3
Karviná – mírný
optimismus
4
Na poradě předáků
oceňování i zamyšlení
Paskovské
perspektivy
7
Rozhovor s ředitelem
projektů OKD Klimšou
Dobrovolníci
ve F-M
ADRA s podporou NOKD
také doučuje děti
6. března 2014 | číslo 9 | ročník 44
Noviny
zdarma
nejen pro
havíře
BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: NEŽ ZAHÁJÍŠ DOPRAVU, ZKONTROLUJ TRAŤ A SOUPRAVU!
Svorníky, kotvy, těsnění,
od revíru OKD po Indii
Na 19. ročníku semináře
na „báňské“ se letos
prezentovali havíři
i podzemní stavitelé
VÝKONNÝ ŘEDITEL
SE TENTOKRÁT SETKÁ
SE ZAMĚSTNANCI
ZÁVODU DŮL KARVINÁ
KARVINÁ – Výkonný ředitel
OKD Dale R. Ekmark zve
zaměstnance Závodu Důl
Karviná na setkání, kde bude
odpovídat na jejich dotazy.
To se uskuteční 13. března
od 13.30 do 15 hodin v zasedací místnosti č. 113
v 1. patře správní budovy
na lokalitě ČSA. Proto
neváhejte a přijďte se zeptat
na to, co vás zajímá.
O termínech, kdy výkonný
ředitel navštíví další závody,
aby mohl diskutovat se
zaměstnanci a odpovídat
na jejich dotazy, vás budeme
informovat v příštím vydání
Horníka.
ms
Pro bezpečnější
i levnější dobývání
FOTO: Minova Bohemia
OSTRAVA – Více než stovka
účastníků z pětapadesáti firem,
státních institucí a vysokých škol
z tuzemska i zahraničí a na čtyři desítky referátů ve dvou sekcích
zahrnující širokou škálu témat
od zajišťování chodeb na šachtách ČSM a Paskov až po řešení
dojezdu výtahu na Rue Bonaparte
18 v Paříži či poklesy políček rolníků v Indii. Takový byl 19. ročník mezinárodního semináře
„Zpevňování, těsnění a kotvení
horninového masivu a stavebních konstrukcí“, který hostila
Vysoká škola báňská – Technická
univerzita.
„Zahajoval jsem ho už osmnáctkrát a očekával, že letos vyzvou
někoho jiného. Nestalo se tak, měl
jsem úvodní slovo i tentokrát,“ řekl
Josef Aldorf, emeritní profesor katedry geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební (FAST) VŠB-TUO. Ta byla spolu s firmou Minova Bohemia s.r.o.
hlavním organizátorem semináře.
Záštitu nad akcí probíhající v Nové
aule univerzity v Ostravě-Porubě
ve čtvrtek 27. a v pátek 28. února pak převzala Česká tunelářská
asociace ITA/AITES a Český báňský úřad jménem svého předsedy
Iva Pěgřímka.
Mezinárodní konference na VŠB-TUO byla pro potřeby revíru OKD opět více než přínosná.
HLAVNÍ TÉMATA SEMINÁŘE „ZPEVŇOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ A KOTVENÍ HORNINOVÉHO MASIVU A STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ“
ƒ aplikace nových materiálů a technologií
pro stabilizaci důlních děl ve složitých
přírodních podmínkách a velkých
hloubkách (kotvení a svorníkování,
materiály pro stavbu základových pásů,
kombinované výztuže, bezpečnostní
hráze...)
ƒ využití moderních technologií a materiálů
pro zvýšení bezpečnosti a odstraňování
poruch a havárií v hornictví a podzemním
stavitelství
ƒ nové poznatky z oblasti materiálů a technologií ke zpevňování a těsnění horninového masivu a stavebních konstrukcí
ƒ zkušenosti z realizací v hornictví, podzemním i pozemním stavitelství
ƒ problematika stabilizačních opatření při
ražení podzemních děl v zastavěných
oblastech
ƒ těsnění podzemních konstrukcí a izolace
proti vodě
Výkupy ve Starém Městě
zatím nepokračují
KARVINÁ – Společnost OKD
v současnosti pracuje na dokumentaci EIA, která má posoudit vliv záměru na rozšíření
těžby Závodu Důl Karviná, lokality ČSA, na životní prostředí. Podle předpokladů bude materiál dokončen v první polovině letošního roku a upřesní
rozsah plánovaného dobývání
a jeho dopad na povrch.
Další nezbytnou podmínkou
pro zahájení dobývání v nových
lokalitách je vyřešení střetů zájmů s majiteli nemovitostí, které by byly dobýváním ohroženy.
Proto začala firma v roce 2012 jednat s vlastníky v Karviné-Starém
Městě a dohodla se s více než 250
z nich, přičemž zhruba v polovině
případů šlo o výkup domů.
V důsledku náročné ekonomické situace na černouhelném trhu, která tvrdě dopadla
také na OKD, firma v loňském
roce výkupy pozastavila a dokončovala již zasmluvněné výkupy a prováděla demolice objektů. V tom pokračuje i nadále a snaží se po splnění všech
legislativních náležitostí realizovat demolice co nejdříve,
aby projekt co nejméně ovlivnil
kvalitu života lidí ve Starém
Městě a domy se nestaly terčem
nájezdů jedinců, kteří je rabují.
Výkupy zatím nepokračují
Další jednání o řešení střetů zájmů ve Starém Městě nebudou v nebližší době zahájena. „V současnosti nedokážeme
přesně říct, kdy budou jednání s majiteli nemovitostí v daných lokalitách opět obnovena, protože podmínky na trhu
se velice rychle mění. Naším cílem ale je s výkupy začít, jen
co nám to umožní lepší situace v černouhelném průmyslu. Vše závisí také na tom, jak
rychle a úspěšně bude probíhat transformace OKD, která
umožní dlouhodobě udržitelné podnikání firmy i při současných podmínkách na trhu,“
říká výkonný ředitel OKD Dale
Ekmark.
V nejbližší době nebudou
také zahájena jednání o řešení
střetů zájmů s vlastníky v dalších lokalitách, které by měly
být ovlivněny plánovaným roz-
šířením těžby, jako jsou OrlováVýhoda nebo Doubrava.
Nejistá situace na trhu
Podle Ekmarka má OKD za sebou velice náročný rok 2013,
a ten letošní bude minimálně
stejně náročný. I přesto má firma dostatek prostředků na to,
aby dokončila všechny náležitosti u již zasmluvněných dohod, jako jsou například demolice nebo doplatky zbylých částek. Těžba Dolu Karviná v nových lokalitách by měla začít
podle předpokladu nejdříve
v roce 2016. Projekt zůstává
prioritou OKD a měl by pomoci
zajistit budoucnost těžby v regionu a podpořit zaměstnanost
ve firmě.
Marek Síbrt
„Pro naši společnost bylo v sekci
hornictví jedním z nejzajímavějších vystoupení Zbigniewa Raka
z AGH Krakov. Hovořil o projektování důlních chodeb pro dvojí využití při kombinaci nízkého
a vysokého kotvení včetně podpěrných žeber Link-n-Lock vyplněných cementovými materiály,“ upřesnil provozní ředitel OKD
Pavel Hadrava. Situaci v našem
revíru se věnovali jak přednášející zástupci společnosti OKD,
tak odborníci z VŠB-TUO, Ústavu
geoniky (ÚGN) AV ČR či Minovy
Bohemia.
„Obrovským přínosem tohoto setkání byly i neformální diskuse odborníků, kteří se shodli na významu vývoje nových
efektivnějších, ekonomicky přijatelnějších technologií reagujících na současnou situaci v evropském hornictví.
Pokračování na straně 2
ZE SVĚTA
TĚŽBA V USA
REKORDNĚ NÍZKO
WASHINGTON – Černouhelné společnosti v USA vytěžily
v roce 2013 nejméně uhlí za posledních dvacet let a celkový
objem produkce klesl poprvé pod
jednu miliardu tun na 996 milionů. Za poslední dva roky klesla
těžba zhruba o 100 milionů tun,
což bylo dáno problémy těžařů
v Apalačských horách a uhelných
oblastech na západě země. Proti
tomu firmy v centrální části USA
zvyšovaly produkci díky nízkým
nákladům na těžbu, které jim
umožnily dobývat uhlí se ziskem
i při nízkých cenách a exportovat
ho do zámoří.
Vývoz uhlí z USA se v roce
2013 snížil proti rekordní úrovni
z předchozího roku o 8 milionů tun
a podle předpokladů by měl klesat
i v dalších letech v důsledku slabší
poptávky v Asii a Evropě. Americké
exportéry navíc sráží vývozci ze
zemí s nižšími cenami.
ms
Z OKD / Za branami OKD
číslo 9 | ročník 44
ÚTLUM TĚŽBY V POLSKÉM SLEZSKU?
Ložiska jsou z velké části
již vydobyta a náklady
na těžbu zbytku zásob
dále porostou
VARŠAVA – Polské těžaře
energetického uhlí drtí nízké
ceny, které v západoevropských přístavech klesly za tři
roky ze 170 dolarů za tunu
na méně než polovinu (80
dolarů). Ve světě se aktuálně
vytěží více energetického
uhlí, než jsou firmy schopné
prodat. I proto klesla loni
polská produkce o 2,7 milionů
tun na 76,5 milionů a výnosy
firem se snížily o téměř 12
miliard korun na 158 miliard
korun.
Například největší černouhelná firma Kompania
Weglowa, která ještě před
nedávnem předpokládala
nárůst produkce z 39 tun
v roce 2012 na zhruba 43 milionů v roce 2020, v důsledku
slabé poptávky a nízkých cen
razantně přehodnocuje své
plány. V letošním roce tak
vytěží 33 a v následujících
letech 32-33 milionů tun.
