závěrečná zpráva 2013
final report 2013
2013
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VELETRzích
BASIC INFORMATION ABOUT THE FAIRS
NÁZEV AKCE:
HODINY A KLENOTY 2013
EVENT Description:
HODINY A KLENOTY 2013
ročník, podtitul:
22. ročník mezinárodní specializované
výstavy hodin, hodinek, zlatých
a stříbrných šperků
year, subtitle:
22nd international specialized exhibition
of clocks, watches, and gold and silver
termín KONÁNÍ:
19. - 21. 9. 2013
DATES:
19. - 21. 9. 2013
MÍSTO KONÁNÍ:
Průmyslový palác
– Foyer, Střední hala, Pravé křídlo
Výstaviště Praha - Holešovice
VENUE:
Industrial Palace
- Right Wing, Central Hall, Foyer
Prague Exhibition Grounds - Holešovice
jewellery
organizátor:
INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
Areál Výstaviště 67
170 90 Praha 7 - Holešovice
Tel.: +420 220 103 111
Fax: +420 220 103 253
organizER:
INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
Areál Výstaviště 67
170 90 Praha 7 - Holešovice
Tel.: +420 220 103 111
Fax: +420 220 103 253
manažerka výstavy:
Ing. Hana Lukešová
manager of fair:
Ing. Hana Lukešová
asistentka výstavy:
Bc. Nikola Grácová
assistant
to the manager:
Bc. Nikola Grácová
oficiální partner: Sdružení klenotníků a hodinářů ČR
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou
Svaz českých a moravských výrobních družstev ČR
Zlatnické středisko praktického vyučování
Solunka spol. s r. o.
Odborná spolupráce: Milan Purkart – MINERAL
Svaz výrobců skla a bižuterie
Puncovní úřad
PROFESSIONAL
CO-OPERATION:
Union of Glass and Fashion Jewellery Producers
Assay Office
Milan Purkart – MINERAL
Hlavní mediální partner: portál OnaDnes.cz
Mediální partneři:
ofFICIAL partner:
Association of Jewellers and Watchmakers
of the Czech Republic
Secondary School of Crafts and Services,
Jablonec nad Nisou
Union of Czech and Moravian Production
Co-operatives
Zlatnické středisko praktického vyučování
Solunka spol. s r. o.
Český Domov
HODINKY & ŠPERKY magazín
Investiční magazín
Klenotník hodinář
Make Money
Watch magazine
MAIN MEDIA PARTNER:
portal OnaDnes.cz
MEDIA PARTNER:
Český Domov
HODINKY & ŠPERKY magazín
Investiční magazín
Klenotník hodinář
Make Money
Watch magazin
.
Počet prezentovaných
firem celkem:
161
Zastoupené země:
Belgie, Česká republika, Francie, Itálie, Japonsko,
Malajsie, Německo, Polsko, Portugalsko,
Švýcarsko, USA, Velká Británie
.
Hrubá výstavní plocha: 5 494 m2
Počet návštěvníků:
5 944
Doprovodný program:
• společná expozice firem Hodinářství Bechyně, RACIO, Export-ImportConsulting, Hubert Schediwy & Syn a SERYN WATCHES
• „PRIM v běhu času“ - historie novoměstského hodinářského závodu
• módní přehlídky
• tvůrčí dílny, workshopy, předvádění výroby vinutých perlí u kahanu,
montáž a prodej vyrobené bižuterie, ukázky výroby štrasové bižuterie
a skleněných šperků, ukázky zlatnických technik, možnost vyzkoušet
si vrtání kamene diamantovým vrtákem, ukázky broušení kabašonů a řezání
Total number of
presented companies: 161
Represented
countries:
Belgium, Czech Republic, France, Italy, Japan,
Malaysia, Germany, Poland, Portugal,
Switzerland, USA, Great Britain
Gross Exhibition Area: 5 494 sq m
NUMBER OF VISITORS:
5 944
accompanying programmE:
• joint stand by Hodinářství Bechyně, RACIO, Export-Import-Consulting,
Hubert Schediwy & Syn and SERYN WATCHES
• “PRIM in the Course of Time” - A History of the New Town Watchmaking
Factory
2013
• bezplatné služby pro návštěvníky (určování obsahu drahých kovů
ve špercích, informace o změnách souvisejících s Puncovním zákonem
a dalšími předpisy, poskytování informací sloužících ochraně zákazníkům
při nákupu šperků, provádění tlakových zkoušek vodotěsnosti hodinkového
pouzdra a měření baterií, kvalitativní hodnocení diamantů, určování
drahokamů volných i ve šperku, odhady současné VC nebo MC ceny
kamene nebo šperku, …)
• výstava starožitných hodinek
• ukázky exponátů z Prvního českého muzea trezorů
• odborné přednášky
• autogramiády významných osobností
• vystoupení tváře výstavy Šárky Markové - hvězdy muzikálu DĚTI RÁJE
• vodní představení na Křižíkově fontáně
• soutěže pro návštěvníky
• soutěž „Šperk roku 2013 – CZECH OPEN“
• možnost zakoupení odborných knižních titulů za speciální výstavní ceny
• fashion shows
• creative workshops, seminars, demonstrations of the production of coiled
pearls using a burner, assembly and sales of the jewellery that is produced,
demonstrations of the production of strass jewellery and glass jewels,
demonstrations of goldsmithing techniques, the opportunity to try drilling
stones with a diamond drill, demonstrations of the grinding and cutting
of cabochons
• free services for visitors (determining the level of precious metals
in jewellery, information about changes related to the Hallmarking Act
and other regulations, provision of information used to protect customers
when buying jewellery, performance of pressure tests of water resistance
of watch cases and battery measurements, qualitative assessments
of diamonds, determination of standalone gems in jewellery, estimates
of the current wholesale and retail price of stones and jewellery, …)
• exhibition of antique watches
• examples of exhibits from the First Czech Museum of Safes
• lectures by experts
• autograph signing sessions by prominent individuals
• performance by exhibition ambassador Šárka Marková - star of the DĚTI
RÁJE musical
• water show at Křižík’s Fountain
• contests for visitors
• “Jewel of the Year 2013 – CZECH OPEN” competition
• the opportunity to purchase specialized books at special exhibition prices
POSTAVENÍ NA TRHU A VÝZNAM
Z TUZEMSKÉHO HLEDISKA
MARKET POSITION AND IMPORTANCE
FROM THE DOMESTIC PERSPECTIVE
Mezinárodní specializovaná výstava hodin, hodinek, zlatých a stříbrných
šperků HODINY A KLENOTY je v České republice jedinou akcí ve svém oboru.
Letošním 22. ročníkem – i přes velmi nepříznivou situaci v oboru - potvrdila
své pevné místo na trhu nejen v oboru šperků, klenotů, hodin a hodinek,
ale i v ostatních příbuzných oborech – ve společné expozici se prezentovaly
značky zastupované firmami Hodinářství Bechyně (Longines, Tudor, Tissot, C.F.
Bucherer, Zannetti), RACIO, Export-Import-Consulting (TAG Heuer, Raymond
Weil), Hubert Schediwy & Syn (Vulcain, Armin Strom, Schwarz Etienne, NIVREL)
a SERYN WATCHES (zakázková ruční výroba hodinek LS), na návštěvníky čekala
i expozice společnosti ELTON hodinářská, a.s...., podařilo se zrealizovat sekci
minerálů, rozšířit plochu na které bylo nabízeno investiční zlato atd. Na výstavě
se stejně jako v minulých letech prezentovaly i přední české firmy a zastoupení
zahraničních společností, které vyvíjejí svou činnost na území ČR v oborech
bižuterie, drahé kameny, dárkové předměty, obalové materiály, nářadí apod.
The WATCHES AND JEWELS international specialized exhibition of clocks,
watches and gold and silver jewellery is the only event in its field in the Czech
Republic. With this year’s 22nd edition – even in spite of the highly unfavorable
situation in the field – the exhibition confirmed its stable position on the market
not only in the field of jewellery, clocks and watches, but in other related fields as
well—brands represented by companies such as Hodinářství Bechyně (Longines,
Tudor, Tissot, C.F. Bucherer, Zannetti), RACIO, Export-Import-Consulting (TAG
Heuer, Raymond Weil), Hubert Schediwy & Syn (Vulcain, Armin Strom, Schwarz
Etienne, NIVREL) and SERYN WATCHES (customized hand made LS watches)
were presented in a joint exhibition, visitors had the opportunity to also visit
an exhibition by ELTON hodinářská, a.s...., we were able to organize a minerals
section and to expand the area on which investment gold was offered, etc. As
in previous years, the exhibition featured leading Czech companies as well as
representative offices of foreign companies with activities in the Czech Republic
in the fields of jewellery, gemstones, gift items, packaging materials, tools, etc.
POROVNÁNÍ S MINULÝM
ROČNÍKEM
Comparison with last year‘s
EDITION
Výstava HODINY A KLENOTY v předloňském roce „slavila“ 20. výročí svého trvání
a vzhledem ke krizi a dalším negativním podmínkám na trhu je bohužel nutné
si přiznat, že nikoliv „v nejlepší formě“. Přestože se organizátor – společnost
INCHEBA PRAHA spol. s r.o. - snaží obor sledovat a v rámci možností reagovat,
je nesporným faktem, že bez ochoty vystavovatelů k prezentaci a bez ochoty
odborníků k návštěvě akce, by nebylo v jeho moci klesající vývojovou tendenci
zvrátit.
The year before last, the WATCHES AND JEWELS exhibition “celebrated” its
20th anniversary. However, due to the crisis and other negative conditions on
the market, we have to admit that the exhibition was not “in the best form.”
Even though the organizer – INCHEBA PRAHA spol. s r.o. - tries to monitor the
field and to the extent possible react accordingly, it is an undisputed fact that
without the willingness of professionals to visit the event, it would not be in the
company’s power to reverse the downward trend.
Abychom obě strany podpořili, přistoupili jsme i v letošním roce k opatřením,
která firmy motivovala a dnes můžeme říci, že výstava je stabilizovaná a účastí
nových firem a „návratem“ firem, které se v posledních letech neprezentovaly,
potvrdila své opodstatnění.
In order to support both sides, this year we once again took measures that
motivated companies, and today we can say that the exhibition is stabilized
and that through the participation of new companies, and the “returns” of
companies that were not present in recent years, the exhibition has confirmed
that its position is justified.
Výstava se uskutečnila v atraktivním podzimním termínu 19. – 21. září 2013
v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti v Holešovicích, opět za podpory
a účasti profesních organizací jako jsou Sdružení klenotníků a hodinářů ČR,
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Svaz českých a moravských
výrobních družstev ČR a Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka
spol. s r. o., které byly oficiálními partnery výstavy a dále za odborné spolupráce
firmy Milan Purkart – MINERAL, Svazu výrobců skla a bižuterie a Puncovního
úřadu.
