Jinecký
zpravodaj
titul
(foto M. Maršálek)
1
leden 2012
1. 1.
Ne
2. 1.
Po Klavírní kurzy
15.30 hod.
3. 1.
Út MC, Senior-klub
14.00 hod.
4. 1.
St
Začátek cvičení rodičů s dětmi (více: Z činnosti...)
16.00 hod.
5. 1.
Čt MC, Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS)
15.30 hod.
6. 1.
Pá
7. 1.
So Knihovna otevřena (více: Knihovna)
Krajský přebor v šachu (více: Pionýr Jince)
8. 1.
Ne
9. 1.
Po Schůzka Klubu přátel Alpské turistiky (více: Z činnosti...)
16.00 hod.
10. 1.
Út MC, Senior-klub
14.00 hod.
11. 1.
St
12. 1.
Čt MC, Přednáška v Mateřském centru pro veřejnost (více: MC)
13. 1.
Pá Uzávěrka soutěže knihovny (více: Knihovna)
14. 1.
So
15. 1.
Ne
16. 1.
Po Klavírní kurzy
15.30 hod.
17. 1.
Út MC, Senior-klub
14.00 hod.
18. 1.
St
19.00 hod.
19. 1.
Čt MC
20. 1.
Pá Vyhodnocení soutěže knihovny (více: Knihovna)
21. 1.
So
22. 1.
Ne
23. 1.
Po Platba SKO (více: Městys)
Klavírní kurzy
7.30 - 17.00 hod.
15.30 hod.
24. 1.
Út Platba SKO (více: Městys)
MC, Senior-klub
7.30 - 15.00 hod.
14.00 hod.
25. 1.
St
Platba SKO (více: Městys)
7.30 - 17.00 hod.
26. 1.
Čt Platba SKO (více: Městys)
MC
7.30 - 15.00 hod.
27. 1.
Pá Platba SKO (více: Městys)
7.30 - 14.30 hod.
28. 1.
So Otevřený přebor městyse v šachu (více: Pionýr)
29. 1.
Ne
30. 1.
Po Platba SKO (více: Městys)
Klavírní kurzy
7.30 - 17.00 hod.
15.30 hod.
31. 1.
Út Platba SKO (více: Městys)
MC, Senior-klub
7.30 - 15.00 hod.
14.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.
9.00 hod.
Schůzka Klubu učitelů – důchodců (více: KS)
Ukázková hodina TRIDANOME v MŠ (více: Sport)
MC: Mateřské centrum v lednu:
Úterý 8.30 – 11.30 hod. a čtvrtek 8.30 – 11.30 hod.
2
14.00 hod.
18.00 hod.
15.00 hod.
8.00 hod.
spoleèenská kronika
leden 2012
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme
našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
JÍCHOVÁ Božena – 70 let
FRONĚK František – 87 let
MASTNÁ Jaroslava – 75 let
POLÁKOVÁ Jiřina – 85 let
Rozloučili jsme se . . .
HADERER Václav
BLAŽKOVÁ Irena
PLECITÁ Květoslava
BEZUNK Richard
VZPOMÍNKY
Poslední sbohem bývalým spolužákům a všem
kamarádům jménem pana Miroslava Volného,
který zemřel náhle 29. listopadu 2011
ve věku nedožitých 66 let.
Vlasta a Evžen Bogdanovi
a družka Ludmila Hroníčková
Dne 16. prosince 2011 tomu byl rok,
co nás navždy opustil manžel a tatínek
pan Jaroslav Vinš.
Odešel velmi mlád, uprostřed života. Kdo jste ho
měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene manželka Iveta s dětmi.
3
VZPOMÍNKY
Kytičku vzpomínek na hrob Tvůj pokládáme
a s láskou na Tebe vzpomínáme…
Dne 7. ledna 2012 vzpomeneme 5. výročí,
kdy nás navždy opustil drahý manžel, tatínek,
dědeček, syn, bratr a švagr, pan Josef Helcl.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, děti, vnoučata, maminka a sourozenci.
Dne 10. ledna 2012 by oslavil
59. narozeniny náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, Jan Klán.
Na našeho nejdražšího, který tento svět opustil
náhle a nečekaně, nikdy nezapomene
manželka Jarmila
a děti - Veronika s Honzou, Tomáš
a vnoučata Honzík a Leontýnka.
Dne 31. ledna 2012 tomu bude jedenáct let,
co nás navždy opustil manžel a tatínek
pan Bohuslav Pokorný z Rejkovic.
S láskou v srdci nikdy nezapomeneme.
Vzpomínají manželka Irena
a dcera Bohuslava s rodinou.
4
Mìstys Jince
leden 2012
Poděkování
K 1. lednu 2012 odešla na zasloužený
odpočinek naše spolupracovnice, vážená paní
EMILIE HURYCHOVÁ .
Téměř 27 let svého života spojila s prací pro náš městys – nejprve jako
hospodářsko-správní pracovnice MNV, od prosince 1990 ve funkci
tajemnice obecního úřadu. Po dvě volební období (listopad 1998
– listopad 2006) stála v čele obce jako starostka.
Za jejího vedení se podařilo v Jincích realizovat celou řadu stavebních
akcí.
Pro připomenutí z těch nejdůležitějších: 2. a 3. etapa plynofikace,
rekonstrukce školy s přístavbou školní jídelny, rekonstrukce ulice
Za Černým mostem (včetně plynofikace), rekonstrukce náměstí,
místních komunikací a chodníků, vybudování nové Kubovy lávky,
oprava obou budov zdravotního střediska…; podařilo se vyřešit řadu
majetkoprávních vztahů k pozemkům užívaných městysem, zpracovat územní plán Jinec, připravit projekty pro lokalitu F4 (na výstavbu garáží) a A10 (pro zástavbu RD).
