STAVEBNÍ CHEMIE
Ceník platný od 1. 4. 2011
www.gutta.cz
Váš prodejce:
RED LABEL - SPRAY
Montážní pìna
OBSAH
750 ml
KÓD
3550750
BARVA BALENÍ
12 ks
žlutá
CENA bez DPH
119,00 Kè/ks
CENA s DPH
142,80 Kè/ks
Jednosložková polyuretanová pìna s aplikaèní trubièkou. Pro montáž
døevìných a PVC okenních rámù a dveøí, parapetù, akustických a
tepelných izolací, vyplòování spár mezi tepelnì izolaèními deskami
z materiálù EPS, XPS dále pøi vyplòování montážních prostorù mezi
panely a prostupù kabelù a trubek ve stìnách a stropech.
RED LABEL - PISTOL
Montážní pìna
OBSAH
750 ml
KÓD
3550752
NOVINKA
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
12 ks*
žlutá
127,00 Kè/ks
CENA s DPH
152,40 Kè/ks
Jednosložková polyuretanová pìna pro profesionální použití. Pro montáž
døevìných a PVC okenních rámù a dveøí, parapetù, akustických a
tepelných izolací, vyplòování spár mezi tepelnì izolaèními deskami
z materiálù EPS, XPS dále pøi vyplòování montážních prostorù mezi
panely a prostupù kabelù a trubek ve stìnách a stropech.
RED LABEL - ZIMNÍ PÌNA
Zimní montážní pìna
OBSAH
750 ml
KÓD
3550751
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
12 ks*
žlutá
128,00 Kè/ks
CENA s DPH
153,60 Kè/ks
Jednosložková zimní polyuretanová pìna s aplikaèní trubièkou. Pro
celoroèní montáže døevìných a PVC okenních rámù a dveøí, parapetù,
akustických a tepelných izolací, vyplòování spár mezi tepelnì izolaèními
deskami z materiálù EPS, XPS dále pøi vyplòování montážních prostorù
mezi panely a prostupù kabelù a trubek ve stìnách a stropech pøi
teplotách pod 0°C.
*) Prodej pouze na celá balení. Poèet kusù v balení se mùže zmìnit.
2
www.gutta.cz
GUTTAFOAM PISTOL
Profesionální montážní pìna
OBSAH
750 ml
KÓD
3541750
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
12 ks*
zelená
137,00 Kè/ks
CENA s DPH
162,00 Kè/ks
Jednosložková polyuretanová pìna pro profesionální použití pøi stavebních a montážních pracích. Aplikuje se pomocí montážní pistole, která
umožòuje pøesné a rychlé dávkování a technologické pøestávky pøi práci.
Má výborné zvukovì a tepelnì izolaèní vlastnosti. Díky výborné pøilnavosti k vìtšinì porézních a neporézních materiálù, vyjma polyethylenu, je
vhodným fixaèním prostøedkem. PU-pìna vykazuje standardní expanzní
výtìžnost, dobrou strukturu øezu a vynikající tvarovou stabilitu.
?
Špièková receptura
?
Vynikající struktura a rozmìrová stabilita
?
Rychlé vytvrzení s možností øezání již po 30 minutách
?
Zvýšená pøilnavost a lepivost ke zdivu, polystyrenu, plastùm,
betonu, kameni, døevu a tvrzenému PVC
TECHNICKÉ ÚDAJE - GUTTAFOAM PISTOL
Nelepivost:
Øezatelnost pásu 2 cm2:
Úplné vytvrzení:
Vydatnost ze 750 ml
8 minut
21 minut
12 hodin
31 až 34 litry
*) prodej pouze na celá balení
GUTTAFOAM - SPRAY
PU pìna s aplikaèní trubièkou
OBSAH
750 ml
500 ml
KÓD
3540750
3540500
BARVA BALENÍ
12 ks*
zelená
12 ks*
zelená
CENA bez DPH
129,00 Kè/ks
108,00 Kè/ks
CENA s DPH
154,80 Kè/ks
129,60 Kè/ks
Jednosložková polyuretanová pìna pro profesionální použití pøi stavebních a montážních pracích. Aplikuje se pomocí trubièky. Má výborné zvukovì a tepelnì izolaèní vlastnosti.
Díky výborné pøilnavosti k vìtšinì porézních a neporézních materiálù, vyjma polyethylenu, je vhodným fixaèním prostøedkem. PU-pìna vykazuje
standardní expanzní výtìžnost, dobrou strukturu øezu a vynikající tvarovou stabilitu.
Vynikající struktura
?
?
Rozmìrová stabilita
?
Rychlé vytvrzení - øezání již po 30 minutách.
?
Zvýšená pøilnavost a lepivost ke zdivu, polystyrenu, plastùm,
betonu, kameni, døevu a tvrzenému PVC.
?
Aplikace pomocí aplikaèní pistole
*) Prodej pouze na celá balení. Poèet kusù v balení se mùže zmìnit.
www.gutta.cz
3
GUTTAFOAM - ZIMNÍ PÌNY
PU pìny pro zimní období
PISTOLOVÁ
OBSAH
750 ml
KÓD
3542750
BARVA BALENÍ
12 ks*
zelená
CENA bez DPH
143,00 Kè/ks
CENA s DPH
171,60 Kè/ks
KÓD
3543750
BARVA BALENÍ
12 ks*
zelená
CENA bez DPH
135,00 Kè/ks
CENA s DPH
162,00 Kè/ks
SPRAY
OBSAH
750 ml
Jednosložková polyuretanová pìna pro profesionální použití pøi stavebních a montážních pracích. Aplikuje se pomocí trubièky. Má výborné zvukovì a tepelnì izolaèní vlastnosti.