The exhibition took place on the attractive fall dates of September 19 – 21,
2013, in the Industrial Palace at the Exhibition Grounds in Prague - Holešovice,
once again with the support and participation of professional organizations
such as the Association of Jewelers and Watchmakers of the CR, the Secondary
School of Crafts and Services, Jablonec nad Nisou, the Union of Czech and
Moravian Production Co-operatives and Zlatnické středisko praktického
vyučování Solunka spol. s r. o., who were the official partners of the exhibition,
and also with professional cooperation by Milan Purkart – MINERAL, the Union
of Glass and Fashion Jewellery Producers and the Assay Office
2013
Mezi prvních 5 nejvýznamnějších firem a partnerů INCHEBY PRAHA spol. s r.o.
z hlediska pronájmu výstavní plochy patří především firmy:
ELTON hodinářská, s.r.o.
AVIKO TIME s.r.o.
145 m2
49 m2
GRANÁT, družstvo umělecké výroby, Turnov 45 m2
GOLDEN & SILVER, s.r.o. 42 m2
ADVANTAGE-FL.CZ s.r.o.
35 m
2
The top five leading companies and partners of INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
in terms of the rental of exhibition space include especially the following
companies:
ELTON hodinářská, s.r.o.
145 m2
AVIKO TIME s.r.o.
49 m2
GRANÁT, Art Production Cooperative, Turnov 45 m2
GOLDEN & SILVER, s.r.o. 42 m2
ADVANTAGE-FL.CZ s.r.o.
35 m2
Přímo na výstavě si lidé mohli vyzkoušet a zakoupit hodiny a hodinky značek
švýcarské a.b.art, AMS, Archimede, švýcarské Armin Strom, švédské Axcent
of Scandinavia, Barito, Batman, Bill’s, Cactus, Cannibal, švýcarské Carl F.
Bucherer, Cerruti 1881, švýcarské Claude Bernard, Damasko, Danish Design,
švýcarské Davosa, Dunlop, švýcarské Edox, Enerwatch, švýcarské Epos,
Glycine, dětské Hello Kitty, švýcarské Helveco, německé Hermle, Ice-Watch,
Ingersoll, Jacob Jensen, Jane Kahn, fashion hodinky Jet Set, Kienzle, Komono,
Laco, italské Locman, švýcarské Longines, japonské Lorus, české LS, české
Manufacture PRIM 1949, Marc O Polo, Meistersinger, Memphis, MuehleGlasshuete, Mustang, německé Nivrel, české Olympia, francouzské Offshore
Limited či Oxbow, japonské Pulsar, japonské Q&Q, švýcarské Raymond Weil,
Regal, RG 512, japonský Rhythm, anglické Royal London, japonské Seiko,
Shivas, Sinn, švýcarské Schwarz Etienne, australské Speedo, anglické Storm,
Superman, švýcarské Swiss Eagle, švýcarské TAG Heuer, Thierry Mugler, Tom
Tailor, Timex, švýcarsk Tissot, anglický Triumph, švýcarské Tudor, Your Own
Time, Vaerst, švýcarské Vulcain, italské Zannetti, Zeades a mnohé další.
Tradičně se prezentovala i česká značka Olympia, jejíž výrobce je i výhradním
dovozcem francouzských značkových řemínků Zuccolo Rochet ZRC. Nechyběly
však ani kvalitní německé kožené řemínky z teletiny i originálů kůží krokodýla,
aligátora, ještěrky, pštrosa a žraloka nabízené v široké škále rozměrů a barev
pod značkou DI-MODEL, natahovače Designhütte a Wolf Designs, natahovače
a kazety na hodinky Heisse & Söhne, řemeny Rios nebo luxusní kazety na
šperky Friedrich Lederwaren či manžetové knoflíčky Tourbillon a Moonphase
značky TF Est. 1968.
Directly at the exhibition people were able to try and purchase clocks and
watches made by brands such as the Swiss a.b.art, AMS, Archimede, Swiss Armin
Strom, Swedish Axcent of Scandinavia, Barito, Batman, Bill’s, Cactus, Cannibal,
Swiss Carl F. Bucherer, Cerruti 1881, Swiss Claude Bernard, Damasko, Danish
Design, Swiss Davosa, Dunlop, Swiss Edox, Enerwatch, Swiss Epos, Glycine,
children’s Hello Kitty, Swiss Helveco, German Hermle, Ice-Watch, Ingersoll,
Jacob Jensen, Jane Kahn, fashion watches Jet Set, Kienzle, Komono, Laco,
Italian Locman, Swiss Longines, Japanese Lorus, Czech LS, Czech Manufacture
PRIM 1949, Marc O Polo, Meistersinger, Memphis, Muehle-Glasshuete, Mustang,
German Nivrel, Czech Olympia, French Offshore Limited and Oxbow, Japanese
Pulsar, Japanese Q&Q, Swiss Raymond Weil, Regal, RG 512, Japanese Rhythm,
British Royal London, Japanese Seiko, Shivas, Sinn, Swiss Schwarz Etienne,
Australian Speedo, British Storm, Superman, Swiss Swiss Eagle, Swiss TAG
Heuer, Thierry Mugler, Tom Tailor, Timex, Swiss Tissot, British Triumph, Swiss
Tudor, Your Own Time, Vaerst, Swiss Vulcain, Italian Zannetti, Zeades and
many others. As has become tradition, the Czech brand Olympia, which is also
the exclusive importer of French Zuccolo Rochet ZRC watch straps, was also
present. There were also high-quality German leather straps made from calf
leather as well as from original crocodile, alligator, lizard, ostrich and shark
leather, which were offered in a wide range of dimensions and colors under the
DI-MODEL brand, Designhütte and Wolf Designs watch winders, Heisse & Söhne
watch winders and watch boxes, Rios straps as well as Friedrich Lederwaren
luxury jewellery cases and Tourbillon and TF Est. 1968 Moonphase cufflinks.
Mezi šperky byly k vidění nádherné kousky značek *Český granát*, Filip
Horák Jewellery, iMenso, Coeur de Lion, PATTIC, SWAROVSKI® ELEMENTS,
ale také šperky s diamanty, brilianty, perlami či s tzv. Besednickými vltavíny
(české tvarově nejhezčí a též i nejvzácnější vltavíny, které jsou unikátní svou
jedinečnou skulptací a neopakovatelnými „ježatými“ tvary). Zastoupena
byla i exkluzivní řada dětských náušniček CUTIE, lité zboží značky DANFIL
v provedení s kubickými zirkony či diamanty, značka CERAFI, která je
esencí elegance, krásy a kvality stříbrných šperků v kombinaci s keramikou,
unikátní stříbrné jantarové šperky JUBILEX, české ručně vyráběné šperky
SW - Crystal Components Jewellery, skleněné šperky ze Sklářského studia
Oliva nebo šperky z oceli německé značky Starck. Na návštěvníky čekaly
i přírodní drahé kameny - smaragdy, safíry, rubíny, diamanty, korály, perly
Tahiti a Akoya a v neposlední řadě i Moissanite - první drahokam, který
svými vlastnostmi předčí i samotný diamant (je také nazýván „diamant
z vesmíru“) a který je budoucností a novým módním trendem ve světě šperků
a klenotů.
Among the jewels on display were beautiful pieces by brands such as *Český
granát*, Filip Horák Jewellery, iMenso, Coeur de Lion, PATTIC, SWAROVSKI®
ELEMENTS, as well as jewels with diamonds, brilliants, pearls or the so called
Besednice Moldavites (the rarest Czech Moldavites with the most beautiful
shapes that are unique with the way they are sculpted and with their one-ofa-kind “jagged” shapes). . Also represented was the exclusive line of children’s
CUTIE earrings, cast products by the DANFIL brand in cubic zirconia or
diamond versions, the CERAFI brand, which is the essence of elegance, beauty
and quality of silver jewellery in combination with ceramics, unique JUBILEX
silver amber jewellery, Czech handmade SW - Crystal Components Jewellery,
glass jewellery from the Oliva glass studio and steel jewellery made by the
German Starck brand. Visitors were also able to see natural precious stones emeralds, sapphires, rubies, diamonds, corals, Tahiti and Akoya pearls and, last
but not least, Moissanite - the first gem whose properties surpass even those of
diamonds (it is also called the “diamond from space”) and which is the future
and new fashion trend in the world of jewellery.
Nechybělo ani nářadí Royal London, potřeby pro hodináře Bergeon, krabičky
na šperky nebo trezory. Svou nabídku prezentovala firma Advantage-fl.cz s.r.o.,
která je s výhradním nebo oficiálním distributorstvím více než dvaceti světových
firem opravdovým rájem zlatníků. Prezentovala se firma nabízející kompletní
škálu modelování v 3D a rychlou výrobu modelů prototypů šperků. Na
návštěvníky čekaly i šmrncovní dámské psací potřeby francouzské módní ikony
Ines de la Fressange, kterou do svého portfolia přijal François Louis Vuitton,
Also displayed were Royal London tools, Bergeon watchmakers’ supplies,
jewellery boxes and safes. Advantage-fl.cz s.r.o. also presented its product
portfolio. With its exclusive or official distributorships of more than 20 global
companies, it is a true paradise for goldsmiths. Also making a presentation
was a company offering a wide range of 3D modeling and fast production of
jewellery prototype models. Visitors were also able to see swank ladies writing
instruments made by the French fashion icon Ines de la Fressange, which was
accepted into its portfolio by François Louis Vuitton, a special line of Otto Hutt
writing instruments, handmade Cleo Scribent
speciální řada psacích potřeb Otto Hutt, ručně vyráběná pera
značky Cleo Scribent nebo elegantní pera Helveco, jež mají
jednotný design s hodinkami a manžetovými knoflíčky téže značky
pro doladění bezchybné image.
pens as well as elegant Helveco pens, which have a design
that is aligned with the same brand’s watches and cufflinks to complete the
perfect image.
Na výstavě se představila i první značka v České republice zabývající se výrobou
luxusních jídelních servisů, souprav, dalších skvostů a dárkových výrobků
z pravého stříbra 925, zlata a polodrahokamů - AGAT Jewellery.
The exhibition also featured the first brand in the Czech Republic engaged in
the production of luxury dining sets and other gems and gift products made
from 925 sterling silver, gold and semi-precious stones – AGAT Jewellery.
Oproti loňskému ročníku se dále podařilo zorganizovat pestřejší a bohatší
doprovodný program, výstava po letech opět měla svou „tvář“, vystavovatelé
a odborní návštěvníci měli možnost shlédnout vodní představení
na světelné Křižíkově fontáně – jedné z největších pozoruhodností nejen Prahy
– po celou dobu akce.
Compared to last year, we also managed to organize a more varied and richer
accompanying program: After several years, the exhibition once again had an
“ambassador,” and exhibitors and professionals had the opportunity to enjoy
a water show at the illuminated Křižík’s Fountain – one of the most remarkable
sights, and not just in Prague – throughout the entire event.
2013
ZAJÍMAVOSTI
ATTRACTIONS
Společnost SERYN WATCHES představila hodinky IMPERÁTOR, tedy nejdražší
ručně vyrobené hodinky v Čechách. Tento skvost je osazen strojem s minutovým
odbíjením. Na hodinkách je použito 80 gramů 14karátového zlata a blyští se 56
brilianty. Jejich hodnota je 1 900 000 korun.
