ZÁŘÍ ROKU 2014
Ve jménu hledání a nalézání tvoř
zapomeň na čísla
z kontaktu pera a papíru
stvoř svůj svět
zhmotni v něm své ideály
čas nechť neexistuje
staň se vším
čím tvůj svět je
buď
bohem!
(Výňatek z básnické sbírky „Archetyp bytí“, Johny Sausage, 1991)
OBSAH / SLOUPEK / TIRÁŽ
ZA OBEC...
Obsah
Dětský den .............................................................................................
Pel-Mel ...................................................................................................
Budilova divadelní škola ........................................................................
Centrum technologie zpracování dřeva .................................................
Galerie Pojedy/Divadlo Budil: Divadelní galerie Pojedy .........................
Poezie ....................................................................................................
Poznejte náš venkov / Farma Pojedy .....................................................
14
15
16
17
18
19
20
Sloupek
Pojedy, Anička Polívková
a zase ta Šumava,
tentokrát plná vody
Jak spolu souvisí jednotlivá slova v nadpisu? To první spojení je
vcelku jednoduše vysvětlitelné. Aničku Polívkovou v současné době pojí
s Pojedy pouto rodinné. Spojení se Šumavou už pro mnohé nemusí být
tak jasné. Ani mne by v okamžiku před jejím představením v Divadelní
Galerii Pojedy nenapadlo. Když za námi přišla na pódium v bílém plášti,
brýlatá a tak trochu halekající doktorka Evženie, netušil jsem, že se pak
objeví pacientka paní Vltavská. Oděna v tmavých šatech, s cédéčkem
v ruce, strhla všechny svou mimikou, gesty a tancem evidentně
vyprovokované láskou k hudbě Bedřicha Smetany symfonické sbírky
Má vlast. Paní Vltavská se samozřejmě věnovala Vltavě a z ní jasně
vyčnívajícím Svatojánským proudům. Úžasná muzika. Ne nadarmo je
celý cyklus považován za vrcholné dílo Bedřicha Smetany, které vzniklo
v letech 1874 až 1879, přestože v tu dobu byl již zcela hluchý. A Bedřich
Smetana je to pojítko se Šumavou. Právě při poslechu Svatojánských
proudů, které se však nacházejí až u Štěchovic a dnes jsou součástí
Štěchovické nádrže, se mi vybavila Šumava, zde pramenící Vltava
a Čeňkova pila, kde pobýval právě Smetana. Čeňkova Pila leží na
soutoku nejkrásnějších a nejvyhledávanějších říček Šumavy Křemelné
a Vydry, jejichž soutokem vzniká zlatonosná řeka Otava. Kolem let
1717 a 1723 byl na soutoku Vydry a Křemelné mlýn s vodním kolem.
Tento mlýn byl přebudován kolem roku 1856 pražským podnikatelem
Čeňkem Bubeníčkem na dřevozpracující podnik. Zpracovávalo se zde
především dřevo z lesních kalamit v letech 1863 a 1870, které sem bylo
dopravováno Vchynicko-tetovským plavebním kanálem (vybudovaným v
letech 1799-1801). V létě roku 1867 zde pobýval na návštěvě u majitele
pily Bedřich Smetana, doprovázen dirigentem Národního divadla M.
Angerem a vychovatelkou Bubeníčkových dětí L. Procházkovou. Každý
z návštěvníků zde zasadil smrk, které tam ještě dnes můžete spatřit.
A dle pověsti právě tady vznikl námět ke Smetanově symfonické básni
Vltava a když jen chvilku posedíte na okraji soutoku a zavřete oči ...
uslyšíte i ty Svatojánské proudy.
Šumava je hlavně o vodě a stromech. Všude vás obklopují prameny
a potůčky, které nepřestanete vnímat po celou návštěvu Šumavy. Voda
neustále odněkud vyvěrá a stéká, tak jak ji tamní lesy zadrží a pak
pozvolna pouští, až je z nich Teplá či Studená Vltava, zmíněná Vydra
nebo Křemelná a mnoho jiných horských potoků. Co vás upoutá?
Voda je zde nádherně čistá a průhledná a proto se zde prohánějí tzv.
Šumavští pstruzi. Jejich výskyt, množství a možnost lovu byl jedním
z důvodů budování osad na Šumavě, například známé Modravy.
Všechna ta nashromážděná voda odtéká dolů blíže k našim obydlím.
A zde to začíná nabírat jiný rozměr, říčky ztrácí svou průhlednost
a čistotu. Voda narazila na civilizaci. Najednou platí naše pravidla, s vodou
plýtváme, znečišťujeme ji a nevážíme si ji. S krajinou hospodaříme tak,
jak to vyhovuje nám, nikoliv tak, aby to bylo v souladu s přírodou. Vodu
nezadržujeme, ale urychlujeme její odtok. Zároveň klesá i vsak vody do
půdy, ubývá tak podzemních zásob a vysychají studny. Úbytek spodní
vody nás ohrožuje, přicházíme o ni a neumíme ji ničím nahradit.
Co všechno se nechá odvodit od jednoho vystoupení paní Vltavské
v Pojedech. Pantomimu, lásku k hudbě opěvující řeku protékající
českou krajinou, náš vztah přírodě. Pro mne večer se vzpomínkami na
Šumavu, poslechem úžasné Vltavy a tématem pro Zvoničku. Děkuji.
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Dřevěné vantroky
(přívod vody k původní
Čenkově pile)
Paní Vltavská
alias Anna Polívková
Smetanův smrk
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška“). V širším pojetí se voleb do zastupitelstev obcí dotýká také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).
Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany, taxativně vymezuje § 20 zákona o volbách.
Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí
kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději v den
voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují
a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (státní
občané členských zemí Evropské unie).
