VÝROÈNÍ
ZPRÁVA
2007/2008
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA
ŠUMPERK
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK
Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz
Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek
Pracovník pro informace: Ing. Ilona Opatovská, e-mail: [email protected]
Ubytování:
Domov mládeže, U Sanatoria 1, 787 01 Šumperk, Tel.: 583 301 660
Informace o DM: Mgr. Václav Pur, e-mail: [email protected]
DOMOV MLÁDEŽE
Domov mládeže tvoøí dva samostatné vzájemnì propojené ubytovací pavilóny. V areálu domova je také
jídelna, tìlocvièna s posilovnou a dvì venkovní høištì. Žáci jsou ubytováni ve trojlùžkových pokojích. V každém
poschodí je jedenáct pokojù, sociální zaøízení, studovna, spoleèenská místnost s televizí a malá kuchyòka s lednièkou.
TÝDEN OTEVØENÝCH DVEØÍ: 29. záøí - 2. øíjna 2008
pondìlí-ètvrtek 9,00-17,00 hodin, je urèen pro zájemce
Obory:
Propagaèní grafika
o studium umìleckoprùmyslových oborù
Prùmyslový design
TÝDEN OTEVØENÝCH DVEØÍ: 1. prosince - 5. prosince 2008
pondìlí - ètvrtek 9,00 - 17,00 hodin, pátek 9,00 - 12,00
Obory:
Strojírenství
hodin je urèen pro studenty støedoškolského i vyššího
odborného studia
Elektrotechnika
Informaèní technologie
Technické lyceum
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ VOŠ: 11. bøezna 2009
9,00 - 17,00 hodin, je urèen výhradnì pro zájemce o vyšší
Studijní zamìøení:
Správa poèítaèových systémù
Technické aplikace
Ekonomické aplikace
Elektronické aplikace
Komunikace
Informaèní systémy ve veøejné správì
odborné studium
OBSAH
SLOVO ÚVODEM (Ing. Petr Vepøek, øeditel školy)
5
CHARAKTERISTIKA OBORÙ STØEDNÍ PRÙMYSLOVÉ ŠKOLY
Strojírenství / 23-41-M/001 (Ing. Roman Unzeitig)
Elektrotechnika / 26-41-M/002 (Ing. Jan Horký)
Technické lyceum / 78-42-M/001 (Mgr. Eva Pöslová)
Informaèní technologie / 26-47-M/003 (Ing. Miloslava Hochmanová)
Tvarování prùmyslových výrobkù - prùmyslový design / 82-41-M/034 (Mgr. Zdenìk Pøikryl)
Propagaèní výtvarnictví - propagaèní grafika / 82-41-M/007 (Mgr. Zdenìk Pøikryl)
6
6
6
7
7
8
8
CHARAKTERISTIKA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Informaèní technologie - aplikace výpoèetní techniky / 26-47-N/02 (Ing. Ilona Opatovská)
9
9
ŠKOLNÍ SOUTÌŽE
Støedoškolská odborná èinnost (Mgr. Ondøej Šanovec)
Prùmyslovácký datel (Mgr. Helena Tesaøová)
Ekonomická abeceda (Ing. Anna Janderková)
Fiktivní konkuz (Ing. Marie Johnová)
Soutìže v elektronice (Ing. Miroslav Haltmar)
Napájení sluncem (Ing. Vít Kròávek)
Soutìž v programování (RNDr. Jana Linhartová)
Soutìž v CAD systémech (Ing. Martin Tomášek)
Konverzaèní soutìž v anglickém a nìmeckém jazyce (Mgr. Jana Švábová)
Soutìž "Do you speak european?" (Mgr. Radek Orel)
Recitaèní soutìž Wolkerùv Prostìjov (Mgr. Pavel Mareš)
Olympiáda z èeského jazyka (Mgr. Pavel Mareš)
Soutìž z èeského jazyka a literatury (Mgr. Pavel Mareš)
Matematická olympiáda - 57. roèník (Mgr. Eva Pöslová)
Celostátní matematická soutìž žákù SOŠ - 16. roèník (Mgr. Eva Pöslová)
Mezinárodní matematická soutìž - Klokan 2008 (Mgr. Eva Pöslová)
Fyzikální olympiáda (Mgr. Eva Pöslová)
Soutìž "Nejlepší www stránky" - národní kolo (Ing. Anna Janderková)
10
10
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
ŠKOLA A SPORT
Sportovnì turistické kurzy (Mgr. Michal Petøík)
Lyžaøské výchovnì vzdìlávací zájezdy (Mgr. Michal Petøík)
Sportovní kroužky (Mgr. Michal Petøík)
Dlouhodobá soutìž tøíd (Mgr. Michal Petøík)
Støedoškolské hry (Mgr. Michal Petøík)
19
19
19
19
19
20
NEJEN VYUÈOVACÍ PROCES TVOØÍ ŠKOLU
Rozvoj osobnosti studenta na škole (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele)
Kurzy GO! - záøí 2006 (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele)
Proton 2007 (Ing. Vít Kròável)
Školní klub a jeho aktivity (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele)
Viktor 2007 - anketa nejlepších (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele)
Studentská konference (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele)
Studentský parlament (Mgr. Libuše Gorská)
Veletrh studentských spoleèností (Ing. Marie Johnová)
Net CAD - Mind wide open (Mgr. Jakub Mrázek)
Fyzikální kaleidoskop (Mgr. Jan Saxa)
Kroužek elektronické robotiky (Ing. Vít Kròávek)
Pøehlídka souèasné ilustraèní tvorby (Mgr. Radek Orel)
Ilustrace našich výtvarníkù (Mgr. Radek Orel)
25. duben - Památka Jana Zajíce (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele)
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
27
28
28
ŽIVOT NA DOMOVÌ MLÁDEŽE
Hlavní celodomovní akce (Mgr. Václav Pur)
29
29
PROJEKTY A STATISTIKY
Statistika pøijatých studentù Vyšší odborné školy a Støední prùmyslové školy v Šumperku na vysoké a
vyšší odborné školy ze školního roku 2006/2007 (Ing. Ilona Opatovská)
Uplatnìní minimálního preventivního programu školy v roce 2007/2008 (Ing. Ilona Opatovská)
Nabídka školy v oblasti dalšího vzdìlávání (Ing. Pavel Škrabal, zástupce øeditele)
31
31
SEZNAMY
Maturitní tøídy ve školním roce 2007/2008
Absolventské tøídy VOŠ ve školním roce 2007/2008
Zmìny v pedagogickém sboru školy (Ing. Pavel Škrabal, zástupce øeditele)
34
34
37
38
REKLAMY SPONZORÙ VÝROÈNÍ ZPRÁVY
40
32
33
SLOVO
ÚVODEM
Vážení kolegové, studenti a žáci naší školy,
vìøím, že následující stránky této výroèní zprávy pøinesou zajímavý pohled na právì konèící školní rok
2007/2008. Pøedevším na to, co se událo v jednotlivých pøedmìtových komisích, na to, co kromì každodenních
studijních povinností jste prožili vy, žáci a studenti Vyšší odborné školy a Støední prùmyslové školy v Šumperku. Vìøím,
že to bude zajímavé nejen teï, ale i po nìkolika letech, až si tuto zprávu otevøete a pøipomenete si chvíle strávené
spoleènì se spolužáky ve školních lavicích.
V tomto školním roce si mùžeme pøipomenout 110. výroèí založení naší školy. Za tuto dobu se na škole
vystøídalo mnoho generací studentù a pedagogù, kteøí svou prací a nadšením tvoøili historii školy, budovali její postavení
nejen v samotném mìstì Šumperk, ale i v celém regionu. A tak mi dovolte, abych všem pedagogùm, správním i
provozním zamìstnancùm, kteøí pro naši školu poctivì pracují, podìkoval a popøál nám všem co nejvíce spokojenosti.
Škole, Té pøeji mladický elán, hodnì dobrých studentù a také to, aby si v letech pøíštích nacházela pevné místo v životì
našeho mìsta. Dovolte, abych pøi této pøíležitosti podìkoval právì vedení mìsta Šumperk, zvláštì pak panu starostovi
Mgr. Zdeòku Brožovi a bývalému starostovi, dnes poslanci Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR Ing. Petru Krillovi, za
jejich vstøícnost a podporu, díky které se podaøilo v uplynulých deseti letech vybudovat pøístavbu školy, nové šatny a
zajistit tak kvalitní zázemí pro rozvoj škol v letech pøíštích.
Dnes je Vyšší odborná škola a Støední prùmyslová škola v Šumperku pevnou souèástí odborných škol
Olomouckého kraje a vìøím, že svými aktivitami a pøedevším kvalitním vzdìláváním dalších generací technicky
zamìøených žákù a studentù potvrdí svou potøebnost a dobré jméno.
Velice rád bych i já osobnì popøál „prùmce", tedy všem a všemu, co je s ní spojeno, co nejvíce úspìšných let.
Ing. Petr Vepøek
øeditel školy
5
CHARAKTERISTIKA
OBORÙ SpŠ
STROJÍRENSTVÍ (23-41-M/001)
Rozvoj prùmyslové výroby vytváøí na souèasném trhu práce „hlad" po absolventech strojírenských oborù.
Strojírenství je tradièní obor, zajiš ující kvalifikované absolventy se širokým uplatnìním. Na naší škole prochází
modernizací uèebních osnov a je zamìøen na poèítaèové aplikace ve strojírenství a na poèítaèovou podporu
konstruování a výroby. Klasické odborné pøedmìty, jako jsou stavba a provoz strojù, strojírenská technologie, kontrola a
mìøení se již neobejdou bez rozsáhlého využití výpoèetní techniky.
Studenti ovládají základní práce s PC, mezi které patøí znalost operaèního systému, textového editoru,
tabulkového procesoru a programování. V prvním roèníku zvládnou ruèní zpracování výkresové dokumentace a v
dalších roènících se uèí kreslit s využitím grafického editoru AutoCAD a systém pro 3D strojírenské návrhy Autodesk
Inventor. Výuka poèítaèových programù probíhá na uèebnách vybavených poèítaèovou sítí a dobrým hardwarovým a
softwarovým vybavením. Pøi prokázání znalosti AutoCADu a Autodesk Inventoru mohou žáci ve 4. roèníku získat
certifikát s mezinárodní platností školicího støediska Autodesk Academia. Podmínkou certifikace je zajištìní aktuálních
verzí programù,což škola èinní a v souèasné dobì je vyuèován AutoCAD 2008 a Inventor 2008.
V rámci dílenské praxe získávají studenti oboru strojírenství praktické výrobní dovednosti také v oblasti
klasických výrobních metod zámeènictví, vrtání, øezání, broušení, soustružení, frézování a svaøování. Velká pozornost
je vìnována i výuce programù poèítaèové podpory výroby a programování CNC obrábìcích strojù a robotù
prostøednictvím DIN a ISO kódù pøi ruèním programování a samotných programù EdgeCAM a INTYS. Naši žáci se
zapojují i do soutìží Støedoškolské odborné èinnosti a dalších odborných soutìží. Pravidelnì postupují do celostátních
kol, kde zaujímají místa v popøedí. Pøi tìchto aktivitách za pomoci pedagogù získávají i zkušenosti z obhajoby a
prezentace vlastní práce, což je pro nì pøínosem pøi pøijímacím øízení na vysoké školy a pøi ucházení se o zamìstnání.
Studenti se taktéž uèí cizí jazyky, což pøispìje ke zlepšení komunikace se zemìmi Evropské unie. Absolventi
oboru nacházejí dobré uplatnìní v prùmyslových podnicích i soukromých firmách, kde mají pøedpoklady zastávat místa
v konstrukèních a technologických oddìleních, ve výrobì i v øídícím aparátu. Vìtšina absolventù se hlásí a je i pøijata na
vyšší odborné a vysoké školy.
ELEKTROTECHNIKA (26-41-M/002)
Perspektivním vzdìlávacím oborem školy je obor elektrotechnika. V letošním školním roce pokraèujeme v
ovìøování školního vzdìlávacího programu tohoto oboru v rámci projektu Pilot S. Z tohoto pohledu jsou také zamìøeny
studijní plány oboru tak, aby jeho absolventi získali základní teoretické znalosti v jednotlivých oblastech
elektrotechniky a dokázali je aplikovat pøi øešení konkrétních úkolù. Stejnì jako je tento obor v neustálém vývoji, dbá i
naše škola o neustálý rozvoj jeho technického i personálního zázemí, odpovídajícího požadavkùm dnešní praxe.
Žáci jsou v rámci odborných pøedmìtù, jako jsou základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronická
zaøízení, elektrotechnická mìøení a automatizaèní technika, vzdìláváni v jednotlivých disciplínách oboru
elektrotechniky. Své teoretické znalosti pak prohlubují v odborných semináøích a v pøedmìtu uèební praxe. Další
možnosti se jim nabízí ve volitelných semináøích a zájmových kroužcích. Samozøejmou vìcí u absolventa støední školy
zemí Evropské unie je znalost dvou cizích jazykù a dobrý všeobecný pøehled. K tvùrèí a samostatné èinnosti jsou žáci
vedeni pomocí roèníkových projektù, ve kterých uplatòují nabyté teoretické znalosti i praktické dovednosti. Velký dùraz
je kladen na využití výpoèetní techniky. Žáci se nauèí nejen rozumìt bìžnému poèítaèi, ale nauèí se jej i používat jako
nezbytný nástroj ke své práci a prostøedek pro celou škálu technických aplikací. Mimo základní práce na PC, jako napø.
textové a tabulkové editory, se již v prvém roèníku žáci uèí pracovat v CAD systémech pro elektroniku pøi kreslení
Praktická maturitní zkouška oboru elektrotechnika
6
schémat a návrhu desek plošných spojù. V dalších roènících jsou to pak simulaèní programy, jako napø. RC systém, ISES
a novì i rozsáhlý simulaèní program Multisim 10. Programování prùmyslových øídicích systémù a aplikace
jednoèipových mikropoèítaèù patøí dnes již k základním znalostem v slaboproudé elektrotechnice. Nedílnou souèástí
výuky je i ètrnácti-denní odborná praxe žákù druhých a tøetích roèníkù v elektrotechnických firmách. Pro komplexní
pøípravu na své budoucí zamìstnání mají absolventi tohoto oboru možnost složit zkoušky o odborné zpùsobilosti podle
Vyhlášky è. 50/1978 Sb. §5 a také certifikát Autorizovaného vzdìlávacího a zkušebního centra ES. Již bìhem studia
dosahují naši žáci trvale dobré výsledky v odborných soutìžích.
