KATALOG 2014 | PEVNÉ A POSUVNÉ
SIETE PROTI HMYZU
- technické informácie
- zameranie
- montáž
Okenní profil válcovaný OV 25x10
ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ
PROFIL OV 25x10
10
17
S͍OVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA S͍OVINY - šedá, èerná
RÁM: profil válcovaný hliníkový plech
BARVA RÁMU - bílá, hnìdá, imitace døeva (potisk), RAL 8003
ROHY: PVC
PROVEDENÍ ROHÙ - vnìjší
TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 6 mm
ZPÙSOB UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 10 mm v barvì bílá, hnìdá, RAL 8003
8
25 mm
Pøíèka 25x10
8
PØÍPLATKY
BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL.
ROHY PROVEDENÍ: vnitøní
ZPÙSOB UCHYCENÍ: "Z" držáky (vel. 10, 15, 17, 20) v barvì nerez
PØÍÈKA: 8 x 20 mm
ŠIKMINA: nutný okótovaný nákres
20 mm
ROZMÌR PRO VÝROBU
MEZNÍ ROZMÌRY SÍTÌ
ŠÍØKA
1300 mm
VÝŠKA
1700 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA
2,25 m2
PROFIL OV 25x10 - pøehled možností
BARVA
BÍLÁ
HNÌDÁ
IMITACE
PROVEDENÍ ROHÙ
RAL
VNÌJŠÍ
VNITØNÍ
ŠIKMÁ
S͍
“ŠIKMINA”
STANDARDNÍ ZPÙSOB UCHYCENÍ
OBRTLÍK
OTOÈNÝ
DRŽÁK
“Z”
DRŽÁK
PANT
UCHYCENÍ SÍTÌ POMOCÍ OBRTLÍKU
VNÌJŠÍ ROH
VNITØNÍ ROH
Standardní provedení sítì je
s VNÌJŠÍM rohem.
Tolerance výrobních rozmìrù sítí
je -3 mm.
STRANA 1
Okenní profil extrudovaný OE 24x24
ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ
PROFIL OE 24x24
24 mm
16
7
11
6
24 mm
S͍OVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA S͍OVINY - šedá, èerná
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - bílá, hnìdá
ROHY: PVC
PROVEDENÍ ROHÙ - vnìjší
TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 5 mm
ZPÙSOB UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 1 mm v barvì bílá, hnìdá
PØÍPLATKY
BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií - jen
oboustranný polep
ROHY PROVEDENÍ: vnitøní
ROZMÌR PRO VÝROBU
MEZNÍ ROZMÌRY SÍTÌ
ŠÍØKA
1800 mm
VÝŠKA
1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA
PROFIL OE 24x24 - pøehled možností
BARVA
BÍLÁ
HNÌDÁ
IMITACE
PROVEDENÍ ROHÙ
RAL
VNÌJŠÍ
VNITØNÍ
ŠIKMÁ
S͍
“ŠIKMINA”
STANDARDNÍ ZPÙSOB UCHYCENÍ
OBRTLÍK
OTOÈNÝ
DRŽÁK
“Z”
DRŽÁK
PANT
2
3,30 m
UCHYCENÍ SÍTÌ POMOCÍ OBRTLÍKU
VNÌJŠÍ ROH
VNITØNÍ ROH
Standardní provedení sítì je s VNÌJŠÍM rohem.
Tolerance výrobních rozmìrù sítí je - 3 mm.
U polepù renolitovou fólií mùže dojít k rozdílu
v odstínu, což není dùvodem k reklamaci.
STRANA 2
Okenní profil extrudovaný ISSO OE 19x8
ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ PROFIL ISSO OE 19x8
9
12
1
11
S͍OVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA S͍OVINY - šedá / èerná
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - bílá, hnìdá
ROHY: PVC
PROVEDENÍ ROHÙ - vnitøní
TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 4 mm
ZPÙSOB UCHYCENÍ: otoèné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvì bílá,
hnìdá
5
29 mm
PØÍPLATKY
BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií,
nástøik - tmavý oøech, zlatý dub
ROZMÌR PRO VÝROBU
PROFIL ISSO OE 19x8 - pøehled možností
MEZNÍ ROZMÌRY SÍTÌ
ŠÍØKA
1300 mm
VÝŠKA
1700 mm
BARVA
BÍLÁ
HNÌDÁ
IMITACE
PROVEDENÍ ROHÙ
RAL
VNÌJŠÍ
VNITØNÍ
ŠIKMÁ
S͍
“ŠIKMINA”
STANDARDNÍ ZPÙSOB UCHYCENÍ
OBRTLÍK
OTOÈNÝ
DRŽÁK
“Z”
DRŽÁK
PANT
2
2,30 m
MAXIMÁLNÍ PLOCHA
UCHYCENÍ SÍTÌ POMOCÍ OTOÈNÉHO DRŽÁKU
MONTÁŽ OTOÈNÉHO DRŽÁKU
ZAMÌØENÍ
B
B
A
TABULKA OTOÈNÝCH DRŽÁKÙ
A Skuteèná výška držáku
0
4
6
7
9 11 12 13 15 17 19 21 23
B Držák + profil ISSO OE 19x8 8 12 14 15 17 19 20 21 23 25 27 29 31
Plastové podložky pro otoèné držáky o výšce 2 a 4 mm
se mohou použít u atypických okenních profilù.
Do objednávky nutno uvést skuteènou výšku otoèného
držáku.
Tolerance výrobních rozmìrù sítí
je - 3 mm.
U polepù renolitovou fólií a oboustranném
lakování imitace døeva mùže dojít k rozdílu
v odstínu, což není dùvodem k reklamaci.
