Slavnostní odhalení pamìtní desky
Rajmundu Habøinovi
na jeho rodném domì v Pøíbrami na Moravì
se uskuteèní
Program:
dne 28. záøí 2011
10:00 Shromáždìní úèastníkù na návsi v Pøíbrami a spoleèný odchod
cca k rodnému domu Rajmunda Habøiny
10:30 Zahájení a pøivítání hostù u rodného domu
O životì a významu díla Rajmunda Habøiny promluví doc. PhDr. Ladislav Soldán.
Ukázky z Habøinova díla pøednese herec Jan Kaèer.
Pamìtní desku odhalí akademický malíø Rudolf Fila.
Akce se koná za úèasti velvyslankynì Slovinské republiky Mag. Smiljany Knez
a pod záštitou senátora PÈR prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.
V programu vystoupí pìvecký sbor studentù Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce.
Moderuje Lenka Solanská.
Obèerstvení zajištìno
Parkování na návsi
Srdeènì zvou poøadatelé Gymnázium T. G. Masaryka a Obec Pøíbram na Moravì.
Rajmund Habøina
(básník, prozaik, pøekladatel)
(28.9.1907 Pøíbram na Moravì - 2.4.1960 Brno)
Narodil se jako Rajmund Chatrný v rodinì nemajetného havíøe, který však své
dìti podporoval na studiích a pomohl tak rozvinout jejich talent.
Po studiích na Filozofické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì na poèátku
tøicátých let zaèal Habøina pùsobit jako støedoškolský uèitel, souèasnì se
zapojil do brnìnského literárního a kulturního života. Postupnì se stal
nepøehlédnutelnou kulturní osobností. Pøispíval do mnoha novin, èasopisù a
sborníkù (Lidové noviny, Rozhledy, Venkov a další). Zvl᚝ významná byla jeho
spolupráce s èasopisem moravských spisovatelù Kolo, který v letech 1935 - 1941
spoluredigoval. V souvislosti s tím se podílel i na knižnici Nová knihovna
Moravského kola spisovatelù (1937 - 1941).
Pro úèast v odboji byl 17.1.1941 zatèen a vìznìn až do roku 1945 v nìmeckých vìznicích, mimo jiné v
koncentraèním táboøe Mauthausen-Gusen. Za svoji odbojovou èinnost v dobì okupace byl vyznamenán
Èeskoslovenským váleèným køížem.
Po celý život se zabýval problematikou èesko-jugoslávské, speciálnì èesko-slovinské literární
vzájemnosti. O èeské literatuøe publikoval ve slovinských èasopisech, o slovinské literatuøe naopak v
èasopisech èeských, ze slovinštiny i pøekládal.
Pováleèný spoleèenský vývoj, zejména po roce 1948, který probíhal v linii komunistické kulturní
politiky, autorovi neumožòoval tvoøit podle jeho pøedstav. Habøina se tak umìlecky odmlèel a vìnoval
se svému povolání uèitele, v posledních letech života byl øeditelem Gymnázia Køenová v Brnì. Jeho dílo
se postupnì stalo polozapomenutým, na svou pøíležitost však stále ještì èeká.
Autor textu: PhDr. Jan Ondroušek
Výbìr z díla:
Marný smích k vìènosti (1930); Legendy vzpoury (1934); Ohnivá zemì (1938), Sasanky (1938), Valašská
stráž (1938), Jan Adam z Víckova (1939), Vìnec z klokoèí (1941), Vìzeò za dráty (1945), Krvavý úèet
(1946), Nadèlovìk a nadnárod (1946)
Download

Pozvánka do Rosy - Mikroregion Kahan