K rozsáhlé odborné výuce je k dispozici øada specializovaných uèeben s výpoèetní technikou. Nemalé finanèní
èástky jsou vìnovány na podporu zájmových odborných kroužkù.
Náplò výuky odborných pøedmìtù vychází ze souèasného stavu oboru a je smìøována na potøeby dnešního trhu
s pracovními silami, kdy o absolventy elektrooborù je stále velký zájem. Úspìšnì se uplatòují v soukromých firmách i
vìtších podnicích na pozicích pracovníkù technické pøípravy, výroby, kontroly a øízení jakosti, servisu a dalších. Stále
vìtší poèet absolventù úspìšnì pokraèuje ve studiu na vysokých školách technického smìru.
TECHNICKÉ LYCEUM (78-42-M/01)
Technické lyceum je velmi perspektivní obor, který se na škole vyuèuje od školního roku 2000/2001. Ve
školním roce 2008/2009 bude výuka v 1. až 3. roèníku probíhat podle nových rámcových vzdìlávacích uèebních
programù, vytvoøených v projektu PILOT S. Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s
vyšším podílem všeobecného vzdìlávání a výrazným zastoupením tìch vzdìlávacích oblastí, které jsou obsahem i
metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení.
Absolvent technického lycea je pøipraven k terciárnímu studiu technických oborù. Pro další studium
získal dobré základy pøírodovìdných pøedmìtù matematiky, fyziky, chemie, deskriptivní geometrie a výpoèetní
techniky. Získal také vhled do problematiky technických oborù a konkrétní pøedstavu o nároènosti terciárního studia i
jeho obsahu, což mu umožní snadnìji se rozhodovat o další vzdìlávací cestì.
Dále získal kompetence uplatnitelné i pøi pøímém vstupu na trh práce. Mùže se uplatnit na všech pracovištích,
na kterých se vyžaduje pøipravenost k efektivní práci s prostøedky informaèních a komunikaèních technologií, øešení
jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémù, znalost dvou cizích
jazykù, dodržování normalizace a standardizace, znalost základních poznatkù z ekonomiky, øízení, pracovního práva a
managementu.
INFORMAÈNÍ TECHNOLOGIE (26-47-M/003)
Skupina odborných pøedmìtù tvoøí odborné povinné pøedmìty, z nichž nosný pøedmìt pøedstavuje programové
vybavení, od kterého se odvíjejí další odborné pøedmìty s mezipøedmìtovými vztahy. Dalšími spoleènými povinnými
odbornými pøedmìty jsou ekonomika, technické vybavení, elektrotechnika a praktická cvièení. Tyto základní odborné
pøedmìty zobecòují hardwarovou, softwarovou a programovací problematiku, a jsou prostøedkem k praktickému
zvládnutí látky bez úzkých specializací.
Škola nabízí zamìøení správce poèítaèových sítí a komunikace. Studium správce poèítaèových sítí je
orientováno na komplexní správu informaèních technologií. Dùraz je kladen na instalaci, konfiguraci a správu
programového vybavení, lokálních i sí ových operaèních systémù. Velká pozornost je vìnována komunikaci v
Internetu, programování a databázím. Žáci mohou bìhem studia získat mezinárodní certifikát v oboru sí ových
technologií Cisco Academy. Studium komunikace je orientováno na získávání, zpracování a prezentaci všech druhù
informací a v souvislosti s tím se žáci nauèí využívat velké množství odborného SW.
Absolventi oboru vzdìlání Informaèní technologie jsou pøipravováni tak, aby po absolvování nástupní praxe a
odpovídající dobì zapracování se mohli uplatòovat ve funkcích støedního managementu z hlediska odborného, a to napø.
jako správci sítí v rùzných soukromých i státních institucí, ve studiích DTP aj. jako správci lokální poèítaèové sítì.
Výuka v oboru technické lyceum
7
Absolventi studijního oboru Informaèní technologie jsou dále pøipravováni pro vyšší odborné studium nebo studium
vysokoškolských pøíbuzných oborù.
TVAROVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VÝROBKÙ - PRÙMYSLOVÝ DESIGN (82-41-M/034)
Pøi studiu oboru prùmyslový design je výuka specificky orientována na komplexní navrhování tvaru
prùmyslového výrobku pøi respektování estetických, ergonomických, technologických a ekonomických hledisek, se
zøetelem na materiál a výtvarné výrazové možnosti výrobku. K tomu je zamìøen celý systém výuky a studenti postupnì
získávají všechny potøebné znalosti tak, aby zvládli metody a dovednosti ve vytváøení asociací mezi skuteèným tvarem
zobrazovaného objektu a jeho znázornìním, aby si vytvoøili vlastní výtvarný názor, osvojili výtvarné myšlení, prvky
výtvarného jazyka a estetické zásady užitné výtvarné tvorby. V prvním roèníku se hlavnì zamìøují na zvládnutí kresby,
základních sochaøských dovedností a celé škály výtvarného projevu. Nedílnou souèástí výuky je získání a rozvíjení citu
pro vnímání trojrozmìrných pøedmìtù, jejich kompozici, pùsobení celku a detailu a tyto získané dovednosti (tvary a
proporce) vyjádøit modelováním. Ve výuce nezapomínáme ani na oblast využívání grafických programù. Absolventi
studijního oboru prùmyslový design mají možnost uplatnit se jako návrháøi, konstruktéøi a modeláøi v oblasti designu
prùmyslových výrobkù nebo mohou studovat na vysokých školách, zejména na školách s pøíbuznými obory studia, nebo
se mohou uplatnit jako samostatní výtvarníci.
PROPAGAÈNÍ VÝTVARNICTVÍ - PROPAGAÈNÍ GRAFIKA (82-41-M/007)
Studenti oboru propagaèní grafika jsou vedeni ke zvládnutí odborných a výtvarných èinností v široké oblasti
propagaèní grafiky (plakátù, katalogù, firemních znaèek, brožur, reklamních poutaèù …) a ucelená øešení propagaèních
a výstavních akcí.
V systému výuky je zahrnuto získání dovedností v psaní, kreslení a konstruování písma a jeho grafické øešení v
tiskovinách, dále pak využití písma pøi øešení specifických výtvarných úkolù. Bìhem studia se studenti uèí zvládnout
kresbu, zejména figurální kresbu (správnì a pohotovì zaznamenat proporce, pohyb, výraz a charakter figury podle
skuteènosti a z pøedstavy), ale i kresbu v plenéru (napø. dokonalé zvládnutí perspektivy v exteriéru). Osvojují si základní
grafické techniky (tisk z výšky, hloubky, plochy), rùzné malíøské techniky a vìdomosti vèetnì dovedností v oblasti
využívání poèítaèových grafických programù.
Absolventi oboru propagaèní grafika mohou najít uplatnìní v jednotlivých oblastech propagaèního
výtvarnictví, odpovídajících jejich odborné profilaci. Mohou se uplatnit zejména jako designéøi v grafických studiích,
výtvarní redaktoøi v redakcích èasopisù a nakladatelstvích, designéøi ve firmách, zabývajících se návrhy a realizacemi
expozic, reklamních agenturách apod.
Dále se mohou uplatnit i v pøíslušné oblasti samostatné výtvarné èinnosti (malíøství, grafika, kresba). Po
úspìšném absolvování studia mohou studovat jak na umìleckých vysokých školách, tak i v jakýchkoliv
vysokoškolských oborech.
Do teoretické pøípravy oborù tvarování prùmyslových výrobkù - prùmyslový design a propagaèní
výtvarnictví - propagaèní grafika neodmyslitelnì patøí seznámení studentù s obecnými principy periodizace
historického vývoje výtvarné tvorby (dìjiny výtvarné kultury) vèetnì dìjin architektury, malíøství, sochaøství a
umìleckých øemesel.
Obhajoby klauzurních prací oboru propagaèní grafika
8
Obhajoby klauzurních prací oboru prùmyslový design
CHARAKTERISTIKA
OBORÙ VoŠ
INFORMAÈNÍ TECHNOLOGIE APLIKACE VÝPOÈETNÍ TECHNIKY (26-47-N/02)
STUDIJNÍ ZAMÌØENÍ:
- správa poèítaèových systémù, elektronické aplikace
- technické aplikace, komunikace
- ekonomické aplikace, informaèní systémy ve veøejné správì
Od školního roku 2006/2007 byli na naši vyšší odbornou školu pøijímáni studenti do 1. roèníku na nový obor
vzdìlání Informaèní technologie s názvem vzdìlávacího programu Aplikace výpoèetní techniky. Tento program byl
v závìru roku 2005 schválen pro výuku akreditaèní komisí MŠMT ÈR. Informaèní technologie tedy letos na vyšší
odborné škole studují studenti 1. a 2. roèníku, studenti 3. roèníku ještì studují ve studijní oboru Užití poèítaèù, jehož
akreditace postupnì konèí.
Délka vzdìlávacího programu Informaèní technologie je v denním studiu 3 roky. Ukonèení je absolutoriem s
titulem DiS ( Diplomovaný specialista v oboru).
Tento vzdìlávací program je urèen pro absolventy støedních škol. Je urèen pro prakticky orientované zájemce,
kteøí získají široké praktické znalosti a dovednosti v oblasti dostupné techniky informaèních technologií. Vzdìlávací
program nabízí absolventovi nebo absolventce výstupní znalosti, které mu umožní snadnou orientaci ve všech oblastech
hospodáøství, kde se využívají prostøedky výpoèetní techniky a kde je registrována poptávka na aplikaènì orientované
odborníky.
Absolvent získá všeobecné znalosti z konkrétních oborù informaèních a komunikaèních technologií jako je
instalace a administrace standardních operaèních systémù, administrace systémù LAN a WAN a jejich základní sí ové
služby, DTP, IS, prezentaèní a grafické systémy, databázové systémy, programování, služby internetu, HW prostøedky,
matematiky, elektrotechniky, ekonomiky a aplikaèního software. Velký dùraz je kladen na jazykové znalosti s
prohloubením jejich odborné stránky. Absolventi tak mohou pracovat s výkonnými aplikaèními programy,
informaèními systémy, sí ovými prostøedky a jsou schopni zabezpeèit analýzu, instalaci a komunikaci všech tìchto
prostøedkù v rámci firmy.
Vzdìlávací program je postaven na rozvíjení schopností studentù, na rozšiøování odborných znalostí každého
jedince, samostatného øešení problémù na stranì jedné a na stranì druhé vede studenty k týmové práci, ke spoleènému
øešení problémù, k adaptaci jedince ve skupinì, ke zvládnutí organizace a øízení pracovní skupiny i vìtšího kolektivu.
Skladba a náplò jednotlivých pøedmìtù je navrhována tak, aby bylo dosaženo maximálních dovedností
absolventa øešit samostatnì i v rámci týmu problémy na poli informaèních a komunikaèních technologií. V prvních dvou
roènících mají studenti povinné pøedmìty všeobecného charakteru, jako je cizí jazyk, psychologie, ekonomika apod.
Mezi pøedmìty odborné patøí operaèní systémy, poèítaèová typografie, programování, tabulkové procesory, databázové
systémy, poèítaèové sítì, multimedia, hardwarové vybavení a praxe. Ve tøetím roèníku jsou kromì všeobecných
pøedmìtù i povinnì volitelné pøedmìty, které jsou seskupeny do jednotlivých zamìøeních. Ve tøetím roèníku je tedy
možno se zamìøit na správu poèítaèových systémù, technické aplikace, elektronické aplikace, ekonomické aplikace,
komunikace a informaèní systémy ve veøejné správì. Veškeré bližší informace o tomto vzdìlávacím programu, vèetnì
jsou k dispozici na:
www.vsps-su.cz
9
ŠKOLNÍ
SOUTÌŽE
STØEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ÈINNOST
Institut dìtí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy organizoval ve školním roce 200620/07
29. roèník a ve školním roce 2007/2008 již 30. roèník soutìže Støedoškolské odborné èinnosti. Charakterizuje ji
sedmnáct (a ve 30. roèníku osmnáct) soutìžních oborù:
1. Matematika a matematická informatika (od 30. roèníku . matematika a statistika)
2. Fyzika
3. Chemie
1. Matematika a matematická informatika (od 30. roèníku . matematika a statistika)
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie
5. Geologie, geografie
6. Zdravotnictví
7. Zemìdìlství, potravináøství, lesní a vodní hospodáøství)
8. Ochrana a tvorba životního prostøedí
9. Strojírenství, hutnictví, doprava a prùmyslový design
10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
11. Stavebnictví, architektura a design interiérù
12. Tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie
13. Ekonomika a øízení
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného èasu
15. Teorie kultury, umìní a umìlecké tvorby
16. Historie
17. Filozofie, politologie a ostatní humanutní a spoleèenskovìdní obory
18. Informatika (od 30. roèníku)
Studenti se setkávají se svìtem odborníkù, objevù, praktických dovedností, znalostí a samostatné i týmové
práce. Nauèí se prezentovat sebe i své výkony, pøijímat kritiku i pochvalu odborné poroty. Naši studenti se zúèastnili
obou roèníkù v poètu sedmi a osmi soutìžních prací, což naši školu èiní jednu z nejaktivnìjších v našem regionu.
