STAVBA ROKU 2013
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Krajská stavební spoleènost pøi Svazu podnikatelù ve stavebnictví v ÈR
Èeská komora architektù
Èeská komora autorizovaných in enýrù a technikù èinných ve výstavbì
pod zá titou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mi áka
ètvrtek 29. kvìtna 2014 od 18:00 hodin
Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA, Otrokovice
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
Partner
www.purlive.cz | www.tas-stappa.cz
1
www.stavbaroku.zlin.cz
Stavby občanské vybavenosti
Rekonstrukce ploch nádvoøí Velehrad
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Øímskokatolická farnost Velehrad
Projektový atelier pro architekturu
a pozemní stavby spol. s r.o.
OHL S, a.s., Divize 1 Brno
Ing. Vlasta Paclíková
Projektový atelier pro architekturu
a pozemní stavby spol. s r.o.
OHL S, a.s., Divize 1 Brno
82 mil. Kè
03/2011 - 06/2012
Stavební úpravy komerèního domu v Uherském Hradi ti
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
DEPAM, s.r.o.
G G ARCHICO a.s.
CGM Morava s.r.o.
Ing. Franti ek ácha
G G ARCHICO a.s.
CGM Morava s.r.o.
23,8 mil. Kè
09/2012 - 08/2013
2
Stavby občanské vybavenosti
Sri Chinmoy centrum Zlín, Barto ova ulice
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Madal Bal a.s.
Ateliér DPK, s.r.o.
Jiøí Vinter - stavební firma
Ing. Miroslav evèík, Ing. Jiøí Vinter
Madal Bal Studio s.r.o.,
Chandrakanta Crull, USA
Jiøí Vinter - stavební firma
46 mil. Kè
08/2012 - 12/2013
Firemní modulární kolka OSKÁREK pro spoleènost LAPP KABEL s.r.o. v Otrokovicích
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
3
LAPP KABEL s.r.o.
S-projekt plus, a.s.
KOMA MODULAR s.r.o.
Ladislav Slámeèka
Ing. arch. Jiøí Soukal
KOMA MODULAR s.r.o.
16,9 mil. Kè
07/2013 - 09/2013
www.stavbaroku.zlin.cz
Stavby občanské vybavenosti
Jídelna a zázemí pro zamìstnance firmy KOMA MODULAR s.r.o. ve Vizovicích
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
KOMA MODULAR s.r.o.
CHYBIK+KRISTOF
ASSOCIATED ARCHITECTS
/ Ing. Oldøich Studený
KOMA MODULAR s.r.o.
Ing. Petr Chval
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED
ARCHITECTS
KOMA MODULAR s.r.o.
19,5 mil. Kè
07/2013 - 11/2013
kolicí støedisko spoleènosti PRIMA BILAVÈÍK, s.r.o. v Uherském Brodì
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
PRIMA BILAVÈÍK, s.r.o.
Ing. arch. Jiøí Jílek
3V & H, s.r.o.
Petr Bartek, DiS.
Petr Bílavèík, Ing. arch. Jiøí Jílek
PRIMA BILAVÈÍK, s.r.o.
13,3 mil. Kè
09/2012 - 11/2013
4
Stavby občanské vybavenosti
NCZK Arcibiskupský zámek Kromìøí - obnova obrazárny, knihovny a dal ích èástí
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Národní památkový ústav
ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Jaroslav Rako
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
15,3 mil. Kè
09/2012 - 03/2013
Novostavba kolicího støediska a sídla firmy Technodat, Zlín
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
5
Technodat, CAE - systémy, s.r.o.
Ing. Martin Mrlík
Navláèil stavební firma, s.r.o.
Richard Pl ek
Ing. Martin Mrlík
Navláèil stavební firma, s.r.o.
18,5 mil. Kè
05/2012 - 03/2013
www.stavbaroku.zlin.cz
Stavby občanské vybavenosti
Vìdecko - technický park TRIANGL, Uherské Hradi tì
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
SILO INVEST s.r.o.
G G ARCHICO a.s.
PKS stavby a.s.,
PROFISTAV Litomy l, a.s.
Ing. Milan Veselý - PKS stavby a.s.
G G ARCHICO a.s.
(Ing. arch. Pavel Stojanov)
G G ARCHICO a.s.
