Jinecký
zpravodaj
titul
ročník 29
www.jince.eu
1
cena 5 Kč
prosinec 2011
Čt MC, Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS)
15.30 hod.
Pá
So Travesti show (více: Zprávy z Čenkova)
20.00 hod.
Čert Barborák (více: Z činnosti...)
od 16.00 hod.
4. 12. Ne Čert Barborák (více: Z činnosti...)
od 16.00 hod.
5. 12. Po Klavírní kurzy
od 15.30 hod.
6. 12. Út MC, Senior-klub
14.00 hod.
7. 12. St Schůzka Klubu učitelů - důchodců se nekoná
ADVENTNÍ KONCERT Psáry a Jince v ZÁKLADNÍ ŠKOLE
(více: KS)
16.00 hod.
8. 12. Čt MC, klavírní kurzy
14.00 hod.
9. 12. Pá
10. 12. So Turnaj v mariáši (více: Z činnosti...)
od 12.00 hod.
11. 12. Ne
12. 12. Po Klavírní kurzy
od 15.30 hod.
Vánoční jarmark (více: Ze života školy)
od 12.30 hod.
13. 12. Út MC, Senior-klub
14.00 hod.
14. 12. St Koncert žáků ZUŠJJR (více: ZUŠJJR)
17.00 hod.
15. 12. Čt MC, klavírní kurzy
Vyhodncoení soutěže knihovny (více: Knihovna)
15.00 hod.
Přednáška v MC o zdravém stravování (více: Na zdraví)
18.30 hod.
16. 12. Pá Koncert skupiny GINEVRA v PDA (více: KS)
19.00 hod.
17. 12. So Vánoční přebor ve florbale a tenise (více: Z činnosti...)
9.00 hod.
Zájezd do vánoční Prahy (více: KS)
15.00 hod.
Vánoční koncert (více: Ze života školy)
17.00 hod.
Zpívání u kapličky (více: Zprávy z Čenkova)
17.00 hod.
18. 12. Ne
19. 12. Po KS a knihovna - dovolená
Klavírní kurzy
od 15.30 hod.
20. 12. Út KS a knihovna - dovolená
MC, Senior-klub
14.00 hod.
21. 12. St KS a knihovna - dovolená
Koncert žáků ZUŠJJR v PDA (více: ZUŠJJR)
17.00 hod.
22. 12. Čt KS a knihovna - dovolená
MC, klavírní kurzy
23. 12. Pá KS a knihovna - dovolená
24. 12. So Vánoční zpívání v Rejkovicích (více: Z činnosti....)
20.00 hod.
25. 12. Ne Fotbal na sokolské zahradě (více: SK Jince 1921)
14.00 hod.
VÁNOČNÍ ZÁBAVA v sokolovně (více: KS)
20.00 hod.
26. 12. Po
27. 12. Út KS a knihovna - dovolená
28. 12. St KS a knihovna - dovolená
29. 12. Čt KS a knihovna - dovolená
30. 12. Pá KS a knihovna - dovolená
31. 12. So
MC: Mateřské centrum v prosinci:
2 hod.
Úterý 8.30 – 11.30 hod. a čtvrtek 8.30 – 11.30
1. 12.
2. 12.
3. 12.
spoleèenská kronika
prosinec 2011
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme
našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Se zveřejněním
jména (popř. i věku) písemně souhlasili:
VOSTRÁ Věra – 70 let
BABORSKÁ Věra – 87 let
BLECHA Vladimír – 91 let
HOŠEK František – 80 let
NOVÁKOVÁ Vlasta – 89 let
PÍCHALOVÁ Marie – 88 let
KOČÁREK Jaroslav – 88 let
LEWIAK Jaroslav – 85 let
JOCHA František – 75 let
BUDILOVÁ Květuše – 86 let
VLACHOVÁ Antonie – 85 let
E
D
8. prosince 2011 oslaví životní jubileum
manžel a tatínek pan František
Hošek
z Rejkovic.
Do dalších let přejeme
hodně zdraví, štěstí, elánu
a životní pohody.
Manželka Vlaka
a dcery Hanka a Lenka s rodinami.
E
D
Rozloučili jsme se . . .
HOPSÁK Antonín
CINERT Jan
3
VZPOMÍNKY
Koncem října t. r. všechny zastihla velmi smutná
zpráva.
Po dlouhé nemoci se s námi navždy rozloučil dobrý
člověk, kamarád, výborný hráč královské hry,
šachový virtuóz pan Zdeněk Pokorný.
Bude nám chybět jako hráč i člověk.
Zachovejme si na něj navždy světlou vzpomínku.
Za všechny šachisty a přátele se s Tebou Zdeňku
navždy loučí Tvůj parák Antonín Slavík.
8. listopadu tohoto roku nás náhle a bez rozloučení
opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan Jan Cinert.
Děkujeme všem za projevenou soustrast.
Manželka, děti a vnoučata.
Dne 6. prosince 2011 uplyne neuvěřitelných 15 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička
paní Marie Šimonová.
S úctou a láskou stále vzpomíná manžel,
dcera a syn s rodinami
Dne 15. prosince 2011 uplyne
neuvěřitelných 15 let,
kdy nás náhle, navždy opustil manžel a otec
JUDr. Jaroslav Krejčí.
S úctou a láskou
stále vzpomíná rodina.
V čase vánočním tomu bude již 28 let,
co jsme se naposledy rozloučili
s naším drahým manželem, tatínkem
a dědečkem, panem Emilem Komínkem.
S úctou a láskou
stále vzpomíná rodina.
4
Mìstys Jince
prosinec 2011
Vážení spoluobčané,
v sobotu 26 listopadu 2011
se už po páté uskutečnilo u nás v Jincích
zahájení adventu.
Opět jsme se sešli k rozsvícení vánočních stromů
a tyto slavnostní chvíle ještě umocnil ohňostroj.
Vzájemně jsme si popřáli především zdraví
a splnění všech přání.
Tento rok byl rokem náročným na splnění
všech cílů, které jsme si stanovili,
a proto bych rád poděkoval svým nejbližším
spolupracovníkům, starostům okolních obcí,
velitelství 13. dělostřelecké brigády, firmám
a podnikatelům z naší obce i blízkého okolí,
zájmovým a společenským organizacím…
Chtěl bych poděkovat i všem ostatním,
kteří pomohli při plnění nelehkých úkolů.
Rád bych popřál všem
pohodové prožití adventního času,
vánočních svátků i Silvestra.
Starosta Josef Hála
5
UPOZORNĚNÍ!
Do 30. 11. 2011 mohli občané zažádat o občanský průkaz
na našem matričním úřadě, nadále již toto nebude možné.
Od 1. 1. 2012 budou nové typy občanských průkazů.
Žadatel se musí osobně dostavit na MÚ Příbram - oddělení občanských
průkazů (naproti Sokolovně), kde bude žádost elektronicky zpracována
i s pořízením fotografie.
Žadatel o 1. občanský průkaz musí předložit svůj rodný list a oddací list
rodičů nebo rodný list alespoň jednoho rodiče (doklad, na kterém jsou
datumy a místa narození prarodičů).
Od 1. 1. 2012 lze vydat občanský průkaz i občanovi
mladšímu 15 let - za správní poplatek 50 Kč.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti
po dobu v nich uvedenou.
Případné dotazy zodpoví L. Endrštová na tel. 318 692 497.
Ze zprávy o činnosti rady městyse Jince
v období od 25. 7. 2011 do 9. 11. 2011
Od posledního jednání zastupitelstva se rada sešla ke svým jednáním celkem 7x.
Do předchozí zprávy o činnosti rady, která byla projednána zastupitelstvem 27. 7., nebyly zahrnuty informace z jednání rady 25. 7. - proto i ony
jsou součástí této zprávy.
Rada se pravidelně seznamovala s postupem prací na jednotlivých
dotačních akcích včetně proplácení realizovaných prací:
Tělocvična u ZŠ:
- rada byla seznamována se zjištěními z jednotlivých kontrolních dní
- zabývala se pomocí při zajištění zázemí pracovníků stavby tělocvičny
u ZŠ Jince – schválila umožnit na základě smlouvy se SMJ využívat
k tomuto účelu nebytové prostory na ČOV a uvolněný byt 1+1 v č. p. 165
Společenské centrum Josefa Slavíka – č. p. 19:
- schválila objednání zabezpečovacího a anténního systému a velkoplošných televizorů u spol. ČIP s. r. o. a zhotovení nápisu k označení budovy u spol. Hrkal+Greiner
6
- byla informována o přípravách na zahájení provozu „Společenského centra“ (slavnostní zahájení, uzavření smlouvy s RWE na odběr plynu),
v této souvislosti schválila i provozní řád centra
Sběrný dvůr a kompostárna:
Stavební část
- rada schválila výsledek výběrového řízení na akci „Sběrný dvůr a kompostárna - stavební část“, následně uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení spol. Strabag, a.s. (v rozsahu dle vítězné nabídky).
- využít nabídku spol. ČIP plus s. r. o. na elektrickou zabezpečovací signalizaci pro sběrný dvůr a kompostárnu
- uzavřít se spol. Dvořák & partneři s. r. o. mandátní smlouvu na výkon
činnosti Technického dozoru investora a mandátní smlouvu na výkon
činnosti koordinátora BOZP
- pověřila starostu k oslovení odborné osoby k přípravě provozního řádu
a zpracování koncepce nového sběrného dvora a kompostárny.
Technické vybavení sběrného dvora
rada schválila uzavření smlouvy na nákup strojů a zařízení s ELKOPLAST CZ – v rozsahu vítězné nabídky na realizaci této akce.
Seniorpark:
schválila objednat cvičící prvky do areálu „Seniorparku“ dle nabídky firmy Fit Park s. r. o.; zabývala se úpravami celého areálu u č. p. 98 – sadové úpravy, osvětlení
Dětské hřiště pod MŠ:
schválila text výzvy pro podání nabídky na veřejnou zakázku (obeslány tři
firmy, výzva zveřejněna na úřední desce a webových stránkách městyse;
po vyhodnocení nabídek schválila výsledek výběru nejvýhodnější nabídky
s vítěznou firmou Bonita Group Service s. r. o. Tišnov, uzavřena smlouva
dle návrhu smlouvy předložené v nabídce.
Nákup hasičského vozidla:
- schválila prověřit možnost nákupu vozidla T 815 místo původně v žádosti o dotaci uvažované T 148
- byla informována o nabídce města Desná na prodej hasičského vozidla
T 815 a jednáních ohledně ceny vozidla
- schválila předložit zastupitelstvu návrh na uzavření kupní smlouvy
s městem Desná na toto vozidlo (515.000,- Kč)
Rada se zabývala i přípravou dalších dotačních akcí pro rok 2012 – schválila předložit zastupitelstvu návrh na podání žádostí o dotaci z fondů kraje
7
- Fond rozvoje obcí a měst – o 8.200.000,- Kč na dostavbu tělocvičny u ZŠ
- Fond sportu, volného času a primární prevence – o 60.000,- Kč na skate park
- Fond kultury a obnovy památek – o 50.000,- Kč na „Jinecké slavnosti“
- Fond cestovního ruchu a podpory podnikání – o 50.000,- Kč na
zhotovení turistické mapy Plešivce a okolí
Ostatní stavební akce
- schválila zahájit přípravu na rekonstrukci cesty kolem lokality A10 směrem
na Ohrazenici (zpracování projektu, příprava žádosti o dotaci), následně
byla informována o zpracování návrhu projektu k řešení komunikace kolem lokality A10 (v návaznosti na ulici Husova – nad horní vjezd na A10 a
rekonstrukce vozovky kolem č. p. 366, 367 směrem do lokality A10)
- projednala nákup 10 fůr obrusu z komunikací na opravy a vyrovnání
místních cest v katastru Jinec a Rejkovic
- sledovala práce na rozšíření a rekonstrukci VO
Dalším pravidelným bodem programu rady se staly informace o činnosti
příspěvkové organizace Služby městyse Jince, a to za účasti ředitelky SMJ.
Vedle informací ředitelky SMJ o aktuálních provozních záležitostech
v oblasti provozování vodovodu a kanalizace se rada zabývala záležitostmi
souvisejícími jednak se zahájením činnosti SMJ, jednak s vlastním provozováním vodovodu (vč. rekonstrukce ČOV).
K organizačním záležitostem v souvislosti se zahájením činnosti a hospodařením této nové příspěvkové organizace rada schválila:
- uzavření nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Služby městyse Jince na pronájem vodohospodářského majetku, provozovaného SMJ od
1. 7. 2011;
- uzavření smlouvy o poskytování daňového poradenství s p. Olgou Holubovou – daňovou poradkyní – (u p. Holubové bylo objednáno vypracování závazného stanoviska pro FÚ ohledně problematiky DPH
v souvislosti s převedením agendy VaK z městyse na nově zřízenou p. o.
Služby městyse Jince);
V rámci personálních záležitostí SMJ schválila
- prodloužení dohody s Tomášem Růžičkou (předání agendy)
- zahrnout do textu kvalifikační dohody uzavírané mezi p. o. SMJ a jejím
zaměstnancem Lenkou Kozákovou ustanovení, že o případné výši náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s prohloubením kvalifikace v případě nesplnění závazku bude rozhodovat Rada městyse Jince.
8
- stanovení platových podmínek ředitelky SMJ
K dokončení rekonstrukce ČOV bylo třeba dořešit zprovoznění kalolisu a převzetí stavby. Rada v této souvislosti řešila uzavření smlouvy se
spol. ENVIPUR, kdy se dojednávaly podmínky smlouvy vzhledem k problémům dosažení parametrů výstupu sušiny z instalovaného kalolisu –
podmínka městyse k definitivnímu převzetí stavby a tím i k uhrazení posledních faktur za dodávku. S tím souviselo i řešení požadavku dodavatelů
stavby „Sdružení Jince“ (ENVI-PUR, Ing. Kudláč, CGM) na úhradu těchto faktur – jejich stanovisko, že stavba již byla dokončena. Rada schválila
text smlouvy o provádění technologického dozoru s ENVI-PUR a pověřila
starostu městyse a ředitelku p. o. SMJ konzultovat s právníkem Mgr.
Martinem Kainem postup k jednáním se zástupci Sdružení Jince ohledně
uzavření dohody o vypořádání vzájemných práv a povinností a uvedené
smlouvy s ENVI-PUR. Následně byla informována o dořešení konečného
převzetí stavby ČOV vč. úhrad posledních faktur.
K vlastnímu provozování vodovodu a kanalizace přijala rada následující
usnesení:
Schválila
- uzavření dodatku ke smlouvě s ČR Ministerstvem obrany č. 900670110
o odvádění odpadních vod, kterým se upravuje změna provozovatele vodárenského zařízení z městyse na SMJ.
- uzavření smlouvy o komplexním provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku městyse Jince s příspěvkovou organizací Služby
městyse Jince.
- návrh textu smlouvy o dodávkách předané vody s dodavatelem Vodárenskou společností Beroun, s. r. o. Jako odběratel bude ve smlouvě uvedena příspěvková organizace Služby městyse Jince.
- stanovisko k řešení připojení RD č. p. 430 v ul. Křešínská: projednat
s vlastníkem domu výši možné spoluúčasti na prodloužení kanalizace
v ul. Křešínská dle zpracovaného projektu.
Další záležitosti řešené ve spolupráci se SMJ vzhledem k postupnému přebírání agendy, kterou bude pro městys SMJ v rozsahu zřizovací
listiny vykonávat:
Rada schválila
- využití nabídky spol. PRO EKO-POINT na zpracování a podání projektové žádosti o poskytnutí podpory pro p. o. SMJ na pořízení čistící komunální techniky (zametací vůz + nástavby).
9
- využít nabídky spol. ELKOPLAST na nákup zařízení na provádění zimní údržby komunikací (nakladač, dovybavení a úpravy traktoru, šípová
sněhová radlice) – cena dle nabídky 309 tisíc Kč bez DPH; v případě
potřeby zimní údržby v době, než bude mít městys k dispozici vlastní
techniku, objednat tuto u firmy p. Ondřeje Boroše
- výpově smlouvy uzavřené s p. Zbyňkem Endrštem 15. 11. 2005 - o zimní údržbě místních komunikací v obci Jince.
Na svých jednáních řešila opakovaně i majetkové záležitosti:
- V rámci nich projednala uzavření smluv k prodeji pozemků v lokalitě A10
dle podmínek schválených zastupitelstvem – pozemek č. parc. 1635/11
manželům Merhoutovým; č. parc. 1635/9 MUDr. Pavlu Divišovi;
č. parc. 1635/15 a 1634/2 p. Spoustovi.
- Záměr prodeje pozemků č. parc. 334/1 projednávané radou 25. 7. již byl
předmětem jednání zastupitelstva 27. 7. - prodej pozemku je zahrnut do
dnešního programu jednání
dále schválila
- v souladu s usnesením zastupitelstva z 15. 12. 2010 uzavření kupní
smlouvy s p. Miroslavem Holým na pozemek č. parc. 282
- předložit zastupitelstvu návrh na úplatný převod plynárenského zařízení
– STL plynovodu a přípojek v ul. Zborovská a ul. Havlíčkova a plynovodu v dolních Jincích spol. RWE GasNet
- postupovat při řešení majetkoprávního vztahu k pozemkům zapsaným
na LV 399 – vlastnické právo na manžele Dvořákovy – dle návrhu JUDr.
Černohorské – oznámit dle § 135 odst.1 Občanského zákoníku veřejnou
vyhláškou nález opuštěné věci (tj. původního pozemku č. parc. 292/14
o výměře 9.237 m2 dle stavu PK)
- prověřit případnou existenci vlastnického vztahu městyse k pozemkům
v současnosti zahrnutým do území Vojenského újezdu Brdy - prostřednictvím AK JUDr. Černohorské
- pověřit AK JUDr. Černohorské k jednání s T. a J. Aulických o odkupu
pozemků pod chodníkem kolem rybníka Kantorského – č. parc. 694/8
a 696/5, oba k. ú. Jince
V souvislosti s převodem majetku a nově dokončenými investičními akcemi schválila uzavření pojistné smlouvy s HVP, a. s. č. 0505480018, kterou
se nahrazuje pojistná smlouva č. 0502754018 – s platností od 1. 9. 2011.