Následuje pøehled soutìžních prací a jejich umístìní v jednotlivých kolech soutìže:
10
Úèastníci 29. roèníku Støedoškolské odborné èinnosti ve školním kole 2006/2007:
obor 01 - Matematika a matematická informatika
SPARTAKUS.SW
Petr Papoušek (IT4B), Petr Neèas (IT4B), Tomáš Anderle (IT4B)
1. místo ve školním kole
1. místo v okresním kole
1. místo v krajském kole a postup do celostátního kola
obor 09 - Strojírenství, hutnictví, doprava a prùmyslový design
VLIV PODMÍNEK PØI SOUSTRUŽENÍ NA JAKOST POVRCHU
Stanislav Stolarik (S3), Tomáš Zbráncký (S3)
1. místo ve školním kole
1. místo v okresním kole
obor 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
DJMIXING CONSOLE 2006ST
Ladislav Valenta (E1)
1. místo ve školním kole
1. místo v okresním kole
5. místo v krajském kole
ØÍZENÁ LÍHEÒ PRO PLAZY
Jiøí John (E1)
2. místo ve školním kole
3. místo v okresním kole
obor 12 - Tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie
POPELKA 2007
Ladislav Valenta (E1)
1. místo ve školním kole
1. místo v okresním kole
1. místo v krajském kole
7. místo v celostátním kole
11
S POPELKOU K PNEUMATICE - výukový text
Martin Valenta (E2)
2. místo ve školním kole
2. místo v okresním kole
úèast v krajském kole
obor 13 - Ekonomika a øízení
MARKETING A MANAGEMENT STUDENTHOLIDAY - obèanské sdružení
Marek Ostrý (TL3), Marek Pažitka (TL3)
1. místo ve školním kole
2. místo v okresním kole
1. místo v krajském kole a postup do celostátního kola
Úèastníci 30. roèníku Støedoškolské odborné èinnosti ve školním kole 2007/2008:
obor 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
SOLARBUS - propagaèní model autobusu pohánìného sluneèní energií
Radek Jark (E1)
1. místo ve školním kole
2. místo v okresním kole a postup do krajského kola
INTELIGENTNÍ NABÍJEÈKA OLOVÌNÝCH AKUMULÁTORÙ
Vít Poøízek (E1)
2. místo ve školním kole
2. místo v okresním kole
obor 12 - Tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie
AT08 - výukový robot
Viktor Ptáèek (E3), Michal Kupka (E3)
1. místo ve školním kole
1. místo v okresním kole a postup do krajského kola
VÝROBA REPROBEDNY Z NETRADIÈNÍHO MATERIÁLU
Jaroslav Thomas (E3), Miroslav Ketner (E3)
2. místo ve školním kole
2. místo v okresním kole
Porota školního kola Støedoškolské odborné èinnosti
12
obor 13 Ekonomika a øízení
STUDENTSKÉ PODNIKÁNÍ
Petr Mindl (TL3), Tomáš Mazák (Tl3), Jiøí Gál (E3)
1. místo ve školním kole
1. místo v okresním kole a postup do krajského kola
obor 16 - Historie
OBJEVITELSKÉ PLAVBY
Jakub Hrbek (IT3B)
1. místo ve školním kole a postup do okresního kola
obor 17 - Filozofie, politologie a ostatní humanitní a spoleèenskovìdní obory
SÜDÁN
Tomáš Kugler (IT2B), Milan Seitler (IT2B), Jan Švejdík (IT2B)
1. místo ve školním kole
2. místo v okresním kole
obor 18 - Informatika
ELEKTRONICKÉ PØIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ PØI VOŠ A SPŠ ŠUMPERK
Radim Jelínek (IT4A), Stanislav Zitta (IT4A), Michael Králík (IT4A)
1. místo ve školním kole
2. místo v okresním kole a postup do krajského kola
Do krajského kola soutìže Støedoškolské odborné èinnosti tedy postoupily 4 studentské práce. Pøejeme všem
„soèkaøùm" mnoho úspìchù v krajském kole
Informaèní centrum školy
13
PRÙMYSLOVÁCKÝ DATEL ÈERVEN 2007
Všichni žáci prvních roèníkù mají v rámci výuky pøedmìtu Písemná a elektronická komunikace, jehož náplní
je ovládnutí klávesnice poèítaèe desetiprstovou hmatovou metodou. Vždy ke konci školního roku poøádáme pro žáky
soutìž nazvanou „Prùmyslovácký datel". Je to skvìlá pøíležitost, jak si mezi sebou zmìøit dovednost v rychlosti a
pøesnosti psaní na klávesnici poèítaèe. Soutìže se zúèastnilo 38 žákù.
1. místo
Martina Klimešová (IT1C)
2. místo
Jan Vavruša (IT1A)
3. místo
Jan Husár (IT1C)
EKONOMICKÁ ABECEDA
Studium ekonomiky na Vyšší odborné škole a Støední prùmyslové škole v Šumperku je u vìtšiny oborù jenom
na úrovni ekonomických základù. Nicménì vyuèující ekonomiky u studentù upøednostòují místo teoretického
memorování pojmù praktické dovednosti, pohotovost, kreativitu v myšlení, všeobecný rozhled a informovanost.
Soutìž Ekonomická abeceda byla vytvoøena tak, aby výše jmenované dovednosti mohly být porovnány mezi
jednotlivými studenty. Studenti mohli v testu použít všechny dostupné informace a pomùcky. Test byl vytvoøen z pìti
úkolù s maximálním hodnocením 28 bodù. Nutno dodat, že i když na prvních místech jsou studenti oboru IT, studenti
ostatních oborù také prokázali své schopnosti a znalosti. Maximálního bodového hodnocení nedosáhl žádný ze
studentù. Nejvíc bodù získali:
Petr Herzig (IT3A) - 27 bodù
Tomáš Volek (IT2A) - 27 bodù
Jan Marek (IT2A) - 27 bodù
FIKTIVNÍ KONKURZ - 9. roèník
Dne 19. února 2008 od 10,00 hod. probìhlo na naší škole fiktivní výbìrové øízení na obsazení volných
pracovních míst ve firmì:
~
~
Pars NOVA, a.s.
DESIGN CIS, s.r.o.
- vypisuje výbìrové øízení na pozici asistent/asistentka
- vypisuje výbìrové øízení na pozici obchodní zástupce
Pøekvapuje Vás tato zpráva? Co má škola spoleèného s výše uvedenými firmami? Na naší škole se již stalo
tradicí poøádání fiktivního výbìrového øízení na obsazení volných pracovních místa, která jsou vytipována tak, aby se
øízení mohli zúèastnit žáci všech oborù vzdìlání. Výbìrové øízení je urèeno pro žáky 3. a 4. roèníku støední
školy. Do soutìže se žák pøihlásí prostøednictvím svého vyuèujícího ekonomiky tak, že v urèeném termínu odevzdá
motivaèní dopis a svùj životopis. Motivaèní dopis je nasmìrován na jednu z firem, jejichž personalisté zasednou v
porotì. Výbìrové øízení má odbornou èást na PC a ústní èást. Pohovor je z èásti veden v cizím jazyce podle volby
studenta. Soutìž je medializována a místo místa se vyhrává nezanedbatelný finanèní obnos.
SOUTÌŽE V ELEKTRONICE
Elektrotechnická komise ve školním roce 2006/2007 opìt organizovala soutìže v elektronice. Pro žáky Støední
prùmyslové školy probìhla soutìž 8. èervna 2007.
Nápní soutìže byly dvì èásti. První èást : test teoretických znalostí z elektroniky a historie elektroniky. V druhé
èásti soutìže mìli žáci, kteøí prošli úspìšnì teoretickými testy, možnost prokázat své praktické znalosti na konstrukci
elektronického zaøízení. Soutìže se zúèastnilo 16 soutìžících z 1. až 3. roèníku. Na prvním místì se umístil Jaroslav
Žvátora (81 bodù), na druhé místì Tomáš Tunis (80 bodù) a na tøetím místì Ladislav Valenta (78. bodù).
Již tradiènì byla uspoøádána rovnìž soutìž pro žáky základních škol, a to dne 16. prosince 2007. Soutìže se
zúèastnilo celkem36 žákù 8. a 9. tøíd. Žáci prokázali své praktické znalosti na sestrojení elektronické stavebnice. Na
prvním místì se umístil Tomáš Koukola (108 bodù), na druhém místì Tomáš Kárský (104 body) a na tøetím místì Roman
Bezdìk (99 bodù).
Pøejeme všem, kteøí se zajímají o elektroniku mnoho úspìchù v další práci.
14
Výbìrovou komisi tvoøí kromì firemního manažera i psycholog a zástupce Okresní hospodáøské komory. Žáci,
kteøí obsadili první a druhé místo u obou poptávaných profesí Petr Tlkanec, Josef Jílek, Kristýna Lotosová a Dagmar
Chemišincová postoupili do meziškolního kola soutìže, které se konalo 5. bøezna 2008 na Obchodní akademii v
Šumperku. Úèast na výbìrovém øízení je pro žáky velice cennou zkušeností pøi získávání prezentaèních a
komunikaèních dovedností, bez kterých je velice obtížné získat pracovní místo.
NAPÁJENÍ SLUNCEM 2007
Napájení sluncem je soutìž solárních robotù, kterou každoroènì poøádá Fakulta elektrotechniky a informatiky
na Vysoké škole báòské - Technické univerzitì v Ostravì. Soutìž má již nìkolikaletou tradici a pravidelnì se jí
zúèastòuje kolem 150 žákù a studentù z celé Èeské republiky a ze Slovenska. Cílem je navrhnout a sestrojit takového
robota, který pomocí energie z malého fotovaltaického panelu ujede co nejrychleji vzdálenost necelých dvou metrù. V
roce 2007 pøibyla nová kategorie - robot s vodíkovým pohonem. Ten je napájen energií z reverzibilního palivového
èlánku, ve kterém se nejdøíve pomocí elektrického proudu rozloží voda na kyslík a vodík. Po odpojení zdroje dochází v
palivovém èlánku k obrácené elektrolýze a vodíkový èlánek v elektrochemickém procesu generuje elektrickou energii k
pohánìní motoru robota. Vyhrává ten, jehož robot na jedno nabití, urèitý objem vodíku, ujede nejdelší vzdálenost.
Co všechno obnáší návrh a stavba takového solárního robota si letos vyzkoušelo deset žákù naší školy a dva se
pustili do experimentování s vodíkovým èlánkem. Ono navrhnout lehkou a dostateènì tuhou konstrukci robota, zvolit
správné materiály, vyøešit problémy s pøevodem, vybrat nebo navrhnout správnou øídící elektroniku, aby ten jeho robot
byl lepší než druhý závodník není nakonec tak jednoduchá záležitost. Nestaèí mít jen nápad, ale jsou potøebné i urèité
vìdomosti, tøeba ta škola k nìèemu bude, a také um a šikovnost. Naši žáci nenechali nic náhodì a v kroužku robotiky,
když se blížil termín závodù tak i doma, pilnì stavìli a “ladili” své roboty. Však do Ostravy mohou jet jen ti nejlepší.
Proto zde také pøedstavili žáci Viktor Ptáèek a Martin Valenta svého vodíkového robota a pro své spolužáky udìlali
malou pøednášku o fungování revezibilního vodíkového èlánku.
To že naši žáci jsou šikovní a mìli své roboty velmi dobøe “vyladìné” se potvrdilo 19. záøí 2007 na soutìži na
VŠB - TU v Ostravì. Ve velmi silné konkurenci 69 závodníkù v kategorii 1 se umístili:
2. místo
Ondøej Basler (TL2)
èas 1,53 sekund
5. místo
Jiøí John (E2)
èas 1,84 sekund
Tomáš Tunis (E2)
èas 3,02 sekund
11. místo
Viktor Ptáèek (E3) a Martin Valenta (E3) se svým vodíkovým robotem v nové kategorii obsadili
pìkné 11. místo. Všichni žáci jako jeden tým prezentovali naši školu na jednièku.
SOUTÌŽ V PROGRAMOVÁNÍ
Již tradiènì se na naší škole konalo okresní kolo soutìže dìtí a mládeže v programování. Naše škola se
pravidelnì podílí na uspoøádání této soutìže tím, že umožní soutìžícím využít technické vybavení v poèítaèových
uèebnách školy. Naši uèitelé pøipraví zadání soutìžních úloh pro kategorii støedních škol a spoleènì s uèiteli dalších škol
tvoøí hodnotící komisi soutìže.
Bohužel letos opìt naše škola jako jediná støední škola vyslala své studenty do starší kategorie této soutìže. Je
nám to líto, protože v minulých letech byla tato soutìž místem setkání a výmìny zkušeností mladých programátorù
okresu Šumperk. Ale my to nevzdáváme, uskuteènilo se alespoò programátorské klání mezi studenty naší školy.Tøi
úspìšní øešitelé Filip Zapletal (IT3B), Tomáš Dostalík (IT4A) a Josef Jílek (TL3) - reprezentovali naši školu i v
krajském kole této soutìže v Olomouci.
Fiktivní konkurz
Model autobusu pohánìného sluneèní energií
15
SOUTÌŽE V CAD SYSTÉMECH
V lednu 2008 se uskuteènila školní soutìž ve 2D kreslení v AutoCADu a v 3D modelování v Inventoru. Tohoto
školního kola se v kreslení v AutoCADu zúèastnilo 58 žákù ze tøíd S2, S3, TL3 a TL4 a v modelování v Inventoru 30
žákù ze tøíd S3 a S4.
Soutìžící v kategorii 2D kreslení mìli za úkol pøekreslit výrobní výkres v daném èasovém limitu s co nejvìtší
pøesností. Nejlépe se to podaøilo Martinovi Smrèkovi (S2) a Martinovi Drexlerovi (TL4), získali svornì 85 bodù ze
sta možných. V kategorii modelování byl nejlepší Jan Doubravský ( S4) a Petr Kouøil ( S3).
Všichni ètyøi následnì reprezentovali naši školu na soutìži v CAD technologiích v Olomouci, do které se
pøihlásilo 8 škol z Olomouckého kraje. V této krajské soutìži byli všichni naši reprezentanti velice úspìšní, když ve 2D
kreslení obsadil Martin Drexler 2. místo a Martin Smrèek místo 7. místo a ve 3D modelování byli oba naši zástupci v
první desítce.
