Jinecký
zpravodaj
titul
ročník 29
www.jince.eu
1
cena 5 Kč
záøí 2011
1. 9.
Čt
2. 9.
3. 9.
Pá
So
4. 9.
5. 9.
6. 9.
7. 9.
8. 9.
9. 9.
10. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.
Zahájení školního roku
Zahájení vyučování v oborech ZUŠ JJR Rožmitál p. Tř. (více: ZŠ)
Knihovna tento den ZAVŘENA
DEN DĚDEČKŮ na sokolské (více: Kulturní středisko)
od 14.00
Ne
Po Schůzka zájemců o výuku šachu (více: Pionýr Jince)
v 16.00
Vycházka Sokola - odd. starší ženy (více: Z činnosti...)
v 17.00
Út Pilates pro pokročilé v MŠ (více: Sport)
od 18.00
St Rodičovská schůzka v MŠ (více: Ze života školy) - 1. a 2. tř. od 15.30
Čt Rodičovská schůzka v MŠ (více: Ze života školy) - 3. a 4. tř. od 15.30
Jóga a tanec pro ženy v MŠ (více: Sport)
od 18.00
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve Společenském centru
Josefa Slavíka – Jince č. p. 19 (více: Kulturní středisko)
od 14.00
Zahájení stavby tělocvičny u ZŠ (více: Ze života školy)
Ne Rozloučení s prázdninami – výlet do Prahy (více: KS)
v 9.00
Po Zahájení provozu v KS a knihovně – č. p. 19 (více: KS a knih.) v 7.30
Zahájení a zápis do klavírních kurzů (více: KS)
ve 14.00
Út Mateřské centrum od 8.30 do 10.30 hod., senior-klub od 14.00 hod.
St Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic (více: Z činnosti...)
v 6.25
Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
8.30 - 10.30
Pá Vyhodnocení soutěže knihovny (více: Knihovna Jince)
od 15.00
Rally Příbram (info na plakátech)
So Rally Příbram (info na plakátech)
Dokážeš to také ty? (více: Knihovna Jince)
9.00 - 17.00
Oslavy 100 let založení Sokola Jince (více: Z činnosti...) od 14.00
Oldies párty v Čenkově (více: Zprávy z Čenkova)
od 21.00
Ne Dokážeš to také ty? (více: Knihovna Jince)
9.00 - 17.00
Po
Út Mateřské centrum od 8.30 do 10.30 hod., senior-klub od 14.00 hod.
St
Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
8.30 - 10.30
Pá
2
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
spoleèenská kronika
záøí 2011
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme
našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Se zveřejněním
jména (popř. i věku) písemně souhlasili:
KUŽELOVÁ Milada – 94 let
HEJDOVÁ Božena – 80 let
VRBOVÁ Hannelore – 70 let
ZOUL Antonín – 70 let
Rozloučili jsme se . . .
ROUŠALOVÁ Danuše
POSPÍŠIL Josef
ROMOVÁ Irena
Děkujeme přátelům, známým, prodavačkám,
ČSŽ a ÚM Jince a všem ostatním, kteří nám
dne 18. 8. 2011 svou účastí na posledním rozloučení
s naší maminkou Irenou Romovou,
či zasláním kondolence projevili upřímnou soustrast.
Velice si toho vážíme.
Zároveň děkujeme za množství květinových darů.
Zvláštní poděkování pro paní Lojínovou z Pohřební služby
Josef Lojín Hořovice za ochotu a pomoc při zařizování všech
potřebných formalit v pro nás tak těžké chvíli.
Za pozůstalé I. a M. Ungrovi
A. Hauserová
3
VZPOMÍNKY
Dne 3. září 2011 uplyne 9 let, co nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Zárybnický z Běřína.
S láskou v srdci stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
Dne 8. září 2011 tomu bude již 10 let,
co nás navždy opustila milovaná manželka,
maminka a babička, paní Jiřina Feistová.
Kdo jste ji měli rádi a vážili si jí,
věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
S láskou a vděčností stále vzpomíná rodina.
Dne 11. září 2011 tomu bude 9 let, co nás navždy opustil
tatínek pan Václav Kadlec z Rejkovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Dcery Vendula a Jana s rodinami.
12. září 2011 tomu budou dva roky,
co nás náhle a navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan Jan Klán.
Nikdy nezapomene manželka Jarmila,
dcera Veronika s rodinou, syn Tomáš.
4
Mìstys Jince
záøí 2011
Usnesení zastupitelstva městyse Jince
ze dne 27. 7. 2011
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve
složení: p. Lenka Kozáková, Ing. Miroslav Jandík.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu
p. Marii Houškovou a p. Václava Zeiska.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva – rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné
v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti
rady městyse za období od 13. 6. 2011 do 11. 7. 2011.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o plnění rozpočtu městyse k 30. 6. 2011.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o výsledku jednotlivých žádostí o dotace a o postupu prací na již zahájených dotačních akcích.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o podání dvou žádostí městyse o dotace ze SFŽP – řešení BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad), celkové náklady na realizaci projektu
1.416.163,20 Kč – požadovaná dotace v částce 1.274.546,88 Kč a 3. etapa
rekonstrukce zeleně městyse Jince, celkové náklady na realizaci projektu
2.602.177,- Kč - požadovaná dotace v částce 1.932.953,- Kč.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince ruší své usnesení z jednání
13. 6. 2011 č. 8, kterým schválilo přijetí dotace z prostředků MPO ve výši
200.000 Kč – program „EFEKT“ – projekt „Energetické úspory ve veřejném osvětlení městyse Jince“ – vzhledem k tomu, že nejvýhodnější nabídka na realizaci akci je výrazně vyšší, než byly předpokládané náklady,
upouští od realizace projektu.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Služby městyse Jince, kterým se
upravuje ustanovení čl. V odst. 1 a ustanovení čl. VI A odst. 3 v souvislosti
s využíváním vodohospodářského majetku příspěvkovou organizací na základě nájemní smlouvy. Text dodatku je přílohou zápisu.
5
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr prodeje části
pozemku v k. ú. Jince č. parc. 420/2 (dle GP 805-143/2010) o výměře 42 m2
- zahrada (připlocená část k zahradě u č. p. 84) Ing. Janu Cífkovi za cenu
dle úředního odhadu; veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Záměr bude zveřejněn v souladu s ustanovením § 39 z. č. 128/2000 Sb.
Tímto usnesením zastupitelstvo ruší své usnesení č. 20 ze dne 13. 6. 2011.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr prodeje pozemku č. parc. 387 k. ú. Jince o výměře 69 m2 – zast. pl. (pozemek pod RD
č. p. 182) p. Šebkové. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Záměr bude zveřejněn v souladu s ustanovením § 39 z. č. 128/2000 Sb.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr prodeje pozemku č. parc. 334/1 k. ú. Jince o výměře 43 m2 (zahrada) p. Bezdíčkové.
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr bude zveřejněn
v souladu s ustanovením § 39 z. č. 128/2000 Sb.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o připravované opravě silnice II/118 v úseku průjezdu přes Jince včetně
souvisejících bezpečnostních opatření.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o zahájení přípravy společného výběrového řízení na poskytovatele služeb
dopravní obslužnosti – autobusy v rámci Středočeského kraje.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje stanovisko k žádosti společnosti ENERGY INVESTMENT s. r. o. o slevu ve výši 26 % po
dobu trvání solární daně:
■ pro rok 2011 bude zachována současná výše nájmu
■ o případné slevě pro další období bude rozhodnuto po rozhodnutí Ústavního soudu o solární dani
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o postupu městyse k záměru zrušení vojenského újezdu Brdy.
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o vývoji nezaměstnanosti k 30. 6. 2011.
Zprac.: VK
Děkuji SK JINCE 1921 za skvělou organizaci oslav 90. výročí
založení oddílu.
Zároveň děkuji fotbalistům a jejich příznivcům za vykonanou práci při
zvelebování fotbalového hřiště a za to, že se díky jejich snaze podařilo na
tuto činnost získat dotaci od Středočeského kraje. Áčku gratuluji k postupu do okresního přeboru, držím palce a všem mužstvům přeji hodně úspěchů a bodů v nové sezóně.
Starosta Josef Hála
6
Krátce z obce…
➮ Na zasloužený odpočinek odešel a titul „důchodce“
získal pan Ladislav Kadlec, dlouholetý pracovník
technických služeb ÚM Jince. Mnoho let pracoval
jako řidič i opravář obecní multikáry a jezdil s tzv.
„fekálem“. V létě jsme ho vídávali při sekání obecní
zeleně, v zimě zas např. při prohrnování sněhu.
S kterýmkoli problémem si věděl rady a každou práci
vykonával zodpovědně. Městys Jince v čele se
starostou mu touto cestou děkuje za vše, co pro obec udělal a do
dalších let mu přeje především hodně zdraví, klidu a spokojenosti
v kruhu svých nejbližších.
➮ Jinak poklidná říčka Litavka ukázala svoji sílu při povodni, která postihla naši obec 20. července 2011. Dravý proud zcela strhl kovovou
lávku a odhodil ji několik metrů od koryta Litavky.
(Foto mim)
➮ V letošním roce měli pracovníci technických služeb
vzhledem k vlhkému počasí
a neustálým dešům velké
starosti se sekáním trávy.
Přesto, i díky pomoci brigádníků, situaci zvládli.
Patří jim za to velký dík!
7
➮ Staré Kulturní středisko v č. p. 243 dosloužilo. Řadu let bylo kromě sokolovny jediným kulturním stánkem v naší obci, a i když sál
v této budově nebyl nijak velký, svému účelu postačil. Bývalou školku
ale postupně
nahlodával zub
času a přizvaný
statik již nedoporučil její další
využívání.
V současné době
jediným řešením se tedy jeví
stržení objektu
a na tomtéž
místě výhledově
postavit budovu
novou. Městys
uvažuje o vyhlášení soutěže pro projektanty, kteří by představili své návrhy. Nové prostory by v každém případě sloužily opět kultuře – např.
jako informační centrum, apod.
➮ V dolních Jincích u pečovatelských domů budují různé firmy a zaměstnanci technických služeb ÚM senior park. Vznikne zde zóna klidu,
8
oddechu a relaxace nejen pro obyvatele „pečovateláků“, ale pro všechny
naše starší spoluobčany. Prostředky ve výši 320 tis. Kč získal městys
díky pochopení zastupitelstva Středočeského kraje z Humanitárního
fondu. S otevřením počítáme v polovině září letošního roku,
bližší informace najdete na plakátech. Myslíme si, že když jsou
dětská hřiště stále plná „drobotiny“, proč by nemohli své „hřiště“ mít
i starší obyvatelé?
(Foto Kar.)
➮ Začátkem srpna byly zahájeny práce na 1. etapě budování dětského hřiště u Kulturního střediska č. p. 243. Na tuto akci přispěl
Středočeský kraj částkou 45 tis. Kč z Fondu sportu, volného času a primární prevence, Byly použity i finanční prostředky z dobrovolného
vstupného na Jinecké slavnosti.
Další část financí na hřiště jsme žádali přes Ministerstvo pro místní rozvoj, zde jsme však neuspěli. Rada městyse nyní bude hledat rezervy
v rozpočtu městyse, aby hřiště mohlo být co nejdříve dokončeno, nebo
bude hledat možnosti dalších dotací v příštím roce.
Otevření l. etapy dětského hřiště se plánuje na první
polovinu září, informace opět najdete na plakátech.
(Foto KS)
9
➮ V červnu a červenci tohoto roku zaznamenalo velké změny i fotbalové
hřiště. Díky dotaci Středočeského kraje bylo za pomoci pracovníků
našich technických služeb vybudováno nové oplocení, opraveny některé
stavby v objektu a samotní fotbalisté si zajistili i vybudování zavlažovacího systému hřiště. Avšak krátce před oslavami 90. výročí založení
SK Jince 1921 nějaký darebák plot z neznámých důvodů poničil.
(Foto Kar.)
➮ Tradičně již jako každé léto městys věnuje pozornost školství. Po sérii
rekonstrukcí sociálních zařízení ve školce, odvodnění spojovacího traktu
10
u MŠ, malování školských objektů, opravy komunikačních ploch dvora
školy, atd. se letos pracovníci technických služeb zapojili do rekonstrukce plotu mezi školou a RD v Jiráskově ulici a do příprav na
rekonstrukci dílenského objektu ZŠ. Tento je v současné době
vyklizen a za pomoci brigádníků byly provedeny odvodňovací práce.
