Swiss Technology
KARL BUBENHOFER AG
KABE Farben CZ
PREZENTACE NOVÉHO PRODUKTU
KARL BUBENHOFER AG
Jsme Švýcarská spoleènost KABE Farben
s více jak 100 letou tradicí v oboru výroby
barev.
Prostřednictvím firmy Dova a.s. se naše
produkty distribuují na ÈR a SR trhu
více než 20 let.
?
KDO JSME
KARL BUBENHOFER AG
STAVEBNÍ BARVY / OMÍTKOVINY
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
PRÙMYSLOVÉ LAKY
PRÁŠKOVÉ BARVY
?
CO DĚLÁME
KARL BUBENHOFER AG
Realizace stovek fasád za použití
souèasnì známých technologií
Swiss Technology
CO UŽ MÁME ZA SEBOU
?
KARL BUBENHOFER AG
Vnìjší kontaktní zateplovací systém
na bázi tvrdých polyuretanových
stavebních desek
NEW -THERM SYSTEM
CO MÁME PŘED SEBOU
?
KARL BUBENHOFER AG
NEW -THERM SYSTEM
je nový zateplovací systém, který
plnì nahrazuje souèasné technologie
a trendy pomocí tvrdých
POLYURETANOVÝCH izolaèních desek.
?
CO JE TO NEW therm
KARL BUBENHOFER AG
POLYURETAN je materiál, který svými
jedineènými vlastnostmi dalece předèil
souèasnì používané trendy jakými jsou
polystyrén a minerální vata. Polyuretan ve
formì tvrdých stavebních desek je nyní
nejideálnìjší variantou pro Vaši fasádu.
Ukažme si proè.... NEW -THERM SYSTEM
?
CO JE TO POLYURETAN
Mikroskopické
zvìtšení
polyuretanu
KARL BUBENHOFER AG
Rozložení tlaku vodní páry v typickém místě konstrukce
Pa
LEGENDA
Zatížení vnější navrhovanou teplotou a vlhkostí dle ČSN 730540
omítka vápenocementová
akrylátová zatíraná omítka
Porotherm 44 P+D na maltu obyčejnou
2178
Z 301 Super šedá
1 ZÓNA
2 ZÓNA
INTERIÉR
EPS 70
20,6°C
55%
1923
1668
e
i
1413
Rozložení tlaků
Okr. podmínky:
1159
EXTERIÉR
-15°C
84%
903
Nasycený tlak
648
Teoretetický tlak
393
Skutečný tlak
138
Kondenzační zóna
0,00
1,56
3,12
4,68
6,25
7,81
Ekvivalentní difuzní tloušťky td (m)
Graf rozložení tlaku vodní páry v typickém místì konstrukce.
(průřez stìnou). Modrá svislá èára znamená kondenzaèní bod
tzn. kde
Váš dům přestává dýchat.
TECHNICKÁ ČÁST NEW -THERM SYSTEM
KLASICKÉ
POLYSTYRÉNOVÉ
ZATEPLENÍ
KARL BUBENHOFER AG
Rozložení tlaku vodní páry v typickém místě konstrukce
Pa
LEGENDA
Zatížení vnější navrhovanou teplotou a vlhkostí dle ČSN 730540
omítka vápenocementová
Rozložení tlaků
Okr. podmínky:
silikon. zatíraná omítka
Porotherm 44 P+D na maltu obyčejnou
2178
tmel 700
TPD-PUR 30/40
INTERIÉR
1 ZÓNA
1923
1668
e
i
1413
1159
20,6°C
55%
EXTERIÉR
-15°C
84%
903
Nasycený tlak
648
Teoretetický tlak
393
Skutečný tlak
138
Kondenzační zóna
0,00
0,94
1,87
2,81
3,74
4,68
Ekvivalentní difuzní tloušťky td (m)
Graf rozložení tlaku vodní páry v typickém místì konstrukce.
(průřez stìnou). Modrá svislá èára znamená kondenzaèní bod
tzn. kde
Váš dům přestává dýchat.
TECHNICKÁ ČÁST NEW -THERM SYSTEM
NEW -THERM
ZATEPLENÍ
S KONKURENÈNÍ
OMÍTKOU
KARL BUBENHOFER AG
Rozložení tlaku vodní páry v typickém místě konstrukce
Pa
LEGENDA
Zatížení vnější navrhovanou teplotou a vlhkostí dle ČSN 730540
omítka vápenocementová
KABE armasil silikonová omítka
Porotherm 44 P+D na maltu obyčejnou
2178
INTERIÉR
20,6°C
55%
1923
e
i
1413
1159
EXTERIÉR
-15°C
84%
903
Nasycený tlak
648
Teoretetický tlak
393
Skutečný tlak
138
Kondenzační zóna
0,00
0,89
1,79
2,58
3,58
4,47
Ekvivalentní difuzní tloušťky td (m)
Graf rozložení tlaku vodní páry v typickém místì konstrukce.
