3/2011
Zpravodaj
pro Loukov a Libosváry
Køíž na návsi obce Loukov po zásahu bleskem 15.8.2011
èištìní potoka
momentka z hasièské soutìže
prvòáèci 2011
nová cesta v lokalitì Nivky
hody v Libosvárech
hodová mše - Libosváry
Zpravodaj pro obec Loukov a Libosváry
3/2011
Svatováclavské hody v Loukovì
Letošní hody v Loukovì se uskuteènily v netradièním
duchu. Vzhledem k tomu, že Obecní úøad v Loukovì
se rozhodl provést opravu kaplièky "na Výpustì",
bylo dohodnuto pøi této pøíležitosti její posvìcení.
Velkou zásluhu na této akci mají hasièi, kteøí
pøipravili nejen hodovou zábavu, ale hlavnì tradièní
prùvod, který organizovali a postarali se o
obèerstvení pøi budíèku u kulturního domu s
dechovou hudbou "Èímani". Všichni, kteøí se
prùvodu zúèastnili, byli mile pøekvapení již
pøíchodem ke KD, kde se podávaly výteèné èerstvé
koláèky a rùzné druhy zákuskù. Prùvod mìl letos
vzhledem ke své délce velký úspìch a hasièe
podpoøili svou pøítomností i zástupci z Mysliveckého
sdružení Podhoøí Loukov-Libosváry. Mše svatá pod
otevøeným nebem u kaplièky pøilákala spoustu lidí,
kteøí tak mìli možnost prohlédnou si kapli i zevnitø.
Krásné poèasí pak vylákalo odpoledne na høištì
všechny fanoušky fotbalu a ty nejmenší zase na
pouové atrakce.
Pøíprava na loukovské hody stála nemalé úsilí
mnoha obèanù. Obecní úøad v Loukovì by chtìl
touto cestou podìkovat jmenovitì všem, kteøí se na
pøípravì této akce podíleli.
Paní Stiborové Ludmile, Gerlové Františce,
Kurfürstové Emílii, Doèkalové Marii a Michalièkové
Jiøinì, které napekly cukroví a koláèe. Dále pak paní
Stiborové Boženì, Kunzové Annì a panu Kunzovi
Jiøímu za pøípravu a úpravu kaple, Rudlofové
Kristýnì za pøípravu kvìtinové výzdoby, firmì Klas
za vymalování kaple, p. Vratislavu Kozubovi za mši
svatou a v neposlední øadì všem obèanùm za
pøedhodový úklid.
návrh nového køíže se soškou pany Marie
od Jana Kozla
Obec Loukov vyhlašuje anketu o vzhledu a
umístìní nového køíže
Vaše námìty a pøipomínky k návrhu (viz. obrázek)
mùžete podávat elektronicky na [email protected]
nebo osobnì u starosty obce.
Na místì pùvodního køíže bude umístìna pamìtní
deska a torzo sochy bude slepeno, zrestaurováno a
umístìno do klidové zóny.
Kalendáø akcí:
22.10.
25.10.
6.11.
10.12.
11.12.
14.12.
17.12.
Kynologická soutìž "Loukovský pohár"
Lampionový prùvod - poøádá SRPŠ
Setkání s dùchodci v KD Loukov
Mikulášská besídka v KD Loukov
Divadelní pøedstavení pro dìti - KD Loukov
Veøejné zasedání zastupitelstva - Libosváry
Vánoèní koncert v kostele sv. Václava v
Loukovì a rozsvìcení vánoèního stromu
1
Zpravodaj pro obec Loukov a Libosváry
3/2011
USNESENÍ
z jednání Obecního zastupitelstva Loukov konaného dne 21. 9. 2011
I.
Obecní zastupitelstvo schvaluje
Majetkové záležitosti
2
- prodej pozemku p.è. 358/154 o výmìøe 1384 m p. Ing. Jiøímu Jašeèkovi, Nová 665, Chvalèov a Bc. Leonì
Vlasákové, Libosváry 2, za cenu 250,- Kè/m2 - doplnìní již schváleného bodu
2
2
- prodej èásti pozemku p.è. 1153/1 v k.ú. Libosváry, ost. plocha o výmìøe 26 m za 40,- Kè/m p. Rostislavu
Kulichovi, Libosváry 31
2
- prodej pozemku p.è. 273/28 v k.ú Loukov o výmìøe 109 m p. Pavlu Hajkovi a Boženì Hajkové, Loukov 146, za
2
cenu 40,- Kè/m
2
2
2
- prodej pozemku p.è. 273/27 o výmìøe 65 m , p.è. 273/17 o výmìøe 45 m , p.è. 358/174 o výmìøe 33 m , p.è.
