TRANSPORT MAGAZÍN
mìsíèník Sdružení automobilových dopravcù
OBSAH
7/2014
VYDÁVÁ
Sdružení ÈESMAD BOHEMIA
REDAKÈNÍ RADA
Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ
Aktivity Sdružení ..............................................................................................3
Šéfredaktor
Poslední pøedprázdninové jednání pøedsednictva Sdružení ...............................8
Martin Felix
Tel: +420 731 131 331
E–mail: [email protected]
Zápis ze Shromáždìní zástupcù regionù ...........................................................9
Èlenové
Jana Sláèalová
Michaela Havelková,
Mgr. Vojtìch Hromíø,
Ing. Jan Medveï
Ing. Zdenìk Pikous
Martin Cihelka
Carlos Sardá
PØÍJEM INZERCE
Carlos Sardá
odbor public relations
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
[email protected]
GRAFICKÁ ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM
Carlos Sardá
Foto na obálce: Martin Felix
ADRESA REDAKCE
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
http://www.prodopravce.cz
TISK
T–STUDIO, s. r. o.
Dìkanská Vinice I. 5/987, Praha 4
Toto èíslo bylo pøedáno
do tisku dne 10. 7. 2014
Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou
poštou, s. p. odštìpný závod Pøeprava, è. j.
2116/99 ze dne 20. 5. 1999. Zapsáno do evidence
periodického tisku pod èíslem MK ÈR E 0037.
Usnesení ........................................................................................................13
SILNIÈNÍ DOPRAVA
Novinky z Evropské unie ................................................................................14
Truck Show Lužnice .......................................................................................16
Letní zákaz jízdy v Rusku ................................................................................18
Poplatek za užití komunikací v Lotyšsku ..........................................................18
Zdanìní pøepravy osob v Dánsku....................................................................18
Spoleèná kontrolní akce Policie ÈR a nìmecké policie.....................................21
Zprávy ze svìta ..............................................................................................22
EKONOMIKA &LEGISLATIVA
Øešení pojistných událostí ..............................................................................24
Okénko právní prevence ................................................................................26
ŠKOLENÍ & BEZPEÈNOST
Školení, kurzy, semináøe .................................................................................30
TECHNIKA
Chimera burácí vstøíc budoucnosti..................................................................33
Mazda 6 ........................................................................................................34
Distribuce po francouzsku ..............................................................................38
Volvo Trucks pøedstavuje ...............................................................................41
Conti Hybrid ..................................................................................................42
DHL Freight roste poèet pøeprav .....................................................................43
Servisní kampaò ........................................................................................... 44
Na svìtì je 3. generace Iveco Daily .................................................................45
Jeïte v tom s námi ..........................................................................................47
Najdete nás také na:
Na zvyšující se zájem o podvozky je DAF pøipraven ........................................48
Cesta vznìtového motoru ...............................................................................52
WWW. PRODOPRAVCE. CZ
Regionální pracovištì Sdružení
Praha - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4, Tel: 241 040 126, Fax: 241 040 188, E–mail: [email protected] com
Brno - Podhájí 1a, 621 00 Brno – Øeèkovice, Tel: 549 274 350, Fax: 541 227 005, E–mail: [email protected] com
Ostrava - Kafkova 8, 702 00 Ostrava, Tel: 596 618 930, Fax: 596 618 929, E–mail: [email protected] com
Hradec Králové - Koutníkova 272, 501 01 Hradec Králové, Tel: 495 537 221, Fax: 495 521 027, E–mail: [email protected] com
Ústí nad Labem - U Trati 3448/10, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: 475 209 102, Fax: 475 214 446, E–mail: [email protected] com
È. Budìjovice - Pekárenská 77, areál ÈSAD Jihotrans, 370 04, Tel: 387 425 949, Fax: 387 426 867, E–mail: [email protected] com
Plzeò - Domažlická 174, 314 55 Plzeò, Tel: 377 388 488, Fax: 377 388 491, E–mail: [email protected] com
ÚVODNÍK
Vážení èlenové a pøátele Sdružení ÈESMAD BOHEMIA,
mám to štìstí, i když nìkdo by to možná považoval spíš za smùlu, že se neustále pohybuji mezi automobily. Do práce, v práci, na dovolenou jako vìtšina
z nás, ale setkávám se i s novinkami pøi jejich pøedstavení, od mìstských miniaut
pøes dodávky až po vícenápravové tahaèe urèené pro pøepravu nadrozmìrných
nákladù. Rád se ale svezu nebo jenom podívám na historická vozidla a samozøejmì neodolám ani autùm závodním. Nemùžu si tak nevšimnout, jak moc se
mìní postavení nás øidièù a požadavky, které na nás automobily, potažmo jejich
výrobci kladou. A lhostejno, zda se jedná o vùz užitkový nebo osobní. Jenom se
podívejte na palubní desku svého vozidla a vzpomeòte si, jaké údaje z jeho pøístrojù
jste mohli odeèíst pøed takovými tøiceti lety.
Auta jsou samozøejmì èím dál tím složitìjší. Už dávno není žádoucí, aby se v nich obyèejný
smrtelník jakkoliv vrtal, nìco opravoval a nedej bože vylepšoval. Zdá se, že už by ani nemìl moc
pøemýšlet o tom, co se dìje v útrobách jeho samohybu, ale spíš se zajímat o všechno jiné okolo.
Jako první vzal za své ukazatel teploty motoru. Údajnì byli zvídaví, ale nepouèení majitelé znervózòováni pohybem ruèièky ukazatele, pojali podezøení, že je nìco v nepoøádku a žádali v servisech
opravu. Upøímnì øeèeno, docela mì udivuje, že zatím pøežívá otáèkomìr. Drtivá vìtšina nákladních
automobilù má dnes již ve standardu sofistikované automatizované nebo automatické pøevodovky,
které ekonomickou jízdu prý zvládají daleko lépe než vìtšina øidièù. Takže žádné otáèky motoru
již šofér neovlivòuje a jejich ukazatel tam zùstává patrnì jako vzpomínka na staré èasy nebo šidítko,
které nás má ukolébat, že ještì stroj øídíme my a nikoliv naopak. Vždyť si také sám pouští stìraèe,
pøepíná svìtla, mnohdy i dodržuje odstup od vozidla pøed sebou a mìní rychlost. Pøi jejím pøekroèení na nás zatím pouze výhružnì jeèí dáma z navigace, není ale daleko doba, kdy si vozidlo také
samo zpomalí, a víceménì pro rozptýlení tak zbude na palubní desce i ukazatel rychlosti.
Oproti tomu spojení s okolním svìtem se zdokonaluje svìtelnou rychlostí. Kde jsou doby šumícího rádia pøehlušovaného motorem a spolujezdkynì s mapou na kolenou? Místo toho na nás mluví
vševìdoucí navigace online informovaná o dopravní situaci a otvíracích dobách hospod na trase,
jsme propojení s internetem i pøítelem na telefonu. Øidièi osobních aut ani netuší, jaké informace
shromažïuje a pøedává o své posádce moderní kamion. Pøed velkým elektronickým bratrem se neschová již nic a jde jen o to, jestli se nìkomu bude chtít vyhodnocovat, kde se jelo zbyteènì rychle,
kde se moc brzdilo a jakou brzdou nebo kde optimální trasu zmaøila odboèka za milenkou.
Vùbec nechci zpochybòovat, že všechna tahle zaøízení mají svùj veledùležitý smysl a pøispívají
efektivitì práce, bezpeènosti provozu, ale i pohodlí a zábavì na palubì. Šetøí náš èas i nervy, pohonné hmoty a mnohdy i zdraví. A nakonec, kdo chce, mùže spojení s okolním svìtem více èi
ménì ignorovat a bavit se pohledem na otáèkomìr a polemizovat v duchu s pøevodovkou, jaký
stupeò by zvolil on, kdyby mìl tu možnost. Je ale pro mì velmi ozdravné usednout obèas do ètvrt
století starého auta a pozorovat rozkymácený pohyb všech ne zrovna pøesnì ukazujících rafièek
a koukat, kde na mì pomrkává jaká kontrolka. A že to není zbyteèné! Tu mi ujde trochu brzdové
kapaliny a jedno oko se barevnì rozzáøí, tu se uvolní nìjaký
kontakt a ruèka dobíjení smutnì zvadne. Ale je to radost
a ten správný motoristický rajc sledovat až všechny tlaky a teploty dosáhnou svých optimálních provozních
hodnot, zaøadit tu správnou rychlost, šlápnout na
plyn a pøehlušit slabì ševelící rádio mechanickým hlukem vycházejícím z toho zázraèného
stroje zvaného automobil.
Martin Felix
Fellix
šéf
d kt
šéfredaktor
2
Z ČINNOSTI
SDRUŽENÍ
Z
ÈINNOSTI
SDRUŽENÍ
AKTIVITY SDRUŽENÍ
V OBLASTI LEGISLATIVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHÙ
Foto: Carlos Sardá
Jan Medveï
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahù
• PØIPOMÍNKOVALI JSME
V èervnu probìhlo vyhodnocení Operaèního programu doprava na roky 2014–2020. V rámci pøipomínek jsme uplatnili
požadavek na podporu obnovy autobusù pro veøejnou dopravu a zahrnutí pomoci pøi poøizování vybavení pro kombinovanou dopravu. Do schváleného textu se dostaly jen obecné
vìty, podpora autobusù nebyla zaøazená vùbec. Pøi vypoøádávání jsme požádali o doplnìní jasnìjší formulace pro podporu
vertikálních prostøedkù kombinované dopravy, což by mìlo
zahrnovat jak výmìnné nástavby, tak i zaøízení na jejich manipulaci. Podrobnìjší pravidla se budou teprve vytváøet na ministerstvu dopravy, rádi bychom byli u toho.
Pøipomínkoval se také operaèní program životní prostøedí,
který také neobsahuje podporu autobusù, a to ani na alternativní pohony s odkazem, že veškerá podpora autobusù by mìla
být realizovaná prostøednictvím ROP. Zajímavé je, že vypoøádání OPŽP obsahuje zdùvodnìní, ze kterého vyplývá, že silnièní
doprava podle MŽP zøejmì není zásadním zneèišťovatelem: Na
základì detailních analýz a studií byla podpora alternativní dopravy vyhodnocena jako opatøení s omezeným úèinkem a velmi vysokou nákladovou nároèností. Prioritní osa 2 je soustøedìna na øešení problematiky jiných zdrojù zneèišťování ovzduší,
kde je pùsobení ekonomicky øádovì výhodnìjší a pøínosy jasnì
definované a zásadní.
V rámci úprav vyhlášky 341/2002 jsme pøedali ministerstvu
dopravy návrh na zavedení spoluodpovìdnosti odesílatele za
uložení nákladu. Ustanovení logicky navazuje na standardy
pro použití zajišťovacích prostøedkù. Odpovìdnost odesilatele
by sama o sobì patøila asi do jiného pøedpisu, ale vzhledem
ke zrušení pøepravního øádu a aktuálnímu stavu obèanského
zákoníku jiný vhodnìjší pøedpis není. Vycházíme také z pøedpokladu, že se jedná o odpovìdnost za plnìní technických
požadavkù.
Navrhujeme:
Odesílatel má povinnost:
- pøedat náklad k pøepravì tak, aby obal, nebo vlastní náklad, byl proveden a uspoøádán zpùsobem odpovídajícím
podmínkám v pøepravì (zejména dohodnutému typu nástavby, namáháním vniklým jízdou vozidla, pøípadnì použitím ostatních druhù dopravy a silám od použitých zajišťovacích prostøedkù), aby bylo možné provést zajištìní
nákladu proti posunutí a pádu.
- nepøedat náklad k pøepravì, nejsou-li podmínky uvedené
v prvním odstavci zabezpeèeny buï odesilatelem samým,
nebo – na základì výslovného povìøení - tøetí osobou.
• Z BRUSELU
Komisaø pro dopravu se vyjádøil k požadavku petice na
uznávání ZTP prùkazù v ostatních èlenských státech. Podle
stávajících pravidel EU jsou upravená práva cestujících jako
taková, nicménì se nepøipravuje žádná úprava, která by sjednocovala podmínky výdeje a vzájemné uznávání prùkazù
ZTP, a tím i pøípadných tarifních výhod pøi pøepravì ve všech
státech EU. Do výboru pro dopravu TRAN Evropského parlamentu se pøihlásil jako plnoprávný èlen jen Pavel Telièka,
náhradníky jsou E. Tošenovský, M. Dlabajová a P. Svoboda
• SLOVENSKO - ELEKTRONICKÝ NÁKL. LIST
Predpis è. 149/2014 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru o prepravnej
zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
týkajúceho sa elektronického nákladného listu Pre Slovenskú
republiku nadobudol platnosť 22. mája 2014 v súlade s èlánkom 8 ods. 2 dodatkového protokolu.
Transport magazín 7/2014
3
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Z ČINNOSTI
• Z ÈINNOSTI
Vojtìch Hromíø, viceprezident pro nákladní dopravu Jiøí
Povolný a Jan Medveï jednali na øeditelství dopravní policie
s øeditelem Tomášem Lerchem. Tématem byly další spolupráce (poskytování údajù o nehodovosti nákladních vozidel a autobusù za úèelem správné interpretace ve sdìlovacích prostøedcích, školení dopravních policistù ze znalostí
561/2006 a AETR pro zabránìné nesprávných požadavkù
pøi kontrolách), vyjasnìní zákazu jízd v pøípadech, kdy se
jedná o soboru i státní svátek (5. 7. 2014). Potvrzena také
byla možnost úèasti zástupcù dopravcù pøi policejních kontrolních akcích.
Viceprezident Jiøí Povolný a Jan Medveï navštívili øeditele odboru silnièních vozidel MD ÈR Josefa Pokorného.
Pøedmìtem jednání byly plány MD na úpravy výdeje registraèních znaèek (MD pøipravuje systém, kdy uživatel obdrží
doklad o pøidìlené RZ, ale výrobu znaèky si zadá u schválených organizací), MD už nevyluèuje výdej náhradní RZ
za ztracenou s tím, že novì vyrobená tøetí RZ by mìla index, ze kterého by bylo jasné, že je náhradní. Pøipravuje se
on-line spojení mezi registrem vozidel a ÈKP, takže by už
nemìlo docházet k nejasnostem a vymáhání pojistného za
vozidla, která provozovatel prodal. Od zøejmì 1. 1. 2015 již
budou pøevody vozidel jednostupòové, pøi pøevodu se vše
vyøídí na jednom místì.
V. Hromíø jednal s øeditelem odboru strategie MD ÈR
Sosnou kromì jiného i o tom, že nás zøejmì nedopatøením
opomnìli uvést v seznamu relevantních partnerù zapojených do pøípravy OPD. Protože je silnièní doprava také
dùležitým segmentem v OPD a protože pøedpokládáme,
že uvedení partneøi budou pøirozenì spolupracovat pøi pøípravì dalších krokù vedoucích k èerpání dotací, žádal, aby
zástupce Sdružení ÈESMAD BOHEMIA zahrnuli do seznamu partnerù také. A to jmenovitì dvì osoby: Mgr. Vojtìch
Hromíø, generální tajemník a Josef Melzer, viceprezident.
• MÝTO - POŽADAVEK NA DOSTUPNÉ
ÚDAJE
Vojtìch Hromíø požádal øeditele ØSD o úpravu údajù v mýtném systému. Dùvodem bylo to, že v minulém roce nìkteøí naši
èlenové zjistili pøi uplatnìní požadavku na vyplacení slevy ze
zaplaceného mýtného, že nemají u svých vozidel správnì zaznamenané ekologické kategorie a ØSD jim jako provozovatel
systému mýta doúètovalo vyšší mýtné podle skuteèné ekologické kategorie vozidla. To bylo pro nìkteré velmi citelným a nemilým pøekvapením, byť nárok ØSD na vyšší mýtné byl oprávnìný. Požadujeme úpravu v mýtném systému, aby mìli uživatelé
lepší možnost sledovat údaje o svých vozidlech, které mýtný
systém eviduje, a mohli tak v pøípadì nìjakého rozdílu èi nepøesnosti hned reagovat. Nìkdy registraci za dopravce provádí
karetní operátor a i tam mùže dojít k chybì, která pak dopadá
na dopravce. Uživatelùm by pomohlo, kdyby mohli vidìt údaje
o svých vozidlech, jako je ekologická tøída a hmotnost, pøímo
v pøehledu vozidel v uživatelské samoobsluze na www.mytocz.
cz a také na fakturách, které jsou jim pravidelnì zasílány. Taková drobná úprava pomùže zvýšit komfort mýtného systému pro
uživatele. To je dùležitá vìc, které naše Sdružení od poèátku
vìnovalo a i nadále bude vìnovat velkou pozornost.
4
• BELGIE
V Belgii od 21. 6. 2014 upravili sazebník pokut za pøestupky v dopravì tak, že se objevil pøestupek „porušení
èlánku 8.6 a 8.8“ se sazbou 1 800 EUR. (Pokud pøestupce
nezaplatí do 96 hodin, hrozí zabavení vozidla, nevyluèuje
se soud, který mùže udìlit sankci do 60 000 EUR).
Èlánek 8.6
Ve kterýchkoli dvou po sobì následujících týdnech musí
mít øidiè
- dvì bìžné týdenní doby odpoèinku nebo
- jednu bìžnou týdenní dobu odpoèinku a jednu zkrácenou dobu odpoèinku v celkové délce 24 hodin. Zkrácení
však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpoèinku
vybranou v celku pøed koncem tøetího týdne následujícího
po dotyèném týdnu.Týdenní doba odpoèinku musí zaèít
nejpozdìji po uplynutí šesti 24hodinových èasových úsekù od skonèení pøedchozí týdenní doby odpoèinku.
Èlánek 8.8
Pokud se tak øidiè rozhodne, smí trávit denní dobu odpoèinku nebo zkrácenou týdenní dobu odpoèinku mimo
místo obvyklého odstavení vozidla v zaparkovaném vozidle, je-li vybaveno lehátkem pro každého øidièe.
Snažili jsme se zjistit, co tato zmìna znamená. Oficiálnì
se belgické úøady (a v tomto výkladu je podporují i belgické
svazy dopravcù) opírají o fakt, že èlánek 8.8 neumožòuje,
aby øidiè trávil bìžný týdenní odpoèinek ve vozidle. Podle
takového výkladu smí trávit jen zkrácený TO. Takže pokud
by využil vozidlo k bìžnému, mùže to být považované
pøestupek. ÈESMAD proti takovému výkladu protestoval
prostøednictvím IRU, u Evropské komise, požádal o pomoc
i MD ÈR. Kromì toho, že nesouhlasíme s tak ostrým výkladem, žádný pøedpis ani nestanoví podmínky, jak má øidiè
prokázat, že „byl mimo vozidlo“, ani co vlastnì znamená
„ve vozidle“. Zatím jediné, co belgické úøady byly oficiálnì
schopné upøesnit, je, že se chystají kontrolovat dodržování
v pøípadì odpoèinkù, které øidièi tráví na belgickém území.
Nepøíjemné je, že v tomto pøípadì se nemùžeme spoléhat
na podporu dopravcù z ostatních evropských svazù. V Belgii nebo ve Francii dopravci nemají námitek, spíše postih
podporují, protože podle jejich názoru se jedná o formu
boje proti „sociálnímu dumpingu“ dopravcù z Východu.
Zástupci vìtšiny západoevropských dopravcù tvrdí, že
u nich je normální, že øidièi se vrací na víkendy domù, takže
se trestù v Belgii (Francii) nemusejí obávat.
Podobný pøedpis se pøipravuje i ve Francii, ale postup
návrhu se „zadrhl“ v senátu právì kvùli podobným výhradám, jako má ÈESMAD. Neoficiální informace øíkají, že
pokud projde francouzským senátem, je stejnì již pøipravená stížnost k ústavnímu soudu. Evropská komise pøipravila proti Belgii i tak øízení za neúmìrnost sankce. Princip je takový, že není normální, aby za vágnì definovaný
„pøestupek“ byla sankce 1 800 EUR, pøitom za porušení
odpoèinku je sankce napø. „jen“ 150 EUR. Zatím ÈESMAD
nezaznamenal jediný pøípad, že by øidiè/dopravce byl podle nového belgického sazebníku potrestaný. Pokud se
tak stane, jsme pøipravení zpracovat stížnost na Evropskou
komisi, pokud se dopravce rozhodne bránit u belgického
soudu, tak pomoci s právníkem. Urèitì doporuèujeme,
aby si pøípadnì tímto novým pøedpisem postižený dopravce ihned stìžoval prostøednictvím SOLVIT. Kdyby k tomu
došlo, využijeme (a vyzkoušíme) i nové tváøe v Evropském
parlamentu, pøípadnì nového èeského eurokomisaøe.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Z ČINNOSTI
• PODVODY V DOPRAVÌ
V rámci snah o zlepšení podmínek v dopravì a omezení
možných podvodù pracovní skupina Svazu spedice a logistiky,
na které se úèastní i ÈESMAD, požádala pojišťovny o zlepšení
informovanosti o pojistných smlouvách. Jsme toho názoru, že
pokud si mùže dopravce nebo zasílatel ovìøit platnost smlouvy partnery, je to jedna z cest k omezení rizika ztráty zásilky.
Bohužel, Èeská asociace pojišťoven má jiný názor. Pojišťovny tvrdí, že souèasný stav je takový, že pojišťovny informace
poskytují v souladu se zákonem o pojišťovnictví stanovenou
podmínkou mlèenlivosti. Žádná z pojišťoven neposkytuje informace o uhrazení pojistného. Umístìní souhlasu pøímo do
pojistné smlouvy situaci podle pojišťoven nevyøeší, protože
by pak smlouvu/souhlas musel podepisovat každý pojištìný
(ne jen pojistník) a bylo by obtížné rozlišovat, zda se jedná
o smlouvu s podepsaným souhlasem nebo ne. V pøípadì telefonického ovìøování platnosti takového pojistné smlouvy by
tak docházelo k situacím, kdy pojišťovny by èást smluv mohli
potvrzovat, èást nikoliv a v nìkterých pøípadech by mohli souhlasit pouze nìkteøí pojištìní, umístìní na pojistné smlouvì.
Pracovní skupina ÈAP tak setrvala na postoji, který k této problematice zaujala už v minulosti:
Telefonicky lze podat maximálnì informaci, zda pojištìní
existuje nebo ne (tzn. v souladu se zákonem), e-mailem lze
potvrdit zaslaný certifikát s tím, že uvedený dokument je platný
k xx datu; informaci o rozsahu pojištìní lze podat pouze s písemným souhlasem pojištìného (resp. statutárního zástupce),
informace o zaplacení pojistného se nepodává (popø. pouze
s písemným souhlasem pojištìného, jednoznaènì udìleným
pro tento úèel). Pojištìní samo nemùže podle ÈAP být zárukou
zamezení podvodù v dopravì. Nejvìtší problémy generuje podle názoru pojišťoven pøeprodávání pøeprav.
• Z JEDNÁNÍ SEKCE OSOBNÍ DOPRAVY
Na základì úkolu sekce ADIRU provìøila aktuální stav požadavkù na alternativní paliva. V souèasné dobì není žádný
pøedpis, který by naøizoval èlenským státùm podporu alternativních paliv. Pøipravuje se ke schválení smìrnice o „èistých
vozidlech“, která by mìla podpoøit alternativní paliva a infrastrukturu pro èerpání do roku 2025. Platí smìrnice 2009/33
o podpoøe úsporných vozidel. František Neterda vysvìtlil aktuální stav projednávání Zelené knihy. Èeské dráhy mají stále snahu získat exkluzivní zacházení, s èímž silnièní dopravci
zásadnì nesouhlasí. Stále pøevažuje názor, že není vhodné
prosazovat objednávání dálkových autobusových linek státem.
MD potvrdilo závazek plynoucí z „Memoranda“, tj. poskytnutí
2,7 mld. krajùm na drážní dopravu. Byla schválená reakce ÈB
k naøízení vlády 589/2006. Rozpory vyplývají ze subjektivního výkladu úøednice MPSV, která kromì dalšího prosazuje,
že „èekání mezi spoji“ se týká jen linek nad 50 km. U MHD
a linek do 50 km jde údajnì o pracovní dobu. Tento výklad
pøevzali nìkteré SUIP a OIP a používají jej pøi kontrolách dopravcù. Protože se jedná o „výklad“, sekce rozhodla o zaslání spoleèného dopisu ÈB a SPaD ministryni Marksové s vysvìtlením situace a s žádostí o nápravu. Je dohoda sociálních
partnerù na tom, aby „èekání mezi spoji“ bylo uplatòované na
všechny øidièe. Dopis pøipravil sekretariát Sdružení (viz pøíloha
na druhé stranì)
• Z JEDNÁNÍ SEKCE NÁKLADNÍ DOPRAVY
Hostem sekce byl J. Pokorný, øeditel odboru silnièních vozidel MD ÈR, který potvrdil platnost pokynu, že koneèná zodpovìdnost za protektor je na subjektu, který protektor provádí a ten garantuje pneumatiku jako celek. Bez ohledu na
pùvodního výrobce pneumatiky použité pro protektorování.
Poslední stav v otázce registraèních znaèek je takový, že od
1. 1. 2015 má být úèinná novela zákona 56/2001, která zavádí RZ na pøání a RZ na nosièe kol. Kromì toho již se nebudou
lepit zelené emisní známky. Souèasné vedení MD prosazuje
model, kdy stát jen vydá souhlas a RZ si držitel vozidla nechá
vyrobit u schváleného výrobce. Na RZ potom stát jen nalepí
verifikaèní známku. Systém by mìl být otevøený, kód RZ zøejmì nebude vázaný na lokalitu. RZ bude majetkem držitele.
Realizace nejdøíve od 1. 1. 2016. MD nezvažuje zavedení
stejné RZ, jako má tažné, i na pøípojné vozidlo.
Diskuse o jízdì bez RZ. Ve správním øízení se vždy posuzuje, zda byl úmysl snížit identifikaci vozidla. Omezení krádeží RZ kvùli známkám STK mùže pomoci on-line spojení
registru vozidel a CIS STK.
ÈB s MD projednává možnost veøejného pøístupu k (nìkterým) údajùm z registru vozidel za úèelem omezení podvodù. Plošná výmìna SPZ se neplánuje.
Pøipravuje se zmìna postupù kontrol technického stavu
vozidel v provozu. V nìkterých pøípadech bude policista
mít možnost odebrat na místì ORV na základì zjištìných
vyjmenovaných závažných technických závad nebo v pøípadì tìžké nehody. Zadržování RZ se nepøedpokládá.
Karel Kopeèek provedl prezentaci novinek systému Transics koncept, který se v roce 2014 stal souèástí Wabco,
a využívají se tak synergické efekty spojení s telematickými aplikacemi. Transics rozšíøil pùsobnost i mimo Evropu.
Wabco servisy postupnì budou servisními místy i pro Transics. Nová palubní jednotka umožòuje dálkovou aktualizaci. Koncept umožòuje propojení s kanceláøským SW, systémy vozidla i tøetími stranami.
Jiøí Novotný doporuèil využít výsledky vážení, která provádìlo CDV, k vytváøení jednotné metodiky MD ÈR. CDV
zpracovává projekt metodiky pro WIM.
Sekce formulovala vztah k možnému zavedení DPH
u mýtných sazeb. V principu je zavedení DPH pøijatelné,
nutné je další zlepšování uživatelské pøíznivosti systému.
Probìhla diskuse, zda mùže ZTP být pøepravovaná zdarma. Pokud objednatel v rámci IDS objedná a schválí, tak ano.
Problémy mùžou vznikat mimo systém IDS, kde platí ceny
dané Cenovým výmìrem. Napø. v úèetnictví ( danì). Pokud
jde o Eurolicence, dopravce má nárok (naøízení 1073/2009
a zákon 111/1994 Sb.) na vydání tolika opisù eurolicenci, kolik provozuje velkých vozidel. Èlenové si vymìnili informace
o provozování cyklobusù.
Dopravci nesouhlasí s dalším zavedením DPH u osobní dopravy, u mýta se dá pøipustit. Stále se opakuje situace, kdy
nìkteøí dopravci neprovedli kalkulaci koeficientu „k“ dle Cenového výmìru na pøíslušný rok. Toto je nutné provést, i když
neupravili jízdné. Hrozí jim vysoká pokuta, pokud tento administrativní krok neudìlají. Jde i o ty pøípady, kdy kraj nevyhlásí
ceny naøízením a dopravce pøekroèí cenový výmìr.
Transport magazín 7/2014
5
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Z ČINNOSTI
Vážená paní
Mgr. Michaela Marksová
ministrynì
Ministerstvo práce a sociálních vìcí
Na Poøíèním právu 1/376
128 01 Praha 2
È. j. OLMV 26/6/2014
Praha 26.6.2014
Vìc: výklad naøízení vlády 589/2006
Vážená paní ministrynì,
autobusoví dopravci se stále èastìji setkávají s problémem, který je nutné co nejdøíve vyøešit.
V roce 2006 pøijala vláda ÈR naøízení è. 589/2006 Sb., novelizované naøízením è. 353/2008
Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpoèinku zamìstnancù v dopravì a které v souladu s požadavky smìrnice EU 15/2002 upravuje v nìkterých oblastech
odlišnì od zákoníku práce pracovní dobu øidièù nákladních automobilù a autobusù. Protože
evropské naøízení ve vztahu k dobám øízení a odpoèinku øidièù umožòuje vyjmout nìkteré
kategorie øidièù z jeho pùsobnosti, využila toho i Èeská republika a øidièi autobusù, u kterých
žádný ze spojù nepøesahuje délku 50 kilometrù, nepodléhají naøízení EU 561/2006, ale èeským vnitrostátním pravidlùm. Rozdìlení øidièù do tìchto kategorií je za úèelem oddìlení dob
øízení, bezpeènostních pøestávek a dob odpoèinku. V naøízení vlády è. 589/2006 Sb. se toto
odrazilo tak, že øidièi linek s délkou spoje, nepøekraèující 50 km, byli zaøazeni mezi MHD
do Hlavy V a ostatní øidièi autobusù a nákladních vozidel do Hlavy I. V rámci kolektivního
vyjednávání bylo tehdejším ministrem práce a sociálních vìcí rozhodnuto o zavedení speciální kategorie „èekání mezi spoji“, která mìla vyøešit požadavky zamìstnancù na proplácení
tìchto prostojù, protože jinak nespadá èekání mezi spoji do pracovní doby. Instrument se od
roku 2007 využívá ke spokojenosti jak zamìstnavatelù, tak zamìstnancù u vìtšiny linkové
dopravy.