180 mil. Kè
07/2012 - 12/2013
Laboratorní centrum Fakulty technologické ve Zlínì
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
Univerzita Tomá e Bati ve Zlínì
Sdru ení "PROJEKTANTI LCFT"
PSG-International a.s.
Ing. Lubomír Míèka
Ing. arch. Vladislav Vrána
Univerzita Tomá e Bati ve Zlínì
490 mil. Kè
03/2012 - 11/2013
6
Stavby občanské vybavenosti
Krajské kulturní a vzdìlávací centrum ve Zlínì
investor
projektant
dodavatel
mana er stavby
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Zlínský kraj
A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.
Sdru ení KKVC Zlín:
PSG-International a.s.,
Zlínstav a.s., PSG a.s.,
POZIMOS, a.s.,
Vodohospodáøské stavby
Javorník-CZ s.r.o.,
Metrostav a.s.,
STRABAG a.s.
Ing. Miroslav Koneèný
A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.
PSG-International a.s.
746,4 mil. Kè
09/2011 - 05/2013
Úprava pramene Nový Jubilejní v Luhaèovicích
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
auto díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
7
Láznì Luhaèovice, a.s.
Ing. arch. Antonín Otépka,
Ing. Alena Vránová,
Ing. Tomá Kocman
ZEVOS a.s.
Ing. Pavel Vítek
Ing. Alena Vránová
ZEVOS a.s.
1,2 mil. Kè
08/2013 - 09/2013
www.stavbaroku.zlin.cz
Stavby občanské vybavenosti
Úspory energie Z Luhaèovice 2, kolní 811
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Mìsto Luhaèovice
Projektové sdru ení Luhaèovice
TZ Therm s.r.o.
Pavel Hrabal
Radek Kunovský
TZ Therm s.r.o.
3,3 mil. Kè
08/2013 - 11/2013
Domy pro bydlení
Rekonstrukce II. Dìtské léèebny Miramonti v Luhaèovicích
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
Láznì Luhaèovice, a.s.
S-projekt plus, a.s.
ZEVOS a.s.
Ing. Pavel Vítek
Ing. arch. Mirka Chmelaøová
ZEVOS a.s.
10,7 mil. Kè
12/2012 - 02/2013
8
Domy pro bydlení
Polyfunkèní dùm Galerie Zelný trh v Uherském Hradi ti
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
INVESTOSTAV s.r.o.
INVESTOSTAV s.r.o.
STAVOSVIT, a.s. - hlavní
subdodavatel
Ing. Daniel Mròa
MgA. Ing. arch. Tomá Hru ka
STAVOSVIT, a.s.
85 mil. Kè
09/2012 - 10/2013
Hotel Purkmistr, Kromìøí
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
9
SMO a.s.
Pavel Mudøík ARCHITECTS
PSG a.s.
Michal Èaòo
Ing. arch. Pavel Mudøík
SMO a.s.
54,6 mil. Kè
03/2012 - 11/2013
www.stavbaroku.zlin.cz
Partneři
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
10
Domy pro bydlení
Hotel Vila Viola, Luhaèovice
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
VALVE INVEST, s.r.o.
K2 architekti,
Ing. arch. Kateøina Koudelková,
Ing. arch. Ivo Koudelka
3V & H, s.r.o.
Josef Frajt
Ing. arch. Kateøina Koudelková
VALVE INVEST, s.r.o.
15 mil. Kè
10/2012 - 12/2013
Restaurace a penzion na Pinduli u Zlína
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
11
Ing. Jaromír Pilík
KB projekt, s.r.o.
ERGO VH, spol. s r.o.
Lubomír Macalík
Ing. arch. Ondøej No ka,
spolupráce Ing. arch. Ivo vábenský
ERGO VH, spol. s r.o.
20,2 mil. Kè
10/2011 - 05/2013
www.stavbaroku.zlin.cz
Rodinné domy
Stavba RD Zlín Pr tné
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
realizace
man elé Doèkalovi
JaP architects s.r.o.,
interiéry - MOMO Interier
CENTRING spol. s r.o.
Ing. Ludvík Kráèina
Ing. arch. Jan Pøehnal
Ing. Jiøí Doèkal
05/2011 - 10/2013
Funkcionalistický rodinný dùm v Sazovicích
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
Ing. Pavel Krampla
Navláèil stavební firma, s.r.o.
