VÝROČNÍ ZPRÁVA
1. zemědělské a. s. Chorušice
akciové společnosti
za rok 2013
Valná hromada se koná 20. 6. 2014
od 13.00 hodin v sále pohostinství ve Velkém Újezdě. Prezence od 12.30 hodin.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zahájení
Volba orgánů valné hromady
Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. a o změně stanov společnosti
Volba členů představenstva a dozorčí rady
Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a plnění
ve smyslu ust. § 61 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb.
Výroční zpráva společnosti včetně řádné účetní závěrky za rok 2013
Zpráva dozorčí rady
Rozhodnutí o výroční zprávě, o řádné účetní závěrce a o návrhu na rozdělení
zisku za rok 2013
Schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2014
Závěr
ROSTLINNÁ VÝROBA
Rok se s rokem opět sešel a máme tu další vyhodnocení celoroční práce. Výnosy plodin
dopadly, dle mého mínění lépe než v roce předcházejícím. V řepce jsme měli dokonce
nejvyšší výnos v oblasti. Len se výnosově také zvedl a pšenice, ať jarní tak ozimá, se mohla
pochlubit také slušnými výnosy.
Založení porostů se nám povedlo v optimálních termínech i přes podzim, který byl srážkově
nadprůměrný. Pouze poslední pšenice po zrnových kukuřicích jsme nezaseli v ideálních
podmínkách. Řepky i pšenice byly do zimy připraveny ideálně a i díky relativně teplé zimě
nedošlo k žádnému vymrznutí.
Tentokrát si příroda s jarem dosti pospíšila a my jsme mohli do polí vyrazit už v březnu.
Veškeré plodiny jsme měli zaseté před velikonocemi. Tento rok bude asi sklizeň posunuta na
začátek července.
Vyrábíme oproti minulým létům více extrudovaného lnu a tak jsme zvýšili i pěstovanou
plochu. Zájem je o ostropestřcový olej i výlisky a tak jsme i letos zaseli tuto léčivku na 14 ha.
I přes počátek roku, který byl silně podprůměrný, se jaro otevřelo brzy a tak doufáme, že nám
příroda do žní nepřipraví nějaké překvapení a sklidíme slibně vypadající úrodu.
Plodina
Počet ha 2013
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Kukuřice na zrno
Kukuřice na sil.
Řepka ozimá
Travní porost-pastva
Jílková travní směs
Vojtěška
Hrách
Len olejný
Řepa krmná
Louka
GPS j.ječmen+hrách
Oves nahý
Ostropestřec marián.
Čirok
CELKEM
Počet ha 2014
700,6
59,6
60
20
240
70
241,6
5,6
7
61
24,7
85
0,5
5
0
5,5
0
5
1598,1
694,7
96
0
0
224,5
60
262
5,6
0
40
0
110
0,5
5
11
0
14
7
1530,3
Přemysl Rimkevič – agronom
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
Chov skotu
Mléko
Produkce celkem lt
Denní dojivost lt
Průměrná realizační
cena mléka (Kč/l)
2009
2010
2011
2012
2013
1 881 989
1 855 854
1 886 559
2 041 709
2 181 886
23,47
22,85
23,96
24,47
26,27
2009
2010
2011
2012
2013
6,00
7,35
8,18
7,47
8,33
Produkce mléka oproti loňsku vzrostla. Tato skutečnost vypovídá o dobré práci ošetřovatelů,
pracovníků plemenářské organizace, našeho veterinárního lékaře a krmiváře.
Stav zvířat
Skot celkem
- z toho krávy
k 1.1. 2013
630
224
k 31.12. 2013
641
235
Závěry kontroly užitkovosti dle měsíců
Závěry kontroly užitkovosti dle měsíců
Den.dod. I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
2011
4388 4612
4815 4943 5066 5073 4924 4924 5117
5175
5133
5121
2012
5693 5762
5522 5787 5876 5863 5634 5684 5236
5272
5307
5497
2013
5800 6349
6376 6286 6271 5889 5720 5977 5898
5696
5730
5772
2011
9164 9109
8995 8844 8872 8828 8893 8921 8962
9086
9353
9305
2012
9174 9115
9085 9111 9140 9110 9085 9133 10065 9492
9140
9417
2013
9496 9571
9570 9668 9697 9691 9850 9854 9926
10948 10388 10291
9022 9085
9104 9068 9095 9026 9004 8970 8974
9532
uzávěrky
Prvotelky
2013
9210
9146
- laktační uzávěrka dle sestavy za norm. laktaci 305 dní
Natalita
Chorušice 2011
Chorušice 2012
Chorušice 2013
Naroz. telat/100 krav
107,0
98,5
96,7
Odch.telat/100 krav
103,3
92,3
95,8
Průměrný stav dojnic 227,6 ks je prakticky stejný jako v loňském roce.