2
35/52 o výmìøe 78 m , všechny v k.ú. Loukov pro manžele Blanku a Zdeòka Kotasovy, Loukov 145, za cenu
2
40,- Kè/m
2
2
- prodej pozemku p.è. 273/16 o výmìøe 80 m , p.è. 358/51 o výmìøe 297 m , všechny v k.ú. Loukov pro pí.
2
Bohdanu Hlavièkovou, Loukov 160, za cenu 40,- Kè/m
2
2
- prodej pozemku p.è. 273/15 o výmìøe 50 m , p.è. 358/50 o výmìøe 580 m všechny v k.ú. Loukov pro p. Milana
2
Studeného, Loukov 84, za cenu 40,- Kè/m
zámìry prodeje
- zámìr prodeje pozemku p.è. 358/47 v k.ú. Loukov o výmìøe 705 m2 p. Ing. Miroslavu Dvoøákovi , Loukov 152
2
- zámìr prodeje pozemku p.è. 887/2 v k.ú. Libosváry o výmìøe 668 m manželùm Hanì a Markovi Malíøovým,
Libosváry 85
2
- zámìr prodeje pozemku p.è. 887/1 v k.ú Libosváry o výmìøe 1161 m manželùm Martinì a Radimovi
Kulichovým, Libosváry 27
2
2
- zámìr prodeje pozemku p.è. 358/162 o výmìøe 937 m , p.è. 358/163 o výmìøe 393 m , p.è. 358/164 o výmìøe
2
680 m , všechny v k.ú. Loukov p. Martinovi Pecháèkovi, Loukov 22
- schvaluje rozpoètové opatøení è. 1. a 2. 2011
- schvaluje vyhlášku Obce Loukov è. 01/2011 o vytvoøení a použití úèelových prostøedkù „Fondu rozvoje bydlení“
na území obce Loukova a Libosvár
- schvaluje vyhlášení výbìrového øízení na dodavatele „Zajištìní technické infrastruktury“ pro výstavbu RD na
p.è. 358/16 lokalita Nivky v k.ú. Loukov
- schvaluje navýšení pøíspìvku na provoz Základní a Mateøské školy o 3.600,- Kè/mìs. s platností od 1. 1. 2012
- schvaluje smlouvu o zøízení vìcného bøemene M-023-2-0247 pro firmu Telefónica Czech Republic
- toto usnesení
II.
Bere na vìdomí
2
- odložení zámìru prodeje pozemku p.è. 4275/12 o výmìøe 94 m v k.ú. Loukov p. Janu Pazderovi, Hlavní tøída
38/164, Havíøov z dùvodu rozporu s Ing. Janou Grajciárovou, K Rovinám 537/19, Praha, podaném v 15-denní
lhùtì.
- žádost o finanèní pøíspìvek pro p. Petra Kunze na provozování silnièních motocyklových závodù ve výši
18.000,- Kè
- žádost o smìnu pozemkù mezi obcí Loukov a p. Jaroslavem Rudolfem v okolí fy ZEPO
- dopis p. Jana Fajkuse, Libosváry 83
- informace o Územním plánu Obce Loukova a Libosvár
Upozoròujeme obèany, že podle vyhlášky obce 04/2008 je splatnost poplatkù za svoz domovních odpadù
31. 5. v daném kalendáøním roce.
Dále upozoròujeme na pøihlašovací povinnost k poplatkùm za psy podle místní vyhlášky 02/2001 a to do 15 dnù
od nabytí psa. Splatnost tìchto poplatkù je 31. 3. v daném kalendáøním roce. Zanikne-li poplatková povinnost
(napø. úhynem èi prodejem psa) rovnìž musí být tato skuteènost neprodlenì nahlášena na Obecním úøadì v
Loukovì.
2
Dopis obèanù ... Dožijí se obecní domeèky v Libosvárech roku 2012?
Obec na základì projektové dokumentace zapoèala
stavìt rodinné domky v Libosvárech. Výstavba byla
ukonèena v roce 2001 a probìhla kolaudace domkù.
