MICHÁLKOVICKÝ
ROÈNÍK XXII
l
ZDARMA
l
ÈÍSLO 144-5
Léto
v Michálkovicích
Modrá obloha, høejivé paprsky
slunce, všudypøítomná zeleò, vùnì
grilování a pøíjemné osvìžení v
zahradních bazénech, prázdninová
doba dovolených na zahradách – tak
lze charakterizovat léto v Michálkovicích. Jako bonus k této pohodì Vám
pøedkládáme i toto prázdninové
dvojèíslo našeho Michálkovického
zpravodaje.
Díky spolupráci našeho mìstského
obvodu s dalšími organizacemi a
institucemi podaøilo se letošní léto
obohatit také o celou øadu kulturních
a spoleèenských akcí. Jejich pøehled
naleznete na páté stranì našeho
zpravodaje. Novinkou v kulturním dìní
Michákovic je již na poèátku èervence
letošní první roèník hudebního festivalu MICHALFEST. Pro dìti je prakticky
na každou prázdninovou støedu
pøipravena zajímavá a pouèná odpolední akce Michálkovického léta. V
èervenci se bude pro nì také konat již
tradièní a oblíbený Pøímìstský tábor.
Knihovna mìsta Ostravy pøipravuje
ve své michálkovické poboèce na
prázdniny bohatý program besed,
pøednášek, výstav a dalších aktivit pro
dìti, dospìlé i seniory. Hasièi obohatí
spoleèenský život tradièními a oblíbenými hasièskými zábavami pod
širým nebem. Klub rybáøù pøipravuje
pro své pøíznivce noèní lov na svém
rybníku. Fotbalisté pak další roèník
Memoriálu Ladislava Zajíce. Poslední
srpnový den bude vìnován motoristickým fanouškùm uspoøádáním již
dvanáctého roèníku soutìže veteránù
Michálkovický kopec.
Do nadcházejících prázdninových
dnù pøejeme vám, všem našim ètenáøùm a spoluobèanùm, pøíjemnou a
nièím nerušenou letní pohodu.
Redakce
7-8/2013
www.michalkovice.cz
Hospodaøení mìstského obvodu
v minulém roce
Zastupitelstvo na svém zasedání 22.
kvìtna 2013 projednalo a schválilo závìreèný úèet mìstského obvodu za uplynulý rok. Závìreèný úèet podává pøehled o
plnìní rozpoètu, pøíjmech a výdajích v daném roce. Po schválení závìreèného úètu
pøinášíme základní informace o hospodaøení mìstského obvodu také ètenáøùm Michálkovického zpravodaje.
V minulém roce hospodaøil mìstský
obvod s kladným rozdílem mezi pøíjmy a
výdaji, ve výši 2,2 mil Kè, pøièemž celkové
zdroje rozpoètu èinily 20,4 mil. Kè a celkové výdaje dosáhly výše 18,2 mil. Kè. Na
konci roku pak èinila výše prostøedkù na
základním bìžném úètu nìco málo pøes
6,6 mil. Kè. Tento ukazatel je do znaèné
míry tvoøen výsledky hospodaøení uplynulých let.
Z grafu zobrazujícího stav finanèních
prostøedkù na bìžném úètu a fondech
mìstského obvodu na konci roku ukazuje, že se daøí udržovat penìžní rezervy,
které mohou být mìstským obvodem použity na významnìjší projekty èi pro pøípad nenadálého výpadku pøíjmu èi nenadálého vzniku nepøedpokládaných výdajù.
Pøíjmy mìstského obvodu meziroènì
poklesly o témìø 3 mil. Kè. Tento pokles
byl zpùsoben zejména tzv. sociální reformou spoèívající v tom, že výplatu sociálních dávek pøestaly zabezpeèovat obce a
tato agenda byla pøenesena na úøady práce. Jednalo se o pøíjmy, o jejichž užití nerozhodoval mìstský obvod, a tak zrušení
této dotace nemìlo žádné dopady na rozpoèet, mimo celkové snížení jeho výše.
V oblasti daòových pøíjmù došlo k urèité strukturální zmìnì zpùsobené novou
úpravou zdanìní hazardu. Zatímco pøed
touto zmìnou byl mìstský obvod pøíjemcem poplatkù z výherních hracích pøístrojù a rovnìž správních poplatkù vybíraných
v souvislosti s jejich evidencí, dle nové
právní úpravy jsou tyto aktivity zdaòovány
a èást vybrané danì pak stát rozdìluje
obcím - v pøípadì našeho mìsta jdou tyto
prostøedky do rozpoètu mìsta Ostravy.
Pøíjmy michálkovického rozpoètu z tohoto titulu byly nemalé – v roce 2011 to bylo
pøes 700 tis. Kè. Nejinak tomu bylo i v pøípadì ostatních mìstských obvodù, a proto bylo nutno nahradit tento výpadek tak,
že mìsto èást svých pøíjmù ze zdanìní hazardu rozdìlilo mìstským obvodùm. V letošním roce bude tato vìc øešena obdobnì.
Pokud jde o vývoj nedaòových pøíjmù
mìstského obvodu (pøíjmy z vlastní èinnosti èi prodeje majetku), pak tradiènì
nejvyšší položkou byly pøíjmy z nájmù
bytù, které dosáhly výše 2,9 mil. Kè (zhruba 70 % pøíjmù z vlastní èinnosti). Významnými položkami dále byly pøíjmy z
pronájmù ostatních nemovitostí – 509 tis.
Kè, pøíjmy z pronájmu pozemkù – 175 tis.
Kè, pøíjmy za poskytování služeb v souvislosti s provozováním høbitova -119 tis. Kè,
èí pøíjmy z kulturních akcí – 90 tis. Kè.
Pokud se jedná o prodej pozemkù, pak
pøíjmy z tohoto titulu v roce 2012 èinily
153 tis. Kè.
Pokraèování na str. 2
2/2013
Hospodaøení mìstského obvodu
v minulém roce
Pokraèování ze str. 1
Významnou souèástí pøíjmù
mìstského obvodu jsou dotace,
pøièemž nejvýznamnìjší dotací je
tzv. neinvestièní neúèelová dotace poskytovaná mìstem nejen
Michálkovicím, ale všem mìstským obvodùm. Logika poskytování této dotace je jasná – všechny obce v ÈR jsou totiž pøíjemcem tzv. sdílených daní, což je
vìtšina daní, které musíme jako
daòoví poplatníci platit. Pøíjmy u
tìchto sdílených daní jsou významným zdrojem rozpoètu
všech obcí a základním pøedpokladem jejich existence. V podmínkách našeho mìsta jsou tyto
Od této neúèelové dotace a
jiných dotací poskytovaných mìstem na základì pøedem daných
kritérií (napø. dotace na školství
odvíjející se od poètu žákù – v
loòském roce èinila 598 tis. Kè)
jsou významným zdrojem rovnìž
úèelové dotace, o které musí
mìstský obvod požádat. Velký význam mìla v loòském roce dotace poskytnutá mìstem na opravu komunikací. Díky poskytnutým finanèním prostøedkùm ve
výši pøes 1,5 mil. Kè byl opraven
povrch nìkolika komunikací:
èást Charvátovy a Slámovy, ulice
Župní, U Pošty, Dr. Šusty a tzv.
stará Briketáøská.
Kromì toho mìstský obvod
sdílené danì pøíjmem mìstského
rozpoètu s tím, že jejich èást je
posléze rozdìlována mìstským
obvodùm právì formou tzv. neúèelové neinvestièní dotace tak,
aby dokázaly plnit své úkoly. V
posledním roce, v souvislosti s
ekonomickou krizí, došlo ke snížení této dotace na nejnižší úroveò za posledních pìt let (viz
graf). Zvýšení dotace v roce 2011
bylo pouze zdánlivé, nebo v tomto roce byla zrušena dotace na
hrobová místa, která byla pøed
tím obvodu tradiènì poskytována právì ve výši 150 tis. Kè a právì o tuto èástku pak byla navýšena dotace neúèelová
podal také celou øadu žádostí do
vyhlášených grantových a dotaèních øízení.