I po skončení svého druhého volebního období zůstala paní Emilie
Hurychová úřadu věrná a své bohaté zkušenosti uplatnila ve funkci
asistentky starosty. Byla zkrátka s děním v Jincích neodmyslitelně
spjata, a to - bez nadsázky - v časech dobrých i zlých. Za to všechno jí
patří naše poděkování.
Emilko, děkujeme za dobu báječné spolupráce, za Tvoji spolehlivost,
kvalitní práci, lidský přístup, ochotu a upřímnost. Přejeme Ti do dalších
let všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a radosti v kruhu svých
nejbližších.
Josef Hála - starosta městyse a kolektiv zaměstnanců ÚM Jince
5
Vážení,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří zorganizovali spoustu
předvánočních akcí, hlavně členům kulturní komise ÚM Jince, spolkům, společenským a zájmovým organizacím.
Občanům děkuji za to, že vyzdobením svých domů navodili v obci krásnou předvánoční atmosféru.
Do nového roku vám, drazí spoluobčané, přeji hlavně hodně zdraví, osobních
i pracovních úspěchů a splnění všech tajných přání.
Josef Hála – starosta městyse
Krátce z obce…
Městys Jince zakoupil
za finanční prostředky
ve výši 515 tis. Kč
koncem roku 2011
od města Desná hasičské auto. Celkem
městys obdržel od SČ
kraje dotaci 1,3 mil. Kč.
Po výběrovém řízení
proběhne generální
prohlídka vozidla.
V rámci výstavby
sběrného dvora a kompostárny získal městys
z dotace ze Státního
fondu životního prostředí nový traktor
s příslušenstvím.
V průběhu ledna přibude
další technika – štěpkovač atd.
6
Stavba tělocvičny
u ZŠ se nezastavila
ani v prosinci.
V této době probíhala
betonáž poslední části
opěrné zdi u školy.
(Foto J. H.)
Ve Společenském centru Josefa
Slavíky jsou pro návštěvníky připraveny nové informační letáky
na téma Jinecko (Josef Slavík, Historie, Železářství, Tajemná hora Plešivec,
Současnost a turistika, Trilobit).
Tento projekt pod názvem „Propagací regionu k rozvoji cestovního ruchu“ mohl být realizován díky dotaci z rozpočtu Středočeského
kraje – Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání ve výši 55 000,- Kč.
(Foto mim)
Jince členem Svazku obcí
Podbrdského regionu
Tento svazek byl ustanoven jako pracovní a iniciativní skupina na podporu a koordinaci prací při obnově
a rozvoji regionu. V současnosti jsou ve svazku sdruženy tyto obce: Láz, Bohutín, Podlesí, Příbram, Lhota
u Příbramě, Obecnice, Sádek, Trhové Dušníky, Bratkovice, Čenkov,
Ohrazenice, Křešín, Vysoká u Příbrami, Drahlín, Jince a Felbabka.
I n f o r m a c e o základních cílech a historii svazku najdete na
www.podbrdsko.com
7
PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
v Jincích, lokalita A10
na výstavbu rodinných domů.
Městys Jince nabízí výhodnou investiční příležitost stavební pozemky od velikosti 1.050 m2 až do 1.660 m2
v atraktivní lokalitě pro výstavbu rodinných domů
s výhledem na brdské hřebeny.
Pozemky jsou plně zasíovány (elektřina, voda, plyn, kanalizace).
Cena pozemku 650,- Kč/m2.
p r o d e j pozemků
na řadové garáže včetně projektu
v lokalitě F4 (u Svazarmu).
Dále Městys Jince nabízí
Prodejní cena 500,- Kč/m2.
Po d r o b n o s t i o v o l n ý c h p a r c e l á c h a p o z e m c í c h
na tel. 724 180 538.
8
Vážení spoluobčané,
blíží se období, kdy je potřeba zaplatit poplatek za popelnice,
kontejnery nebo pytle na svoz komunálního odpadu.
Změny v legislativě (zákon, vyhláška):
– nakládání s odpady řeší zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a místní
vyhláška
– tam, kde je odpad produkován, musí být i likvidován, to znamená, že
i občané, kteří nemají v městysi trvalé bydliště, ale objekty využívají
k rekreačním účelům, jsou povinni si tuto službu u městyse objednat
a zaplatit.
■
■
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající z činnosti fyzických osob
Zákonné povinnosti vztahující se ke komunálnímu odpadu má městys
Výdaje městyse Jince na provoz odpadového systému, shodně jako u mnoha dalších obcí a měst, každoročně rostou. Jinak tomu nebude ani v roce
2012, a to minimálně z důvodů změny týkající se daně z přidané hodnoty.
V měsíci prosinci 2011 proběhlo jednání komise životního prostředí
s ředitelkou příspěvkové organizace Služby městyse Jince. Na jednání byl
domluven společný postup při provádění kontrol ohledně zaplacení poplatků za odvoz komunálního odpadu fyzických osob na rok 2012.
František Gajanec
předseda komise ŽP
Miroslava Tichá
ředitelka SMJ
SVOZ SKO 2012
Úhradu za svoz SKO (vyvážení popelnic) mohou občané zaplatit
na Úřadě městyse Jince v termínu od 23. - 31. ledna 2012 v průběhu
pracovní doby.
Úhrady se vybírají za celý kalendářní rok.
Zastupitelstvo městyse Jince na svém zasedání v listopadu 2011 stanovilo, že
bude zachována cena bez DPH platná pro rok 2011 pro jednotlivé svozy SKO.
V souvislosti s novou daňovou úpravou dojde k navýšení ceny s DPH o 4 %.
První svozový den v roce 2012 bude čtvrtek 5. 1. 2012.