Bohužel se v poslední dobì, údajnì s podporou ministerstva práce a sociálních vìcí, objevil
výklad, podle kterého samostatný paragraf s oznaèením § 9a) je urèen jen øidièùm Hlavy l.
A kontroly inspekce práce trestají dopravce, kteøí pøestávky èekání mezi spoji platí øidièùm
podle naøízení vlády è. 589/2006 i v linkách do 50 km.
Dopravci i naši právníci, i se znalostí prùbìhu vyjednávání v roce 2006 a v dalších letech se
domnívají, že èekání mezi spoji veøejné linkové osobní dopravy v rámci linky èasovì a místnì
urèené jízdním øádem není souèástí pracovní doby øidièe autobusu, a to bez rozlišení, zda
se jedná o linku do 50 km, nad 50 km nebo o mìstskou autobusovou dopravu (MHD). Uvedený názor se opírá o definici pracovní doby v § 3 Základní pojmy, písm. a) naøízení vlády
è. 589/2006 Sb., podle kterého se do pracovní doby zapoèítává „doba, kdy je èlen osádky
nákladního automobilu nebo autobusu pøipraven na pracovišti k výkonu práce podle pokynù
zamìstnavatele, zejména èekání na nakládku a vykládku, jejíž doba není pøedem známa,
s výjimkou doby èekání mezi spoji ve veøejné linkové osobní dopravì v rámci linky èasovì
a místnì urèené jízdním øádem“. Z ustanovení § 3 písm. a) naøízení vlády 589/2006 Sb. pøitom
nelze dovodit, že by tato definice pracovní doby neplatila pro øidièe autobusù u linek do 50
km nebo autobusù MHD.
6
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Z ČINNOSTI
Obdobnì rozdílný právní názor mezi našimi právníky a pøíslušným odborem MPSV, resp.
SUIP a OIP je i v otázce délky smìny zamìstnance MHD, pracujícího v noèní dobì, kde
vìcný odbor MPSV prosazuje názor, že ustanovení § 16 odst. 2 vìta druhá naøízení vlády
è. 589 /2006 Sb., tj. uvedená délka smìny nejvýše 10 hodin se týká pouze zamìstnancù
metra. Na ostatní zamìstnance mìstské hromadné dopravy se údajnì vztahuje ustanovení
zákoníku práce § 94, který upravuje délku smìny zamìstnance pracujícího v noci.
Podle našeho názoru pod definici § 3 písm. f) naøízení vlády è. 589/2006 Sb. tedy skuteènì
pravdìpodobnì nespadají všichni zamìstnanci MHD, ale jen ti zamìstnanci v MHD, kteøí
zajišťují údržbu dráhy speciální (metra). Avšak s ohledem na to, že v rámci MHD je provozována také mìstská autobusová doprava, mohou být též øidiè, pomocní øidièi a prùvodèí v autobusu MHD (tedy èlenové osádky autobusu) považováni za zamìstnance pracující v noèní
dobì spadající tak pod definici v § 3 písm. f), musí splòovat povinnost stanovenou v § 16
odst. 2 naøízení vlády è. 589/2006 Sb. (resp. pod úpravu v § 5 odst. 2, která je však shodná
s úpravou v § 16 odst. 2 a vùèi § 16 odst. 2 ji lze považovat za obecnou vùèi èlenùm osádek
všech autobusù). Pøipouštíme, že názor MPSV má urèitou logiku, avšak z pohledu legislativnì právního není bez pochybností obhajitelný, neboť nadpisy nemají normativní povahu
a v § 2 nejsou jednotlivá sousloví zavedena jako legislativní zkratky. V § 2 písm. a) je u èlenù
osádky autobusu sice odkaz na naøízení EU 561/2006, které se na linky do 50 km nevztahuje,
avšak ustanovení § 3 písm. f), § 4 až 9a (hlava I èásti II) tento odkaz na naøízení EU již neobsahuje, a tudíž by za èlena osádky autobusu podle hlavy I mìl být brán i èlen osádky autobusu
v linkové dopravì do 50 km. Vzhledem k tomu, že v èásti druhé naøízení vlády 589/2006 Sb.
je hlava I obecnì aplikována na osádku autobusu, mìli by i èlenové osádky autobusù v MHD
jakožto èlenové osádky autobusu (obecnì) tato ustanovení dodržovat, není-li pro nì stanovena jiná speciální úprava v hlavì V, jakožto speciální úprava pro zamìstnance MHD. V pøípadì
noèní práce øidièe autobusu MHD tedy považujeme odkaz na § 16 odst. 2 za správný. Jelikož
se dle definice v § 3 písm. f) pod pojmem "zamìstnanec pracující v noèní dobì" v naøízení
È. 589/2006 Sb. rozumí jen skupina tam vyjmenovaných zamìstnancù, nelze vìtu druhou
v § 16 odst. 2 vztáhnout na všechny zamìstnance MHD, ale jen na ty zamìstnance MHD,
kteøí naplòují vymezení v § 3 písm. f) - tzn. èlenové osádky autobusu a zajišťující údržbu
dráhy speciální (metra).
Vážená paní ministrynì, jsme pøesvìdèení, že zejména institut èekání mezi spoji je nutné
v zájmu zachování sociálního smíru a i z logiky vìci uplatòovat u všech èekání mezi spoji
bez ohledu na délku spoje. Žádáme Vás proto o vìnování pozornosti této otázce a o vydání
oficiálního názoru MPSV na výklad naøízení vlády 589/2006 Sb.. Až do zaujetí stanoviska
MPSV bychom uvítali pokyn orgánùm inspekce práce k pozastavení uplatòování výše popsaného výkladu. Pokud to bude nutné, jsme pøipraveni dát k výše uvedeným problémùm další
vysvìtlení.
Stanovisko bylo zpracováno též ve spolupráci s Asociací dopravních, spedièních a servisních spoleèností Støedních Èech (ADSSS).
Za Sdružení ÈESMAD BOHEMIA
Ing. Vladimír Starosta
Za Svaz dopravy ÈR
Ing. Jaroslav Hanák
Transport magazín 7/2014
7
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Z ČINNOSTI
POSLEDNÍ PØEDPRÁZDNINOVÉ
JEDNÁNÍ PØEDSEDNICTVA SDRUŽENÍ
Vojtìch Hromíø
generální tajemník
P
øedsednictvo Sdružení se naposledy pøed
prázdninami zasedlo
26. èervna. V rámci jednání
probìhla také valná hromada
spoleènosti INSTITUT SILNIÈNÍ DOPRAVY ÈESMAD
Bohemia, s.r.o., která je stoprocentní dcerou Sdružení
a jejím úkolem je pomáhat
èlenùm pøi vyhledávání øidièù
a dalších pracovních pozic.
Hned v úvodu prezident
Sdružení Vladimír Starosta informoval o schùzce s vicepremiérem Andrejem Babišem,
jejímž cílem bylo obnovit
jednání o sazbách spotøební
danì z nafty a o zastoupení
Èeské republiky a speciálnì
hnutí ANO v europarlamentu
a dalších orgánech EU. Pan
vicepremiér potvrdil zájem
ÈR na ekonomických portfoliích eurokomisaøù, kde je
jednou z možných ambicí
získat post eurokomisaøe pro
dopravu. O evropské agendì
bude Sdružení dále jednat
se zvoleným europoslancem
Pavlem Telièkou. K otázkám
týkajícím se spotøební danì
bude pøíslušný odbor Ministerstva financí, s nímž probìhnou konzultace o možnostech zmìn v nastavení
danì.
Jaroslav Hanák, viceprezident Sdružení, shrnul svá
jednání z pozice prezidenta
Svazu prùmyslu ÈR s významnými pøedstaviteli státu,
ať už se jednalo o otázky státního rozpoètu, témat tripartity, nové hospodáøské politiky
zemì nebo tøeba podporu
zákona o liniových stavbách.
8
Zhodnotil dosavadní práci
nových ministrù a upozornil
na potenciál korejských investorù a význam podpory
získávání investic pro Èeskou
republiku vùbec.
Kriticky se k pøipravenému Operaènímu programu
Doprava 2014–2020 vyjádøil
Josef Melzer. Program zcela
pomíjí, s výjimkou dopravní
infrastruktury, silnièní dopravu jako obor. V oblasti kombinované dopravy zakládá
pøedpoklad k získání dotací
pro terminály a jejich vybavení, ale podpora speciální
manipulovatelné techniky pro
silnièní dopravce je nastavena
jen okrajovì a bez kvantifikace cílù. Bez zvýšení atraktivity kombinované dopravy pro
dopravce jsou však investované prostøedky do dalších èástí
øetìzce znaènì znehodnoceny a vyplýtvány. Stejnì tak
OPD nezahrnuje podporu pro
obnovu autobusù s tím, že je
obsažena v integrovaných regionálních programech. Stejný princip se ale neuplatòuje
napøíklad u drážních vozidel.
Host jednání Václav Nestrašil, øeditel úseku provozovatele elektronického mýta
na ØSD, pøiblížil zámìr Ministerstva dopravy a ØSD pøi
výbìru nového dodavatele
systému mýta od 1. 1. 2017.
Probíhá tendr na projektového manažera. Výstupem
jeho práce bude mimo jiné
zpøesnìné zadání a soutìžní
dokumentace na výbìrové
øízení k zajištìní samotného
dodavatele. Otevøeno je více
variant, které po dùkladné
analýze, provedené projektovým manažerem, posoudí
vláda. Celému projektu hrozí
èasové zpoždìní.
Jiøí Mainuš pøipomnìl podnìt Dalibora Chlupa ze Shromáždìní zástupcù regionù,
který vyšel ze špatného postavení èeských dopravcù jezdících do Ruska ve srovnání se
zahranièní, zejména polskou
konkurencí. Polští dopravci
tìží z definice tøetizemních
pøeprav a své geografické polohy. Pøedsednictvo uložilo,
aby sekretariát podnikl kroky
vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti našich dopravcù. Je nutno pøehodnotit
texty mezivládních dohod, vyzvat pøíslušné orgány k úèinnìjší kontrole zahranièních
dopravcù, nebo tøeba zabezpeèit ekonomicky výhodnìjší
zpùsoby zajištìní celního dluhu v Bìlorusku, které by byly
dostupné èeským dopravcùm.
Alespoò èásteènì pozitivní
zprávou z východních teritorií je posunutí doby platnosti
záruèní smlouvy pro ASMAP
v Rusku do konce listopadu
2014, tj. pokraèování systému
TIR v Rusku, byť se souèasnými omezeními.
Na zasedání zaznìlo také
horké téma postupu kontrolních orgánù v Belgii, které
zakazují øidièùm, aby vykonávali týdenní odpoèinek
v kabinì vozidla. Sdružení
zatím nezaznamenalo konkrétní pøípady postihù, ale
jedná se evidentnì o protiprávní postup (který chce
napodobit také Francie)
a Sdružení hlavnì ve spolupráci s IRUa ostatními zahranièními svazy proti nìmu na
všech frontách protestuje.
Dalšími tématy, jimiž se
pøedsednictvo zabývalo, byla
informace o plnìní strategie
Sdružení pro rok 2014 a zmìna organizaèního øádu Sdružení, která odpovídá této strategii. Èlenové pøedsednictva
projednali výstupy ze sekcí
autobusové a nákladní dopravy a vzali na vìdomí informaci o aktuálních legislativních
pracích a stavu pohledávek
Sdružení. V letních mìsících
se jednání pøedsednictva konat nebudou, jeho èlenové se
znovu sejdou v záøí, v Brnì
pøi pøíležitosti TRANSPORT
SHOW, které zde 11. záøí
ÈESMAD BOHEMIA poøádá.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Z ČINNOSTI
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDÌNÍ ZÁSTUPCÙ
REGIONÙ
KONANÉHO DNE 30. 5. 2014 V PRAZE V HOTELU CLARION OD 13.00 HOD.
1. Zahájení (provedl V. Starosta)
• Prezident Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA (dále jen
Sdružení) ing. Vladimír Starosta pøivítal
pøítomné a konstatoval, že se k tøinácté
hodinì zaregistrovalo více než 2/3 èlenù shromáždìní zástupcù regionù (dále
jen Shromáždìní). Shromáždìní je tudíž usnášeníschopné.
• Program Shromáždìní obdrželi èlenové
pøedem. Ing. Starosta vyzval k hlasování
o pøijetí programu, pøièemž navrhl vypustit bod o zmìnì stanov a zaøadit jej až na
program následujícího Shromáždìní;
program v pozmìnìné podobì byl aklamací pøijat.
2. Volba pracovních orgánù Shromáždìní (provedl V. Starosta)
• Mandátová komise:
Aleš Willert, Rudolf Domanský, Richard
Latislav, Zdenìk Lidaj, Jiøí Málek, Petr
Reitinger, Jiøí Høíbal
• Návrhová komise:
Daniel Švec, Radek Vacek, Ladislav
Sova, Petr Herman, Milan Oberreiter,
Vlastimil Bednáø, Václav Rádl
• Zapisovatel:
Jan Svoboda
• Ovìøovatelé:
Roman Frank, Karel David
• Skrutátoøi:
Lukáš Fojtík, Jiøí Hurník, Jana Hujová,
Vojtìch Máša, Ivana Èechová, Zdenìk
Gerstner, Marie Louženská
V. Starosta seznámil pøítomné s navrženými osobami a nechal o nich hlasovat.
Všichni navržení byli zvoleni, nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti.
3. Kontrola usnesení ze Shromáždìní
zástupcù regionù z 31. 5. 2013 a zpráva
prezidenta Sdružení o èinnosti pøedsednictva za období 2013 a 1. pol. 2014 (provedl V. Starosta)
• Ing. Starosta se nejprve vìnoval souèasné situaci na trhu. Dle jeho slov se situace pomalu lepší a vytrácí se období
ekonomického ochlazení. Pøesto není
obchodní prostøedí optimální a stále je
zde øada nejistot, mezi které zaøadil nedostatek øidièù, cenu pohonných hmot,
pojistné podmínky, kurz koruny a sazby
mýtného. Také tlak finanèních úøadù je
v poslední dobì nepøimìøený.
• Úkoly z loòského Shromáždìní, týkající
se volby pøedsedù orgánù a informací
o závìrech Shromáždìní, byly splnìny.
• U elektronického mýta se zatím daøí nerozšiøovat mýto na silnice nižších tøíd,
stále jsou tu však tlaky na jeho zavedení.
• U mýtných sazeb a sazeb pro EURO VI
se koncem loòského roku povedlo odvrátit inflaèní zvýšení od 1. 1. 2014.
S ministrem dopravy ing. Prachaøem
bude Sdružení jednat o nové dohodì
o sazbách od r. 2015. Mýtný systém není nastaven dobøe, zejména výmìna
jednotek, neexistence nìkterých bran
a neoprávnìné vymáhání nedoplatkù je
nedùstojné. Rakouský a èeský mýtný
systém je shodný, pøesto je situace
u nás špatná, kdežto v Rakousku ne.
• Sdružení vítá vyšší èetnost kontrol
u státního odborného dozoru.
• Sdružení bude i nadále prosazovat zavedení odborné zpùsobilosti zasilatelù
i pøes odpor Ministerstva prùmyslu
a obchodu a Svazu spedice a logistiky.
• Ing. Starosta s politováním konstatoval,
že programové prohlášení vlády neobsahuje nic konkrétního o zvyšování podílu ze spotøební danì do Státního fondu dopravní infrastruktury.
• Podpora silnièní dopravy v Evropské
unii v rámci programového období a financování cílù v letech 2014-2020 není
a je nutné využít projektù, které jsou
obecné, zejména v oblasti zamìstnanosti. V oblasti kombinované dopravy
mohou být pøíkladem speciální návìsy.
• Nedostatek øidièù je stále problémem,
a to jak v nákladní, tak v osobní dopravì.
• Není odùvodnitelné, aby mìla Èeská
republika jednu z nejvyšších spotøebních daní z pohonných hmot v Evropì.
Bohužel v roce 2013 nebyl pro jednání
o snížení spotøební danì k dispozici
partner, a to nejen o této otázce.
• Prezident Sdružení kladnì zhodnotil spolupráci s Ministerstvem dopravy, která
v minulosti trpìla hlavnì tím, že v posledních letech nevydržel žádný ministr dopravy ve své funkci déle než sedm èi osm
mìsícù. Sdružení vystupuje aktivnì a nabídlo ministerstvu pomoc pøi øešení otázek týkajících se silnièní dopravy. Je dobré, že je nyní ministrem dopravy osoba,
která má zkušenost se silnièní dopravou.
• Sdružení ustanovilo tøi nové pracovní
skupiny, jež øeší hlavní problémy sektoru: skupinu pro identifikaci rizik, skupinu pro zvýšení politického vlivu a skupinu pro ekonomiku dopravních firem.
• Sdružení se podílelo na práci na nových všeobecných pøepravních podmínkách a uveøejnilo je na svých webových stránkách.
• Dohoda s Ministerstvem dopravy z r.
2010 se dle slov ing. Starosty osvìdèila,
byla respektována, její platnost však konèí, a proto se v souèasné dobì pøipravuje
dohoda nová. Pøedevším se bude týkat
mýtného systému a jeho sazeb, spolupùsobení pøi tvorbì legislativy, komunikace
s ministrem a je zásadní pro investice
a cenotvorbu.
• Závìrem prezident podìkoval bývalému generálnímu tajemníkovi ing.
Špryòarovi za práci pro Sdružení a vyslovil názor, že se novému tajemníkovi
Mgr. Hromíøovi povedlo kvalitnì navázat na svého pøedchùdce. Ing. Starosta
ocenil také práci svých kolegù z pøedsednictva a zamìstnancù Sdružení.
Transport magazín 7/2014
9
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Z ČINNOSTI
4. Zpráva generálního tajemníka o èinnosti
Sdružení za rok 2013 (pøednesl V. Hromíø)
• V úvodu svého vystoupení generální tajemník Sdružení Mgr. Hromíø pøipomnìl, že se v loòském roce konaly volby do orgánù Sdružení na další tøi roky
a že byl jmenován nový zástupce generálního tajemníka ing. J. Medveï.
• Hospodaøení Sdružení bylo v uplynulém roce stabilní, pøekroèen byl plánovaný hospodáøský výsledek i EBIT.
• Nestabilním se stal systém TIR a není
jasné, zda bude po 1. 7. 2014 systém
nadále fungovat v Rusku.
• Mgr. Hromíø vyzdvihl fakt, že Sdružení
má silné personální zastoupení v mezinárodních organizacích, jakými jsou
napø. Mezinárodní unie silnièní dopravy, EUROTRA a skupina WP30.
• Èlenská základna pomalu stoupá, v loòském roce se Sdružení rozrostlo o padesát sedm èlenù.
• V roce 2013 spustilo Sdružení dva nové
weby (služby a školení) a rozšíøilo svùj
e-shop.
• V uplynulém roce se také spustil projekt
hromadného nákupu energií. Úèastníci
projektu jej hodnotili kladnì.
• Sdružení také s úspìchem poøádalo
v Brnì a Libicích obdobu Autotecu s názvem Transport show a bude v tom pokraèovat i nadále v brnìnském region
• Probìhla kampaò zamìøená na bezpeènost a kvalitu autobusové dopravy, orientovaná na školní zájezdy. Kampaò se nesla
v duchu hesla: Autobus… není kus jak kus!
• Sdružení musí i nadále mít politický vliv
a dobrou image, musí pomáhat svým èlenùm s jejich problémy a poskytovat jim
relevantní informace a služby a musí se
samo také rozvíjet. To vše patøí mezi hlavní body strategie Sdružení na rok 2014.
• Generální tajemník zdùraznil, že je nezbytné, aby se èlenové Sdružení aktivnì úèastnili na budování vztahù a komunikaci s politickými reprezentanty
na nejrùznìjších úrovních, neboť jen
tak je možné dosáhnout patøièného vlivu v legislativním procesu.
• Èást prostøedkù chce Sdružení vìnovat
na kampaò na podporu image dopravních firem a profese øidièe, její konkrétní podoba se nyní pøipravuje.
• Sdružení buduje tzv. „záchranný systém“,
zahrnující kvalitní zamìstnance schopné
poskytovat pomoc èlenùm Sdružení, mezi jiným napø. poradenství DPH, kontakty
na právníky doma i v zahranièí, postupy
pøi problémech s mýtem, imigranty ve
Spojeném království atd.
• V oblasti služeb se Sdružení zamìøí na
vìtší servis u ekonomických informací,
indexy, palivové doložky a další.
10
• U rozvoje Sdružení akcentoval generální tajemník projekt stavby nového regionálního pracovištì v Ostravì. Nyní se
jedná o koupi pozemku od vlastníka,
Moravskoslezského kraje. V sousedství
se nachází Støední škola technická
a dopravní.
• Generální tajemník uvedl legislativní témata, na kterých bude Sdružení pracovat i v dalším letech. Jsou jimi: elektronické mýto, státní odborný dozor,
infrastruktura a její financování, programové období a financování cílù EU
v letech 2014-2020, podpora kombinované dopravy a veøejných logistických
center, nedostatek øidièù a odborná
zpùsobilost, financování autobusové
a železnièní dopravy, spotøební daò
z pohonných hmot, odborná zpùsobilost spedic, objektivní odpovìdnost dopravce, vážení vozidel a maximální doba splatnosti faktur. Závìrem vyzval
tajemník èlenskou základnu, aby sama
pøicházela s tématy, kterým by se
Sdružení mìlo vìnovat.
5. Zpráva pøedsedy revizní komise
(pøednesl F. Luža)
• Revizní komise, v èele se svým pøedsedou F. Lužou, plnila i v roce 2013 úkoly
v souladu se stanovami Sdružení
a schváleným plánem práce. Revizní
komise neobdržela v uplynulém roce
žádnou stížnost z øad èlenské základny.
• Za úèasti øeditele divize ekonomiky
a vnitøní správy projednává revizní komise stav hospodaøení a za úèasti generálního tajemníka se vìnuje též pohledávkám po splatnosti.
• Èlenové revizní komise sledovali na regionálních pracovištích život regionù
a úèastnili se zasedání regionálních komisí. Poznatky z regionu potom pøenášeli na jednání revizní komise.
• Èlen revizní komise J. Bohánek kontroloval obmìnu vozového parku, prodeje
vozidel, nákup zaøízení výpoèetní techniky, výmìny prosklené stìny a rekonstrukci zasedací místnosti na sekretariátu
a vybavení regionálních pracovišť.
Celkem byl v roce 2013 Sdružením poøízen investièní majetek v hodnotì
4 821 705 Kè. Ve všech pøípadech probìhla výbìrová øízení, pøípadnì bylo poptáváno více dodavatelù, takže byla dodržena smìrnice generálního tajemníka
è. 8 o ekonomických otázkách a è. 13
o investicích. Prodána byla tøi vozidla
v hodnotì 515 444 Kè; i v tomto pøípadì
bylo postupováno podle platných vnitøních pøedpisù Sdružení.
• Kontrolu evidence ukládání archiválií
provedl L. Landa. Zamìøil se na ukládá-
•
•
•
•
•
ní zápisù z jednání pøedsednictva, zápisy z regionálních shromáždìní a zápisy
z revizní komise za rok 2012. Pouze
u zápisù z jednání pøedsednictva není
dodržen termín pøedání do centrální
spisovny k archivaci a je potøeba zvážit,
zda termín odpovídá potøebám praxe.
Èást archiválií z období let 2009-2011
je uložena v poøadaèích, jež obsahují
kovové èásti, což není v poøádku; nápravou bude ukládání tìchto písemností bez nich.
Kontrolu placení úètù platebními kartami
a vyúètování cestovních náhrad provedl
J. Málek. Zjistil, že nebývá doložena pøíloha è. 1 smìrnice generálního tajemníka è. 15. U kontrolovaných vyúètování
cestovních náhrad byly shledány drobné
nedostatky, jinak jsou však vyúètování
v souladu se smìrnicí generálního tajemníka è. 3.
Kontrola profesního vzdìlávání byla zamìøena na školicí programy, využívání
interních a externích školitelù a realizace projektù. V pøípadì jednoho projektu probìhla ze strany Ministerstva práce
a sociálních vìci kontrola, pøi které bylo
zjištìno pochybení, kvùli nìmuž byla
snížena dotace a vymìøeno penále;
Sdružení se proti tomu odvolalo. Z hlediska dodržování smìrnice generálního
tajemníka è. 16 probíhala školení v souladu s pøedmìtnými normami.
Z kontroly provozu služebních vozidel
pøedložil J. Brázda návrhy na optimalizaci nákladù spojených s provozem služebních vozidel, jako napø. školení zásad
ekonomické jízdy, pøehodnocení ceny
za 1 km soukromé jízdy, ekonomické
tankování a kontrolu projezdù zakoupených pneumatik. Jinak hospodaøení se
služebními vozidly nevykazuje závad,
využití vozidel pro soukromé úèely se
øádnì vykazuje a zúètovává podle smìrnice generálního tajemníka è. 1.
Kontrolou zahranièního semináøe na Srí
Lance byl povìøen J. Heidrich. Provìøil
organizaci manažerské mise, spolupráci
s cestovní kanceláøí, seznam úèastníkù,
úèast zamìstnancù Sdružení a jejich
schválení zahranièní cesty a konstatuje,
že pro pøípravu a organizaci takové mise
je nutné stanovit pravidla a zásady vèetnì
vyèíslení finanèního rozpoètu a øešení pøípadných vícenákladù. Závìr z této kontroly byl projednán s vedením Sdružení
a podle nových pravidel se bude postupovat pøi organizaci pøíští manažerské mise.
Revizní komise podrobnì projednala výsledky hospodaøení za rok 2013. Za rok
2013 byl dosažen hospodáøský výsledek
pøed zdanìnímve výši +3 672 568,16 Kè,
po odeètení daòové povinnosti je výsle-
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Z ČINNOSTI
•
•
•
•
dek hospodaøení +2 114 948,16 Kè, jenž
je urèen k rozdìlení.
Generální tajemník pøedložil návrh na
rozdìlení hospodáøského výsledku takto:
1. zvýšení vlastního jmìní v èástce
+1 914 948,16 Kè
2. pøídìl do sociálního fondu v èástce +200 000 Kè.
Spoleènost SP Audit, s.r.o., která provedla audit Sdružení, ve své zprávì
uvedla následující výrok auditora:
„Podle našeho názoru úèetní závìrka
podává vìrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanèní situace Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA
k 31. 12. 2013 a nákladù, výnosù a výsledku jejího hospodaøení z penìžních
tokù za rok 2013 v souladu s èeskými
úèetními pøedpisy.“
Vzhledem k tomu, že revizní komise
pøedložené materiály posoudila, v úèetní závìrce žádné nesrovnalosti neshledala, konstatuje, že nemá k hospodaøení
Sdružení za rok 2013 výhrady. Revizní
komise doporuèuje schválit úèetní závìrku bez výhrad vèetnì návrhu na rozdìlení zisku a zároveò doporuèuje
schválit i návrh rozpoètu na rok 2014.
Závìrem podìkoval pøedseda revizní
komise jejím èlenùm za dobrou spolupráci v uplynulém roce.
6. Zpráva pøedsedy mandátové komise
(pøednesl A. Willert)
Pøedseda mandátové komise A. Willert
sdìlil pøítomným, že komise provedla kontrolu zpùsobu svolání Shromáždìní, poètu jeho
èlenù a poètu pøítomných èlenù a konstatuje,
že pøedsednictvo Sdružení provedlo svolání
Shromáždìní v souladu se stanovami, a to
dopisem prezidenta ze dne 24. 4. 2014. Shromáždìní je tvoøeno 126 èleny. Ve 13:00 hod.
bylo zaregistrováno 86 zástupcù se stejným
poètem hlasù, tj. 68,3% èlenù Shromáždìní.
Pøedseda mandátové komise konstatoval, že
Shromáždìní je usnášeníschopné.
• V oblasti èlenských pøíspìvkù Sdružení
splnilo plán pøijatých èlenských pøíspìvkù na 106 %, což absolutnì èinilo
12,19 mil. Kè.
• Ve finanèních a ostatních èinnostech se
za rok 2013 podaøilo dosáhnout vyššího výsledku hospodaøení oproti rozpoètu hlavnì v souvislosti s intervencí
ÈNB na devizovém trhu v závìru roku.
• Celkové náklady za rok 2013 èinily
375 mil. Kè, oproti rozpoètu byly vyšší
o 1 %, což bylo zpùsobeno pøedevším
zvýšením nìkterých položek nákladù
na nákup zboží a služeb. Oproti pøedchozím rokùm se naopak podaøilo snížit kurzové ztráty a výše provozních
nákladù zùstala na srovnatelné úrovni.
• Výsledek hospodaøení pøed zdanìním
byl dle rozpoètu na rok 2013 plánován
ve výši 1,1 mil. Kè, pøièemž ve skuteènosti byl pøekroèen o 2,573 mil. Kè a dosáhl tak 3,673 mil. Kè pøed zdanìním.
Z toho provozní výsledek hospodaøení
pøedstavuje zisk ve výši 483 tis. Kè a finanèní výsledek hospodaøení zisk ve výši 3,19 mil. Kè.
• V porovnání s rokem 2012, kdy byl dosažen zisk po zdanìní ve výši 3,157 mil. Kè,
došlo v roce 2013 k vytvoøení èistého
zisku ve výši 2,115 mil. Kè. Meziroèní
snížení èistého zisku bylo zpùsobeno
pøedevším nižší hrubou marží a vyšší daòovou povinností na dani z pøíjmù oproti pøedcházejícímu roku.
• U rozvahových položek v meziroèním
srovnání poklesla bilanèní suma
o 4 mil. Kè na hodnotu 216 mil. Kè. Na
stranì aktiv došlo ke snížení stavu dlouhodobého majetku pøi souèasném snížení stavu zásob zboží na skladech. Oproti
tomu na stranì pasiv se snížila hodnota
cizích zdrojù, a to zejména vlivem poklesu stavu krátkodobých závazkù. Stav
vlastních zdrojù se v porovnání s minulým obdobím výraznì nezmìnil.