Vidíte modrou èáru? Ne?
to protože
NEW -THERM
IZOMALT STO4
TPD-PUR 30/40
1668
Rozložení tlaků
Okr. podmínky:
tento systém dýchá!!!
TECHNICKÁ ČÁST NEW -THERM SYSTEM
ZATEPLENÍ
S OMÍTKOU
KABE
KARL BUBENHOFER AG
Europian Organisation for Technical Approvals
/ březen 2014
Norma ÈSN / èerven 2013
ČSN
TEST
CERTIFIKÁTY
NEW -THERM SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
+
MORAVIA - CHEM
=
NEW -THERM SYSTEM
Aby byl zateplovací systém schopen odvést nahromadìné vodní páry, je důležité, aby byl plnì
paropropustný nejen izolant (PUR desky), ale také lepící a armovací tmel vèetnì použití vrchní
tenkovrstvé omítky. Systém NEW therm používá vysoce paropropustné lepící a armovací stìrky
na bázi polyuretan cementu, které nezpůsobují zadržování vodních par v izolaèním systému.
Použité povrchové omítky KABE Farben mají vysokou paropropustnost a zároveò velmi nízkou
nasákavost vody. Tvoří tak vysoce kvalitní ochranu zateplovacího systému na mnoho let.
?
PROČ SPOJENÍ KABE A POLYURETANOVÉ DESKY
KARL BUBENHOFER AG
? NEW -THERM
JAKÉ JSOU VÝHODY
SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE OMÍTEK
ČESKÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
Vynikající tepelnì izolaèní vlastnosti ve
srovnání s bìžnými izolanty. Při porovnání
tloušky izolantu s polystyrénem o 50% a při
porovnání s minerální vatou o 60%. Souèinitel
tepelné vodivosti λ=0,021.
? NEW
JAKÉ JSOU VÝHODY
-THERM SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE OMÍTEK
ČESKÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
Systém NEW therm dovede propouštìt
vodní páru, èímž zajištuje dýchání
izolovaného objektu.
Difuze celého systému μ≤20.
? NEW
JAKÉ JSOU VÝHODY
-THERM SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE OMÍTEK
ČESKÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
V zateplené konstrukci nedochází
ke kondenzaci vodních par
(bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti
dle ÈSN-EN-ISO-13788).
? NEW
JAKÉ JSOU VÝHODY
-THERM SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE OMÍTEK
ČESKÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
Systémové polyuretanové desky
nepřijímají vodu
? NEW
JAKÉ JSOU VÝHODY
-THERM SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE OMÍTEK
ČESKÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
Lepící a stìrkový tmel je speciálnì upraven
na bázi polyuretanu tak, aby zajistil
prodyšnost celého systému.
? NEW
JAKÉ JSOU VÝHODY
-THERM SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE OMÍTEK
ČESKÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
Systém NEW therm
celkovì vykazuje vyšší odolnost
vůèi mechanickému poškození.
? NEW
JAKÉ JSOU VÝHODY
-THERM SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE OMÍTEK
ČESKÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
Samozhášivý polyuretanový izolant
? NEW
JAKÉ JSOU VÝHODY
-THERM SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE OMÍTEK
ČESKÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
Při použití systému NEW Therm nedochází
díky menší tloušce izolantu k zásadní
zmìnì vzhledu budovy.
? NEW
JAKÉ JSOU VÝHODY
-THERM SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE OMÍTEK
ČESKÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
Polyuretanové desky jsou zdravotnì
nezávadné, nevyluèují žádné škodliviny a dají
se použít i do prostoru s potravinami (není
napadána plísnìmi a trvale odolává hnilobì).
? NEW
JAKÉ JSOU VÝHODY
-THERM SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE OMÍTEK
ČESKÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
Odolnost vůèi hlodavcům a ptákům
díky struktuře termo izolaèních desek.
? NEW
JAKÉ JSOU VÝHODY
-THERM SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE OMÍTEK
ČESKÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
Systémové omítky NOVALITH a ARMASIL
pro povrchovou úpravu jsou nedílnou souèástí
systému NEW therm. A to díky vysoké
odolnosti vůèi povìtrnostním vlivům,
stálobarevnosti a prodyšnosti.
? NEW
JAKÉ JSOU VÝHODY
-THERM SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE OMÍTEK
ČESKÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
Montហje provádìna klasickým způsobem
stejnì jako u polystyrénu.
S výhodou snadnìjší zpracovatelnosti
izolaèních desek NEW therm.
A CO MONTÁŽ
?
NEW -THERM SYSTEM
KARL BUBENHOFER AG
ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE OMÍTEK
ČESKÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
Cena systému NEW therm se pohybuje mezi
investicí do systému s použitím minerální vlny
a polystyrénu. Díky svým vlastnostem a použitím
PUR izolaèních desek má systém NEW therm
výraznì dlouhodobìjší životnost při zachování
jeho plné funkènosti.
?
A CENA
NEW -THERM SYSTEM
Swiss Technology
KARL BUBENHOFER AG
Děkuji Vám za pozornost
KABE Farben CZ
Download

NewTherm - Prezentace