Ladislav Oulehla
Ing. Pavel Krampla
Navláèil stavební firma, s.r.o.
06/2012 - 09/2013
12
Rodinné domy
Novostavba rodinného domu Luhaèovice
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
realizace
Ing. Tomá Kroèil,
Ing. Petra Kroèilová
K PROJEKT - Kroèil a Bel ík, s.r.o.
svépomocí
Ing. Tomá Kroèil,
Ing. Zdenìk Havel
OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o.,
Ing. Ludìk Rýzner,
Ing. arch. Marcela Susedíková
K PROJEKT - Ing. Tomá Kroèil
08/2011 - 08/2013
Rodinný dùm, Ústí u Vsetína
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
realizace
13
ONDRÙ - ARCHITEKT a kol.
TESP Contract s.r.o.
Milan Bøezovják
Ing. arch. Jindøich Ondru
Ing. arch. Jindøich Ondru
TESP Contract s.r.o.
09/2011 - 11/2013
www.stavbaroku.zlin.cz
Rodinné domy
Rekonstrukce a pøístavba vily J. Vondráèka, Ro nov pod Radho tìm
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
realizace
man elé Tùmovi
ROPIS-Ro novská projektová
a in enýrská spoleènost s.r.o.,
Ing. Adolf Fabián
Reasint reality s.r.o.
Marek Bártek
OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o.,
Ing. Ludìk Rýzner,
Ing. arch. Franti ek Èekal,
Ing. arch. Luká Bargel
Reasint reality s.r.o.
05/2011 - 10/2013
Rodinný dùm 1 generaèní, Zlín Pr tné
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
Ing. arch. Jiøí Jílek
MILL STAVBY s.r.o.
Filip Nesvadba
Ing. arch. Jiøí Jílek
MILL STAVBY s.r.o.
01/2013 - 08/2013
14
Rodinné domy
Rodinný dùm Na Vyhlídce , Uherské Hradi tì
projektant
dodavatel
autor díla
pøihla ovatel
realizace
Ing. Petr Vaculík (stavební èást)
více dodavatelù
NEXT LEVEL STUDIO
- Ing. arch. Michal Kutálek
NEXT LEVEL STUDIO
- Ing. arch. Michal Kutálek
07/2010 - 06/2013
Ostatní partneři
15
www.stavbaroku.zlin.cz
Průmyslové a zemědělské stavby
Výmìna oplá tìní a modernizace interiéru SO 100 Continental Barum s.r.o., Otrokovice
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Continental Barum s.r.o.
JaP architects s.r.o.,
SPA, spol. s r.o.
POZIMOS, a.s.
Ing. Radim Babík
Ing. arch. Jan Pøehnal,
Ing. arch. Jan Pøehnal jr.
Continental Barum s.r.o.
120 mil. Kè
04/2012 - 12/2013
Rekonstrukce a výstavba nových výrobních prostor HYDRAULICS s.r.o. Slopné
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
HYDRAULICS s.r.o.
LP projekce s.r.o.
Zlínské stavby, a.s.
Radek Hlavièka
Ing. Luká Penia ko
Zlínské stavby, a.s.
26,5 mil. Kè
08/2012 - 06/2013
16
Průmyslové a zemědělské stavby
Roz íøení administrativnì provozního areálu Porr a.s., Tlumaèov Skály
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Porr a.s., od tìpný závod
- Morava
GARANT sdru ení in enýrských
slu eb
Vodohospodáøské stavby
Javorník-CZ s.r.o.
Jiøí Sládek
Vodohospodáøské stavby
Javorník-CZ s.r.o.
9,8 mil. Kè
03/2013 - 11/2013
Stavební úpravy, pøístavba a novostavba haly Chropyòská strojírna, a.s.
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
17
Chropyòská strojírna, a.s.
Ing. Bohumil Karas - projekèní práce
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Jaroslav Rako
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
37 mil. Kè
10/2012 - 04/2013
www.stavbaroku.zlin.cz
Průmyslové a zemědělské stavby
Vytlaèovací linka HIF-2, SO 104 sklad fotovoltaické fólie, Fatra, a.s., Napajedla
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Fatra, a.s.
B-Projekting, spol. s r.o.