Ceny nedokážeme
ovlivnit
„Polsko těží zhruba jedno procento světové produkce uhlí,
nedokáže proto ovlivňovat
jeho ceny. Naše firmy se musí
přizpůsobit světové realitě.
Jinde ve světě – s výjimkou
Evropy – ale poptávka po uhlí
roste,“ říká šéf další státní
firmy KHW Roman Łój. Podle
něj je problémem mimo jiné
klimaticko-energetická politika EU, která dělá problémy
producentům energetického
uhlí. Toho je v současnosti
v Evropě přebytek, což sráží
dolů jeho ceny. Navíc v USA je
vlivem těžby břidlicového plynu nadbytek primární energie
a místní těžaři vyvážejí desítky milionů tun své produkce.
Jedinou cestou, jak podle
Łóje obstát, je snížit náklady
na těžbu a zvýšit efektivitu
dobývání. „S kapacitou
700–800 tun uhlí na pracovníka za rok nemáme v dlouhodobé perspektivě šanci
obstát a konkurovat levným
dovozům,“ tvrdí Łój. Podle něj
je klíčové efektivněji a déle
(větší část směn) využívat
technologie, a tam, kde je to
možné, nahradit zaměstnance
automatizovanými systémy.
To bude v důsledku pochopitelně znamenat snížení počtu
zaměstnanců v dolech.
Konec těžby ve Slezsku?
Špatná situace slezských
těžařů je dána také konkurencí na vnitřním trhu. Například
společnost Bogdanka
v lublinské oblasti na východě
Polska nadále zvyšuje objem
produkce a vytlačuje z trhu
slezské uhlí, stejně tak firma
PG Silesia. Jejich úspěch je
dán vyšší efektivitou těžby
a v případě Bogdanky lepšími
geologickými podmínkami.
Radikální postoj k situaci
slezských těžařů zaujal bývalý
šéf Bogdanky Mirosław Taras.
Podle něj nemá smysl plakat
nad slezským hornictvím,
které bude přirozeně snižovat
svou produkci a nemá šanci
udržet svou současnou pozici.
Logiku podle něj naopak dává
rozšiřování těžby v lublinském regionu s lepšími
geologickými podmínkami,
kde je možné uhlí dobývat
levněji. Ložiska ve Slezsku
jsou z velké části již vydobyta
a náklady na těžbu zbytku
zásob dále porostou, proto je
logičtější vybudovat nový důl
od základu v místě s lepšími
podmínkami. „V následujících
dvou třech letech cena energetického uhlí neporoste. Buď
zůstane na stávající úrovni,
nebo dále klesne,“ říká Taras.
Marek Síbrt
CO PŘINÁŠÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?
7
SPOR O JABLKO
KARVINÁ – Schválením nového občanského zákoníku (NOZ)
přichází s účinností od 1. 1.
2014 změna i v právní úpravě
tzv. sousedských práv.
Podstata sousedských
práv zůstala stejná. Vlastník
se musí zdržet všeho, co
působí, že odpad, voda, kouř,
prach, plyn, pach, světlo,
stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají
na pozemek jiného vlastníka,
tedy souseda, v mí ře nepřiměřené místním poměrům
a podstatně omezuje obvyklé
užívání pozemku.
NOZ dále velmi podrobně
upravuje situace, jako je umožnění vstupu na cizí pozemek
a hospodaření na něm, odstranění přesahujících větví nebo
kořenů z cizího pozemku nebo
např. možnost stíhání chovaného zvířete na cizím pozemku,
a to do takových podrobností,
že se zabývá i nezvyklou
kuriózní situací, jako je únik roje
včel do cizího obsazeného úlu,
kdy vlastník tohoto úlu nabývá
vlastnické právo k roji bez
povinnosti náhrady.
Odlišně NOZ řeší například
vlastnictví plodů spadlých ze
stromů a keřů na sousední pozemek, které náleží vlastníkovi
sousedního pozemku a nikoli
jako dosud, kdy platila zásada,
že přírůstky věci hlavní náleží
vlastníkovi této věci, i když byly
odděleny od věci hlavní.
Jedním z přínosů NOZ
v oblasti sousedských vztahů je
podrobná úprava tzv. nezbytné
cesty, kdy vlastník nemovité
věci, na níž nelze řádně hospodařit či ji jinak řádně užívat proto, že není spojena s veřejnou
cestou, může žádat, aby mu
soused povolil nezbytnou cestu
přes svůj pozemek. Nezbytnou
cestu zřizuje soud pouze tehdy,
pokud se taková cesta nežádá
jen za účelem pohodlnějšího
spojení nemovitých věcí.
Novinkou je rovněž úprava
tzv. rozhrady, kdy se má za to,
že ploty, zdi, meze, strouhy
a jiné podobné přirozené nebo
umělé rozhrady mezi sousedními
pozemky jsou společné, pokud
není přímo určeno jejich výlučné
vlastnictví.
Mgr. Roman Apl
právní odbor OKD
Perfektní technický stav
je zárukou bezpečnosti
Na těžním stroji těžního
zařízení darkovské jámy
Mír 5 Jih slouží už dva
měsíce nové bubny
DARKOV – Už déle než dva
měsíce slouží na těžním stroji těžního zařízení vtažné
jámy Mír 5 Jih na Závodě Důl
Darkov – nad níž se vyjímá typická červená ocelová těžní věž
– nový pevný i volný buben
včetně překládacího zařízení.
Výměnu vynucenou technickým stavem zařízení provedla v období od 6. do 31. prosince loňského roku fi rma INCO
engineering, nástupnická organizace původního dodavatele těžního stroje, podniku ČKD
Praha.
Jak informoval vedoucí
provozu povrchových služeb
na Darkově Jaroslav Koval,
těžní stroj Mír 5 Jih s typovým označením ČKD 2 B
6124 byl uveden do provozu v roce 1980. Asi po třiceti letech provozu se na boční stěně volného bubnu začaly objevovat trhliny, které
procházely přes celou tloušťku stěny. Měřením a analýzou příčin těchto defektů se
na výzvu OKD zabýval Ústav
FOTO: Závod Důl Darkov
ZE SVĚTA
Montáž nových bubnů. Vlevo je vidět překládací zařízení a spodní část
nově instalovaného bubnu.
aplikované mechaniky Brno,
který na základě tenzometrického měření odhadl životnost
materiálu na poškozeném
bubnu do vzniku makrotrhlin na dva a půl až tři roky.
Návrh způsobu opravy bubnu do doby jeho výměny zpracoval následně Český svářečský ústav v Ostravě. Samotná
oprava boční stěny a výztužných žeber bubnu se uskutečnila v květnu 2012. Všechny
svárové spoje byly podrobeny nedestruktivním i destruktivním zkouškám, jejichž výsledky potvrdily, že
těžní stroj může být bezpečně
provozován.
„Ihned po této opravě bylo
zahájeno jednání s výrobci těžních zařízení o možné
náhradě opraveného bubnu.
Firma INCO engineering navrhla bubny jiné konstrukce –
dělené na dvě části a sešroubované hydraulicky předepjatými šrouby. Toto řešení se již
osvědčilo na těžních zařízeních Mír 4 Jih a Mír 4 Sever,
proto bylo rozhodnuto nechat
vyrobit a instalovat bubny
této konstrukce také na těžním stroji Mír 5 Jih,“ uvedl
Koval.
bk
Demontáž starých bubnů rozpalováním.
SVORNÍKY, KOTVY, TĚSNĚNÍ, OD REVÍRU OKD PO INDII
Dokončení ze strany 1
Zjednodušeně řečeno, hledáme kvalitnější
a levnější způsoby, jako jsou kotvy opakovaně
předpínatelné nebo lepené v celé délce,“
pokračoval Petr Kučera, ředitel a jednatel
Minovy. Upozornil, že první den odpoledne
zaznělo jen v sekci hornictví dvanáct referátů.
Poznatky z praxe,
vědy a výzkumu
„Informovali jsme mimo jiné o technologickém testu při stavbě protivýbuchové
hráze ve 40. sloji na Dole Darkov, lokalitě 9.
květen. Byl při ní použit nový materiál ADIBET
W30-S, který byl již výbuchuvzdorně testován
i v pokusné štole GIG Barbara v Polsku,“ líčila
Eva Hrubešová z FAST, jednoho z garantů
semináře. Zástupci firmy Geowiert, jež s OKD
spolupracovala na ražbě spojovacího překopu
DŮLNÍ ŠKODY V INDII
Vychýlení políčka rolníka pěstujícího rýži
o řádově dvacet centimetrů bylo v oblasti
Danbát uznáno indickými úřady jako důlní
škoda! Havíři v dole New Chirimiri Ponri
Hill patřícím společnosti South Eastern
Coalfields Ltd. totiž dobývají černouhelnou
sloj o mocnosti až sedmi metrů v hloubce
pouhých padesáti až sedmdesáti metrů
pod povrchem. I malý pokles pak znamenal, že rýžové pole ztrácelo vodorovnost
a jedna jeho strana zůstávala suchá. Tuto
perličku ze světa na semináři prezentoval
Richard Šňupárek z ÚGN.
Darkov – ČSA, naopak letos představila ekonomicky příznivou metodu zpevňování důlních
děl pomocí torkretovací technologie nahrazující rekonstrukce zkorodované výztuže.
„Patříme k účastníkům semináře od samých počátků svorníkování v OKD. Smysl je
jasný – výměnit si zkušenosti z podzemního
stavitelství a hornictví na úrovni praxe, vědy
i výzkumu,“ prohlásil František Kolek za THKČechpol. Letos bylo na programu semináře
i fárání – slovinští hosté ze společnosti
Premogovnik Velenje ocenili exkurzi na ČSMJih, kde sledovali zručnost přípravářů Pol
Alpexu vedoucího Bogdana Bajaczyka na díle
401 260/1 při vrtání a zavádění pramencových kotev.