U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona o volbách, tj. zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
A poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, je podmínka
uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4 zákona o volbách, které řeší otázku neslučitelnosti funkcí.
Soutok Vydry
a Křemelné
Josef Kříž
Tiráž Zvoničky
ZVONIČKA, Občasník obcí Žitovlice – Pojedy, září 2014. Vydala obec Žitovlice – Pojedy. Redakce: Josef Kříž, Martin Dohnal, Vendula Burger. Kontakt na redakci: [email protected] Tisk: Janova
dílna Nymburk. Grafická úprava: M. S. Dohnal. Obálka: Kostel Sv. Václava – pohled z hřiště (perokresba, M. S. Dohnal). Náklad 200 ks. Neprodejné. © 2014 Žitovlice – Pojedy, všechna práva vyhrazena.
2 ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014
Dne 10. a 11. října 2014 se budou konat v naší obci volby
do obecního zastupitelstva
Stručný obecný postup před volbami
• sepsání kandidátní listiny + petice podporující kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů
• sběr podpisů pod petici
• registrace politické strany nebo politického hnutí u Ministerstva vnitra
Prezident republiky vyhlašuje volby do zastupitelstev obcí nejpozději 90 dnů před jejich konáním.
Po vyhlášení voleb je nutné do :
• 66 dnů před konáním voleb – podat kandidátní listiny registračnímu úřadu
• 66-60 dnů přede dnem voleb – možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině
nebo měnit jejich pořadí 53 dnů přede dnem voleb – odstranění závad na kandidátních listinách
• (pokud toto přichází v úvahu) 30 dnů přede dnem voleb – delegování zástupců do okrskové volební komise 48 hodin
před zahájením voleb – možnost kandidátů vzdát se písemně své kandidatury
ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014 3
w w w. z i t ov l i c e . c z / w w w. p o j e d y. c z
Obsah / Sloupek / Tiráž ........................................................................... 2
Za obec .................................................................................................... 3
Volby do zastupitelstva obce ................................................................ 3-5
Ze zasedání obecního zastupitelstva .................................................... 6-7
Ukázka z kroniky Žitovlic ...................................................................... 8-9
Myslivecké sdružení / Václav Kaňka ..................................................10-11
SK Žitovlice-Pojedy ............................................................................12-13
První Zpravodaj k Vám doputoval na začátku volebního období 2006-2010. V tu dobu to byla zásadní změna v informovanosti
jak o práci zastupitelstva, dění v obci, tak i o činnosti zájmových organizací působící v regionu obce. V uplynulém volebním období
2010 – 2014 se Zpravodaj změnil na Zvoničku. A byla to změna opět k lepšímu. Podnětem k vydávání Zvoničky byla spolupráce
Obecního úřadu a ,,Galerie Pojedy“. Do vínku dostala Zvonička občanský charakter, který svou ,,volností“ umožňuje téměř bez
omezení spolkovou, kulturní a nebo osobní prezentaci.
Důležitý krok, který Zvoničku doplňoval, bylo vypracování nových webových stránek našich obcí a vznik TV ŽITOULICE. Každý
kdo má možnost připojení na internet , mohl pravidelně sledovat videa z pořádaných akcí a upoutávky na akce plánované. Sekce
BRANKY, BODY, POJEDY; KULTURA ZA 500; KOSTEL sv. VÁCLAVA; DĚTI A CHOVATELÉ zaznamenávají náš společenský
a sportovní život.
Poprvé vznikl v těsné součinnosti Obecního úřadu a Galerie Pojedy nástěnný kalendář. A na závěr je třeba říci, že za vším co
můžete sledovat ve Zvoničce, na TV ŽITOULICE či webových stránkách je spousta poctivé a dobré práce těch co akce pořádají,
zúčastňující se a rovněž co je zaznamenávají. Proto si dovolíme za Vás všechny poděkovat Obecnímu úřadu za podporu, Galerii
Pojedy, hasičům, sportovcům a dalším za organizaci kulturního a společenského života v uplynulém období.
Zvoničce přejeme do dalších let mnoho spokojených čtenářů.
Ing. Josef Kříž
starosta obce
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Žitovlice
č.
sdružení nezávislých kandidátů
Za obec krásnější
Jméno a příjmení kandidáta
Věk
Povolání
Část obce;
nečlení-li se na části, obec,
kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu
Členství v politické straně,
příp. bez polit. příslušnosti
1.
Ing. Josef Kříž
55
důchodce
Žitovlice
bez polit. příslušnosti
2.
Hana Kmochová
48
úřednice
Žitovlice
bez polit. příslušnosti
3.
Jiří Malý
38
operátor logistiky
Žitovlice
bez polit. příslušnosti
4.
Roman Staníček
38
mechanizátor
Pojedy
bez polit. příslušnosti
5.
Jaroslav Kaňka
37
automechanik
Žitovlice
bez polit. příslušnosti
6.
Milan Záleský
32
řidič
Pojedy
bez polit. příslušnosti
Zmocněnec volební strany:
Barbora Křížová, Pojedy 52
Náhradník zmocněnce volební strany:
Michal Kůrka, Žitovlice 17
(Dle zákona byla ke kandidátní listině přiložena petice na podporu kandidatury s podpisy 26 voličů.)
