DESIGNOVÁ SAMOLEPÍCÍ DEKORACE
NÁVOD NA LEPENÍ
JAK PØIPRAVIT POVRCH PØED NALEPENÍM MOTIVU
Samolepky aplikujte pouze na suchý (pøípadnì odmaštìný), èistý a hladký povrch v interiéru jako napø. zeï, dveøe, sklo,
ocel, plast a podobnì. Samolepky nedrží na latexových površích. Pokud jde o èerstvì natøenou zeï, nechte ji vyschnout
14 dní. Pokud se jedná o starší zeï, již nìko-likrát natøenou (bez oškrabání staré malby), mùžou na pøenosové fólii pøi
slupování ze zdi zùstat kousky malby, což není žádoucí.
Ze starších, popøípadì mírnì navlhlých zdí, tedy doporuèujeme nejprve staré malby dùkladnì oškrábat malíøskou škrabkou. Poté zeï natøít vhodným druhem penetrace, zvláštì pokud se jedná o mírnì navlhlou zeï (na vyslovenì vlhké zdi
rozhodnì nedoporuèujeme lepit žádné samolepky).
V pøípadì, že se jedná napø. o štukovou omítku, na které jsou snadno odstranitelná zrnka písku, je tøeba tyto zrnka pøedem odstranit smirkovým papírem èi smirkovou houbièkou. Pokud zeï po otøení látkovou utìrkou barví (nátìr není
kvalitní), není zeï vhodná k lepení samolepky.
Obecnì platí, že pokud je povrch, na který se lepí, jakkoli nestabilní, budou nestabilní i samolepky na nìj nalepené.
Dá se tedy pøedpokládat, že samolepky napø. takovouto omítku èásteènì odloupnou.
MÍRNÌ PROBLÉMOVÉ POVRCHY
Samolepky vìtšinou nepøilnout ihned perfektnì na zdech, které jsou natøeny nátìrem sytých barev. To však znamená
pouze to, že pøi aplikaci je tøeba být o nìco více trpìlivý, protože bude potøeba èastìji samolepce „pomáhat“ s pøenosem z pøenosové fólie na povrch zdi. To samé platí u mírnì hrubých omítek. Kombinace dvou nepøíznivých vlivù, tedy
barevná zeï s hrubou omítkou, bývá ještì o nìco více problémová, proto aplikace bude vyžadovat ještì více èasu
a trpìlivosti. Po nalepení však budou samolepky držet, rozhodnì by se nemìly samovolnì odloupnout od stabilní a øádnì ošetøené zdi.
SAMOTNÉ LEPENÍ SAMOLEPKY
Samolepka se skládá ze tøí èástí 1/ Voskovaného podkladového papíru, 2/ Samotné vyøezané samlepky, 3/ pøenosové
prùhledné folie. Výsledný efekt po nalepení samolepky je, že na daném povrchu máme pouze Samotnou vyøezanou
samolepku. Voskovaný podkladový papír a pøenosová prùhledná folie jsou pouze pomocnými materiály.
Samolepku,
která je srolovaná musíme nechat cca 1 h nechat rozbalenou pøi pokojové teplotì, tak aby se srovnala. Pak pokud máme
motiv, který je složen z nìkolika èástí, si jednotlivé segmenty rozstøíháme (napø. na archu je 20 koleèek - rozstøíháme
tedy arch na 20 kusù - aby každé koleèko bylo zvl᚝ -POZOR abyste nestøihli do samotné samolepky.) Pak si pøipravíme
místo, kam samolepky budeme lepit a nyní už mùžeme pøikroèit k samotnému lepení.
Samolepku si otoèíme tak, aby papír byl nahoøe. Chytneme papír za rùžek a jemnì smìrem se shora dolù (viz. obr. 1
pomalu papír odlupujeme. Samolepka musí zùstat pøilepená na prùhledné pøenosové folii a ne na papíøe, v takovém
pøípadì papír kousek pøetáhmeme zpìt a pøitlaèíme na toto místo - tím se samolepka chytne na prùhlednou folii a my
mùžeme pokraèovat.
Po sloupnutí celého papíru máme pøipravenou samolepku na pøenosové folii. Pøipravíme si místo, kam samolepka pøijde a pøiložíme ji tam.
Stìrkou nebo mìkkým hadøíkem jemnì pøejíždíme po samolepce - tím se samolepka chytne na daný povrch. Pokud jsme
samolepku dostateènì pøejeli stìrkou nebo mìkkým hadøíkem je pøipravena mùžeme z ní odstranit pøenosovou prùhlednou folii. Opìt ji opatrnì chytneme za rùžek a smìrem dolù pomalu sloupáváme ze zdi a od samotné samolepky.
Musíme dávat pozor, aby se samolepka neodloupávala spolu s pøenosovou folií ze zdi.
U složitìjších a jemnìjších motivù musíte být více trpìlivý - u velkých motivù budete možná potøebovat dalšího k lepení - s malými motivy však není problém a pokud je povrch opravdu perfektní, zvládne samolepku nalepit i vaše dítì.
voskovaný
papír
pøenosová
folie
samotná
samolepka
ODSTRANÌNÍ SAMOLEPKY
Pokud by vás design po nìjaké dobì už omrzel, mùžete ho velice jednoduše odstranit. Odloupnìte
samolepku v jednom z horních rohù a pomalu postupnì sloupávejte ze zdi.
Download

přenosová folie samotná samolepka voskovaný papír