Radek Lukša
Paskovští čelboví budují stále více z renovovaného
O znovupoužití materiálu
pro přípravy – a tím také
o šetření financí podniku –
se starají chlapi z úseku P5
CHLEBOVICE – Zatímco vloni se k čelbovým kolektivům
na Závodě Důl Paskov vracelo z renovačních dílen necelých třináct procent vypleněných TH výztuží, nyní pracovníci úseku P5 vedoucího Jiřího
Zátopka navýšili jejich počty raketově. Za leden umožnili znovu použít více než čtyřiačtyřicet a v průběhu února dokonce
téměř padesát procent obloukových hajcmanů!
„Pro šachtu to znamená obrovské finanční úspory i navzdory tomu, že pro renovace materiálů potřebujeme samozřejmě určitý počet směn,“
nechal se slyšet vedoucí oddělení materiálového hospodáře
Radovan Lysek s tím, že mizivé
procento znovupoužitých TH
výztuží v roce 2013 způsobila
lů K14/P28 na bývalé ražbě
112 5441/1.
„Únorový technický režim
202 metrů je dán přechodem
do lepších podmínek,“ uvedl
Zátopek s tím, že naplno jede
i rovnací stolice v nové renovační dílně kolaudované v prosinci na pátém patře staříčské
lokality. Tam zvládnou i profily TH 34 – v lednu vyrovnali
dvaačtyřicet těchto kompletů se
dvěma „osmnáctkovými“ nohami a „čtrnáctkovou“ hlavou
do chodeb pro rubání.
„Jaroch, Jozek, Hantschel, ti drží čelby z renovovaného
materiá meočteno na
Tolik, přep únoru hajclu. Hantschelovým osádv lo
oš
try, pr
nokám,
které razí kanál
k
lu TH 29 re
manů profi
eku P5.
ús
i
na
n třídě pod pleničkou
am
čk
va
112 5445, vracíme denně nejméně pět renovovaných kompletů atypické čtyřdílné výztuže TH 29 SP 14,“ dodal Zátopek
s konstatováním, že kromě hajcmanů se jeho chlapi věnují lepení duflexů, ořezávání gum
na pásy či renovacím drobného
materiálu.
Radek Lukša
Rovnací stolice v nové renovační dílně na pátém patře lokality Staříč.
standardizace ražeb. Nově vydané profily neumožňovaly jejich opětovné nasazení.
Od ledna se – též s obnovením přípravářské činnosti na Paskově – situace změnila. „Za první měsíc jsme vyplenili celkem 139 metrů chodeb a přeplnili tak technický
režim o devět metrů,“ řekl vedoucí úseku P5, který má pod
sebou kromě techniků čtyřiatřicet pracovníků s hlavním předákem plenění Janem
Rzymanem, jednu renovační dílnu na Chlebovicích a tři
na Staříči. V oblasti 074. sloje
likvidovali výdušnou a úvodní třídu po dokopaném porubu 074 798. „Na spodku byly
profi ly 14/TH29 o kilogram
těžší než původní hajcmany. Nahoře profi ly P28,“ pokračoval Zátopek. Únor znamenal plenění profi lů SP14/
TH29 na díle 112 5445 za rubáním 112 405
a dále profi
fi--
1245
FOTO: Radek Lukša
2
Z OKD
6. března 2014 | www.ihornik.cz
Hlavní cíle: bezpečnost
a snížení nákladovosti
SLOVO ŘEDITELE
Petr Dedek
ředitel Závodu
Důl Karviná
Vážení
kolegové,
První letošní porada
karvinských hlavních
předáků měla pracovní
i slavnostní ráz
dva měsíce roku 2014 jsou
za námi a my již můžeme hodnotit, jakým způsobem jsme
do něj vstoupili a zda naplňujeme stanovené úkoly a cíle,
které jsme si předsevzali.
V oblasti bezpečnosti
jsme dosud nezaznamenali
zlepšení. Za leden a únor bylo
zaregistrováno 9 pracovních
úrazů, z toho 4 úrazy se přihodily při chůzi a ve 4 případech
bylo příčinou úrazu porušení
bezpečnostního předpisu ze
strany postiženého. S tímto
stavem se prostě nemůžeme
spokojit. Hlavní odpovědnost
je na každém z nás, kontrolujme se ale také vzájemně
a nepřipusťme jakékoliv nebezpečné pracovní postupy.
Současně se však obracím
na předáky a směnové
techniky. Jakým způsobem
plníte svou kontrolní činnost
na pracovištích jako základní
úlohu, za kterou jste ohodnoceni? Nepřehlížíte porušování
bezpečnostních předpisů?
V oblasti výrobní je potěšující, že na přípraváře, kteří již
dlouhodobě „jedou na mexické vlně“, navázali rubáňoví.
Tím jsme za první dva měsíce
naplnili plánované metry
a tuny, za což všem, kteří se
o tento výsledek zasloužili, děkuji. V těžbě se o tento výsledek zasloužily rovnou měrou
všechny provozované poruby
obsazené kolektivy hlavních
předáků Gulaka, Fala, Hutáka
a Szweda. Nemalou měrou
k tomuto úspěchu přispěly
úseky vybavování, neboť se
jim podařilo vybavit poruby
163 904 a 11 493 v předstihu, a tento trend bude
zachován nájezdem porubu
14 097 v tomto měsíci.
Plnění výrobních úkolů či jeho
překračování je základem pro
zvládnutí nelehké situace,
v níž se nachází naše firma.
Dalším nezbytným krokem
je pokračování v procesu
snižování nákladů. Je logické,
že stávající složité období
těžařského odvětví přežijí
pouze firmy s nejnižšími provozními náklady. V této oblasti
máme stále velký potenciál,
o čemž svědčí dosažené
úspory v prvních měsících.
Jsme však na začátku náročné
cesty. Věřím tomu, že aktivním
přístupem vás všech to
zvládneme.
Nezapomínejme – budoucnost je v našich rukou.
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
KARVINÁ – Pracovní i trochu
slavnostní ráz měla první letošní porada hlavních předáků ze
Závodu Důl Karviná. Konala se
v pátek 28. února ve společenském zařízení Barborka u lokality ČSA a její program zrcadlil
aktuální dění v OKD. Hovořilo
se tudíž o bezpečnosti, plnění
výrobních úkolů nebo potřebě
snižování nákladů. Slavnostní
tečkou za oficiální částí setkání pak bylo vyhlášení nejlepších měsíčních výsledků v těžbě
a přípravách v roce 2013 a předání ocenění zástupcům kolektivů, které dosáhly za loňský
rok nejvyšší roční těžby, nejdelší
ražby a největšího počtu limitních výkonů (podrobnosti v přiložené tabulce).
Dlužno říci, že nálada v sále
neoplývala uspokojením. Jak
vyplynulo z vystoupení zúčastněných náměstků Petra Glase
(výroba), Miroslava Konečného
(bezpečnost) a Česlava Lincera
(technika), minulý rok nepatřil
z hlediska Závodu Důl Karviná
k těm úspěšným. Celkem 62 registrovaných pracovních úrazů bylo sice o 11 méně než
v roce 2012, nicméně vzhledem
Zástupci nejlepšího rubáňového kolektivu. Zleva vedoucí úseku Marian
Olszewski, hlavní předák Stefan Gulak a vedoucí provozu Jan Nowakowski.
Šachta má práci
pro všechny
rubáňové
i přípravářské
kolektivy.
k menšímu počtu odpracovaných směn se toto snížení neprojevilo v poklesu úrazové četnosti. Velkým problémem loňského roku byl výpadek v těžbě, který dosáhl výše téměř
900 tisíc tun. Kladně lze naproti tomu hodnotit výsledky v oblasti příprav.
Nový rok 2014 postavil před
karvinsko-orlovskou
šachtu
nové výzvy. Důležité je, že zá-
vod začal zvládat úkoly v těžbě.
Výsledky ledna, února a předpoklad pro březen naznačují, že
by měl za I. čtvrtletí tohoto roku
technický režim v těžbě nejen
splnit, ale i překročit.
Důl má také přislíbené prostředky na investice pro přípravu těžebních kapacit pro rok
2015, i když o jejich konečné výši
bude rozhodovat hlavně ekonomická situace OKD. „Musíme si
uvědomit, že vše se bude odvíjet
od toho, jak se bude vyvíjet cena
na trzích a nákladovost naší výroby. Musíme si uvědomit, že je
třeba šetřit v nákladech, energiích, materiálech a všech položkách, které ovlivňují náš hospodářský výsledek,“ shrnul výrobní náměstek Petr Glas.
Zástupci nejlepšího kolektivu příprav. Zleva hlavní předák Ondřej Špička a vedoucí úseku Roman Pastucha. Stejný tým zvítězil i v soutěži plnění limiťáků.
Cílem pro letošní rok je dosáhnout úspory v nákladech
okolo 190 milionů korun.