Stojíme na samém konci volebního období 2010 - 2014, a je tak čas na bilancování
Financování potřeb obce je závislé na každoročně sestavovaném a zastupitelstvem schvalovaném rozpočtu. Základní
částí financování je svoz a likvidace domovního odpadu, provoz a údržba veřejného osvětlení, správa a údržba veřejné
zeleně, správa a údržba místních komunikací, náklady na činnost místní správy, povinné odvody a údržba hřbitova. Naším
trvalým úkolem je využít všech dostupných dotačních prostředků, protože bohužel příjmy od státu nedokážou pokrýt trvale
udržitelný rozvoj našich obcí.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
www.zitovlice.cz
PŘÍJMY
2011
2012
2013
daňové příjmy
1.707.338
1.884.946
2.099.708
nedaňové příjmy
312.997
212.530
195.765
poplatky, pronájmy
kapitálové příjmy
871.800
235.150
31.800
prodeje nem.majetku
přijaté transfery
2.091.111
734.964
610.344
dotace
CELKEM
4.983.246
3.067.590
2.937.618
VÝDAJE
2011
2012
2013
běžné výdaje
1.386.735
1.502.312
1.426.468
kapitálové výdaje
2.628.392
1.744.847
930.747
CELKEM
4.015.127
3.247.159
2.357.215
2011
2012
2013
FINANCOVÁNÍ
CELKEM
+,-
968.119
4 ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014
179.569
580.403
Nové investice
1. Obecní vodovodní řad Pojedy
2. Vodovodní přípojky Pojedy
3. Dostavba obecního vodovodního řadu v Žitovlicích – nové parcely
4. Příjezdová komunikace k novým stavebním pozemkům v lokalitě „Na Brodku“
5. Dětské hřiště
Splněno:
2011 (dotace)
2011-12
2012-13 (dotace)
2013
2013 (dotace)
Obnova a rekonstrukce
1. Rekonstrukce cesty „Na plácek“
2. Rekonstrukce osvětlení v Žitovlicích I. etapa
3. Rekonstrukce okapů na Obecním úřadu
4. Obnova Pomníku padlým vojákům za I. světové války a Krucifixu v Pojedech
5. Zahájit revitalizaci okolí ,,Závlahové nádrže“ – odvodnění a zatrubnění příkopu
2013 (dotace)
2011-12 (dotace)
nesplněno
2012-13 (dotace)
2010-2014
Nad rámec
1. Rekonstrukce cesty ,,Na Kuchyňku“
2. Rekonstrukce laviček a stolů na hřišti
3. Dostavba obecního vodovodního řadu v Žitovlicích – ul. ,,Na Plácek“
4. Rekonstrukce cesty ,,Na Husánku“
2013 (dotace)
2014
2014 (dotace)
2014
Neinvestiční
1. Podat žádost o pozemkovou úpravu
2. Připravit ,,Změnu územního plánu“, která by měla návaznost na pozemkovou úpravu.
nesplněno
připravuje se
Úkoly pro volební období 2014 - 2018
PROGRAM OBECNĚ
1. Řádně spravovat obecní majetek.
2. Posoudit a zpracovat možnosti rozvoje obce v nastávajícím a následném volebním období (investice a obnova), navázat
na provedené akce v obci.
3. Pravidelně informovat o činnosti zastupitelstva obce.
4. Prosazovat a podporovat aktivní spolupráci spolkových organizací v obci se zaměřením na kulturní společenské
a sportovní vyžití.
ze státního rozpočtu
běžné výdaje
výstavba, rekonstrukce
KONKRÉTNÍ ÚKOLY
Nové investice
– nové stavební parcely
– bezúplatný převod od církve na obec a oprava hřbitova
– prodloužení Obecního vodovodního řadu (bytovka, fara, rod. dům man. Kaňkových)
– veřejné osvětlení Žitovlice – II.etapa
Obnova a rekonstrukce
– opravy cest
– odvod dešťové vody (náves, příkopy)
– zahájení rekonstrukce budovy Obecního úřadu
Neinvestiční
– podpora spolkových organizací a občanských aktivit v obci (SDH, SK Žitovlice, Galerie Pojedy a případně další)
– územní plán
– podat žádost o pozemkovou úpravu
ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014 5
w w w. p o j e d y. c z
Typ volební strany:
Název volební strany:
Plnění úkolů z volebního období 2010 - 2014
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
1) Obecní úřad kontaktoval správce konkursní podstaty Cukrovaru v Hradci Králové a informoval nás o výši částky za pozemky
zapsané na LV 368 pro k.ú. Pojedy, obec Žitovlice
– parcela St. 79/1 o výměře 718 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
– parcela St. 177 o výměře 121 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp.
– parcela St. 180 o výměře 70 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp.
– parcela 428 o výměře 2447 m2, druh pozemku vodní plocha
– parcela 438/1 o výměře 2235 m2, druh pozemku vodní plocha
– parcela 534/14 o výměře 875 m2, druh pozemku ostatní plocha
– parcela ve zjednodušené evidenci PK 436 o výměře 870 m2
– parcela ve zjednodušené evidenci PK 582/2 o výměře 76 m2
Celková částka za tyto pozemky je cca 160 tisíc.
Dále nás správce konkursní podstaty požádal o možnost uskutečnění dražby v našem obecním úřadě.
2) Společnost Vodovody a kanalizace, a.s. Nymburk nám zaslala pozvánku a další materiály na řádnou valnou hromadu, která se
koná ve čtvrtek 29.5.2014 v 10,00 hodin na Úpravně vody v Poděbradech.
3) Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha nám zaslal veřejnou vyhlášku:
– ode dne 30.4. do 2.6. 2014 jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněny
k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy, jimiž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející
se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně – daň z nemovitých věcí na rok 2014.
4) Starosta obce Ing. Josef Kříž kontaktoval firmy ohledně revize dětského hřiště.
5) Státní pozemkový fond Praha nám zaslal žádost o poskytnutí informací nutných k posouzení možnosti vydat nemovitosti podle
zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnosti a o změně některých zákonů.