9
Ceny směsného komunálního odpadu
10
S voz provádí společnost RUMPOLD-P, s.r.o.,
svozový den: ČTVRTEK
1x7
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
1 x 14
SUDÝ čtvrtek
KOMBI od 5. ledna do 26. dubna 2012 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek,
tj.:
5., 12., 19. a 26. ledna, 2., 9., 16. a 23. února., 1., 8., 15., 22. a 29. března,
5., 12., 19. a 26. dubna.
od 10. května do 13. září 2012 (léto) - LICHÝ čtvrtek, tj.:
10. a 24. května, 7. a 21. června, 5. a 19. července, 2., 16. a 30. srpna,
13. září.
od 27. září do 27. prosince 2012 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.:
27. září, 4., 11., 18. a 25. října, 1., 8., 15., 22. a 29. listopadu, 6., 13.,
20. a 27. prosince.
1 x 30
5. ledna
2. února
1. března
5. dubna
3. května
31. května
5. července
2. srpna
6. září
11. října
8. listopadu
6. prosince
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
v Jincích, ul. Pod Váhou 391
(areál f. BoFa)
Ot e v ř e n o každou sobotu
od 8 do 15 hodin
Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz!
11
ČESKÉ DRÁHY I N F O R M U J Í
Cestující se budou ve vlaku
odbavovat sami
Od druhé prosincové neděle platí nový jízdní řád Českých drah. Podstatnou změnou na trati č. 200 (Zdice – Protivín) je změna charakteru odbavování cestujících.
U všech osobních zastávkových vlaků jedoucích v trase (Beroun) – Zdice
– Příbram – Březnice - Písek – Protivín je zaveden tzv. specifický způsob
odbavení cestujících. Osobní vlaky na této trati již nejsou doprovázeny
průvodčím a na samotných cestujících tak spočívá více odpovědnosti za své
odbavení.
Cestující by měl do vlaku nastoupit již s předem zakoupeným jízdním dokladem, který si zároveň ihned musí označit v označovači ve vlaku. Pokud
cestující nastoupí do vlaku na zastávce, ve které není výdejna jízdenek
zřízena či je u daného
vlaku uzavřena, zakoupí si jízdenku
v prodejním automatu
umístěným ve vozidle
anebo požádá o odbavení strojvedoucího.
Automaty přijímají
pouze mince a jízdní
doklad v nich zakoupený se již neoznačuje.
Kontrolu jízdních dokladů budou ve vlacích
provádět pověření zaměstnanci Českých
drah (revizor, strojvedoucí či jiná pověřená
osoba). V případě, že
se cestující neprokáže
12
platným jízdním dokladem anebo předloží neoznačený jízdní doklad, vystaví kontrolující zaměstnanec cestujícímu požadovanou jízdenku navýšenou
o přirážku k jízdnému. Tato přirážka za odbavení při kontrole činí 1 000,Kč, pokud ji cestující zaplatí na místě nebo do čtrnácti dnů v osobní pokladně, částka se mu sníží na 400,- Kč.
Podrobnější informace jsou zveřejněny na všech vlakových zastávkách a
budou vyvěšeny i ve všech vlacích jedoucích v tomto režimu.
Nový jízdní řád je k zakoupení u všech pokladen Českých drah či ke stažení na webových stránkách Českých drah http://www.cd.cz.
Krajské centrum osobní dopravy Praha
Foto Jitka Kadeřábková
13
kulturní støedisko
leden 2012
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek
5. ledna 2012 od 15.30 hodin ve Společenském centru JS.
➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele
na pravidelnou schůzku, která se koná ve středu 11. ledna 2012 od
14 hodin ve Společenském centru JS.
Pořádali jsme . . .
Zahájení adventu
Tato první předvánoční akce se v Jincích konala již pátým rokem, letos
v sobotu 26. listopadu.
Zahájení adventu proběhlo v půl páté odpoledne u pečovatelských
domů v dolních Jincích, kde v úvodu zazněly vznešené tóny trubek - koledy a vánoční písně v podání žáků ZUŠ JJR z Rožmitálu p. Tř. pod vedením svého učitele Pavla Hrubého.
Poté o významu adventu a nejkrásnějších svátků v roce promluvil místostarosta Ján Vavrek. K rozsvícení prvního vánočního stromu v Jincích
zazpíval sbor současných i bývalých žáků místní základní školy Jince několik koled. Překrásnou kulisou v této
části obce byl - a až do
Tří králů bude - dřevěný betlém s figurami
v životní velikosti od
místního řezbáře Juraje Dendyse.
Druhý vánoční strom
čekal na rozsvícení
u bývalého Kulturního střediska, kde
navíc přilákal občany
14
stánek s prodejem vánočních dekorací, svícnů, perníčků či „svařáku“.
I zde začátek programu patřil mladým trumpetistům z Rožmitálu. Lidé,
kteří přišli, si navzájem připalovali svíčky, děti potěšil malý dáreček
v podobě perníku. Po úvodní řeči místostarosty, na něhož navázal starosta
Josef Hála, se rozzářil vánoční strom a slavnostní chvíli umocnily koledy,
opět v podání sboru ZŠ.
Děti mohly napsat Ježíškovi dopis, jaký dárek by letos nejraději objevily
pod stromečkem. Psaníčko vhodily do skleněné bedny a celý náklad pak
odvezl posel na koni přímo k Ježíškovi.
Na úplný závěr akce byl připraven velkolepý ohňostroj.
(KS, foto J. Kadeřábková)
ADVENTNÍ KONCERT
Tak jako každoročně v předvánočním čase nemohl chybět adventní koncert. Znovu jsme měli tu čest přivítat klienty, učitelky a vychovatelky
Domova Laguna Psáry v čele s ředitelem Mgr. Jakubem Adámkem, který se jako vždy zhostil i role řidiče autobusu.