SERYN WATCHES introduced the IMPERÁTOR watch, the most expensive
handmade watch in the Czech Republic. This gem has a movement with a
minute repeater. 80 grams of 14 Carat gold were used on the watch, which also
has 56 shining brilliants. Its value is 1,900,000 crowns.
Poprvé od rozdělení republiky se na výstavě představily „Československé hodinky
PRIM“, které vznikly jako společný projekt společnosti ELTON hodinářská a.s. a
pánů Michala Molnara a Igora Fábryho. Jedná se o dvě desetikusové limitované
edice postavené na základě nového strojku PRIM, kalibr 93.
“Czechoslovak PRIM watches” appeared at the exhibition for the first time
since the country split. These watches were created as a joint project of ELTON
hodinářská a.s. and Messrs. Michal Molnar and Igor Fábry. Two ten-piece limited
editions built with the new 93 caliber PRIM movement were presented.
Avantgardní ikona ze Švýcarska - TAG Heuer - přivezla na výstavu unikátní
hodinky Carrera Mikrograph 1/100th of a Second Chronograph, což je světově
první integrovaný chronograf využívající sloupcové kolo, které umožňuje
přehledně indikovat měřený čas s přesností na 1/100 sekundy. Zlaté hodinky,
jejichž cena byla stanovena na celý milion korun, překvapí svou dostupností.
Tak originální řešení by totiž ostatní značky proměnily rozhodně v daleko dražší
klenot. TAG Heuer však sází na vývoj a chce aby jeho myšlenky byly osvětou.
Swiss avant-garde icon TAG Heuer brought the unique Carrera Mikrograph
1/100th of a Second Chronograph to the exhibition, which is the world’s first
integrated chronograph with a column wheel, which makes it possible to
clearly indicate measured time with accuracy of 1/100th of a second. This gold
watch, priced at one million crowns, is surprisingly affordable. Other brands
would have certainly transformed such an original solution into a much more
expensive gem. But TAG Heuer is betting on development and wants its ideas
to be awareness raising.
Brněnské Studio Jasyko, které se soustředí na nejlepší světové značky v oblasti
high-end elektroniky a pro velké brandy, jako je Armin Strom, TAG Heuer,
Raymond Weil, Longines či Tudor, zajistilo prostor k propagaci do detailů
propracovaných firemních videí. Mistři zvuku a špičkového obrazu totiž přivezli
80 palcový LCD televizor Sharp LC-80LE857E v hodnotě přesahující 200 000
Kč. Právě na úhlopříčce přesahující dva metry byla k vidění hodinářská videa, v
jejichž hlavních rolích nebyli pouze a jen hodináři a jejich pompézní výtvory, ale
také celebrity, jakými je Cameron Diaz, Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Simon
Baker nebo piloti formule 1.
Na výstavu HODINY A KLENOTY zavítala hned první den světová TOP modelka
Pavlína Němcová. Na stánku společnosti Aviko time, výhradního distributora
značky EDOX v České republice, se návštěvníci setkali s nejznámějším
českým oceánským jachtařem, vicemistrem osamělých mořeplavců Davidem
Křížkem, dále s šestinásobným vítězem automobilových závodů Rallye Dakar v
kategorii kamionů, panem Karlem Lopraisem, ale také s Martinem Prokopem,
automobilovým závodníkem, mistrem Junior World Rally Champoinship
2009. V expozici společnosti 4PM proběhla ve čtvrtek podpisová akce Lukáše
Konečného, mistra Evropy v boxu organizace WBO a autogramiáda Kamila
Grimma, několikanásobného mistra ČR a Anglie v bench pressu. Autogramiády
byly nachystány i na druhý den výstavy. S oblíbeným Vlastimilem Harapesem
se mohli návštěvníci setkat v expozici Petra Schediweho, který výhradně
zastupuje Armin Strom a v expozici 4PM bylo možné osobně se setkat s Jaro
Slávikem, producentem a drsným porotcem ČeskoSlovensko má talent.
Výrobce korunek pro Českou MISS, firma ŠENÝR Bijoux s.r.o., připravila ukázky
ze své výroby v expozici našeho mediálního partnera – návštěvníci mohli v
originále shlédnout luxusní set, kterým byla podpořena Tereza Fajksová při
výhře na soutěži Miss Earth 2012 v Manile nebo korunku pro vítězku Miss
Vietnam ČR
Na výstavě bylo vystaveno i vozidlo „safety car“, jehož jedním ze sponzorů jsou
hodinky značky „Thomas Earnshaw“.
The Brno based Studio Jasyko, which focuses on the world’s best brands in
high-end electronics, such as Armin Strom, TAG Heuer, Raymond Weil, Longines
and Tudor, provided space for the promotion of highly sophisticated corporate
videos as far as the level of detail is concerned. The masters of sound and topquality picture brought an 80 inch Sharp LC-80LE857E LCD TV valued at over
CZK 200,000. And it was on this over 2 meter screen that visitors were able
to see watchmakers’ videos that had in their main roles not just watchmakers
and their spectacular creations, but also celebrities such as Cameron Diaz, Kate
Winslet, Leonardo DiCaprio, Simon Baker and Formula 1 pilots.
The WATCHES AND JEWELS exhibition was visited on the first day by world
supermodel Pavlína Němcová. At the stand of Aviko time, the exclusive
distributor of the EDOX brand in the Czech Republic, visitors had the opportunity
to meet the most famous Czech ocean yachtsman, the Vice-Champion of solo
sailors David Křížek, the six-time winner of the Dakar Rally automobile race in
the truck category, Mr. Karel Loprais, as well as Martin Prokop, an automobile
racer and winner of the 2009 Junior World Rally Championship. Autograph
signing sessions featuring Lukáš Konečný, European WBO boxing champion,
and Kamil Grimm, multiple champion of the CR and England in bench press
were held on Thursday at the 4 PM stand. Autograph signing sessions were
also prepared for the exhibition’s second day. Visitors had the opportunity to
meet the popular Vlastimil Harapes at the stand of Petr Schediwy, the exclusive
representative of Armin Strom. And at the 4 PM stand it was possible to meet
in person with Jaro Slávik, the producer and harsh judge of ČeskoSlovensko
má talent.
The manufacturer of crowns for Česká MISS, ŠENÝR Bijoux s.r.o., prepared
examples from its production at the stand of our media partner – visitors had
the opportunity to see the original version of the luxurious set that supported
Tereza Fajksová when she won the Miss Earth 2012 pageant in Manilla, as well
as the crown for the winner of Miss Vietnam ČR
A “safety car” sponsored among others by “Thomas Earnshaw” brand watches
was also on display at the exhibition.
2013
hodinářská NEJ
WATCHMAKERS’ BEST/MOST
•NEJDRAŽŠÍ HODINKY V ČR
IMPERÁTOR - ručně vyrobené hodinky v Čechách, osazené strojem
s minutovým odbíjením, 80 gramů 14karátového zlata, 56 briliantů,
hodnota 1 900 000 Kč
•
•
NEJEROTIČTĚJŠÍ
česká premiéra jedinečných hodinek značky Nivrel, erotickou tématikou
jsou zdobeny modely Eros
• MOST EROTIC
Czech premiere of the unique Nivrel watches; the Eros models are
decorated with erotic themes
•
PALUBNÍ DO BOJOVÝCH LETADEL MIG
palubní hodiny PRIM AVRM, které se používaly do bojových letounů
MIG15 a bojových letounů MIG 21, kromě vojenských letadel se
používaly i u civilních letounů a sice L-40 META SOKOL a L-200 MORAVA,
vyráběly se od roku 1952 až do roku 1992
•
JEDINÉ S GPS
ASTRON solar GPS (SEIKO) - hodinky, které rozpoznají všech 39 časových
pásem na Zemi, jejich ručičky se automaticky nastaví na správný čas, ať
jste kdekoliv
•
S NEJPŘESNĚJŠÍM MECHANICKÝM CHRONOGRAFEM
Carrera Mikrograph 1/100th of a Second Chronograph (TAG Heuer),
světově první integrovaný chronograf využívající sloupcové kolo, které
umožňuje přehledně indikovat měřený čas s přesností na 1/100 sekundy
• JEDINÉ V ČR S PERIFERNÍM ROTOREM
Patravi EvoTec PowerReserve (Carl F. Bucherer), jediné hodinky ze
značek na českém trhu, které disponují periferním rotorem, tedy vahadlo
automatického nátahu nepřekrývá plochu strojku, ale otáčí se okolo jeho obvodu
•UNIKÁTNÍ A ZCELA NOVÉ
Československé hodinky PRIM, vznikly jako společný projekt společnosti
ELTON hodinářská a.s. a pánů Michala Molnara a Igora Fábryho
•
NEJSLEDOVANĚJŠÍ HODINKY NA FB
Ice-Watch, podpora více než 4 miliónů příznivců, stmeleného týmu
fanoušků, obchodních partnerů a nadšených spotřebitelů
•
NEJOBLÍBENĚJŠÍ DĚTSKÉ HODINKY
růžové Hello Kitty, nejoblíbenější, které si malé slečny žádají, existují
v mnoha variantách
MOST EXPENSIVE WATCH IN THE CR
IMPERÁTOR - handmade watch in the Czech Republic, fitted with
a movement with a minute repeater, 80 grams of 14 Carat gold,
56 brilliants, valued at CZK 1,900,000
•
ONBOARD CLOCKS FOR MIG FIGTHER PLANES
PRIM AVRM onboard clocks, which were used in MIG 15 and MIG 21
fighter planes; in addition to military planes, they were also used in civil
airplanes, specifically L-40 META SOKOL and L-200 MORAVA, produced
from 1952 until 1992
•
ONLY WATCH WITH GPS
ASTRON solar GPS (SEIKO) - a watch that recognizes all 39 time zones
on Earth; its hands are automatically set to the correct time wherever
you are
•
WITH THE MOST PRECISE CHRONOGRAPH
Carrera Mikrograph 1/100th of a Second Chronograph (TAG Heuer),
world’s first integrated chronograph with a column wheel, which makes
it possible to clearly indicate measured time with accuracy of 1/100th
of a second
• ONLY WATCH IN THE CR WITH A PERIPHERAL ROTOR
Patravi EvoTec PowerReserve (Carl F. Bucherer), the only watch on the
Czech market with a peripheral rotor, i.e., the automatic winding
mechanism doesn’t cover the surface of the watch but instead rotates
around its circumference
•
UNIQUE AND BRAND NEW
Czechoslovak PRIM watches, a joint project of ELTON hodinářská a.s.
and Messrs. Michal Molnar and Igor Fábry
•
MOST VIEWED WATCH ON FB
Ice-Watch, supported by more than 4 million followers, a united team
of fans, business partners and enthusiastic consumers
•
MOST POPULAR CHILDREN’S WATCH
the pink Hello Kitty, the most popular watch that young ladies are asking
for, exists in many versions
propagace
promotion
Propagace výstavy formou inzerce, ale i mnoha PR článků zaměřená na nábor
vystavovatelů a informovanost především odborné veřejnosti byla s ohledem
na specializovaný charakter akce soustředěna zejména do jediných českých
odborných časopisů HODINKY & ŠPERKY magazín, Klenotník hodinář, Watch
magazine a Šperk a móda.