Do domkù se nastìhovali nájemníci na základì
uzavøené Smlouvy o finanèním pronájmu s
následnou koupí v roce 2021. Nájemníci uhradili
prvotní vklad ve výši nìkolika stovek tisíc korun a
obci platí pravidelný mìsíèní nájem. U tìchto
domeèkù již od doby KOLAUDACE nájemníci
reklamovali nekvalitnì odvedenou práci, domáhali
se odstranìní závad a nedodìlkù, mají také spoustu
poøízené fotodokumentace reklamací, reklamace se
vedou neustále bez jakýchkoliv náprav a od
samotného nastìhování jsou nájemníci nešastní,
že nedošlo k nápravì. Jen u dvou domkù obec ze
svých finanèních prostøedkù provedla po kolaudaci
zateplení pùdních a støešních prostor. U jednoho
domku obec provedla èásteènou výmìnu
nekvalitních oken. Domky jsou již postavené a
užívané 10 let. Obci náleží dle zákona o obcích
opravování a udržování obecního majetku, avšak po
celou dobu se obec o svoje domky nestarala. Již se
zaèíná projevovat zub èasu a je nutno zapoèat s
údržbou. Nájemníci teprve v roce 2009 získali
Projektovou dokumentaci staveb domkù a poté
zjistili, jak mìly být domky postavené a z jakého
stavebního materiálu. Vznikla spousta rozporù mezi
projektem a skuteèným stavem.
- domky mìly být èásteènì podsklepené s kotelnou
- zdivo mìlo být cihlové o šíøi 40 cm, je jen 14 cm
-okna a venkovní dveøe mìly být plastové,
tøíkomorové
- støešní konstrukce mìla být zhotovena z trámù
- støešní krytina mìla být z tašek BETA
- pùdní a støešní prostory mìly být zaizolované a
zateplené
- podlahy v místnostech mìly být døevìné
- u domkù mìlo být zhotoveno kryté stání pro
motorové vozidlo
- spousta dalších prací, které nebyly provedené a
práce, které byly provedené nejsou z materiálu dle
projektu, ale z ménì kvalitního materiálu
- u sólo domku nebyla dodržena v patøe výška stropù
a tím nesplòují normu obytné místnosti, ale jen pùdy
- v rámci celého projektu mìlo být postaveno
parkovištì pro 7 motorových vozidel
- k úpravì terénu kolem domkù si nájemníci za
desítky tisíc korun museli koupit ornici, ornice, která
byla pùvodnì na pozemku byla odvezena neznámo
kam
V domcích není možno zajistit tepelnou pohodu z
dùvodu úniku tepla pøes zdivo, okna, dveøe a
støechu. Spotøeba plynu k otopu je velká, což se
znaènì odráží na finanèním rozpoètu nájemníkù.
Jiný otop není možný. Žijí zde lidé, malé dìti, v
domech se objevuje plíseò - jak to bude s jejich
3/2011
zdravím? Rozpadají se komíny, pøi deštích zatéká
do zdi, v zimì snìží na pùdu atd. Nájemníci jsou
stále zoufalí co bude dál. Nìkteøí si již provedli na
své náklady výmìnu nekvalitních oken a
venkovních dveøí, odstraòují drobné závady, udržují
a zvelebují okolí domu. Veškeré pøipomínky od doby
kolaudace byly projednány na nìkolika jednáních a
zasedáních Obecního zastupitelstva. Obecní
zastupitelstvo zøídilo komisi k objasnìní všech
stížností, pøipomínek a rozporù a komise mìla za
úkol vypracovat závìreènou zprávu. Komise
pracovala ve složení: Ing. Antonín Zlámal, Zdenìk
Mikulík, PharmDr. Jiøí Plášek, Hedvika Labišová a
Jan Fajkus. Komise se po nìkolika jednáních
nedopátrala pravdivosti o celé skuteènosti. Po
opakujících se pøipomínkách a zoufalství dopátrat
se pravdivosti ze strany nájemníkù, se Obecní
zastupitelstvo na svém jednání dne 16. 6. 210
usneslo zøídit komisi k posouzení reklamací a
pøipomínek od kolaudace a porovnání Projektové
dokumentace se skuteèným stavem. Komise se
sešla 11. 8. 2010 ve složení : Ing. Antonín Zlámal,
Ivo Šenovský, PharmDr. Jiøí Plášek a Jan Fajkus. Po
prostudování všech dostupných materiálù a
porovnání souèasného stavu se jednoznaènì
rozhodli celou záležitost pøedat k šetøení Orgánu
èinném v trestní øízení. Z tìchto dùvodù nìkteøí
nájemníci, kterým záleží na nápravì podali
Oznámení o spáchání trestného èinu na
neznámého pachatele. Kolem domkù v Libosvárech
se proslýchá spoustu rùzných polemik, fám a
nepravd z øad obèanù, ale to jen proto, že neznají
skuteèný stav domkù a nebyli nikým oprávnìným
øádnì informováni. Není v zájmu nájemníkù obec
poškodit, vždy nájemníci øádnì platí nájem, o
domky se starají a èekají na nápravu. Svým kladným
pøístupem k obecnímu majetku mají zájem, aby
domky neztratily svou hodnotu.
