Testováno 8. 10. 2012
RICOH gx7000
Epson P50
RICOH gx7000
Epson WF7015
Použité tiskárny:
Epson P50, Epson WF7015, RICOH gx7000
Použité inkousty:
Originální grafika:
Pùvodní soubory by mìly být souèástí tohoto informaèního balíèku. Grafika se kromì tisku na
Epson WF7015 úmyslnì neupravovala.
RICOH gx7000
Epson P50
RICOH gx7000
Inkoust: SubliStar
ICC profil: PEQ_GX7000_06-11
Úprava ovladaèe: Jas +10
Papír: Rayfilm R0231
Inkoust: SubliStar UV+
ICC profil: Epson Photo Quality Ink Jet
Papír: Rayfilm R0231
Inkoust: SubliJet R, Sawgrassink
ICC profil: PowerDriver s nastavením Ceramics/TruePix Classic
Papír: Texprint XP HR
Inkoust: SubliStar UV+
ICC profil: Epson Matte
Papír: Rayfilm R0231
Úprava grafiky ve Photoshopu:
Obraz/Pøizpùsobení/Variace/Støední tóny (prostøední hodnota)
a více zelené, Svìtlejší
Pozn.: Barevný výstup ze CMYK tiskáren S22, B1100 a WF7015 není ideální a pro optimální
vzhled je potøeba grafiku pøed výtiskem upravit. Na profilech se v tuto chvíli pracuje, pokud již
nejsou k dispozici ke stažení.
Epson WF7015
Zhodnocení testu:
Každý uživatel sublimaèních tiskáren musí sám zvážit jaké øešení je pro nìj vhodné. Pokud
budeme brát ekonomické hledisko jako hlavní kritérium nákupu té èi oné tiskárny, vychází
øešení s Epsony vždy lépe než Ricohy. Na druhou stranu Ricoh je v dnešní dobì celosvìtový
standard s širokou podporou na webu výrobce. Rozdíl v cenì inkoustù je ovšem dramatický.
Litr inkoustu SubliStar UV+ vyjde na cca 1400 Kè, litr inkoustu SubliJet R na cca 38000 Kè
bez DPH. Barevný gamut si netroufám porovnávat protože veškeré inkousty, které máme v
nabídce jsou z našeho pohledu dostaèující a spokojenost s transferem je vìcí ICC profilu
èi ovladaèe (PowerDriver).
Mohu zde vypíchnout dva pøístupy: 1) chci tisknout bez velkých úprav èi nìjakých kompromisù
a zároveò mám vysokou pøidanou hodnotu na produktech, kterou zákazníci akceptují - potom
se rozhoduji pro Ricoh, 2) drobná úprava mì pøíliš neomezuje a dìlám hlavnì sériové tisky a
„jdu po cenì” - potom je správná volba Epson.
Testoval a zpracoval Tomáš Berný, Sublimace.net, SUBLISHOP.cz, email: [email protected]
Download

sublimační-transfery