Kromì poèítaèové inteligence se osobnost projevuje i v dalším dùležitém bodì soužití: v nekoneèném boji o
to, jaký televizní program se bude sledovat. Nìkdo je nadšeným fanouškem akèních filmù, jiný mùže mít
slabost pro romance a další tøeba nalézá zálibu v komediích nebo naopak v hororech. Takže Ron a Rachel
mohou mít obèas velmi rozdílné pøedstavy o tom, co budou právì v „bednì“ sledovat (takže se pak u
toho, kdo prohrál, indikátor zábavy spíše sníží než zvýší).
DOVEDNOSTI
Tato nabídka podává další dùležité herní informace. Jsou to:
ZAMÌSTNÁNÍ:
Stejnì jako je tomu v reálném životì, i singlové si musí vydìlávat na živobytí. Nebo už se nepamatujete,
že Ron a Rachel se do mìsta vlastnì stìhovali za prací? I když oba dìlají nìco jiného, bude se každý stále
držet svojí profese.
V každém zamìstnání lze dosáhnout celkem šesti stupòù. Každé povýšení pøináší více penìz, ale zároveò
znamená delší pracovní dobu. Takže jak se náležitì vypracovat? Je to snadné – za jistých okolností
získáte „dovednostní body“ (podrobnosti viz níže). Každý z nich lze využít zcela libovolnì: mùžete si s
jeho pomocí vylepšit dovednosti spoleèenské, péèi o domácnost – nebo postoupit v kariéøe. Ale vždycky si
peèlivì rozmyslete, zda víc penìz vyváží nevýhody, které plynou z úbytku volného èasu. Stihnete pak své
povinnosti v domácnosti? A zbyde vám ještì èas i na vlastní potøeby? Je opravdu nutné koupit nový
nábytek, nebo byste mìli radši nejprve vylepšit nìkterý jiný aspekt dané postavy? V každém pøípadì
rozhodnì neuškodí PØEDTÍM, než se rozhodnete o postup v kariéøe, hru uložit.
Mimochodem, hra obsahuje i cosi jako záchrannou brzdu – pokud máte opravdu vážné problémy s
èasem, mùžete nìkdy zùstat doma. Ale samozøejmì si v takovém pøípadì nic nevydìláte.
4. Cvièný mód
Deep Silver – Velká Británie
Vedoucí:
Craig McNicol, Paul Nicholls, Geoff Glendenning
Nakladatelé:
Stuart Chiplin, Chris Reynolds
Anglický scénáø:
Andrew Walsh
Vývoj:
David Blundell, Stuart Chiplin
Tiskoví mluvèí:
David Blundell, Rachel Ventress
Grafický design:
Rob Pace
SINGLES – PØÍBÌH
Ruch velkomìsta stále láká spoustu lidí a Ron ani Rachel nejsou žádnou výjimkou. Oba se právì pøistìhovali
a tìší se na skvìlou práci, která tu na nì èeká. Teï už jen potøebují poøádný byt.
Tedy to vlastnì není tak úplnì pravda. Ron už totiž byt svých snù objevil, jenže nájem je na nìj trochu moc
vysoký, a tak hledá spolubydlící. Vždy spoleèné soužití není nic tak složitého, ne?
Osud tomu chtìl, že jako první si inzerát pøeèetla Rachel, která si je také dobøe vìdoma výhod, jež s sebou
spoleèný byt nese. Za prvé: nízké nájemné, za druhé: nízké nájemné a za tøetí: nízké nájemné. Tyto dùvody
sice nejsou nijak originální, ale zato z nich pøímo èiší pøesvìdèivost.
A tak si Rachel jde prohlédnout byt a pøíbìh mùže zaèít.
PRVNÍ KROKY
Ve cvièném módu se dozvíte spoustu vìcí, které vám usnadní další hraní. Dìj zaèíná ve chvíli, kdy do dveøí
vstupuje Rachel a setkává se s Ronem. Pozornì si pøeètìte konverzaci a zvláštì pak tipy, jak hru ovládat.
Nakonec vás hostitel vyzve, abyste si byt prohlédli sami.
Místa, jimž byste jako zaèáteèníci mìli vìnovat pozornost, jsou oznaèena otazníkem. Staèí s Rachel na tyto
znaèky pøejít a dozvíte se nìco nového. Až se jak se patøí porozhlédnete, usednìte s Rachel ke stolu a první
èást cvièného módu budete mít za sebou.
Po dalším vykroèení skuteèná hra teprve zaène. Na uspoøádání bytu a první seznámení máte celý víkend.
Do pracovního procesu nastupujete v pondìlí v devìt hodin.
Zde máte nìkolik tipù do zaèátku:
Neovládáte pouze Rachel, ale také Rona. V pravém horním rohu na vás hledí kruhový portrét aktivní
postavy (dosud to byla Rachel). Staèí kliknout na tlaèítko pod ním a zamìøíte se zase pro zmìnu na její protìjšek.