Také při pronájmech majetku postupovala rada dle § 39 z.č. 128/2000 Sb.:
schválila záměr pronájmu a následně uzavření nájemních smluv k nebytovým prostorám:
10
- místnosti bývalé ordinace dětského lékaře v č. p. 372 (pův. čekárna –
klubová místnost) k činnosti pořádkové policie OO Příbram – venkov
- místnosti bývalé čajové kuchyňky p. Kateřině Masarykové – k poskytování služeb nehtového studia
- objektu klubového domu chovatelů č. p. 432 na parc. č. 1530/3 MO ČSCH
jako zázemí pro činnost této organizace
Dále schválila prodej použitých střešních tašek za cenu 5 Kč/1 ks (cca
1.000 ks).
Rozpočtové a účetní záležitosti: Rada byla seznamována průběžně
o plnění rozpočtu, projednávala potřebné úpravy:
schválila
- tři rozpočtová opatření č. 9, 10 a 11 (všechna se týkala pouze úpravy
rozpisu);
- předložit zastupitelstvu návrh na přijetí tří rozpočtových opatření –
č. 12 k zaúčtování poskytnutých dotací; č. 13 – úpravy na rozpočtovaných položkách a paragrafech, kde se předpokládá překročení rozpočtované částky (jak v příjmové, tak výdajové části); č. 14 – dofinancování
dotačních akcí;
- přispět na akci „Prázdniny končí na Křešíně“ částkou z rozpočtu městyse ve výši 20.000,- Kč;
- příspěvek Římskokatolické farnosti Jince na natření věže kostela sv. Mikuláše v Jincích ve výši 7.500,- Kč;
- změnu účelu části finančního příspěvku z rozpočtu městyse pro MC Jinečáček – 5.000,- Kč původně určených na kursovné použít v souladu se
žádostí MC;
- finanční příspěvek 20.000,- Kč z rozpočtu městyse pro TJ Sokol Jince na
financování prací spojených s likvidací dřevomorky v sokolovně;
- poskytnutí půjčky Mateřskému centru Jinečáček ve výši 20 tisíc Kč - termín pro splacení půjčky bude stanoven dle podmínek úhrad dotačních
prostředků pro MC z humanitárního fondu Středočeského kraje.
- poskytnutí příspěvku na vydávání týdeníku Periskop ve výši 2.000,- Kč
/měsíčně (říjen – prosinec 2012) z pol. zájmová činnost v kultuře
- proplatit dopravu dětského souboru ZUŠ Jakuba Jana Ryby Rožmitál
pod Třemšínem – pobočka Jince na mezinárodní vystoupení dětských
souborů v Příbrami (20. 10.) - ve výši cca 1.000,- Kč.
- převod dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 179.442,80 Kč z účtu
022 na účet 028 vč. postupu účtování;
11
Další organizační záležitosti:
- seznámila se s plánem kulturních akcí do konce roku 2011, na kterých
se bude podílet kulturní komise rady a činností občanské komise rady
vč. plánu činnosti do konce r. 2011.
schválila předložit zastupitelstvu návrh na přiznání finanční odměny pro
členku finančního výboru ve výši 2.500,- Kč dle návrhu předsedkyně finančního výboru
- objednat ošetření 5 stromů ve starém sídlišti u č. p. 173 (2 lípy, 2 smrky,
1 douglaska) v rozsahu nabídky HD STROM s. r. o.
- změnu sídla Mateřského centra Jinečáček, o. s. na adresu Havlíčkova
19, 262 23 Jince (objekt Společenského centra Josefa Slavíka).
- prodloužení veřejnoprávní smlouvy s obcí Křešín k výkonu části přenesené
působnosti podle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění – do 31. 12. 2013
- zaslání dopisu předsedovi vlády – podpora změny zákona o rozpočtovém
určení daní - financování samospráv (ke snížení současného diskriminačního rozdílu příjmů na obyvatele mezi velkými a malými obcemi).
- termín konání zasedání zastupitelstva na 9. 11. 2011 vč. programu.
- předložit zastupitelstvu návrh zachovat pro rok 2012 ceny vody bez
DPH ve výši platné pro rok 2011, v souvislosti s novou daňovou úpravou dojde k navýšení ceny s DPH o 4 %
- předložit zastupitelstvu návrh zachovat pro rok 2012 cenu svozu směsného
komunálního odpadu bez DPH ve výši platné pro rok 2011, v souvislosti
s novou daňovou úpravou dojde k navýšení ceny s DPH o 4 %.
- novou Směrnici k provádění inventarizace majetku
Pověřila
- Ing. Vavreka k vyžádání nabídek ceny energie u dodavatelů plynu a elektřiny;
- starostu městyse k jednání s představiteli Svazku obcí Podbrdského regionu ohledně přípravy společného jednání k objasnění dopadů vyhlášení CHKO Brdy na obce zahrnuté do této oblasti.
Zabývala se propagací městyse
schválila
- zahrnout do rozpočtu pro rok 2012 finanční prostředky ve výši 20.000,Kč na podporu provozování historického „Podbrdského motoráčku“
v sezóně 2012.
- konečnou úpravu dvou sběratelských karet Klubu českých turistů k propagaci městyse a prodejní cenu těchto karet Jince na 25,- Kč (prodej
turistických karet zajišuje Kulturní středisko)
12
Bytové záležitosti:
schválila
- přidělit uvolněný byt v č. p. 98 dle návrhu bytové komise
- prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v č. p. 98 o jeden rok
- stanovisko k údržbám v bytě č. p. 292/3 ul. Jana Žižky
- opravu netěsnících oken v bytech č. p.32 v Jincích a seřízení plastových
oken v bytech v č. p. 98, pověřila správu bytů k zajištění seřízení vstupních dveří u hasičárny (č. p.149) a k zajištění opravy fasády č. p. 98.
- uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. - o připojení volného bytu v č. p. 32
k odběru elektřiny.
Rada byla informována o řízeních SÚ Jince – stavby, kde je obec účastníkem řízení:
- stavební úpravy v areálu hotelu Eška - s řešením částečného vypouštění
dešových vod z areálu hotelu Eška a s obnovením vjezdu na pozemky
v areálu hotelu Eška dle projektu vyslovila souhlas
- územní řízení k dělení pozemků pro výstavbu 25 RD v lokalitě A12 – seznámila se s návrh projektu stavby a odsouhlasila s napojení kanalizace
z lokality stavby obytné zóny RD Jince na veřejnou kanalizaci městyse
Jince, a to za přepadovou šachtou v parku u nádraží.
- jednání k odstranění oplocení kolem tréninkového hřiště
V rámci personálních záležitostí rada
schválila
- řešení některých krátkodobých prací – uzavřením dohod o provedení práce:
v souvislosti se stěhováním Kulturního střediska a knihovny – 1 dohoda
na truhlářské práce, dvě na stěhování
kopáčské, pomocné práce – prázdninové brigády – 5 dohod (oplocení školy, natírání, terénní úpravy)
správa dětského hřiště u MŠ – bude uzavřeno až v příštím roce
sadové úpravy senior parku a osázení svahu kolem místní komunikace
u č. p. 224
administrativní práce – výpravna, archiv, pomocné administrativní práce (z důvodu dlouhodobé nemoci pracovnice podatelny)
- projednávala zřízení pracovních míst na základě dohody s ÚP Příbram
a obsazování uvolněných míst dalšími uchazeči o zaměstnání
- schválila v souladu s kolektivní smlouvou finanční odměnu 3.000,- Kč
pracovníkovi v souvislosti s odchodem do důchodu
- schválila uzavření smlouvy s Odborným učilištěm a Praktickou školou
Příbram IV na vykonávání výuky v místní knihovně v Jincích (1 žákyně)
13
- zrušení pracovního místa - administarativní práce asistentky (vzhledem
k přechodu některých agend z ÚM na SMJ) od 1. 1. 2012
Rada projednávala i různé žádosti:
- souhlasila s provedením opravy chodníku v ulici Brigádnická v úseku podél parcely č. parc. 41 před č. p. 328 (zajistil žadatel);
- 25. 7. schválila stanovisko k žádosti ENERGY INVESTMENT s. r. o.
o slevu z pronájmu pozemků – tato záležitost již byla projednána zastupitelstvem 27. 7.;
- byla informována o žádosti o odškodnění za úraz, který se stal v prosinci
loňského roku na veřejné komunikaci – bylo předáno k řešení pojišovně;
- projednala žádost o souhlas s umístěním místa podnikání žadatele
s formálním pobytem na ohlašovně na adresu sídla Úřadu městyse Jince
– neschválila;
- seznámila se se žádostí vlastníků bytů v domě č. p. 205 o vykácení zeleně – předáno k vyjádření KŽP
- seznámila se se žádostí majitelů rodinných domů v ulici Pod Váhou
o vybudování kanalizace s připojením na stávající kanalizaci v ul. Slavíkova – řešení projektu bude zadáno po ověření situace stávajících inženýrských sítí.
Z dalších záležitostí byla seznamována s různými nabídkami, oznámeními
úřadů a organizací:
vzala na vědomí
- rozhodnutí MÚ Příbram OŽP – souhlas s kácením v souvislosti s údržbou
ochranného pásma vedení VVN (zásah do významného krajinného prvku).
- závěry MMR ze závěrečného vyhodnocení akce „46 TI Jince, p. p. č.706/
1, k. ú. Jince“ (Zborovská).
- oznámení SFŽP ČR o akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR – projekt
„Revitalizace zeleně městyse Jince – III. etapa.
- informaci o vytvoření „Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Příbramsku“.
- návrh Ing. Belanské na nákup vybavení pro knihovnu s využitím dotace, kterou kulturní středisko získá na vybavení knihovny ze Středočeského fondu Podpory kultury a obnovy památek – doporučila prověřit finanční náročnost nákupu multifunkční kopírky, která by umožňovala
kopírování formátu A3.
- nabídku a. s. Finance Zlín na odkup akcií České spořitelny – nabídka
nebude využita.
14
- nabídku na právní pomoc AK JUDr. Černohorské na právní pomoc při
uzavírání smluv o smlouvách budoucích darovacích se spoluvlastníky
č. p. 32 v Jincích a souvisejících pozemků – bude osloven k předložení
nabídky na tytéž služby Mgr. Martin Kain – následně rada rozhodne,
kterou nabídku k dořešení majetkoprávních vztahů k č. p. 32 využije.
Schválila
- využít nabídky EKO-KOM v rámci projektu „Podpora dosažení specifických cílů POH Středočeského kraje na výpůjčku sběrných nádob a zřídit
dvě nová sběrná místa na papír a sklo v lokalitě A10 (kontejnery na bílé
a barevné sklo, kontejnery na papír – 2 x) a jedno nové sběrné místo
v Rejkovicích (kontejner na papír a kontejner na sklo – směs).
- zahájit přípravu projektu na rekonstrukci části ul.Čsl. dělostřelců (včetně inženýrských sítí).
Z usnesení Zastupitelstva městyse Jince
ze dne 9. 11. 2011
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení Ing. Renata Hašková, p. František Gajanec.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu Marii Houškovou
a Lenku Kozákovou.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva –
rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu
s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti rady městyse
za období od 25. 7. 2011 do 9. 11. 2011.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu o plnění programu
rozvoje městyse na roky 2011 – 2014 včetně informace o čerpání dotací
z fondů Středočeského kraje pro rok 2011, ze SFŽP a MMR.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje přípravu výběrového řízení na dokončení komunikací v lokalitě A10 a jejich odvodnění - způsobu financování
15
prací z úvěru nebo odloženým financování (rozhodnuto bude po ověření, která varianta bude finančně výhodnější).
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje požádat o dotace z fondů Středočeského kraje v rámci dotačních titulů pro rok 2012:
Fond rozvoje obcí a měst – o 8.200.000,- Kč na dostavbu tělocvičny
u ZŠ (podíl městyse Jince na financování této akce 440.000,- Kč)
Fond sportu, volného času a primární prevence – o 60.000,- Kč na
skate park (podíl městyse Jince na financování této akce 20.000,- Kč)
Fond kultury a obnovy památek – o 50.000,- Kč na „Jinecké slavnosti“
(podíl městyse Jince na financování této akce 50 tisíc Kč)
Fond cestovního ruchu a podpory podnikání – o 50.000,- Kč na zhotovení turistické mapy Plešivce a okolí (podíl městyse Jince na financování této akce 10 tisíc Kč).
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o podání žádostí
o dotace z krajského Fondu sportu, volného času a primární prevence pro
rok 2012 dalšími místními organizacemi:
• Tělovýchovná jednota Jince – o 130.000,- Kč na rekonstrukci sauny
• Základní škola a Mateřská škola Jince – o 99.400,- Kč na dovybavení
tělocvičny ZŠ
s tím, že v případě přidělení dotace bude podíl organizace hrazen z příspěvku poskytnutého pro tento účel z rozpočtu městyse Jince.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu
k 31. 10. 2011
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 12, 13 a 14 –
dle přílohy zápisu
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje hospodaření od 1. ledna rozpočtového roku 2012 do schválení definitivního rozpočtu městyse pro rok 2012
podle rozpočtového provizoria – v souladu s ustanovením § 13 z. č.
250/2000 Sb., včetně pravidel pro rozpočtové provizorium:
• čerpání na měsíční provozní výdaje v max. výši 1/12 rozpočtu r. 2011
• kapitálové výdaje - možno hradit investiční náklady na již zahájené
akce nebo akce, jejichž realizace je již smluvně zajištěna.
16
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o výsledku dílčího
auditu hospodaření městyse za r. 2011
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu Mgr. Jiřího Havláta
o činnosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jince ve školním roce 2010 2011 s tím, že děkuje vedení školy za aktivní přístup při využívání dotačních titulů ke zlepšení vybavení a výuky školy.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu p. Miroslavy Tiché
o činnosti příspěvkové organizace Služby městyse Jince.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo městyse Jince stanoví cenu vodného a stočného pro rok
2012:
• bude zachována cena bez DPH platná pro rok 2011, v souvislosti s novou daňovou úpravou dojde k navýšení ceny s DPH o 4 %: tj. vodné
30,90 Kč/m3 bez DPH - 35,20 Kč vč. DPH
stočné 25,27 Kč/m3 bez DPH – 28,80 Kč vč. DPH
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo městyse Jince stanoví cenu svozu směsného komunálního
odpadu pro rok 2012:
• bude zachována cena bez DPH platná pro rok 2011 pro jednotlivé svozy,
v souvislosti s novou daňovou úpravou dojde k navýšení ceny s DPH o 4 %.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje úplatný převod plynárenských zařízení na RWE GasNet, s. r. o.:
• plynárenské zařízení včetně všech součástí a příslušenství realizované
v rámci stavby „STL plynovod a přípojky – Jince, ul. Havlíčkova“ na pozemku parc. č. 501/1: STL plynovod v délce 80,8 m a 6 ks přípojek
v souhrnné délce 40,8 m - kupní cena stanovená dohodou na 223.000,Kč bez DPH;
• plynárenské zařízení včetně všech součástí a příslušenství realizované
v rámci stavby „STL plynovod a přípojky – Jince, ul. Slavíkova“ na pozemcích v k. ú. Jince parc. č. 265, 266, 1166/1, 1166/22, 1166/23, 1762,
264/9, 264/11, 1294/7, 1763, 1299/3, 1288/5, 1288/3, 283: STL plynovod
v délce 285,6 m a 16 ks přípojek v souhrnné délce 118,5 m - kupní cena
stanovená dohodou na 412.120,- Kč bez DPH;
17
• plynárenské zařízení včetně všech součástí a příslušenství realizovaného
v rámci stavby „STL plynovod a přípojky – Jince, ul. Zborovská“ na pozemcích parc. č. 706/1, 728: STL plynovod v délce 113,1 m a 3 ks přípojek
v souhrnné délce 9,4 m - kupní cena stanovená dohodou na 281.000,- Kč
bez DPH.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemku v k. ú. Jince
č. parc. 420/2 o výměře 42 m2 (zahrada) manželům Cífkovým – za cenu dle
úředního odhadu, náklady spojené s prodejem ponese kupující.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemku v k. ú. Jince
č. parc. 334/1 o výměře 43 m2 (zahrada) paní Bezdíčkové – za cenu dle
úředního odhadu, náklady spojené s prodejem ponese kupující.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemku v k. ú. Jince
č. parc. 387 o výměře 69 m2 (zast. plocha, nádvoří) paní Šebkové – za cenu
dle úředního odhadu, náklady spojené s prodejem ponese kupující.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje finanční odměnu 5.000,- Kč p. Ing.
Lucii Váchové za dosavadní práci ve finančním výboru zastupitelstva.
Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje požádat o přijetí městyse Jince
do Svazku obcí Podbrdského regionu.
Usnesení č. 23:
Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje koupi hasičského vozidla CAS 32
T 815 od města Desná za cenu dohodou 515.000,- Kč (vč. DPH)
Usnesení č. 24:
Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o vývoji nezaměstnanosti v jineckém regionu.
Usnesení č. 25:
Zastupitelstvo městyse Jince pověřuje starostu městyse k jednání se státními orgány ohledně případného rušení Vojenského újezdu Brdy s cílem
získat stanoviska dotčených orgánů k projednání této problematiky na mimořádném zasedání zastupitelstva.
Zprac. VK
18
Dětské hřiště u bývalého
Kulturního střediska bylo
v 1. etapě osazeno novými herními prvky, jež byly pořízeny
z dotace ve výši 45 tis. Kč, kterou městys obdržel ze Středočeského Fondu sportu,
volného času a primární
prevence. Další dotace ve
výši 243 tis. Kč byla poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj.
K otevření hřiště pro veřejnost dojde až na jaře příštího roku, po kompletním dovybavení, dokončení náročných terénních úprav a zatravnění
pozemku.
Pokračuje budování tělocvičny u Základní školy Jince, na kterou
byla dosud poskytnuta dotace ve výši 6 milionů Kč ze Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí. V současné době probíhá výstavba
opěrných zdí.
Další účelová dotace ve výši 55 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje –
Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání
byla poskytnuta na projekt „Propagací regionu k rozvoji cestovního ruchu“. Parametrem je návrh a zhotovení 6 ks informačních letáků
o Jinecku na téma: Historie, Josef Slavík, Železářství, Plešivec, Trilobit
a Současnost. Texty zpracovala I. Ungrová na základě podkladů PHDr.
Jana Beránka, autora knihy Jince – dějiny obce (historie, současnost
a železářství). Informace o J. Slavíkovi, o Plešivci či trilobitech jsou čerpány z archivu KS, regionální literatury a internetu. Autoři současných fotografií: KS, M. Maršálek, J. Kadeřábková, J. Ungr. Informační letáky
budou k dispozici ve Společenském centru Josefa Slavíka a na Úřadě
městyse Jince.
19
Dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje byla knihovně poskytnuta finanční dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 50 000,- Kč. Z této částky byly do knihovny pořízeny
např. prodejní stojany k prezentaci knižních novinek, laminátor dokumentů vel. A3, kotoučová řezačka papíru. V nejbližší době bude zakoupena
barevná kopírka včetně scaneru a zprovozněna 2. stanice veřejného internetu s přístupem k on-line katalogu knih.
