, metody měření
a nápravu musí ovládat na základní úrovni každý
specialista v diagnostickém oboru.
Pro diagnostiku maziv a mazání je nutno
porozumět, jak volit viskozitu, pochopit procesy
oxidace a degradace maziv, znečištění a roli
vody v degradaci maziv. Diagnostici musí absolvovat základní školení o mazivech, procesu degradace a diagnostiky maziv v provozu. Jednoduchá
sestava pro měření viskozity, kyselosti, nečistot
a vody v mazivech je povinnou výbavou pro diagnostické laboratoře podniku. Tyto sady se dají pořídit zhruba za 45 000 Kč. Pojízdná filtrační jednotka,
TriboTechnika
která odstraní znečištění a vodu z oleje, stojí
40-60 000 Kč a měla by být součástí základní výbavy pro odstranění kořenové příčiny předčasných
poškození rotačních strojů. Je to extrémně nutné
pro hydraulické systémy, převodovky, kluzná a valivá ložiska. Pro odstranění druhé nejčastější kořenové příčiny poškození je nutno vybavit diagnostickou skupinu lasery pro ustavení geometrie
strojů. Základní školení pro ustavování strojů
musí absolvovat všichni členové diagnostické skupiny. Jednoduché soupravy na ustavování řemenic
(15-30 000 Kč) a spojek (125-250 000
Kč) a přesné nerezové podložky (20-100 Kč) jsou
základní povinnou výbavou pro odstranění druhé
nejčastější kořenové příčiny poruch.
Nejčastější příčinou poškození ložisek je
nedostatečné mazání. Zjistit aktuální stav mazání v ložiscích a zabránit poškození umožňuje měření ultrazvuku a teploty. V základní výbavě diagnostické skupiny musí být jednoduchý ultrazvukový
přístroj / stetoskop (10-30 000 Kč) a dotykový i bezdotykový teploměr (2-10 000 Kč). Pro diagnostiku
elektronických problémů doporučujeme pořídit
jednoduchou termokameru (30-50 000 Kč).
Další příčinou poškození rotačních strojů jsou
nadměrné síly, rezonance a vůle. Při výskytu
těchto příčin vznikají velké vibrace, které způsobí
přerušení mazacího filmu a výrazné zkrácení životnosti stroje a jeho částí. Po překročení povolených
mezí platí, že dvojnásobně větší vibrace zkrátí
životnost na jednu osminu. Prakticky to znamená,
že životnost stroje ze 3-5 let zkrátíme na 8-12
měsíců. Pro diagnostiku vibrací při podnikové diagnostice je nutno mít minimálně přístroj na měření
celkové hodnoty vibrací dle ČSN (10-24 000 Kč). Je
nutno zdůraznit, že je absolutní nutností
absolvovat školení.
Pro systematickou práci je nutné provádět měření
pravidelně, archivovat výsledky a sledovat trendy v jednoduchém SW (1-10 000 Kč). Velmi
důležitou částí systému je mít možnost externího
servisu pro analýzu problémů, které podnikový
diagnostici nejsou schopni vyřešit. Je to obdobné,
jako když Vás obvodní lékař pošle na odborné
vyšetření ke specialistovi. Je možné si uzavřít servisní kontrakt anebo konzultaci pro jednotlivé
případy. Jedná se především o problémy strojů,
které jsou důležité z hlediska výroby. Ceny se pohybují mezi 350-1000 Kč/hod. Jednou za rok je třeba
poslat vzorky z velkých olejových nádrží na analýzu do laboratoře. Cena pro komplexní analýzu
vzorků je kolem 1200 Kč. Jednou z důležitých
povinností diagnostika je účast na školeních a konferencích, kterých součástí jsou i odborné konzultace a řešení různých problémů jednotlivých
výrobních procesů . V tomto volném procesu
vzdělávání diagnostici mohou odborně růst a tím
i následně přinášejí výrobním jednotkám a provozům ušetřené finanční prostředky. Dle IBM platí
pro podnik, že deset centů vložených do vzdělávání přinese jeden dolar.
Diagnostika na dálku
Je na zvážení, jestli zavedete podnikovou
diagnostiku, anebo ji koupíte outsorcingově.
V současnosti se nabízí diagnostika na dálku.
Místo toho, aby specialisté externí firmy jezdili na
měření, instalují Vám na Vašem zařízení měřící systém snímačů a přístrojů, které pomocí dálkového
přenosu dat provádí diagnostiku jednotlivých
problémů . Další možností je zapůjčení přenosného sběrače dat a následný sběr diagnostických
dat Vašimi údržbáři / provozáky. Tyto naměřené
hodnoty se přenesou na server externí diagnostické firmy. Vaši údržbáři / provozáci mohou nahlédnout do aktuálního stavu strojů přes dálkovou
linku. Výhodou této diagnostiky na dálku je, že
odpadnou veškeré náklady na investice, nemusíte
mít svoje odborníky a máte přístup ke špičkovým
expertním diagnostickým analýzám. Platíte
měsíční paušál (200-500 Kč /stroj). Některé firmy
chtějí zaplatit i cenu přístrojů. Tento systém se
velmi dobře uplatňuje při zavádění diagnostiky ve
výrobních závodech kde ještě není dostatečně
vyškolen personál odborné skupiny diagnostiky .
Pokročilé vybavení diagnostických skupin
Špičkovou diagnostickou skupinu můžeme vybavit prostředky v hodnotě několika milionů Kč. Platí
ale pravidlo, že není všechno zlato, co se třpytí.
Někdy platíte jen za jméno. Je třeba volit uváženě.
Vedení bude velmi důkladně chtít vracet všechny
investice v podobě úspor.
Můžete koupit olejovou laboratoř za několik milionů a návratnost bude v nekonečnu. Možná je
lepším řešením jednoduchá analyzační sada a analýza v externí laboratoři při problémech. Dávejte
pozor na analýzu zdarma od dodavatele filtrace
anebo olejů. Výsledek je velmi často: „potřebná filtrace nebo výměna oleje“. Tyto organizace mají
konflikt zájmu. Prodávají filtrace a olej, ne diagnostiku. Místo filtračního vozíku za několik set tisíc
korun Vám skvěle poslouží filtrační jednotka za
desítky tisíc. Výsledky dávají stejné.
31
5/2012
5/2012
TriboTechnika
Termokamery za několik milionů jsou skvělými
investicemi, ale potřebujete využívat všechny
jejich pokročilé funkce? Není lepší vybavit každou
skupinu jednoduchou kamerou za několik desetitisíců, s návratností investice za týdny?
Vibrodiagnostický systém pro pokročilé se skládá
z měřícího přístroje a SW. Školení v rozsahu několika týdnů a praxe několik let, jsou klíčovými předpoklady úspěšných diagnostických předpovědí.
Pro úspěšný projekt prediktivní údržby je nutno do
až 12%. V závislosti na typu zařízení, na přístupu
reaktivní údržby a na materiálních podmínkách se
dá dosáhnout úspory 30% až 40%. Ukazují také
následující průměrné úspory v průmyslu po zahájení funkčního programu prediktivní údržby:
návratnost investice: 10krát,
snížení nákladů na údržbu: 25 % až 30 %,
snížení počtu poruch: 70 % až 75 %,
snížení prostojů: 35 % až 45 %,
zvýšení výroby: 20 % až 25 %.
Výhody prediktivní údržby
Poskytuje zvýšenou provozní životnost a dostupnost komponentů.
Umožňuje preventivní nápravná opatření.
Odrazí se ve snížení prostojů zařízení nebo procesu.
Snižuje náklady na náhradní díly a práci.
Poskytuje lepší kvalitu výrobku.
Zlepšuje bezpečnost pracovníků a životního prostředí.
Zvyšuje pracovní morálku zaměstnanců.
Zvyšuje úspory energie.
Odrazí se v odhadovaných 8 % až 12 % úspor
nákladů, které mohou vyplynout z programu prediktivní údržby.
projektu zahrnout co nejvíce strojů. Je otázkou, jestli koupit přístroj, který váží několik kg (a budete ho
denně mít na rukách a tahat po strojích), anebo
kompaktní sběrač měření, který se Vám vejde do
kapsy a váží 200g. Výdrž baterií je klíčová. Nabíjet
baterii dvakrát za den, nebo nám vydrží několik dní.
Uvědomte si, že výrobci udávají výdrž nových baterií, která rychle klesá. Tyto vibrodiagnostické systémy se dají pořídit od 100 000 Kč do 1 000 000 Kč. Ne
vždy nejdražší je nejlepší. Požádejte několik nezávislých expertů o zhodnocení.
Výstupy pro plánování údržby
Používání programu prediktivní údržby poskytuje
mnoho výhod. Dobře řízený program prediktivní
údržby vyloučí katastrofální selhání zařízení.
Zaměstnanci mohou naplánovat činnosti údržby
pro minimalizaci nebo odstranění přesčasových
nákladů. Dále mohou být minimalizovány skladové
zásoby, protože díly nebo zařízení na podporu předpokládaných nároků údržby nebude nutné objednat předem. Zařízení bude provozováno na optimální úrovni, čímž se ušetří náklady na energii
a zvýší se spolehlivost zařízení.
Průzkumy odhadují, že správně fungující program
prediktivní údržby může zajistit úspory ve výši 8 %
32
Nevýhody
Zvýšení investic do přístrojů.
Zvýšení investic do vzdělávání zaměstnanců.
Řízení vidí snadný potenciál úspor.
Prvotní náklady na zavedení programu prediktivní
údržby mohou být vysoké. Velká část zařízení vyžaduje výdaje přesahující milion korun. Proškolení
personálu závodu v oblasti efektivního využití technologií a postupů prediktivní údržby znamená
další značné finanční výdaje. Začátek programu prediktivní údržby vyžaduje pochopení potřeb podnikové prediktivní údržby a kroky, které je třeba podniknout. Aby to fungovalo, je také nezbytné mít
absolutní podporu jak vedení, tak i veškerého personálu a celé organizace podniku.
Problémy prediktivní údržby
Výzkumy ukazují, že po pěti letech lze pouze 23 %
projektů prediktivní údržby označit jako úspěšné.
Chyby se týkají:
- oblasti lidského faktoru,
- nevhodných informačních toků,
- nevhodně zvolených technologií,
- nevhodného začlenění do procesů podniku.
V podnicích je pro personál údržby a provozu
organizace mnoho zdrojů informací o stavu zařízení
a dostupnosti výroby. Dva z nejčastěji používaných
zdrojů informací jsou plánované inspekce strojního
zařízení a sledování stavu strojů.
Ve většině případů byly pravidelné inspekce strojů řízeny pomocí podnikového systému řízení údržby (CMMS)
a v mnoha případech je provádí provozní zaměstnanci.
Zpětná vazba těchto inspekcí se používá pro plánování
oprav, změn, mazání, čištění a dalších prací.
Bohužel zaměstnanci podniku (nebo externí dodavatelé), kteří provádějí monitoring stavu procesů v rámci
podniku, mají často komplikovaný přístup k těmto
informacím. Skupiny spolehlivosti používající technologii sledování stavu, jako je vibrační analýza, analýza
olejů, termografie atd., jsou izolovány od často klíčových údajů získaných na základě pravidelných inspekcí.
Naopak personál zapojený do údržbářských inspekcí
a oprav má často nízkou úroveň informovanosti o rozsahu dostupných informací z procesů monitorování stavu.
Bohužel u nás vedení podniků ještě plně nepochopilo
význam a možné dopady predikce a proaktivity
v údržbě. Špatné chápání možných úspor je další brzdou při schválení projektu. Je nutno si uvědomit, že prediktivní a proaktivní údržba není jen o šetření materiálem, ale především o snížení počtu odstávek a prodloužení životnosti.
Obrovským problémem v našich podnicích je podceňování znalostí. Mnoho neúspěšných projektů bylo
založeno na nesprávných metodách. Koupě přístrojů
ještě neznamená zavedení diagnostiky. Bez adekvátního vzdělání je diagnostik pouhým měřičem. Většina projektů diagnostiky v našich krajích neuspěje právě proto,
že pracovníci a střední management nejsou odborně
proškoleni. Firemní školení jsou velmi často orientována jen na obsluhu přístrojů a pracovníci nejsou schopni
analyzovat a interpretovat naměřená data. Jejich informace pro vedení nejsou dostatečné a často ani nevystihují celkový stav stroje.
Pokud diagnostici zůstanou u vydávání nekonečných
zpráv a tyto informace jsou pro rozhodování nedostatečné, je to neúspěch. Propojení systému řízení údržby
s diagnostikou bude v budoucnosti klíčovým faktorem
úspěšnosti projektu.
Plánování údržby pouze na základě havárií a prevence
je minulostí. Je nutno řídit se dle skutečného stavu,
který musí aktuálně zhodnotit a srozumitelně podat
diagnostici, tribotechnici a inspektoři strojů, jelikož
jejich hodnocení poslouží jako vstupní data pro plánování. Vizualizace a sdílení dat v síti musí být samozřejmostí.
RNDr. Ondřej Valent, CSc., CMMS, s.r.o.
Analýzační kufřík pro
olejové náplně
u stroje:
- měření viskozity,
nečistot a tvaru částic,
obsahu vody,
čísla kyselosti
detergentně disperzantních vlastností,
a tvrdých kalů nerozpustných v hexanu
- Přístroje na zjištění stavu mazání
- SW pro tribotechnickou analýzu
a mazací plány (Win XP)
- Odběrové místa MINIMES,
super čisté lahvičky, odsávačky
- Filtrační jednotky olejových nádrží
- Dýchací a olejové filtry
- Automatické maznice, odkalovací
nádobky, mazací technika
CMMS, s. r. o.
Zbraslavská 22/49
Malá Chuchle
159 00 Praha 5
cmms@cmms.cz
www.cmms.cz
5/2012
TriboTechnika
Jaké bude mazání v 21. století?
Suché a kombinované
Suché mazání? Jak může být něco suché a zároveň namazané? A co teprve kombinované
mazání? Co se s čím kombinuje? To jsou otázky, na které si odpovíme v následujících řádcích.
Přestože první desetiletí 21. století máme již za
sebou a tzv. nasucho a kombinovaně se mazalo již
v minulém století, ne každému jsou tyto pojmy
zcela známé. Nejprve se zaměříme na tzv. suché
mazání, které se čím dál tím více používá u aplikací,
Seznam výhod kluzných laků je poměrně dlouhý,
mezi ty nejzajímavější přednosti patří např. to že,
často nahrazují brynýrování, chromování, zinkování, černění nebo kadmiování; nepodléhají změnám vlhkosti; nemají bod skápnutí; po nanesení
jsou nehořlavé, suché a nevážou na sebe prach
a nečistoty; umožňují přesné a rovnoměrné rozvrstvení v závislosti na drsnosti povrchu materiálu; odolávají různým typům záření; jsou vhodné
i do prostředí vakua; vydrží až 450 °C; neodpařují
se a neoxidují, proto poskytují celoživotnostní
mazání; atd.
I ten nejlepší mazací tuk nebo pasta se může jednoho dne vymačkat, a přestat tak plnit svojí funkci,
a protože existuje celá řada aplikací, u kterých je
prakticky nemožné mazání obnovovat, používáme tzv. kombinované mazání. Na obě nebo ales-
kde běžná maziva v podobě mazacích tuků, past
nebo olejů selhávají. Mluvíme-li o suchém mazání,
máme na mysli nejčastěji použití tzv. kluzných
laků. Kluzné laky se nanášejí na plochy různých
materiálů, nejčastěji však kovů, za účelem zlepšení
kluznosti styčných ploch. Některé typy kluzných
laků poskytují i protikorozní ochranu. Hlavním
mazacím elementem je zde nejčastěji sulfid
molybdeničitý (dříve známý pod názvem sirník
molybdeničitý), grafit, teflon případně syntetické
částice. Využití kluzných laků je velice široké,
setkat se s nimi můžeme prakticky na každém
kroku, nalezneme je např. v automobilech na písDetail závitu použitého šroubu s již zaleštěným kluzným
tech, pístních kroužcích, v automobilových zámlakem na funkčních plochách
cích, v mechanismech bezpečnostních pásů atd.
poň jednu, zpravidla tu více zatíženou třecí plochu,
Ostatně, kluzným lakům vděčíme za to, že po koupi
naneseme většinou za tepla vytvrzující kluzný lak,
nového automobilu s ním můžeme ihned jezdit
na který následně aplikujeme plastické mazivo. To
maximální povolenou rychlostí a již nevidíme na
je v kostce princip kombinovaného mazání.
zadních okénkách u nových vozů cedulky s nápiNejvíce typů kluzných laků pro průmyslové využití
sem „v záběhu“, tak jako tomu bylo ještě na počátmá již několik desetiletí brand Molykote® z koncerku 60. let. Je to dané tím, že díly, které se o sebe
nu Dow Corning, který nabízí mimo jiné ucelený
musely tzv. zaběhnout, jsou dnes povlakovány
sortiment všech typů průmyslových maziv, díky
kluznými laky, které potřebu záběhu významně
kterým, je již přes 60 let jasným leaderem nejenom
minimalizovali. Za zmínku stojí i fakt, že např. v přev oblasti kluzných laků, ale i v oblasti průmyslovodovkách dojde, po aplikaci kluzných laků,
vých mazacích tuků a past. Českou verzi katalogu
ke snížení nejenom tření a tím i opotřebení, ale
Molykote si můžete zdarma stáhnout na stránkách
i ke snížení hlučnosti, a to až o 1/6.
distributora Molykote® pro ČR: www.ulbrich.cz.