Due to the specialized nature of the event, promotion of the exhibition -- which
was done through advertising as well as many PR articles aimed at attracting
exhibitors and informing especially professionals -- concentrated mainly on
the only specialized Czech magazines HODINKY & ŠPERKY magazín, Klenotník
hodinář, Watch magazine and Šperk a móda.
Pro námi zvolenou cílovou skupinu jsme připravili efektivní oslovení formou
marketingového mixu s důrazem na odborný tisk, elektronická média a deníky.
Důležitou součástí byl cílený direct mailing.
We prepared effective communication towards our target group using
a marketing mix that emphasized specialized press, electronic media and
dailies. Targeted direct mailing was also an important part of the mix.
Stejně jako v loňském roce jsme reklamní kampaň pro návštěvníky načasovali
až do doby těsně před zahájením akce samotné. Informace o výstavě HODINY
A KLENOTY 2013 otiskly deníky Blesk, Aha, Metro, Pražský deník. V časovém
předstihu o výstavě informovala i další česká celostátní, regionální i odborná
média (např. Investiční magazín, Make Money a Make Money Light, Vaše 6, Naše
Praha 7, Osmička, Hobulet a další). Informace o výstavě se objevila rovněž ve
vybraných cizojazyčných titulech (Jubinale 2013 exhibitor catalogue, catalogue
of Istanbul Jewelery show 2013, Amber Trip 2014 a v dalších).
Reklamní spoty o výstavě přinesly rozhlasové stanice Evropa 2, Frekvence 1,
Impuls, Bonton.
Dále byla v letošním roce k propagaci výstavy HODINY A KLENOTY využita
reklamní plocha na tramvajových vozech, velkoplošných obrazovkách
umístěných na Nuselském mostě, OC Kotva, Flora, i plakáty rozmístěné po
Praze. Reportáž z výstavy odvysílala televize Prima, TV Barrandov, TV Metropol
a STV.
Kromě výše uvedené plošné inzerce byla výstava propagována i na internetových
stránkách Incheby Praha (www.incheba.cz a www.hodinyaklenoty.cz). Dále byla
informace o výstavě zveřejněna na webových portálech OnaDnes.cz, Revue.
idnes.cz, iDnes.cz, Prozeny.cz, Novinky.cz, Prazskydenik.cz, Slevomat.cz, Skrz.cz.
Klenotnik.com, Watchmagazine.cz, Sperkmoda.cz, Casopis-hodinky.cz, Damaonline.cz, Svsb.cz, Mineral-purkart.cz, Investicnimagazin.cz, Quote.cz, Herisson.
cz, Solunka.cz, Skhcr.cz, Prim.cz, Puncovniurad.cz, Peruanita.cz, Schediwy.cz,
Hodinarstvibechyne.cz, Charvat-safe.cz, Kitco.cz, Tut-vystava.cz, Ambertrip.com,
Racio.com, 24time.cz, Advantage-fl.cz, Chronoshop.cz, Ctusi.info, Deti-raje.cz,
Epos-czech.cz, Euroexpo.cz, Herisson.cz, Chronomag.cz, Iluxus.cz, Kudyznudy.
cz, Kulturacr.cz, Madambusiness.cz, Magazinzena.cz, Newbalkan.cz, Protext.cz,
Vystavyaveletrhy.cz, Zannetti.it, Zapady.com, 1.zpravy.cz, Bvents.cz, Expo.cz,
Realityprozeny.cz a mnohých dalších.
Propagace výstavy probíhala také na facebookových stránkách Výstaviště Praha
Holešovice s podporou PPC reklamy.
Hlavním mediálním partnerem výstavy HODINY A KLENOTY 213 byl dámský
nejčtenější webový portál OnaDnes.cz.
Jako každoročně jsme v propagační kampani před výstavou využili i adresné
rozesílání pozvánek pro odborné návštěvníky v České republice (organizátor
výstavy a jednotliví vystavovatelé rozeslali téměř 20 000 ks adresných
pozvánek). Pozvánky pro obchodníky se jeví jako velmi účinný způsob
informování o výstavě a dle průzkumu realizovaného na výstavě jej ve stále
větší míře využívají i sami vystavovatelé.
Kromě adresného rozesílání fyzických pozvánek organizátor a vystavovatelé
v letošním roce prvně využili i „elektronickou“ vstupenku, jejíž hlavní výhodou
je jednoduchá, nenáročná a velmi rychlá distribuce, možnost získání informací
o registrovaných návštěvnících v elektronické podobě a v neposlední řadě
i minimalizace nákladů – jinými slovy se v podstatě jedná o (z minulých ročníků
známou) předregistraci odborných návštěvníků, tj. umožnění bezplatného
vstupu této důležité cílové skupině s jakýmsi „bonusem“ navíc.
Like last year, the advertising campaign for visitors was launched just before
the start of the event itself. Information about the WATCHES AND JEWELS
2013 exhibition was printed by the Blesk, Aha, Metro and Pražský deník
dailies. Additional Czech national, regional and specialize media (e.g., Investiční
magazín, Make Money and Make Money Light, Vaše 6, Naše Praha 7, Osmička,
Hobulet and others) informed about the exhibition in advance. Information
about the exhibition also appeared in selected foreign language titles (Jubinale
2013 exhibitor catalogue, catalog of the Istanbul Jewellery show 2013, Amber
Trip 2014 and others).
Evropa 2, Frekvence 1, Impuls and Bonton radio stations broadcast radio
commercials about the exhibition.
Advertising space on tram wagons, large screens located at Nuselský most,
OC Kotva and Flora, as well as posters placed around Prague were also used
to promote the WATCHES AND JEWELS exhibition this year. Reports from the
exhibition were broadcast by the Prima, TV Barrandov, TV Metropol and STV
television stations.
In addition to the general advertising above, the exhibition was also promoted
on Incheba Praha’s websites (www.incheba.cz and www.hodinyaklenoty.cz).
Information about the exhibition was also published on the following websites:
OnaDnes.cz, Revue.idnes.cz, iDnes.cz, Prozeny.cz, Novinky.cz, Prazskydenik.cz,
Slevomat.cz, Skrz.cz. Klenotnik.com, Watchmagazine.cz, Sperkmoda.cz, Casopishodinky.cz, Dama-online.cz, Svsb.cz, Mineral-purkart.cz, Investicnimagazin.
cz, Quote.cz, Herisson.cz, Solunka.cz, Skhcr.cz, Prim.cz, Puncovniurad.cz,
Peruanita.cz, Schediwy.cz, Hodinarstvibechyne.cz, Charvat-safe.cz, Kitco.cz, Tutvystava.cz, Ambertrip.com, Racio.com, 24time.cz, Advantage-fl.cz, Chronoshop.
cz, Ctusi.info, Deti-raje.cz, Epos-czech.cz, Euroexpo.cz, Herisson.cz, Chronomag.
cz, Iluxus.cz, Kudyznudy.cz, Kulturacr.cz, Madambusiness.cz, Magazinzena.
cz, Newbalkan.cz, Protext.cz, Vystavyaveletrhy.cz, Zannetti.it, Zapady.com,
1.zpravy.cz, Bvents.cz, Expo.cz, Realityprozeny.cz and many others.
The exhibition was also promoted on the Facebook page of the Prague
Holešovice Exhibition Grounds with the support of PPC advertising.
OnaDnes.cz, the most widely read ladies’ website, was the main media partner
of the WATCHES AND JEWELS 2013 exhibition.
Like every year, we also sent out addressed invitations to professional visitors in
the Czech Republic as a part of the promotional campaign before the exhibition
(the exhibition organizer and the exhibitors sent out nearly 20,000 addressed
invitations). Invitations for merchants appear to be a highly effective way of
informing about the exhibition. And according to a survey performed during the
exhibition, the exhibitors themselves are also increasingly using this method.
In addition to the targeted sending out of physical invitations, the organizer
and exhibitors also used an “electronic” admission ticket for the first time this
year. Its main benefits are the simple, inexpensive and very fast distribution,
the possibility of obtaining information about registered visitors in electronic
format and, last but not least, also the minimization of costs. In other words,
this is essentially the pre-registration of professional visitors (known from
previous years), i.e., providing free admission to this important target group as
a sort of extra “bonus.”
ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ
VOCATIONAL EDUCATION
Na výstavě HODINY A KLENOTY 2013 se letos prezentovaly i přední umělecké
školy v zemi. Představila se jedna z nejstarších uměleckých středních škol
v Čechách, slavná „Šperkárna“ - Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší
odborná škola Turnov mezi jejíž nejstarší studijní obor patří broušení a rytí
drahých kamenů a na ně navazující zlatnictví a stříbrnictví.
The leading Czech art schools also presented themselves at the WATCHES AND
JEWELS 2013 exhibition. One of the oldest secondary art schools in the Czech
Republic, the famous “Šperkárna” - the Secondary School of Applied Arts and
the College of Craft Turnov presented itself. Its oldest study field is gem cutting
and engraving and the related goldsmithery and silversmithery.
Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka Praha (jediná škola působící
v České republice vlastnící softwarový program 3Design jewel) rozšířilo svou
stálou nabídku, kterou je obor zlatník a klenotník, o zážitkový kurz „Zlatníkem
na dva dny“ a dále o jedinečný kurz pro jednotlivce nebo páry, které mají zájem
aktivně se podílet na ruční výrobě svých snubních nebo zásnubních prstenů.
The Solunka Praha Goldsmithery Center of Practical Teaching (the only school
in the Czech Republic that owns the 3Design jewel software) expanded its
permanent offering (goldsmith and jeweler fields) by the “Goldsmith for two
days” experiential course as well as by a unique course for individuals or
couples that are interested in actively manually working on their wedding and
engagement rings.
Samozřejmě se představila i Střední škola řemesel a služeb z Jablonce nad
Nisou nabízející studium v oborech zlatník a klenotník a výrobce bižuterie
a dekorativních předmětů.
And of course the Secondary School of Crafts and Services from Jablonec nad
Nisou -- which offers study programs in the fields of goldsmith and jeweler and
fashion jewellery and decorative item production -- also presented itself.
2013
doprovodný program
accompanying programmE
„PRIM V BĚHU ČASU“
“PRIM IN THE COURSE OF TIME”
•
na jednotlivých exponátech (hodinky pánské, dámské, sportovní,
hodinkové strojky, palubní hodiny) byla představena historie
novoměstského hodinářského závodu
•
the history of the New Town watchmaking factory was presented via
various exhibits (men’s, ladies’, sports watches, watch movements,
onboard clocks)
• mimo jiné byly vystaveny čs. hodinářské legendy SPARTAK, ORLÍK,
DIPLOMAT, prototyp hodinek ELTON, letecké Prim Automatic, prototyp
hodinek Prim s kalibrem 97, palubní hodiny používané do stíhacích letadel
MIG a tanků apod.