Manželé Šípovi, Kociánovi, Janošovi, Labišovi, Jan
Fajkus, PharmDr. Jiøí Plášek, Vìra Hábová, Irena
Wallerová
3
Zpravodaj pro obec Loukov a Libosváry
3/2011
SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
JUBILEUM
V prùbìhu tohoto ètvrtletí jsme v naší obci mìli mnoho jubilantù. Všem gratulujeme a pøejeme mnoho
zdraví, štìstí a životní pohody.
60 let
Kopecký Josef, Loukov
Rolová Jarmila, Loukov
65 let
Kurfürstová Jana, Loukov
NARODILI SE
Adam a Filip Idesovi
Tereza Šinogl
75 let
Rudolf Leopold, Loukov
81 let
Pøadková Marie, Loukov
85 let
Jašíková Olga, Loukov
Dvoøák Miroslav, Loukov
86 let
Machaèík Vladimír, Loukov
Kaïùrková Marie, Loukov
88 let
Pecháèková Marie, Loukov
Šimarová Rùžena, Libosváry
90 let
Kozáková Blažejka, Loukov
ODEŠLI OD NÁS
Miloslav Wiesner
Olga Jašíková
Redakce zpravodaje umožòuje
obèanùm obce zveøejnìní
blahopøání nebo vzpomínky ve
spoleèenské kronice, a to zcela
bezplatnì.
Dne 6. záøí 2011 jsme vzpomnìli 5. výroèí
úmrtí mého manžela, tatínka a dìdeèka
pana Bohumila Ondrouška
z Loukova
Za tichou vzpomínku dìkuje manželka
a synové s rodinami.
4
Zpravodaj pro obec Loukov a Libosváry
3/2011
Zmìny v mateøské škole
Je tu zaèátek školního roku a s ním souvisí i nìkolik
zmìn, které probìhly v naší mateøské škole. S
pomocí maminek byl zahájen provoz druhé tøídy,
která slouží pøevážnì pro výuku pøedškolních dìtí a
zároveò i jako tìlocvièna.
Se zaèátkem školního roku souvisí i pøíchod nových
dìtí. Tento rok bylo pøijato 15 nových dìtí a my
všichni tìmto dìtem pøejeme, aby se jim u nás líbilo a
byly v naší mateøské škole spokojené.
Pro dìti, rodièe a pøíznivce naší mateøské školy
jsme pøipravili nìkolik podzimních akcí, které
poøádáme již nìkolik let. Na konci záøí navštívíme,
spoleènì i s dìtmi z mateøské školy Osíèko zábavné
centrum GALAXIE ve Zlínì.
V øíjnu probìhne v mateøské škole tzv. ,,Barevný
týden“, který bude zakonèen zahradní slavností
spoleènì s ukázkami výrobkù z ovoce a zeleniny.
Dìti se budou i podílet na výzdobì výstavy ovoce a
zeleniny poøádané ÈZS 2.øíjna. Tentýž mìsíc
probìhne i tradièní ,,Drakiáda“, která se uskuteèní
za vhodného poèasí na louce pøed mateøskou
školou. Dìkujeme mysliveckému sdružení Loukov a
ÈZS Loukov za sponzorské dary, které nám
vìnovali na zaplacení úpravy zahradního
pískovištì.
Èinnost SDH Loukov
Rymicích 5. místo, v Rychlovì 5. místo, v Tuèapech
6. místo, v Nové Dìdinì 2. místo, v Loukovì 3.
místo, v Nìtèicích 3. místo, v Podhradní Lhotì 13.
místo, v Dobroticích 2. místo, ve Vitonicích 2. místo a
v Pravèicích 6. místo.
Celkovì obsadili 3. místo se ziskem 62 bodù,1.
místo obsadilo družstvo z Pravèic ziskem 73 bodù a
na 2. místì skonèilo družstvo ze Zahnašovic se
ziskem 68 bodù. Celkem se zúèastnilo 18 družstev
žen.
Letos jsme zaèali opìt trénovat družstvo žákù, které
Tyto èasy opìt potvrdily vyrovnanost celého se zúèastnilo jen nìkolika soutìží, takzvanì na
zkoušku. Èas ukáže, jestli budou po zimní pøestávce
letošního roèníku Podhostýnské hasièské ligy.
Po kategorii mužù nastoupily na tra ženy, které se pokraèovat v hasièské èinnosti. Všichni doufáme, že
svými výkony nijak nezaostaly za svými mužskými ano.
kolegy.