Pro celoroèní montáže døevìných a PVC okenních rámù a dveøí, parapetù, akustických a tepelných izolací, vyplòování spár mezi tepelnì izolaèními deskami z materiálù EPS, XPS dále pøi vyplòování montážních prostorù mezi panely a prostupù kabelù a trubek ve stìnách a stropech pøi
teplotách pod 0°C.
GUTTAFOAM NÍZKOEXPANZNÍ
Profesionální nízkoexpanzní pìna
PISTOLOVÁ
OBSAH
750 ml
KÓD
3541755
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
12 ks*
šedá
190,00 Kè/ks
CENA s DPH
228,00 Kè/ks
KÓD
3541756
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
12 ks*
šedá
177,00 Kè/ks
CENA s DPH
212,400 Kè/ks
SPRAY
OBSAH
750 ml
Prvotøídní polyuretanová pìna pro speciální montáže, kde je vyžadována nízká
expanze a vysoká hustota vytvrzující se pìny napøíklad pøi montáži obložkových
zárubní, parapetù, schodišových stupnic, prahù, izolací a zateplování støešních
konstrukcí.
Je rovnìž vhodná i pro bìžné vyplòování spár pøi montáži okenních rámù a dveøních
zárubní nebo pro izolaci koupelnových van, vanièek sprchových koutù bojlerù,
chladírenských zaøízení, utìsòování prostupù instalací vody, topení, plynu a
elektøiny a pod.
GUTTAFOAM MEGA 860
Pro snadné a èisté zdìní
OBSAH
860 ml
KÓD
3550860
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
12 ks*
žlutá
197,00 Kè/ks
CENA s DPH
236,40 Kè/ks
Je speciálnì vyvinutá polyuretanová pìna, která se používá pøi montážích
døevìných a PVC okenních rámù a dveøí, parapetù, akustických a tepelných izolací,
vyplòování spár mezi tepelnì izolaèními deskami z materiálù EPS, XPS dále pøi
vyplòování montážních prostorù mezi panely a prostupù kabelù a trubek ve stìnách
a stropech.
Naopak se nedoporuèuje její použití pro montáž obložkových zárubní.
*) Prodej pouze na celá balení. Poèet kusù v balení se mùže zmìnit.
4
www.gutta.cz
LEPIDLO NA CIHLY
Jednoduché zdìní
v jakémkoli roèním období
OBSAH
750 ml
KÓD
3552750
NOVINKA
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
12 ks*
šedá
289,00 Kè/ks
CENA s DPH
346,80 Kè/ks
Speciální lepicí, výplòová a tìsnící hmota vznikající napìnìním a vytvrzením
kapalné reakèní smìsi spolu s vzdušnou vlhkostí. Mezi hlavní aplikace lepidla na
cihly patøí montáž a izolace cihlových stìn s vysokým požadavkem na tepelnou
izolaci a rychlost provedení.
Výhodou je výraznì nižší nároènost montáže, èisté staveništì, jednoduchá
logistika, rychlé a jednoduché zdìní zaruèují spokojenost na stavbì v jakémkoli
roèním období.
Výhody
?
Rychlá, èístá a jednoduchá práce.
?
Velmi pevné slepení již po 20 minutách
?
Kratší doba výstavby oproti „klasickému“ zdìní - úspora pracovní doby až 50 %
?
Minimální náklady na vybavení pracovními pomùckami
GUTTAFOAM
LEPIDLO NA POLYSTYREN
Na lepení fasádního polystyrenu
OBSAH
750 ml
KÓD
3551750
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
12 ks*
zelená
147,00 Kè/ks
CENA s DPH
176,40 Kè/ks
Pro rychlé a efektivní lepení pìnového polystyrénu na suché i vlhké podklady. Má
výraznì lepší tepelnì izolaèní vlastnosti oproti klasickým cementovým lepidlùm a
zvyšuje tak izolaèní schopnost celé konstrukce.
Je ideálním øešením pro zateplení zdìných domù i døevostaveb.
Z jedné dózy zateplíte až 14m2.
Výhody
?
snadné a okamžité použití
?
rychlá a èistá aplikace
?
broušení kotvení a stìrkování je možné již po 2hod.
?
nevytváøí tepelné mostyšetøí náklady na dopravu
?
lepení dodateènì nezamokøuje stavbu
?
stejný materiál pro vyplnìní spár
GUTTAFOAM ÈISTIÈ
Pro snadné a èisté zdìní
OBSAH
500 ml
KÓD
3549500
BARVA BALENÍ
12 ks
èirá
CENA bez DPH
119,00 Kè/ks
CENA s DPH
142,80 Kè/ks
Prostøedek pro snadné oèistìní pracovních pomùcek potøísnìných nevytvrzenou
polyuretanovou pìnou. Používá se pro èištìní ventilù a aplikaèních èástí
aplikaèních pistolí na polyuretanovou pìnu.
Dóza je vybavena rozprašovaèem a lze ji rovnìž našroubovat na aplikaèní pistoli.
