TJ Sokol Mìsteèko Trnávka a obec Mìsteèko Trnávka ve spolupráci s mìstem Moravská Tøebová
poøádají dvoudenní mezinárodní fotbalový turnaj
starších pøípravek U-11 a mladších žákù U-12
fotbalové
høištì
TJ Sokol
Mìsteèko
Trnávka
20.-21.6.´15 VIII. roèník
Mìsteèko
Trnávka
CUP
2015
Informace
Jaroslav Žouželka 736 609 219
UZÁVÌRKA PØIHLÁŠEK DO 30. DUBNA 2015 !!!
zouzelka.jaroslav&seznam.cz
Mìsteèko Trnávka: 10.2.2015
Poøadatel
TJ Sokol Mìsteèko Trnávka
Úèastníci turnaje 16 mužstev v kategorii starší pøípravky U-11, roèník 2004 a mladší
Úèastníci turnaje: 16 mužstev v kategorii mladší žáci U-12, roèník 2003 a mladší
(nutné s sebou registraèní prùkazy nebo prùkaz zdravotní pojišovny)
soupiska maximální poèet 12 hráèù
Zaèátek
sobota 20.6.2015 - prezentace 7.30-8.30 hod.; slavnostní zahájení v 9.00 hod.
Závìr
nedìle 21.6.2015 cca v 17.00 hod.
Startovné
Startovné:
1 mužstvo - 2300 Kè
2 mužstva pøihlášená do turnaje starší pøípravky a mladších žákù - 2000 Kè/tým
Hrací systém
16 mužstev rozlosovaných do 2 základních skupin, kde hraje každý s každým. Do
ètvrtfinále postupují z každé skupiny 1. až 4. místì, kteøí jsou nasazeni podle bodù
a skóre. Týmy umístìné na 5.-8. místì hrají malé ètvrtfinále, semifinále a finále.
Pravidla
Hraje se podle pravidel fotbalu FAÈR, poèet hráèù na høišti 5+1.
Hrací doba ve skupinách, ètvrtfinále, semifinále, o 3.-4. místo a finále je 2 x 12
min. Hraje se s míèem velikost 4, rozmìry branek 2 x 5 m. Støídání hokejovým
zpùsobem bez pøerušení hry. Výstroj dle soutìžního øádu, v pøípadì porušení
nebude hráè pøipuštìn ke høe !!!
Ceny
poháry pro mužstva na 1.-8. místì, ostatní diplomy a drobné ceny, které obdrží
rovnìž nejlepší hráè, støelec a brankáø turnaje. Všichni hráèi obdrží medaile!
Rozhodèí
KFS Pardubice a OFS Svitavy.
Program turnaje
sobota 20.6. 17.30 - 8.30 hod. - sraz a prezentace mužstev na fotbalovém høišti
19.00 hod. - slavnostní zahájení turnaje, hymny, nástup mužstev v DRESECH
19.00 hod. - s klubovými vlajkami
19.20 - 18.00 hod. - zápasy ve skupinách
18.00 - 19.00 hod. - veèeøe, ubytování
19.30 - 23.00 hod. - zábavný veèer s diskotékou Martina Friedla a s moderátorem
19.30 - 23.00 hod. - Láïou Sovìtem
nedìle 21.6. 18.30 hod. - zápasy ve skupinách
11.00 hod. - ètvrtfinále, zápasy o umístìní
13.00 hod. - semifinále, zápasy o umístìní
16.00 hod. - utkání o 3. místo
16.30 hod. - finále
17.15 hod. - slavnostní zakonèení turnaje
Stravování
možnost objednání snídaní, obìdù a veèeøí - Robert Hensl, 736 785 638.
Ubytování
sportovní hala Mìsteèko Trnávka (ZDARMA), penzion U Jamíka 250 Kè nebo
internát v Moravské Tøebové cca 250 Kè.
Tìšíme se na Vaši úèast!
Jaroslav Žouželka
øeditel turnaje
zouzelka.jaroslav&seznam.cz
Vlast
imil Stenzl
starosta
TJ Sokol Mìsteèko Trnávka
Download

Městečko Trnávka CUP 2015 Městečko Trnávka CUP 2015