Sběrný dvůr prochází rekonstrukcí.
Stavební část je připravena ke kolaudaci.
V rámci dotace ze Státního fondu životního prostředí získá městys i potřebnou techniku – např. traktor, návěs, míchací vůz s kompostovacím zařízením, nosiče kontejnerů, lis na papír atp.
Na stavební část byla poskytnuta dotace ve výši cca 4 643 000,- Kč, na
strojové vybavení cca 5 237 000,- Kč. Městys tak získá jedno
z nejmodernějších zařízení tohoto druhu v okolí, které bude zároveň odpovídat všem předpisům, pomůže uvést pořádek do třídění odpadů a doufáme, že dojde i ke snížení nákladů na likvidaci TKO.
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace
Služby městyse Jince
Příspěvková organizace Služby městyse Jince (dále jen p. o. SMJ), jejíž
činnost je v současnosti zaměřena na zajištění provozování veřejného vodovodu a kanalizace, se od posledního zastupitelstva v červenci 2011 zabývala níže uvedenými činnostmi:
V souvislosti se vznikem nové organizace byl zpracován organizační a pracovní řád příspěvkové organizace SMJ a také příslušné směrnice.
Ve spolupráci s městysem byl řešen převod kompetencí v oblasti provozování vodovodu a kanalizace v souvislosti s převodem této agendy na příspěvkovou organizaci. Mezi p. o. SMJ a Městysem byla dne 26. 7. 2011
uzavřena Smlouva o pronájmu vodohospodářského majetku.
V rámci převodu provozování vodovodu a kanalizace z městyse na příspěvkovou organizaci bylo také zajištěno uzavření následujících smluv:
1) Smlouva o komplexním provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku městyse Jince mezi p. o. SMJ a Městysem byla uzavřena dne
7. 10. 2011
20
2) Dodatek č. 1 Smlouvy o odvádění odpadních vod č. 900670110 s ČR Ministerstvem obrany byl uzavřen dne 7. 10. 2011
3) Smlouva o dodávkách předané vody s Vodárenskou společností Beroun,
s. r. o. byla uzavřena dne 10. 10. 2011
Smlouvy, které ještě nebyly uzavřeny a jsou řešeny:
1) Smlouva o dílo - zajištění technologického dozoru a Smlouva o dílo provádění servisu s poskytovatelem - 1. SčV, a. s. (jedná se o změny stávajících smluv, které byly uzavřeny s městysem).
2) Smlouva o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů, tzv. dohoda vlastníků dle ustanovení § 8 odst. 3 ZVK mezi
Městysem a ČR - Ministerstvem obrany.
Příspěvková organizace SMJ dále řešila, opět ve spolupráci s městysem,
změnu modelu provozování u projektu „rekonstrukce, intenzifikace ČOV
a dostavba kanalizace a vodovodu“ na SFŽP – jednalo se o změnu
z modelu „Obec provozuje sama“ na „vlastnický model“ a dále se řešilo
vydání povolení k provozování od Krajského úřadu pro p. o.SMJ (potřebné podklady byly připraveny ve spolupráci s 1. SčV, a. s.).
V souvislosti s čistírnou odpadních vod (ČOV) bylo řešeno:
1) stále přetrvávající problémy s kalolisem – nedosahuje takové sušiny, aby
bylo možné zajistit likvidaci vylisovaného kalu, proto byl požádán výrobce
o účast při zkoušce lisování – toto proběhlo dne 28. 9. 2011, protože problémy však stále přetrvávaly, byla dne 11. 10. 2011 uzavřena Smlouva
o provádění technologického dozoru se spol. ENVI-PUR zaručující
v případě, že stávající kalolis nebude splňovat min. obsah sušiny ve výši
15 % při min. třech měřeních, provede dodavatel výměnu stávajícího lisu
za sítopásový lis, typ GORO – výrobce spol. VANEX Liptovský Mikuláš
(na tento typ zařízení byly zjištěny dobré reference – z ČOV Dubenec,
osobní návštěva ČOV Zbiroh).
2) reklamace na ČOV – nahlášené závady jsou řešeny operativně,
v současné době je mimo kalolisu, kdy dodavatel řeší technologické úpravy zařízení, které budou prováděny po 15. 11. 2011, řešeno také posunutí
Parschallova žlabu na obtoku – byl nalepen na odtokovou trubku a způsobil při povodni v červenci 2011 zaplavení čistírny odpadních vod - nové posunutí žlabu bude posouzeno odbornou osobou, zda je provedeno správně
a bude možné instalovat měření obtoku. Dále se řeší problém s dávkováním síranu – bylo zjištěno, že čerpadlo špatně dávkuje, což způsobuje špatné vzorky fosforu – dodavatel zařízení řeší s projektantem možnost úpravy.
21
Na základě špatných výsledků fosforu (nefunkční čerpadlo) a špatně fungujícího odvodnění kalu (problém s kalolisem) bude podána žádost na
SFŽP o prodloužení zkušebního provozu ČOV o 6 měsíců.
Od vzniku příspěvkové organizace došlo k provádění odečtů vodoměrů a to
za 2. a 3. čtvrtletí letošního roku. Odečty vodoměrů za 2. čtvrtletí a činnosti s tím spojené ještě zajišoval městys ve spolupráci s p. o. SMJ a za
3. čtvrtletí již tuto činnost převzala příspěvková organizace SMJ.
Za období 4-6/2011 bylo na vodném a stočném vybráno 989.695 Kč
a za období 7-9/2011 bylo vybráno 1.151.614 Kč.
Cena vodného a stočného pro rok 2012:
- SMJ navrhla zastupitelstvu městyse zachovat cenu platnou pro rok 2011.
Tj. vodné 30,90 bez DPH, DPH 14 % tj. 4,326 – cena vodného včetně DPH
35,20 Kč.
Tj. stočné 25,27 bez DPH, DPH 14 % tj. 3,5378 – cena stočného včetně
DPH 28,80 Kč.
Od roku 2012 bude změněna sazba DPH, tj. dojde k navýšení DPH o 4 %
(z původních 10 % na 14 %), tímto dojde ke zvýšení ceny vodného o 1,20
Kč za m3 (z původních 34 Kč včetně DPH) a ceny stočného o 1,- Kč za m3
(z původních 27,80 včetně DPH).
Příspěvková organizace provádí postupné zaměřování kanálových uzávěrů
a vpustí, hydrantů a uzávěrů vodovodních přípojek a zároveň prověřování
jejich funkčnosti (na tuto činnost byl přijat brigádník na dohodu o provedení práce v rozsahu 150 hodin). Protože byly zjištěny závady především
u vodovodních přípojek (jejich nefunkčnost), bude nutné provést jejich
opravu, a to především v ulici Slavíkova, kde je v příštím roce plánována
rekonstrukce vozovky.
Ohledně případných budoucích investic plánuje p. o. SMJ přípravu projektové dokumentace pro kanalizaci a vodovod v Jincích:
- ulice Pod Váhou - vybudování kanalizace,
- ulice Sadová – vybudování kanalizace a rekonstrukce vodovodu,
- nová ulice (zatím nepojmenovaná – od ulice Pod Královkou směrem
k sídlišti Zborovská) – vybudování kanalizace a vodovodu,
- ulice Pod Plešivcem – vybudování kanalizace a vodovodu,
a také v Rejkovicích – vybudování kanalizace a vodovodu.
Důvodem přípravy projektové dokumentace je skutečnost, že pokud bude
možné v budoucnu využít prostředky z dotací, pak by příspěvková organizace o tyto dotace požádala.
22
Dále je plánována rekonstrukce kanalizace v ulici Žižkova směrem od fary.
Také je řešena možnost propojení studny v Čenkovské ulici s obecním vodovodem.
V současné době je prováděna rekonstrukce vodárny (obecní studny)
v Čenkovské ulici – pokládání dlažby, oplocení, srovnání terénu aj.
V rámci přebírání agendy související s provozováním veřejného vodovodu
a kanalizace jsou prověřovány stávající Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. V případě zjištění, že u některého z odběratelů je minimální nebo žádná spotřeba pitné vody, respektive nejsou odváděny na čistírnu odpadních vod ani odpadní vody, budou tito odběratelé jednotlivě
obesláni dopisem, že jim bude umožněno se do určitého termínu připojit.
Pokud tak neučiní, bude zahájeno řízení o uložení povinnosti objekt připojit podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
V případě zjištění, že u některého z odběratelů dochází k neoprávněnému
odběru pitné vody či připojení na kanalizaci, budou i tito odběratelé jednotlivě obesláni dopisem s tím, že do určitého data mohou uzavřít Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Pokud tak neučiní, bude
zahájeno řízení v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích , dle § 32 a § 33 a §10 1b) a §10 2a).
Protože příspěvková organizace bude v rámci postupného přebírání agendy zajišovat i technické služby, požádala v rámci 25. a 26. výzvy o dotaci
na pořízení komunální čistící techniky – na zametací vůz, ke kterému by
bylo možné pořídit další nástavby. Výše možné dotace je 90 % uznatelných
nákladů.
V této záležitosti p. o. SMJ využila nabídku firmy PRO EKO-POINT, s. r. o.
na přípravu dotační akce z OPŽP.
Od 1. 1. 2012 bude příspěvková organizace od městyse přebírat další agendu, a to odpadové hospodářství. Příspěvková organizace SMJ bude provozovat sběrný dvůr a kompostárnu a zajišovat další související činnosti
(jako výběr poplatků za popelnice a jiné).
www.jince.cz – odkaz veřejné služby,
e-mail: [email protected]
Miroslava Tichá
ředitelka příspěvkové organizace
23
Poděkování
Blíží se konec roku a je důvod k bilancování. Chtěl bych tímto vyjádřit
poděkování všem členům kulturní komise, kteří se bez ohledu na svůj
volný čas podíleli na zabezpečení akcí, které organizovalo Společenské centrum Josefa Slavíka (dříve Kulturní středisko).
Kulturní komise pracuje ve složení: předseda – Václav Zeisek, členové – Marie Kratochvílová, Anna Nováčková, Renata Vainerová,
Jan Haken, Milan Raška. To, co není „vidět“, pomáhají zabezpečit
především děvčata z „kultury“, která mají bohaté zkušenosti.
Kulturní komise se v letošním
roce sešla 12x a řešila především otázky organizace obecního plesu, maškarního bálu
pro děti, Jineckých slavností,
Dne dědečků, Hubertského
odpoledne, zahájení adventu
a dalších akcí.
Kulturní komise se podílela např. na organizaci Dne dědečků.
Samozřejmě bez pomoci ostatních společenských organizací
a spolků bychom tyto akce
a v takovém rozsahu nemohli
uskutečnit.
Uvítali bychom i Vaše připomínky, popřípadě návrhy, co by se
ještě dalo zorganizovat nejen pro děti, ale i dospívající mládež a dospělé v příštím roce, aby si každý našel to, co jej zajímá.
Své náměty můžete posílat e-mailem na adresu: [email protected]
nebo telefonovat na č. 318 692 322, 321 322 159.
Závěrem mi dovolte, abych jménem svým i celé kulturní komise popřál
všem příjemné prožití svátků vánočních.
Období adventní bychom Vám chtěli zpestřit i dalšími
připravovanými akcemi, s jejichž podrobným obsahem
se můžete seznámit v tomto čísle JZ.
Všem patří náš velký dík.
Václav Zeisek
předseda kulturní komise
24
PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
v Jincích, lokalita A10
na výstavbu rodinných domů.
Městys Jince nabízí výhodnou investiční příležitost stavební pozemky od velikosti 1.050 m2 až do 1.660 m2
v atraktivní lokalitě pro výstavbu rodinných domů
s výhledem na brdské hřebeny.
Pozemky jsou plně zasíovány (elektřina, voda,
plyn, kanalizace).
Cena pozemku 650,- Kč/m2.
Městys Jince má plnou občanskou vybavenost
(základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko,
lékárny, pošta, sí obchodů a služeb),
je vzdálen 15 km od města Příbram.
Velice dobrá dopravní obslužnost (vlak, autobus)
na trase Příbram - Hořovice, včetně Prahy - cca 60 km.
Podrobnosti o volných parcelách na úřední desce:
www.jince.eu nebo tel. 724 180 538.
25
SVOZ SKO 2011
Svoz provádí společnost RUMPOLD-P, s.r.o., svozový den: ČTVRTEK
1x7
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
KOMBI
1., 8., 15., 22. a 29. prosince.
1 x 30
8. prosince
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
v Jincích, ul. Pod Váhou 391
(areál f. BoFa)
Ot e v ř e n o každou sobotu
od 8 do 15 hodin
Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz!
Městys Jince upozorňuje občany, že vhledem k rekonstrukci a omezení
provozu sběrného dvora a kompostárny nebude od nich odebírán
odpad ke kompostování. Zároveň děkuje za pochopení.
Sběrný dvůr
se stává jedním
z nejmodernějších
zařízení tohoto
druhu v okolí.
(foto
J. Kadeřábková)
26
Ceny směsného komunálního odpadu
27
kulturní støedisko
prosinec 2011
Společenské centrum Josefa Slavíka, Jince č. p. 19.
V jednotlivých
Suterén
1. patro vpravo
1. patro vlevo
podlažích najdete:
- knihovna
- Kulturní středisko
- zasedací místnost, kde se scházejí kluby – seniorů,
vojenských důchodců i učitelů, klavírní kurzy
2. patro vpravo - hernička MC Jinečáček
2. patro vlevo
- společná klubovna šachového kroužku Pionýra Jince,
šachového oddílu TJ Jince a rybářského kroužku
Kontakty:
Kulturní středisko – Irena Ungrová
Pevná linka – 318 692 322, mobil – 773 830 708
e-mail: [email protected] (záležitosti Kulturního střediska)
[email protected] (Jinecký zpravodaj)
Knihovna – Ing. Zuzana Belanská
NOVÉ tel. číslo – 321 322 159, mobil – 773 830 709
e-mail: [email protected]
Mateřské centrum Jinečáček – Ing. Lucie Váchová
Mobil – 607 628 295
e-mail: [email protected]
➢ Klub učitelů – důchodců se ve středu 7. prosince 2011 nekoná.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek
1. prosince 2011 od 15.30 hod. ve Společenském centru JS – 1. patro.
➢ Pravidelné schůzky senior-klubu se konají každé úterý od
14.00 hodin ve Společenském centru JS – 1. patro.
Od 19. – 31. 12. 2011 je v Kulturním středisku
DOVOLENÁ.
UZÁVĚRKA lednového Jineckého zpravodaje je
nejpozději 20. 12. 2011.
28
Pořádali jsme . . .
Hubertský den
Úplně novou akci pro děti i dospělé pořádal kroužek
U koní vedený p. Milanem Raškou společně
s kulturní komisí ÚM Jince v sobotu 5. listopadu
v areálu staré huti Barbora. Do organizace se zapojilo
i Kulturní středisko, členové Českého rybářského svazu a DOG service.
Program začal dopoledne, kdy se jednotlivá přihlášená družstva (bylo jich
24!) postupně vydávala na hubertskou stezku, aby dobrodružnou cestou
podzimní Vinicí plnili rozmanité úkoly, včetně přebrodění Litavky na ko-
29
ních. Po návratu na základnu do Barbory už byly připraveny ukázky výcviku psů a děti na vlastní oči mohly vidět cvičeného orla skalního. Na
přihlášené soutěžící čekal napínavý turnaj, z něhož vzešli tři Jinečtí rytíři
- první z kategorie malých dětí, druhý ze školáků a třetí z dospěláků.
Každou soutěž odstartovala opravdická princezna a hubertskému dni dalo
ten pravý šmrnc lovecké troubení Jaroslava Tesaře. Celou akci moderoval
předseda kulturní komise Václav Zeisek. Všichni se dobře bavili i při halali a v podvečer si pochutnali na rožněném selátku. Pořadatelé odhadují
návštěvnost cca 250 osob.
(KS)
Sobota 12. listopadu - HOUSLOVÝ KONCERT
Více o akci v příspěvku Krásný zážitek.
30
Sobota 26. listopadu 2011
ZAHÁJENÍ ADVENTU
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ V JINCÍCH
O této akci se dočtete v příštím čísle
Jineckého zpravodaje.
Středa 7. prosince
POZOR - změna místa konání:
Základní škola Jince od 16 hodin
Společný ADVENTNÍ KONCERT pěveckých
kroužků
- Domova Laguna Psáry
- a Základní školy Jince
Po vystoupení obou sborů je připraven další program pro děti.
A možná přijde i Mikuláš…
Vstupné – dáreček pro klienty Domova Laguna (školní či výtvarné
potřeby, kosmetika, bižuterie, vánoční cukroví, sladkosti, ovoce, atp.).
Akci pořádá Kulturní středisko ve spolupráci s kulturní komisí Městyse Jince.
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
Pátek 16. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT
skupiny GINEVRA
od 19 hodin v Posádkovém domě
armády Jince
Akci pro širokou veřejnost pořádá kulturní komise ÚM
ve spolupráci s velitelstvím 13. dělostřelecké brigády
Jince. Vstupné dobrovolné, bez místenek.
Parkování je možné přímo u objektu PDA.
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
31
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
Sobota 17. prosince
Kulturní středisko ve spolupráci s Českým svazem žen Jince
pořádá ZÁJEZD DO VÁNOČNÍ PRAHY pro děti i dospělé.
Odjezd z Jinec v 15 hodin.
- přihlášky do středy 7. prosince 2011 v Kulturním středisku
- cena zájezdu: děti do 15 let zdarma, dospělá osoba 100,- Kč
Výlet se uskuteční pouze v případě, přihlásí-li se dostatečný počet účastníků
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
Neděle 25. prosince
VÁNOČNÍ ZÁBAVA
v sokolovně Jince
začátek ve 20 hodin, hraje skupina ÚŽAS
vstupné 100 Kč
Akci pořádá kulturní komise Městyse Jince ve spolupráci s Kulturním
střediskem.
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
❄
❅
❆
Ve Společenském centru Josefa Slavíka v prodeji:
Sběratelská karta Klubu českých turistů 0891 a 0892
Turistická a cykloturistická mapa Brdy 1 : 25 000
25,- Kč
89,- Kč
ANKETA – vymyslete názvy nových ulic
Naše obec se rozrůstá a některé nové ulice jsou prozatím bezejmenné.