Školení, zásahová èinnost a údržba vybavení
Ženy
jednotky SDH:
1.místo
družstvo Pravèice
èas 18,60
Dne 4. srpna nám bylo ohlášeno zatopení domu a
2. místo družstvo Zahnašovice
èas 19,63
zanesení kanálových vpustí.
3. místo družstvo Loukov
èas 19,67
Vyjeli jsme tedy na odstranìní tìchto problémù,
Soutìže se zúèastnili i naše starší ženy, které které vznikly po silném dešti v našem katastru.
odsadily 6. místo èasem 46.39 sekund, což je Mezitím jsme obdrželi zprávu také o povodni ve
Vitonicích, kam jsme se po ukonèení práce v
obdivuhodný výkon.
Po celou dobu konání soutìže se o všechny diváky Loukovì a Libosvárech a po domluvì s operaèním
co se týèe jídla a dobrého pití starali naši èlenové. støediskem ve Zlínì, pøesunuli. Tam jsme po
Dále se naše družstvo žen zúèastnilo všech 13 opadnutí vody odstraòovali naplaveniny z místních
soutìží zaøazených do Podhostýnské hasièské ligy s komunikací. Celá akce se tak protáhla až do noèních
tìmito výsledky: v Poèenicích obsadily 2. místo,v hodin, ale nikdo z našich èlenù si nestìžoval. Šlo
Ludslavicích 2.místo, v Karolínì 7. místo, v pøece o pomoc našim spoluobèanùm. Z dalších akcí
Jubilejní 10. roèník soutìže v požárním útoku jsme
uspoøádali 24.èervence 2011.
Pøestože nám poèasí pøíliš nepøálo, sjelo se do
Loukova 25 družstev mužù a 9 družstev žen.
Všechny týmy bojovaly a snažily se získat co nejvíce
bodù. Vítìz je ale vždycky jenom jeden.
Muži
1. místo
družstvo Rychlov
èas 17,60
2. místo
družstvo Kunovice
èas 17,66
3. místo
družstvo Malhotice
èas 17,83
5
Zpravodaj pro obec Loukov a Libosváry
stojí za zmínku úèast na dálkové pøepravì vody
Chvalèov- Hostýn, která probìhla 6.srpna 2011 u
pøíležitosti 115. výroèí založení SDH Chvalèov.
Této akce se ještì zúèastnilo dalších 12 jednotek,
celková vzdálenost hadicového vedení byla 2000
metrù. Úkol se podaøilo splnit za 1/5 hodiny, voda
trvala 45 minut a konec vedení byl na Hostýnské
rozhlednì. Celá akce se provádìla v plné výbavì
jako pøi skuteèném požáru.
Poslední akcí bylo taktické cvièení „Požár pøi plnìní
železnièních cisteren Èepro a.s. Støedisko Loukov“,
které se konalo 2.srpna 2011 v 9hodin
dopoledne.Tohoto cvièení se zúèastnila jednotka
Èepro Loukov a jednotka HZS z Bystøice pod
Hostýnem. Úkol naší jednotky spoèíval v natažení
3/2011
2 proudù, kterými se ochlazovalo okolí hoøící
cisterny. Vše se odehrávalo v reálném èase a v
podmínkách pøipomínajících reálný zásah.
Na všech akcích, na kterých jsme se v tomto roce
doposud aktivnì podíleli,
jsme si vyzkoušeli
provedení zásahové èinnosti a zopakovali jsme si v
praxi to, co se uèíme na školeních v zimním období.
Pro všechny je to obrovský pøínos .
Rádi bychom také upozornili na dovybavení naší
jednotky zásahovými obleky, rukavicemi a také
hasièskými pøilbami, za což patøí velké podìkování
Zlínskému kraji, který poskytl finanèní dotaci ve výši
67 tis. Kè v této souvislosti.
Republiková Open soutìž 2011
závodníkù z celé èeské republiky. Zlínský kraj mìlo
své zastoupení ve 12 závodnících a 6 rozhodèích. Z
toho ASPV Loukov oddíl Lady reprezentovalo 6 žen
- M. Florecová, Z. Lapèíková, K. Zemánková, Z.
Babièová, J. Kurfürstová, H. Mikulíková a jako
rozhodèí nás doprovázel pan J. Florec.
Naše výsledky v jednotlivých soutìžích:
Woodball o pohár starosty Pasohlávek
6. místo - K. Zemánková, Z. Babièová
8. místo - M. Florecová, Z. Lapèíková
9. místo - J. Kurfürstová, H. Mikulíková
Molkky o pohár "GARKO"
6. Místo - M. Florecová, Z. LapèíkováKubb o pohár
"OZP"
Ve dnech 30. záøí - 2. øíjna 2011 v Mušovì 7. místo - J. Kurfürstová, H. Mikulíková.