Více informací o výrobcích Molykote naleznete na stránkách www.molykote.cz.
34
5/2011
TriboTechnika
Kalení litiny výkonovými
diodovými lasery
Z hlediska mechanických vlastností poskytuje litina podobně jako ocel široké spektrum
pevnosti v kombinaci s dobrou houževnatostí, schopností tlumit rázy a vibrace. Kluzné
vlastnosti povrchu jsou vyhledávanou předností, odolnost povrchu proti otěru lze ještě zlepšit povrchovým kalením. Povrchové kalení prodlužuje kontaktní únavu, prakticky zdvojnásobuje otěruvzdornost. Při kalení laserovým paprskem lze dosáhnout tvrdostí nad 65HRC
bez vzniku povrchových trhlin.
Pro řadu aplikací je litina nenahraditelný materiál díky cenové
dostupnosti, dobrým licím vlastnostem i snadnému opracování.
Příkladem mohou být formy pro
lisování plechů v automobilovém
Pozývame Vás do naší
expozice na MSV Brno:
Pavilón B, stánek 057
průmyslu. Ročně každý ze 120
nových modelů aut potřebuje pro
výrobu plechových dílů karoserie
zhruba 700 forem. Aby relativně
drahá forma vyrobila dostatečný
počet výlisků, je třeba maximalizovat její životnost, především v nejvíce namáhaných místech, jako
jsou rádiusy na hranách a přidržo-
vacích brzdách, ostřihovací a lemovací hrany nebo celé dělící roviny.
Také při stavbě obráběcích strojů
je množství dílů vyráběno z litiny,
jejichž kluzné a pojezdové plochy
jsou pro zvýšení životnosti povrchově kaleny. Dala by se jmenovat
36
řada dalších odlitků kladek, kol, vahadel, jejichž
povrch je lokálně extrémně namáhán.
Při úvahách o povrchovém kalení není podstatné,
zda mluvíme o litině šedé nebo tvárné, ale o tom,
jakou má matrici. Pokud je matrice perlitická, pak
obsahuje kolem 0,8% uhlíku (tedy podobně jako
cementovaná vrstva) a vytvrzení bude maximální,
naměřené tvrdosti jsou nad 65HRC. To vysvětluje
zmíněnou vysokou otěruvzdornost. Únavová životnost je dobrá díky velmi jemné mikrostruktuře martenzitu. Obecně není kalení litinových povrchů jednoduché kvůli heterogenitě a hrubozrnnosti litého
materiálu, zvláště u hmotných odlitků. Důležitá je
volba kalící teploty, protože má výrazný vliv na
strukturu a vlastnosti. Především nárůst zbytkového austenitu dokáže snížit výslednou tvrdost.
Oproti tomu ale dochází k rozpouštění měkkých grafitických nodulí či lupínků a jejich transformaci na
martenzit nebo ledeburit, část uhlíku obohacuje nejbližší okolí a stabilizuje právě austenit. Vzniká tak
vlastně kompozitní materiál s výjimečnými vlastnostmi: velmi tvrdý (odolávající vniknutí cizích
těles) díky karbidickému eutektiku, zároveň s dobrými kluznými vlastnostmi přítomného grafitu,
pevný díky martenzitické struktuře, houževnatý
díky podílu zbytkového austenitu. Připomeňme
ještě, že se jedná o materiál levný (neobsahuje
drahé legury), zpracovaný relativně levným zpracováním – povrchovým kalením.
Jak bylo zmíněno, vysoká tvrdost je v řadě případů
požadována jen lokálně a na povrchu. Objemové
kalení nebo cementace mnohatunových dílů jsou
nákladné a časově náročné procesy. V některých
případech se používá navařování, ale jak mohou
potvrdit mnozí svářeči, je provázeno řadou komplikací, předehřevem počínaje a praskáním konče.
Povrchové kalení si tak zachovává svoji důležitost
svojí jednoduchostí a cenou. Přesto třeba při
indukčním kalení dlouhých dílů obráběcích strojů
TriboTechnika
dochází k takovým deformacím, že ho nahradilo
pracné a zdlouhavé obkládání. Na namáhaný
povrch je přilepena nebo přišroubována kalená
ocelová lišta. To zase není dobrá volba pro tvarově
složité formy. Novou alternativu v takových případech přineslo kalení laserovým paprskem. Při vyso-
i struktura, prokazatelně jemnější martenzitické
struktury jsou méně náchylné ke vzniku trhlin.
Proto se s novými aplikacemi laserů setkáváme
častěji nejen v časopisech, ale hlavně ve výrobě.
Příspěvek je ukázkou kombinace mnoho desítek
let používaného materiálu, jakým je litina a nové
technologie laserového kalení. Výsledkem je dosažení lepších vlastností výrobků s menší pracností
a zkrácením potřebného výrobního času.
Dr. Stanislav Němeček, MATEX PM, s.r.o.
english abstract
kých rychlostech ohřevu laserem v řádu 1 000 °C za
vteřinu a současně špatné tepelné vodivosti probíhá austenitizace pomalu a tedy do menší hloubky než třeba u ocelí, běžně do jednoho milimetru.
To je asi hlavní nevýhoda laseru a cena za menší
deformace a také za lepší stav povrchu po kalení. Oproti indukčnímu kalení nedojde k „vypálení“
grafitu a povrch si zachovává své kluzné vlastnosti.
Přídavky na opracování povrchu tak mohou být
minimální, v některých případech se dokonce již
konečné opracování ani neprovádí. Při kalení laserem je nejpřínosnější, že nedochází ke vzniku povrchových trhlin. Asi každý zná příklad, kdy při tepelném zpracování došlo ke vzniku povrchových
trhlin a umí si představit termíny dodání nového
odlitku. Tepelné zpracování je jednou z posledních
operací, takže tento typ zmetkovitosti se výrazně
prodražuje. Důvodů, proč je laser k povrchu šetrnější než indukce (nebo dokonce plamen) je několik. Předně se jedná o proces robotizovaný, kde je
teplota řízena pyrometrem a udržována s přesností několika stupňů. Výsledkem je rovnoměrná
hloubka kalení i povrchová tvrdost, samozřejmě
s ohledem na homogenitu struktury. Indukční kalení tvarových ploch běžných u forem je závislé na
rovnoměrnosti pohybu induktoru a jeho konstantní vzdálenosti od povrchu, jinými slovy od
zkušenosti pracovníka. Nemalou roli hraje i způsob ochlazování. Po indukčním kalení následuje
na nejteplejší místo, tj. kalený povrch vodní sprcha, takže vzniká největší možné pnutí. Oproti
tomu je po kalení laserem teplo odváděno vedením do materiálu, teplotní gradient klesá postupně od přechodové oblasti k povrchu. Roli hraje
Laser surface hardening of cast iron is not trivial
due to heterogeneity and coarse-grained microstructure, especially in massive castings. Yet it is
hardening heavy molds for the automotive
industry is an interesting and popular applications. The paper summarizes the findings collected
during several years of study of structure and surface properties in MATEX PM company. Transformation changes are described in the vicinity of
graphite including formation and martensitic and
carbide phases, leading to hardness over 65 HRC
and excellent abrasion resistance in the production of body parts in the automotive industry.
37
5/2011
5/2012
TriboTechnika
Hydraulika na železnici vyžaduje
stoprocentní spolehlivost
U složitých komplexních technických zařízení, jako jsou dopravní prostředky
(v hromadné dopravě zvláště) záleží na bezchybné funkci každé součástky či
modulu. Speciálně u těch, které obsahují pohyblivé, silně namáhané součásti. K typickým příkladům patří pohonné systémy, jež pro české a slovenské
výrobce železniční techniky dodává firma Chvalis.
Již více jak 10 let naše společnost
intenzivně spolupracuje s předními českými a slovenskými výrobci
Budova školicího střediska CHVALIS, s. r. o. v Hoštce
kolejových vozidel na návrzích
a následných dodávkách hydraulických systémů pro pohon pomocných pohonů motorových
vozů a lokomotiv primárně
poháněných spalovacím
motorem. Pomocnými pohony se rozumí pohon pístového nebo lamelového
kompresoru pro výrobu centrálního stlačeného vzduchu, pohon ventilátoru chlazení spalovacího motoru
a také velmi sofistikovaný
pohon elektrického alternátoru pro výrobu elektrické energie 3 x 400 V / 50 Hz.
38
Hydraulické pohony: kompaktní, výkonné a spolehlivé řešení
Velkou přednosti hydraulických pohonů, při zachování požadovaných teplotních rozsahů mobilního
celoročního provozu, je možnost v malém zástavbovém prostoru využít velmi masivní výkonový
potenciál hydraulických pístových axiálních motorů, řádově v desítkách KW, v širokém rozsahu otáček
a krouticích momentů a to nezávisle na otáčkách
vlastního primárního spalovacího motoru, který
pohání hydraulické čerpadlo/hydrogenerátor –
zubový, axiální pístový nebo regulační/jako zdroj
hydraulické energie. Tato výhoda hydrauliky, na
malém prostoru koncentrovat velké množství energie, je velmi dobře přijímána a oceňována konstruktéry lokomotiv a motorových vozů, kteří jsou denně
vystaveni kontinuálnímu tlaku při řešení prostorových dispozic lokomotivy nebo motorového vozu,
kdy mnohdy jiná, než hydraulická koncepce pohonu je z prostorových důvodů nepoužitelná.
Vítězný souboj o důvěru konstruktérů
Počáteční nedůvěra konstruktérů i některých
zákazníků k hydraulice, a k hydrostatickým pohonům obecně, (povětšinou plynoucí z „předlistopadové éry“, kdy většinou platilo povědomí, že
Pohled na kompletní obvod pohonu stlačeného vzduchu, chlazení ventilátoru a pohonu
elektrického alternátoru
„hydraulika teče“), byla po krátké době překonána.
Bylo to především díky použití velmi kvalitního
a spolehlivého hydraulického šroubení Parker
ERMETO – včetně hadicových montáží a rozvodů,
kdy při dodržení předepsané technologie montá-
Konference
Využití laserů
v průmyslu 2013
Pro zájemce o hlubší znalosti působení laserů
na materiál připravujeme workshop a 3. ročník mezinárodní konference „Využití laserů
v průmyslu“, které se uskuteční ve dnech
18.-20.3.2013 v Plzni. Bližší informace,
přihlášky, termíny a kontakty najdete na
www.matexpm.com nebo www.laserarc.cz.
že je zaručena 100 % spolehlivost a těsnost proti
jakýmkoli únikům. Rovněž kvalita hydraulických
komponentů Parker Hannifin, jako jsou čerpadla,
hydromotory a ventily, které výhradně používáme
v našich obvodech od tohoto celosvětově uznávaného výrobce s více než 80letou tradicí výroby
v tomto segmentu, zaručuje vysokou životnost
a spolehlivost celé sestavy pohonu, která je pro
provoz železničních vozidel nezbytná.
Dodávkou to nekončí
Pro zajištění vysoké profesní kvality a růstu našich
servisních mechaniků, kteří zabezpečují zákazníky
požadovaný nepřetržitý záruční a pozáruční servis
pro dodané hydraulické systémy kolejových vozidel, využíváme naše vlastní Vzdělávací školicí středisko, vybudované za podpory dotačních programů EU a certifikované též společností Parker
Hannifin Corp. Kromě školení vlastních zaměstnanců zde nabízíme odborně zaměřené školení
pro naše zákazníky, pracovníky údržby společností, kteří vlastní a provozuji motorové vozy a lokomotivy. Navíc nabízíme i možnost tato odborná
školení provádět přímo u zákazníka v jeho prostorách, a na jím provozovaném kolejovém vozidle.
Pevně věřím, že hydraulické systémy, díky svým
výhodám a kvalitám, budou i nadále tou nejlepší
volbou pro řešení problematiky pomocných pohonů motorových vozů a lokomotiv.
Milan Chvalina,
CHVALIS, s. r. o.
Workshop je zaměřen na širokou technickou
veřejnost, budou na něm vysvětleny principy
laserového kalení, svařování a navařování
vrstev, porovnání s konvenčními technologiemi, struktura a vlastnosti zpracovaných
materiálů, aplikace apod. Na konferenci
budou prezentovány výsledky aktuálních
výsledků výzkumu a vývoje v této oblasti, prezentované předními odborníky nejen z Čech,
ale i zahraničí.
Úprava povrchu pomocí Openair®- plasma technologie
PLASMA
čistí
PŘED
tiskem
NA
plastech
aktivuje
lepením
skle
povlakuje
vypěňováním
kovu
5/2012
TriboTechnika
Příklady aplikací
Předúprava
Předúprava izolačních
izolačních panelů
panelů před
před lakováním
lakováním
Předúprava
Předúpravaplasmou
plasmoupři
přidvoukomponentním
dvoukomponentnímvstřikování
vstřikování
Aktivace povrchu plastů před lakováním
Aplikace plazmy před lepením kartonových krabiček
Aktivace profilů z EPDM před lakováním nebo flokováním
Předúprava metalizovaných (Al) fólií atmosferickou plazmou
Ing. Jiří Lonský – LONTECH
533 22 Býšť 34 (okres Pardubice)
Tel. /Fax: 466 989 560, Tel.: 603 471 086
E-mail: lontech@lontech.cz
www.lontech.cz, www.staticka-elektrina.cz,
www.iontech.cz
42
39 LET TRADICE = ZÁRUKA KVALITY
Zdeňka JELÍNKOVÁ - PPK
si Vás dovoluje pozvat na
39. konferenci s mezinárodní účastí
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ
POVRCHOVÝCH ÚPRAV
13. - 14. března 2013 v hotelu Pyramida v Praze,
spolu s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav,
Asociací českých a slovenských zinkoven, Asociací výrobců nátěrových
hmot ČR, zástupci ministerstev, vědecko-výzkumných ústavů, vysokých
škol, státních a veřejnoprávních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.
Na programu konference v oboru povrchových úprav s nejstarší tradicí
v ČR je výklad nových právních předpisů, informace o progresivních technologiích v lakovnách, galvanizovnách, zinkovnách od předúprav po konečné
povrchové úpravy různých materiálů, nátěrových hmotách. Pozornost je také
věnována problematice provozu, emisím, odpadům, hygieně a bezpečnosti
práce, projektování povrchových úprav aj. Součástí programu je exkurze na
pracoviště povrchových úprav.
Konference přináší novinky z legislativy a oboru povrchových úprav formou
školení. Přednášky, prezentace, informace o službách jsou shrnuty ve sborníku.
Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, galvanizoven a zinkoven, konstruktéry, projektanty, technology povrchových
úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu,
odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot,
požární a bezpečnostní techniky, inspektorátů ŽP, odborných škol a další.
Vysoká účast je výhodnou příležitostí k prezentaci firem formou: přednášky vystoupení zástupce firmy, propagační a obchodní činností u vyhrazeného
stolu, inzercí ve sborníku.
Informace u pořadatele:
PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK
Korunní 67, 130 00 Praha 3,
Tel./fax.: 00420 224 256 668;
E-mail: JelinkovaZdenka@seznam.cz
www.jelinkovazdenka.euweb.cz
5/2012
TriboTechnika
Prísada do oleja Militec-1
Firma anthill.sk s.r.o. od svojho vzniku sprístupňuje a implementuje nové progresívne technológie v ošetrovaní klzných plôch spaľovacích motorov, strojov, zariadení a ostatných
mechanizmov, kde je potrebné čo najúčinnejšie eliminovať vzájomné trenie kovových dielov, ku ktorému pri ich činnosti dochádza.
