OKNA S PERSPEKTIVOU
okna & dveøe
Obsah
strana
FENESTRA CZ spol. s r.o. – Profil spoleènosti
2
Ohleduplnost k životnímu prostøedí
4
Orientace na zákazníka
5
Výroba a Péèe o procesy
6
Lidské zdroje
8
Reference
9
Porovnávací tabulka produktù
10
Záruky a garance
11
Certifikace výrobkù
12
Dodavatelé
13
Produkty
Fenestra Standard
14
Fenestra Standard Z40 a Z60
16
Fenestra Optimum
18
Fenestra Geneo 3+
20
Fenestra Geneo 3+ Z40
22
Fenestra Geneo 3+ PASSIV
24
Sklopnì-posuvné dveøe
26
Zdvižnì-posuvné dveøe
28
Fenestra Brillant dveøe
30
Fenestra Geneo dveøe
32
Klasické a moderní výplnì dveøí
34
Pøíslušenství
Barvy a dekory
36
Zasklívací lišty a tvary oken
37
Typy okenných klièek
38
Typy skel
40
Typy møížek a pøíèek
41
Stínicí technika
42
Všeobecné informace
Tepelnì-izolaèní vlastnosti
46
Užitné vlastnosti skel
48
Tøídy bezpeènosti - kování
50
Úspora energií
52
Profil spoleènosti
Spoleènost FENESTRA Sk® pùsobí
spojena s profilovými systémy spoleènosti REHAU®.
získala první kontakty na prodej plastových oken do
na trhu již od roku 1997. Dceøiná spoleènost
V nabídce je zastoupen kompletní sortiment nemecké
zahranièí. Ty otevøely dveøe pro export produkce do
FENESTRA CZ zaèínala jako organizaèní složka
produkce znaèky REHAU®, který umožòuje výrobu
nekolika zemí Evropské unie. Pøíkladem je Èeská re-
FENESTRA Sk® pro Èeskou repbuliku. Od roku 2004
široké škály prvkù v kategorii plastových konstrukcí
publika, Rakousko, Nìmecko, Švýcarsko, Itálie atd.
pùsobí na trhu jako samostatný subjekt patøící do sku-
a prosklených fasád.
Základním strategickým cílem èinností spoleènosti je
piny FENESTRA Sk®. FENESTRA CZ plnohodnotnì
Od roku 2000 jako jedna z prvních spoleèností sous-
spokojený zákazník, kterému mùže FENESTRA Sk®
zastupuje FENESTRA Sk® v Èeské republice.
tøedìných na výrobu PVC oken, zaèala FENESTRA Sk®
navrhnout a následnì i poskytnout komplexní služby
Od svého založení patøí mezi nejvìtší a nejvýznamnìjší
zpracovávat ve velké míøe i hliníkové konstrukce
od odborného poradenství pøes projekci speciálních
producenty plastových a hliníkových oken. V této
systémových
Schueco®.
konstrukcí až po dodávku s montáží „na klíè". Z toho-
oblasti si u svých velkých obchodních partnerù získala
V souèasnosti se spolupráce váže s mnohými architek-
to dùvodu je dùraz na kvalitu nosným ukazovatelem
renomé rozhodujícího hráèe na stavebním trhu. Už
tonickými kanceláøemi a developery na významných
øídící a kontrolní èinnosti všech organizaèních složek
její název – FENESTRA (z latinského pøekladu fenestra
projektech.
spoleènosti.
= okno) evokuje, že její hlavní mise bude soustøedìna
Základem spokojenosti klienta je vysoká kvalita výro-
Jako jednomu z prvních producentù stavebních výplní a
na využívání inovativní technologie na výrobu oken
by, jejímž výsledkem je produkt, který uspokojí i toho
prosklených plášťù byl FENESTRA Sk®a FENESTRA CZ
tak, aby za každých okolností dokázala uchytit
nejnároènìjšího zákazníka. Každodennì reaguje na
udìlen certifikát øízení kvality ISO 9001, 14001
pozici vedoucího lídra, který se bude moci flexibilnì
pøíležitosti a podnìty, které nabízí prostøedí, motivující
a 18001. Spokojenost zákazníkù, kteøí na základì re-
pøizpùsobit všem požadavkùm a trendùm trhu.
zamìstnance k neustálému rozvoji. I z tohoto dùvodu
ferencí šíøí dobré jméno spoleènosti napomáhají, že
Spoleènost FENESTRA Sk® v souèasnosti paralelnì
FENESTRA Sk® investovala do nejmodernìjších tech-
FENESTRA Sk® už dlouhé roky pùsobí jako seriózní
pùsobí se dvìma divizemi. Jedna na zpracování plas-
nologií výroby, které jsou zárukou kvality a invence.
producent v oblasti výroby výplní stavebních otvorù
tu, druhá na zpracování hliníku. V oblasti plastových
Sídlo spoleènosti, výroba a logistika je lokalizována
s dùrazem na kvalitu a komplexnost služeb.
výplní otvorù je FENESTRA Sk® od samého zaèátku
v Zlatých Moravcích, Slovensko. V roku 2002 firma
dodavatelù
Wicona® a
2
3
Ohleduplnost k životnímu prostøedí
Zodpovìdný
pøístup
Orientace na zákazníka
FENESTRA Sk® vyrábí promyšlené výrobky
Dveøe
z polymerù, resp. kompozitních materiálù REHAU®.
k uspokojení nárokù každého klienta.
architektonického stylu, zvýrazòujíce a bráníce
Jestliže se rozhodnete tato okna v budoucnosti
Jedineèné realizace na míru, které interpretují Váš
jedineèným a neopakovatelným zpùsobem Vaše
a FENESTRA CZ vsadila na
vymìnit za nové, existuje možnost jejich recyklace.
osobní styl. Rozmìry, barvy, tvary a vyhotovení
okolí, poskytují Vašemu obytnému prostoru pohodlí.
zodpovìdný pøístup k pøírodì
Od výbìru materiálù, ze kterých se vyrábìjí okna
pokaždé odlišné spojují se mezi sebou, aby oživily
Každý den FENESTRA Sk® a FENESTRA CZ s velkou
a v ní probíhajících klimatických zmìnách. Jednou
a dveøe, pøes použité výrobní procesy až k recyklaci
Vaše touhy a uspokojily Vaše potøeby.
obìtavostí a zanícením dává svùj personál a zdroje
z dùležitých pøíèin klimatických zmìn jsou zvyšující
odpadù ve výrobì je každá myšlenka a èinnost
Výplnì koncipované a realizované tak, aby dodaly
s cílem uspokojit oèekávání vlastních zákazníkù. Od
se emise CO2 díky rostoucí poptávce po energiích.
podøízena ochranì životního prostøedí.
maximální
projektování k realizaci, od pøepravy k dodávce a od
Spoleènost
FRIENDLY
FENESTRA
Sk®
Posláním FENESTRA Sk® a FENESTRA CZ je snižovat
výkon
a
redukovaly
na
minimum
a
okna,
které
se
hodí
do
energetické spotøeby, které dávkují teplo, tlumí hluk
montáže k postprodejnímu servisu.
Zákazník je centrem každé její èinnosti.
zneèišťování pøírody prostøednictvím okenních øešení,
Ochrana životního prostøedí
a ochraòují Vás pøed vloupáním. Zároveò splòují
které snižují poptávku po energiích. Díky použití
Výroba plastových oken a dveøí ve FENESTRA Sk®
nejpøísnìjší parametry certifikace.
profilù, skel, kování a moderních tìsnìní pøispívá
nemá žádné negativní vlivy na životní prostøedí.
FENESTRA Sk® ke snížení emisí CO2 do ovzduší.
Takové chování se jejího špièkového automatizo-
Zodpovìdný pøístup k životnímu prostøedí je vyjádøen
vaného strojního zaøízení je pevným základem pro
i barevností loga spoleènosti.
pøátelské chování vùèi pøírodì.
každého
Taktéž používání jejích oken a dveøí nemá žádné hy-
Recyklovatelnost
gienické nebo životu škodlivé vlivy. Nabízí se okenní
Možnost pøípadné recyklace plastových oken a dveøí,
øešení ohleduplné nejen vùèi životnímu prostøedí, ale
je nevyhnutností pro pozitivní ekologickou bilanci.
i vùèi zdraví zákazníkù.
Okna a dveøe od FENESTRA Sk® jsou vyrábìna
4
5
Výroba a Péèe o procesy
FRIENDLY
Výrobní hala a skladové prostory na zpra-
dvoukotouèové pily a náøezové obrábìcí centra,
je dokonalé zpracování materiálù a minimalizuje
cování plastových profilových systémù jsou na ploše
ètyøhlavové sváøecí automaty, zaèisťovací CNC au-
možnost lidského omylu pøi výrobì. Výrobní zaøízení
víc jako 20.000m . Disponujeme špièkovým výrobním
tomaty, poloautomatická centra na montáž kování,
jsou dodaná od evropských dodavatelù, jakými jsou
zaøízením, ktoré je zárukou výroby kvalitních oken
vertikální linky s pneumatickými zasklívacími stojany.
firmy HOLLINGER, ROTOX, EMMEGI, FEDERHENN,
a dveøí. Zároveò nám naše moderní zaøízení umožòují
Stroje jsou on-line napojeny na konstrukèní program
STUERTZ a ALUMA.
reagovat na individuální požadavky jednotlivých
na oddìlení plánování výroby. Výrobní kapacita
FENESTRA Sk® uplatòováním požiadavkù norem
zákazníkù.
250.000 okenních jednotek za rok v dvousmìnném
systému manažerstva kvality ve všech procesech
Okna a dveøe FENESTRA Sk® jsou vyrábìna na
provozu patøí svými technickými parametry do
prokazuje svou schopnost trvale poskytovat produk-
poèítaèi øízené technologii, jako jsou: CNC øízené
evropské špièky. Kromì vysoké kapacity garantu-
ty, které splòují požadavky zákazníka a pøíslušných
2
pøedpisù.
Neustále
chce
zvyšovat
spokojenost
zákazníka a trvale zlepšovat systém
manažerstva v spoleènosti.
Spoleènost FENESTRA Sk® aplikovala všechny požadavky norem ISO
9001:2008,
ISO
14001:2004,
OHSAS
18001:2007 a vytvoøila dokumentovaný
systém kvality vybraných procesù. Tento
systém implementovala a prùbìžnì udržuje.
Neustálé monitorování, mìøení a analyzování
procesù zabezpeèuje zpìtnou vazbu pro neustálé zlepšování nabízených produktù a služeb.
6
7
Lidské zdroje
Reference
Základní myšlenkou naší spoleènosti je uspokojo-
ze kterých jsou mnozí spojeni s naší spoleèností
vat zájmy zákazníka ve vysoké kvalitì, v moderních
FENESTRA Sk® už dlouhé období. Hodne kvalifi-
øešeních a v dohodnutých termínech.
kovaných odborníkù je souèastí naší spoleènosti od
Jednou ze základních potøeb naplòování této filozo-
jejího vzniku až po dnes. Neustálé zvyšování kvalifi-
fie je vlastnit stabilní, vysocekvalifikovaný a tvoøivý
kace a odborných znalostí zamìstnancù je základní
pracovní potenciál. Snažíme se dìlat vše pro to, aby-
filozofií spoleènosti.
chom pracovali s tìmi nejlepšími. Uvìdomujeme si,
Díky pøístupu všech zamìstnancù poèet spokojených
že pøíbìh FENESTRA Sk® a FENESTRA CZ je psaný
zákazníkù neustále roste. Témìø 70% ze zákazníkù
pracovními úspìchy jejích zamestnancù.
se na nás obrací s dùvìrou díky pozitivním ohlasùm,
Zamìstnáváme mnoho kvalifikovaných odborníkù,
ktoré slyšeli o FENESTRA Sk® a FENESTRA CZ.