• Investièní akce se v roce 2013 realizovaly
v souladu se schváleným plánem poøízení dlouhodobého majetku. Celkem byl
poøízen dlouhodobý majetek v hodnotì
4,826 mil. Kè, což v porovnání s plánem
pøedstavuje úsporu ve výši 507 tis. Kè.
Nejvìtšími investièními akcemi byly stavební úpravy budovy sekretariátu
v Praze, obnova èásti hardwaru a softwaru a obnova èásti vozového parku.
• Úèetní závìrka za rok 2013 byla pøipravena v souladu se zákonem o úèetnictví, vyhláškou, kterou se zákon provádí,
a Èeskými úèetními standardy platnými
pro rok 2013. Audit zahrnoval ovìøení
úèetních záznamù a dalších informací
výbìrovým zpùsobem vèetnì posouzení úèetních postupù a významných dokladù použitých pøi sestavení úèetní
závìrky. Ze zprávy o ovìøení roèní
úèetní závìrky vyplývá, že úèetní závìrka vìrnì a poctivì zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmìní Sdružení
a auditor k ní nemìl výhrady. Na základì výroku auditora doporuèuje pøedsednictvo Shromáždìní zástupcù regionù schválit pøedloženou roèní úèetní
závìrku Sdružení za rok 2013 v plném
rozsahu.
• Pøedsednictvo navrhuje výsledek hospodaøení po zdanìní ve v ýši
+2 114 948,16 Kè rozdìlit následovnì:èástku +1 914 948,16 Kè pøidìlit do
vlastního jmìní a èástku +200 000 Kè
pøidìlit do sociálního fondu, a tím vypoøádat rok 2013 a uzavøít úèetní knihy roku 2013.
7. Zpráva pøedsedy ekonomické komise o plnìní rozpoètu Sdružení za r. 2013
a pøedložení návrhu rozpoètu na r. 2014
(pøednesl R. Kusák)
• Jak pøedseda ekonomické komise uvedl,
v roce 2013 došlo k poklesu hrubého domácího produktu v porovnání s pøedchozím rokem o 0,9 %, což se promítlo i do
ekonomiky Sdružení. Na druhou stranu
se podaøilo snížit nìkteré položky provozních a finanèních nákladù Sdružení.
• Celkové výnosy za rok 2013 èinily
379 mil. Kè, což v porovnání s rozpoètem
pøedstavuje nárùst o 2 %. Nárùst tržeb
oproti rozpoètu zaznamenalo Sdružení
zejména u tržeb za rezervaci trajektù
a za prodej dálnièních kuponù.
Transport magazín 7/2014
11
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Z ČINNOSTI
• V návrhu rozpoètu na rok 2014 plánuje
Sdružení ve výnosech jejich celkové snížení oproti skuteènosti pøedchozího roku
o 7 %, což pøedstavuje pokles o 25 mil.
Kè. Snížení tržeb souvisí s oèekáváním
snížení výnosù u nìkterých druhù služeb
s vyšším rizikem, jako jsou platební karty
na dálnice, nebo zhoršenými provizními
podmínkami, což platí u prodeje dálnièních kupónù. V roce 2014 se také nebude opakovat nárùst kurzových ziskù jako
v roce 2013.
• V nákladech Sdružení pøedpokládá snížení o 6 %, což pøedstavuje pokles
o 22 mil. Kè, a to zejména u nákladù na
nákup zboží a služeb o 15 mil. Kè a dále
u provozních nákladù o 4 mil. Kè.
• Na rok 2014 jsou naplánovány investice
ve výši 5,478 mil. Kè, pøièemž nejvìtšími položkami bude nákup pozemku
pro výstavbu administrativní budovy
regionálního pracovištì v Ostravì a obnova další èásti firemních vozidel.
• Výsledek hospodaøení na rok 2014 je
plánován ve výši 705 tis. Kè pøed zdanìním.
• Závìrem podìkoval R. Kusák èlenùm
ekonomické komise za spolupráci pøi
plnìní daných úkolù.
8. Schválení výsledkù hospodaøení za
rok 2013 a rozpoètu na rok 2014 (pøednesl V. Starosta)
Prezident Sdružení navrhl spojit hlasování o tomto bodu s hlasováním o usnesení;
o tomto návrhu dal hlasovat aklamací. Jeho
návrh byl pøijat.
9. Diskuse (provedl V. Starosta)
• Jako první se o slovo pøihlásil D. Chlup.
Tématem jeho pøíspìvku byla tøetizemní povolení. Tato oblast je regulována
mezivládními dohodami. Po vstupu do
Evropské unie zùstala tato problematika
aktuální pouze u státù od nás na východ. V souèasnosti se role otoèily
a jsou to právì tyto státy, které se snaží
o zvýšení poètu tìchto povolení u èeské strany. Nejvìtším hráèem na východì je Rusko, které podporuje své vlastní
dopravce napø. tím, že vracení DPH za
pohonné hmoty tam platí jen pro domácí dopravce, ale pro zahranièní nikoliv. Mýtné platí v Rusku všichni zahranièní dopravci, místní ne. Status celního
dopravce umožòuje vìtším ruským dopravcùm jezdit bez karnetu TIR a doprovodného konvoje a zrušení karnetù
TIR by se jich nedotklo. Polsko,
Bìlorusko a Ukrajina mají s Èeskou republikou uzavøenu mezivládní dohodu,
díky které nemusejí mít v pøípadì tranzitu pøes vlastní stát tøetizemní povole-
12
ní. Pokud tedy dopravci z tìchto tøí státù nakládají u nás a vezou náklad do
Ruska, nepotøebují povolení a dùsledkem toho jsou stovky až tisíce dopravcù
z tìchto zemí, kteøí u nás bez kontroly
operují a berou našim dopravcùm práci. S touto neblahou situací je nutné
nìco dìlat, což se daøí ve spolupráci
s nìkterými celními øeditelstvími, avšak
na místì je spoleèná snaha tuto situaci
zmìnit širší spoluprací s celními úøady
a též na ministerské úrovni – zejména
na Ministerstvu zahranièních vìcí, které
má mezivládní dohody ve své gesci.
• Dále promluvil O. Grill z plzeòského regionu, jenž stojí v èele pracovní skupiny
pro ekonomiku dopravních firem. Jeho
pøíspìvek se týkal cenových podmínek
v silnièní dopravì. Jak uvedl, situace v silnièní dopravì není stále dobrá a pøi dodržování všech pravidel daných legislativou se poctivé firmy stávají
nekonkurenceschopnými. Proto tato pracovní skupina cílí na menší a zaèínající
dopravce a poøádáním semináøù se je
snaží seznamovat s korektními kalkulacemi pøepravních cen. Úèastníci semináøù získají znalosti, jak a èím pádnì argumentovat pøi jednáních o pøepravních
cenách. O. Grill rovnìž poukázal na palèivý problém, jímž je v Plzeòském kraji
nedostatek øidièù, kteøí odcházejí pracovat do zahranièí, neboť tam dosahují vyšších výdìlkù a dalších výhod. Tito øidièi
èasto neznají pøedepsané výpovìdní lhùty a odcházejí ze dne na den, èímž pùsobí firmám znaèné problémy. Proti takovým postupùm je však tøeba se bránit
a nìkolik soudních sporù již skonèilo ve
prospìch zamìstnavatele; i tato problematika se na poøádaných semináøích øešila. Prozatím se nìkolik probìhnuvších
semináøù setkalo s úspìchem a nyní se
bude projekt posouvat do dalších regionù, protože je to cesta, která mùže vést
ke zlepšení situace na trhu.
• Do diskuse se pøihlásil M. Èmiko, který
navázal na svého pøedøeèníka. Potvrdil,
že se v mezinárodní kamionové dopravì
ve vìtšinì pøípadù nejezdí za reálné ceny, a to vedlo k uspoøádání výše zmínìných semináøù. Odchod øidièù je obrovským problémem. Nìmeètí dopravci
znají dobøe situaci na našem trhu a vìdí,
kolik pøidat našim øidièùm, aby to bylo
pro nì lákavé. Bude tak nutné sehnat peníze na vyšší mzdy øidièù. Akutnì však
hrozí, že se problém posune dále, protože firmy, jež nabízejí vyšší mzdy, pøitáhnou k sobì právì øidièe z vnitrozemí.
S tímto varováním a výzvou ke spoleèné
práci na øešení problému M. Èmiko svùj
pøíspìvek zakonèil.
• Posledním pøihlášeným do diskuse byl T.
Barteèek z Moravskoslezského kraje. Ten
prohlásil, že nikoliv domácí dopravci, nýbrž polští dopravci jsou u nich v regionu
tìmi, kteøí podkopávají korektní ceny. Za
hlavní pøíèinu oznaèil pøemrštìnou spotøební daò z pohonných hmot. Na jeho
slova reagoval O. Grill, který prohlásil, že
zde chybí ucelený materiál, jenž by dokládal význam silnièních dopravcù pro
stát (zamìstnanost, danì a odvody státu,
obslužnost atd.). Stav, kdy se dopravcùm
témìø nevyplatí podnikat, je nebezpeèný
i z jiných dùvodù, neboť se musejí snižovat náklady, èasto na nesprávných místech. Výsledkem mùže být i nekvalitní
stav vozového parku, což následnì ohrožuje všechny spoluobèany.
10. Schválení návrhu usnesení
(pøednesl D. Švec)
• D. Švec pøednesl za návrhovou komisi
návrh usnesení ze shromáždìní zástupcù regionù konaného dne 30. 5. 2014
v Praze, které je pøílohou tohoto zápisu.
11. Zpráva pøedsedy mandátové komise
o výsledku hlasování o usnesení (pøednesl
A. Willert)
Pøedseda mandátové komise konstatoval, že celkem bylo odevzdáno 82 hlasovací lístky z celkového poètu 87. Platných
hlasovacích lístkù bylo 82, žádný neplatný.
Pro pøedložený návrh usnesení bylo odevzdáno 82 platných hlasù, žádný platný
hlas proti, nikdo se nezdržel. Pro pøijetí
usnesení bylo tøeba nadpolovièní vìtšiny
hlasù pøítomných èlenù Shromáždìní. Pro
pøijetí hlasovalo 94,3 % pøítomných èlenù
Shromáždìní a usnesení, jež je pøílohou
tohoto zápisu, tak bylo platnì pøijato.
12. Závìr
Generální tajemník podìkoval za úèast
na Shromáždìní a pozval všechny pøítomné na veèerní slavnostní setkání podnikatelù v silnièní dopravì, které se uskuteèní
od 18.00 hod. v pražském františkánském
klášteøe. Prezident V. Starosta popøál všem
hodnì úspìchù v podnikání a ukonèil
Shromáždìní v 15.45 hod.
V Praze dne 30. 5. 2014
Zapisovatel:
J. Svoboda
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Z ČINNOSTI
USNESENÍ
SHROMÁŽDÌNÍ ZÁSTUPCÙ REGIONÙ SDRUŽENÍ ÈESMAD BOHEMIA
KONANÉHO DNE 30. KVÌTNA 2014 V PRAZE
Shromáždìní zástupcù regionù
1. SCHVALUJE
a) v souladu s ustanovením jednacího øádu èleny mandátové a návrhové komise, ovìøovatele zápisu, zapisovatele
a skrutátory ve složení:
Mandátová:
Ing. Aleš Willert
CS Cargo a.s., Jièín
Rudolf Domanský
ÈSAD Mìlník, a.s.
Richard Latislav
ZDAR, a.s., Žïár nad Sázavou
Zdenìk Lidaj
ABS BONIEFER CZECH s.r.o., Šumperk
Ing. Jiøí Málek
KIMA Transport s.r.o., Dìèín
Petr Reitinger
Petschl transporte s.r.o., Èeské Budìjovice
Jiøí Høíbal
DUVENBECK LOGISTIK s.r.o., Volduchy
Návrhová:
Ing. Daniel Švec
PAP TRUTNOV, s.r.o., Trutnov
Radek Vacek
CEE Logistics, a.s., Pardubice
Ing. Ladislav Sova
ÈSAD Tišnov, spol. s r.o., Tišnov
Ing. Petr Herman
CONE-DOPRAVA a.s., Ostrava-Pøívoz
Milan Oberreiter
Autoslužby Oberreiter s.r.o., Cvikov
Vlastimil Bednáø
KAFKA TRANSPORT a.s., Opaøany
Václav Rádl
RÁDL s.r.o., Plzeò
ovìøovatelé zápisu:
Roman Frank
FRAMA CZ, s.r.o., Ostrava-Vítkovice
Karel David, ÈESAD Poèátky, s.r.o.
zapisovatel:
Jan Svoboda
ÈESMAD BOHEMIA
skrutátoøi:
Ivana Èechová, Vojtìch Máša, Lukáš
Fojtík, Jana Hujová, Zdenìk Gerstner, Marie Louženská, Jiøí Hurník
b) zprávu o plnìní rozpoètu Sdružení za
rok 2013 vèetnì roèní uzávìrky Sdružení
a rozdìlení zdrojù
c) rozpoèet Sdružení na rok 2014 vèetnì
plánu poøízení, likvidace a prodeje
hmotného a nehmotného investièního
majetku
d) zprávu Pøedsednictva pøednesenou
prezidentem Sdružení Vladimírem
Starostou
e) zprávu Revizní komise vèetnì jejích závìrù, pøednesenou pøedsedou komise
Františkem Lužou
f) zprávu mandátové komise
2. POTVRZUJE
výši èlenských pøíspìvkù, které pro rok
2014 zùstávají zachovány ve stávající výši
3. BERE NA VÌDOMÍ
a) zprávu generálního tajemníka o èinnosti Sdružení za rok 2013
b) kontrolu plnìní Usnesení Shromáždìní
zástupcù regionù Sdružení, konaného
dne 31. 5. 2013 v Praze
4. UKLÁDÁ
I) Pøedsednictvu Sdružení:
a) prosazovat realizaci legislativních
pozic Sdružení prezentovaných
na dnešním Shromáždìní zástupcù regionù
b) vést jednání s ministrem dopravy
o nastavení mýtných sazeb od
1. 1. 2015 a promítnout je do písemné dohody
c) popularizovat používání Všeobecných pøepravních podmínek
ÈESMAD BOHEMIA mezi silnièními dopravci a odesilateli
d) ustavit investièní komisi za úèelem pøípravy výstavby nového
regionálního pracovištì v Ostravì
II) Generálnímu tajemníkovi
a) realizovat nákup pozemku pro
výstavbu nového regionálního
pracovištì v Ostravì dle schváleného plánu investic
b) informovat èlenskou základnu
Sdružení o závìrech dnešního
Shromáždìní zástupcù regionù
do 30. 7. 2014.
V Praze dne 30. kvìtna 2014
Pøedseda návrhové komise:
Ing. Daniel Švec
Transport magazín 7/2014
13
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIÈNÍ
DOPRAVA
NOVINKY Z EVROPSKÉ UNIE
Foto: Carlos Sardá
Ing. Jiøí Kladiva, CSc.
CBC
AGENTURA EU PRO
SILNIÈNÍ DOPRAVU?
Ministøi dopravy zemí EU diskutovali v Aténách harmonizaci
kontrol. Èlenské státy EU musí
mnohem více dìlat, aby vyrovnaly extrémnì rozdílné podmínky v silnièní nákladní dopravì. Stále ještì neexistuje v EU
jednotné pojetí pøedpisù a není
žádná harmonizace kontrol,
jež by dohlížely na dodržování
jejich ustanovení. S tím posouzením konfrontoval své kolegy
ministry dopravy francouzský
státní sekretáø pro dopravu
Fréderic Cuivillier v rámci neformálního setkání v Aténách.
Uvedl rovnìž výsledky nedávné
konference o kabotáži, konané
v Paøíži.
Poukázal na to, že EU nepotøebuje žádné nové pøedpisy,
pouze jen spolupráce kolem
dodržování platných zákonù se
musí zintenzivnit. V této souvislosti Cuivillier litoval, že neexistuje žádná evropská agentura
pro silnièní nákladní dopravu
(jako tøeba Evropská drážní
agentura RU pro železnici). Tento deficit by mohla vyrovnat organizace Euro Controle Route;
jde o instituci, která se zasazuje
14
o kvalitu a zlepšování silnièních
kontrol. ECR má za èleny jen
14 z 28 èlenù EU. Na chybìjící
agenturu pro silnièní dopravu
poukázal Olivier Onidi z Evropské komise EU na zmínìné
paøížské kabotážní konferenci.
V Aténách se m. j. ukázalo, že
nìmecká spolková vláda si umí
pøedstavit využití ECR a uvítala
by, kdyby k této instituci pøistoupilo všech 28 zemí Evropské unie.
V neformální debatì o kabotáži nebyly pøijaty koneèné závìry a byly zopakovány
souèasné rùzné argumenty.
Zatímco zástupci Rumunska,
Bulharska a Polska trvali na
placení øidièù podle domácích standardù, jiní požadují
pøizpùsobení pravidlùm západní Evropy. Za stejnou práci
musí být stejné odmìòování.
Cuivillier rovnìž kritizoval, že
podniky stále rafinovanìji obcházejí sociální a pracovnì-právní pøedpisy.
STRATEGIE EU PRO ÈISTŠÍ
NÁKLADNÍ AUTA BEZ
MEZNÍCH HODNOT
Evropská komise pøedstavila
svou strategii na snížení emi-
sí kyslièníku uhlièitého (CO2)
z nákladních automobilù. Ve
strategii chybìjí závazné mezní
limity. Místo toho tento bruselský úøad informuje o simulaèním programu, postaveném na
poèítaèové podpoøe (Vecto)
k mìøení emisí CO2 z tìžkých
nákladních vozidel. Na základì
zkušeností potom chce v pøíštím
roce pøedložit závazný pøedpis
pro nová vozidla. Obdobnì jako
u osobních automobilù a lehkých užitkových vozidel by šlo
o stanovení horní hranice pro
novì registrovaná tìžká nákladní vozidla. Komisaøka EU pro
ochranu klimatu Connie Hedgaardová pojímá svou novou
strategii jako „pøíští krok k omezování emisí.“
Nìmeètí výrobci jsou spokojeni. „Tento návrh je ambiciózní a nabízí dodatkové pobídky
k dalšímu zlepšení palivové
efektivnosti vozidel“. Evropská
komise bere ohled na rozmanitost trhu užitkových vozidel
„a nepovažuje pevné mezní
hodnoty CO2 za nutnì nezbytné“. Kritika pøichází od ekologické organizace Doprava
& Životní prostøedí. USA mohly pevnými standardy spotøebu
paliva nákladních aut snížit.
Avšak Evropa pro ohled na výrobce se nehýbe z místa. CO2
BGL POŽADUJE:
MINIMÁLNÍ MZDU TAKÉ
PRO KABOTÁŽ
Nìmecký svaz nákladní silnièní dopravy BGL požaduje,
aby budoucí minimální mzda
platila také pro kabotážní jízdy
zahranièních nákladních automobilù. Kromì toho by musela platit striktnìjší pravidla
EU pro volnost ve službách.
Vychází to ze zásadního dokumentu prezidenta svazu A.
Wandta. Ten požaduje, aby
minimální mzda byla závazná
pro všechny jízdy, které vycházejí z Nìmecka. „Minimální mzda platí pro každou øidièskou èinnost v silnièní dopravì
zboží na území Nìmecka,“
argumentuje Wandt.
Obavy má Wandt rovnìž –
když stále více malých dopravních kapacit kategorie Sprinter
v rámci volnosti služeb najíždí
do Nìmecka, aby podle jeho
slov nasazovaly do konkurence „dumpingový personál“.
Požaduje od spolkové vlády
a od kontrolních úøadù, aby
SILNIČNÍ DOPRAVA
se ostøejšími kontrolami a také
s odpovìdností pøíkazcù starali
o dodržování sociálních standardù, a tím o novou kulturu
v hospodáøské soutìži. Udržitelná dopravní politika v EU dovoluje další deregulaci dopravního
trhu jen tehdy, až budou odstranìny rozdíly ve mzdových a sociálních nákladech.
SVAZY: EU BY MÌLA
RYCHLEJI ROZHODOVAT
Evropská komise by mìla
rychleji pøijímat svá rozhodnutí o podpoøe infrastrukturním
projektùm. Platí to pøedevším
pro takové akce, jež jsou zahrnuty do rámce Transevropských
dopravních sítí (TEN-T), vytváøejí tedy „evropskou pøidanou
hodnotu“ a proto mají být Evropskou unií spolufinancovány.
Aby se rozhodování urychlila,
mají generální øeditelství dopravy (DG Move) a hospodáøské
soutìže (DG Competition) úžeji
spolupracovat a pøi infrastrukturních rozhodováních sedìt za
jedním stolem.
S touto prosbou se obrací šest
evropských dopravních svazù
na bruselský úøad – od Asecap,
Svazu koncesionáøù zpoplatnìných sil nic, mostù a tunelù, pøes
Efip, Evropskou federaci vnitrozemských pøístavù, po IRU, Mezinárodní unii silnièní dopravy.
Svazy navrhují øízení, pøi kterém
rozhodování zda národní infrastrukturní akci zahrnout do seznamu TEN-T, tedy zda lze poèítat s bruselským spolufinancováním, probíhalo souèasnì s hlasováním øeditelství DG Competition. Úøad ovìøuje, zda národní
èást financování je kompatibilní
s pravidly státní podpory.
Loby zlobí nejistota…
Mezi rozhodnutími obou generálních øeditelství utíká mnoho èasu, což vede k nejistotì.
Tak dánská vláda vyslovila na
zasedání rady ministrù dopravy
v prosinci 2013 velkou obavu,
zda finanèní pøíspìvek Kodanì
pevnému pøemostìní Fehmarnbeltu, jež je akcí v rámci TEN-T,
budou ochránci hospodáøské
soutìže z Bruselu hodnotit jako
nedovolenou subvenci. Tyto
úvahy nejsou bezdùvodné. Generální øeditelství pro hospodáøskou soutìž sice považuje
bruselské spolufinancování podle všech pravidel jednou pìtinou až do 30 procent za bezproblémové. To také potvrdil
jeho zástupce na výroèním zasedání Organizace evropských
pøístavù (Espo). Zcela jinak to
však vypadá s národním financováním. Takto otevøenì by
mohl úøad interpretovat státní
podporu, kterou musí èlenské
státy pøedkládat k odsouhlasení. Zelenou pro to mùže DG
Competition v pochybnostech
odmítat
…a ztráta èasu
„To zpùsobuje u investorù
znaènou právní nejistotu,“ píší
dopravní svazy. Protože musí
absolvovat dvojí správní proceduru: nejprve musí žádat u generálního øeditelství Doprava
o zaèlenìní do rámce TEN-T,
aby obdrželi bruselskou podporu. Po pozitivním posouzení
jsou nuceny prosit generální
øeditelství pro konkurenci o povolení svého národního finanèního podílu. „To mùže projekty enormnì zdržet,“ kritizují
svazy. Proto by mìlo pozitivní
rozhodnutí k TEN-T již vytvoøit
právní jistotu také v otázce spolufinancování.
K VOLBÁM DO EUROPARLAMENTU (EP)
Nìkolik týdnù po tìchto volbách lze zatím tìžko øíci, jak
bude vypadat obsazení odborných výborù. Ale urèité tendence tu již existují. Napøíklad
Ismail Ertug se hodlá ucházet
o pøedsednictví dopravního
výboru EP. Poslanec nìmecké SPD (soc.dem.) je èlenem
frakce socialistù a demokratù
(S&D) v grémiu výboru a byl
jeho zpravodajem pro Transevropské dopravní sítì.
Ten, kdo mu mohl nejvíce
konkurovat – belgický socialista Said El Khadraoui – nebyl
do EP znovu zvolen. Koordinátor (šéf frakce) S&D v dopravním výboru byl pøi 4. drážním
balíèku odpovìdný za jeho
nejcitlivìjší èásti. Pøitom sami
jeho frakèní kolegové nesledovali jeho zamìøení. Koordinátorka liberálních (Alde-)
poslancù v dopravním výboru
nìmecká politièka FDP Gesine
Meissnerová nepochybuje „ani
minutu, zda ji její frakce vyšle
do dopravního výboru“. Zda
zde bude opìt šéfkou frakce,
není jasné, protože se Alde
zmìní. Nìmeètí a britští liberálové ztratili mnoho mandátù.
PØIJETÍ SMÌRNICE O PROSAZOVÁNÍ PØEDPISÙ V OBLASTI VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKÙ (Zmínìna tu je též silnièní
nákladní doprava)
Evropská komise uvítala,
že Rada ministrù definitivnì
schválila nová opatøení vedoucí k lepšímu prosazování pøedpisù EU o vysílání pracovníkù.
Nová smìrnice zajistí, aby
práva vyslaných pracovníkù
byla v praxi dodržována, a posílí právní rámec pro poskytovatele služeb. Èlenské státy
musí tuto smìrnici zapracovat
do svých vnitrostátních právních pøedpisù nejpozdìji dva
roky a dvacet dní po vyhlášení
v Úøedním vìstníku Evropské
unie. „Pøijetí smìrnice o prosazování pøedpisù EU týkajících
se vyslaných pracovníkù je
v pøedveèer evropských voleb jasným dùkazem toho, že
Evropa neschvaluje podvody
páchané na úkor vyslaných
pracovníkù èi jejich zneužívání
ani jiné formy tzv. sociálního
dumpingu,“ prohlásil evropský
komisaø pro zamìstnanost, sociální vìci a sociální zaèleòování László Andor. „Naléhavì
vyzývám èlenské státy, aby zaèaly tyto pøedpisy co nejdøíve
provádìt, a vítám kroky vedoucí k pøijetí takových opatøení,
které již oznámila Francie.“
Silné záruky s cílem chránit
práva vyslaných pracovníkù
a zabránit „sociálnímu dumpingu“ jsou stanoveny již ve
smìrnici o vysílání pracovníkù
(96/71/ES) z roku 1996, která
obsahuje závazná pravidla týkající se pracovních podmínek
zamìstnancù vyslaných na
práci v jiném èlenském státì.
Nová smìrnice o prosazování pøedpisù pomùže zajistit,
aby byla tato pravidla v praxi
lépe uplatòována. Jedná se
zejména o nìkterá odvìtví,
jako je stavebnictví èi silnièní
nákladní doprava, kde napøíklad spoleènosti s fiktivními
sídly na bázi „poštovní schránky“ (tj. bez jakékoli skuteèné
hospodáøské èinnosti v jejich
„domovském“ státì) používají
falešná vyslání, aby obešly vnitrostátní právní pøedpisy o sociálním zabezpeèení a pracovních podmínkách. Smìrnice
rovnìž zlepší ochranu práv
vyslaných pracovníkù tím, že
pomùže pøedcházet podvodùm zejména u subdodavatelských øetìzcù, kde se práva
vyslaných pracovníkù ne vždy
dodržují.
Smìrnice o prosazování pøedpisù zejména:
• zvýší informovanost pracovníkù i firem o jejich právech
a povinnostech, co se týèe
pracovních podmínek;
• zlepší spolupráci mezi orgány jednotlivých státù, které
odpovídají za vysílání pracovníkù (povinnost reagovat
na žádosti od pøíslušných orgánù jiných èlenských státù –
vyøízení naléhavých žádostí
do dvou pracovních dnù
a ostatních žádostí do 25 pracovních dnù);
• lépe definuje vysílání tak,
aby se zvýšila právní jistota
vyslaných pracovníkù i poskytovatelù služeb a zároveò se vyøešila otázka spoleèností s fiktivními sídly na
bázi poštovní schránky, které používají vysílání pracovníkù k obcházení právních
pøedpisù;
• vymezuje povinnosti èlenských státù s cílem ovìøit
soulad s pravidly stanovenými ve smìrnici z roku 1996
(èlenské státy urèí zvláštní
orgány odpovìdné za ovìøování souladu a ty státy,
v nichž mají poskytovatelé
služeb své sídlo, musí pøijmout veškerá nezbytná
opatøení ohlednì dohledu
a prosazování);
Transport magazín 7/2014
15
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
TRUCK SHOW LUŽNICE
František Holub
ÈESMAD BOHEMIA, region Èeské Budìjovice
J
iž od roku 1999 poøádá
parta pohodáøù okolo
Zdeòka Radosty setkání
truckerù a všech pøíznivcù kamionù v kempu Lužnice.
To, co pøed lety zaèalo spontánnì u pivka jako povyražení
pro úzký okruh pøátel, letos
pøerostlo již v 17. organizovaný
roèník. Malebná víska Lužnice
s plnì vybaveným kempem se
nachází severnì od Tøebonì,
co by kaprem dohodil. Pokud
by tedy doletìl šest kilometrù.
Termín poøádání se bìhem let
ustálil na konec mìsíce èervna,
a tak tu panuje vždy pohodová, øeklo by se až skoro prázdninová nálada. Taktéž poèasí
je pøíjemné a rozumnì žíznivé.
I když je pravda, že jsme tu zažili také tuny bláta mazlavého,
do kterého poøadatelé pohotovì zamíchávali skoro stejné
množství pilin a rùzných pøímìsí, ze kterých se u nás tøeba
budují dálnice. Když už zmiòujeme poøadatele, je nutno
zdùraznit, že bez jejich dobroèinného pøièinìní, za které
se jim dostane maximálnì podìkování a sklenky vody èiré,
bylo by organizování takovéto
akce jen stìží možné.
Na sešlosti tohoto typu se
samozøejmì jen nedrndá
náklaïáky, pøesto je sobotní
dopoledne
vždy ve znamení spanilé jízdy
vìtšiny kamiónù, do které se
tradiènì zapojí v èele konvoje
bikeøi a pánové ve støíbrných
vozech s okøídleným šípem,
co pomáhají a chrání. Tady
opravdu a v poklidu. Kdo nezažil, jen tìžko pochopí. Je to
zážitek a i šoféøi v tìch malých
srandovních autíèkách jdou
stranou. Není výjimkou i dvì
stì dvacet truckù v kolonì. Dovedete si pøedstavit, jak to asi
vypadá na kruhovém objezdu
v Tøeboni.
Ta poøádná zábava poté
zapoène v samotném centru
dìní. Na dvou pódiích se støí-
16
dají hudebníci rùzných žánrù
a v prostorách kempu se mùžete zúèastnit prapodivných
soutìží a „kejklù“. Pokud se
tedy pøihlásíte pøedem, protože je na nì opravdu nával.