Jedná se o tyto:
1. v lokalitě A10 – nové rodinné domky po pravé straně ve směru na
Ohrazenici
2. v lokalitě A22 – nové rodinné domky na Královkách, vlevo ve směru
hotel Ermi
3. proti „lesáckým bytovkám“ Pod Královkou, směr sídliště Zborovská
Obyvatelé těchto lokalit, ale i ostatní čtenáři, navrhněte názvy tří nových ulic.
32
Z došlých nápadů bude vybírat porota složená mimo jiné ze zástupců navržených lokalit a Úřadu městyse Jince.
Své tipy zasílejte do konce prosince:
- písemně na adresu Kulturního střediska Jince, či vhozením do poštovní
schránky u č. p. 19
- e-mailem na [email protected] nebo [email protected]
- nebo vyplníte kupón, který je k dispozici v Kulturním středisku
a knihovně
- vaše hlasy jsou slosovatelné – stačí na hlasovací lístek uvést Vaše jméno
či telefon
MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRODAVAČKA
Na základě ankety, která probíhala v září a říjnu v Kulturním středisku a
knihovně, měli občané možnost zvolit nejoblíbenější a nejsympatičtější prodavačku či prodavače v Jincích.
Kulturní komise sečetla všechny hlasovací lístky a pořadí je následující:
Jméno
prodejna
počet hlasů
M. Hakenová
Š. Fenclová
P. Rybínová
N. Rafajová
I. Dvorská
P. Martanová
N. Rydrychová
Š. Šoborová
O. Wágnerová
H. Tyllová
L. Fryšová
M. Lemberková
H. Horká
sl. Monika
E. Oktábcová
D. Pobišová
M. Běhounová
Manželka majitele
L. Barbořáková
D. Horká
Jednota J. Žižky
Koloniál Tyllovi
Jednota J. Žižky
Drogerie
Jednota Zborovská
Jednota Zborovská
Lékárna Zborovská
Koloniál Tyllovi
Zelenina
Koloniál Tyllovi
Kontakt
Jednota J. Žižky
Koloniál Tyllovi
Daso minimarket
Lékárna Urtica
Jednota Zborovská
Koloniál Tyllovi
Daso minimarket
Květinka
Kontakt
33
11
10
9
8
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
2
2
2
2
1
1
J. Papírníková
P. Švecová
M. Rudolf
D. Císařová
I. Romová
sl. Andrea
Čenkov
Jednota J. Žižky
Drogerie
Koloniál Tyllovi
†
Koloniál Tyllovi
1
1
1
1
1
1
Celkem bylo odevzdáno 105 hlasů.
Vítězku ankety pí Moniku Hakenovou
jsme požádali o rozhovor.
Moni, co říkáš výsledkům ankety?
To jsem fakt nečekala a děkuji všem, co mi dali hlasy.
Nemáš strach, že se na Tebe ted’ budou
kolegyně mračit?
Myslím že ne, ba naopak - dělaly jsme si srandičky, která z nás by mohla
vyhrát ☺. Byla jsem pak hrozně překvapená, když jsi mi zavolala, že jsem
první. A holky mi to určitě přejou, vždy je to úspěch celého kolektivu.
Te jsi taková „jedno
ácká“ celebrita. Nebudeš mít nějaké
hvězdné manýry?
Ani ne, ale pro ty, kteří mi dali hlas, hodlám v krámu uspořádat autogramiádu. Hodím se do gala, namaluju si nějaký obličej a mezi regály budu
podepisovat zpravodaje… (smích).
Koho bys tipovala Ty?
Určitě někoho od Tyllů a Nau Rafajovou, protože je milá, příjemná a zná
mne od malička.
Mohla by ses čtenářům JZ, kteří Tě neznají, v krátkosti představit?
Tak je mi… Stačí říct, že jsem mladá, krásná a perspektivní (smích)? Mám
2 děti – Viktora a Aničku a bydlím v Jincích.
Jak jsi se dostala k prodávání? Jsi vyučená nebo jsi k této práci prvně „čuchla“ v obchodě, který míval tchán?
Tak to vůbec. Jsem vyučená prodavačka smíšeného zboží a už na učňáku
mě ta práce hodně bavila.
34
Jak se dá skloubit práce v obchodě, která je na směny, s péčí
o děti a domácnost?
Ze začátku to bylo bez problémů, to děti ze školy vyzvedával děda. Te už
jsou větší a to je super – při odpolední je ráno odvedu a pak je bu někdo
vyzvedne nebo jdou domů už samy. Anička chodí do třetí třídy, je to taková chůva, která už všechno zvládá. Nebýt jí, tak si nejsem jistá, že malý
Viktor ráno vstane (smích). Když mám ranní, tak děti vozí ségra, brácha
nebo táta, zkrátka jak se dá – je zapojená celá rodina. Někdy je to náročné, ale skloubit se to dá.
Jak jsi spokojená v prodejně, kde te pracuješ? Máte přísnou
vedoucí?
Je nás v krámu šest, 3 + 3 na směnu a jsme fakt skvělá parta. Vedoucí
paní Blanka Sedláčková je přímo skvělá a výborná!!! Ale bezvadná je
i zástupkyně Pavla Rybínová (která se mimochodem umístila na 3 místě –
pozn. RR). To jsou ženské na svém místě. Už proto se mi v práci líbí
a neumím si přestavit, že bych třeba musela z nějakého důvodu odejít. Fabrika, ta opravdu až na posledním místě. Jak jsem řekla, práce mě šíleně
baví, což je kromě vedoucí a zástupkyně zásluhou i dalších spolupracovnic
– Martiny Lemberkové, Aničky Blažkové a Petry Švecové. Holky, díky!
Je pravdou, že vedoucí se o prodejnu vzorně stará. Máte širokou
nabídku, kterou si zákazníci chválí, např. výběr celozrnného
pečiva a mnoho dalšího. Připravujete ještě nějakou novinku?
Budeme mít pekárnu, abychom mohli nabídnout vlastní čerstvé pečivo.
V Jincích jsou dvě prodejny Jednoty. Nevládne mezi vámi rivalita?
Určitě ne. Naopak si vycházíme vstříc, např. když nám dodavatel zamění
dodávky. Koneckonců jsme přece jeden podnik, tak jakápak rivalita.
Jste spokojeny s platy?
No coment… (smích). Ale může to být horší, někde berou mnohem míň.
Na druhou stranu – nemusím nikam dojíždět, už kvůli dětem, práce je
v místě, a to je velké plus.
A co zákazníci? Jací jsou?
Je pár jedinců, které fakt „nemusíme“ – takoví ti „rejpalové“, co chodí po
obchodech a pak nám říkají, kde je levněji. Ale když si spočítají, kolik dají
za cestu a strávený čas, tak je to ve finále vyjde levněji u nás.
Ale vesměs jsou lidé příjemní, s kterými se zasmějeme, probereme vaření
a recepty, televizní program, bavíme se o dětech a vnoučatech, zkrátka člověk u pultu pookřeje. Když přijde jeden nepříjemný zákazník, za ním stojí
tři další, kteří mi spraví náladu.
35
V obchodě se prodává i Jinecký zpravodaj a Periskop. Máš čas
se do nich kouknout?
Jasně! Všechny si je kupujeme, doma přečteme a pak o obsahu debatujeme
(smích).
Co bys na našich časopisech vylepšila?
Určitě by se mi líbily víc barevné, pro děti bych přidala nějakou stránku,
kde by se formou hry víc dověděly o Jincích, poznaly kde co je, vyplnily
kvíz nebo vybarvily obrázky.
Jakého máš koníčka?
Ráda čtu, a proto chodím do knihovny. Nejraději mám historické romány,
ale můžu i válečné. Ke čtení vedu i děti, které mají rády pohádky.
Co Tě v poslední době potěšilo?
Tenhle výsledek ankety mě překvapil a moc potěšil. Jak říká Kája Gott –
to jsem opravdu nečekal… (smích). Zajímalo by mě, kdo mi dal hlasy,
abych jim mohla poděkovat. Moc si toho vážím. A ti, co mi hlas nedali,
to poznají u pultu, až je budu obsluhovat (smích).
I do prodejen se dostala technika, např. elektronické pokladny a snímače čárových kódů. Neměly jste s tím problém?
Holky se to naučily za krátkou dobu a hodně to ulehčilo práci. Ale já bych
na pokladnu nešla, mě to baví za pultem. Možná bych jen vylepšila rozdělení vitrín, aby zákazníci lépe viděli všechny lahůdky – chlebíčky, zákusky…
Máte v obchodě nějakou speciální předvánoční akci?
Jednota má různé akce, které se mění každým týdnem – na ovoce, na uzeniny atp. Zákazníci se o nich dovídají prostřednictvím letáčků na prodejně. Proto radím: Čtěte letáky, nic vám neunikne!
Co bys řekla na závěr?
Chtěla bych poděkovat své rodině, bez níž by to nešlo. A nesmím zapomenout ani popřát všem zákazníkům a prodavačkám do nového roku hlavně
hodně zdravíčka – bez toho to taky nejde. Když je zdraví, je všechno.
My na oplátku přejeme, aby vedení Jednoty náležitě
ocenilo práci, ochotu a spolehlivost všech prodavaček
a hlavně úspěch vás dvou v této anketě.
Díky za povídání.
36
Na anketní lístky mohli hlasující
občané napsat své jméno či tel.
číslo pro případ, že by byli vylosováni.
Monika Hakenová zalovila v krabici
a vytáhla anketní lístek od slečny
Veroniky Dvorské, jež dala hlas
své mamince Iloně z prodejny Jednota na Zborovské. Pro vylosovanou
máme v Kulturním středisku připravený dárek.
Děkujeme všem, kteří se ankety
zúčastnili.
I. Ungrová
JINECKÝ ZPRAVODAJ 2012
■
Předplatitelům, kterým je JZ doručován prostřednictvím České pošty, jej budeme zasílat i nadále. Předplatné na r. 2012 bude ve výši
250 Kč (vyšší výdaje na poštovné z důvodu nárůstu počtu stran JZ).
Složenka bude přiložena v některém z příštích čísel, částku lze zaplatit
i v hotovosti v KS). Pokud nechcete JZ v příštím roce již pravidelně
odebírat a budete si ho kupovat v jineckých obchodech, oznamte toto
prosím co nejdříve v Kulturním středisku - tel. 318 692 322 nebo
v knihovně – tel. 321 322 159. Zde se mohou přihlásit i noví zájemci
o předplatné.
■
Jubilanti, kteří v r. 2012 oslaví 70., 75., 80., 85. a další narozeniny,
budou požádáni o souhlas s uvedením jména, popř. věku v Jineckém
zpravodaji. Data budou zveřejněna pouze na základě jejich písemného
souhlasu.
■
Chcete, aby se o Vaší firmě vědělo? Inzerujte v Jineckém zpravodaji:
- celá strana A5: 500,- Kč
- polovina strany A5: 250,- Kč
- při zadání inzerce na celý rok (tj. 11x): jeden měsíc zdarma
Platba fakturou nebo v hotovosti v kanceláři Kulturního střediska.
JZ vychází v nákladu 850 výtisků.
37
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
Nabídka předplatného na rok 2012
Předplatitelská skupina E nabízí tato představení:
Dáma s kaméliemi – romantický a tragický příběh, v titulní roli Sabina
Laurinová
Cizinec – situační komedie
Dům Doni Bernardy Alby – slavné drama
Balada pro banditu – legendární český muzikál
Julie, ty jsi kouzelná! – komedie, v titulní roli Eliška Balzerová a Tomáš Töpfer
Sugar (Někdo to rád horké) – slavná komedie, v titulní roli Radek
Valenta a Jan Teplý/Ondřej Kavan
Ceny vstupenek včetně dopravy autobusem:
Přízemí
1.288,- Kč
Balkón
1.082,- Kč
Zájemci o předplatné, kontaktujte Kulturní středisko nebo knihovnu
nejpozději do 10. ledna 2012.
Čtenáři nám píší . . .
Krásný zážitek
V sobotu 12. listopadu v odpoledních hodinách opět zavítali do Jinec vzácní hosté.
Přijeli posluchači Pražské konzervatoře z houslové třídy profesorky
Dagmar Zárubové a za vynikající klavírní spolupráce profesorky
Boženy Kronychové představili některá hudební díla slavných Mistrů.
V podání mladičkých interpretek Aničky Kostkové, Aničky Kůdelové, Ilonky Martinenko, Lidušky Pavlové a Dominiky Chrastilové zazněly skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, Ant. Dvořáka, Josefa
Suka, M. Brucha a H. Wieniawskeho.
Děvčata předvedla mimořádné výkony a všechny přítomné nadchla skvělou, bravurní hrou. Vyslechli jsme je se zatajeným dechem i v údivu nad
tím, co takové mládí dokáže (nejmladší interpretce je teprve 15 let!). Všem
účinkujícím se dostalo zaslouženého potlesku a uznání v podobě květin.
38
Za krásné odpoledne, plné hudebních i emotivních zážitků, všem našim hostům velice
děkujeme a budeme se opět těšit na další podobná setkání.
Ráda bych ještě dodala, že se tento houslový
koncert konal v nově otevřeném Společenském centru Josefa Slavíka (dříve přízemní
budova), tedy v místech, kde před dvěma sty
lety žil a vyrůstal malý Josífek Slavík, budoucí slavný houslista, a kde už tehdy, od chlapcova útlého dětství, zněly tóny jeho prvních
housliček…
M. Vychodilová
Ilona Martinenko
Zaměstnanci a přátelé
Společenského centra Josefa Slavíka
přejí všem
krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a štěstí
do nového roku.
Časopis „JINECKÝ ZPRAVODAJ“ vydává Zastupitelstvo městyse Jince
a Kulturní středisko Jince (Irena Ungrová, tel. 318 692 322 nebo 773 830 708,
e-mail: [email protected] a Ing. Zuzana Belanská, tel. 321 322 159).
Registrační číslo: MK ČR E 11716. Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o.
Distribuce KS Jince. Uzávěrka je nejpozději k 20. v měsíci.
Příspěvky došlé po tomto datu budou uveřejněny
v následujícím čísle JZ.
39
Knihovna Jince
prosinec 2011
Z důvodu nemoci je knihovna od 24.
dočasně OTEVŘENA pouze 2x týdně, a to:
úterý
pátek
odpoledne
dopoledne
listopadu
od 12.00 do 17.00 hod.
od 8.00 do 12.00 hod.
Od 19. do 31. prosince 2011 je knihovna UZAVŘENA z důvodu
dovolené.
Knižní novinky
I v listopadu nám naši spoluobčané darovali spoustu knížek pro děti,
pro ženy, beletrii, naučnou literaturu atd.
Knihovna Jana Drdy Příbram nám přivezla dva soubory knižních novinek.
Seznam všech nových titulů najdete na internetových stránkách knihovny.
KNIHOVNA ZÍSKALA DOTACI
Dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje nám byla poskytnuta finanční dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek ve výši
50.000 Kč, za což velice děkujeme a vážíme si toho.
Díky pomoci Středočeského kraje jsme mohli vytvořit příjemné prostředí
jak dětem v oddělení dětské a naučné literatury, tak dospělým návštěvníkům v nově zrekonstruovaných prostorách knihovny umístěné ve Společenském centru Josefa Slavíka, včetně poskytovaných služeb.
Knihovna pro lepší orientaci zajistila nákup prodejních stojanů, které využijeme k aktuální prezentaci knižních novinek. Rozšiřujeme nové služby
knihovny, což je laminování přinesených materiálů až do formátu A3,
k čemuž poslouží zakoupený laminátor a kotoučová řezačka papíru. Kopírovací služby knihovny využívá stále více obyvatel obce. I z tohoto důvodu
jsme objednali modernější a především výkonnější kopírovací stroj
i s možností barevného tisku, včetně skenování. Pro zpřístupnění nově zakoupeného on-line katalogu CLAVIUS využijeme 2. stanici veřejného internetu.
Dalo by se tedy konstatovat, že dotace splnila účel, pro který byla určena
a byla použita tak, jak předpokládal projekt - podařilo se vybavit stávající
prostory tak, aby co nejlépe vyhovovali současným potřebám jak instituce
(knihovny), tak především čtenářů.
40
Knihovna Jince se tak stala místem, kde si mohou občané, ale i děti
v klidu prohlédnout či prostudovat cokoliv z knihovního fondu, nebo prostřednictvím on-line katalogu zjistit zda daný titul je součástí našeho knihovního fondu, popřípadě si jej rezervovat. Doufáme, že jsme všem návštěvníkům vytvořili příjemné prostředí k vlastní návštěvě knihovny, tak
možnost výběru knih přímo z Vašich domovů. Se zájmem široké veřejnosti
o využívání nového prostoru knihovny jsme maximálně spokojeni, je navštěvována předškoláky, dětmi školou povinnými i dospělými občany.
Ještě jednou děkujeme a vážíme si toho, že nám byla dotace poskytnuta.
Budeme se snažit, aby knihovna poskytovanými službami přilákala další
čtenáře, ale i „nečtenáře“, a tím sloužila ke spokojenosti všech návštěvníků.
Co všechno se nám podařilo koncem října a v listopadu?
3. Výtvarná dílna – téma DRAČÍ KOLÁŽ
Jak už jsme se naučili v předchozích dílnách, za pomoci vodových barev
jsme vytvořili pozadí budoucího obrázku. A pak již stačilo dle zhotovených šablon obkreslit, vystřihnout a vymalovat dráčka. Pro mašličky
na ocas nám posloužily odstřižky látek.
4. Výtvarná dílna – téma LISTOVÁ FROTÁŽ
Na frotáž je nejlepší použít suché pastely, ale i obyčejné voskovky,
ze kterých odstraníme obal a pracujeme s nimi naplocho, úplně postačí.
Aby obrázek pěkně vynikl, použili jsme speciální nůžky.
5. Výtvarná dílna – téma BAREVNÁ RÝŽE
Jak by se Vám líbil např. nedělní oběd knedlo – vepřo – zelo trošku netradičně. Např. knedlíky zelené, maso modré a zelí žluté? Možná to naše
malé výtvarnice doma vyzkouší. Zkušeností mají dost, nebo jsme si to
ukázali v praxi a z takto obarvené rýže vytvořili krásné obrázky.
6. Výtvarná dílna – téma DOMÁCÍ PLASTELÍNA
Chcete se i Vy se svými dětmi vyrobit plastelínu? Nic není jednodušší.
Tady je recept:
250 g hladké mouky, 75 g soli, 2 lžíce octa, 1 lžíce oleje, 300 ml vody,
potravinářské barvivo.