Dole jste si už jistì všimli øady zelenomodrých ukazatelù, jež vypovídají o souèasných potøebách postav –
najdete tu tøeba „hlad“, „zábavu“ atp. Tyto indikátory se neustále mìní a èasem zde zaène pøevládat èervená. Nemusíte mít IQ Einsteina, abyste pochopili, že èervená znaèí cosi negativního, zatímco zelená naopak
znaèí pozitivní stav. Vaším nejzákladnìjším úkolem tedy je, abyste se jak u Rona, tak i u Rachel snažili tyto
ukazatele držet co nejvíce v zeleném spektru. Berte v potaz, že na obrazovce vidíte vždy pouze potøeby
právì vybraného hrdiny. Pokud se tady chcete podívat, jak je na tom ten druhý, musíte na nìj pomocí tlaèítka vpravo nahoøe nejprve „pøepnout“. Jak tyto ukazatele ovlivòovat, to již víte ze cvièného módu. K dispozici máte velkou škálu rùzných èinností, pøi nichž lze užívat veškeré bytové zaøízení. Budete-li chtít, singlové si spolu mohou i povídat. Pokud napø. právì ovládáte Rona, zkuste kliknout na Rachel a uvidíte, jaké
možnosti se vám nabídnou. Dokud se budou všechny indikátory držet na zelené stranì, všechno bude v
poøádku, nebo to znaèí, že postavy jsou spokojené a v dobrém rozmaru.
Deep Silver – Nìmecko
Hlavní manažer produktu:
Joe Nettelbeck
Marketing:
Mario Gerhold, Georg Larch
Tiskový mluvèí:
Ute Palmet-Horn
US Action – Èeská republika
Manažer lokalizace:
Martin Lévay
Pøeklad:
Jana Lahovská
Testování CZ verze:
Martin Pustelník
Když to tedy shrneme: Práce sice není hlavním cílem hry, ale peníze navíc se vždycky hodí – mùžete
tøeba nakoupit nový nábytek nebo k bytu pøistavìt další pokoje.
ÚROVEÒ:
Vzpomínáte si ještì, co jsme øíkali v kapitole o potøebách? Že jsou vaše postavy spokojené, pokud se
všechny ukazatele drží v zeleném poli? Tak to teï trochu upøesníme: singlové èasem získávají zkušenostní
body. Pokud nejsou pøíliš (nebo v nejhorším vùbec) spokojeni, trvá tento proces opravdu velmi dlouho.
Avšak èím šastnìjší vaši svìøenci budou, tím rychleji budou tyto body pøibývat. Jakmile jejich poèet
pøekroèí urèitou hranici, postoupí daná postava na další úroveò – tento systém ostatnì funguje ve vìtšinì
poèítaèových her. Výhodou je, že pokaždé získáte dovednostní bod, který mùžete pøidìlit k nìkteré z
dovedností nebo postoupit v kariéøe. Poèet úrovní je sice omezen, ale další postup je vždycky o nìco
obtížnìjší než ten pøedchozí, nebo je k jeho získání zapotøebí více zkušenostních bodù. Takže pokud
chcete ve všem dosáhnout vrcholu, èeká vás poøádná døina.
Až se trošièku zabydlíte, nebude marné si vybalit krabice v pøedsíni. Co si na to vyhradit tøebas nedìli?
Kliknutím na nìkterý z balíkù spustíte další èást cvièného módu, která napoví, jak pøemisovat nábytek - a
jako speciální bonus je všechno, co v krabicích najdete, zcela zdarma. Zbytek zaøízení už musíte hradit ze
svých tìžce vydìlaných penìz. Vidíte ten velký kruhový ovládací panel v levém dolním rohu? Kliknìte na
tlaèítko „Byt” (se symbolem domku) a mùžete vesele listovat katalogem. Nejdøív si poøádnì prohlédnìte, co
všechno máte k dispozici. Jak brzy zjistíte, mùžete nejen kupovat nové vìci, ale také posunovat a všelijak
upravovat veškeré zaøízení, dokonce i rozšiøovat celý byt. Tento „zkrášlovací mód” ukonèíte stiskem tlaèítka
12
Vydává a distribuje: US Action, s.r.o., http://www.topcd.cz
E-mail: [email protected]
5
8. Potøeby a ostatní vìci
POTØEBY
Oba aktéøi se potýkají celkem s osmi základními
potøebami, které se musíte snažit držet v zeleném
poli. Již jsme o nich hovoøili v popise cvièného módu.
– V podstatì odráží náladu dané postavy. Je-li nevrlá,
mùže zcela odmítnout nìkteré aktivity (zvláštì interakci s druhou postavou), i když je tøeba máte „oficiálnì“ k dispozici. Kromì nálady potøeby vypovídají i o
kondici – pokud napøíklad nìèí ukazatel tìlesné èistoty klesne až do èerveného pole, mìl by si co nejdøíve
dát sprchu, pokud tedy nechce znièit èichové buòky
svého spolubydlícího.
Jeden menší tip: I když vás v první chvíli asi
napadne nìco jiného, k uspokojení potøeb „vztahù“ a „smyslnosti“ vždycky nepotøebujete i druhou
„polovinu“. Trošku si pohrajte se všemi volbami – zkuste tøeba nahlédnout do katalogu, pár pokladù tam
urèitì objevíte.
Poslední z potøeb („Prostøedí“) se od ostatních ponìkud liší a také funguje trochu jinak. Jednak vypovídá
vždy o pokoji, kde se daný hrdina právì nachází a mùže proto dosti kolísat (napøíklad pøi pøechodu z
obývacího pokoje do kuchynì). Mìní se také podle vybavení – jestliže byt zaplníte novým èi lepším
nábytkem a dekorativními pøedmìty, trochu se zvýší. Jinými slovy – nepanikaøte, pokud se tento ukazatel bude mìnit jen velmi pomalu. Øím také nepostavili za den.
Když budete na oba hrdiny poøádnì dohlížet a uspokojovat jejich požadavky, budou spokojení. A nejen to
– za vším vìzí ještì nìco, což vysvìtlíme pozdìji.
VZTAHY
I když jsme tento aspekt zatím pøíliš
nerozvádìli, vztahy jsou jedním ze
základních kamenù hry. Nabídka
„Potøeby“, kterou jsme si právì
pøiblížili, vypovídá o tom, jak se singlové zrovna cítí. Jenom o tomto ale
hra pøece není, že? Nesmíme pøece
opomíjet celkový vývoj vztahu mezi
obìma postavami.