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Jaroslav Rako
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
25 mil. Kè
12/2012 - 09/2013
Prodejní a servisní areál MORAVIAN KLAS, spol. s r.o., Vsetín
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
MORAVIAN - KLAS, spol. s r.o.
DIMENSE v.o.s.
Navláèil stavební firma, s.r.o.,
MONT-KOVO, spol. s r.o.
Stanislav Franc
DIMENSE v.o.s.
Navláèil stavební firma, s.r.o.,
MONT-KOVO, spol. s r.o.
25,2 mil. Kè
03/2013 - 11/2013
18
Průmyslové a zemědělské stavby
Revitalizace èásti areálu spoleènosti TOSHULIN, a.s., Hulín
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
TOSHULIN, a.s.
Kovoprojekta Brno a.s.
Zlínstav a.s.
Jaroslav Hrdlièka
Kovoprojekta Brno a.s.
Zlínstav a.s.
82,8 mil. Kè
03/2013 - 11/2013
Areál ACM INVESTING, spol. s r.o., Uherský Brod
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
19
ACM INVESTING, spol. s r.o.
K2 architekti,
Ing. arch. Kateøina Koudelková,
Ing. arch. Ivo Koudelka
3V & H, s.r.o.
Petr Bartek, DiS.
Ing. arch. Kateøina Koudelková
3V & H, s.r.o.
19,9 mil. Kè
08/2012 - 05/2013
www.stavbaroku.zlin.cz
Průmyslové a zemědělské stavby
Inovace výrobní haly Slovácké strojírny, a.s., Uherský Brod
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Slovácké strojírny,
akciová spoleènost
Domia art s.r.o.
3V & H, s.r.o.
Josef Frajt
Domia art s.r.o.
3V & H, s.r.o.
157,8 mil. Kè
05/2012 - 06/2013
Servisní prodejna kompresorù, Lukov
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
JANU KA KOMPRESORY s.r.o.
Ing. arch. Radko Pavlacký
RAPOS, spol. s r.o.
Radim Barták, Radek Horák
Ing. arch. Radko Pavlacký
JANU KA KOMPRESORY s.r.o.
20,7 mil. Kè
09/2012 - 06/2013
20
Průmyslové a zemědělské stavby
Provozní budova INGO PROMENS , Zlín Pøíluky
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
INGO-PET Morava, spol. s r.o.
F O R M I C A s.r.o.
ELSO system spol. s r.o.
Pavel Svozil
Ing. arch. Pavel Hanulík
INGO-PET Morava, spol. s r.o.
30 mil. Kè
06/2012 - 03/2013
Výrobní komplex MITAS Otrokovice
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
21
MITAS a.s.
Tebodin Czech Republic, s.r.o.
SYNER, s.r.o.
Ing. Franti ek Chvilíèek
Tebodin Czech Republic, s.r.o.
MITAS a.s.
642,2 mil. Kè
08/2012 - 06/2013
www.stavbaroku.zlin.cz
Dopravní, inženýrské a ekologické stavby
Rekonstrukce a roz íøení úpravny vody v aglomeraci Kromìøí
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Vodovody a kanalizace
Kromìøí , a.s.
VODING HRANICE, spol. s r.o.
Sdru ení: IMOS group s.r.o.
a ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Ing. Bohumil Juøenèák
IMOS group s.r.o.,
Ing. Tomá Keberle
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Ing. Pavel Adler,
VODING HRANICE, spol. s r.o.
Vodovody a kanalizace
Kromìøí , a.s.
181,6 mil. Kè
06/2012 - 11/2013
Silnice I/49: Malenovice Otrokovice
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
Øeditelství silnic a dálnic ÈR
DOPRAVOPROJEKT
Ostrava spol. s r.o.
Sdru ení: STRABAG a.s.,
EUROVIA CS, a.s.,
BERGER BOHEMIA a.s.
Michal Pavlík
STRABAG a.s., od tìpný závod
Brno, oblast východ
615,1 mil. Kè
07/2010 - 07/2013
22
Dopravní, inženýrské a ekologické stavby
Morava, Uherské Hradi tì, Staré Mìsto zvý ení kapacity koryta, I. etapa
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Povodí Moravy, s.p.
Dopravoprojekt Brno a.s.
