JAROSLAV HOLÍK – S MINI MOTOCYKLEM NA MAXI CESTÁCH
CLAUDE DEBUSSY – MOØE
3. 3., 17 h, Epupa Café
7. 3., 19 h, Kongresové centrum Zlín
Na tomto koncertì uslyší návštìvníci Ravelùv La valse, zamýšlený jako
balet s rysy vídeòského valèíku a Debussyho Moøe, které barvitì líèí
rozmanitost ohromného oceánu. Tøetí skladbu napsal rovnìž francouzský
skladatel, o generaci starší, ale nesmírnì talentovaný Camille SaintSaëns.V rámci dlouhodobého projektu ONE, který zahrnuje nìkolik
evropských orchestrù vèetnì Filharmonie Bohuslava Martinù, zde vystoupí
hráèi Orchestre de Picardie z Amiens se svým šéfdirigentem Arie van
Beekem. Sólový part klavírního koncertu zahraje vynikající èeský klavírista
Karel Košárek, který koncertuje po celém svìtì jako sólista i komorní hráè.
Cestovatel Jaroslav Holík má zajímavé zamìstnání – živí se totiž výrobou
speciálních mini motocyklù. Rakousko, Itálie, Nìmecko, Švýcarsko, Litva,
Estonsko, Sicílie, Rusko. Úboèí hory Elbrus i sopky Etna. Tyto a mnohem
více dalších míst na sobì nesou otisky poctivých èeských strojù znaèky JH
Pento.
www.epupacafe.com
ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA ZLÍN
80. výroèí založení školy a 50. výroèí výtvarného oboru
VÝSTAVA
4.–27. 3., Alternativa–kulturní institut Zlín
Retrospektivní výstava vìnovaná kulatému výroèí Základní umìlecké školy
Zlín prezentuje na nìkolika tematických celcích zpùsoby práce rozvíjející
výtvarné schopnosti a osobnost žákù školy. Èást výstavy pøedstaví profesní
skupinu architektù a designérù, kteøí získali základy umìleckého vzdìlání
v ZUŠ Zlín a významnì se zapsali do tváøe Zlína a dalších mìst. Vernisáž
výstavy se koná v pátek 8. bøezna v 18 hodin.
www.filharmonie-zlin.cz
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA – DRAÈÍ HORY
7. 3., 18–20 h, hvìzdárna Zlín
Cestopisná pøednáška po stopách pùvodních obyvatel Sanù až ke druhému
nejvyššímu vodopádu svìta. Pøednáší MUDr. Niko Burget.
ZÁVOD O POHÁR PRIMÁTORA
VÝSTAVA 50 (80)
7. 3. a 14. 3., vždy od 18:30 h, Svah Zlín
Lyžaøský závod bude rozdìlen do kategorií mužù a žen, odehraje se ve
2 kolech. Zápis v obou termínech od 18:30, start v 19 hodin, po skonèení
obou akcí raut v Igloo baru. V den druhého kola závodù budou po skonèení
vyhlášeni vítìzové. Závody se konají pod záštitou primátora mìsta, MUDr.
Miroslava Adámka.
22. 3.–24. 5., ZUŠ –foyer
www.svahzlin.cz
MATINÉ – koncert bývalých žákù školy
17. 3., 10 h, ZUŠ – komorní sál.
Paralelní retrovýstava je neúplnou reprízou výstavy v Domì umìní pøed 30
lety k 50. výroèí školy. Nabízí srovnání výstav s jednogeneraèním odstupem. Vernisហvýstavy se koná v pátek 22. bøezna v 17 hodin.