Pasohlávky probìhlo republikové kolo v soutìžích
9. místo - K. Zemánková, Z. Babièová
Wooball, Kubb, Molkky, kterého se zúèastnilo 170
KRÁTCE
u Byla dokonèena výstavba nové cesty v lokalitì Žádáme o dodržování tohoto zákazu. Na novém
Nivky, dále pak probíhá oprava cesty ke høbitovì se plánují terénní úpravy pro urnový háj.
Kynologickému klubu v Loukovì. Další opravy se
pøipravují na pøíští rok.
u Školní jídelna Loukov nabízí obèanùm možnost
odbìru obìdù za jednotnou cenu 48,- Kè.
u Pøi pøíležitosti hodových oslav v Libosvárech byla
posvìcena socha sv. Anny, která byla umístìna v
obci v loòském roce.
u Na místním høbitovì probìhla oprava schodù na
nový høbitov a dále zabezpeèení spodní brány od
parkovištì proti nepovolenému vjezdu na høbitov a s
tím spojené nièení hrobek. Klíèe od brány je možné
si zapùjèit v kanceláøi OÚ. Na høbitovních vchodech
byly umístìny cedule zakazující vstup se psy.
6
Zpravodaj pro obec Loukov a Libosváry
3/2011
Založení mladší pøípravky žákù v kopané TJ FK Loukov
V lednu letošního roku založil výbor TJ FK Loukov
družstvo mladší pøípravky žákù v kopané. Do
našeho mužstva se pøihlásilo 15 dìtí ve vìku od 5 do
8 let. Trénovat se zaèalo koncem ledna, a to 2x týdnì
v kulturním domì v Loukovì. S pøíchodem teplejšího
poèasí se tréninky pøesunuly na høištì TJ Loukov.
První pøátelský turnaj se odehrál dne 27.8.2011 v
Mrlínku, kde jsme ze 6 mužstev obsadili poslední
místo. Byly to jejich první fotbalové zápasy se
soupeøi, a poprvé oblékli fotbalové dresy. Ze všech
zúèastnìných mužstev byli nejmladší a nejmenší.
Nikoho se nezalekli, nebáli se a bojovali s velkým
nadšením. Za pøedvedený výkon byli odmìnìni
sladkostmi. Dne 10.9.2011 byla zahájena oficiální
soutìž mladších a starších pøípravek
okresu
Kromìøíž. Naše mužstvo malých žáèkù jelo k
prvnímu soutìžnímu turnaji do Lubné. Odehráli jsme
2 zápasy, které jsme prohráli, ale naši malí fotbalisté Viktor, Koutný Matouš, Kurfürst Šimon, Michalièka
podali dobrý výkon, jsou v této soutìži nejmladší. David, Ondroušek Michal, Václavík Matìj, Závodný
Na tomto turnaji nastoupili tito hráèi : Èonka Nikolas, Erik, Závodný Marek, Zemánek Jakub.
Dolák Pavel, Chaòo Petr
Dolák Pavel, Dolák Radim, Hurt Štìpán, Chaòo
Žákovské mužstvo
Již druhý rok po sobì jsme sezonu zaèínali turnajem
v Žeranovicích. Naše mužstvo doznalo oproti loòské
sezonì podstatných zmìn. Kvùli vìkové hranici
skonèily opory mužstva Monèa Baïuøíková, Jirka
Chlápek, Lukáš Mìchura a brankáø Martin Novák.
Na jejich místa nastoupili Jaruška Skácalová,
Nikolas Èonka a Terezka Nováková. Do branky se
postavil do té doby hrající obránce Honza
Ondroušek, který i pøes své chvilkové výpadky v
brance velice mile pøekvapil. Po skvìlém výkonu
celého mužstva jsme obhájili vítìzství z loòska a to s
krásným skóre 16:0 ze tøí zápasù. Nejlepším
støelcem turnaje se stal náš Jáchym Šíp s osmi góly.
Zápas s domácími Žeranovicemi byl vysoce nad
prùmìrem celého turnaje a skonèil 1:0 v náš
prospìch. Bohužel nám Žeranovice porážku vrátily
hned v prvním kole mistrovské soutìže. I když jsme
ve tøetí minutì pøed koncem zápasu srovnali na 2:2 a
byli jsme v té dobì jasnì lepší, tak domácí z
ojedinìlého brejku v poslední minutì zvýšili na
koneèných 3:2. Další dvì kola jsme vìdìli, že nás
doma èekají nováèci soutìže a to Rajnochovice a
Martinice. Tyto zápasy jsme pojali velice ofenzívnì a
po výsledcích 21:0 s Rajnochovicemi a 6:3 s
Martinicemi, jsme si velice krásnì popravili skóre.