Spokojenost našich zákazníkù je možné ilustrovat na mnohých budovách nebo jejich domovech. Vážíme si dùvìru všech našich zákazníkù.
Jsme hrdi na to, že mùžeme svými okenními
øešeními uspokojit nároky na atraktivnost,
energetickou efektivnost a teplo domova.
8
9
Porovnávací tabulka produktù
Záruky a garance
Vyrábíme okna z nìmeckého profilového systému REHAU®. Už více jako ètyøi desetiletí
vyvíjí a vyrábí REHAU® profilové systémy pro okna, fasády a dveøe. S inovaèním myšlením, s
vazbou na praxi a tradiènì vysokými nároky na kvalitu.
2 letá záruka
2
let
STANDARD
STANDARD
Z40 a Z60
OPTIMUM
GENEO 3+
GENEO 3+
Z40
Poskytujeme standardní záruèní lhùtu na žaluzie, rolety, síťky a parapetní desky (dále
pøíslušenství) zakoupené od nás, a to:
-
stálost barvy vùèi nepøirozeným zmìnám a tvorbì trhlin na povrchu pøíslušenství z plastu,
-
na bezchybnou funkci kování oken a dveøí pøi dodržení podmínky správné montáže.
Na montáž oken, dveøí a pøíslušenství máte nárok na dvouletou záruku kvality.
GENEO 3+
PASSIV
5 letá záruka
STANDARD
STANDARD
OPTIMUM GENEO 3+
Z40 a Z60
strana 14
strana 16
strana 18
strana 20
hranaté (Z tvar)
√
√
√
√
Dizajn
oblé
√
√
x
x
zkosené (A tvar)
√
√
√
√
Zvenku
PVC
√
√
√
√
Renolit
√
√
x
√
Povrch
AL klip
√
x
x
√
Zevnitø
PVC
√
√
√
√
Renolit
√
√
x
√
Stavební hloubka - rám
70
70
70
86
Pohledová šíøka - rám+køídlo
116
112 / 100
120
115
Rozmìry
Pohledová šíøka 2 køídel bez sloupku 148 / 166
148 / 166
148
142 / 160
Pohledová šíøka 2 køídel se sloupkem
190
190
190
184
Tepelná izolace celého okna (Uw)
Ug=1,1 AL rámek
1,4
1,4
1,4
1,3
Ug=1,1 Swisspacer
1,3
1,3
1,3
1,2
Stavebnì
Ug=0,7 AL rámek
*
*
*
x
fyzikální
Ug=0,7 Swisspacer
*
*
*
x
vlastnosti
Ug=0,6 AL rámek
x
x
x
0,92
Ug=0,6 Swisspacer
x
x
x
0,83
Ug=0,5 Swisspacer
x
x
x
0,76
Zvuková izolace (dB)
34 - 45
34 - 45
34 - 45
34,1 - 47
Pevné
√
√
√
√
Otevíravé
√
√
√
√
Otevíravé sklopné
√
√
√
√
Sklopné
√
√
√
√
Uzamykatelné balkónové dveøe
√
√
√
√
Typy
Balkónové dveøe s AL prahem
√
√
√
√
otvírání
Sklopnì posuvné dveøe
√
√
√
√
Ven otvíratelné balkónové dveøe
√
x
x
√
Interiérové dveøe s AL prahem
√
x
x
√
Vchodové dveøe s AL prahem
√
x
x
√
Pohledové
√
√
√
√
Kování
Skryté
x
x
x
√
Poèet (mezi rámem a køídlem)
2
2
3
3
Tìsnìní
Barva tìsnìní
šedá, èerná šedá, èerná
šedá
šedá, èerná
GENEO 3+
Z40
strana 22
√
x
√
√
√
x
√
√
86
107
142 / 160
184
GENEO 3+
PASSIV
strana 24
√
x
x
√
√
√
√
√
86
129
142 / 160
184
1,3
1,2
x
x
0,92
0,83
0,76
34,1 - 47
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
√
√
3
šedá, èerná
x
x
x
x
x
0,77
0,70
34,1 - 47
√
√
√
√
√
√
x
√
√
√
√
√
3
šedá, èerná
Standardní 2 letou záruku na plastové okna a dveøe vyrobené z materiálù RAU-PVC®
5
a RAU-FIPRO® rozšiøujeme na pìtiletou záruku:
-
let
na stálost barev oken vùèi nepøirozeným zmìnám a tvorbì trhlin na povrchu
kašírovaných profilù plastových oken a dveøí, vyjímajíce rohové spoje,
-
proti korozi klièek vchodových dveøí,
-
proti zarosení mezi tabulemi izolaèního skla s distanèním rámkem.
7 letá záruka
7
let
Poskytujeme sedmiletou záruku, že prùhlednost izolaèního skla vztahující se na vnitøní
plochy tabul nacházejících se v meziskelné dutinì nebude za normálních podmínek
ovlivnìna, též nebudou ovlivnìny fyzikálnì-mechanické vlastnosti daného typu
izolaèního skla.
10 letá záruka
10
let
Poskytujeme desetiletou záruku na:
-
funkènost kování (v pøípadì dodržení záruèních podmínek v prùbìhu trvání záruky),
-
stálost barev oken vùèi nepøirozeným zmìnám a tvorbì trhlin na povrchu bílých profilù
plastových oken a dveøí, vyjímajíce rohové spoje.
Všechny záruky se nevztahují na zmìny vzhledu produktù nebo zmìny funkènosti
zpùsobené zneèištìním.
Hodnoty tepelné a zvukové izolace jsou u oken závislé na velikosti a vyhotovení. Uvedené hodnoty se vztahují na jednokøídlové
okno s rozmìrem 1230x1480mm. Jiné velikosti a vyhotovení mohou vykazovat odlišné stavebnì-fyzikální hodnoty. Pøesné výpoèty
na pøíslušný rozmìr výrobku jsou souèástí dodávky.
* Možnost trojskla. Doporuèujeme trojsklo do okenních systémù se stavební hloubkou 86mm, které byly vyvinuty pro tento typ
zasklení.
10
11
Certifikace výrobkù
Dodavatelé
Certifikáty a vyhlášení o shodì jsou podmínkou
Všechna plastová okna a dveøe vyrobená z plastové-
Dodavatel profilù REHAU®
Skupina GU® se výrobou kování zabývá již více než
uvedení výrobku na trh. Na plastové profily REHAU®
ho profilu REHAU® s náskokem splòují evropské nor-
Už od svého vzniku se FENESTRA Sk® spojuje s pro-
100 let.
a plastová okna a dveøe jsou vydané certifikáty od ift
mativní standardy. Svými nadstandardními vlastnost-
filovým systémem REHAU®.
Nároèné požadavky kladené na moderní kování
Rosenheim GmbH, TUV SUD Industrie Service GmbH
mi vytváøejí tlak na spøísòování pøíslušných platných
REHAU® je už více jak 50 rokù mezinárodnì uzná-
splòuje systém UNI-JET®. Je to celoobvodové kování
a dalších. Certifikáty potvrzují soulad plastových
evropských norem.
vanou znaèkou kvality pøi øešeních na báze polymerù
vhodné pro všechny typy oken, bez ohledu na tvar
profilù REHAU® s pøíslušnými standardními evropský-
v oblasti stavebnictví, automobilizmu a prùmyslu. Do
a tradiènì využívaný materiál.
mi normami. Vyhlášení o shodì deklarují zákazní-
rozsahu pùsobnosti patøí výzkum a vývoj materiálù
kovi shodu s ustanoveními smìrnice Rady Evropských
a systémù. S více jak 15 000 spolupracovníky v 170
Dodavatel skla SAINT-GOBAIN®
spoleèenstev 89/106/EHS.
poboèkách zastává REHAU® popøední místo garanta
SAINT-GOBAIN®má provozy ve více jako 50 zemích na
inovace na celém svìtì.
celém svìtì. Patøí mezi 100 nejvýkonnejších svìtových
Výrobní fáze se uskuteèòují v souladu s evropskými
Stavíme na kvalitì znaèky REHAU®, která nabízí
prùmyslových korporací s 200 000 zamìstnanci.
certifikacemi ISO 9001 – systém øízení kvality,
profilové systémy pro okna, domovní dveøe, zimní
V souèasnosti jako èlen SAINT GOBAIN® GLASSOLU-
ISO 14001 – systém øízení ochrany životního prostøedí
zahrady a fasády. Pokud hodláte renovovat èi stavìt,
TIONS vyrábí izolaèní skla pod ochrannými známkami
a ISO 18001 – systém øízení bezpeènosti.
profitujte z inovaèních systémových øešení REHAU®.
CLIMALIT®, CLIMAPLUS® a CLIMATOP®.
Požadavky architektù a stavebníkù (investorù) na
SAINT GOBAIN® jako výrobce, zpracovatel a distri-
okno jsou tak rùznorodé jako objekty, na kterých se
butor stavebních materiálù (sklo, keramika, plast,
mají realizovat.
litina, atd.) pøetavuje suroviny na pokrokové výrobky
každodenního použití a vyvíjí inovativní nové
Dodavatel kování GU®
(Gretsch-Unitas)
materiály.
Znaèku GU® výrobci oken registrují jako seriozního,
skel a drží si pevnì své pøední místo v této oblasti na
zabìhnutého dodavatele, od kterého „dostanou víc“
našem trhu.
SAINT-GOBAIN® pøináší pokrok v oblasti izolaèních
jak kování.
Na
c
W id
h
S c e rs w e
L u h la g ta n d is
B e ft d u re g e s fä h
T ra d ie n rc h lä n d ic ig k
g fä k rä s s h th e it
be
e
h ig ft e ig k
i W
e it it
P rü
ke
in d
Au
it
fb e
ftrag
vo
laa s
gebe
ri c
n S
t
ht
r
ic h
RE
10
e rh
1 3
Ve HAU
e it
46
sv
Ytt rwaltu AG +
32
o rr
erb
/1 5
icc h
ium ng Erl Co.
tu
a
N
ng
4
nge
W ac
910
en
n
58
S c id e h w
Erl
Ein
ang
L u h la r s t a e i
flüg
en-E
elig
Be ftd gre nd s
RE
lters
eD
HA
T r d ie u r c g e s f ä
reh
dorf
UG
Au
h
ag n
137
h n
mat
kip
ftra
EN
eria
pfe
6m
f ä k r ä lä s d ic ig k
gg
Pr
EO
l R
n
h
eb
m
st
üf
MD
ig f t e s ig h t h e it
er
AU
ert
x2
b eGru
k e e it b e
ke
üre
-FIP
676
RE
Be
sond
Mit
iW
it
RO
mm
icndlagge it v
Ve HA ENr14
erhe
ht n
/w
Die Übers
iin
on
35
iten
Ytt rwa U un
d
eiß
1d la
der Fest chla
erb ltu PrAüfGnoAußent 11:0202
l
S ic
st
ng +rm üüren 063-0
Kle igke gve
ium EN
he
Ceno:
91
– Pr 33, Fe
EN 10
bun it, D rkle
E
26
3
rh
.