ÈTYØBAREVNÁ ŠKOLA – slavnostní koncert k 80. výroèí ZUŠ Zlín
22. 3., 18 h, Malá scéna
www.zlin.eu
foto: www.svahzlin.cz
IVAN MLÁDEK TRIO
10. a 11. 3., vždy v 19 h, Zelenáèova šopa
Ivan Mládek a jeho Bio Trio zahrají a zazpívají známé písnièky Banjo Bandu
a u nás ménì známé americké swingové evergreeny.
www.sopa.cz
TRNEÈKA
12. 3., 10 h, Malá scéna
Folklórní pøehlídka lidových písní a jejich dìtských zpìváèkù.
www.ddmastra.cz
ŽIVOT NENÍ ZEBRA
4.–15. 3., 21. budova, do 30. 3. Univerzitní centrum, foyer
Výstava, kterou již po sedmé organizují studenti Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati, chce poukázat na nenahraditelnou
èinnost neziskových organizací ze Zlína a blízkého okolí. V rámci výstavy
budou probíhat workshopy a pøednášky urèené nejenom pro vysokoškolské
studenty, ale také pro veøejnost.
www.zebra.utb.cz
SLAVNOSTNÍ KOLAUDACE SLUNEÈNICE PO REVITALIZACI
5. 3., 10 h, kavárna Sluneènice
Kavárna Sluneènice je zrevitalizována a znovu otevøena! Slavnostní
kolaudace probìhne za úèasti primátora MUDr. Miroslava Adámka.
www.slunecnicezlin.cz
foto: www.ddmastra.cz
JARRET
DAGMAR PECKOVÁ
12. 3., 19 h, Zelenáèova šopa
21. 3., 19 h, Kongresové centrum Zlín
Indierocková, resp. folkrocková, ale v podstatì stylovì nezaøazená
oblíbená skupina pøijede opìt do Zlína!
Oblíbená èeská operní pìvkynì, mezzosopranistka Dagmar Pecková
pøijede potìšit své posluchaèe i do Zlína. Na programu veèera bude
Symfonie è. 8 h moll a Nedokonèená Franze Schuberta, Písnì potulného
tovaryše z pera Gustava Mahlera a výbìr z operních árií.
www.sopa.cz
VEÈER PLNÝ DESIGNU
www.filharmonie-zlin.cz
13. 3., 17 h, Kongresové centrum Zlín
MALINA BROTHERS
Slavnostní veèer je urèen všem pøíznivcùm kreativního designu. Vyhlašovat
se budou výsledky 4. roèníku mezinárodní soutìže Talent designu 2012.
Na programu bude taktéž velká módní pøehlídka prací studentù Ateliéru
odìvu a obuvi Fakulty multimediálních komunikací UTB, netradièní hudební
koncert, projekce animovaných filmù a raut. Po skonèení bude zahájena
výstava pøihlášených soutìžních prací, kterých je v tomto roèníku 360.
Vstup na vyhlášení i výstavu je volný.
21. 3., 19 h, Zelenáèova šopa
www.talentdesignu.cz
PARIS, PARIS – ŠANSONY EDITH PIAF
14. 3., 19 h, Kongresové centrum Zlín
V roce 2013 si pøipomínáme 50 let od úmrtí francouzské šansoniérky Edith
Piaf, která ve svých písních vyzpívala všechnu svou radost i bolest. Sólistka
Radka Fišarová se díky muzikálovému pøedstavení Edith – Vrabèák z pøedmìstí, do kterého byla pøed 10 lety obsazena, zaèala vìnovat šansonu,
který dnes témìø výhradnì plní program jejích koncertù.
www.filharmonie-zlin.cz
KING OF ZIBOB – ZÁVODY NA BOBECH PRO VEØEJNOST
Bratøi Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Žalman
a spol.) a Josef (Cop) se spoleènì sešli na pódiu v projektu nazvaném
Malina Brothers a pøizvali ještì kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál
Kvintet). Repertoár je sestaven z písní, na kterých muzikanti od malièka
vyrùstali, promítá se také vliv bluegrassu a irské hudby, pøevážnì patrné
v instrumentálních skladbách.
www.sopa.cz
YAMATO - THE DRUMMERS OF JAPAN
22. 3., 20 h, Kongresové centrum Zlín
Nové pøedstavení slavného japonského bubenického souboru. Zbrusu nový
program k 20ti letùm existence nejslavnìjšího bubenického souboru svìta!
www.pragokoncert.com
PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOÈNÍM VAJÍÈKEM
23. 3., 8–11:30h, koliba na Jižních svazích
www.svahzlin.cz
Oblíbená turistická akce pro dìti a dospìlé Za velikonoèním vajíèkem má
pøed sebou 30. roèník. Putování na trase ètyø kilometrù pøipravil zlínský
Klub èeských turistù. Startuje se od koliby na Jižních Svazích od 8:30 do 10
hodin, cíl je na stejném místì do 11:30 hodin. Na úèastníky èeká øada her
èi soutìží a samozøejmì tradièní odmìna – velikonoèní vajíèko.
