CORE
FASHION
MP4 pøehrávaè
Uživatelská pøíruèka
1. Upozornìní
1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì
vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. Ideální provozní
teplota je 5 - 35°C.
2. Nepoužívejte pøehrávaè bìhem øízení motorového vozidla nebo kola.
3. Chraòte LCD displej pøed promáèknutím.
4. Výrobce nenese odpovìdnost za poškození pøístroje vinou nesprávného zacházení nebo fyzické újmy.
5. Výrobce nenese odpovìdnost za data uložená v pamìti pøehrávaèe.
6. Produkt èistìte pouze hadøíkem, nepoužívejte èistící prostøedky a jiné
chemikálie.
7. Nesnažte se pøístroj opravit svépomocí, pøijdete tím o záruku.
8. Neposlouchejte hudbu dlouho na nejvyšší hlasitost, mùže dojít
k poškození sluchu.
9. Výdrž baterie se mùže mìnit v závislosti na typu pøehrávaných souborù
a nastavení pøehrávaèe.
10. Pøístroj je napájen interním akumulátorem. Jedná se o spotøební
materiál, jehož výkonnost mùže vlivem chemických procesù èasem
klesat. Nejedná se však o vadu baterie a tento jev nelze reklamovat.
11. Pokud je baterie slabá nebo na displeji bliká symbol prázdné baterie,
èlánek dobijte. Pokud dojde k náhlému vypnutí pøehrávaèe vinou
vybité baterie, mùže dojít k poškození dat èi funkcí pøístroje.
12. Baterie se nabije na plnou kapacitu za cca 2,5 hodiny.
13. Pøehrávaè nenechávejte pøipojený k poèítaèi déle, než je nutné.
14. Zálohováním dat pøedejdete ztrátì dùležitých souborù napøíklad pøi
upgrade firmware.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zaøízení
Uvedený symbol na výrobku nebo v prùvodní dokumentaci znamená, že použité
elektronické výrobky nesmí být likvidovány spoleènì s komunálním odpadem. Za
úèelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urèených sbìrných místech,
kde budou pøijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomùžete
zachovat cenné pøírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních
dopadù na životní pro-støedí a lidské zdraví, což by mohly být dùsledky nesprávné
likvidace odpadù. Další po-drobnosti si vyžádejte od místního úøadu nebo nejbližšího
sbìrného místa. Pøi nesprávné likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s národními
pøedpisy udìleny pokuty.
2. Základní informace
2.1 Popis pøehrávaèe
1 Hlavní vypínaè ON/OFF
2 Pøehrávání/Pauza, pøi dlouhém stisku
slouží k zapnutí/vypnutí pøístroje
3 Tlaèítko M - krátký stisk pro vstup
do místní nabídky nebo potvrzení,
dlouhý stisk pro hlavní menu
4 Tlaèítko
- pøeskakování / pøetáèení skladeb vpøed, listování položkami v menu. Po stisku tlaèítka VOL
umožòuje zvyšovat hlasitost zvuku.
5 Tlaèítko
- pøeskakování / pøetáèení skladeb vzad, listování položkami v menu. Po stisku tlaèítka VOL
umožòuje snižovat hlasitost zvuku.
6 Tlaèítko VOL - aktivuje regulaci
hlasitosti tlaèítky
/ . Dlouhým
stiskem tlaèítka bìhem pøehrávání
lze oznaèit zaèátek a konec smyèky
A-B pro opakované pøehrávání úseku.
7 Sluchátkový konektor 3,5mm jack
8 USB konektor pro pøipojení k PC
nebo nabíjení
9 Slot pro karty MicroSD/SDHC
2.2 Zapojení a pøenos dat
Pøipojte pøehrávaè k PC pomocí USB kabelu pro pøenost dat a dobíjení baterie. Zaøízení
lze též použít jako obyèejný USB flash disk pro uložení jakýchkoliv dat. K pøenosu
souborù není potøeba instalovat žádné ovladaèe, poèítaè ihned rozezná pøehrávaè jako
pøipojenou pamì.
Pozn.: Operaèní systém Windows 98/98SE není podporován.
2.3 Dobíjení baterie
Bìhem pøipojení k PC se zároveò dobíjí baterie. Na plnou kapacitu se nabije za cca 2,5
hodiny.
VAROVÁNÍ
Nevymìòujte baterii svépomocí. Neautorizovaným otevøením pøístroje ztrácíte nárok
na zákonnou záruku!