Letošní koncert se na pozvání žáků a učitelek ZŠ Jince konal v prostorách
školy. První část koncertu patřila „místnímu“ pěveckému sboru pod vede-
15
ním p. uč. Jitky Šmejkalové a druhá pěveckému kroužku Domova Laguna
s p. uč. Vendulou Štanclovou. Hosté si tentokrát připravili moderně pojatou Českou mši vánoční J. J. Ryby. Nadšení z předvedeného vystoupení publikum neskrývalo a odměnilo všechny účinkující velkým potleskem. Krátká přestávka posloužila k výměně nezbytných kulis za rozmanité hudební
nástroje a následovalo očekávané pásmo vánočních koled. Hodiny trpělivé
práce učitelky Venduly, ze které její žáci při vystoupení nespustili oči
a rozuměli i tomu sebemenšímu gestu, byly odměněny zaslouženými ovacemi.
Následovalo občerstvení a poté program, jenž připravili členové kulturní
komise V. Zeisek a R. Vainerová. Opět se podařilo navázat spoustu nových
přátelství a o legraci nebyla nouze. Všichni bez rozdílu se zúčastnili soutěží o ceny a diskotéky. Nakonec sem našel cestu i štědrý Mikuláš s čertem.
Jineckým patří velký dík za množství rozmanitých dárků pro klienty
Domova, které udělaly všem velkou radost.
(Ung.)
Vánoční koncert skupiny GINEVRA
Zhudebněné pověsti a báje ze starých hradů, nadpřirozené bytosti, závist
a nevděk, ale především hrdinství, čest a láska se prolínaly do kouzelné
atmosféry předvánočního večera, kterou pro zájemce z Jinec a okolí
v pátek 16. prosince vykouzlila známá příbramská skupina „Ginevra“.
Více jak dvě stě nadšených fanoušků svým skvělým hudebním výkonem
a texty ze života doslova vtáhla do příběhů, které ne vždy dopadly dobře.
Třeba ten o obtloustlém mnichovi, jež propadl nezřízenému obžerství a za
trest byl na hradě
Švihově zazděn
rukou hradního
pána. Bohužel
jeho břicho bylo
tak velké, že je
stěna od té doby
zvláštně vypouklá.
K pobavení toho
však bylo mnohem víc. Obrovský aplaus skli-
16
dilo vystoupení dětského tanečního souboru
„Ježata“ a ochotnické Bohoušovo divadlo
z Podlesí. To zaujalo ryze vánoční scénkou,
ve které se sněhobílí andělé včetně svatého
Petra zapletli do intrik čerta našeptávače.
Poděkováním všem účinkujícím za nádherný večer byl dlouhotrvající závěrečný potlesk.
Text: kpt. Michal Abrhám,
foto J. Kadeřábková
Více o skupině: w w w. g i n e v r a . c z
Kulturní středisko děkuje 13. dělostřelecké brigádě v Jincích za vstřícnost při pořádání kulturních akcí v Posádkovém domě armády.
NOVÁ ANKETA na leden a únor 2012
Tři nejoblíbenější prodavačky v Jincích přijal 2. prosince 2011 na
úřadě starosta městyse Josef Hála, aby jim předal dárek a hlavně poděkoval za náročnou práci v obchodě. Kromě Moniky Hakenové a Šárky
Starosta Josef Hála gratuluje Šárce Fenclové z Koloniálu Tyllovi k 2. místu
v anketě.
(Foto mim a Ung.)
17
Fenclové byly přítomny i jejich vedoucí pí Blanka Sedláčková a Hana
Tyllová, dostavili se i zástupci SD Jednota Hořovice - předsedkyně JUDr.
Lada Vlčková s Ing. Jiřím Hrabákem.
S koncem loňského roku byla ukončena anketa „Pojmenujte nové
ulice v Jincích“. O jejím výsledku budete informováni v příštím čísle
Jineckého zpravodaje.
A čeká nás anketa třetí - JINECKÝ SPORTOVEC.
Zaujal vás výkon některého jineckého sportovce?
Víte o nějaké sportovní „vycházející hvězdě“, která stojí za povšimnutí?
Chcete vyzdvihnout úspěchy vašeho oblíbeného fotbalisty, nohejbalisty,
florbalisty, šachisty, rybáře, cvičitelky atp.?
Rádi byste ocenili práci trenéra či vedoucího sportovního kroužku?
Pošlete jim hlas!
Hlasovat pro jednotlivce (ne kluby, oddíl či celý kroužek) se bude po
celý leden a únor 2012 jako vždy prostřednictvím originálních hlasovacích lístků, které budou k dispozici ve Společenském centru Josefa
Slavíka.
Další možností je hlasování po internetu – svůj tip posílejte na e-mailovou adresu [email protected]
Pokud připojíte vaše jméno či tel. kontakt, můžete být vylosováni a získat
malý dárek.
(KS)
Kulturní středisko nabízí jarní zájezd
do Prahy na nejúspěšnější muzikál
všech dob
LES MISÉRABLES - BÍDNÍCI.
(GOJA MUSIC HALL)
V hlavních rolích: Monika Absolonová,
Marta Jandová, Daniel Hůlka, Marián
Vojtko, Kateřina Brožová, Jitka Čvančarová, Tereza Mátlová, Pavel Vítek, Magda
Malá, David Uličník, Josef Vágner atd.
Cena vstupenky 750,- Kč včetně dopravy,
přihlášky v Kulturním středisku nebo na tel. 773 830 708
do 15. února 2012. Předpokládaný termín zájezdu: duben 2012.
18
Čtenáři nám píší . . .
Za jedním potokem, dvěma kopci, třemi mosty a čtyřmi zatáčkami je malé
městečko.
Je pyšné na svou vojenskou posádku a školu, škola je pyšná na své žáky.
Ve středu odpoledne se škola proměňuje na bzučící úl. Odevšad se ozývají
zvuky hudebních nástrojů, zpěv a taneční kroky. Ani o divadlo není nouze. Ve středu odpoledne totiž ve škole základní úřaduje škola hudební.
A že jsou její žáci pilní, tak dvakrát do roka pořádají představení pro rodiče, kde žáčci malí i velcí předvedou všem, co se v hudební škole naučili.