*) Prodej pouze na celá balení. Poèet kusù v balení se mùže zmìnit.
www.gutta.cz
5
2K RYCHLÁ MONTÁŽNÍ PÌNA
Pro snadné a èisté zdìní
OBSAH
200 ml
KÓD
3540400
BARVA BALENÍ
1 ks*
zelená
NOVINKA
CENA bez DPH
210,00 Kè/ks
CENA s DPH
252,00 Kè/ks
2K RYCHLÁ MONTÁŽNÍ PÌNA
?
Extrémní pevnost a hustota
?
Rychlé vytvrzení – øezatelnost za cca. 15 min.
?
Zárubnì, výlohy, elektroinstalace, støešní konstrukce
?
Stupeò hoølavosti B2
?
Odolná vùèi vlhkosti a plísním
Použití: 2K rychlá montážní pìna je dvousložková polyuretanová pìna urèená pro
profesionální, okamžité a velmi pevné a rychlé upevòování rámù obložkových
zárubní a oken a k vyplòování a utìsòování spár v interiérech, montážních prostorù
mezi panely, zdìnými pøíèkami, stropem a podlahou, prùchodù elektrického vedení
s požadavkem požární odolnosti (stupeò hoølavosti B2).
Funguje jako výborná tepelná a zvuková izolace. Vytvrzení není závislé na vzdušné
vlhkosti a na vlhèení podkladu. 2K rychlá montážní pìna se nedeformuje, má
vynikající strukturu, odolává zvýšeným teplotám, vlhkosti a vlivùm chemických
látek, je charakteristická vysokou tvarovou stabilitou.
Vytvrzenou pìnu lze øezat, brousit, omítnout a barvit. 2K rychlá montážní pìna má
zvýšenou pøilavost k vìtšinì bìžnì používaných stavebních hmot mimo
polyethylenu, polypropylenu, silikonu a teflonu.
Pracovní postup: Povrch musí být èistý, bez mastnot, prachu a volných èástic. Pøed
aplikací pøivést dózu do pokojové teploty. Neaktivujte pìnu jestliže teplota nádoby
pøesahuje +25° C. Pøed použitím otoèit aretaèním šroubem ve smìru šipky
(alespoò 5x dokola). Poté dózu dùkladnì protøepte minimálnì 20krát smìrem
nahoru a dolù. Odstraòte víèko a našroubujte aplikaèní trubièku. Bìhem nanášení
držte dózu kolmo k zemi. Zaplòujte spáru od spodu asi ze 70%. Po vytvrzení lze
pøebyteènou pìnu odstranit pouze mechanicky.
Upozornìní: Dózu nutno zcela vyprázdnit do 10 minut od okamžiku aktivace.
Zbytek nevypotøebované pìny v dóze je vhodné ochladit (napø. ponoøením do
studené vody). Jestliže teplota dózy pøesáhne +50oC po aktivaci, hrozí nebezpeèí
výbuchu.
APLIKAÈNÍ PISTOLE
NOVINKA
Pro snadnou aplikaci PU pìn
BARVA
KÓD
MATERIÁL
zelená
èarná
3549100
3549101
ocel
teflon
BALENÍ CENA bez DPH
1 ks
450,00 Kè/ks
1 ks
600,00 Kè/ks
CENA s DPH
540,00 Kè/ks
720,00 Kè/ks
Mechanická aplikaèní pistole pro práci s PU pìnou. Vhodná pro mnohonásobné
používání.
Teflonová pistole obsahuje dvì aplikaèní trubièky s kryty. Jedná se o vysoce kvalitní
celoteflonou pistoli s revoluèním aretaèním šroubem.
Technologie zaruèuje až o 30% vyšší výdej pìny oproti bìžným pistolím! Tím
výraznì šetøí Vaše náklady a usnadòuje práci
6
www.gutta.cz
TEKUTÁ KOTVA
NOVINKA
Rychlé a bezpeèné kotvení
TYP
polyester
vinylester
KÓD
3575300
3576300
BARVA OBSAH
šedá
šedá
CENA bez DPH
CENA s DPH
250,00 Kè/ks
275,00 Kè/ks
300,00 Kè/ks
330,00 Kè/ks
300 ml
300 ml
Univerzální vysoce kvalitní kotvící
prostøedek na bázi dvousložkové
(polyesterové/vinylesterové) pryskyøice
bez obsahu styrenu. Je urèený k velice
rychlému a bezpeènému upevòování
závitových a výztužných tyèí M8 až M24,
èepù a profilù do betonu a dutého zdiva a
ke kotvení závitových upevòovacích
koncovek pomocí sítových dutinek.
Zvl᚝ vhodná pro upevnìní do betonu,
tvárnic, dutých cihel, kamene, sádrokartonu, pórobetonu, cihel.
Používá se ke kotvení patek zábradlí, madel, osvìtlení, regálù, pøístøeškù
a støíšek, závìsných WC, umyvadel, okenic, radiátorù, garážových vrat,
kovových žebøíkù, kotvení lešení, dekorací a všude tam, kde není
žádoucí pnutí v podkladovém materiálu, a kde je zapotøebí minimální
vzdálenost kotev od okrajù nebo od sebe.