Vyvrcholením se stala každoroèní mezinárodní soutìž Autodesk Academia Design 2008. Poøádající školou
byla VOŠ, SOŠ a SOU Kopøivnice. Soutìže se zúèastnilo 65 žákù ve dvou kategoriích. Naši zástupci se sice neumístili
na prvních místech, ale v drtivé konkurenci obstáli a skonèili v první polovinì výsledkové listiny. Konkrétnì Martin
Smrèek skonèil na 17. místì a Petr Kouøil na 16. místì. Vìøím, že v dalších letech na nejlepší pøíèky urèitì dosáhneme.
KONVERZAÈNÍ SOUTÌŽ V ANGLICKÉM A NÌMECKÉM JAZYCE
Zaèátkem nového roku, 29. ledna 2008, probìhla na naší škole soutìž v konverzaci v anglickém jazyce.
Nìkolik pøihlášených se zaleklo a nepøišlo. Zdravé jádro v poètu dvanácti studentù angliètiny nakonec vìnovalo svùj
odpolední volný èas poslechu a ètení anglického textu, vìdomostnímu testu a pøedevším pak pøedvedli své znalosti
jazyka pøi svém monologu a konverzaci na vylosované téma. Mnozí z nich by se rozhodnì v zahranièí neztratili!
Nejlepšími „angliètináøi" v tomto roce se stali: Jan Skácel (TL3), Jindøich Ropek (TL2) a Jindøich Opršál (IT1B).
Jindra Opršál (IT1B) se pak 5. bøezna 2008 zúèastnil krajského kola soutìže v anglickém jazyce, poøádaném
SOŠ Šumperk, kde v obrovské konkurenci støedních škol olomouckého kraje (soutìžilo 16 studentù prvních a druhých
roèníkù) obsadil nádherné 2. místo. Nechme se pøekvapit, co pøedvede pøíští rok! Závìrem mùžeme s radostí
konstatovat, že i studenti a studentky technicky zamìøené školy jsou schopni vynikat v humanitním oboru a dosáhnout
vynikajících výsledkù. Tak se tìšme na pøíští roèník soutìže!
29. ledna 2008 se konala také konverzaèní soutìž v nìmeckém jazyce. Studenti si vyzkoušeli své schopnosti
komunikovat nìmecky pøi øešení rùzných jazykových situací, vyjadøovali své názory dle vylosovaného tématu a ovìøili
si, jak je nároèné porozumìt monologu rodilého mluvèího. První tøi místa obsadili Petr Pospíšil (IT2C), Jakub Vašíèek
(TL3) a Pavel Kovaøík (E2).
SOUTÌŽ “DO YOU SPEAK EUROPEAN”
Shromáždìní evropských regionù (The Assembly of European Regions) a Olomoucký kraj uspoøádaly
veøejnou prezentaèní soutìž "Do you speak Europan?". Cílem bylo pøedstavit vlastní vizi studentù støedních škol, co pro
nì znamená pojem Evropa.
Za naši školu se soutìže zúèastnili studenti umìleckoprùmyslových oborù - propagaèní grafika a prùmyslový
design - Lenka Opálková (PV3), Romana Vyhnánková (PV3), Vojtìch Pochop (PV3). Ve svém projektu se
nezamìøili pouze na prezentaci cizího jazyka, ale doplnili ho výtvarnými prostøedky.
Vytvoøili tøi obrazy - “COUNTRY, CITY LIFE a INDUSTRIAL” - ze státních vlajek všech evropských zemí,
v rámci olomouckého národního kola soutìže obsadili se svým projektem krásné 3. místo.
16
RECITAÈNÍ SOUTÌŽ WOLKERÙV PROSTÌJOV 2008
Naše škola se tradiènì úèastní pøehlídky recitátorù sólistù v rámci celorepublikové recitaèní soutìže Wolkerùv
Prostìjov. V letošním okresním kole reprezentovali školu žáci ve dvou soutìžních kategoriích v I. kategorii se Barbora
Babištová (S1) umístila na výborném 3. místì. V II. kategorii reprezentoval školu žák Pavel Špirka (E3) a obsadil
postupové 2. místo. Úspìšnì interpretoval pøebásnìné písòové texty Paula Simona Zachraòte život mému chlapci a
Donovana Válka jde dál a dál.
Dne 26. bøezna 2008 probìhlo v prostìjovském kulturním domì Duha krajské kolo, kterého se zúèastnil pouze
Pavel Špirka , kde naši školu dùstojnì reprezentoval.
OLYMPIÁDA Z ÈESKÉHO JAZYKA
Dne 27. bøezna 2008 probìhlo okresní kolo celostátní soutìže Olympiáda z èeského jazyka, kterou organizuje
Ústav pro jazyk èeský Akademie vìd ÈR. Naši školu reprezentovali dva žáci Filip Zapletal (IT3B) a Milan Saitler
(IT2B). Oba žáci dopadli úspìšnì a shodnì obsadili 5. až 6. místo v tvrdé konkurenci gymnázií a støedních škol z celého
okresu.
SOUTÌŽ Z ÈESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
Spoleèenskovìdní komise uspoøádala první roèník školní soutìže v mateøském jazyce, která byla zamìøena na
porozumìní textu a tvùrèí samostatnou práci žákù. Soutìže se zúèastnilo 25 žákù z 1. až 3. roèníkù školy. Žáci dosáhli
nadprùmìrných výsledkù.
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - 57. roèník
V této prestižní a obtížné soutìži jsme letos dosáhli vynikajících úspìchù - Jan Kostecký (IT1A) se umístil v
krajském kole v kategorii C na 2. - 3. místì. Další úspìšní øešitelé krajského kola jsou: David Mièka (TL4) v kategorii A,
Jan Merta (TL2) v kategorii B, Josef Jílek (TL3) v kategorii P. Do školního kola postoupil: Michal Jaroš (TL2). Úspìch
žákù naší školy je i díky tomu, že nìkteøí z nich navštìvovali besedy k MO, poøádané Pøírodovìdeckou fakultou
Univerzity Palackého Olomouc.
CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÁ SOUTÌŽ ŽÁKÙ SOŠ - 16. roèník
O tuto soutìž je velký zájem, bohužel musíme stále omezovat poèet soutìžících pouze na dva pøípadnì tøi za
každý roèník. Naši žáci tradiènì obsazují pøední místa ze stovek zúèastnìných, bohužel výsledky nejsou známy do
uzávìrky této zprávy. Pøipomínáme tedy, že v loòském roce David Mièka byl na druhém místì za 3. roèník.
Letos naši školu reprezentovali tito žáci:
1. roèník
Jan Kostecký (IT1A), Ladislav Pøíhoda (IT1B)
2. roèník
Jan Merta (TL2), Michal Ohlídal (TL2), Roman Kozák (IT2A)
3. roèník
Viktor Ptáèek (E3), Tomáš Rutar (TL3), Michal Svršek (TL3)
4. roèník
Petr Joniak (IT4A)
17
MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÁ SOUTÌŽ KLOKAN 2008
V letošním roce k nejlepším patøili:
Poøadí v kategorii STUDENT (3. a 4. roèníky) z 23 soutìžících
1. místo
František Melich (S4)
66 bodù
2. místo
Michal Králík (IT4A)
56 bodù
3. místo
Radek Kadeèek
55 bodù
Poøadí v kategorii JUNIOR (1. a 2. roèníky) z 34 soutìžících
1. místo
Jakub Hazda (TL2))
87 bodù
2. místo
Michal Ohlídal (TL2)
82 bodù
3. místo
Jan Merta (TL2)
80 bodù
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA
Školní kolo absolvovali a následný postup do krajského kola v Olomouci si zajistili žáci Jan Merta (TL2),
Martin Kròávek (TL2), Michal Jaroš ( TL2). Krajské kolo se konalo 17. dubna. 2008 na Slovanském Gymnáziu
v Olomouci. Výsledky zveøejníme v pøíští zprávì. Blahopøejeme všem úspìšným žákùm, dìkujeme jim za
reprezentaci školy.
Zvláštì dìkujeme Davidu Mièkovi (TL4), který po celou dobu studia na naší škole dosahoval
v matematických a fyzikálních soutìžích významných úspìchù - v loòském roce byl za nì ohodnocen i v soutìži Talent
olomouckého kraje. Pøejeme mu hodnì úspìchù v dalším studiu.
SOUTÌŽ “NEJLEPŠÍ WWW STRÁNKY - národní kolo
Pod záštitou mezinárodní organizace Junior Achievement probìhla soutìž o Nejlepší www stránky studentské
spoleènosti 2007. StudentHoliday, obèanské sdružení (zastoupeno Markem Ostrým a Dušanem Mikulcem žáky tøetího
roèníku technického lycea) obsadilo na národní úrovni 1. místo.
Na hodnocení soutìže se podílela spoleènost Microsoft. Dle jejího vyjádøení je patrný každoroèní rùst kvality
tìchto prezentací - grafika je nápaditìjší, celková koncepce propracovanìjší a pøedevším interaktivnìjší. A jaká byla
kritéria hodnocení?
!
!
!
!
!
použitelnost (navigace, vyhledávání, informaèní struktura)
grafický design (první dojem, kreativita, konzistence grafiky)
technické øešení (nezávislost na prohlížeèích, celkové technické øešení, datové vazby)
marketing (pøesvìdèivost, propojenost na další kanály)
informaèní hodnota
V každé bodované oblasti bylo možné získat maximálnì 30 bodù, tj. celkem 150 bodù. Ve všech kritériích
hodnocení StudentHoliday získalo nejvíce bodù (27, 28, 22, 28, 30) celkem 135 bodù, èímž v poøadí druhý tým porazilo
o 25 bodù.
18
ŠKOLA
A SPORT
SPORTOVNÍ TURISTICKÉ KURZY
Již tradiènì škola poøádá pro své žáky 3. roèníkù tuzemské i zahranièní kolektivní pobyty, ve kterých žáci
rozvíjejí své volní vlastnosti, zocelují své fyzické i psychické zdraví a v neposlední øadì poznávají krásy pøírody a
zpùsob života lidí v jiných zemích. V èervnu 2007 se uskuteènili sportovní turistické kurzy v italské Kalábrii a Lignanu,
vodáci zdolali øeku Moravu a kdo si nevybral absolvoval sportovní turistický kurz s docházkou v Šumperku. Celkem se
tìchto akcí zúèastnilo 118 žákù tøetích roèníkù.
LYŽAØSKÉ VÝCHOVNÌ VZDÌLÁVACÍ ZÁJEZDY
Každoroènì se lyžaøských pobytù úèastní žáci druhých roèníkù. Bydleli jsme na Severomoravské chatì.
Lyžaøské a snowboardové dovednosti jsme rozvinuli na výbornì pøipravené sjezdovce v Šanovì. Dvou „lyžákù" se
zúèastnilo 143 žákù.
SPORTOVNÍ KROUŽKY
Pro sportovní vyžití žákù všech roèníkù jsou organizovány v odpoledních hodinách sportovní kroužky
posilování, stolního tenisu, florbalu, košíkové a odbíjené. Žáci využívají školní posilovnu a obì školní tìlocvièny.
Tìchto volnoèasových aktivit se hojnì zúèastòují jak hoši, tak i dívky. Je to vítané rozptýlení a protažení tìla po
celodenním sezení ve školních lavicích.
DLOUHODOBÁ SOUTÌŽ TØÍD
Reprezentanti školy pro støedoškolské sportovní soutìže se rekrutují ze sportovních klání v rámci školy.
Bìhem celého školního roku katedra tìlesné výchovy organizuje pro žáky školy mezitøídní sportovní turnaje, které jsou
bodovány a body se neustále naèítají. Na závìr roku je vyhlášeno poøadí nejlepších sportovních tøíd a udìleny finanèní
odmìny ve prospìch kolektivních akcí celé tøídy. Zdravé soutìžení mezi spolužáky pøináší utužení tøídních kolektivù,
rozvoj volních vlastností, posílení tìla i ducha. V tomto školním roce se uskuteènily tyto mezitøídní soutìže:
Bìh prùmyslovky:
1. místo
Pøemek Hnilica (IT1A)
2. místo
Jan Kostecký (IT1A)
3. místo
Tomáš Volek (IT3A)
4. místo
Petr Tlkanec (IT4B)
5. místo
Jan Kupka (IT3A)
6. místo
Matìj Hrdina (TL3)
Sportovní turistický kurz
Lyžaøský výchovnì vzdìlávací zájezd
19
Turnaj ve stolním tenise (akce se zúèastnilo 36 studentù):
1. místo
Martin Štecl (TL3)
2. místo
Jakub Urban (E4)
3. místo
Petr Mindl (TL3)
Vánoèní cena v plavání štafety tøíd (akce se zúèastnilo 60 studentù):
1. místo
IT4B
2. místo
IT2C
3. místo
TL 4
4. místo
E4
5. místo
IT4A
6. místo
TL 3
STØEDOŠKOLSKÉ HRY
I v tomto školním roce se naši chlapci i dívky zúèastnili sportovních soubojù. Dìkujeme našim reprezentantùm
za tato umístní.
