kolní irtuální
auèná tezka
Pobytová znamení
48°43'19.9"N
Pø, Evvo
14°37'04.7"E
...lidé
. . . hi
ie
stor
. . . pø
írod
a
Pobytovými znameními rozumíme dùkazy pøítomnosti živoèichù. V lese mùžeme najít mnoho
pobytových znamení, staèí jít pomalu a pozornì se dívat kolem sebe.
Bystrý pozorovatel mùže slyšet rùzné zvuky, zpìv ptákù, nebo objeví stopy, trus, požerky, peøí, skoøápky, hálky,
hnízda, nory, pelíšky, svleèky, pavuèiny, parohy, vývržky, zbytky živoèichù, ohlodané stromy a další známky
pøítomnosti živoèichù v lese.
Kdo byl v lese?
Pøiøaï obrázek živoèicha k odpovídajícímu pobytovému znamení.
živoèich èíslo obrázku
písmeno
pobytového znamení
srnec
1
F
liška
kùrovec
2
E
prase divoké
datel
zajíc
D
3
4
5
6
A
B
C
Cestou lesem urèitì najdete ohlodanou šišku. Podle klíèe urèi, kdo ji ohlodal.
veverka myšice nebo norník datlovitý pták køivka
Šišku zøejmì ohlodal .....................................................................................................................................................
Vyluštìním køížovky zjistíš v tajence jméno živoèicha, který vytvoøil
tyto hálky na listech buku.
1 ‐ hálka žlabatky listové ( kuličky na listech dubu), 2 ‐ lesní savec s parůžky, 3 ‐ její larvy se nachází v
chomáčích pěny, 4 ‐ vytesává díry do kmenů stromů, 5 ‐ obydlí jezevce, 6 ‐ plž bez ulity, zanechává
stopy slizu, 7 ‐ shoz jelenů, 8 ‐ bobří stavby, 9 ‐ přenáší vzteklinu, 10 ‐ šplhavý pták, jeho hlavní
potravou jsou mravenci, 11 ‐ lesní pták, který umí šplhat hlavou dolů, 12 ‐ exkrement (výkal), 13 ‐ pták,
který svou potravu ‐ hmyz‐ napichuje na trny keřů, 14 ‐ otisk šlápoty, 15 ‐ stavba pavouků, 16 ‐ lákání
opaèného pohlaví
Také èlovìk zanechává v lese stopy své èinnosti. Urèitì cestou lesem objevíš dùkazy pøítomnosti lidí . Rozdìl tato
pobytová znamení èlovìka na pozitivní a negativní pro les.
NEGATIVNÍ POZITIVNÍ
Download

Pobytová znamení