„Nejdůležitější je, že máme
podle plánů práci pro všechny
naše kolektivy, ať už rubáňo-
vé nebo přípravářské,“ zdůraznil Glas. Samozřejmě rubáňové
týmy musí počítat s tím, že budou pomáhat při překlizech, razicí pak při přibírkách a zmáhání.
bk
NEJLEPŠÍ MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2013
Těžba:
Ražby:
Měsíc
březen
listopad
hlavní předák
Tadeusz Szwed
Zdeno Gardoň
výsledek
128 848 tun
209 metrů
NEJLEPŠÍ ROČNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2013
Těžba:
Ražby:
Limity:
hlavní předák
Stefan Gulak
Ondřej Špička
Ondřej Špička
vedoucí úseku
Marian Olszewski
Roman Pastucha
Roman Pastucha
výsledek
731 681 tun
1690 metrů
9 LV
Můj kodex bezpečnosti práce
MÁM PRÁVO
JSEM SAMOSTATNÝ
9 Na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
9 Na informace o rizicích plynoucích z mé pracovní činnosti a opatřeních přijatých k jejich odstranění
9 Odmítnout práci, o níž jsem důvodně přesvědčen, že bezprostředně a závažným způsobem může ohrozit mé zdraví nebo život, případně zdraví nebo život
jiných osob
9 Vždy si uvědomuji zodpovědnost za svou bezpečnost
9 Vždy důsledně a správně používám přidělené osobní a ochranné pomůcky
9 Před zahájením nové nebo neobvyklé práce se vždy seznámím s pracovními
postupy a možnými riziky vykonávané činnosti
9 Vždy důkladně zvážím všechna rizika a nezačnu provádět práci dřív, než jsou
učiněna všechna potřebná bezpečnostní opatření
9 Dodržovat veškeré předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
9 Řídit se zásadami bezpečné práce
9 Podílet se aktivně na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí aktivním využitím autotréninku, tj. před každou činností myslet
na to, co můžu způsobit a jak této situaci předejít
9 Účastnit se školení, výcviků a ověřování znalostí pořádaných zaměstnavatelem k udržení nebo zvýšení mé znalosti předpisů o bezpečnosti práce
a bezpečném používání technických zařízení
9 Podrobit se preventivním prohlídkám u lékaře
JE ZAKÁZÁNO
9 Požívat před směnou a na pracovišti alkohol a jiné návykové látky
9 Porušovat předpisy, pravidla a pokyny týkající se bezpečnosti práce a provozu
9 Svévolně měnit nebo vyřazovat z provozu bezpečnostní a ochranná zařízení
9 Provádět práci, pro kterou nemám příslušné oprávnění nebo kvalifikační
předpoklady
JEDNÁM PROFESIONÁLNĚ
9 Podílím se na zavádění a realizaci preventivních a nápravných opatření, neustále přispívám ke zlepšení bezpečnosti práce
9 Informuji o přijatých opatřeních ostatní spolupracovníky a zdůrazňuji význam
pravidel týkajících se bezpečnosti práce při každém pracovním úkonu
9 Znám postup při poskytnutí a přivolání první pomoci
9 Informuji neprodleně své přímé nadřízené o jakémkoliv úrazu, kterého jsem
byl svědkem
9 Jsem-li upozorněn na nedostatek ve svém jednání, okamžitě provedu nápravu
JSEM SAMOSTATNÝ
9 Dbám o své zdraví a bezpečnost. Spoluzodpovídám také za zdraví a bezpečnost
ostatních osob, kterých se může mé jednání nebo opomenutí při práci týkat
9 Dodržuji všechna bezpečnostní pravidla, technologické postupy a šířím zásady bezpečné práce mezi svými spolupracovníky
9 Informuji neprodleně své přímé nadřízené o jakékoliv závadě nebo nebezpečí,
které jsem zjistil a které nemohu odstranit sám
FOTO: Boris Renner
JE MOU POVINNOSTÍ
3
Těžní věž v lokalitě Lazy Dolu Karviná.
4
Z OKD
číslo 9 | ročník 44
STAŘÍČ – Závod Důl Paskov
bojuje o přežití. Situace je nepřehledná a plná otazníků.
Jak se k ní staví vedení OKD?
A jak český stát? O shrnutí aktuálních informací jsme požádali ředitele projektů OKD
Antonína Klimšu, odpovědného za řešení problematiky
Paskova.
Jako jedna z podmínek prodloužení životnosti Závodu
Důl Paskov je uváděno splnění projektu jeho transformace. Můžete upřesnit, co je
podstatou tohoto projektu?
Hlavním cílem projektu či modelu transformace Dolu Paskov
bylo nalézt prezentovatelné
a hornicky, ekonomicky a sociálně obhajitelné řešení, které by bylo pro společnost výdajově levnější než rychlý útlum.
Musím říci, že tento projekt
vznikal dosti atypicky. Museli
jsme nejdřív nalézt ekonomický
bod zvratu v hospodaření dolu,
v našem případě tedy přijatelnou mez ztráty a nákladovosti,
a poté od tohoto očekávaného
výsledku hospodaření dopočítávat maxima jednotlivých příjmových a výdajových položek.
Na tato cílová maxima pak byly
připravovány dílčí projekty, kte-
ré umožní tuto cílovou nákladovost splnit. Úspěšná transformace by měla Závodu Důl
Paskov umožnit dosáhnout základní podnikatelské cíle roku
2014, které lze popsat čísly
5/850/123. Jedná se o hodnotu
ukazatele úrazové četnosti, objemu výroby v tisících tun a nákladovosti v eurech na tunu vytěženého a upraveného uhlí.
Jednou z možností,
o které jednáme,
je prodloužení
těžby do roku 2016
s tím, že stát by
pak kryl náklady
na technický
i sociální útlum.
Jak se daří tyto cíle naplňovat
v praxi?
Máme za sebou první dva měsíce roku 2014 a výsledky hospodaření dolu nám zatím potvrzují, že navržený transformační program dokážeme realizovat a dodržovat. Meziročně se
nám daří snižovat nákladovost
výroby asi o 40 eur na tunu.
Bohužel, trh a tržní situace nám
nepomáhají a vzhledem k dalšímu poklesu cen uhlí naše tržby dále klesají. A to je zásadní
problém. Nákladově je v dnešní době Závod Důl Paskov nastaven podle mého názoru téměř na tzv. provozní minimum,
které umožňuje plánovat pouze
ve střednědobém výhledu. Bez
zlepšení tržní situace, která by
vyššími výnosy vytvořila nové
zdroje v ekonomice dolu – mám
tu na mysli zdroje pro inovace,
rozvojové investice i prostou obměnu – může důl jen stěží přemýšlet za horizont roku 2018.
To samozřejmě neznamená,
že nejsme schopni dále dílčími
projekty optimalizovat provoz
a denní spotřebu dolu. Čeká nás
ale velmi těžké období, ve kterém budeme muset hledat další úspory nad rámec stávajícího
transformačního programu.
V otázce Závodu Důl Paskov
vede společnost OKD jednání
s představiteli státní správy
a vládou ČR. Můžete přiblížit
podstatu těchto jednání a diskutované varianty řešení?
Načasování útlumu Dolu Paskov
je citlivá záležitost, která se netýká jenom společnosti OKD
a jejích zaměstnanců. V případě
uzavření dolu dojde na straně
státního rozpočtu k výpadkům
příjmů z daní a pojištění, obce
přijdou o poplatky za vydobytý
nerost, odběratelé budou muset
shánět alternativy pro požadovaný mix uhlí vhodného k výrobě koksu, výrazné ztráty zaznamenají dodavatelé a subdodavatelé materiálu a služeb,
poklesne spotřeba a tím i poptávka domácností v postiženém regionu. Komplexnost vnímání této problematiky umožnila vznik pracovní skupiny
k řešení otázky Paskova, jíž se
účastní zástupci správních orgánů ČR a OKD a která se za-
9 ĽHQ¬]DPÚVWQDQFL
SĘHGVWDYXMHPHY PQRYRXQDE¬GNXY¼KRGQ¨KRYRO Q¬DLQWHUQHWXNWHURXSURY V
VSROHÌQRVW2.'DVY\MHGQDODVSROHÌQÚV7HOHI²QLFRX&]HFK5HSXEOLFDV
9U PFL]DPÚVWQDQHFN¼FKEHQHƩWĮP WHPRĽQRVWY\XĽ¬YDWVSROHÌQÚVHVYRX
URGLQRXQRYRXQDE¬GNXWDULIĮDGRSOćNRY¼FKEDO¬ÌNĮYbSURJUDPX0RGU¨YRO Q¬
.DĽG¼VLWDNPĮĽHVHVWDYLWWDULISĘHVQÚSRGOHVY¼FKSRWĘHE
Antonín Klimša.
bývá hledáním možností minimalizace těchto dopadů a právě
optimálním načasováním útlumu. Jednou z možností, o které
s představiteli státu jednáme, je
prodloužení těžby do roku 2016
s tím, že po jejím ukončení by
stát se souhlasem Evropské komise kryl náklady na technický i sociální útlum. Jde o řešení, které by ve svém principu splňovalo základní cíle projektu transformace Paskova, to
znamená hornicky, ekonomicky a sociálně obhajitelné a pro
společnost výdajově levnější řešení, než je rychlý útlum. Je to
ale zatím pouze pracovní varianta, o které bude jednat vláda
ČR na konci tohoto měsíce.
Dovolte mi pár osobních
otázek. Jak dlouho a v jakých funkcích pracujete pro
OKD? A jak jste se stal ředitelem projektu transformace
Závodů Důl Paskov?
Pro skupinu pracuji již asi
13 let. V roce 2001 jsem nastou-
Čeho si na tomto projektu nejvíce ceníte a co vás při
jeho realizaci nejvíc překvapilo či zklamalo?
Nejvíc oceňuji spolupráci s ředitelem Zbyškem Janowskim
a ostatními členy vedení dolu.
