ELASTICKÝ
odolné
OTEVØENÝ
pøírodní
SAMOÈISTICÍ
lotosový efekt
Tytan EOS
strojnì nanášené omítky
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
Strojnì nanášené omítky TYTAN EOS
Strojnì nanášené omítky jsou urèené jako koneèná povrchová úprava zateplovacích systémù TYTAN EOS. Lze ji také použít na bìžné stavební
podklady jako jsou beton, cementovìvápenné omítky, sádrokartonové desky, sádrové podklady. Povrch omítek se po nástøiku na podklad již
dále neupravuje.
Strojnì nanášené omítky jsou souèástí certifikovaných zateplovacích systémù TYTAN EOS.
Výhody strojnì nanášených omítek
pružná a odolná proti mechanickému poškození
s fungicidní a algicidní ochranou
odolná vùèi atmosférickým vlivùm
E TA
vyšší vydatnost
široká škála barevných odstínù
Lepicí hmota
Izolant
Hmoždinky
Stìrková hmota
Skelná síovina (Perlinka)
Stìrková hmota
Základní barva
Omítka
Penetraèní nátìr
Fasádní barva
Ucelený systém zateplení TYTAN EOS
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
E148N
Typy strojnì nanášených omítek TYTAN EOS
Omítka E – strojnì nanášená
ELASTICKÝ
odolný
Tenkovrstvá omítka E pro strojní nanášení je navržena pro aplikaci nástøikem je vyrobena na bázi
akrylové disperze, minerálních plniv, mramorové drti a modifikujících pøísad, obsahuje fungicidní
a algicidní prostøedky. Pro zvýšení mechanické odolnosti obsahuje vlákna. Po úplném vytvrzení se
vyznaèuje velmi vysokou pružností, dobrou pøídržností k podkladu, velkou odolností vùèi mechanickému
poškození a atmosférickým vlivùm. Obsahuje hydrofobní slouèeniny, které zvyšují odolnost vùèi vodì.
Omítka je dostupná v roztírané struktuøe zrnitosti 1,5 mm v široké škále odstínù podle vzorníku TYTAN
EOS nebo poskytnutého vzorku.
aplikace pomocí nástøiku
vyšší vydatnost
pružná a odolná mechanickému poškození
široká škála barevných odstínù
s fungicidy a algicidy
k pøímému použití
EOS748N
EO348N
odolná vùèi atmosférickým vlivùm
Omítka EO - strojnì nanášená
ELASTICKÝ
odolný
OTEVØENÝ
Tenkovrstvá omítka EO pro strojní nanášení je navržena pro aplikaci nástøikem na bázi koloidního
oxidu køemièitého, minerálních plniv a modifikujících pøísad nabízí vynikající vlastnosti, vysokou pružnost,
dobrou paropropustnost a odolnost vùèi povìtrnostním vlivùm. Omítka obsahuje chemické látky, které
snižují rùst øas, plísní a hub na jejím povrchu. Pro zvýšení mechanické odolnosti obsahuje vlákna.
Po úplném vytvrzení se vyznaèuje velmi vysokou pružností, dobrou pøídržností k podkladu, velkou odolností
vùèi mechanickému poškození a atmosférickým vlivùm. Obsahuje hydrofobní slouèeniny, které zvyšují
odolnost vùèi vodì. Omítka je dostupná v roztírané struktuøe zrnitosti 1,5 mm v široké škále odstínù podle
vzorníku TYTAN EOS nebo poskytnutého vzorku.
aplikace pomocí nástøiku
odolná vùèi atmosférickým vlivùm
s vysokou propustností vodní páry
široká škála barevných odstínù
s vysokou vydatností
k pøímému použití
s fungicidy a algicidy
nízká alkalita: pH = 8,0 – 9,0
Omítka EOS - strojnì nanášená
pøírodní
ELASTICKÝ
odolný
OTEVØENÝ
Tenkovrstvá omítka EOS pro strojní nanášení je navržena pro aplikaci nástøikem, na bázi
silikonové pryskyøice, minerálních plniv a modifikujících pøísad nabízí vynikající vlastnosti, vysokou
pružnost, dobrou paropropustnost a odolnost vùèi povìtrnostním vlivùm. Speciální aditiva spoleènì se
silikonovou pryskyøicí umožòují proces, pøi kterém dochází k samoèistìní povrchu. Omítka obsahuje
chemické látky, které snižují rùst øas, plísní a hub na jejím povrchu. Obsahuje hydrofobní slouèeniny, které
zvyšují odolnost vùèi vodì. Omítka je dostupná v roztírané struktuøe zrnitosti 1,5 mm v široké škále odstínù
podle vzorníku TYTAN EOS nebo poskytnutého vzorku.
k pøímému použití
odolná vùèi atmosférickým vlivùm
na bázi silikonové pryskyøice
široká škála barevných odstínù
aplikace pomocí nástøiku
s vysokou propustností
s fungicidy a algicidy
pøírodní
SAMOÈISTICÍ
lotosový efekt
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
Návod k použití strojnì nanášené omítky
Pøed aplikací omítky podklad ošetøit pøíslušnou základní barvou, ne døíve než 48 hodin po aplikaci stìrkové vrstvy. Omítku je možno nanášet,
až po úplném vyschnutí základní barvy. Odstín základní barvy by mìl souhlasit s odstínem omítky.
