Značicí vláknový laser
s galvanometricky vychylovaným paprskem
Shine Fiber II
Shine Fiber II OEM
Vhodný pro montáž do výrobní linky
 životnost čerpacích diod až 100 000 hod.
 CW nebo QS vláknový laser
 vysoká kvalita svazku - průměr stopy v
ohnisku od 23 µm
 spolehlivost, žádná údržba
 vysoká produktivita
 nízké provozní náklady
 záruka až 3 roky
 popis kovů i plastů, hloubkové gravírování
SHINE Fiber II je moderní, ultrakompaktní laserový znaèicí a gravírovací systém ideální pro integraci do výrobních linek
nebo do samostatných pracovních stanic.
Jako zdroj záøení je použit vláknový laser, nejnovìjší dostupná technologie nabízející proti standardním Nd:YAG systémům
mnoho výhod. Má vynikající kvalitu svazku, nevyžaduje žádnou údržbu, má mimoøádnì dlouhou životnost, nevyžaduje žádný
spotøební materiál a je vysoce spolehlivý. Díky uvedeným vlastnostem má také nejnižší provozní náklady v porovnání s jinými technologiemi znaèení. Laser je v podstatì tvoøen optickým vláknem. Nemá tedy žádná zrcadla a jiné optické plochy,
které se mohou kontaminovat a musí se pravidelnì seøizovat. Jako zdroj budícího záøení jsou použity velkoplošné laserové
diody vynikající velmi dlouhou životností. Díky vysoké úèinnosti se laser chladí pouze vzduchem. Laserové záøení je vedeno
ze zdroje optickým vláknem, což velmi usnadňuje integraci systému do výrobních linek, protože staèí vestavìt pouze rozmítací hlavu malých rozmìrů.
S integrací do výrobních linek mají naši technici bohaté zkušenosti. Rádi vám pomůžeme s návrhem i realizací individuálního øešení.
Aplikace
Znaèí a gravíruje témìø všechny materiály, zejména plasty,
všechny kovy, fólie a elektronické komponenty.
Servant - pracovní stanice
Rotaèní nebo výsuvný stůl
 stavba systémů na míru
 flexibilita pracovních stanic
 popis válcových ploch
 vysoká produktivita
 jednoduchá komfortní obsluha
 uživatelsky přátelský software
Pracovní stanice jsou samostatné jednotky vybavené
laserem pro znaèení èi popis pøedmìtů z kovů, plastů
a dalších materiálů. Podle potøeb zákazníků jsou osazeny lasery SHINE Fiber nebo galvolasery na bázi CO2.
Systémy jsou ovládány komfortním softwarem SCAPS,
umožňujícím práci v prostøedí Windows XP/Vista/7/8
(32 + 64 Bit).
Stanice lze upravit pøesnì podle typu znaèených
výrobků, jejich poètu a způsobu vkládání. Nabízíme
proto sestavy vybavené otoèným nebo výsuvným
stolem pro rychlé a snadné vkládání pøedmìtů, pracovní stanice s rotátorem pro popis válcových ploch
i zcela individuální øešení na míru popisovaných
výrobků.
Realizované instalace
Technické parametry
Laser
Fiber 10W
Typ
Prùmìrný výstupní výkon
Laditelnost výstupního výkonu
Vlnová délka
Operaèní režim
Délka pulsu
Rozsah opakovací frekvence
Kvalita svazku (faktor M)
Životnost budících diod (MTBF pøi 20°C)
Chlazení
Elektrický pøíkon laserového zdroje
Napájení
Fiber 20W
Fiber 30W
Fiber 50W
vláknový laser dopovaný Ytterbiem
20 W
30 W
50 W
10-100 %
1060 - 1070 nm
pulsní Q-spínaný, popø CW až do výkonu cca 200W
100 ns
20-100 kHz
50-100 kHz
< 1,4
až 100 000 hodin
vzduchem
150 W
210 W
240 W
180 W
110/230 VAC; 50-60 Hz
10 W
Mechanické rozmìry a hmotnosti
Řídicí jednotka
Rozmítací hlava
Hmotnost
Délka optického kabelu
450(š) x 500(h) x 180(v) mm
150(š) x 500(h) x 130(v) mm
cca 20 kg (øídicí jednotka), 8 kg (rozmítací hlava)
3-5m
Požadavky na prostøedí
0 - 45°C
10-85%
Operaèní teplota
Vlhkost vzduchu
Znaèicí pracovní pole podle typu èoèky
Pracovní plocha (mm x mm)
Ohnisková vzdálenost (mm)
Prùmìr stopy v ohnisku (µm)
Rychlost popisování
100
60x60
100
23
160
254
110x110
180x180
160
254
34
55
až 800 znaků/s
420
280x280
420
85
Software
Scaps™ laserový software (v ÈJ nebo AJ) pro MS Windows® XP a MS Windows® 7 a 8
Grafika
Import
Editace
Automatizace
Plnì vektorový grafický editor s flexibilním grafickým rozhraním
CorelDraw (*.cmx), Autocad (*.dxf,*.dwg), Adobe Illustrator (*.ai), *.plt, *.svg, *.bmp, *.pcx, ...
Vektorové funkce - rotace, zkosení, zmìna velikosti, posun, radiální text, perspektiva, šrafy...
Sériová èísla, èárové kódy, 2D data-matice, aktuální datum a èas
(automatické generování, napojení na externí databázi, RS232...)
I/O pro externí øízení pøídavných zaøízení
Ethernet (TCP/IP), RS 232
Znaèení za pohybu (marking-on-the-fly), Flash (funkce bez PC), 3D gravírování...
I/O
Externí øízení
Další funkce
Pøíslušenství
Rotaèní stùl (SW øízení)
XY stùl (rùzné varianty podle požadavkù zákazníka)
Optický hledaè ohniska
Èervená polohovací laserová dioda
Rotaèní jednotka pro znaèení válcových dílù
Vertikální Z-osa (manuální nebo automatická)
Systém odsávání zplodin
Automatické pneumatické podavaèe
Øešení systému na zakázku
3D SW modul pro hluboké reliéfní gravírování
Flash - funkce laseru bez PC
Znaèení pøedmìtů za pohybu (marking-on-the-fly)
Zaøízení pro znaèení štítků s automatickým podáváním
Možnost prodloužení záruky na 3 roky
MEGAFLEX, spol. s r.o., Osiková 3, 130 00 PRAHA 3, CZ
tel: +420 - 284 829 696, e-mail: [email protected], http://www.trotec-laser.cz
Download

Shine Fiber