Letos už je žáků v hudební škole tolik, že se prosincový „koncert“ (uvozovky jsou zcela na místě, protože pod tím slovem se skrývá i tanec a divadlo) rozdělil do dvou dnů. V jednom dni se předvedli muzikanti, ve druhém
tanečníci a divadelníci.
Obě akce se původně měly odehrát v kulturním domě vojenské posádky.
Hudební část se tam i uskutečnila, jenže ouha, náhle přišel státní smutek.
Náčelník vojenské posádky musí poslouchat své vyšší náčelníky, to dá rozum, co by to bylo za vojáka. Divadlo ani tanec prostě nebudou.
Jenže vysvětlujte to dětem, které se těší, jak předvedou své umění rodičům,
kamarádům a sousedům. Co te
?
Události nabraly poněkud spiklenecký ráz: ve vedlejší vsi je volný sál,
místní divadelníci operativně připravili osvětlení a ozvučení, nějakým zázrakem se změna přenesla šuškandou ke všem, kdo se chtěli přijít podívat
(jak jinak si vysvětlit, že i v náhradním sále se sešlo přes sto padesát diváků?) a všechno proběhlo tak, jak původně
proběhnout mělo.
Vojáci splnili své rozkazy, děti a rodiče
byli spokojeni, že to dobře dopadlo.
Seděl jsem v tom sále a myslel na to,
co by tomu asi řekl Václav Havel.
Možná by jen usmál a podotkl
se svým panem Vaňkem:
„…to jsou paradoxy…“
Aleš Novák, Jince
19
Jineckem dříve a dnes
V jineckém kraji housle tam hrají
ty maestra tónů – virtuóze Slavíka –
ta jejich zpěvnost
v dunění střeleb
a čenkovských kladiv
občas i někdy zanikla…
Malolistá, mohutná lípa, staletí stojí skvost
srdíček lístky ševelí
kolem ní dávných dob časy
se zármutky se v úžasu smolném míjely…
Co všechno lípa uzřela
pod vížkou jineckého kostela!!!
Co svárů, lásek, radostí a i bolestí
co šastných náhod, povodní a i neštěstí –
co nepravostí, lží a klamů…
Z Barbory pece železo teče
z mozolů, z krve tavené –
a těla kovců vysátá dřinou, životní smůlou kalené
řítí se k zmaru životní tíží zlomené…
Tam od Příbrami z kovných hor
se řítí vody lítý, dravý sbor –
(nese jen nevoli a nepokoj!)
Zlobnou tu notu Litavka pěje
do hořkých slz, slz beznaděje –
vše místo škaredé „špíny“
narychlo, narychlo smeje…
Čas nové naděje nastal zas
v kouzelném brdském kraji;
plody ovoce poznání k radosti lidí zrají!
Zní libý houslí tón
do našich srdcí z lásky zvon…
Je jasno, milo, pěkně a krásně
čerstvo a čisto v nás –
v jineckém kraji!!!
20
BÁJ-H-ANT
JINECKÝ ZPRAVODAJ 2012
■
■
Předplatitelům, kterým je JZ doručován prostřednictvím České pošty,
jej budeme zasílat i nadále. Předplatné na r. 2012 bude ve výši 250 Kč
(vyšší výdaje na poštovné z důvodu nárůstu počtu stran JZ). Složenka
bude přiložena v některém z příštích čísel, částku lze zaplatit i v hotovosti v KS). Pokud nechcete JZ v příštím roce již pravidelně odebírat
a budete si ho kupovat v jineckých obchodech, oznamte toto prosím
co nejdříve v Kulturním středisku - tel. 318 692 322 nebo v knihovně –
tel. 321 322 159. Zde se mohou přihlásit i noví zájemci o předplatné.
Chcete, aby se o Vaší firmě vědělo? Inzerujte v Jineckém zpravodaji:
• celá strana A5: 500,- Kč • polovina strany A5: 250,- Kč
• při zadání inzerce na celý rok (tj. 11x): jeden měsíc zdarma
Platba fakturou nebo v hotovosti v kanceláři Kulturního střediska.
JZ vychází v nákladu 850 výtisků.
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
Nabídka předplatného na rok 2012
Předplatitelská skupina E nabízí tato představení:
Dáma s kaméliemi – romantický a tragický příběh, v titulní roli Sabina Laurinová
Cizinec – situační komedie
Dům Doni Bernardy Alby – slavné drama
Balada pro banditu – legendární český muzikál
Julie, ty jsi kouzelná! – komedie, v titulní roli Eliška Balzerová a Tomáš Töpfer
Sugar (Někdo to rád horké) – slavná komedie, v titulní roli Radek Valenta a Jan
Teplý/Ondřej Kavan
Ceny vstupenek včetně dopravy autobusem:
Přízemí 1.288,- Kč / Balkón 1.082,- Kč
Zájemci o předplatné, kontaktujte Kulturní středisko nebo knihovnu
nejpozději do 10. ledna 2012.
Časopis „JINECKÝ ZPRAVODAJ“ vydává Zastupitelstvo městyse Jince
a Kulturní středisko Jince (Irena Ungrová, tel. 773 830 708, e-mail: [email protected]).
Registrační číslo: MK ČR E 11716. Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o.
Distribuce KS Jince. Uzávěrka je nejpozději k 20. v měsíci.
Příspěvky došlé po tomto datu budou uveřejněny
v následujícím čísle JZ.
21
Knihovna Jince
leden 2012
Nezapomeňte, knihovna je o t e v ř e n a i v sobotu
7. ledna 2012 od 9 do 12 hodin.
Anketa SUK 2011 – Čteme všichni
Národní pedagogická knihovna Jana Amose Komenského – Praha vyhlašuje 20. ročník ankety o nejčtenější a nejoblíbenější knihu pro děti vydanou v roce 2011. Anketa probíhá od ledna do března 2012.