TECHNICKÉ ÚDAJE - polyester
Báze:
Konzistence:
Systém vytvrzování:
Specifická hmotnosti:
Modul dynamické elasticity:
Maximální pevnost v ohybu:
Maximální pevnost v tlaku:
Maximální pevnost v tahu:
Pracovní teplota:
Doba vytvrzování :
dvou-komponentní
polyesterová pryskyøice bez styrenu
stabilní pasta
chemická reakce mezi pryskyøicí
a tvrdidlem
1,6
g/cm3
2927,67 N/mm2
24,08
N/mm2
(ASTM790)
53,55
N/mm2
(ASTM695)
12,48
N/mm2
(ASTM638)
- 5°C až 40°C
viz. tabulka
TECHNICKÉ ÚDAJE - vinylester
Báze:
Konzistence:
Systém vytvrzování:
Specifická hmotnosti:
Modul dynamické elasticity:
Maximální pevnost v ohybu:
Maximální pevnost v tlaku:
Maximální pevnost v tahu:
Pracovní teplota:
Doba vytvrzování :
dvou-komponentní
vinylesterová pryskyøice bez styrenu
stabilní pasta
chemická reakce mezi pryskyøicí
a tvrdidlem
1,6
g/cm3
3852
N/mm2
29,47
N/mm2
(ASTM790)
86,3
N/mm2
(ASTM695)
13,84
N/mm2
(ASTM638)
- 5°C až 40°C
viz. tabulka
Doba vytvrzování v suchých podkladech bìžných podmínkách (20°C, 65%r.v. )
Teplota podkladu a okolí (°C)
-5
5
15
25
VINYLESTER - Doba manipulace (min)
50
20
7
6
VINYLESTER - Doba vytvrzení (min)
90
30
20
20
POLYESTER - Doba manipulace (min)
50
21
13
8
POLYESTER - Doba vytvrzení (min)
90
30
20
20
www.gutta.cz
35
3
20
3
20
7
MONTÁŽNÍ NÁVOD
Vyvrtejte otvor dle pøedepsaných rozmìrù pro použitou
závitovou tyè (viz tabulka). Vyvrtaný otvor vyèistìte
kartáèkem a profouknìte pumpou. Odšroubujte uzávìr a
našroubujte smìšovaè. Vložte kartuši do aplikaèní pistole.
Rovnomìrnì vytlaèujte materiál z kartuše (prvních 10 cm
materiálu nepoužívejte). Otvor vyplòujte ode dna až do 1/3
až 1/2. Do takto vyplnìného otvoru zašroubujte závitovou
tyè, svorník nebo prut.
Duté materiály
Vyvrtejte otvor dle pøedepsaných rozmìrù pro
použitou závitovou tyè (viz tabulka). Vyvrtaný
otvor vyèistìte kartáèkem a profouknìte
pumpou. Do otvorù vložte sítko. Odšroubujte
uzávìr a našroubujte smìšovaè. Vložte kartuši
do aplikaèní pistole. Rovnomìrnì vytlaèujte
materiál z kartuše (prvních 10 cm materiálu
nepoužívejte).
Otvor zcela vyplòte kotvící maltou. Do takto
vyplnìného otvoru zašroubujte závitovou tyè, svorník nebo
prut.
Zatížení kotveného pøedmìtu je možné až po úplném
vytvrzení chemické kotvy.
Používejte vhodné ochranné pomùcky. Otvor musí být èistý,
suchý, bez mastnot, a volných prachových èástic.
Chemickou kotvu lze použít po celou dobu doporuèené
spotøeby. Staèí vymìnit míchací trysku a dokonale uzavírat
kartuši.Skladujte v chladu v originálních, dobøe uzavøených nádobách pøi
teplotì od +5°C do +25°C.
Rozmìry závrtných šroubù a doporuèených zatížení
Prùmìr šroubu/kotvy d
(mm)
Prùmìr otvoru v betonu
d o(mm)
8
Prùmìr otvoru v instalaci
d f(mm)
Standardní kotevní délka v
betonu bo (mm)
Doporuèený kroutící moment
Tinst (Nm)
M8
10
9
80
11
M10
12
11
90
22
M12
14
13
110
38
M16
18
17
125
95
M20
24
22
170
170
M24
28
26
210
260
M30
35
33
280
480
www.gutta.cz
DOPLÒKY K CHEMICKÝM KOTVÁM
PLASTOVÉ SÍTKO
Sítko vhodné pro kotvení do porezních materiálù.
NOVINKA
TYP
M5/M8
M10
M10
M12/M16
KÓD
3575408
3575410
3575412
3575414
ROZMÌR
BALENÍ
10 ks *
10 ks *
10 ks *
10 ks *
CENA bez DPH
40,00 Kè/bal.
50,00 Kè/bal.
80,00 Kè/bal.
80,00 Kè/bal.
CENA s DPH
48,00 Kè/ks
60,00 Kè/ks
96,00 Kè/ks
96,00 Kè/ks
PUMPIÈKA
Používá se pro vyfoukání vrtné drtì.
NOVINKA
KÓD
TYP
Pumpièka 3575502
ROZMÌR
BALENÍ
1 ks
CENA bez DPH
330,00 Kè/ks
CENA s DPH
396,00 Kè/ks
DRÁTÌNÁ STÌRKA
Používá se pro dokonalé vyèištìní otvoru pøed aplikací
chemické kotvy.
NOVINKA
TYP
M8 - M10
KÓD
3575504
ROZMÌR
BALENÍ
1 ks
CENA bez DPH
130,00 Kè/ks
CENA s DPH
156,00 Kè/ks
NÁHRADNÍ MIXÉR
Doplnìk k chemickým kotvám.