V zimních měsících městys ve spolupráci s vedením školy počítá
s rekonstrukcí vnitřních prostor, výměnou oken a přípravou objektu
tak, aby ve škole mohla být opět zahájena výuka „dílen“.
➮ Také staré sídliště
se o prázdninách zvelebovalo.
Obyvatelé č. p. 275 se
například mohou pyšnit
novým chodníkem.
(Foto mim)
➮ V lokalitě A10 určené
pro výstavbu 49 rodinných domků mezi Jincemi a Ohrazenicí bylo
dokončeno veřejné
osvětlení.
Věříme, že zabrání nezvaným osobám při jejich návštěvách. Ani
tato část obce totiž neodolala zlodějům - z jednoho domu ve výstavbě
nedávno ukradli již zabudovaná střešní okna.
➮ Po „vsi“ se nám potuluje spousta „podnikatelů“, kteří sjednávají
odběr plynu a elektrické energie pro různé dodavatele. Používají
různé praktiky, smlouvy se někdy těžko vypovídají. Obec nabádá občany, aby byli obezřetní. Městys Jince k tomu uvádí, že loni vysoutěžil
v elektronické aukci plyn na celý letošní rok od firmy PRAGOPLYN
a elektřinu nám dodává V-ELEKTRA.
11
PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
v Jincích, lokalita A10
na výstavbu rodinných domů.
Městys Jince nabízí výhodnou investiční příležitost stavební pozemky od velikosti 1.050 m2 až do 1.660 m2
v atraktivní lokalitě pro výstavbu rodinných domů
s výhledem na brdské hřebeny.
Pozemky jsou plně zasíovány (elektřina, voda,
plyn, kanalizace).
Cena pozemku 650,- Kč/m2.
Městys Jince má plnou občanskou vybavenost
(základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko,
lékárny, pošta, sí obchodů a služeb),
je vzdálen 15 km od města Příbram.
Velice dobrá dopravní obslužnost (vlak, autobus)
na trase Příbram - Hořovice, včetně Prahy - cca 60 km.
Podrobnosti o volných parcelách na úřední desce:
www.jince.eu nebo tel. 724 180 538.
12
SVOZ SKO 2011
Svoz provádí společnost RUMPOLD-P, s.r.o., svozový den:
ČTVRTEK
1x7
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
1 x 14
SUDÝ čtvrtek
KOMBI od 12. května do 15. září 2011 (léto) - LICHÝ čtvrtek,
tj.: 1. a 15. září.
od 29. září do 29. prosince 2011 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek,
tj.: 29. září, 6., 13., 20. a 27. října, 3., 10.,
17. a 24. listopadu, 1., 8., 15., 22. a 29. prosince.
1 x 30
8. září
13. října
10. listopadu
8. prosince
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
SBĚRNÝ DVŮR
a KOMPOSTÁRNA
v Jincích, ul. Pod Váhou 391
(areál f. BoFa)
Ot e v ř e n o každou sobotu
od 8 do 15 hodin
Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz!
Městys Jince upozorňuje občany, že vhledem k rekonstrukci
a omezení provozu sběrného dvora a kompostárny nebude od nich
odebírán odpad ke kompostování. Zároveň děkuje za pochopení.
13
kulturní støedisko
záøí 2011
DO 16. ZÁŘÍ 2011
je Kulturní středisko pro veřejnost UZAVŘENO
z důvodu postupného stěhování do nového objektu.
Provoz ve Společenském centru Josefa Slavíka (č. p. 19),
kam se Kulturní středisko a knihovna přemístí,
bude zahájen v pondělí 19. září 2011.
Členky senior-klubu se poprvé sejdou v úterý 20. září 2011
ve 14 hodin v 1. patře.
PRAVIDELNÉ SCHŮZKY
Klubu učitelů – důchodců a Klubu vojenských důchodců
(KVD) se budou znovu konat od měsíce října 2011 ve Společenském
centru J. Slavíka – Jince č. p. 19. Termíny najdete v JZ 10/2011.
P Ř I P R AV U J E M E :
Sobota 3. září 2011
od 14 hodin
na sokolské zahradě
– DEN DĚDEČKŮ
s posezením při dechovce
Moderuje pan Karel Vydra,
vyhrávat bude DUO KRATOCHVÍL.
Občerstvení zajištěno, počasí nikoliv,
o dobrou náladu a překvapení ale nebude nouze.
Po loňském úspěchu zopakujeme soutěž, které se mohou zúčastnit
všichni, a to
O NEJCHUTNĚJŠÍ DOMÁCÍ VÝROBEK
– sladký – koláče, záviny, bábovky nebo jiné moučníky, marmelády…
– slaný – pečivo, preclíky, různé druhy bramboráku, pizza…
14
– kyselý – nakládané okurky, houby, ryby, saláty, utopenci…, ale i domácí
víno či likér.
Fantazii se meze nekladou. Pokud máte chu se pochlubit svým kulinářským uměním, dejte nám prosím předem vědět do KS - tel. 318 692 322.
Vzorky Vašich výrobků budeme přijímat v den konání akce
od 12 hodin na sokolské zahradě nebo po předchozí domluvě
v KS.
Každý vzorek bude označen číslem a v průběhu odpoledne členové na místě určené poroty vyberou z každé kategorie tři nejpovedenější a nejchutnější výrobky. Na vítěze čekají odměny.
Sobota 17. září
2011 ve 14 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve Společenském centru Josefa Slavíka ,
Jince č. p. 19
Na úvod vystoupí v krátkém programu posluchači Konzervatoře Praha
z houslové třídy prof. Dagmar Zárubové.
15
Neděle 18. září 2011
Kulturní středisko Jince ve spolupráci s Českým svazem žen
Jince pořádá výlet pro děti –
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI.
Prohlídka Prahy z paluby parníku Vltava, poté individuální program.
Odjezd autobusu: v 9.00 hod. od sokolovny Jince
Cena zájezdu:
dospělá osoba 150 Kč, děti zdarma
Přihlášky:
Kulturní středisko – tel. 318 692 322, 773 830 708,
773 830 709, pí Kratochvílová – tel. 739 531 184
Platba: u paní Marie Kratochvílové nebo ve „starém“ Kulturním středisku
č. p. 243, a to každý čtvrtek v září, až do data odjezdu, tj. 1., 8. a 15. 9.
od 12 do 14 hodin.
Kulturní středisko dětem hradí vstupné na parník, Český svaz žen Jince
financuje dopravu do Prahy a zpět z dotace na činnost, kterou obdržel
od Městyse Jince.
KLAVÍRNÍ KURZY
při Kulturním středisku Jince
Ke konci letošního školního roku se v našich kurzech uvolnilo několik
hodin; pokud bude zájem, můžeme tedy přijmout žáky do
a) přípravné hudební výchovy (PHV) – děti od 6 let;
b) v případě kladných výsledků v PHV mohou žáci pokračovat ve výuce
hry na klavír a hudební nauky v 1. ročníku;
c) součástí vyučování je souběžně hlasová výchova; zpěv
Vyučující: Marie Klimtová
Bude-li zájem o výše nabídnuté kurzy, je možné se informovat –
a pokud bude místo, i přihlásit - na tel. č. 318 692 442.
Kvůli pracím na přemístění dosavadního KS do jiné budovy
budeme v klavírních kurzech zahajovat až v pondělí
19. září 2011 ve 14.00 hodin, a to již v novém
Kulturním středisku, Havlíčkova č. p. 19, první patro.
Na mé dosavadní žáky i na ty případné nové se těší
Vaše učitelka
Marie Klimtová
16
ANKETA
o nejoblíbenìjší a nejsympatiètìjší prodavaèku (prodavaèe)
v Jincích
Po celé září a říjen můžete posílat hlasy své nejoblíbenější a nejsympatičtější prodavačce či prodavači v Jincích, a to nejen v prodejnách potravin,
ale ve všech obchodech.
Své hlasy posílejte:
- písemně na adresu Kulturního střediska Jince, či vhozením do poštovní
schránky u č. p. 19
- e-mailem na [email protected] nebo [email protected]
- nebo vyplníte kupón, který bude k dispozici v Kulturním středisku a
knihovně od 17. září 2011
Nejoblíbenější prodavačku - prodavače vyhlásíme a „vyzpovídáme“ v Jineckém zpravodaji 12/2011.
Čtenáři píší . . .
Děkuji touto cestou obecnímu úřadu za blahopřání a milou
pozornost k mým narozeninám.
Milena Slavíčková
Děkuji touto cestou obecnímu úřadu za blahopřání a milou
pozornost k mým narozeninám.
Zdeněk Bažant
Seznamte se s šermířskou a kaskadérskou společností
ČERNÁ RŮŽE
Do minulého čísla Jineckého zpravodaje se vloudil šotek a udělal z našich
šermířů akrobaty, proto tímto článkem uvádíme vše na pravou míru.
Naše společnost byla založena v lednu 2008 v Drozdově třemi mladými lidmi nadšenými šermem a historií. Byli to Vladislav Valta, Ondřej Bumbálek, Jana Měšt’anová. Jediný Vlád’a měl zkušenosti se šermem a divadlem,
šermoval totiž od svých osmi let.
Nyní své zkušenosti předává svým kolegům. Již po třičtvrtě roce začíná
skupina slavit první drobné úspěchy, z rodinných důvodů ji však opouští
Jana. Zanedlouho se skupina rozrůstá o Davida a Štěpána, což je pro Černou růži velkým přínosem. Přibývá však též vybavení, zkušeností a nových
17
představení. Společnost začíná spolupracovat se šermířskou a divadelní
společností Gladius, se kterou spolupracuje dodnes. Po necelých čtyřech
sezonách se Černá růže stěhuje na zámek Zbiroh, kde má vlastní tělocvičnu a sklad. Schází se zde 7 aktivních členů – Vlád’a, Ondra, Štěpán, Jirka, Iveta, Drahomíra a benjamínek Kubík.
Skupina nabízí šermířská a divadelní vystoupení s hojností kaskadérských
prvků, používá vlastní choreografii, scénáře, kostýmy, zbraně a zbroje.
Neustále na sobě pracujeme. Trénujeme 3x týdně. Naším snem je stát se
plně profesionální společností pro film a divadlo. Držte nám tedy palce
a my se budeme i nadále snažit Vás nadchnout naší akční choreografií
a rozesmát humorným scénářem třeba právě tak jako při vystoupení na
Jineckých slavnostech, kde se nám dostalo velmi hezkého přijetí.
Už te se těšíme na Váš potlesk, který je pro nás šermíře tou největší
odměnou.
Více se o naší společnosti a její nabídce dozvíte na www.cernaruze.eu
Šim.
Časopis „JINECKÝ ZPRAVODAJ“ vydává Zastupitelstvo městyse Jince
a Kulturní středisko Jince (Irena Ungrová, tel. 773 830 708, e-mail: [email protected]
a Ing. Zuzana Belanská, tel. 318 692 322).
Registrační číslo: MK ČR E 11716. Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o.
Distribuce KS Jince. Uzávěrka je nejpozději k 20. v měsíci.
Příspěvky došlé po tomto datu budou uveřejněny
v následujícím čísle JZ.
18
Knihovna Jince
záøí 2011
INFORMACE
Nezapomeňte, knihovna je v sobotu 3. září ZAVŘENA
z důvodu stěhování do nových prostor.
Vy h o d n o c e n í s o u t ě ž e n a t é m a
POŠLETE PRÁZDNINOVÝ POZDRAV DO KNIHOVNY
se koná v pátek 23. září 2011 v 15.00 hodin v knihovně (č. p. 19)
Již počtvrté v letošním roce - Dokážeš to také ty?
Chceš ukázat svým spoluobčanům, co vše je možné vyrobit, pro potěchu
svou, ale i ostatních?
Bližší informace získáte v novém Kulturním středisku nebo knihovně.
Termín:
24. – 25. 9. 2011
Otevřeno: od 09.00 do 17.00 hod.
Připravujeme:
4. burza knih, učebnic, časopisů a výtvarných prací
žáků MŠ a ZŠ Jince
Máte doma knihy, které již nikdo nečte? Vaše knihovna „praská ve švech?“
Od 19. září můžete opět přinést do knihovny knihy, učebnice, časopisy, atd.