oduk4 nste
05
g is au bun
EN4 1027rla: 2000
Pro
ng -0
e it
8 E EN
tn2or
1221 : 20
t ge erha g zw
/4mr
du
6
e
t
00
1
12
s
Wid
rl
A
n
son ftig
kt
-0
- 6
is
aEN
vo
Sys
ng1460046–1: 2000-0
ers
dert keit chenußen
Ein
rr
tem
en 9 : : 2003- 6
tan
und R Glamaß
n
fl
ic
20
a
dsf
-E 04 -11
üg
chzu M
ah
s u(B x
ht
Eu
ähig
lte -03
eli
amte
ndH
un
e
w
ro
rsd
geD
)
keit
R
ma
Beeis nri
7
ge
arst
orf
so en. atelvert a1h1m
D
bei
Kla
ria rä
reellu
nd
72en 0
n
Sch
Win
l
erh
hk ng
sse
PVglichkem.m
lag
eite
ipp
dla
reg
C-U it x
st –
n
fen
C5
end
-/23
EN
ste
/w
ich
/B
72
122
eiß
the
rtü
5
mm
10
it –
r
Kla
EN
W
Luft
Gru
ide
122
sse
durc
EN nd
rs
0
hlä
8
tan
E9
Ve
un 14 lage
ssig
rw
d A 35
n
00
ds
en
keit
uß 1-1
Prü
fäh NDieser duunnnggs
en : 2
–E
EN fn
türe 00
igachw Prüf shhiinw
Kla
N1
EN 10 orm
Sc
Be
eise
n – 6-0
Kla ENEige114knseitcheibafs defbbebr erobricicht nw
220
die
EN 10 26 en:
hla
sse
Pro 3, F
dien
nkr
7
EN 12 27 : 20
gre
du enst
n fü en ge t zu
ssGül 4335511--11ete:ienW
äfte
4
m
ktn e
EN 12 211 : 20 00-0
r
na
Fe
g
etiggkkeei 2200006in6--0d nste nnten
orm r
–E
en
14 046 : 2 00-0 6
Die C
itt
60 -1 00 6
Da
03
N1
dic geeb
la
3..s r na
ge
9 : : 2 0-0
rs
ch
4
annn
bniisennna
bn
311
h
t
te
/B
20 00 6
thscchhl
ssse ntte
–E
Kla
Lu
llu
hlie
5
Tra
04 3-1
ie e be enn D
Kla
ng
4
une
ftd
-0 1
N
s
gfä
d itbe–ßlich ziehhe aten
3
s
u
1
pe
en
e
au
un
hig
e1
rch
22
ss D err.. scchEhrNrieiebef deenn n sich d Erkeit
10
läs
iee Pr
egl E
12ne gepr ausvon
n
üf
sig
üf
2
eiicch errg
Sic
he
1e 0 ergeebbnniisss 08Probekteörn
ke sungge
Be
An
herh
it –on, enn beod
Kla
50klei see kökönnn die
An
(dur ford
eits
ne
nk
ch
vorr
ss FlFoügErmelNat1uunscnthlaggai glgaralerteit icchheerner reKoe Ab
A enn
Übe eru
rä
ich
fte
e 4den. geeww2ic2teer0r EEiinnhund äh nstrumes-auf
rtrag n
Ve
tun
rw
–E
ung g e
hts7 haalltu nlic ktig
Die
Die
e
über tungg he
aus rfü
Tra en N
Au se
Na se ndu
tra des m
Prü llt
13 leis ssag Prrüüffuunng
gfä EN 1Kla
Eig ch r Prü ng
gen
fber
ift
1m1 tung e übbe g erm
435s
wer
EN en weis fbe shin
hig
icht
e
er
en
sc
5
2. Ro
sr
we
ög
d ri
1s
w
liege den unnd
-1e
ke
101
Ma sen
Gü 143 haft er cht
d eite lichtt ke
51 e ob die ise
it v
i 2 he
k in
3463
sond nden Eiiggeen qual re
2
1
Die ltig
-1 n fü en
0
ns
im
itä
56
e
sc
0
o
/
er
ch
Ko
ru
ts
: 2 r ge nt zu
2
7
ge g keit
3
00 F e n a
-0
An/14) n Sich nichngt besersechWitttteerrnsunungtruhaktafioffteten debersttiimimsc bnis enan
04
6-0 nst nn m
hlie se n
u
n,
ei
3. er ten
vo
te
gs
in
n
nuun s-Jö
e
rü
for
insb rna
pe d b ßlic bezi n D
ge
ch
eenn und Al be
Prü rn P
r. esc h a eh ate
de EsrhVeeröitffes nt cksiicchhttigng
w
Die
hri uf en n
ift fste eteW
r Lolfg
eb de si un
Ze
gle P
ru gunggilt davorrlichu igt. urdenteassan
en n g ch d E
ntr llenPr
su ich rüüfe
f
nnugtz en uns iftic-Mhnggssshhi
en ep au rumift leüf
ng e o rge
iteinge, Dg Jehl
o
srü
P
in
n
e
,
FeZentr niipeu
ro fte
tatio un
eg d ertu gttnwweise
Fo , A n b der bnis
be n
nst rum l.-rIn Dipl.nen“rfvon Hinw kbnla
kö
Flü rm nsch ei g klein se
er Fe g. (F Ing.
Das
üllift-Prüeiissese zuen„Bed
r(FH
ns
&
w ge at u la leic ere kön
D
H
fa
Au
ße
Rah
nm
men
aß
Prod
ukt
Sy
stem
(B
xH
)
n
5
ge
hig
1
g
o
W fin trum
Prü Zen
ift
e
m n
is
we t zu nte
in ien an ach
s h t d e n er n
ng ch n g st
du fberri obe Fen 3.
r
en
r
rw r Prü de n fü 06-0
Eris e 0
Ve
d
ese e aft : 2
un aus- n
Die achw sch 1-1
n
te ch fte rN e n 43 5
s prü ekö
Da n si
Eig 1
f
eit nten ehe n ge rob
EN
au
P
gk
e
ltig nan bezi f d en
en
Gü ge se h au ben
nn es- ikö bm rukt m
Die bniis ßlicch hrie
s he
se A nst
ge hlie esc
nis ere Ko lic s
sc d b
eb ein er ähn de werkkll ich d ng n
rgg r kl
un
2
9
EN 1 1 304
ng
EN 1
llu
EN
tte
rs
Da
0
50
un
21
5/
ht
12
-0
ic
EN
gfä
t
er lg nte ga he
n
fdok r Be inssun eckb
Die rd
en ewic r E rt u r K Abm en a
um
g ve latt
men .
i h nd on es- uf
s
hts in
Au se
Inha
rwen kann
ä st
Le ssa Prü
üb altu hnlic rukt
det allss
Der lt
ert ng
st istu ge fun
wer Kurz
ra de hem isam Nac
mm ng üb g
dden. vo im
ge s
s- e e
t 10 hwei
n
be rllie
ie end un r w rmö
Geg Se s um
l
te soon gen en d q eite glic
fass
Dur enst iten
nic rung dere den Eige ualit re ht ke
t inns
Einz chfü and
sge
sg
s
K
h se
ä
ine
hr
e-Ve t be rs Witt onstnsch tsb
Be elerge ung
ch e
e
rö
a
rü
Es
ck ein run rukt ften bnis
ff
Prü nno
sich un gs- io
se
gu gilt entl
n d
ift fin Re
tig gen un , inn er
Ze ge ich
nu nge t da ich
s
wu d A sntr nie elt,
me tzu n u s ift- ung t.
um ur
rd ln
n
s
Dip
en
Da ntatiog vo
v d H Merk hin
Fe
l.-In
w
o
n in
s
nst
b
fass
g.
s De nen ift- weis latt eise
er
(F
“. Prü e „B
un ck
&
H)
g ve bla
In
Fa
fdo zur ed
h
ss
ku Be inrw tt ka
De alt
ad
en n n
en
de a
saa r N
mt ach
t w ls K
1
erd urz
9
w
2 Ge Se eis
en ite
te
g
u
.
3 Du en
n mfa
Ein rch sta
ss
t in
ze füüh nd
leerg run
sg
eeb g
nis
se
3
er
nst rm
Fe no
3, ukt
6-0 d
n 200 Pro
–
ge
la -1 : ren
1
nd
6
35 ntü
Gru 14 uße n: 0-0 6
0
EN d A rme : 20 00-0 -06 1
un fno 26 : 20 000 03-1
0
Prü 10 27 1 : 2 : 2 4-03 3
EN 10 21 6–1 00 4-0
EN 12 04 8 : 2 00 -02 4
EN 12 460 9 : 2 00 3-0
E N 1 60 : 2 0 0 0
EN 14 9 1 : 2
t–
sti
ter )
)
& Fa
ad
ssad
en
en
Tra
ss
ßfe
Fa
Sto
H)
(F
g.
In
en
ad
ipl.ss
,D
Fa
ass r
r&
rL
te leite ste
Pe llen Fen
rn
Jö fste trum
Prü Zen
ift
eim
n h 08
se 20
Ro ärz
ift . M
27
06
rr
2
t
as
d la
in
e
ft
iW
rä
be
nk g
d ie n
e a t o ß ic h
e it
las
/ 56
ta ge ss
s ig k e it B e h u e it v o
e i ä h t h , r u c ig k it s
w n d s fn d icigh k e itn s p f e s t e r h e
ind
04-03
ch
s
B
N aid e r g r e c h lä h e n , So n S 3 2 /1
6
W c h la d u r is c t io v
34
S u f t h a n u n k k e it
1
L e c r f ig
10
M aue fäh
ht
. n
D rag
r ic
Co e
T
+ ang
be
rf
re
üf
AG Erl
do
rtü
rs
U ng
Pr
te
lte
ns
HA ltu 4
n-E ippfe
RE rwa ium
ge
Ve erb
hk
an
re
D
Ytt
Erl
8
eD OM m
lig
05
NE 6 m
ge
91
flü
GE
17
iß
U
Ein
x2
we
HA
ng
er
eb
gg
ftra
Au
/
fe e le un
m
kt
e
W
er.
d
ltu
rü
g
g
t
p
du
o
RE 6 m
P
5
i e
in
ei
ieru
e ei artr ha rtra
e
RO
Pro
ke
7
Die icchh n b hlag r Ein übe
m
IP
rm
it b
/ B 2208
ht
te
10
gle nge nscch nte ts
lic
m rim
ke
hla
r
Sys
U-F
ög
)
su , A at u wich
est vo
C5 EN 1 :
re
hig
xH
erm ite
on rm lgge
RA e Sta
te tsb er e(B
e
sfä
ng we alitä en d insb l
Fo g e
n
fuu
aß
ria
nd
ss eit – gleich
Flü n.
rü ber qu haft on, Alten
oh
nm
ta
ate
de se P ge ü und nssc uktio und rde
m
ße
n
rs
ru
u
Kla dichth ckaus A h:
en
Au
eite
Die ssa ngs- Eigge nsttr ngs- n w
ide
hm
9
erh
Au istu en n Ko teeruu nge
W
e Ra
en Dru e leic
0
t.
nd
d
is
itt
e
g
e
u
g
le
ig
n
so
s
en d W inn tig
we edin us
90 207
m gen re che sich
Be
gre oh
B e
hin tt „B
lie nde rs ck
las cka E 12
r B nhla
gs
ru
la
e
n
e
b
K
so ngse berü
EN
Sc
rk e zukum
it D ss
hu
ru ht
ic Me eisse oku
m
5
it –
ntl ift- w üfd
nic
rz
11
ffe s Hin t-Prü
K u n.
