Elektrický prùtokový ohøívaè vody s hydraulickým zapínáním, urèený pro zapojení do
vodovodního systému.
Typové oznaèení
3K 3120
3K 3150
3K 3192
Jištìní pøi napìtí 3x230V ­ 50Hz
3x10 [A]
3x16 [A]
3x16 [A]
3x10 A
3x12,5 A
3x16 A
3x39,6 [Ω]
3x31,0 [Ω]
3x24,3 [Ω]
IP 24
IP 24
IP 24
5C
5C
5C
5x2,5mm²
5x2,5mm²
5x2,5mm²
1,0 m
1,0 m
1,0 m
0,19 MPa
(1,9 bar)
0,21 MPa
(2,1 bar)
0,25 MPa
(2,5 bar)
0,6 MPa (6 bar)
0,6 MPa (6 bar)
0,6 MPa (6 bar)
Ochrana pøed vodním kamenem
ano sériovì
ano sériovì
ano sériovì
Maximální ohřev vody ∆T(ohřev
o)
45/40°C*
45/40°C*
45/40°C*
Ochrana pøed vzduchem
ano sériovì
ano sériovì
ano sériovì
Teplotní ochrana vratná/havarijní
60°C/75°C
60°C/75°C
60°C/75°C
Průtok při ∆T 40°C min/+/max.
4,2 litrù/min
5,2 litrù/min
6,8 litrù/min
Průtok při ∆T 25°C min/+/max.
6,9 litrù/min
8,4 litrù/min
10,9 litrù/min
Montážní závity ohøívaèe
1/2″
1/2″
1/2″
Vzdálenost mezi vývody
100 mm
100 mm
100 mm
Vhodnost použití pro: døez
●●●●
●●●●
●●●●
Vhodnost použití pro: sprcha
●●●●
●●●●
●●●●
●● ­ ­
●●● ­
●●●●
34,5/34,5/13
34,5/34,5/13
34,5/34,5/13
3950 g
3950 g
3950 g
Proud
Hodnota ohøevných tìles
Stupeò krytí
Typ pøívodního el. kabelu
Prùøez pøívodního el. kabelu
Délka pøívodního kabelu
Min. tlak vody (pracovní)
Max. tlak vody (trvalý)
Vhodnost použití pro: vana
Rozmìry (v/š/h) cm
Netto hmotnost
Legenda:
● ­ ano, vyhovuje (čím víc bodù, tím víc vyhovuje)
­ ­ ne, nevyhovuje
* ­ zimní / letní provoz
Model HAKL 3K je prùtokový ohøívaè s nejvyššími výkony až do 19
kW.
Ohøívaè je specifický svým nízkým napájením. Díky jeho
elektrickému zapojení na 3x400V dává uživateli možnost zapojení i
do objektù, s nízkým jištìním napø. kanceláø, chalupa atd.
Model HAKL 3K s nejvyšším výkonem až 19 kW je jištìný jen na 3 x
16A.
Pøepínaèem si jednoduše zvolíte ohøev vody – letní nebo zimní
provoz
Ohøívaè má sériovì montovaný systém zachytávaní vzduchových
bublin, èímž se zabrání pøepálení výhøevných tìles v ohøívaèi.
Sériovì montovaný zmìkèovaè vody.
Kontrolky na pøedním krytu ohøívaèe, signalizují zapnutí a vypnutí
ohøevu, funkènost zmìkèovaèe vody a také pøipojení k elektrické
síti.
Díky svým malým rozmìrùm šetøí i místo v domì, což je v dnešní
dobì podstatná výhoda.
Pomocí pøepínaèe na pøedním krytu je možné zvolit letní nebo zimní provoz.
Zvýší se tím ohøev vody o 10°C pøi stejném výkonu. Ohøívaè nemá
zabudovaný zásobník ­ spotøeba elektrické energie je jen v dobì používání
teplé vody. Kontrolky na pøedním krytu ohøívaèe signalizují zapnutí
a vypnutí ohøevu, funkènost zmìkèovaèe vody a také pøipojení k elektrické
síti.
V pøípadì zapojení na vodárnièku doporuèujeme použít regulaèní ventil
Honeywell, který odstraní kolísaní tlaku vody v potrubí a tím i kolísání
teploty vody.
Download

Elektrický průtokový ohřívač vody s hydraulickým zapínáním