Všichni jsme, myslím, nechali osobní ambice a počáteční
nedůvěru stranou a od prvního setkání jsme veškerou energii věnovali naplňování projektu. To nám umožnilo rychle zpracovat transformační program a začít realizovat dílčí
projekty ke snížení nákladovosti. Současně bych rád poděkoval
všem zaměstnancům za odpovědnost při implementaci tohoto programu a plnění těžebních
cílů. A co mne nejvíce překvapilo nebo zklamalo? Asi má naivita v očekávání přirozené ochoty
zaměstnanců k částečnému snížení zaměstnaneckých benefitů
při prodloužení těžby. Považoval
jsem to a stále považuji za správný i etický krok ve vztahu k projektu Paskov. V situaci, do které se Závod Důl Paskov dostal,
nemohou být žádná tabu a bez
ústupků všech zainteresovaných
stran, to znamená dodavatelů, odběratelů, společnosti OKD
i zaměstnanců, budeme jen stěží úspěšní. Na druhou stranu
se podařilo realizovat řadu dříve neprosaditelných technických
a organizačních změn.
Vím, že oficiální vyjádření není v současné situaci možné. Řekněte ale, prosím, svůj osobní názor: Jste
ve věci Závodu Důl Paskov
optimista?
Opakovaně se snažím lidem
na Paskově zdůrazňovat, že
nejsem poslem dobrých zpráv.
Snažím se věci vyhodnocovat
reálně a kriticky. Zbavili jsme
se meziročně v plánovaném
rozpočtu dolu přes 500 milionů korun – pouze to nám dnes
umožňuje realizovat transformační program a přemýšlet
o roku 2015. Věřím, že letošní
podnikatelské cíle splníme.
Bohuslav Krzyžanek
ŦWDULI0LQLVbPÚV¬ÌQ¬PSRSODWNHPSRX]H.Ì
ŦQHRPH]HQ¨YRO Q¬VHYĠHPL̬VO\YbSURJUDPX0RGU¨YRO Q¬='$50$
ŦYVWXSGRSURJUDPXEH]SDS¬URY¼FKVPOXYDGRNXPHQWĮ
Výhodné tarify
Tarif
,ÖR¨ÈM¨[email protected]
4ĜDSĔDSD
na volání
BDK¤QNCHMX
pil do společnosti K ARBON
INVEST, kde jsem prošel postupně útvary obchodu, strategie a kapitálových účastí.
V OKD pracuji od roku 2005
a převážnou část tohoto období jsem působil v útvaru ředitele pro strategii na realizaci různých projektů. Mé zapojení do projektu a řízení Dolu
Paskov souviselo s doporučením nynějšího výkonného ředitele Dala Ekmarka, tehdy v roli
externího poradce OKD, který v prvním pololetí loňského
roku navrhoval k otázce budoucnosti Dolu Paskov určitou
formu jeho osamostatnění a obchodní řízení tak zvaným business manažerem. Jsem rád, že
jsem byl představenstvem společnosti vybrán já a že tuto roli
mohu vykonávat. Chtěl bych
zároveň poděkovat vedení OKD
i NWR, že byli ochotni „otevřít
dveře“ ke znovuprojednání problematiky Paskova a dát projektu transformace šanci.
Mini
Maxi
*È
*È
5NKM¤2,2
(MSDQMDSULNAHKT,!
-
[email protected]@
5NKœM¨[email protected]
[email protected]@
[email protected]@
5NKœM¨CNR¨SÖ.LHM
*È
[email protected]@
.[email protected]¨
ODUM¤R¨SÖLHM
*È
[email protected]@
2,2
*È
*È
,,2
*È
*È
5NKœM¨[email protected]¤RBGQœMJX
*È
[email protected]@
.DĽG¼
]DPÚVWQDQHF
PĮĽHDNWLYRYDW
DĽÌ¬VHOYbSURJUDPX
[email protected]¤
"[email protected]¨[email protected]@S¨[email protected]¨RLKTUM¨[email protected]@LÖR¨BĪ
5NKœM¨[email protected]@GQMTIDUNKœM¨M@ȨRK@È[email protected]¤[email protected]Ȩ[email protected]
-DNSĘHM¬WQD0RGU¨YRO Q¬"
[email protected]]
Ţ5XOKăSD3ĘLKODĠRYDF¬N²[email protected]¸[email protected]Ö[email protected]¸[email protected]¨OœRBDY@
[email protected]¨[email protected]Ö[email protected]®[email protected]@HKDL
M@@[email protected]
Ţ/NOĔHGKœĜDM¨YUNKSDULDMTYœKNĹJT-DNQDWR"@UXADQSDIDCMTYLNĹMNRS¨URSTOTȨRK@
[email protected]
[email protected]¨[email protected]¨CJXUYœKNĹBD/HYQ¨YRO Q¬DLQWHUQHW
[email protected]¤NAIDCMœM¨RKTĹAX,NCQ¤UNKœM¨NYM@ÈSDYœKNĹJT2EMHGQ [email protected]
UIDCMNSKHU¸BGJQNB¨BG
Ţ5XOKMÖM¨[email protected]
[email protected]¨È¨[email protected]@LTIDMœRKDCMÖONSUQYDMN2,2
ZZZPRGUHYRODQLF]
[email protected]Ö[email protected]¤[email protected]@[email protected]*#URDJBHRKDUX
[email protected]Ö[email protected]
15/09-V/14
O situaci a perspektivách
Závodu Důl Paskov jsme
hovořili s ředitelem
projektů OKD
Antonínem Klimšou
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
Útlum šachty je citlivá záležitost,
která se netýká jenom horníků
6 marca 2014 | numer 9 | rocznik 11
Panorama
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
ZÁBAVA PRO ODVÁŽNÉ A BOHATÉ
DARKOV – Stát s autem
v prostoru heliportu u Závodu
Důl Darkov je zábavou pouze pro
odvážné a bohaté. Jen v období
od 12. února do konce měsíce
tu Policie ČR potrestala kvůli
porušení zákazu vjezdu na tuto
plochu 13 řidičů. Jde o případy,
které strážci zákona řešili na základě dokumentace pořízené
ostrahou OKD, a o kterých proto
podali odboru ochrany a kontroly
OKD písemné vyrozumění. Letmý
pohled na objekt autobusového
stanoviště, jehož je heliport
MARCOWE HASŁO BHP: ZANIM ROZPOCZNIESZ TRANSPORT, SKONTROLUJ TRASĘ I ZESTAW!
STAW!
DARKÓW – Każdy ma prawo
do bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy. To jedno z
praw konstytucyjnych, obowiązujących zarówno w Czechach,
jak i w Polsce. W warunkach
spółki węglowej OKD prawo
to precyzuje nowo wydany
dokument nazwany „Mój
kodeks bezpieczeństwa pracy”,
z podtytułem „Moja kopalnia,
moje życie”. W krótkich, jednoznacznych hasłach formułuje
podstawowe prawa i obowiązki
pracowników OKD w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Z treścią kodeksu można się
zapoznać na stronach internetowych OKD, w wersji czeskiej
na innej stronie niniejszego
numeru „Horníka“.
Poniżej urywek tekstu na temat praw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownika
OKD.
bk
MAM PRAWO:
ƒ Do bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia podczas
pracy;
ƒ Do informacji o ryzykach
wynikających z wykonywanej pracy oraz o działaniach podjętych w celu ich
wyeliminowania.
ƒ Odmówić pracy, o której
jestem zasadnie przekonany, że bezpośrednio
i w poważny sposób może
zagrozić mojemu zdrowiu
lub życiu, bądź zdrowiu lub
życiu innych osób.
Z otwarcia seminarium.
Czeski Urząd Górniczy.
„Dużym pozytywem spotkania były również nieformalne dyskusje specjalistów, którzy zgodzili się co do znaczenia rozwoju nowych, bardziej
efektywnych i ekonomicznie
korzystnych technologii, reagujących na aktualną sytuację w europejskim górnictwie. Mówiąc prościej, poszukujemy tańszych, ale skutecznych rozwiązań” – nawiązał
– Uniwersytet Techniczny
Ostrawa (VŠB-TUO) oraz firma Minova Bohemia, odbyła się w dniach 27 i 28 lutego
w Ostrawie. Udział wzięło ponad sto uczestników, reprezentujących 55 firm, instytucji i uczelni wyższych z Czech
i zagranicy. W dwu sekcjach
wygłoszono ponad 40 referatów. Patronat nad imprezą objęło Czeskie Stowarzyszenie
Tunelowe ITA-AITES oraz
Nowe bębny gwarantują pełną
funkcjonalność dźwignicy
DARKÓW – Już od ponad dwu
miesięcy w maszynie wyciągowej szybu Pokój 5 Południe w
Zakładzie Kopalnia „Darków”
służą nowe bębny – luźny i stały. Wymianę wymuszoną przez
stan techniczny urządzenia wykonała w okresie od 6 do 31
grudnia ubiegłego roku firma
INCO enegineering, następca
pierwotnego dostawcy wyciągu
szybowego, przedsiębiorstwa
ČKD Praga.
Jak poinformował kierownik oddziału usług powierzchniowych Jaroslav Koval, maszyna wyciągowa na szybie Pokój
5 Południe została przekazana do użytku w 1980 roku. Po
mniej więcej trzydziestu latach
eksploatacji na bocznej stronie
luźnego bębna nawojowego zaczęły pojawiać się pęknięcia
przechodzące przez całą 12-milimetrową grubość ściany.
Pomiarami i analizą przyczyn
tych defektów zajął się na wniosek OKD Instytut Mechaniki
Aplikowanej (ÚAM) w Brnie,
który oszacował na podstawie
pomiarów tensometrycznych
żywotność bębnów do powstania dużych pęknięć na dwa i
pół do trzech lat. Projekt sposobu remontu bębna do czasu jego wymiany opracował
Czeski Instytut Spawalnictwa
w Ostrawie, samą naprawę
wykonano w maju 2012 roku.
Wszystkie połączenia spawane poddano odpowiednim
próbom, których wyniki potwierdziły, że maszyna wyciągowa może być bezpiecznie
eksploatowana.