Výtěžek z prodeje (cca 5,- Kč/ks) bude použit na nákup nových titulů do
naší knihovny.
Termín burzy: od 3. – 7. října 2011
Otevřeno: pondělí, úterý, středa 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
čtvrtek, pátek
9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 hod.
V knihovně funguje tzv. stálá burza, kde si můžete vybrat z přinesených
titulů po celý rok.
Týden knihoven: od 3. – 9. října 2011
V rámci tohoto týdne mimo jiné proběhne
• NOC MEZI KNIHAMI
Sraz nocležníků bude před KS v pátek 7. října 2011 v 19.00 hod.,
konec akce je plánován na sobotu v 8 hodin.
19
Každý účastník musí vyplnit a odevzdat přihlášku, která bude od 19. září
2011 k dispozici v knihovně.
Akce je kapacitně omezená a vhodné pro děti od 7 let.
Nová výtvarná a literární soutěž pro děti
na měsíc ŘÍJEN
Téma
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V NOVÉM KS
Odevzdání
Vyhodnocení
do 14. 10. 2011
21. 10. od 15 hodin
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Ing. Zuzana Belanská
tel. 318 692 322
nebo 773 830 709
[email protected]
www.naseknihovna.cz/jince
20
z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací
Letní tábor na Ohrazenici
Letní stanový tábor na Ohrazenici je každoročně pořádán občanským sdružením Trilobit a zúčastňuje se ho mnoho dětí nejen z Jinec a okolí.
Letos se v rámci celotáborové hry a pomocí „stroje času“ cestovalo do
minulosti, ale i budoucnosti. K tomu se hodila stará škodovka - tu si každý ze čtyř oddílů vyzdobil přidělenou barvou, kterou oblékají jejich příslušníci při každodenním
večerním nástupu. Při pohybu „stroje času“ se všichni
přenášejí do jiného století hned po zahájení se putovalo až na antické olympijské
hry, aby za pár dní cestovatelé zachraňovali život Karlu IV. na hradu Karlštejn.
Naopak do budoucnosti se
jednotlivé oddíly dostávaly
„nečekaně“, po poruše
21
„stroje času“, kdy úkol zněl: včas
najít v blízkém okolí ztroskotaného
mimozemšana, opravit mu vesmírné
plavidlo a vyslat ho domů dříve, než
mu dojdou zásoby jídla a začne být
pro naši civilizaci nebezpečný…
Práce kolektivu organizátorů bychom
si měli všimnout a ocenit ji právě
v letošním roce, který byl vyhlášen
rokem dobrovolnictví.
(mim)
Jinečtí opět mezinárodně
Znalost jazyků otevírá cestu do světa a mimo angličtinu je stále větší zájem o ruštinu. Na 5. mezinárodním táboře v Hrachově, pořádaném
Česko-ruskou společností, byly letos uskutečněny dokonce tři běhy.
Zdokonalit v naší
mateřštině se naopak do Hrachova
vydali
studenti
z Ruské federace.
Na první turnus
přijeli opět i účastníci z Jinec. Zopáknout ruštinu se
rozhodli dnes už
bývalí žáci naší základní školy Jozef Karvay a Žaneta Plimlová.
Oba byli rovněž vybráni do družstev, která svedla sportovní zápasy proti družebnímu táboru
Ruské školy Šohajka u Sázavy. Hlavní vedoucí Miroslav Černohorský
(předseda Krajské rady Česko–ruské společnosti) jmenovitě ocenil pěkné
výkony Jožky v malé kopané a Žanety v „pioněrbale“ (přehazovaná). Obě
družstva i jejich zásluhou poprvé po dlouhé době zvítězila.
22
Žaneta rovněž na vyhodnocení studijních výsledků obdržela ocenění za 2. místo ve
skupině s výukou ruského jazyka.
Městys Jince podporuje tuto
akci již několik let, stejně
jako například města Příbram a Rožmitál pod Třemšínem, ale i Středočeský kraj
v čele s hejtmanem Davidem
Rathem (ČSSD), kterého
osobně zastupoval na slavnostním zahájení i zakončení jeho zastupitel
za KSČM Jiří Svoboda.
(mim)
Hasiči v létě nezahálejí
Letošní podivné letní
počasí a neukáznění turisté či jiní návštěvníci
lesa dávají hasičům zabrat. V období od června až do poloviny srpna
vyjížděli jinečtí hasiči ke
dvěma lesním požárům
na Plešivci. A v obou
případech se museli na
místo požáru později
vracet k dohašování.
Příčina obou byla stejná - lidská nedbalost.
Mimo likvidaci ohňů vyjížděli hasiči také k čerpání vody z vytopených
sklepů při červencové povodni.
Za SDH
Jan Haken
23
Kroužek U KONÍ
Pozvolna se rozjíždí práce kroužku „U koní“. Zatím je nás pouze pět, ale
věříme, že se rozrosteme o další příznivce.
Scházíme se 1x týdně a když máme čas a chu se projet, tak i vícekrát.
Snažíme se vyplnit volný čas našich členů zajímavou prací, která nás baví.
Jinak by to ani nešlo.
Po příchodu do kroužku každý dostane svého koníka, kterého vyčistí, naučí se používat hřebílko, kartáč, hadr, za pomoci vedoucího ošetří i kopyta. Pak následuje ta nejzajímavější část, a to je vyjížka do přírody. Využíváme pouze polní a lesní cesty. Vyjížky jsou minimálně hodinové, záleží
na okolnostech.
Se dvěma koníky jsme se také podíleli na letošních Jineckých slavnostech,
kde jsme zajišovali pro děti soutěž a jízdu na koni.
Již nyní připravujeme Hubertské odpoledne - o této akci budeme včas informovat.
Nápadů máme dost, ale je nás málo.
Proto přivítáme každého, kdo má podobný zájem.
Podrobnější informace získáte
na tel. čísle 601 233 279 nebo
emailu: [email protected]
Milan Raška
24
Rybáři zvou na brigády
Výbor místní organizace ČRS Jince zve své členy na sobotní
brigády v těchto termínech: 3., 10., 17. a 24. září 2011.
Sraz je vždy v 7.00 hodin na „baráčku“.
Za výbor ČRS MO Jince
Miroslav Domanský
Oslavy 100. výročí založení
TJ Sokol v Jincích
Dovolujeme si pozvat všechny příznivce
Sokola, příznivce zdravého pohybu i ostatní
občany na setkání u příležitosti 100. výročí
založení TJ Sokol v Jincích.
Setkání proběhne v sobotu
24. září 2011
od 14 hodin na Sokolské zahradě.
Součástí oslav bude výstava fotografií z činnosti
jednotlivých oddílů, hry a soutěže pro děti.
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do sokolovny.
Srdečně zvou členové výboru TJ Sokol Jince.
TJ SOKOL Jince - oddíl STARŠÍ ŽENY informuje:
Vzhledem k probíhající opravě tělocvičny se nebude v měsíci září
konat pravidelné cvičení oddílu. Náhradou budou za příznivého počasí
krátké vycházky do přírody v okolí Jinec, nebo některou sobotu delší
turistická vycházka.
Z těchto důvodu sledujte pravidelné informace na dveřích sokolovny.
25
V týdnu od 17. 9. - 25. 9. 2011 se nebude konat žádná vycházka ani
výlet z důvodu účasti většiny členek oddílu na zahraničním turistickém
zájezdu.
První schůzka oddílu spojená s kratší vycházkou se uskuteční
v pondělí 5. září, sraz v 17.00 hod. u sokolovny.
Za oddíl J. Tesařová
Cílem podzimní vycházky může být například Vinice.
(Foto: Jitka Kadeřábková)
ZÁJEZD na Zahradu Čech do Litoměřic
ZO ČSV a ZO ČZS Vás zve ve středu 21. září 2011
na zájezd do Litoměřic na výstavu ZAHRADA ČECH.
O D J E Z D : Čenkov
6.25 hod.
Jince - sokolovna 6.30 hod.
Rejkovice
6.40 hod.
C E N A zájezdu za osobu: 240 Kč
P Ř I H L Á Š KY s příslušnými peněžními částkami přijímá Josef Klimt,
tel. 318 692 442 - do naplnění autobusu.
26
mateøské centrum Jineèáèek
záøí 2011
Milí přátelé Jinečáčku,
také Vám tak rychle utekl čas dovolených a letních prázdnin
jako nám? Abychom nezačínaly článek tak „pochmurně“, je
třeba uvést, že přece vždy něco hezkého končí a něco pěkného
začíná. A abyste věřili, že to myslíme vážně, srdečně si Vás
dovolujeme pozvat do nově zrekonstruovaných prostor MC,
v nichž je připravená hernička pro naše nejmenší ve věku 0 - 4 let.
To znamená, že jsou mezi námi vítány i budoucí maminky (avšak tatínky,
popř. prarodiče mezi sebou také rády uvidíme ☺).
Městys Jince v tomto měsíci uskuteční Den
otevřených dveří v objektu č. p. 19 (naproti faře) a my budeme u toho! Budete-li mít
zájem a čas, přijte „pobejt“ a „omrknout“,
kde se budeme s dětmi nadále pravidelně scházet. Rády Vám poskytneme bližší informace
o programu našeho mateřského centra a zodpovíme Vám, např. při šálku dobré kávy či
čaje, případné dotazy, zatímco si Vaše ratolest
bude hrát - jak jinak než pod dozorem.
Závěrem bychom touto cestou chtěly moc poděkovat Městysi Jince jak
za morální, tak finanční podporu, kterou nám od samého počátku poskytuje a bez jehož pomoci by toto mateřské centrum nemohlo existovat, dále
pak Středočeskému kraji, který spolufinancuje dovybavení nové herničky
a v neposlední řadě naše poděkování patří těm, kteří se celoročně spolupodílí na chodu mateřského centra.
Bližší informace ohledně MC Jinečáček (návštěvní řád, provozní doba, program, foto z akcí, inzerce, projekty, do nichž jsme se zapojily, event. kdo
mateřské centrum vede, apod.), můžete nalézt na našich webových stránkách www.mcjinecacek.estranky.cz.
V září (od 19. 9.) bude provozní doba MC nastavena provizorně, a to
v úterý a čtvrtek od 8.30 do 10.30 hod.
Rády bychom na základě dotazníkového šetření zjistily, které dny, popř.
hodiny by rodičům a jejich dětem nejvíce vyhovovaly. Následně se tato
přání pokusíme zohlednit při sestavování nové provozní doby.
27
Přikládáme fotografii
pořízenou z okna nové
herny, z níž je nádherný
výhled na Plešivec.
A abyste věděli, jak nová
hernička vypadá, je třeba
nás navštívit nebo si
počkat na fotografie
v příštím čísle JZ.
Krásné zářijové dny
Vám přejí členky
Ing. Lucie Váchová,
Mgr. Kateřina Korbelíková,
Lucie Knížková, DiS.,
Mgr. Ivana Chocholová,
Markéta Fraitová,
Veronika Pitelková,
Veronika Fryčová,
a ostatní maminky
s dětmi
28
ze ¡
zivota školy
záøí 2011
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
[email protected]
•
www.msslunicko.blog.cz
V našem příspěvku se ještě vracíme do doby před prázdninami.
Všichni bychom chtěli poděkovat rodině Lapáčkově z Křešína za
uspořádání dopoledne plného her a soutěží pro třídu Broučků na své zahradě, a také majitelům a zaměstnancům farmy na Hejdově, kam
jsme v červnu zamířili na výlet.
Provoz po prázdninách jsme zahájili 15. srpna. Během prázdnin pro nás
pan Papírník, školník ze základní školy, postavil tři nová krásná
pískoviště. Děkujeme!
Oznamujeme rodičům dětí, které chodí nebo budou chodit
do mateřské školy, že letos budou probíhat v jednotlivých
třídách RODIČOVSKÉ SCHŮZKY již v měsíci září.
Pro rodiče dětí z 1. a 2. třídy (Berušky a Broučkové)
7. 9. 2011 v 15.30 hod.
a pro rodiče dětí ze 3. a 4. třídy (Motýlci a Včelky)
8. 9. 2011 v 15.30 hod.
Na rodičovských schůzkách se bude řešit organizace školního roku
2011/12, dotazy ohledně docházky dětí,
odsouhlasení výše rodičovského příspěvku atd.