Kla sigke e 4 5
13
rö da d
als rdde
Ve gilt n un n if
s
EN
11
s
nn e
Es nge ng vo
s
ka et w
–
hlä
13
eg
gu tzu en“ blatt end
sg
urc
un
Kla EN 2
nu n
t inn
ck
rw
ftd
tio
–
ss
ch
ta s De g ve
e
fa
Lu
n
fte
um
Da ssu
ss nspru
1-1
rä
eis
fa
35
nk
lt chw iten d
Kla Bea 4 00
e
14
ha
die
In r Na 7 S stan ng isse
e
e 4
1
ru
Be
EN
ch
De mt gen füh ebn
ss N 12
en
sa Ge rch lerg
nis
ng
1 Du ze
ha
Kla n – E 2 49
2 Ein
ec
htu
M
tio
3
se 30
rric
1
s
nk
vo
N
llt
rfu
Kla – E
2 eits rfü
ue
rh
e
e
eit
Da
gk
ss Siche ng
H)
(F
g.
en
Kla von eru
In
ad
l.it
ss
Dip
rd
Fa
ke
hl,
fo
r&
Je
g ur ste
An
an ie en
lfg en F
ift
28. Rosen
Mai he
2008im
Jörn
Prüf Pete
ift Ze stelle r Lass
ntru nleite , Dip
l.-In
m Fe r
g. (F
nste
H)
r&
Fa
ssad
en
12
13
Fenestra Standard
Je nejjednodušší a úplnou odpovìdí na vaše požadavky. Rùzné tvary køídel a zasklívacích lišt kombinovaných
s mnohými povrchovými úpravami zevnitø a zvenku a mnohé kombinace skel dìlají z FENESTRA STANDARD elegantní,
tvárné a univerzální okno.
Nízký pìtikomorový rám tloušťky 70 mm je kombinovatelný s oblým køídlem tloušťky 80 mm, anebo hranatým
tloušťky 70 mm. Rùzné typy køídel bez ohledu na tvar jsou vyrábìny s pìti komorami kvùli dodržení nejlepší tepelné
a zvukové izolace. Koneèná povrchová úprava okna mùže být bílá nebo je na výbìr z množství døevodekorù.
Je možno kombinovat barevné dekory z exteriéru a interiéru. Kombinace pokovených skel s rùznými typy plynù
uspokojí každý požadavek na bezpeènost, tepelnou a zvukovou izolaci
Dvì roviny dorazového tìsnìní zaruèují dokonalou tìsnost. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými
uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu
vzduchu v místnosti.
FENESTRA STANDARD je okno, které uspokojí každý požadavek na tepelnou a zvukovou izolaci, je odolné proti
nežádoucímu vniknutí a vyhovuje pøísným parametrùm certifikace.
FRIENDLY
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE:
REHAU® Euro-Design 70®
Systém se dvìma dorazovými tìsnìními
Hloubka 5 komorového køídla 70 / 80 mm
Hloubka 5 komorového rámu 70 mm
Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá
Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými
uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti
vloupání
Kombinace dvou odlišných
povrchových úprav z exteriéru
a interiéru okna stylovì
zdùrazní atmosféru vašeho
bydlení a zároveò se stane
harmonickou souèástí architektury vašeho domu.
Velké množství barev s efektem døeva dovolují oknùm
zaøadit se do jakéhokoliv
architektonického stylu a prostøedí, reprodukujíc vìrnì
barvy a strukturu døeva.
Sklopné køídlo s mikroventilací
Abyste mohli vyjádøit svoji
individualitu, jsou k dispozici
rùzné tvary okenního køídla.
Nejlepší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
Hodnota Uw od 0,99 do 1,40 W/(m2.K)
B
Zvuková izolace od 34 do 45 dB
Prùvzdušnost: Tøída 4
Vodotìsnost: Tøída E1200
Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5
Sklo 4/16/4 nízkoemisivní CLIMAPLUS®
Ug = 1,1 W/(m2.K)
Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem
Standardní výstavba bytù,
a prùmyslových budov
rodinných
domù
Pìtikomorový rám vyztužený
robustní ocelovou výztuhou
obsahuje dvì dorazová tìsnìní, která zaruèují dokonalou
tìsnost.
Ideální volba pro balkónové
dveøe s bezbariérovým hliníkovým prahem zvyšuje komfort vašeho domova a lehký
pøechod i pro deti, seniory
a handicapované. Souèasnì
udržuje
ideální
vlastnosti
a tìsnost balkónových dveøí.
Nejhorší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
Okna FENESTRA STANDARD se
sklem 4-16-4 CLIMAPLUS teplý
rámeèek Ug=1,1 W/(m2.K) patøí
do energetických parametrù
tøídy B.
14
15
Fenestra Standard Z40 a Z60
Rekonstruujete nebo hledáte nejoptimálnìjší rozhodnutí jak nahradit starší okna?
Máme pro Vás øešení v nabídce širokého sortimentu rekonstrukèních profilù s velikostmi 40mm nebo 60mm, které
dokáží rychle nahradit vaše stará okna a dveøe. Plastové profily rekonstrukèních profilù jsou recyklovatelné. Použití
speciálních výztuh zabezpeèuje správnou stabilitu a celkové øešení návratnosti vaší investice.
FENESTRA STANDARD Z40 a Z60 jsou okna, která uspokojí každý požadavek na tepelnou a zvukovou izolaci. Kování
s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny, které zvyšují
odolnost proti vloupání.
Rekonstrukèní rámy jsou ideální odpovìdí na výmìnu oken bez potøeby dalších zednických oprav.
FRIENDLY
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE:
Nejlepší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
REHAU® Euro-Design 70®
B
Systém se dvìma dorazovými tìsnìními
Hloubka 5 komorového køídla 70 / 80 mm
4 komorový rám Z 40 s hloubkou 70 mm
a køidélkem 40 mm
5 komorový rám Z 60 s hloubkou 70 mm
a køidélkem 60 mm
Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá
Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými
uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti
vloupání
Nejhorší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
Okna FENESTRA STANDARD
Z40 a Z60 se sklem 4-16-4 CLIMAPLUS teplý rámeèek Ug=1,1
W/(m2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B.
Sklopné køídlo s mikroventilací
Hodnota Uw od 0,99 do 1,40 W/(m2.K)
Zvuková izolace od 34 do 45 dB
Prùvzdušnost: Tøída 4
Vodotìsnost: Tøída E1200
Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5
Sklo 4/16/4 nízkoemisivní CLIMAPLUS®
Ug = 1,1 W/(m2.K)
Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem
16
17
Fenestra Optimum
FENESTRA OPTIMUM okna jsou ideálním øešením, pokud stojíte pøed rozhodnutím rekonstruovat nebo stavìt byt
èi dùm. Tato okna dokáží svým designem a vlastnostmi perfektnì splnit požadavky na moderní okno. Úèinné
støedové tìsnìní (celkem profil obsahuje 3 tìsnìní) pøináší nejen úsporu nákladù ale pøedevším si mùžete vychutnat
útulnou atmosféru bydlení a pøíjemnì nízké úèty za vytápìní.
Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny.
Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti.
Okna jsou investicí na podstatnou èást vašeho života, ať již stavíte dùm èi rekonstruujete. Okna FENESTRA OPTIMUM
kombinují dokonalý design a vysokou kvalitu. Systém integrovaného støedového tìsnìní zaruèuje, aby studený
vzduch, vlhkost a jiné nepøíznivé povìtrnostní vlivy zùstaly za oknem.
FENESTRA OPTIMUM je vhodný pro nároènìjší rekonstrukce a výstavby nových bytù.
FRIENDLY
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE:
REHAU® Brillant-Design MD®
Systém se tøemi dorazovými tìsnìními
Hloubka 5 komorového køídla 70 / 80 mm
Hloubka 5 komorového rámu 70 mm
Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá
Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými
uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti
vloupání
Urèitì chcete, aby každý detail odpovídal vašim osobním
pøedstavám. Obzvlášť když
máte vysoké nároky na design.
Køídla oken nabízíme ve
dvou rozdílných variantách
pro dosažení individuálního
charakteru každého okna:
buï decentnì ostré hrany
nebo elegantnì zkosené hrany køídla.
Sklopné køídlo s mikroventilací
Okna jsou vybavena tøemi
efektivními tìsnìními, které
zachovávají nezmìnìné hodnoty a tìsnost vùèi atmosferickým vlivùm.
Okna FENESTRA OPTIMUM se
sériovì vyrábìjí s dvojsklem,
okna
dosahují
vysokých
teplotechnických hodnot. Tyto
je možno vylepšit použitím
speciálních teplých rámeèkù.
Nejlepší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
Hodnota Uw od 0,98 do 1,40 W/(m2.K)
B
Zvuková izolace od 34 do 45 dB
Prùvzdušnost: Tøída 4
Vodotìsnost: Tøída E1200
Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5
Sklo 4/16/4 nízkoemisivní CLIMAPLUS® Ultra N
Ug = 1,1 W/(m2.K)
Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem
Standardní výstavba bytù,
a prùmyslových budov
rodinných
domù
Okna jsou významnou investicí
v životì. Optimální armování /
kovová výztuha zvyšuje stabilitu okna a jeho životnost.
Ideální volba pro balkónové
dveøe s bezbariérovým hliníkovým prahem zvyšuje komfort vašeho domova a lehký
pøechod i pro deti, seniory
a handicapované. Souèasnì
udržuje
ideální
vlastnosti
a tìsnost balkónových dveøí.
Nejhorší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
Okna FENESTRA OPTIMUM
se sklem 4-16-4 CLIMAPLUS
Ultra N teplý rámeèek Ug=1,1
W/(m2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B.
18
19
Fenestra Geneo 3+
FENESTRA GENEO 3+ GENEO vyrábìný z materiálu RAU-FIPRO® zmìnil nejen zpùsob myšlení a výroby plastových
oken. Svými High-Tech vlastnostmi vytváøí tlak na zpøísòování platných technických norem.
Jeho mimoøádný vzorec extruze pomáhá udržet stabilitu struktury i bez pomoci vnitøní ocelové výztuhy. Nepøítomnost
armatury vyzdvihuje vynikající vlastnosti FENESTRA GENEO 3+. Šestikomorový rám a køídlo tloušťky 86 mm jsou
vybaveny tøemi úrovnìmi vymìnitelného tìsnìní, které udržuje nezmìnìný standard výrobku.
Koneèná úprava povrchù mùže být v barvì bílé a mnoha dekorech imitací døeva. Kromì této úpravy povrchù
si mùžete zvolit atraktivní dizajn: venkovní obalení okna hliníkem - klipy.
Je možné zasklení dvojsklem nebo trojsklem, skla je možno doplnit o rùzné typy plynù a pokovení s cílem uspokojit
veškeré požadavky na vlastnosti zasklení. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími
body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu
v místnosti.
FENESTRA GENEO 3+ je je geniálním øešením pro každý požadavek nároèného klienta.
FRIENDLY
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE:
High-Tech REHAU® GENEO®
Okna s výškou do 220 cm anebo se šíøkou 140 cm
úplnì bez ocelové výztuže
Systém s tøemi tìsnìními
Hloubka High-Tech 6 komorového køídla a rámu
86 mm
Zasklívací lišta zkosená a hranatá
Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými
uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti
vloupání i se skrytými panty
Díky použití speciálního patentovaného materiálu RAUFIPRO®, struktura 6 komorového køídla a rámu zùstávají
neustále stabilní i bez podpory
ocelové výztuže.