•
Czechoslovak watchmakers’ legends SPARTAK, ORLÍK and DIPLOMAT,
a prototype of ELTON watches, the Prim Automatic pilot’s watch,
a prototype of the Prim 97 caliber watch, onboard clocks used in MIG
fighter planes and tanks, etc., were among the exhibits that were
on display.
•
visitors also had the opportunity to see examples of historical drawings,
photographs of historical watches, and historical photos from production,
including loops with historical shots of the production of Prim watches
•
for the first time in Prague on this scale!!!
• návštěvníci mohli shlédnout i ukázky historických výkresů, fotografie
historických hodinek a dobové fotografie z výroby, vč. smyček
s historickými záběry z výroby hodinek Prim
•
v tomto rozsahu poprvé v hlavním městě Praze!!!
MÓDNÍ PŘEHLÍDKY
Výstava nabídla pod názvem „Made in Jablonec 2013“ i exkluzivní módní
přehlídky. Oku lahodící show, ke které dodaly oděvní modely severočeské
módní salóny, organizačně zajišťovala společnost JBX Promotion s.r.o. Šperky
byly z dílen šperkařských firem jako Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
či 3Dstyl s.r.o., bižuterii dodalo 23 firem z Jablonecka v čele s Preciosou, a.s.
Premiérově na výstavě proběhly i unikátní studentské módní přehlídky
zajištěné Zlatnickým střediskem praktického vyučování Solunka Praha –
šperky, které studenti předváděli, si návštěvníci mohli v detailech prohlédnout
na plazmových obrazovkách. Textem učitele odborného výcviku pana Jiřího
Motyla, který přítomné seznamoval s použitým materiálem, technikou
a motivací „doprovodila“ studenty na molu tisková mluvčí organizátora výstavy
Markéta Holatová.
PROVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZKOUŠEK VODOTĚSNOSTI A MĚŘENÍ BATERIÍ
Zástupci firmy OLYMPIA prováděli ve své expozici na počkání a zdarma tlakové
zkoušky vodotěsnosti a měření baterií; za úhradu si pak návštěvníci měli
možnost nechat baterii vyměnit
URČOVÁNÍ OBSAHU DRAHÝCH KOVŮ VE ŠPERCÍCH
Puncovní úřad určoval v průběhu výstavy ve svém stánku na počkání a zdarma
návštěvníkům obsah drahých kovů ve špercích za použití jak klasických metod,
tak i s využitím nejmodernějších měřících metod - rentgenfluorescenční analýzy
a informoval o všech změnách souvisejících s Puncovním zákonem a dalšími
předpisy, vstupem ČR do Evropské unie a poskytoval nezbytné rady. Poskytl
rovněž informace sloužící ochraně zákazníkům při nákupu šperků.
TVŮRČÍ DÍLNA (PŘEDVÁDĚNÍ VÝROBY VINUTÝCH PERLÍ U KAHANU,
MONTÁŽ A PRODEJ VYROBENÉ BIŽUTERIE, …)
Partner výstavy Svaz výrobců skla a bižuterie připravil tvůrčí dílnu, workshopy,
návštěvníci měli možnost seznámit se s výrobou vinutých perel u kahanu, sami
si s pomocí designera vyrobit šperk za režijní cenu materiálu, příp. zakoupit
vyrobenou bižuterii.
UKÁZKY VÝROBY ŠTRASOVÉ BIŽUTERIE A SKLENĚNÝCH ŠPERKŮ
(TAVENÍM ZE SKLENĚNÝCH TYČEK U KAHANU)
Na výstavě probíhaly pod patronací Střední školy řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace ukázky výroby štrasové
bižuterie a skleněných šperků (tavením ze skleněných tyček u kahanu) a byly
vystaveny šaty doplněné šperky vyrobenými žáky SŠŘS.
FASHION SHOWS
The exhibition also offered exclusive fashion shows under the “Made in
Jablonec 2013” name. The eye-catching show, which featured clothing by
North Bohemian fashion salons, was organized by JBX Promotion s.r.o. The
gems came from the workshops of jewellery companies such as Granát, Art
Production Co-operative, Turnov and 3Dstyl s.r.o., the jewellery was supplied by
23 companies from the Jablonec region, headed by Preciosa, a.s.
For the first time the exhibition also featured unique student fashion shows
organized by the Solunka Praha Goldsmithery Center of Practical Teaching –
visitors were able to view the jewellery presented by the students in detail on
plasma screens. With text written by practical training teacher Jiří Motyl, which
acquainted the attendees with the materials, techniques and motivation that
were used, the spokesperson of the exhibition organizer, Markéta Holatová,
“accompanied” the students on the catwalk.
PRESSURE TESTS OF WATER RESISTANCE AND BATTERY MEASUREMENTS
Representatives of the OLYMPIA company performed at their stand free and
immediate pressure tests of water resistance and battery measurements;
visitors also had the opportunity to have their battery changed for a fee.
DETERMINATION OF THE LEVEL OF PRECIOUS METALS IN JEWELLERY
Throughout the exhibition the Assay Office determined at its stand for the
visitors, for free and while they waited, the levels of precious metals in
jewellery using both classic methods as well as the most modern measuring
methods: X-ray Fluorescence Analysis. The Office also provided information
about all changes related to the Hallmarking Act and other regulations and
to the membership of the CR in the European Union. It also provided useful
information to protect customers when buying jewellery.
CREATIVE WORKSHOP (DEMONSTRATIONS OF THE PRODUCTION OF COILED
PEARLS USING A BURNER, ASSEMBLY AND SALES OF THE JEWELLERY THAT
IS PRODUCED, …)
One of the exhibition’s partners, the Union of Glass and Fashion Jewellery
Producers, prepared a creative workshop and seminars during which the
visitors had the opportunity to become acquainted with the production of
coiled pearls using a burner, with the help of a designer make jewels for the
overhead price of materials, as well as to purchase manufactured jewellery.
DEMONSTRATIONS OF THE PRODUCTION OF STRASS JEWELLERY AND
GLASS JEWELS (BY MELTING FROM GLASS RODS OVER A BURNER)
Demonstrations of the production of strass jewellery and glass jewels (by
melting from glass rods over a burner) took place at the exhibition under the
patronage of the Secondary School of Crafts and Services, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, semi-budgetary organization, and dresses featuring jewels
made by SSCS students were also displayed.
2013
PŘEDVÁDĚNÍ ZLATNICKÝCH TECHNIK (UKÁZKA RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ
STŘÍBRA)
Náš tradiční vystavovatel Zlatnické středisko praktického vyučování SOLUNKA
na letošním ročníku předváděl zlatnické techniky – ukázky ručního zpracování
stříbra.
DEMONSTRATIONS OF GOLDSMITHING TECHNIQUES (DEMONSTRATION
OF MANUAL PROCESSING OF SILVER)
One of our traditional exhibitors, the SOLUNKA Goldsmithery Center of Practical
Teaching, demonstrated goldsmithing techniques at this year’s exhibition –
demonstrations of the manual processing of silver.
VRTÁNÍ KAMENE DIAMANTOVÝM VRTÁKEM, DODÁNÍ (VRTÁNÍ A LEPENÍ)
STŘÍBRNÝCH NEBO BIŽUTERNÍCH, ZLACENÝCH ČI STŘÍBŘENÝCH ÚCHYTEK
NA VLASTNÍ DONESENÉ KAMENY; UKÁZKY BROUŠENÍ KABAŠONŮ A ŘEZÁNÍ
V expozici firmy MINERAL PURKART měli návštěvníci možnost vyzkoušet si
vrtání kamene diamantovým vrtákem, příp. si nechat dodat (vrtat a lepit)
stříbrné nebo bižuterní, zlacené či stříbřené úchytky na vlastní donesené
kameny; zároveň probíhaly i ukázky broušení kabašonů a řezání
DRILLING OF STONE WITH A DIAMOND DRILL, ATTACHING (DRILLING AND
GLUEING) OF SILVER OR JEWELLERY, GILDED OR SILVERED CLIPS TO THEIR
OWN STONES; DEMONSTRATIONS OF THE GRINDING AND CUTTING OF
CABACHONS
At the stand of MINERAL PURKART, visitors had the opportunity to try drilling
stones with a diamond drill, or to have silver or jewellery, gilded or silvered
clips attached (drilled and glued) to their own stones. There were also
demonstrations of the grinding and cutting of cabochons.
UKÁZKY SPEKTROMETRU
Návštěvníci expozice společnosti Augold s.r.o. si mohli vyzkoušet kvalitu
a složení jakéhokoliv doneseného materiálu a nechat si poradit s ohodnocením
šperku jak z hlediska materiálu, tak případně i s jeho sběratelskou hodnotou.
VÝSTAVA STAROŽITNÝCH HODINEK
Společnost Margita Ježková - Herisson připravila pro návštěvníky kromě
prezentace hodinek značky EPOS a DAVOSA výstavu starožitných hodinek,
návštěvníci si mohli prohlédnout:
• stříbrné kapesní hodinky zn. Longines, stopky, vyrobeno po r. 1900
• stříbrné klíčovky s prořezávaným strojkem, vyrobeno 1880
• zlaté kapesní hodinky IWC Schauffhausen z roku 1930
• stříbrné kapesní špindlovky z r. 1860
• vojenské kapesní hodinky zn. Lemania, stopky, vyrobeno cca 1930
• kapesní hodinky Doxa s jezdeckým motivem na plášti, vyr. cca 1900
• bicí stříbrné kapesní hodinky, vyr. cca 1900
• ocelové kapesní hodinky zn. Zodiac, artdeco (cca 1930)
KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ DIAMANTŮ PODLE MEZINÁRODNÍCH
STANDARDŮ, URČOVÁNÍ DRAHOKAMŮ VOLNÝCH I VE ŠPERKU,
NA POŽÁDÁNÍ I ODHAD SOUČASNÉ VELKOOBCHODNÍ NEBO
MALOOBCHODNÍ CENY KAMENE NEBO ŠPERKU, MOŽNOST DOMLUVIT
SI V EXPOZICI PERUANITA TERMÍN KONZULTACE SE ZNALCEM V OBORU
DRAHÝCH KOVŮ A KAMENŮ
Firma RNDr. Jaroslav Hyršl - PERUANITA.CZ v průběhu výstavy ve svém stánku
na počkání a zdarma poskytovala tyto služby: kvalitativní hodnocení diamantů
podle mezinárodních standardů, určování drahokamů volných i ve šperku,
na požádání provedla i odhad současné velkoobchodní nebo maloobchodní
ceny kamene nebo šperku, po celou dobu výstavy měli návštěvníci zároveň
možnost domluvit si v expozici PERUANITA termín konzultace se znalcem
v oboru drahých kovů a kamenů RNDr. Jaroslavem Hyršlem.
UKÁZKY EXPONÁTŮ Z PRVNÍHO ČESKÉHO MUZEA TREZORŮ
Na 22. ročníku specializované výstavy HODINY A KLENOTY 2013 byla vystavena
část exponátů z Prvního českého muzea trezorů.