V době vydání zářijového zpravodaje budou již noví prvňáci
sedět v lavicích ve škole,
a tak jim ještě jednou přejeme hodně štěstí a jedniček!
❀
❀
❀
Za kolektiv MŠ
Mgr. Martina Hrkalová
29
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
www.zsjince.cz
• www.plesivak.cz
Domeček ustoupil tělocvičně
Malý domeček v bezprostřední blízkosti hlavní budovy jinecké základní školy je již minulostí.
Pan Miroslav Maršálek sem v roce
1960 nastoupil do 1. třídy a vzpomíná: „Byla to tenkrát velká událost. V rámci tehdy právě do praxe
zaváděného bezplatného školství
jsme dostali všechny potřebné věci
na výuku zdarma. Tomu dnes již nikdo z mladých lidí neuvěří. Později byla
hlavní budova ZŠ dvakrát přistavěna, takže děti už nemusely chodit do
školy na směny a v pavilonku byla zřízena školní družina. Ale o tom by
mohla dlouho vyprávět paní učitelka Alena Dujčáková, která v družině
pracovala jako vedoucí a organizovala pro děti spoustu akcí.“
Další pamětníci při bourání vzpomínali,
jak budovu v akci „Z“ stavěli z materiálu, který získali zbouráním jednoho vojenského objektu. Od vojáků tehdy obec
získala jak vazníky na střechu, tak i cihly.
Základní škole citelně chybí vlastní tělocvična, a proto Městys Jince zažádal
v minulém roce krajský úřad o dotaci.
Z Fondu rozvoje měst a obcí, díky pochopení zastupitelů, získal prvních 6 milionů Kč.
Nyní zajišuje další finanční prostředky
tak, aby náš podíl byl co nejmenší.
V současné době probíhají přípravné práce s tím, že slavnostní zahájení stavby
za účasti krajských zastupitelů,
okolních starostů a dalších hostů
se uskuteční v sobotu 17. září 2011.
Předpokládá se, že nová tělocvična začne sloužit svému účelu od l. září
2012.
30
¡
ZUŠ J.J.Ryby Rozmitál
p. Tø.
záøí 2011
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Sídlo školy: Náměstí 23, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem – tel. 318 665 029
www.zusjjrrozmitalptr.cz
E-mail: [email protected]
Ved. pobočky: Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
Vyučované obory:
hudební
přípravná hudební výchova pro děti od 5 do 7 let
hudební nauka
hra na zobcovou flétnu, hra na trubku
hra na klarinet, hra na saxofon
hra na klavír
hra na kytaru
hra na basovou kytaru
taneční
přípravná taneční výchova pro děti od 5 do 7 let
lidový tanec
soubor lidových tanců (studium pro dospělé)
literárně – dramatický (základy divadla)
Vyučující:
Pavel Hrubý:
Dagmar Eisenreichová:
Marie Bláhová:
Michael Sedláček, DiS.:
Stanislav Aksamit:
Tomáš Bláha:
Karel Ambruš:
Olin Suldovský:
Hana Bouší:
Ivana Procházková:
zobcová flétna, trubka, lesní roh, housle
klavír
hudební nauka
elektrická a akustická kytara,
basová kytara, bicí
kytara, basová kytara
zobcová flétna, pozoun, lesní roh,
trubka
zobcová flétna, klarinet, saxofon
klavír. korepetice taneč. oboru,
kontrabas, basová kytara, klavír
taneční obor
literárně-dramatický obor (divadlo)
Naše pobočka od 1. září 2011 rozšiřuje v hudebním oboru studium
kytary o výuku hry na elektrickou kytaru. K zajištění kvalifikované výuky byl přijat nový učitel Michael Sedláček, DiS.
Pavel Hrubý, vedoucí pobočky (tel. 606 947 010)
31
13. dìlostøelecká brigáda
záøí 2011
Medaile za misi v Kosovu
V kasárnách 13. dělostřelecké brigády „Jaselské“ se v pátek
5. srpna 2011 konal slavnostní nástup u příležitosti ukončení
činnosti 1. úkolového uskupení praporu operačních záloh
a udělení medailí ministra obrany ČR „Za službu v zahraničí“.
Poté, co velitel praporu operačních záloh podplukovník Jan Cífka podal
hlášení prvnímu náměstkovi ministra obrany Jiřímu Šedivému a zástupci
náčelníka Generálního štábu AČR – řediteli Společného operačního centra
MO generálu Aleši Opatovi, přivítal zástupce české armády i představitele
místní samosprávy, mezi kterými nechyběl ani starosta Jinec Josef Hála.
Náměstek Jiří Šedivý připomněl v projevu skutečnost, že čeští vojáci působili v Kosovu od roku 1999, ale již dříve pod mandátem Organizace spojených národů sbírali své první zkušenosti s novodobými zahraničními misemi v misích UNPROFOR a později IFOR a SFOR. Misí KFOR na území
Kosova prošlo více než osm tisíc vojáků Armády České republiky, kteří
svou prací přispěli ke stabilizaci situace na Balkánu.
Na adresu vojáků, kteří tvořili organizační jádro praporu přímo v Kosovu
na základně Šajkovac a kterým velel major Jan Žárský, uvedl: „Vaším
úkolem bylo podílet se jako součást operačních záloh velitele Velitelství
spojeneckých společných sil v Neapoli na obnovení klidu a pořádku
po vzniku případné krizové situace nebo takovému nebezpečí předcházet.
Je mi ctí zdůraznit právě zde v Jincích, že jádro tohoto praporu tvořili zejména příslušníci 132. dělostřeleckého oddílu a 13. dělostřelecké brigády
z Jinec.“
32
Mezi devadesátkou českých vojáků, kteří se nedávno vrátili ze své desetiměsíční mise v Kosovu a převzali za svou práci z rukou prvního náměstka
ministra obrany Jiřího Šedivého medaile ministra obrany ČR „Za službu
v zahraničí“, byli také nadrotmistryně Alena Tomášková a rotmistr Petr
Hora.
Zatímco rotmistr Hora působil
v Kosovu už podruhé a plnil zde
najednou údajně několik funkcí,
pro zdravotní sestru praporního
obvaziště nadrotmistryni Tomáškovou byla nedávno skončená
mise po více než třech letech služby v AČR první zahraniční zkušeností. Přiznala však, že práce
v zahraničí má pro ní osobně důležitý význam a že se bude připravovat na
další možné vyslání do operace mimo území našeho státu. Podtrhla, že na
misi byla díky poznatkům z výcviku před cestou do Kosova dobře připravena a nic ji vlastně nepřekvapilo.
„Bylo zajímavé poznávat zdravotnickou péči, která je v Kosovu na poměrně nízké úrovni. Myslím, že jsme své úkoly splnili i tím, že jsme drželi
nepřetržitou pohotovost a pomáhali jsme místnímu obyvatelstvu bez rozdílu,“ svěřila se nadrotmistryně.
V současné době působí v Kosovu úkolové uskupení Armády České republiky pod velením majora Josefa Nejedlého. Tato jednotka je poslední, která
plní úkoly na základně v Šajkovaci. Jejím úkolem je zabezpečit zrušení
základny a zajistit přepravu výzbroje, techniky a materiálu zpět do České
republiky.
Foto a text: Miroslav Šindelář a kpt. Michal Abrhám
O budoucnosti Brd jednal ministr obrany
v Jincích
Ve čtvrtek 11. srpna se u 13. dělostřelecké brigády v Jincích uskutečnila
za účasti ministra obrany Alexandra Vondry první schůzka se starosty
obcí přilehlých k Vojenskému újezdu Brdy. Jednání se spolu s ministrem
obrany zúčastnil také první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generál Miroslav Žižka.
33
Tímto setkáním, ke kterému byl přizván ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa, bylo zahájeno jednání o budoucnosti tohoto
výcvikového prostoru.
Ministerstvo obrany se rozhodlo na základě analýzy
Generálního štábu AČR
snížit počet výcvikových
prostorů. Z pěti vojenských
újezdů je třeba jeden zrušit
a u ostatních zmenšit jejich
rozlohu o 10 až 25 procent.
Z analýzy také vyplývá, že
zatímco v roce 1993 připadalo na jednoho vojáka 1,1
ha vojenského újezdu, letos
to je 5,5 hektaru.
„Brdy mají nejmenší rozlohu dopadových ploch a
v posledních letech byl prostor využíván především
k výcviku dělostřelců a částečně jej využívali také letci. Není využíván
komplexně, tedy ostatními druhy vojsk,“ odůvodnil skutečnost, proč padla
volba právě na Vojenský újezd Brdy, ministr Alexandr Vondra. Řekl, že
pokud Vojenský újezd Brdy zanikne, uspoří jeho resort ročně cca 70 milionů korun.
Letos v červnu vyzval ministr obrany dopisem všechny starosty přilehlých
obcí k zaslání podnětů k diskuzi, a zároveň oslovil zainteresovaná ministerstva ke spolupráci. Ministerstvo obrany podalo vstřícnou ruku starostům obcí, mikroregionům a zájmovým organizacím, jichž by se nějakým
způsobem mohlo dotknout zrušení Vojenského újezdu Brdy.
Vedení resortu Ministerstva obrany ČR si je plně vědomo možného dopadu
tohoto rozhodnutí na místní obyvatelstvo a chod místních samospráv. Proto se snaží najít nejvhodnější návrh východiska pro všechny zúčastněné
strany. Toho lze dosáhnout pouze věcnou a plodnou diskuzí všech zainteresovaných stran.
34
Samotné rušení vojenského újezdu bude jistě dlouhodobý a postupný proces, který by měl být ukončen až v roce 2015.
V úvodu prvního setkání se starosty připomněl ministr Alexandr Vondra
důvody, které vedly k tomu, že chce resort obrany dát návrh vládě ke zrušení Vojenského újezdu Brdy v roce 2015. Představil časový harmonogram
rozhodnutí, které si jistě vyžádá mnoho práce a další jednání, při nichž by
neměly chybět ani takové subjekty, jako jsou místní správy a samosprávy.
Návrh bude vyžadovat také rozsáhlé legislativní řešení.
„Shodneme se asi na tom, že se jedná o unikátní prostor, který je nutno
zachovat z hlediska ochrany přírody. To je také důvod, proč jsme dnes
přizvali k jednání také ministra životního prostředí a další zainteresované
osoby. Rozhodně chceme pomoci tomu, aby úroveň ochrany přírody byla
zachována. Pokud se týká práva hospodaření v lesích, předpokládáme, že
výkon práva hospodaření bude ponechán Vojenským lesům. Vnímám, že
starosty zajímá také katastrální uspořádání, které budeme muset projednávat s ministerstvem vnitra,“ nastínil postup pro další jednání ministr.
Zmínil se také o skutečnosti, že zrušením vojenského újezdu zanikne úřad,
kde dosud pracuje 47 vojáků a 51 občanských zaměstnanců. „Předpokládáme, že vojákům nabídneme jiná místa, a pokud jde o občany, ti by se
mohli podílet na pyrotechnické očistě opouštěného území.“
Podrobně s rozhodnutím
a argumenty vedoucími
k němu seznámil zúčastněné strany předseda Komise pro optimalizaci vojenských újezdů Vladimír
Kazatel. Ten také zdůraznil skutečnost, že v Brdech je z celkové rozlohy
více jak 26 tisíc hektarů
hospodářsky využívána
plocha 22 534 ha. Je zde
šest uznávaných lokalit z hlediska přírody. Podtrhl fakt, že v Brdech zůstávají majetkové poměry beze změn.
Oba ministři se ve svém závěrečném komuniké shodli na tom, že by pro
budoucnost Brd bylo nejlepší vytvoření Chráněné krajinné oblasti.
35
Ve zprvu bouřlivé diskuzi se starostové obcí rozhovořili o svých obavách,
že vše bude jinak, a Brdy by mohly být dokonce rozprodány developerům.
Ministr Tomáš Chalupa ale v předcházejícím vystoupení ujistil přítomné,
že i jeho resort si klade za cíl efektivní ochranu jedinečného území, kterým Brdy jsou.
Generál Miroslav Žižka vysvětlil, že z hlediska potřeb armády neztratí
vojáci schopnost perfektní přípravy. Zachováním části Vojenského újezdu
Brdy mají jinečtí dělostřelci možnost cvičit vševojskovou přípravu v plném
rozsahu a na odborná zaměstnání spojená se střelbami budou vyjíždět do
zbývajících čtyř vojenských újezdů.