Smícháme nejprve sypkou směs, do které přidáme tekutou směs s malým
množstvím potravinářského barviva a pak již jen na mírném ohni míchat a míchat, dokud se směs přestane lepit na vařečku. Nechat vychladnout, pořádně propracovat, zabalit do potravinářské fólie a uložit
41
v chladnu. Snad se Vám hmota podaří jako nám a vytvoříte pěkné výrobky. Na fotografiích můžete vidět, co vytvořila naše partička výtvarnic.
Tímto se prozatím s výtvarnými
dílnami rozloučíme, sledujte však
naše internetové stránky, možná,
že ještě jedny dílny v prosinci
zvládneme.
Dne 11. listopadu 2011 se
v prostorách Společenského centra
uskutečnila beseda se spisovatelem a šéfredaktorem časopisu
ABC Zdeňkem Ležákem pro
žáky 5. a 6. ročníku ZŠ Jince.
Autor krátce pohovořil o vztahu
dnešní mládeže k počítačovým
hrám. Tak navodit tu správnou situaci k představení svého nového
románu G2R – Tajemná hra.
42
Ti, kteří si na besedě zakoupili tuto knihu, samozřejmě s věnováním autora, už určitě hltají její první stránky. Děj je doslova vtáhne do světa plného tajemství, nebezpečí a fantazie na planetě Teralago.
Taktéž jsme se mohli dozvědět něco o historii časopisu ABC, který vznikl
již v roce 1957, o tom, jak se tvoří a jaká je jeho cesta až ke čtenáři. Každý účastník besedy obdržel časopis k bližšímu prostudování domů.
Již nyní máme opět nápad na další autogramiádu, tentokrát pro dívčí publikum, ale autora si necháme jako překvapení, o kterém se včas dozvíte.
Návštěva Soviček z Příbrami
spojená s účastí na Jineckých světýlkách a nocováním v knihovně z 11.
na 12. listopad 2011
Táboroví vedoucí Klára a Míla přivezli do Jinec děti, které se zúčastnily
prázdninového tábora Senečák a poslaly krásný prázdninový pozdrav
do naší knihovny, ale o tom jsme už psali v JZ č. 10/2011. Vojta, Matěj,
Vítek, Barča, Kuba, Martinka, Anežka, Adélka i Ondra nejsou všichni Příbramáci, jsou například z Březnice, Prahy, atd., ale co všechny spojuje je
právě ta dobrodružná povaha, kdy chtějí poznat a vidět co nejvíce.
43
U nás se zúčastnili svatomartinského průvodu s vlastnoručně vyrobenými
světýlky, v knihovně pak spousty soutěží, povídání a samozřejmě 1. knihovnického nocování. To vše za doprovodu Mílovy kytary.
Sovičky nepřišly s prázdnou (věnovaly knihovně spoustu dětských knížek), takže ani ony s prázdnou neodcházely. Určitě se jim budou hodit na
příští společnou akci barevné kšiltovky a ledvinky.
Snad se dětem u nás líbilo a nebyly tu naposledy.
Vyhodnocení 19. výtvarné a literární soutěže na téma:
Příprava na Jinecká světýlka
Celkem odevzdaných prací 20 (z toho 3 předškoláci, 17 školáků)
MŠ
Kačenka Korbelíková
Anička Maršálková
Kubík Kašpárek
ZŠ
Verunka Matysová
Bára Zvarová
Eliška Hyanová
Tereza Hyanová
Obrázek od Aničky Maršálkové
44
Zvláštní cena:
Kája Brodecká
Eliška Gerstenhöferová
Naposledy v letošním roce - Dokážeš to také ty - 5?
Poslední setkání spojené s prodejem vlastnoručně vyrobených výrobků se
uskutečnilo, tak jak bylo avizováno v JZ č. 11/2011, ve dnech 19. – 20. 11.
2011. Opět měli místní i přespolní občané možnost shlédnout podomácku
vyrobené šperky, košíky a ostatní výrobky z recyklovaného papíru, pletené a vyšívané drobnosti pro děti i dospělé, taktéž nechyběla ruční malba,
včetně malby na sklo. Rozšířit naše řady přišly paní Jiřina Poláková se
svými háčkovanými polštářky a papučkami, dále paní Hemrová a studentky Petra a Marta s výrobky z korálků a drátků. Hanka Křikavová nám
ukázala, že umí nejen plést, ale i malovat obrázky. Olinka Škutová přinesla šály, šátky a trička zhotovené batikováním.
Určitě bylo na co dívat, domnívám se, že i se inspirovat pro vlastní tvorbu. Že o nás holkách „zlatoručkách“ ví stále více lidí, dokazuje zatím největší návštěvnost. Neváhejte a přijte i Vy ukázat, co všechno lze, tak říkajíc na koleni, vytvořit. Chtěli bychom se opět sejít v příštím roce, pravděpodobně v měsíci únoru, ale to se všichni dozví včas z JZ.
45
Připravujeme:
Nová výtvarná a literární soutěž
pro děti na měsíc PROSINEC
T é m a : VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ...
Odevzdání
do 9. 12. 2011
Vyhodnocení mimořádně ve čtvrtek 15. 12. od 15 hodin
v knihovně
Vánoční dárky, co srdce pohladí,
rodinu, přátele, kteří Tě nezradí,
k bohatství krůček a ke štěstí krok,
nádherné Vánoce a šastný nový rok!
N a Va š i b r z k o u n á v š t ě v u n a š í k n i h o v n y s e t ě š í
Ing. Zuzana Belanská
➮ tel. 321 322 159
[email protected]
www.naseknihovna.cz/jince
46
z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací
T J S O KO L J I N C E
Cvičení rodičů a dětí
Scházíme se v místní sokolovně
KAŽDOU STŘEDU OD 16 HODIN.
Markéta Škrabalová, Petra Tremlová
CHCETE SI ZAHRÁT FLORBAL?
Přijte mezi nás! Na věku nezáleží.
Scházíme se každé úterý v 17.30 hodin
v sokolovně Jince
Bližší informace na tel.: 721 205 351 – p. Václav Zeisek nebo
e-mail: [email protected]
HUBERTSKÉ ODPOLEDNE
5. 11. proběhla v prostorech huti Barbora a přilehlém okolí akce Hubertské
odpoledne pořádaná kroužkem U koní ve spolupráci s Kulturní komisí obce.
Dle ohlasů usuzuji, že ač se toto uskutečnilo poprvé, tak se líbilo a zejména děti zaujalo. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat členům kroužku
U koní a členům kulturní komise, kteří celou akci připravili a pak také
úspěšně uskutečnili. Určitě k úspěchu odpoledne přispělo vystoupení p.
Andělové a p. Vitáka a jejich psích svěřenců, ukázka cvičeného skalního
orla p. Jonáše, svůj význam měli i ti, kteří zabezpečovali jednotlivá stanoviště na Hubertské stezce nebo připravovali v tomto listopadovém dni teplý čaj. Trochu nám zadrhlo opékání selete. Zvláštní pochvala patří Kristýně, Elišce a Daně, které ač promáčené a promrzlé, přesto bez kolize převezly na koních přes Litavku bezpočet účastníků Hubertské stezky.
Poděkování si určitě zasluhuje i princezna Sára, jež startovala to nejzajímavější - rytířský turnaj nebo halali. Vystoupení p. Jaroslava Tesaře s lesním rohem bylo krásným podbarvením jednotlivých akcí.
47
Tak bych mohl jmenovat další a další, jimž patří poděkování, protože bez
nich by tato akce byla ochuzena. Děkuji návštěvníkům a pořadatelům za
příjemně strávený den. Víme už, co nebylo o.k., co přidat, co zlepšit - snad
bude chu� a vůle příští rok uspořádat Hubertské odpoledne znovu.
Ještě jednou všem děkuji.
Milan Raška
Činnost ČRS MO Jince
Další rok je za námi a nastává čas, kdy se začínají hodnotit
výsledky práce za uplynulé období. U místní rybářské organizace tomu není jinak. Úkoly postavené před organizaci
se plnily v podstatě podle schváleného plánu činnosti.
V roce 2011 byla činnost zaměřena na zabezpečení všeho, co souvisí
s chovem ryb a údržbou rybochovných zařízení. Byly provedeny práce sekání trávy a náletů, čištění struh a česel, krmení ryb, údržba klubovny
(staré ČOV) a jejího okolí. V neposlední řadě byl proveden výlov rybníka
Kopáčov a provedeno zarybnění revíru, tak jak nám to ukládá zarybňovací plán. Výsledky hospodaření jsme dokládali dne 2. 11. 2011 na hospodářském vypořádání s ČRS SÚS Praha, kde bylo konstatováno, že hospodaření a plnění zarybňovacího plánu je u naší organizace na dobré úrovni.
Ale ne všechno je úplně ideální a bez chyb, jak bychom si to představovali.
Neustále máme problémy s pytláky, hlavně na rybníku Kopáčov. Tito lidé
svou činností likvidují práci všech rybářů, kteří se o chov ryb starají.
Způsobují mám nemalé škody na rybí obsádce. Další dlouhodobě přetrvávají nešvar je vyhazování odpadků v okolí rybníků, kde nacházíme plné
odpadkové pytle, někdy i se jménem, adresou a jinými údaji, hlavně na
složenkách. Je nutno si uvědomit, že odpadky nepatří do rybníka či jeho
okolí, ale do popelnic a kontejnerů.
Členové místní organizace v letošním roce svou činností odpracovali 1.175 brigádnických hodin, za co jim patří poděkování.
Již tradičně jsme pořádali pro
děti rybářské závody, kde máme
Úsilí jineckých rybářů v chovu se
zúročuje v dosahovaných úlovcích. Tato štika měří 101 cm, váha
8,5 kg.
(Foto Ung.)
48
rok od roku větší účast, a to nejen dětí místních, ale i ze širokého okolí.
Dále jsme se podíleli nezanedbatelnou měrou na zabezpečení akcí organizovaných městysem a kulturní komisí, zejména při zabezpečení Jineckých slavností, Dne dědečků a Hubertského odpoledne.
I v letošním školním roce zahájil činnost kroužek mládeže pod vedením
Ing. Pavla Tomana. Mladí rybáři se scházejí každý čtvrtek od 16,15 hod.
v nově otevřeném Společenském centru Josefa Slavíka, kde rádi uvítáme
další mladé adepty Petrova cechu.
Za výbor MO
M. Domanský
Výbor ČRS MO Jince přeje všem svým členům
a příznivcům klidné a krásné prožití vánočních
svátků, v novém roce hodně zdraví, pohody
a příjemně strávených dnů nejen u vody.
P O Z V Á N KY n a p r o s i n e c :
ÈERT BARBORÁK
zve všechny děti z Jinec a okolí do svého pekelného
království ve staré huti Barbora v Jincích na
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
SOBOTA 3. prosince 2011
NEDĚLE 4. prosince
vždy od 16.00 hodin.
P ř i h l á š k y na tel. čísle:
721 803 648 nebo
318 692 250 (Zdena Zeisková)
49
Sháníte čerta pro zlobivé děti?
Jako každým rokem, také letos bude chodit
ohrazenický Mikuláš, anděl a čerti i k jineckým
dětem domů.
Kdo má zájem, může si je předem objednat.
Čerty má „na starosti“ Miroslav Fenik ml.,
Ohrazenice – tel. 721 332 995.
Turnaj v mariáši
7. okrsek SDH pořádá 17. kolo
hasičského open turnaje ve voleném mariáši
MEMORIÁL JOSEFA ZÁRYBNICKÉHO.
Koná se dne 10. prosince 2011 v Sauna-baru
na sokolské zahradě v Jincích.
Prezentace od 12.00 hod., začátek ve 13.00 hodin.
Startovné 50,- Kč.
Za SDH
Všechny milovníky mariáše zvou pořadatelé.
Jan Haken
VÁNOČNÍ PŘEBOR VE FLORBALE
a STOLNÍM TENISE
„O POHÁR STAROSTY MĚSTYSE A VELITELE 13. DB“
Pořádá Sokol Jince + Městys Jince s kulturní komisí ve spolupráci
s velitelstvím 13. dělostřelecké brigády Jince
17. prosince 2011 v POSÁDKOVÉM DOMĚ ARMÁDY Jince
Bližší informace: Václav Zeisek – tel. 721 205 351
Zahájení turnaje v 9.00 hod.
Podmínky účasti: 4 + 1 hráč na hřišti / max. 10 hráčů v týmu
Stravování: individuální / Startovné: 200,- Kč za tým
Přihlášky: do 12. prosince 2011 (až do počtu 9 týmů) na adrese: [email protected]
Po turnaji se bude vyhodnocovat: nejmladší hráč, nejstarší hráč, nejúspěšnější žena.
50
24. prosince 2011 večer -
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
v Rejkovicích
Až sníte štědrovečerního
kapra
a rozdáte si všechny dárky,
přijte mezi nás do Rejkovic.
Jako každým rokem – i letos
se sejdeme po 20. hodině
u kapličky, společně si zazpíváme koledy a dáme si něco
na zahřátí.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2012
v termínu jarních prázdnin
(5. – 9. března 2012)
nabízíme dětem ve věku od 5 do 15 let,
které se nechtějí doma celý týden nudit.
Každé ráno se sejdou ve Společenském
centru JS a bude pro ně připraven pestrý
program. Stravování zajištěno.
I n f o r m a c e získáte u p. Václava Zeiska – tel. 721 205 351.
ZO Českého svazu žen Jince
přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce
a do roku 2012 hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti v osobním i profesním životě.
51
VÁNOČNÍ
BOHOSLUŽBY
ve farním kostele sv. Mikuláše v Jincích
24. 12. Štědrý den
24.00 h. půlnoční mše sv.
25. 12. Boží hod
vánoční
8.00 h.
mše sv.
26. 12. sv. Štěpán
8.00 h.
mše sv.
31. 12. sv. Silvestr I. – konec občanského roku
17.00 h. mše sv. a děkovná pobožnost
1. 1.
Matka Boží,
15.00 h. mše sv.
P. Maria - Nový rok
Samozřejmě, že bohoslužby se nekonají jen
o velkých svátcích, ale po celý rok:
Neděle – 8 hod.
Pondělí, čtvrtek, sobota – 8 hod.
Úterý – 0
Středa, pátek – 18 h. (zimní čas)
nebo 19 hod. (letní čas)
52
mateøské centrum Jineèáèek
prosinec 2011
Milí přátelé Jinečáčku,
máme za sebou krásně zbarvený listopad, který nám přinesl
další příjemné prožitky strávené s našimi dětmi. Tak například 10. listopadu jsme se vydali mikrobusem firmy DAMIS do
Pohádkového domu v Plzni, kde na děti čekal opravdu bohatý
program. Nejprve jsme si pod vedením pohádkové tety zacvičili s padákem
a zazpívali několik dětských písniček za doprovodu hudebních nástrojů.
Děti byly však natěšeny do herny. Nejvíce se vyřádily na skluzavce a v klobouku Boba a Bobka.
Ze všech stran je bedlivě pozorovaly pohádkové postavičky. Kdo chtěl, mohl si v tvořivé dílně slepit
a vymalovat třeba ježka. Když nám začalo kručet
v břiše, uvítali jsme příjemnou kavárnu s výhledem
do herny, kde jsme si dali něco dobrého na zub. Před
odjezdem se s námi přišel rozloučit sám Večerníček
a přivedl i svého kamaráda Krtečka. Cesta autobusem se dětem náramně
líbila, určitě zase brzy někam vyjedeme. Doufáme, že se přidáte i vy!
A také věříme, že se přijdete podívat do herny, nebo jsme ji vybavili dalšími novými prvky, převážně na rozvoj motoriky. Na sloupech visí didaktické a masážní pomůcky, na zem můžeme rozložit říční kameny a skákat po
nich. Již máme také skluzavku do balónkového bazénu, který by měl každým dnem dorazit.
Na Martina jsme se podíleli na organizaci Martinských světýlek. Děti za
doprovodu rodičů a prarodičů prošly s lampióny večerní Jince, aby pak
v cíli přivítaly
sv. Martina na
koni. Ten jim
rozdal podkovy pro štěstí.
Večer byl poněkud mrazivý, a tak jistě
všichni ocenili
teplý čaj či
svařené víno,
53
ke kterým bylo možné zakousnout výborné svatomartinské koláčky od
pana Fajrajzla z Restaurace Barborka.
V prosinci nás přijde navštívit Mikuláš, anděl a čert, a protože jsme všichni moc hodní, určitě nám nadělí něco dobrého a uhlí nechá pro zlobivé děti.
Vyrobíme si vánoční ozdoby, zároveň si je namalujeme. Maminky si pro nás
připraví divadlo a také si zacvičíme. A protože každý z nás bude už vyhlížet Ježíška, budeme doufat, že přijde i do naší nově zařízené herny a nadělí nám nějaký dáreček.
„Přijte s námi pobejt“, zkrátit si čekání
na Ježíška a příjemně prožít svátky klidu
a lásky.
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ
PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A V ROCE 2012 HODNĚ
ÚSPĚCHŮ, POHODY A LÁSKY.
Dětičky a maminky z MC Jinečáček
DRAKIÁDĚ přálo počasí
Mile nás překvapila hojná účast
lidí všech věkových kategorií
(cca od 1,5 až 60 let). Akce se
konala v lokalitě A10. Po krátkém přivítacím projevu došlo
k seznámení s pravidly soutěže.
Základní rozdělení draků bylo
jednoduché: bu jde o vlastnoručně vyrobené, nebo koupené.
Hodnotilo se i to, který je ve
vzduchu nejvýš a nejdéle a také
umělecký dojem.
Počasí bylo téměř ideální, draci byli však různě nároční na vítr… nicméně
o zábavu bylo postaráno. Čas bylo možné vyplnit skromným občerstvením
(k dispozici byl teplý čaj na zahřátí) a sladký pamlsek.
Tímto děkuji manželům Chocholovým za jeho přípravu a dovezení na místo „činu“.
Po zhruba hodině došlo k vyhlášení vítězů a předání diplomů a odměn.
54
Přesvědčili jsme se, že příští rok budeme muset mít více odměn pro účastníky drakiády, jelikož rozhodování o vítězech bylo náročné a těsné. Navíc
by se daly rozšířit kategorie např. v nápadech, jak se na drakiádu „zkrášlit“ apod.
Děkuji všem za vytvoření příjemné podzimní atmosféry a příště opět
nashledanou! ☺
Pozn.: Drakiáda byla realizována z příspěvku na činnost od Městyse
Jince. Děkujeme.