Militec-1 je plne syntetický produkt s charakteristickou molekulárnou štruktúrou. Vyznačuje sa
vysokou tepelnou a chemickou stabilitou. Viaže sa s molekulárnou
štruktúrou horných vrstiev kovu
pri pomoci chemickej reakcii, ktorá
je podporovaná emisiou tepla vyvinutého trením. Vzniká tak významná molekulárna väzba medzi
MILITECom-1 a kovom. Výsledkom
je vyrovnaný povrch kovovej
súčiastky, ktorý je veľmi odolný
proti negatívnym vplyvom spojeným s trením súčiastok. Takto
ošetrený, resp. zušľachtený povrch
kovu je odolný voči korózii.
MILITEC-1 neobsahuje žiadne PTFE
(teflony), kovy, fluóry, zinky, disulfidy, meď, grafit, atď., a rovnako
neobsahuje žiadne chlórované
parafíny a rozpúšťadlá. MILITEC-1
je bezpečný, netoxický, nehorľavý
mikálie, uvedené na liste vlády USA pod číslom
40CRF sekcie 261. Nemení elasticitu kovov a pôsobí
na báze syntetických derivátov uhľovodíkov, vyznačuje sa vysokou molekulárnou hmotnosťou. Je
významným antioxidantom.
Pri jeho aplikácii dochádza k zušľachťovaniu trecích
plôch stien kovu. Nezanáša olejové mazacie kanály
ani olejové filtre. Zmiešaním s mazacími olejmi všetkých druhov vytvára v horných vrstvách kovu
zušľachtenú vrstvu, ktorá odoláva veľkému mechanickému zaťaženiu a vysokej teplote. Pri chladných
štartoch motorov významne znižuje trenie pred
nábehom mazadiel. Pri aplikácii dochádza okamžite k mikromolekulárnej väzbe s kovom, a tým ihneď
chráni všetky trecie plochy. Pôsobí teda bezprostredne po aplikácii.
produkt, ktorý neohrozuje životné prostredie ani užívateľa. Neobsahuje žiadne nebezpečné che-
44
Ako sa vráti investícia vložená do MILITECu-1?
Často sa stáva, že deklarované vlastnosti
„podobných“ produktov, určených na eliminovanie
trenia kovových dielov, sú klamlivé (výsledky jednania FTC – Federálna obchodná komisia USA).
Vedľajšie účinky mnohých „zázračných aditív“,
výrobcovia ani predajcovia skoro vôbec neuvádza-
TriboTechnika
jú, o to sú dôsledky po ich aplikácií závažnejšie.
Výrobky obsahujúce chlórové parafíny, teflónové,
sulfomolybdénové, organokovové a iné prísady
a uvoľňujúce sa častice, poškodzujú motor aj životné prostredie.
Celkom odlišný a originálny prístup k problému
zníženia trenia kovových dielov, zvolila americká
firma MILITEC CORPORATION, ktorú firma anthill
concept, na území Slovenskej republiky zastupuje.
Táto spoločnosť vyvinula prostriedok, ktorý neovplivňuje aditiváciu a vyskozitu mazív, ale pôsobí
motorov a zariadení, znížení nákladov na údržbu,
znížení spotreby olejov a pohonných hmôt o 6 - 11
% a v znížení vibrácií a hlučnosti o 2,5 až 4 dB.
Znižuje účinky korózie, uhlíka a nanášania olova
v zbraniach, zvyšuje hlavňovú rýchlosť strely,
a tým i presnosť streľby a rentabilitu výcviku vojsk.
Inými slovami, obstarávacia cena MILITECu-1 v porovnaní s úžitkovými vlastnosťami a prínosom pre
prevádzkovú spoľahlivosť v náročných podmienkach je celkovo ekonomicky málo podstatná.
Tabuľky úspor sú rozdelené na 6 a 9 % úspor PHM
Orientačná cenová kalkulácia úspor po aplikácii prípravku MILITEC-1 je uvedená v tabuľkách:
Cena pohonných hmôt 1,070 €/l
Ceny PHM sú orientačné
Spotreba Úspora 1 000 km 20 000 km 100 000 km
Náklady
v€
Úspora €/
5 áut
1 auto
10 áut
7 l/100 km 6 %
4,5
90
-
26
64
320
640
7 l/100 km 6 %
4,5
-
450
130
320
1 600
3 200
7 l/100 km 9 %
6,74
134,8
-
26
108,8
544
1 088
7 l/100 km 9 %
6,74
-
674
130
544
2 720
5 440
Cena pohonných hmôt 1,070 €/l
Ceny PHM sú orientačné
Náklady Úspora €/
5 áut
v€
1 auto
10 áut
-
26
102,4
512
1 024
Spotreba Úspora 1 000 km 20 000 km 100 000 km
10 l/100 km 6 %
6,42
128,4
10 l/100 km 6 %
6,42
-
642
130
512
2 560
5 120
10 l/100 km 9 %
9,63
192,6
-
26
166,6
830
1 666
10 l/100 km 9 %
9,63
-
963
130
833
4 165
8 333
Ceny sú uvádzané vrátane DPH
priamo na kovové plochy chemickou reakciou.
Výsledkom je významné zníženie trenia, čo je ekonomicky rentabilné a žiadúce. Vlastnosti prípravku
MILITEC-1, boli testované a potvrdené Ústavem
paliv a maziv, a.s. Praha. Túto novú technológiu
v ošetrovaní klzných plôch môžeme právom a bez
nadsadzovania považovať za prelom v technike
mazania. Dôkazom sú zvýšené ekonomiky prevádzky a životnosti takto ošetrovaných zariadení
a spokojnosť užívateľov MILITEC-1.
Kalkulácia úspor
Ekonomický prínos MILITECu-1 je výrazný.
Prejavuje sa v podstatnom predĺžení životnosti
po najazdení 1 000 km, 20 000 km, 100 000 km +
náklady spojené s aplikáciou Militecu-1 + konečná
ušetrená čiastka za 1 automobil, 5 a 10 vozidiel.
Text: Radoslav Dudáš
anthill.sk s.r.o.
Kuzmányho 4235/4,
05801 POPRAD
+421 908 731 731
anthill@anthill.sk
www.militec.sk
45
5/2012
5/2012
TriboTechnika
Kaly a úsady
v olejových systémech
Článek se zabývá zásadami oxidace průmyslových mazacích olejů a tvorbou oxidačních
produktů, které se mohou projevovat jako měkké kaly v oleji nebo tvrdé pryskyřičnaté
nánosy na tepelně exponovaných místech mazaného systému. Jsou vysvětleny důvody,
které vedou k tvorbě nerozpustných produktů oxidace. Důležitý v tomto ohledu je charakter základového oleje, teplota oleje, rozsah oxidace a přítomnost vody v oleji. Z praxe jsou
uvedeny a fotograficky zdokumentovány případy více či méně havarijních situací způsobených rozsáhlým oxidačním napadením mazacích, většinou kompresorových, olejů.
Základy oxidace mazacích olejů
Oxidace mazacích olejů je základním procesem chemického stárnutí a degradace mazacích olejů.
Principy a důsledky oxidace jsou
součástí všech tribotechnických
a diagnostických školení a zdálo by
se, že problémy spojené s oxidační
degradací maziv jsou odborné
veřejnosti a uživatelům maziv
dostatečně známé. Ukazuje se
však, že informovanost mezi firemními tribology není tak dobrá, jak
by se mohlo zdát. Proto určitě
neuškodí přehled toho, jak se oxidace maziv projevuje a co může
v mazaném zařízení způsobit.
Oxidace mazacích olejů probíhá
radikálovou reakcí. Počátek oxidace musí být iniciován buďto zvýšenou teplotou, světelným zářením
či jinou formou energie, která je
schopná z molekuly uhlovodíku
vytvořit radikál. Jakmile je radikál
vytvořený, může se oxidace dále
rozvíjet, počet radikálů se zvyšuje
a oxidace se tím urychluje. Radikály se vytváří z C-H vazeb uhlovodíků a je třeba říci, že ne všechny C-H
vazby jsou stejně náchylné k vytváření radikálů.
Velmi nízká stabilita nenasycených
uhlovodíků je příčinou nízké oxidační stability rostlinných olejů,
které již při mírně zvýšené teplotě
velmi rychle degradují. Horší stabi46
lita aromatických uhlovodíků ve srovnání s nasycenými uhlovodíky (nafteny a izoalkány) se v praxi
odráží v tom, že tradiční rozpouštědlově rafinované
minerální oleje (API sk. I) mají mnohem menší oxidační stabilitu než moderní hydrokrakové (API sk. II
a III) nebo syntetické oleje. Důležitá je přitom koncentrace aromatických uhlovodíků v mazacím oleji.
Čím je základový olej více rafinovaný, tím má méně
aromátů a tím větší je jeho oxidační stabilita.
Oxidační produkty jsou výsledkem vzájemné
interakce oleje a vzduchu či kyslíku. Jedná se o kyslíkaté látky, v jejichž molekulách se vyskytují jakékoliv formy vazby kyslíku a uhlíku - většinou karbonylové a etherové skupiny. Z hlediska sloučenin jde
o ketony, aldehydy, ethery, v pozdějších fázích oxidace také kyseliny a estery. Tyto sloučeniny mají
polární charakter a v průběhu oxidace se jejich polarita dále ještě zvyšuje. A to až do té doby, kdy je
jejich polarita tak velká, že produkty oxidace přestanou být rozpustné v mazacím oleji a začínají se
vytvářet nerozpustné kaly či jiné úsady.
Voda a kaly v oleji
Voda v mazacích olejích je sledovaným parametrem
z hlediska posouzení funkčnosti oleje a jeho vlivu na
korozi a životnost mazaného zařízení. Kromě toho
může mít zásadní vliv také na tvorbu nerozpustných
kalů v olejích. Voda je velmi polární sloučenina,
proto je také v oleji nerozpustná. Ale v případě, kdy
voda najde v oleji alespoň trochu polární molekuly
oxidačních produktů, pak se na takové molekuly
naváže elektrostaticky nebo vodíkovými můstky
a zásadně tím zvýší polaritu oxidačních produktů.
Díky přítomnosti vody a její interakcí s olejem se tak
z málo polárních a v oleji rozpustných oxidačních
produktů vytvoří velmi polární a v oleji nerozpustné
TriboTechnika
látky. Zamezení přístupu vlhkosti do mazaného
systému je tak jedním z opatření pro zamezení
tvorby nerozpustných kalů.
V následujícím textu je uvedeno několik příkladů
téměř havarijních situací způsobených rozsáhlou
oxidační degradací mazacích olejů. Bohužel, péče
o olejové náplně je v mnoha firmách neznámou
věcí a problémy se řeší až je většinou pozdě.
firmě byl olej skladován v náhradních obalech sudech a plechovkách od Pepsi-Coly. Podezření
firmy padlo na “kontaminaci oleje nápojem a jeho
karamelizaci v kompresoru”. Infračervenou spektroskopií bylo prokázáno, že kompresorový olej
byl silně zoxidován, i když mazací olej byl na první
pohled čirý a neproblematický. O tom, že není vše
v pořádku, svědčí už zvýšená viskozita olejů
Případy tvorby nerozpustných látek v mazacích olejích
Uvedené případy byly zmapovány při spolupráci
s nejmenovanou firmou. Většinou se jednalo
o kompresorové syntetické oleje z polyalfaolefinů,
které obsahovaly zhruba 10 % esterového oleje.
Případ první - výskyt černých gumovitých kusů
v kompresoru
V několika kompresorech se u jedné firmy začaly
objevovat kusy tmavé černé hmoty. Oleje byl čiré,
světlé a nezakalené nebo jen s mírným zákalem.
Voda, pokud byla v oleji přítomná, byla dobře odloučená. Při kontrole filtru bylo zjištěno zalepení filtru hnědočervenou pryskyřicí. Stav je dokumentován na obr. 1-3. Pro zajímavost je třeba dodat, že ve
Obr. 1: Vzhled nového (vlevo) a provozovaných olejů
Obr. 2: Zalepené olejové fi ltry
Obr. 3: Kus nerozpustných úsad z kompresoru
(obr. 1) způsobená oxidací a začínající polymerací
oxidačních produktů. Zajímavé je, že nejvíce zoxidovaný, s největší viskozitou, byl olej, který byl
vzhledově nejsvětlejší. Je zřejmé, že filtr byl zatím
schopný z oleje odfiltrovat kal způsobený oxidací.
K tomu mohl také přispět i esterový olej, který zvyšoval rozpustnost oleje pro oxidační produkty.
Hodnocení stavu oleje podle jeho vzhledu v tomto
případě naprosto selhalo.
Případ druhý - objevení separované vrstvy ve
skladovaném oleji
Zajímavý případ se stal ve firmě, kde skladovali
delší dobu údajně nový olej v sudu. Po čase jej chtěli naplnit do kompresoru a zjistili, že na dně sudu
se vytvořila separovaná vrstva něčeho červeného.
Ukázka je na obr. 4.
Obr. 4: Olej s vydělenou vrstvou na dně vzorkovnice
47
5/2012
5/2012
TriboTechnika
Při analýze se opět ukázalo, že ona červená vrstva je
velmi viskózní materiál vzniklý oxidací oleje.
V tomto případě byl olej dost zakalený. Je pravděpodobné, že olej byl provozovaný a později byl
ze zařízení vypuštěn a uskladněn v sudu v domnění, že bude v budoucnu ještě schopný provozu. Tady se také zřejmě projevil vliv vody, která možná
byla již v oleji, možná se dostala do sudu při nesprávném skladování. V každém případě se však vytvořil komplex oxidačních produktů s vodou a i když
byly možná oxidační produkty v oleji při uskladnění
rozpuštěné, po vytvoření komplexu s vodou se
vytvořila vrstva, která se oddělila od vlastního oleje.
Vytvoření komplexu oxidačních produktů s vodou je zřetelné z obsahu vody v oleji (460 mg/kg)
a v dolní vydělené červené vrstvě (3200 mg/kg).
případě se projevil i vliv vody. Zatímco v oleji byl
obsah vody 500 mg/kg, v gelovitém materiálu pak
6 100 mg/kg.
Případ čtvrtý - tvrdý materiál v esterovém oleji
V esterovém kompresorovém oleji byl objeven
tvrdý materiál ve formě drobných kousků, které
měly vzhled šupinek rzi. Požadavkem bylo zjistit složení a původ kontaminujícího materiálu. Tvrdý
materiál byl z oleje izolován propláchnutím pentanem. Jeho vzhled je dokumentován na obr. 7 a 8.
Případ třetí - gelovitá hmota v kompresorovém
oleji
V kompresorovém oleji byla objevena gelovitá
hmota neznámého původu, možná jako důsledek
nějaké kontaminace. Vzhled je na obr. 5 a 6.
Obr. 7: Tvrdý nerozpustný materiál v esterovém oleji
Obr. 5: Gelovitý materiál v kompresorovém oleji
Obr. 8: Tvrdé oxidační produkty z esterového olej
Obr. 6: Gelovitý materiál v kompresorovém oleji
Infračervenou spektroskopií byla opět prokázaná
oxidační degradace oleje. Stejně jako v předchozím
48
Nerozpustný materiál však nebyl identifikován jako
produkty koroze, ale byl organické povahy a v infračerveném spektru se jevil jako materiál s velmi vysokou koncentrací kyslíku a se známkami velmi
pokročilé oxidace. Zde se zřejmě projevila rozpouštěcí síla esterového oleje. Estery jsou polární
látky rozpustné v olejích a díky své polaritě mají
dobré rozpouštěcí schopnosti pro polární oxidační
produkty. Pokud pak oxidační produkty z oleje
vypadnou jako nerozpustné látky, pak už musí být
olej velmi silně oxidačně degradovaný, oxidační
produkty velmi polární a materiál je velmi tvrdý.
TriboTechnika
Není divu, že v tomto případě byly oxidační úsady
považovány za tvrdé šupinky rzi.
Případ pátý - zinek v oleji
Požadavek na analýzu bylo identifikovat složení
a zjistit pravděpodobný zdroj výskytu šedozelené
hmoty v kompresorovém oleji. Její vzhled je dokumentován na obr. 9. Po separaci rozpuštěním
v pentanu byly získány dva rozdílné materiály:
hustá gelovitá, nahnědlá, ale čirá kapalina
(pryskyřice) a šedozelený pevný prášek (obr. 10).