„Dělostřelci jsou důležitou součástí naší armády a jejich příprava se te
po skončení mise v Kosovu musí zaměřit na součinnost s ostatními jednotkami,“ zdůraznil generál Žižka.
Po vystoupeních několika starostů a jejich zástupců se o slovo přihlásila
starostka obce Zaječov Marcela Kořánová, která podobně jako někteří starostové z plzeňské části vojenského újezdu přivítala možnost jednání
s Ministerstvem obrany a uvedla: „Nepotřebujeme majetek, ale chceme jednat o tom, co tam v katastrech, které nám připadnou, budeme dělat.
A ministerstvo obrany nám k tomu snad poprvé nabízí pomocnou ruku.
Připojme se k jednání o konkrétních věcech. Máme šanci o tom jednat.“
Samotnému setkání se starosty obcí přilehlých k Vojenskému újezdu Brdy,
zástupci Středočeského a Plzeňského kraje, předcházela beseda ministra
obrany s příslušníky 13. dělostřelecké brigády. Vojáci se živě zajímali
o otázky, které jsou spojeny nejen s jejich budoucností v Jincích, ale
i s jejich finančním ohodnocením.
„Vojenský újezd v Brdech chceme zrušit, ale to neznamená, že by dělostřelci z Jinců měli odejít. Tak to není. Bylo tady investováno více jak půl miliardy korun. Zároveň jsme se rozhodli, že tady zůstane největší posádkové cvičiště v republice s rozlohou téměř 560 hektarů, které budete využívat,“ uvedl směrem k vojákům jinecké posádky ministr Vondra.
V příloze najdete společné prohlášení ministrů Vondry a Chalupy k jednání se zástupci místní správy a samosprávy ke zrušení VÚ Brdy a další
ochraně tohoto území a PP prezentaci k optimalizaci počtu a rozlohy vojenských újezdů AČR.
Text a foto: Miroslav Šindelář
36
Společné prohlášení Alexandra Vondry a Tomáše
Chalupy k jednání se zástupci místní správy
a samosprávy ke zrušení Vojenského újezdu Brdy
a další ochranu tohoto území
Cílem dnešního jednání bylo informovat místní správu a samosprávu
o záměru resortu Ministerstva obrany zrušit Vojenský újezd Brdy, zdůvodnit toto rozhodnutí a představit ve spolupráci s MŽP zamýšlený návrh
řešení dalšího rozvoje a ochrany prostoru po zrušení vojenského újezdu.
Návrh resortu MO bude vládě předložen formou návrhu novelizace zákona
222/1999 Sb., o zajišování obrany České republiky, a návrhu zvláštního
zákona o zrušení vojenského újezdu.
Při přípravě novely zákona je nutná debata mezi všemi dotčenými stranami a hledání společného stanoviska v oblasti ekologie, ochrany přírody,
změny správního členění státu, nového územního členění či pyrotechnické
očisty prostoru. Je to běh na dlouhou tra.
Nechceme však dělat rozhodnutí, která místní obyvatele bezprostředně
zasáhnou, bez toho, abychom slyšeli jejich názor. Chceme zvolit takovou
variantu řešení, která bude přijatelná pokud možno pro všechny.
Resort obrany a resort životního prostředí navrhují vyhlásit prostor Vojenského újezdu Brdy za zvláště chráněné území s takovým stupněm
ochrany přírody, který zajistí zachování unikátního přírodního bohatství
brdské krajiny pro další generace a zároveň bude v souladu se zájmy
všech, kterých se tato změna nejvíce dotkne.
Na dnešním jednání jsme se shodli, že pro zachování místní unikátní flóry
a fauny je třeba vyhlásit takovou kategorii zvláště chráněného území, která zabezpečí dostatečnou ochranu přírody. Jako nejlepší varianta ochrany
se v tuto chvíli jeví Chráněná krajinná oblast. Domníváme se, že je to
dobrý začátek pro další diskuzi. Jsme si ale vědomi, že v průběhu přípravy
novely zákona se dotkneme i problémů, pro které nebude tak lehké najít
společnou řeč. V současné době vidíme jako takový problém územní členění. Z dosavadních stanovisek zaslaných na MO a MŽP a mediálních výstupů obcí a krajů víme o dvou variantách řešení.
Alexandr Vondra
Ministr obrany ČR
Tomáš Chalupa
Ministr životního prostředí ČR
37
Návrh Ministerstva obrany ČR ke zrušení jednoho z pěti stávajících vojenských újezdů vychází z analýzy, která sledovala vojenské, ekonomické a ekologické aspekty. Roli sehrál také počet trvale žijících obyvatel
v jednotlivých vojenských újezdech. Vzhledem k tomu, že Vojenský újezd
Brdy využívají především jen dělostřelci a letci a vševojskový výcvik je zde
prováděn minimálně, padla volba opuštění na Vojenský újezd Brdy. Zachováním zbývajících výcvikových prostorů nebude ohrožen výcvik Armády ČR.
Další informace o 13. dělostřelecké brigádě:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
změna tel. čísla 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
vojenský újezd Brdy
záøí 2011
Relace střeleb
V ZÁŘÍ 2011 budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny
ve dnech:
1. - 2. 9.
5. - 7. 9.
12. - 15. 9.
19. - 24. 9.
26. - 27. 9.
29. - 30. 9.
www.vojujezd-brdy.cz
38
zprávy z Èenkova
záøí 2011
Rozloučili jsme se…
ČEPELÁKOVÁ Jaroslava
PRODEJNA
potravin
již slouží
Znovu otevřená prodejna již opět slouží občanům Čenkova, kteří
jsou se službami paní
Jitky Papírníkové
spokojeni. Obchod je
dobře zásoben a otevřen
i v sobotu dopoledne.
Otevírací doba:
pondělí až pátek
sobota
7.30 – 11.30 hod.
7.30 – 11.00 hod.
13.30 – 17.00 hod.
PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ POTRÁPIL
Po mnoha deštivých dnech, které trápily celou naši republiku, přišel
20. července 2011 přívalový déš a nadělal mnoho škod. Voda se nekontrolovatelně valila z lesa ulicemi obce a zanášela je bahnem a kamením. Zaplaveno bylo i veřejné prostranství, stanoviště autobusů, sklepní prostory
obecního úřadu a sklep restaurace, kde došlo ke zničení domácí vodárny.
Voda poškodila kanalizaci před OÚ a vytvořila kráter 5 x 2,5 m
s poškozením chodníku zámkové dlažby. Voda poškodila vozovku před č. p.
60 a zanesla blátem prostor před autobusovou zastávkou na křižovatce.
Následující den bylo ihned započato s likvidací způsobených škod. Zde je
nutno poděkovat jak starostovi obce Ing. Janu Hauptmanovi,
tak čenkovským hasičům a dobrovolníkům z řad občanů.
39
Poděkování patří zvláště Romanu Sladovníkovi z Ohrazenice,
který ihned po oslovení přispěchal i s technikou na pomoc. Opravu kanalizace provedla firma KOSTA z Příbrami.
Turnaj v tenise
Dne 9. 7. 2011 se konal
jen pro hráče oddílu tradiční
tenisový turnaj
ve čtyřhrách,
tzv. „Memoriál
Stanislava Hoška“.
Turnaje se zúčastnilo
7 dvojic, které byly vylosovány a následně z nich
vytvořeny dvě skupiny
hráčů. Během celého dne bylo krásné počasí, nechybělo dobré pohoštění.
Hráči svedli vyrovnané boje o co nejlepší umístění.
Po ř a d í :
1.
2.
3.
4.
místo
místo
místo
místo
Škrabal Radek, Kos Jiří
Mleziva Karel, Moravec Patrik
Vinš Petr, Stricz Karel
Volek Václav ml., Oliva Karel ml.
Dne 30. 7. 2011 se uskutečnil druhý turnaj: „Čenkov Open“. Turnaj
byl po rozehrání prvních dvouher přerušen pro déš a následně ukončen.
40
Turnaj v malé kopané
Ve dnech 23. - 24. 7. 2011 byl v Čenkově uspořádán turnaj v malé kopané
tzv. „Sepultura Cup“ (tento turnaj pořádá parta kamarádů z Jinec
a okolí, v předešlých letech probíhal na Felbabce).
Turnaje se letos zúčastnilo 10 družstev z Jinec, Prahy, Felbabky, Hostomic
pod Brdy, Rpet, Příbrami… Turnaj začal již v pátek v restauraci Za Vodou
losováním družstev do skupin a přátelským posezením hráčů. Od sobotního rána začaly zápasy ve dvou pětičlenných skupinách. Po odehrání všech
zápasů bylo rozhodnuto o tom, kdo postoupí do nedělních vyřazovacích
bojů.
V neděli postupující družstva hrála vyřazovacím způsobem o finále, ve kterém se utkal jinecký Žabža tým s pražskými hráči Iron Maiden.
Vítězi se nakonec stali jinečtí, kteří zvítězili až po pokutových
kopech. Třetí místo obsadili Sršáni z Hostomic pod Brdy, kteří porazili
hráče z Felbabky.
Počasí turnaji přálo, občerstvení bylo dobře zajištěno.
41
Restaurace „Za Vodou“ Čenkov p o ř á d á
v sobotu 24. září 2011 od 21 hodin
OLDIES PÁRTY IV. • Hraje DJ Pavel Novák
Srdečně zve „Hospoda“
FABIÁNOVA STEZKA
Stejně jako mají Krkonoše svého vádce hor – Krakonoše, je vládcem Brd,
které odklopují Čenkov i okolní obce, duch Fabián, který sídlí na vrchu
Baba. Po duchu Fabiánovi dostala proto název Fabiánova naučná stezka,
která byla v poslední školní den tohoto roku slavnostně otevřena
v obci Bohutín, a která je projektem Svazku obcí Podbrdského regionu. Tato stezka prochází všemi
obcemi Podbrdského regionu, začíná tak na Vysoké u Příbramě, pokračuje přes Láz, Bohutín, Kozičín,
Lazec, Orlov, Podlesí, Obecnici, Sádek, Lhotu u Příbramě, Trhové
dušníky, Bratkovice, Hluboš, Dominikální Paseky, Čenkov, Ohrazenici
a končí na Ořešině. Poukazuje na místní pamětihodnosti a seznamuje turisty a cyklisty s krásami tohoto regionu. Stezka je přístupná jak pro pěší,
tak na kole, v každé obci se dozvíte podrobnosti o místě, kde se nacházíte.
V Čenkově je tabule a mapa s informacemi umístěna před budovou Dělnického domu a hospodou Za Vodou. Stezka je na mapě značena přerušovanou zelenou čarou, propojující logo Svazku. Od začátku letošních prázdnin stezku navštívilo již mnoho turistů a zavítali i do naší a okolních obcí.
Projít se nebo projet Fabiánovou stezkou nebo aspoň její částí můžeme
jen vřele doporučit jako sobotní nebo nedělní výlet. Uděláte
tím něco pro své zdraví a přitom se dovíte a uvidíte
zajímavosti, které jsou všude kolem nás.
Václav Volek
42
Hořící dům v Čenkově
V noci ze 17. na 18. července jsem byl ve tři hodiny ráno telefonicky upozorněn na požár v ubytovně v objektu továrny v Čenkově. Ve 3:07 hod. byl
vyhlášen poplach sirénou u požární zbrojnice a v několika dalších minutách byl zahájen účinný zásah. I když překážka v blízkosti hasičské zbrojnice neumožnila ihned vyjet s hasičskou cisternou, bylo nejdříve nutné
zjistit, zda se v objektu ubytovny nenacházejí spící lidé. Současně se zjištěním, že v ubytovně žádná osoba není, přijíždí na místo jednotka hasičů
AČR z Jinec a čenkovská cisterna. Vzhledem k náročnosti hašení hořícího
krovu pod eternitovou krytinou bylo nutné zcela zdolat požár z vysokozdvižné plošiny příbramských profesionálních hasičů.
Děkuji všem hasičským jednotkám, také všímavým občanům a zvláš hasičům Čenkov za vzornou nezištnou pomoc až do ranních hodin a následný
úklid přilehlé komunikace.