NOVINKA
TYP
KÓD
3577300
ROZMÌR
BALENÍ
1 ks
www.gutta.cz
CENA bez DPH
11,00 Kè/ks
CENA s DPH
13,20 Kè/ks
9
AKRYLOVÝ TMEL
Tìsnící vodou øeditelný tmel
OBSAH
KÓD
315 ml
3530100
BARVA BALENÍ
CENA bez DPH
CENA s DPH
25 ks*
44,00 Kè/ks
52,80 Kè/ks
bílá
Vysoce kvalitní víceúèelový plasticko-elastický tmel na
akrylátové bázi, s tepelnými a zvukovými izolaèními vlastnostmi.
Je vhodný ke spárování, tmelení a opravám prasklin ve zdivu a v
okolí okenních a dveøních rámù. Velmi dobøe pøilne k vìtšinì
porézních stavebních materiálù. Je vhodný pøedevším ke
spárování sádrokartonových konstrukcí. Po vytvrzení je
pøetiratelný. Je odolný vùèi UV záøení.
STAVEBNÍ SILIKON
Neutrální jednosložkový silikon
OBSAH
KÓD
315 ml
3530110
BARVA BALENÍ
CENA bez DPH
CENA s DPH
25 ks*
116,00 Kè/ks
139,20 Kè/ks
èirá
Jednosložkový, stavební silikonový tmel s nízkým modulem
vhodný k utìsòování spár vìtšiny porézních i neporézních
materiálù jako jsou kámen, zdivo, cihly, hliník, nemìkèené PVC,
polyakrylát, polykarbonát, døevo, sklo a glazované povrchy.
Stavební silikon je zejména vhodný na zasklívání, utìsòování
opláštìní budov a spár s vysokým pohybem.
SANITÁRNÍ SILIKON
Jednosložkový acetátový silikon
OBSAH
KÓD
315 ml
3530115
BARVA BALENÍ
CENA bez DPH
CENA s DPH
25 ks*
101,00 Kè/ks
121,20 Kè/ks
bílá
Jednosložkový elastický silikonový tmel acetátového typu
s úèinným protiplísòovým pøídavkem. Je vhodný k lepení, tmelení
a spárování neporézních materiálù, pøedevším na sanitární,
kuchyòské a jiné tìsnící aplikace kde je kladen požadavek na
odolnost proti plísním, tedy speciálnì pro tmelení obkladù a spár
sprchových koutù, van, umyvadel, pisoárù, chladících pultù,
bazénù, vlhkých provozù a zdravotnických zaøízení. Je UV
odolný.
*) Prodej pouze na celá balení. Poèet kusù v balení se mùže zmìnit.
10
www.gutta.cz
UNIVERZÁLNÍ SILIKON
Silikon pro všestranné použití
OBSAH
KÓD
315 ml
3530120
BARVA BALENÍ
CENA bez DPH
CENA s DPH
25 ks*
89,00 Kè/ks
106,80 Kè/ks
èirá
Jednosložkový silikonový tmel vhodný k lepení, tmelení a
spárování ve vnitøním i venkovním prostøedí, má vynikající
pøilnavost k vìtšinì neporézních materiálù a je tak vhodný
zejména pro sklenáøské práce, zasklívání, utìsòování spár mezi
zdí a rámy oken a dveøí, výroba oken a dveøí, spárování dlaždic a
obkladù, utìsòování prùduchù. Není vhodný pro na porézní
materiály. Je UV odolný.
STØEŠNÍ BITUMENOVÝ TMEL
Pro lepení støešních prvkù
OBSAH
KÓD
315 ml
3530130
BARVA BALENÍ
èerná
CENA bez DPH
CENA s DPH
96,00 Kè/ks
115,20 Kè/ks
25 ks
Je plastický tmel na bázi asfaltu urèený pro lepení a tìsnìní s
pøilnavostí i na vlhké podklady. Využívá se pøedevším k lepení a
tìsnìní spojù na støechách, støešních asfaltových šindelù a krytin
a okapù.
Dále má široké použití ve stavebnictví pro tmelení odpadních
kanálù a jímek. Odolný proti povìtrnostním vlivùm a UV záøení.
PROFI LEPIDLO NA
PAROZÁBRANY
Pro pevné spojení parozábran
OBSAH
315 ml
KÓD
BARVA
3530115 namodralá
BALENÍ CENA bez DPH
25 ks
159,00 Kè/ks
CENA s DPH
190,80 Kè/ks
Speciálnì vyvinuté lepidlo pro lepení obtížnì spojitelných
materiálù jako je polyetylen a polypropylen. Jeho uplatnìní je
pøedevším pro lepení parotìsných zábran podstøešních systémù
- fólií z PE, PP, PVC, DPC, hliníkových fólií a prachotìsných
zábran dveøí v automobilovém prùmyslu.
Lepidlo neobsahuje rozpouštìdla a vytváøí velmi pevný spoj.
*) Prodej pouze na celá balení. Poèet kusù v balení se mùže zmìnit.
www.gutta.cz
11
STAVAØSKÝ BUTYLOVÝ TMEL
Tìsnící a vyplòovací tmel
OBSAH
KÓD
315 ml
3530145
BARVA BALENÍ
šedá
CENA bez DPH
CENA s DPH
68,00 Kè/ks
81,60 Kè/ks
25 ks
Jednosložkový trvale plastický tìsnící tmel, který vytvoøí za cca
24 hod. nelepivý povrch, který lze pøetírat syntetickými nátìry,
vodou øeditelné nátìry doporuèujeme odzkoušet.