Tradiènì nejvìtší zájem je
o pivní jump a jízdu v tandemu na trakaøi typu „kostitøas“
pøes rozbouøenou Lužnici po
asi dvaceti centimetrové lávce, pøipomínající naší slavnou
D1. To vše samozøejmì na èas.
Letošní novinkou byl pøekvapivý dárek od starostky Lužnice
paní Miroslavy Kolouchové,
a to v podobì trpaslíka, který
se tak stal oficinálním patronem Truck Show. Bude ovšem
SILNIČNÍ DOPRAVA
opatrovat všechny úèastníky jen v pøípadì, že Zdenìk Radosta
dostojí svému slibu a trpaslíka vystaví v místním hostinci, a ten
bude pøístupný návštìvníkùm k pomazlení. Ten, kdo se aktivnì
nepøièinil k pobavení ostatních, mohl si prohlédnout stánky vystavovatelù, èasto i sponzorù v jedné osobì, bez kterých se již
akce takovýchto rozmìrù nedá poøádat, pøípadnì podpoøit nadaci
Truck Help.
Na stánku ÈESMAD BOHEMIA si zájemci mohli pohovoøit o pracovních režimech,
nechat si stáhnout kartu do
digitálního tachografu a prohlédnout „høíchy“, èehož využili mnozí „kamioòáci“, zatím
co jejich malí „škodièi“ usosávali veselého plynu z našich
balónkù. Plno bylo také v modeláøském koutku, kde davy
obdivovaly detaily „mini kamiónù“ nebo jen tak posedávali
v mnoha „èerpacích“ stanicích
a nasávali nejen pohodovou
atmosféru.
Veèer pak vyvrcholil ostøejší
muzikou, taneèním pøekvapením a vyhodnocením soutìží
s pøedáním cen úspìšným borcùm. V nedìli ráno dechová
zkouška a zase šup do svìta
vozit banány :-).
Více na
www.truckshowluznice.cz
Transport magazín 7/2014
17
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Jana Sláèalová
vedoucí odboru informací
LETNÍ ZÁKAZ JÍZDY V RUSKU
V pøípadì, že teplota vzduchu pøekroèí 32°C platí na vymezených ruských silnicích s asfaltobetonovým povrchem zákaz jízdy. Omezení platí od 16. èervna do
31. srpna 2014 pro nákladní vozidla. Pøehled komunikací, na kterých zákaz jízdy
platí, najdete na našich internetových stránkách.
POPLATEK ZA UŽITÍ KOMUNIKACÍ
V LOTYŠSKU
Od 1. èervence 2014 je užití lotyšských hlavních silnic zpoplatnìno pro nákladní
vozidla a jejich soupravy s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 t. Poplatek je vybírán
formou elektronických vinìt. Sazba poplatku je stanovena v závislosti na dobì, jakou
vozidlo stráví na zpoplatnìné komunikaci, poètu náprav a emisní kategorii vozidla.
Výše denní sazby se pohybuje od 8 do 11 EUR, roèní pak od 400 do 925 EUR.
ZDANÌNÍ PØEPRAVY
OSOB V DÁNSKU
1. èervence 2014 vstoupil v platnost nový
zákon o DPH, který ruší výjimku pro zahranièní dopravce. Zmìna zákona bude v praxi
znamenat, že zahranièní dopravci, provozující turistické pøepravy v Dánsku, budou mít
povinnost se registrovat k DPH a hradit DPH
podle obecných pravidel zákona.
inzerce
18
Pøihlášením do našeho e-shopu
získáte výhodné individuální ceny.
Pøijïte si prohlédnout novou dopravní techniku vèetnì autobusù,
navštivte stánky obchodních partnerù...
mnohé se mùžete dozvìdìt i o financování techniky
9,00-17,00
a optimalizaci nákladù
h
M FORMÁTU
OHOTO ROKU V ÈR V TAKOVÉM
VA TO
JEDINÁ VÝSTAV
záøí
11
areál
TURBOSOL SERVIS, spol. s r. o.
Kšírova 682/246
619 00 Brno
odný
ovo
Dopro
prroggraam
Pøijïte se podívat na nové tahaèe sedmièky nejvìtších výrobcù.
IVECO, DAF, SCANIA, MERCEDES BENZ, MAN, VOLVO TRUCKS, RENAULT TRUCKS.
Dále se zde budou prezentovat výrobci návìsù KOEGEL, KRONE...
ale i ostatní vystavovatelé v oboru silnièní dopravy se na Vás tìší a pøedstaví
Vám to nejlepší, co v souèasnosti na trhu je, napøíklad ve financování techniky,
v systémech optimalizace spotøeby vozidel, telematických službách, sledování
vozidel a i v burze dopravních nákladù. Jsou nachystány i odborné konzultace
na stáncích vystavovatelù.
• Prezentace - novinky v uchycení nákladù pøedstavené výrobci návìsù
„Bezpeèná cesta“. • Semináøe - problematika digitálních tachografù VDO
a Stoneridge, silnièní kontroly pracovních režimù øidièù. • Zábavný doprovodný
program s moderátorem. Prezentace PÈR JMK - pøijedou s novým policejním
vozem Škoda Superb a pøedstaví i motorku pro kontrolu rychlosti. Pro úèastníky
bude zajímavé i losování odevzdaných vizitek o hodnotné ceny. Obèerstvení
zdarma zajištìno.
VSTUP ZDARMA - podmínkou je zaslání pøihlášky.
Po jejím zaslání na e-mail: [email protected], Vám bude obratem potvrzena
(pøihlášku naleznete také na našich internetových stránkách www.prodopravce.cz)
Partnerem je pracovní portál www.truckjobs.cz pro dopravní firmy, øidièe a školy. Zajímavá bude
i optimalizace spotøeby. Pøednášejí zástupci JMK - odboru dopravy, PÈR JMK, ÈESMAD BOHEMIA.
TRANSPORT SHOW
ÈESMAD BOHEMIA - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 - Podolí - [email protected], +420 241 040 111, www.prodopravce.cz
4
1
0
2
o
n
r
B
w
o
h
tS
r
o
p
s
n
a
Tr
A
K
Š
PØIHLÁ
záøí
ŠKA
PØIHLÁ
..
............
......
rmy: ....
Název fi
..
Firma: ..
............
........
IÈO : ....
D
....
............
............
..
: ........
èastníka
ú
o
n
é
Jm
............
: ....
èastníka
............
............
..........
............
............
............
..........
............
..........
............
..........
............
............
: ......
èastníka
Jméno ú
Jméno ú
............
..........
............
..........
............
..........
............
............
íka: ......
èastn
Jméno ú
............
..........
............
........
............
..........
............
............
..
íka: ......
èastn
Jméno ú
............
..........
............
........
............
..........
............
............
....
: ....
èastníka
Jméno ú
......
............
............
..........
............
....
............
..........
............
............
..........
............
..
: ........
èastníka
Jméno ú
..
..........
............
..
............
............
..........
............
.......
............
..........
............
............
............
........
E-mail:
..
............
............
..........
............
Fax: ......
....
............
............
............
..........
............
......
....
..........
IÈ: ........
NE
ANO
Tel.: ......
....
............
............
..........
............
............
užení
èlen Sdr
............
..........
............
PSÈ: ....
............
Brno
....
............
............
..........
............
............
..........
............
........
............
........
............
..
............
..........
............
11
........
............
..........
............
a Vás
se n
e
m
í
š
ì
T
na:
zasílejte
y
k
š
lá
ih
Pø
e
EMIA
eèkovic
D BOH
Brno - Ø .com,
ÈESMA
0
0
1
2
1a, 6
cesmad
Podhájí
il: brno@ 1 227 005
a
m
e
a
nebo n
, fax: 54
131 302
1
3
7
:
l.
te
Praha - tel: 241 040 196, 731 131 396, Brno - tel: 549 274 350, 731 131 384, Ostrava - tel: 596 618 928, 731 131 388,
Hradec Králové - tel: 495 537 221, 731 131 381, Ústí nad Labem - tel: 475 209 102, 731 131 382,
www.obchod.prodopravce.cz
Èeské Budìjovice - tel: 387 425 949, 731 131 341, Plzeò - tel: 377 388 493, 731 131 335
SILNIČNÍ DOPRAVA
SPOLEÈNÁ KONTROLNÍ AKCE
POLICIE ÈR A NÌMECKÉ POLICIE
Jiøí Hurník
vedoucí regionálního pracovištì Plzeò
Dne 11. 6. 2014 se na dálnici
D5 uskuteènila spoleèná akce
Policie ÈR a nìmecké policie,
která byla zamìøena na kontrolu nákladních vozidel. V roli
pozorovatele byl pøítomen Jiøí
Hurník, vedoucí regionálního
pracovištì ÈESMADu BOHEMIA. Vrchní komisaø krajského
øeditelství policie Plzeòského
kraje kapitán Mgr. Václav Kouba nám sdìlil, že tyto spoleèné
akce jsou rozplánovány vždy na
celý rok, a to jak na území ÈR,
tak na území SRN. Konkrétnì na
rok 2014 je v souvislosti s nákladní dopravou naplánováno
celkem 20 spoleèných kontrol,
z toho devìt v ÈR a jedenáct
v SRN. Pøi této konkrétní akci
byla zkontrolována celkem èty-
øi nákladní vozidla, dvì èeská
a dvì zahranièní. Policisté kontrolovali doklady øidièe, nákladu
a vozidla, dodržování sociálních pøedpisù, technický stav
vozidla, limitní rozmìry a také
upevnìní a uložení nákladu.
Tøi kontrolovaní øidièi mìli vše
v poøádku, jeden zahranièní øidiè dostal pokutu za nevyhovující technický stav, mìl poškozenou pneumatiku. Pøi pøátelské
diskuzi nám nìmeètí policisté
z Ambergu potvrdili, že se pøi
silnièních kontrolách náklad-
ních vozidel zamìøují hodnì
na upevnìní a uložení nákladu
a také na technický stav vozidel.
U èeských øidièù zaznamenali
snížení poètu pøestupkù zhruba
o jednu pìtinu na souèasných
cca tøicet procent chybujících
øidièù,ze všech kontrolovaných
èeských nákladních vozidel.
Nejèastìjší porušení øidièù
nákladních vozidel v Èeské republice jsou v oblasti týkající se
sociálních pøedpisù, konkrétnì
pak nedoložení èinnosti øidièe
v kontrolovaném období, nevyplnìné nebo nesprávnì vyplnìné záznamové listy, zneužití
nebo manipulace se záznamovým zaøízením, nedodržování
denních odpoèinkù, pøekraèování denní doby øízení a nedodržování bezpeènostních pøestávek. Jak si vedou tuzemští
øidièi v oblasti sociálních pøedpisù v porovnání se zahranièními, uvádíme pro pøehlednost
v tabulce (statistiky Policie ÈR).
zkontrolovaných vozidel z toho ÈR/cizinci blokovì/Kè/ÈR blokovì/Kè/cizinci OÚ ÈR
OÚ cizinci
KÚ ÈR
KÚ cizinci
ROK 2013
7 031
4 349/2 682
111/135 000
44/84 900
208
15
297
179
2 079/1 487
145/130 500
128/198 500
71
8
154
83
leden-kvìten 2014
3 566
inzerce
Radim, dopravce: v pondělí ráno
v pohodě jako gurmán po výtečném
obědě …
„Proč bych se měl zbytečně stresovat, když můžu být v klidu,“ říká Radim.
Proto si jako dopravce hledá zakázky přes TC Truck & Cargo®, lídra mezi
burzami nákladů a volných vozů v Evropě. Díky 450.000 nabídek
od 100.000 uživatelů zde najde vždy vhodný náklad. A díky férovému paušálu
od TimoCom navíc Radima nerozhází ani cena.
Buďte také v pohodě a užijte si TC Truck & Cargo® v reálném provozu zcela
zdarma! Zavolejte jednoduše na +800 10 20 30 90 (z pevné linky zdarma)*
nebo si jej stáhněte z www.timocom.cz
*Pro hovory z pevné linky zpravidla zdarma. V závislosti na síti nebo
tarifu používaného poskytovatele telekomunikačních služeb mohou
být účtovány i jiné ceny.
Transport magazín 7/2014
21
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
ZPRÁVY ZE SVÌTA
Ing. Jiøí Kladiva, CSc.
CBC
BELGIE
NOVÁ KONCEPCE ÈINNOSTI KOMBI
SPOLEÈENSTVA UIRR
Valná hromada mezinárodního spoleèenstva kombinované dopravy UIRR, konaná
v polovinì kvìtna v Bruselu, vytvoøila také
organizaènì rámec pro èlenství provozovatelù terminálù. Od 1. èervence bude
existovat vlastní pracovní skupina, ve které
budou operátoøi a pøekládkové spoleènosti
projednávat spoleèné zájmy. Lugo Terminal S.p.A. jako první provozovatel podal
žádost o èlenství. Zmìny se rovnìž týkají Interunit. V tomto neformálním grémiu
spolupracují èlenové UIRR jakož i dráhy
ze skupiny kombinované dopravy UIC –
Mezinárodního drážního svazu za dalším
rozvojem kombi dopravy. Do budoucna
chtìjí pracovat bez statutù, ale zato konstruktivnìji, s vìtším zamìøením na konkrétní témata. 14 operátorù kombi – èlenù
UIRR – pøepravilo loni 2,6 milionù zásilek.
Bylo to o 4 % více než v roce 2012.
NOVÉ POJETÍ BATERIÍ OD
TRINEUTRONU
Belgický poskytovatel bateriové techniky Trineutron vyvinul baterii na základì
nano-lithium-titanatoxydu, která mùže
být nabita za ménì než devìt minut. Tato
technika je pøedevším urèena pro dopravní systémy bez øidièe, nechá se však také
22
Foto: Carlos Sardá
adaptovat na lehké stroje skladové techniky. Baterie, nevyžadující údržbu, mají být
funkèní a schopné nabíjení do minus 40°C.
NÌMECKO
SDFDS OTEVÍRÁ TRJEKTOVOU LINKU
TRAVEMÜNDE – KLAIPEDA
Dánské rejdaøství DFDS otevøelo 6. èervna
trajektové spojení mezi Lübeckem – Travemünde a pøístavem Klaipeda v Litvì.
Završuje se tak nabídka v kombinované dopravì zboží a osob kterou DFDS provozuje
mezi Kielem a Klaipedou o uvedené nákladní spojení. „Vycházíme vstøíc požadavkùm zákazníkù po zlepšených možnostech
intermodální dopravy,“ øekl Anders Refsgaard, viceprezident rejdaøství a šéf baltické
sítì DFDS.
CENA NAFTY NA INTERNETU V MINUTOVÉM TAKTU
Spoleènost DKV Euro Service zveøejòuje
ceny motorového paliva na webu a vyhovuje požadavku tržní prùhlednosti,
požadované spolkovým kartelovým úøadem. Na nìmeckém území jde o více než
14 000 tankovacích stanic. Aktualizace
probíhá v minutovém taktu, nejvýhodnìjší
tankovací místa jsou zdùraznìna. Webová
stránka má být použitelná také pøes smartphony a tablety.
NOÈNÍ DOPRAVA MÁ ZABRÁNIT
ZÁCPÁM V HAMBURKU
S lepší koordinací stavenišť a s novými
idejemi chce hamburský dopravní obor
reagovat na dlouhodobá úzká místa, daná
stavbami kolem Hamburku. Více profesionální dopravy by tak mìlo být pøevedeno
„na druhou a tøetí smìnu“ – tedy na pozdìjší veèerní a noèní hodiny, doporuèuje
Hans Stapelfeldt, pøedseda Svazu silnièní
dopravy a logistiky Hamburku (VSH). Dále
by mìl pøedevším hamburský pøístav pøekládat kritizovanou dopravu kontejnerù na
koleje nebo na øeky.
DAÒ Z ENERGIE ODPADÁ PØI PEVNÉM
TOPENÍ V KAMIONECH
Motorová nafta, která se užívá pro pevná topidla v nákladních automobilech, je
osvobozena od danì z energie. K tomuto
rozsudku došel finanèní soud v Düsseldorfu. Avšak jsou s tím spojeny dva požadavky: „Že dotyèný dopravce mùže dostateènì prokázat množství protopené nafty a že
osvobození od danì pøedstavuje alespoò
50 EUR – pak pùvodnì schválené zvýhodnìní pro autobusy platí také pro nákladní
automobily,“ ujasòuje podnikové poradenství RSM Germany.
ZATÍŽENÍ HLUKU MÝTNÝM JE DÁLE
OTEVØENO
Je ještì otevøené, od kdy budou externí
náklady na hluk zatìžovány mýtným ná-
SILNIČNÍ DOPRAVA
kladních vozidel. Øekl to ministry dopravy
A. Dobrindt na závìr zasedání dopravního
výboru Spolkového snìmu. Dùvodem je,
že dosud nebyly ministerstvu pøedloženy
dostateènì podrobnì údaje o celoplošném
zatížení hlukem. V souèasnosti se ovìøuje,
zda spolehlivá data jsou nìkde k dispozici. Jisté je, že externí náklady za zneèištìní vzduchu budou v mýtném zohlednìny
již od poèátku roku 2015. Na neveøejném
zasedání výboru ministr informoval o rùzných alternativách budoucího zvýšení
mýtného. Nevylouèil také nové vypsání
výbìrového øízení na mýtný systém.
DB SCHENKER OTEVÍRÁ NOVÉ ÈISTICÍ
DEPO
S novým èisticím depem v bádensko-vürttembergském Ludwigsburgu buduje
spoleènost Schenker Deutschland AG dále
svou síť èistìní kontejnerù. Zaøízení o rozloze 2 500 m2, otevøené v polovinì kvìtna,
nabízí zákazníkùm, prùmyslu a obchodu
ucelené možnosti profesionálního èistìní
dopravních ložných jednotek a jejich pøíslušenství.
RAKOUSKO
ZOSTØENÍ ZÁKAZÙ JÍZD KAMIONÙ
K 1. ÈERVENCI
Od 1. èervence platí ve Vídní a jejím okolí
(v 66 obcích Dolního Rakouska) všeobecný
zákaz jízd pro nákladní automobily a návìsové soupravy emisní tøídy Euro I (starší
než cca 18 let). Podle tamní Hospodáøské
komory se to dotkne kolem 3 500 nákladních vozidel. Od 1. ledna 2016 nebudou
moci v této oblasti jezdit rovnìž nákladní
vozidla a návìsové soupravy, spadající do
emisní tøídy Euro II (starší než cca 14 let.)
GROSSGLOCKNERSKÁ VYSOKOHORSKÁ
SILNICE JE OPÌT OTEVØENA
„Die
Grossglockner-Hochalpenstrasse“
je po zimní uzávìøe opìt otevøena pro
dopravu. Horská silnice spojuje dvì spolkové zemì Salzburg a Korutany. Podle
informace provozovatelské spoleènosti je
silnice v zásadì povolena pro tìžkou silnièní dopravu. S ohledem na stoupání až
12 procent je tøeba upozornit na silné zatížení brzdových soustav. Mýtné zde obnáší 40 EUR za nákladní auta pod 3,5 tuny
a 104 EUR nad 3,5 tuny.
VELKÁ BRITÁNIE
V SILNIÈNÍ DOPRAVÌ PROTI ILEGÁLNÍM
IMIGRANTÙM
V reakci na narùstající poèty nelegálních
imigrantù, kteøí se pokoušejí dostat se do
Spojeného Království, upozoròuje spedièní
asociace BIFA na tento problém své èleny
a také na postihy, kterým se mohou vystavovat. Ilegál je jednoduše osoba, která se
ukrývá ve vozidle nebo na nìm – èasto za
svého velkého riskování - aby se vyhnula
hranièní kontrole na vstupu. Podniky silnièní dopravy a jejich øidièi musí zabezpeèovat svá vozidla, pøijíždìjící do této zemì,
aby se ilegální vstupy omezily. Pøi odhalení pøevozu ilegála hrozí pokuta ve výši
2 000 liber a v nìkterých pøípadech zabavení vozidla, dokud nebude pokuta uhrazena. Je tøeba mít na pamìti, že pokutován
mùže být majitel, øidiè nebo nájemce vozidla. K omezení rizika pokut mají dopravci
zrevidovat své organizaèní a bezpeènostní
postupy. Je rovnìž velmi dùležité, aby si
øidièi byli vìdomi svých povinností pøi zjišťování podezøelých osob ve vozidle nebo
na nìm.
inzerce
CO V NĚM NAJDETE:
představení truck novinek
testy užitkových vozidel
nové technologie
změny právních předpisů
unikátní rozhovory s lidmi ze showbusinessu a sportovci
elektronika na cestách
cestopisné reportáže
www.truckmagazin.cz
ČTENÍ
PRO OPRAVDOVÉ ŘIDIČE
23
Transport magazín 7/2014
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
EKONOMIKA
&LEGISLATIVA
ØEŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ OBÈANSKÝ ZÁKONÍK
Foto: j. l. johnson
Dr. Mgr. Milan Hradec
Dr. Mgr. Milan Hradec
Pokraèování z minulého èísla
Oddíl 2
Provoz dopravního
prostøedku
§ 2582
Smlouvou o provozu dopravního prostøedku se provozce zavazuje pøepravit
náklad urèený objednatelem
a k tomu úèelu vykonat alespoò jednu pøedem urèenou
cestu, anebo vykonat ve
smluvené dobì vìtší poèet
cest, jak to objednatel urèí,
a objednatel se zavazuje zaplatit provozci odmìnu.
§ 2583
(1) Provozce zajistí zpùsobilost dopravního prostøedku k smluvené cestì, jeho
použitelnost pro dohodnutou pøepravu a opatøí
dopravní prostøedek zpùsobilou posádkou a pohonnými hmotami a dalšími potøebnými vìcmi.
(2) Není-li dopravní prostøedek zpùsobilý podle odstavce 1, nahradí provozce objednateli škodu
z toho vzniklou, ledaže
prokáže, že tuto nezpùsobilost nemohl ani pøi zachování potøebné péèe
pøedvídat.
§ 2584
Právo požadovat smluvený
provoz dopravního prostøedku mùže objednatel postoupit jiné osobì.
24
Právník, soudní znalec a expert v oboru motorových vozidel, uznávaný odborník
na pojišťovací a automobilovou problematiku a problematiku bezpeènosti provozu (pøednáší
na VŠFS a ZÈU PR), autor nìkolika publikací a skript.
E–mail: milan. [email protected] cz
§ 2585
Pøejímá-li provozce k pøepravì náklad, použije se
pro urèení práv a povinností
stran pøimìøenì ustanovení
upravující smlouvu o pøepravì, pokud to povaha smlouvy o provozu dopravního
prostøedku pøipouští.
promítnutých již do platných
úprav v obèanském a obchodním zákoníku. Osnova
však pøejímá èl. 1547 CCQ,
podle nìhož pøi možnosti nìkolika volitelných plnìní, nelze plnit èást jednoho a èást
jiného plnìní (neujednají-li si
to ovšem strany).
K § 2582 až 2585: Návrh
úpravy smlouvy o provozu
dopravního prostøedku recipuje platnou úpravu (§ 638
a násl. obchodního zákoníku).
(3) Odpovìdnost za škodu,
nároky poškozených a nároky pojištìncù dle nového obèanského zákoníku
Škoda zpùsobená
nìkolika osobami
§ 2915
(1) Je-li k náhradì zavázáno
nìkolik škùdcù, nahradí
škodu spoleènì a nerozdílnì; je -li nìkterý ze
škùdcù povinen podle jiného zákona k náhradì
jen do urèité výše, je zavázán s ostatními škùdci spoleènì a nerozdílnì v tomto
rozsahu. To platí i v pøípadì, že se více osob dopustí samostatných protiprávních èinù, z nichž mohl
každý zpùsobit škodlivý
následek s pravdìpodobností blížící se jistotì,
a nelze-li urèit, která osoba škodu zpùsobila.
(2) Jsou-li pro to dùvody
zvláštního zøetele hodné,
mùže soud rozhodnout, že
škùdce nahradí škodu podle své úèasti na škodlivém
následku; nelze -li úèast
pøesnì urèit, pøihlédne se
k míøe pravdìpodobnosti.
Takto nelze rozhodnout,
pokud se nìkterý škùdce
§ 1927
(1) Má-li dlužník plnit jedno
z více volitelných plnìní,
není oprávnìn splnit èást
jednoho a èást jiného plnìní, ani k tomu nemùže
být nucen.
(2) Stane -li se jedno z více
volitelných plnìní nemožným, omezuje se závazek
na plnìní zbývající.
Jestliže však nemožnost
tohoto plnìní zpùsobil
ten, kdo nemìl právo volby, mùže druhá strana od
smlouvy odstoupit.
K § 1926 až 1928: Návrh
ustanovení o alternativních
závazcích odpovídá standardním úpravám, v zásadì
vìdomì úèastnil na zpùsobení škody jiným škùdcem
nebo je podnìcoval èi
podporoval nebo pokud
lze pøipsat celou škodu každému škùdci, byť jednali
nezávisle, nebo má -li
škùdce hradit škodu zpùsobenou pomocníkem
a vznikla-li povinnost k náhradì také pomocníkovi.
§ 2916
Kdo je povinen k náhradì
škody spoleènì a nerozdílnì
s jinými, vypoøádá se s nimi
podle úèasti na zpùsobení
vzniklé škody.
§ 2917
Kdo je povinen k náhradì
škody zpùsobené jinou osobou, má proti ní postih.
§ 2918
Vznikla-li škoda nebo
zvìtšila-li se také následkem
okolností, které se pøièítají poškozenému, povinnost
škùdce nahradit škodu se
pomìrnì sníží. Podílejí-li se
však okolnosti, které jdou
k tíži jedné èi druhé strany,
na škodì jen zanedbatelným
zpùsobem, škoda se nedìlí.
§ 2919
Obohatil-li se škùdce na
úkor poškozeného protiprávním èinem nebo na základì
jiné skuteènosti, která zpù-
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
A LEGISLATIVA
sobila škodu, je škùdcovo obohacení i po promlèení práva
poškozeného na náhradu škody
bezdùvodné. Promlèí-li se právo
poškozeného na náhradu škody,
mùže se poškozený domáhat,
aby mu škùdce vydal, co získal,
podle ustanovení o bezdùvodném obohacení.
§ 2932
Støetnou-li se provozy dvou
nebo
více
provozovatelù
a jedná-li se o vypoøádání mezi
tìmito provozovateli, vypoøádají
se provozovatelé podle své úèasti na zpùsobení vzniklé škody.
§ 2948
(1) Škoda se hradí do výše odpovídající stonásobku ceny
ubytování za jeden den.
(2) Byla -li vìc pøevzata do
úschovy, odmítl-li ubytovatel úschovu vìci v rozporu
se zákonem nebo byla -li
škoda zpùsobena ubytovatelem nebo tím, kdo v provozu pracuje, hradí se škoda
bez omezení.
§ 2949
(1) Neuplatní-li se právo na náhradu škody u ubytovatele bez
zbyteèného odkladu, soud je
nepøizná, pokud ubytovatel
namítne, že právo nebylo
uplatnìno vèas. Nejpozdìji
lze právo na náhradu škody
uplatnit do patnácti dnù po
dni, kdy se poškozený o škodì
musel dozvìdìt.
(2) Ustanovení odstavce 1 se
nepoužije, pøevzal-li ubytovatel vìc do úschovy,
odmítl-li ubytovatel úschovu
vìci v rozporu se zákonem
nebo zpùsobil-li škodu ubytovatel nebo ten, kdo v provozu pracuje.
§ 2950
Škoda zpùsobená informací
nebo radou. Kdo se hlásí jako
pøíslušník urèitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo
jinak vystupuje jako odborník,
nahradí škodu, zpùsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací
nebo škodlivou radou danou za
odmìnu v záležitosti svého vìdìní nebo dovednosti. Jinak se hradí
jen škoda, kterou nìkdo informací nebo radou zpùsobil vìdomì.
Náhrady pøi ublížení
na zdraví a pøi usmrcení
§ 2958
Pøi ublížení na zdraví odèiní
škùdce újmu poškozeného penìžitou náhradou, vyvažující
plnì vytrpìné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví pøekážka lepší
budoucnosti poškozeného, nahradí mu škùdce i ztížení spoleèenského uplatnìní. Nelze-li
výši náhrady takto urèit, stanoví
se podle zásad slušnosti.
§ 2959
Pøi usmrcení nebo zvlášť
závažném ublížení na zdraví
odèiní škùdce duševní útrapy
manželu, rodièi, dítìti nebo
jiné osobì blízké penìžitou náhradou vyvažující plnì jejich
utrpení. Nelze-li výši náhrady
takto urèit, stanoví se podle zásad slušnosti.
Penìžité dávky
§ 2962
(1) Náhrada za ztrátu na výdìlku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného se
hradí penìžitým dùchodem
ve výši rozdílu mezi prùmìrným výdìlkem poškozeného
pøed vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému
bylo vyplaceno v dùsledku
nemoci èi úrazu podle jiného právního pøedpisu.
(2) Žáku nebo studentu náleží
náhrada za ztrátu na výdìlku
ode dne, kdy mìla skonèit
jeho povinná školní docházka, studium nebo pøíprava na
povolání, po dobu
a) o kterou se jeho povinná
školní docházka, studium
nebo pøíprava na povolání prodloužily následkem
újmy na zdraví,
b) neschopnosti následkem
újmy na zdraví,
c) trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy na zdraví, které zpravidla brání
úplnému zapojení do výdìleèné èinnosti, nebo
d) trvání zdravotního postižení vzniklého následkem
újmy na zdraví, které èásteènì brání zapojení do
výdìleèné èinnosti, pokud nezameškává vlastní
vinou pøíležitost k výdìlku výkonem práce pro
nìho vhodné.
§ 2969
Náhrada pøi poškození vìci
(1) Pøi urèení výše škody na vìci se vychází z její obvyklé
ceny v dobì poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce vìci úèelnì
vynaložit.
(2) Poškodil-li škùdce vìc ze
svévole nebo škodolibosti,
nahradí poškozenému cenu
zvláštní obliby.
§ 2984
Zlehèování
(1) Zlehèováním je jednání,
jímž soutìžitel uvede nebo
rozšiøuje o pomìrech, výkonech nebo výrobku jiného
soutìžitele nepravdivý údaj
zpùsobilý tomuto soutìžiteli
pøivodit újmu.