Obr. 9: Zelená hmota z kompresorového oleje
Obr. 10: Separovaný materiál ze zelené hmoty
Při analýze pryskyřičného materiálu byly infračervenou spektroskopií zjištěny příznaky oxidace
oleje a dále signály, které jsou typické pro mýdla
mazacích tuků. Podobné signály byly prokázány
i v pevném produktu, který byl prokazatelně orga-
nické povahy. Při analýze kovu, který by mohl
být součástí předpokládaného mýdla, byl
zjištěn dominantní obsah zinku. V olejové
pryskyřici (obr. 10) bylo zjištěno 12 % zinku
a v pevném organickém podílu kolem 70 % zinku. Původ zinku v kompresorovém oleji nebyl
zjištěn, zejména díky minimu dalších informací
o provozu zařízení, jeho velikosti, možnostech
kontaminace apod. V úvahu však je nutné vzít
možnost korozívního působení silně zoxidovaného a kyselého oleje na pozinkovaný plech olejové nádrže. Protože se opět jednalo o syntetický olej PAO s 10 % esterového oleje je nutné vzít
v úvahu i působení samotného esterového oleje
na pozinkovaný plech olejové nádrže. Neočekávané působení olejových esterů na pozinkovaný plech je možné odvodit i z toho, že bionafta (metylestery mastných kyselin) se nesmí skladovat v nádržích z pozinkovaného plechu díky
tvorbě zinečnatých mýdel. Tuto možnost je
třeba vzít do úvahy i při volbě olejového filtru,
kdy by esterový olej mohl napadnout pozinkovanou objímku filtru.
Závěr
Uvedené případy havarijního stavu kompresorů
a jejich olejových náplní jsou extrémní a příliš
často se v praxi nevyskytují. Ukazují ale na to, že
v některých firmách je olejům věnovaná velmi
malá péče, a to při jejich skladování i provozování. Příčina takového stavu se často začíná hledat
až tehdy, kdy je většinou pozdě. Pravidelná diagnostická kontrola olejových náplní v problematických zařízeních již od počátku jejich nasazení
by měla být samozřejmá. Takto je možné zamezit neočekávaným a dlouhodobým odstávkám
zařízení spojených s jejich čištěním a opravou.
Práce byla financována z účelové podpory na
specifický vysokoškolský výzkum MŠMT č.
21/2012.
Text: Jaroslav ČERNÝ, Nadia LADYKA,
Ústav technologie ropy a alternativních paliv,
Vysoká škola chemicko-technologická Praha
english abstract
Oxidation of industrial oils is very actual problem. Modern oils based on hydrocracked base oils of the
API groups II and III have better oxidation stability, however, formation of varnish and sludge can often
appear at the end of their lifetime. That is probably due to lower solubility strength of hydrocracked
and highly saturated oils in comparison to the former oils obtained by solvent refining. Some cases of
formation of insoluble matter in serviced industrial oils are presented.
49
5/2012
5/2012
TriboTechnika
Problémy s provozem automobilů
Pro zajištění dlouhodobého provozu automobilů je důležité mít v pořádku pohonnou jednotku. Vývoj motorů směřuje k úsporám paliv a zajištění ekologického provozu. Řada předpisů se průběžně upravuje tak, aby jak paliva, tak oleje zajistily bezporuchový a dlouhodobý provoz. Systém výroby jednotlivých dílů motorů je zaměřen na přesnost jednotlivých dílů
a vše je ovládáno řídícími elektronickými jednotkami. V případě poruchy jsme plně odkázáni na dobře technicky vybavené servisní služby.
Motoristé, kteří chtějí dlouhodobě
a spolehlivě využívat vozidla, musí
věnovat pozornost palivům i olejům. Chci v krátkosti ukázat na některá úskalí při provozu a podcenění
některých základních provozních
Palivový filtr zanesený prafinem
Nečistoty v palivu na filtru 0,7 μm
podmínek. Jsem si vědom toho, že
ceny paliv a maziv jsou neúměrně
zvyšovány. Přesto si musíme uvědomit, že v mnoha případech,
např. levné palivo nakoupené
50
nestandartně, má za následek poruchu palivového
systému a vysoké náklady na opravu.
Paliva
Pro provoz se používá nejvíce automobilový benzín
a motorová nafta. Dalším palivem je směsná bionafta, benzín E 85, kapalný a stlačený plyn.
Automobilový benzín musí splňovat normu ČSN EN
228. Zde není velkých problémů a z čerpacích stanic
dostáváme kvalitní palivo. Je poměrně málo případů, že není splněna destilace paliva, a to předně
vyšším koncem destilace. S problémem destilace
a tlaku par se setkáváme v poslední době tak, že si
uživatelé automobilů přidávají do autobenzínu benzín E 85. V současné době se prodej benzínu E85 rozšiřuje. Palivo E 85 obsahuje 70 – 85 % etanolu. Cena
je zde nižší a motoristy láká snížení cen paliva.
Pro paliva E 85 musí být speciálně upravený motor.
Současný automobilový benzín obsahuje 4,5 % etanolu. Další přidání nám jednak zvyšuje spotřebu
o 20 – 40 % a dále způsobuje řadu dalších problémů.
Jedná se o problém se startováním jak studeného,
tak teplého motoru. Vzhledem k rozdílným odparnostem dochází v motoru k jiným teplotním režimům a v poslední době byla zaznamenána řada propálených pístů a zapečených pístních kroužků. Dále
se objevují poruchy v palivovém systému.
Pomocí zvýšeného obsahu etanolu se dostává do
motoru více vody, a tím dochází k drobné korozi,
která předně poškozuje elektronická čidla. Pozor na
některé díly plastů a těsnění. Výrobci automobilů
před touto uměle vytvořenou směsí varují a v případě vzniklé poruchy neberou žádnou záruku.
Motorová nafta musí splnit ČSN EN 590. K nejčastějším závadám u motorové nafty patří nízký bod
vzplanutí. Pokles bodu vzplanutí je způsoben kontaminací automobilovým benzínem. Toto je způsobeno převážně přepravci paliv. Zde již malé množství benzínu způsobí pokles pod 55 °C. Malé množství benzínu nemůže však v žádném případě ohrozit
motor ani palivovou soustavu. Jedná se o zhoršení
TriboTechnika
požárně bezpečnostních vlastností. Tam, kde je
však v naftě větší množství benzínu (3-10%), může
dojít k rychlé destrukci klíčových součástí palivového systému, a to předně z důvodu poklesu mazací schopnosti nafty. V tomto případě hrozí riziko
požáru při provozu motoru i skladování.
Dalším problémem je vyšší konec destilace. Jsou
známy případy konce 370 – 390 °C. Zde je naopak
příčina v přidání těžšího minerálního oleje do nafty. Větší množství těžkých podílů zhoršuje spalování za vzniku většího množství sazí. V motorové
naftě je dle normy max. 7 % biosložky – FAME a je
nutno dát pozor na její oxidační stabilitu. Vlivem
zvýšených teplot může docházet ke vzniku polymerních úsad.
Jedním z největších problémů u motorové nafty je
čistota a obsah vody. Podle normy se stanovuje čistota podle EN 12662 – membránová filtrace filtrem
0,7 µm. Maximální přípustné množství je 24 mg/kg. V současné době je to směrodatná hodnota dle
platné normy ČSN EN 590. Nečistoty se dostávají
do nafty dýcháním, drobným otěrem a nevhodným skladováním. Nečistoty má zachytit palivový
filtr. Pokud je nečistot větší množství, filtr se zaplní
a vlivem zvýšeného tlaku může dojít k jeho protržení. Z filtru pak proniknou nečistoty do vstřikovačů a tam vzniknou značné škody opotřebením.
Většinou se musí provést výměna celého vstřikovacího systému. K tomuto až havarijnímu stavu
v mnoha případech přispívá i zvýšené množství
vody. Norma stanovuje maximální obsah vody 200
mg/kg. Často se setkáváme v naftě až se 2 000 –
3 000 mg/kg vody. To se projevuje snížením mazivosti a korozí funkčních částí.
Často se motoristé v přechodových obdobích stěžují na špatnou startovatelnost. Letní nafta má filtrovatelnost okolo 0 °C. Pokud se včas neprovede
výměna, dojde k vysrážení parafínu na filtru, omezí
se průtok paliva filtrem, a tím i provoz. Filtr je nutné
vyměnit a používat zimní nebo arktickou naftu.
Motorové oleje
Nečistoty v motorových olejích jsou pro motor
a olej osudové. Rozhodují o životnosti motorového oleje a o spolehlivosti a životnosti motoru.
Proto je pravidelná kontrola oleje nutností. Dnešní
motory vyžadují vysoce jakostní oleje s dobrou
teplotně oxidační stabilitou.
Co nejvíce ohrožuje olej a tím i motor
Zvýšený obsah vody a glykolů
Jako chladící kapalina motorů se používá směs
vody a glykolu. Tato směs se dostává do motorového oleje převážně přes poškození těsnění. Již malé
množství glykolu způsobuje napadení přísad.
Zvyšuje se viskozita oleje, dochází k usazování kalů
na filtru, a tím ke snížení průtoku oleje na funkční
Nadměrné množství karbonu v motorovém oleji
Porušený píst vlivem nevhodného paliva
části motoru.
Omezuje se mazací schopnost oleje. Olej začne
polymerovat a polární nečistoty se usazují v jednotlivých dílech motoru. Výsledkem je vznik vysoce viskózní kapaliny, která se postupně stává netekoucí. Motor pak již nelze uvést do provozu.
Odstranění těchto produktů je velmi problematické, v mnoha případech neproveditelné. Hraniční
hodnoty glykolu v oleji jsou uváděny již od 0,02 %.
Kromě glykolu i negativně ovlivní provoz zvýšené
množství vody. Voda způsobuje korozi na kovových površích a působí negativně na oxidační stabilitu oleje. Maximální množství vody je stanoveno na 0,2 %.
Mechanické nečistoty se v motorovém oleji nejčastěji zjišťují filtrací oleje přes membránový filtr
pórovitosti 0,8 μm. Váhově se určí množství
51
5/2012
5/2012
TriboTechnika
a pomocí mikroskopu se provede prohlídka nečistot. V oleji se vyskytují zpravidla prachové částice,
písek, drobný kov z opotřebení, vlákna z filtrů a textílie. Pokud máme v pořádku filtr oleje, je vše bez
problémů. Často se však ve snaze ušetřit kupují lev-
funkčních částí motoru. Při zahřátí oleje se odpařuje palivo, dochází k trhání mazacího filmu. Nejvíce
se to projeví na pístu, pístních kroužcích, válci, ložiskách a dalších částech motoru. Větší množství paliva může negativně ovlivňovat funkci jednotlivých
přísad, a tím snížit celkovou životnost oleje a motoru. Pokud olej
Zadření a vylomení
obsahuje do 2 % paliva, je vše
v pořádku. V rozmezí 2–5 % nastávají již provozní potíže. Více jak 5 %
paliva v oleji je nepřípustné, a to
jak benzínu, tak nafty.
Při použití méně kvalitních paliv
vzniká větší množství sazí. Saze
jsou jemné grafitové částice, které
vznikají při nedokonalém spalování paliva. Jejich velikost ja cca 0,5
μm. Množství sazí postupně narůstá a velikost těchto částeček se zvětšuje. Zvyšuje se viskozita oleje.
Saze a kaly se mění na tvrdý karSoučást vstřikovače nafty
bon, který se usazuje v pístních drážkách
Vliv vody na špatnou mazivost paliva
a dochází k zapečení pístních kroužků, a tím vzniká
né, ale špatné filtry. Pokud filtry neměníme, naplní
jejich opotřebení. Dochází k vyleštění válců, nevyse nečistotami, filtr se poruší a všechny nečistoty se
tváří se potřebný mazací film a zvyšuje se opotředostanou do motoru, což končí zpravidla katastrobení. Za přípustnou hranicic karbonizačního zbytficky. V žádném případě nesmíme podcenit filtraci
ku se uvádí maximálně 4 % hm. Při zvýšeném množoleje a vzduchu. Musíme si uvědomit, kolik vzduství je stav již kritický a pro motor nebezpečný.
chu projde motorem. Nečistoty ze vzduchu sice
z větší části projdou výfukem, ale i malé množství se
Závěr
dostává do olejové náplně.
V krátkém přehledu bylo poukázáno na to, jaké
Ředění oleje palivem
problémy mohou motoristé očekávat při provozu
Časté startování, běh na prázdno, provoz se studemotorového vozidla. Je zde mnoho faktorů, které
ným motorem případně porucha vstřikování
musíme respektovat pro zajištění bezporuchového
způsobují průnik paliva do oleje. Musíme si uvěprovozu. Z výčtu jen několika příkladů je nutné si
domit, že k prohřátí motoru na správnou provozní
uvědomit, že základ provozu je používat pohonné
teplotu dochází po ujetí cca 15 až 18 km.
hmoty a motorové oleje, které předepisují výrobci
Co zředění motorového oleje způsobuje.
automobilů.
Dojde ke snížení viskozity oleje, a tím se sníží
V oblasti paliv se vyplatí kupovat především ověřemazací schopnost a vzniká zvýšené opotřebení
ná a doporučená paliva. Různé směsi pro ušetření
se nám v závěru prodraží. Oprava palivového systému je velmi drahá. Stejná situace je u motorových
olejů. Všichni výrobci automobilů mají jak palivo,
tak oleje dobře prověřené. Proto je nutné plně
respektovat jejich předpisy a doporučení.
V současné době se prodlužují servisní služby.
V mnoha případech s tímto směrem plně nesouhlasíme a podle dlouhodobého sledování výměny
olejů musíme konstatovat, že jsou dlouhé. Olej pak
pracuje na hranici své životnosti.
Vladislav Marek,
Zdeněk Švec – TRIFOSERVIS Čelákovice
Průnik glykolu do oleje. Narušené těsnění
52
TriboTechnika
5/2012
Jsou zimní kapaliny
do ostřikovačů bezpečné?
Směsi do ostřikovačů, potažmo ty nemrznoucí, jsou co do množství nejprodávanější provozní kapalinou do automobilů, pravděpodobně hned po palivech. Asi proto se do jejich výroby nebo balení pouští každá větší firma, která
má dobrý zdroj lihu nebo plnící linku. Předpokládá se, že jejich receptura je
prověřená a ze zdravotního hlediska nezávadná. A pokud se v posledních
letech zákazníci zaměřují u zimních kapalin do ostřikovačů na nějaký parametr, je to zejména cena, popřípadě deklarace bodu tuhnutí. Takže nám začíná jejich čím dál tím více proměnlivé složení unikat. Někteří výrobci berou
zdravotní hledisko jako nezbytnou součást kvality svého produktu, u jiných
však nezbývá než zvýšit ostražitost.
Testování zimních kapalin do
ostřikovačů v ČR
České deníky a časopisy nás
v posledních letech pravidelně
informují o kvalitě zimních kapalin
do ostřikovačů z pohledu jejich
bodu tuhnutí. Odstartoval to
začátkem roku 2009 motoristický
časopis s více jak šedesátiletou
tradicí, bohužel nevhodně zvolenou metodikou měření pomocí
Obr. 1 Příklad správně označené etikety
produktu obsahujícího methanol
„suchého ledu“ a v dalším čísle
musel otisknout opravu. V předloňské zimě testoval nemrznoucí
směsi nekalibrovaným refrakto-
metrem nejprodávanější český bulvární deník,
který po napadení přesnosti měření, dříve monopolním výrobcem provozních kapalin, testování
opakoval. Je však nutné ocenit, že na přelomu ledna
a února 2011 vydal opravný článek z testování
v nezávislé laboratoři Ústavu paliv a maziv, dnes
SGS. V právě skončené zimě nás pak negativními
informacemi o kvalitě kapalin do ostřikovačů informoval dokonce renomovaný deník s více jak stotisícovým nákladem. Přesvědčoval nás nejenomže stanovený bod tuhnutí -19 °C je u produktu s deklarací nezámrznosti do -20 °C (při přesnosti měření
+/-2 °C) velký podvod, ale dokonce, že čím více glykolu je v kapalině do ostřikovačů, tím ( z hlediska její
kvality) lépe. Pokud pomineme vždy poněkud
zvláštní výběr testovaných produktů, omezené
pole jen několika jejich výrobců a hlavně často špatně zvolené testovací přístroje, které nejsou certifikované a metodicky neodpovídají normám, je současný problém zimních kapalin do ostřikovačů na
českém a stejně tak středoevropském trhu bohužel
někde jinde. V jejich chemickém složení - zdravotní
nezávadnosti.