Stavaøský butylový je tmel na bázi polyizobutylenu, s vysokou
pøilnavostí k celé øadì stavebních materiálù, jako plasty, kovy,
pryže, døevo, beton, omítka, zdivo a pod. Odolává povìtrnostním
vlivùm, krátkodobému pùsobení kyselin, zásad, solným
roztokùm, olejùm. Stejné vlastnosti a použití jako tzv
“medvìdí...”.
BUTYLKAUÈUKOVÝ TMEL
Pro vzduchotìsné spojení
nopových fólií
OBSAH
KÓD
310 ml
1770237
BARVA BALENÍ
èerná
CENA bez DPH
CENA s DPH
125,00 Kè/ks
150,00 Kè/ks
12 ks
Jednosložkový trvale plastický tìsnící tmel, který vytvoøí za cca
24 hod. nelepivý povrch, který lze pøetírat syntetickými nátìry,
vodou øeditelné nátìry doporuèujeme odzkoušet.
Stavaøský butylový je tmel na bázi polyizobutylenu, s vysokou
pøilnavostí k celé øadì stavebních materiálù, jako plasty, kovy,
pryže, døevo, beton, omítka, zdivo a pod. Odolává povìtrnostním
vlivùm, krátkodobému pùsobení kyselin, zásad, solným
roztokùm, olejùm.
VYTLAÈOVACÍ PISTOLE
Pro snadnou aplikaci tmelù
a lepidel
TYP
KÓD
rámová 3530200
vanièková 3530203
MATERIÁL
ocel
plast
BALENÍ CENA bez DPH
1 ks
50,00 Kè/ks
1 ks
75,00 Kè/ks
Vytlaèovací pistole
12
www.gutta.cz
CENA s DPH
60,00 Kè/ks
90,00 Kè/ks
SILIKON NA PLASTY
Silikon na polykarbonát, PVC
a akrylové povrchy
OBSAH
KÓD
310 ml
3410251
BARVA BALENÍ
èirá
NOVINKA
CENA bez DPH
CENA s DPH
135,00 Kè/ks
162,00 Kè/ks
1 ks
Silikon na polykarbonát, PVC a akrylové povrchy je kvalitní
jednosložkový, nízkomodulový neutrální silikonový tmel,
vytvrzující vzdušnou vlhkostí - alkoxy.
Silikon vytváøí pružný a trvanlivý, spoj s nízkým smrštìním ideální
na tmelení polykarbonátových desek, PES desek, PVC støešních
krytin, akrylových van, sprchových koutù, umyvadel, instalatérských armatur a všude tam, kde se vyžaduje odolnost proti vlhku
a vodì. Pøilne k celé øadì materiálù, jako jsou plasty, akrylové
povrchy, sklo, ocel, mìï, hliník smaltové povrchy, keramické
dlaždice, laminát a další…
?
Jednoduchá aplikace
?
Vynikající pøilnavost k vìtšinì povrchù
?
Odolný èistícím prostøedkùm, saponátùm a mnoha chemikáliím
?
Nezpùsobuje popraskání a vyblednutí akrylových povrchù
?
Vysoká odolnost proti UV záøení a mìnícím se klimatickým
podmínkám
www.gutta.cz
13
REFLEXTHERM
Termoizolaèní interiérová stìrka
OBSAH
KÓD
3l
10 l
20 l
3572103
3572110
3572120
BARVA BALENÍ
bílá
bílá
bílá
1 ks
1 ks
1 ks
CENA bez DPH
CENA s DPH
790,00 Kè/ks
2 580,00 Kè/ks
5 160,00 Kè/ks
948,00 Kè/ks
3 096,00 Kè/ks
6 192,00 Kè/ks
REFLEXTHERM je urèený pro zateplení budov ze strany interiéru. Jako
hlavní øešení zateplení anebo jako náprava špatnì øešeného externího
zateplení stavby. Omezení úniku tepla u rodinných domù, bytù,
panelových staveb, chat, garáží, prùmyslových objektù, historických
objektù, podkrovních místností, objektù se špatnì izolovanými støešními
konstrukcemi. Zamezení promrzání stìn a tvorby plísní u špatnì
odvìtrávaných prostorù a na místech se sníženou cirkulací vzduchu.
Zateplení REFLEXTHERMEM je vhodné hlavnì pro budovy, kde není
možné externí zateplení z ekonomických nebo praktických dùvodù.
VÝHODY
ü
úèinný už pøi vrstvì 0,5 - 1,0 mm
ü
možnost aplikace svépomocí
ü
zachovává prodyšnost stìn
ü
zabraòuje tvorbì plísní
ü
úspora nákladù na vytápìní
min. 27 %
70%
odraz sálavého tepla až 70%
alternativa k drahému zateplení efekt teplé stìny
zvenku
TECHNICKÉ ÚDAJE
barva
vùnì
struktura
souèinitel tepelné vodivosti
tepelný odpor /vrstva 1 mm/
pøídržnost k podkladu
faktor difúzního odporu
min. aplikovaná tlouška
øeditelnost
14
bílá až bílo/šedá, po vyzrání matná
bez výrazného zápachu
jemnì zrnitá
ë max. 0,12 W/(m.K)
R min 0,043 m2,K/W
min. 0,25 Mp
max 90
0,5 - 1,0 mm
vodou
www.gutta.cz
HYDROSTOP
Jednokomponentní
hydroizolaèní hmota
OBSAH
KÓD
3 kg
10 kg
30 kg
3573103
3573110
3573130
BARVA BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
èerná
èerná
èerná
CENA bez DPH
CENA s DPH
197,00 Kè/ks
585,00 Kè/ks
1 696,00 Kè/ks
236,40 Kè/ks
702,00 Kè/ks
2 035,20 Kè/ks
ELASTICKÝ TÌSNICÍ PÁS
Používá se k utìsnìní kritických míst.