Holky a kluci pozor!!!
Chcete vyhrát knihu?
Vyzvedněte si anketní lístek ve své knihovně, kde získáte všechny potřebné informace, odpovězte na anketní otázku a odešlete nejpozději do
16. 3. 2012 na adresu:
Pedagogická knihovna Jana Amose Komenského
Mikulandská 5, 116 74 Praha 1
Na obálku napište „SUK 2011“
Z Vašich odpovědí bude vylosováno padesát, kteří od nás dostanou pěknou
knihu.
V rámci akce se udělují následující ceny:
1. Cena dětí
2. Cena knihovníků
3. Cena Noci s Andersenem
4. Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy za přínos k rozvoji dětského čtenářství
První tři ceny jsou anketní, cena ministra je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka. Děti a knihovníci mohou
hlasovat pro jakoukoliv knihu, vydanou v příslušném kalendářním roce,
porota učitelů posuzuje pouze novinky českých autorů.
Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé. Slavnostní vyhodnocení proběhne již tradičně v Památníku národního písemnictví na Strahově za přítomnosti oceněných spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí je autogramiáda tvůrců.
V y h l á š e n í v ý s l e d k ů 20. ročníku se uskuteční dne 4. 4. 2012.
22
Knižní novinky
V prosinci nám naši spoluobčané darovali knihy pro děti a naučné, navíc
jsme nakoupili autobiografie, beletrii, detektivky a romány pro ženy.
Co všechno se nám podařilo koncem listopadu
a v prosinci?
➮ Den pro dětskou knihu 2011
V rámci Dne pro dětskou knihu 2011 jsme připravili na dny 21. – 25.
11. 2011 v pořadí již čtvrtou prodejní výstavu nových knih všech
žánrů. Opět ve spolupráci s naším „dvorním dodavatelem“ knižních
novinek panem Janem Höfferem z Tábora.
➮ Vyhodnocení 20. výtvarné a literární soutěže na téma: Vánoce, vánoce přicházejí
Celkem odevzdaných prací 24 (z toho 5 předškoláků, 19 školáků)
Výtvarná soutěž
MŠ
Elenka Váchová
Anička Maršálková
Donny Jarvis
Kubík Kašpárek
Karolínka Štrynková
ZŠ
Verunka Matysová
Andrejka Kloubková
Markéta Andrysíková
Marie Bílá
Viki Mandáková
Zuzka Plecitá
Kačka Šafarčíková
Natálka Holá
Sabinka Hůlová
Matušek Cvanciger
Andrea Fialová
Eliška Hyanová
Tereza Hyanová
Eliška Hyanová
Zvláštní cena
Společná práce žáčků ŠD při ZŠ Jince
23
Připravujeme:
Lednové středeční výtvarné dílny - témata
1. Výtvarná dílna dne 4. 1. 2012 – téma TŘI KRÁLOVÉ
2. Výtvarná dílna dne 11. 1. 2012 – téma SNĚHOVÉ VLOČKY
3. Výtvarná dílna dne 18. 1. 2012 – téma ZIMNÍ SÁDROVÁNÍ
4. Výtvarná dílna dne 25. 1. 2012 – téma SNĚHULÁK
Nová soutěž pro děti na měsíc LEDEN
Téma:
Zima je, zima bude
Odevzdání
Vyhodnocení
do 13. 1. 2012
20. 1. od 15 hodin
v KS
24
Jelikož se 5 prodejních akcí domácích výrobků našich spoluobčanů (bižuterie, šperky, malované obrázky, malba na sklo, strojová i ruční výšivka,
pletené a háčkované zboží,výrobky z recyklovaného papíru, batika, atd.)
setkaly s velkým ohlasem, rozhodli jsme se uspořádat další - tady je:
Dokážeš to také ty - 6?
Termín:
Otevřeno:
10. – 11. 2. 2012
pátek od 09.00 – 18.00 hod.
sobota od 09.00 - 17.00 hod.
Chceš ukázat i Ty, co vše je možné vyrobit pro potěchu svou, ale
i ostatních?
P ř i h l á š k y p ř i j í m á knihovna do 10. 2. 2012.
N a Va š i b r z k o u n á v š t ě v u n a š í k n i h o v n y s e t ě š í
Ing. Zuzana Belanská
➮ tel. 321 322 159
[email protected]
www.naseknihovna.cz/jince
25
mateøské centrum Jineèáèek
leden 2012
Milí kamarádi Jinečáčku,
chtěli bychom vás přivítat v novém roce 2012 a popřát vám
hodně zdraví, štěstí a krásných zážitků. Pro zážitky
si můžete dojít se svými ratolestmi do nově zrekonstruované
herničky mateřského centra, jež sídlí ve Společenském centru J. Slavíka (2. p.).
V prosinci nás navštívili noví kamarádi, kteří si s námi krátili „čekání“
na Ježíška jízdou na nové skluzavce a řáděním v bazénku s rehabilitačními
míčky. Vytvářeli jsme vánoční ozdoby z keraplastu, malovali prstovými
barvičkami, ale také si hráli s molitanovou stavebnicí, ze které si děti rády
stavějí „bránu“, kterou pak probíhají. Do našeho centra zavítal Mikuláš,
anděl a čert. Objevilo se sice pár slziček, ale protože děti byly přes rok
docela hodné, dostaly krásné dárky a i něco dobrého na zub.
Ani v prosinci jsme nezaháleli
a vyrazili si na výlet. Tentokrát
jsme se vydali do solné jeskyně
v Berouně. Jeskyně byla krásným
zážitkem pro nás pro všechny,
hezky jsme si to užili a udělali
něco pro své zdraví. Před Štědrým dnem jsme trávili vánoční
atmosféru posezením u hrnku
teplého čaje s ochutnávkou domácího cukroví. Děti si pod stromečkem
rozbalily dárky. Holčičky se těšily z panenky, která umí říkat básničky,
a chlapečci se radovali nad pořádným autem.