L. Váchová
PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se jakkoliv podíleli
na přípravě a realizaci Svatomartinských světýlek, jež se konala
11. 11. 2011. Jmenovitě pak zejména:
Martině Hrkalové (učitelka v MŠ), Veronice Pitelkové (zakladatelka MC)
Návštěvnicím MC:
- Veronice Fryčové
- Petře Vlachové
- Markétě Fraitové
- Kateřině Korbelíkové
- Ivaně Chocholové
- Alexandře Fajrajzlové
A v neposlední řadě pak našim sponzorům:
- Městys Jince
- Petr Zárybnický – Vinotéka Zárybnický
- Paní Štochlová, statek v Rejkovicích
- Koloniál Tyllovi
a p. Michalovi Fajrajzlovi – M. F. Gastro servis, „Restaurace
Barborka“, jemuž patří zvláštní poděkování za excelentní „koláče“
a zajištění horkých nápojů, což byla v chladném počasí výtečná kombinace.
Děkuji také těm, kteří se této akce zúčastnili a přispěli tak
k příjemné atmosféře.
V PROSINCI bude
provozní doba MC takto:
Lucie Váchová
úterý 8.30 - 11.30 hod.
čtvrtek 8.30 - 11.30 hod.
55
ze ¡
zivota školy
prosinec 2011
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
[email protected]
•
www.msslunicko.blog.cz
Právě uplynulý měsíc můžeme směle nazvat měsícem kulturním či divadelním. S divadelními představeními se doslova roztrhl pytel. Proto jsme
mohli už na konci října shlédnout pohádku O líné Čiperce, kterou nám
sehráli herci z divadelního spolku KOLEM.
2. listopadu mezi nás zavítali tři hudebníci, kteří nám nejen udělali radost
svými písničkami z pohádek a Večerníčků, ale také nás seznámili se svými
hudebními nástroji. Některé děti se v rámci představení dokonce dostaly
do rytmické doprovodné skupiny. Na konci listopadu pak čekáme Divadlo
Úsměv s pohádkou O kouzelném lese.
Po rekonstrukci sokolovny zahájila třída Včelek pravidelné cvičení.
Naše děti už tradičně přednášely své básničky na vítání občánků, které
proběhlo 12. 11.
56
Zahájili jsme také spolupráci s MC Jinečáček a vyrazili nejprve se třídou
Broučků a poté s třídou Berušek na návštěvu. Děti si v Jinečáčku spolu
s mladšími kamarády zazpívaly známé písničky, předvedly svůj „školkovský
repertoár“ a poté už se pustily do objevování hraček a společného hraní.
Srdečně zveme všechny rodiče i prarodiče na Mikulášskou a předvánoční
besídku, přesné termíny jsou vyvěšeny na nástěnkách v MŠ.
Přejeme všem občanům Jinec,
hlavně pak dětem krásné vánoční svátky
a mnoho štěstí v novém roce 2012.
Za kolektiv MŠ
Mgr. Martina Hrkalová
Co nového se děje ve školním projektu Rozdílní,
ale stejní?
Jak jsme se zmínili již v minulém článku, tento projekt se skládá
z několika klíčových aktivit:
1. klíčovou aktivitou je předškolní příprava dětí, realizace a činnost
Školy před školou. Tato aktivita vede k včasnému podchycení a podpoře
dětí se sociokulturním znevýhodněním a dětí cizinců a dále ke zvýšené péči
o děti s odkladem školní docházky. Skládá se ze dvou částí. V první části
jsme se zaměřili na tvorbu pracovních listů a metodik, na jejichž základě
jsou u dětí rozvíjeny všechny oblasti, které jsou potřebné pro plynulý přechod do vyšších oddělení mateřské školy a následně pak pro přechod do
základního školství. Do tvorby pracovních listů se zapojily všechny učitel-
57
ky v mateřské škole. Rozdělily se do čtyř skupin. Každá skupina vytváří
pracovní listy pro jednotlivá oddělení mateřské školy. Pro každé oddělení
byly v tomto období vytvořeny plány a učitelky začaly pracovat na jednotlivých pracovních listech. Tyto pracovní listy společně s dětmi ověřují.
V druhé části této klíčové aktivity jsou tvořeny pracovní listy a metodiky
pro Školu před školou. Vzhledem k časovému posunu této aktivity procházejí touto aktivitou v současné době žáci prvních ročníků základní školy.
Děti jsou rozděleny na dvě skupiny, které se scházejí dvakrát týdně
v odpoledních hodinách s učitelkami z mateřské školy.
2. klíčová aktivita se týká zkvalitnění podmínek pro výuku a přípravu
na výuku žáků formou školního klubu. Cílem této aktivity je zlepšení organizačních forem a metod podporujících rovný přístup dětí ke vzdělávání
prostřednictvím školního klubu a školní žákovské knihovny. V tomto období jsme se zaměřili na vytvoření kvalitního zázemí školního klubu a
knihovny. Místnost určená pro školní knihovnu byla vybavena novým
nábytkem a policemi pro uložení knižního fondu. Do školního klubu bylo
zakoupeno 10 stolních počítačů a program Clavius, který slouží ke katalogizaci knižního fondu. Dále byly zakoupeny knihy do školní knihovny a
stolní a společenské hry, které slouží žákům ve školním klubu. Školní klub
je otevřen každodenně od 13,00 do 16,00 hodin. Kluci a holky se zde mohou připravovat na výuku za pomoci přítomné paní učitelky nebo si společně s kamarády zahrát hru. Žáci, kteří klub a knihovnu navštěvují,
dostali klubové notýsky, do kterých jim jednotliví vyučující zaznamenávají
čas příchodu a odchodu. Byl též vytvořen řád školního klubu a knihovny.
Klub je určen hlavně pro žáky od čtvrtého ročníku a v žádném případě
nesupluje činnost školní družiny.
3. klíčová aktivita se zabývá modernizací výuky pracovních činností,
rodinné výchovy a nápravy SPU. Cílem této aktivity je zvýšení kvality
výuky pracovních činností, rodinné výchovy a inovace materiálů pro žáky
s SPU. Vyučující pracovních činností a rodinné výchovy, kteří jsou zapojeni
do této klíčové aktivity, si v tomto období vytvořili harmonogramy práce pro
tvorbu výukových materiálů a v současné době pracují na pracovních listech
a metodikách, které společně se žáky ověřují a provádějí jejich úpravy.
Provádí se též přípravné práce v místnosti, ve které by měla vzniknout
cvičná kuchyňka a šicí dílna. Jedná se o sanační práce. Pro žáky s SPU
jsou vytvářeny materiály na IAT, které jsou v rámci skupinových náprav
ověřovány a následně upravovány. V rámci této aktivity byly pro zkvalitnění výuky zakoupeny kompenzační a didaktické pomůcky, které jsou využívány nejen žáky s poruchami učení, ale pracují s nimi i vyučující a žáci
58
prvního stupně. Tyto didaktické pomůcky jsou dětem zapůjčovány i domů,
aby je mohly využívat při domácí přípravě.
4. klíčovou aktivitou je zavedení speciálně pedagogické, psychologické
a poradenské péče na ZŠ Jince. Cílem této aktivity je rozšíření nabídky
speciálně pedagogických služeb pro žáky s SVP prostřednictvím speciálního pedagoga a logopeda na ZŠ a MŠ Jince. V tomto období bylo zprovozněno centrum speciálně pedagogické péče a logopedické péče. Vyučující, která provádí logopedickou činnost, pracuje jedenkrát v týdnu na základní
škole, kde provádí individuální nápravy se žáky. Těchto náprav se žáci
účastní v doprovodu rodičů, aby byla zajištěna kvalitní domácí náprava.
Jedenkrát za 14 dnů probíhá na škole skupinová logopedická náprava,
které se zúčastňují vybraní žáci z prvního stupně. Další logopedickou činnost provádí vyučující přímo v prostorách mateřské školy.
Speciálně pedagogická péče probíhá formou individuálních hodin pro žáky
a formou konzultací pro rodiče i vyučující. Individuální hodiny náprav
poruch učení probíhají 2x v týdnu a to vždy v odpoledních hodinách. Konzultací se speciálním etopedem a psychopedem využívají nejen vyučující,
ale i rodiče. V rámci této aktivity byl uskutečněn nákup kompenzačních
a logopedických pomůcek, které jsou bezplatně zapůjčovány žákům.
V rámci projektu probíhají i různé exkurze. Těchto akcí se účastní žáci
školy i mateřské školy. O nich ale až v příštím článku.
Další informace o našem projektu můžete získat na stránkách
www.zsjinceprojekt.cz
Mgr. A. Nováčková
Mgr. J. Půlkrábková
Vážení,
dovolujeme si vaší škole vyjádřit poděkování
za účast a spolupráci při sbírkovém „Dni, kdy září
Světlušky“, který se konal 7. 9. 2011.
Díky této spolupráci můžeme pomáhat nevidomým dětem
a dospělým na jejich cestě k samostatnosti. Světluška přispívá na speciální pomůcky a na osobní asistenci pro zrakově
postižené děti integrované do běžných škol, podporuje studenty při jejich studiu formou stipendií.
59
Letošní rok projektu opět vyvrcholil benefičním večerem „Světlo pro
Světlušku“ dne 9. listopadu v Praze, který živě odvysílala ČT1 a ČRo
1-Radiožurnál.
Spolu s naší patronkou Anetou Langerovou v něm vystoupil Vojta Dyk,
Adela Banášová, Simona Stašová, David Koller a mnoho dalších. V rámci
večera byl také slavnostně oznámen celkový výtěžek sbírkového dne.
O rozdělení výtěžku 9. ročníku sbírky rozhodne grantová komise složená
z nezávislých odborníků. Vybrané prostředky tak pomohou tam, kde je to
nejvíce potřeba.
Do lucerniček se podařilo nasbírat krásných 12 087,- Kč.
Děkujeme, Vaše pomoc nevidomým je vidět!
Za celý tým Světlušek s úctou vedoucí sbírky M. Štibingerová
Mgr. Božena Vyskočilová
Základní škola Jince a Mateřská škola Jince
srdečně zvou širokou veřejnost na
VÁNOČNÍ JARMARK ,
který se koná 12. prosince 2011
od 12.30 do 16.30 hodin v prostorách základní školy.
XX. VÁNOČNÍ KONCERT
pěveckého sboru ZŠ Jince
pod vedením PaedDr. Jitky Šmejkalové
se uskuteční v sobotu 17. prosince
od 17.00 hodin v budově školy.
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY začínají v pátek 23. prosince,
do školních lavic děti znovu zasednou až v úterý 3. ledna 2012.
Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,
dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců naší školy
popřál příjemné prožití vánočních svátků a šastný nový rok.
Mgr. Jiří Havlát, ředitel školy
60
¡
ZUŠ J.J.Ryby Rozmitál
p. Tø.
prosinec 2011
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Sídlo školy: Náměstí 23, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem – tel. 318 665 029
www.zusjjrrozmitalptr.cz
E-mail: [email protected]
Ved. pobočky: Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
Vyučované obory:
hudební
taneční
přípravná hudební výchova pro děti od 5 do 7 let
hudební nauka
hra na zobcovou flétnu, hra na trubku
hra na klarinet, hra na saxofon
hra na klavír
hra na kytaru
hra na basovou kytaru
přípravná taneční výchova pro děti od 5 do 7 let
lidový tanec
soubor lidových tanců (studium pro dospělé)
literárně – dramatický (základy divadla)
Vyučující:
Pavel Hrubý:
Dagmar Eisenreichová:
Marie Bláhová:
Michael Sedláček, DiS.:
Stanislav Aksamit:
Tomáš Bláha:
Karel Ambruš:
Olin Suldovský:
Hana Bouší:
Ivana Procházková:
zobcová flétna, trubka, lesní roh, housle
klavír
hudební nauka
elektrická a akustická kytara,
basová kytara, bicí
kytara, basová kytara
zobcová flétna, pozoun, lesní roh,
trubka
zobcová flétna, klarinet, saxofon
klavír. korepetice taneč. oboru,
kontrabas, basová kytara, klavír
taneční obor
literárně-dramatický obor
(divadlo)
61
Koncert žáků v kostele sv. Mikuláše
V úterý 15. listopadu 2011 se od 16 hodin konal koncert žáků Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále p. Tř. - pobočky Jince a jejich hostů.
Na úvod programu vystoupil se svým projevem emeritní ředitel pan
Hubert Hoyer a pak už následovalo 33 skladeb v podání jednotlivých
žáků, kteří hráli na zobcové flétny, na kytary, na klavír i na trubku,
a to s klavírním, kytarovým nebo varhanním doprovodem svých učitelů.
Dík patří všem účinkujícím, kteří přítomným krásně zpříjemnili studené mlhavé odpoledne.
Text a foto J. Kadeřábková
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál p. Tř.
pobočka Jince s i V á s d o v o l u j e p o z v a t n a
Středa 14. 12. 2011 od 10 hodin v PDA Jince
Koncert pro žáky ZŠ Jince (hudební obor, taneční obor, divadlo)
Středa 14. 12. 2011 od 17 hodin v PDA Jince
Předvánoční koncert pro veřejnost (hudební obor)
Středa 21. 12. 2011 od 17 hodin v Posádkovém domě armády Jince
Předvánoční vystoupení dětí tanečního oboru, folklórního souboru
dospělých a literárně-dramatického oboru (divadlo)
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
62
13. dìlostøelecká brigáda
prosinec 2011
Dělostřelci byli oceněni
při výročí vzniku republiky
Ve čtvrtek 27. října 2011 se u 13. dělostřelecké brigády
v Jincích uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 93. výročí vzniku samostatného československého státu. Ceremoniálu se společně
s veliteli útvarů jinecké posádky zúčastnil i starosta Městyse Jince pan
Josef Hála. Ten v krátké zdravici připomněl historické propojení obce
s vojáky již z doby první republiky a zároveň vojákům popřál mnoho úspěchů při plnění úkolů v Jincích i při nasazení v zahraničních operacích.
Dále společně s velitelem 13. dělostřelecké brigády plukovníkem Janem
Třináctým předal oceňovaným vojákům Medaile ministra obrany ČR
„Za službu v ozbrojených silách“. Součástí oslav státního svátku bylo
i slavnostní předání funkce velitele 132. dělostřeleckého oddílu. Novým velitelem se stal major Jan
Žárský, který před nastoupenými vojáky z rukou velitele
brigády převzal bojový prapor
oddílu. Major Žárský, jenž byl
zároveň povýšen do hodnosti
podplukovníka, převzal štafetu ve velení od podplukovníka
Jana Cífky. Ten po více jak
3 letech úspěšného velení a
absolvování několika zahraničních misí v silách KFOR
v Kosovu i v pozici velitele
kontingentu zastává od října
letošního roku u 13. dělostřelecké brigády místo zástupce
náčelníka štábu pro operace.
Text: kpt. Michal Abrhám
Foto: prap. František Fryč
63
Jinečtí rodáci na manažérských postech
v Brdech
Středisko obsluhy výcvikového zařízení Brdy má nového náčelníka, stejně
jako hořovická divize Vojenských lesů a statků se sídlem v Jincích má
nového ředitele.
Na velitelskou pozici v útvaru, který má na starosti provoz vojenských zařízení na celém území Vojenského výcvikového prostoru
Brdy, usedl od 1. listopadu 2011
major Ing. Vlastimil Urban.
Ten po třech letech vystřídal podplukovníka Radka Malaníka, který
odešel do Vyškova na pozici přednosty Vojenského újezdu Březina.
Major Urban strávil většinu svojí vojenské kariéry u dělostřelců na opačném konci republiky. V tomto období ve struktuře 4. brigády rychlého
nasazení a následně 13. dělostřelecké brigády absolvoval i pět zahraničních misí Armády České republiky v Bosně, Kosovu i v Iráku. I když
v současné době jeho rodina bydlí v Táboře, k Jincům má vřelý a trochu
i nostalgický vztah. V roce 1974 se v rodišti slavného houslisty Josefa Slavíka totiž narodil.
Novým ředitelem Vojenských lesů
a statků divize Hořovice se ke stejnému datu stal Ing. Petr Švadlena, který na novou funkci přišel
z postu ředitele divize Plumlov, hospodařící na území Vojenského výcvikového prostoru Březina. První pracovní návštěva u velitele 13. dělostřelecké brigády plukovníka Jana
Třináctého se týkala vzájemné komunikace a spolupráce v posádce i při výcviku v Brdech v nadcházejícím
období. Velmi dobrou spolupráci s odcházejícím ředitelem Ing. Lukem
Velenem ocenil plukovník Třináctý Pamětním odznakem 13. dělostřelecké
brigády „Jaselské“ a přátelským stiskem ruky. Nový ředitel Švadlena Brdy
dobře zná z let 1993 -2004, kdy nejprve sloužil na Lesní správě v Jincích
a následně na ředitelství v Hořovicích. Text a foto: kpt. Michal Abrhám
64
Švédský generál se v Brdech zapojil
do cvičení 132. dělostřeleckého oddílu
V úterý 8. listopadu 2011 navštívil 13. dělostřeleckou brigádu náčelník
Generálního štábu Ozbrojených sil Švédska generál Sverker Göranson.
Švédského generála v doprovodu zástupce náčelníka Generálního štábu –
Inspektora Armády ČR generálmajora Františka Malenínského v Jincích
přivítal velitel brigády plukovník gšt. Jan Třináctý.
První část programu začala na pěchotní střelnici ve Velcí. Příslušníci
4. brigády rychlého nasazení generálu Göransonovi nejprve představili odstřelovací pušku ráže 12,7 mm FALCON a následně novou českou útočnou pušku CZ 805 BREN v současné době zaváděnou do výzbroje útvarů
Společných sil. Obě pěchotní zbraně si švédský generál vyzkoušel v akci
a výsledek v terči byl víc než uspokojivý.
Po přesunu do Vojenského výcvikového prostoru Brdy se členové švédského týmu stali součástí třídenního cvičení 132. dělostřeleckého oddílu. Jeho
cílem bylo prověřit systém obrany spojenecké základny při odrážení přímých útoků a poskytování palebné podpory 7. brigádnímu úkolovému
uskupení v operaci na udržení míru „Iron Freedom“. V rámci rozehrané
taktické situace čekala na nejvyššího armádního představitele Švédska
pozice střelce 12,7 mm protiletadlového kulometu. I tohoto palebného úkolu se generál Göranson zhostil se ctí. Ani na chvilku nezaváhal a po zastřílení zbraně společně s generálem Malenínským s jistotou likvidoval
improvizované nepřátelské cíle.