Jak už název napovídá, tato nabídka
odráží všechno, co se týká vztahù mezi
Ronem a Rachel bez ohledu na to,
jakou mají zrovna náladu. Mohou tedy být zrovna mrzutí a pøitom mùže jejich vztah zdárnì pokraèovat,
nebo naopak.
Jak se bude pøíbìh postupnì rozvíjet, mùžete v každé z tìchto pìti sekcí získat až 10 bodù. Každý z nich
znamená krok kupøedu a èasto (i když ne vždycky) jej doprovází nìjaká zvláštní událost. Mùže to být
tøeba automatický dialog, který odhalí, jak se mìní vzájemná náklonnost, a zároveò se vám otevøe i další
interakce mezi obìma protagonisty. Tedy struènì øeèeno:
Pokud chcete, aby se pomìr mezi Ronem a Rachel dále rozvíjel (což je vlastnì cílem celé hry), musíte se
snažit nasbírat co nejvíce bodù v sekci vztahù.
10
© 2004 KOCH Multimedia Ltd. © 2004 Rotobee © 2004 US Action a další loga, postavy,
názvy a další jsou majetkem jejich vlastníkù. Všechna práva vyhrazena.
SINGLES – ŽIJTE NAPLNO
Byt už je tedy zaøízen, první opojení pomalu opadává a Ron a Rachel vyráží vydìlávat peníze. Zaèíná prostì
všední život – nebýt jedné drobné bláznivosti, které se øíká láska. I když v této chvíli je to ještì pøíliš silné
slovo – èasem se hrdinové prostì zaènou jeden o druhého zajímat. Povídají si, spoleènì vaøí, jedí, uklízí i
sledují televizi – pøitom pøece musí pøeskoèit i nìjaká ta jiskøièka. Není tedy divu, že spolu zanedlouho zaènou i trochu flirtovat. A co první polibek? Nebo snad i spoleèná postel?
Všechno záleží na vás. Podle toho, jak celou dvojici vedete a nakolik rozvíjíte jejich vztah, získávají v
rùzných kategoriích (napø. romantika, pøátelství èi smyslnost) tak zvané vztahové body. Èím více si jich
pøipíší, tím bližší si budou a tím více aktivit budou moci spoleènì provádìt.
Zpoèátku jde o veskrze neškodné vìci jako flirtování èi povídání o tom, jaké má kdo záliby. Pozdìji už to
mohou být i polibky èi jiné drobné nìžnosti a ještì pozdìji dojde i na nìco mnohem smyslnìjšího.
Zanedlouho se budou chtít vášnivìji mazlit a možná že se zatouží i milovat. Ale i tady nezapomínejte, že
nejzákladnìjší potøeby mají stále navrch – i ten nejlepší sex není moc zábavný, když vám pøitom kruèí v
žaludku (však si to zkuste :-).
Pokud chcete tento rozvrh upravit (tøeba se místo koupele dívat na televizi), nic vám v tom samozøejmì
nebrání. Jakožto hráè mùžete pøece mìnit všechny automatické èinnosti. Lze tedy snadno zrušit, co poèítaè
právì hodlá provést, a vybrat nìco zcela odlišného. Takže až se Rachel v pátek veèer pùjde naložit do
vany, dejte jí rozkaz, aby místo do koupelny nakráèela do obýváku pøed televizi. Když to nìkolik pátkù
po sobì zopakujete, bude páteèní koupel z pamìti vymazána a nahradí ji tøeba Esmeralda.
Povìzme k tìmto rozvrhùm ještì nìkolik slov. Nejprve vìzte, že se to s nimi má stejnì jako s bìžnými
plány – je hezké si nìco naplánovat, ale život je život. Oba aktéøi nemusí své harmonogramy vždy
otrocky dodržovat. Nejednou se stane, že se nìkterý z nich pustí do nìèeho úplnì jiného. Nepoøádníkùm
se to stává èastìji než puntièkáøùm – je marné nad tím lamentovat, takový je prostì život.
Obèas však mùže být pro podobnou nedisciplinovanost dùvod. Pokud má napøíklad Ron tak nabitý rozvrh,
že je veèer utahaný jako pes, nebude pak ještì vysávat – nejspíš se místo toho rozvalí na pohovce. Tak
mu dejte pokoj – radši se pøiznejte, že byste na jeho místì udìlali totéž!
A na závìr ještì jedna dùležitá vìc. Už jsme tu mnohokrát zmínili, že až na nìkolik málo výjimek se
spolu postavy samy od sebe vùbec nebaví. Nemají k podobným vìcem právo a žádná z takových èinnosti
se ani nemùže zaznamenat do rozvrhu, by byste ji provádìli sebepravidelnìji. Proto je pouze na vás,
jestli se k sobì oba singlové v pondìlí ráno pøitulí. Bez vaší pomoci ani jeden z nich žádnou aktivitu v této
oblasti nevyvine.
5. Jak hrát!
HLAVNÍ NABÍDKA
POKRAÈOVAT: Pokud jste hru právì spustili, kliknutím na toto tlaèítko naètete naposledy uloženou hru.
Jestliže jste sem pøepnuli ze hry, vrátíte se do ní zpátky.