Ze zasedání obecního zastupitelstva 28.5.2014
1) V pondělí 26.5.2014 proběhlo na našem obecním úřadě přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků obce
Žitovlice. Obecní zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
2) Starosta obce Žitovlice podepsal s manžely Senohrábkovými smlouvu na vodovodní přípojku.
3) Dne 22.5.2014 se starosta obce zúčastnil setkání pracovní skupiny pro strategii MAS Svatojiřský les, které se konalo
v Pojedech.
4) Byla dokončena oprava osvětlení po autonehodě na návsi v Žitovlicích.
5) Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1.
6) Dne 8.6.2014 od 14,00 hodin se bude konat na místním fotbalovém hřišti Dětský den. Sportovní klub Žitovlice-Pojedy požádal
obecní zastupitelstvo o příspěvek ve výši 3000,- Kč. Obecní zastupitelstvo příspěvek schválilo.
7) Obec Žitovlice rozhodla o provedení závory k cestě na Plato.
8) Středočeský kraj, odbor životného prostředí a zemědělství nám zaslal vyrozumění výsledků dotačního řízení Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2014. Na akci „Prodloužení obecního vodovodního řadu Žitovlice bylo schváleno
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 276 117,- Kč.
9) Starosta obce objednal firmu z Městce Králové na opravu místního rozhlasu.
Ze zasedání obecního zastupitelstva 11.6.2014
www.zitovlice.cz
1) Obecní zastupitelstvo schválilo
– Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region Taxis Bohemia
– Návrh rozpočtového opatření č. 4 pro rok 2013 Region Taxis Bohemia
2) Obecní zastupitelstvo schválilo Usnesení o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy Přijetí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje usnesením č. 6 ze dne 11.6.2014. Jedná se o dotaci na prodloužení vodovodního řadu.
Ze zasedání obecního zastupitelstva 18.6.2014
1) Obecní zastupitelstvo projednávalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2013 s výhradami.
2) Obecní zastupitelstvo projednávalo a schválilo Účetní závěrku za rok 2013.
3) Dne 2.7.2014 od 14,00 hodin proběhne na našem obecním úřadě dražba pozemků zapsaných na LV 368 pro k.ú. Pojedy, obec
6 ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014
Žitovlice. Zastupitelstvo obce Žitovlice rozhodlo, že se dražby zúčastní a zároveň se dohodlo na maximální částce za kterou
jsme ochotni za nabízené pozemky koupit. Částka nebude až do konání dražby veřejná.
4) Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2.
5) Manželé Hesounovi, Loučeň nám zaslali kopii geometrického plánu na kabiny a starosta obce Ing. Josef Kříž požádá katastr
nemovitostí o vklad do katastru nemovitostí.
6) Starosta obce se dohodl s firmou Tomovy parky a objednal u nich revizi dětského hříště. Firma ještě dodá lazuru na nátěry.
7) Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí nám zaslal oznámení o zahájení řízení. Firma SVI AJAK podala žádost
o vydání stavebního povolení ke stavbě čistírny odpadních vod a povodní k nakládání s vodami na pozemku p.č. 76/1 v k.ú.
Žitovlice.
8) Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že pro potřebu splnění platby v hotovosti krátkodobě zvyšuje pokladní hotovost na částku 250
tisíc Kč. Platnost tohoto rozhodnutí je do 10.7.2014.
9) Pan Vytlačil z Městce Králové provedl kontrolu obecního rozhlasu. Obecní rozhlas má špatné tlampače (17 ks), které je třeba
vyměnit. Pan Vytlačil dodá obecnímu zastupitelstvu rozpočet na výměnu do konce července.
10) Starosta podepsal smlouvu o dílo 23/14 /2014 mezi Obcí Žitovlice a Halkem stavební společností, s.r.o. o prodloužení Obecního
vodovodního řadu,vybudování přístupové cesty Na Husánku a odvodňovacího příkopu na hřišti.
Ze zasedání obecního zastupitelstva 9.7.2014
1) Martin Malý a Martin Dohnal požádali obecní zastupitelstvo o finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč na částečné pokrytí nákladů
pořádání turnaje v malé kopané. Obecní zastupitelstvo příspěvek odsouhlasilo.
2) Dne 2.7.2014 proběhla na obecním úřadě dražba pozemků, zapsaných na LV 368 pro k.ú. Pojedy, obec Žitovlice. Obec
Žitovlice vydražila pozemky za částku 150 tisíc Kč.
3) Firma Tomovy parky provedla revizi dětského hřiště za cenu 1500 Kč + DPH. Starosta obce podepsal s firmou smlouvu na
revizi na přištích 5 let.
4) Starosta obce se zúčastnil valné hromadu Mysliveckého sdružení Hájek.
5) Starosta obce informoval členy zastupitelstva ohledně vydávání církevního majetku v katastru obce Žitovlice. Jedná se
o pozemek PK 187 a PK 739/1.
6) Starosta obce se zúčastnil schůze MAS Svarojířský les. Dne 20.9.2014 se bude v Pojedech již tradičně konat akce „Poznejte
náš venkov“.
Ze zasedání obecního zastupitelstva 20.8.2014
1) Starosta obce seznámil obecní zastupitelstvo se „Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi
obcí Žitovlice a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou
organizací se sídlem v Praze 5. Jde o prodloužení Obecní vodovodního řadu k bytovému domu č.p. 16, faře a manželům
Kaňkovým.
2) Obecní zastupitelstvo projednávalo vrácení listiny k opravě z Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště
Nymburk na zápis kabin do katastru nemovitostí.
3) Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk nám zaslal Vyrozumění o provedeném vkladu nemovitostí
ve věci sp. zn. V-6091/2014-208 – potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby – pozemky zapsané na LV 368 pro k.ú.
Pojedy, obec Žitovlice.