By ne všechny projekty byly
úspìšné a nìkteré z nich bohužel zùstaly tzv. pod èarou a nezískaly finanèní podporu donátorù,
podaøilo se pøesto získat touto
cestou finanèní prostøedky na
celou øadu vìcí, obohacujících
život v Michálkovicích (viz tabulka – pøehled získaných dotací v
grantových øízeních). Celkovì
touto cestou získal mìstský obvod
v loòském roce dalších témìø 1,5
mil. Kè, z èehož nejvíce èinila
dotace na víceúèelové høištì na
hasièské zbrojnici, které bude
realizováno letos.
Výdaje rozpoètu, jak již bylo
výše uvedeno, dosáhly v loòském
roce výše 18,2 mil. Kè. Pokud jde
o jejich strukturu, pak tradiènì
nejvyšší podíl zaujaly výdaje na
výkon veøejné správy na úøadu
mìstského obvodu, které tvoøily
ètvrtinu všech výdajù. Pozitivní je
skuteènost, že oproti pøedchozímu roku klesl tento podíl o dva
procentní body (v roce 2011 to
bylo 27 %). Druhou nejvýznamnìjší skupinou výdajù byly výdaje
na školství, které byly tvoøeny jednak pøíspìvkem mìstského obvodu na provoz základní školy a
mateøské školy, jednak èerpáním
dotace získané naší základní školou v rámci OP Vzdìlávání pro
konkurenceschopnost.
Dalšími významnými položkami jsou pak výdaje na péèi o
zeleò a vzhled obce, do kterých
jsou zahrnovány výdaje na práce,
jako je seèení trávy, zimní údržba chodníkù, opravy majetku
obvodu umístìného na veøejných
prostranstvích, apod. V této kapitole jsou rozpoètovány i platy
všech pracovníkù údržby, aèkoliv
ti vykonávají práce napø. i pøi
opravách bytù, údržbì høbitova
èi drobnìjších opravách komunikací.
Mimoøádnì dùležitou oblastí je také doprava, resp. údržba a
opravy cest a chodníkù, které má
ve správì mìstský obvod. Zahrnuje zejména náklady spojené se
zimní údržbou a náklady na opravu komunikací, které tvoøily nejvìtší èást tìchto výdajù. V roce
2011 bylo na opravy komunikací
vynaloženo pøes 1,4 mil. Kè s tím,
že probíhaly zejména opravy
chodníkù (Briketáøská, Radvanická). V roce 2012 se finance na
opravy o nìco zvýšily (zhruba 100
tis. Kè), pøièemž opravy se týkaly
povrchu vozovek na nìkolika vybraných ulicích.
K nejvýznamnìjšímu snížení
skuteèných výdajù oproti schválenému rozpoètu došlo v oblasti
bydlení, kdy byly nìkteré dodavatelsky provádìné práce fakturovány až v letošním roce, aèkoliv na nì byly vyèlenìny peníze již
vloni. Lze proto pøedpokládat, že
velká èást pøebytku pøíjmù nad
výdaji bude smìrována právì do
oblasti bydlení tak, aby mohly být
realizovány letos naplánované
akce. Pøebytek bude využit i na
dokrytí dalších potøeb mìstského obvodu.
Martin Juroška
UPOZORNÌNÍ
Letní období je obdobím se zvýšenou intenzitou èerpání dovolených. Nejinak je tomu i na michálkovické radnici, a jelikož jsme radnicí malou, neexistuje vždy plná zastupitelnost ve všech úkonech. Samozøejmì odpovìdným naplánováním dovolených zamìstnancù bude
zajištìno, aby standardní správní úkony, jež jsou obèany nejèastìji využívány, jako jsou tøeba zmìny trvalých pobytù, žádosti o výpisy z veøejných rejstøíkù v rámci služby CZECHPOINT èi ovìøování dokladù, mohli
obèané na radnici vyøídit kdykoliv v prùbìhu léta. Urèité omezení se
však týká specializovaných úkonù v oblasti výkonu státní správy, kdy
doporuèujeme ovìøit si pøed návštìvou ÚMOb, zda je pøíslušný referent v dané dobì pøítomen. Informace o omezení výkonu nìkterých
správních úkonù z dùvodu èerpání dovolené naleznete rovnìž na internetových stránkách mìstského obvodu. Dìkujeme za pochopení.
MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník • Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106,
tel. 599 415 104, www.michalkovice.cz, e-mail: [email protected] • IÈO: 00845451/16 • Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek •
Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel,
Mgr. T. Mikulská. • Inzerce - telefon: 605 802 952, e-mail: [email protected] •Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: 605 914 948,
e-mail: [email protected] • Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava • Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E 12771. • Uzávìrka pøíštího èísla: 10. 8. 2013
2/
INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU
Na svém 61. a 62. zasedání rada mìstského obvodu projednala
mimo jiné následující záležitosti:
• Schválila poskytnutí daru
ve výši 5 tisíc korun Ostravské univerzitì v Ostravì na èásteènou
úhradu nákladù spojených s vydáním publikace Ostravské dìlnické kolonie II – Závodní kolonie kamenouhelných dolù a koksoven ve slezské èásti Ostravy.
• Souhlasila s bezúplatným
pøevodem pozemku p.p.è. 667 o
celkové výmìøe 853 m2 od Èeské republiky do majetku mìstského obvodu Michálkovice a s podpisem pøíslušné smlouvy.
• Schválila vyøazení majetku na základì návrhù inventari-
BLAHOPØEJEME
zaèních komisí a souèasnì rozhodla o jmenování èlenù komise pro likvidaci majetku navrženého k vyøazení.
• Seznámila se s protokolem o kontrole výkonu samostatné pùsobnosti provedené u mìstského obvodu Michálkovice a
schválila znìní návrhu opatøení
k odstranìní nedostatkù zjištì-
ných touto kontrolou, který
bude pøedložen zastupitelstvu
MOb ke schválení.
• Vzala na vìdomí žádost
TeamCity s.r.o., telekomunikace,
na pronájem kanceláøe v budovì ÚMOb Michálkovice a neschválila vyhlášení zámìru pronájmu tohoto nebytového prostoru.
Jiøí Kašpárek
Michálkovický kopec 2013
Dne 10. 7. 2013 se dožívá 80 let paní
MARIE VÁCLAVÍKOVÁ, ROZ. FÛRSTOVÁ
rodaèka z Michálkovic.
Hodnì zdraví a rodinné pohody do dalších let
ji pøejí manžel Oldøich
a synové Petr a Pavel s rodinami.
V Z P O M Í N Á M E
Dne 29. èervna 2013 s láskou a úctou vzpomeneme
nedožité 70. narozeniny našeho manžela, tatínka,
tchána a dìdeèka, pana
PAV L A P O L O K A
Všichni, kdo jste jste jej znali a mìli rádi,
vzpomeòte s námi.
Manželka Miluše a synové Pavel a Roman s rodinami
Dne 3. 7. 2013 uplyne dlouhých pìt let,
co nás navždy opustila naše milovaná maminka,
sestra, babièka paní
ZUZANA KUCHAØOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
rodiny Pšèolkova, Hasilová a Štefková
Bájeèný èlovìk byl, kde mohl, pomohl.
Dne 8. 7. 2013 by se dožil 80 let.
Odešel v 67 letech.
Major PETER PEREGRIM
10 let náèelník policie Slezské Ostravy.
Nikdy nezapomene manželka a syn s rodinou.
Dne 15. 6. 2013 odešel do vìèných loviš vedoucí
31. oddílu Junáka Antonín Majer
3/
Jak se stalo již každoroèní tradicí, poslední sobota v mìsíci srpnu v Michálkovicích ožívá pøíjemným vrnìním motorù a vùní benzínu automobilových a motocyklových veteránù.
Dvanáctý roèník jízdy pravidelnosti historických vozidel Michálkovický kopec se letos koná
31.srpna. V areálu hasièské zbrojnice a na ulicích Radvanické a Petøvaldské smìrem k Brazílii uvidíme klenoty technického umu
našich pøedkù, které jejich souèasní majitelé udržují v dokonalém provozním stavu. Jak nám
sdìlil starosta poøádajícího Èes-
kého klubu historických motocyklù Ostrava – Tøebovice a øeditel
soutìže TomᚠMichálek, na startu se oèekává opìt více jak stovka historických motocyklù a automobilù.