10. Chata na pláži
NOVÁ HRA: Urèitì byste neuhodli, že toto tlaèítko spouští novou hru! Mùžete si vybrat mezi „Cvièným
módem“, „Standardní hrou“ (bez dialogù cvièného módu a rozbalování krabic) a „Volnou hrou“. (Tato volba
znamená, že byt, do nìhož se stìhujete, je zcela prázdný – postrádá nejen vybavení, ale i dìlicí stìny,
takže si mùžete vyzkoušet svùj návrháøský talent a stvoøit vše zcela podle svého. Za tímto úèelem budete
mít na zaèátku k dispozici adekvátní množství penìz.) Poslední možnost – „Vilu“ – aktivujete až poté, co
zdárnì dokonèíte celý herní pøíbìh. Na zaèátku každé hry si vždy musíte zvolit pár singlù, které chcete vést
k lepším zítøkùm. Mimochodem, v této høe mùžete aktivovat i tak zvaný „Rùžový“ èi „Duhový“ mód (nenápadná tlaèítka v generátoru postav), s jehož pomocí lze vytvoøit homosexuální vztah.
Pokud jste úspìšnì dokonèili hlavní herní pøíbìh a dovedli své svìøence až k oltáøi, za odmìnu dostanete
romantickou chatu na pláži. O víkendu pak kliknìte na schodištì a zvolte možnost „Vyrazit na plប –
Ron a Rachel se tak vypraví na venkov.
Samozøejmì budete muset trošku zapracovat, než – zpoèátku ponìkud zpustlou – chatrè promìníte na
luxusní obydlí. Vše potøebné však najdete v katalogu, takže tak tìžká práce to zase nebude. Krom toho
mùžete venku zùstat, jak dlouho budete chtít – nebo dokud vám nedojdou peníze. Až se budete chtít
vrátit, staèí opìt kliknout na schodištì.
NAÈÍST HRU: Tímto otevøete seznam døíve uložených her.
ULOŽIT HRU: Zde mùžete uložit stávající hru. Hodí se to, pokud chcete
skonèit, vyzkoušet nìco riskantního nebo hodláte-li zálohovat své dosavadní
snažení – nezapomínejte, že nelze poøád jenom sedìt u poèítaèe, aspoò pár
hodin dennì byste si mìli zdøímnout!
11. Základní herní strategie
NASTAVENÍ: Zde upravíte další technické aspekty hry. Pøi instalaci se sice
vše nastaví automaticky podle výkonnosti poèítaèe, ale experimentùm se
meze nekladou – klidnì si tedy dolaïujte podle svého. Nejzajímavìjším
bodem je volba „Poèítaèem øízené postavy“, kterou mùžete zapnout èi vypnout poèítaèovou inteligenci.
Jestliže chcete radìji co nejrychleji udìlat kariéru a za získané peníze si vybudovat domov svých snù,
nikdo vám v tom nebrání – pokud tedy pøitom zvládnete uspokojovat i potøeby obou postav.
V podstatì se mùžete zabývat, èím chcete. Pokud si potrpíte na péèi o domácnost a vypracujete obìma
singlùm podrobný èasový rozvrh, aby se pøesnì dìlili o úklid a další práce, smìle se do toho puste!
Zjistíte-li však, že se z Rona a Rachel stávají pouze dva lidé, kteøí se dìlí o jeden byt a nic víc, mìli byste
urychlenì zaèít pracovat na nápravì. Cílem hry je pøece vybudovat vztah mezi obìma mladými lidmi – a
k tomu je zapotøebí neustálé vzájemné komunikace.
HRANÍ V OKNÌ: Možná vás to trochu pøekvapí, ale pomocí této volby
spustíte hru v oknì.
Mìli byste si promyslet, co a kdy uèiníte, nebo jedno souvisí s druhým. Pokud napøíklad koupíte do
obýváku luxusní pohovku, uspokojíte touhu postav po pohodlí daleko rychleji, než kdybyste poøídili
rozvrzaný otoman z bazaru, a ušetøíte tím spoustu èasu. Taková vìc se hodí, zvláštì když oba hrdinové
pracují déle a potøebují si tedy poøádnì odpoèinout, nebo pokud se z jejich pøátelství již stalo nìco víc.
KONEC: Tímto ukonèíte Singles a vrátíte se do Windows. Ale proè byste to
dìlali?
7
14
2. Instalace
K zahájení instalace staèí do mechaniky vložit CD se hrou Singles. Automaticky se objeví úvodní nabídka,
v níž staèí zvolit položku „Instalovat“.
Jestliže se toto menu nezobrazí, máte nejspíše vypnuté automatické spouštìní ve Windows. V takovém
pøípadì kliknìte v nabídce Start na „Spustit“ a do políèka napište D:\SETUP.EXE (D: zde pøedstavuje jednotku CD ROM). Poté stisknìte „OK“.
Dál už jen staèí sledovat pokyny na obrazovce.
TECHNICKÁ PODPORA
Pokud pøi instalaci vašeho softwaru narazíte na nìjaký problém, navštivte internetové stránky technické
podpory na adrese:
Technická podpora v èeském jazyce:
http://www.topcd.cz sekce POMOC
Vydavatel èeské verze vám nabízí technickou podporu, kde na stránkách www.topcd.cz najdete sekci
Pomoc. V této sekci najdete odpovìdi na nejèastìjší otázky a najdete zde i tipy na odstranìní nejèastìjších
problémù
s hrami a multimediálními programy. Když nic z toho nepomùže øešit pøípadné problémy, mùžete napsat
konkrétní dotaz na e-mail [email protected] Program pøed vydáním prošel nìkolika dùkladnými testy,
proto je velká pravdìpodobnost, že pøípadné problémy má vᚠpoèítaè a ne tento program. Než budete
kontaktovat OTP, mùžete zkusit spustit CD v jiném poèítaèi, který splòuje systémové požadavky. Tím
vylouèíte vadné CD, které mùžete popøípadì zaslat na níže uvedenou adresu a zpìt vám pøíjde nové,
ovìøené originální CD.