Sdru ení Uherské Hradi tì
(D.I.S., spol. s r.o.,
IMOS Brno, a.s., SMP CZ, a.s.)
Ing. Jaroslav Svoboda
Dopravoprojekt Brno a.s.
268,6 mil. Kè
02/2013 - 11/2013
Vodárenská nádr Karolinka rekonstrukce hráze
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
23
Povodí Moravy, s.p.
Pöyry Environment a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Bohdan Petura
EUROVIA CS, a.s.
113,6 mil. Kè
11/2012 - 09/2013
www.stavbaroku.zlin.cz
Dopravní, inženýrské a ekologické stavby
Silnice II/490: Hole ov jihovýchodní obchvat
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Øeditelství silnic Zlínského kraje,
pøíspìvková organizace
DOPRAVOPROJEKT
Ostrava spol. s r.o.
Sdru ení: EUROVIA CS, a.s.,
STRABAG a.s., KKS, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Lajda
EUROVIA CS, a.s.
341,3 mil. Kè
05/2012 - 05/2013
Okru ní køi ovatka v Uherském Brodì
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
Øeditelství silnic Zlínského kraje,
pøíspìvková organizace
a Mìsto Uherský Brod
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
STRABAG a.s., od tìpný závod Brno,
oblast východ
Richard Krajsa
STRABAG a.s., od tìpný závod Brno,
oblast východ
10,6 mil. Kè
04/2013 - 06/2013
24
Re a l i z a c e r o z vo j ov ý c h p r o j e k t ů m ě s t a o b c í
Intenzifikace ÈOV Strání
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Obec Strání
EGP INVEST, spol. s r.o.
Rovina, a.s.
Bohuslav Dostálek
EGP INVEST, spol. s r.o.
EGP INVEST, spol. s r.o.
44 mil. Kè
09/2012 - 09/2013
Ostatní partneři
25
www.stavbaroku.zlin.cz
Re a l i z a c e r o z vo j ov ý c h p r o j e k t ů m ě s t a o b c í
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Maøaticích
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Mìsto Uherské Hradi tì
KNESL+KYNÈL s.r.o.
GSR s.r.o., H S K spol. s r.o.
Zbynìk Rak - GSR s.r.o.
Zdenìk Vávra H S K s.r.o.
Ing. arch. Jiøí Knesl,
doc. Ing. arch. Jakub Kynèl Ph.D.,
Ing. arch. Jan Tesárek
Mìsto Uherské Hradi tì
9,5 mil. Kè
2008, 2012 - 2013
Galerie Otrokovice rekonstrukce prostor bývalého baru
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
Mìsto Otrokovice
K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o.,
Ing. Boris Kovanda
ALSPO ZLÍN s.r.o.
Lubo Brzek
Ing. Boris Kovanda, K-ING, projekce
a dozor staveb, s.r.o.
Mìsto Otrokovice
2 mil. Kè
08/2013 - 09/2013
26
Re a l i z a c e r o z vo j ov ý c h p r o j e k t ů m ě s t a o b c í
Revitalizace Gahurova prospektu pøedprostor KUC ve Zlínì
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Statutární mìsto Zlín
ateliér Ellement
KKS, spol. s r.o.
Ing. Josef Plá ek
Ing. arch. Jitka Ressová,
Ing. arch. Hana Mar íková,
MgA. Jan Pavézka
KKS, spol. s r.o.
15,5 mil. Kè
07/2013 - 10/2013
Úprava Mariánského námìstí Zlín
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
27
típa
Statutární mìsto Zlín,
Zlínský kraj
S-projekt plus, a.s.
SMO a.s., ALPINE Bau CZ s.r.o.
Ing. Marián Selecký - SMO a.s.,
Ing. Petr Èerník - ALPINE Bau CZ s.r.o.
Ing. arch. Jaroslav Habarta
Statutární mìsto Zlín
34,5 mil. Kè
06/2012 - 05/2013
www.stavbaroku.zlin.cz
S t av by r e a l i z ova n é m i m o ú z e m í Z l í n s k é h o k r a j e
Archeologická základna Mikulèice Trapíkov
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Archeologický ústav
Akademie vìd ÈR, Brno
Pelèák a partner, s.r.o.
VW WACHAL a.s.
Ing. Tomá Pinïák
prof. Ing. arch. Petr Pelèák
VW WACHAL a.s.