Prvotní zásah při požáru – vlevo JSDH Čenkov, vpravo AČR Jince.
Pavel Rychtera
starosta SDH Čenkov
43
Zprávičky z malé školičky
„Cestičko do školy,
přes louky, přes hloží,
cestičko do školy ušlapaná …“
Vzpomínáme, jak se asi bude ve škole dařit našim předškolákům. Loučení
s nimi v závěru školního roku bylo příjemné a veselé.
Úsměvná pohádka „Sněhurka
a sedm trpaslíků“, kterou nám zahráli a vtipné písničky a hudební
scénky pobavily nejen nás, ale
i dospělé. Překvapením pro všechny bylo vystoupení „opravdového“ dudáka a malého houslisty.
Velcí i malí si s nimi pěkně „po jihočesku“ zanotovali.
A protože nám počasí přálo, užili
jsme si řádně i odpoledne a celý
večer.
Obavy z tajemné noční zahrady
plné světýlek a bludiček jsme nakonec také překonali a všem nástrahám se společně zasmáli …
44
Už nyní se těšíme na další společně prožité chvíle ve školce se svými dřívějšími, ale i novými malými kamarády. Přivítáme mezi sebou děvčátka a
chlapce z Čenkova, Jinec, Ohrazenice, Felbabky, Hořovic a jedno děvče
bude dojíždět dokonce až z Lážovic.
K 1. září nastoupí na místo učitelky Mgr. M. Nesvadbová. S paní učitelkou
M. Plecitou se ale ještě neloučíme. Ve školce bude podle potřeby zastupovat.
Na návštěvu
čenkovských
hasičů
se děti vždy
velmi těší.
Hodně zářijového sluníčka přejí
kluci a holky z čenkovské školky
a ředitelka Jana Petříková
45
zprávy z Ohrazenice
záøí 2011
Setkání rodáků spojené s 60. výročím SDH
Ohrazenice
Každých deset let se v naší obci scházejí rodáci a jejich příbuzní při příležitosti setkání rodáků. Všichni se rádi po dlouhé době potkají se starými
známými.
Program, který naše obec připravovala dlouhou dobu, myslel na všechny
věkové kategorie, jeho součástí bylo i pohoštění.
V deset hodin se začali
rodáci scházet. Kdo
měl zájem, mohl se
projet po obci autobusem, kde dostal zasvěcený výklad o všech
proběhlých změnách
v obci. Kde kdo bydlel,
kam se odstěhoval…
Součástí bylo i pokládání věnců u pomníčku padlých v první
světové válce v Ohrazenici a ve Velcí.
Pro zájemce zde byla
připravena výstava
z historie obce, spojená
s výstavou rukodělných výrobků našich
spoluobčanů.
Bylo
opravdu na co se dívat
a hodně lidí využilo
možnost podívat se do
starých kronik a fotoalb.
46
K nahlédnutí byla hasičská technika, jak současná, tak historická. Dobrovolní hasiči nám předvedli něco ze své dovednosti.
Po oficiálním zahájení, které bylo v odpoledních hodinách, vystoupil
s projevem starosta obce pan Tomáš Král, starostka hasičů paní Dana
Králová a někteří pozvaní hosté. Naše mládež zatancovala staročeskou
besedu a hasiči obce rozdali některým svým členům vyznamenání.
Odpolední program byl plný
ukázek činnosti městské policie, vězeňské služby, hasičského sboru z Příbrami.
Velmi se líbila ukázka výcviku psů a vyprošování zraněného z automobilu.
I pro nejmenší zde byl připraven bohatý program.
Od ranních hodin byla
k dispozici trampolína a skákací nafukovací bludiště.
Odpoledne dětem vyráběl
balónkový klaun různé postavičky z balónků, mohly
si nechat namalovat obrázek na obličej, zasoutěžit
o ceny nebo zhlédnout ukázku modelů letadýlek.
Závěrem vystoupila taneční
skupina s lidovými tanci,
což byla hezká tečka za celým dnem.
Bylo dobře, že nám v tak nestálém létě přálo počasí. Večer pokračoval
taneční zábavou.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili při organizování celého dne
a všem sponzorům. Je to velké množství lidí, proto věřím, že všichni zúčastnění se zapojili z dobrého vztahu k naší obci, což svědčí o tom, že
i v dnešní době umíme dělat nezištně něco pro druhé. Setkání rodáků se
opravdu povedlo.
Kamila Poláková
47
Na zdraví
záøí 2011
Je září, začíná škola
a my se můžeme zamyslet
nad svými dětmi
U dětí funguje vztah mezi nemocí a psychikou velmi
podobně jako u dospělých.
Příčina jejich nemocí spočívá v jejich negativních myšlenkách a pocitech,
které když patřičně odbourají, tak se uzdraví. Přesto se však dohledávání
psychické příčiny dětských nemocí trochu liší od dohledávání příčin nemocí dospělých.
U malých a mladších dětí, které jsou na rodičích závislé, je jejich nemoc
odrazem prostředí a vztahů, ve kterých se dítě nachází. Může se jednat
o rodiče, prarodiče, školku, školu, kamarády.
Malé dítě jedná instinktivně a nepřemýšlí o psychice. Prostě jedná tak, jak
cítí. Jestliže se v jeho okolí v souvislosti s dítětem vyskytne něco, co není
vyvážené, může dítě onemocnět, nebo dítě v nějaké oblasti svého života
není šastné.
Mnohdy bývají nemoci dětí spojeny s nevyřešeným problémem jednoho
z rodičů, kdy například je maminka hodná, snaží se být nekonfliktní,
i když by si situace vyžadovala ráznější řešení. Pak může mít problém se
zlobivým synkem, který jí ukazuje její slabou stránku a chce ji tímto naučit ne agresi, ale sebeprosazení a důslednosti při ukazování hranic. Hranice u malých dětí jsou velmi důležité pro jejich budoucí vývoj, postupně
s věkem hranice uvolňujeme a vedeme dítě k samostatnosti.
Maminky, které se bojí o své děti, přenášejí strach na ně a dítě si následně
vypěstuje alergii, časté rýmy, apod. K zamyšlení stojí maminky, které sice
v dobrém úmyslu straší své děti větami: nelez tam - spadneš, necho tam nastydneš, neber to do ruky - něco chytneš… Neuvědomují si, že tímto své
dítě programují a pak se to opravdu může stát. Co takhle dítě naučit zvládat
výšky, otužovat ho, či mu zvýšit imunitu změnou stravovacích návyků?
Myslím si, že každý rodič se v rámci svých možností snaží dát dítěti co
nejvíce. Mnohdy se příhody vedoucí k nemoci prostě stanou. Nelze hledat
viníka, jde o to snažit se najít nápravu tam, kde se již něco pokazilo.
48
Dále se snažit žít v přítomnosti vědomě, abychom budoucím problémům
předešli.
V každém problému s dětmi je napsáno i jeho vyřešení. Vždy se jedná
o nějakou nerovnováhu, např. dítě přeceňuji, nebo naopak nedoceňuji.
Dětská psychika je velmi citlivá na zvládání rovnováhy.
Děti, které ještě bydlí s rodiči, ale jsou již ve věku, kdy o sobě mohou rozhodovat samy, by měly být k tomu i vedeny. Nikdo nechce mít dítě závislé
na rodičích. Samostatnost a zodpovědnost jsou velmi důležité, i když vidíme, že dítě jde cestou, kterou my bychom nešli. Ale každý se učí po svém
a je potřeba to respektovat.
Myslím, že pro lepší porozumění použiji příklady z mé praxe:
BOLEST BŘICHA
Dítě trpělo bolestí břicha, to se na těle nachází v oblasti třetí čakry, o kterých jsem psala dříve, kde máme uloženou svoji vlastní sílu. Zjistili jsme,
že u něj byla jeho vlastní síla potlačena. Začalo to tím, když byl malý,
maminka mu nedovolila samostatně slézt z gauče, aby se nezranil. Její
strach se tímto přenesl na dítě, které si přestalo věřit. (Pravděpodobně
měla dítě naučit slézt), To potlačilo svoji vlastní sílu a od té doby mělo
pocit, že je v jeho životě vždy něco, co je silnější. Což byli v současnosti
například kamarádi. Po odblokování byla bolest pryč a již se neobjevila.
ALERGIE NA SLUNÍČKO
Malá osmiletá Petra měla několik let alergii na sluníčko. Měly s maminkou vypozorováno, že jakmile na jaře vysvitne, je Petra celá osypaná. Příčinu jsme nalezly ve čtyřech letech, kdy se za krásného slunečného dne
koupala venku a začala se topit. Nic se jí tehdy nestalo, jen si spojila
strach z utonutí se strachem ze sluníčka. Když je osypaná, tak přece nepůjdou k vodě, takto přemýšlelo její tělíčko. Po odblokování je bez obtíží.
EXEM
Malý jednoletý Davídek měl exem. Kůže představuje ochranu těla jak fyzickou, tak psychickou. Davídek byl hodné, bezproblémové dítě, málo se
projevoval a když už ano, jen v dobrém. Jak to bývá u tak malých dětí,
problém jsme nalezli v minulosti u jeho maminky. Davídek převzal její
podobné chování, kdy ona se snažila být ,,dokonalá“ a potlačovala sama
sebe, své potřeby i sebevyjádření. Snažila se být s každým zadobře. Davídkův exem poukazoval na potřebu změny v přístupu maminky sama k sobě.
Malé děti velmi často poukazují svými problémy na nerovnováhy svých
rodičů. Po odblokování je Davídek v pořádku.
49
NOČNÍ POMOČOVÁNÍ
Je zajímavé, že se týká více chlapců, než dívek. Problém obyčejně značí
nevyřešený citový problém mezi otcem a synem v rodině. Nemusí to ovšem
znamenat problém mezi tatínkem a pomočujícím se synem, ale problém se
může přenést z generací, kdy tatínek měl v dětství přísného, až despotického otce, se kterým nemá dodnes vyřešený vztah. Samozřejmě i tatínek trpěl pomočováním v dětství, ale styděl se za to a vyšlo to najevo až při řešení problému v poradně. Toto je dost častý příklad v tomto problému.
ZÁNĚT UŠÍ
Malý Lukášek starý jeden a půl roku trpěl často záněty uší, kdy mu je
často píchali a neustále jedl antibiotika. Začátek problému jsme nalezli
u tatínka chlapce, kdy v jeho dětství měl otce alkoholika a doma byl neustále hluk. Tato situace vyvolala přecitlivělost uší a přenesla se na Lukáška. Dítě ukazuje tímto svým předkům, kde mají slabé místo, které si
zaslouží vyčistit. Po odblokování se Lukášek vyléčil a záněty se již neobjevily.
Z V Ý Š E N Á T E P L O TA
Dítě mělo teplotu 38,8 st., ihned po odblokování se snížila teplota na 37,5.
Ráno bylo bez teploty. Příčina - stres z očekávaného vysvědčení.
DĚTINSKÉ CHOVÁNÍ
Malý pětiletý Martin se začal chovat tak, že odpovídal věku dvou, tří let.
Při navrácení do doby vzniku jsme se dostali do doby, kdy se mu narodil
mladší bratr. Dosud rozmazlovaný a hýčkaný musel doslova ze dne na den
vyspět. Rodiče na něm vyžadovali dovednosti a věci, u kterých před tím
zavírali oči. Od té doby se objevily tyto problémy s chováním. Maminka
sama během terapie pochopila, že si Martínek přeje pozvolný přechod k
vyspívání. Tak se k němu chovala jako k malému a nechala ho postupně
vyspět do jeho správného věku. Samozřejmě po odblokování byl tento přechod kratší a snazší.
U dětí je důležité si nejen uvědomit, kde je problém, ale je důležitá i jeho
náprava, uvedení do rovnováhy. Být rodičem se učíme celý život.
Těším se na příští povídání.
Kamila Poláková
www.polakova-kineziologie.ic.cz
[email protected]
50
Policie informuje
záøí 2011
Statistika dopravních nehod
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Příbram
od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011
Dopravní nehody celkem
Rok 2011
Rok 2010
350
365
Usmrceno
4
2
Těžce zraněno
25
21
Lehce zraněno
134
132
Příčina – nesprávný způsob jízdy
177
193
Příčina – rychlost
82
98
Příčina – nedání přednosti
42
36
Příčina – předjíždění
4
3
Pod vlivem alkoholu
14
33
Zaviněná chodcem
2
2
Zaviněná lesní či domácí zvěří
Uděleno na blokových pokutách
Způsobená škoda na vozidlech
38
32
175 400
220 100
18 863 800
24 628 800
➮ Od 1. ledna do 21. června neplní vyživovací povinnost na své dvě nezletilé děti devětadvacetiletý muž. Bývalé ženě z Jinecka dluží na výživném
částku 17,5 tisíce korun.