US Action, s.r.o.
Oddìlení Technické Podpory
Slévárenská 20
Ostrava - Mar. Hory
709 00
http://www.topcd.cz sekce POMOC
[email protected]
Technická podpora vývojáøù v anglickém jazyce:
www.deepsilver.co.uk/support
V sekci nejèastìji kladených otázek („FAQ“) najdete odpovìdi na vìtšinu bìžných problémù a pokud
øešení nenajdete, mùžete nás kontaktovat i pøímo.
Nežli tak uèiníte, pøesvìdèete se prosím, zda je vᚠoperaèní systém (Windows), vèetnì ovladaèù ke
grafické a zvukové kartì i k základové desce, plnì aktualizován. Vìtšinu problémù s chodem softwaru
mají totiž na svìdomí právì zastaralé ovladaèe. Také se podívejte, zda jste si pøi instalaci opravdu
pozornì pøeèetli všechny instrukce.
Pøi hlášení chyby pak nezapomeòte uvést tyto informace:
pøesnou chybovou zprávu (je-li to možné), kroky, jimiž jste se snažili chybu odstranit, informace o programech, jež v dané chvíli bìžely souèasnì se hrou, vèetnì antivirù èi firewallových aplikací.
Pøedevším nám však pošlete hlášení z diagnostiky DirectX, které získáte následovnì:
Na lištì Windows stisknìte tlaèítko „Start“, poté „Spustit“, do políèka napište dxdiag a potvrïte. Spustí se
diagnostika DirectX, jež prohlédne celý vᚠsystém a po stisknutí „Uložit všechny informace“ vše zapíše do
textového souboru s názvem DxDiag.txt, který pak staèí pøiložit tøeba k e-mailu.
S takovouto informací vᚠproblém vyøešíme snáze a rychleji.
3
Záleží prostì na vašem vedení.
Obsah
1. Systémové požadavky / ReadMe
2. Instalace
3. Zahájení hry
4. Cvièný mód
5. Jak hrát
6. Ovládání kamery
7. Èas, peníze a tak dále
8. Potøeby a ostatní vìci
9. Týdenní rozvrh
10. Chata na pláži
11. Základní herní strategie
12. Tvùrci hry
3
4
5
6
10
12
14
15
21
22
23
24
1. Systémové požadavky / ReadMe
Minimální
Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000/XP
Pentium® 1 GHz nebo ekvivalentní
256 MB RAM
32 MB 3D grafická karta kompatibilní s DirectX 8.1
Zvuková karta
700 MB volného místa na pevném disku
Doporuèené
Microsoft® Windows® 2000/XP
Pentium® 1,5 GHz nebo ekvivalentní
512 MB RAM
64 MB 3D grafická karta kompatibilní s DirectX 8.1
Zvuková karta
700 MB volného místa na pevném disku
Optimální
Microsoft® Windows® XP
Pentium® 2 GHz nebo ekvivalentní
512 MB RAM
128 MB 3D grafická karta kompatibilní s DirectX 9
Zvuková karta
700 MB volného místa na pevném disku
„potøeby”. Pokud jste si právì poøídili nový nábytek, mìjte chvilku strpení, mùže chvilku trvat, než se
všechno správnì „usadí”.
Když si svých svìøencù chvíli pøestanete všímat, budou se o své nejakutnìjší potøeby starat sami. Nemusíte
se proto nikterak znepokojovat, až nìkterý z nich tøeba náhle vstane a vydá se rabovat lednièku. Za
ruèièku tedy nikoho vodit nemusíte, ovšem vždycky je lepší mít o dané situaci pøehled. Zvláštì proto, že
vztah mezi obìma postavami se bez vašeho zásahu nemá šanci rozvinout. Pokud nad Ronem èi Rachel
pøevezmete kontrolu a zadáte vlastní rozkaz, všechny „samovolné“ aktivity pùjdou stranou. Jestliže vùbec
nechcete, aby jednali na vlastní pìst, mùžete tuto funkci zcela zrušit a poèítaèovou inteligenci (zkr. AI, z
angl. Artificial Intelligence) deaktivovat. Staèí kliknout na tlaèítko ve tvaru opraváøského klíèe, v hlavní
nabídce pak vybrat volbu „Nastavení“ a zrušit „Poèítaèem øízené postavy“. Od této chvíle se budete muset
starat úplnì o všechno, co mají Ron a Rachel dìlat, takže se neunáhlete.
Až se vám podaøí celý pøíbìh završit (získáte alespoò deset bodù v každé z položek nabídky vztahù kromì
problémù – žádné strachy, taková chvíle vám rozhodnì neunikne), mùžete hrát klidnì dál – tøeba celé
roky, chcete-li. Ale dávejte pozor na body problémù: i po dlouhé dobì dokáží rozvrátit harmonický vztah,
stejnì jako je tomu ve skuteèném životì.
12. Tvùrci hry
RotoBee
Design hry
Producenti
Dennis Franken
Opìt musíme zopakovat, že v této høe to chodí stejnì jako ve skuteèném životì: po každé akci následuje
reakce. V našem pøípadì se každá hádka zvìèní v podobì jednoho bodu v sekci problémù u postavy,
která se cítí ukøivdìná. Jestliže poèet tìchto bodù u nìkteré z nich dosáhne plných deseti, sbalí si dotyèný
svých pìt švestek a odstìhuje se jinam. V takovém pøípadì spláèete nad výdìlkem, nebo se vám nepodaøilo splnit hlavní cíl celé hry – zajistit „své“ dvojici pøíjemné soužití. Ale samozøejmì mùžete vždycky
obrátit list a zaèít znovu úplnì od zaèátku. O nìèem takovém mohli naši rodièe jenom snít!