„Natychmiast po tej naprawie
rozpoczęto jednak negocjacje
z producentami urządzeń wyciągowych o możliwej wymianie odremontowanego bębna.
Firma INCO engineering zaoferowała bębny innej konstrukcji
– dzielone na dwie części i ześrubowane hydraulicznie sprężonymi śrubami. Rozwiązanie to
sprawdziło się już w wyciągach
szybowych Pokój 4 Południe i
Pokój 4 Północ, dlatego zdecydowano dać wyprodukować i zainstalować bębny tej konstrukcji
także na maszynie wyciągowej
Pokój 5 Południe” – poinformował Koval.
bk
Betonové bloky oddělují prostor šachetního parkoviště od prostoru, kam
je vjezd zakázán a tudíž tam parkovat nelze. Auta na této ploše mohou
bránit přistání vrtulníku.
UZAVÍRKA MOSTU U „ARMÁDY“
KARVINÁ – Přes most u Závodu
Důl Karviná, lokalita ČSA, se motoristé jedoucí směrem z Ostravy
(přes Petřvald a Orlovou)
do Karviné od pondělí 10.
března nedostanou. A to do září!
Ředitelství silnic a dálnic totiž
na této komunikaci první třídy
provede rozsáhlou rekonstrukci.
„Projedou pouze autobusy
a vozy zdravotníků, hasičů či
Stare bębny maszyny wyciągowej przed rozpoczęciem demontażu.
Horník-Górnik „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: [email protected] „ Tel.: +420 596 262 801 „ Komórka: +420 728 864 125
policistů. V opačném směru,
tedy od Karviné, sice mohou
jezdit všichni, ale provoz bude
řízen v jednom směru semafory,“
uvedla Šárka Swiderová z karvinské radnice s tím, že objížďka je
stejná jako před přibližně třemi
lety v době stavby mostu přes
Olši. Vede okolo dolů Darkov
a ČSM, případně přes Horní
Suchou.
uzi
TIPY HORNÍKA
KARVINÁ
Sportovci
Velký sál kulturního domu
v Novém Městě bude ve čtvrtek
13. března dějištěm vyhlašování výsledků soutěže o karvinského „Nejlepšího sportovce
roku 2013“. Začíná se v 17.30.
Promítání
Nejlepší loňské snímky oceněné
Oskary nabízí kino Centrum
od 10. do 16. března. V pondělí
Jasmíniny slzy, v úterý Gravitaci,
ve středu 12 let v řetězech,
ve čtvrtek Velkou nádheru
(v 19.15), v pátek Klub poslední
naděje, v sobotu opět Gravitaci
(v 17.45) a v neděli Ledové
království (v 17.45). Není-li
uvedeno jinak, promítá se
od 20 hodin.
HAVÍŘOV
FOT. Zakład Kopalnia „Darków”
MÓJ KODEKS
BEZPIECZNEJ PRACY
FOT. Minova Bohemia
OSTRAWA – „Z punktu widzenia naszej spółki było w sekcji górnictwa jednym z najciekawszych przyczynków wystąpienie Zbigniewa Raka z
Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Mówił on na temat projektowania wyrobisk
korytarzowych do podwójnego
wykorzystania, wzmacnianych
przy pomocy wysokiego i niskiego kotwienia oraz kasztów
budowanych z klocków Link-nLock, wypełnianych materiałami cementowymi” – podsumował przebieg seminarium pn.
„Wzmacnianie, uszczelnianie
i kotwienie górotworu i konstrukcji budowlanych” dyrektor produkcyjny spółki OKD
Pavel Hadrava.
Dziewiętnasta edycja międzynarodowego spotkania specjalistów górnictwa i budownictwa podziemnego, którego głównymi organizatorami są Wyższa Szkoła Górnicza
Petr Kučera, dyrektor Minovy,
zwracając uwagę na fakt, że
tylko w pierwszym dniu seminarium wygłoszono po południu w sekcji górnictwa dwanaście referatów.
Zaciekawiła na przykład informacja o testach tamy przeciwwybuchowej w pokładzie 40. Zakładu Kopalnia
„Darków”, budowanej przy
zastosowaniu
materiału
ADIBET W30-S, testowanego już w sztolni doświadczalnej „Barbara” polskiego GIG-u.
Firma Geo-Wiert, która współpracowała z OKD przy budowie przekopu łączącego KWK
„Darków” i ruch „ČSA” Kopalni
„Karwina”,
zaprezentowała
ekonomicznie przyjazną metodę wzmacniania wyrobisk przy
pomocy torkretowania.
W programie seminarium
był również zjazd na dół kopalni. Goście z kopalni węgla
brunatnego
„Premogovnik”
Velenje ze Słowenii podziwiali w Zakładie Kopalnia „ČSM“
zręczność górników z oddziału
robót przygotowawczych PolAlpexu kierownika Bogdana
Bajaczyka przy zabudowie kotwi.
rl
součástí, naznačuje, že brzo
k nim přibudou další.
Snaha o ochranu prostoru heliportu určeného k přistání vrtulníků
záchranné služby ale pokračuje
i jinými prostředky. Už v dohledné
době bude znak vymezující střed
přistávací plochy nově přemalován výraznou kontrastní žlutou
epoxidovou barvou. „Musíme s tím
jenom počkat na konec zimního
období a před vlastním malování
celou plochu vyčistit,“ prozradil
poradce pro fyzickou bezpečnost
OKD Jaroslav Šlachta.
bk
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
W poszukiwaniu tańszych,
ale skutecznych technologii
Na ostrawskim
seminarium zaciekawiły
doświadczenia polskich
specjalistów
5
Výstava
Dálkově ovládaní roboti, chytré
„smog žeroucí“ barvy, superpočítače, ale i velkoplošné puzzly
či výzbroj a výstroj záchranářů jsou k vidění v KD Leoše
Janáčka. Až do 21. března se
zde koná výstava Svět vědy
připravená Vysokou školou
báňskou-Technickou univerzitou Ostrava. Přístupna je denně
od 8.30 do 17.30.
Přednáška
Klub přátel hornického muzea
v Ostravě, pobočka Haví řov,
pořádá v loutkovém sále
KD P. Bezruče 10. března
přednášku Eduarda Heczka.
Od 16.30 bude hovořit na zajímavé téma využití areálu
bývalého Dolu Dukla.
ORLOVÁ
Marionety
Jak děti hledaly strach – tak se
jmenuje činoherní představení
se zpěvy motivované pohádkou
O Nebojsovi, které připravilo Nadací OKD podpořené
Galimortovo divadlo marionet.
Uvede ho v sobotu 8. března
v 15 hodin v divadelním sále
kulturního domu.
OSTRAVA
Hornictví
Důl Michal nachystal na soboty
– počínaje 8. březnem – Trasu
číslo 2, takzvaný Velký okruh.
Návštěvnící projdou cestou
havíře do práce, uvidí těžní
budovu i strojovnu s kotelnou.
Začíná se v 11 hodin.
Umění
Také vědci dovedou “fušovat do umění”, jak dokazují
v porubské galerii Vysoké školy
báňské - Technické univerzity
Ostrava. Představují se zde až
do konce března samostatné
kolekce fotek pořízených pod
mikroskopem během bádání tří
vědeckých týmů.
uzi
6
Inzerce
číslo 9 | ročník 44
Autoškola 3URÀ
Havířov
PROFESNÍ
PRŮKAZ
ZA VÝHODNÝCH
PODMÍNEK
L
AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky
pokud jste se stal držitelem sk. C před 10. 9. 2009,
můžete u nás získat profesní průkaz bez zkoušek
a za bezkonkurenční cenu
Dále nabízíme:
ƒ výuka a výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D
ƒ vrácení řidičského oprávnění po trestu a vybodování
ƒ školení řidičů
Roman Skácel
603 357 069
Jaromír Ščigel
603 969 315
15/09-VI/14
www.autoskolaprofihavirov.cz
email: [email protected]
PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 9
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní
(ISTR)
Samostatná výběrová řízení
4418, 4446, 4508, 4448, 4421, 4427, 4406, 4505,
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)
245, 325, 496, 911, 543
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP) 16
Vzpomínáme
„Proč někdo přichází
na svět jenom na pár
chvil a opouští ho dřív? Přejde po zádech mráz,
když jenom vzpomínka
zbývá, bolest neutichá, něco odnáší
čas, ale něco se skrývá v nás a musíme
jít dál. Anděli náš, Ty se dívej na nás
shora, my Ti pošleme úsměv zdola.“
Dne 11. března 2014 uplyne již 10 let
od tragického neštěstí na Dole Lazy,
kdy zahynulo 7 horníků, mezi nimi i můj
drahý druh, tatínek tří dětí, pan Štefan
IVAN z Karviné-Hranic. Zároveň dne
29. března vzpomeneme jeho nedožité
45. narozeniny. Nikdy nezapomene
družka Monika, syn Dominik, Jiří, dcery
Martina, Andrea a rodina Kurillova.
B27/09/14
8/09-VI/14
INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTANANCE OKD
Předplaťte si týdeník
nejčtenější ekonomický týdeník
na 1 rok za 2 548 Kč
+ jako dárek Roční dálniční známka do 3,5 t na rok 2014 v hodnotě 1 500 Kč
2
na
- 30 %
Nabídka platí pro nové či navýšené předplatné do 31. 12. 2013 nebo do vyčerpání zásob.
Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou s uvedeným časovým závazkem.