(2) Zlehèováním je i uvedení
a rozšiøování pravdivého
údaje o pomìrech, výkonech nebo výrobku jiného
soutìžitele, pokud jsou zpùsobilé tomuto soutìžiteli pøivodit újmu. Nekalou soutìží
však není, byl-li soutìžitel
k takovému jednání okolnostmi donucen (oprávnìná
obrana).
K § 2915 až 2919: Návrh
ustanovení o právních dùsledcích situací, kdy škodu zpùsobí
více škùdcù, anebo kdy se na
vzniku škody podílí poškozený, vychází z dosavadní úpravy
a z evropských standardù.
K § 2944 až 2949: Návrh
ustanovení o povinnosti k náhradì škody na vìcech svìøených, odložených a vnesených
odpovídá z valné èásti právní
úpravì v § 433 až 437 platného
obèanského zákoníku. Navrhuje se provést jen dílèí zmìny,
zvláštì s inspirací v nìmeckém
BGB (§ 701 a násl.). Pøednì se
navrhuje doplnit úpravu o povinnost k náhradì škody vzniklé
na pøevzaté vìci. Osoba, která
vìc pøevezme k splnìní svého
závazku (napø. pøevezme-li se
vìc k opravì), nese nebezpeèí
škody na vìci obdobnì jako
schovatel. Pokud jde o vìci odložené, pøejímá se dosavadní
úprava. Také návrh úpravy náhrady škody na vìcech vnesených ubytovanými nebo pro nì
do zaøízení, v nìmž se poskytují
ubytovací služby, vychází z dosud platné úpravy. Navrhuje
se stanovit limit výše náhrady
v závislosti na cenì ubytování.
Bez omezení však má být hrazena škoda, byla-li vìc pøevzata do úschovy nebo odmítl-li
ubytovatel vìc do úschovy nezákonnì pøevzít (srov. § 2327
odst. 2), popøípadì zpùsobil-li
škodu ubytovatel samotný nebo
osoba pracující v provozu ubytovacího zaøízení. Rovnìž se
navrhuje, opìt podle nìmeckého vzoru, vyjmout z povinnosti
k náhradì škody pøípady škod
na vozidlech nebo na živých
zvíøatech, ledaže byla zvlášť
pøevzata do úschovy. Rovnìž
se navrhuje opustit stávající
pojetí zániku práva na náhradu
škody prekluzí (§ 436 platného
obèanského zákoníku). Povinné
osobì se poskytuje dostateèná
ochrana založením práva k námitce opoždìného uplatnìní
práva na náhradu. Nelze jí však
bránit, aby z dùvodù, které
sama uzná za vhodné, náhradu
škody ze své vùle sama poskytla i v pøípadì, kdy poškozený
uplatnil právo po lhùtì.
Pokraèování v pøíštím èísle
Mùžete zasílat rùzné dotazy na níže uvedené kontakty
èi do redakce, na které vám autor rád odpoví nebo v pøípadì nutnosti poradí s upøesnìním celé škodní události, ať
už se týká pojištìného nebo poškozeného.
Pøípadné dotazy mùžete smìrovat na:
www.lpuassistance. cz
www.ikep.cz
Tel.: +420 731 157 400
Autor:
milan. [email protected] cz
Mobil: +420 603 840 061
Transport magazín 7/2014
25
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
A LEGISLATIVA
OKÉNKO PRÁVNÍ PREVENCE
PRO MEZINÁRODNÍ SILNIÈNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVCE
Foto: Carlos Sardá
Mgr. Tomáš Roubal
Malé zamyšlení k dlouhodobì aktuálnímu tématu
èeských dopravcù: K souvislostem a vztahu odpovìdnosti mezinárodního silnièního
nákladního dopravce a tlaku
na ceny pøepravních výkonù
v mezinárodní silnièní nákladní dopravì.
Tlak na ceny pøepravních
výkonù v silnièní nákladní dopravì ze strany objednavatelù
pøeprav je èeskými dopravci
pochopitelnì pociťován jako
jedna z nejvìtších nesnází jejich dopravního podnikání.
Toto potvrzují ve svých odpovìdích na otázku Transport
magazínu è.6/2014 - „Co považujete v souèasné dobì za nejobtížnìjší oblast ve vaší oblasti
manažera?“ napøíklad i Mezinárodní unií silnièních dopravcù (IRU) letos vyznamenaní
èeští manažeøi v oboru silnièní
dopravy. Pokusme se proto,
s pomocí malého srovnání øešení problematik odpovìdnosti
dominantního provozovatele
poštovní pøepravy v ÈR (Èeské
pošty) a mezinárodního silnièního nákladního dopravce:
A) všimnout si a možná i pøesnìji si uvìdomit rozmìr,
pøíèiny, dùsledky a úzkou
souvislost problematiky
odpovìdnosti právì s problematikou tlaku na ceny
pøepravních výkonù;
B) zamyslet nad tím, zda,
v èem, jak, kde a u koho lze
v této pro èeské mezinárodní silnièní nákladní dopravce nesnadné situaci vidìt
26
PROVÌØTE SI, JAK TO „CHODÍ“
VE VAŠÍ DOPRAVNÍ FIRMÌ
a spoleènì hledat a nalézat
možnosti jejího zlepšení možná ono povìstné „svìtlo na konci tunelu“.
ad A)
1) Srovnání øešení problematik odpovìdnosti dominantního provozovatele poštovní pøepravy v ÈR (Èeské
pošty) a mezinárodního silnièního nákladního dopravce: Zaènìme zmínìným jednoduchým a dosti ilustrativním pøíkladem - srovnáním.
Dle poštovních pøedpisù platí:
- Jestliže jste odesílatelem
a pro pøepravu své zásilky,
která má fakticky vysokou
hodnotu (napø. 100 000
Kè), zvolíte službu (druh
zásilky) doporuèené psaní, tj. službu, kdy pøi podání zásilky k poštovní pøepravì odesílatel neudává
(nevyèísluje) cenu této zásilky, obdržíte v pøípadì
totálního poškození èi
ztráty této zásilky, na základì vaší øádné reklamace - kterou uplatníte spolu
s pøedložením dokladu
o pøedání zásilky k poštovní pøepravì (podacího
lístku èi podacího archu) od Èeské pošty pouze limitovanou paušální náhradu škody. Tato náhrada
škody v pøípadì druhu
zásilky (služby) doporuèené psaní bude èinit, zcela
bez ohledu na to, jakou
tato vaše zásilka mìla faktickou hodnotu, jde -li
o vnitrostátní zásilku
580 Kè a jde-li o zásilku
do zahranièí 890 Kè.
Kromì toho vám také bude v pøípadì ztráty zásilky
vráceno vámi uhrazené
poštovné (pøepravné).
- Tutéž zásilku se stejným
obsahem (a tedy se stejnou faktickou hodnotou
100 000 Kè) však samozøejmì mùžete na poštì
pøedat k poštovní pøepravì také jako cenné psaní
èi jako cenný balík èi mùžete využít dalších obdobných služeb, jejichž
dùležitou charakteristikou
je, že pøedepsaným zpùsobem udáte, tj. jednoznaènì vyèíslíte cenu této
vaší zásilky, a že za to,
pochopitelnì, poštì zaplatíte pøíslušný poplatek.
V pøípadì, že v prùbìhu
pøepravy dojde k poškození èi
ke ztrátì této zásilky s udanou
cenou a jestliže pøi své reklamaci pøíslušným podacím dokladem – podacím lístkem èi
podacím archem – doložíte,
že pošta stvrdila, že k poštov-
ní pøepravì pøevzala tuto zásilku jako zásilku s udanou cenou a faktickou hodnotu této
zásilky (napø. fakturou), bude
vám poštou poskytnuto náhradové plnìní až do výše vámi
pøi podání zásilky k poštovní
pøepravì udané ceny zásilky.
Rovnìž vám také kromì toho
bude v pøípadì ztráty zásilky
vyplaceno zpìt vámi uhrazené poštovné (pøepravné).
Tyto jednoduché pøíklady
z poštovní pøepravy uvádím
proto, abych poukázal na to,
že princip odpovìdnosti a náhradové povinnosti mezinárodního silnièního nákladního
dopravce je v Úmluvì CMR
stanoven velmi obdobnì. Staèí
si pøipomenout struèná a jasná
ustanovení èl. 23, odst. 3, odst.
4 a odst. 6 a èl. 24 a èl. 26,
odst. 1 a odst. 2 Úmluvy CMR:
- èl. 23, odst. 3 - „Náhrada
škody nesmí pøesáhnout
8,33 zúètovacích jednotek
za kilogram chybìjící hrubé váhy.“
- èl. 23, odst. 4 - „Kromì toho se hradí dovozné, clo
a jiné výlohy vzniklé v souvislosti s pøepravou zásilky,
a to pøi úplné ztrátì v plné
výši a pøi èásteèné ztrátì
pomìrným dílem; jiné škody se nehradí.“
- èl. 23, odst. 6 - „Vyšší náhradu (než dle èl. 23,
odst. 3) lze požadovat jen
tehdy, byla-li podle èlánku 24 a 26 udána cena
zásilky nebo zvláštní zájem na dodání.“
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
A LEGISLATIVA
- èl. 24 - „Odesílatel mùže,
zaplatí-li dohodnutý pøíplatek k pøepravnému,
udat v nákladním listì cenu zásilky pøevyšující hranici stanovenou v èlánku
23 odst. 3 a v takovém
pøípadì nahrazuje udaná
cena tuto hranici.“
- èl. 26, odst. 1 - „Odesílatel
mùže, zaplatí-li dohodnutý pøíplatek k pøepravnému, udat v nákladním listì èástku zvláštního
zájmu na dodání zásilky
pro pøípad její ztráty nebo
poškození anebo pøekroèení dodací lhùty.“
- èl. 26, odst. 2 - „Byl-li
udán zvláštní zájem na
dodání, mùže se nezávisle na náhradách škod stanovených v èláncích 23,
24 a 25 požadovat náhrada dalších prokázaných
škod až do èástky udaného zájmu na dodání.“
Z uvedených ustanovení
Úmluvy CMR je tedy
snadno patrné to, že:
- obdobnì jako u pøíkladu
s doporuèeným dopisem
je pro zásilky, u nichž nebyl použit postup podle èl.
24 èi 26 Úmluvy CMR, stanovena limitovaná „paušální“ odpovìdnost a náhradová povinnost dopravce
- nejvýše 8,33 SDR (tj.
max. cca 10 EUR) za kilogram chybìjící váhy;
- obdobnì jako u pøíkladu
s cenným psaním èi cenným balíkem má odesílatel
zásilky možnosti zvolit postup dle èl. 24 èi dle èl. 26
Úmluvy CMR), aby si pro
pøípad vzniku škody na zásilce v prùbìhu pøepravy
zabezpeèil náhradu až do
výše jím v nákladním listì
CMR udané ceny zásilky;
- obdobnì jako poštovní
pøedpisy, také èlánky 24 èi
26 Úmluvy CMR velmi jasnì pøedepisují za jaké podmínky a do jakého dokladu
mùže být odesílatelem
platnì a právnì relevantnì
udána cena zásilky s hodnotou pøevyšující hranici
stanovenou v èlánku 23
odst. 3 Úmluvy CMR.
2) Dùvody nevyužívání
postupù dle ustanovení èl.
24 èi 26 Úmluvy CMR pøi
mezinárodních
silnièních
pøepravách zásilek vysokých
hodnot;
Dùvody dopravcù nenabízet a nežádat u objednavatelù pøeprav zásilek vysokých
hodnot postup dle èl. 24 èi
26 Úmluvy CMR a rizika tohoto jejich jednání;
Pokus o malou „typologii“
odesílatelù a objednavatelù mezinárodních pøeprav
zásilek vysokých faktických
hodnot. Jaká je však reálná
praxe a její pøíèiny a dùsledky v mezinárodní silnièní
nákladní dopravì - a zvláštì
v èeských podmínkách resp.
u èeských dopravcù?
Pøestože faktické hodnoty
zásilek v mezinárodní silnièní nákladní dopravì èasto
výraznì pøevyšují standardní
„paušální“ limit odpovìdnosti dopravce dle èl. 23, odst.
3 Úmluvy CMR odesílatelé
resp. objednatelé mezinárodních silnièních nákladních
pøeprav vìtšinou (zpravidla)
nevyužívají možností dle èl.
24 èi 26 Úmluvy CMR. Proè?
Stejnì jako je zøejmé, dùvodné a snadno odùvodnitelné, že odeslání zásilky
doporuèeným psaním stojí
odesílatele ménì penìz,
než odeslání téže zásilky
cenným psaním èi cenným
balíkem; je právì tak zøejmé,
dùvodné a snadno odùvodnitelné, že odeslání zásilky
v mezinárodní silnièní nákladní pøepravì bez využití
postupu dle ustanovení èl.
24 èi 26 Úmluvy CMR stojí
odesílatele èi objednatele
pøepravy ménì penìz než
odeslání téže zásilky s využitím postupu dle èl. 24 èi 26
Úmluvy CMR.
Stejnì jako odesílatel,
který doporuèeným psaním
odeslal zásilku vysoké faktické hodnoty, neboť chtìl ušetøit a vìøil (napø. na základì
svých dosavadních dobrých
zkušeností s tím, že všechny
èi naprostá vìtšina doposud
jím odesílaných doporuèených dopisù byly poštou
doruèeny jejich pøíjemcùm
øádnì a bez problémù), že
„i tentokrát to snad vyjde“,
èasto postupují také odesílatelé resp. objednavatelé
mezinárodních
silnièních
nákladních pøeprav zásilek
vysokých hodnot pøevyšujících standardní limit odpovìdnosti dopravce dle èl. 23,
odst. 3 Úmluvy CMR. Chtìjí
ušetøit na pøepravném a vìøí,
že „i tentokrát to snad vyjde“,
a objednávají tedy pøepravu
zásilek vysokých faktických
hodnot bez využití postupu
dle ustanovení èl. 24 èi 26
Úmluvy CMR. V pøípadech
vzniku škod na pøepravovaných zásilkách se však bohužel stává, že se ukáže, že
šlo o šetøení na nesprávném
místì a že takovéto „šetøení“
je naopak velice drahé.
Nezøídka však ovšem pøi
mezinárodní silnièní nákladní pøepravì zásilek vysoké
faktické hodnoty pøevyšujících limit odpovìdnosti dopravce dle èl. 23, odst. 3 (tj.
zvláštì u zásilek vysokých
hodnot s nižší hmotností), není odesílatelem resp.
objednavatelem
pøepravy
využit postup dle èl. 24 èi
èl. 26 Úmluvy CMR prostì
a jen proto, že tento postup
neznají (je tøeba si uvìdomit,
že odesílatel zásilky není
povinen znát Úmluvu CMR)
a že zasílatel èi dopravce,
tj. odbornici v mezinárodní
silnièní nákladní dopravì,
kteøí by pøedmìtná základní ustanovení Úmluvy CMR
rozhodnì znát mìli, jim
èasto „radìji“ z obavy, aby
o pøepravu (tento konkrétní
pøepravní obchod) nepøišel
nebo z vlastní neznalosti
(!!!), tyto možnosti ani nezmíní a nenabídne - jakkoliv by to bylo vìcnì velmi
žádoucí a znamenalo by to
pro jeho dopravní podnikání
vìtší klid, neboť jeho odpovìdnost by byla plnì kryta
pojištìním. Navíc: již i jen
vìrohodný doklad o jeho
nabídce objednateli pøepravy k využití postupu dle èl.
24 èi èl. 26 Úmluvy CMR
by – aniž by tato jeho nabídka musela být odesílatelem
resp. objednatelem pøepravy
akceptována – znamenala
pro nìj (pro zasílatele èi dopravce) významné „alibi“.
K významným skuteènostem pøispívajícím k tomu,
že není využíván postup dle
èl. 24 èi èl. 26 Úmluvy CMR
patøí jistì také èasto èasový
faktor - èasový pres pøi sjednávání podmínek pøepravy.
Jestliže dopravce obdrží objednávku pøepravy zásilky
s vysokou hodnotou krátce
pøed v ní požadovaným termínem nakládky, má samozøejmì málo èasu na to, aby
kontaktoval svého odpovìdnostního pojistitele a pro danou pøepravu si u nìj zajistil
pøipojištìní své odpovìdnosti dopravce na èl. 24 a èl. 26
Úmluvy CMR.
Je však také zcela zøejmé,
že èastým dùvodem pro nevyužití postupu dle èl. 24 èi
èl. 26 Úmluvy CMR je fakt,
že pro mnoho dopravcù
(napø. majících kamiony na
leasing, který je samozøejmì
nutné splácet atd., atd.) je
dilematem a jejich úvahou
zhruba toto: „Když do rizika pøeprav zásilek vysokých
hodnot za nízkou cenu pøepravného a bez dostateèného svého pojistného zajištìní
nepùjdu, pùjde do nìj jiný
dopravce. Mì tak budou kamiony stát, nezaplatím ani
jejich leasing ani své øidièe
a skonèíme. Proto to znovu
riskneme.“ Možná však, že
ještì èastìji o svých rizicích,
vyplývajících z jejich odpovìdnosti dopravce, ani neuvažují a nepøipouštìjí si je.
Dùsledkem tìchto pøístupù øady dopravcù je, že ve
smluvních vztazích se svými pøíkazci si èasto za velmi
nízké pøepravné „poøizují“
rizika za milióny, aniž by
mìli tato svá rizika zajištìna
a kryta pojištìním. Není tak,
bohužel, nouze o situace,
Transport magazín 7/2014
27
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
A LEGISLATIVA
kdy napø. jedna ztráta pøepravované zásilky s vysokou
hodnotou znamená konec
dopravní firmy, která, tøeba
i dlouhodobì, velmi solidnì
prosperovala.
Je zde též namístì zvýraznit také další skuteènost zpùsobující, že odesílatelé v mezinárodní silnièní nákladní
dopravì neprojeví zájem
o využití postupu dle èl. 24
èi èl. 26 Úmluvy CMR. Touto skuteèností je èasto to, že
odesílatel již má u své pojišťovny svou zásilku pojištìnu
majetkovì (zbožovì) a tedy,
pochopitelnì, nevidí pro
sebe žádné dùvody, proè by
mìl dále zvyšovat své náklady úhradou pøíplatku na
pøipojištìní
odpovìdnosti
dopravce a prodražovat tak
pøepravované zboží a ztrácet tak svou vlastní konkurenceschopnost. Tito odesílatelé vìdí, že v pøípadì škody na zásilce jim jejich pojistitel poskytne náhradové
plnìní z titulu majetkového
(zbožového) pojištìní, a že
tento pojistitel si sám pak
tento svùj výdaj regresním
postupem bude uplatòovat
po zasílateli èi dopravci.
Také tohoto možného rizikového aspektu by si mìl být
zasílatel èi dopravce dobøe
vìdom. Pokud chceme jít
skuteènì do dùsledkù – zasílatel èi dopravce by si mìl
být vìdom i toho, že dokonce i tehdy, jestliže sám odesílateli (vlastníkovi zboží)
nabídl a zajistil za pøíplatek
k pøepravnému majetkové
pojištìní pøepravované zásilky (tj. nikoliv pøipojištìní
své vlastní odpovìdnosti dle
èl. 24 a èl. 26 Úmluvy CMR),
mùže se mu v pøípadì škody
na zásilce vzniklé v prùbìhu
pøepravy stát, že bude èelit
výše zmínìnému regresnímu
postupu majetkového (zbožového) pojistitele.
Výše naznaèených aspektù
souèasné reality dopravního
podnikání pochopitelnì objednavatelé pøeprav využívají
až zneužívají a nemají, a za
28
dané situace bohužel ani nemohou získávat, povìdomí
o tom, co - jak výše naznaèeno - je v poštovní pøepravì
odesílatelùm poštovních zásilek široce známé a zøejmé,
tj. to, že „když odešlu zásilku
jako doporuèený dopis, nemohu v pøípadì jejího poškození èi ztráty uplatòovat
náhradu škody, jako bych
tuto zásilku odeslal jako cenné psaní èi jako cenný balík“.
Z výše uvedeného popisu situace lze poukázat
na zhruba tøi základní typy
odesílatelù èi objednavatelù mezinárodních silnièních
nákladních pøeprav zboží
vysokých faktických hodnot
pøevyšujících limit odpovìdnosti dopravce dle èl. 23,
odst. 3 Úmluvy CMR, kteøí
nevyužívají postup dle èl. 24
èi èl. 26 Úmluvy CMR:
- „šetøílek i za cenu rizik“;
- „nevìdomý, neznalý a zasílatelem èi dopravcem
nepouèený“;
- “samostatný – sám má pøepravované zboží pojištìno
majetkovì (zbožovì)“.
Pøitom je i z výše uvedeného také zøejmé, že „šetøílkem i za cenu rizik“ mùže
být odesílatel zásilky vysoké
hodnoty také prostì jen proto, že je „nevìdomý, neznalý
a zasílatelem èi dopravcem
nepouèený“; neboť zasílatel
èi dopravce (tj. odborníci
v oboru mezinárodní silnièní
nákladní pøepravy) mu možnost postupu dle èl. 24 èi èl.
26 Úmluvy CMR vùbec nenabídli a nedoporuèili.
3) Obvyklé „podhoubí“
vzniku závažných škodních
událostí: alibismus, „švejkovina“, nedbalost a nedotaženosti pøi sjednávání podmínek pøepravy
Jak velmi èasto vyplývá
z následného hodnocení
smluvní dokumentace mezi
objednatelem mezinárodní
silnièní nákladní pøepravy
a dopravcem, tj. z objednávky pøepravy (pøepravní
smlouvy, nákladního listu
CMR, atd.) k pøepravám,
u nichž došlo k totální èi
èásteèné ztrátì zásilky vysoké hodnoty pøevyšující limit
odpovìdnosti dopravce dle
èl. 23, odst. 3 Úmluvy CMR,
„hrají“ spolu v tìchto pøípadech objednavatel pøepravy
a dopravce ohlednì uvedení
ceny zásilky vysoké faktické
hodnoty obvykle „klasickou
švejkovinu“.
Ta spoèívá napø. v tom,
že objednavatel pøepravy
sice alibisticky upozorní ve
své objednávce dopravce,
že k pøepravì pøedávané
zboží má vysokou hodnotu,
a tøeba i to, že žádá tomu
odpovídající pojištìní, ale
pøesto není nijak realizován
postup dle ustanovení èl. 24
èi èl. 26 Úmluvy CMR, neboť objednavatel pøepravy
dopravci nezaplatí pøíplatek
k pøepravnému, a tedy také
øádnì neuvede (nevyèíslí)
cenu zásilky do nákladního
listu CMR - jak výslovnì stanovují ustanovení èl. 24 èi èl.
26 Úmluvy CMR.
4) Èastá realita právních
sporù
Ať již byly v konkrétních
pøípadech dùvody pro nevyužití postupu dle èl. 24 èi èl.
26 Úmluvy CMR pøi pøepravì
zásilky vysoké hodnoty jakékoli, a pøestože tedy odesílatel èi objednavatel pøepravy
pøedal dopravci k provedení
mezinárodní silnièní nákladní pøepravy dopravci zásilku
vysoké hodnoty „jako doporuèený dopis“, je èastou
realitou, že v pøípadì vzniku
škody na této zásilce dùraznì po dopravci uplatòuje náhradu škody „jako by zásilku
podal jako cenné psaní èi
cenný balík.“ tj. až do plné
faktické hodnoty pøepravovaného zboží a pøíp. vèetnì
návazných škod - a to zcela
bez ohledu na výše citované
velmi významné ustanovení
èl. 23, odst. 6 Úmluvy CMR.
Nejèastìjším zpùsobem
takovéhoto dravého postupu
je pochopitelnì snaha poukazovat na hrubou nedbalost
dopravce dle èl. 29 Úmluvy
CMR, který stanovuje, že
dopravce se nemùže odvolávat na ustanovení, která
vyluèují nebo omezují jeho
odpovìdnost anebo pøenášejí dùkazní bøemeno tehdy,
jestliže škodu zpùsobil úmyslnì nebo takovým svým zavinìním, které se podle práva soudu, u nìhož se právní
vìc projednává, považuje za
rovnocenné úmyslu.
Vzhledem k tomu, že
u škodních pøípadù v mezinárodní silnièní nákladní dopravì pøi pøepravách zásilek
vysokých faktických hodnot
jde èasto o vysoké èástky
vznášených odškodòovacích
nárokù, znamená to také, že
na tyto pøípady jsou èasto
najímání kvalitní specialisté
a advokáti se schopnostmi
sugestivnì líèit jimi konstruovanou hrubou nedbalost
dopravce (zvláštì tehdy, jde-li o žaloby bohatých spoleèností - tj. napø., jde-li o regresní žaloby velkých pojišťoven, které pøedtím poskytli
svému pojištìnému resp. po-
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
A LEGISLATIVA
škozenému náhradové plnìní
z titulu majetkového pojištìní
a nyní regresem uplatòují tento svùj výdaj po dopravci).
Závažným dùsledkem této
reality je tak, bohužel, také
i urèitý posun ve výkladové praxi nìkterých soudcù
ohlednì ustanovení èl. 29
Úmluvy CMR - tj. hrubá nedbalost dopravce je dnes soudy nezøídka shledávána i tam,
kde je sotva možné spatøovat
to, že dopravce škodu zpùsobil úmyslnì nebo takovým
svým zavinìním, které lze považovat za rovnocenné úmyslu (viz èl. 29 Úmluvy CMR).
I vzhledem k již zmínìné
èetnosti tìchto pøípadù je
snad do jisté míry i lidsky pochopitelné, že nìkteøí soudci
se snaží si své posuzování
takovýchto pøípadù ponìkud
zjednodušit právní úvahou
typu: „Kdo provádìl pøepravu? Dopravce. U koho došlo
ke vzniku škodní události?
U dopravce v prùbìhu pøepravy. Tedy: za škodu v plné
míøe odpovídá dopravce.“ aniž by se snažili o dùkladné
pøezkoumání míry odpovìdnosti èi spoluodpovìdnosti za vznik a výši škody na
pøepravované zásilce u dalších subjektù podílejících se
svými rozhodnutími (volbou
opatøeni) a úkony (napø. úkonem nakládky) rovnìž na výsledku pøepravy zásilky - tj.
u odesílatele, pøíp. zasílatele
(èi prvního dopravce), pøíp.
pøíjemce.
Zde je však namístì také
upozornìní, že jako nedbalé jednání zasílatele èi dopravce je možno hodnotit
napø. právì i to, že zasílatel
èi dopravce, pøestože z objednávky pøepravy vìdìl èi
mìl poznat, že zásilka má
vysokou hodnotu pøevyšující
limit odpovìdnosti dopravce
dle èl. 23, odst. 3 Úmluvy
CMR, ani nenavrhl a nenabídl jejímu objednavateli pøepravy postup dle èl. 24 èi èl.
26 Úmluvy CMR.
ad B)
Závìry: Ustanovení èl. 24
èi 26 Úmluvy CMR – nejen
„problémy“ ale také obchodní pøíležitost
Výše naznaèenými souvislostmi odpovìdnosti mezinárodního silnièního nákladního dopravce a tlaku
na ceny pøepravních výkonù
v mezinárodní silnièní nákladní dopravì, které, jak je
patrné, se velmi podstatnì
„toèí“ okolo využívání resp.
nevyužívání postupù dle
ustanovení èl. 24 èi èl. 26
Úmluvy CMR, lze samozøejmì chápat nejen negativnì,
„jako témìø neøešitelný problém“, ale také pozitivnì,
jako obchodní pøíležitost –
i pro dopravce.
Zkusme zmínit alespoò nìkteré, snad i ponìkud provokativní otázky, které – zvláštì
pokud je skuteènì vìtšinou
dopravcù výše charakterizovaná situace, resp. z ní vyrùstající tlak na ceny jejich pøepravních výkonù, shledávána
jako obtížná pro další rozvoj
jejich podnikání – by si zøejmì zasloužily, aby byly ze
strany dopravcù a zasílatelù
úèinnìji a dùslednìji reflektovány.
Jako primární, elementární a klíèové otázky pro
možnost pozitivnì øešit výše
pøiblíženou problematiku se
jeví proto napø. tyto:
- Vìdí dostateènì sami dopravci resp. jejich pracovníci o možnostech postupù dle èl. 24 èi èl. 26
Úmluvy CMR?
- Vìdí, resp. nakolik vìdí
o možnostech postupù dle
èl. 24 èi dle èl. 26 Úmluvy
CMR jejich klienti - odesílatelé, objednavatelé pøeprav, zasílatelé?
- Znají dopravci, resp. pøíslušní jejich pracovníci pojistné podmínky svého odpovìdnostního pojistitele
ohlednì pøipojištìní odpovìdnosti dopravce na èl.
24 a èl. 26 Úmluvy CMR?
- Umí, resp. uèí se postupy
dle èl. 24 èi dle èl. 26
Úmluvy CMR dopravci
resp. pracovníci dopravcù
obchodnì vhodným zpùsobem svým klientùm (odesílatelùm, objednavatelùm
mezinárodních pøeprav zásilek vysokých hodnot) nabízet, prezentovat, ukázat
jejich smysl, prodávat?
- Umí, resp. uèí se postupy
dle èl. 24 èi dle èl. 26
Úmluvy CMR dopravci,
resp. pracovníci dopravcù
v pøípadì jejich akceptace klientem skuteènì spolehlivì realizovat (zajistit)?
- Je vùbec myslitelná a reálná taková vzájemná solidarita dopravcù, jejímž
výsledkem by byla cílená,
„plošnìjší“ zmìna pøístupu k objednatelùm pøeprav, tj. „plošnìjší“ snaha,
aby postupy dle ustanovení èl. 24 a 26 Úmluvy
CMR byly v praxi odesílatelùm a objednavatelù
pøeprav nabízeny?
- Jsou ke zmínìné zmìnì
pøístupu ke klientùm (odesílatelùm a objednavatelùm pøeprav zásilek vysokých hodnot) ochotni
a schopni pøistoupit nejsilnìjší (nejvìtší) dopravci?
- Uvítali by dopravci, a pokud ano, v jaké míøe a za
jakých reálných podmínek to, aby èeští odpovìdnostní pojistitelé, èi
alespoò nìkteøí z nich,
jim byli schopni nabídnout i pojištìní hrubé nedbalosti dopravce dle èl.