Nemrznoucí vlastnosti
Základním požadavkem na zimní kapalinu do ostřikovačů jsou její nemrznoucí vlastnosti. Těch se dá
u produktu dosáhnout použitím alkoholů, které
netuhnou při záporných teplotách ani po velkém
naředí vodou. V grafu je vidět křivka bodu tuhnutí
nejpoužívanějších alkoholů v závislosti na jejich koncentraci s vodou. Teoreticky použitelných látek je
samozřejmě více, ale s vyšším počtem uhlíků v molekule alkoholu klesá jejich rozpustnost ve vodě,
může se objevovat zápach a zdravotní potíže. U více-
53
5/2012
TriboTechnika
sytných alkoholů, tzv. glykolů, které se používají
v chladicích kapalinách, nastává zase problém s jejich vyšší viskozitou, zvláště při záporných teplotách. Ta může být společně s nadměrnou koncentrací detergentu
v ostřikovači (jako součást denaturace lihu) příčinou časté tvorby
šmouh a mastnoty na předním skle
automobilu. Základní nemrznoucí
složkou tak zůstávají zejména tři
alkoholy: Ethanol (líh), Methanol
a Propan-2-ol (tzv. Isopropanol).
pečnosti, tj. látky označené piktogramem plamenu dle Nařízení EU č. 1907 z roku 2006 (tzv. REACH).
Všechny tři mají výbornou rozpustnost ve vodě,
Cena a dostupnost alkoholů
V tab. 1 jsou uvedeny nákupní ceny dotčených tří alkoholů od předních středoevropských distributorů chemikálií v prosinci loňského
roku. Jedná se o přibližné hodnoty
při odběru v autocisterně, bez Graf. 1 Závislost bodu tuhnutí alkoholů na jejich koncentraci s vodou
dopravy a sjednaného kontraktu
pokud jsou čisté, nemají ani výrazně nepříjemný
na nákup většího množství a v určitém časovém
zápach a jsou, včetně svých roztoků, bezbarvé.
úseku, jak bývá u výrobců provozních kapalin běžPokud bychom se však soustředili pouze na cenu
né. Methanol má ze všech těchto alkoholů největší
alkoholu a přidali k tomu pohled na graf, ze kterékapacitu výroby. Nachází se v pomyslné „TOP 50“
ho vyplývá největší účinnost nezámrznosti pro
chemikálií s největší roční produkcí na světě. Tento
Methanol, byl by tento alkohol jasnou volbou na
tzv. dřevný líh (dříve se vyráběl suchou destilací
výrobu zimních kapalin do ostřikovačů z pohledu
dřeva) se dnes získává katalytickou hydrogenací
výkon/cena. Tady však nastává hlavní problém
oxidu uhelnatého z vodního plynu, který se getéto látky, a tím je její toxicita pro člověka. Jak je
neruje z uhlí, případně koksu. Společně s Isozřejmé z Tab. 2, líh – Ethanol nemá kromě své hořpropanolem jsou oba tyto alkoholy oproti lihu
lavosti žádnou nebezpečnost, Isopropanol k hořantropogenního původu, vznikají tedy z neobnolavosti ještě přidává dráždivost pro oči, naproti
vitelných surovin – ropy a uhlí. Ethanol se naproti
tomu Methanol je látka toxická všemi běžnými
tomu v současnosti vyrábí alkoholovým kvašením
cestami příjmu do těla. Tedy při vdechování, při
cukrů přítomných v bramborech, cukrové třtině,
styku s kůží a při požití. Jeho nebezpečnost není
kukuřici, obilí nebo v jiných potravinách.
způsobena podobně jako třeba u Ethylenglykolu
Biologického původu musí být i bezvodý líh, poujím samotným, ale tím, že jej tělo člověka metabožívaný jako povinná bio-složka automobilových
lizuje na látky mnohem toxičtější. Smrtelná dávka
benzinů v EU. Ovšem často brazilský (dovážený
Methanolu je pro dospělého člověka přibližně 1-2
v obrovských tankerech přes Atlantický oceán)
ml při požití na kg tělesné váhy. Trvalá slepota ale
původ takového lihu narušuje pomyslnou ekolomůže nastat již při dávce i 10x menší. Tato nebezgičnost takovéto chemikálie. Současné používání
pečnost Methanolu je specifická pouze pro člověEthanolu do biopaliv a spekulace s jejich cenou
ka, smrtelná dávka pro králíka nebo pro kočku je
podle poklesu a nárůstu ceny ropy, pak přináší
u Ethanolu či Isopropanolu nižší. Dokonce ani při
výrobcům zimních kapalin do ostřikovačů nemalé
intoxikaci opice methanolem nenastává trvalá sleproblémy se zajištěním pravidelné kapacity výropota. Poněkud paradoxní je i první pomoc – pokud
by a jakostní produkce nemrznoucích směsí do
je poskytnuta v krátké době po požití Methanolu
ostřikovačů.
(nebo Ethylenglykolu) - protože je jím 20-40 % líh.
Ethanol se v těle člověka metabolizuje přednostně
Methanol a škodlivost pro zdraví
a toxický methanol projde tělem člověka nezmeZ hlediska hořlavosti jsou na tom všechny tři alkotabolizovaný – nezměněný a tudíž i neškodný.
holy podobně. Jedná se o hořlaviny I. třídy nebez-
54
TriboTechnika
Složky kapalin do ostřikovačů
Jak už bylo napsáno výše, základní nemrznoucí
složkou zimní směsi je alkohol nebo jejich směs.
Podle požadovaného stupně naředení je přítomna
voda, při nezámrznosti okolo -20 °C tvoří asi dvě třetiny hmoty kapaliny. Používaný Ethanol, líh, musí
být ještě v lihovaru denaturován. Oproti použití do
biopaliv je denaturace lihu odlišná. Denaturační
složky musí být rozpustné ve vodě (netvořit zákal),
nesmějí výrazně zapáchat, ale zároveň by měly bránit v požití a k zneužití Ethanolu pro výrobu konzumního lihu. K tomu se používají zejména
Ethylenglykol, Methylethylketon, nezbytná je zhoř-
5/2012
Ethylenglykol či neškodlivý Propylenglykol však
mohou být přítomné pouze v několika procentech.
Brání „vrzání stěračů“ a vyživují jejich pryžová stírátka. V desetinách procenta jsou pak přítomny povrchově aktivní látky, látky eliminující vliv tvrdosti
vody, v setinách procent pak parfém a barvivo.
Nemrznoucí směsi na trhu zemí Visegrádské
čtyřky
Ještě v polovině devadesátých let se vyráběla
pouze koncentrovaná nemrznoucí směs na bázi
lihu s přídavkem Isopropanolu k zlepšení čistící
funkce. Pro požadované body tuhnutí se ředila
vodou a v létě si zákazník
kromě této varianty vystaAlkohol
Ethanol
Methanol Isopropanol
čil s „jarem“. Donedávna
byl líh – Ethanol také jedinou dominantní nemrzKoncentrace [hm.%]
89-94
>99,5
>99,8
noucí složkou zimních
kapalin do ostřikovačů.
Cena [Euro/L]
0,92-0,95
0,40-0,42
1,1-1,15
Methanol jste v takové
kapalině mohli nalézt
Tab. 1 Průměrné ceny alkoholů v prosinci 2011 na středoevropském trhu
pouze jako nečistotu
čující přísada proti požití – Denatonium benzoate
z výroby lihu nebo záměrně přidanou denaturační
a barvivo. V poslední době se v denaturačních směsložku. V obou případech maximálně v množství
sích objevují i jiné složky - poněkud nešťastně deněkolika procent. Od loňské zimní sezóny máme
tergent, který pokud je ve vyšší koncentraci zvyšuvšak jednu nepříjemnou novinku: zimní kapaje pěnivost a v případě odpaření vody i alkoholu na
linu do ostřikovačů se záměrně přidávaným
slunci z předního skla podněcuje i tvorbu šmouh.
Methanolem, protože je levnější. Pro výrobce takoStátní orgány některých zemí povolují i poněkud
vé směsi to znamená vybavit svůj produkt třemi
nelogické denaturační složky, jako třeba Glycerol,
symboly nebezpečnosti – viz obr. 1 polského prokterý je látkou neškodlivou, sladké chuti, která se
duktu (podle legislativy s právě končící platností
Alkohol
Ethanol
Methanol
Isopropanol
Piktogramy
Plamen
Standardní
H225
věty o nebez- Vysoce hořlavá
kapalina a páry
pečnosti
Nebezpečí
pro zdraví
Lebka
Plamen
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H301 Toxický při požití.
H311 Toxický při styku s kůží.
H331 Toxický při vdechování.
H370 Způsobuje poškození orgánů.
Vykřičník
Plamen
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Tab. 2 Nebezpečnost alkoholů z pohledu legislativy EU
přidává např. do vína a kromě snížení ceny vzniklé
směsi tak není jasné, jak může bránit zneužití lihu...
K snížení těkavosti směsi alkoholů a vody se přidávají vícesytné alkoholy, obvykle glykoly. Levnější
citované v tab. 2 byly jen dva symboly) a také uzávěrem odolným proti otevření dětmi, který musí
být přítomen od 3 hm. % Methanolu ve směsi. Nutno připomenout, že používání Methanolu v zim-
55
5/2012
TriboTechnika
ních kapalinách do ostřikovačů není nikde zakázáno, jeho vliv na zdraví prostřednictvím možnosti
vdechování skrz větrání automobilu nebylo prokázáno, a je tak pouze na zákazníkovi (a doufejme
i nákupčích a prodejcích směsí), kterému typu
nemrznoucí směsi dá přednost. Zda dražší, zdraví
neškodlivé směsi nebo levnější, s potencionálním
zdravotním rizikem.
Chybí kontrola složení
Bohužel existuje několik výrobců provozních kapalin, kteří Methanol do zimních kapalin do ostřikovačů přidávají záměrně, ale svůj produkt takto
neznačí. Kromě pár bezvýznamných hráčů se v jednom případě jedná o výrobce, který se před pár
lety věnoval zejména dovozu levných autodoplňků asijského původu, ale v současnosti již ukousl
podstatný díl z koláče prodeje provozních kapalin
na středoevropském trhu. Methanol v nemrznoucí
směsi se nedá snadno poznat. Všechny tři alkoholy
mají téměř identickou hodnotu hustoty, navíc plynovým chromatografem je vybaveno pouze pár
laboratoří v oboru. Existuje však jedna jednoduchá
chemická a jedna fyzikální metoda (index lomu),
jak methanol v ostřikovači nepřímo detekovat.
Doufejme, že k podobnému poznání tak brzy
dojdou i kontrolní orgány příslušných států, protože používání starších etiket bez označení methanolu, nebo úspora několika korun na jednom balení u uzávěru bez dětské pojistky a na etiketě bez
symbolů nebezpečnosti, by se neměla tolerovat.
Na závěr je ještě možné dodat, že v Kanadě, kde
jsou nemrznoucí směsi z důvodů prohibice založeny místo na Ethanolu, na Methanolu, přispívá tato
látka k tvorbě přízemního ozónu.
Text foto: Ing. Jan Skolil
english abstract
Are screenwash fluids dangerous?
Windscreen washer additives with antifreeze
properties are made from short alcohols,
mainly from ethanol, isopropanol and
methanol. Because Methanol is now very
cheap, some producers use it as basic for their
screenwash. But Methanol is dangerous for
human health and not every producer in
Czech republic, Slovakia, Poland or Hungary
marks their labels under EU laws and use childproof cup.
56
Nikl - alergen
Dle statistik je v Evropě přibližně 15 - 20 %
žen a 5 % mužů citlivých na nikl. U žen do
30 let je podíl žen citlivých na nikl až
40 %. Nikl je přitom obsažen v základním
materiálu, v povrchových mezivrstvách
a i jako konečná povrchová úprava
u řady předmětů, které přicházejí bezprostředně do styku s lidským tělem,
např. knoflíky, zipy, šperky, náušnice,
hodinky, brýlové obruby, atd.
Vznik přecitlivělosti na nikl je vyvolán často již
prvním kontaktem s obranným systémem těla.
Soli kovu se váží na krevní bílkoviny a vytváří
tzv. hapteny. Obranný systém těla je registruje
jako cizí a rozvijí tak „obrannou strategii“ těla.
Po senzibilizaci a déletrvajícím nebo opakovaném kontaktu s Ni-alergenem reaguje kůže nebo sliznice zánětem (např. vyrážkou).
Používání niklu je již dlouhá léta v západní
Evropě limitováno řadou předpisů, které např.
omezují galvanické úpravy niklováním u řady
výrobků (zipy, knoflíky, řetízky, náušnice apod.).
Evropský předpis o niklu (Direktive 94/27/EC,
30.6.94) např. uvádí, že :
- Náušnice a podobné předměty nesmí obsahovat více Ni jak 0,05 hm. %.
- Předměty, které mohou přijít do přímého nebo dlouhodobého kontaktu s kůží (např. náušnice, náramky, řetízky, prstýnky, hodinky,
knoflíky) nemohou být použity, pokud jsou
ztráty niklu z daného předmětu více jak
0,5 µg/cm²/týden.
TriboTechnika
anebo vhodná náhrada?
Hledány jsou proto jiné alternativy, které splňují
všechny jak funkční, tak dekorativní požadavky.
Jejich možnosti jsou uvedeny v tabulce – viz příloha (+ splňuje, - nevyhovuje).
Naše upozornění je zaměřeno především na možnost používání slitinových povlaku Cu-Sn a Cu-SnZn (žluté a bílé bronzy) pro galvanické pokovování, které nabízejí řadu funkčních i dekorativních
předností a s tím i souvisejícího využití:
Funkční vlastnosti:
–
Dobrá odolnost proti otěru
–
Dobré rozložení kovu
–
Dobrá korozní odolnost
–
Vysoká tvrdost
–
Dobré kluzné vlastnosti
–
Dobrá pájitelnost
–
Dobrá svařitelnost
–
Nízká porezita
–
Bariéra proti difúzi
–
„Kompatibilní s ušlechtilými kovy“
–
Zdravotně nezávadný
–
–
„Kompatibilní s ušlechtilými kovy“
Odolnost proti otěru
Funkční využití, např. :
–
Vodivé prvky
–
Vysokofrekvenční technika
–
Spojovací technika
–
Kontakty
–
Ložiska
–
Víka baterií
–
Chladící spirály
–
Hydraulické díly
Dekorativní využití, např. :
–
Jezdce zipu
–
Drobné zboží (jehly, knoflíky, spony)
–
Módní šperky
–
Medaile, poháry
–
Klapky hudebních nástrojů
–
Pouzdra hodinek
–
Víčka parfémů
Tyto bronzové povlaky (žluté, bílé) lze nanášet jak
závěsově tak i bubnově. Procentuálním složením
slitin a konečně i nastavením provozních podmínek lze vždy dosáhnout požadovaných funkčních
i dekorativních vlastností. Lázně jsou dodávány
pod označením Miralloy.
Ing. Miloslav Palán
Lesk
Tvrdost
Ochrana
proti korozní
Barva
Bariéra proti
difúzi
Cena, provoz
lázně
Buben /
závěs
Další
povlakování
Ni
-
+
+
+
(+)
+
+
+
+
+
Sn
+
(+)
+
-
(+)
+
-
+
+
-
Sn/Pb
+
-
(+)
-
(+)
(+)
-
+
(+)
-
Co
-
(+)
(+)
+
+
+
+
-
+
+
Pd
+
-
+
-
(+)
+
+
-
+
+
Zn
+
+
+
-
(+)
(+)
-
+
+
-
Antialergický
Zabíhavost
Dekorativní vlastnosti
–
Odpovídající barva
–
Bílá nebo žlutá
–
Vysoký lesk
–
Rovnoměrná vrstva
–
Vysoká tvrdost
kyselá Cu
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
bronz (bílý)
+
(+)
+
+
+
+
+
(+)
+
+
bronz (žlutý)
+
+
+
(+)
(+)
-
+
(+)
+
+
57
5/2012
5/2012
TriboTechnika
Vícepotrubní a progresivní
centrální mazací systém
Významným dodavatelem centrálních mazacích systémů „na klíč“ je odštěpný závod
CEMATECH firmy HENNLICH, který zastupuje v České a Slovenské republice největší světovou firmu působící v oboru centrálního mazání – americko-německou firmu LINCOLN.