Průměrné uzávěrky za celý kontrolní rok ( X.12/IX.13) jsou 9 537 litrů.
Úhyn telat z naroz.
3,5
6,2
1,0
V loňském roce nám začal stoupat stav krav, takže jsme prodali 16 ks krav a 13 ks
vysokobřezích jalovic do nového chovu. Tato skutečnost svědčí o dobrém zdravotním stavu
stáda a reprodukci. Chov dojnic je na dobré cestě ke stále vyšší užitkovosti, chybí jim nová
stáj. Koncem roku jsme začali podnikat první kroky na přípravu výstavby nové stáje.
Doufáme, že vše dobře dopadne a že v roce 2014/2015 postavíme novou stáj na 300 dojených
krav.
Na národní výstavě v Brně jsme slavili úspěch, naše prvotelka č. 289011921 SANGRIA
vyhrála první místo ve své kategorii a stala se i rezervní šampionkou celé soutěže. Je to
obrovský úspěch všech, kteří se kolem skotu pohybují
Jaroslava Martečíková - zootechnička
MECHANIZACE
V roce 2013 jsme pořídili z důvodu poruchovosti starších strojů a z důvodu větší potřeby
manipulace s náklady nakladač Faresin 10.50 HS. Dále jsme pořídili fekál Pronart 16m3, secí
stroj Optima a krmný vůz Faresin Master do živočišné výroby. Traktor Zetor Fortera
s přívěsem Umega posílí dopravu při sklizňových pracích a během roku se traktor využívá
k dopravě vody k postřikovači. Nejdůležitějším strojem je ovšem postřikovač Tecnoma Laser
nejmodernější konstrukce, starý postřikovač, také Tecnoma, byl z roku 2001 a již
nevyhovoval náročným požadavkům na kvalitu postřiku. Vzhledem k dobrému personálnímu
obsazení dílny se pouštíme i do větších oprav techniky a strojů na přípravu půdy.
Jaromír Novotný – mechanizátor
VÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ
Na tomto nepřetržitém provozu jsme v roce 2013 vyrobili 1414 t extrudovaných krmiv, z toho
200 t pro vlastní spotřebu. Největší produkce byla Suprachoru R – směs řepkového šrotu a
lněného semínka a to 614 t. Druhým nejrozšířenějším výrobkem je Suprachor B- směs
řepkového a sojového šrotu , kterého jsme vyrobili 489 t. Od konce roku se zvedala výroba
Suprachoru L, což je lněné semínko s příměsí pšeničných otrub, začal ho odebírat zemědělský
podnik Sloveč, pro který jsme také extrudovali a nadále extrudujeme bob.
Od září jsme začali také vyrábět produkt VITAL PRO, což je extrudovaný řepkový šrot. Také
jsme vyrobili 300 t extrudátů pro několik podniků z jejich vlastních surovin.
Stále je zájem o extrudovaná krmiva pro koně, pro která si většinou zákazníci jezdí přímo
k nám.
Pokračuje lisování olejů za studena, převážně lisujeme lněný a ostropestřcový olej.
Ivana Havlíková – provoz extrudéru a lisovny olejů
Výčet vybraných tržeb a prodeje vlastních výrobků a služeb
Název
Tržby za prod.vl.výrobků a sl.
Tržby z prod. majet. a mater.
Produkce výrobků RV
Produkce výrobků ŽV
Produkce vlastních směsí
Příchovky a přírůstky
Úroky přijaté, provize
Aktivace
Ostatní provozní výnosy
Změna stavu ned. výroby
Tržby za zboží
2009
71363
3660
36041
11939
24999
12133
566
2862
11574
-2725
2879
2010
81375
3907
30939
11769
25808
13974
445
2692
12565
-774
3511
( v tis. Kč )
2011
84566
5324
30479
12090
25935
14164
543
2556
12499
1017
5579
2012
77399
5709
30836
12957
23554
10898
549
2421
12809
1614
9226
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Výsledek roku 2013 je zisk 4 019 370,84 Kč a bude rozdělen takto:
výplata dividend
výplata tantiém
dotace fondu rozvoje
dotace rezervního fondu
1 000 000,00
200 000,00
2 417 433,84
401 937,00
Kč
Kč
Kč
Kč
V Chorušicích dne 19.5. 2014
Jaromír Novotný
předseda představenstva
Miroslav Šlechta
ředitel - prokurista
2013
87959
4428
32091
14632
22523
5486
403
1733
10899
-1806
2709
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA - 1. zemědělská as Chorušice