➮ V Rejkovicích na nádraží chodila po kolejích dne 25. června podnapilá
pětatřicetiletá žena z Berouna. Nebyla schopna vykonat ani orientační
zkoušku na zjištění alkoholu v dechu, s policisty nechtěla vůbec spolupracovat. Aby neublížila sobě či někomu jinému, byla převezena na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
➮ V době od 25. do 27. června došlo v obci Trhové Dušníky k odcizení
dvou kanalizačních poklopů v hodnotě 10 tisíc korun. V obci Hluboš
také kdosi odcizil dva poklopy a v Jincích dokonce tři.
➮ Zkrácené přípravné řízení policisté vedou proti řidiči seatu. Tento 24letý
muž dne 28. června řídil v obci Jince vůz pod vlivem alkoholu. Přístroj
u něj naměřil 2,42 promile.
➮ Dne 27. června se střetla mezi obcemi Ohrazenice a Jince dvě osobní vozidla. Před odbočkou na Křešín se při průjezdu pravotočivou zatáčkou
51
➮
➮
➮
➮
➮
➮
➮
➮
➮
bočně srazila řidička fabie s protijedoucím vozidlem značky Subaru. Při
střetu došlo k poškození levých zpětných zrcátek. Způsobená škoda
je jeden tisíc korun.
Do pracovního stroje MAN, který byl zaparkovaný v Jincích u penzionu, se vloupal 28. června neznámý zloděj. Po vypáčení víčka palivové
nádrže odčerpal 250 litrů nafty. Škoda činí 10 tisíc korun.
Na linku 158 bylo oznámeno dne 16. července odpoledne, že na parkovišti u bytovky v Jincích stojí automobil Ford Fusion, který má rozbitá
okna. Při lustraci policisté zjistili, že registrační značky byly odcizeny
na Dobříši a vůz zmizel v Praze. Ve věci probíhá další šetření.
Vůz značky Honda Jazz, r. z. 4S6 6459, zmizel v sobotu 16. července
v noci. Auto bylo zaparkované v otevřené garáži v ulici Pod Královkou
v Jincích. Způsobená škoda byla odhadnuta na 200 tisíc korun.
Škodu přesahující 4 tisíce korun způsobil zatím nezjištěný pachatel,
který se z 18. na 19. července vloupal do kiosku s občerstvením na koupališti v Jincích. Po přeštípnutí visacího zámku u vstupních vrat vnikl
na pozemek, kde poničil další dva zámky na mřížích kiosku a následně
vytrhl vstupní dveře. Uvnitř nic neodcizil, způsobil však poškozením
výše uvedenou škodu.
Dne 25. července odpoledne nenašla své vozidlo Škoda Fabia 31letá žena.
Zaparkovala jej u lesa mezi obcemi Jince a Běštín. Zloděj jej ukradl během hodiny. Škoda, která majitelce vznikla, činí 120 tisíc korun.
Novostavbu v Jincích navštívil dne 25. července v noci nezvaný návštěvník. Odnesl si odsud tři střešní okna včetně lemování a zateplovací sady,
dále demontoval vestavěný záchod a odcizil ruční kotoučovou pilu. Celkem byla majiteli domu způsobena škoda ve výši 55 tisíc korun.
Zkrácené přípravné řízení je vedeno proti jednatřicetiletému muži, který
v Jincích posledního července řídil vůz Škoda Felicia. Vozidlo však
neměl užívat, nebo má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidle
až do konce března 2013.
Naftu a autobaterie odcizil neznámý zloděj v době od 29. července do
5. srpna v Jincích. Zloděj rozpletl nejprve drátěné oplocení a zde ze zaparkovaného vozu odcizil víčko od palivové nádrže a odcizil z ní 200 litrů pohonných hmot u jednoho vozu a u druhého 100 litrů. K tomu si
přibral 2 autobaterie. Způsobená škoda je 27 tisíc korun.
V obci Čenkov vnikl dne 6. srpna do vozidla Fiat Ducato neznámý
lupič. Z vozu pak odcizil plechový kanystr a 20 litrů motorové nafty
a tašku na dokumenty. Spolu s ní i internetový modem a firemní razítko. Způsobená škoda je 2 a půl tisíce korun.
OŘ PČR Příbram
por. Bc. Pavlová Lenka
52
Pionýrská skupina Jince
záøí 2011
Vyhodnocení celoroční soutěže 2010 – 2011
V uplynulém školním roce se
akcí Šachového kroužku Pionýrské skupiny Jince (ŠK)
zúčastnilo 45 žáků do 15 let.
Jednalo se o šachové i nešachové akce. V prvé řadě
to byly tři tradiční turnaje:
Jinecký pěšec, Otevřený
přebor Jinec mládeže
a Turnaj nadějí, spojený
s přeborem ZŠ Jince.
Vítězem celoroční soutěže jineckého
Při výletech na šachové akce
Pionýra se stal Karel Kroča
byly například naším cílem
Chodouň, Praha, Příbram, Říčany ... Ve spolupráci se Šachovým oddílem
TJ Jince jsme připravovali a zabezpečovali účast na Mistrovství české
republiky družstev škol ve Vyškově.
Kromě toho jsme dvakrát navštívili zajímavou celostátní akci Ledová Praha a nechyběli jsme na pochodu k partyzánským bunkrům na Třemošné.
Tato akce byla letos spojena s prvním ročníkem soutěže Psohlavci, spolupořádané Okresní Radou Klubu českého pohraničí.
Vyhodnocení celoroční soutěže proběhlo 29. června v šachové klubovně a každý účastník tohoto závěrečného setkání si odnesl nějakou cenu.
Vítězem se stal s přehledem Karel Kroča, který byl první
i v jednotlivých etapách. Podílel se nejen na šachových akcích jako hráč,
ale pomáhal i s organizováním soutěží a akcí. Přesvědčivé bylo i druhé
místo Kateřiny Smolové. Ta se za uplynulý rok hodně zlepšila
v šachové hře a mohla by mít dobré výsledky zejména v dívčích soutěžích
53
V rámci Ledové Prahy jsme letos navštívili také pražskou Loretu.
i v budoucnu. Z velké aktivity především v prvním pololetí těžil Tomáš
Bažant, a to mu zaručilo bronzovou příčku. Mezi nejlepší mladé šachisty
je třeba ale počítat i Václava Vejra, který na sebe upozornil několika velmi pěknými výsledky, a to i na finále krajského přeboru do 10 let,
přestože je mu teprve sedm.
Do první desítky se dostali ještě
Martin Šilhánek, Patrik
a David Smilenovovi, Jakub
Šmejkal, František Vejr
a Jakub Adamus.
V muzeu Hlavního města Prahy
jsme si vyzkoušeli, jak se
v minulém století cestovalo
ve vlakových vagónech.
54
Skončil druhý přebor mateřské školky
Druhým rokem probíhala výuka šachu v mateřské školce. Žáci se seznamovali se základy pravidel a při praktické hře se snažili získané poznatky
procvičovat. Vyvrcholením se stal závěrečný turnaj, který měl ukázat, kdo
se stal nejdokonalejším šachistou. V průběhu soutěže ale docházelo
k mnoha zvratům a oba rozhodčí to neměli vůbec lehké. Nejvíc soustředění nakonec projevil Samuel Borovka, Na pomyslných stupních vítězů
společně s ním stanuli Anička Zoubková z Rejkovic a Miroslav Plecitý z Ohrazenice. Avšak i u všech ostatních, na které se medaile tentokrát nedostaly, by bylo škoda, kdyby na královskou hru zanevřeli.
Vítěz 2. přeboru MŠ Samuel Borovka (uprostřed) s Aničkou a Mirečkem.
Očekávané
události:
5. září, od 16 hodin - první společná schůzka všech
zájemců o výuku v šachových kroužcích
POZOR! Na pokyn starosty Jinec se schůzka koná
v nové budově Kulturního střediska č. 19 (u kostela)
Text a foto:
Miroslav Maršálek
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
55
sport
záøí 2011
Cvičení v MŠ Jince od září 2011
Úterý od 6. 9.
18:00 – 19:00 Pilates pro pokročilé
19:00 – 20:00 Pilates pro pokročilé
Čtvrtek od 8. 9.
18:00 – 19:00 Jóga pro ženy a dívky
19:00 – 20:00 Tanec pro ženy a dívky
20:00
Ukázková hodina Pilates zdarma
Úterý 4. 10.
CVIČENÍ PILATES pomáhá získat a udržet zdravé pružné tělo při našem
často příliš jednostranném způsobu života. Cíleně se zde protahují zkrácené svaly a posilují ochablé. To vede k ústupu bolestí, napřímení a dodává
sebevědomí. Pružné funkční svaly zvyšují kvalitu života v každém věku. Cvičení je vhodné pro muže, ženy i děti bez ohledu na kondici či konstituci.
Stačí pouze chu něco pro své tělo udělat.
JÓGA PRO ŽENY je ušitá přímo na míru ženám, které se cítí unavené,
vyčerpané a cítí, že jim tělo neslouží tak jak by mělo. Je zaměřená především na vyladění hormonálního systému a tím napomáhá optimalizovat
menstruační cyklus, případně přirozeně udržet ideální hladinu ženských
hormonů u žen, které již nemenstruují. To mimo jiné přispívá ke zvýšení
životní energie a podporuje imunitní systém. Cvičení je vhodné pro dívky i
ženy každého věku.
TANEC je pro ženy tím nejpřirozenějším pohybem. Během tance nacházíme své ženství. Posilujeme i protahujeme svaly, aniž bychom se na to musely zaměřit. Radujeme se a sdílíme pocity. Tanec nám umožňuje prožívat
dobrodružství, na konci kterého jsme my samy. Hodina přirozeně navazuje
na hodinu jógy a je možné zúčastnit se obou, či si vybrat pouze jednu hodinu. Není potřeba mít žádné speciální předpoklady. Tančit může každá.
A čím víc si myslíte, že právě vy to nezvládnete, tím větších pokroků můžete dosáhnout.
PŘIHLÁŠKY JIŽ NYNÍ, více informací na www.azted.cz
Na společná setkávání se těší
Katka Dendysová
tel. 773 209 123
[email protected]
56
SK JINCE 1921
Oslavy 90 let založení klubu proběhly
13. 8. 2011 na hřišti v Jincích.
Hlavním bodem bylo utkání, v němž proti A–týmu Jinec
nastoupili internacionálové Slavie Praha. V tu chvíli už
bylo podél hřiště více než 500 diváků.
Pánové se bavili pohledem na fotbal, hráčky Sparty nebo v párty stanu od
Staropramenu, maminky se s dětmi zabavily při doprovodných soutěžích.
A všichni měli dostatek možností ke vzpomínání, když doslova na každém
kroku potkávali staré známé.
Jak bylo avizováno na plakátech, po celé odpoledne se kromě bohatého
doprovodného programu hlavně hrál fotbal.
Oslavy zahájil starosta městyse Josef Hála a provedl i slavnostní výkop.
57
A jak utkání nakonec dopadla? Žákům se nedařilo a prohráli svůj zápas
s FK Příbram 0 : 16.
Kombinovaný tým staré gardy, Béčka a dorostu prohrál s ženským
týmem Sparty Praha. Naši se sice chovali jako gentlemani, ale ve fotbalu to neplatí a holky to našim pěkně natřely.
Jince st. garda – AC Sparta Praha ženy 0:4, Jince B – AC Sparta Praha
ženy 1:2.
Áčko ale opět zazářilo a nad starou gardou Slávie Praha vyhrálo 5 : 3.
Naše týmy byly podporovány jineckými fandy, kteří je za vydatného bubnování povzbuzovali ke špičkovým výkonům.
58
Na hřišti nechybělo bohaté občerstvení, včetně možnosti posezení ve velkém stanu.