Støedoškolský pohár (okresní finále v košíkové - dívky):
Družstvo
Lucie Molèánová (TL4), Kamila Nováková (PV1), Aneta Vencálková (PV1)
Zuzana Krasòáková (PV2), Barbora Némethová (PV2), Hana Šastná (PV3)
Støedoškolský pohár (okresní finále v košíkové - hoši): 2. místo
Družstvo
Petr Václavek (TL3), Ondøej Kuchtík (TL3), Ondøej Leštinský (IT4B)
Tomáš Kugler (IT2B), Petr Kaòák (S2), Zdenìk Žídek (E4), Michal Soural (TL1)
Tomáš Pavlík (TL1), Matìj Juránek (S2), Tomáš Bartl (TL4), Jiøí Koláø (TL2)
Michal Skypala (IT4B)
Stolní tenis (okresní kolo - dívky): 4. místo
Družstvo
Hana Ohlídalová (PV4), Veronika Hanáková (PV4)
Stolní tenis (okresní kolo - hoši): 3. místo
Družstvo
Martin Štelc (TL3), Petr Žák (S2)
Lukáš Wiesner (IT1B), Petr Kouøil (S3)
Prùmyslovácký bìh
20
Støedoškolské hry
Støedoškolský pohár ve florbale: 2. místo
Družstvo
Vladimír Cink (IT1A), Tomáš Kucharsky (PV2), Jan Václavek, (E3)
František Andrle, (IT2B), Stanislav John (E1), David Stejskal (E1)
Michal Jánì (E3), Igor Øihošek (E3)
Pøespolní bìh (krajské kolo): 2. místo
Družstvo
Pøemek Hnilica (IT1A), Tomáš Holínek (E3), Petr Pávek (E3)
Jaroslav Thomas (E3), Tomáš Volek (IT3A), Jan Kostecký (IT1A)
Pøespolní bìh (krajské kolo): 2. místo
Družstvo
Pøemek Hnilica (IT1A), Tomáš Holínek (E3), Petr Pávek (E3)
Jaroslav Thomas (E3), Tomáš Volek (IT3A), Jan Kostecký (IT1A)
Odbíjená (krajské kolo - hoši): 2. místo
Družstvo
Michael Králík (IT4A), Tomáš Bartl (TL4), Marek Lukáš (IT2B)
Michal Horníèek (TL4), Radek Kadlèek (TL4), Tomáš Studený (IT2B)
Michal Skýpala (IT4B), Tomáš Volek (IT3A)
Shyby na doskoèné hrazdì
Družstvo
Josef Opršal (TL2) - vítìz jednotlivcù v opakovaných shybech
Tomáš Volek (IT3A), Jan Vondráèek (IT2A), Miroslav Danèák (IT3B)
Vodácký kroužek
Støedoškolské hry
21
NEJEN VYUÈOVACÍ
PROCES TVOØÍ ŠKOLU
ROZVOJ OSOBNOSTI STUDENTA NA ŠKOLE
Tento název nese dlouhodobá cílená aktivita zarámovaná do podoby dlouhodobého projektu "Osobnost
studenta - zdravý životní styl", který škola pøijala k realizaci již v roce 1995. Výsledky jeho dlouhodobého uplatòování
lze jistì rozeznat pøedevším v rozvinutých samosprávných aktivitách studentù, které se staly souèástí školního plánu
práce a aktivit Školního klubu, které se týkají využití volného èasu studentù. Obsahovì se doplòuje a pøekrývá
s„Preventivním programem", který je øízen výchovnou poradkyní školy.
Zámìrem projektu je zmìna celkového pøístupu ke studentùm jako osobnostem škola by v tomto smìru mìla
být školou otevøenou, pružnou, s pøátelskou a tvùrèí atmosférou, kde student má právo být stejnou osobností jako jeho
uèitel. Souèasnì jde o snahu pomoci studentùm najít pevné životní hodnoty a zvyšovat jejich odolnost vùèi negativním
vlivùm, vychovat z nich samostatné, zodpovìdné a vyrovnané jedince, schopné pøežít v tvrdé soutìži úspìšných
konkurentù. Projekt je vytvoøen ve tøech úrovních:
1. úroveò:
2. úroveò:
3. úroveò:
KURZY GO! - (je vysvìtlen v samostatném pøíspìvku).
ADAPTACE - (pro 1. a 2.roèník). Jde o souvislý sled spoleèenských akcí, pøednášek, cvièení,
exkurzí a her zamìøených na adaptaci studenta do podmínek spojených s pøíchodem na støední
školu.
TVOØIVOST - (pøedevším pro 3. a 4.roèník). Škola se snaží ve své nabídce rozšíøit možnosti tvùrèího
uplatnìn schopností studentù ve výuce (povinné, nepovinné, volitelné).
Jde o tyto hlavní aktivity:
- samostatné práce studentù jednotlivých studijních oborù kontakt s podniky a podnikateli
- prezentace výsledkù ve škole i mimo ni (rádio, výstavy, soutìže)
- zlepšení celkové atmosféry školy (výzdoba školy, spoleèné neformální akce)
- certifikace znalostí a dovedností studentù vlastními školicími støedisky na základì jejich individuálních zájmù
Projekt svým zamìøením vytváøí pøedpoklad realizace vnitøní transformace „tradièní školy" ve školu
akceptující potøeby tzv. informaèní spoleènosti. Projekt je zamìøen:
- na zprostøedkování pøístupu studentù ke špièkovým informaèním technologiím renomovaných softwarových a
hardwarových firem
- na realizaci vnitøní transformace obsahu, forem a zpùsobu výuky „tradièní školy" ve smìru žáka i uèitele
- na rozvoj osobnosti studenta a jeho tvùrèích schopností, vztah k modelu celoživotního uèení
- na zvládnutí nového pøístupu k informacím - na nové zpùsoby hodnocení znalostí na základì komplexních prací a
dovedností pracovat s fakty, uspoøádat a dát jim smysl tak, aby podpoøila øešení zadaných úkolù
- na zmìnu práce uèitele, a to pøedevším v metodice a postupech výuky ve smyslu pøemìny „uèitele jako jediného
zdroje informací" v uèitele, který koncipuje zadání, øídí samostatnou práci žáka, vysvìtluje a hlavnì individuálnì
konzultuje se žákem konkrétní problémy
To, jak se nám daøí projekt realizovat, je pøedmìtem každoroèního vyhodnocení. Jistì vše nelze transformovat
najednou, ale po menších èi vìtších krùècích spìjeme ke koneènému naplnìní cílù projektu.
Kurz GO!
22
Kurz GO!
KURZY GO! (záøí 2008)
Již od roku 1996 poøádá naše škola - v prvním týdnu po prázdninách - týdenní pobytové kurzy v pøírodì pro
první roèníky støední školy. V roce 2007 kurzy probìhly v rùzných støediscích našeho regionu. Tradièním pro
strojaøskou tøídu se stává penzion „U jelena" v Hrabìšicích a nová tradice se tvoøí i v Litomyšli pro umìleckoprùmyslové
obory.
Garantem programu bylo poprvé obèanské sdružení „Activities4you", které vzniklo jako aktivita absolventù
školy. Dùležitou souèástí jednotlivých organizátorských týmù jsou žáci sdružení v o.s. Klub-KA a uèitelé naší školy. A
na místì, v prùbìhu kurzu, si žáci a organizátoøi zvykají na roli uèitele lektora, když uvádìjí bohatou nabídku programù.
Program byl velice pestrý, každý kurz mìl vlastní scénáø a spoleènou podmínku pøispìt k naplnìní cílù kurzu:
- seznámení studentù ve tøídì navzájem a s tøídním uèitelem
- prvky sebepoznávání studentù
- nastolení sociální komunikace v tøídním kolektivu
- obsazení tøídních rolí a nastartování týmové spolupráce
Témìø stoprocentní úèast žákù prvních roèníkù svìdèí o dlouhodobì dobrém jménì akce u rodièù našich žákù.
Jmenovitá prezentace je jednou z cest jak veøejnì podìkovat všem dobrovolníkùm z o.s. Activities4you a o.s. Klub-KA,
kteøí pøípravám kurzu vìnovali nejen svùj èas a materiál, ale zejména své srdce - ve službì druhým.
S1 - Hrabìšice
- tøídní uèitel: Roman Unzeitig, instruktoøi: Radek Kadlèek, Michael Králík, Michal Jaroš, Michaela
Kratochvílová, Zdeòka Kohlová
TL1 - Horka Sluòákov
- tøídní uèitelka: Miroslava Krejèí, instruktoøi: Ondøej Svaèek, Petra Unzeitigová, Jiøí Hošek, Lucie Russnáková,
Kristýna Novotná
PV1 - Litomyšl
- tøídní uèitel: Roman Lipavský, instruktoøi: Petr Koneèný, Iveta Havlová, Barbora Nemethová, Michaela
Pospíšilová, Jakub Macek
IT1A - Balnea Chrastice
- tøídní uèitel: Ondra Šanovec, instruktoøi: Radim Klosowski, Kristýna Bohmová, Milan Seitler, Jiøí Smejkal,
Roman Unzeitig
IT1B
- tøídní uèitel: Martin Poláèek, instruktoøi: Jan Daniel Doležal, Veronika Bartošová, Kateøina Nohelová, Michal
Novotný, Tomáš Miša, Martin Chmelaø, Jana Skopalová
PROTON 2007
Pøijít do školy a jet hned na pìt dnù na výlet se nepoštìstí každému, ale žáci prvního roèníku oboru
elektrotechnika takové štestí mìli. Ve dnech od 3. do 7. záøí 2007 se mohli na Severomoravské chatì v rámci
seznamovacího kurzu PROTON 2007 seznámit se svými novými spolužáky, s pedagogy i tím, o èem ten zvolený
studijní obor vlastnì bude. Formou her, zamìstnání a outdorových aktivit poznat blíže ty, kteøí budou s nimi na ètyøi roky
tvoøit nový tøídní kolektiv, svého nového tøídního i ty, kteøí je budou vyuèovat. Vždy nejlépe se lidé poznají pøi høe a pøi
práci. A program kurzu byl bohatý, sestavený z odborných zamìstnání, spoleèenských her, sportovnì turistických i
oddechových aktivit. Zájem o obor elektroniky byl rozvíjen formou praktických èinností, kdy se mnozí žáci poprvé
seznámili s elektronickými souèástkami, jejich montáží a pájením. Bìhem nìkolika zamìstnání se nauèili pájet a
Kurz GO!
Proton 2007
23
zhotovit si jednoduchý plnì funkèní výrobek v podobì elektronické kostky. Velkého zájmu se tìšilo i zapojování
jednoduchého elektronického obvodu na kontaktních polích, až se z toho stala taková zajímavá spoleèenská hra „komu
to bude døív fungovat". Nácvik radiového orientaèního bìhu, tzv. „Honu na lišku, byl sice nìkolikrát pro déš pøerušen,
ale nakonec probìhl i závod a úspìšných „lovcù" bylo dost. Jak se pracuje s krátkovlnnými stanicemi a jak se chovat v
éteru pøi jejím provozu, pøijel ve svém volnu vysvìtlit žákùm ochotný uèitel. Plánovaný pùldenní výlet se pro nepøízeò
poèasí sice neuskuteènil, ale základy topografie, které žáci poznali, se mohou kdykoli hodit. Soutìž ve støelbì ze
vzduchovky je tradiènì oblíbená a každý se snažil nastøílet co nejvíce bodù. Instruktoøi z øad žákù vyšších roèníkù
pøipravili pro své mladší kolegy øadu spoleèenských her a pøednášku o drogách, kterou si sami pøipravili v rámci tzv.
minimálního preventivního programu. Pøi programu s Policií ÈR si mohli žáci vytvoøit pomocí poèítaèového programu
identifikaèní portrét svého tøídního uèitele a dobøe si jej tak zapamatovat. V pátek odpoledne pak probìhlo slavnostní
zakonèení kurzu. Vítìzové jednotlivých soutìží obdrželi diplomy a ceny, ocenìní bylo vyjádøeno i instruktorùm, kteøí se
obìtavì spolupodíleli na prùbìhu celého kurzu. Promítaný videozáznam z tøetího roèníku PROTONu nám všem
pøipomìl, jak tìch pìt spoleèných dnù rychle uteklo.
ŠKOLNÍ KLUB A JEHO AKTIVITY
Studentský školní klub vznikl v roce 2002 díky aktivitám studentù, které potøebovaly své zázemí ve škole.
Provoz klubu je zajištìn obèanským sdružením Klub-KA, které v prvních tøech letech získalo finanèní prostøedky na
klubové aktivity z grantu „Nadace rozvoje obèanské spoleènosti" v programu Klub-net. V dobì školního vyuèování jsou
klubové prostory využívány jako pøirozené shromažïovací a relaxaèní místo.
Klubové akce nejsou vázány jen na prostor klubu. Nejvýraznìjší klubové akce se dostávají do plánu školy a
zúèastòují se jich studenti celé školy.Aktivní organizátoøi se podílejí jako elévové a instruktoøi na kurzech GO! pro první
roèníky. Tradièní akce jako Respondeo, Stužkovací ples nebo Viktor jsou organizovány studentským Klub-kem, školou
a Radou pøátel SPŠ.
Významnou studentskou aktivitou je èinnost školního studentského parlamentu a rozhlasu . Úspìšnì zde
studenti píší a realizují projekt mezinárodní spolupráce školních klubù ÈR, SRN a Polska pod názvem Klub-net. Školní
klub je místem, na kterém si studenti uvìdomují své obèanské postoje, realizují své zájmy a sami se podílejí na bìhu
školy. Školní klub je místem, ve kterém si studenti reálnì zkoušejí, co je to obèanská spoleènost.
VIKTOR 2007 - ANKETA NEJLEPŠÍCH
Již 13. roèník akce „Viktor" se konal dne 26. èervna 2007 v hlavním sále DK v Šumperku. Pøed zraky studentù
a uèitelù VOŠ a SPŠ byla udìlena ocenìní, která mapují dovednosti a úspìchy nad rámec známek uvedených na
vysvìdèení. Poutavosti akce pøispìl i kulturní program, který prokládal vyhlášení výsledkù v jednotlivých kategoriích.
NEJLEPŠÍ TØÍDA:
1. místo
TL 2
tøídní uèitel: Mgr. Jan Saxa
2. místo
TL 1
tøídní uèitel: Mgr. Pavel Mareš
3. místo
TL 3
tøídní uèitel: Mgr. Jakub Mrázek
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC:
Pavel Weinlich (E4)
Další nominace: Stanislav Bartoš (TL3), Michal Horníèek (TL3), Michal Králík (IT3A)
Michal Skýpal (IT3B), Daniela Zajícová (PV3), Miroslav Zádrapa (TL4)
Adopèní listina koèky bengálské v ZOO Olomouc
24
NEJLEPŠÍ ODBORNÍK:
Viktor Ptáèek (E2)
Další nominace: Petr Herzig (IT3A), Marek Ostrý (Tl3), Petr Zdráhala (Tl3), Filip Zapletal (IT2B)
Lukáš Balcárek (IT4B), Iva Zatloukalová (PV3), Hana Pavlíková (PV3)
Jan Merta (TL1), David Miška (TL3), Martin Valenta (E2), Jakub Dužík (S4)
Ladislav Valenta (E1), Roman Kozák (IT1A), Milan Straka (S4)
Tomáš Dostalík (IT3A), Filip Schad (IT4A), Tomáš Lipovský (IT2B)
Radim Jelínek (IT3A), Petr Papoušek (IT4B), Petr Neèas (IT4B)
Tomáš Andrle (IT4B)
NEJLEPŠÍ STUDENT:
David Mièka (Tl3)
STUDENTSKÁ KONFERENCE 2007
Na závìr školního roku se potøetí uskuteènila Studentská konference. To za katedru pøedstoupí žáci a svým
uèitelùm a spolužákùm prezentují své úspìšné práce, které vznikly v uplynulém školním roce.