ROZMÌR
KÓD
BARVA BALENÍ
120 mm x 10 m 3574120
èerná
1 ks
CENA bez DPH
CENA s DPH
350,00 Kè/ks
420,00 Kè/ks
HYDROSTOP je ekologicky bezpeèná hydroizolace bez vedlejších vlivù.
Obsahuje najemno mleté, vodou rozøedìné asfalty, které jsou obohacené o plastifikátory, elastomery i umìlá vlákna. Po aplikaci vznikne
rovnomìrná vrstva, jenž je bezešvá a vykazuje vysokou pøídržnost
k podkladu. Lepenka Hydrostop má cca. 6x vìtší odolnost proti protlaèení
èi proražení než klasické lepenky. Lepenku je možné natahovat s
úspìchem i na stropy. Napøíklad hydroizolace septikù nebo vnitøních
vodních zásobníkù atd. Výsledný povrch není mastný, takže se netvoøí
v izolovaných zásobnících vody mastná kola, což ocení pøedevším
majitelé zahradních jezírek, zahrádkáøi, pøípadnì zemìdìlci, kteøí
využívají tøeba dešovou vodu k napájení chovných zvíøat, zalévání
zahrad atd.
VÝHODY
ü
øeditelná vodou, mrazuvzdorná
ü
obsahuje syntetická vlákna
tvoøící nosnou vložku
ü
nahrazuje bìžné asfaltové pásy
ü
odolná proti stárnutí
ü
vhodná do interiéru i exteriéru
TECHNICKÉ ÚDAJE
pevnost v tahu ótp a tažnost åp
2,7 MPa
vodotìsnost V30 (vrstva 1,8 mm)
0,00 l/m2
propustnost pro vodní páru V
5 g/m2den
- 40%
24 hod.
zmìna tloušky vrstvy po vyschnutí
doba schnutí pøi nanesení 3 mm
www.gutta.cz
15
MEGAFIX VP3157
Extrémnì pevné lepidlo
OBSAH
KÓD
250 ml
3573157
BARVA BALENÍ
bílá
4 ks*
CENA bez DPH
CENA s DPH
178,00 Kè/ks
213,60 Kè/ks
Rychle tvrdnoucí, elastické jednosložkové lepidlo na bázi na MShybrid-polymeru s vysokou poèáteèní pøilnavostí, která umožòuje lepení bez fixace spojù. Vytvrzuje pùsobením vzdušné
vlhkosti. Polymerace neutrální, bez zápachu, bez rozpouštìdel,
silikonu a izokyanátù. Pøedevším ve stavebnictví a prùmyslu pro
spoje z oceli, betonu, kamene, cihel, plastu, døeva, hliníku,
laminátu, korku, keramiky atd...
Vykazuje nejvyšší pevnost v tahu - 160 tun/m2. Vhodný pro vnitøní
i venkovní lepení. MEGAFIX VP3157 je vhodný pro jakékoliv
lepení, kde se vyžaduje vysoké poèáteèní pevnost, kde hrozí
zneèištìní spoje silikonem nebo je potøeba spoj pøetírat. Aplikace
bez použití pistole.
ZPRACOVÁNÍ: Spoj musí být
èistý, suchý bez prachu,
mastnot a oleje. Struktura by
mìla být pevná bez poškození.
Drží na rùzných podkladech
bez potøeby penetrace. Pøi
lepení kovu na kov je možná na
místì spoje mírná vlhkost.
MEGAFIX mùže být použit pøi
vypalování práškových barev –
pouze po krátkou dobu a do
teploty 200 °C. Pro všechny
aplikace doporuèujeme
pøedbìžné zkoušky testù pro
lepení.
Tvrdost dle Shore A (DIN 53505)
45 ± 3 (po 3 týdnech od aplikace pøi 23°C
a 50% vlhkosti vzduchu)
Pevnost v tahu (DIN 53504 S2)
asi 1,6 N/mm2 (po 7 dnech od aplikace
pøi 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Dilataèní schopnost
< 20%
Vytvoøení povrchové slupky
5 - 10 minut (pøi 23°C a 50% vlhkosti
vzduchu)
Hustota
1,50 (± 0,02) g/cm3
(pøi 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Tepelná odolnost
-40°C až +90°C
Aplikaèní teplota
+5°C až +40°C
*) prodej pouze na celá balení
www.gutta.cz
16
SO DISPERZE
Pøísada do stavebních smìsí,
penetraèní nátìr
OBSAH
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
KÓD
3570101
3570103
3570105
3570110
BARVA BALENÍ
1 ks
bílá
1 ks
bílá
1 ks
bílá
1 ks
bílá
CENA bez DPH
54,00 Kè/ks
162,00 Kè/ks
259,00 Kè/ks
498,00 Kè/ks
CENA s DPH
64,80 Kè/ks
194,40 Kè/ks
310,80 Kè/ks
597,60 Kè/ks
Charakteristika: jednosložková vodní disperze
Použití: vhodná jako penetraèní nátìr (øedìní - 1 díl penetrace : 5-10
dílùm vody, dle savosti podkladu) pod fasádní barvy, interiérové nátìry,
omítky štuky, pøed lepením polystyrenu, stropních kazet apod. Také lze
použít jako pøísadu do stavebních betonových a maltových smìsí dávkování: od 5% hmotnosti cementu v pøipravované smìsi. Pøísada je
také vhodná jako spojovací vrstva mezi vrstvami betonu - øedìní 1:4. V
neøedìném stavu lze použít jako lepidlo na karton, papír apod.