4) Městský úřad Rožďalovice – stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby „prodloužení vodovodního řadu Žitovlice“
na pozemku p.č. 773/1, 11/1, 797/9 a 797/4 v k.ú. Žitovlice. Stavba vodovodní řad bude dlouhá 131 m a bude zakončena
vodovodním hydrantem.
5) Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí posoudil žádost manželů Martina a Daniely Křížových a na základě tohoto
posouzení vydává povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod podzemních a dále vydává stavební
povolení na stavbu domovní čistírna vod se zasakováním.
6) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o prořezání bříz Na Husánku. Starosta obce projedná možnost prořezání s kompetentní
osobou a na základě jejího vyjádření obecní zastupitelstvo rozhodne o dalším postupu.
ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014 7
w w w. p o j e d y. c z
Ze zasedání obecního zastupitelstva 7.5.2014
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
UKÁZKA Z KRONIKY ŽITOVLIC
8 ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014
UKÁZKA Z KRONIKY ŽITOVLIC
ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014 9
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
JAK JSEM LOVIL
Je krásný letní podvečer první soboty v červenci a já pln nadějí,
očekávání a té správné nervozity, jež mne vždy při lovu provází,
usedám do staré kazatelny. Kulovnici stavím do levého rohu. Rozhlížím
se do malebné krajiny, kde louka hýří pestrými barvami lučních květů,
světlou trávovou zelení a po světlomodré obloze plují bělavé obláčky.
Letní slunce pomalu ustupuje za les a přebarvuje svoji zlatavou barvu
v odstíny oranžové. Přichází ona doba, kdy jsem poprvé spatřil svého
srnce a tu začínám být zdravě nervózní. Naplní se mé přání úspěšného
lovu nebo ne? Slunce již zašlo za obzor a zlatavým pruhem ozařuje
louku. V tom se jako duch objeví můj srnec. To již kulovnice leží položena
na filcové podložce hrany kazatelny. Srnec nic netuší a vychází na louku
a paství se.
Záměrný kříž dalekohledu pomalu posouvám po těle srnce a když
ten se zastaví a otočí bokem ke mně, usazuji jej na komoru. Srnec
zvedá svoji šedavovou hlavu a já tisknu spoušť kulovnice. Hromivá rána
protkne tento čas, srnec udělá krok vpřed a padá k zemi. Vidím, jak
leží v trávě a běhy odeznívá, tím i zháší jeho život. Sedím a dostavuje
se ten neměnný pocit třesavky, jež mne provází při každém úspěšném
osamělém lovu. Uplyne dlouhá doba do zhasnutí srnce, ve které si
promítám vše, co se událo do doby, než nastal vytoužený úspěch. Ony
tak příjemně nádherné, nikdy se neopakující a nezapomenutelné chvíle
strávené v tom nejkrásnějším hledišti na světě, kterým nás obklopuje
příroda. Sestupuji s kazatelny, cestou lámu z větve dva tří výsadové
úlomky. Přicházím k zhaslému srncovi, jeden úlomek mu vkládám do
huby jako poslední hryz, druhý smáčím ve vstřelu na jeho těle do barvy.
Snímám s hlavy myslivecký klobouk a úlomek zasouvám na jeho pravou
stranu. Vzdávám tichou vzpomínkou úctu ulovené zvěři. Po vyvržení
odvážím uloveného srnce hospodáři mysliveckého sdružení.
Po letech, při pohledu na ono paroží na podložce, rád vzpomínám na
chvíle spojené s tímto lovem.
Přepis vyprávění lovce
Dostal jsem povolenku na odstřel srnce a tak
jsem se na něj v polovině června vydal. Věděl
jsem, že na kraji lesa poblíž louky vychází
navečer srnec. V blízkosti stojí žebřík u stromu a
tak byla volba snadná. Z auta k žebříku je to asi tři
sta metrů což mi vyhovuje. Sedím asi půl hodiny,
když z lesa vyšly dvě srny. Za krátkou chvíli po
nich vyšel i srnec. Dalekohledem jsem si ověřil,
že se jedná o odstřelový a tak výstřel zakončil
můj úspěšný lov. Po chvíli čekání jsem slezl ze
žebříku a došel ke zhaslému srnci. Pohled na
ležícího srnce mne utvrdil, že se jedná o trofejově
ani zvěřinově nijak zvláštního srnce. Byl to můj už
osmdesátý ulovený srnec.
Přepis vyprávění o lovu srnce
starším myslivcem
Je známo, že v našem mysliveckém sdružení
může lovit srnce třetí věkové třídy ten, kdo má
v daném roce kulaté životní jubileum, nebo ten,
kdo je vylosován. Toto se děje na členské schůzi
našeho sdružení konané před zahájením doby
lovů srnců a toto datum je stanoveno zákonem
na patnáctého května. V daném roce jsem byl
mezi těmi šťastnými a los mi určil srnce třetí
věkové třídy. Druhý den po schůzi, jdu do revíru
na místa, kde předpokládám, možnost nalézt
srnce s raritní trofejí nebo starého špičáka. Ranní
šoulačka s krátkým posezením na oblíbeném
žebříku nenaplnila mé očekávání. Viděl jsem jen
mladého neodstřelového nadějného šesteráka.
VÝZVA
Po návratu domů se rozhoduji navštívit další část našeho revíru
a to místo jehož hranici tvoří velký les. V podvečer procházím onou
částí a mám štěstí. Na mladé jetelině spatřuji čtyři kusy srnčí zvěře
v letním přebarvení. Pohledem přes dalekohled si ověřuji, že se
jedná o tři srny a jednoho mladého nadějného srnečka vidláčka,
s parožím výše jak polovina slechů. Toto setkání považuji za příslib
možnosti dalšího pozorování na tomto místě. Proto se ukrývám do
křoví a usedám na skládací sedací hůl a pozoruji dál dění. Za
nějaký čas spatřím, jak se ke skupince, přibližuje další kus srnčí
zvěře a opět zjišťuji mladý krásný srnec šesterák, který má paroží
nad slecha s dlouhými výsadami.