O tom, že je u dělostřelců, se přesvědčil v zápětí. Z malých ráží se staly
velké. Slovo dostala 152 mm samohybná kanónová houfnice Dana. Po je-
gen. Sverker Göranson při střelbě
z odstřelovací pušky Falcon
gen. Sverker Göranson společně
s gen. Františkem Malenínským
při prohlídce útočné pušky CZ 805 BREN
65
gen. Sverker Göranson při střelbě
z útočné pušky CZ 805 BREN
instruktor ze 4. brn vysvětluje generálu
Göransonovi fungování útočné pušky
CZ 805 BREN
gen. Sverker Göranson při střelbě
z protiletadlového kulometu ráže
12,7mm
gen. Sverker Göranson společně
s gen. Malenínským a plk. Třináctým
sledují přímou střelbu z děl
samohybná kanónová houfnice Dana při
plnění úkolů přímé střelby
gen. Sverker Göranson při zápisu
do kroniky 13.db
jím zamíření na cíl padly ohlušující výstřely s opožděnou ozvěnou dopadajících granátů. Osádka děla tak dvěma ranami doslova rozmetala nepřátelské postavení v podobě terče o velikosti několika metrů.
66
gen. Sverker Göranson předal veliteli 13.db
plk. Třináctému plaketu OS Švédska
„Chci Vám poděkovat za přátelské přijetí a za to, že jsem si
mohl osobně vyzkoušet některé
zbraně a vybavení, které v Armádě ČR používáte.“, řekl v závěru návštěvy generál Sverker
Göranson a s přáním mnoha
úspěchů nejen ve střelbě, předal
veliteli 13. dělostřelecké brigády
plukovníkovi Janu Třináctému
plaketu Ozbrojených sil Švédska.
Text: kapitán Michal Abrhám
Foto: por. Radek Vítek
Další informace o 13. dělostřelecké brigádě:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
změna tel. čísla 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
vojenský újezd Brdy
prosinec 2011
Relace střeleb
V PROSINCI 2 0 1 1 b u d o u s t ř e l b y n a z a ř í z e n í c h S O V Z B r d y
prováděny ve dnech:
1. - 3. 12.
5. - 8. 12.
12. - 15. 12.
www.vojujezd-brdy.cz
67
zprávy z Èenkova
prosinec 2011
Vítání občánků
Dne 3. listopadu 2011 přivítal na Obecním úřadě v Čenkově naše nové občánky
starosta obce Ing. Jan Hauptman spolu
s členy zastupitelstva. Vítání proběhlo ve
slavnostní náladě, děti dostaly malý dárek, rodiče pak finanční podporu. Vítání
bylo zakončeno slavnostním přípitkem
rodičů se zastupiteli obce. Uvítáni byli:
Štěpán Strnadel, Viktorie Plozerová, Anička Kollerová
Podzim v Českém ráji
Už třetí rok pořádal náš hostinský z Hospody
„Za Vodou“ Zdeněk Ulman tzv. „tajný čundr“.
Pozval kamarády z Čenkova, Jinec a blízkého
okolí na vícedenní výlet „neznámo kam“.
A tak, přestože už je podzim a chladno, balíme
do krosen spacáky a to nejnutnější na přežití a setkáváme se ráno v pátek
28. října v Jincích na nádraží. Opravdu nevíme, kam se jede a očekáváme,
do kterého vlaku a jakým směrem nastoupíme.
Jede se na sever, cílovou
stanicí je Turnov, takže
nás čekají tři dny v Českém ráji, přesně řečeno
v oblasti zvané Hruboskalsko. Naším zázemím se stal kemp Sedmihorky. Někdo spal
v chatkách, někdo ve stanu či pod širákem, nebo
v penzionu. Stačili jsme
několik výšlapů, např.
ještě v pátek z Turnova
68
vzhůru kolem vyhlídky Hlavatice na hrad Valdštejn. V sobotu pak vycházíme ze Sedmihorek do skalního města a na zámek Hrubá Skála, cestu
nám zpříjemní vyhlídky na zámek i okolní pískovcové skály. Počasí nám
přeje, mlha se sice dlouho drží dole, ale o výhledy nepřijdeme - hlavně že
neprší. Kdo měl chu a dost sil, vydal se ještě na další túru, až na zříceninu hradu Trosky, vystoupal na její věž Baba a na vyhlídkovou plošinu
pod druhou, zatím nepřístupnou věží Pannou. Ostatní se vydali labyrintem skal do lázní Sedmihorky. Všichni si však užíváme podzim, jenž hraje
všemi barvami. Večery jsou už chladné, a tak jsme vždy raději zamířili
posedět a popovídat do zdejších útulných hospůdek.
V neděli nás už čekala hlavně cesta na vlak a odjezd domů.
Zdeňkův „tajný čundr“ se povedl, zimy se nezaleklo
a sešlo se nás na něm celkem sedmnáct. Těšíme se,
co nám Zdeněk vymyslí zase za další rok.
Václav Volek
Do Čenkova na betlém a koledy
O posledním adventním víkendu se již potřetí sejdeme u kapličky,
kde si společně zazpíváme koledy známé i méně známé.
Tentokráte to bude v sobotu 17. prosince 2011 od 17 hod.
Jak se již stalo zvykem, opět nám bude hrát a zpívat
skupina ČENKOMOR.
Od druhé adventní
neděle až
do 6. ledna 2012
se můžete přijít podívat
ke kapličce na
betlém ze sena
v životní velikosti,
kde letos přibylo
několik postav.
Fotografie a videa
z předchozích akcí si
můžete prohlédnout na
www.cenkomor.7u.cz
J. Firýt
69
Hvězda svítí nad Betlémem,
nebe plesá, zem zní zpěvem.
Světlem září jeskyně,
jako rajská svatyně.
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vám popřát
pohodové prožití adventu, vánočních svátků
a do nového roku 2012 jen to nejlepší.
Těšíme se na společné setkání na
„Adventním koledování“
v sobotu 17. prosince 2011
v 17 hodin u kapličky v Čenkově
Zastupitelé obce Čenkov
70
Zprávičky z malé školičky
Nese vrána novinu:
„Zvířátka, chystejte se na zimu!
Zavřete se do chaloupek,
a vám není vidět chloupek …“
… a ještě mnohé jiné básničky, písničky a také příhody „krtčí rodinky“
nám přiblížily přípravu zvířat a ptáků na zimu. Domluvili jsme se tedy,
že s prvními mrazíky jim na přilepšenou pár dobrot do lesa doneseme
a na zahradě jsme pro ptáčky připravili krmítko.
Jakou barvu má podzim? To jsme
zjistili při našich vycházkách. Z těch
nejkrásněji zbarvených listů jsme
pak vytvářeli pěkné obrázky. Spolu
s nimi nám dělají ve školce parádu
i výrobky z přírodnin, které jsme vyrobili doma společně s rodiči.
V pátek 11. listopadu nás překvapil
„sv. Martin“. Náš kamarád Martínek
sice přijel jen na papírovém koni,
sníh také nepřivezl, ale nevadí! Vždy
si sněhu ještě užijeme…
V následujících mrazivých dnech
školku provoněl bylinkový čaj. Uvařili jsme si ho z bezinky, šípků, květů lípy, šalvěje a meduňky. S medem
nám pak velice chutnal a „naši lékaři“ ho všem pacientům doporučovali.
Na „černou hodinku“ jsme se také
už moc těšili. Rozsvícené podzimní
lucerničky nás provázely po celý týden a vždy navodily příjemnou a tajemnou atmosféru. Povídali jsme si, zpívali, hráli veselé hry a malinko se
i báli při vyprávění „strašidelných“, ale úsměvných příběhů. Legrace byla
i s papírovými strašidýlky, které jsme si sami vyrobili.
71
„Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň pad.
Spadl lístek z osiky, budem vítat čertíky.“
A už brzy! Ale o tom zase až příště . . .
Kluci a holky
z čenkovské školky
a ředitelka
Jana Petříková
Sobota 3. prosince 2011
TRAVESTI SHOW
KOČKY
„PEKELNÁ KUCHYNĚ“
... aneb ábelsky vypečená jízda!!!
Začátek ve 20.00 hodin
Předprodej vstupenek v Restauraci Za Vodou
Rezervace: Zdeněk Ulman – tel. 723 654 099
Srdečně zve Hospoda
72
Na zdraví
prosinec 2011
Adventní čas, prosinec
Nadešel poslední měsíc roku, trávíme více času ve
svých domovech, protože venku je dříve tma a můžeme si uvědomit, že není kam spěchat.
Rozhodneme se, že si uděláme čas sami pro sebe:
- uděláme si teplou koupel ve vaně s přidáním asi půl
kg mořské soli, zbaví nás to stresu a negativní energie
- navzájem s partnerem si uděláme masáž obličeje, uvolní nás to
- opět navzájem si uděláme masáž nohou, tím se podpoří celý organismus
- relaxací může být i svěží procházka v přírodě nebo jiný tělesný pohyb
- prodloužíme si spánek a doženeme spánkový deficit
- sauna je výborná a očistí naše tělo od škodlivin
- co zkusit nějakou tvůrčí činnost? Zapojíme pravou uvolňující mozkovou
hemisféru, kterou jinak málo používáme
- teplý bylinkový čaj na uvolnění, výběr je dnes velký
- rychlá relaxace - lehnout si a dát si nohy výše, než máme hlavu, hlava se
tímto lépe prokrví
- můžeme si opakovat následující uvolňující afirmaci, spolu s nádechem já jsem a s výdechem dokončíme. Já jsem - láska, Já jsem - věčnost,
Já jsem - nekonečnost.
- a závěrem - dobrá kniha.
Mým záměrem bylo ukázat, že se lze dívat na život z různých stran. Že lze
mít svůj život uchopený ve svých rukách a nemusíme být loutkou
v rukách osudu.
Všechno nejdříve vzniká v naší hlavě, a se jedná o nemoc, zdraví, vztahy,
finance, svět… Vše je nejprve mentální obraz, který se může uskutečnit.
Na nás záleží, jakým směrem se bude ubírat náš život a v souvislosti s tím
i celý svět.
Z praxe v mé poradně vím, že asi nikdo zde na světě není, komu by se
vyhýbaly problémy. Tak to prostě je. Naučila jsem se nahlížet na věci tak,
že když se mi přihodí nějaká negativní věc, vždy si v ní naleznu alespoň
tři pozitivní, které jsou v ní ukryté. Je to osvobozující.
Jak řekl Shakespeare: ,,Nic není ani dobré ani špatné, pouze myšlení to
takovým činí.“
73
Adventní čas, je čas zastavení, čas pospolitosti, čas naladění. Je to náš čas.
Můžeme ho dát sami sobě navzájem.
Ráda bych všechny pozvala
na další přednášku,
která se bude 15. prosince 2011
od 18.30 hodin,
opět v klubovně Mateřského centra
v novém Kulturním středisku v Jincích.
Informace také v rozpisu MC Jinečáček.
Téma:
O zdraví prospěšném stravování
- zamyšlení nad tím, jak se stravujeme a co pijeme
- povídání o živé energii v potravinách a o tom, jak si sami můžeme
zkvalitnit pitnou vodu
- zájemcům mohu kineziologickým
testem vytestovat, jaké potraviny
jsou pro jeho tělo vhodné. Proto si
prosím vezměte tužku a papír.
Tento příspěvek byl v Jineckém zpravodaji poslední.
Velmi děkuji za poskytnutý prostor.
PŘEJI VÁM VŠEM POHODOVÉ VÁNOCE
A CELÝ ROK 2012.
Kamila Poláková
www.polakova-kineziologie.ic.cz
[email protected]
74
Policie informuje
prosinec 2011
➮ Do obchodu s textilem v Jincích se vloupal neznámý zloděj ze 27. na
28. října. Nezjištěným předmětem rozlomil vložku zámku a vnikl do
vnitřních prostor. Odnesl si 30 kusů dámského spodního prádla, šest
mikin, pět prostěradel, 12 zimních bund, 20 párů bot, 20 kalhot, 10 triček a 20 pánských trenek. Celkem byla škoda odhadnuta na 21 tisíc
korun.
➮ Trestného činu výtržnictví se dopustili dva neznámí pachatelé, kteří
měli dne 19. října večer napadnout u kostela v Jincích 16letého chlapce.
Povalili ho prý na zem a nějakou dobu do něj kopali.
➮ Garáž v obci Čenkov přilákala pozornost zatím nezjištěného lapky.
Z 25. na 26. října rozbil okno a z vnitřku odcizil rybářskou výbavu
v hodnotě 12 tisíc korun. Zavítal i do dalších dvou garáží, ty ovšem
jen prohledal. Pravděpodobně nenašel nic „kloudného“ a tak si nic neodnesl.
➮ V době od 22. října do 5. listopadu vnikl do rekreační chaty v obci Jince
– Královky neznámý pachatel. Do kolny se dostal po poškození střešní
krytiny. Vzal si tu dvě horská kola, strunovou sekačku, kalové čerpadlo
a prodlužovací kabely. Oknem se následně dostal do chaty, kde se mu
hodila dvě zahradní křesla, vrtačka a sada nádobí. Škoda byla stanovena na 29 tisíc korun.
➮ V lesním prostoru zvaném Křižatky v katastru obce Čenkov kdosi ne-
známý zapálil zateplenou mysliveckou kazatelnu. K události došlo během noci dne 6. listopadu. Škoda činí 15 tisíc korun.
➮ Mezi obcemi Čenkov a Hluboš došlo dne 13. listopadu brzy ráno
k dopravní nehodě. 38letý řidič oplu pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost stavu komunikace a v mírné zatáčce přejel do levé poloviny vozovky, kde se čelně střetl s renaultem. Ten se po nárazu převrátil na levý
bok, opel narazil do zdi hospodářské budovy. U řidiče, který vše zavinil,
bylo naměřeno při dechové zkoušce 2,54 promile alkoholu. Muž také
předložil ke kontrole neplatný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem motorového vozidla. Hmotná škoda byla vyčíslena na 55 tisíc korun.
OŘ PČR Příbram
75
Pionýrská skupina Jince
listopad 2011
Překvapaní pro pořadatele
Nečekaně velkou účast zaznamenali pořadatelé Podzimního miniturnaje 2011. Mohla se o tom na vlastní oči přesvědčit předsedkyně Středočeské krajské rady Pionýra Petra Zavadilová, která se zúčastnila slavnostního zahájení a prohlídky těch částí
jineckého Společenského centra Josefa Slavíka, kterých využívá Šachový
kroužek Pionýrské skupiny Jince. Také shlédla část fotografií z činnosti
našich Pionýrů v posledním školním roce, které
běžely po celou dobu
akce na velké obrazovce
v hrací místnosti.
V turnaji překvapivě
zvítězil žák druhé třídy
ZŠ Vladimír Slavkovský před studentem
Gymnázia Hořovice
Karlem Kročou a Martinem Šilhánkem z Čenkova. Velmi se však dařilo i Davidu Vošickému, Miroslavu Plecitému a Jakubu Šmejkalovi. Se svým výkonem ale mohou být
spokojeni také Eliška Kročová, Filip Dendys a Anička Zoubková.
Bojovalo se na šachovnici, ale i mimo ni
Pionýrská skupina Jince (Pionýr) ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Jince (ZŠ) uspořádala další ročník Turnaje jineckých nadějí (Naděje) a přebor ZŠ v šachu. Do akce za rovněž zapojilo Kulturní
středisko Jince pod vedením Ireny Ungrové a letos po delší době ji podpořila Okresní rada (OR) Klubu českého pohraničí Příbram, když věnovala
ceny zhotovené hospodářem OR Václavem Šlechtou.
Jako hlavní rozhodčí opět působil Václav Zeisek mladší. Měl velkou zásluhu na bezchybném a pohodovém průběhu turnaje.
V otevřeném přeboru ZŠ i v celkovém pořadí vybojoval prvenství
Dominik Civín ze Šachového klubu Zdice, před Filipem Balkem a Jiřím
Soukupem z Kamýka nad Vltavou, reprezentujícími šachový oddíl Pyrit
Příbram. Nejlepším domácím hráčem byl Dominik Bureš z Rejkovic.
76
V Turnaji jineckých nadějích zvítězil také žák druhé třídy – tentokrát to byl talentovaný hráč Václav Vejr, člen šachového kroužku Pionýra a Šachového oddílu TJ
Jince, následován Martinem
Šilhánkem z Čenkova a Davidem Vošickým z Příbrami.
Pohár pro nejúspěšnější dívku
si odnesla Eliška Kročová
(ZŠ a Pionýr Jince) a pro nejmladšího účastníka Terezka
Lísková z Mateřské školky
Jince.
Mezi jednotlivými koly i v přestávce před vyhlášením výsledků probíhaly různé soutěže,
organizované vedoucím Pionýrské skupiny Jince Václavem Zeiskem starším. Pořadatelé k tomuto úspěšnému obohacení programu přistoupili
poprvé a po dlouhém rozhodování, protože se může snadno
stát, že dojde k narušení hlavní – šachové soutěže. Vzbudili tím velký zájem nejen soutěžících, ale i dospělých účastníků.
Hodnotné ceny, poháry, diplomy a medaile jistě budou motivovat převážně
hodně mladé, ale nadějné hráče k další účasti na jineckých i „přespolních“
turnajích.
Některé připravované akce vhodné pro mládež,
organizované Šachovým kroužkem Pionýrské skupiny Jince a jinými pořadateli
3. prosince, Praha – Smíchov: šach. turnaj Mikulášská šachová nadílka,
kategorie: 1995 a 1999 a ml., navíc soutěž masek mikuláše, čerta a anděla
3. prosince, Tábor, ZŠ Zborovská: turnaj dvojic Čertovské šachy
10. prosince, Milínká věž
14. prosince, Neratovice: krajské kolo Přeboru škol v šachu
17. prosince, Praha – Smíchov:
O vánočního kapra, kategorie:
Text a foto:
1993 a -99 a ml.
Miroslav Maršálek
27. prosince, Tábor: Táborská věž
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
77
sport
prosinec 2011
ŠACHOVÝ ODDÍL
Tělovýchovné jednoty Jince
REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU
– ročník 2011/2012
JINCE JSOU V ČELE!
6. 11. 2011 se hrálo místní derby Áčko : Béčko. Favorit byl jasný a tak šlo
o to, aby naše mladé naděje si vyzkoušely sílu zkušených soupeřů.
Áčko přesvědčivě vyhrálo 5 : 0. Body za výhru mají na 1. – 5. š. Jiří Zadina
ml., Václav Zeisek, Jaroslav Zadina, Roman Sladovník a Tomáš Zadina.
20. 11. 2011 pokračovala soutěž 3. kolem. Áčko mělo doma za soupeře
Rakovník C, družstvo s nejvyšším koeficientem hodnocení a favoritem soutěže. Naši hráči se nezalekli ani perfektní sestavy a v bojovném utkání
zvítězili těsně 3 : 2. O úspěch se zasloužili výhrou na 1. š. Jiří Zadina
ml., na 3. š. Jiří Zadina st. a na 4. š. Jaroslav Zadina.