Nejpoužívanějšími systémy centrálního mazání jsou vícepotrubní a progresivní centrální
mazací systémy. Pojďme si je se specialisty z o.z. CEMATECH detailně představit.
Vícepotrubní mazací systém s progresivními rozdělovači se používá
pro ztrátové tlakové mazání valivých i kluzných ložisek, vedení a dalších třecích míst strojů a linek
s nepříliš prostorově rozlehlým uspořádáním.
Mazaných míst může
být od jednoho po
několik stovek. Mazacím médiem může
být plastické mazivo
(mazací tuk) nebo olej.
Elektrické čerpadlo LINCOLN P203,
progresivní rozdělovače SSV
(chod čerpadla) a přestávky. Jako mazací čerpadla
se používají
a) objemová čerpadla s elektrickým, případně mechanickým pohonem, která se vyznačuji „tvrdou“
charakteristikou - jejich objemový výkon je téměř
konstantní, nezávislý na odporu při průchodu maziva od čerpadla přes rozdělovače až do mazaných
míst
b) pístová čerpadla s pneumatickým, hydraulickým,
případně manuálním pohonem, která se vyznačuji
„měkkou“ charakteristikou, tzn., že jejich objemový
výkon je závislý na celkovém odporu při průchodu
maziva od čerpadla přes rozdělovače až do mazaných míst. Při rostoucím odporu výkon klesá. Pneumatické čerpadlo se zastaví, když se odpor ve výtlaku vyrovná pracovnímu tlaku čerpadla, který je dán
tlakovým převodem a nastaveným tlakem vzduchu.
Jak systém pracuje
Vícepotrubní systém/vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní systém)
Základním znakem tohoto systému je, že se jedná o tzv. systém přímý, což znamená, že veškeré mazivo vytlačené mazacím čerpadlem
se dostane do mazaných míst.
Systém pracuje zpravidla intervalově, kdy se střídají mazací fáze
58
Snahou je, aby jednotková dodávka maziva při
jedné mazací fázi byla konstantní. Určuje se buďto
časovou hodnotou – pracovním časem (tA ) - u systémů s čerpadlem ad a), nebo měřením objemu –
počítáním impulzů el. snímače, umístěného na některém rozdělovači (nA) – u systémů vybavených čerpadlem ad a) i ad b).
TriboTechnika
Celková intenzita dodávky maziva se potom
zpravidla reguluje pouze změnou délky mazací
přestávky, která může být definovaná časem (tP ),
nebo počtem cyklů mazaného stroje (nP). V určitých případech může být tP=0, potom se jedná
o trvalý chod čerpadla.
Progresivní rozdělovače LINCOLN řad SSV a SSVM
Požívají se buďto běžná mazací čerpadla s jedním
čerpacím prvkem, nebo specielní vícepotrubní čerpadla s možností osazení, podle typu, jedním až
třemi, až jedním až třiceti čerpacími prvky.
Mazivo z každého použitého prvku čerpadla se
vede buď přímo k mazanému místu, nebo přes
jeden rozdělovač k několika mazaným místům
(2-22), respektive přes jeden primární a několik
sekundárních rozdělovačů k mnoha mazaným místům (teoreticky maximálně 22 x 22 = 484 mazaných míst z jednoho vývodu čerpadla). Tímto způsobem lze snadno do jednoho mazacího systému
nakombinovat mazaná místa s velmi odlišnou
potřebou dodávky maziva. Požadavek na různou
dodávku maziva do jednotlivých mazaných míst je
třeba vzít v úvahu již při navrhování systému.
Poznámka: Při použití progresivních rozdělovačů
SSVD je možno celkem jednoduše měnit poměry
i dodatečně – výměnou dávkovacího šroubu – viz
rozdělovače SSVD.
Mazivo vstupující do progresivního rozdělovače,
způsobuje opakovaný postupný pohyb pracovních pístků, které do příslušného vývodu vytlačí
vždy jednotkovou dávku maziva – 0,2 cm3 u rozdělovače SSV, 0,07 cm3 u rozdělovačů SSVM, respektive 0,08–1,8 cm3 dle použitého dávkovacího šroubu u rozdělovačů SSVD. Vývody z rozdělovače se
použijí buď samostatně, nebo se některé dávky
mohou sdružit – viz rozdělovače SSV, M, SSVD.
Progresivní rozdělovač rozděluje celkové množství maziva, které do něj vstoupí tak, že na libovolný výstup připadá množství Qi=Q*qi/nS
qi , kde
Qi - celkové množství maziva, které vystoupí
z i-tého vývodu
Q - celkové množství maziva, které vstoupí do
rozdělovače
qi - velikost jednotkové dávky
i-tého vývodu, případně součet všech jednotkových
dávek do i-tého vývodu
sdružených
n
qi - velikost jednotkové dávky
rozdělovače = součet jednotkových dávek všech vývodů rozdělovače.
Pohyb pracovních pístků progresivního rozdělovače je postupný,
následující pístek se začne pohybovat vždy až po úplném dokončení pohybu předchozího pístku.
Dojde-li k zablokování trasy do
libovolného z mazaných míst,
dojde následně k postupnému zastavení pohybu
všech pístků a k zablokování výdeje maziva – u systému s progresivními rozdělovači je vyloučeno,
aby sytém pracoval s tím, že dodávka maziva do
některého z mazaných míst je zablokovaná!
V takovém případě se buďto zastaví pohyb čerpadla (ad b), nebo začne mazivo vystupovat z pojišťovacího ventilu (ad a).
Této vlastnosti systémů s progresivními rozdělovači se s výhodou používá k hlídání i rozsáhlých
mazacích systémů tzv. „z jednoho místa“
– elektronicky, s použitím jednoho snímače, instalovaného na některý z rozdělovačů (verze
SSV-N, SSVD-N ad.)
– vizuelně, instalací rozdělovače s kontrolním
kolíčkem SSV-K, SSVM-K, nebo SSVD-K)
Modifikace systému
Pokud situace vyžaduje, aby různé větve systému
pracovaly v různých režimech, například pokud se
některé části mazaného stroje nebo linky samostatně odstavují pro údržbu a opravy, nebo se
mění konfigurace linky v závislosti na technologii,
vybaví se tyto větve 3/2-cestnými ventily, kterými
se mazivo místo do příslušné mazací větve přesměruje zpět do zásobníku.
Pro přesměrování se používají elektromagnetické
sedlové ventily (tukové mazání), nebo elektromagnetické šoupátkové rozvaděče (olejové mazá-
59
5/2012
5/2012
TriboTechnika
ní), případně manuelně ovládané 3/2-cestné kulové kohouty.
Rozšiřitelnost systému
Pokud je použito vícepotrubní čerpadlo, je možno
systém v budoucnu rozšiřovat instalací dalších čerpacích prvků až do maximálního počtu pro daný
typ čerpadla.
Realizace progresivního systému s čerpadlem P203 na stavebním stroji
Hlavní oblasti použití
Stroje, linky nebo zařízení s menším počtem mazaných míst, umístěných nepříliš daleko od sebe
navzájem, případně uspořádaných do skupin.
Typickým představitelem pro vícepotrubní systém
jsou drtiče kamene.
U progresivních systémů je to pak zejména mobilní
technika jako např. stavební stroje, zemědělské
stroje, dále linky v dřevozpracujícím průmyslu,
potravinářském průmyslu, tvářecí stroje, obráběcí
stroje, vulkanizační lisy atp. Problematika centrálního mazání je velmi složitá a rozsáhlá. Je doporučeno obracet se s požadavkem na instalaci centrálního mazacího systému na specializované firmy zabývající se touto problematikou.
Text: Ing. Milan Dvořák
Hennlich Industrietechnik, spol. s r. o.
o. z. CEMATECH
e-mail: cematech@hennlich.cz
www.hennlich.cz/cematech
60
Neelektrolyticky
s mikrolamelami
Jak jistě většina z Vás ví, 1.7. 2007 vstoupila
v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady čís. 2000/53/EG, která výrazně
omezuje obsah těžkých kovů a dalších
nebezpečných látek v komponentech pro
výrobu automobilů. Protože v blízké budoucnosti toto omezení postihne i další
odvětví průmyslu, tak nejen automobilový
průmysl hledá alternativy ke klasickému
galvanickému a žárovému zinkování z důvodu obsahu CrVI v následné konverzní
chromátové vrstvě.
Jednou z možností, jak zajistit požadovanou
životnost součástí při splnění všech požadavků
plynoucích z výše uvedených omezení, je neelektrolytické nanášení povlaků ze zinkových mikrolamel, povrchová úprava technologií Delta MKS®.
Její základem jsou materiály Delta Tone 9000
a Delta Protekt KL 100, takzvané basecoaty, což
jsou anorganické povlaky plněné Zn a Al mikrolamelami rozptýlenými v titanátovém pojivu.
Nanášejí se na ocelové či ocelolitinové díly předupravené tryskáním nebo na podkladovou
vrstvu zinečnatého fosfátu. Po vysušení a tepelném vytvrzení vzniká stříbrošedý povlak s vynikající katodickou ochranou, který je fyzikálně i chemicky vázán na podkladový kov a poskytuje vynikající protikorozní ochranu především v prostředích s vysokou vlhkostí a přítomností chloridů.
Pro zvýšení odolnosti v chemicky znečištěných
prostředích (SO2, benziny, oleje, louhy atd.) lze
tyto povlaky překrývat organickými epoxyfenolickými hustě síťovanými povlaky – řada
Delta Seal (standardně i černé provedení, další
odstíny po domluvě), nebo transparentními lithium-silikát-oxid polymery – povlaky řady Delta
Protekt VH. Výhodou povlaků řady Delta Seal je
výtečná odolnost při zkoušce s oxidem siřičitým
dle ISO 6988, kde je možné dosáhnout až 15-ti cyklů do vzniku koroze základního kovu, u řady Delta
Protekt VH je třeba zmínit velmi tenkou vrstvu
povlaku (1-3 µm) a vysokou odolnost vůči kyselinám a louhům.
Povlakování materiálem Delta Coll na silikát-
TriboTechnika
vylučované povlaky
zinku technologie Delta MKS
titanátové bázi je určen především jako krycí
vrstva pro galvanické povlaky Zn, Zn/Fe, popř.
Zn/Ni s CrIII pasivací. Již při tloušťkách 2-4 µm zvyšuje korozní odolnost galv. Zn v solné mlze o 200300 hodin. Tyto krycí vrstvy existují i ve verzi s integrovaným mazivem PTFE pro zajištění stálého
a přesně definovaného součinitele tření pro
povlakování závitových součástí s ISO závity.
Nanášení povlaků Delta MKS se provádí hlavně
metodou Dip-Spin(tj. hromadné nanášení povlaku namáčením a odstřeďováním), pro větší díly
a malosériové zakázky se využívá pneumatický
nástřik. Vytvrzování povlaků probíhá v průběžných nebo komorových pecích při 180 – 230 °C.
Hlavní výhody PÚ DELTA MKS®:
·
během procesu (v případě předúpravy tryskáním) povlakování se nevyvíjí žádný vodík = nehrozí nebezpečí vzniku vodíkové křehkosti u vysokopevnostních ocelí
·
povlaky Delta® neobsahují žádné těžké kovy =
CrVI - free
·
vzniká stejnoměrný povlak na celém povrchu
součásti, zde je však nutné zmínit, že u geometricky složitějších součástí je místní tloušťka povlaku
závislá na orientaci součásti při odstřeďování
·
možnost povlakování průchozích dutých součástí
·
možnost použití povlaků Delta Seal a Delta Coll
na dílech ze Zn a Al a jejich slitin, dále také jako
krycí povlak na díly z antikorozní oceli
·
výborná snášenlivost povlaku Delta Tone s lepidly(mikrokapsle)
·
možnost nanášení dalších vrstev (např. KTL, práškové barvy)
·
cenové rozpětí 15-60 Kč/kg dle typu součástí
a kombinace povlaků
Povlaky Delta MKS® jsou popsány v ČSN EN ISO
10683 – Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel a v ČSN
EN 13858 – Ochrana kovů proti korozi – Neelektroliticky nanášené mikrolamelové povlaky
zinku na výrobcích ze železa nebo z oceli.
Povrchová úprava Delta MKS® je předepsána např.
v těchto firemních standardech:
BMW: GS 90010, N 600 00; Daimler/Chrysler: DBL
9440, DBL 8440; Fiat: 95.75.12; Ford: WSS-M21P39,
WSS-M21P36, WSS-M21P42, WSD-M21P11;
General Motors: GMW 3359, GM 7111M, GME
00255; Jaguar: JMS 10.22.05; Land Rover:
LRES.21.ZS.05; Porsche: PN 11003-1 26 d; PSA:
B153315 DEL 9; Volkswagen: TL 233, TL 245, TL
242;Volvo: STD 5752,53 Y 530; Volvo CC: VCS
5737,29 Y; Bosch, KNORR, WABCO
Text: Boháček Jiří
Orientační tabulka korozní odolnosti povlaků Delta MKS®
povlak
DT
DT
DS
DT + DS
DT+DP VH 300/301GZ
DP KL110
DP KL110 + DS
DP KL100
DP KL100
DP KL100 + DS
DP KL100 +
DP VH300/301GZ
DP KL100 + DP VH300
galv.Zn(CrIII) + Delta Coll
galv.Zn(CrVI) + DS
tloušťka
vrstvy
10 µm
14µm
10µm
10 + 8 µm
10 + 3 µm
10 µm
5 + 8 µm
8 µm
12 µm
8 + 8 µm
8 + 3 µm
DIN 50 021 SS
ISO 9227 NSS (hod.)
720
> 1 000
do 120
> 720
> 720
240
240 – 360
> 600
> 1 000
> 720
> 720
ISO 6988
nutné ověřit
nutné ověřit
nutné ověřit
15 cyklů
nutné ověřit
nutné ověřit
nutné ověřit
nutné ověřit
nutné ověřit
15 cyklů
nutné ověřit
12 + 3 µm
10 + 4 µm
10 + 12 µm
> 1 000
240 – 360
480 - 720
nutné ověřit
nutné ověřit
nutné ověřit
Dlouhodobá teplotní
odolnost do
150 °C
150 °C
150 °C
150 °C
150 °C
150 °C
180 °C
180 °C
180 °C
180 °C
180 °C
150 °C
80 °C
61
5/2012
5/2012
TriboTechnika
Otěruvzdorné plechy
V posledních 10-15 letech se začaly ve velkém rozsahu používat plechy s vysokou otěruvzdorností, která se dociluje kalením vodou přímo po válcování a následným popuštěním na nízké teploty. Jejich jemnozrnná mikrostruktura je tvořena popuštěným martenzitem, což zajišťuje vysokou pevnost a odolnost proti abrazívnímu opotřebení. Další alternativou jsou TRIP oceli (TRIP –Transformation Induced Plasticity), které mají mikrostrukturu
tvořenou martenzitem, bainitem a zbytkovým austenitem (> 5%). Tyto oceli se kalí do oleje. Ve struktuře jsou též přítomny disperzní karbidy Cr, Mo, Ti.
Při abrazívním působení minerálních částic dochází k fázové transformaci zbytkového austenitu na
martenzit. V povrchových vrstvách
se vytváří tlaková pnutí, což se projeví vyšší odolností proti vnikání
abrazívních částic do povrchových
vrstev oceli s TRIP efektem a proti
Označení oceli
H (HB)
XAR 300
XAR 400
XAR 400 W
XAR 450
XAR 500
XAR 600
ABRAMAX MU
ABRAZO 400
Brinar 400
Brinar 500Cr
CREUSABRO 4800
CREUSABRO 8000
Fora 400
Durostat 400
Durostat 500
Dillidur 325 L
Dillidur 400 V
Dillidur 450 V
Dillidur 500 V
Domex Wear
HARDOX HiTuf
HARDOX 400
HARDOX 450
HARDOX 500
HARDOX 550
HARDOX 600
QUARD 450
RAEX AR 400
RAEX AR 450
RAEX AR 500
ROC 400
ROC 500
270 - 340
360 - 440
360 - 430
410 - 490
450 - 530
Min. 550
270 - 340
360 - 400
340 - 400
470
340-400
340-400
360 - 440
360 - 440
460 - 540
240 - 280
360 - 440
420 - 480
450 - 530
285
310 - 370
370 - 430
425 - 475
450 - 540
525 - 575
570 - 640
420 - 480
360 - 420
425 - 475
450 - 530
360-440
470 - 530
62
rýhování jejího povrchu. Zároveň má ocel dobrou
houževnatost.