3. Práce s pøehrávaèem
3.1 Hlavní menu
Posuòte pøepínaè ON/OFF do pozice ON a pak dlouze stisknìte
tlaèítko PLAY pro zapnutí pøehrávaèe. V hlavním menu stisknìte
nebo
pro výbìr sub-menu. Krátce stisknìte tlaèítko VOL
pro návrat do pøedchozího menu. Dlouhým stiskem tlaèítka M se
vrátíte zpìt do hlavní nabídky. Po skonèení práce vypnete
pøehrávaè dlouhým podržením tlaèítka PLAY.
3.2 Hudba
V hlavní nabídce zvolte položku Musica potvrïte tlaèítkem M
pro vstup do režimu pøehrávání hudby. Hudební soubory jsou
automaticky tøídìny v hudební knihovnì podle tìchto kritérií:
Veškerá hudba / Umìlci / Album / Žánr
Po nahrání nových souborù doporuèujeme aktualizovat index
obsahu povelem Obnova knihovny, nestane-li se tak automaticky.
Pøehrávaè nabízí také klasické procházení disku a vyhledávání
souborù ve struktuøe pamìti volbou Adresáøe.
Pro návrat z menu na obrazovku právì pøehrávané skladby
zvolte položku Právì hraje.
Pokud jste vypnuli pøístroj bìhem pøehrávání skladby, mùžete ji
opìt spustit od místa pøerušení volbou Navázat hraní.
Nahrávky poøízené pomocí interního rekordéru se objeví v
záložce Záznamy.
Položka Oblíbené obsahuje seznam vašich populárních skladeb.
Pro zaøazení skladby do Oblíbených ji nalistujte v seznamu a
stisknìte dlouze tlaèítko VOL.
Pro zobrazení ID3 údajù o skladbì stisknìte krátce tlaèítko VOL a
následnì stisknìte M. Stisknìte M znovu pro zobrazení
grafického ekvalizéru. Pokud jsou v pamìti pøítomny soubory s texty písní, pøehrávaèe je
dokáže zobrazit (soubor s textem se musí jmenovat stejnì jako hudební soubor).
3.3 Video
V hlavní nabídce zvolte položku Video a potvrïte tlaèítkem M
pro vstup do režimu pøehrávání videa. Soubory jsou øazeny v
adresáøové struktuøe pamìti. Zvolte požadované video a
zahajte pøehrávání tlaèítkem M.
Tlaèítky
nebo
mùžete pøetáèet pøehrávané video nebo
pøeskakovat na pøedchozí / další videa.
Krátkým stiskem VOL a tlaèítky /
mùžete mìnit hlasitost.
Dlouhým stiskem tlaèítka M se vrátíte do hlavní nabídky.
3.4 Obrázky
V hlavní nabídce zvolte položku Photo a potvrïte tlaèítkem M
pro vstup do režimu prohlížení obrázkù. Soubory jsou øazeny v
adresáøové struktuøe pamìti. Zvolte požadovaný obrázek a
zobrazte jej tlaèítkem M.
Tlaèítky
nebo
mùžete pøeskakovat na pøedchozí / další
obrázky. Krátkým stiskem tlaèítka M se mùžete vrátit na seznam
souborù nebo dlouhým stiskem do hlavní nabídky.
Stiskem tlaèítka PLAY mùžete spustit a pozastavit automatické
prohlížení obrázkù. Èasový interval mezi obrázky lze nastavit
v systémových volbách (viz dále).
3.5 Textové soubory
V hlavní nabídce zvolte položku E-Book a potvrïte tlaèítkem M
pro vstup do režimu prohlížení textových souborù. Soubory jsou
øazeny v adresáøové struktuøe pamìti. Zvolte požadovaný
soubor a zobrazte jej tlaèítkem M.
Tlaèítky
nebo
mùžete pøeskakovat na pøedchozí / další
obrázky. Krátkým stiskem tlaèítka M se mùžete vrátit na seznam
souborù nebo dlouhým stiskem do hlavní nabídky.
Dlouhým stiskem tlaèítka VOL mùžete uložit záložku (aktuální
pozici v textu) do jednoho ze tøí pamìových míst. Vyberte místo
tlaèítky / a potvrïte tlaèítkem M. Krátkým stiskem tlaèítka VOL mùžete stejným
postupem vyvolat existující záložku z pamìti.
Stiskem tlaèítka PLAY mùžete spustit a pozastavit automatické otáèení stránek. Èasový
interval mezi stránkami lze nastavit v systémových volbách (viz dále).
3.6 FM rádio
V hlavní nabídce zvolte položku Radio a potvrïte tlaèítkem M
pro vstup do režimu FM rádia. Po dalším stisku tlaèítka M se
zobrazí následující sub-menu:
Ruènì: ladìní stanic na stupnici FM pásma tlaèítky /
Pamìti: pøepínání stanic v pøedvolbách tlaèítky /
Pamì: uložení aktuálnì naladìné stanice do pamìové
pøedvolby. Zvolte požadovanou pøedvolbu a stisknìte
tlaèítko PLAY. Potvrïte dotaz na uložení tlaèítkem M.