Velké množství úprav povrchù
rùzných barev s efektem døeva,
kombinovatelnými i ve dvou
rùzných dekoracích zevnitø
a z vnìjšku, prináší harmonii
okna do každého prostøedí
a architektury.
Køídlo a rám jsou vybaveny
tøemi efektivními tìsnìními,
které zachovávají nezmìnìné
hodnoty
a
tìsnost
vùèi
povìtrnostním vlivùm.
Speciální možnost hliníkových
klipù umožòuje pøidat vašim
oknùm zvláštní charakter
a atmosféru vašeho bývání
a zároveò se stanou atraktivní
souèástí architektury vašeho
domu.
Nejlepší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
Hodnota Uw od 0,76 do 0,92 W/(m2.K)
A
Zvuková izolace od 34,1 do 47 dB
Prùvzdušnost: Tøída 4
Vodotìsnost: Tøída E1200
Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5
Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP® Ultra N
Ug = 0,60 W/(m2.K)
Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem,
snížený pro dveøe
Splòuje tepelnìizolaèní požadavky nízkoenergetických domù
Balkónové dveøe mohou mít
hliníkový práh s pøerušeným
tepelným
mostem,
který
udržuje
ideální
vlastnosti
a tìsnost. Poskytuje lehký
pøechod i pro dìti, seniory
a handicapované.
Okna jsou sériovì vyrábìna
s trojsklem s dvojitou komorou
Ug = 0,6 W/(m2.K), která poskytuje tepelné hodnoty nejvyšších úrovní.
Možnost výbìru nového skrytého kování GU®, které vyzdvihuje minimalistický styl.
Skryté kování spojuje svobodu
designového návrhu s vysokou
funkèností.
Nejhorší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
Okna FENESTRA GENEO 3+ se
sklem 4-16-4-16-4 CLIMA-TOP
Ultra N teplý rámeèek Ug=0,6
W/(m2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A.
20
21
Fenestra Geneo 3+ Z40
Rekonstruujete nebo hledáte nejoptimálnìjší rozhodnutí jak nahradit starší okna?
Máme pro Vás øešení v nabídce širokého sortimentu rekonstrukèních profilù s velikostí 40mm, které dokážou rychle
nahradit vaše stará okna a dveøe. Plastové profily rekonstrukèních profilù jsou recyklovatelné. Použití speciálních
výztuh zabezpeèuje správnou stabilitu a celkové øešení návratnosti Vaší investice.
FENESTRA GENEO Z40 je revoluèní a inovativní profil, který zmìnil zpùsob myšlení a výroby plastových oken. Jeho
mimoøádná konstrukce bez nutnosti použití ocelové výztuže, vyzdvihuje vynikající vlastnosti.
Rám a køídlo tloušťky 86 mm jsou vybaveny tøemi úrovnìmi efektivního tìsnìní. V kombinaci s trojsklem uspokojí
každý požadavek na tepelnou a zvukovou izolaci. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými
uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny, které zvyšují odolnost vùèi vloupání.
Zaèlení se do každého architektonického stylu a obytného prostoru.
FENESTRA GENEO Z40 je geniálním øešením v pøípadì rekonstrukce nebo výmìny už existujících oken bez potøeby
dalších zednických prací. Odpovídají nejpøísnìjším normám certifikace a zaruèují nejlepší výsledky.
FRIENDLY
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE:
High-Tech REHAU® GENEO®
Okna s výškou do 220 cm nebo se šíøkou 140 cm
úplnì bez ocelové výztuže
Systém se tøemi tìsnìními
Hloubka High-Tech 6 komorového rámu a køídla
86 mm a køidélkem 40 mm
Zasklívací lišta zkosená a hranatá
Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými
uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti
vloupání i se skrytými panty
Nejlepší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
A
Hodnota Uw od 0,76 do 0,92 W/(m2.K)
Zvuková izolace od 34,1 do 47 dB
Prùvzdušnost: Tøída 4
Vodotìsnost: Tøída E1200
Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5
Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP®
Ug = 0,6 W/(m2.K)
Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem
snížený pro dveøe
Nejhorší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
Okna FENESTRA GENEO Z40 se
sklem 4-16-4-16-4 CLIMA-TOP
Ultra N teplý rámeèek Ug=0,6
W/(m2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A.
22
23
Fenestra Geneo 3+ PASSIV
FENESTRA GENEO 3+ PASSIV obsahuje High-Tech vlastnosti od FENESTRA GENEO 3+, které doplòuje o další revoluèní
inovativní prvky.
Použití termomodulù a speciálního støedového tìsnìní øadí toto okno k certifikovaným okenním øešením pro pasivní
domy. Všechny výhody GENEO 3+ zùstávají a navíc vyhovují nejvyšším požadavkùm na tepelnou izolaci.
Rám okna umožòuje dosáhnout hodnotu Uf rovnající se 0,79 W/(m2.K). Rám a køídlo FENESTRA GENEO 3+ PASSIV
mají tloušťku 86 mm a jsou šestkomorové. Jsou vybaveny tøemi rovinami efektivních tìsnìní, které zaruèují nemìnný
standard provedení.
Barevný vzhled povrchu okna mùže být z bílé barvy a z mnoha dekorech imitací døeva. Mùžete si zvolit atraktivní
dizajn: venkovní obalení okna hliníkem - klipy.
Je možné zasklení dvojsklem nebo trojsklem, skla je možno doplnit o rùzné typy plynù a pokovení s cílem uspokojit
veškeré požadavky na vlastnosti zasklení.
Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny.
Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti.
FENESTRA GENEO 3+ PASSIV je geniálním øešením pro každý požadavek nároèného klienta, zaruèujíc vlastnosti,
kterým se dá tìžko odolat.
FRIENDLY
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE:
High-Tech REHAU® GENEO®
Okna s výškou do 220 cm nebo se šíøkou 140 cm
úplnì bez ocelové výztuže
Systém se tøemi tìsnìními
Hloubka High-Tech 6 komorového køídla a rámu
86 mm
Výplò komor s izolaèním materiálem Neofloor
031
Zasklívací lišta zkosená a hranatá
Díky
použití
speciálního
patentovaného
materiálu
RAU-FIPRO®, struktura 6 komorového køídla a rámu zùstávají
neustále stabilní i bez podpory
ocelové výztuže.
Za úèelem flexibilního plnení
rozlièných
požadavkù
energetické efektivnosti jsou
v profilech integrované termomoduly zlepšující jejich
tepelnìizolaèní vlastnosti.
Tøi kompletní obvodové tìsnicí
roviny se speciálním dvoukomorovým støedovým tìsnìním.
Vysoko elastický tìsnicí materiál s trvalou odolností proti
zatížení a dlouhou životností.
Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými
uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti
vloupání i se skrytými panty
Speciální možnost hliníkových
klipù umožòuje pøidat vašim
oknùm zvláštní charakter
a atmosféru vašeho bývání.
Zároveò se stanou atraktivní
souèástí architektury vašeho
domu.
Nejlepší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
A
Hodnota Uw od 0,70 W/(m2.K)
Zvuková izolace od 34,1 do 47 dB
Prùvzdušnost: Tøída 4
Vodotìsnost: Tøída E900
Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5
Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP® Ultra N
Ug = 0,6 W/(m2.K)
Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem
snížený pro dveøe
Splòuje
budov
tepelnìizolaèní
požadavky
pasivních
K dispozici úpravy povrchu imitace døeva. Døevodekor je
odolný proti povìtrnostním
vlivùm
a
jednoduše
se
udržuje.
Standardní vyhotovení s izolaèním trojsklem CLIMATOP®Ultra
N 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/(m2.K) Profily série GENEO 3+ PASSIV
s teplým rámkem.
jsou certifikovány v institutu
Passiv-Haus a jsou ideální pro
konstrukce pasivních budov.
Nejhorší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
Okna FENESTRA GENEO 3+
PASSIV se sklem 4-16-4-16-4
CLIMATOP Ultra N teplý rámeèek Ug=0,6 W/(m2.K) patøí do
energetických parametrù tøídy A.
24
25
Sklopnì-posuvné dveøe
Svìtlo, vzduch a volnost pohybu - velkoplošné sklopnì-posuvné dveøe
nabízejí lepší kvalitu bydlení celé rodinì.
Výhoda kování s nuceným ovládáním spoèívá pøedevším v lehkosti
ovládání velkých a tìžkých sklopnì-posuvných prvkù (až do 200 kg),
které je možno sklápìt a zavírat i bez vynaložení vìtší fyzické námahy.
Lehkost ovládání je výrazným benefitem pohodlí i pro seniory a deti.
Moderní sklopnì-posuvné dveøe poskytují moderní prostor pro život
a vyšší kvalitu bydlení. Pøinášejí více svìtla, svobody a komfortu do vašeho
domova.
Inteligentní technika kování nabízí vyspìlé konstrukce pro sklopnìposuvné dveøe, které šetøí prostorem vašich domù a poskytují vysoký
komfort ovládání.
FRIENDLY
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE:
Systém se dvìma (STANDARD) nebo tøemi (GENEO 3+) efektivními tìsnìními
Variabilní hloubka køídla a rámu podle systému
Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá
Kování paralelnì – posuvné zavírání, manuální
nebo automatické se sklápìním, vedlejší køídlo
otevíravé nebo v alternativì pevný rám
Hodnota Uw od 0,79 do 1,40 W/(m2.K)
Zvuková izolace od 34 do 47 dB
Prùvzdušnost: Tøída 4
Vodotìsnost: Tøída E900 – E1200
Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5
Elegantní vzhled pohledové šíøky posuvných dveøí s nosností až do 200 kg zabezpeèují vysoký uživatelský komfort.
Vìtrání ve sklopné pozici a lehké otevírání i pøi velkých
rozmìrech.
Výškové nastavování se samozajištìním je možné v pøípade
potøeby jednoduše výškovì regulovat. Optimální pøítlak
køídla k rámu je možno nastavit po celém obvodu na excentrických èepech.
Na výbìr skla dvoukomorové (STANDARD) nebo
trojkomorové (GENEO 3+)
Zasklení dvojsklem nebo trojsklem dle použitého
profilu
Vhodné pro standardní
nároènìjší rodinné domy
nebo
energeticky
26
27
Zdvižnì-posuvné dveøe
Zdvižnì-posuvné dveøe, které vedou na balkón, do zahrady nebo na
terasu, jsou souèasným trendem a zvyšují svými velkoplošnými køídly
kvalitu bydlení a života.
S posuvným kováním se zdvihem køídla vytvoøíte otevøenou atmosféru
plnou svìtla. Prostøednictvím promyšlených detailù kování zažijete
maximální pohodlí.
Díky dlouholeté kompetenci ve vývoji je jeho technika tak dokonalá,
že dokonce i køídla s hmotností až 400 kg se dají bezpeènì, pohodlnì
a s lehkostí ovládat bez vynaložení velkého úsilí. Lehkost ovládání je
výrazným benefitem pohodlí pro všechny v každé vìkové kategorii.
Samozøejmostí je nízká prahová lišta. Díky tomu je pøechod plynulý
a bezbariérový, bez dodateèných omezení. Navíc její tepelná izolace
je lepší, jak urèují požadavky naøízení pro úsporu energií. Splòuje tak
i vysoké požadavky na úsporu nákladù a komfort bydlení.