Muzeum trezorů bylo založeno již v roce 1995 a jeho obsahem se postupně
stávají trezory výrobců z území dnešní České republiky. Majitel muzea pan
Vladimír Nýdl na sebe vzal nelehký úkol udělat průřez výrobou trezorů
z minulých let. Je to obtížná a nikdy nekončící práce, protože výrobci v
minulosti neměli takové technické prostředky jako dnes, a proto se vyrábělo
třeba jen několik kusů za rok. I přes možnosti tehdejší výroby jsou to trezory
velmi solidního provedení, velmi vkusně zdobené a na svojí dobu bezpečné
proti vloupání.
Trezory do sbírky přicházejí většinou poškozené, nekompletní a proto se
musejí náročně renovovat. Hlavní dvě renovované části jsou zámková technika
a originální fládrování. Zámky u historických trezorů jsou i dnes na velmi vysoké
úrovni bezpečnosti, jen nejsou certifikované. Původní fládr se nezachovává,
pouze ve výjimečných případech, a to ve špatném stavu po zásahu „domácích
lakýrníků“, proto se trezory zbavují mnoha vrstev barvy až na plech a následně
se po vykytování provádí profesionální fládrování podle původního originálního.
SPECTROMETER DEMONSTRATIONS
Visitors to the stand of Augold s.r.o. had the opportunity to test the quality
and composition of any material they brought and to receive advice about
the jewel’s value both from the perspective of the material as well as from the
perspective of its collectible value.
EXHIBITION OF ANTIQUE WATCHES
The Margita Ježková - Herisson company prepared for the visitors, in addition
to a presentation of EPOS and DAVOSA watches, an exhibition of antique
watches; visitors could see the following pieces:
•
silver Longines pocket watch, stopwatch, made after 1900
•
silver skeleton pocket keywind watch, made in 1880
•
IWC Schauffhausen pocket watch from 1930
•
silver pocket spindl watch from 1860
•
Lemania military pocket watch, stop watch, made around 1930
•
Doxa pocket watch with horse riding motif on the coat, made
around 1900
•
chiming silver pocket watch, made around 1900
•
Zodiac steel pocket watch, Art Deco (around 1930)
QUALITATIVE ASSESSMENTS OF DIAMONDS ACCORIDNG TO INTERNATIONAL
STANDARDS, DETERMINATION OF STANDALONE GEMS AS WELL AS GEMS IN
JEWELLERY, UPON REQUEST ALSO ESTIMATES OF THE CURRENT WHOLESALE
OR RETAIL PRICE OF STONES OR JEWELLERY, POSSIBILITY TO ARRANGE AT
THE PERUANITA STAND THE DATE AND TIME OF A CONSULTATION WITH AN
EXPERT IN THE FIELD OF PRECIOUS METALS AND STONES
Throughout the exhibition, the company RNDr. Jaroslav Hyršl - PERUANITA.
CZ provided the following services at its stand for free and while the visitors
waited: qualitative assessments of diamonds according to international
standards, determination of standalone gems as well as gems in jewellery, and
upon request it also provided an estimate of the current wholesale or retail
price of a stone or jewellery. Throughout the entire exhibition the visitors also
had the opportunity to arrange at the PERUANITA stand the date and time
of a consultation with an expert in the field of precious metals and stones,
RNDr. Jaroslav Hyršl.
EXAMPLES OF EXHIBITS FROM THE FIRST CZECH MUSEUM OF SAFES
Exhibits from the First Czech Museum of Safes were on display during the 22nd
edition of the WATCHES AND JEWELS 2013 specialized exhibition.
The museum of safes was founded in 1995 and it is gradually being filled
with safes made by manufacturers from the territory of today’s Czech Republic.
Museum owner Mr. Vladimír Nýdl took on the daunting task of putting together
a cross-section of the production of safes in previous years. It is difficult and
never-ending work, because manufacturers in the past did not have the
technical means like they do today and therefore produced only a few safes
per year. Despite the limited manufacturing possibilities back then, the safes
feature very solid design, and they are tastefully decorated and secure against
burglary for their time.
The safes usually arrive at the museum damaged and incomplete, and as
a result they must undergo a demanding renovation. The two main renovated
parts are the lock mechanism and original graining. The locks on historical
safes provide a very high level of security even today, they are just not certified.
The original grain is not preserved, only in exceptional cases, and even then it
is in poor condition due to efforts of “home varnishers.” Therefore many layers
of paint are removed from the safes, until we get to the metal. Then after the
surface is smoothed with putty, professional graining is performed according
to the original.
2013
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE
PROFESSIONAL LECTURES AND PRESENTATIONS
Součástí doprovodného programu byly i přednášky a prezentace
The accompanying program also included the following lectures
and presentations:
• náš tradiční vystavovatel, vlastník ochranné známky *Český granát*
a jediný majitel práv těžby českého granátu v ČR – společnost Granát
Turnov - si připravil k výročí 60 let od svého založení přednášku na téma
„Český granát jubilejní“.
ČESKÝ GRANÁT (též pyrop) – je průhledný až průsvitný minerál,
drahokam drobných rozměrů (od 0,2 do 0,8 cm), ohnivé až krvavě
červené barvy (zbarvený železem s příměsí chrómu). Jeho název je
odvozen z řec. Pyropos, pyr = oheň, ops = oko, z lat. Carbunculus =
oharek uhlí, granatus = zrnkovitý, angl. Bohemian garnet, něm.
bohmisches Granat, staročesky podle Klareta zrnakoč. Má stupeň
tvrdosti 6,5 až 7,5. Je výjimečně barevně stálý, odolává žáru i kyselinám.
•
ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Dušan Bouša připravil přednášku
na téma „Nové změny v Evropské Direktivě o úbytku niklu ze šperků“
(podklady k problematice Ni ve špercích byly k disposici i na stánku PÚ)
•
Ing. Ladislav Klaboch seznamoval zájemce v přednášce „Základy
hodnocení diamantů“ se základními vlastnostmi diamantů a radil jak (ne)
postupovat při jejich nákupu
• celkem čtyřikrát v průběhu výstavy si návštěvníci mohli přijít vyslechnout
i přednášku „Co se nedočtete o prodeji a hodnocení diamantů, praktické
poznámky obchodníka s diamanty“ zpracovanou uznávaným odborníkem
na hodnocení diamantů a prodejcem diamantů s mezinárodními certifikáty
GIA a HRD Antwerp, panem Vladimírem Kondratěnkem ze společnosti
ARETE DIAMOND - UMARUTTI S.R.O.
•
generální tajemník SKH ČR Ing. Jan Hlaváč seznamoval návštěvníky
s principy, historií, oceňováním a dalšími důležitými fakty týkajícími
se soutěže „ŠPERK ROKU 2013 – CZECH OPEN“
PREZENTACE ODBORNÉ LITERATURY
Za speciální výstavní ceny si zájemci mohli zakoupit v pokladně výstavy níže
uvedené odborné tituly související s oborovým zaměřením výstavy:
•
DIAMANTY - Příručka hodnocení diamantů
(aktualizovaný a doplněný překlad devátého vydání knihy Vereny
Pagel-Theisen, známé evropské geoložky)
•
Drahokamy kolem nás
(lokality sběru minerálů v Česku a na Slovensku pro začátečníky
i pokročilé)
•
Hodinářství a hodináři v českých zemích
(pozoruhodná technická a zároveň kulturněhistorická studie
z pera předního znalce)
•
Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví
(rozsáhlá všeobecná i odborná encyklopedie sestavená autorkou
z bohatých archivních pramenů, vlastního bádání a dlouholeté
muzejní i památkové praxe)
•
Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání
a odznaků
(kniha přináší, ve více než 2 100 většinou biografických medailonech,
výsledek mnohaletého autorova studia oboru)
•
Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky
(dílo, které v přehledných encyklopedických heslech pojednává
o ražbách, vysvětluje numismatickou terminologii, popisuje jednotlivé
mincovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (s přehledem jejich ražeb)
a přináší základní biografické údaje o mincmistrech,
ale i o numismaticích a medailérech)
•
Dějiny československého hodinářského průmyslu I a II
(podrobnosti o vzniku českého hodinářského průmyslu v knize
Ing. Zdeňka Martinka)
•
Stroj času
(hodinky PRIM v portrétech Davida Krause; Elegance českých
mechanických hodinek, které vznikaly díky šikovným rukám
novoměstských techniků v uplynulých šedesáti letech)
•
Genesis and classification of agates and jaspers
•Geheimnisvolle Welt: Einschlüsse im Quarz / Magic
• our traditional exhibitor, owner of the *Český granát* registered trademark
and sole owner of the rights to mine Bohemian Garnet in the Czech Republic
– the company Granát Turnov - prepared on the occasion of the company’s
60th anniversary a lecture on the topic of “Bohemian Garnet Jubilee.”
BOHEMIAN GARNET (also called pyrope) – is a small (0.2 to 0.8 cm)
transparent to translucent mineral, gem with a firy to bloody red color
(colored by iron with a dash of chrome). Its name is derived from the
Greek Pyropos, pyr = fire, ops = eye, from the Latin Carbunculus = cinder,
granatus = graniform, German bohmisches Granat, Old Czech according
to Klaret “zrnakoč”. It has a hardness rating of 6.5 to 7.5. Its color is
exceptionally permanent and it resists heat and acids.
•
Ing. Dušan Bouša, Director of the Hallmark Inspection Department,
prepared a lecture on the topic of “New Changes in the European
Directive on the Release of Nickel in Jewellery” (documents covering the
issue of Ni in jewellery were available at the Assay Office’s stand)
•
In a lecture called “Foundations of Diamond Evaluation”, Ing. Ladislav
Klaboch acquainted those interested with the basic properties of diamonds
and offered advice on how to (not) proceed when buying them
•
four times during the exhibition visitors had the opportunity to come listen
to a lecture called “What You Will Not Read Anywhere About the Sale and
Evaluation of Diamonds, Practical Notes of a Diamond Merchant”
prepared by a recognized expert on the evaluation of diamonds and diamond
merchant who is a holder of the GIA and HRD Antwerp international
certificates, Mr. Vladimír Kondratěnko from the company ARETE DIAMOND
- UMARUTTI S.R.O.