Vzhledem k velikosti školy a množství výstupù probíhá konference v sedmi sekcích a nìkolika doprovodných
programech. Ve spoleèenskovìdní sekci se èetla vlastní literární díla, došlo i na recitaci a zpìv, v jazykové sekci byly
prezentovány výstupy ze semináøù, ekonomická výuka pøedstavila nejúspìšnìjší studentské firmy. V sekci IT se mimo
jiné objevily produkty programování, pìkné prezentace byly pøedvedeny i v sekci pøírodovìdných pøedmìtù. Odborníci
v sekci technické pøedvedli své elektrotechnické a strojírenské výrobky. Mezi doprovodnými programy vždy zaujme
expozice umìleckoprùmyslových oborù a tvùrèí dílna výtvarníkù a strojaøù.
Konference ukazuje, jaký tvùrèí potenciál v žácích naší školy døímá, pokud dostanou prostor a inspiraci jej ve
škole pøedvést a rozvinout.
STUDENTSKÝ PARLAMENT
Studentský parlament VOŠ a SPŠ zasedal ve školním roce 2007/2008 celkem tøikrát. Na svých zasedáních
projednával problémy, spojené jak s životem studentù na škole, tak i své mimoškolní aktivity.
Na posledním zasedání parlamentu 2. dubna 2008 bylo zvoleno nové vedení, které v následujícím složení bude
pracovat v pøíštím školním roce.
Pøedseda parlamentu VOŠ a SpŠ:
Pøedseda komory SPŠ:
Místopøedseda komory SPŠ:
Pøedseda komory VOŠ:
Místopøedseda komory VOŠ:
Mirek Danèák (IT3B)
Roman Unzeitig (S2)
Kateøina Špaèková (PV2)
Eva Jarmarová (VP2A)
Ondøej Matyáš (VP2A)
Dne 21. dubna 2008 vedení parlamentu navštívilo v ZOO na Kopeèku u Olomouce adoptivní zvíøátko
studentského parlamentu koèku bengálskou.
Do konce školního roku 2007/2008 bude uzavøena finanèní sbírka. Peníze budou zaslány naší adoptivní
indické holèièce Mary Sayana D'cruz, aby mohla pokraèovat ve studiu v novém školním roce.
Studentská konference
Mary Sayana D'cruz
25
VELETRH STUDENTSKÝCH SPOLEÈNOSTÍ
Pìt studentských spoleèností, které pracují na VOŠ a SPŠ Šumperk v rámci programu Junior Achievement
uspoøádalo pro žáky a studenty naší školy a pozvané žáky jiných škol pøehlídku studentského podnikání. Pøehlídka
probìhla formou veletrhu firem a byla doplnìna prezentací výuky pøedmìtu Pøíprava a øízení projektù strukturálních
fondù EU. Souèástí programu byla i dobroèinná aukce dìl žákù umìleckoprùmyslových oborù, jejíž výtìžek byl
vìnován ve prospìch dìtí dìtského domova. Doprovodným programem byl workshop na téma prezentaèních
dovedností.
Veletrh i aukce probìhla za úèasti zástupcù kraje, mìsta i firem, které spolupracují se studentskými
spoleènostmi. Žáci prezentovali svoji èinnost prostøednictvím firemních prezentací a manažerských her. V rámci akce
byla uzavøena soutìž O nejlepší studentskou spoleènost. Dobroèinná aukce na nákup hraèek pro dìtský domov vynesla
finanèní èástku 12 800 Kè. Celá akce byla prezentována v tisku a televizi.
MÍSTO:
NÁZEV FIRMY:
POÈET BODÙ:
1. místo
IT SHOCK, obèanské sdružení
329 bodù (IT4A)
2. místo
CA TravelParadise, obèanské sdružení
316 bodù (TL3)
3. místo
ImageQuest, obèanské sdružení
207 bodù (IT4B)
4. místo
AkcePártyZábava, obèanské sdružení
163 bodù (VP2B)
5. místo
ES POT, obèanské sdružení
134 bodù (E3, S3)
Soutìž probíhala ve ètyøech soutìžních kolech:
1. Propagaèní kampaò - A o nás škola ví
2. Úèast zástupce firmy ve fiktivním výbìrovém øízení
3. Firemní katalog
4. Firemní web
Akce Centra studentských firem na naší škole - Den dìtí v dìtském domovì:
Na naší škole zavádíme novou tradici spojenou se studentským podnikáním. Souèástí STUDENTSKÉ
AKADEMIE „Uèíme se podnikat 2007 byla dobroèinná aukce obrazù firmy.
Bylo vydraženo 10 výtvarných dìl, jeden obraz vìnovala konzultantka firmy paní Lenka Baluchová. Výtìžek
dobroèinné aukce èinil 11420 Kè, k této èástce byl mimo dražbu pøidán pøebytek ze sbírky školního parlamentu a
pøíspìvky studentských firem, které se aukce nezúèastnily jako dražitelé. Celková èástka potom dosáhla celkové výše
15 594,50 Kè.
Prostøedky byly použity na základì dohody se zástupci Dìtského centra Pavuèinka na nákup hraèek. Hraèky
byly pøedány na Dni dìtí, který se konal 6. èervna 2007.
Stejnì tak i v tomto školním roce probíhla dobroèinná dražba jako souèást veletrhu studentských firem.
Výtvarná díla tentokrát dodali žáci a žákynì tøíd PV3 a PV4 a na nákup hraèek máme vydraženu èástku 10 800 Kè.
Všem úèastníkùm akce, poøadatelùm a dalším, kteøí pøispìli moc a moc dìkujeme.
NETCAD - MIND WIDE OPEN
„Mysl otevøená dokoøán …" takto zní nové motto programu NetAcad programu, který podporuje firma Cisco
a jehož souèástí je naše škola již tøetím rokem. Cílem programu je nabídnout studentùm na celém svìtì odborné znalosti,
dovednosti a také certifikáty, které jsou firmami zabývajícími se sí ovými technologiemi vysoce cenìny. O nároènosti
Z veletrhu studentských spoleèností
26
Z veletrhu studentských spoleèností
studia vypovídá statistika. V pøedchozích dvou letech z pøibližnì 225 našich studentù, zapojených do programu, získalo
certifikát „pouze" 120. Letos má tuto šanci v rùzných kurzech dalších cca 200 studentù, jejich úspìšnost se ukáže na
konci roku.
Letos poprvé se studenti naší školy zúèastnili Cisco Networking Academy Games znalostní a dovednostní
soutìže pro studenty programu NetAcad z celé ÈR. Sice nebyli úspìšní, ale ke cti jim slouží, že z oblasti Moravy a
východních Èech byli jedinými støedoškoláky. Tímto bych chtìl podìkovat Petrovi Herzigovi a Petrovi Joniakovi
(IT4A). Do dalších let chci popøát všem studentùm úspìšné certifikaèní zkoušky a tìm nejlepším hodnì štìstí pøi
reprezentaci školy v dalších roènících NetAcad Games.
FYZIKÁLNÍ KALEIDOSKOP
Dne 23. listopadu 2007 se konal v Olomouci na Pøírodovìdecké fakultì fyzikální kaleidoskop. Z naší školy se
této akce zúèastnilo 10 studentù z oboru technické lyceum. Fyzikální kaleidoskop je poøádán každoroènì pro zájemce o
studium fyziky, kdy jsou populární metodou prezentovány rùzné fyzikální jevy. Akce je poøádána jako den otevøených
dveøí a tìší se zájmu jak studentù, tak i uèitelù fyziky na støedních školách.
KROUŽEK ELEKTRONIKY A ROBOTIKY
Vzdìlávání nezaèíná a nekonèí se zvonìním školního zvonku. To ví nejen uèitelé, ale i mnozí žáci, zejména pak
ti, kteøí i ve svém volnu vyhledávají èinnost související z jejich odborným rùstem. Jednou z takových možností je i práce
žákù v odborných kroužcích.
V letošním roce mìli žáci možnost navštìvovat a pracovat v kroužku elektroniky a kroužku robotiky. V
obou kroužcích si mohli žáci pod vedením zkušeného uèitele stavìt rùzné elektronické pøístroje podle vlastního uvážení.
Ti, kteøí s elektronikou teprve zaèínají, zvolili tøeba zakoupenou stavebnici, ti co už mají nìco za sebou se pustili do
složitìjších výrobkù, nebo si dokonce navrhli celý pøístroj sami. Pìkné práce letos pøedvedli žáci navštìvující kroužek
robotiky. Žáci Viktor Ptáèek a Michal Kupka z E3 navrhli a postavili jezdící model automatizovaného transportéru
ovládaný programovatelným automatem AMiNi2D. Projekt zahrnoval od mechanických èástí, pøes návrh a výrobu
doplòujících elektronických obvodù (IR senzory, tranzistorové spínaèe motorkù, indikaèní panel) až po tvorbu a
nekoneèné zkoušení programu. Teprve jak stavba pokraèovala bylo vidìt, že jen návštìva kroužku nestaèí a tak zejména
tvorba øídicího programu zabrala autorùm i mnoho víkendù. Další tøe áci Jaroslav Thomas a Miroslav Ketner z E3
vyrobili basreflexovou reprobednu z netradièního materiálu, stavebního polystyrénu. Zahanbit se ale nedali ani žáci
prvního roèníku E1. Vít Poøízek postavil inteligentní nabíjeèku pro nabíjení olovìných akumulátorù, které napájí již
zmínìný automatický transportér a Radek Jankù, který zhotovil model solárního autobusu, pohánìného fotovoltaickými
èlánky. Tento „školní autobus" jezdí jen na sluneèní energii, je ovládán dálkovì RC soupravou a bude sloužit k propagaci
školy. Pracovat s tak šikovnými žáky je opravdu radost a mìøítkem nemusí být jen poèet vítìzných prací v rùzných
soutìžích.
Pøístup k odborné èinnosti ale mají na naší škole i žáci základních škol, kteøí mohou každý pátek navštìvovat
kroužek elektroniky pro ZŠ. V nìm se uèí pronikat do tajù elektroniky a manuální zruènosti. Poznávají souèástky,
nauèí se pájet, postavit si jednoduchý výrobek ze stavebnice nebo podle vybraného návrhu. Se vším jim pomáhá nejen
pøítomný uèitel, ale i ochotní žáci naší prùmyslovky.
PØEHLÍDKA SOUÈASNÉ ILUSTRAÈNÍ TVORBY
Dne 5. øíjna 2007 v byla vernisáží v Havlíìkovì Brodì zahájena pøehlídka souèasné èeské ilustraèní tvorby. Své
práce zde prezentovalo nìkolik desítek výtvarníkù všech vìkových kategorií a nejrùznìjšího zamìøení, mezi jinými i
autoøi takového jména, jako Michal Cihláø, Jaroslav Šerých a nìkteøí další. Spolu s nimi zde prezentoval své práce také
Kroužek elektroniky a robotiky
Vìra Lukášová se svými ilustracemi
27
pedagog VOŠ a SPŠ Radek Orel a studentka 2. roèníku Vìra Lukášová. Aèkoliv práce, které zde Vìra Lukášová
vystavovala, vznikly již v prvním roèníku, plnì obstály vedle prací jiných mladých autorù, a to i vzhledem k tìm z nich,
kteøí již nìkterou z umìlecky orientovaných škol absolvovali. Je potìšující, že o práci Vìry Lukášové projevili zájem i
nìkteøí návštìvníci této expozice. O výstavì a autorech zde vystavujících vznikl pomìrnì objemný, kvalitnì zpracovaný
katalog, kde je jedna z Vìrèiných prací také k vidìní.
ILUSTRACE NAŠICH VÝTVARNÍKÙ
Na podzim loòského roku byla studentùm 3. a 2. roèníku oborù propagaèní grafika a prùmyslový design pøi
VOŠ a SPŠ v Šumperku nabídnuta spolupráce na realizaci ilustrací pro druhý díl knihy Pražský hrad. Publikace se
zamìøuje na historii, jednotlivé fáze výstavby této ojedinìlé památky, její vnitøní i vnìjší výzdobu, také však na blízké, s
areálem související okolí (zahrady apod.). Spolupráce studentù spoèívala v pøekreslování ozdobných prvkù, dále v
pøekreslování vìtších architektonických celkù v rámci Pražského hradu, nebo trojrozmìrných modelù rekonstruujících
podobu staveb v prùbìhu nejrùznìjších stavebních etap a historických epoch. Kniha vyšla v kvìtnu 2007 ve
Vydavatelství ÈVUT v Praze, druhý díl se zamìøuje na Starý knížecí a královský palác a katedrálu sv. Víta.
Studenti oboru propagaèní grafika pro 2. díl publikace (1. díl vyšel loni v dubnu a vyžádala si ho i londýnská
British Library) vytvoøili bìhem nìkolika mìsícù, kdy se ilustracím intenzivnì vìnovali, nìkolik desítek kreseb, z nichž
øada byla v publikaci použita. Ilustrace byly zpracovávány podle fotografických pøedloh, poskytnutých autorem knihy,
docentem Rudolfem Pohlem. Nìkteré z kreseb byly k vidìní již na souborné výstavì umìleckoprùmyslových oborù pøi
VOŠ a SPŠ v Tunklovì dvorci v Zábøehu, jiné budou zveøejnìny v roce 2008 rámci pøipravovaného tøetího dílu této
publikace.