FRIENDLY
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE:
High-Tech REHAU® GENEO®
Systém zdvižnì–posuvný na kolejnièkách s maximální nosností 400 kg na køídlo
Hloubka 5 komorového køídla 80 mm
Hloubka 5 komorového rámu 203 mm
Maximální rozmìry køídla šíøka 300 x výška
270 cm
Zasklívací lišta hranatá, zkosená
Kování boèními kolíky pøichytávajícími se do
pevného rámu a s možností vložení uzamykacího
kování s oboustrannou klièkou
Hodnota Uw 0,98 W/(m2.K)
Zvuková izolace 42 dB
Termicky dìlený systémový práh splòuje všechny požadavky
na bezbariérovost a garantuje vynikající tepelnou izolaci.
Nový podvozek zabezpeèí pøesné vložení vozíkù a funkènost
kování. Díky mohutnosti køídel je možné zasklení až do
tloušťky skla 53 mm.
Prùvzdušnost: Tøída 4
Vodotìsnost: Tøída 9A
Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída B3
Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP® Ultra N
Ug = 0,6 W/(m2.K)
Snížený hliníkový práh
Vhodné pro standardní
nároènìjší rodinné domy
nebo
energeticky
28
29
Fenestra Brillant dveøe
FENESTRA BRILLANT DVEØE pøedstavují systém vchodových dveøí
z REHAU® Brillant-Design® pro vstupní prostory pøi energeticky optimální sanaci budovy a novostavbách s nízkoenergetickým standardem.
Plastové dveøe splòují veškeré nároky na design a funkènost. S velkoobjemovým ocelovým armováním a stavební hloubkou 70mm zaruèují
vysokou stabilitu. Dveøe mají mimoøádnou kvalitu díky materiálu, ze
kterého se vyrábìjí: RAU–PVC® odolný proti UV záøení a povìtrnostním
vlivùm.
Vchodové dveøe nejen dobøe vypadají, ale jsou také odolné proti vìtru,
zimì a dokonce i proti vìtrem hnanému dešti.
FENESTRA BRILLANT DVEØE dveøe jsou vhodné do novostaveb s nízkoenergetickým standardem.
FRIENDLY
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE:
REHAU® Brillant-Design®
Systém se dvìma dorazovými tìsnìními
Hloubka 4 komorového køídla 70 mm
Hloubka 5 komorového rámu 70 mm
Zajišťují výborný odpor vùèi
pokusùm o vloupání díky
používání cylindrických vložek
proti odvrtání a uzavíracích
kování s rostoucími úrovnìmi
bezpeènosti.
Zasklívací lišta oblá, hranatá a zkosená
Kování s høíbkovým uzavíráním a standardní
cylindrickou vložkou nebo podle požadavku
v alternativì s uzavíracími háky
Nejlepší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
B
Zesilnìné panty s vìtší nosností nastavitelné ve
tøech osách
Hodnota Ud od 1,20 do 1,50 W/(m2.K)
Prùvzdušnost: Tøída 4
Vodotìsnost: Tøída 7A
Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C2
Bezpeènostní skla a výplnì podle výbìru klienta
Nejhorší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
Umožòují kombinace barev
a døevodekorù z interiéru
a exteriéru.
Snížený hliníkový práh s pøerušeným
tepelným
mostem
a systémem dvojitého tìsnìní
zaruèuje perfektní tìsnost i na
spodní stranì dveøí.
Panty s vysokou nosností, nastavitelné ve 3 osách, zajišťují
stálou a dokonalou funkènost
a pøesnou zavíratelnost.
FENESTRA BRILLANT DVEØE se
sklem 4-16-4 CLIMAPLUS teplý
rámeèek Ug=1,1 W/(m2.K) patøí
do energetických parametrù
tøídy B.
Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným
mostem
Vhodné pro standardní výstavbu bytù, rodinných
domù a prùmyslových budov
30
31
Fenestra Geneo dveøe
FENESTRA GENEO DVEØE z profilového systému REHAU® GENEO®,
které se díky špièkovému materiálu RAU-FIPRO® a inovaèní konstrukci
profilù øadí mezi nejhospodárnìjší plastové dveøe na trhu.
Pøedbìhly svoji dobu v technologii, díky èemuž spojují dizajn a komfort s vynikající energetickou hospodárností. Zároveò vytváøejí tlak na
spøísòování evropských standardù pro plastové dveøe.
FENESTRA GENEO DVEØE poskytují maximální stabilitu díky profilovému jádru, které je vyztuženo vlákny. Nadprùmìrná stabilita jádra dveøí
se standardnì doplòuje další výztuhou, èímž se dosahuje vyjímeèná
pevnost a stabilita.
V kombinaci s dveøní výplní mají jedineènou energetickou hospodárnost,
která pomáhá pøi šetøení nákladù. V neposlední øadì chrání váš domov
pøed nežádoucími hosty díky odolnosti proti vloupání.
FRIENDLY
Nejlepší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE:
A
High-Tech REHAU® GENEO®
Systém se tøemi tìsnìními
Hloubka 6 komorového køídla 86 mm
Hloubka 6 komorového rámu 86 mm
Zasklívací lišta hranatá a zkosená
Nejhorší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
Kování s høíbkovým uzavíráním a standardní
cylindrickou vložkou nebo podle požadavku
v alternativì s uzavíracími háky
FENESTRA GENEO DVEØE se
sklem 4-16-4-16-4 CLIMATOP
Ultra N teplý rámeèek Ug=0,6
W/(m2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A.
Zesilnìné panty s vìtší nosností, nastavitelné ve
tøech osách
Hodnota Ud od 0.86 do 1.00 W/(m2.K)
Prùvzdušnost: Tøída 2
Vodotìsnost: Tøída 4A
Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C2
Bezpeènostní skla a výplnì podle výbìru klienta
Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným
mostem
Šestikomorové køídlo tloušťky
86 mm (Uf=1,2) integrované
s izolovanými panely nebo
trojkomorovými skly umožòují
FENESTRA GENEO DVEØÍM
dosáhnout jedineèné teplotechnické vlastnosti Ud=1,0 –
0,86 W/(m2.K).
FENESTRA
GENEO
DVEØE
umožòují kombinace barev
a døevodekorù z interiéru
a exteriéru.
Tøi obvodové tìsnicí roviny
umožòují optimalizovat zavírací tlak takovým zpùsobem,
aby se dveøe vždy zavíraly
lehce. Snížený hliníkový práh
s pøerušeným tepelným mostem a trojité tìsnìní garantují
perfektní izolaci a vynikající
výsledky i v dolní èásti dveøí.
Vyjímeèné
teplotechnické
vlastnosti GENEO DVEØÍ jsou
certifikovány institutem ift
ROSENHEIM. Teplotechnické
parametry dokážou uspokojit
i ty nejnároènìjší klienty.
Splòuje tepelnìizolaèní požadavky nízkoenergetických objektù
32
33
Klasické a moderní výplnì dveøí
ILUSTRAÈNÍ OBRÁZKY
ILUSTRAÈNÍ OBRÁZKY
Classic Dukat
Classic Kompletinci
Classic Nuštar
Classic Otok
Elite Vaduz
Standard Velebit
Standard Velebit Uèka
Standard Velebit Mosor
Premium Ela
Elite Dublin
Standard Plus Zora
Standard Plus Tara
Elegance Cetina
Moderna Pag Fab
Future Biokovo
Elite Moskva
Future Kozjak
Future Psunj
Elite London
Future Hvar
Vizual HU
Elite Lisabon
Future Erdut
Vizual IT
34
35
Barvy a dekory
Zasklívací lišty a tvary oken
Barvy oken mohou být mnohotvárné. Kromì
klasické bílé je možno si vybrat i jinou barvu.
Plastová okna jsou k dispozici kašírovaná fóliemi
(imitace døeva, jednobarevné folie) nebo lakovaná.
Obì varianty jsou odolné proti nepøíznivému
poèasí, resp. proti jakýmkoliv povìtrnostním
vlivùm. Jsou velmi svìtlostálé a jednoduše se
udržují.
ZASKLÍVACÍ LIŠTY:
Atraktivnost tvarù køídel oken mùžete zvýraznit
i dekorativními zasklívacími lištami. Naše nabídka zahrnuje 3 typy zasklívacích lišt: oblé, zkosené
a hranaté.
Zlatý dub
Bahenní dub
Použití jednotlivých typù lišt závisí pøedevším na
vašich estetických preferencích a na charakteru
vašeho interiéru. Správným výbìrem lišt mùžete
vytvoøit jedineènou atmosféru obohacující interiér.
TVARY:
Oøech
Tmavý dub
Mahagon
Írsky dub
Maximální stabilita i pøi speciálních tvarech. Dejte
volnost své kreativitì a pøáním. Rozhodnìte se pro
vhodné tvary a vyhotovení, pro pestrá architektonická
øešení. Mùžete zdùraznit styl vašeho domu napøíklad
oblými tvary a šikminami nebo okny s pøíèníky
a vytvoøit velmi pùsobivý vzhled vašeho domu.
Soft Cherry
Douglas
Antracitovo-šedá hladká
Šedá
36
37
Typy okenných klièek
Všechny okenní klièky na oknech jsou vybaveny technikou HOPPE® Secustik®. Okenní klièky Secustik® mají patento-
barva bronz
barva zlato
barva šampaò
barva ocel
barva støíbro
bílá barva
vaný blokovací mechanizmus jako integrovanou záruku bezpeènosti.
Pøi otáèení okenní klièkou zapadá mechanizmus lehce v rùzných pozicích klièky se slyšitelným cvakáním do speciálních drážek, èímž znemožòuje neoprávnìné posunutí okenního kování z externího prostøedí.
Okenní klièka HOPPE® Secustik® má zvýšenou bezpeènost, kterou zabezpeèuje patentovaný blokovací systém klièky.
Nejdøíve uvidíte...
...nové tvary a barvy.
Potom ucítíte...
...tu pravou klièku a vysoce kvalitní
materiál.
Nakonec uslyšíte...
...jemné cvaknutí - akustický signál
pro vìtší bezpeènost oken.
Odnímatelná okenní klièka
s pevnou rosetou
38
39
Typy skel
Typy møížek a pøíèek
Na zdùraznìní elegance vašeho domu a na vytvoøení intimní atmosféry máme v nabídce i dekorativní skla.
Doporuèujeme využití dekorativních skel v prostorách, ve kterých je potøebné omezení viditelnosti zvenku –
napøíklad koupelna nebo pøízemí rodinného domu.
SGG Master ligne
SGG Master care
SGG Maris
SGG Master lens
Jedineèný vzhled architektury vašeho domu mùže
ještì více zdùraznit izolaèní sklo, které se z optického
hlediska
rozdìluje
na
menší
plochy
møížkami
a pøíèkami.
V nabídce je i nalepovací
pøíèka rozmìru 26mm
nalepená na skle. Pøi
tomto typu pøíèky se do
meziskelního prostoru
dává AL pøíèka.
Møížky jsou umístnìny v medzisklenním prostoru mezi
tabulemi skla. Díky tomu se dají okna jednoduše èistit
a jsou chránìna pøed neèistotami. Sortiment barev je
široký, dokáže splnit vaše individuální potøeby.
Na výbìr rozmìry 8mm, 18mm, 26mm, 45mm umístìné
SGG Altdeutsch
SGG Silvit
SGG Chinchila
SGG Master point
mezi tabulemi.
SGG Master ray
SGG Satinato
SGG Kathedral
SGG Madera
8 mm
18 mm
26 mm
45 mm
40
41
Stínicí technika
Úspora nákladù
Roletové systémy jsou vynikajícím
nástrojem k dosažení úspor pøi neustále
se zvyšujících cenách za energie.