29 Úmluvy CMR, jako je
bìžné v široké míøe napø.
v Nìmecku?
- Co mùže v tìchto záležitostech pro dopravce uèi-
nit sdružení ÈESMAD
BOHEMIA, které v øadì
problematik dosahuje pøi
prosazování zájmù dopravcù úctyhodných výsledkù? Jaké jsou možnosti jednání ÈESMAD
BOHEMIA s pojistiteli
ohlednì pojištìní odpovìdnosti dopravcù na èl.
29 Úmluvy CMR?
- Jaké jsou možnosti usilovat o vytvoøení platformy
pro odbornou diskusi
s èeskými soudci zabývajícími se spory v mezinárodní silnièní nákladní
dopravci - napø. právì
ohlednì výkladù ustanovení èl. 29 a výše uvedených a dalších v soudních
sporech týkajících se mezinárodní silnièní nákladní dopravy èasto frekventovaných ustanovení
Úmluvy CMR?
Jistì platí, že pozitivní
posuny v této problematice
mohou být hledány a nalézány tím úèinnìji, èím
úèinnìjší a dùslednìjší je
a bude vzájemná solidarita dopravcù a jejich reálná
snaha o potøebnou edukaci
vlastních pracovníkù a jejich prostøednictvím svých
zákazníkù v zájmu kvality,
a bezpeènosti jimi pro nì realizovaných mezinárodních
silnièních pøeprav zásilek.
S tímto jsou také podstatnì
spojeny šance pro další kultivaci podnikání v oboru mezinárodní silnièní nákladní
dopravy v ÈR a tedy též pro
docílení lepších cenových
podmínek pøepravních výkonù èeských dopravcù.
Mgr. Tomáš Roubal
Autor je jednatelem spoleènosti REGULA – JUDr. Václav Roubal
spol. s r.o., poradenské a škodnì-regulaèní kanceláøe specializující se na problematiky odpovìdnosti subjektù èinných v mezinárodní silnièní nákladní dopravì. E-mail: [email protected],
Fax: +420 267 101 301, Tel.: +420 272 737 435, adresa: U Plynárny 1290/99, 101 00 Praha 10
Transport magazín 7/2014
29
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
ŠKOLENÍ
& BEZPEÈNOST
ŠKOLENÍ, KURZY, SEMINÁØE
SRPEN-ZÁØÍ 2014
Vladislava Rážová
Školicí støedisko ÈESMAD BOHEMIA
ODBORNÉ KURZY & SEMINÁØE
ADR–pøeprava nebezpeèných vìcí
Absolvent získá nejen potøebné osvìdèení, ale
i nezbytné praktické znalosti. Nezmeškejte
termín obnovovacího školení.
01.–03. 08. ................................... Chomutov
01.–03. 08. ................................... Olomouc
01.–03. 08. ......................................... Praha
08.–10. 08. .......................... Hradec Králové
08.–10. 08. ...........................................Brno
08.–10. 08. ..........................................Plzeò
15.–17. 08. .......................................... Praha
15.–17. 08. ...........................Ústí nad Labem
15.–17. 08. ....................................... Ostrava
22.–24. 08. ...........................................Brno
22.–24. 08. ........................Èeské Budìjovice
29.–31. 08. ....................... Valašské Meziøíèí
29.–31. 08. ...................................Pardubice
29.–31. 08. ......................................Sokolov
05.–07. 09. .......................................Liberec
05.–07. 09. ......................................... Praha
05.–07. 09. .................................... Olomouc
12.–14. 09. ..........................................Plzeò
12.–14. 09. .......................Èeské Budìjovice
12.–14. 09. .......................... Hradec Králové
12.–14. 09. ...........................................Brno
19.–21. 09. ....................................... Ostrava
19.–21. 09. .......................................... Praha
19.–21. 09. ...........................Ústí nad Labem
26.–28. 09. .......................Èeské Budìjovice
26.–28. 09. ...........................................Brno
Obsluha digitálního tachografu
Seznamte se s digitálním tachografem bez
pøedsudkù. Nauète se ho ovládat a vaše záznamy budou OK.
Na semináø je možné pøihlásit se v termínech
a místech konání školení øidièù–modul „Digitální tachografy“.
Pracovní režimy øidièù
Limity doby øízení a odpoèinku vypadají na
první pohled komplikovanì. Po absolvování
výkladu pro vás bude Naøízení EU 561 a Dohoda AETR nepochybnì pøehlednìjší.
Na semináø je možné pøihlásit se v termínech
a místech konání školení øidièù–modul „Pracovní režimy øidièù“.
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Fyzikální zákony a pøíslušné normy jsou vysvìtleny pro bezpeèné naložení a upevnìní
každého nákladu.
Na semináø je možné pøihlásit se v termínech
a místech konání školení øidièù–modul „Uložení a upevnìní nákladu na vozidle“.
Digitální tachografy–zmìny pøedpisù
Nové naøízení EU pøedstavuje významné zmìny
30
a dùsledky pro silnièní dopravu a kontroly dohlídkou u dopravních firem. Semináø seznamuje
s novým naøízením è. 165/ EU ze dne 4. února.
19. 08. ......................................... Olomouc
18. 09. ............................................. Ostrava
Dispeèer nákladní dopravy
Jaké pøedpisy by mìl znát každý dispeèer silnièní nákladní dopravy? Jejich pøehled a pùsobnost získáte na uvedeném semináøi.
09. 09. ..............................Èeské Budìjovice
23. 09. .................................................Plzeò
09. 09. ..............................Èeské Budìjovice
Øešení pojistných událostí
Nový obèanský zákoník zejména v oboru dopravy výraznì zasahuje do smluvních vztahù
a následnì má velký vliv i na dùsledky pojištìní a øešení pojistných událostí.
13. 08. .................................Ústí nad Labem
Dispeèer autobusové dopravy
Pøehled pøedpisù a jejich výklad pro dispeèery
a støední management spoleèností, zajišťujících silnièní pøepravu osob.
20. 08. ..............................................Liberec
Dùsledky nového obèanského zákoníku na
smluvní vztahy v dopravì
Nový obèanský zákoník nabývá úèinnosti od
1. ledna. Jedná se o zásadní zmìny v úpravì
smluvních vztahù, které se projeví i v oboru
silnièní dopravy.
06. 08. ................................Ústí nad Labem
Tagra pro uživatele
Úèelné a efektivní využívání programu na vyhodnocení dat z digitálních tachografù.
03. 09. .................................Ústí nad Labem
16. 09. ............................................. Ostrava
30. 09. ..................................................Brno
Ceny v silnièní nákladní dopravì
Semináø je zamìøen na legislativní podmínky
cen v silnièní dopravì, chování subjektù dopravního trhu, analýzu èinitelù ovlivòujících
náklady dopravní firmy a možnosti jejich optimalizace.
09. 09. ..................................................Brno
23. 09. ..............................Èeské Budìjovice
Pøípadová studie–nákladní doprava
Specifický pracovní semináø je urèen zájemcùm o zkoušku odborné zpùsobilosti v návaznosti na novelu zákona è. 111/1994 Sb. dle
podmínek naøízení è. 1071/2009 EU.
10. 09. ..............................................Liberec
Tranzitní celní systém
Absolvování školení je nezbytným požadavkem
pro vstup nebo setrvání firmy v systému TIR.
11. 09. ..............................Èeské Budìjovice
Smluvní vztahy v silnièní dopravì
Správnì nastavený smluvní vztah odesilatele
a dopravce je pøedpokladem zejména hladkého øešení mimoøádných událostí pøi pøepravì.
16. 09. ................................................ Praha
Bezpeènostní poradce DGSA pro pøepravy
ADR - základ
Toto školení je urèeno jak pro získání osvìdèení o odborné zpùsobilosti DGSA, tak i pro
prodloužení jeho platností. Zájemci o obnovovací školení absolvují pouze druhý tøídenní
modul základního školení. Povinnost jmenovat bezpeènostního poradce ukládá zákon è.
111/1994 Sb. a Dohoda ADR každému podniku zabývajícímu se oborem ADR.
16. 09.–18. 09. + 23. 09.–25. 09. ..........Brno
Bezpeènostní poradce DGSA pro pøepravy
ADR - obnova
Jedná se o školení k pøípravì na zkoušky pro
prodloužení platnosti osvìdèení odborné zpùsobilosti bezpeènostního poradce pro pøepravu nebezpeèných vìcí v silnièní dopravì dle
Dohody ADR.
23.–25. 9 ..............................................Brno
Kombinovaná doprava
Kombinovaná doprava, zejména silnice–železnice, pøedstavuje perspektivní logistické øešení
a možnost rozšíøení kapacit silnièní dopravy.
Semináø definuje legislativní rámec doprovázené a nedoprovázené kombinované dopravy
a vymezuje technické pøedpoklady využití.
17. 09. ..............................................Liberec
Evidence pracovní doby øidièù
Semináø zamìøený na praktické provádìní evidence pracovní doby øidièù. Vysvìtluje pùsobnost jednotlivých sociálních pøedpisù, vzájemnou provázanost tìchto pøedpisù a pùsobnost
pøíslušných kontrolních orgánù.
17. 09. ..............................................Liberec
Novela zákonu o odpadech
Zákon o odpadech a jeho provádìcí vyhlášky jsou vysvìtleny s ohledem na fázi pøepravy
materiálù, definovaných jako odpady.
24. 09. .................................Ústí nad Labem
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST
A BEZPEČNOST PROVOZU
AKADEMIE SILNIÈNÍ DOPRAVY
Kurz je urèen pro manažery dopravních firem všech úrovní. Celý
cyklus školení se skládá z pìti dvoudenních tematických blokù,
tøi jsou spoleèné pro nákladní i osobní dopravu, ètvrtý blok je
urèen pro nákladní a pátý blok pro autobusovou dopravu. Je
možné pøihlásit se pouze na vámi vybrané jednotlivé moduly.
Školení je možné financovat prostøednictvím fondù nebo v rámci
vzdìlávacích projektù. Školení je vhodné využít jako pøípravu
pro zkoušku odborné zpùsobilosti. Bližší informace získáte na
jednotlivých regionálních pracovištích.
Zvláštní druhy pøepravy nákladu
Náklady a ceny silnièní nákladní dopravy
Seznam všech blokù:
1. blok
Øízení firmy a lidských zdrojù
Marketing dopravní firmy
V mìsíci záøí 2014 jsme v rámci tohoto cyklu pro vás pøipravili
školení:
2. blok
Legislativa silni èní dopravy
Sociální pøedpisy v silnièní dopravì
3. blok
Pracovní, obchodní a živnostenské právo
Ekonomika dopravní firmy
5. blok (autobusová doprava)
Pøedpisy pro pøepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy øidièù – pøeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
6. zkouška, shrnutí, závìr, certifikace
1. blok
Øízení firmy a lidských zdrojù
Marketing dopravní firmy
09.–10. 09. 2014 .................................................. Beroun
2. blok
Legislativa silni èní dopravy
Sociální pøedpisy v silnièní dopravì
30. 09.–01. 10. 2014 ............................................ Beroun
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy pøi pøepravì nákladu
Celní režimy
ŠKOLENÍ ØIDIÈÙ PODLE ZÁKONA 374/2007 SB.
Termín
01. 08.
02. 08.
04. 08.
04. 08.
04. 08.
04. 08.
09. 08.
09. 08.
15. 08.
16. 08.
16. 08.
16. 08.
16. 08.
22. 08.
23. 08.
29. 08.
30. 08.
30. 08.
01. 09.
01. 09.
01. 09.
Téma.............................................................................. Místo
Bezpeèná a defenzivní jízda ........................Èeské Budìjovice
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Pracovní režimy øidièù .................................... Hradec Králové
Dopravní nehody ........................................................ Ostrava
Pracovní režimy øidièù ................................................... Praha
Uložení a upevnìní nákladu ..........................................Plzeò
Bezpeèná a defenzivní jízda ...........................Ústí nad Labem
Pracovní režimy øidièù ................................................ Ostrava
Doklady øidièe, vozidla, nákladu .....................................Plzeò
Pracovní režimy øidièù ....................................Ústí nad Labem
Mezinárodní dopravní pøedpisy ..................................... Praha
Dopravní nehody .........................................Èeské Budìjovice
Dopravní pøedpisy aktuálnì .............................................Brno
Dopravní pøedpisy aktuálnì ............................ Hradec Králové
Hospodárná a ekologická jízda .......................Ústí nad Labem
Doklady øidièe, vozidla, nákladu .................................... Praha
Uložení a upevnìní nákladu ....................................... Ostrava
Uložení a upevnìní nákladu ...........................Ústí nad Labem
Digitální tachografy..................................................... Ostrava
Digitální tachografy..........................................................Brno
Dopravní nehody ........................................................... Praha
05. 09.
05. 09.
06. 09.
06. 09.
08. 09.
13. 09.
13. 09.
13. 09.
15. 09.
18. 09.
19. 09.
20. 09.
20. 09.
20. 09.
22. 09.
26. 09.
27. 09.
27. 09.
27. 09.
29. 09.
30. 09.
Silnièní kontroly .............................................. Hradec Králové
Hospodárná a ekologická jízda ....................Èeské Budìjovice
Dopravní pøedpisy aktuálnì ............................Ústí nad Labem
Dopravní pøedpisy aktuálnì .............................................Brno
Silnièní kontroly ..............................................................Plzeò
Digitální tachografy........................................................ Praha
Pracovní režimy øidièù ................................................ Ostrava
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Mezinárodní dopravní pøedpisy .......................................Brno
První pomoc ........................................................... Chomutov
Digitální tachografy.........................................................Plzeò
Dopravní pøedpisy aktuálnì .............................................Brno
Dopravní nehody .........................................Ústí nad Laabem
Digitální tachografy......................................Èeské Budìjovice
Doklady øidièe, vozidla, nákladù ..................... Hradec Králové
Bezpeèná a defenzivní jízda .......................................... Praha
První pomoc ...................................................................Plzeò
Pracovní režimy ..............................................Ústí nad Labem
Silnièní kontroly .......................................................... Ostrava
Digitální tachografy..........................................................Brno
První pomoc ........................................................... Chomutov
Detailnìjší informace obdržíte na tel. 241040108. Pøehled všech vzdìlávacích akcí na r. 2014 vèetnì možnosti
pøihlásit se, naleznete také na internetových stránkách www.skoleni.prodopravce.cz. Pro pøihlášení mùžete rovnìž
použít pøihlášku otištìnou na zadních stranách tohoto Transport magazínu. Odfaxujte na è. 241040180 nebo pošlete
prostøednictvím e-mailu na adresu [email protected]
WWW.RIDICOVAKNIHOVNA.CZ
Transport magazín 7/2014
31
Tagra.eu Digi - SW pro archivaci a vyhodnocování dat z digitálních tacghografù
Tagra.eu Digi 1 - SW pro jedno vozidlo
Tagra.eu Digi 2 - SW pro dvì vozidla
Tagra.eu Digi 4 - SW pro ètyøi vozidla
Tagra.eu Mini 6 - SW pro šest vozidel
h
f
Tagra.eu Combi - zpracovává data z digi i analogového tachografu
Tagra Trucker.eu - software pro øidièe. Plánování další práce,
odpoèinku a doby øízení.
Univerzální rolièky do digitálních tachografù, tøi rolièky v krabièce
VYHODNOCOVÁNÍ DAT
Z TACHOGRAFÙ
Najdete ve všech našich prodejnách
http://www.obchod.prodopravce.cz/
Praha - tel.: 241 040 196, 731 131 369; Brno - tel.: 549 274 350, 731 131 384; Ostrava - tel.: 596 618 928, 731 131 388;
Hradec Králové - tel.: 495 537 221, 731 131 381; Ústí nad Labem - tel.: 475 209 102, 731 131 382;
Èeské Budìjovice - tel.: 387 425 949, 731 131 341; Plzeò - tel.: 377 388 493, 731 131 335
TECHNIKA
TECHNIKA
CHIMERA BURÁCÍ VSTØÍC
BUDOUCNOSTI
S n
Sc
Sca
nia
ia
a Ch
Chime
imera
ime
ra
a – tech
cchnic
i ké
ické
ké ú
úda
da
aje
e
• Moto
otor SSccan
ca ia
cania
a V8
V o obje
bj mu
mu 16
1 ,4
16,
4 l,
l, výko
ko
on
1 460 k, výh
výýhled
leedovì
led
edovì až
až 2 190
1 k
• Šestt tu
turbo
rbo
b dmy
dm
mycha
ch
h del
ha
de
el Ho
Holse
llse
s t
• Výfu
Výf
ýfu
fukov
kovýý syst
kov
syyst
s ém z nere
neere
ez oce
cel
eli
• Up
pra
ra
raven
ná 6stu
st p
pòo
òová
òo
vá p
vá
pøe
øevo
øe
vodovk
vod
ovk
ka Alli
Alli
llison
so
son
• Karo
a ser
erie
e vvyv
yvinu
nutá
nu
tá spo
pole
leeèno
ností
nos
tí Lax
Laxåå Spec
Spec
p ial
V icles
Veh
icll s s použ
ou ití
it m modifik
od fikkova
vané
né kab
kabiny
ka
iny
øa
øad
ady P sp
ady
polu
u s kom
ompo
om
ponentyy kabi
po
pone
a ny øad
dy R
• Hmot
Hmot
mottno
nos
n
ost
st 4 78
7 0 kg
kg,
g, pø
pøe
p
øedev
evším
ším díí ky
k tru
trubk é kons
ko
kov
kons
nstru
ns
ttru
ru
ukci
k z ner
n ezavìj
ne
ez vìj
ìjící
ící oceli
ell
eli
• pod
odvoz
od
dvoz
vo
ozek
e s nezá
ek
z vis
v lým zaavì
vìšení
vìš
en m pøed
øe nícch
k A
kol
A-li
-llink,
-li
nkk du
d áln
l í tlum
ln
tlum
lum
um
mièee naa ka
každé
ždé st
stran
r ì
Scania
C
himera je zatím poslední velkolepý show
truck od slavného konstruktéra Svempy Bergendahla. Vozidlo má velmi poutavý vzhled a sílu mu dodává
spolehlivý motor Scania V8,
díky kterému dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za 4,6 až
5 sekund.
Toto vozidlo je v poøadí
ètvrtý Svempùv show truck
a dá se oèekávat, že stejnì
jako jeho pøedchùdci si získá
øadu fanouškù po celém svìtì. Jedineèný tahaè debutoval
na Trucker & Country Festival
ve švýcarském Interlakenu,
který se konal o posledním
èervnovém víkendu.
„Svým jasnì futuristickým
vzhledem Chimera vyplòuje dosavadní prázdné místo
v naší kolekci. Tento show
truck je extrémnì stylový
nejen díky propracovanému
designu, ale také zásluhou
efektnì odhaleného motoru.
Jeho pokrokovost je demonstrována použitím vysoce
kvalitních materiálù, a že to
s technologiemi budoucnosti myslíme vážnì, potvrzuje
i stoprocentnì funkèní hybridní pohon,“uvedl Jan Richter,
designér spoleènosti Svempas.
Vývojový tým spoleènosti
Svempas zaèal na návrhu tohoto tahaèe pracovat pøibližnì pøed pìti lety. Za celou
dobu vývoje prošly návrhy
èetnými zmìnami a stranou
úprav nezùstal ani motor.
„Pùvodnì jsme mìli v plánu
smìøovat vzhled k retro stylu, ale nakonec jsme se roz-
hodli pro souèasný design
po všech stránkách,“ øíká
Richter. „Náš show truck
navíc dostal do vínku ryzí
závodní výraz. A i když jsme
peèlivì dodržovali základní designový rukopis znaèky Scania, podaøilo se nám
udìlat poøádný krok vpøed.“
Jan Richter, designér ze
spoleènosti Svempas, doufá,
že vozidlo udìlá na fanoušky
stejnì dobrý dojem jako pøedešlé tahaèe. Pøesto pøipouští, že tento design nemusí
být od prvního momentu
pøijímán s nadšením. „Naši
fanoušci oèekávají nìco neobyèejného a já mohu hrdì
prohlásit, že pøesnì to jim
teï nabízíme.“
Vozidlo nese jméno mytologického zvíøete Chiméry – ta je èasto popisována
jako oheò chrlící tøíhlavý
køíženec lva, draka a kozy,
jež má namísto ocasu hada.
Chiméra je dokonce èasto
spojována s ještì mocnìjším Gryfem, tedy symbolem
spoleènosti Scania. Vozidlo
Chimera se kromì festivalu
v Interlakenu pøedstaví i 26.
a 27. èervence na festivalu
Truckstar v nizozemském
Assenu a od 20. do 23. srpna bude k vidìní na akci Elmia lastbil v Jönköpingu ve
Švédsku. V Norsku si bude
možné vozidlo Chimera prohlédnout od 4. do 9. záøí na
výstavì TRANPORTmessa
v Gardemoenu a 12. až 14
záøí na výstavì Dyrsku‘n ve
mìstì Seljord. Chybìt samozøejmì nebude ani na
závodech tahaèù Le Mans’
24 Heures Camions, a to
11. a 12. øíjna. A s nejvìtší
pravdìpodobností pøibudou
i další akce.
Transport magazín 7/2014
33
TesT
MAZDA 6
LÍBÍ SE NÁM MOC
34
Text a foto: Martin Felix
Dovolil jsem si v titulku odpovìdìt na slogan z jedné starší reklamy: Mazda, jak se vám líbí? A líbila
se mi nejen, když jsem ji prvnì uvidìl. Líbila se mi ještì víc, když jsem s ní absolvoval týdenní soužití,
a beznadìjnì jsem se do ní zamiloval, když jsem zas po delší dobì tankoval místo nafty benzin. Bylo
ho totiž podezøele málo.
Transport magazín 7/2014
35
TECHNIKA
Mazda 6 nespadla z nebe, i když možná tak
vypadá, má ale øadu i u nás dobøe známých
a oblíbených pøedchùdkyò. Kdo by si nepamatoval na v devadesátých letech tolik oblíbenou
kulatou Mazdu 626, ke které tak dobøe pasovala fialová saka? Nebo první generace Mazdy
oznaèené již pouze èíslicí 6. Ty dodnes vypadají
pìknì, i když jejich výroba probíhala v letech
2002–2007 a pøekvapivì je trochu poznamenala koroze. Mazda 6 souèasné tøetí generace je
nepøehlédnutelné auto. Už dlouho si zvykáme
na zmìti ostrých hran, oblin a pøekvapivì prohnutých ploch, které nám servírují bavoráky, hyundaie i další automobilky. Mazda 6 je však, øekl
bych, nejelegantnìjší a velmi vyvážená. Vyboulené blatníky pùsobí svalnatì ale ne komiksovì,
velká pøední maska je agresivní tak akorát, aby
nebyla smìšná nebo vulgární a na celek je zvláštì v pøíplatkové èervené metalíze Soul radost pohledìt. Jestli souèasná efektní podoba není na
hadovat, nyní
úkor nadèasovosti, se lze jen dohadovat,
occení.
však sklízí pøevážnì kladná hodnocení.
Stejnì pøívìtivý je i interiér vozu. V našem pøípadì nás uvítalo efektní bílé kožené èalounìní, za které je v ceníku Mazdy
uvedených smìšných 3 500 Kè. Všechny
pøístroje jsou analogové a mají sportovní šmrnc. Volant s koženým potahem je
tak akorát velký i silný a dokonce je kula-
36
tý, což v dnešních autech rozhodnì není
pravidlem. Jen to ovládání rádia je podle
posledních trendù pøes dotykovou obrazovku, a tedy trochu komplikované, ale
zase osvìdèené Bose skvìle hraje. Naštìstí je mezi sedadly ještì joystick podobný
tomu v mercedesech, který obvyklá tla-
èítka dobøe nahradí. Na místo si nestìžuje
nikdo a i pøes elegantní dynamickou siluetu
karoserie mohou na zadních sedadlech pohodlnì sedìt docela urostlí jedinci. Mohlo
by zde ale být víc odkládacích prostor a zásadní pøipomínku mám k loketní opìrce
na dveøích. Obchodníci z tržnice by její
TECHNIKA
T
E
S
T
povrch definovali jako devadesátiprocentní
kùži, ostatní si postesknou, že tady se šetøit
prostøednictvím koženky zrovna nemuselo.
Na sedan støední tøídy je i dost místa v kufru, který nabízí solidních 489 litrù. A jak je
vidìt na fotce, díky jednoduše sklopným
zadním sedadlùm se do nìj dá pøi troše šikovnosti vmìstnat i horské kolo.
Trumf, který tasí všechny nové mazdy proti konkurenci, se nazývá Skyactiv. Kromì
toho, že to je marketingový slogan, znamená
to také souhrn technických øešení týkajících
od motoru pøes podvozek až po karoserii,
vlastnì tedy témìø všeho. Výsledkem tohoto zaklínadla je øidièsky zábavné a pøitom úsporné a ekologicky akceptovatelné
auto, které všechno tohle zvládne bez turba
a downsizingu. Další pøidanou hodnotou je,
že vás auto nevytoèí hned na zaèátku rozporem mezi udávanou a skuteènou spotøebou.
Prostì si koupíte atmosférický benzínový
dvoulitr jako za starých èasù a on jezdí se
spotøebou srovnatelnou s moderními diesely
a lepší, než mají benzínové turbo pidimotory. Testovanou Mazdu 6 2.0 Skyactiv-G (165
k) jsem po sedmi stovkách poctivého kombinovaného provozu vracel se spotøebou
6.5 l/100 km. A vracel jsem ji nerad. Nejenže
jsem se na ni pokaždé díval s neutuchajícím
zalíbením, ale hlavnì jsem si užíval klidného
a témìø neslyšného bìhu ètyøválce, vyvážených jízdních vlastností, které øidièi dovolují
svézt se tak, aby ho to bavilo, a pøi tom si
celá posádka užívá velmi slušného komfortu.
Byť na kolech menších, než byly pøíplatkové devatenáctky, by to bylo ještì luxusnìjší.
165 koní není sice nijak omraèující èíslo, ale
když se rozpomenete na jízdu s nepøeplòovaným zážehovým motorem, pøi akceleraci
podøadíte dle situace o dva až tøi stupnì,
jste odmìnìni lineárním parádním zátahem doplnìným o pøíjemný zvukový doprovod.
A spotøeba pøitom nevzroste na trojnásobek jako u rozhicovaných dvanácti a ètrnáctistovek. Motor je navíc pøíjemnì pružný a dovoluje nechat zaøazenou šestku i na šikanózních
padesátkách, omezujících hluk na mìstských ètyøproudových vozovkách a zvyšujících
tlak vìtšinì øidièù. V obligátních srovnávacích èíslech to staèí k dosažení rychlosti 216
km/h a zdolání stokilometrové mety za 9,1 s. Øazení šestistupòové manuální pøevodovky
je pravým opakem gumovosti, a pøestože vyžaduje jisté ovládací síly, nepøestane vás bavit,
natož aby zaèalo obtìžovat.
Za tento povedený mix nežádá japonský výrobce nijak pøemrštìnou cenu, ba dá se
øíci, že konkurenci zle zatápí. V nejnižší výbavì stojí benzínová dvoulitrová Mazda 6 lehce pøes pùl milionu, v té nejvyšší Revolution NAVI a doplnìnou o pár serepetièek jako
zadní spojleøík nebo podsvícené prahy to je nìjakých 767 tisíc korun. Za takto atraktivní
nabídku øidièského a pøitom úsporného manažerského vozu je to suma znaèící cenovou
politiku s opravdu lidskou tváøí.
Transport magazín 7/2014
37
TECHNIKA
DISTRIBUCE PO FRANCOUZSKU
RENAULT ØADA D
Text a foto
Martin Felix
R
enault Trucks nabízí
u øady D tøi modely:
Renault Trucks D (od
10 t do 18 t), Renault Trucks
D Wide (od 16 t do 26 t)
a Renault Trucks D Access
(od 18 t do 26 t). Rovnìž
je k dispozici nový model
urèený pro zákazníky požadující vozidlo o celkové
hmotnosti od 3,5 t do 7,5 t:
Renault Trucks D Cab 2 m,
které pøedstavuje ideální
øešení pro distribuci støednì velkých objemù zboží
ve mìstech. Modelová øada
Renault Trucks D využívá
nové motory Euro 6: øadový
šestiválec (DTI 8) a øadový
ètyøválec (DTI 5), který je ve
verzi o výkonu 240 k nejvýkonnìjším na trhu.
S cílem vyhovìt mnoha rùzným požadavkùm zákazníkù
v oblasti distribuce a komunálních služeb nabízí spoleènost
Renault Trucks širokou paletu
podvozkù a možností nástaveb, vèetnì modelù vyvíjených pro specifické aktivity.
bina ve tvaru lichobìžníku,
která pøipomíná písmeno
„π“, jakož i pøední „bumerangová“ svìtla, která u kabiny Renault Trucks D zajišťují maximální viditelnost
blinkrù i pro vozidla pøibližující se zezadu. Všechny
dùležité ovládací prvky jsou
u øady D umístìné na dosah
ruky a pøispívají tak k vyššímu komfortu. Díky èetným
úložným prostorùm má øidiè
na dosah ruky vše, co potøebuje pro úspìšné splnìní zakázky. Život øidièe usnadòuje i ergonomická pøístrojová
deska, nastavitelný volant
pneumaticky ve dvou rozmìrech, velký digitální displej a autorádio s pøehrávaèem CD, MP3 a technologií
Bluetooth. Pro vìtší pohodlí
øidièù byla vyvinuta nová
ergonomická sedadla. Tato
sedadla jsou opatøena novým látkovým èalounìním.
Ovládání tempomatu a robotizované pøevodovky na
volantu umožòuje øidièi plnì
se soustøedit na jeho úkol.
Nový design øady Renault
Trucks D pøebírá vizuální
prvky nové modelové øady
Renault Trucks. Spoleèným
rysem všech vozidel je ka-
Díky
motorùm
Euro
6 jsou všechna vozidla modelové øady Renault Trucks
D v provozu ménì hluèná.
Napøíklad úroveò hluku
38
TECHNIKA
v interiéru kabiny Renault
Trucks D Wide byla snížena o 35 %, tj. témìø o 2 dB,
èímž je dosaženo dalšího
zlepšení komfortu pøi øízení.