59
Mezi přítomnými nebyli jen jinečtí příznivci, ale přijeli diváci i z dalších
obcí, kde se kopaná hraje. Překvapením bylo, že tuto velkolepou akci si
nenechali ujít ani ti, kterým jinak fotbal vůbec nic neříká a na zápasy
nechodí.
K zakoupení bylo množství suvenýrů, majících spojitost s jineckým oddílem.
Počasí se vydařilo a tak se tento fotbalový den povedl.
Všem jineckým mužstvům budeme držet palce, aby se v následující sezóně
umístili na co nejvyšších místech v tabulce.
(T. Hofírek, KS a mim)
Mistr ČR v silniční cyklistice starších žáků
pochází z Jinecka
Nedaleko Příbrami se konalo letošní mistrovství České Republiky mládeže
v silniční cyklistice, kde obsadil v kategorii starších žáků 1. místo Petr
Mosinger a získal mistrovský titul!
Za oddíl CK Windoors Příbram
P. Mosinger
60
kultura v Pøíbrami
záøí 2011
kultura vDivadlo
PøíbramiA. Dvoøáka Pøíbramèerven
2010
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7
tel. 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
e-mail: [email protected]
www.divadlopribram.eu
VELKÁ SCÉNA
Stráže! Stráže! – sk. S
16.00
Hra podle knihy kultovního britského spisovatele Terryho Pratchetta, autora humoristické fantasy. Hrají Jiří Vojta, Lukáš Král, Vojtěch Záveský, Kateřina Fixová, Helena Lapčíková, Jan Novák, Vladimír Senič, Petr Beleš,
Vladimír Mrva, Lukáš Typlt, Robert Tyleček, Anna Fixová, Debora Štolbová, Ivana Krmíčková. Režie Milan Schejbal.
vstupné 50 Kč
Čt
8. 9.
Po
12. 9.
Hrdý Budžes
19.00
Hrají Bára Hrzánová, Libor Jeník a Marcela Šiková/Jarmila Vlčková. Režie
Jiří Schmiedt.
vstupné 210, 170 Kč
Po
12. 9.
Krasohledění 2011: Koncert Příbramské filharmonie
19.00
Galerie Fr. Drtikola. Koncert Příbramské filharmonie pod vedením Pavla
Šmolíka (F. X. Brixi, P. J. Vejvanovský, J. Pachelbel).
vstupné 50 Kč
St
14. 9.
Krasohledění 2011: Drobečky z divadla naživo - foyer
18.00
Beseda s herečkou Simonou Stašovou a uměleckým šéfem a režisérem Divadla A. Dvořáka Mgr. Milanem Schejbalem.
vstupné 80 Kč
Čt
15. 9.
Krasohledění 2011: Barvy hudby – foyer
Zahájení výstavy prací dětí ze ZŠ Příbram VII, 28. října 1.
Čt
15. 9.
Krasohledění 2011:
Třikrát život – Městská divadla pražská
19.00
Neobyčejně dráždivá groteskní komedie současné francouzské autorky. Hrají Simona Stašová, Veronika Gajerová, Oldřich Vízner a Otakar Brousek ml.
Režie Milan Schejbal.
vstupné 270, 230 Kč
Pá 16. 9.
Žárlivost
19.00
– Jaroslava Svobodová – umělecká agentura - sk. F
Příběh tří žen, které se nikdy osobně nesetkají, a přesto jsou vzájemně velice
blízko spojeny. Hrají Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jitka Moučková/
Lucie Matoušková. Režie Luděk Munzar.
vstupné 240, 200 Kč
61
16.00
So
17. 9.
Bylo nás pět
17.00
Hrají Vojtěch Záveský, Vladimír Senič, Lukáš Typlt, Jan Novák, Robert
Tyleček, Vladimír Mrva, Jiří Vojta, Zbigniew Kalina, Petra Duspivová, Debora Štolbová, Helena Karochová.
Režie Ondřej Lážnovský.
vstupné 80 Kč
St
21. 9.
Jak jsem vyhrál válku – sk. R
19.00
Hrají Zbigniew Kalina, Jan Novák, Vladimír Mrva, Dalibor Gondík, Otakar
Brousek ml. a další. Režie Milan Schejbal.
vstupné 150, 110 Kč
Čt
22. 9.
D’Artagnan
19.00
Hraje celý soubor Divadla A. Dvořáka Příbram a hosté. Režie Milan Schejbal.
vstupné 150, 110 Kč
Ne
25. 9.
Opice Žofka – Divadlo Lampion Kladno - sk. D
Příběhy známého večerníčkového seriálu o opici Žofce.
vstupné 80 Kč
Po
26. 9.
Opice Žofka – Divadlo Lampion Kladno
vstupné 50 Kč
St
28. 9.
Každý den š
astný den!
19.00
Česká premiéra estonské komedie nabízí svéráznou léčbu manželské nudy.
Hrají Bára Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lapčíková, Zbigniew Kalina. Režie Lída Engelová.
vstupné 150, 110 Kč
Čt
29. 9.
Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
19.00
Komedie o lásce a o obětech. Hrají L. Typlt, J. Weingärtner, P. Duspivová, V.
Senič, J. Vojta, R. Tyleček, H. Lapčíková, H. Karochová, J. Ployhar, V. Záveský, Z. Kalina, V. Mrva a J. Novák. Režie Milan Schejbal.
vstupné 150, 110 Kč
15.00
8.30, 10.30
MALÁ SCÉNA
Út 20. 9.
Na pejska a kočičku…
Pohádka pro nejmenší diváky.
vstupné 50 Kč
8.30, 10.30
Út 20. 9.
Ach, ta něha našich dam! – sk. A
19.00
Chytrá černočerná komedie, ve které vystupují tři ženy. Hrají Kateřina Fixová, Petra Duspivová, Helena Karochová. Režie Mikoláš Tyc.
vstupné 120 Kč
So 10. 9.
Nože 2011
8.00 – 18.00
Výstava nožů a chladných zbraní. Pořádá Asociace nožířů Bohemia Cultellatores.
Ne 11. 9.
Nože 2011
8.00 – 12.00
So 17. 9.
Burza nerostů
Pořádá Hornická Příbram ve vědě a technice.
9.00 – 14.00
ESTRÁDNÍ SÁL
62
inzerce
záøí 2011
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
a
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192
Tel. 318 692 491
Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected]
www.elektro-horky.cz
63
64
KOMINICTVÍ Jiøí HAKEN
ITKOM
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Tel. 774 642 211
www.revizekominu.cz • e-mail: [email protected]
Nabízí tyto služby:
- Kontrola komínu podle vládní vyhlášky č. 91 (odborné posouzení celkového
stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů)
- Revize komínu – provádí se vždy při kolaudaci, připojení nového spotřebiče, nebo vyhoření komínu
- Čištění (mechanické odstranění produktu spalování)
- Posouzení spalinové cesty (protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy
kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty)
- Měření spalin
- Prohlídka komínu inspekční kamerou
- Rekonstrukce – vložkování komínu (všemi typy vložek - nerez, plast, keramika)
- Nové komíny – vícevrstvé kovové, keramické
MILOSLAV KADLEC
Slavíkova 85, 262 23 Jince
ODVOZ FEKÁLIÍ
A ODPADNÍCH VOD
Z ŽUMP A JÍMEK
cisternou na 3.300 litrů
KONTAKT: tel. 602 193 754 nebo 723 053 269
65
VODOINSTAL ACE
TOPEN ÁŘST VÍ
MIROSLAV UNGR – Pod Královkou 355, Jince
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Rekonstrukce koupelen
Montáž ohřívačů vody (bojlery…)
WC, umyvadla, baterie
Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů (rozvody: plast,
pozink, mě pájená a lisované spojení)
Výměny radiátorů
Domácí vodárny – čerpadla - čerpadla do vrtu
Tlaková kanalizace
Tlakové zkoušky rozvodu vody a kanalizace
- vyhotovení zprávy
Zjišování závad - kontrola odpadů a kanalizace
inspekční kamerou se záznamem
KOMINICT VÍ
MIROSLAV UNGR – Pod Královkou 355, Jince
■
■
■
■
■
■
Čištění komínů a kouřovodů (spalinová cesta), výběr sazí
Kontrola spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010
včetně zprávy o provedené kontrole
Případná kontrola spalinové cesty inspekční kamerou
se záznamem
Archivace záznamů a zpráv o provedené kontrole
Čištění kotlů na tuhá paliva, odstranění závad
Praxe v oboru kominictví 15 let
KO N TA KT:
tel. 607 520 320 ■ e-mail: [email protected]
66
PODLAHOVÉ
KRYTINY
KOBERCE
PLOVOUCÍ PODLAHY • PVC
Zaměření • Nacenění – ZDARMA
Výběr ze vzorků v pohodlí Vašeho domova
KCE
A
É
V
O
SLEV
a
Y
K
NOVIN
www.floor-fitting.cz
mobil 775 106 107
67
MASÁŽE
v Jincích
vedle lékárny u MŠ
Osobní objednávky a poradenství od září
každé ÚTERÝ od 8.15 do 9.00 hodin
-
Breussova masáž
Dornova metoda
KCE
A
Guasha masáž
ří
na zá
Havajská masáž
masáž
á
k
c
Jemná masáž nohou
i
Psych
ina
(metamorfóza)
1 hod
č
Lymfatická masáž
390 K
Psychická masáž
Reflexní masáž
Reflexní masáž lymfatického systému
Shiatsu relaxační masáž
Katka Dendysová
tel. 773 209 123, www.azted.cz
Psychická masáž
Tato masáž pomáhá odhalit, jak se cítí náš vnitřní muž a vnitřní
žena. Každý si v sobě neseme ženské i mužské energie. Uvádí se,
že v ideálním stavu mají muži 60 – 70 % mužské a 30 – 40 %
ženské energie a žena naopak. Často tyto energie nemáme v sobě
vyladěné a to následně může působit potíže v partnerství i životě.
Psychická masáž nám ukazuje, jak na tom v daném okamžiku jsme
a pomáhá tyto energie vyladit. Provádí se na masérském lůžku
nebo na podložce na zemi. Je možné ji provádět olejem, nebo
bez oleje v pohodlném oblečení. Masáž by měla přispívat k fyzické
i psychické pohodě a je vhodná pro všechny, kteří se chtějí
v sobě lépe vyznat a být vyrovnanější a spokojenější.
68
69
70
,,ETNO
FESTIVAL PRO RODIČE A DĚTI
- INDIÁNSKÉ LÉTOHRÁTKY“
V sobotu 3. 9. 2011 od 10.00 do 17.00 hod.
na Ranči Málkov, Málkov 19, okres Beroun.
Zažijte opravdové dobrodružství. Připravili jsme pro vás - děti ve věku od
0 do 99 let - netradiční setkání se severoamerickými Indiány.
Vypravte se s námi do doby, kdy se
americký indián, ozdobený čelenkou
z orlích per, stal námětem pro naše
nekonečné dětské hry plné dobrodružství a romantiky.
Kdo z nás nezatoužil nosit oděv pošitý
korálky, náčelnickou čelenku z orlích
per, vyrobit si luk a šípy, rozdělat oheň
bez zápalek či si zatábořit v indiánském stanu nebo se naučit cokoli ze
zručnosti indiánů?
PROGRAM:
11.00 hod.
slavnostní přivítání indiánským tancem pow-wow
a zpěvem
10.00 - 17.00 indiánská vesnička a poklad starého šamana
v kukuřici
indiánské dílny pro děti i dospělé, indiánské hry a soutěže, relaxační
koutek s hračkami, divadlo, lekce pow-wow tance, život a zajímavá
vyprávění ze života indiánů na stezce plné úkolů a hádanek i kvízů,
divadelní scénky ze života indiánů, pomalování dětí i dospělých indiánskými dekoracemi, historická stezka ze života indiánských kmenů,
focení dětí v indiánském oděvu a čelence pro vzpomínku, show
s koňmi i bubeníky, v dílnách výroba amuletu, výroba lapače snů,
malování na hliněný květináč a sázení bylinek, malování indiánských
znaků na vázičku.
Okuste dobroty ve stylové restauraci ranče Málkov po celý den.
Vstupné: 100 Kč/osobu. Rodinné vstupné: 300 Kč.
Akci pořádá: Tři věže s. r. o. s Indiánem Čikičikalou. www.parktriveze.cz
71
Foto: KS
72
Download

Jinecký zpravodaj titul