Ještě chvíli pozoruji tuto skupinu a pak se šoulám do míst, kde
by mohlo být též několik kusů srnčí zvěře. V těch místech stojí
stará kazatelna, kde se budu moci pohodlně posadit a pozorovat
další zvěř. Mé přání je vyplněno a já mám před sebou nádherný
výhled do krajiny. Uplyne delší doba čekání kdy se slunce pomalu
začíná ukládat za obzor. V tom náhle vychází z lesa mladý srnec,
paství se a je nějaký neklidný, jeho pohledy míří směrem k lesu.
To mám již dalekohled u očí, sleduji dále jeho počínání. Najednou
srnec prudce zvedá hlavu a odbíhá dále do louky. Obrátím tedy
svoji pozornost k lesu a v tom vychází z lesa starý srnec. Šedivá
hlava, na ni silné tmavé paroží špičáka. Jsem plně rozhodnut, že
jej ulovím. Abych si byl jist, že tento srnec trvale pobývá na onom
místě, ověřuji si jeho výskyt v těchto místech ještě několikrát.
Rozhodnutí o jeho ulovení, jsem si určil na první červencovou
sobotu s přesvědčením, aby se tento starý škůdník nedostal do
říje. Je pravděpodobné, že by mohl svým parožím způsobit vážná,
až smrtelná zranění mladým, nadějným, říjným srncům.
10 ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014
V rámci ochrany ubývajících dravců
a sov provádíme plošný výzkum výskytu
těchto vzácných ptáků.
V té souvislosti chceme oslovit
občany i rekreanty:
Pokud se setkáte ve Vaší obci nebo
v okolí s volně žijící sovou,
případně byste našli uhynulého jedince,
prosíme o kontaktování našeho sdružení.
Předem děkujeme
GJK – sdružení pro ochranu dravců a sov
p. Kašpar, Rožďalovice
kontakt:
[email protected]
telefon: 773 532 310
Myslivecké sdružení Hájek Košík o.s.
p. Buryan, Košík
kontakt:
[email protected]
tel. 724 716 449
ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014 11
SK ŽITOVLICE – POJEDY
SK ŽITOVLICE – POJEDY
3. ročník turnaje v malé kopané, 12. července 2014
Letos proběhlo i první
fotbalové zápolení našich dětí
jakožto příprava na dětské
turnaje v dalších letech.
Podzimní část fotbalové soutěže 2014-2015
TABULKA TURNAJE ŽENSKÝCH DRUŽSTEV
Tabulka skupiny A2B – OS III.B (k 15.9.2014)
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tým
Opočnice
Městec Králové B
Kněžice
Velenice
Pátek B
Dymokury A
Sloveč
Seletice
Sokoleč B
Budiměřice
Žitovlice
Třebestovice
Křečkov A
Předhradí
Záp.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
+
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
2
2
1
1
2
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
2
2
3
3
3
4
Skóre
11:5
19:4
16:7
16:6
10:7
11:7
8:7
10:8
7:9
7:9
7:17
4:17
5:15
5:18
Body
10
9
9
8
8
7
7
5
4
4
3
3
1
0
(Prav)
( 4)
( 3)
( 0)
( 2)
( 5)
( 1)
( 1)
( -1)
( -5)
( -2)
( -3)
( -3)
( -2)
( -6)
Rozpis zápasů podzimní části
Pojedský Blechy
12 ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014
Slůňata Žitovlice
Rožďalky
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
23.8.2014 SO 17:00
30.8.2014 SO 17:00
6.9.2014 SO 17:00
13.9.2014 SO 17:00
21.9.2014 NE 16:30
27.9.2014 SO 16:30
5.10.2014 NE 16:00
11.10.2014 SO 16:00
18.10.2014 SO 15:30
25.10.2014 SO 14:30
1.11.2014 SO 14:00
8.11.2014 SO 14:00
15.11.2014 SO 13:30
Kněžice – Žitovlice
Žitovlice – Pátek B
Sokoleč B – Žitovlice
Žitovlice – Křečkov A
Městec Králové B – Žitovlice
Žitovlice – Sloveč
Předhradí – Žitovlice
Žitovlice – Velenice
Budiměřice – Žitovlice
Žitovlice – Třebestovice
Dymokury A – Žitovlice
Žitovlice – Opočnice
Seletice – Žitovlice
7:0
4:5
4:0
3:1
–
2x Michal Břichnáč, Martin Břichnáč, Michal Novák
–
2x David Knap, Michal Břichnáč
ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014 13
DĚTSKÝ DEN
PEL-MEL
8. června 2014, hřiště SK Žitovlice-Pojedy
VTIP
Bylo jedno velké moře a v něm rybičky.
Jedná se ptá: „Co to je?“ a druhá říká: „Přece lidi v konzervě!“
Příspěvek od Josífka a Viktora
VÝKLAD SLOV PODLE VENDULY BURGER
A zase
...
nepořádek
Chamtivost
Když je někdo chamtivý, tak pořád bere a diví se, že nikdy nic nedostane. A tak
musí brát ještě víc a stává se zakyslím asociálním produktem společnosti. Hlásí,
jak je svět k němu nespravedlivý a spravedlnosti se často domáhá. Sám nedá nic
a chtěl by víc, než má. Rozhodně není šťastný a někdo za to musí zaplatit. Smutný
osud...