T잚í soupeøe jsme oèekávali v následujících tøech
kolech. Když jsme na Chvalèovì ještì patnáct minut
pøed koncem zápasu prohrávali pouhých 0:1 a
mohutnì se snažili o vyrovnání, netušili jsme, že
odjedeme s hrozivým výsledkem 1:6. Další dva
zápasy jsme se utkali v té dobì s vedoucím týmem
tabulky se Slavkovem p/H. Zápas na høišti soupeøe
jsme po výborném výkonu našeho mužstva smolnì
prohráli 4:5, ale hned následnou odvetu jsme po
velkém boji vyhráli 3:1. Víme, že pøed sebou máme v
sezonì ještì hodnì práce, protože pouze tøi první
mužstva z naší tabulky postoupí do finálových bojù o
koneèné poøadí v okresním pøeboru mladších žákù
okresu Kromìøíž. Proto chci podìkovat všem
fanouškùm, kteøí nás podporují a hlavnì rodièùm,
bez kterých si vùbec nedovedu chod mužstva
pøedstavit.
Šíp Marek
7
... Markem Šípem, trenérem žákovského mužstva TJ Loukov
Již mnoho let v Loukovì nebyl založen oddíl fotbalu
pro dìti. Jedním z tìchto prùkopníkù je mimo jiné i
pan Marek Šíp, který obìtoval svùj volný èas pro
práci s dìtmi. Rozhodli jsme se pro tento rozhovor
pro jeho nezdolné nadšení a vytrvalost s kterým tuto
èinnost vykonává a kde láska k fotbalu nesmí
chybìt.
1. Práce s dìtmi je nároèná v každém oboru, ve
sportu však nároènìjší. Proè jste se rozhodl založit
žákovské družstvo ?
Musím pøiznat, že prvotní myšlenka založit po letech
žákovské mužstvo v Loukovì, pøišla od Pepy Burdy.
Prostøednictvím Zbyòka Baïuøíka mì oslovili, zda
bych s trénováním tohoto mužstva vypomohl !!!
Hlavním trenérem se mìl stát pan Šamánek, ve
kterém jsem vidìl velkou záruku kvality tréninku.
Bohužel, po pár trénincích se pan Šamánek musel
pøechodnì vrátit do Prahy a tím pádem jsem se stal
hlavním trenérem já. Musím øíct, že kdybych vìdìl
co mì èeká, asi bych se dlouho rozmýšlel.
2. Ve fotbale, ostatnì jako v každém sportu, nejde
jenom o zápasy, které jsou jistì atraktivní, ale
pøedevším o tvrdou pøípravu pøed nimi. Jak u vás
vlastnì tréninky probíhají ?
Tréninky máme již tøetí sezonu standardnì ve stejný
èas a to v úterý a ètvrtek na loukovském høišti. V zimì
využíváme ve stejný èas tìlocviènu v Kulturním nikdy málo, mohu se spolehnout, že se ho snažíme
domì. Pøi horším stavu høištì v Loukovì jsme vždy ke spokojenosti všech vyøešit.
nìkolikrát využili i høištì v Libosvárech.
6. Kolika zápasù se prùmìrnì zúèastòujete? Který
byl pro vás nejdùležitìjší?
V základní èásti soutìže odehrajeme 10 zápasù. O
celkové umístìní v tabulce okresního pøeboru
mladších žákù okresu Kromìøíž nás potom ještì
èeká 6 zápasù. Vždy se mi líbilo heslo: „ Není nic
staršího než vèerejší vítìzství“. Proto, když zápas
vyhrajete nebo prohrajete, víte, že v nejbližší dobì
4. Ve sportu se více než kde jinde setkáváme s pøijde další, který chcete opìt vyhrát a musíte tedy
úrazy. Máte už i vy takovou zkušenost, mìli jste už po sportovní stránce udìlat vše, aby to tak bylo.
nìjaký úraz?
Vìøím, že nejdùležitìjší zápas nás ještì èeká.
