N OV I N K Y
N E W S
DU COMFORT - dveøní utahovák s klikou
„DOOR CLAMP with handle“
!dveøní utahovák s pøevodovou silou 1:2
!pøevodová síla vyvozená klikou pøenesena axiálním loiskem
!stabilní pøímoèaré vedení
!robustní opìrky z kvalitního materiálu
!door tighteen with gearing mechanism of power 1:2
!gearing mechanism is deduced with handle and transfer by axial
bearing
!directly guartantee stabil leading
!full-strength work steady from quality steel
!possibility innovation of fastening unit on the old type
DU Comfort
Nr.50110
HEVEROVÁ SVÌRKA
PRO POKLÁDÁNÍ MASIVNÍCH PODLAH
„Screw-jack massive floor clamp“
!rozpínací síla vyvozená kuelovým pøevodem
!rozpínání klikou heverové svìrky
!komfortní práce bez námahy
!poloené masivní podlahy beze spár
!screw-jack clamp
!angle transmission force
!the user friendly without trouble
!parqueting massiv timber floor
FC MASIV
Nr.78601
FC SHORT
Nr.78602
DUC
DUC
DUC
DUC
DUC
1000 Nr.50111
1200 Nr.50112
1500 Nr.50113
1800 Nr.50114 DUC 2000 Nr.50115
2200 Nr.50116 DUC 2500 Nr.50117
Type
Typ
Clamping stroke Clamping force Weight
Upínací zdvih
Upínací síla Hmotnost
FC Masiv
FC Short
100 mm
50 mm
2,0 t
2,0 t
3,0 kg
2,5 kg
SPECIÁLNÍ ÚPRAVY + SERVIS
a OPRAVY SVÌRÁKÙ YORK
"Special modification of the vices + servicing and repair"
Opravy a repasy všech typù a znaèek øemeslnických a strojních svìrákù ·
Kompletní servis svìrákù a ostatních výrobkù znaèky York. Pro servisní práce
kontaktujte firmu telefonicky na èísle +420 318 521 185 popø. mailem na adrese
[email protected]
"Vices servicing and repair all types of the vices. · To servicing and repair, please
contact us either by phone at +420 318 521 185, or by e-mail at [email protected]"
Svìráky se zesíleným upnutím. Pro svìráky York 63,80,100,125,150,Extra150 a
Titan 200,250. Axiální loisko pod hlavicí vøetena. Pøi stejném kroutícím momentu
na vøetenu vzroste síla mezi èelistmi o více ne 50%
"Vices with forced clamping. For vicesYork 63,80,100,125,150,Extra150 a Titan
200,250. Head screw bearing. Forced clamping add to cca 50%."
*****************************************************************************
Svìráky s otoènou základnou o 360°. Pro svìráky York 63,80,100,125,150,Extra150
a Titan 200,250. Otoèná základová deska umoòuje otáèení svìráku o 360°
"Vices with basement plate swivelling 360°. For vices York
63,80,100,125,150, Extra 150 a Titan 200,250. Basement plate swivelling 360°"
Yo r k G m b H ., D o b ø í š , P r a s k á 6 5 0 , C z e c h R e p u b l i c
Te l : + 4 2 0 3 1 8 5 2 1 8 9 6 ,
Fax:+420 318 521 850,
http://www.york.cz
Download

News York prospekt inet 2012