I v letošním roce nás v mateřském centru čeká hodně práce, opět budeme
žádat o dotace, abychom dále mohli rozvíjet naši činnost, pořádat výlety
a mohli se i letos zapojovat do nejrůznějších projektů, které se nám budou
zamlouvat. Těšíme se na spolupráci nejen s tím, kdo nás v naší
činnosti již podporuje, ale i na vás a vaše děti. Věříme, že vás
zaujme náš program a že se brzy uvidíme.
V lednu 2012 se mj. můžete těšit na PŘEDNÁŠKU, která bude opět
vedena pí Kamilou POLÁKOVOU.
26
Tentokrát na téma: Skrytý význam nemoci
Budeme si povídat o tom, že:
- nemoc je symbolem, řečí duše a skrze její porozumění můžeme nalézt
naše uzdravení
- minulost nás nevědomě ovlivňuje v současnosti
- harmonicky vyladěná psychika zabezpečuje naše zdraví
- nemoci dětí souvisí s jejich bezprostředním okolím
KDY: ve čtvrtek 12. 1. 2012 v 18.00 hodin.
KDE: v Jincích, v klubovně Mateřského centra, v novém Společenském
centru J. Slavíka, v 2. p.
Vstupné: ZDARMA
Více o PROGRAMU naleznete na: www.mcjinecacek.estranky.cz.
Veronika Fryčová
členka rady MC
27
z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací
Mikuláš v huti Barbora
Zásluhou pořadatelů z VAMA TREMPu, DOG SERVICE a čerta Barboráka
patřila v sobotu, v neděli a nakonec i v pondělí od 3. - 5. prosince 2011 hu
Barbora dětem, které s doprovodem rodičů přišly, aby se setkaly s Mikulášem.
Cesta tajuplnými prostorami historické budovy začínala peklem, kde se na
návštěvníky z tmavých zákoutí vyhrnuly rohaté příšery. Ale prvotní leknutí se dalo spravit např. básničkou… Posléze přišly příjemnější zážitky,
když děti přistupovaly k Mikulášovi a vysvětlovaly, proč mají zápis v Knize hříchů a jak to napraví. Nedostatky to jsou opravdu různorodé, najevo
však vyjdou i pozitivní vlastnosti.
Na každoroční akci přijíždějí návštěvníci nejen z Jinec a okolí, ale stále
častěji např. z Prahy a vzdálenějších míst, proto bylo nutné si včas zajistit
rezervaci.
Je jisté, že si děti odnášejí z tajemných zdí hutě Barbora silné zážitky.
Nezbývá než věřit, že z toho velkého množství slibů, které byly vyřčeny
před čerty, Mikulášem i anděly, se většina z nich dočká opravdu naplnění.
(KS, foto mim)
28
Štìdrý veèer v Rejkovicích
Každoročně po
štědrovečerní večeři a po rozdání
dárků se u nově
opravené kapličky
sejdou občané Rejkovic, ale i jejich
přátelé z Jinec,
Komárova, atd.,
aby si popovídali,
zavzpomínali a
také zazpívali.
Dají si něco na zahřátí a popřejí
všechno nejlepší
do nového roku. Atmosféru pravé zimy tentokrát nedokreslil sníh ani
mráz, ale i tak nikdo účasti na večerním setkání s koledami nelitoval.
(mim)
Turnaj ve voleném mariáši – Memoriál Josefa
Zárybnického proběhl 10. 12. 2011 v Sauna baru Jince
A jak dopadl?
1. místo: pan Šulcek - Příbram
2. místo: pan Hrkal - Běštín
3. místo: pan Domanský - Jince
Další kolo se bude konat v polovině
března 2012, tentokrát v Běštíně.
Podrobnější informace najdete jako
vždy v Jineckém zpravodaji.
Jan Haken
29
SOKOL JINCE
Cvičení rodičů a dětí od 1 – 5 let
I v měsíci prosinci a při předvánočních přípravách si maminky a děti udělaly
čas a přijít si zacvičit. Našemu cvičení se samozřejmě nevyhnul ani Mikuláš
s čertem, od kterých děti dostaly malé dárečky.
Rok 2011 jsme všichni společně zakončili vánočním cvičením s tréninkem na
zdobení stromečku a jiných vánočních tradic. Nechyběl ani malý předčasný
dárek pro všechny děti.
Od ledna mezi sebe přivítáme novou posilu Petru Vlachovou, která cvičení
z větší části v roce 2012 povede.
Těšíme se na další hodiny, alespoň s takovou účastí jako byl podzim
2011.
Scházíme se každou středu od 16 hodin v místní sokolovně.
V roce 2012 začínáme cvičit 4. ledna.
Markéta Škrabalová, Petra Tremlová
30
Český svaz žen Jince i n f o r m u j e
DIAKONIE BROUMOV
Centrum sociálních služeb Broumov,
zařízení sociálních služeb Úpice, Praha
Vážení přátelé,
chceme Vám tímto upřímně poděkovat za možnost uspořádání sběru humanitárního materiálu. Zejména chceme vyzdvihnout obětavou pomoc
Vašich občanů, kteří významnou měrou podpořili naši činnost a pomohli
tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních
situacích a pro chod naší organizace, kde jsou tito lidé zaměstnáváni.
Vaše pomoc při pořádání humanitárních sbírek znamená pro naši práci
velký přínos a zároveň je pro nás ještě něčím navíc –
výrazem pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se
bez pomoci druhých neobejdou.
Těšíme se na další spolupráci.
DIAKONIE BROUMOV
Marie
Kratochvílová
Zájemci o Klub přátel Alpské turistiky,
přij
te na prezentaci klubu, která se uskuteční 9. ledna 2012 v 16 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích.
