Termík - X
Pøídavné zaøízení (øada nìkolika ventilátorkù), pøipevnìné
ke spodnímu okraji radiátoru ústøedního topení zpùsobuje nucené proudìní
tepla kolem výhøevných desek, a tím nìkolikanásobnì (až 6 x) zvýší rychlost
oteplení vzduchu v místnosti a zvyšuje úèinnost radiátoru až 3,8 x.
Pozor pøed prvním použitím pøikryjte radiátor nahoøe 4x pøeloženou gázou.
V gáze se zachytí neèistoty uložené v radiátoru. Techni cké úd aj e a výp o èt y :
Napájecí napìtí
Napájecí proud
Tep l o tn í s en zo r
Ro zm ìr y
Pr ù t o k
Sp o t ø eb a
Sp ot ø eba s ezó n u
Regul ace o táè ek
Stejnosmìrné napìtí 12V ( Max.15V DC). Konektor DC 5,5 x 2,1mm
Po z o r j e z ab u d o v an á n ev r at n á p ø ep ì• o v á p o j i s t k a ! ! !
Podle poètu použitých ventilátorù
4 Ventilátory = cca 360mA, Elektronika = cca 6mA
Termistor pøívodní kábel cca 700 mm
Délka = 590 Šíøka = 86 Výška = 30 mm
1 Ventilátor cca 40 m3/hod pøi plných otáèkách
4 Ventilátory = cca 4 W (1kWh za 250 Hod.)
Topná sezóna cca 220 dní (dennì prùmìrnì 12 hod) = 2 640 hod
4 Ventilátory = 4 W x 2 640 hod = cca 10 560 Wh = 10,56 kWh
Náklady na el.energii = cca 50,- Kè/topná sezóna
Manuálním knoflíkem. 50 - 100 %
Velmi jednoduchou montáž zvládne i naprostý laik. Zaøízení je pøipevnìno k radiátoru pouze dvìma šrouby.
Speciálnì vyvinutá elektronika automaticky zapne ventilátory pøi teplém radiátoru
a vypne pøi studeném (pøepínání pøi cca 30°C) a umožòuje manuální øízení otáèek ventilátorù.
Jednu z nejvyšších úspor lze dosáhnou u deskových radiátorù, možno využít i pro litinové radiátory.
Jak je možné, že Termík uspoří náklady na topení? Princip topení spočívá v přeměně energie z primární (plyn, elektřina) na energii tepelnou. Tuto energii musíme převést do vyhřívaného prostoru. V případě topení vodního je teplá voda dodávána do radiátorů potrubím. Z radiátorů pak pomocí proudění vzduchu kolem plochy radiátoru přechází teplo do místnosti. Tento proces je u konvenčních radiátorů velmi pomalý. Při tomto principu se odchozí voda ochladí o cca 4°C = velmi nízké využití topné energie. Samovolný průtok vzduchu je ovlivněn teplotou radiátoru. Čím je vyšší teplota radiátoru, tím vyšší je rychlost průtoku vzduchu. Při 90°C je to cca 46 m 3 /hod., ovšem při 50°C už je to pouze cca 24 m 3 /hod. Pokud přidáme pod radiátor Termík, tak se zvýší rychlost proudění o 150 m 3 /hod. Radiátor se tím pádem rychleji ochlazuje a výstupní teplota vody může být až o 20°C nižší. To znamená, že se do místnosti přemístí až o 16°C více energie z topné vody. Teplota tak vzrůstá několikanásobně rychleji a doba topení se zkrátí až na pětinu. Záleží na typu radiátoru. Nejvyšší účinnosti se dosahuje u tzv. plechových radiátorů. Při použití Termíku je možno snížit teplotu topné vody z kotle až o 30°C.
Záruka : 24 mìsícù ode dne prodeje. Záruka zaniká pokud byl pøístroj napájen vyšším než pøedepsaným napìtím.
Vnitøní pøepì• ová pojistka tuto skuteènost dokáže zaregistrovat.
Pøístroj pracuje optimálnì a nejúspornìji pøi použití spínaného zdroje dodávaného firmou C.E.L.
C.E.L. Šumper k , s.r .o.,nám. J . Zajíce 5,787 01 Šumper k Tel. 583 216 781, E-mail: s [email protected] , www.cel.c z
Ro zl o žen ý d r žák v en t i l át o r ù s v en t i l át o r o v ým b l o k em
Spodní hrana
radiátoru
Gumová
brzda
Pøídržná deska
s gumou
Kabely napájení
ventilátorù
O-kroužek
Upevòovací šroub
Blok s ventilátory
Podpìra ventilátorù
Ses t av en ý d r žák v en t i l át o r ù s v en t i l át o r o v ým b l o k em
Spodní hrana
radiátoru
Pøídržná deska
s gumou
Kabely napájení
ventilátorù
Upevòovací šroub
Blok s ventilátory
O-kroužek
Podpìra ventilátorù
Umístìní držákù Ventilátorù
Elektronika Termíku
Konektor
pro teplotní èidlo
Jack 3,5 mm
Držák
Držák
Boèní konektor
pro napajeè 12V
Stejnosmìrných
Regulace otáèek
ventilátorù
Teplotní èidlo pøilepíme na zadní stranu radiátoru
poblíž vstupu teplé vody tak, aby kábel s konektorem,
který má zasunut do krabièky ovládací elektroniky
dosáhl až k otvoru pro zastrèení.
Termík - X
T e r m ík
C.E.L. Šumper k , s.r .o.,nám. J . Zajíce 5,787 01 Šumper k Tel. 583 216 781, E-mail: s [email protected] , www.cel.c z
Download

Termík - plechový radiátor