JG 300
Wilde Sau
Anti-dazing shade
early version
Messerschmitt Bf 109 T-2, Stab./JG 300
Eberspächer acoustic pipes
on some Bf 109 G nightfighters
Some aircrafts Fw 190 A-5
Eberspächer acoustic pipes on Bf 109 G
Eberspächer acoustic pipes on Bf 109 G
Focke Wulf Fw 190 A-5, II./JG 300 (II./JG 1)
Scale 1:72
15a
Scale 1:72
Messerschmitt Bf 109 G-6/R6, Ltn. Manfred Dieterle, 3./JG 300
Eberspächer acoustic pipes on Bf 109 G
Eberspächer acoustic pipes on Bf 109 G
Scale 1:48
Scale 1:48
Focke Wulf Fw 190 A-6, II./JG Herrmann (6./JG 1)
Messerschmitt Bf 109 T-2, Stab III./JG 300
Messerschmitt Bf 109 T, modrá 1, Stab.III./JG 300, záøí – øíjen 1943, Oldenburg.
Tento Bf 109 T byl již ve výzbroji Stab.III./JG Hermann. Zobrazený Messerschmitt zøejmì nebyl pøíliš používán k bojovým letùm,
sloužil spíše jako cvièný stroj personálu Stab.III. Gruppe. Na konci øíjna 1943 již ve výkaze techniky není uvádìn, byl zøejmì
z dùvodu opotøebení vyøazen.
Messerschmitt Bf 109 T, blue 1, Stab. III. /JG 300, Sept.-Oct. 1943, Oldenburg.
This Bf 109 T was originally assigned to Stab. III. /JG Hermann. Depicted Messerschmitt most probably wasn’t often used
for operational duties, it was used as training hack for Stab. III. Gruppe personnel. At the end of October 1943 it was not included
in the list of usable planes – it was most probably discarded because of punishment.
2
6
3
5
1
4a + 4b
Created by OWL 2006 ©
Made in Czech Republic
Focke Wulf Fw 190 A-5, II./JG 300 (II./JG 1)
Focke Wulf Fw 190 A 5, <O+-, II./JG 300 , základna Rheine léto 1943. Letoun náleží II./JG 1 (pilot Lt.
Rüdiger von Kirchmayr, technický dùstojník II./JG 1).
Tento Fw 190 byl spoleènì s dalšími Fw 190 a Bf 109 denních jednotek zapùjèován JG 300 k noènímu stíhání.
Ètyøi symboly sestøelù na smìrovce jsou vzhledem k èernému provedení pravdìpodobnì noèní sestøely dosažené
pøíslušníky II./JG 300.
Focke Wulf Fw 190 A 5, <O+-, II./JG 300 , Rheine air base, summer 1943. The plane belonged to II./JG 1
(pilot Lt. Rüdiger von Kirchmayr, technical oficer of II./JG 1).
This Fw 190 was alongside with other Fw 190s and Bf 109s from day fighter units loaned to JG 300 for night fighting.
Four victory markings on the rudder marks (in appearance to the black colour) probably night victories
achieved by II./JG 300 personnel.
10a + 10b
13
8
12
15b
11
14
Created by OWL 2006 ©
Made in Czech Republic
Messerschmitt Bf 109 G-6/R6, Ltn. Manfred Dieterle, 3./JG 300
17
Messerschmitt Bf 109 G-6/R6, žlutá 1, Lt. Manfred Dieterle, 3./JG 300, Bonn Hangelar, bøezen - duben 1944.
Od druhé poloviny roku 1944 Staffelkaiptän 2./JG 300.Celkový poèet sestøelù není znám. Ovìøeno je 5 noèních, 5 denních sestøelù a 2
x HSS. Letoun je vybaven kryty plamenù výfukù a Eberspächer akustickou p횝alou.
Messerschmitt Bf 109 G-6/R6, yellow 1, Lt. Manfred Dieterle, 3./JG 300, Bonn Hangelar, March April 1944.
From the second half of the year 1944. Dieterle was Staffelkaiptän 2./JG 300. His total score remains unknown. Confirmed are 5 night
victories, 5 more day victories and 2 Herausschusses. The plane was equiped with exhaust flames deflectors and acoustic
pipe Eberspächer.
19
16
18a + 18b
Created by OWL 2006 ©
Made in Czech Republic
Focke Wulf Fw 190 A-6, II./JG Herrmann (6./JG 1)
Focke Wulf Fw 190 A-6, žlutá 7, II./JG Hermann (pùvodnì 6./JG 1), èervenec 1943, Rheine.
Jednotka JG Hermann existovala prakticky jeden mìsíc, pozdìji se z ní stala JG 300. Zatímco I. a III. Gruppe byla
vyzbrojena Bf 109 G, II. Gruppe používala Fw 190 A – 4, 5 a 6. Vìtšina tìchto Fw 190 byla pøevzata (respektivì zapùjèena)
od II./JG 1. Pro snadnìjší orientaci vlastního AA dìlostøelectva byly nìkteré Fw 190 A II./ JG Hermann výraznì oznaèeny
na pravém køídle zespod (nìkdy i trupu) èernou barvou RLM 22 a kryt motoru vèetnì kuželu bílou barvou RLM 21.
20
Focke Wulf Fw 190 A-6, yellow 7, II./JG Hermann (initially 6./JG 1), July 1943, Rheine.
JG Hermann unit operated practically one month, later was reformed to JG 300. Whereas I. & III. Gruppe was armed
with Bf 109s, version G, II. Gruppe used Fw 190s, versions A – 4, 5 & 6. Most of these Fw 190s were overtaken
(potentially borrowed) from II./JG 1. For better identification through own AA gunnery some Fw 190 As
from II./ JG Hermann were noticeably marked with black colour RLM 22 on right lower side of the wing (sometimes
also on fuselage) and white colour RLM 21 on engine cowling and propeller spinner.
24
23a
22
21
25
+ 23b
Created by OWL 2006 ©
Made in Czech Republic
Download

JG 300 Wilde Sau