Sebevědomí
Žádná cesta není rovná, bez výmolů a překážek. Překážky, které se nám podaří
překonat, nám dodávají odvahu jít dál. Pokud stojíme na místě a bojíme se po té
cestě jít a jen pláčeme, že nevidíme, co nás čeká, pak nám nic a nikdo nepomůže.
Každý kus cesty, který již máme za sebou, nám dodává sebevědomí. Čím
krkolomnější cesta za námi zdolána, tím větší sebevědomí.
KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA V ŽITOVLICÍCH
A ten krásný kostel, který je na titulní stránce Zvoničky. Na který se rádi koukáme
z našeho hřiště. Zkuste si představit, že už tam není a možná, taky nebude, pokud s tím
nic neuděláme. Zajímá nás to?
... takh
le NE!
(VB)
21. června 2014
Na Husánku, Žitovlice
Foto: Petr Wellemín
ŽIWELL, 15. ročník turnaje v rekreačním volejbale
14 ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014
ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014 15
ŽITOVLICE ŽENÁM, VNUČKÁM, BABIČKÁM...
PROJEKT
A co ženy? Mají si kde hrát?
„Centrum technologie zpracování dřeva“ v Žitovlicích
Otevíráme nový prostor, který si nehraje ani na divadelní, ani na taneční školu,
ani na terapii, ani na aerobic, nikdo nebude očekávat žádné schopnosti, žádné
výkony, nikdo vás nebude hodnotit.
SVI AJAK z.s., nezisková organizace se sídlem v Nymburce, je veřejnosti známá především svojí činností v oblasti vzdělávání dospělých,
a to nejen na území Středočeského kraje. Do širokého portfolia jeho aktivit souvisejících se vzděláváním patří rovněž projekty investiční.
Takové, které vytvářejí materiální zázemí pro specializovaná školení.
Nejnovějším realizovaným projektem je právě dokončené “Centrum technologie zpracování dřeva” v Žitovlicích. Náročná adaptace
chátrajícího objektu byla zahájena na podzim 2012 a provoz zařízení začíná právě nyní.
Patříte do věkové kategorie 18 – 100 let?
Máte pocit, že nemáte pohybový nebo jiný talent?
Nechcete být okukována ostatními? Ale přece byste ráda „něco“?
Zkušená lektorka ovládající řadu technik od uvolnění, metody Feldenkrais, metody
Jacques Lecoq po tanec pěti rytmů Vám nabídne možnost zjistit, že jste bujará
bytost plná radosti a možností své talenty nejen objevit, ale i osvobodit.
Milé dámy žitovlické, obecní úřad pro vás připravil nevšední, lákavou nabídku
právě a jen u nás v Žitovlicích a právě a jen pro vás.
Jaký byl motiv a podmínky realizace tohoto ojedinělého projektového záměru?
SVI AJAK považuje vzdělávání za hlavní předpoklad prosperity jak jednotlivce, tak institucí, a tím celé naší země. Od této myšlenky
se odvíjely stavební aktivity zahrnující i adaptaci jednoho z největších zdejších statků. Není náhodou, že se jednalo o rekonstrukci
tradiční usedlosti (čp. 24), která se dochovala v ojediněle autentické podobě. Projekt v sobě zahrnoval dva cíle: zkvalitnění podmínek pro
vzdělávání v dané lokalitě jako podporu tradičního průmyslového odvětví, a zároveň záchranu cenné kulturní památky. Je zřejmé, že tato
skutečnost naši práci nikterak neusnadnila, ba naopak: museli jsme se vypořádat s úpravami tak, aby byly ochráněny všechny hodnotné
součásti objektu, aby byl zachován jeho charakter, ale přitom aby objekt splňoval současné nároky na provoz.
(Termíny setkání a další informace se dozvíte z webových stránek obce a rozhlasu.)
Za celá léta praxe Venduly Burger se nenašla jediná žena, která by se nenaučila tančit, přestože zpočátku tvrdila, že je „dřevo“.
Lektorka a ředitelka Budilovy divadelní školy Vendula Burger, pochází z věhlasné herecké rodiny. Pedagogické schopnosti zdědila po své babičce,
herečce Národního divadla, Jiřině Steimarové. V počátku herecké kariéry podporovala i svou mladší sestru Annu Polívkovou. Právě Vendula objevila
divadelní školu Jacquese Lecoqa v Paříži, kterou obě absolvovaly. Vendula Burger pak ještě řadu let zůstala v zahraničí a objela doslova celý svět jako
renomovaný pedagog. Své techniky vyzkoušela napříč všemi kulturami a dobře ví, že fungují všude bez rozdílu. Ovládá řadu účinných technik a na
celém světě nenarazila na jedinou ženu, která by svou tvořivost, sebevědomí a gejzír nadšení ze života nedokázala nalézt. Rozhodla se připravit kurz
určený pouze ženám, které často v kolotoči všedních dní na sebe zapomínají. Pokud je vám mezi 8 až 100 lety, nejste ráda okukována a hodnocena?
Na vás čekáme! Nemusíte vůbec nic a přece aniž byste si všimla objevíte zdroj vnitřní síly a radosti. Pánové rozhodně nemusí mít o své polovičky
obavy, radostná žena je klíčem ke spokojenosti muže a celé rodiny.
Napsala: Vendula Kubín, Český ráj
K jakému účelu vzdělávání je určeno nové vzdělávací centrum v Žitovlicích a co nabízí?
Jak napovídá sám název, jedná se o školicí zařízení se zaměřením na technologie zpracování dřeva, které bude sloužit všem zájemcům
z řad odborné i široké veřejnosti v této oblasti. V adaptovaných částech je k dispozici recepce, společenská místnost, prostory pro
individuální výuku, letní školící místnost, technické a sociální zázemí, a rovněž dílna s ukázkovou výrobní linkou. V nové stavbě se
nacházejí učebny, přednáškový sál, sociální a technické zázemí.