Nižší náklady na vytápìní v zimních
mìsících a v letních mìsících nižší náklady
na klimatizování.
PØEDOKENNÍ ROLETA
S VIDITELNÝM BOXEM
Roletový systém urèený vìtšinou pro dodateènou montáž.
Lamelový pancíø je navíjený do hliníkového boxu umístìného
na exteriérové stranì.
Tento systém umožòuje též vytvoøení tzv. dvourolety bez
omezení šíøky. Možností je integrace rolovací sítì pøímo do
roletového boxu.
Ochrana proti slunci
V letních tropických dnech, kdy se z vašeho
pøíbytku stává nesnesitelný skleník, vám
pomohou pøedokenní rolety. Elektricky
ovládané rolety mohou být automaticky
ovládané napøíklad pøi urèité intenzitì
sluneèního svitu.
Roleta je složena z lamel, které se po stranách pohybují ve
vodicích lištách a v horní èásti se rolují do viditelného boxu.
Ochrana proti nadzdvihnutí lamel je vyøešena závìsnými
pružinami.
Bezpeènost a ochrana majetku
Je dokázáno, že pøedokenní rolety jsou
výrazným pomocníkem v ochranì vašeho
domova pøed nezvanými hosty. V pøípadì
odjezdu na dovolenou jednoduše spustíte
rolety, èímž výraznì zvýšíte ochranu
vašeho domova.
Elegance a barevné provedení
Rolety jsou taktéž významným dekorativním prvkem vašeho obydlí. Mùžete
si vybrat z mnohých možností jejich
barevného provedení: imitace døeva
nebo možnost lakování v jakékoliv barvì
vzorkovníku RAL.
Ochrana pøed nepøíznivým poèasím
Roletové systémy spolehlivì ochrání vaše
okna pøed silným vìtrem, deštìm, snìhem
èi jinými nepøíznivými povìtrnostními
vlivy.
Ovládání popruhem, šòùrou nebo
klikou
Každý typ ovládání – popruh, šòùra, klika
- má svoje specifické výhody.
Popruh se omnoho lépe drží v ruce, musí
však být vyvedený z boxu pøímo.
Šòùru je možno bez jakýchkoliv problémù
vést napø. pøes stìnu a to za použití
bowdenu. Držení je ménì pohodlné.
Použití popruhu, nebo šòùry není vždy
výhodné, pohodlné nebo žádoucí. Pro
tyto pøípady je tu pøímé ovládání klikou.
Klika pøináší oproti popruhu a šòùøe urèité
pohodlí, hlavnì pøi vìtších rozmìrech
rolet.
Motorické ovládání s možností
dálkového ovládání
Nejpohodlnìjším a nejelegantnìjším
øešením ovládání roletových systémù
vhodným pro všechny typy a velikosti
rolet je použití speciálních trubkových
pohonù. V tomto pøípadì si mùžete
vybrať rùzné moderní prvky a funkce,
které zpøíjemòují samotné používání rolet. Moderní prvky: dálkové ovládání,
centrální èi skupinové ovládání, klíèové
spínaèe, sluneèní èi vìtrná èidla, programovatelné hodiny a mnoho dalších.
PØEDOKENNÍ ROLETA
S OMÍTATELNÝM BOXEM
CENTRÁLNÍ
OVLADAÈ
-
týdenní hodiny s radiovým vysílaèem
program umožòuje nastavit rùzné èasy otevírání,
zavírání, blokování
funkce ovládání rolet v závislosti na východu
a západu slunce
program „dovolená“ – rolety se sama pohybuje
v náhodném èase
automatická zmìna v závislosti na letním a zimním
èase a možnost pøipojení sluneèního èidla
Ideální a nejelegantnìjší øešení na trhu, urèené predevším pro
novostavby a rekonstruované objekty.
Box rolety je zaomítatelný a odizolovaný pøímo ve stìnì nad
okenním otvorem díky èemu není vùbec viditelný.
Tento systém umožòuje též vytvoøení tzv. dvourolety bez
omezení šíøky. Možností je integrace rolovací sítì pøímo do
roletového boxu.
NADOKENNÍ ROLETA
DÁLKOVÝ OVLADAÈ
-
multifunkèní kanálový ovladaè s možností
nastavení každého kanálu samostatnì, plus centrální kanál
manuální/automatické ovládání s možností automatického vypnutí
možnost nastavení polohy jednotlivì pro každý
kanál
funkce veèerní astrofunkce – vytahování rolety
podle nastavení, spouštìní pøi západu slunce
program „dovolená“ – roleta se sama pohybuje
v nadefinovaném èase
Roletový systém s boxem umístìným smìrem do místnosti mezi
oknem a horní stranou otvoru.
Montáž tohto plastového boxu je realizována ješte pøed
samotným osazením okenního rámu. Roletový box je zateplený
polystyrenovou vložkou a vybavený revizním krytem.
Jednodušší varianta oblíbeného systému se zaomítatelným
boxem, protože zde též není box z exteriéru vùbec viditelný.
42
43
Stínicí technika
VNÌJŠÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE
PEVNÁ SÍŤ PROTI HMYZU
Vnìjší hliníkové žaluzie patøí k nejpopulárnìjšímu zpùsobu
exteriérového stínìní. Jsou oblíbené nejen u projektantù moderních administrativních budov a polyfunkèních objektù, ale
své uplatnìní najdou i na projektech rodinných domù. Zde jsou
výrazným designován doplòkem dotváøejícím charakter stavby. Vhodným naklopením lamel žaluzie regulujeme intenzitu
svìtla v místnosti a tím dosáhneme vysoký stupeò zastínìní,
èímž ovlivníme teplotu v interiérech budov.
V nabídce jsou dvì lamely ve tvaru písmene „C“ a „Z“, které
jsou vedené v boèních hliníkových vodicích lištách. K dispozici
je možnost umístit je pøímo nad pøeklady oken, tehdy jsou ve
vytáhnutém stavu schované, nebo je doplnit o ochranné krycí
plechy. Vícero typù ovládání mùže být doplnìno senzory na
svìtlo a vítr.
Okenní sítì pøedstavují nejúèinnìjší ochranu interiéru proti
hmyzu a jsou neodmyslitelným doplòkem nejen obytných,
ale i kanceláøských a výrobních prostorù. Jednoduchá montáž
a demontáž na okenní rám z interiéru z nich dìlají elegantní,
pøitom však vysoce funkèní doplnìk každého okna.
bílá
RAL 9003
slonová kost
RAL 1015
støíbrná
RAL 9006
DVEØNÍ SÍTÌ PROTI HMYZU
støíbrná
RAL 9007
èervená
RAL 3000
bronz
VSR 780
hnìdá
RAL 8014
ISO SYSTÉM – INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ
ŽALUZIE
Dveøní sítì se vyrábí ve více modifikacích. Montáž na rám nebo
do ostìní poskytuje široké možnosti jejich využití.
Extrudovaný profil zabezpeèuje tuhost síťových dveøí. Ve standardu je integrovaný samozavírací pant.
Žaluzie nacházejí svoje uplatnìní v interiérech budov, kde
nastavením sklonu lamel umožòují zastínìní interiéru místnosti a souèasnì plní funkci ochrany pøed teplem. Žaluzie jsou
nejvyhledávanìjší technickou variantou pro pomìr výkon a
cena. Žaluzie je složena z kvalitních železných, plastových
a textilních komponentù spolu se standardnì vysokou kvalitou hliníkových lamel. Lamely se zhotovují z flexibilní hliníkové
slitiny se speciální barevnou povrchovou úpravou vypalováním
svìtlostálým lakem odolným vùèi poškození. Ovládání žaluzie
je velmi jednoduché pomocí øetízku, kterým se lamely žaluzie
naklápìjí a vytahují. Výhodou je jednoduchá montáž a lehká
obsluha a údržba.
Standardní barevné provedení rámù sítí proti hmyzu.
00 bílá
SD1/SD3/SS2
01 dub zlatý
SD3
02 hnìdá
SD1/SD3/SS2
44
45
Tepelnì-izolaèní vlastnosti
Pokud se zamýšlíme nad budoucností, jsou naše
V roce 2008 jsme uvedli na trh nový revoluèní sys-
myšlenky orientovány na ekologická, ekonomická,
tém GENEO®, který je konstruovaný na bázi kompo-
funkèí a designová kritéria oken. Vyzrálou nabídkou
zitních materiálù. Okna z profilu GENEO® pøedstavují
produktù a služeb vytváøíme pro naše zákazníky
ideální podmínky pro správný výbìr. Dùležitým
kritériem pøi výbìru oken je design, komfort bydlení
a hlavnì úspora nákladù díky úèinné tepelné izolaci.
S našimi okny díky jejich dokonalým tepelnì-izolaèním
jedineènou inovaci s perspektivou do budoucnosti.
Pøesvìdèí svým technologickým náskokem a výkonovými parametry, které zatlaèují do pozadí dosavadní
okenní systémy.
vlastnostem, zùstane teplo tam, kam patøí.
Èím lépe je izolovaný plášť budovy, tím ménì energie
Okno s tepelnìizolaènými
vlastnostmi osazené
v jednovrstvovém zdivu.
potøebujete na vytápìní interiéru. Naše okna
Jednovrstvé zdivo spoleènì s optimálnì tepelnì-
jsou vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy
izolovaným okenním systémem vytvoøí velmi zdravé
i obnovu staré výstavby.
a pøíjemné obytné prostøedí.
Tento fakt se postará nejen o pøíjemný komfort
bydlení, ale i o snížení úètù za vytápìní a chlazení.
Energeticky efektivními okny kromì toho aktivnì
pøispíváte k šetøení našeho životního prostøedí. Díky
jedineèné stabilitì mohou být okenní profily štíhlejší
Jednovrstvové zdivo
Kontaktní zateplovací systém
a okenní plochy vìtší. Výsledkem jsou pøidané solární
Jednovrstvé zdivo je ovìøené a potvrzené svou
Profily REHAU® se svými tepelnì-izolaèními vlast-
energetické zisky.
dlouhou tradicí.
nostmi harmonicky zaèlení do fasády.
Pøipomíná monolit a je jednoduché, robustní a ménì
Nezáleží na tom, zda se okno osadí v rovinì
rizikové z hlediska poruch, než systémy skládající se
kontaktního zateplovacího systému, nebo lícuje
z více materiálù.
s vnìjší stranou zdiva.
prùbìh izotermických køivek 13 °C
prùbìh izotermických køivek 13 °C
Souèinitel pøechodu tepla U :
Pøechod tepla stavební konstrukcí: èím je hodnota U nižší, tím menší jsou tepelné ztráty.
Podle platného naøízení o energetické úspornosti je v novostavbách na dodržování požadované celkové energetické
bilance zpravidla potøebná vysoká tepelnìizolaèní schopnost okna.
Vývoj tepelnìtechnických požadavkù na budovy na bývání
46
47
Užitné vlastnosti skel
K zasklívání plastových oken se používají izolaèní skla. A to dvojskla èi trojskla, podle zvoleného profilového systému
DIZAJN. Ornamentální skla mají výbornou prùsvitnost, která zabezpeèuje optimální úroveò svìtla v místnosti a
a požadavkùm, které mají skla splòovat. Moderní zasklení v sobì spojuje optimální tepelnou izolaci s vynikající
zároveò chrání pøed nežádoucími pohledy. Tato skla s atraktivními vzory se dají kombinovat i s bezpeènostními skly,
transparentností. Díky svým vlastnostem se hodí jak pro novostavby tak pro rekonstrukce. Tyto výrobky tvoøí èirá
mohou být tvrzená èi vrstvená. Takto splòují i bezpeènostní požadavky. Jejich použití je vhodné jak do soukromých
skla, na které je nanesený tenký povlak složený z materiálù drahých kovù metodou katodového rozprašování. Tento
objektù tak do komerèních prostor.
povlak má vlastnosti nízké emisivity a odráží infraèervené paprsky zpìt do místnosti.