V současné době řada výrobců nabízí širokou paletu
svařitelných a dobře zpracovatelných ocelových
plechů s vysokou odolností proti abrazívnímu opotřebení. V tab. 1 je přehled chemického složení
vybraných otěruvzdorných plechů. Plechy se vyrábí
s modifikací obsahu uhlíku v závislosti na tloušťce
Obsah prvků (%)
Cr
Max. Mo
C
Mn
Si
Max. 0,21
Max. 0,20
Max. 0,26
Max. 0,22
Max. 0,28
Max. 0,40
Max. 0,20
0,14 -0,17
0,18
Max. 0,25
Max. 0,20
Max. 0,28
Max. 0,16
Max. 0,18
Max. 0,30
Max. 0,23
Max. 0,20
Max. 0,25
Max. 0,30
~0,17
Max. 0,20
0,14-0,22
0,19 -0,26
0,27-0,30
0,37
0,45-0,47
Max. 0,21
Max. 0,24
Max. 0,26
Max. 0,30
Max. 0,18
Max. 0,30
Max. 1,50
Max. 1,50
Max. 1,30
1,50
Max. 1,50
Max. 1,50
Max. 1,60
1,25 -1,40
1,40
1,50
Max. 1,60
Max. 1,60
Max. 1,60
Max. 1,70
Max. 2,10
1,2 -1,7
Max. 1,80
Max. 1,60
Max. 1,60
~1,80
1,60
Max. 1,60
Max. 1,60
Max. 1,60
Max 1,30
Max 1,00
Max. 1,60
Max. 1,70
Max. 1,70
Max. 1,70
Max. 1,80
Max. 1,60
Max. 0,65
Max. 1,20 0,30
--0,005
Max. 0,80
Max. 1,00 0,50
--0,005
Max. 0,65
Max. 1,20 0,60
--0,005
Max. 0,80
Max. 1,30 0,50
0,30
0,30
0,005
Max. 0,80
Max. 1,00 0,50
--0,005
Max. 0,80
Max. 1,50 0,50
-1,50
0,005
Max. 1,0
Max. 1,30 Max. 0,20
---0,35 -0,40
Max. 0,25 0,50
0,03 Nb
0,50
1,30
0,60
-1,20
-0,40
Max. 1,60 0,30
-1,00
-Neuvedeno Max. 1,90 0,40
-0,20
Max. 0,2 Ti
Neuvedeno Max. 1,60 Min. 0,20
-0,40
-Max. 0,50
Max. 1,00 0,40
---Max. 0,60
Max. 0,80 0,50
--0,005
Max. 0,60
Max. 1,00 0,50
0,005
0,3 – 0,7
1 – 1,6
0,50
0,60
0,6
-Max. 0,50
Max. 1,00 0,30
-0,80
0,005
Max. 0,50
Max. 1,50 Max. 0,50
-Max. 0,80 0,005
Max. 0,50
Max. 1,50 Max. 0,50
-Max. 1,00 0,005
~ 0,30
~0,30
~0,10
---Max. 0,60
0,70
0,70
-2,00
0,005
Max. 0,70
0,30-1,40 0,25-0,60
-0,25-0,50 0,004
Max. 0,70
0,25-1,40 0,25-0,60
-0,25-1,00 0,004
Max. 0,70
1,00-1,40 0,25-0,60
-0,25-1,50 0,004
Max. 0,50
Max. 1,40 Max. 0,60
-Max. 1,40 0,004
Max. 0,70
Max. 1,20 Max. 0,80
-Max. 2,50 0,004
Max. 0,70
Max. 0,50 Max. 0,25
Max. 0,25 Max. 0,005
Max. 0,70
Max. 1,50 Max. 0,50
-Max. 0,70 0,004
Max. 0,70
Max 1,00
Max. 0,50
-Max. 0,70 0,004
Max. 0,70
Max. 1,00 Max. 0,50
-Max. 0,80 0,004
Max. 0,50
Max. 1,00 Max. 0,30
Max. 0,05 Nb Max. 0,80 Max. 0,005
Max. 0,50
Max 1,50
Max. 0,50
Max. 0,05 Nb Max. 1,00 Max. 0,005
Tab. 1 Směrné chemické složení vybraných otěruvzdorných plechů
Max. Cu
Max. Ni
Max. B
TriboTechnika
plechu. Obsah uhlíku se
zvyšuje s rostoucí tloušťkou plechu.
Otěruvzdorné ocelové
plechy se využívají v širokém měřítku pro výrobu
důlních zařízení a strojů,
stavebních strojů, korb
nákladních automobilů
přepravujících zeminy
a kamenivo, lžíce bagrů
a nakladačů, pracovní
části drtičů, pracovní
části zemědělských strojů apod. Odolnost proti
abrazívnímu opotřebení ocelí typu HARDOX
lze dokumentovat výsledky laboratorních
zkouškách bylo použito
abrazivo – znělec (22 %
analcim 360-530 HV,
31 % nefelin 530-725 HV,
29 % sanidin 725 HV, zbytek 18 %). Hmotnostní
otěr vzorků klesá s rostoucí tvrdostí ocelí typu
HARDOX. Přitom u těchto ocelí jsou hmotnostní
otěry nižší než u běžné
oceli S235JR (viz obr. 1).
Vysoké hodnoty mecha0,7
0,6012
Označení oceli
XAR 300
XAR 400
XAR 400 W
XAR 450
XAR 500
XAR 600
ABRAMAX MU
ABRAZO 400
Brinar 400
Brinar 500Cr
CREUSABRO 4800
CREUSABRO 8000
Fora 400
Durostat 400
Durostat 500
Dillidur 325 L
Dillidur 400 V
Dillidur 450 V
Dillidur 500 V
Domex Wear
HARDOX HiTuf
HARDOX 400
HARDOX 450
HARDOX 500
HARDOX 550
HARDOX 600
Quard 450
RAEX AR 400
RAEX AR 450
RAEX AR 500
ROC 400
ROC 500
Pevnost
Rm (MPa)
1000
1250
1250
1350
1600
2000
1050
1250
1300
1500
1200
1630
1350
1250
1550
1000
1300
1500
1650
800- 950
980
1250
1400
1550
1700
2000
1400
1250
1450
1600
1350
1650
Hmotnostní otìr (g)
0,6
0,4837
0,3457
0,4
0,3
0,1906
0,2
0,1
0
1
2
Tažnost
A (%)
12
12
12
10
9
10
12
14
12
10
12
12
13
10
8
13
12
11
8
15
16
10
10
8
7
7
10
10
8
8
12
8
KCV
(-20 °C)
Neuvedeno
Neuvedeno
Neuvedeno
Neuvedeno
Neuvedeno
Neuvedeno
15
40
Neuvedeno
Neuvedeno
45
55
Neuvedeno
Neuvedeno
Neuvedeno
20
30*
30
25
Neuvedeno
95*
45*
40*
30*
30*
20*
30*
40*
20*
20**
30*
25
Tloušťka
plechu (mm)
3 - 50
3 - 100
4 - 40
3 - 100
3 - 100
4 - 40
3 - 60
Do 80
5 - 120
5 - 60
3 - 150
4 - 60
Neuvedeno
6 – 100
10 - 50
5 - 50
6 - 150
8 - 100
8 - 100
3-5
10-120
40-123
32-80
40-80
10-50
8-50
10-20
3 - 60
3 - 60
3 - 60
4 - 100
6 - 120
*KCV –40 °C; ** KCV – 30 °C
Tab. 2 Mechanické vlastnosti otěruvzdorných plechů
0,529
0,5
Mez kluzu
Re (MPa)
700
1050
1100
1200
1300
1700
730
1000
1100
1250
900
1250
1100
1000
1200
650
1000
1200
1300
800
950
1000
1200
1300
1400
1650
1200
1000
1200
1250
1100
1300
3
4
5
Obr. 1 Výsledky zkoušek abrazívního opotřebení na přístroji
nických vlastností umožňují výrazně snížit
hmotnost konstrukcí. Svařitelnost i tvařitelnost těchto ocelí je dobrá. Pokud se volí předehřevy při svařování větších tlouštěk
plechů, pak maximální teplota předehřevu
by neměla překročit 200 °C. Při vyšších teplotách dochází k degradaci mechanických
vlastností.
Text: Prof. Ing. Suchánek, Csc.
english abstract
Wear-resistant steel sheets and plates can be used to cut significantly the costs generated by
abrasive wear and break-down of structural components. They have high tensile strength, hardness
and excellent abrasion resistance in comparison with standard structural steels.
63
5/2012
5/2012
TriboTechnika
Nový standard pro hrubování
Nástrojový upínací systém Haimer Safe-Lock pro široké použití
Firma Haimer, specialista na upínání a vyvažování nástrojů, vyvinula pro vysoce výkonné
obrábění speciální upínací systém Safe-Lock. Tento patentovaný systém se již několik let
osvědčuje v různých aplikacích a nalézá stále více licenčních partnerů. Přední výrobci
nástrojů mezitím zařadily systém Safe-Lock do svých programů a doporučují ho jako
nejjistější řešení pro zvýšení produktivity u hrubování. Widia, Walter, Sandvik Coromant,
Kennametal, Helical, HAM, Emuge Franken a Data Flute – všichni tito výrobci nástrojů již
získali licenci pro Safe-Lock od firmy Haimer. Díky tomuto spojení může každý zákazník
ocenit výhody tohoto systému. Jedná se především o procesní spolehlivost a vysoké úspory
času, které jsou o mnoho větší než u běžných upínačů. Početní výrobci držáků a koncoví
uživatelé prokazují, že se systém Safe-Lock ubírá k novému standardu pro obrábění
nahrubo.
Funkce systému Safe-Lock
Princip systému Safe-Lock je následující: Ve stopce nástroje jsou
vybroušeny spirálové drážky.
V kombinaci s odpovídajícím tvrdokovovým unášecím kolíkem
v upínací části držáku (pro tepelné
upínání, kleštinové nebo také
hydro upínání) je zabráněno, že
se při extrémním obrábění
nástroj neprotočí nebo zcela
nevytáhne z držáku ven, což
pak zejména u drahých obrobků způsobuje nemalé
vedlejší náklady. Kombinace zajištění proti vytažení
nástroje a vysoké přesnosti
obvodového házení vede
k minimalizaci vibrací a tím
Detail systému
Safe-Lock
64
k vysoce efektivnímu obrábění. Takto je možné za
stejný čas navýšit produktivitu až na dvojnásobek
a to díky zřetelnému nárůstu řezné hloubky a posuvů. Navíc se sníží i opotřebení samotného nástroje.
Náhrada za systém Weldon
Systém Safe-Lock vznikl z požadavků v oblastech
těžkého obrábění - leteckého, kosmického nebo
energetického průmyslu. Inovativní materiály jako
jsou např. různé slitiny titanu jsou nejenom lehké,
vysoce pevné, odolné proti korozi, ale i těžce obrobitelné. To ovlivňuje nejen koncept strojů a obráběcích procesů, ale i nasazení nástrojů a upínačů.
Mnoho obrobků se frézuje z plných polotovarů,
často je pak až 90 % materiálu přeměněno na třísky.
Pro optimalizaci procesu z hlediska hospodárnosti
a kvality a současně dosažení vysokých objemů
výroby, jsou často voleny vysoké kroutící momenty
a síly posuvu. U tohoto vysoce výkonného obrábění
(High Performance Cutting, HPC) se pak vyskytují
velké tažné síly, které ve spojení s vysokými silami
v řezu a posuvu vedou k pohybu nástroje v držáku.
Vzniká tak nebezpečí, že se nástroj vytáhne ven
z držáku. To hrozí zejména u držáků, které nabízí
přesné upínání s dobrou přesností obvodového
házení, jako jsou např. tepelné, hydro nebo kleštinové upínače. Často se zákazníci domnívají, že
mohou zajistit bezpečnost procesu zvýšením upínací síly. Problém je však komplikovanější. Pouze
zvýšením upínacího momentu se povolení nástroje
nezabrání. Jedná se zde o dlouhodobější a často
nenápadný proces. Jakmile je totiž při obrábění tato
upínací síla překročena nástroj se protočí a zlomí.
TriboTechnika
Tyto dynamické procesy se v těžkém obrábění
nedají obejít čistě silovým upínáním.
Haimer Power Collet a Heavy Duty Chuck
se systémem Safe-Lock
Z nedostatku náhradních řešení muselo doteď
mnoho zákazníku volit držáky se systémem
Weldon, kde je tvarový styk řešen pomocí upínacích šroubů. Tím je možné dosáhnout vysokých
kroutících momentů. Nevýhodou však je nepřesné obvodové házení, které snižuje produktivitu
výroby (vibrace, špatné vyvážení díky jednostranné upínací ploše, kratší životnosti nástrojů).
Systém Haimer Safe-Lock se tak nabízí jako náhrada za systém Weldon s jedinečnými přednostmi, to
platí pro všechny použití při obrábění titanu přes
hliník až k běžným nástrojovým ocelím – viz srovnání životnosti Weldon a Safe-Lock.
Safe-Lock pro všechny upínací systémy
Princip systému Safe-Lock není omezen jenom na
použití u tepelných upínačů. Dá se také integrovat
i do kleštinových upínačů a hydroupínačů. Pro
zákazníky, kteří nejsou vybavení přístrojem pro
tepelné upínaní, nabízí Haimer rozšířenou kolekci
vysoce přesných kleštinových upínačů s tímto systémem. Podle požadavků zákazníků doporučuje
firma Haimer držáky odolné proti vibracím Power
Collet Chucks pro HSC-obrábění nebo Heavy Duty
Collet Chucks pro těžké obrábění.
Luděk Dvořák
Srovnání životnosti nástroje se systémem Weldon a Safe-Lock
Weldon
Safe-Lock
Rovnoměrné potřebení
na všech čtyrech břitech
Obrábění:
obvodové frézování
Materiál:
nástrojová ocel
Nástroj:
HPC VHM fréza s nestejnoměrným dělením
D=20 mm, Z=4
Poškození břitu protilehlého
k upínací ploše Weldon
Parametry obrábění:
ae=10 mm,
ap=0,75xD,
vc=180 m/min,
fz=0,07 mm
65
5/2012
5/2012
TriboTechnika
Úloha diagnostiky
pre spoľahlivé zariadenia
Pri výbere technologického či strojného zariadenia zohráva okrem ceny významnú úlohu
aj výška nákladov spojených s jeho efektívnou prevádzkou a ďalšou údržbou. Rozsah a typ
údržby závisí od druhu technologického zariadenia, jeho stavu, požiadavky na pohotovosť
a ďalších faktorov. Ak sa zmenia podmienky podľa ktorých sa nastavila údržba, treba ju
upraviť.
Diagnostika je činnosť, ktorá
zohráva rozhodujúcu úlohu pri znižovaní určitých nákladových
prvkov v etapách životného cyklu
zariadenia. Ak sa vykonáva neprimeraná činnosť technickej diagn o st i k y a l eb o s a v y k o n áva
nesprávne, môže to viesť k zvýšeným nákladom následkom strát na
výkone zariadenia, ale i sekundárnym poškodeniam.
Ak je zariadenie uvedené do
prevádzky okamžite a zotrvá v nej,
hovorí sa o jeho pohotovosti. Ak
zostáva v chode bez akýchkoľvek
poruchových výpadkov či poškodení, charakterizuje sa ako
bezporuchové. Zariadenie vyžadujúce ľahký a dostupný výkon
údržby sa hodnotí ako udržiavateľné. Všetky tieto vlastnosti spolu
s organizačnou spôsobilosťou
zabezpečujúcou stroj v chode
nesú znaky spoľahlivého zariadenia. A práve diagnostika je rozhodujúcou činnosťou, ktorá zvyšuje
spoľahlivosť, a tým konkurencieschopnosť zariadení.
Okrem tzv. bežných a očakávaných
porúch sa stretávame s termínom
„skrytá porucha“. Skryté poruchy
sú však v skutočnosti poruchy spôsobené následkom skrytých a nedostatočných predchádzajúcich
informácií o systéme. Porucha
môže byť spôsobená kombináciou
hardvéru a softvéru. Príkladom je
situácia nedostatočného chlade-
66
nia určitej časti systému: Dochádza k zvýšeniu
teploty, ktoré mení časový posun v obvode.