TECHNICKÉ ÚDAJE - SO disperze
Vzhled:
Mìrná hmotnost:
Aplikaèní teplota:
Tepelná odolnost:
Odolnost UV záøení:
Teplota skladování:
Doba skladování:
tekutina
1,00 g/ml
+2°C až +3°C
-25°C až +80°C
ano
0°C až +35°C
24 mìsícù
WINTERMAX
Mrazuvzdorná pøísada do betonu
OBSAH
1l
3l
5l
20 l
KÓD
3560101
3560103
3560105
3560120
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
1 ks
èirá
58,00 Kè/ks
1 ks
èirá
167,00 Kè/ks
1 ks
èirá
268,00 Kè/ks
1 ks
èirá
1 030,00 Kè/ks
CENA s DPH
69,60 Kè/ks
200,40 Kè/ks
321,60 Kè/ks
1 236,00 Kè/ks
Charakteristika: je to jednosložková bezchloridová pøísada s protimrazovým úèinkem.
Použití: je urèena jako pøísada umožòující betonáž pøi teplotách do 10°C. Pøísada urychluje tuhnutí betonu a cementové malty k pevnostním
hodnotám 4-8 Mpa v tlaku, kdy je již beton nebo malta odolná vùèi mrazu.
Pøísada nezpùsobuje korozi kovových výztuží.
Dávkování: +3°C až -5°C = 0,75 l na 100 kg cementu v betonu nebo
maltì. Pøísada se pøidává do smìsi pøi míchání.
Skladovací teplota: 0°C až +35°C po dobu 24 mìsícù.
TECHNICKÉ ÚDAJE - wintermax
Vzhled:
Mìrná hmotnost:
Aplikaèní teplota:
Tepelná odolnost:
Odolnost UV záøení:
Teplota skladování:
Doba skladování:
tekutina
1,00 g/ml
-10°C až +3°C
-40°C až +80°C
ano
0 až +35°C
24 mìsícù
www.gutta.cz
17
REPARBAND
Akrylová páska
ROZMÌR
KÓD
19 mm x 50 m
3410277
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
èirá
1 ks
359,00 Kè/ks 430,80 Kè/ks
Oboustrannì lepicí akrylová páska na textilním nosièi. Pro trvalé
spojení difúzních fólií. Vysoce pøilnavá a vodìvzdorná.
UNIBAND
Jednostranná páska
ROZMÌR
KÓD
50 mm x 15 m
50 mm x 25 m
3410280
3410301
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
zelená
zelená
1 ks
1 ks
439,00 Kè/ks 526,80 Kè/ks
359,00 Kè/ks 430,80 Kè/ks
Jednostrannì lepicí páska pro spojení a opravy všech typù
støešních fólií.
GUTTABAND AL
Jednostranná pokovená páska
ROZMÌR
100 mm x 50 m
50 mm x 50 m
KÓD
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
3410286 støíbrná
3410402 støíbrná
1 ks
1 ks
229,00 Kè/ks 274,80 Kè/ks
69,00 Kè/ks 82,80 Kè/ks
Jednostrannì lepicí páska s pokovenou lícní stranou. Používá se
zejména pro spojení parozábran.
BUTYLBAND
Oboustrannì lepicí páska
ROZMÌR
KÓD
15 mm x 15 m
15 mm x 30 m
15 mm x 45 m
3410271
3410200
3901015
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 ks
1 ks
1 ks
298,00 Kè/ks 357,60 Kè/ks
370,00 Kè/ks 444,00 Kè/ks
545,00 Kè/ks 654,00 Kè/ks
Oboustrannì lepicí butylkauèuková trvale plastická páska.
Vhodná zejména pro trvalé spojení parozábran.
18
www.gutta.cz
STOJAN NA STAVEBNÍ CHEMII
ZDE BUDE FOTKA STOJANU
NA STAVEBNÍ CHEMII
Nabízíme možnost pùjèení stojanu na stavební chemii.
Podmínky vám sdìlí náš obchodní zástupce.
www.gutta.cz
19
STREŠNÍ A IZOLAÈNÍ MATERIÁLY
Dále nabízíme:
podstøešní a parotìsné fólie
støešní bitumenové desky
støešní bitumenové šindele
nopové fólie
prosvìtlovací støešní krytiny
polykarbonátové
dutinkové desky
vchodové støíšky
Podrobné informace získáte z dalších ceníkù firmy Gutta anebo
na internetu: www.gutta.cz
Distributor:
GUTTA ÈR - Praha, spol. s r.o.
Dolany 9, 273 51 Unhoš
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
[email protected], www.gutta.cz
Download

Stavební chemie Gutta