Áčko vykročilo za svým cílem,
a to je postup do vyšší soutěže.
K cíli je však ještě osm překážek
a ty je třeba zdolat. Držíme Áčku
palce, aby se to opět po dvou letech podařilo.
Béčko hrálo v Berouně a proti
tak zkušenému mužstvu se třemi
náhradníky bylo bez šancí a prohrálo 5 : 0 s domácím Béčkem.
Nějaký ten bod asi naši mladíci
tak snadno nezískají, je to záležitost dvou i více let, bude záležet
na jejich píli a trpělivosti.
Jejich rozvoji vedoucí šachového
kroužku p. Miroslav Maršálek věnuje velké množství času a já mu
přeji, aby ti mladí se mu za to odvděčili svými úspěchy.
Jiří Zadina starší - předseda ŠO TJ
Jince a kapitán družstva, který vede
regionální soutěž družstev v šachu skupinu A (foto mim).
78
Všem úspěšným hráčům blahopřejeme a těm, co se nedařilo, držíme palce
do dalších bojů na šachovnicích.
Na závěr tabulka soutěže:
Poř.
Part.
Body
Skóre
1
TJ Jince A
Družstvo
13
9
13,0
2
ŠK Kovohutě Příbram
10
9
12,0
3
TJ Lokomotiva Beroun B
11
9
11.V
4
TJ Sokol Hostivice B
6
6
8,0
5
ŠK Příbram – Baník B
7
4
8.V
6
ŠK Rakovník C
7
4
8,0
7
ŠK při MěÚ Hostomice p. Brdy
6
3
7,0
8
ŠK Řevnice B
5
3
6,0
5.V
9
Mníšek pod Brdy
5
3
10
SK Pyrit Příbram C
5
3
5,0
11
ŠK Zdice B
4
0
5,0
12
JT Jince B
0
0
0,5
Antonín Slavík
SK Jince 1921 - oddíl kopané
www.jince.cz/fotbal
V podzimní části první sezóny okresního přeboru skončilo
„Áčko“ na krásné 5. pozici se ziskem 21 bodů a bilancí 6
výher, 3 remíz a 4 porážek při skóre 27:25.
„Béčko“ obsadilo 7. pozici s 18 body a bilancí 5 výher, 3 remíz a 5 porážek při skóre 30:33. Mladší žáci odehráli v podzimní části sezóny 10 zápasů, získali 1 bod za 1 remízu a 9 porážek a měli skóre 17:116.
Áčko: poslední výsledky:
Sedlčany B - Jince A
0:1
Hůla R.
Jince A - Borotice A
4:2
Píchal ml., Píchal st., Molnár, Fenik
79
Dobříš B - Jince A
4:1
Černý M.
Jince A - Obecnice
2:0
Peškař, Šourek
Nový Knín B - Jince A
3:5
Peškař 2x, Fenik, Hůla R., Šourek
Střelci: Peškař 6, Fenik 5, Hůla R. 3, Šourek, Píchal st., Černý M.,
Molnár 2, Provazník, Beneš, Píchal ml., Kašpárek, Rozsíval 1
Tabulka
#
Tým
Z
V
1.
2.
MFK Dobříš B
13
10
Sokol Daleké Dušníky
13
9
3.
SK Spartak Příbram B
13
7
4.
Vltavan Borotice
13
5.
SK Jince 1921
6.
P
Skóre
B
+/-
3
0
43:14
33
12
2
2
56:20
29
11
2
4
33:20
23
5
6
3
4
31:27
21
3
13
6
3
4
27:25
21
3
Tatran Sedlčany B
13
6
2
5
33:23
20
-1
7.
Sokol Milín - Ligmet
13
6
2
5
34:34
20
-1
8.
SK Nový Knín B
13
6
1
6
26:26
19
-2
9.
Sokol Jesenice
13
4
5
4
27:32
17
-4
Krásná Hora
13
5
0
8
28:44
15
-6
11.
Sokol Malá Hraštice
13
3
4
6
28:30
13
-5
12.
Kovohutě Příbram
13
3
2
8
35:48
11
-10
13.
Sokol Rosovice
13
2
4
7
22:54
10
-8
14.
Slavoj Obecnice
13
0
3
10
11:37
3
-15
10.
R
B tým
Poslední výsledky:
Višňová B - Jince B
4:2
Ženíšek 2
Jince B - Láz B
2:1
Petráček 2
Bohutín B - Jince B
6:3
Dlugoš 2, Kašpárek.
Jince B - Dobříš C
2:5
Petráček, Tomáš Lisa
Rožmitál B - Jince
3:0
Střelci B: Petráček 8, Dlugoš 6, Ženíšek 3, J. Ungr, Kašpárek 2, Němčovský, Píchal st., Susko, T. Lisa, Krásný, Zárybnický, Dendys, Formánek 1
80
Tabulka
#
Tým
Z
V
R
P
Skóre
B
+/-
1.
MFK Dobříš C
13
11
1
1
66:22
34
16
2.
Spartak Rožmitál B
13
10
0
3
52:22
30
9
3.
Obořiště
12
9
1
2
43:25
28
13
4.
FC Višňová B
12
9
0
3
35:27
27
6
5.
SK Březnice 1918 B
12
7
0
5
45:34
21
0
6.
Sokol Rosovice B
13
7
0
6
35:31
21
3
7.
SK Jince 1921 B
13
5
3
5
30:33
18
0
8.
Sparta Věšín
12
5
2
5
30:26
17
-4
9.
Stará Hu B
13
3
4
6
31:41
13
-8
10.
AC Jablonná
13
4
1
8
29:47
13
-8
11.
SK Litavan Bohutín B
13
3
2
8
29:54
11
-10
12.
Sokol Pičín B
12
2
3
7
19:36
9
-6
13.
Sedlice
13
2
1
10
25:48
7
-11
14.
Sokol Vrtule Láz B
12
1
2
9
24:47
5
-10
Více informací najdete na našem webu www.jince.cz/fotbal
Rádi bychom Vás pozvali na již tradiční „Sázku“, která se
uskuteční 25. 12. v 14:00 na sokolské zahradě. Proti sobě
nastoupí týmy Mladí vs. Staří.
Všem fanouškům srdečně děkujeme za podporu v uplynulém roce.
Za SK Jince 1921 Tomáš Hofírek
Fotbalový oddíl
SK Jince 1921 oslavil
v srpnu 90. výročí
svého založení.
Jinecké Áčko se zde
utkalo s internacionály
Slávie Praha a porazilo
je 5:3.
(Foto mim)
81
kultura v Pøíbrami
prosinec 2011
kultura vDivadlo
PøíbramiA. Dvoøáka Pøíbramèerven
2010
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7
tel. 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
e-mail: [email protected]
www.divadlopribram.eu
VELKÁ SCÉNA
Brouk v hlavě – veřejná generálka – sk. G
vstupné 50 Kč
Čt 8. 12.
Brouk v hlavě – premiéra - sk. P1, P2
vstupné 150, 110 Kč
Pá 9. 12.
Vánoční koncert žáků hudebních tříd ZŠ 28. října
předpokládaná délka 120 minut
So 10. 12. Vánoce v divadle
jednotné celodenní vstupné 60 Kč
Po 12. 12. Tři v tom
vstupné 50 Kč
Út 13. 12.
Bylo nás pět
vstupné 50 Kč
St 14. 12. Tajemství Žlutého hřbetu – sk. F / vstupné 50 Kč
Čt 15. 12.
Brouk v hlavě – sk. A / vstupné 150, 110 Kč
Pá 16. 12. Klec bláznů – Divadlo Radka Brzobohatého - sk. E
vstupné 270, 230 Kč
Ne 18. 12. 1 Andělské Vánoce s Ginevrou a jejími hosty – koncert
vstupné 180, 160 Kč
předpokládaná délka 145 minut
Po 19. 12.
Andělské Vánoce s Ginevrou a jejími hosty – koncert
Vstupné 180, 160 Kč
Út 20. 12.
Andělské Vánoce s Ginevrou a jejími hosty – koncert
Vstupné 180, 160 Kč
St 21. 12. Česká mše vánoční - koncert
vstupné 130, 120 Kč
Čt 22. 12. Vánoční koncert Big Bandu – koncert
vstupné 220, 200 Kč
Pá 23. 12. Vánoční koncert Big Bandu – koncert
vstupné 220, 200 Kč
So 31. 12.
Tajemství Žlutého hřbetu / vstupné 150, 110 Kč
St
7. 12.
So 31. 12.
So 10. 12.
MALÁ SCÉNA
Rychlé šípy 2 – Sněhová mise / vstupné 120 Kč
ESTRÁDNÍ SÁL
Vánoce v divadle
jednotné celodenní vstupné 60 Kč
82
10.00
19.00
16.30
10.00 – 18.00
10.00
9.30
19.00
19.00
19:00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
17.00
14.00
10.00 – 18.00
inzerce
prosinec 2011
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
a
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192
Tel. 318 692 491
Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected]
www.elektro-horky.cz
83
84
KOMINICTVÍ Jiøí HAKEN
ITKOM
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Tel. 774 642 211
www.revizekominu.cz • e-mail: [email protected]
Nabízí tyto služby:
- Kontrola komínu podle vládní vyhlášky č. 91 (odborné posouzení celkového
stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů)
- Revize komínu – provádí se vždy při kolaudaci, připojení nového spotřebiče, nebo vyhoření komínu
- Čištění (mechanické odstranění produktu spalování)
- Posouzení spalinové cesty (protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy
kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty)
- Měření spalin
- Prohlídka komínu inspekční kamerou
- Rekonstrukce – vložkování komínu (všemi typy vložek - nerez, plast, keramika)
- Nové komíny – vícevrstvé kovové, keramické
MILOSLAV KADLEC
Slavíkova 85, 262 23 Jince
ODVOZ FEKÁLIÍ
A ODPADNÍCH VOD
Z ŽUMP A JÍMEK
cisternou na 3.300 litrů
KONTAKT: tel. 602 193 754 nebo 723 053 269
85
PODLAHOVÉ
KRYTINY
KOBERCE
PLOVOUCÍ PODLAHY • PVC
Zaměření • Nacenění – ZDARMA
Výběr ze vzorků v pohodlí Vašeho domova
KCE
A
É
V
O
SLEV
a
Y
K
NOVIN
www.floor-fitting.cz
mobil 775 106 107
86
auto & pneuservis
Jan Škroud – Ohrazenice 150
pneuservis:
➮ Široký výběr pneumatik a disků
➮ Kvalitní, rychlá a levná výměna kol (pneu, disků, duší,
ventilů) včetně vyvážení, huštění a likvidace ojetých
pneumatik
➮ Standardní opravy poškozených pneumatik a duší
autoservis:
➮ Oprava osobních a dodávkových vozidel
➮ Provedení servisní prohlídky osobních automobilů
➮ Příprava a provedení STK
➮ Prodej náhradních dílů
➮ Montáž tažných zařízení
➮ Mezi prováděné služby patří především výměny:
•
•
•
•
•
•
•
•
olejů a provozních kapalin
filtrů (interiérové, vzduchové, olejové)
brzdových systémů (včetně brzdových trubiček)
tlumičů
výfuků
rozvodových řemenů a kladek
čepů
spojek
KO N TA KT
Mobil: 720 511 616
e-mail: [email protected]
87
BAZAR
• RAŠKOVÁ VĚRA
JINCE – ul. Havlíčkova
N o v á s l u ž b a v naší provozovně
PÉŘOVÉ VÝROBKY
– výroba a prodej prošívaných
dek a polštářů
ČISTÍRNA PEŘÍ
– ze starého uděláme nové
PŘÍJEM ZAKÁZEK a bližší informace v prodejně.
Přejeme všem zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků.
MASÁŽE
v Jincích
vedle lékárny u MŠ
Osobní objednávky a poradenství
každý ČTVRTEK od 8.15 do 10.15 hod.
- Breussova masáž
- Dornova metoda
- Guasha masáž
- Havajská masáž
- Jemná masáž nohou (metamorfóza)
- Lymfatická masáž
- Psychická masáž
- Reflexní masáž
- Reflexní masáž lymfatického systému
- Shiatsu relaxační masáž
Katka Dendysová
tel. 773 209 123, www.azted.cz
AKCE ec
osin
na pr
DÁREK
Í
N
Č
VÁNO o inzerátem
s tímt S L E V A
20%
AŽE.
. MAS 012
d
o
h
2
na 1
31. 3.
Platno
st do
S
%
2 0a 1 ho
n
88
V AE.
E
Ž
L
MA
d.
SA
STUDIO IM
www.studioim.websnadno.cz
KOSMETIKA
– Jince, Slunečná ul. (vedle lékárny)
– Lochovice, vedle květinky
NOVINKA - bezbolestné čištění pleti ultrazvukovou špachtlí
- ionizace pleti
- ultrazvukové vmasírováních aktivních látek do pleti
- kompletní ošetření pleti
- chemický peeling
- denní i večerní líčení
- prodej kosmetiky RYOR
KADEŘNICTVÍ
– jen v Lochovicích, vedle květinky
- dámské, pánské, dětské
- společenské účesy
- prodlužování vlasů
- prodej vlasové kosmetiky MATRIX A BIOLAGE
NEHTOVÉ STUDIO
– jen v Lochovicích, vedle květinky
- manikúra, pedikúra
- nehtová modeláž
- parafín, P-shine
- prodej kosmetiky SALOOS, CALLUSAN
NOVINKA - lakování gellaky
OBJEDNÁVKY:
KOSMETIKA A KADEŘNICTVÍ
723 962 718
Iva Řachová
NEHTOVÉ STUDIO
777 079 799
Míša Smejkalová
DÁRKOVÉ BALÍČKY A DÁRKOVÉ POUKAZY
Všem zákaznicím i zákazníkům přeme
příjemné prožití nejkrásnějších svátků
v roce a hodně štěstí v tom nadcházejícím.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
89
MASÁŽE
Celoročně otevřené masáže v Jincích 377,
v objektu Sauny
Švédská (klasická) masáž
Relaxační masáž
Medová detoxikační
masáž
Čínská energetická
masáž (NOVINKA)
Masáž horkými lávovými
kameny
Čokoládová masáž
Baňková masáž
Aroma masáž
Reflexní masáž plošek nohou
Anticelulitidová masáž
+ zábal
Bahenní zábal
Zeštíhlující čokoládová
procedura
Parafinové zábaly
Peeling (mořskou solí, kávou)
+ možnost dárkových poukazů
O b j e d n á v k y termínů:
Mgr. Magdaléna Nesvadbová - tel. 775 151 803
www.masaze-majda.cz
90
Ivana Hromířová
KADEŘNICTVÍ Jince – ul. Slunečná
Děkuji všem věrným
zákaznicím a zákazníkům,
přeji krásné vánoční svátky
a do nového roku 2012
hodně zdraví a pohody.
JINECKÁ LÉKÁRNA
Sídliště Zborovská Jince
Mgr. Naděžda Rydrychová
Tel.: 318 694 530, 311 516 066, 603 960 519
Každý měsíc máme pro Vás akční nabídku sezónních
produktů (v rámci projektu APO-tip, lze najít na internetu)
za zvýhodněné ceny.
O nabízených produktech Vás budeme informovat v letáčcích APO-tip.
Nově nabízíme také možnost zakoupení brýlí na čtení.
Objednání zimní zdravotní obuvi pro děti i dospělé.
Zájemcům založíme Lékovou kartu, bližší informace Vám rádi
poskytneme v lékárně.
V naší lékárně přijímáme elektronické recepty.
91
Od 28. listopadu 2011 o t e v ř e n o
KADEŘNICT VÍ
RAZOR
Kristýna Šormová
Pod Váhou 182, 262 23 Jince
(bývalá květinka)
Otevírací doba:
Po – Pá
9 – 18 hod.
So – Ne
10 – 14 hod.
O b j e d n á v k y na tel. 722 521 155
Mimo otevírací dobu KADEŘNICKÁ POHOTOVOST
i u Vás doma.
TRENDY STŘIHY
TRVAL Á
BARVENÍ
VODOVÁ
PRODLUŽOVÁNÍ VL ASŮ
STŘIHY – dámské,
MELÍRY
pánské, dětské
SVATEBNÍ A SPOLEČENSKÉ ÚČESY
DĚTSKÝ KOUTEK
Stálý zákazník každý 10. střih ZDARMA.
Těším se na Vaši návštěvu.
92
Svatky plné radosti, rybu téměř bez kostí,
od Ježíška plný ranec, na Silvestra hříšný tanec,
po půlnoci pevný krok a pak šastný celý rok.
Děkuji svým zákazníkům za přízeň,
přeji všem krásné Vánoce
a do nového roku 2012 hlavně hodně zdraví.
VODOINSTALACE - KOMINICTVÍ- TOPENÁŘSTVÍ
MIROSL AV UNGR
SAFARI KLUB
JINCE
Zveme na prosincové páteční akce:
2. 12.
DISCO PÁRTY
23. 12. DISCO PÁRTY
9. 12.
MORGAN PÁRTY
24. 12. ROCK PÁRTY
16. 12. BALÓNKOVÁ PÁRTY
30. 12. OLDIES PÁRTY
Krásné prožití Vánoc a v novém roce 2012 hodně
zdraví, životních i pracovních úspěchů
přeje všem zákazníkům Marie Řachová
93
TANEČNÍ KURZY
ZIMA 2012
SÁL MěÚ HOŘOVICE
Mírně pokročilí H2
18.30 - 20.00 hod. / pátky od 6. 1. 2012
Středně pokročilí H3
20.05 - 21.35 hod. / pátky od 6. 1. 2012
ZÁPIS A INFORMACE: tel.: 251 614 550, 603 238 090
Platba: 15 minut před první lekcí na místě.
e-mail: [email protected] / www.tanecni.net
94
137ST Caffé
Slavíkova 137, Jince
Mgr. Petr Vejr • tel. 720 758 790
Tento měsíc o t e v í r á m e
vedle Základní školy Jince
nové nekuřácké bistro
V nabídce bude mj. čerstvě mletá
stáčená káva, espresso, cappuccino či latte,
čerstvě lisovaná šáva z citrusů, pivo Bernard.
K občerstvení budou pro vás připravené plněné
bagety a paniny, dezerty vlastní výroby,
teplé palačinky a croissanty.
Vše v moderních nekuřáckých prostorech
s možností připojením WiFi.
Těšíme se na Vás.
95
Foto Ung. a Bel.
96
Download

Jinecký zpravodaj titul