3/08-VI/14
Objednávejte na www.ekonom.cz/hornik,
800 11 00 22 nebo na [email protected]
1 rok se slevou 30 % za 1 784 Kč
1
EK predplatne listopad 257x126mm.indd 1
26.11.2013 11:05:24
6. března 2014 | číslo 9 | ročník 44
NADACE OKD
ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ADRA z Frýdku-Místku
začala nově doučovat děti
v sociálně vyloučené lokalitě
Kde působíte, a s kolika lidmi?
Od roku 2004 frýdecko-místecká pobočka organizovala
na 1700 dobrovolníků. Vloni
jsme spolupracovali se 470 dobrovolníky. Dobrovolnictví se zásluhou mého předchůdce rozšířilo tak, že pobočky nyní fungují už šestým rokem v Ostravě
a druhým v Havířově, kde působí i hornický dobrovolník Michael Kálmán z šachty
Darkov. Naše spádová oblast
jsou teď okresy Frýdek-Místek
a Nový Jičín, kde pomáháme asi
v pětadvaceti zařízeních.
Dobrovolník, kdo to pro vás je?
Člověk, který nemyslí jen
na sebe, ale i na toho druhého. Na lidi, kteří někoho a něčí
pomoc potřebují. Dobrovolníci
sdružení ADRA jsou lidé naplňující smysluplně čas těm, kteří si ho neumí anebo nemohou
zorganizovat sami. Ať muži či
ženy, studenti nebo podnikatelé, umí dát svůj čas a srdce
FOTO: ADRA Frýdek-Místek
FRÝDEK-MÍSTEK – Od vypravování kamionů s humanitární pomocí do zemí sužovaných
válkami a pohromami urazila
ADR A z Frýdku-Místku obrovský kus cesty. Deset let oslavilo totiž její Dobrovolnické centrum založené hrstkou nadšenců jako první svého druhu
v Česku. Nyní počítá své dobrovolníky na stovky a řadí se
k nim také nový vedoucí zdejší
pobočky Stanislav Staněk (50).
Stanislav Staněk s dortem k 10. narozeninám DCFM.
klientům domovů seniorů, stacionářů, ústavů, pacientům
v nemocnicích nebo dětem
v dětských domovech.
2/08-VIII/14
ADRA Frýdek-Místek se nově věnuje i doučování dětí.
Kdy jste se k nim začal počítat?
V době, kdy jsem žil v Praze.
Poznal jsem tehdejšího ředitele ADRA Rudolfa Reitze, a pak
se jaksi logicky objevil v řadách pomocníků při povodních.
Koordinoval jsem dobrovolníky také po přestěhování zpět
do Českého Těšína, kde jsem tehdy bydlel. A opět to byly povodně.
Ale také koordinace dobrovolníků v nemocnici či v Centru sociálních služeb u seniorů. A nedávno jsem nahradil Michala
Čančíka v ADRA Frýdek-Místek.
Samozřejmě činnost rozvíjíte...
Ano, nejnovější aktivitou je doučování dětí ze sociálně vyloučené lokality. Do učebny, kterou nám k tomu poskytlo město v ulici Sokolská ve Frýdku-Místku, zájemci docházejí.
Zatím se to rozjíždí a je to celkem mazec, máme plno. Na frýdeckém gymnáziu se přihlásilo asi šedesát dobrovolníků, ti
se dětem věnují vždy v pondělky a čtvrtky. Sám se také tomuto doučování věnuji a baví mě to.
Děti nejsou hloupé, jen jim chybí vzory.
Nadace OKD, havířina a vy?
Nelze spolupracovat se sdružením ADR A v tomto regionu a nezaznamenat aktivity Nadace OKD! Poznal jsem
ji před čtyřmi lety v Českém
Těšíně, kdy se pořádal Den
sociálních služeb, byla tam
její loga. Dobrovolnické centrum se také těší její podpoře
a my jsme za to velmi vděčni. A hornictví? Bratr tehdy dělal důlního elektrikáře
na Armádě a já se jím chtěl
stát také, ale nakonec jsem se
vyučil tiskařem.
Radek Lukša
PODPORU ŽÁDÁ 464 PROJEKTŮ
OSTRAVA – Na grantovou
výzvu Nadace OKD pro rok 2014
definitivně uzavřenou v pátek
14. února reagovalo celkem
464 neziskovek. Nejvíc žadatelů
poslalo projekty – jako obvykle –
do programu Pro zdraví, nejméně
pak do specifického programu
Pro Evropu, umožňujícího vypracovat podklady pro získání dotací
z „unijních“ fondů.
„Administrátoři potvrdili, že
počet žádostí proti loňsku poklesl zhruba o šedesát procent.
Ne, že by nebyl o naše granty
zájem. Tuto situaci způsobilo
omezení podpory pouze na hornické okresy Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava,“ informoval
ředitel těžařské nadace Martin
Olša s tím, že projekty k podpoře vybere odborná komise do 22. dubna.
uzi
ŽÁDOSTI PODLE SPECIFIKACÍ
• 201 v programu Pro zdraví
• 183 v programu Pro radost
• 71 v programu
Pro budoucnost
• 9 v programu Pro Evropu
JUDISTÉ ZVOU DO SVÝCH ŘAD
Partnerství s NOKD
je ve všech směrech
přínosné, pochvalují
si v MSK Judo Karviná
KARVINÁ – Valentýnský únorový
turnaj pro benjamínky organizovaný MSK Judo Karviná měl sice
slušnou návštěvnost bezmála devíti desítek dětí, nicméně zástupci
klubu fungujícího při Krajském
středisku volného času Juventus
a podporovaného ze Srdcovky
Nadace OKD se netají daleko
většími ambicemi. Na tatami by
mělo nastoupit při Velikonočním
turnaji kolem tří set judistů!
„O zlatou katanu se bude
v sobotu 12. dubna bojovat
už po pětadvacáté,“ upozornil
někdejší zaměstnanec Dolu
9. květen a zakladatel MSK Judo
Karviná Petr Rabas s tím, že kategorie budou rozděleny od nejmenších dětí až po osmnáctileté
„bojovníky“. Judisté myslící to
s tímto sportem vážně pak vyrazí
v létě na soustředění do Jeseníků,
které zařídil trenér Miroslav
Tamáš díky minigrantu NOKD.
FOTO: MSK Judo Karviná
Dobrovolníky počítají na stovky
Valentýnský turnaj v judu.
„Vzhledem k tomu, že pořád
provádíme nábor, má vaše dítě
šanci zúčastnit se už minimálně
Velikonočního turnaje, který
vzhledem k plánované kapacitě
bude probíhat ve dvou halách,“
přiblížili judisté ze šachty a upozornili, že trénují na ZŠ Prameny
v Ráji. A to v pondělky a středy
od 16.30 a v pátky od 17
hodin. Více na webech http://
judokarvina.svet-stranek.czv
a https://www.facebook.com/
MSKJUDOKARVINA.
uzi
Sport
číslo 9 | ročník 44
FOTO: HCB OKD Karviná
Co dále? Vyčistit si hlavy
a budovat spolu mančaft!
Karvinští házenkáři uhráli proti Hranicím remízu a jsou mimo první šestku extraligy.
Karvinským házenkářům
unikla nadstavba extraligy,
viníkem nebyla jen plichta
s Hranicemi, ale i ostudné
domácí prohry z podzimu
KARVINÁ – Mizerné herní výkony a ostudné bodové ztráty
zejména na domácí palubovce v podzimní části extraligy
se karvinským házenkářům
nyní až bolestivě připomněly. Nadstavba jim unikla přesto, že popadli „druhý dech“, dokázali v únoru čtyřikrát v řadě
zvítězit a porazit lídry tabulky z Plzně a Lovosic. Plichta
26:26 s Hranicemi ve dvaadvacátém kole znamenala pro HCB
„Chci se teď věnovat
nejen áčku. Je třeba
udržet béčko v první
lize a starší dorostence
pozvednout z dolních
příček,“ řekl Hudeček.
OKD definitivní tečku za cestou do první šestky!
„V týmu áčka zažíváme obrovské zklamání a pocit vyhoření, počínaje mou osobou.
Všichni si po výkonech z poslední doby věřili, doufali v postup a nejméně bronzovou medaili. Kdyby ke změnám v přístupu celého mančaftu k práci
došlo ještě před mým nástu-
pem do funkce, Karviná by podle mého pořádně zamíchala
kartami v první šestce,“ nechal
se slyšet Jaroslav Hudeček působící v HCB OKD coby sportovní ředitel od prosince.
A právě před tím Baník neuspěl doma proti Lovosicím,
Zubří, a utrpěl debakl
v Přerově, který je na chvostu tabulky. „Tady se prohospodařily cenné body! Ne
tím posledním účinkováním
s Hranicemi, kdy jsme remizovali doma před kotlem fanoušků. I jim chci poděkovat za podporu a doufám, že
na karvinskou házenou nezanevřou a povzbudí nás, i když
hrajeme v nelichotivé dolní polovině Tipsport extraligy,“ poznamenal Hudeček.
Týmu dal nyní kratší volno, aby si hráči „vyčistili hlavy a zapomněli na házenou“.
Trénovat pak budou zejména
kondičně. „Hlavní cíle jsou dva:
aby kluci neztratili motivaci
a abychom našli společnou řeč
a pokračovali v tom, co jsme začali. Máme s čím pracovat, můžeme experimentovat a hrát
i s těmi, co dostávali méně šancí,“ prozradil Hudeček plány
na období před dalším domácím zápasem proti Kopřivnici.
Radek Lukša
JARO S AFRICKÝMI POSILAMI
FOTO: MFK OKD Karviná
8
Karim C. Diaby přišel z Košic.
KARVINÁ – Výkopem ve 14.30
začíná na Městském stadionu v Ráji
v neděli 9. března pro fotbalisty
Karviné jarní část druhé ligy. MFK
OKD přivítá v regionálním derby MFK
Frýdek-Místek, jemuž chce oplatit
podzimní porážku 4:1 ze třetího kola.