Za úèelem usnadnìní
každodenní práce øidièe
a údržby vozidla byl novì
vyøešen také pøístup do kabiny a k èelnímu sklu. Pøístup
do kabiny tak zajišťují dva
schùdky a pøístup k èelnímu
sklu pak dva schùdky integrované v plastovém nárazníku (v nìkterých verzích je
k dispozici ještì jeden další
schod). Bezpeènost øidièe pøi
øízení, jakož i pøi nastupování a vystupování z vozidla, je
zásadní otázkou. Distribuèní
øada byla vždy známá svými
kvalitami, brzdovým systémem a výborným výhledem
z místa øidièe.
Z hlediska aktivní bezpeènosti nabízí spoleènost
Renault Trucks v sériové
výbavì systém pro kontrolu
trajektorie ESC, který pomáhá øidièi kontrolovat jízdní
dráhu vozidla a zabránit jeho
pøevrácení v kritických situacích. Pasivní bezpeènost byla
zvýšena zesílením podlahy
v kabinì a opìradel u sedadel pro vìtší podporu pasažérù v pøípadì nárazu. Bezpeènostní pás je nyní u všech
vozidel nové modelové øady
proveden v èervené barvì.
Model Renault Trucks D
Access s motorem Euro 6 je
dodáván se zadní øiditelnou
nápravou s elektronickým
ovládáním, která slouží k lepší manévrovatelnosti pøi nízké
rychlosti a k vyšší stabilitì trajektorie pøi vysoké rychlosti.
Za úèelem zajištìní maximální viditelnosti za všech
okolností nabízí øada Renault
Trucks D prosklené spodní
èásti dveøí na stranì øidièe
i na stranì spolujezdce, panoramatická èelní skla (model Renault Trucks D Access
nabízí zorné pole pokrývající témìø 220°), dvoubloková
zpìtná zrcátka a zadní sklo
kabiny. Všechny tyto prvky
slouží k omezení mrtvých
úhlù a umožòují lepší viditelnost ostatních úèastníkù
silnièního provozu: chodcù,
cyklistù, motocyklù a vozù.
Rùzné brzdové systémy
a výkonné retardéry zajišťují ochranu øidièe a ostatních
úèastníkù silnièního provozu, jakož i pøeváženého nákladu. Vozidla øady Renault
Trucks D jsou v sériové výbavì opatøena brzdou na
výfuku a Optibreak (motorová brzda). Bezpeènost øidièe
a dalších úèastníkù silnièního provozu je dále posilována pomocí øady prvkù, jako
je EBS (elektricky ovládaný
brzdný systém), ASR (proti-
prokluzový systém), pøídavná
nouzová brzda, systém pro
podporu rozjezdu do kopce
Hill Start Aid nebo systém
pro sledování pøedèasného
opotøebení brzdových destièek. Tato výbava rovnìž
zajišťuje efektivní ochranu
pøeváženého nákladu.
Øada Renault Trucks D odpovídá požadavkùm všech
profesionálù v oblasti dopravy:
Distribuèní obory
U vozidel D a D Wide
nabízí Renault Trucks èetné
prvky výbavy pro distribuèní obory. Pro pøepravu pøi
øízené teplotì (pøeprava èerstvých potravin, zpracovaných nebo zmrazených produktù) jsou k dispozici specifické pøípravné prvky pro
pøepravu mraženého zboží
vèetnì pøední øemenice motoru pro pohon kompresoru chladírenského zaøízení
a zadního zdvižného èela.
Pro cisternovou pøepravu
jsou vedle speciálních modelù k dispozici pøípravné
Transport magazín 7/2014
39
TECHNIKA
prvky u standardních modelù, jako je výbìr umístìní
palivových nádrží a nádrží
na AdBlue, dálkové ovládání pro aktivaci pomocného
pohonu, pomocný pohon
umístìný v pozici ,,5 hodin“ pro snazší pøístup nebo
umístìní otvorù pro nasávání vzduchu pod kabinou za
úèelem uvolnìní prostoru na
podélnících. Pøedpøípravy
pro pøepravu nebezpeèných
nákladù zahrnují specifické
ochranné prvky èástí s vysokou teplotou a elektrické
výstroje. Pro pøepravu stavebních materiálù je k dispozici pøíprava pro montáž
hydraulické ruky.
Komunální služby
V oblasti komunální služeb nabízí Renault Trucks
celou øadu vozidel pro svoz
komunálního odpadu a možnost instalace pøípravných
prvkù pro montáž snìžného pluhu a dalších nástrojù
pro odklízení snìhu. Vìtšina
vozidel urèených pro komunální služby musí odpovídat
pøísným omezením, zejména
z hlediska redukce zneèištìní
a hluènosti. S cílem vyhovìt
nìkterým místním pøedpi-
sùm nabízí výrobce vozidla
s alternativními pohony: vozidla na stlaèený zemní plyn
(CNG) nebo hybridní vozidla
(které v rozvážkové øadì doplòuje 100% elektrické vozidlo Maxity).
U modelu D Access nabízí spoleènost Renault Trucks
rovnìž model s kabinou
nad motorem postavený na
základì standardního vozidla (s optimalizovaným pøístupem do kabiny), který je
adaptován pro optimální fungování v mìstském prostøedí.
Bezpeènostní a záchranné
složky
Spoleènost Renault Trucks
se již dlouhou øadu let specializuje na hasièská a záchranná vozidla. V této kategorii
dosáhla èelní pozice a její
tržní podíl ve Francii èiní více
než 70%. Výrobce ve spolupráci s hasièi vyvinul vozidla
adaptovaná pro jejich potøeby a odpovídající požadavkùm jejich každodenní práce:
• lehké hasièské vozidlo,
hasièské vozidlo, asistenèní hasièské vozidlo, vozidlo pro pøevoz vybavení
a rychlé zásahové vozidlo;
• vysokokapacitní hasièské
vozidlo, letištní hasièská
vozidla, vozidla pro pøevoz vybavení;
• cisternové vozidlo pro použití ve venkovském prostøedí, cisternové vozidlo
pro boj s lesními požáry;
• vozidlo s výsuvným žebøíkem, èerpadlové vozidlo, vozidlo s kloubovým
ramenem;
• servisní plošinové vozidlo
Všechna vozidla odpovídají evropským pøedpisùm,
které urèují jejich konfiguraci jak v otázkách podvozku,
tak i souvisejícího vybavení.
• Motory Euro 6
Øada D od spoleènosti Renault Trucks pøináší novou
øadu motorù odpovídající
normì Euro 6 a tìžící ze zkušeností výrobce v otázkách
odolnosti a spolehlivosti
pohonných jednotek. Tyto
motory vykazují ekvivalentní spotøebu paliva jako motory Euro 5. Tyto nové motory jsou vybaveny zejména
turbem s promìnlivou geometrií, která jim propùjèuje
vysokou flexibilitu využití,
a odpojitelným ventilátorem
pro optimalizaci spotøeby
paliva, pøièemž tìží z maximálního tlaku vstøikování až
2 000 barù, který zaruèuje
co nejdokonalejší spalování
paliva.
Prostøednictvím ètyøválcového motoru od Volvo
Group ve verzi o výkonu
240 koòských sil, nyní spoleènost Renault Trucks nabízí
nejvýkonnìjší motor na trhu.
Díky stejnému výkonu jako
u šestiválcového motoru, ale
s nižší hmotností, umožòuje
tento motor dosažení lepší
hodnoty užiteèného zatížení.
V nabídce jsou dva motory
DTI 5 a DTI 8 ve výkonové
verzi podle pøedpokládaného využití:
DTI 5
øadový ètyøválec,
zdvihový objem 5,1 l:
- 210 k/ 800 Nm
- 240 k/ 900 Nm
DTI 8
øadový šestiválec,
zdvihový objem 7,7 l:
- 250 k/ 950 Nm
- 280 k/ 1 050 Nm
- 320 k/ 1 200 Nm
Køivky krouticího momentu
Øada Renault Trucks D je
v sériové vybavena robotizovanými pøevodovkami Optitronic (u modelu D) a Optidriver
(u modelu D Wide). Tyto pøevodovky výbìrem nejlepšího
rychlostního pøevodu v závislosti na krouticím momentu
motoru a topografii silnice snižují spotøebu paliva.
40
Model
Renault
Trucks
D Access je vybaven automatickou pøevodovkou Allison 3000.
S cílem vyhovìt nárokùm svozu komunálního odpadu s èastými zastávkami a rozjezdy se
automatická pøevodovka pøi
každém zastavení bez zásahu
øidièe pøeøazuje na neutrál.
Generaèní skok distribuèních
vozidel Renault je znát nejen na
papíøe a fotografiích, ale výše
popsaná zlepšení mùlžeme potvrdit i po krátkých testovacích
jízdách v okolí mateøské továrny v Lyonu. Ovládání vozidla je
snadné a pøehledné, ergonomie
na vysoké úrovni, dynamika
motorù Euro VI vynikající, kom-
fort jízdy podstatnì pøevyšuje
své pøedchùdce. Omlazenéí
èeského vozového parku distribuèních vozidel touto moderní
alternativou slibuje pøínost nejen pro uživatele, ale jistotì by
ho uvítali i samotní obyvatelé
pøetížených aglomerací.
TECHNIKA
VOLVO TRUCKS PØEDSTAVUJE
JEDINEÈNOU PØEVODOVKU PRO TÌŽKÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA
Volvo Trucks
S
poleènost Volvo Trucks
rozšiøuje svou nabídku
o dvouspojkovou pøevodovku I Shift DC – první
pøevodovku se dvìma spojkami pro tìžká nákladní
vozidla na trhu. Díky možnosti øazení pod zatížením
nedochází k pøerušení pøenosu toèivého momentu na
kola, a vozidlo tak pøi pøeøazování neztratí rychlost.
Pro øidièe to znamená více
pohodlí a ménì námahy.
díky první z nich a další stupeò už je pøipraven díky té
druhé. Dvojitá spojka navíc
dokáže pøeøadit bez toho,
aby byl pøerušen pøenos síly
na kola. Tím pádem nedojde k poklesu toèivého momentu motoru, což má za
následek výrazné zlepšení
z hlediska komfortu øízení,“
uvedla Astrid Drewsenová,
produktová manažerka spoleènosti Volvo Trucks, která
má na starosti hnací ústrojí.
„V situacích, kdy je nutné
neustále øadit, jako napøíklad
v kopcovitém terénu nebo
na klikatých silnicích, pøináší dvouspojková pøevodovka
I-Shift DC zcela nové možnosti. Všichni zamìstnanci
spoleènosti Volvo Trucks jsou
nesmírnì hrdí na to, že mùžeme našim zákazníkùm nabídnout inovaci tohoto typu,“
prohlásil Claes Nilsson, prezident a výkonný øeditel spoleènosti Volvo Trucks.
Dostupnost
od podzimu 2014
Pøevodovka I-Shift DC
bude dostupná od podzimu
2014 pro model Volvo FH.
Pøevodovky se dvìma spojkami se již používají v osobních automobilech, ale Volvo
Trucks je první výrobce na
svìtì, který podobné øešení
nabízí v sériovì vyrábìných
tìžkých nákladních vozech.
Pøevodovka I-Shift DC se
skládá ze dvou vstupních
høídelí a dvojité spojky. To
znamená, že lze zvolit dva
rychlostní stupnì souèasnì.
O aktuálnì zaøazeném stupni pak rozhoduje spojka. Pøevodovka I-Shift DC vychází
z klasické pøevodovky I-Shift,
avšak její pøední polovina
byla pøepracována a osazena
zbrusu novými díly.
„Bìhem jízdy máte pocit,
jako byste mìli k dispozici
dvì pøevodovky. Jednu rychlost máte zrovna zaøazenou
„Ovladatelnost nákladních
vozidel se díky této pøevodovce výraznì zlepší. Èím
tìžší náklad pøepravujete
a s èím nároènìjšími podmínkami se støetáváte, tím
vìtší užitek budete z dvouspojkové pøevodovky I-Shift
DC mít. Díky možnosti øazení pod zatížením, pøi kterém nedochází k pøerušení
pøenosu energie, øidiè snáze
udrží tempo s ostatním provozem, zejména pak v tìch
nejnároènìjších úsecích. Pøi
øízení se tak bude moci více
uvolnit, což pøispìje ke zvýšení bezpeènosti jízdy,“ dodala Astrid Drewsenová.
Úèinnìjší øízení a vìtší
pohodlí pro øidièe
Pøevodovka I-Shift DC je
nejúèinnìjší pøedevším v situacích, kdy je nutné èasto pøeøazovat, napø. v kopcovitém
terénu, na klikatých cestách
nebo pøi jízdì mìstem s mnoha kruhovými objezdy a svìtelnými køižovatkami. Velkým pøínosem je pøevodovka
I-Shift DC pøi pøepravì živého nebo kapalného nákladu,
napø. pøi pøepravì zvíøat a pøevozu cisteren, protože zmìna
rychlostních stupòù probíhá
takøka nepostøehnutelnì, a na
náklad tudíž nepùsobí takové
síly. A díky úèinnému pøenosu výkonu ve vlastním dvouspojkovém mechanismu pøevodovky I-Shift DC se snížilo
riziko uvíznutí na kluzkém èi
nesourodém povrchu, což
øidièi ocení napøíklad pøi pøepravì døeva v lesích.
Další podstatnou výhodou
nové pøevodovky je zvýšený
jízdní komfort. „Plynulé pøeøazování se projevuje nejen
menší námahou, kterou je nutné vynaložit k øízení, ale také
tišším prostøedím v kabinì,“
podotýká Astrid Drewsenová.
Pøevodovka I-Shift DC bude
k dostání pro model Volvo FH
s motory Euro 6 D13 o výkonu
460, 500 a 540 koòských sil.
Fakta o dvouspojkové
pøevodovce I-Shift DC
• Pøevodovku I -Shift DC
lze zjednodušenì chápat
jako dvì vzájemnì spojené pøevodovky. Zatímco
je jedna z nich v èinnosti,
•
•
•
•
•
•
druhá pøedvolí další rychlostní stupeò. Pøi pøeøazování se první pøevodovka
rozpojí v okamžiku, kdy
se spojí ta druhá, proto
pøi zmìnì rychlostního
stupnì nedojde k pøerušení pøenosu síly na kola.
Pøevodovka I -Shift DC
vychází z klasické pøevodovky I -Shift. Navzdory
spoustì nových dílù je
však o pouhých 12 cm
delší než bìžná pøevodovka I-Shift.
Pøi øazení pøevodovkou I-Shift DC nedochází k pøerušení pøenosu síly na kola. A pokud je v nìkterých
situacích výhodné pøeskoèit nìkolik rychlostních
stupòù, pøeøadí se stejným
zpùsobem jako u klasické
pøevodovky I Shift.
Pøevodovka I -Shift DC
dokáže pøeøadit na jakýkoliv rychlostní stupeò,
aniž by byl pøerušen pøenos síly, s výjimkou zmìny mezi nízkou a vysokou øadou, tedy pøi
pøeøazení z 6. rychlostního stupnì na 7.
Plynulé a jemné øazení
snižuje míru opotøebovávání hnacího ústrojí
a dalších dílù vozidla.
Spotøeba paliva s pøevodovkou I-Shift DC je stejná jako s klasickou pøevodovkou I-Shift.
Pøevodovka I-Shift bude dostupná pro nový model
Volvo FH jako alternativa
k pøevodovce I-Shift a k mechanické pøevodovce.
Transport magazín 7/2014
41
TECHNIKA
CONTI HYBRID
NOVÁ GENERACE PNEUMATIK S MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOSTÍ
Continental
• Nová øada pneumatik v rozmìrech 19,5 a 17,5 palce
urèených pro rostoucí trh
regionální dopravy a pøepravy zboží
• Prémiové pneumatiky
s dlouhou životností pro
rùznorodé použití
• Optimalizovaný profil
dezénu a nová smìs
• Maximální bezpeènost ve
vlhkém poèasí a na nekvalitních silnicích
Hannover, 17. èervna 2014.
V Evropské unii je silnièní nákladní pøeprava ze 67 % tvoøena vnitrostátní dopravou,
pøièemž regionální nákladní pøeprava je na vzestupu.
V dùsledku zmìny chování
spotøebitelù a výrazného
rùstu sektoru zásilkových
obchodù má tento pøepravní segment nejvìtší podíl na
dopravì zboží v Evropì. Nákladní automobily používané
v regionální pøepravì musí
být mimoøádnì odolné. Èasté
brzdìní a zrychlování, manévrování v úzkých prostorech
a rùzné typy nákladu na ko-
42
munikacích s promìnlivým
povrchem kladou vysoké
nároky na všechny souèásti
vozidla. Pneumatiky zde hrají
velkou roli, protože zajišťují
pøímý kontakt mezi automobilem a vozovkou. Spoleènost
Continental se zamìøila na
výzvy, kterým je tøeba èelit
v každodenní pøepravì na
regionálních silnicích, v mìstském provozu i na dálnicích,
a vyvinula novou øadu pneumatik Conti Hybrid v rozmìru 17,5 a 19,5 palce urèených
pro lehké a støednì tìžké nákladní automobily.
Pneumatiky Conti Hybrid
ve verzi LS3 pro øízenou nápravu a LD3 pro hnanou nápravu urèené na kola o typickém prùmìru 17,5 palce jsou
vhodné pro lehké nákladní
automobily do celkové hmotnosti 12 tun. Jejich využití je
široké – od bìžných rozvozových vozidel pøes zajišťování mìstských služeb až po
mezimìstskou pøepravu po
dálnici. Díky øadì inovativních vlastností se tyto nové
prémiové pneumatiky skvìle
hodí k øadì úèelù v regionální dopravì. Pneumatiky Conti Hybrid LS3 a Conti Hybrid
LD3 se mohou pochlubit
novou konstrukcí bìhounu
se dvìma vrstvami. Vyšší
odolnost proti opotøebení
a speciální smìs horní vrstvy
bìhounu zajišťují vynikající
životnost pneumatiky. Díky
dezénu umožòujícímu vìtší
objem materiálu bìhounu
a speciální smìsi dolní vrstvy
bìhounu má tato nová pneumatika urèená pro regionální
pøepravu také podstatnì nižší
valivý odpor zpùsobený deformací. Nová smìs boènice
pomáhá omezit vnitøní zahøívání pneumatiky a tím i spotøebu paliva.
Nové pneumatiky Conti
Hybrid HS3 a Conti Hybrid
HD3 v rozmìru 19,5 palce
pro øízenou a hnanou nápravu cílené na segment regionální pøepravy jsou urèeny pro nákladní automobily
o celkové hmotnosti vyšší
než 12 tun. Tyto pneumatiky se spolehlivou rezervou
pro pøípad pøetížení jsou
pøipraveny na vyšší hmotnost moderních vozidel
Euro 6 a rùzné typy nákladu, které jsou pro regionální
pøepravu typické.
Pneumatika Conti Hybrid
HT3 19,5 pøedstavuje ideální
volbu pøedevším pro pøívìsy
používané v regionální pøepravì. Byla zkonstruována
s ohledem na chování tažených vozidel a dobøe zvládá nároèné otáèivé pohyby
pøi vykládání zboží v rámci
mìstské pøepravy. Je rovnìž
vhodná pro vozidla s podvozky umožòujícími použití
vratných kontejnerù i pro
sektor odvozu odpadu a prokázala své kvality také na
delších trasách mezi depy.
Pneumatiky z nové øady
Conti Hybrid urèené na øízenou nápravu nesou oznaèení
„M+S“, pneumatiky na hnanou nápravu jsou oznaèeny
písmeny „M+S“ a alpským
symbolem (piktogram hory
se tøemi vrcholky a symbolem snìhové vloèky).
TECHNIKA
DHL FREIGHT ROSTE POÈET PØEPRAV
A HLEDÁ NOVÉ DOPRAVCE
DHL
Foto: Stanislav Adamus, manažer DCC DHL Freight
D
HL Freight, jeden
z pøedních poskytovatelù silnièní nákladní pøepravy v Evropì
zabezpeèuje prostøednictvím svého dispeèerského
centra DCC (Dispatch Competence Center) pøepravy ze
zemí støední Evropy (Èeská
republika, Slovensko, Polsko, Maïarsko a Rakousko)
do západní Evropy (Nìmecko, Benelux, Francie, Itálie,
Velká Británie, Španìlsko
a severské státy) a naopak.
DCC, se sídlem v Bratislavì, funguje jako hlavní
dispeèerské støedisko DHL
Freight pro støední a východní Evropu. „Neustále hledáme spolehlivé dodavatele
a dopravní kapacity. Na dopravním trhu vyhledáváme
spolehlivé partnery na dlouhodobou spolupráci a to zejména pro realizaci pøeprav
v rámci zemí støední Evropy
a pøeprav ze støední Evropy
na západ“, øíká manažer
DCC Stanislav Adamus a doplòuje: „S velkou radostí uvítáme v našem portfoliu malé
dopravce s jedním vozidlem
až po ty velké s nìkolika sty
vozidel. Máme zájem o spolupráci na jednosmìrné pøepravy, ale také hledáme vozidlaCESMAD
do fleetu.
Tato vozidla,
INZERCE
PRINT.ai
1
30/06/14
jezdící pod hlavièkou DHL,
chceme využívat na tzv. kilometrový probìh.“
pøevážíme po silnici, železnici
a kombinací obou tìchto pøeprav. DHL Freight zajišťuje svým
klientùm také rychlé celní odbavení, poradenství, outsourcing
a skladování.
Cílem DCC je do konce
roku 2014 rozšíøit flotilu vozidel o 100 nových pøírùstkù
a tím si zajistit dostateènou
pøepravní kapacitu pro stále
rostoucí poèet zákazníkù.
Poèet pøeprav realizovaných pøes DCC v Bratislavì
roste letos dvouciferným
tempem a díky tomu mùže
spoleènost DHL Freight nabídnout svým dopravcùm
zajímavé podmínky a benefity. „Kromì výhod jako
jsou DKV karty, možnosti
døívìjších plateb èi pronájmy návìsù, získávají partneøi DHL Freight možnost
spolupracovat s firmou, jejíž
znaèka a historie je symbolem spolehlivosti a stability“,
doplòuje Stanislav Adamus.
Divize DHL Freight, jeden
z nejvìtších poskytovatelù
logistických služeb, nabízí
svým zákazníkùm komplexní øešení jejich pøepravních
potøeb. To zahrnuje øešení
pro mezinárodní a vnitrostátní pøepravy, celovozové pøepravy, konsolidaci kusových
zásilek v Evropì a mimo ni,
projekty
LLP, LSP. Zásilky
11:58
Máte-li zájem o spolupráci,
kontaktujte nás:
Pavol Maglocký
Senior Purchasing
Manager DCC CEE
Mobile: +421 917 409 207
Phone: +421 248 285 159
Fax: +421 248 285 151
[email protected]
Stanislav Adamus
Transport magazín 7/2014
43
TECHNIKA
SERVISNÍ KAMPAÒ
PRO VOZIDLA RENAULT TRUCKS A VOLVO TRUCKS
Volvo Group Èeská republika
Truck centra spoleènosti
Volvo Group Èeská republika
pøedstavují novou exkluzivní
servisní kampaò pro vozidla znaèek Renault Trucks
a Volvo Trucks. Zákazníci
mohou využít nabídky vybraných balíèkù náhradních dílù
a servisních úkonù za atraktivní ceny. Servisní kampaò
startuje v mìsíci èervnu 2014
a platí ve všech 15 truck centrech Volvo Group v Èeské
republice.
Servisní kampaò, kterou
truck centra Volvo Group
Èeská republika pøipravila
pro vozidla znaèky Renault
Trucks a Volvo Trucks, pøináší
zákazníkùm vybrané skupiny náhradních dílù, jako jsou
souèásti brzd, spojkové sady,
sady øemenù a napínákù nebo
vstøikovaèe paliva spoleènì se
všemi servisními úkony nutnými k jejich výmìnì ve formì
pøipravených balíèkù. Zákazník tak získává originální náhradní díly s celoevropskou
zárukou v kombinaci se všemi
44
pøedepsanými úkony pøesnì
dle pøedpisù výrobce vozidla
a to vše za velmi atraktivní
cenu. Optimálnì se tak spo-
jují požadavky zákazníkù na
kvalitu, spolehlivost, záruku
a efektivní náklady. Nabídka
je platná ve všech truck cent-
rech Volvo Group v Èeské republice a zákazníci ji mohou
využít až do konce roku 2014.
TECHNIKA
NA SVÌTÌ JE 3. GENERACE IVECO DAILY
Text a foto
Martin Felix
Nové díly
Modifikované èásti
Pùvodní komponenty
U
vedení nového Iveca Daily na svìtové trhy (24. èervna probìhl na brnìnském
Špilberku slavnostní vstup
i na trh èeský) není událost, kterou zažíváme pøíliš
èasto. Jedno z nejúspìšnìjších dodávkových vozidel
se v prùbìhu 36 let svého
života doèkalo totiž teprve
své tøetí generace.
Nejedná se tedy o nìjaký
facelift, ale o skuteènou generaèní výmìnu. Až 80 %
komponentù karoserie bylo
pøepracováno, nové Daily si
však zachovalo svou silnou
stránku - klasickou konstrukci podvozku s žebøinovým
rámem, který je dlouhodobì
klíèovou souèástí jeho DNA
a zaruèuje mu robustnost,
univerzálnost a odolnost
bìhem celé životnosti vèetnì maximální flexibility pro
montáž nástaveb na podvozky s kabinou.
Základním prvkem odolnosti a modulárnosti vozidla
je žebøinový rám podvozku:
Podélné nosníky šasi s profilem ve tvaru písmene C,
vyrobené z pevnostní oce-
li, jsou zárukou dlouhodobé trvanlivosti a maximální
univerzálnosti pøi montáži
nástaveb. Toto øešení je ideálním základem každého
provedení Daily, takže nástavby a další modifikace lze
provést daleko jednodušeji
než na vozidlech, která mají
karoserii se skøíòovým svaøovaným rámem.
Sortiment furgonù prošel
revizí - k dispozici jsou rozvory 3 000, 3 520 a 4 100 mm,
pøièemž s výjimkou prvního
jsou k dispozici karoserie
s krátkým i dlouhým pøevisem. Díky delším rozvorùm
nabízí nové Daily komplexní paletu objemù nákladového prostoru, mezi nimiž
vynikají modely s pøepravní
kapacitou 18 a 19,6 m3 (nejlepší hodnoty ve své tøídì).
Verze s objemem 10,8 m3 je
naopak lídrem v efektivnosti
nákladového prostoru - má
nejlepší pomìr mezi délkou
nákladového prostoru a celkovou délkou vozidla.
Celková hmotnost vozidel
se pohybuje v rozmezí 3,3 7 t,
objemy nákladového prostoru
od 7,3 do rekordních 19,6 m3
a vnitøní výška dosahuje až
2 100 mm, takže uvnitø se
mohou pohybovat vzpøímenì
i nadprùmìrnì urostlí muži.
Vnìjší délka vozu se pohybuje mezi 5 040 a 7 500 mm,
délka nákladového prostoru
od 2 600 do 5 100 mm.
Snazší manévrovaní, lepší
jízdní vlastnosti
Nový koncept s dlouhými
rozvory náprav a zkráceným
zadním pøevisem zlepšil
i rozložení hmotnosti nové
Daily - aniž by utrpìla schopnost manévrovat na malém
prostoru. Její prùmìr otáèení
(11,9 m) je nejlepší v rámci své tøídy. Nové zavìšení
pøedních kol QUAD-LEAF
tvoøí kombinace dvojitých
ètyøúhelníkových ramen, te-
leskopického tlumièe pérování a pøíèné listové pružiny.
Takové øešení se odrazilo na
nižší hmotnosti a kompaktnìjších rozmìrech pøední
nápravy. Systém QUAD-LEAF se dodává standardnì
do všech modelù s celkovou
hmotností do 3,5 tuny a je
ukázkou perfektního spojení
dvou pøedchozích verzí, které vylepšilo nìkolik parametrù:
• maximální povolené
zatížení pøední nápravy
1 900 kg (+100 kg)
• svìtlá výška podvozku
s kabinou 175 mm
(+45 mm)
• zvýšené užiteèné zatížení (+40 kg ve srovnání s døívìjším standardním MecTor).
Transport magazín 7/2014
45
TECHNIKA
Nabídka motorù a výkonù nové Daily
Zákazníci si pro novou
Daily mohou vybrat mezi
motory o zdvihovém objemu 2,3 litru nebo 3,0 litry,
dvìma druhy paliva (nafta
nebo stlaèený zemní plyn)
a 9 výkony od 106 do 205
k. Motory jsou k dispozici
ve verzi Euro5b + se systémem EGR a ve verzi Euro VI
s kombinovaným systémem
EGR + SCR. Modul dodateèného zpracování výfukových plynù SCR umístìný
v podvozku je kompaktní
a nijak neomezuje nákladový prostor. U verzí Euro VI
umožòuje nová generace
systému commonrail vstøikování paliva pøi tlaku až
2000 barù. Nabídku pohonných jednotek uzavírá verze Natural Power na zemní
plyn s výkonem 136 k, která
snižuje náklady na palivo,
emise škodlivin i hluènost.
Všechny pøevodovky jsou
šestistupòové, vèetnì automatizované pøevodovky
Agile, kterou lze používat
v automatickém nebo sekvenèním pracovním režimu.
Pøi vývoji nové modelové øady Daily bylo dùležité
uplatnit technologické inovace, podporující úsporu
paliva: Spotøebu lze snížit
prùmìrnì o 5,5 %, v závislosti na modelu. Pokud si
provozovatel objedná Ecopack pro dopravu ve mìstì,
mùže uspoøit až 14 % nafty.
Zlepšila se také aerodynamika vozidlaw, a to zejména v pøípadì furgonù, kde
souèinitel aerodynamického odporu (Cx) klesl o 6 %
(z 0,335 na 0,316) a zmìnil
46
se pomìr èelní plochy a pøepravního objemu.
Nová Daily nadále poskytuje zákazníkùm øešení pro
každý typ dopravy, pøichází
s logicky èlenìnou a rùznorodou paletou pøes 8 000
kombinací podvozku, motoru a mechanických èástí.