Soutìž se koná pod patronací a za finanèní podpory mìstského obvodu Michálkovice a øady
dalších sponzorù. Vstup na celodenní akci i do depa závodních
strojù je tradiènì zdarma. Doufejme, že celé akci bude pøát i
poèasí a spoleènì zažijeme krásný a pøíjemný motoristický víkend.
Jiøí Kašpárek
Kø est publikace o dìlnických koloniích
V podveèer úterý 28. kvìtna se zaplnily prostory øetízkové šatny Dolu Michal mnoha
návštìvníky z øad odborné veøejnosti i dalších zájemcù, kteøí se zúèastnili slavnostního
køtu nové publikace Ostravské
univerzity „Ostravské dìlnické
kolonie II“ autorského kolektivu vedeného PhDr. Martinem
Jemelkou, Ph.D. Kniha velmi
podrobnì dokumentuje histo-
rii i souèasnost hornických kolonií slezské èásti mìsta Ostravy. Samostatné kapitoly jsou v
ní vìnovány i tøem hornickým
koloniím Michálkovic. Novou
publikaci pokøtili námìstkynì
primátora Statutárního mìsta
Ostrava Ing. Simona Piperková a dìkan Filozofické fakulty
Ostravské univerzity prof.
PhDr, Aleš Záøický, Ph.D.
Jiøí Kašpárek
Noc kostelù
PhDr. Martin Jemelka, Ph.D pøi køtu nové publikace na Dole Michal
F O T O J . K A Š PÁ R E K
Dùl Michal
ve druhé polovinì roku
Požádali jsme programového pracovníka Národní kulturní památky Dolu Michal Mgr. Jana Myšku ([email protected],
tel.: +420 596 23 160), aby nám sdìlil rámcový program kulturních akcí, pøipravovaných na druhé pololetí letošního roku.
Biskup MUDr. Mgr. Rudolf Göbel
F O T O J . K A Š PÁ R E K
V rámci celostátní akce Noci kostelù se v pátek 24. kvìtna sešlo v michálkovickém Husovì sboru nìkolik desítek návštìvníkù.
V prùbìhu nìkolikahodinového poutavého programu se setkali
a besedovali s novì zvoleným biskupem Církve èeskoslovenské
husitské MUDr. Mgr. Rudolfem Göblem, vyslechli si vyprávìní
paní Milady Kaloèové o její návštìvì Izraele - Svaté zemì a zaposlouchali do evergreenù jazzové a populární hudby v provedení
Zdeòka Lánského a Olgy Šmídové. Za nezapomenutelný veèer
patøí všem organizátorùm upøímné podìkování.
Koncert Zdeòka Lánského a Olgy Šmídové
4/
Každý ètvrtek od 9.00 do
12.00 hodin a od 14.30 do
16.30 hodin po celý rok probíhá na dole pod vedením výtvarníka Oldøicha Pelikána „Výtvarná dílna pro všechny“.
„Po stopách havíøe s permoníkem Michalem“ se nazývá
program pro dìti prvního stupnì základní školy. Spoleènì s
maòáskem Michalem si projdou cestu havíøe do práce. Vyzvednou si známku, nasadí pøilbu v øetízkové šatnì. Po cestì
do lampovny si vyzvednou svaèinu a v lampovnì vymìní
známku za lampu. Vyzkouší si
stísnìný prostor dùlního podzemí v prolézacím tunelu a pak
se vydají do jámové budovy
pomìøit váhu dùlního vozíku
nebo zazvonit na zvonek u
ohlubnì jámy. Tento program
je vhodný i pro rodiny s dìtmi.
Na èervenec se pøipravuje
výstava obrazù Roberte Šafaøíka a Literární sprcha è. 2 – autorské ètení v prostorách øetízkové šatny.
Dominantní celodenní akcí
bude MichalFest, multižánrový
hudební festival, poøádaný
mìstským obvodem Michálko-
vice v pátek 5. èervence v areálu dolu.
Na 10. srpna se pøipravuje
Techno trasa v rámci akce Fajné léto 2013 s koncerty, netradièními prohlídkami, soutìžemi a gastronomickými ochutnávkami. Souèástí této akce
bude pøednáška cestovatele
Daniela Pribánì, který cestuje
po svìtì žlutým Trabantem. 12.
srpna probìhne vernisហvýstavy fotografií z industriálního
prostøedí Fotoklubu Havíøov.
Tato výstava potrvá do 10. øíjna
2013. Na 17. a 23. srpna jsou
pøipravovány koncerty, performance v rámci akce Ostravské
dny 2013.
14. záøí bude k Dolu Michal
návštìvníky vozit historický trolejbus a 21. záøí se budou v prostorách cechovny dolu poøádat
tradièní závody RC modelù automobilù. Dne 5. øíjna bude na
Dole Michal zahájena výstava
obrazù autora Andrzeje Cieœlara.
Bližší informace o pøipravovaných akcích a další aktuality
naleznete na stránkách
www.dul-michal.cz.
(jk)
AKCE
V
KULTURNÍ DÙM
l
MICHÁLKOVICÍCH
Telefon 596 231 565
www.michalkovice.cz
Každé pondìlí a støeda od 18.30 hodin Cvièení žen
(Vstupné 70,- Kè se platí na místì)
Každá støeda od 20.00 hodin Zumba s Žanèou
(Vstupné 60,- Kè se platí na místì
OTEVØENÝ KLUB PRO DÌTI A MLÁDEŽ
www.michalkovice.cz
Provozní doba: pondìlí – pátek 15.00 – 18.00
Volné aktivity jsou realizovány v rámci provozní doby v pøípadì,
že neprobíhá nìkterá z organizovaných aktivit.
MÌSTSKÝ OBVOD
www.michalkovice.cz
5. 7. MICHALFEST – multižánrový hudební festival na Dole Michal
8. – 12. 8. Pøímìstský tábor 2013 v areálu hasièské zbrojnice
Michálkovické léto 2013
(sraz vždy od 15.00 hod. v Kulturním domì Michálkovice)
17. 7. Cesty havíøe s Michalem
24. 7. Jako opice...s Placatým kamenem
31. 7. Hurá na ryby s Michálkovickými rybáøi
07. 8. Fotbal, to je super hra s FC SLAVIA Michálkovice
14. 8. Nejen voda a oheò s SDH Michálkovice
21. 8. Pojï shodit kuželku s TJ Sokol Michálkovice
28. 8. Indiánský den
Zprávy Mìstské policie Ostrava
Opilý øidiè nadýchal pøes 3 promile
Dne 19. 5. 2013 øešili strážníci mìstské policie pøestupek proti
bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu, kterého se dopustil 49letý
øidiè osobního motorového vozidla, když projíždìl v noci ulicí v Ostravì-Michálkovicích neosvìtleným vozidlem. Když strážníci vozidlo
zastavili, aby s øidièem øešili pøestupek, zjistili, že je opilý. Dechová
zkouška jejich podezøení potvrdila, pøístroj ukázal hodnotu 3,1 promile. Muž tvrdil, že s vozidlem nikam daleko nejel, prý chtìl jen pøeparkovat. Pro podezøení ze spáchání trestného èinu byl pøedán na
místo pøivolaným policistùm.
Zmatená žena na parkovišti
Dne 29. 5. 2013 pøijal operátor tísòové linky mìstské policie oznámení o zmatené, dezorientované ženì v Ostravì-Michálkovicích. Strážníci pak na místì skuteènì spatøili 79letou ženu, jež zmatenì chodila
mezi zaparkovanými vozidly a ani poøádnì nevìdìla, kde právì je.
Žena se strážníkùm svìøila s tím, že upadla a stìžovala si na bolesti v
zádech. Byla proto pøivolána sanitka a žena byla pøevezena do nemocnice.
Výtržník v trolejbusu nešetøil vulgarismy
Dne 6. 6. 2013 byla hlídka mìstské policie vyslána na zastávku
MHD v Ostravì-Michálkovicích k zákroku v trolejbusu. V tom mìl
cestovat muž, který ve voze kouøil. Když strážci hovoøili s oznamovatelem, který trolejbusem rovnìž cestoval, ten jim ukázal mladého muže,
který podle nìj v trolejbusu kouøil a dokonce se v nìm i vymoèil.