Následkom je kolízia údajov a porucha softvéru.
Iným príkladom je nesprávna regulácia, ktorá môže
byť spôsobená vplyvom elektromagnetického rušenia. Tieto poruchy sa nevyskytujú často, a preto sa
ťažko zisťujú. Zlepšenie stavu zariadení a bezporuchovosť je cestou odstraňovania skrytých porúch.
Významný vplyv má okolité prostredie, vlhkosť,
korózia, mechanické a tepelné namáhanie.
Každý stroj má typické vlastnosti, ktoré mu boli
priradené, aby splnil svoj cieľ. Medzi základné patria
funkčnosť, výkonnosť, prevádzkovateľnosť, spoľahlivosť, zabezpečovanie nepretržitej prevádzky
a bezpečnosť.
Každé zariadenie bez ohľadu na jeho veľkosť má
vlastný životný cyklus, ktorý pozostáva na seba nadväzujúcich etáp: koncepcia, vývoj, realizácia, prevádzka, modifikácia a likvidácia. Počas nich v dôsledku starnutia alebo výmeny či vylepšovania (modifikácie) zariadenia treba myslieť aj na diagnostické postupy či metódy.
Úloha diagnostiky spočíva okrem zisťovania poruchového stavu aj v monitorovaní stavu, ako súčasti
preventívnej údržby v monitorovaní degradácie stavu, výkonnosti technických parametrov, zmeny sledovania veličiny, a pod. Na monitorovanie stavu sa
využívajú diagnostické metódy ako:
analýza vibrácií,
analýza olejov ( mazacích, hydraulických),
meranie teplôt (médií, materiálov),
inšpekcie zamerané na vizuálnych metódach
(boroskopické inšpekcie),
signalizácia poplachov, odstávok s prepojením
riadiacich systémov.
Diagnostické testy môžu pozostávať z :
funkčných skúšok za účelom overovania,
TriboTechnika
-
monitorovania stavu so zámerom sledovať
stav zariadenia, ktoré počas používania
degraduje.
Monitorovanie stavu je úzko spojené s koncepciou diagnostických testov a nemôže byť od
nich oddelené. Už pri príprave testovania zariadení si treba položiť niekoľko otázok, napr.:
Aké poruchy môžu vzniknúť?
Môžu byť poruchy jednotlivých funkcií
zariadení detekované ?
Aké poruchy sa dajú identifikovať?
Sú navrhnuté testy prakticky realizovateľné, aby nedošlo k deštrukcii zariadenia
alebo ohrozenia bezpečnosti?
Sú náklady na skúšku finančne únosné? Sú
náklady na testovacie zariadenia a na ich
starostlivosť únosné?
Aké skúšky sú nutné počas jednotlivých
etáp životného cyklu zariadenia?
Aký rozsah skúšok (testov) treba vykonať?
Rozsah skúšky určuje informovanosť o stroji, ale aj náklady spojené s testami.
Sú získané informácie dostatočne hodnoverné? Treba si overiť ak sa počas testov vyskytla porucha, či aj v skutočnosti
vznikla.
Nie sú ciele testovania v rozpore s nadradenými cieľmi?
Ciele diagnostických testov
V prvom rade je to nákladovo efektívna, rýchla
a jednoznačná metóda zisťovania poruchových
stavov.
zvyšuje pohotovosť zariadenia,
znižuje náklady na údržbu,
znižuje riziko sekundárnych škôd,
zvyšuje bezpečnosť systému,
optimalizuje prevádzku.
Na dosiahnutie cieľov má diagnostický systém:
kontrolovať spoľahlivosť zariadenia,
zisťovať katastrofické a degradačné poruchy,
lokalizovať poruchové stavy,
upozorňovať na hroziace poruchy spôsobené opotrebovávaním a vyhodnotiť stav
opotrebenia,
poskytovať údaje pre prevádzku a údržbu
zariadenia.
Diagnostická technika sa používa pre:
bezpečnostné a funkčné kontroly ešte
pred spustením systému do prevádzky,
monitorovanie výkonnosti, technických
parametrov počas prevádzky,
zisťovanie porúch zariadenia počas prevádzky v danom prostredí,
podrobná lokalizácia poruchy.
Používané diagnostické metódy môžu byť od
vnemovo hodnotených vlastností, cez ručné
merania a vyhodnocovania až po úplne automatickú diagnostiku celých procesov. Ďalšie
delenie diagnostických metód je na externé, pri
ktorých sa využívajú testovacie zariadenia
oddelené od sledovaného zariadenia (napr.
termovízna kamera) a interné, ktoré využívajú
trvale zabudované senzory (vibračné, teplotné,
a pod.), ktoré počas prevádzky testovacieho
stroja nepretržite vykonávajú merania a pomocou softvéru kontinuálne vyhodnocujú jeho
stav.
-
Efektívny program preventívnej diagnostiky je
súčasťou celkovej filozofie údržby zameranej
na:
udržovanie funkcie zariadenia v medziach
požadovanej bezpečnosti,
udržovanie inherentnej úrovne bezpečnosti a bezporuchovosti,
optimalizáciu pohotovosti,
získavanie informácií na dosiahnutie cieľov technickej diagnostiky,
tieto ciele dosiahnuť pri optimálnych
nákladoch na údržbu i na zbytkové
poruchy počas životných cyklov zariadenia,
získavanie informácie na dodržiavanie
dynamického programu údržby aplikovaním a monitorovaním stavu špecifických
údajov z hľadiska bezpečnosti, kritičnosti
a nákladov.
Analýza údajov na zhodnotenie spoľahlivosti
vyžaduje pochopenie zariadenia, jeho základných funkcií, konštrukčných prvkov a podmienok prevádzky. K výsledku analýzy je potrebné
pochopiť aj základné zásady spoľahlivosti a spôsob ako ju dosiahnuť aj pri špecifických podmienkach. Preto musia pri zbere informácií spolupracovať a byť zúčastnení všetci zainteresovaní. Medzi nich sa radia dodávatelia, výrobcovia,
údržbári užívatelia a zákazníci. Len tak môže
technická diagnostika prispieť k spoľahlivosti
daného technického zariadenia.
Ing. Viera Peťková, PhD.
67
5/2012
TriboTechnika
Slovensko láme rekordy
na VIENNA-TECu 2012
Prípravy na najväčší medzinárodný priemyselný odborný veľtrh Rakúska VIENNA-TEC
2012, ktorého brány sa otvoria 9. októbra 2012 na modernom viedenskom výstavisku
MESSE WIEN, sú už v plnom prúde. VIENNA-TEC 2012, ktorý sa koná len raz za 2 roky, ponúka
možnosť zhliadnuť na jednom mieste pod jednou strechou šesť medzinárodných odborných priemyselných veľtrhov AUTOMATION AUSTRIA (automatizácia), ENERGY-TEC (energia), IE (priemyselná elektronika), INTERTOOL (nástroje a náradie), MESSTECHNIK (meracia
a regulačná technika) a SCHWEISSEN / JOIN-EX (zváranie) a veľa špeciálnych expozícií.
Prvýkrát sa v rámci veľtrhu uskutoční špeciálna expozícia informačných a komunikačných technológií.
Pre Slovensko je medzinárodný
veľtrh VIENNA-TEC 2012 vďaka svojej koncepcii, otvorenosti pre slovenských podnikateľov a blízkosti
k Bratislave unikátnou príležitosťou na získanie prehľadu o najnovších priemyselných technológiách a inováciách, ktoré ponúka
viac ako 500 vystavovateľov a 500
ďalších firiem zastúpených na
veľtrhu. Ponúka tiež možnosť osobne sa zoznámiť s vývojom trhu v susednom Rakúsku a porovnať situáFoto VIENNA-TEC 2010 © Schwarz & Partner
5/2012
ciu na Slovensku, zoznámiť sa s inováciami z viac než 20 krajín a stretnúť sa s potenciálnymi obchodnými partnermi nielen z Rakúska, ale
aj z ďalších štátov Európy a Ázie.
K účasti slovenských firiem na
VIENNA-TECu sa vyjadril minister
68
hospodárstva Slovenskej republiky, Tomáš
Malatinský: „Priemysel a s ním súvisiace služby sú
nielen hnacou silou rastu slovenského hospodárstva, zdrojom vytvárania pracovných príležitostí, zvyšovania produktivity, ale aj inovačného rozvoja, ktorý v súčasnom období nadobúda čoraz
väčší význam. Som presvedčený, že medzinárodný
veľtrh VIENNA-TEC je ideálnym miestom na získanie
reálneho obrazu o schopnostiach slovenských
firiem, porovnanie s medzinárodnou konkurenciou,
prezentovanie sa u potenciálnych obchodných partnerov, ako aj na podporu inovácií.“
Rekordnú účasť návštevníkov zo Slovenska očakáva
oficiálne výhradné zastúpenie VIENNA-TECu Schwarz & Partner, ktoré eviduje aktívny záujem zo
strany regionálnych komôr SOPK a odborných asociácií zo Slovenska. Návštevu veľtrhu plánujú napr.:
Slovenská asociácia strojných inžinierov SR,
Slovenská zváračská spoločnosť, delegácie z regiónov Bratislava, Trenčín, Trnava a Žilina a zástupcovia
Ministerstva hospodárstva SR.
Slovenskí odborní návštevníci a regionálne delegácie môžu využiť špeciálne ponuky:
Deň Slovenska, 9. 10. 2012:
- spoločná doprava autobusom z Bratislavy,
Trenčína a Trnavy na veľtrh VIENNA-TEC 2012 zadarmo (hodnota - 12-50 Eur)
- čestná vstupenka na veľtrh VIENNA-TEC 2012
zadarmo (vstupenka pri pokladni - 18 Eur)
- pre slovenských vystavovateľov a spoluvystavovateľov a pre slovenské firmy, ktoré majú záujem
zastupovať vystavovateľov veľtrhu VIENNA-TEC
2012 - účasť v medzinárodnej B2B kooperačnej
burze EUROKONTAKT SLOVENSKÁ REPUBLIKA - EÚ
TriboTechnika
a EURASIA zadarmo - (pre iné firmy cena 100 Eur)
Na dni Slovenska za špeciálnych podmienok sa
treba prihlásiť v spoločnosti Schwarz & Partner
alebo partnerov projektu na Slovensku do 10. 9.
2012. Počet miest je obmedzený.
veľtrh VIENNA-TEC môže stať účinným marketingovým nástrojom pre slovenské firmy.
VIENNA-TEC - to nie sú len obchodné kontakty
a potenciálni odberatelia z Rakúska, ale je to podstatne viac, napr. pre podnikateľov zo Slovenska
môže byť zaujímavé nadviazanie kontaktov
V hale A plánuje svoju účasť 10 inovačných firiem
zo sibírskeho regiónu Omsk v Ruskej federácii,
ktoré hľadajú obchodné zastúpenie na Slovensku
a v Českej republike alebo ponúkajú iné formy
obchodnej spolupráce, napr. spoločnú výrobu,
vývoj, export na trhy tretích krajín (Kazachstan,
Bielorusko) alebo asistenčné služby pre firmy rovnakého zamerania na trhoch sibírskeho regiónu.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých spoločnostiach nájdete na http://www.sp.cz/omsk.html.
S vyššie uvedenými firmami - podnikateľmi zo
Sibíri - máte možnosť naplánovať si obchodné
stretnutia a nadviazať kontakty priamo v rámci
veľtrhu VIENNA-TEC 2012 vo Viedni.
O rekordnej účasti vystavovateľov zo Slovenska sa
dá hovoriť už dnes. Na VIENNA-TECu pripravuje
Bratislavská regionálna komora SOPK spoločný stánok slovenských firiem regiónu Bratislava, v rámci
ktorého sa budú prezentovať firmy IMC Slovakia,
IRONAL spol. s r.o., SNAHA a TESLA Liptovský
Hrádok alebo môžete navštíviť samostatné expozície slovenských spoločností QUAD Industries či
CRT-ELECTRONIC.
Viatcheslav Konchine, riaditeľ Schwarz & Partner,
oficiálneho zastúpenia veľtrhu VIENNA-TEC pre
štáty strednej a východnej Európy a štáty SNS je
presvedčený, že pri profesionálnej príprave sa
Foto VIENNA-TEC 2010 © Schwarz & Partner
Už k dnešnému dňu je prihlásených rekordných 13
vystavovateľov z Ruskej Federácie.
Deň EURAZIE, 10. 10. 2012:
- spoločná doprava autobusom na veľtrh VIENNATEC 2012 z Bratislavy zadarmo (hodnota 12 eur)
- čestná vstupenka na veľtrh VIENNA-TEC 2012
zadarmo (vstupenka pri pokladni - 18 Eur)
- pre slovenských vystavovateľov a spoluvystavovateľov a pre firmy, ktoré majú záujem zastupovať
na Slovensku firmy z Ruskej federácie (profily firiem na www.spexpo.eu) - účasť v medzinárodnej
B2B kooperačnej burze EUROKONTAKT SR - EÚ
a EURASIA zadarmo - (pre iné firmy cena 100 eur)
Na Dni Eurázie za špeciálnych podmienok sa treba
prihlásiť v spoločnosti Schwarz & Partner alebo
partnerov projektu na Slovensku do 10. 9. 2012.
Počet miest je obmedzený.
s potenciálnymi partnermi z krajín juhovýchodnej
Európy, predovšetkým Slovinska. Slovinsko je jedným z lídrov EÚ v počte inovácií na obyvateľa a slovensko-slovinské kontakty môžu byť pre našich
podnikateľov veľmi zaujímavé.
Pre včasnú registráciu na veľtrh a ďalšie informácie
prosím kontaktujte výhradné oficiálne zastúpenie
veľtrhu VIENNA-TEC pre Slovensko a ďalšie krajiny
strednej a východnej Európy a EURASIE:
Schwarz & Partner, spol. s r. o.
Benediktská 5/691,
110 00 Praha 1
Tel.: +420 603 278 654
viennatec@centrum.cz
www.sp.cz
69
5/2012
5/2012
TriboTechnika
Ochrana proti korozi
pro ložiska a součásti
Pro valivá ložiska a kovové součásti vystavené přímému působení vlhkosti a korozním činitelům nabízí společnost NKE galvanickou povrchovou úpravu, která zajistí výhodnou
ochranu proti korozi. Nová, zlepšená povrchová úprava SQ171E je ještě tenčí a ještě déle
odolná proti korozi, než předchozí verze. Povrchová úprava chrání ložiska a součásti
v oblasti dopravní techniky, zemědělských strojů, v chemickém a farmaceutickém
průmyslu, stejně jako součásti kompresorů a čerpadel.
Zlepšená povrchová úprava SQ171
je vhodná jak pro standardní a speciální ložiska, tak i pro kovové
součásti, které jsou vystavené vlhkosti nebo korozivnímu prostředí.
Součást s povrchovou úpravou (vpředu) nevykazuje ani
po testu solnou mlhou rozpoznatelné známky koroze.
Součást bez povrchové úpravy (vzadu) je narezavělá.
Povrchovou úpravou SQ171E lze
ošetřit i strojně obráběné plochy,
jako například valivé dráhy.
70
Povrchová úprava chrání proti vodě, kondenzaci
a slabě alkalickým nebo kyselým čisticím prostředkům. V porovnání se součástmi bez povrchové
ochrany zaručuje SQ171E výrazně delší dobu použití. Dodatečnou možností pro ještě lepší ochranu je
povrchová ochrana s konzervací na bázi silikátů. Vrstva tenká přibližně 2 až 4 μm zajištuje
bezproblémovou vzájemnou zaměnitelnost mezi
součástmi s povrchovou úpravou a bez této úpravy.
Podle DIN 58979:2008 má povrchová úprava při
tloušťce vrstvy 4 μm minimální trvanlivost 96 hodin
bez povrchové koroze (bílý rez) nebo bez koroze
základního materiálu (červený rez). Prostředek
SQ171E byl testován při nezávislých testech za použití solné mlhy podle DIN EN ISO 9227 NSS. Pasivace
neobsahuje šestimocný chrom a odpovídá tak směrnici RoHS. V porovnání s nerezovou ocelí je SQ171E
cenově výhodnější, nabízí však ještě vyšší ochranu
proti korozi.
Text: Christiane Tupac-Yupanqui
Navštívte našu expozíciu
na MSV Brno 2012 pavilón E7
Download

TU - Tribotechnika