Pøed každým zápasem dùslednì dbám na perfektní
rozcvièku a streèink svých svìøencù, což považuji za 7. Jak malí sportovci nesou porážku?
základ dobrého výkonu. Snad i díky tomu se nám Pøiznám se, že jsem velice emotivní trenér a tudíž
vážnìjší úrazy vyhýbají, ale nerad bych to zakøikl.
bych øekl, že porážku kluci nesou nìkdy daleko lépe
3. Nesetkáváte se obèas s nechutí dìtí trénovat?
Díky informacím z internetu se snažím tréninky vést
moderní formou tak, aby dìti bavily a zaujaly. Víc než
s nechutí trénovat se setkávám s problémy
spojenými s vìkem. Zvládnout kluky v zaèínající
pubertì je nìkdy tvrdý oøíšek.
než já.
5. Co spolupráce s rodièi? Cítíte podporu z jejich
strany, pomáhají vám nìjak, napøíklad pøi cestì na Dìkujeme za rozhovor.
zápasy apod.
Spolupráce s rodièi je na velice dobré úrovni.
Nejedná se pouze o cesty na zápasy, ale i o spoustu
dalších malièkostí, bez kterých se dobøe fungující
tým neobejde. Velice si cením dùvìry rodièù a vím,
že pokud nastane nìjaký problém, a tìch u dìtí není
8
11
Fotogalerie - hody v Loukovì
3/2011
CVIÈENÍ ASPV LOUKOV o.s. 2011 – 2012
STØEDA :
Dìti 6 – 10 let
15:30 – 17:00
Jana Rolová, Martina Drcmánková, Karla Chaòová
Rodièe s dìtmi
17:00 – 18:00
Margita Kundrátová, Hana Hurtová
Lady
18:00 – 19:00
Zdena Lapèíková, Marie Florecová
Žactvo – sportovní hry
19:00 – 20:00
Marie Šefèíková, Jana Olivíková
ÈTVRTEK : Pilates
19:00 – 20:00
Mgr. Radka Hloušková, Martina Poøízková
POZNÁTE, CO TO JE?
Takto nakreslil v roce 1914 pan Josef Matyáš
pùvodní vzhled kaplièky "na Výpustì" tak, jak si ji
pamatoval z dìtství a vyprávìl:
" Dveøí do kaplièky nebylo, to vše bylo zpøedu
zazdìno. Napøíè byly dva hrubé trámy a mezi nimi
byly hrubé silné kusy døeva trochu od sebe pøibity,
takže se mohlo do kapièky nahlédnout, ale žádný
tam nemohl vejít. Kaplièka nemìla støechy z plechu
nebo ze døeva, byla celá i na stropì zdìna. Protože
byla opršalá dali jsme ji opravit a pøi té pøíležitosti
dostala støíšku a ten pøedek jsme nahoøe zarovnali a
udìlali do ní dvéøe Uvnitø byl starý obrázek P. Marie
svatohostýnské na plechu, ten tam byl velice dávno,
pod P. Marií byli vymalováni Tataøi. Obraz jsme
vynesli a dali na sloup, stával až donedávna na
místì, kde stojí socha za vesnicí"
Z èlánku Hlasù svatohostýnských z roku 1914
TO TADY JEŠTÌ NEBYLO,
aby patnáctiletý kluk vyhrál se svými holuby 1. místo
na krajské výstavì králíkù, drùbeže a holubù, která
se konala 9. - 11. záøí 2011 v Kromìøíži.
Tím vítìzem se stal Marcel Šico žák 9. tøídy
Základní školy v Rajnochovicích a loukovský obèan.
Za dva roky, co je èlenem ZOÈSCH Lipová, vyhrál po
rùzných výstavách osm prvních cen.
Jedná se o holuby - Èeský voláè sivý pruhový a
Èeský voláè sivý kapratý.
To je celoživotní sen každého chovatele, aby dosáhl
nejvyšší bodové hodnoty.
Marceli, nevím jestli Ti to došlo, ale máš nejlepší
holuby ve Zlínském kraji
Blahopøejeme
dìda Pospíšil
Loukovský zpravodaj vydává OÚ Loukov, adresa: Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov. Tel: 573 390 121. Redakce: Magdalena Nenutilová, Ing. Zlámal Antonín, Ivo Šenovský.
Tisk: Bystøice pod Hostýnem. Registraèní èíslo MK ÈR E 18167, Uzávìrka pøíštího èísla bude: 1.12. 2011. Vychází ètvrtletnì v nákladu 350 ks. Bezplatná distribuce. Dìkujeme všem složkám za pøíspìvky a tìšíme
se na další spolupráci. Pøíspìvky, popø. fotky mùžete zasílat na e-mail [email protected], nebo je mùžete nosit na OÚ v Loukovì. Všechny neoznaèené pøíspìvky jsou redakèním textem.
Download

zobrazit - Obec Loukov