OSOBNOST
Tato èást je dùležitá zvláštì tehdy, pokud máte aktivováno poèítaèové øízení postav. Jak je patrné z tohoto
screenshotu, osobnost každého singla sestává z pìti rùzných aspektù, které se pohybují mezi dvìma
extrémy. Tyto vlastnosti jsou pøedem dané a nelze je nikterak mìnit.
V praxi to vypadá napøíklad takto: poøádkumilovná postava zaène uklízet, sotva nìkde zahlédne sebemenší skvrnku, zatímco nepoøádník pøivøe oko i nad hromadami bláta na koberci.
V pondìlí mezi devátou a desátou by aktéøi hry mìli vyrazit do práce – staèí kliknout na schody a poté
na výmluvnou volbu „Jít do práce“. Obvykle tak uèiní sami od sebe, pokud jste tedy nevypnuli AI. Kolem
tøetí odpoledne se oba opìt vrátí domù i s denní mzdou. V zamìstnání jim ukazatele nìkterých potøeb
mohou trochu klesnout, tak to hleïte napravit a pilnì odpoèívejte! Èas od èasu se mùžete z práce ulít, ale
rozhodnì to nepøehánìjte – nechcete pøece skonèit na dlažbì!
Nìkteré èinnosti mùžete provádìt pouze v urèitou hodinu – napøíklad do práce lze jít pouze ve stanovenou dobu, do postele zase jedinì veèer èi v noci. Zpoèátku také není k dispozici vìtšina voleb týkajících se
vzájemného vztahu postav. Neèekejte tedy, že hned druhý den spolu budou oba spát v jedné posteli –
nejprve bude tøeba jejich pomìr náležitì rozvinout. Èasem budou rùzné alternativy pøibývat, ale nebojte
se, stále ještì bude co vylepšovat.
15
TOHLEX-JETENX-STARYX-KLICXX
3. Zahájení hry
Singles lze spustit dvìma zpùsoby: buï vložte CD do mechaniky CD-ROM, vyèkejte, dokud se nezobrazí
úvodní nabídka, a pak kliknìte na volbu „Hrát“. Nebo pokud CD již v mechanice máte, kliknìte na
spouštìcí ikonu, která vám na plochu pøibyla pøi instalaci.
11
6. Ovládání kamery
PØÍJEM:
Pøedstavuje peníze, které Ron a Rachel každý den vydìlají. Pøi plánování útraty také nezapomínejte, že
krom nákupu zboží existují i jiné výdaje – napøíklad jídlo v lednièce neroste samo od sebe.
Ovládání kamery? Kde je jaká kamera? – Tak si tedy pøedstavte, že v celém bytì vládne jedna všemocná kamera, která sleduje všechno, co se právì dìje. A to, co zachytí, pak vidíte na obrazovce.
PRACOVNÍ DOBA:
Mìní se podle toho, jak daleko to vaši svìøenci v zamìstnání dotáhli.
ZKUŠENOSTNÍ BODY:
Zmínili jsme se o nich již výše: singlové získávají zkušenostní body pokaždé, když jsou šastní. Dosáhnete-li
urèitého poètu tìchto bodù (èím vyšší úroveò, tím je jich zapotøebí více), postoupíte na novou úroveò. Pøi
této pøíležitosti si vždy vysloužíte jeden dovednostní bod.
LEVÉ TLAÈÍTKO MYŠI (LEVÉ MYŠÍTKO): Ti, kteøí si pletou pravou a levou stranu, mu obèas pøezdívají „takový ten hlavní klikací nesmysl na myši“. Klidnì si mu øíkejte jakkoliv, hlavnì když víte, co máme
na mysli. Jeho úkolem je urèovat, kam se který z protagonistù má pøesunout. Pøesnì tak, jak jste se
nauèili ve cvièném módu: kliknìte na volné místo na zemi a postava, kterou právì ovládáte, se k tomuto
bodu pøesune. Pokud jste v nastavení aktivovali volbu „Kamera následuje postavy“ (viz níže), kamera se
bude držet stále za ní.
DOVEDNOSTNÍ BODY:
Jak už bylo mnohokrát øeèeno, za každou úroveò získáte jeden dovednostní bod. Peèlivì si rozvažte, ke
kterému aspektu jej pøidìlíte (kliknutím na pøíslušnou ikonu). Má postava lépe vaøit? Nebo si trochu zkrátit
pracovní dobu? Nebo že by radši mohla lépe líbat? Èi snad pokraèovat v kariéøe? Bìhem celé hry máte
celkem 30 možností všemožných vylepšení.
PRAVÉ TLAÈÍTKO MYŠI (PRAVÉ MYŠÍTKO): Pravé myšítko – nebo-li „ten druhý klikací nesmysl na
myši“ – posouvá kameru. Staèí je podržet a posunout myší vlevo nebo vpravo. Vidíte, jak se obraz pìknì
pohybuje do stran? A co je ještì zajímavìjší, když myš pøesunete nahoru èi dolù, obraz se bude posouvat
stejným smìrem. To je uèinìné kouzlo, co øíkáte? Tak si to trošku vyzkoušejte, uvidíte, že všechno brzy
„dostanete do ruky“.
BYT:
KOLEÈKO MYŠI/PROSTØEDNÍ MYŠÍTKO: Vìtšina z vás asi vlastní myš s koleèkem, takže zaèneme
u nìj. Staèí s ním zatoèit dopøedu a dozadu. Vidíte, co se dìje? S jeho pomocí pøibližujete a oddalujete
kameru od sledovaného objektu. Pokud koleèko na myši nemáte, mùžete použít klávesy se šipkami nahoru a dolù.