Naším cílem je nastartovat a stabilizovat smysluplné vzdělávací činnosti zaměřené na tradiční oblast zpracování dřeva. Zároveň jsme
otevřeni jakékoliv spolupráci na vzdělávacích aktivitách s místními podnikatel, institucemi i jednolivci.
www.sviajak.cz
BUDILOVA DIVADELNÍ ŠKOLA
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ODPADŮ URČENÝCH KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU
sobota 27.9.2014, 10.40-11.10 hod., náves Žitovlice
Odpady, které budou přebírány:
• nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny,
zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
www.budil.cz
Budilova divadelní škola s francouzskou metodou Jacques Lecoq má rezidenci v Praze, ale pořádá workshopy a semináře po celé
ČR a 3. října zavítá i do našeho kraje. První zahajovací seminář tohoto roku pro nové zájemce o studium této světoznámé metody se
uskuteční ve dnech 3. až 5. října 2014 mimo Prahu v Pojedech/Žitovlice u Nymburka v Galerii/ Divadle Pojedy a ve školícím centru SVI
AJAK. Seminář je otevřen všem zájemcům, kteří se chtějí s metodou seznámit.
Každý školní rok Budilovu divadelní školu provází hlavní téma, které se stává vodítkem, jak pro lektory, tak pro studenty. Tématem
na rok 2014 je REKLAMA. S „reklamou“ studenti budou zkoumat skrze improvizaci a pohyb území burlesky, grotesky, klauniády a další
divadelní žánry s odkazem na metodu Jacques Lecoq a pod vedením zkušeného pedagogického týmu.
Semináře nabízejí fyzickou průpravu, scénický pohyb, dramatickou improvizaci, práci s hlasem a vnímání prostoru. Důraz je kladen
na autorskou tvorbu, individuální i kolektivní. Budilova divadelní škola svým studentům napomáhá skrze metodu Jacques Lecoq nalézt
osobitou tvůrčí cestu a uvolněný herecký projev.
Vážení občané, pokud uvidíte během tohoto víkendu zvláštní skupinu lidiček běhajících, skákajících a cvičících po obci, nedivte
se. Nejsou nebezpeční! Jsou to mladí divadelníci, kteří se budou naší obcí a naší přírodou inspirovat pro tvůrčí práci. Pokud je
mezi vámi někdo, koho řemeslo herectví láká. Může se k nám připojit. Předešlé herecké zkušennosti nejsou podmínkou.
Přibližnější informace naleznete na stránkách www.budil.cz.
16 ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014
• elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
– jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru,
budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní
• pneumatiky – od osobních automobilů bez disků,
ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!
V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu bude přebírán od občanů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.)
– nejedná se o nebezpečný odpad!
Prosíme o striktní dodržování předávaných odpadů. Děkujeme.
ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014 17
GALERIE POJEDY A DIVADLO BUDIL
DIVADELNÍ GALERIE POJEDY, 16. srpna 2014
POEZIE
Archetyp bytí
(Johny Sausage, Poetry writings 1991)
Báseň ze sbírky Archetyp bytí přednesená během výstavy soch z ytongu Martina Sausage Dohnala (Divadelní Galerie, 16. srpna 2014)
nestarej se o ruky
a o nohy
o příležitostnou pomoc mozku
máš v sobě něco víc
kamaráde z Věku Hádky
probuď světlo ztracených citů
a uvidíš
jak skvěle se dá žít
někteří už procitli
a zastyděli se
že to
co dávno normálně viděli
teď vidí jen s brýlemi
svatými nástroji touženého křišťálu
kamaráde
zahoď ruce, nohy, mozek
a vzpomeň si
jak skvěle se dá žít
co takhle kdyby to nebylo jedno
co kdyby existoval
vyšší řád a smysl života
hm
na to je pozdě
vůle se probouzí
není to jedno!
slyšíte!
není to jedno!
s brýlema na očích jsou bažiny krásnější
zelenají do vábivé vůně jako předzvěst
tušení
budoucích nehmotných základů
jako předzvěst metamorfozy já
musím
musím se pořádně dívat
prostě chci
radostné vzpomínání - současný prožitek
zvířecí netvore
dokázal jsem to
a co to máš zhnátama
křídla!
ty máš křídla!
a přátelství
vstoupil do mne oslepující jas
letím dál a dál
chci - toužím - žiju
Absolutní Čistota
jsem Průzračný Křišťál
Křišťál Bytí Pravdy
na hladině známých věcí
se odráží nebeské nic
nic
co burácí životem blízkých
v něm z hejna letek
vzešla modrá labuť
volám do výšky nevtíravé výzvy
probouzí se ve mně archetyp bytí
volám do výšky nevtíravé výzvy
cítím příchod okamžiku bezčasu
z klidné hladiny se zvedá les
s ním sen spojených srdcí
hledat průzračný Křišťál mezi stromy
díky modrá labuti
díky za stromy
díky za Křišťál
světlý azur prorazil mlhu
místo bažin skvostná obloha
duchovních mráčků myšlenek míru
w w w. d i va d l o b u d i l . c z / w w w. g a l e r i e p o j e d y. c z
www.mar tin-sausage-dohnal.cz
z mlhy se vynoří oslepující jas
jsem hnusný krysavec - zvíře bažin
teplo se mě dotýká a mlčky promlouvá:
posvátné brýle dostaneš
chceš-li a uvidíš
cos kdysi viděl svýma očima
můj dychtivý chrapot řve
ano!
chci!
18 ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014
ZVONIČKA • ZÁŘÍ ROKU 2014 19
Download

ZÁŘÍ ROKU 2014 - Žitovlice