66,8 mil. Kè
03/2012 - 04/2013
Výstavba Vìdeckotechnického parku SVÚM a.s., Èelákovice
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
SVÚM a.s.
AMA ARCHITEKTI s.r.o.
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Václav Beòo
Ing. arch. Pavel Martinek
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
107,6 mil. Kè
02/2012 - 02/2013
28
S t av by r e a l i z ova n é m i m o ú z e m í Z l í n s k é h o k r a j e
Výukové a výzkumné centrum v dopravì, Univerzita Pardubice
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
Univerzita Pardubice
Kovoprojekta Brno a.s.
Zlínstav a.s.
Jaroslav Pavelka
Kovoprojekta Brno a.s.
Zlínstav a.s.
119,6 mil. Kè
09/2011 - 09/2013
Lovecký areál Radìjov Pusté
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
realizace
29
G G ARCHICO a.s.
ROSS Holding a.s.
Ing. Tomá Rousek
Anarchitekt s.r.o., MgA. Jiøí Soukup,
spolupráce ak. mal. Pavel Trucla
G G ARCHICO a.s.
04/2011 - 07/2013
www.stavbaroku.zlin.cz
S t av by r e a l i z ova n é m i m o ú z e m í Z l í n s k é h o k r a j e
Lisovna plastù KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. v Polièce
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
KOH-I-NOOR holding a.s.
PROJEKTinvest, s.r.o.
PS - MSI, a.s.
Ing. Vladimír Rozsypal,
Stanislav Tom ù
Ing. arch. Michal Kotásek
PS - MSI, a.s.
58,8 mil. Kè
09/2012 - 03/2013
Autosalon Hyundai Prùhonice
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
PYRAMIDA Prùhonice s.r.o.
Ing. Martin Foøt
MONT-KOVO, spol. s r.o.
Richard Dostál
Du an Uruba
MONT-KOVO, spol. s r.o.
14,5 mil. Kè
11/2012 - 03/2013
30
S t av by r e a l i z ova n é m i m o ú z e m í Z l í n s k é h o k r a j e
Kunratice - pøemostìní pøíkopu Kunratického hradu
investor
projektant
dodavatel
stavbyvedoucí
autor díla
pøihla ovatel
finanèní náklady
realizace
31
Hlavní mìsto Praha
CB s.r.o.
CB s.r.o.
Petr Brumovský
PSK TUZAR s.r.o.,
Ing. Jindøich Tuzar
CB s.r.o.
1,8 mil. Kè
04/2013 - 05/2013
www.stavbaroku.zlin.cz
Studentská práce roku
Souèástí soutì e Stavba roku 2013 Zlínského kraje je soutì studentù
støedních prùmyslových kol, oboru stavebnictví Studentská práce roku 2013"
Hlavním cílem soutì e je zapojit studenty do øe ení konkrétních úkolù v rámci Zlínského kraje a seznámení odborné i laické veøejnosti
s jejich pracemi.
Zadání pro leto ní roèník studentské soutì e sestavila Ing. arch. Dagmar Vávrová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
Mìstského úøadu Vala ské Meziøíèí ve spolupráci s Ing. Miroslavem Maòasem, uèitelem odborných pøedmìtù na SP S Vala ské Meziøíèí.
Pro zadání vybrali atraktivní lokalitu na ulici Polá kova ve Vala ském Meziøíèí. V této lokalitì mìli studenti za úkol navrhnout architektonickou
studii polyfunkèního objektu.
O ocenìní Studentská práce roku 2013 bojovalo celkem 16 studentù. Ze Støední prùmyslové koly Zlín, obor stavebnictví se soutì e
zúèastnilo 6 ákù pod vedením Ing. Libora Dubèáka, ze Støední prùmyslové koly stavební ve Vala ském Meziøíèí 5 studentù pod vedením
Ing. Miroslava Maòase a Ing. Márie Chmelové. Ze SO a Gymnázia Staré Mìsto odevzdalo práci 5 studentù pod vedením Ing. Marie Hrubo ové,
Ing. Zuzany Kuèerové a Ing. Miroslavy Jo kové.