Koleèko má však ještì další funkci – mùžete je stisknout jako tlaèítko. Jen si to zkuste – stisknìte je,
podržte a zároveò pohybujte myší. Vidíte, jak se obraz natáèí? Pokud vaše myš postrádá jak koleèko, tak
i prostøední myšítko, mùžete pro tento úèel použít klávesy se šipkami vlevo a vpravo. Shrnuto a
podtrženo, nahoru a dolù kameru pøibližujete, vlevo a vpravo natáèíte a klávesami PAGE UP a PAGE
DOWN mìníte úhel kamery. Poslednì zmínìné lze provést i tak, že pøidržíte klávesu ALT a souèasnì
budete hýbat myší.
MÓD „KAMERA NÁSLEDUJE POSTAVY“: Vidíte
portrét aktivní postavy vpravo nahoøe? Zkuste kliknout na malé tlaèítko pod ním – budete tak
pøeskakovat z jednoho hrdiny na druhého. Kamera se
pokaždé automaticky posune výše, abyste mìli lepší
pøehled. Tato zmìna zároveò aktivuje mód „Kamera
následuje postavy“. Pokud pak danému singlovi
rozkážete, aby nìkam pøešel, kamera bude sledovat
každý jeho krok. Tento mód se zruší pokaždé, když
pohled pøesunete ruènì pomocí pravého myšítka.
Pokud aktivní osobì zadáte nìjaký úkol, „sledování“
se opìt samoèinnì aktivuje.
Když se probíráte katalogem, hra se pozastaví, takže se nemusíte bát, že by vám pøi výbìru nové sedaèky
unikl nìjaký dùležitý okamžik. Jenom se pak nezapomeòte stiskem tlaèítka „Potøeby“ vrátit zpìt do normální hry!
9. Týdenní rozvrh
Hra má ještì jednu velmi užiteènou vlastnost. Není s ní spojena žádná herní nabídka, a proto nyní pozornì
ètìte: jedná se o týdenní rozvrh. Urèitì jste si již všimli, že ve høe mùžete (krom dnù v týdnu) stále sledovat
pøesný èas, což má zvláštní význam.
7. Èas, peníze a tak dále
RYCHLOST ÈASU VE HØE: Tyto údaje najdete v
levém dolním rohu obrazovky. Tlaèítka dole fungují
úplnì stejnì jako na videopøehrávaèi – dvì svislé linky
znamenají pozastavení a šipky vpravo urèuji, jak rychle
bude ve høe ubíhat èas. Za normálních okolností budete
používat nejpomalejší mód, ale v nìkterých situacích se
hodí, když lze hodiny trošku popostrèit.
HODINY: Pøímo nad výše zmínìnými „pøehrávacími“
tlaèítky se nacházejí hodiny a datum. K tomu snad není
moc co dodat. Hodiny jsou hodiny, které fungují úplnì
stejnì jako ty, které vám visí doma na stìnì: urèují
pøesný èas, v tomto pøípadì herní.
STAV ÚÈTU: Nad hodinami mùžete sledovat, kolik penìz má naše dvojice na spoleèném úètu. Dobøe,
uznáváme, není moc reálné, že by si oba hned na zaèátku založili spoleèný úèet, ale vìøte nám: kdybyste
mìli spravovat hned dvì rùzná konta, brzy byste z toho asi lezli po zdi. To vám nestaèí, kolik problémù
nám peníze natropí v bìžném životì?
HLAVNÍ NABÍDKA: Tímto malým tlaèítkem ve tvaru opraváøského klíèe se vrátíte zpátky do hlavní
nabídky, pokud napøíklad chcete uložit souèasnou hru.
MOMENTKA: Tlaèítkem s obrázkem fotoaparátu mùžete kdykoliv „vyfotografovat“ scénu, kterou právì
vidíte na obrazovce. Pozdìji si mùžete všechny zábìry znovu prohlédnout buï ve svém oblíbeném programu, nebo v prohlížeèi Windows (staèí kliknout na nìkterý z obrázkù). Pøíslušná data naleznete tam, kam
jste hru nainstalovali, v podadresáøi „Screenshots Folder“.
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ STÌN: Stìny v bytì svých dvou hrdlièek mùžete zobrazit celkem tøemi rùznými
zpùsoby. Implicitnì je nastaven kompromis obou krajních možností: stìny jsou obvykle viditelné, ale
pokud pøes nìkterou z nich pøesunete ukazatel myši nebo pokud za ní právì stojí nìkterý ze singlù,
dotyèná zeï zprùhlední. Pokud je to na vás pøíliš složité, máte další možnosti: buï budou stìny zcela neviditelné (pokud na nich tedy zrovna nevisí obrazy), nebo se naopak budou zobrazovat vždy. Obì tyto
možnosti mají své výhody i nevýhody, proto bude nejjednodušší, když si všechno otestujete sami a
rozhodnete se, co vám nejlépe vyhovuje.
Jeden menší tip: Pokud vám nìjak nechce pøejít do
krve všelijaké natáèení kamery a podobnì, aktivujte
právì výše zmínìný mód a budete mít po starostech.
Proè si to hned nevyzkoušíte? Je to snadná a užiteèná
alternativa, pokud vám jsou komplikovanìjší metody
proti srsti.