Navíc mìl vulgárnì nadávat ostatním cestujícím. 19letý mladík se
odmítl strážníkùm k vìci vyjádøit, ale v prùbìhu projednávání vìci
zaèal náhle vykøikovat, že on si bude dìlat, co sám uzná za vhodné.
Strážníkùm zaèal nadávat, a protože na výzvy ke zklidnìní se nereagoval, byl pøedveden na policejní oddìlení. Pøi pøedvedení však kladl
odpor a tak mu strážníci byli nuceni nasadit pouta.
Bc. Vladimíra Zychová, Mìstská policie Ostrava
Telefonní èíslo služebny v Michálkovicích 596 231 101
Policie ÈR - 158 l Mìstská policie Ostrava - 156
5/
¨
KNIHOVNA MICHÁLKOVICE
www.kmo.cz
10. 7. 10.00 - Ekoabeceda ve stínu slona - beseda s pracovnicí ZOO
pro pøímìstský tábor
Do konce èervence - Barvy v pastelech Aleny Mixové - výstava obrazù
kurzistky z Viridianu
28. 08. Klub Generace v zajetí èarovìníkù - návštìva zahrady Jana
Slámy v Hrabové
Každý ètvrtek v srpnu - Sádrová zvíøátka ožijí barvami - výtvarné odpoledne pro dìti
Do konce srpna - Z Nového Zélandu fotografií i slovem - výstava fotografií manželù Tomaníkových
Do konce srpna - Prázdniny ve znamení Merkura - výstava modelù
z oblíbené stavebnice, zapùjèeno z Dolu Michal.
Do konce srpna - Jak se fotí historie? - výstava fotografií z akce Po
stopách michálkovické historie
Do konce srpna - Galerie na plotì - malujeme na kartony na ekologické téma - za hezkého poèasí
Do konce srpna - Ekologie je vìda, která nám spát nedá - vìdomostní
test pro dìti
18. 09. Pod Piastowskou vìží - návštìva Èeského i Polského Tìšína,
prohlídka tiskárny Finidr v rámci Klubu Generace
Do konce záøí - Sklenìná paráda z Vizovic - výstava sklenìných drobností manželù Obšívaèových
Do konce záøí - Svatby objektivem umìlce - výstava fotografií Michala
Szydlowského
Do konce záøí - Ještì jednou èarovìníky - výstava fotografií z návštìvy
zahrady Jana Slámy
Do konce roku - Lékárny v èase Jaroslavy Hoøanské - výstava fotografií historických lékáren, receptù a zajímavostí ze sbírek šéfredaktorky
Èasopisu èeských lékárníkù
DÙL MICHAL
www.dul-michal.cz
Každý ètvrtek – 9.00 – 12.00 a 14.30 – 16.30 Výtvarná dílna Oldøicha
Pelikána
5. 7. MICHALFEST - multižánrový hudební festival
Èervenec - Výstava obrazù Roberta Šafaøíka
10.8. Techno trasa v rámci akce Fajné léto 2013
12.8. Vernisហvýstavy fotografií Fotoklubu Havíøov
17. a 23.8 Koncerty a performance v rámci Ostravských dnù 2013
KLUB RYBÁØÙ
www.rybarimichalkovice.webnode.cz
18. 08. 21.00 Noèní lov
SDH MICHÁLKOVICE
www.sdhmichalkovice.cz
12. 7. 20.00 Druhá tradièní hasièská zábava pod širým nebem
16. 8. 20.00 Tøetí tradièní hasièská zábava pod širým nebem
FC SLAVIA
www.fcmichalkovice.com
Srpen - Memoriál Ladislava Zajíce
DALŠÍ AKCE
17. 8. Firefest
31. 8. 08.00 Michálkovický kopec - tradièní michálkovické závody
veteránù. Start a cíl v areálu hasièské zbrojnice Michálkovice.
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech,
na www.michalkovice.cz a na webových stránkách poøadatelù
¨ KNIHOVNA
MICHÁLKOVICE
Milí ètenáøi,
bohužel musíme citovat Vladislava Vanèuru: „Tento zpùsob
léta zdá se být ponìkud nešastným“. Vìøme tedy, že prázdniny
se vydaøí a sluníèko nás bude provázet co nejèastìji. Vždy kdy jindy bychom si jej mìli užít mírou
vrchovatou, než právì o prázdninách!
Na stránce Michálkovického
zpravodaje, nazvané Akce v Michálkovicích, si mùžete pøeèíst
Výstavy
Stejnì jako v pøedešlém roce
jsme oslovily nadšence okolo
Dolu Michal a pan Mgr. Jan Myška nám opìt slíbil zapùjèení
modelù stavebnice Merkur. Celé
prázdniny si tak v knihovnì s
nimi mùžete hrát, a nebo jen tak
prohlížet – pùjde ovšem o jiné
modely než vloni. Zjistíte, že poøád platí poøekadlo „zlaté èeské
ruèièky“ a že v pøípadì pana Šaldy, stvoøitele modelù na Dole
také naši nabídku, ale ještì malé
upøesnìní: V minulém èísle jsme
psaly, že se s dìtmi chystáme do
nafukovacího planetária. Šestnáct dìtí a dospìlých se z návštìvy vrátilo nadmíru nadšených a
spokojených. Pokud budete chtít
dìtem zpestøit prázdniny, vypravte se tam také (a ptejte se po studentských kolejích, protože jinak
planetárium nenajdete). Za
zprostøedkování této akce dìkujeme paní Sylvì Taláckové.
Michal, to platí dvojnásob.
Ti z Vás, kteøí nestihli procházku po michálkovických pamìtihodnostech 15. èervna s Ing.
Jiøím Kašpárkem, si mohou aspoò prohlédnout fotografie z
této velmi vydaøené akce. Poèasí
jsme si vymodlili a úèast byla více
než hojná.
Pokud máte rádi sklo a drobné vìcièky z nìj vyrobené, nenechte si ujít výstavku manželù Obšívaèových až z dalekých Vizovic.
F O T O I . K A LWA R O VÁ - T I M K O VA
6/
Koncem èervence se rozlouèíme s pastely Mgr. Aleny Mixové, a potìší nás novì instalovaná
výstava svatebních fotografií
umìleckého fotografa Michala
Szydlowského.
Bude-li nám poèasí pøát, mohou si dìti o prázdninách malovat v naší galerii, která bude umístìna na plotì. Fantazii se meze
nekladou – vystavovaným materiálem budou použité kartonové
krabice, upravené vámi všemi na
všemožné zpùsoby. Téma? Léto,
pøíroda, zvíøata, ochrana pøírody…
hrad v Evropì, na kterou se jezdí dívat odborníci z celého svìta. V Michálkovicích je také mnoho zahrádkáøù, tak jsme si øekli,
že tímto výletem Vám urèitì udìláme radost. Pokud máte èas a
chu, pøihlaste se u nás v knihovnì. Na výlet za krásou èarovìníkù vyrážíme na konci prázdnin
ve støedu 28. srpna 2013.
A ještì jedno pøekvapení na
závìr. Kolegynì Marie Kryštofová s manželem zaøídili prohlídku tiskárny Finidr v Èeském Tìšínì. Abychom si výlet obohatili,
chystáme se i na Piastowskou vìž
a prohlídku Polského Tìšína. S
šálkem dobré kávy a výhledem na
hranièní øeku Olzu - Olši mùže-
Návštìva provizorního nafukovacího planetária v areálu VŠB ke Dni dìtí
5. èervna.
Akce
Dìti z pøímìstského tábora
nás navštíví ve støedu 10.èervence, kdy se budou moci dozvìdìt
zajímavosti o životì slonù, nejen
tìch ostravských. Povyprávìt
nám o nich pøijde pracovnice ostravské ZOO.
Celé léto soutìžíme! Pøichystány jsou vìdomostní ekologické testy, a také drobné ceny. Bìhem srpnových ètvrtkù pøijïte
oživit malbou sádrové odlitky
zvíøat!