RÁMEÈKY SKEL
Dvì tabule izolaèního skla jsou spojeny prostøednictvím distanèních rámeèkù.
Výhody izolaèního skla
Døíve dodávané hliníkové rámeèky jsou dnes nahrazePLANITHERM®ULTRA N
s neviditelnou tepelnì izolaèní
vrstvou z ušlechtilého kovu
SGG
Neutrální vzhled
Zvýšení pohodlí
vysušený vzduch
nebo ušlechtilý
plyn
Nízké náklady na vytápìní
Prostup svìtla a získávání tepla
uvnitø
ny tzv. teplými rámeèky, které zaruèují lepší tepelnìizolaèní vlastnosti dvojskel.
TEPLÉ RÁMEÈKY
Teplý okraj eliminuje prostup tepla po celém obvodu
skla a tím vylepšuje energetickou bilanci budovy.
Ti: 80%
g: 63%
Energetická reflexe
Energie
vyzáøená do
exteriéru
pokovení (vrstva štøíbra)
Pøímý prostup
sluneèního
záøení
Energie
vyzáøená do
interiéru
Solární faktor
Tento distanèní rámeèek je tepelnì optimalizován
tím, že je vyroben z kompozitního plastu, který má
+20°C
hodnota Ug: 1,1 W/m2K
mimoøádnì efektivní izolaèní vlastnosti.
Pøínosy teplého rámeèku v izolaèním skle:
-
zvýšení povrchové teploty skla na okraji zasklení,
-
omezení nebo vylouèení kondenzace vodních par
na okraji zasklení,
OCHRANA PROTI HLUKU. Kromì toho je možné s našimi okny pøíjemnì tiše bydlet, protože díky použití
protihlukových skel je možné dosáhnout optimální zvukovou izolaci. Používají se pøedevším v blízkosti frekvento-
-
snížení celkového souèinitele prostupu tepla
oknem Uwindown
vaných silnic, železnic, letišť a pod. Zvukovì-izolaèní sklo je lepené sklo se speciální fólií, která pùsobí jako tlumiè
mezi dvìmi tabulemi skla. Takovým vrstvením se odstraòuje problém kritické frekvence a zabraòuje se vibracím.
SGG
OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ. Vrstvené bezpeènostní sklo se skládá ze dvou nebo více tabulí skla a jedné
SWISSPACER®
nebo více fólií PVB (polyvinyl butyral). Když dojde k rozbití skla, støepy zùstanou pøichyceny k fólii. Složení skla
musí být natolik bezpeèné, aby zabránilo vloupání nebo zranìní. V závislosti na složení, poètu PVB fólií a ostatních
Teplý rámeèek
faktorù jsou k dispozici rùzné úrovnì ochrany, které splòují požadavky na:
-
ochranu osob pøed rizikem úrazu (úlomky rozbitého skla),
-
ochranu zboží a zabezpeèení proti vloupání,
-
ochrany proti støelám,
-
ochrany proti výbuchùm.
Vysoušecí prostøedek
(Molekulové síto)
Kovová fólie zabraòující
úniku plynu
Dvousklo
Trojsklo
48
49
Tøídy bezpeènosti – kování
Dennì
se
ze
zpráv
dozvídáme
o
vloupáních
Zkoušení výrobkù
se vykonává podle
DIN V ENV 1627
Pøíklad použití bezpeènostních tøíd.
a krádežích v domech a bytech. Každý z nás si umí
pøedstavit, jak takový zásah do soukromí ovlivní
pohodu našeho bydlení.
Norma rozlišuje 6 stupòù bezpeènosti. Všeobecnì už
2 tøída odolnosti proti vloupání poskytuje uživateli
Základní
vyšší stupeò ochrany objektu. Není jednoduché tak-
bezpeènost
to vybavená okna pøekonat, je k tomu zapotøebí
adekvátní náøadí a dostateèný èas.
Statisticky se nejvíce vloupání uskuteèní pøes terasové
dveøe a sklepní okna. Bezpeènost domu je taková, jak
bezpeèný je nejslabší prvek v domì. Proto je potøeba
dbát na to, aby byla okna a dveøe zabezpeèena
obdobnì.
Zabezpeèní proti vloupání se u oken dosahuje použitím kování s høíbkovými èepy, které zapadají do uzavíracích bodù na rámu. Další souèást
bezpeènostního systému je použití zamykacích klièek
WK 1
na okna. Zámek zabrání tomu, aby zlodìj rozbil sklo
a otevøel okno zevnitø.
Neodmyslitelnou
souèástí
oken
odolných
proti
vloupání je bezpeènostní sklo.
V
koneèném
dùsledku
je
rozhodující,
jakým
zpùsobem jsou namontované všechny souèásti okna
WK 2
do jednoho celku. Jedná se hlavnì o montáž kování
a zasklení. Izolaèní sklo je do køídla vlepené, nebo je
zabezpeèená zasklívací lišta proti vytlaèení.
Systém otvíravì-sklopného kování splòuje nejpøísnìjší
požadavky trhu z pohledu bezpeènosti, komfortu
ovládání a špièkové technické úrovnì.
UniJet D – celoobvodové kování
-
-
dva bezpeènostní body ve standardním provedení, bez pøíplatku
Vypáèený profil na stranì klièky
všechny uzavírací body jsou bezpeènostní høíbkové
Rozbití skla a následné otevøení
13%
Otevøení sklopeného okna
10%
èepy
-
Statistický pøehled míst vniknutí pøes okno
69%
Otevøené nebo nezajištìné okno
3%
bezpeènost se dá zvolit poètem uzavíracích bodù
Rozbité sklo a vniknutí
2%
stupeò bezpeènosti se dá mìnit dodateènì
Nadzvihnutí profilu na stranì pantu
1%
tøi bezpeènostní stupnì: základní, WK1 a WK2
Vyøíznuté sklo a otevøení
1%
Odvrtaný rám a otevøení
1%
zdroj: GU® Slovensko
Standardní uzávìr
Bezpeènostní uzávìr
50
51
Úspory energií
V souèasné dobì se klade velký dùraz na energe-
strukcích i pøi energetických sanacích budov. Okna se
ENERGETICKÉ TØÍDY
ticky úsporné øešení budov s dlouhodobou životností
výraznou mìrou podílejí na tvorbì vnitøního prostøedí
Zavedení energetických štítkù je metoda na celkový
použitých materiálù, nízkými stavebními náklady
a rozhodující mìrou na energetických ztrátách
odhad efektivnosti daného okna.
a ekonomickým provozem.
objektu. Investice do tepelné izolace obvodového
Dnešní tendence v západních zemích je návrh
Surovin bude stále ménì a energie budou dražší.
pláštì vám zaruèí vìtší úspory energií. S našimi výrob-
vytápìcích a chladicích systémù, instalace vysoce
Také je potøeba snižovat množství emisí v ovzduší.
ky aktivnì pøispìjete k pozitivní energetické bilanci
úèinných oken a tím minimalizace tepelných ztrát
Obnovitelná, pro životní prostøedí vyhovující a klima
a chráníte životní prostøedí. Pomocí vhodnì vyvi-
a maximalizace tepelných ziskù.
šetøící energie pøedstavuje pro budoucí generace
nuté konstrukce profilù, tìsnìní nebo komponentù
jediné øešení.
pro pasivní domy se vám podaøí udržet teplo uvnitø
Spotøebitelé stále více využívají energicky efek-
Úspora energií a její optimální využití je základním
budovy.
tivní produkty k dodateènému vylepšování svých
požadavkem pøi výstavbì nových domù, rekon-
domovù. Zatøídìní do jednotlivých energetických tøíd
umožòuje uživateli rychlý pøehled o výrobcích, kdy je
jasnì vidìt jejich pøínos.
Pomocí hodnotící stupnice se ohodnocené tvorové
konstrukce zaøadí do energetické tøídy v rozsahu od
A do G. Rozsah stupnice je zvolen s takovou citlivostí,
aby se otvorové konstrukce používané na trhu mohly
reálnì zaøadit do energetických tøíd na základì svých
deklarovaných tepelnì-izolaèních vlastností.
Energetický štítek pøedstavuje èást z energetického
Pøed renovací: stará døevìná okna. Pøedevším pøes okna se
ztrácí hodnì tepla (na obrázku: èervená).
Po renovaci: energetické ztráty pøes nová okna jsou
snížené na minimum.
ENERGETICKY EFEKTIVNÍ STAVÌNÍ SE SYSTÉMEM
hodnocení okna nebo dveøí. Obsahuje tedy jen
nejdùležitìjší identifikaèní údaje o nejdùležitìjších
tepelnì-izolaèních vlastnostech, urèené pøedevším
Nejlepší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
spotøebiteli.
A
Požaduje se nový zpùsob myšlení a nová systémová øešení, která by odrážela jednotlivé souvislosti ve výstavbì.
Izolované posuzování jednotlivých aspektù už není efektivní, pokud chceme vážným a úèinných zpùsobem sledovat
takové cíle, jakými jsou napø. „zdvojnásobení energetické produktivity do roku 2020 v porovnání s rokem 1990“,
pøípadnì „energeticky výhodná výstavba jako pøíspìvek k ochranì zemského klimatu“.
Hodnocení energetické bilance je nástrojem na podporu prodeje oken s lepšími vlastnostmi a poskytuje
výsledky pro uživatele budov a projektanty.
Do roku 2020 by mìla být snížena energetická spotøeba o 20% a od roku 2021 by nové budovy mìly být stavìny
standardu nulových budov.
Spotøebovaná energie by mìla pocházet z obnovitelných zdrojù umístìných v blízkosti budovy.
Celosvìtové požadavky na snižování energetických ztrát se v posledních letech výraznì projevují i v zavádìní nových
okenních konstrukcí, které umožòují další energetické úspory.
Evropský trend na trhu s okny už nìkolik let smìøuje k neustále se zlepšujícím tepelnì-izolaèním a zvukovì-izolaèním
Ve všech oblastech jsou naši odborníci pøipraveni
poskytnout Vám podrobné informace a vyøešit
požadavky investorù i projektantù na profesionální
úrovni.
Kontaktujte nás a najdete úspìšné moderní øešení.
vlastnostem. A to znamená používání nových, silnìjších rámù a silnìjších zasklívacích systémù. Tloušťky rámù (plast,
hliník) se dnes už bìžnì používají nad 80mm, ze skel se stále èastìji používají trojskla.
Nejhorší
bilance potøeby tepla pøi vytápìní.
52
53
FENESTRA SK, spol. s r.o. v Èeské republice:
FENESTRA CZ, spol. s r.o., Business Centrum Zálesí – budova A2
Pod Višòovkou 1661/31, 140 00 Praha 4 – Krè
tel/fax: +420 234 035 010
e-mail: [email protected], web: www.fenestracz.cz
Informace a obrázky v tomto katalogu jsou pouze na informaèní úèely. Z toho dùvodu si FENESTRA Sk vyhrazuje právo
jakékoliv zmìny z technických nebo obchodních dùvodù.
2011-1069088
Download

okna & dveře - FENESTRA Sk