JARNÍ TVOØIVÁ DÍLNA
NA VLNÁCH S POSLUCHAÈI A...
16.3., 9:30–15 h, Galaxie Zlín
26. 3., 18 h, Alternativa–kulturní institut Zlín
Dílnièka pro dìti od 6 let, celodenní tvoøení na téma JARO – budeme sadit
semínka do hlíny a vyrábìt kuøátko na špejli. Pro všechny dìti pøipraveno
øádìní v Galaxii, souèástí programu je teplý obìd, pitný režim, ovocná
svaèinka, materiál na tvoøení, soutìže a samozøejmì pedagogický dozor.
…Marií Woodhamsovou, známou vídeòskou zpravodajkou Èeského
rozhlasu stanice Radiožurnál a
15. 3., 12 h, Svah Zlín
Pøihlášky pøed závodem, start ve 12 hodin. Boby budou k zapùjèení.
www.galaxiezlin.cz
...Hanou Pinkavovou, filmovou režisérkou – dokumentaristkou nejen
o tvorbì pro Èeskou televizi a Filmové studio ve Zlínì. Beseda bude
doplnìna filmovými ukázkami.
DÌTSKÝ KARNEVAL NA SNÌHU
www.zlin.eu
16. 3., 8:30 h, Svah Zlín
VELIKONOÈNÍ JARMARK
Závody dìtí v maskách, soutìž o nejkrásnìjší masku, maminku i tatínka.
Tygøí tombola, pro každé dítì malý dárek. Zápis bude probíhat od 8:30,
start v 9 hodin.
27.–29.3., námìstí Míru
www.svahzlin.cz
TANEÈNÍ SOUT̎ TANCER CUP 2013
16. 3., 10–18 h, tìlocvièna SPŠ Zlín
5. roèník taneèní amatérské soutìže v kategoriích: moderní tance,
orientální tance, mažoretky a zumba. Vstupné 50 Kè.
Kulturní program na námìstí, velikonoèní
dílna na radnici, desítky stánkù s rukodìlnými výrobky, ukázky kováøského
øemesla, možnost malování a škrábání
kraslic, výroba tatarù, velikonoèní ozdoby,
bohaté obèerstvení.
www.zlin.eu
www.ddmastra.cz
BROUÈCI
17. 3., 15.30 h, Kongresové centrum Zlín
Hudební obrázky podle pohádky Jana Karafiáta pro dìtský sbor a sóla.
Úèinkuje Dìtská opera Zlín.
www.filharmonie-zlin.cz
JAZZOVÝ KONCERT – PAUL LIEBERMAN
18. 3., 18 h, Alternativa–kulturní institut Zlín
Americký saxofonista a flétnista Paul Lieberman získal titul v oboru jazzové
kompozice a aranžování na univerzitì v Amherstu a poté strávil ètyøi léta na
tamní jazzové fakultì jako pedagog. A nyní pøijíždí poprvé do Èeské
republiky s triem ve složení Marek Novotný (klavír), Petr Tichý (kontrabas)
a TomᚠHobzek (bicí).
www.zlin.eu
VELIKONOCE NA ZÁMKU LEŠNÁ
29. 3.–1. 4., areál Zoo a Zámek Zlín–Lešná
Velikonoèní aranžmá, ochutnávka velikonoèních pokrmù, ukázka malování
vajec, pletení tatarù.
www.zoozlin.eu
Download

JAROSLAV HOLÍK – S MINI MOTOCYKLEM NA MAXI CESTÁCH 80