Pro naše ètenáøe Klubu generace máme velmi zajímavou
pozvánku. Možná víte, že v Hrabové má básník a bývalý redaktor ostravského rozhlasu Jan Sláma jednu z nejkrásnìjších za-
me posedìt ve znovuvzkøíšené
èítárnì a kavárnì NOIVA – AVION. Pokud Vás tato akce zajímá,
rezervujte si støedu 18. záøí.
Ještì jednou uveøejòujeme
prázdninovou pùjèovní dobu.
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
9-12 13-15
9-12 13-15
zavøeno
9-12 13-18
9-12 13-15
Nezapomeòte si na prázdniny pøibalit hezkou knihu z naší
knihovny!
Vaše knihovnice:
Ivana Timková
a Marie Kryštofová
E-mail: [email protected]
Co nového u nás ve škole
F O TO I . T I M K O VA
Brána školy se zavøela. Žáci
vyrazili na prázdniny, vyuèující
èerpají zaslouženou dovolenou.
Na chodbách a ve tøídách zavládlo ticho. Ale ještì pøed nìkolika
dny to ve škole huèelo jako v úle.
Zkoušelo se, psaly se závìreèné
provìrky, žáci se snažili na poslední chvíli dohonit to, co v prùbìhu druhého pololetí zameškali.
Na konci mìsíce èervna probìhly v poèítaèové uèebnì celostát-
ní srovnávací testy žákù 5.a 9.tøíd,
ve kterých nedopadli michálkoviètí žáci vùbec špatnì. Ale nejen
uèením živ je žák, takže se ve škole konala øada nejrùznìjších akcí.
Žáci 9. tøíd již tradiènì absolvovali týdenní školení první pomoci, které poøádá Èeský èervený
køíž, na konci kvìtna probìhl v
michálkovické knihovnì koncert
pìveckého sboru Michálek. Kromì èlenù sboru zde vystoupili ví-
Lup si chtìl odvézt
hasièskou dodávkou
Na konci mìsíce kvìtna museli naši hasièi v areálu hasièské
zbrojnice øešit opakované krádeže elektrického vedení. Tyto krádeže vyvrcholily pokusem o vykradení samotné zbrojnice.
Zlodìj se pokusil vykrást hasièskou zbrojnici za bílého dne
uprostøed týdne. Vnikl do zbrojnice, když se mu povedlo vypáèit
jedny ze vstupních dveøí. Poté se
pøevlékl do hasièského pracovního stejnokroje, našel klíèe od
hasièské dodávky a zaèal svùj lup
pøenášet do pøistaveného hasièského vozidla. Bohudík byl pøistižen na místì èinu jedním z ha-
sièù, který pøivolal policii a zadržel zlodìje do pøíjezdu policejní
hlídky. Policejní hlídka „mladého delikventa“ odvezla na stanici, kde mu byla zjištìna pøítomnost narkotik a alkoholu v krvi.
Za pokus krádeže a vzniklou škodu na zbrojnici, hrozí pøistiženému až 5 let vìzení.
Starosta mìstského obvodu
Michálkovice na danou situaci
rychle zareagoval a v souèasnosti
je na zbrojnici již nainstalován zabezpeèovací systém, který by mìl
pøípadné další pokusy o krádeže
eliminovat. Dìkujeme za rychlou
reakci vedení obce.
(rh)
tìzové školních kol
recitaèní a pìvecké
soutìže, pøestavily se
i malé hereèky ve
svých zábavných
scénkách. Všichni se
dobøe bavili, protože
atmosféra v knihovnì je vždy pøíjemná,
pohodová, neformální, paní knihovnice vytváøejí dìtem
i rodièùm témìø rodinné prostøedí.
Závìreèné mìsíce školního roku
byly ale i ve znamení
školních výletù. Cestovalo se vlakem, autobusem i pìšky do blízkého okolí i do vzdálenìjších míst a jedinou kaòkou na príma akcích
bylo nepøíznivé poèasí, které se
letos nevyhnulo žádnému tøídnímu kolektivu. Špatné poèasí se
snažilo pokazit dìtem náladu i na
jejich školní Den dìtí. Obloha
byla ocelovì šedá, d隝 na spadnutí, ale žáèkùm prvního stupnì
to pranic nevadilo. Ve škole se
šmoulilo, šmoulovalo, šmoulinkovalo, prostì po chodbách se to
modralo malými i vìtšími postavièkami šmoulù, takže se ta bledìmodrá obloha pøestìhovala
dovnitø. Žáci osmé tøídy pøipravili pro své mladší spolužáky
Šmoulí den. Na deseti stanovištích si žáci vyzkoušeli svoji fyzickou kondici i svoji zruènost. Ono
není vùbec jednoduché zatlouci
kladivem høebík do polínka, když
to kladivo je skoro vìtší než ten
prvòáèek. Den se opravdu vydaøil a všichni odcházeli spokojenì
domù. V èervnu probìhlo ještì
nìkolik sportovních akcí, koncert pìveckého sboru v michálkovickém kulturním domì, veèírek žákù 9.tøíd, rozlouèení se
školním rokem ve školní tìlocviènì a potom už se všichni rozebìhli za letním sluníèkem a prázdninovými zážitky. Tak, ahoj, v záøí!
Taána Mikulská
Michálkovické léto 2013
I na letošní prázdniny pøipravil mìstský obvod ve spolupráci
s místními organizacemi sérii akcí pod souhrnným názvem „Michálkovické léto“. Letos nás èekají nìkteré novinky. Kromì tradièních organizací, které se zapojují do Michálkovického léta
každoroènì, se na základì žádosti mìstského obvodu zapojí také
Dùl Michal a kuželkáøi z TJ Sokol Michálkovice. Všem organizacím, které se rozhodly zapojit do Michálkovického léta, patøí velké podìkování.
Scénáø bude obdobný jako vloni: sraz dìtí bude v 15,00 hod.
v Kulturním domì Michálkovice, kde budou zapsáni do seznamu, a bude domluveno s rodièi, zda se mají vrátit do KD nebo
mohou odejít z místa hrátek rovnou domù. Jednotlivé organizace budou mít pøipraven zábavný program, obvykle tam, kde svou
bìžnou èinnost vyvíjejí. Po skonèení programu v 17,00 hod. se
dìti vrátí do KD nebo domù, dle domluvy s rodièi.
Dagmar Illichmannová
Program Michálkovického léta 2013
17. 7
24. 7.
31. 7.
7. 8.
14. 8.
Cesta havíøe s MICHALEM
Jako opice…s Placatým kamenem
Hurá na ryby s Michálkovickými rybáøi
Fotbal, to je super hra s FC SLAVIA Michálkovice
Nejen voda a oheò se Sborem
dobrovolných hasièù Michálkovice
21. 8. Pojï si shodit kuželku s TJ Sokol Michálkovice
28. 8. Indiánský den
F O T O
7/
F.
BOLFÍK
L
etošní roèník Dne dìtí v
areálu Dolu Michal ostøílené organizátory trochu
zaskoèil. Pøípravy a samotné dohody o spolupráci s ostatními
dobrovolníky fungovaly na výbornou, ale stále zde panovala obava z jednoho faktoru, který by
mohl celý den pøipravovaný pro
dìti zhatit, a tím bylo poèasí.
Nakonec se poèasí umoudøilo a tøetí roèník Michálkovického dne dìtí probìhl opìt, dovolím si øíci, na výbornou. V prùbìhu celého dne se u stanoviš jednotlivých disciplín a soutìží vystøídalo bezmála devìt set dìtí. Na
hasièská vozidla nebo shlédnout
rùzné scénky a ukázky pøevážnì
práce s dìtmi. Novì oproti pøedešlému roku k nám zavítala Janáèkova filharmonie Ostrava s
ochutnávkou programu Rodin-
mažoretky z mateøské školy, dìtské taneèní skupiny (Hopík),
hasièská pøípravka z Heømanic a
to by nebyl den dìtí poøádaný
hasièi, kdyby chybìla ukázka vyproštìní osob a hašení automo-
Michálkovický
DEN DÌTÍ
bilù v podání hasièù hasièského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje z Radvanic a Slezské Ostravy.