Vedle ilustrací studentù VOŠ a SPŠ jsou v knize k vidìní i práce nìkolika renomovaných pražských výtvarníkù a
hradních architektù (architekti Petr Chotìbor a Vojtìch Veverka). Slavnostní pøedání knihy studentùm VOŠ a SPŠ
Šumperk se uskuteènilo 18. kvìtna 2007 v budovì Starého proboštství na Pražském hradì.
25. DUBEN - PAMÁTKA JANA ZAJÍCE
Není pøíliš mnoho osobností, na které se vzpomíná a kterým je ještì dlouho po smrti vzdávána úcta.My na naší
škole vzdáváme úctu Janu Zajícovi, který položil svùj život za lepší budoucnost, za ideály. Jan Zajíc se 25. února 1969
upálil v Praze na Václavském námìstí na protest proti okupaci Èeskoslovenska Sovìtskou armádou a následující
normalizaci.
Dne 25. února 2008 se konal ve škole pietní akt za úèasti starosty mìsta Mgr. Zdeòka Brože a øeditele školy
Ing.Petra Vepøka. Byl pøipomenut Janùv odkaz, zdùraznìn jeho význam pro dnešek i budoucí generace a položeny
kvìtiny u pamìtní desky.
Také ve Vítkovì, v Janovì rodném mìstì, se konala 22. února pietní vzpomínka na høbitovì, kde je Jan Zajíc
pochován. Za Vyšší odbornou školu a Støední prùmyslovou školu se zúèastnil zástupce øeditele Ing. Stanislav Melichar,
který byl pøítomen i na slavnostním zasedání na radnici ve Vítkovì, kde nadace Jana Zajíce udìlila ocenìní nejlepším
studentùm Gymnázia ve Vítkovì.
Na místním gymnáziu byla pøi této pøíležitosti instalována výstava pod názvem „ Hlavnì mravnì", na které žáci
umìleckoprùmyslových oborù naší školy prezentovali výsledky své tvùrèí èinnosti.
Žáci oboru propagaèní grafika pøed Starým proboštstvím na
Pražském hradì
28
Pietní vzpomínka na Jana Zajíce
ŽIVOT NA
DOMOVÌ MLÁDEŽE
Ve školním roce 2007 - 2008 bylo v domovì mládeže ubytováno 263 žákù a studentù. Z toho 56 dìvèat. Z
jiných støedních škol 52 žákù. Podmínky pro ubytování žákù se v letošním roce zlepšily rekonstrukcí sociálních zaøízení
na pavilonu B. Studenti VOŠ ocenili pøípojky k internetu na pokojích. I v letošním roce pøilákala øadu studentù a žákù
široká nabídka volnoèasových aktivit, které pro nì paní vychovatelky pøipravily.
Do zájmových aktivit mùžeme zaøadit - Videostudio, Železnièní modeláøe, Folkový hudební kroužek,
Keramika (2 kroužky), Dovedné ruce, Relaxaèní techniky, Kroužky vaøení (Gurmáni, Kuchtíci, Vaøièi, Kuchaøi, Dívèí
klub), Odbíjená, Florbal, Posilování.
Mnoho kroužkù má své finále v druhé polovinì školního roku. Napøíklad poèáteèní pokusy žákù ve vaøení
pozdìji vyústí ve velice nároènou a pøísnou „Gastrosoutìž", kde vyhrávají jen opravdoví kuchaøi. Video studio nahrává
všechny události, které se v domovì mládeže bìhem roku uskuteèní.
HLAVNÍ CELODOMOVNÍ AKCE
V prùbìhu školního roku se uskuteènily následující aktivity:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Vìdomostní soutìž RISK, kterou pøipravuje paní vychovatelka Z. Rotterová vždy v øíjnu, zahajuje celou
plejádu soutìží v domovì mládeže.
V listopadu Sudoku. Soutìž zatím nemá dlouhou tradici. Již podruhé ji organizovala paní vychovatelka I.
Pospišková
V závìru mìsíce listopadu tradiènì organizuje paní vychovatelka D. Gronychová s dìvèaty sbírku na
Mikulášskou besídku v Dìtském domovì.
Prosincový koncert byl v letošním roce posunut až na únor. Skupina však vystoupila s vánoèními koledami v
pøedvánoèním programu pod názvem Vánoèní Show, který pøipravila paní vychovatelka I. Pospišková.
Schéma programu v letošním roce zaznamenalo výraznou zmìnu. Tradièní diskotéku, o kterou nebyl pøíliš
velký zájem, nahradily zábavné hry doplnìné hudbou a nesmìla chybìt ani tombola, která roky sklízí velký
úspìch.
Mìsíc leden byl, jako každý rok, ve znamení Zdravotní soutìže, kterou pøipravuje paní vychovatelka V.
Jurnièková s odbornou porotou, tvoøenou studentkami støední zdravotní školy.
Únor výtvarnou soutìž i letos pøipravila paní vychovatelka D. Gronychová. Velký zájem byl mezi dìvèaty
umìleckoprùmyslových oborù. Zapojili se také studenti VOŠ. O soutìž je velký zájem. Hlasování tzv. laické
poroty se zúèastnilo 99 studentù.
Bøezen - Sportovní vìdomostní soutìž „DO TEHO" organizoval pan L. Heømanský. Menší poèet zájemcù o
soutìž nic neubral na kvalitì celé akce.
Gastrosoutìž organizovala paní N. Stankovièová, ètyøèlenná porota peèlivì vybírala nejlepší kuchaøské
družstvo. Nakonec se o první místo dìlila dvì družstva. A1 chlapecké družstvo složené ze studentù VOŠ a A4
družstvo dìvèat.
Na èerven, stejnì jako v loòském roce, má paní vychovatelka D. Gronychová pro žáky a studenty pøipravený
výstup na Háj a návštìvu Dìtského domova.
Vítìzové a úèastníci výtvarné soutìže na Domovì mládeže
29
Bìhem celého školního roku probíhala øada sportovních soutìží, které organizoval pan vychovatel L.
Heømanský a o které je tradiènì velký zájem.
Soutìže v kolektivních sportech: odbíjená (zvítìzila skupina A2 - 4. roèník SŠ), košíková (zvítìzila skupina
A1 - studenti VOŠ), sálová kopaná , florbal (zvítìzila skupina A2 - 4. roèník SŠ), nohejbal (zvítìzila skupina A1 studenti VOŠ). Soutìže v individuálních sportech: šachy, stolní tenis, šipky, støelba ze vzduchovky, šplh na lanì.
Netradièní soutìže: míèový šestiboj (nejlepší opìt studenti VOŠ), bench press ( nejlepší B2 - 3. roèník SŠ), pøetah
lanem (nejsilnìjší skupina A1 - studenti VOŠ), velikonoèní štafetový bìh ( nejrychlejší skupina B4 - 1. roèník SŠ).
Každá sportovní soutìž byla bodována. Výchovná skupina, která obdržela nejvíc bodù získává putovní pohár.
Letos to je výchovná skupina A1.
30
PROJEKTY
A STATISTIKA
Statistika pøijatých absolventù Vyšší odborné školy a Støední prùmyslové školy v Šumperku na vysoké a
vyšší odborné školy za školní rok 2006/2007:
Tøída
Podáno pøihlášek
Poèet pøihlášených
studentù
Poèet pøijatých
studentù
%
úspìšnosti
VŠ
V0Š
cel.
VŠ
V0Š*
cel.**
VŠ
V0Š
cel.
***
****
IT4A
32 ž.
73
3
76
30
3(0)
30
27
3
30
100%
94%
IT4B
30 ž.
86
1
87
28
1(1)
29
26
1
27
93%
90%
TL4
30 ž.
86
3
89
28
3(1)
29
26
3
290
100%
97%
S4
29 ž.
53
1
54
21
(0)
21
17
1
18
86%
62%
E4
30 ž.
53
7
60
24
7(3)
27
21
5
26
96%
87%
cel.
151 ž.
351
15
366
131
15(5)
136
117
13
130
96%
87%
*
žáci podávali pøihlášky na VŠ i VOŠ, èíslo v závorce je poèet žákù, kteøí podali pøihlášku jen na VOŠ
**
souèet žákù, kteøí podali pøihlášku na VŠ a pouze na VOŠ
***
podíl celkového poètu pøijatých žákù k celkovému poètu pøihlášených žákù v %
****
podíl celkového poètu pøijatých žákù k celkovému poètu žákù ve tøídì v %
Ve školním roce 2006/2007 bylo ve 4. roènících celkem 151 žákù. Z nich se v øádném období pøihlásilo ke
studiu na vysokých a vyšších odborných školách celkem 136 žákù, což je 90 % z celkového poètu. Nìkteøí žáci podávali
souèasnì jak pøihlášku na vysokou školu, tak na vyšší odbornou školu. Vzhledem k tomu, že do statistiky celkového
poètu žákù, kteøí podali pøihlášku na VŠ nebo VOŠ, by pak nìkteøí žáci byli zahrnuti dvakrát, jsou z tohoto dùvodu do
celkového poètu zapoèítáni jenom ti žáci, kteøí podávali pøihlášku na VŠ a pouze na VOŠ.
Celkem žáci podali 366 pøihlášek, z toho 351 ke studiu na VŠ a 15 ke studiu na VOŠ. V loòském roce bylo
podáno 391 pøihlášek, rok pøedtím to napøíklad bylo rekordních 431 pøihlášek, ve školním roce 2002/2003 282
pøihlášek, v roce 2001/2002 324 pøihlášek.
Na vyšší odborné školy si podali žáci 15 pøihlášek, ale toto èíslo urèitì není pøesné, nebo mìli možnost
podávat pøihlášky na VOŠ i bìhem prázdnin, takže pøedpokládám, že tento poèet byl vyšší. Jenom na naši vyšší
Multimediální uèebna
31
odbornou školu si podalo pøihlášky v prvním, druhém a tøetím termínu 29 žákù naší støední školy, a to jak
souèasných, tak minulých, a 19 jich na školu skuteènì nastoupilo. Ostatní se buï dostali na vysoké školy nebo k
pøijímacímu øízení nepøišli. Z tìchto 19 našich bývalých støedoškolákù jich je celkem 6 z oboru Informaèní technologie,
5 z Technického lycea, 5 z oboru Elektrotechnika a 3 strojaøi.
Ve školním roce 2006/2007 se žáci hlásili zejména na tyto vysoké školy:
Vysoké uèení technické Brno
Vysoká škola báòská - Technická univerzita Ostrava
Masarykova univerzita Brno
Univerzita Tomáše Bati Zlín
Univerzita Palackého Olomouc
Èeské vysoké uèení technické Praha
Univerzita Pardubice
Slezská univerzita Opava
Univerzita Hradec Králové
Mendelova zemìdìlská a lesnická univerzita Brno
Vysoká škola ekonomická Praha
Ostravská univerzita
Policejní akademie
84 pøihlášek
67 pøihlášek
46 pøihlášek
30 pøihlášek
27 pøihlášek
23 pøihlášek
12 pøihlášek
5 pøihlášek
3 pøihlášky
7 pøihlášek
9 pøihlášek
6 pøihlášek
4 pøihlášky
a další vysoké školy, kde se poèet pøihlášek pohyboval od jedné do tøí. Proti minulým letùm žáci novì podávají
pøihlášky i na soukromé vysoké školy se stanoveným školným. Letos stejnì jako v loòském roce je procento úspìšnosti
vypoèítáno dvojím zpùsobem (v tabulce poslední dva sloupce) jednak jako pomìr celkového poètu pøijatých žákù k
celkovému poètu pøihlášených žákù v %, jednak jako pomìr celkového poètu pøijatých žákù k celkovému poètu žákù ve
tøídì i škole. Tento poslední ukazatel nám vlastnì øíká, kolik našich žákù z celkového poètu studuje na VŠ a VOŠ.
Z tohoto pohledu je nejúspìšnìjší tøída TL4, kdy procento pøijetí na VŠ a VOŠ je 97%. Celkovì druhá v poøadí
je tøída IT4A s 94% úspìšností a IT4B s 90% úspìšností. Následuje E4 s 87% a S4 s 62% úspìšností. Celkem za školu
bylo pøijato ke studiu na vysoké školy 117 žákù ze131 pøihlášených a ke studiu na vyšší odborné školy 13 žákù.
Dohromady tedy 130 žákù .
Srovnáme-li celkový poèet pøijatých absolventù naší školy (130) k celkovému poètu žákù 4.roèníkù (151),
studuje na vysokých a vyšších odborných školách 86% našich absolventù. Tento výsledek je ještì o 7% lepší než v
loòském roce, a z každoroèního sledování je zøejmé, že tento trend bude pokraèovat. Vysoké školy zvyšují kapacity a
žáci si uvìdomují nutnost dalšího studia. V roce 2000/2001 to bylo pouze 45%, v roce 2001/2002 - 64%, v roce
2002/2003 - 56% , v roce 2003/2004 - 66% , v roce 2004/2005 - 67% a v roce 2005/2006 - 79%.
UPLATNÌNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY V ROCE 2007/2008
Každá základní a støední škola má povinnost sestavovat a uskuteèòovat minimální preventivní program. Slouží
k prevenci sociálnì patologických jevù, což je napøíklad šikana, užívání drog, záškoláctví a další. Na uskuteèòování
tohoto programu se podílí témìø všichni uèitelé školy a samozøejmì žáci.
Nìkteré aktivity jsou plánovány plošnì napø. pro celý roèník, jiné pouze pro skupiny žákù, kteøí mají o danou
aktivitu zájem. MPP je zamìøen jak na èinnosti poøádané v rámci výuky, tak na èinnosti organizované mino výuku. Celá
škála aktivit školy, které jsou zaøazeny do Minimálního preventivního programu, je už vyjmenována na pøedchozích
stránkách Výroèní zprávy a jejich obsah popsán jednotlivými garanty akcí.
