H
F-XC A N GE
H
F-XC A N GE
c u-tr a c k
N
y
bu
to
k
lic
w
Radek Hampl
Cíl
Osobní údaje
Profesionální praxe
---
Narozen 20. 12. 1975 v Praze
enatý, dv d ti
IX/2003 – dosud
itel matematiky
§
VO a SP Varnsdorf
Varnsdorf,
R
Praha,
R
P edseda p edm tové komise pro p írodní v dy
VII/2003 – dosud
PORTÁL, s.r.o.
Externí p ekladatel z anglického jazyka
§
P elo il jsem dv knihy: Magická kniha hlavolam , 101 hádanek pro
náro né
§ Lektoroval jsem p eklad jedné knihy: Li ácké hádanky
I/2003 – VIII/2003
VO a SP Varnsdorf
Varnsdorf,
R
Praha,
R
Vedoucí správy majetku koly
§
§
Kompletní správa nemovitého majetku koly
ádosti o dotace na r zné dota ní tituly
VI/2001 – XII/2002
GEFOS, a.s.
Referent zahrani ní obchodní innosti
§
§
§
§
Vzd lání
Pé e o stávající a klí ové zákazníky
Vyhledávání nových zákazník
Marketingová innost
Zvý il jsem obrat z 10 mil. K na 15 mil. K za rok v prodeji GPS
technologií
X/2005 – dosud
FSV VUT
Praha,
§ Postgraduální doktorát z matematiky na kated e matematiky
§ Téma disertace: „Robustní statistické metody“
§ P edpokládané dokon ení studia: X/2008
R
X/2001 – V/2006
MUVS VUT
Praha, R
§ U itelství odborných p edm
§ Bakalá ská práce: „Mo nosti zavedení metod HRM v resortu kolství“
§ Ud len akademický titul bakalá , ve zkratce Bc.
X/1995 – V/2001
FSV VUT
Praha, R
§ Geodézie a kartografie
§ Diplomová práce: „Problematika numerické interpolace drah dru ic
GPS“
§ Ud len akademický titul in enýr, ve zkratce Ing.
.d o
m
00420 603 830 860
[email protected]
http://hampl.varnsdorf.net
o
.c
C
m
Stromovka 1434
407 47 Varnsdorf
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u-tr a c k
.c
H
F-XC A N GE
H
F-XC A N GE
c u-tr a c k
N
y
bu
to
k
lic
Kurzy a kolení
VI/2003
Ústí nad Labem, R
§ In enýrská innost ve stavebnictví
§
kolení bylo zam eno na praktickou aplikaci stavebního a da ového
zákona v oblasti investi ní výstavby a na aplikaci zákona o zadávání
ve ejných zakázek
X/2001
Leica Geosystems AG
Heerbrugg, výcarsko
§ Training course for advanced users of GPS technology
§
kolení bylo zam eno na prohloubení znalostí o GPS technologiích a
zejména na marketingové strategie p i prodeji GPS p ístroj firmy Leica
Geosystems AG v regionu eské republiky v návaznosti na evropský trh.
lenství a
akreditace
Zájmy
Tipy
IV/2006 – dosud
IGIP
Lugano, výcarsko
§ Jsem registrován v mezinárodním registru IGIP
§ Byla mi ud lena mezinárodní akreditace u itele odborných p edm
s titulem „Ing.-Paed. IGIP“
IV/2006 – dosud
MF
§
len Jednoty eských matematik a fyzik
Praha,
R
XI/1998 – IX/2001
VUT, FSV
§
len a místop edseda Akademického senátu FSV VUT
Praha,
R
ení se novým v cem, horolezectví a sklaní lezení,
po íta i, sport
etba, práce na
Jsem dr itelem idi ského oprávn ní skupiny B od roku 1995.
Jsem neku ák.
Anglický jazyk slovem i písmem.
PC na velmi dobré úrovni (Windows XP, MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint, MS Acces, MS FrontPage, Internet, HTML, Java, …).
Ovládám statistické metody jako nástroje ízení jakosti, vizualizaci dat,
analýzy dat, atd.
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u-tr a c k
.c
Download

Radek Hampl