Dìkujeme všem zúèastnìným
za pøíjemnì strávený den. Dìku-
devátou hodinu ranní jsme pøizvali postižené dìti z centra Ètyølístek. Pokusili jsme se uzpùsobit
soutìže a disciplíny pro dìti s rùzným zdravotním postižením a
hlavnì ukázat i našim nejmenším,
že hasiè „nebìhá jenom s hadicemi“, ale hlavnì pomáhá lidem,
kteøí tuto pomoc potøebují.
Tradiènì, jako tomu bylo v
pøedešlých letech i letos bìhem
soutìží a disciplín, za nìž pak
dìti, které splnily všechny úkoly,
byly ocenìny drobnou sladkostí,
pexesem nebo omalovánkou, si
mohli naši nejmenší návštìvníci
užívat zdarma na nìkolika nafukovacích skákacích hradech,
trampolínì, kolotoèi, podívat se
na pøistavené policejní vozidlo,
8/
ného cyklu, který je její novinkou
pro jubilejní 60. sezónu. Pøedstavila se nám Bezpeènostní akademie Ostrava - Michálkovice s laserovou støelnicí a ukázkou sebeobrany v podání žákù akademie.
Již tradiènì k nám zavítalo také
Sdružení Placatý kámen, které se
již tradiènì prezentuje lanovým
centrem a lukostøelbou. Kynologické centrum Aigon a jejich pejsci již jsou také stálými spoluorganizátory, taktéž Mìstská policie
Ostrava, která nám letos poprvé
pøedstavila úplný program práce
s koòmi. Nebo prezentace deskových her, Støediska volného èasu
Korunka, pro malé i velké hráèe. Na dni dìtí dále vystoupily
naše malé a milé michálkovické
jeme sponzorùm této akce - Statutárnímu mìstu Ostrava, Mìstskému obvodu Michálkovice,
KBK fire s. r.o., Revírní bratrské
pokladnì, kadeønictví Ketty a
dalším drobným sponzorùm.
Dìkujeme také všem dobrovolníkùm, hlavnì z øad kulturní
komise mìstského obvodu, kteøí
nám pomohli personálnì zabezpeèit soutìže pro dìti. Dìkujeme
bratrùm a sestrám ze Sboru dobrovolných hasièù z Muglinova za
pomoc pøi prùbìhu akce. Dìkujeme organizaci Radamok za zapùjèený materiál na tuto akci. A
na závìr však patøí velký dík hlavním organizátorùm, èlenùm našeho místního sboru, za uspoøádání této úspìšné akce. Hasièi se
na Vás budou opìt tìšit na pøíštích akcích sboru.
Rostislav Holec
SDH Michálkovice
F O T O A R C H Í V J . K A Š PÁ R E K
Dodržujme
protihlukovou vyhlášku!
Po nevydaøeném jaru, v souvislosti s pøíznivìjším poèasím, se
nebývalou mìrou probudila aktivita zahrádkáøù, domácích kutilù a chalupníkù. Redakce Michálkovického zpravodaje však v
poslední dobì zaznamenala øadu pøipomínek a stížností obèanù
na nedodržování platné protihlukové vyhlášky. Chceme vám proto pøipomenout, že s úèinností od 1. listopadu 2012 platí v celé
Ostravì protihluková vyhláška, schválená zastupitelstvem statutárního mìsta. Jejím cílem je ochrana veøejného poøádku omezením hluku, a to v pøesnì urèených èasech.
O nedìlích, státních a ostatních svátcích po celý den, od pondìlí do soboty v dobì od 20 do 22 hodin a také v dobì noèního
klidu (22 - 6 hodin) se obèané na území mìsta Ostravy musí zdržet èinností, které zpùsobují hluk. Patøí mezi nì používání sekaèek na trávu a køovinoøezù, kotouèových a motorových pil, brusek a rozbrušovaèek, pneumatických kladiv, kompresorù a vrtaèek. Zdržet se musí rovnìž užívání zábavní pyrotechniky (mimo
31. 12. a 1. 1.).
Výjimku mají pouze podniky prùmyslové a zemìdìlské výroby, pracovníci údržby komunikací a veøejného prostranství a také
pracovníci údržby veøejnì prospìšných zaøízení.Porušení této vyhlášky je možné postihovat podle zvláštních právních pøedpisù.
Fyzickým osobám mùže být uložena pokuta do výše 30 tisíc korun
a podnikajícím fyzickým osobám až do 200 tisíc korun. Sankce za
její porušení mohou ukládat v I. stupni úøady mìstských obvodù
buï v pøestupkovém øízení, nebo v øízení o správních deliktech
podle zákona o obcích. Porušení povinností uložených ve vyhlášce bude v rámci své èinnosti primárnì øešit a oznamovat mìstská
policie.
(jk)
Divadlo U stolu – podzim 2013
Mnoho divákù si již nalezlo
cestu na pravidelná divadelní
pøedstavení konaná v michálkovickém kulturním domì v rámci
cyklu „Divadlo U stolu“. I když
kapacita sálu nebyla zcela vyèerpána, úèast byla vždy relativnì
hojná a pohybovala se mezi 60 –
70 diváky, kteøí, v souladu s filozofií „Divadla U stolu“, mohli sledovat divadelní pøedstavení profesionálních i vyspìlých amatérských divadelních souborù v témìø domácí pohodì.
V divadle U stolu se totiž nesedí v øadách, ale u stolù, pøed zaèátkem pøedstavení èi o pøestávce si diváci mohou zakoupit víno,
pivo, kávu, minerálku èi nìco
dalšího z nabídky našeho prodeje, pak se v klidu posadit ke stolùm a sledovat divadelní pøedstavení. Naše Divadlo U stolu je tak
urèeno pro všechny, kteøí mají
rádi divadlo, ale chtìjí si ho užít
v neformálním a uvolnìném prostøedí. Kromì pìkného prostøedí je výhodou také velmi pøíznivá
cena vstupného.
Na podzim pøipravujeme celkem ètyøi hry a vyvrcholením
bude vystoupení hercù ze Slezského divadla Opava. O prázdninách
bude zahájen prodej pøedplatného, díky nìmuž mùžete nejen získat své stálé místo u vybraného
Firefest Ostrava 2013
Letos již po páté probìhne v
areálu hasièské zbrojnice v Ostravì - Michálkovicích hudební festival Firefest Ostrava, žánrovì zamìøený na folk, bluegrass a country. Letošní roèník se uskuteèní
17. srpna 2013 od 14:00. „Na festivalu letos vystoupí tøeba kapely
Goodwill, Wyrton, Krompáè
Band èi písnièkáøi René Souèek
a David Vysloužil“, øekl nám k
programu pátého roèníku festivalu jeden z jeho hlavních organizátorù TomᚠLasek, který je
souèasnì zakládajícím èlenem
první uvedené skupiny. Souèasnì dodal: „Chtìl bych co nejsrdeènìji pozvat obèany Michálkovic a všechny milovníky country
a folku na nᚠfestival.“
Uvedený náhled do programu akce jasnì napovídá, že její
návštìva bude stát za to. Zúèastnìné kapely mají za sebou již
nemalé úspìchy. Napø. Goodwill
získal první místo v prestižní celoevropské soutìži kapel na ev-
9/
ropském festivalu European
World of Bluegrass 2012 v Holandsku a Wyrton tøetí místo na
festivalu EWOB in France 2008 v
konkurenci tøiceti kapel z celé
Evropy. Festival tak pøivítá interprety, kteøí ve svém žánru patøí k
evropské špièce.
Kromì hudební èásti programu pøichystali organizátoøi rovnìž spoustu zajímavých doprovodných akcí. Své umìní pøedvedou country taneènice, bude prezentováno vystoupení s lasem,
pro dìti bude pøipraven skákací
hrad a budou se moci svézt na
koni. Souèástí doprovodného
programu je rovnìž tombola o
spoustu zajímavých cen, mimo
jiné rekreaèní pobyty ve vybraných lokalitách ÈR.
Pátý roèník festivalu Firefest
Ostrava urèitì stojí za návštìvu a
jeho bohatý program je zárukou
dobré zábavy pro všechny, kteøí
se k ní rozhodnou.