Za zmínku ještì stojí již šestým rokem uskuteèòovaná beseda „Sex, AIDS a vztahy" poøádaná agenturou ACET
pro všechny 1. roèníky a dále v rámci prevence sociálnì patologických jevù akce naplánovaná pro žáky 2. roèníkù na
32
mìsíc èerven ve škole uskuteènìné divadlo podle knihy Radka Johna „Memento" Škola podala na prevenci sociálnì
patologických jevù již dva úspìšné projekty, a získala tak finanèní prostøedky na další uskuteèòování jednotlivých akcí
MPP.
NABÍDKA ŠKOLY V OBLASTI DALŠÍHO VZDÌLÁVÁNÍ
V pøedchozích letech se naše škola úèastnila pilotního projektu MŠMT ÈR, který byl spolufinancován
Evropskou unií a státním rozpoètem Èeské republiky, s názvem UNIV - Uznávání výsledkù neformálního vzdìlávání a
informálního uèení v sítích škol poskytujících vzdìlávací služby dospìlým.
Finanèní prostøedky na projekt byly èerpány z Evropského sociálního fondu, jehož posláním je rozvíjení
zamìstnanosti, snižování nezamìstnanosti a podpora sociálního zaèleòování osob, jimž z rùzných dùvodù hrozí
vylouèení na okraj spoleènosti.
Cílem tohoto projektu bylo mimo jiné i vytvoøení regionálních vzdìlávacích center, která by vytvoøila
modulárnì uspoøádané vzdìlávací programy. Tyto programy mají umožòovat získání dílèích kvalifikací, zvýšení
prostupnosti a provázanosti poèáteèního a dalšího vzdìlávání a uznávání výsledkù neformálního vzdìlávání a
informálního uèení.
Cíle projektu byly podpoøeny v oblasti uznávání kvalifikací i novým zákonem è. 179/2006 Sb. o ovìøování a
uznávání výsledkù dalšího vzdìlávání. Projekt skonèil a jeho výsledkem je Centrum uznávání a celoživotního uèení
Olomouckého kraje CU OK.
Toto centrum øídí jedenáct místních center, která jsou zøízena na støedních školách Olomouckého kraje. Naše
škola je také jedním místním centrem uznávání a celoživotního uèení:
!
!
!
!
CU OK pomáhá lidem kteøí chtìjí získat novou kvalifikaci, nebo pracují v oboru který nevystudovali, nebo
mají dovednosti, znalosti a zkušenosti, které chtìjí uplatnit v zamìstnání, ale nemohou je prokázat.
CU OK poskytuje nabídku dalšího vzdìlávání, které je v souladu s Dlouhodobým zámìrem vzdìlávání a
rozvoje vzdìlávací soustavy Olomouckého kraje.
CU OK informuje obèany o možnosti celoživotního vzdìlávání.
CU OK organizuje další vzdìlávání veøejnosti a to poskytováním ucelené èásti studia prostøednictvím kurzù
nebo jednotlivých modulù, jejich absolventùm vydává osvìdèení Centra uznávání a celoživotního uèení
Olomouckého kraje o absolvování kurzu nebo modulu.
Uznávání a ovìøování znalostí a dovedností bude nabídnuto po autorizaci škol a schválení pøíslušných
standartù v Národní soustavì kvalifikací. CU OK nabízí prostøednictvím svých místních center vzdìlání v oblastech
ekonomie a managementu, stavebnictví, informaèních technologií, optiky, automobilního prùmyslu, služeb,
nábytkáøství, zemìdìlství, odìvnictví a strojírenství. Konkrétní informace o jednotlivých možnostech dalšího
33
SEZNAMY
MATURITNÍ TØÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008
Tøída E4 - tøídní uèitel Ing. Miroslav Novotný
Lucián Berger
Zdenìk Koryèák
Jiøí Smrèka
Václav Dokoupil
Stanislav Kvapil
Martin Švestka
František Dvouletý
Igor Masár
Jakub Urban
Marek Fajtl
Zdenìk Mazák
Petr Valenta
Jan Grulich
Marie Müllerová
Tomáš Vejmola
Ondøej Hanuš
Ivo Nawrat
Radek Vepøek
Tomáš Hlaváèek
Alois Obšil
Jakub Ženèák
Tomáš Hrubý
Ondøej Polách
Zdenìk Židek
Marek Humenský
Pavel Sedlický
Jaroslav Žvátora
Petr Chrobák
Daniel Scholz
Tøída IT4A - tøídní uèitelka Ing. Miloslava Hochmanová
Tøída E4
34
Tomáš Benc
Lenka Gottwaldová
Michael Králík
Martin Beneš
Jan Grulichl
Jaroslav Kroulík
Martin Bezdìèka
Daniel Haisler
Miroslav Kux
Kristýna Botosová
Radova Hél
Petr Malý
Martin Bøezina
Petr Herzig
Petr Nìmèík
Matìj Èièák
Vilém Hrùzek
Zdenìk Oborný
Michal Domby
Radim Jelínek
Jan Ovesný
Pavel Dorušák
Petr Joniak
Marie Šebestová
Tomáš Dostalík
Ludìk Koutný
Tomáš Zaoral
Pavlína Fialová
Michal Kováø
Stanislav Zitta
Tøída IT4A
Tøída IT4B - tøídní uèitel Mgr. Ondøej Sikora
Matouš Bednáø
Ondøej Leštinský
David Šafáø
Petr Blahák
Pavel Nìmec
Igor Talanda
Michal Broulík
Michal Pecha
Petr Tlkanec
Petr Eliáš
Tomáš Polcr
David Vamvakaš
Tereza Jankù
Marek Prokop
Lucie Vanèurová
Pavel Jaroš
Pavel Pyszko
Josef Vaòák
Bohuslav Khýr
Petr Skoumall
Michal Veselovský
Radim Klosowski
Michal Skýpala
Ondøej Vymìtalík
Robin Klosowski
Daniela Smolíková
Martin Zemánek
Jakub Krèmáø
Tomáš Straka
Vít Žák
Tøída S4 - tøídní uèitelka Mgr. Kateøina Osladilová
Jakub Diviš
Filip Chytka
Lukáš Procházka
Jiøí Diviš
František Jarmar
Jan Sládek
Jan Doubravský
Jakub Karelr
Jaroslav Smrèka
Veronika Floryèková
Martin Keprt
Stanislav Stolarik
Petr Grabovský
Ivo Klimeš
Jakub Sýkora
Aleš Gronych
Miroslav Klug
Martin Šula
Jakub Helešic
Pavel Komárek
David Urban
Lukáš Hetmánek
Ladislav Kramar
Jan Velèovský
Jiøí Hetmánek
Aleš Lakomý
Jan Vicher
Jan Hlavsa
František Melich
Tomáš Zbránek
Tøída IT4B
Tøída S4
35
Tøída TL4 - tøídní uèitel Mgr. Jakub Mrázek
Martin Bank
Radek Kadlèek
Marek Pažitka
Tomáš Bartl
Martin Klein
Jan Pøikryl
Stanislav Bartoš
Veronika Koláøová
Jan Schneider
Jakub Cahlík
Ondøej Kròávek
Martin Skopal
Petra Doležalová
Roman Macek
Martin Soural
Martin Drexler
Martin Macek
Josef Šatánek
Matìj Dubský
David Mièkal
Martina Štìpánová
Lukáš Horòák
Dušan Mikulec
Jarmil Vepøek
Michal Horníèek
Lucie Molèanová
Martin Wiegl
Jan Jílek
Marek Ostrý
Petr Zdráhala
Lukáš Juøièek
Tøída PV4 - tøídní uèitelka Mgr Libuše Gorská
Pavlína Adamcová
Jana Kubátová
Jana Švubová
Anna Formánková
Zuzana Kubíèková
Kristýna Tkadlecová
Veronika Hanáková
Pavlína Linhartová
Martina Tomášková
Zuzana Hejná
Hana Maulerová
Alena Veselá
Petr Jambor
Petra Mikolášová
Miroslava Vítková
Aneta Janíèková
Zdeòka Mrázová
Jan Vrabèek
Alena Jankù
Marek Navrátil
Daniela Zajícová
Michaela Kissová
Hana Ohlídalová
Iva Zatloukalová
Petra Koøenková
Hana Pavlíková
Jana Zouharová
Gabriela Koubková
Barbora Soukupová
Tøída TL4
36
Tøída PV4
ABSOLVENTSKÉ TØÍDY VOŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008
Tøída VP3A - tøídní uèitelka Ing. Marie Johnová
Zuzana Bebèáková
Tomáš Jordán
Zdenìk Smékal
Jaroslav Bér
Jan Kessl
Michal Stojar
Jan Brožek
Daniel Komárek
Vlastimil Šèudla
Tomáš Fojtík
Veronika Kunertová
Vít Šimon
Adam Glowiak
Petra Kyselá
Jan Válek
Lukáš Gmolec
Pavla Nevtipová
Tomáš Veèerka
Tomáš Hlavinka
Michal Pinèák
Marcela Voštová
Marek Hollan
Oldøich Pokorný
Jiøí Zejda
Antonín Hroch
Magda Rašendorferová
Nina Zelenskaya
Vladimír Hroch
Michal Schwarzer
Zdenìk Zemánek
Jan Chromec
Petra Schwarzerová
Tøída VP3B - tøídní uèitelka RNDr. Jana Linhardová
František Bajer
Martin Hušek
Jakub Langr
Milan Bìlík
Jan Juríèek
Jiøí Polášek
Marek Byrtus
Ondøej Kacar
Tomáš Prchal
Pavel Cihláø
Petra Kaštánková
Jakub
Miloslav Diblík
Pavel Kedroò
Václav Svozil
Martin Dvoøák
Ludìk Kochaníèek
Soòa Šafáøová
Josef Ferbar
Lukáš Král
Pavel Širc
Radek Gibes
Josef Køižan
Pavel Šùstek
Lukáš Hemzal
Pavel Kunetka
Martin Tesaø
Tomáš Horák
Martin Kurka
Vlastimil Zdøálek
Jaroslav Hubka
37
ZMÌNY V PEDAGOGICKÉM SBORU ŠKOLY
V novém školním roce 2007/2008 nastoupili do školy tito noví uèitelé. Na výuku pøedmìtù strojírenských
pøišel Ing. Jiøí Smékal a Ing. Petra Tomášková, výuku v umìleckoprùmyslových oborech novì zajiš uje také MgA.
Pavla Jarmarová a øady vyuèujících v oblasti informaèních technologií rozšíøil Bc. Zdenìk Pøikryl.
Všem novým pedagogùm pøejeme do nároèné pedagogické práce mnoho úspìchù a vnímavé žáky. Ke konci
školního roku ze školy odchází do dùchodu paní Mgr. Libuše Gorská, která vyuèuje dìjepis, ruský jazyk a obèanskou
nauku. Pøejeme jí do dalších let mnoho duševní i fyzické pohody a životního optimismu.
Seznam pedagogických pracovníkù ve školním roce 2007/2008
Ing. Josef Baslar
Mgr. Jakub Mrázek
Mgr. Ondøej Šanovec
Mgr. Dana Dostálová
Mgr. Helena Müllerová
Galina Šedivá
Ing. Jaroslav Drexler
Ing. Miroslav Novotný
Mgr. Petr Šíma
Ing. Jana Dvorská
Ing. Ilona Opatovská
Ing. Pavel Škrabal
Mgr. Libuše Gorská
Mgr. Radek Orel
Ing. Eva Škrabalová
Ing. Miroslav Haltmar
Bsc. Eoghan O’Reilly
Mgr. Iva Štrbíková
Ing. Miloslava Hochmanová
Mgr. Kateøina Osladilová
Mgr. Marek Šváb
Ing. Jan Horký
Mgr. Alena Pavlù
Mgr. Jana Švábová
Ing. Jan Horníèek
Mgr. Michal Petøík
Mgr. Lenka Švestková
Mgr. Art. Jiøí Janda
Mgr. Lenka Petøíková
Mgr. Danuše Švyhnosová
Ing. Anna Janderková
Mgr. Petr Plíva
Mgr. Martina Tejklová
Mgr. Art. Pavla Jarmarová
Bc. Martin Poláèek
Mgr. Ivan Tesaø
Ing. Marie Johnová
Mgr. Eva Pöslová
Mgr. Helena Tesaøová
Vìra Kaderková
Mgr. Svatava Pospíšilová
Ing. Martin Tomášek
Mgr. Petr Kobylka
Mgr. Michal Pøikryl
Ing. Petra Tomášková
Mgr. Miroslava Krejèí
Bc. Zdenìk Pøikryl
Ing. Roma Unzeitig
Ing. Vít Kròávek
Mgr. Zdenìk Pøikryl
Mgr. Jana Valouchová
Ing. Vladimír Láník, Csc.
Ing. Karel Rybka
Bc. Petr Válek
RNDr. Jana Linhardová
Mgr. Jan Saxa
Ing. Petr Vepøek
Mgr. Roman Lipavský
Soòa Shone
Mgr. Kvìtoslava Vepøková
Mgr. Rudolf Málek
Mgr. Ondøej Sikora
Ing. Milan Voráè
Mgr. Pavel Mareš
Ing. Jiøí Smékal
Ing. Milan Znoj
Ing. Stanislav Melichar
Mgr. Jaroslav Srovnal
Pedagogický sbor školy
38
Seznam provozních a správních zamìstnancù
Marcela Dostálová
Lenka Láznièková
Ivana Nawratová
Ing. Drahoslav Ïuríèek
Miroslav Macek
Ing. Marcela Nevaøilová
Ludmila Havlínová
Eva Mátychová
Bohdana Šircová
Remigius Haken
Alena Mikulová
Ing. Iveta Šupová
Ivana Jankù
Jiøí Miler
František Tunis
Alena Koòariková
Eva Milerová
Danuše Volfová
Miroslav Krahula, DiS
Alena Mikulová
Vìra Zámeèníková
Seznam vychovatelù Domova mládeže ve školním roce 2007/2008
Dana Gronychová
Irena Pospíšilová
Nadìžda Stankovièová
Libor Heømanský
Mgr. Václav Pur
Miluše Šajnohová
Vladislava Jurníèková
Zuzana Rotterová
Provozní a správní zamìstnanci školy
Vychovatelé Domova mládeže
39
Download

2007/2008 - VOŠ a SPŠ Šumperk