STRANA 3
Dveøní profil extrudovaný 40x19
ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEØNÍ SÍTÌ
PROFIL 40x19
Profil:
S͍OVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA S͍OVINY - šedá, èerná
PROFIL: extrudovaný hliníkový profil opatøený tìsnícím kartáèem
BARVA PROFILU - bílá, hnìdá
TÌSNÍCÍ GUMA: prùmìr 4 mm
ROHY: Hliník
PROVEDENÍ ROHÙ - vnitøní
DVEØNÍ PØÍÈKA: extrudovaná v barvì profilu (není-li uvedeno jinak, pøíèka je umístìna
od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveøí)
ZPÙSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvì bílá, hnìdá, 2 x samozatvárací, 1 x stredový
magnet vonkajší
19 mm
40 mm
Pøíèka:
15 mm
71 mm
PØÍPLATKY
BARVA PROFILU A RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL
nástøik - tmavý oøech, zlatý dub
vnútorný pásový
MAGNET:
ROZMÌR PRO VÝROBU
MEZNÍ ROZMÌRY SÍTÌ
ŠÍØKA
1000 mm
VÝŠKA
2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA
PROFIL DE 40x20 LUX - pøehled možností
BARVA
BÍLÁ
HNÌDÁ
IMITACE
PROVEDENÍ ROHÙ
RAL
VNÌJŠÍ
VNITØNÍ
ŠIKMÁ
S͍
“ŠIKMINA”
STANDARDNÍ ZPÙSOB UCHYCENÍ
OBRTLÍK
OTOÈNÝ
DRŽÁK
“Z”
DRŽÁK
PANT
2
2,50 m
UMÍSTÌNÍ DVEØNÍ PØÍÈKY
VNITØNÍ ROH
- POLOHU UMÍSTÌNÍ PØÍÈKY UVEÏTE V OBJEDNÁVCE
NÁSLEDOVNÌ:
VZDÁLENOST STØEDU PØÍÈKY OD SPODNÍHO OKRAJE
DVEØNÍ SÍTÌ.
NENÍ-LI UMÍSTÌNÍ PØÍÈKY UVEDENO, STANDARDNÌ SE
PØÍÈKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY S͍OVÝCH DVEØÍ.
DVEØNÍ S͍ BEZ PØÍÈKY NELZE VYROBIT .
- Pøi zamìøení je nutné poèítat 25 mm na místo pro panty
a 20 mm pro magnet. Tolerance výrobních rozmìrù sítí
je - 3 mm.
- DVEØNÍ PØÍÈKA SLOUŽÍ ZÁROVEÒ JAKO MADLO.
STRANA 4
DVEØNÍ S͍ POSUVNÁ RÁMOVÁ JEDNOKØÍDLÁ
ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA POSUVNÉ DVEØNÍ SÍTÌ
S͍OVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA S͍OVINY - šedá, èerná
PROFILY: extrudovaný hliníkový profil
BARVA PROFILU - bílá, tmavì hnìdá
PØÍPLATKY
BARVA PROFILU: lakování dle vzorníku RAL, imitácia tmavý orech, zlatý dub
Posuvné sítì proti hmyzu se používají pøedevším pro rozmìrovì vìtší typy balkónových nebo vstupních dveøí,
terasy, zimní zahrady a obecnì pro vìtší plochy. Ideální øešení nabízí pro dvoukøídlá francouzská okna.
BOKORYS:
1
2
2
2
1
MEZNÍ ROZMÌRY KRÍDLA
MIN. ŠÍØKA
500 mm
MAX. ŠÍØKA
1600 mm
MIN. VÝŠKA
500 mm
MAX. VÝŠKA
2500 mm
PÙDORYS:
TYPY PROFILÙ A SESTAV POSUVNÝCH DVEØNÍCH SÍTÍ
TYP MONTÁŽE
1 krídlo
13x60
2 krídlo
13x60
PSR 1
12x37 ECO
PSR 2
12x37 ECO
katalog str. 22
katalog str. 23
DO OSTÌNÍ
60x13
30x25
60x13
30x25
NA RÁM
60x13
30x10
STRANA 5
POSUVNÉ DVEØNÍ SÍTÌ V RÁMU - MONTÁŽ A ZAMÌØENÍ
ZAMÌØENÍ
ZAMERANIE
ŠÍRKA POSUVNEJ SIETE VRÁTANE RÁMU
A, A1, A2 = svetlá šírka dverí + 100 mm
V prípade zatepleného rámu je potrebné
zameranie priamo na stavbe. Výrobný rozmer je
najmenší rozmer A,A1,A2
VÝŠKA POSUVNEJ SIETE VRÁTNE RÁMU
B, B1, B2 = svetlá výška dverí + min. 80 mm
V prípade zatepleného rámu je potrebné
zameranie priamo na stavbe. Výrobný rozmer je
najmenší rozmer B,B1,B2
!!! Do objednávky uvádzajte vždy
rozmer siete vrátane rámu !!!
ZPÙSOB MONTÁŽE
NA RÁM DVEØÍ
DETAIL UCHYCENÍ
VODÍCÍ LIŠTY
Do rámu se vyvrtají otvory,
pøes které se pomocí
šroubù upevní posuvná
dveøní sí na rám dveøí.
ZPÙSOB MONTÁŽE
DO OSTÌNÍ
DETAIL UCHYCENÍ
VODÍCÍ LIŠTY
Do rámu a zdi se vyvrtají
otvory (vloží se hmoždinky),
pøes které se pomocí
šroubù upevní posuvná
dveøní sí do ostìní.
STRANA 6
Download

Katalog pevné a posuvné sítě KASKO.cdr