„Nastoupí samozřejmě také
naše posily! Je to pro nás jeden
z nejsledovanějších zápasů, máme
soupeři co vracet,“ konstatoval kapitán David Mikula s tím, že do týmu
přišli čtyři noví a dva staronoví hráči.
Karim Coulibaly Diaby s jedenáctkou na dresu dokázal například už
skórovat spolu s dalším nováčkem
Martinem Holkem při soustředění
na Slovensku proti fotbalistům ze
Senice – účastníkům tamní nejvyšší
soutěže a také loňského předkola
evropské ligy – na vítězství 2:0.
Poslední ze série přípravných
zápasů pak sehráli karvinští proti
královehradeckým fotbalistům a rozešli se smírně bez branek. „Ještě
jsme před začátkem ligy uspořádali
setkání s fanoušky a setkali se s jejich
ohlasem. Během pětačtyřiceti
minut jsme měli na co odpovídat.
Zajímalo je třeba, jak se domlouváme
s Diabym pocházejícím z Pobřeží
slonoviny a Princem Ofori, který je
pro změnu z Ghany. Slovensky, oba
Afričané tam totiž hráli,“ podotkl
za MFK OKD Adam Januszek.
uzi
Příchody
ƒ Václav Juřena (návrat z hostování
v FK Fotbal Třinec)
ƒ Martin Lipčák (přestup z FK Fotbal
Třinec)
ƒ Prince Ofori (přestup z MŠK Žilina)
ƒ Karim Coulibaly Diaby
(hostování z MFK Košice)
ƒ Martin Holek
(hostování z 1. FC Slovácko)
ƒ Milan Halaška
(hostování z FC Zbrojovka Brno)
Odchody
ƒ Martin Limanovský
(hostování v FC Hlučín)
ƒ Lukáš Paleček (přestup do FK
Fotbal Třinec)
ƒ Martin Uvíra (ukončení hostování)
ƒ David Puškáč (hostování ve Slavii
Orlová)
ƒ Admir Vladavić (ukončení
smlouvy)
ƒ Josef Hoffmann (konec smlouvy)
ƒ Vladimír Mišinský (ukončení
smlouvy)
ƒ Karol Pavelka (ukončení smlouvy)
DRŽTE PALCE HOKEJISTKÁM!
Obrovské zklamání, výraz Jaroslava Hudečka hovoří za vše.
KARVINÁ – Po druhém březnovém víkendu bude jasné, komu
letos připadne titul Mistryň ČR
v ženském hokeji. A hráčky
SK Karviná na tom jsou po prvním finálovém – domácím – utkání se Slavií Praha poněkud lépe.
„Hraje se na dva vítězné
zápasy. Ten první skončil 3:2
v náš prospěch, když Nikola
Gápová zaznamenala dvě
a Vendula Přibylová jednu
branku. Slabší pro nás byla jen
druhá třetina, v první a třetí
jsme měly navrch a rozhodující
gól padl minutu před koncem,“
oznámil bývalý darkovský předák
rubání Rostislav Walica, jenž se
v karvinském ženském hokeji
angažuje a zajistil mu i podporu
od Nadace OKD.
Ženy SK Karviná nastoupí
ve druhém finálovém utkání v sobotu 8. března ve Slaném. Pokud
nevyhrají, nastoupí k rozhodujícímu duelu v neděli 9. března. uzi
Preventivní programy RBP platné od 1. ledna 2014
8/09-VIII/14
V druhém pokračování se seznámíme s bonusovým programem určeným všem pojištěncům. Čerpání na tyto aktivity se nezapočítává do celkového limitu balíčku.
Technické podmínky pro čerpání jednotlivých příspěvků, které musí pojištěnec splnit, aby mu pojišťovna mohla příspěvek vyplatit, budou zveřejněny v příštím pokračování. Podrobnosti na www.rbp-zp.cz.
Novorozenecký balíček
antikoncepce, zubní pasty a kartáčky, bonboobdrží zdarma rodiče po narození dítěte při jeho ny, čaje apod.),
ƒ nákupu v prodejnách oční optiky,
přihlášení na kontaktním místě RBP.
ƒ léčby zrakových vad laserem,
Léčebné přímořské a horské pobyty
ƒ očkování nehrazeného ze zdravotního
ƒ zajištění a jejich většinová úhrada dětem
pojištění,
a mládeži od 8 do 14 let s recidivujícími
ƒ nákupu permanentky na plavání a fitness,
onemocněními horních cest dýchacích,
tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací
alergiemi a dermatózami.
stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik
Očkování proti rakovině děložního čípku
(nehradí se solária, masáže, všechny
typy tance, zumba, judo, karate, kick-box
ƒ příspěvek do 4.000 Kč po ukončení očkovacíapod.); u víceúčelových zařízení s čipovým
ho cyklu na:
ƒ úhradu preventivního očkování proti lidskému systémem musí být tímto zařízením
na dokladu uvedeno plavání nebo fitness
papilomaviru (prevence proti rakovině
a potvrzeno razítkem.
děložního čípku u dívek a žen a genitálním
Příspěvek na aktivity programu Zdraví 90,
bradavicím u chlapců),
podporující zdraví může čerpat pojištěnec,
ƒ dívkám a ženám od 12 do 26 let vakcínou
který:
CERVARIX, GARDASIL nebo SILGARD,
ƒ je zařazen do Programu P90 a je starší 19 let,
ƒ dívkám a ženám od 12 do 30 let vakcínou
SILGARD (účastnicím akce 3. vakcína zdarma, (není-li účastníkem P90 a je-li ve věku do 30
let, může se zaregistrovat),
pokud vyplnily Certifikát),
ƒ chlapcům od 12 do 15 let vakcínou SILGARD. ƒ dodržuje doporučenou frekvenci preventivních prohlídek:
Program Zdraví 90
ƒ- u praktického lékaře 24 měsíců,
příspěvek do 500 Kč na úhradu:
ƒ - u stomatologa a gynekologa (u žen), 12
ƒ nákupu v prodejnách zdravotnické techniky
měsíců,
a v lékárnách (nehradí se krémy a kosmetika, ƒ má BMI (poměr tělesné váhy a výšky) v rozmezí
ƒ nejméně 120x (Zlatý kříž ČČK 1. a 2. třídy)
do výše 3.000 Kč**.
ƒ Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví* těm, kteří darovali kostní dřeň
Balíček Zdraví ve svých rukou
do výše 3.000 Kč**.
příspěvek do 500 Kč na:
* Dárce krve nebo kostní dřeně může příspěvek
ƒ vyšetření zrakového nervu na:
využít na úhradu:
ƒ GDx – analyzátoru nervových vláken,
- nákupu v lékárnách, prodejnách zdravotnické
ƒ HRT – Heidelberg Retina Tomograf,
techniky,
ƒ OCT – Optical Coherent Tomograf,
- nákupu v prodejnách oční optiky,
Balíček bezpříspěvkovým dárcům
ƒ PENTACAM.
- léčby zrakových vad laserem,
krve, plazmy a kostní dřeně
- očkování a ošetření nehrazeného ze zdravotƒ Úhrada vitamínu, který jim bude bezprostřed- ního pojištění,
ně po odběru vydán na transfúzní stanici;
- stomatologické péče nehrazené z veřejného
pokud dárce daruje krev na transfúzní stanici, zdravotního pojištění.
která vitamíny nemá k dispozici, obdrží je
** Dárce krve s příspěvkem 1.000 Kč, 1.500 Kč
dodatečně po vyžádání na kontaktním místě nebo 3.000 Kč a kostní dřeně s příspěvRBP.
kem 3.000 Kč může příspěvek navíc využít
Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podpo- na úhradu:
rujících zdraví* těm, kteří darovali krev:
- ozdravných pobytů,
ƒ nejméně 10x (Bronzová a Stříbrná Janského - nákupu permanentky na plavání.
ƒ komplexní vyšetření lékařem na kardiovaskulární plaketa), přičemž poslední odběr musí být
Balíček pracovníkům rizikových pracovišť
po 1.1.2009, a to do výše 500 Kč,
a metabolické onemocnění, včetně laboratorního vyšetření pojištěncům od 40 do 60 let jednou ƒ nejméně 40x (Zlatá Janského plaketa)
na základě dohody pojišťovny se
do výše 1.000 Kč**,
ročně,
zaměstnavatelem
ƒ nejméně 80x (Zlatý kříž ČČK 3. třídy)
ƒ mamografické vyšetření prsů ženám od 40
ƒ Poskytování vitamínových přípravků 1x ročně.
do výše 1.500 Kč**,
do 44 let nebo ultrasonografické vyšetření prsů
Úhrada rekondiční péče.
18–26, je nekuřák a není závislý na jiných
omamných a návykových látkách včetně
alkoholu (potvrzení vydá ošetřující lékař),
ženám do 44 let,
ƒ vyšetření na okultní krvácení ve stolici pojištěncům do 49 let,
ƒ preventivní vyšetření prostaty, včetně laboratorního vyšetření, mužům jednou za 2 roky,
ƒ preventivní vyšetření pigmentových změn
kůže jednou ročně od 7 let,
ƒ příspěvek na denzitometrické vyšetření
jednou za 2 roky ženám nad 40 let.
HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Martin Olša, e-mail: [email protected];
šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: [email protected] „ Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly; e–mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 732 829 149,
e–mail: [email protected]; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin CaÏs, e–mail: [email protected] „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK
ČR E 18683 „ Tiskne: Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.
7I>QȢàPQɿBAKȝH
PRVNÍ
2012
1
Download

Svorníky, kotvy, těsnění, od revíru OKD po Indii