Smazat: Vymaže stávající pøedvolbu z pamìti. Zvolte požadovanou pøedvolbu a stisknìte
tlaèítko PLAY. Potvrïte dotaz na uložení tlaèítkem M.
Auto: Automaticky prohledá celé FM pásmo a nalezené stanice uloží do pamìti.
Parametry rádia mùžete nastavit v systémových volbách - viz dále.
3.7 Hlasový záznamník
V hlavní nabídce zvolte položku Record a potvrïte tlaèítkem M
pro vstup do režimu nahrávání.
Stisknìte tlaèítkem PLAY pro zahájení záznamu. V pøípadì
potøeby mùžete rovnìž tlaèítkem PLAY nahrávání pozastavit a
opìt spustit. Pro ukonèení záznamu stisknìte tlaèítko M. Pøístroj
nahrávku uloží do pamìti a pøipraví nahrávání do dalšího
souboru. Soubory jsou øazeny v adresáøové struktuøe pamìti.
Zvolte požadovaný soubor a zobrazte jej tlaèítkem M.
Záznamy naleznete v adresáøové struktuøe pamìti pod složkou
VOICE. Pøehrát je mùžete v režimu pøehrávání hudby.
3.8 Správce souborù
V hlavní nabídce zvolte položku Explorer a potvrïte tlaèítkem
M. V tomto režimu mùžete procházet strukturou interní pamìti
nebo pamìové karty, spouštìt soubory mazat je.
Tlaèítky / se mùžete pohybovat ve výpisu souborù a složek,
tlaèítkem M vstoupíte do adresáøe nebo spustíte soubor, krátkým
stiskem tlaèítka VOL se vrátíte do pøedchozího adresáøe.
Dlouhým stitkem tlaèítka VOL vyvoláte dialog smazání souboru.
Pro potvrzení zvolte ANO a stisknìte M.
(Pozn.: Takto nelze mazat celé složky!)
3.9 Hra
V hlavní nabídce zvolte položku Game a potvrïte tlaèítkem M.
Spustí se oblíbená hra Tetris.
Stisknìte PLAY pro start nebo pozastavení hry.
Tlaèítky / posunujte objekty vlevo / vpravo.
Stisknìte M pro otáèení objektu o 90 stupòù.
Stisknìte VOL pro zrychlení pádu objektu.
Dlouhým stiskem tlaèítka M se vrátíte do hlavního menu.
4. Systémové volby pøehrávaèe
V hlavní nabídce zvolte položku System a potvrïte tlaèítkem M pro vstup do nabídky
nastavení parametrù funkcí a systému pøehrávaèe. K dispozici jsou následující volby:
Hudba
Opakování - skladbu 1x, opakovat skladbu, adresáø 1x, opakovat adresáø,
vše 1x, opakovat vše, ukázky
Poøadí
- postupnì, náhodnì
Ekvalizér - normální, MS PlayFX, Rock, Pop, Klasika, Bass, Jazz, Vlastní
Volby MS PlayFX - 3D sluchátka, výrazné basy (zvukový procesor)
Vlastní ekvalizér - tlaèítkem VOL vyberte pásmo, které chcete upravit,
tlaèítky
/
upravte požadovanou hodnotu.
Nahrávání
Kvalita zvuku (nahrávky) - vysoká, standardní
Èteèka textù
Auto-stránkování - interval 2 / 4 / 6 / 8 / 10 sec.
FM rádio
Pøepínaè sterea - vypnuto / zapnuto (vypnutí pøi horším signálu odstraní šum)
Oblast pøíjmu - Èína, Evropa, Japonsko (geografické nastavení FM pásma)
Prohlížeè obrázkù
Slideshow - interval 2 / 4 / 6 / 8 / 10 sec.
Displej
Èas podsvícení - 5 / 10 / 15 / 20 / 30 sec. / trvale zapnuto
Jas - úroveò 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Režim podsvícení - normální / úsporný
Èasovaè vypnutí
- Vypnuto / 10 / 15 / 30 / 60 / 120 minut
Jazyk - volba komunikaèního jazyka pøehrávaèe
Systém
Informace - verze a datum firmware, volná kapacita interní pamìti a karty
Aktualizace - pøepne pøehrávaè do režimu pro aktualizaci firmware
Tovární nastavení - zruší uživatelské volby a nahraje pùvodní nastavení
5. Pøevod videa do pøehrávaèe
Pøed nahráním video souborù do poèítaèe je potøeba je zkonvertovat do správného
formátu, aby je pøístroj mohl korektnì pøehrát. Program urèený pro pøevod videa
"Nano_Video_convert.exe" naleznete nahraný pøímo v pamìti pøehrávaèe a pomocí
jednoduchého prùvodce jej nainstalujete do poèítaèe. Nainstalovaný program najdete
pod tlaèítkem Start -> AVI Converter.