(mj)
stolu, ale také ušetøit oproti koupi vstupenek na jednotlivá pøedstavení. Cena pøedplatného na
PROGRAM:
19. 9. 2013, 19.00 hod.
17. 10. 2013, 19.00 hod.
14. 11. 2013, 19.00 hod
12. 12. 2013, 19.00 hod.
cyklus ètyø pøedstavení èiní 190,Kè.
THE BEST OF ANEB DESET ROKU
VARIOTÙ
Pøíležitostný ochotnický soubor
Rychvald
PSYCHO-TERA-POLITIKA
Divadlo Silesia Ostrava
LJUBA – ŽENA, KTERÁ VÍ
(èeská premiéra)
Divadlo Silesia Ostrava
Roy Smiles: KURT A SID
Slezské divadlo Opava
(mj)
Legenda o hadím králi
a zpupných princeznách
Každý si vzpomene na chvíli, kdy jsme chodili do šatníkù našich
rodièù anebo babièkám prolézali pùdy. Sleèny si obouvaly botièky a
v záclonách se nosily jako princezny. Kluci dìdeèkùm kradli klobouky a nalepovací kníry a hráli si na kovboje a rytíøe. Tyto chvíle jsme
prožívali èasto a rádi.
I dnes každý z nás kousek toho dítìte v sobì poøád má a velmi rád
se k tìmto chvílím vrací. A tak si obèas v kuchyni s vaøeèkou v ruce
pøedstavíme, že máme kouzelnou hùlku, která když mávneme, zmizí
všechny starosti a nepoøádek se sám uklidí.
A tak i my s naším ochotnickým divadelním spolkem trávíme víkendy na podiu v princeznovských šatech, èarodìjnických a hadích
šatech, s meèi v ruce a ptáme se „Romeo, proè jsi vlastnì Romeo?“.
Mezi princeznami, hady, èarodìjnicemi najdete ale zcela obyèejné lidi z Michálkovic a blízkého okolí. Nìkteøí zaèali jako kulisáci,
taneèníci na akcích mìstského obvodu Michálkovice, èi nápovìdy
a dnes hrají hlavní role. Naše ochotnické divadlo je tedy pro každého. Pøece jenom nejeden z nás doma slyšel vìtu „Ty jsi ale hereèka
(herec)“.
My se této vìty chytli a hrajeme již nìkolikáté vystoupení s èím dál
vìtším poètem èlenù, rekvizit, písní, tancù i textu, ale hlavnì s vìtší
chutí a vervou. V naší nové pohádce autorky Miroslavy Juroškové „Legenda o hadím králi a zpupných princeznách“ jsme se všichni ocitli
uprostøed pouštì kam hadí král Trín unesl princezny Krále Subháše.
Odmítly jeho nabídku k sòatku a teï mu musí sloužit. Princové
s pomocí èarodìjných sil princezen je musí zachránit z moci hadího
krále.
Premiéra hry se uskuteènila 19. èervna, kdy nᚠsoubor odehrál
uvedenou hru hned tøikrát. Nejprve dvakrát v dopoledních hodinách
pro 341 dìtí ze škol a školek, ve veèerních hodinách pak i pro ty, kteøí
se rozhodli, že se také chtìjí na chvíli odtrhnout od utìrek, vaøeèek,
šroubovákù, sekaèek a navštívit s námi pouštní království. Veèerního
pøedstavení se zúèastnilo 216 divákù. Potlesk divákù byl pro celou
naši „ochotnickou rodinu“ pøíjemným vyvrcholením a tìšíme se na
další pokraèování…
Aneta Podrygalová
P O S T O PÁ C H H I S T O R I E
V sobotu 15. èervna uspoøádala místní poboèka Knihovny
mìsta Ostravy další spoleènou
vycházku nazvanou „Po stopách
michálkovické historie“. Pìtadvacet zájemcù, úèastníkù vycházky
se pod vedením a s odborným
výkladem kronikáøe Ing. Jiøího
Kašpárka tentokrát vìnovalo centru Michálkovic, zejména pak
jeho církevním památkám. Díky
vstøícnosti duchovních správcù
církví navštívili a prohlédli si interiéry øímskokatolického koste-
la Nanebevzetí Panny Marie a
Husova sboru Církve èeskoslovenské husitské. Seznámili se
také s historií objektu pravoslavného Chrámu narození pøesvaté Bohorodice – bývalé øímskokatolické kaple Sv. Anny, michálkovického høbitova a dalších historických míst. Velebná krása
obou kostelù i zajímavé informace z dìjin naší obce byly pro
mnohé úèastníky vycházky pøíjemným pøekvapením.
(ji)
Otevøený klub
o prázdninách
I v dobì prázdnin bude dìtem k dispozici otevøený klub, který si
v prùbìhu nedlouhé doby od jeho otevøení našel své vìrné návštìvníky. Prázdninová provozní doba klubu však bude omezena, a to nejen z dùvodu dovolených pracovníkù, ale i proto, že mìstský obvod
pøipravuje pro dìti i další prázdninové aktivity, jako tøeba pøímìstský
tábor èi Michálkovické léto, o nìmž píšeme na jiném místì zpravodaje.
V èervenci bude klub provozován v pondìlí a úterý, a to v tradièních hodinách od 15:00 do 18:00. Výjimkou bude druhý èervencový
týden, tedy od 8.7. do 12.7., kdy bude klub uzavøen, nebo v této
dobì poøádáme pøímìstský tábor. V mìsíci srpnu pak bude otevøený
klub uzavøen po celou dobu. Tento èas chceme vìnovat na základì
vyhodnocení dosavadních zkušeností tomu, abychom tøeba rozšíøili
herní možnosti v klubu èi pøipravili na základì zájmu malých návštìvníkù nové aktivity.
Zahrádkáøi informují
Moštování jablek bude zahájeno dne 12. záøí 2013, a to
každý ètvrtek od 15.00 do 18.00 hodin v moštárnì Èeského
zahrádkáøského svazu Michálkovice na ulici Radvanické.
Ceník: Moštování 1 kg jablek – 3,50 Kè
Pouze rozdrcení 1 kg jablek – 2,50 Kè
Pokud by mìl nìkdo zájem o moštování pøed jeho zahájením, pøípadnì mimo uvedený termín, mùže se pøedem domluvit na telefonním èísle 605 448 585.
Konec moštování bude stanoven podle zájmu obèanù a
bude pøedem vyvìšen na vratech moštárny.
SLEZSKOOSTRAVSKÝ ROCK-FEST
Úklid komunikací dokonèen
open air 2013
Mnozí z našich spoluobèanù
nula. Pro pøedstavu uvádím, že je
I letos se mohou všichni pøíznivci kvalitního rocku vydat k hradním branám Slezskoostravského hradu, aby se již pošesté stali svìdky
dalšího dobývání starobylých hradeb v rámci Slezskoostravského RockFestu, který se uskuteèní 24. srpna 2013 od 11.30 – 23.00 hodin. Hudební festival se bude konat na dvou podiích a nabídne bohatou pøehlídku interpretù, kde nebudou chybìt špièky domácí hudební scény, mladé talentované formace i jeden host ze zahranièí. V programu
lze nalézt mimo jiné kapely ARAKAIN, COLD COLD GROUND /
Fin/, SYNKOPY 61 èi KURTIZÁNY Z 25. AVENUE. Souèástí festivalu
budou opìt doprovodné akce i atrakce pro dìti a mládež. Vstupenky
v cenì 200 Kè lze zakoupit v pøedprodeji v síti Ticketportal a Ticket
Art, v den konání akce bude jejich cena 300 Kè.
10 /
již netrpìlivì oèekávali, kdy budou kromì chodníkù „vyzametané“ od posypového materiálu
také všechny místní komunikace.
V dùsledku zrušení veøejné služby v letošním roce k úklidovým
pracím nevyužíváme nezamìstnané, avšak místo toho se nám
podaøilo domluvit strojový úklid.
Pùvodní termín strojového
èistìní byl duben, ale letošní
dlouhá zima èistící práce posu-
nutné každoroènì uklidit 7 km
chodníkù a 26 km cest a pøilehlých prostor. Ze všech našich
místních komunikací bylo po
zimì odklizeno na 80 t posypového materiálu.