• Secretary General of the Association of Jewellers and Watchmakers of the
CR Ing. Jan Hlaváč acquainted visitors with the principles, history,
evaluation and other important facts related to the “2013 JEWEL OF THE
YEAR – CZECH OPEN” competition
PROFESSIONAL LECTURES AND PRESENTATIONS
Visitors had the opportunity to purchase at the box office of the exhibition
the following specialized titles related to the exhibition’s focus at special
exhibition prices:
•
DIAMONDS - A Diamond Grading Handbook
(the updated and supplemented translation of the ninth printing
of the book by Verena Pagel-Theisen, a well-known European geologist)
•
Gems Around Us
(mineral collecting locations in the Czech Republic and Slovakia
for beginning as well as advanced collectors)
•
Watchmaking and Watchmakers in the Czech Lands
(a remarkable technical as well as cultural and historical study penned
by a leading expert)
• The Encyclopedia of Czech Goldsmithing, Silversmithing and Jewellery
Making
(an extensive general as well as specialized encyclopedia compiled
by the author from rich archive sources, her own research and many
years of museum and landmark experience)
•
The Dictionary of the Authors and Makers of Coins, Medals, Plaques,
Awards and Emblems
(In over 2,100 mostly biographical profiles, the book presents the result
of the author’s long-term study of the field)
• The Illustrated Encyclopedia of Czech, Moravian and Silesian
Numismatics
(a work that in clear encyclopedic entries covers coinage, explains
numismatic terminology, describes individual mints in the Czech
Republic, Moravia and Silesia (and presents an overview of the coins they
minted) and brings basic biographic information about mint masters
as well as about numismatists and medal makers)
•
History of the Czechoslovak Watchmaking Industry I and II
(details about the Czech watchmaking industry in a book by Ing. Zdeňek
Martinek)
•
The Time Machine
(PRIM watches in portraits by David Kraus; the elegance of Czech
mechanical watches that were created thanks to the skilful hands of New
Town technicians in the past sixty years)
•
Genesis and classification of agates and jaspers
•
Geheimnisvolle Welt: Einschlüsse im Quarz / Magic
•
World: Inclusions in Quartz
•
Bernard J.H., Hyršl J. (2004) : Minerals and their localities
•
World: Inclusions in Quartz
•
Hyršl J. (2012) : Gemstones of Peru
dále monografie ze série extra Lapis (německy) a extra Lapis English
(anglicky): Apatit, beryl, diamant, fluorit, kalcit, křemeny, opál,
smithsonit a topaz
•
Bernard J.H., Hyršl J. (2004): Minerals and their localities
• Hyršl J. (2012): Gemstones of Peru
as well as monographs from the extra Lapis (in German) and extra
Lapis English series: apatite, beryl, diamond, fluorite, calcite, quartz, opal,
smithsonite and topaz
2013
VODNÍ PŘEDSTAVENÍ NA KŘIŽÍKOVĚ FONTÁNĚ
WATER SHOW AT KŘIŽÍK’S FOUNTAIN
Po celou dobu výstavy mohli odborní návštěvníci a vystavovatelé navštívit
Křižíkovu fontánu - evropský unikát, kde jsou provozovaná vodní a jevištní
představení, s hudbou klasických i moderních skladatelů. Každý, kdo se
prokázal platným vystavovatelským průkazem nebo speciální VIP páskou
odborného návštěvníka získal automaticky tento bonus jako poděkování od
organizátora výstavy - společnosti INCHEBA Praha spol. s r. o. Dle ohlasů se
představení na Křižíkově fontáně stalo hlubokým zážitkem.
Throughout the exhibition professionals and exhibitors were able to visit Křižík’s
Fountain - a one of a kind European landmark that features water and stage
shows set to the music of classical as well as modern composers. Anyone with
a valid exhibitor’s card or a professional visitor’s special VIP band automatically
received this bonus as a thank you from the exhibition’s organizer - INCHEBA
Praha spol. s r. o. Based on the reactions, the show at Křižík’s Fountain was a
profound experience.
SOUTĚŽE PRO NÁVŠTĚVNÍKY
CONTESTS FOR VISITORS
Hlavním mediálním partnerem akce byl portál OnaDnes.cz. A právě na tomto
portálu proběhla soutěž „Vyhrajte hodinky za 133 tisíc korun!“ Soutěžící se po
zodpovězení dvou soutěžních otázek dostali do slosování a výherci získali tyto
skvělé ceny:
The main media partner of the event was the OnaDnes.cz website. And this
website hosted the “Win a watch worth 133,000 crowns!” contest. Upon
answering two contest questions, the contestants were entered into a draw,
and the winners received these great prizes:
•
•
•
•
•
•
•
•
hodinky PRIM Bea 41 Q – bílá
Martin Hložánek
hodinky PRIM Sphere 40
MUDr. Petr Spálovský
hodinky PRIM CAERUSDenisa Kilbová
hodinky PRIM Beata 36Lenka Zoreníková
Na FB profilu organizátora výstavy probíhala zároveň soutěž „Stopni minutu
a vyhraj luxusní hodinky!!“ Hodinky v celkové hodnotě téměř 60 tisíc Kč byly
připraveny pro nejpřesnější ženu, nejpřesnějšího muže a pro jednoho šťastně
vylosovaného! Výhercům předávala ceny tvář výstavy, hvězda muzikálu Děti ráje,
představitelka dospělé Evy, Šárka Marková společně s kolegou, představitelem
mladého Michala, Františkem Pytlounem:
•
•
•
hodinky PRIM Cylinder 40
hodinky PRIM Bea 41 Q – červená
hodinky PRIM Cylinder 40
Petr Hamouz
Tereza Bezděková
Petr Vasilev
PRIM Bea 41 Q – white watch
Martin Hložánek
PRIM Sphere 40 watch
MUDr. Petr Spálovský
PRIM CAERUS watchDenisa Kilbová
PRIM Beata 36 watchLenka Zoreníková
A contest called “Time a minute and win a luxurious watch!!” also took place
on the exhibition organizer’s Facebook profile. Watches worth a total of nearly
CZK 60,000 were waiting for the most accurate woman, most accurate man
and for one lucky randomly drawn contestant! The winners received their
prizes from the exhibition’s ambassador and star of the Děti ráje musical who
plays the role of adult Eva, Šárka Marková, who presented the prizes together
with her colleague František Pytloun, who plays young Michal:
•
•
•
PRIM Cylinder 40 watch
PRIM Bea 41 Q – red watch
PRIM Cylinder 40 watch
Petr Hamouz
Tereza Bezděková
Petr Vasilev
V rámci výstavy HODINY A KLENOTY proběhla i návštěvnická soutěž formou
ankety. Účastníci soutěže odpovídali na tipovací otázku, jejíž nejsprávnější
zodpovězení přineslo čtyřem výhercům hodnotné švýcarské hodinky značky
Claude Bernard. A na jednoho šťastlivce čekal certifikát na zážitkový kurz
„Zlatníkem na dva dny“. Seznam výherců:
The WATCHES AND JEWELS exhibition also featured a contest for visitors
where the contest participants were asked to respond to a guessing question.
The most accurate responses earned four winners valuable Claude Bernard
Swiss watches. And one lucky winner received a certificate for the “Goldsmith
for two days” experiential course. List of winners:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hodinky Claude Bernard First ClassAndrea Tatzauerová
hodinky Claude Bernard Casual Class Petra Bendová
hodinky Claude Bernard Ladies FashionDita Rybová
hodinky Claude Bernard First Class
František Pouzar
certifikát „Zlatníkem na dva dny“
Václav Vršecký
Claude Bernard First Class watch Andrea Tatzauerová
Claude Bernard Casual Class watch Petra Bendová
Claude Bernard Ladies Fashion watchDita Rybová
Claude Bernard First Class watch
František Pouzar
„Goldsmith for two days” certificate Václav Vršecký
SOUTĚŽ „ŠPERK ROKU 2013 – CZECH OPEN“
“JEWEL OF THE YEAR 2013 – CZECH OPEN“ CONTEST
Stejně jako v posledních letech i letos uspořádal partner výstavy Sdružení
klenotníků a hodinářů ČR soutěž ŠPERK ROKU 2013 – CZECH OPEN. Jejím
cílem je prezentace tvůrců, výrobků a trendů, které podléhají dynamickému
vývoji jak módy, tak i tvůrčím snahám designérů a šperkařů o vyjádření svých
uměleckých ambicí. Soutěž by měla přispívat k hlubšímu poznání oboru
zlatnictví a klenotnictví, umožňovat veřejnou konfrontaci názorů na uměleckou
tvorbu a vytvářet základnu pro růst budoucích generací umělců – zlatníků
a klenotníků, kteří jsou pokračovateli řemeslné tradice, jejíž slavné počátky lze
nalézt např. v českých zemích již za doby vlády Karla IV. (1346-1378) a Rudolfa
II. (1576 – 1612).
As in previous years, also this year the exhibition’s partner, the Association
of Jewellers and Watchmakers of the CR, organized the JEWEL OF THE YEAR
2013 – CZECH OPEN competition. The competition’s goal is to present the
authors, products and trends that follow the dynamic developments in fashion
as well as in the creative efforts of designers and jewellery makers to express their
artistic ambitions. The competition aims to contribute to greater recognition
of the fields of goldsmithing and jewellery making, as well as to facilitate
a public confrontation of opinions on artistic work and create a foundation for
the growth of future generations of artists – goldsmiths and jewellery makers
as the upholders of the artistic tradition, the famous beginnings of which can
be traced in the Czech lands all the way back to the times of the rule of Charles
IV (1346-1378) and Rudolph II (1576 – 1612).
I ve 12. ročníku se soutěžilo ve třech soutěžních kategoriích: studentský šperk,
umělecký šperk a šperk komerční:
Kategorie St Art: Studentský šperk ART - umělecký
1. místo Maxová Tereza pod vedením paníí Alexandry Jelínkové
souprava „DUHA“ (závěs se strunou, prsten)
Ag925, variabilní skla
Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka, spol. s r.o.
2. místo Maňáková Zlata
souprava s amonity (prsten, náušnice, náhrdelník)
Ag925
Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka, spol. s r.o.
3. místo Plšková Lenka
souprava (náramek, prsten, náušnice)
Ag925
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace
Kategorie St Com: Studentský šperk COMMERCIAL - komerční
1. místo Chvojková Eliška pod vedením pana Jiřího Motyla
závěs „PINK SQUARE“ s ručně vyrobeným řetízkem
Ag 925
Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka, spol. s r.o.
The 12th year of the competition also featured three competition categories:
students’ jewellery, art jewellery and commercial jewellery.
Category St Art: Student jewellery ART - art
1st placeTereza Maxová under the direction of Mrs. Alexandra Jelínková
“RAINBOW” set (pendant with a string, ring)
Ag925, variable glass
Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka, spol. s r.o.
2nd place Zlata Maňáková
set with ammonites (ring, earrings, necklace)
Ag925
Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka, spol. s r.o.
3rd placeLenka Plšková
set (bracelet, ring, earrings)
Ag925
Secondary School of Crafts and Services, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, semi-budgetary organization
Category St Com: Student jewellery COMMERCIAL - commercial
1st place Eliška Chvojková under the direction of Mr. Jiří Motyl
“PINK SQUARE” pendant with handmade chain
Ag 925
Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka, spol. s r.o.
2013
2. místoSchollerová Johana pod vedením paní Alexandry Jelínkové
„NOSTALGIE“ (prsten, náhrdelník)
Ag 925
Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka, spol. s r.o.
2nd place Johana Schollerová under the direction of Mrs. Alexandra Jelínková
“NOSTALGIA” (ring, necklace)
Ag 925
Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka, spol. s r.o.