Spuste nainstalovaný software. Kliknìte na "Add" pro pøidání souboru do fronty pro
pøevod do cílového formátu. Zobrazí se tabulka "Conversion Setting" pro nastavení
parametrù konverze:
Resolution - cílové rozlišení videa, zvolte 160x128
Source File - zvolte pùvodní video soubor, který chcete zkonvertovat
Target File Path - zvolte místo pro uložení cílového souboru
Target File Name - zvolte název pro cílový soubor
Quality - nastavení kvality cílového videa
Aspect Ratio - pomìr stran obrazu: Full (plná obrazovka), 4:3, 16:9
Scope - pokud chcete zkonvertovat pouze èást souboru, zvolte poèáteèní èas a dobu trvání
Po nastavení voleb stisknìte Save. Chcete-li pøidat další soubor, zopakujte postup.
Chcete-li smazat soubor z fronty, zvolte jej a kliknìte na Del. Stisknìte Convert Now pro
pøevod všech souborù seøazených ve frontì. Zvolte Stop pro pøerušení konverze v
pøípadì potøeby. Kliknutím na Close ukonèete program.
6. Aktualizace firmware pøehrávaèe
Pokud je na stránkách internetové podpory k dispozici nová verze firmware pro tento
pøehrávaè, mùžete aktualizovat jeho systém podle následujícího postupu:
a) V hlavním menu pøehrávaèe zvolte "System -> Systém ->
Aktualizovat" a potvrïte "Ano".
b) Pøipojte pøehrávaè k PC pomocí USB kabelu.
c) Spuste "RKnano Developer Tool V3.0.7" (najdete na webu
internetové podpory) a zvolte záložku "Upgrade Firmware".
d) Kliknìte na "Open", nalistujte v poèítaèi nový soubor
s firmwarem.
e) Kliknìte na "Upgrade".
f) Ukonèete program kliknutím na "Exit" a bezpeènì odeberte USB zaøízení ze systému.
7. Èasté dotazy
Pøehrávaè nejde zapnout.
- Zkontrolujte, zda je baterie nabitá.
- Firmware je poškozen - pøehrajte firmware.
- Zkontrolujte, zda je vypínaè v poloze "ON".
Sluchátka nehrají.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na "0".
- Zkontrolujte, zda je konektor správnì pøipojen.
- Zkontrolujte, zda není kabel mechanicky poškozen.
Pamì se po pøipojení k PC nezobrazí.
- Zkontrolujte, zda je USB kabel správnì pøipojen a není mechanicky poškozen.
- Pokud se zobrazí pamìový disk a ne jeho obsah, naformátujte pamì znovu.
Pøehrávaè "zamrzává".
- Pøehrajte firmware.
8. Technické specifikace
Rozmìry
Displej
USB rozhraní
Napájení
Výdrž baterie
Podporované formáty
Interní pamì
Rozšíøení pamìti
Provozní teplota
Pøíslušenství
80 x 41 x 11,5 mm
1,8" TFT, 128x160 bodù
USB 2.0
Lithium-polymerová baterie, 300 mA
cca 30 hodin pøehrávání hudby
Hudba: MP3/WMA/FLAC/APE/WAV
Video: AVI (po konverzi)
E-book: TXT
2/4/8 GB
Micro SD/SDHC
0 - 40°C
USB kabel, sluchátka, manuál
9. Poznámky uživatele
kontakt
V pøípadì jakýchkoliv dotazù nás prosím neváhejte kontaktovat.
Distributor pro ÈR:
HBC Europe s.r.o.
Štìrboholská 1434/102A
102 00 Praha 10
tel.: 272 700 719 (Po-Pá 9-17h.)
www.hbc-europe.cz
Dovozce pro ÈR a autorizovaný servis:
EMPETRIA s.r.o., Šmídkova 5, 616 00 Brno
Informaèní linka: 549 213 178 (Po-Pá od 11 do 16h)
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu parametrù výrobku, pøíslušenství nebo funkcí uvedených
v tomto návodu bez pøedchozího upozornìní. Použití obrázky jsou ilustraèní
Registrované obchodní znaèky zmínìné v textu jsou majetkem jejich právoplatných vlastníkù.
Download

FASHION