Plnìní
støíkací pistoli
Strojnì nanášené omítky E, EO a
EOS nanášet støíkací pistolí
pøipojenou ke vzduchovému
kompresoru. Støíkací pistoli
naplnit cca. 3-4 kg omítky (max.
objem nádrže je cca. 5 kg
omítky).
Vzdálenost od stìny
lešení
Zvláštní pozornost vìnovat tloušce vrstvy omítky a peèlivému
nanášení v místech lešení. Lešení
je tøeba vzdálit od stìny, která má
být omítnuta pøibližnì 30 cm.
Použitelná
bez pøerušení
Pøestávky bìhem aplikace pøedem naplánovat, napø.: v rozích
nebo v záhybech. Jakékoliv oddìlené plochy celé fasády aplikovat omítkou ze stejné výrobní
šarže. V opaèném pøípadì mùže
vzniknout viditelný spoj.
Doba
zrání omítky
Doba zrání omítky je v prùmìru
12 až 24 hodin. Závisí na typu
podkladu, umístìní, teplotì a relativní vlhkosti.
Poznámka:
Nízká teplota a vysoká vlhkost
vzduchu prodlouží dobu zrání
omítky dokonce o nìkolik dní.
Pøi aplikaci omítky a pøi zrání by
teplota okolí, stejnì jako teplota
podkladu a výrobku mìla být od
+5°C do +25°C. Povrch omítky
chránit pøed pøímým sluneèním
záøením, vìtrem, deštìm.
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
TYTAN EOS strojnì nanášené omítky
Spoleènost Selena uvedla na trh strojnì nanášené omítky. Nezáleží, zda si vyberete omítku na bázi akrylátu, koloidního
køemíku, èi silikonu. Pro každý typ omítky máme pøipravenou specifickou recepturu omítky, která je vhodná pro strojní
nanášení a pøináší Vám tyto výhody:
Rychlejší nanesení koneèné povrchové úpravy.
Snazší napojování omítek v celek.
Jednoduchá aplikace i v tìžce pøístupných místech.
Nižší spotøeba omítky v porovnání se standardním zpùsobem nanášení.
Toto jsou hlavní oblasti, na kterých jsme Vám chtìli ukázat, že v pøípadì spojení odbornì zdatné realizaèní firmy a systému
TYTAN EOS spoleènosti Selena, lze získat zateplovací systém vysoké kvality využívající inovativní technologie.
rychlejší
Aplikace je o 70 % rychlejší.
snazší
Nástøik omítky je jednodušší, snadný a pøíjemný.
efektivnìjší
Až o 30 % vìtší vydatnost.
V závislosti na vašich potøebách jsou v sortimentu k výbìru omítky E akrylové, EO na bázi
koloidního køemíku, EOS silikonové. Vyberte si z palety 300 barev nebo si vyžádejte
individuální odstín.
A co je nejdùležitìjší, pøi aplikaci
strojních omítek Tytan EOS
nepotøebujete žádné speciální
vybavení, pouze støíkací pistoli
vzduchová hadice o prùmìru
2-3 mm
a bìžný vzduchový kompresor.
O firmì
Skupina Selena, to je mezinárodní holding
spoleèností, které se zabývají výrobou a distribucí
stavební chemie, urèené pro:
PROFESIONÁLY
pro rekonstrukce a dokonèovací práce obytných
budov, kanceláøských a prùmyslových objektù;
INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELE
pro drobné opravy a rekonstrukce v domácnostech,
bez nutnosti zamìstnání specializovaných
stavebních firem.
Naše nabídka zahrnuje:
zateplovací systémy
polyuretanové pìny
silikony
akrylové a speciální tmely
montážní lepidla
univerzální lepidla
lepidla na døevo
lepidla na podlahy
impregnace na døevo
impregnace a pøísady pro zdìní
prostøedky na støechy
fólie
stavební pásky
PØEVAHA DÍKY PRODUKTÙM
Selena je jedním z lídrù na trhu stavební chemie. Skupinu tvoøí
29 spoleèností, vèetnì 18 zahranièních subjektù. Skupina Selena
zahrnuje 11 výrobních závodù, umístìných v Nìmecku, Itálii, Èeské
republice, Polsku, Brazílii, Turecku, USA, Jižní Koreji a v Èínì.
Klíèovým prvkem strategie skupiny Selena je kvalita. Pojem: pøevaha
díky produktùm znamená, že v každé kategorii produktù se firma snaží
dosáhnout, aby její výrobky mìly nejvyšší kvalitu.
Udržování stálé kvality produktù, dokonce i v dobì, kdy je cena silným
determinantem konkurenèní pozice, je nejdùležitìjším faktorem, který
se pøièinil k úspìchu firmy. Díky tomu se produkty firmy Selena staly
synonymem nejen nejvyšší kvality, ale také technologické inovativnosti.
Inovativní produkty a ochota poskytovat klientùm znalosti, umožòuje
firmì získávat pøevahu na rùznorodém svìtovém trhu.
Dnes je Selena ètvrtým nejvìtším výrobcem montážních
polyuretanových pìn na svìtì. Prodej probíhá do více jak 50 zemí.
V Èeské republice má Selena více jak 30% podíl na trhu polyuretanové
pìny a tmelù v profi segmentu a je tak jednièkou mezi profesionály.
www.tytaneos.cz
www.tytan.cz
SELENA FM S.A.
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroclaw, Poland
Více informací o systémech Tytan EOS: www.tytaneos.cz
21639V01
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
Download

Tytan EOS strojnì nanášené omítky