3. místo Šourková Denisa
souprava s kamejemi (prsten, náušnice, brož)
Ag 925
Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451
3rd placeDenisa Šourková
set with cameos (ring, earrings, brooch)
Ag 925
Center of Practical Teaching, Prague 5, Seydlerova 2451
Kategorie Art: Umělecký šperk
Category Art: Art Jewellery
1. místoStehlíková Hana, Cymbálová Martina pod vedením
pana Václava Břichnáče
souprava „KROK ZA KROKEM“ (náhrdelník, prsten, náramek,
náušnice)
Ag 925
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
1st place Hana Stehlíková, Martina Cymbálová under the direction
of Mr. Václav Břichnáč
“STEP BY STEP” set (necklace, ring, bracelet, earrings)
Ag 925
Granát, Art Production Cooperative, Turnov
2. místo Belov Alexander, Ing.
přívěšek „LÍSTEČEK“
Au 14 ct, safír, brilianty
Rumares s.r.o., Litoměřice - Předměstí
3. místo Miškovič Tomáš
stříbrný prsten s ebenovým dřevem a sagenitem
Ag 925, sagenit 14,04 ct
Tomáš Miškovič, Žilinská Lehota 77, Žilina, SR
Kategorie Com: Komerční šperk
1. místo Hejral Milan, Duffek Marek pod vedením pana Václava Břichnáče
souprava „MORNING DEW“ (náhrdelník, náušnice)
Ag925, český granát
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
2. místoStehlíková Hana, Duffek Marek pod vedením
pana Václava Břichnáče
granátová souprava s hodinkami (hodinky, prsten, náramek,
náušnice)
Ag 925, český granát
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
3. místo Merta Karel, Cymbálová Martina pod vedením
pana Václava Břichnáče
souprava „BUTTON“ (prsten, náušnice,náhrdelník,náramek)
Ag 925, český granát, almandin
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
2nd placeAlexander Belov, Ing.
“LITTLE LEAF” pendant
Au 14 ct, sapphire, brilliants
Rumares s.r.o., Litoměřice - Předměstí
3rd placeTomáš Miškovič
silver ring with ebony wood and sagenite
Ag 925, sagenite 14,04 ct
Tomáš Miškovič, Žilinská Lehota 77, Žilina, SR
Category Com: Commercial Jewellery
1st place Milan Hejral, Marek Duffek under the direction
of Mr. Václav Břichnáč
“MORNING DEW” set (necklace, earrings)
Ag925, Czech garnet
Granát, Art Production Cooperative, Turnov
2nd place Hana Stehlíková, Marek Duffek under the direction
of Mr. Václav Břichnáč
garnet set with watch (watch, ring, bracelet, earrings)
Ag 925, Czech garnet
Granát, Art Production Cooperative, Turnov
3rd place Karel Merta, Martina Cymbálová under the direction
of Mr. Václav Břichnáč
‘BUTTON” set (ring, earrings, necklace, bracelet)
Ag 925, Czech garnet, almandine
Granát, Art Production Cooperative, Turnov
2013
Z DOPISŮ VYSTAVOVATELŮ
FROM EXHIBITORS’ LETTERS
Dobrý den,
dovolte mi, abych Vám poděkovala za organizaci letošního veletrhu Hodinyklenoty.
Pokud se bude veletrh v příštím roce opět konat a pokud bude z Vaší strany
zájem, připravíme větší výstavku starožitných hodinek …
Přeji Vám jen to dobré a těším se na případnou další spolupráci,
Margita Ježková, Herisson
Hello,
I would like to thank you for organizing this year’s Watches and Jewels fair.
If the fair takes place again next year, and if you are interested, we will
prepare a larger exhibition of antique watches…
I wish you all the best and I look forward to potential future cooperation,
Margita Ježková, Herisson
Dobrý den,
Děkuji za povedenou organizaci a myslím si, že ta úroveň se letos opravdu
zvedla.Přeji úspěch do dalšího roku a velice pravděpodobně budeme chtít
příští rok mít větší prezentaci.
Děkuji.
Zdraví
Jan Pokorný, Pohanka & co.
Zdravím paní ing. Lukešová,
I já Vám děkuji za pomoc při našem prvním vystavovatelském ročníku. Vše
proběhlo jak má a jsem spokojen.
At se Vám vše daří a plány vychází :)
Bc. Auředník Michal, MOISSANITE-DIAMANT s. r. o.
Hello,
Thank you for the successful organization. I believe that the level this year
really went up. I wish you success into the next year. It’s highly probable that
we will want a larger presentation next year.
Thank you.
Best regards,
Jan Pokorný, Pohanka & co.
Hello Mrs. Lukešová,
I would also like to thank you for your help during our first year as exhibitors.
Everything went as it should and I am satisfied.
I wish you all lots of success. May your plans be fulfilled :)
Bc. Auředník Michal, MOISSANITE-DIAMANT s. r. o.
V úvodu bych chtěla poděkovat pí Grácové a paní Lukešové za jejich přípravu
spojenou s veletrhem.
Veletrh byl pro naší společnost úspěšný, jako každý rok a jsme za něj moc
rádi.
CARLO ROMANI s.r.o.
First I would like to thank Mrs. Grácová and Mrs. Lukešová for their
preparation associated with the fair.
The fair was a success for our company, like every year, and we are very happy
that it exists.
CARLO ROMANI s.r.o.
Velmi spokojen hlavně díky vstřicnosti a naprosté ochotě paní Ing. Lukešové.
S touto velmi milou mladou ženou jsem komunikoval především a nejčastěji.
S ostatními členy organizačního týmu jsem byl také velmi spokojen. Ještě
jednou děkuji.
Petr Schediwy, Hubert Schediwy&Syn
Very satisfied mainly due to the helpfulness and sheer willingness of Mrs.
Lukešová. I communicated mainly and most often with this very nice young
woman. I was also very satisfied with the other members of the organizing
team. Thank you again.
Petr Schediwy, Hubert Schediwy&Syn
Vydržte a zkuste nalákat více vystavovatelů i návštěvníků z řad prodejců –
obchodníků.
Tomáš Seman, Olympia, spol. s r.o.
Hang in there and try to attract more exhibitors and visitors from the ranks of
sellers – vendors.
Tomáš Seman, Olympia, spol. s r.o.
NAPSALI O VÝSTAVĚ
FROM LETTERS ABOUT THE EXHIBITION
Když přišli první návštěvníci, tak mě obavy z marně vynaložené energie opustily
nadobro. Co má na takové akci cenu, je setkávání se s lidmi, pro které jsou
hodinky ještě pořád vášeň a kteří mají upřímnou radost z toho, když si můžou
popovídat s podobně postiženými jedinci. Radost byla oboustranná. Děkuji
všem, kteří se za námi přišli podívat, seznámit se, podívat se na naše hodinky.
Jakub Sivek, http://blog.chronoshop.cz
V průběhu více než dvou desetiletí (letos se konal 22. ročník) mezinárodní
výstava hodin, hodinek a šperků Hodiny a Klenoty zaznamenala mnoho
různých změn. Ta letošní přinesla několik vyloženě pozitivních – jednou byla
expozice exkluzivních hodinek prestižních značek, které zde představily
společnosti Hodinářství Bechyně, Schediwy&Syn, Racio Export-Import
Consulting, a nezávislý hodinář Luděk Seryn. Díky němu jsme měli
možnost vidět i hodinky Imperator - nejdražší hodinky výstavy v ceně 1
900 000 korun. Expozice „Prim v běhu času“ představila na jednotlivých
modelech historii novoměstského hodinářského závodu… Tyto dva počiny
byly velmi kladně hodnoceny všemi, s nimiž jsme na výstavě hovořili.
Klenotník hodinář
When the first visitors arrived, my concerns that I had expended energy in
vein vanished for good. What is valuable about such an event is meeting
people for whom watches are still a passion and who sincerely enjoy talking
to individuals who share the same affliction. The joy was mutual. Thank you
to everyone who came to see us, meet us and take a look at our watches.
Jakub Sivek, http://blog.chronoshop.cz
There was no shortage of interesting encounters with watches as well as
people at the WATCHES AND JEWELS exhibition. So? The exhibition definitely
took the right step by presenting more luxurious brands.
Hodinky & šperky
We rate the exhibition very positively from our point of view.
The team at 24Time.cz
I definitely do not claim to be making an exhaustive report. I just wanted
to show you a couple of photos from the pleasantly spent nearly two
hours at the exhibition. If you are interested in watches (or jewellery),
go visit the fair/exhibition, I am sure you will find something interesting.
kibi, http://info.photowatches.eu
In the course of the more than two decades (this was the 22nd edition), the
WATCHES AND JEWELS international fair of clocks, watches and jewellery has
undergone many various changes. This year’s edition brought some downright
positive changes – one of them was the exhibition of exclusive watches by
prestigious brands, which were presented here by companies such as Hodinářství
Bechyně, Schediwy&Syn, Racio Export-Import Consulting, as well as independent
watchmaker Luděk Seryn. Thanks to him, we had the opportunity to also see
the Imperator watch - the most expensive watch at the exhibition, valued at
1,900,000 crowns. The “Prim in the course of time” exhibition introduced on
various models the history of the New Town watchmaking plant… These two
efforts were rated very positively by everyone that we talked to at the exhibition.
Klenotník hodinář
SLOVO ZÁVĚREM
FINAL WORD
Jsme přesvědčeni, že jediná odborná výstava HODINY A KLENOTY má v České
republice jednoznačně své místo. Společně s našimi partnery jsme připraveni
udělat maximum pro její úspěšný vývoj i v dalších letech.
We are convinced that as the only specialized exhibition, WATCHES AND JEWELS
definitely has its place in the Czech Republic. Together with our partners we are
prepared to do everything for it to grow successfully in future years.
O zajímavá setkání jak s hodinkami, tak s osobnostmi nebyla tedy na výstavě
Hodiny a Klenoty nouze. Tedy? Výstava expozicí vyšších značek rozhodně
udělala dobrý krok.
Hodinky & šperky
Veletrh z našeho pohledu hodnotíme velmi pozitivně.
Tým 24Time.cz
Rozhodně si nedělám nárok na vyčerpávající reportáž, jen jsem
vám chtěl ukázat pár fotografií z příjemně strávených necelých
dvou hodin na výstavě. Jestli vás hodinky (nebo šperky) zajímají,
jděte se na veletrh – výstavu podívat, určitě vás také něco zaujme.
kibi, http://info.photowatches.eu
HODINY A KLENOTY 2014
Termín:
2. – 4. 10. 2014
Ročník:
23. ročník mezinárodní specializované výstavy hodin,
hodinek, zlatých a stříbrných šperků
Místo konání:
Průmyslový palác, Výstaviště Praha – Holešovice
Manažerka výstavy:
Ing. Hana Lukešová
watches & jewels 2014
Date:
October 2 – 4, 2014
Year:23rd year of the international specialized exhibition
of clocks, watches and golden and silver jewellery
Edition Venue:
Industrial Palace, Prague Exhibition Grounds
Manager of fair:
Ing. Hana Lukešová
Download

Soutěž Šperk roku 2013 - CZECH OPEN