Nabídka nové øady Daily
obsahuje furgony, furgony
s èásteènì proskleným nákladním prostorem, podvozky s kabinou, podvozky
s dvojitou kabinou pro pracovní týmy, podvozky pro
stavbu karavanù a minibusy.
Nová Daily Minibus je
k dispozici ve verzích: Line,
Tourys, Citys a Pop:
• Daily Line je nejuniverzálnìjší variantou ideální pro
mìstské linky nebo jako
školní autobus. Je k dispozici ve tøech rùzných délkách s dvìma typy dveøí
a rùznou konfigurací sedadel. Pojme až 22 cestujících a v nabídce je i se
specifickou volitelnou výbavou, napøíklad rampou
pro vozíèkáøe.
• DailyTourys je zájezdová
verze srovnatelná s velkými turistickými autobusy,
pokud jde o komfort
i o styl. Pøíbuzenský vztah
mezi touto verzí a velkými
turistickými autobusy
z produkce Iveco Bus je
dokonce ještì zøetelnìjší.
Vozidlo má nové podlahy,
obložení stropu a také další inovativní prvky jako
LED osvìtlení nebo klimatizaci s individuálním ovládáním vìtracích otvorù.
• DailyCitys je model urèený speciálnì pro malá
mìsta a pøímìstské oblasti.
V nabídce je i verzi CNG.
Charakteristickým prvkem
jsou dvojité støední a jednokøídlé zadní dveøe
s rampou, která umožòuje
bezbariérový nástup.
• Daily Pop je školní autobus urèený pro italský trh.
Dodává se v dieselové
a v CNG verzi. Jeho maximální kapacita k sezení
je 45 dìtí pro základní
školy a 32 sedadel pro
støední školy.
Jak jsme si vyzkoušeli na
zkušebním okruhu firmy Fiat
v Balocco, uspoøádání interiéru i jízdní vlastnosti nového Daily se pøiblížily o velký
krok k osobnímu automobilu.
Seøízení sedadel, komfort odpružení a odhluèení, výkonná
klimatizace, pøíkladná ergonomie a množství promyšlených odkládacích prostor
dìlá z nové Daily vyloženì
pøíjemné pracovištì. Dynamikou i handlingem na zkušební trati, která není žádným
sterilním prostøedím, ale svým
povrchem, pøevýšeními a zatáèkami pøesvìdèivì simuluje reálné silnièní podmínky,
iveco dalo zapomenout, že
sedíme za volantem dodávky. Obávám se, že s takovým
potenciálem se Daily stane
postrachem zpìtných zrcátek
sváteèních øidièù, ale na druhou stranu i oblíbeným náøadím v rukou profesionálù.
Iveco dosud prodalo pøes
2,6 mil. vozidel Daily do
více než 110 zemí svìta,
s novým modelem je velmi
pravdìpodobné, že se brzo
doèkáme jubilejního tøímiliontého vyrobeného kusu.
JEÏTE V TOM S NÁMI
Jsme profesionální organizace, která pomáhá dìtem ohroženým krizovou situací
v rodinì. Spoleènì s jejich rodièi se snažíme vytvoøit bezpeèné prostøedí, aby jejich
dìti nemusely vyrùstat mimo svou pùvodní rodinu.
Rozjíždíme projekt, jehož cílem je zakoupení nového auta
pro dìti, které doèasnì u nás, v Domì tøí pøání, bydlí a se
kterými jezdíme autem do školy, k lékaøi i na nákupy. Naše
stará škodovka dosloužila. Jeïte v tom s námi a pomozte
nám pomáhat dìtem, které to nemají v životì lehké.
Èíslo našeho transparentního úètu: 754 025 7001/5500.
Každý pøíspìvek je pro nás dùležitý.
Více o nás i o projektu najdete na www.dumtriprani.cz
Kontakt pro ty, kteøí nám chtìjí pomoci pomáhat:
Michaela Štìpánová
E mail: [email protected]
tel.: 606 664 262.
Dìkujeme. Dùm tøí pøání.
inzerce
TECHNIKA
NA ZVYŠUJÍCÍ SE ZÁJEM O PODVOZKY
JE DAF PØIPRAVEN
Text a foto
Martin Felix
V
rámci evropského
trhu nákladních vozidel bylo za minulý rok registrováno více než
240 000 vozidel v kategorii
tìžkých vozidel s celkovou
hmotností nad 16 tun. Z toho
bylo asi 155 000 tahaèù a témìø 85 000 podvozkù, což je
oproti loòskému roku nárùst
o 4 %.
Co se týká konfigurace
náprav podvozkù, pak bylo
49 % tøínápravových, 33 %
dvounápravových a 17 %
ètyønápravových. Segmentu lehkých vozidel (6–16
tun) vládnou podvozky pro
montáž nástaveb s podílem
více než 97 %. V roce 2013
bylo v této kategorii v Evropì (28+2) zaregistrováno
více než 57 000 podvozkù
v porovnání s 55 500 v roce
2012 (+2,7 %).
Nizozemský DAF má
v oblasti podvozkù pøipravené øešení pro všechny druhy
pøeprav. V segmentu rozvážkových vozidel, zejména pro
mìstský a regionální provoz
nabízí DAF napøíklad imodel LF Aerobody, 12tunové
rozvážkové vozidlo, které
je dodáváno s aerodynamic-
48
kou nástavbou PACCAR. Ve
stavebním segmentu a všude
tam, kde je tøeba se vydat do
lehkého terénu, najde uplatnìní LF Construction. Prvnì
jmenovaný byl již k vidìní
v èeském zastoupení DAFu
v Jažlovících a podrobnì
jsme o nìm informovali
v bøeznovém èísle TM. Nyní
pøedstavíme vyšší øady CF
a XF, se kterými jsme se krátce seznámili v belgických
Ardenách, kde není nouze
o prudká i táhlá stoupaní,
která dokonale provìøila
vlastnosti nových motorù Paccar Euro 6.
4x2
Celá øada vozidel CF
a XF Euro 6 obsahuje dvou-,
tøí- a ètyønápravové tahaèe
a podvozky s jednou nebo
dvìma pohánìnými nápravami. Podvozky 4x2 se
hodí pro mìstskou, regionální, národní i mezinárodní dopravu. Je tøeba zmínit
i varianty pro chladírenskou, mrazírenskou nebo
velkoobjemovou pøepravu.
Dvounápravové podvozky
nabízejí celkovou hmotnost
až 19 tun (nejvyšší hmotnost je omezena platnou
legislativou v jednotlivých
státech) a celkovou hmotnost soupravy až 60 tun. Je
k dispozici mnoho variant
rozvorù náprav, od 3,80 až
po 6,90 metru u vozidel XF
a pro univerzální øadu CF je
to dokonce až 7,30 metrù.
Je tak možno dosáhnout
maximální objem nástavby
pro náklad pøi splnìní legislativních požadavkù.
6x2
Nové tøínápravové podvozky Euro 6 CF a XF urèené
pro montáž nástaveb jsou
vybaveny vleèenou nápravou v rùzných provedeních.
Podvozek s vleèenou neøízenou zadní nápravou s jednomontáží umístìnou za hnací
nápravou je oznaèený FAR.
Vleèená náprava poskytuje
nosnost 7,5 tuny a zvyšuje
užiteèné zatížení podvozku
až na 18 tun. Tyto modely
CF a XF jsou tedy ideální
pro národní a mezinárodní
dopravu a hodí se pro velkoobjemové nástavby, zejména v provedení se sníženým
podvozkem Low-Deck.
Podvozky oznaèené FAS
jsou vybaveny 10tunovou
vleèenou nápravou s dvoumontáží. Dvojitá montáž
zajišťuje vysokou stabilitu
nezbytnou pro nástavby
a náklady s relativnì vysoko
umístìným tìžištìm, napøíklad pro pøepravu odpadových kontejnerù nebo hospodáøských zvíøat. Modely
CF a XF 6x2 FAR a FAS jsou
k dispozici s rozvorem náprav od 4,20 do 5,90 metru.
Novinkou ve výrobní øadì
Euro 6 CF a XF jsou podvozky s øízenou vleèenou zadní
nápravou s jednomontáží
(FAN). Jejich pøedností je
nejen vysoká nosnost, ale
hlavnì perfektní manévrovatelnost v omezených
prostorech. Tyto modely
odvedou svoji práci v mìstském provozu, napøíklad
jako vozidlo pro svoz odpadu nebo pro rozvoz nápojù
a zásobování obchodních
center. Kromì variant podvozkù s vleèenou zadní nápravou pøichází také model
CF s øízenou vodicí zadní
nápravou (FAG). Tato vozidla jsou speciálnì navržena
pro aplikace, které vyžadují
vysokou nosnost a zároveò
výbornou øiditelnost ve stísnìném prostoru, jako napøíklad vozidla pro svoz odpadu se zadním lisem nebo
natahováky kontejnerù.
TECHNIKA
8x4 a 6x4
Podvozky 8x4 (FAD) øad
Euro 6 CF a XF spoleènosti
DAF jsou urèeny pro provozovatele, kteøí vozidla
používají v nároèných podmínkách, zejména ve stavebnictví a pro tìžkou speciální pøepravu. Nejèastìji
se používají pro sklápìcí nástavby, domíchávaèe betonu,
èerpadla betonu nebo jiné
speciální nároèné aplikace.
Podvozek 6x4 FAT patøí
také do rodiny Euro 6 CF a je
vhodný pro pøepravu písku
a zeminy, zemìdìlských
produktù, betonu a odpadových kontejnerù. Modely 6x4
FAT jsou k dispozici s pøední nápravou o nosnosti až
devìt tun a se zadními tandemovými nápravami, které
unesou až 26 tun. Celková
hmotnost soupravy mùže
dosahovat až 50 tun.
Specialitou mezi vozidly
DAF 8x4 a 6x4 Euro 6 je provedení Construction s charakteristickým vzhledem – a,
co je dùležitìjší, s nájezdovým úhlem 25° a svìtlou výškou 40 cm díky upravenému
zavìšení náprav.
8x2
Ètyønápravových podvozkù a tahaèù nabízí spoleènost DAF také celou øadu.
Kromì konfigurací se dvì-
ma pøedními a dvìma zadními nápravami existují také
ménì obvyklé konfigurace
s jednou pøední nápravou
a tøemi zadními nápravami
(tridem).
Øada CF byla rozšíøena
o ètyønápravové podvozky pro montáž nástaveb se
dvìma øízenými pøedními
nápravami, každá o nosnosti 8 nebo 9 tun, a s vleèenou
neøízenou zadní nápravou
s dvojmontáží (provedení
FAC) nebo se zadní øízenou vleèenou nápravou
s jednomontáží (provedení
FAX). Vozidla Euro 6 CF FAC
s 10tunovou vleèenou zadní
nápravou dosahují celkové
hmotnostiaž 37 tun. Vysokou užiteènou hmotnost lze
využít pøi pøepravì tìžkých
prùmyslových strojù a pro
lodní a odpadové kontejnery, pøípadnì pro velkoobjemovou pøepravu a cisterny.
Ètyønápravový
model
Euro 6 CF FAX s øízenou
vleèenou zadní nápravou
o nosnosti 7,5 tuny také dosahuje celkové hmotnosti až
37 tun. Díky tøem øízeným
nápravám ze ètyø je tento
model charakteristický vynikající obratností v omezených prostorech. Vozidla
Euro 6 CF FAX jsou tak ideální pro rozvoz stavebních
materiálù, kdy je na vozidle
vyžadována
hydraulická
ruka za kabinou.
Speciálním požadavkùm
vyhoví nové ètyønápravové
podvozky Euro 6 se tøemi
zadními nápravami tridem
pro speciální aplikace, kde
je potøeba mimoøádnì vysoká nosnost v zadní èásti
podvozku, napøíklad pøi
pøepravì tìžkých kontejnerù nebo kontejnerù na
odpadky. Novinkou v øadì
Euro 6 CF je konfigurace
FAQ, kde náprava tridem
zahrnuje øízenou vodicí
nápravu o nosnosti 8 tun,
pohánìnou zadní nápravu
o nosnosti 13 tun a øízenou
vleèenou zadní nápravu
o nosnosti 7,5 tun. Vozidlo
tak dosahuje celkové hmotnosti 36 tun a vynikající
manévrovatelnosti v omezených prostorech. Kvùli tomu
se konfigurace CF FAQ èasto používá pro svoz tìžkých
odpadù, fekální nástavby
nebo pro pøepravu tìžkých
kontejnerù.
Další zajímavou konfigurací je pro øady CF i XF ètyønápravový podvozek se tøemi
zadními nápravami, kdy první zadní je 7,5tunová øízená
vodicí náprava, druhá 13tunová pohánìná a poslední
10tunová vleèená s dvojmontáží (FAK), dohromady je
celková hmotnost vozidla
35,5 tuny. Konfigurace FAK
se skvìle hodí pro speciální
nástavby a pøepravu tìžkých
lodních kontejnerù.
Variabilita
Na podvozky DAF Euro 6 je
možné namontovat nejrùznìjší typy nástaveb. Spoleènost
DAF se zamìøila pøi vývoji
svých podvozkù na umístìní
komponent na rámu podvozku, zachování volného
prostoru pro nástavbu a její
pøíslušenství a variabilitu
uspoøádání. Tím vyšla vstøíc
nástavbáøùm a pøizpùsobila se
jejich požadavkùm. Napøíklad
lze z výroby požadovat rùzná
provedení a umístìní jednotky
katalyzátoru SCR a filtru pevných èástic podle typu nástav-
Transport magazín 7/2014
49
TECHNIKA
by a využití vozidla. Nádrž na
kapalinu AdBlue je standardnì umístìna na podvozku, ale
pokud je tøeba, najde svoje
místo pod kabinou Sleeper
Cab. Akumulátory také mohou být na rùzných místech
podvozku. Díky promyšlenému uspoøádání všech tìchto
komponentù mohou podvozky nést palivové nádrže o objemu až 1 200 litrù nebo ponechat volný prostor o délce
až 2,30 metru pro pøíslušenství nástavby, jako jsou rùzné
ovládací skøínì, èerpadla nebo
generátory.
Motory a pøevodovky
Bohatou nabídku nových
podvozkù Euro 6 CF a XF
doplòuje široká øada výkonných a efektivních motorù
Euro 6. O pohon se stará
12,9litrový motor PACCAR
MX-13 s výkony 303 kW
(412 k) až 375 kW (510 k)
a nový 10,8litrový motor
PACCAR MX-11 s výkony
od 210 kW (286 k) do 320
kW (435 k). Spotøeba paliva10,8 litrového motoru
PACCAR MX-11 je o více
než 3 % nižší, než u již
tak mimoøádnì hospodárného 12,9litrového motoru
PACCAR MX-13. Jedenáctilitrový motor je o více než
180 kg lehèí a zvyšuje tak
užiteèné zatížení vozidla.
Celou nabídku doplòuje 6,7litrový motor PACCAR
PX-7, který slouží k pohonu podvozkù CF 4x2 a dosahuje výkonù od 164 kW (223 k) do 231 kW (314 k).
Motor PACCAR PX-7 je možné kombinovat s šestistupòovou manuální nebo automatizovanou pøevodovkou AS Tronic nebo s devítistupòovou manuální
pøevodovkou. U vozidel s motory PACCAR MX-11
a MX-13 mùže zákazník vybírat mezi dvanácti- èi
šestnáctistupòovými automatizovanými pøevodovkami AS Tronic. Dodávají se s rùzným nastavením strategie øazení, aby se pøevodovka pøizpùsobila dokonale provozu a typu dopravy. Dostupné jsou varianty
pro dálkovou pøepravu, pøepravu kapalin, nadmìrnou pøepravu a pro terénní provoz. Pøevodovka øadí
rychleji, takže pøi zmìnì
pøevodových stupòù dochází k minimální ztrátì rychlosti. Samozøejmostí je široký
výbìr pohonù pomocných
agregátù PTO, který zajišťuje
možnost pøipojení rùzných
generátorù, èerpadel, kompresorù nebo dalšího vybavení nástaveb, které budou
postaveny montovány na
vozidla CF a XF.
50
Pøihlášením do našeho e-shopu
získáte výhodné individuální ceny.
TECHNIKA
CESTA VZNÌTOVÉHO MOTORU
LXXVII. DÍL
Interiér Audi 100 2,5 TDI s EDC – komfort roku 1989
Emil Lánský
Foto: archív
V
roce 1986 pøedznamenal další velmi
úspìšnou kapitolu
ve vývoji vznìtových motorù
pro osobní automobily Fiat
Croma Turbo D i.d. O tøi
roky pozdìji, 1989, pøišlo na
trh nìmecké Audi s modelem 100 poprvé vybaveným
vznìtovým motorem TDI.
Vznìtové motory oznaèované populární zkratkou TDI
(Turbocharged Direct Injection) využívají ve své konstrukci systém pøeplòování výfukovým turbodmychadlem
a systém pøímého vstøikování
motorové nafty do spalovacího prostoru válcù.
již dávno vznìtové motory se zcela jinými systémy
vstøikování – taková byla
a stále je síla znaèky TDI.
Italské „TDI“
První konstrukci turbomotoru s pøímým vstøikováním
motorové nafty pøinesl na
automobilový trh v roce 1986
italský koncern Fiat v podobì
modelu Croma 1.9 TD i.d. se
vstøikovacím èerpadlem vyvinutým spoleèností Bosch
v tìsné spolupráci s koncernovými inženýry.
Motory TDI jsou výsledkem úporné snahy pøedevším
konstruktérù skupiny VW
Group. Po dlouhou dobu,
prakticky ještì do nedávna,
byly hlavním proudem ve
výrobì dieselových motorù
koncernu. Alespoò u vozidel
vyrábìných pro prodej na
evropském kontinentu.
Pøeplòovaný øadový ètyøválec vycházel z pùvodního komùrkového motoru. Oproti nìmu však mìl
zesílenou klikovou høídel,
zesílené ojnice, lepší systém chlazení a zcela novou
hlavu válcù. První generace
tìchto motorù mìla písty se
spalovacím prostorem ve
tvaru misky. Motory se proto vyznaèovaly vyšší hluèností, ale též vyšší tepelnou
úèinností.
TDI je registrovanou koncernovou znaèkou, kterou
VW Group dodnes používá
a oznaèuje jí svoje vozidla,
i když ta mají pod kapotou
Dvouventilová
mechanika SOHC pohánìná pøes
vaèkový høídel ozubeným
øemenem byla zakomponována do hlavy motoru
52
Ve Fiatu Croma TD i. d. z roku 1986 se o pøeplòování prvního sériovì vyrábìného vznìtového motoru s pøímým vstøikem motorové nafty staralo turbodmychadlo KKK K16
vyrobené z hliníkové slitiny.
Palivový systém vycházel
z verze pro komùrkový motor. Rotaèní vstøikovací èerpadlo Bosch DLLA160P171
hnalo motorovou naftu pøes
ètyø otvorové trysky pracující s tlakem 250 barù. První generace motoru mìla
jednopružinové vstøikovaèe,
TECHNIKA
což znamená, že do válce
byla vždy vstøíknuta jen jedna celistvá dávka motorové
nafty. Také proto byl motor
hluènìjší, jeho chod byl tzv.
tvrdší a motor byl celkovì
náchylný ke kouøivosti.
Druhá generace motoru
mìla již vstøikovaèe dvoupružinové. Cyklus vstøiku
motorové nafty tak byl rozdìlen na tzv. pøedvstøik a hlavní dávku. Tím byl dosažen
mìkèí chod motoru a jeho
nižší kouøivost. Pøeplòování
zajišťovalo obtokové turbodmychadlo KKK K16, od roku
1992 potom turbodmychadlo
s mìnitelnou geometrií výstupní komory - VTG.
Anglické TDI
Vzápìtí si pøisadila svojí
troškou do mlýna vývoje
vznìtových motorù také
anglická automobilka Rover,
která v roce 1988 vypustila
do svìta osobní vozy Rover
Montego osazené pøeplòovanými vznìtovými motory
s pøímým vstøikem motorové
nafty oznaèované zkratkou
MDI, na nichž pracovala se
známou motoráøskou firmou
Perkins. Ostatnì motory byly
známy na automobilovém
trhu také pod názvem Perkins Prima. Stejné motory
byly prodávány pod znaèkou
Volvo pro pohon námoøních
plavidel. Motory využívaly
vstøikovací èerpadlo Bosch
VE. Zajímavostí je, že stejný
motor jen bez pøeplòování,
tedy s atmosférickým plnìním, byl již od roku 1986
nabízen jako pohon lehkých
užitkových vozidel.
Nìmecká dokonalost - TDI
V roce 1989 pøedstavila
skupina VW Group osobní
automobil Audi 100Avant
(C3 – tøetí generace, pozdìji
vyrábìný v letech 1992 až
1999 v Èínì pod názvem
Hongqi Mingshi) vybavený
vznìtovým pøeplòovaným
øadovým pìtiválcem TDI
s maximálním výkonem 88
kW/120 k a elektronickým
pedálem akcelerátoru. Motor byl uložen podélnì pod
pøední kapotou vozu a díky
elektronické regulaci rotaèního vstøikovacího èerpadla
udìloval „audinì“ vynikající dynamické schopnosti.
Táhl již od nízkých otáèek,
dovoloval vozu maximální
rychlost až 200 km/h a byl
známý svojí úsporností.
V roce 1989 umístili inženýøi a konstruktéøi skupiny VW Group pod pøední kapotu
osobního vozu Audi 100 Avant øadový pìtiválec s pøímým vstøikováním motorové nafty, pøeplòovaný turbodmychadlem, doplnìný mezichladièem stlaèovaného vzduchu a
osazený elektronickým øízením rotaèního vstøikovacího èerpadla – EDC
Pøeplòovaný vznìtový motor s pøímým vstøikováním motorové nafty vyvinutý u anglické
spoleènosti Perkins nesl oznaèení Perkins Prima
První generace motoru
VW 2,5 R5 TDI mìly elektronickou regulaci vstøikovacího
èerpadla – EDC – a dvoupružinové vstøikovaèe s pìti otvorovými tryskami. Šlo o významný konstrukèní krok ve
vývoji vznìtových motorù.
Audi 100 Avant 2,5 TDI
z roku 1989 se stalo prvním
sériovì vyrábìným vozem na
svìtì s motorem TDI vybaveným øídící jednotkou EDC.
Až doposud byly osobní
automobily vybavené vznìtovými motory v zásadì, co
se komfortu jízdy týká, rovny zemìdìlským traktorùm.
S pøíchodem motorù TDI
a pøedevším elektronicky øízených vstøikovacích èerpadel nastal jistý zlom. Osobní
diesely zaèaly být zajímavé
i pro øidièe zapøisáhle uznávající jen zážehové motory.
Vznìtový osobák najednou
jezdil kultivovanì, relativnì
rychle, dynamicky a hlavnì
s opravdu malou spotøebou
motorové nafty, která byla
ještì stále podstatnì levnìjší
než benzín.
EDC rotaèních vstøikovacích èerpadel
Co se týká elektronické
regulace rotaèních vstøikovacích èerpadel, existují
v zásadì dva možné zpùsoby. První druh regulace
spoèívá v nahrazení klasické mechanické regulace
elektromagnetickým
prv-
kem. Regulace dodávaného
množství je stále øízena regulaèní hranou. Tento zpùsob regulace pøevládá u rotaèních èerpadel s axiálním
pístem. Druhý zpùsob regulace je založen na vysokotlakém elektromagnetickém
ventilu umístìném na výstupu vstøikovacího èerpadla,
který øídí množství paliva
ke vstøikovaèùm. Tímto zpùsobem jsou øízena nìkterá
rotaèní vstøikovací èerpadla
s axiálním pístem a všechna
rotaèní vstøikovací èerpadla
s radiálními písty.
První v dlouhé øadì
Nìmecký pìtiválec TDI
se zdvihovým objemem
2,460 l pro Audi 100 Avant
byl osazen mezichladièem
stlaèovaného vzduchu. Toèivý moment na hranici 240
N.m byl k dispozici ve velmi
širokém spektru otáèek, od
1 800 do 3 300 min-1. Maximální toèivý moment 265
N.m vystoupal na vrchol
své hodnoty pøi 2 250 min-1. Ve spojitosti s použitím
pìtistupòové
manuálnì
øazené pøevodovky se výrobce chlubil na svoji dobu
velmi zajímavou spotøebou:
dle EEC norem pro mìstský
provoz šlo o 7,2 l/100 km.
Pøi konstantní rychlosti 90
km/h to bylo 4,2 l/100 km
a pøi konstantní rychlosti
120 km/h šlo o 5,8 l/100 km.
Prostým
zprùmìrováním
si zákazník mohl spoèítat,
Transport magazín 7/2014
53
inzerce
TECHNIKA
³°®©®¥ĨĄĺĨøÜĪ
Audi 100 2,5 TDI s øadovým vznìtovým pìtiválcem z roku 1989 je prvním automobilem v historii
vybaveným motorem TDI s øídící jednotkou EDC
že Audi 100 Avant 2,5 R5 TDI (C3) je
schopno poskytovat svoje služby s prùmìrnou spotøebou 5,7 l motorové nafty na 100 ujetých kilometrù, a to byl
v roce 1989 paneèku pìkný poèinek.
³°®°¾·¥Ĩ¤(·¥®Ò
ċĂřĢĪ¿øšûĨċĂĨĂÆkĪÜÏóĨÕĂċĠ¿ĴÿtÏóĨ
ÿÜóĂÕĨŠõÕõg™ĨċĠĂåÜĢõĂÿ]ø™ÒĨ
Ĺċ™ĢĂÆÜÿšÏóĨċŠõĨĴš÷ĂÿIJĨċĂĴĂø]ÿtĨ
ÿ]÷ø¿ÕÿtĨ¿Ĩ¿IJĪĂÆIJĢĂĴjĨÕĂċĠ¿ĴķĐ
¾¿Ģø]ÿtûĨÕ]ĠÏĂĴĢ÷jĨ¶®¶Ĩÿ¿ĨgtĢøĂĨÝĥĨĥĥĥĨ
ĴÜĨĪĴ¿ĠIJĨ¤®¶Ĩ·µ¹£¬©¥­³ĨĴĨÏÜø÷ĂĴjĨÏÜÿkĨ
ĬĺĨ¬gĨċŠõĢċtĴ]ĪÜĨg]ĢĪ÷ĂIJĨİĥĨ¬gĨÿ¿Ĩ’gÜĪĨ
ÿ¿Õ¿ÏÜĐĨİĺĄİôİĺĄçĨöÜĨIJĠgÜÿ]ĨĢõĠĂĪ÷ĂĴõĨ©ĂÿĹt÷ĂĴõ
inzerce
Pro rok 1991 pøipravili ve VW
o nìco málo lidovìjší motor TDI, ètyøválec o zdvihovém objemu 1,9 l a maximálním výkonu 66 kW/90 k a instalovali ho do vozu Audi 80. O dva roky
pozdìji dostal stejný motor také VW
Golf (i ve verzi kabriolet), který byl
v té dobì vyrábìn již ve tøetí generaci. V roce 1995 byla svìtu pøedstavena
silnìjší generace motorù VW TDI (81
kW/110 k) vybavená turbodmychadlem VTG. Odì dvì varianty motoru
byly montovány od roku 1996 také do
první generace koncernových automobilù Škoda Octavia a Seat Toledo.
³ŠÜĴĂÕÜûĨg]ĢĪ÷ķĨ
ÿ¿ĨĪĠ¿ÿĢċ¿ĠÜÿĪÿtĨ’gÜĪĨÿ¿Õ¿ÏÜÑ
ĄĬĀĀĺÝÝĺĺĄħççĺĺ
Kzzeenon
Kze
nonn - Fot
no
F tol
Fo
ooliliiaa.ccom
om
inzerce
¾¿÷
¾¿÷ĂIJċÜÿtûĨċøķĂĴjĨ
óĠ¿g÷ķĨĴĨóĂÕÿĂĪkĨİİĺĨ¬gĨ
óĠ¿
čĄĺĺĨ¬gĨöÜĨċŠtĢċkĴÜ÷Ĩÿ¿Õ¿ÏõĎ
čĄĺĺ
®©©¥¦
¾¿÷ĂIJċÜÿtûĨÆ¿ĠÜĴÿjĨĢ¿ûĂøÜċ÷ķĨ
ĴĨóĂÕÿĂĪkĨçĺÒĨĄĺĺÒĨİĺĺÒĨçĺĺĨ¬g
³ĠĂĨĴtÏÜĨõÿåĂĠû¿ÏtĨ
ÿ¿ĴĪõĴĪÜĨÿ¿ÜĨÿĂĴjĨĵÜÆĂĴjĨĢĪĠ]ÿ÷ķĨ
ĵĵĵĐÿ¿Õ¿ÏÜĪĠIJÏ÷óÜøċĐÏĹ
0é71e6/8ä%<6*2',5(.7
29Ë&(3529È6
Jednoduše, rychle a snadno ve všech otázkách týkajících
VHPêWQpKR±]DMLVWČWHVLQ\QtYêKRG\SĜLSODWEČPêWQpKR]D
DXWREXV\DQiNODGQtYR]LGODV$6),1$*6HUYLFH*2'LUHNW
• 9DãHSDUWQHUVNiYêKRGD1HMOHSãtVOXåEDNQXORYpPX
WDULIXV*2'LUHNW
• 9DãH¿QDQþQtYêKRGD=tVNiWH]SČW]FHONRYp
URþQtþiVWN\PêWQpKR
• 9DãHþDVRYiYêKRGD&HOpRGYHGHQtPêWQpKRSUREtKi
RNDPåLWȱEH]SRURYQiYiQtUĤ]QêFKY\~þWRYiQt
• 9DãHVHUYLVQtYêKRGD,QGLYLGXiOQtDNRQNUpWQt
RGSRYČGLQDYãHFKQ\YDãHRWi]N\WêNDMtFtVHPêWQpKR±
QRQVWRSVHGPGQĤYWêGQX
PROFI AUTO CZ a.s.
inzerce
'DOãtLQIRUPDFHR*2'LUHNW
QDMGHWHQDZZZDV¿QDJDW
QHERZZZJRPDXWDW
54
«¿Ģÿ]ĨĴĂøÆ¿ĨÿÜöÜÿĨċĠĂĨŠõÕõgÜĨċĠĂåÜĢõĂÿ]øķ
TRUCK SERVIS
Download

stáhnout - TruckJobs.cz