Odborná porota soutì e vyhodnotila jednotlivé studentské práce a 9 nejlep ích prací navrhla k postupu do finálového kola, kde studenti své
práce obhajovali osobnì pøed porotou. Na slavnostním vyhlá ení výsledkù soutì e Stavba roku 2013 ZK budou autoøi vítìzných prací
vyhlá eni a ocenìni finanèním obnosem.
Barbora Michálková - SP Zlín
Jiøí Petera - SP Zlín
Kateøina Pacolová - SP Zlín
Partněři
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
32
Studentská práce roku
Souèástí soutì e Stavba roku 2013 Zlínského kraje je soutì studentù stø
Pavel Bìlohlávek - SP Zlín
Martin Pagáè - SP Zlín
Natálie Ingrová - SP Zlín
Ondøej Ondøej - SP S Vala ské Meziøíèí
Roman Bolcek - SP S Vala ské Meziøíèí
Pavel Schönweitz - SP S Vala ské Meziøíèí
33
Patrik Pokorný - SP S Vala ské Meziøíèí
www.stavbaroku.zlin.cz
Studentská práce roku
ních prùmyslových kol, oboru stavebnictví Studentská práce roku 2013"
Ondøej Katròák
SO a Gymnázium Staré Mìsto
Vojtìch Bartoò - SP S Vala ské Meziøíèí
Adam Karásek
SO a Gymnázium Staré Mìsto
Michaela Skoupilová
SO a Gymnázium Staré Mìsto
Pavel Bánovský
SO a Gymnázium Staré Mìsto
Luká Tureèek
SO a Gymnázium Staré Mìsto
STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE
34
Učinkující
V kulturním programu vystoupí
Tereza Rajnincová...
Tereza je rodaèka z Trenèína a patøí k nejtalentovanìj ím zpìvaèkám své generace. Vystudovala pra skou Konzervatoø
a Vy í odbornou kolu Jaroslava Je ka. Ve svém sólovém repertoáru se zamìøuje na anglo americkou populární
hudbu, zejména pak na jazz, swing a soul, kromì jiného je stálou vokalistkou Leaders! Kamila Støihavky a èerstvì také
èlenkou multi ánrového uskupení Toma Zvardonì. Spolupracovala také s Ondøejem Brzobohatým, Michalem
Horáèkem (Kudykam), kvartetem The Swings nebo kapelou Jazz Efterrätt.
Nedávno vydala debutové CD s názvem Endless Fields .
Anna Mlinariková...
Anna je energická houslistka s pøesahem do rùznorodých hudebních ánrù. Absolvovala obor jazzové housle
na Berklee College of Music v USA a pùsobí v divadle Semafor. Spolupracovala napø. na projektu Michala Horáèka
Ohro ený druh Live , v letech 2007 a 2010 byla èlenkou kapely Anety Langerové a hostovala v electro-popové
hudební formaci Cartonnage. Anna je pro svùj v estranný talent také vyhledávanou studiovou hráèkou (alba Anety
Langerové, Michala Horáèka, Marka Ztraceného, Hany Robinson, Cartonnage a dal í). V listopadu 2008 vydala své
debutové album The Very First a druhé album v dubnu 2013 Have a nice day .
Petr Hanzlík...
Zpìvák, skladatel a aran ér, producent jazzové i vá né hudby, dlouholetý leader vokálního kvarteta The Swings. Kromì
jiného také interpret ústøední melodie z "oskarového" filmu elary a autor hudby k celoveèernímu filmu Èeské televize
Swingtime . Kromì vlastních projektù spolupracuje s pøedními èeskými big bandy a dal ími ánrovì spøíznìnými
interprety (Dasha, Lee Andrew Davison, Ondøej Havelka, Sestry Havelkovy, Eva Pilarová a dal í).
...v ichni úèinkující vystoupí za hudebního doprovodu DayDream Bandu Petra Hanzlíka
Pořadatel
tel.: 577 220 682 e-mail: [email protected]
www.publicity.zlin.cz
Produkèní a reklamní spoleènost PUBLICITY s.r.o. zajistí komplexní organizaci va ich eventù, sportovních akcí a teambuldingù.
Postará se o reklamu, PR a výrobu propagaèních tiskovin. Více jak patnáctiletá zku enost je zárukou spoleèného úspìchu.
www.stavbaroku.zlin.cz
Download

Podrobnější informace k jednotlivým stavbám