Poèítaèová inteligence velmi pøesnì monitoruje, co která postava kdy dìlá. Pokud si napøíklad Rachel v
pátek ve 20 hodin dá relaxaèní koupel, aby si odpoèinula po pracovním stresu, a v následujících týdnech tak
uèiní opìt, poèítaè si tuto opakující se událost zapamatuje a uloží ji do vlastního kalendáøe. Tímto zpùsobem
mùžete obìma singlùm pøesnì rozvrhnout náplò celého týdne.
4
Obecnì si mùžete na zaèátku vybrat jakoukoliv dvojici, avšak s nìkterými páry se poøádnì nazlobíte.
Pokud se napøíklad rozhodnete pro soužití puntièkáøské Ellen s líným „ostrým hochem“ Bobem, budete na
nì muset dohlížet opravdu ostøížím zrakem a poøád monitorovat, kdo a jak èasto bere do ruky vysavaè
nebo prachovku.
6
Nyní se trochu zamìøme na katalog. Princip nákupu nábytku je tak jasný, že jej snad ani nemusíme vysvìtlovat, a ve cvièném módu jste se již urèitì nauèili, jak jej po bytì rozmísovat. Nyní si mùžete všechny
možnosti vyzkoušet sami. Uvidíte, že vytapetovat èi položit nový koberec je stejnì snadné jako koupit nové
køeslo. Dokonce mùžete bourat stìny, pøidávat nové a pøipojovat ke svému hnízdeèku další pokoje –
pøilehlá plochá støecha je pøímo ideální pro pøístavbu!
Na tomto obrázku vidíte úvodní nabídku, jež se zobrazí pøi každém spuštìní programu. Hrajete-li Singles
poprvé, kliknìte na volbu „Nová hra“. Tak se mùžete rozhodnout buï pro cvièný mód, nebo pro standardní èi volnou hru. Jako novopeèený hráèi Singles nejspíše napøed zvolíte první zmínìnou možnost.
Nyní si vyberte dva singly, èili dva hlavní hrdiny, jejichž spoleèné soužití budete øídit. Pro zjednodušení jim
v tomto manuálu budeme øíkat tøeba Ron a Rachel, i když se nᚠpopis samozøejmì vztahuje i na ostatní
postavy.
V probírané nabídce se nalézá ještì jedna položka, kterou jsme zatím blíže nepopsali – jedná se o problémy. Pokud se obì strany nebudou spravedlivì dìlit o domácí práce, zadìlávají si na poøádné potíže.
Podobná situace je i ve skuteèném životì pøímo semeništìm nesvárù, a v naší høe je tomu také tak. Oba
hrdinové mají v této oblasti silnì vyvinutý cit pro spravedlnost a pokud „nerovnovážný“ stav potrvá delší
dobu, zaènou se spolu hádat, a to i když máte vypnutou poèítaèovou inteligenci.
Pokud však žádné kroky nepodniknete, postavy se pohádají. Bouøka ale obèas proèistí vzduch – jinými
slovy, oba se poté obvykle usmíøí – až do další rozmíšky. Vìtšinou.
Zvláštní podìkování
Marina Hebel, Ursula Franken, Kathrin Kutz, Gabriele und Lothar Wilhelmy,
Hübner Elektromaschinen AG Berlin, Matthias Schaaf, Tim Bärmann, Tom
Deerberg, Jörg Garbrecht, Helge Vogt, Haujob
OCHRANNÝ KLÍÈ
Hra Singles je velmi dùmyslnì chránìna proti kopírování. Proto budete bìhem instalace a prvním spuštìní
hry požádáni o ochranný klíè STARFORCE, který je uveden zde:
Takže teï už víte, jak to mezi Ronem a Rachel vlastnì vypadá. Zatímco ukazatele potøeb zahrnují i
položky jako romantiku èi zábavu, vyjadøují pouze aktuální stav, nikoliv vztah jako celek.
Naštìstí chvíli pøedtím dostanete krátké varování: pokud se nìkterý ze singlù cítí opomíjen, nad jeho
hlavou se objeví bublina s váhami. Jestliže okamžitì zjednáte nápravu a následující generální úklid
svìøíte druhé stranì, vrátí se všechno opìt zpátky k normálu. Ale že to bylo o fous!
Dennis Franken, Jochen Wilhelmy
Hlavní programátor
Jochen Wilhelmy
Programátoøi
Carsten Henssinger, Adam Trepczynski, Stefan Mader
Programátor pøíbìhu
Phillip Holzschneider
Další programátoøi
Daniel Matzke, David Salz, Christian Ziech, Dennis Franken
Modely postav
Martin Elsässer, Alexander Hass, Andreas Hebel
Vybavení postav
Ruben Saldago Escudero
3D modelování
Ruben Saldago Escudero, Andreas Hebel
Další 3D modelování
Norbert Mühr
Animace postav
Olsen Croiseaux
Další animace postav
Andreas Hebel, Sven Assmuss
Uživatelské rozhraní
Martin Hecking, Carsten Pasternack
Zvuky a hudba
Jan Kreuzinger
Zpìváci
Nils Schmitz, Brooke Arnao
Hlasy
Jan Kreuzinger, Uli Michel
Testeøi
Kamil Frankowicz, Joachim Nettelbeck, Stefan Hertich, Nicolaus Colberg, Mick Schnelle, Chris Peller
2
A jak to tedy udìlat? To je pøece jasné – spousta vìcí (zvláštì konverzace a další relace mezi obìma
postavami) nemá vliv pouze na souèasné rozpoložení, ale i na celkový pomìr singlù. Napøíklad konverzace umocní jejich pøátelství. Obèas také musíte nechat promluvit své srdce, ale neèekejte, že zapùsobíte ihned – tyto vìci pøece nelze nijak uspìchat!
13
8
9
Download

Zde - TOPCD.cz