Další úklid místních komunikací od polétavého prachu bude
provádìn v rámci tzv. nadlimitního èistìní v prùbìhu roku.
Vladimír Kozel
Kapitoly z historie Michálkovic
Michálkovická poboèka Knihovny mìsta Ostravy má v souèasnosti v našem mìstském obvodu významnou a nezastupitelnou úlohu na poli propagace literatury, umìní, všeobecné
kultury, vzdìlání a výchovy našich spoluobèanù všech generací, poèínaje pøedškolními dìtmi až po seniory. Její èinnost
zapoèala pøed více jak 100 lety.
Pøedchùdcem veøejné
obecní knihovny v Michálkovicích byla knihovna Èeského
ètenáøského spolku, založeného roku 1893, ze které bylo ètenáøùm vypùjèováno prùmìrnì
1000 svazkù roènì. V roce 1904
zøídil mužský odbor Matice
osvìty lidové v Michálkovicích
první veøejnou knihovnu, která vznikla spojením knihovny
darované tehdejším starostou
obce a pozdìjším závodním
dolu Michal Ing. Františkem
Štilerem s knihovnou Ètenáøského spolku a Tìlocvièné jednoty Sokol. Knihovna po svém
zahájení èinnosti spravovala
pøibližnì 1300 svazkù knih a
byla pøístupna každému obèanu Michálkovic. Umístìna byla
v budovì První èeské školy na
dnešní ulici Èeskoslovenské
armády.
Na základì zákona è. 430 ze
dne 22. èervence 1919 byla
usnesením obecního výboru
dne 10. øíjna 1919 v Michálkovicích zøízena veøejná obecní
knihovna. Jejím knihovníkem
byl jmenován tajemník obce
JUC. Viktor Pitøík. Základem
této knihovny se staly knihy zapùjèené Maticí osvìty lidové a
umístìna byla v obecní kance-
láøi. Souèasnì s knihami byla
od Matice obcí pøevzata veøejná èítárna, umístìná ve spolkové místnosti Sboru dobrovolných hasièù v hasièské zbrojni-
protektorátního režimu byly
tzv. „nevhodnou èetbou“. Na
nátlak policie a dozorèích úøadù tak muselo být vyøazeno a
policejnímu øeditelství v Moravské Ostravì postupnì odvedeno celkem 774 knih.
V prùbìhu druhé poloviny
dvacátého století se michálkovická obecní knihovna stìhova-
Obecní knihovna
JIØÍ KAŠPÁREK
ci. Vydatnou podporou obce
došlo k postupnému nákupu
nových knih a v èervenci roku
1923 obecní knihovna vrátila
knihy zapùjèené Maticí a osamostatnila se. V roce 1925 se
veøejná obecní knihovna pøestìhovala z obecní kanceláøe
do vlastních, obecním zastupitelstvem jí pøidìlených místností, v tomtéž domì è.p. 342 na
ulici Radnièní.
V dùsledku pøipojení mìstyse Michálkovice k Velké Ostravì v roce 1941 pøevzala michálkovickou veøejnou knihovnu
od 9. záøí tohoto roku do své
správy Èeská knihovní rada v
Moravské Ostravì. Velmi rušivì zasahovalo v té dobì do èinnosti knihovny stálé zabavování knih, které za tehdejšího
la nìkolikrát. Sídlila v budovì
bývalé mateøské školy è.p. 363
na ulici Radnièní, v objektu
Domu služeb è.p. 73 a domì
è.p. 124 na ulici Ès. armády.
Mimoøádným rozvojem èinnosti knihovny, která se neome-
61
zuje na pouhou výpùjèku knih,
ale je centrem nesèetných
pøednášek, výstav, koncertù a
jiných kulturních akcí, pøestaly uvedené objekty vyhovovat.
Zastupitelstvo mìstského obvodu proto v roce 2005 rozhodlo
pøipravit místní poboèce
Knihovny mìsta Ostravy nové
prostory stavební úpravou pravého køídla bývalé m욝anské
školy na ulici Sládeèkovì è.
393/90.
Souèasná knihovna byla
slavnostnì otevøena a pøedána
veøejnosti do užívání dne 4. øíjna 2005. Její knižní fond èítá
cca 15 tisíc svazkù, poèet ètenáøù dosáhl v roce 2012 èísla 648,
z toho 227 dìtí. Zaznamenala
8260 návštìvníkù a 31 595 výpùjèek knih a èasopisù. Knihovna však poskytuje obèanùm
Michálkovic nejen všechny služby spojené s knihovnictvím, stala se jedním z významných center souèasného kulturního ži-
vota obce. V prùbìhu roku
2012 pracovnice knihovny zorganizovaly pro dìti i dospìlé
celkem 134 akcí, z toho 8 výletù, 12 výtvarných odpolední, 24
besed, 10 soutìží, 14 knihovnických lekcí pro základní a mateøskou školu, 60 výstav, 4 koncerty, Noc s Andersenem pro
dìti a turnaj v bowlingu pro
døíve narozené. Tìchto netradièních akcí se zúèastnilo celkem 1965 zájemcù z øad ètenáøù i obèanù z Michálkovic a
okolí.
Èinnost michálkovické poboèky Knihovny mìsta Ostravy
dokládá, že je dùstojným pokraèovatelem kulturních tradic
obecní knihovny založené v
roce 1904.
11 /
VYDLÁŽDÍME
VA Š I P L O C H U
zámkovou
nebo klasickou dlažbou
POSTAVÍME PLOTY,
BRANKY, BRÁNY
l
samonosné l køídlové
pojezdové l automatické
VŠE PRO VÁŠ ODPAD
venkovní odpady
a odvodnìní l kanalizace
PRÁCE
V BYTECH
malíøské l natìraèské
l zednické
l pokládka plovoucích
podlah
l izolace základù budov
l úklidové práce
M A S Á Ž E
RELAXAÈNÍ, MEDOVÉ A DALŠÍ
603 909 748
M O D R Ý PAV I L O N – S U T E R É N
w w w. m a s a z e k o p r e t i n a . c z
[email protected]
Bc. Monika Kirmanová
PORADENSTVÍ - KALKULACE
ROSTISLAV CÁPEK
e-mail: [email protected]
mobil: 737 016 222
www. hcstavebniprace.cz
VINOTÉKA
V Ioznamuje
NEKA
pøemístìní prodejny
na ulici Michálkovickou 323
v Rychvaldì, pod Návrším,
za žel. pøejezdem,
naproti aut. zastávky è. 23.
Další informace na
www.vinotekavineka.webnode.cz
e-mailu [email protected]
èi na tel.
737 733 707
- Rekonstrukce trolejbusové smyèky Hlavní nádraží
1. 5. – 31. 8. 2013
Zmìny v organizaci dopravy linek è. 101, 102, 108 a 111.
Zastaven provoz linky è. 109.
- Prázdninové jízdy historickými trolejbusy
29. 6., 20. 7. a 10. 8. 2013
• Vyhlídkové jízdy historickými trolejbusy v trase Námìstí Republiky
– ZOO.
- Letní jízdní øády
30. 6. 2013
• V prodeji od 24. 6. 2013.
- Víkendové jízdy historickou tramvají do Zátiší
31. 8. a 1. 9. 2013
• Vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi v trase Poruba vozovna –
Zátiší.
- Dodatek jízdního øádu ODIS
1. 9. 2013
• V prodeji od 26. 8. 2013.
Rychle
odkoupíme
Vaši nemovitost
DOMY
BYTY
POZEMKY
Tel: 602 375 405
Fair Credit |||FAJN půjčka
p j
půjčte si od
do
č
• Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost
• On-line pøehled
nad svým úètem
• Transparentnost
800 888 120
www.faircredit.cz
PRODEJ
PALIVOVÌHO
DØEVA
Smrk:
špalky 30 cm 670,- Kè/1prm/s
štípaný
850,- Kè/1prm/s
štípaný
Buk:
1.200,- Kè/1prm/s
Tvrdá kulatina á 2mb
1.200,- Kè/1prm/r
Doprava pro obvod
O. Michálkovice á 200,- Kè
Za 4 prm 1x pytlík tøísek zdarma
Tel.: 725 987 422
Download

7-8/2013 - Michálkovice