Milan Raška
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2012
v termínu jarních prázdnin
(5. – 9. března 2012)
nabízíme dětem ve věku od 5 do 15 let,
které se nechtějí doma celý týden nudit.
Každé ráno se sejdou ve Společenském
centru JS a bude pro ně připraven pestrý
program. Stravování zajištěno.
I n f o r m a c e získáte u p. Václava Zeiska – tel. 721 205 351.
31
Pionýrská skupina Jince
leden 2012
Poděkování
Také jinečtí Pionýři hodnotí uplynulý rok. Největším úspěchem mladých šachistů byla účast ve finále
Mistrovství České republiky 2010 – 2011
školních týmů v šachu,
které proběhlo ve Vyškově u
Brna. Zatímco u jiných sportů je oslavován postup do
okresní soutěže, výsledky celoroční práce šachistů zůstaly v podstatě nepovšimnuty.
Naše družstvo přitom
prošlo úspěšně jak okresním, tak dokonce i krajským kolem a jako jeden
ze dvou týmů Středočeského kraje postoupilo
I v letošním roce počítáme s uskutečněním Dne
do soutěže nejvyšší.
otevřených dveří v klubovně, v níž se scházejí
A neztratilo se zde. Poděkoi Pionýři.
vání za trvalou podporu patří vedení ZŠ a MŠ Jince (ředitel Mgr. Jiří Havlát) a za
podíl na výpravě do Vyškova
i Šachovému oddílu TJ Jince
(předseda Jiří Zadina st.).
Kromě vynucené několikaměsíční přestávky probíhala
i pravidelná činnost šachových kroužků v mateřské
školce i v klubovně u zdravotního střediska. Po jejím
zrušení jsme za vydatné pomoci kulturního střediska
(vedoucí Irena Ungrová)
Po delší přestávce nás dvakrát úspěšně reprezena díky porozumění rodičů
toval Honza Ngo.
32
rozběhli činnost nového kroužku ve Společenském centru, tvořeného především novými dětmi ze druhé a první třídy ZŠ.
Tuto činnost podpořili především finančně formou realizovaných
dotací a příspěvků (ale i jinak) například:
Městys Jince
Ústředí Pionýra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Lékárna Urtica u zdravotního střediska
Světelná reklama Hrkal a Greiner.
Na konkrétních akcích se podíleli další organizace a jednotlivci. Všem velmi DĚKUJEME za podporu dobrovolné práce s dětmi.
Postup unikl jen o fous
Ve středu 23. listopadu se uskutečnilo v Příbrami okresní kolo přeboru
škol v šachu. Za mladší žáky (1. – 5. třída ZŠ) bojovala dvě družstva ZŠ
a MŠ Jince, složená především z dětí, které začaly navštěvovat
v předcházejícím měsíci nový kroužek. Áčko tvořili výhradně žáci druhé
třídy, což proti páákům z jiných škol byla dost velká nevýhoda. Přesto se
zejména ve druhé polovině soutěže naši reprezentanti drželi dobře a jen
rozdíl půl bodu v jednom z pomocných hodnocení je připravil o postup do
krajského kola. Nejlepší výkon podal Václav Vejr (1. šachovnice, 7 bodů
Jednací sál zastupitelstva Prahy 5 šachisti zcela zaplnili.
33
z 10), ale spokojeni mohou být se svými výsledky i ostatní: Tomáš Bažant
(2., 6), Jakub Šmejkal (3., 7) a Vladimír Slavkovský (4., 5,5).
V Béčku Byl nejúspěšnější kapitán Lukáš Herodes, který měl zároveň na
1. šachovnici i nejsilnější soupeře.
Ve starších žácích naši obsadili 4. místo z 10 týmů. Opět zazářil na 2. šachovnici Dominik Bureš, který se jako jediný hráč ze všech týmů soutěže
může pyšnit stoprocentním ziskem bodů (9 z 9). Dobrý výkon ještě podali
Tomáš Zadina a Martin Šilhánek, ale statečně bojovali proti podstatně
zkušenějším soupeřům i Eliška Kročová a Daniel Veselý.
Tři poháry ze Smíchova
Nejbohatší činnost šachových kroužků byla v prosinci, kdy jsme mimo
jiné uskutečnili tři výpravy na šachové turnaje. První cesta vedla na Smíchov, kde se 3. prosince konala Mikulášská šachová nadílka. Spokojeni
mohou být všichni členové naší výpravy. Nejvíce však tři novopečení držitelé pohárů: Martin Šilhánek z Čenkova za nejlepší masku čerta, Eliška
Kročová z Jinec za nejlepší masku Mikuláše a Ngo Nam Hai z Hořovic za
nejlepší výsledek mezi „zahraničními“ účastníky v šachovém turnaji starších hráčů.
Martin Šilhánek jako čert ...
... a v civilu.
34
Eliška Kročová sbírá ocenění ve všem možném.
Vedoucí šachového kroužku M. Maršálek ve
svém volném čase pečlivě dokumentuje činnost Pionýra.
(KS)
Některé připravované akce vhodné pro mládež,
organizované Šachovým kroužkem Pionýrské skupiny
Jince a jinými pořadateli
7. ledna: první část krajského přeboru družstev žáků, jedna ze 4 skupin
se hraje v Jincích (Společenské centrum JS): 5 družstev: Sedlčany, Jince,
Příbram, a 2x Řevnice; od 9 h
22. ledna, Praha PORG: Velká cena Libně, *1993, 1997 a mladší
28. ledna, Jince, Posádkový dům armády: Otevřený přebor městyse
Jince mládeže do 17 let (nar. 1995 a ml.), přihlášky od 8 do 8.40 hodin
3. února: Ledová Praha, kultura, muzea a pamětihodnosti, pro všechny
mladé i velké zájemce
5. února: Ledová Praha, jiný program
Text a foto:
než v pátek
Miroslav Maršálek
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
35
ze ¡
zivota školy
leden 2012
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
[email protected]
•
www.msslunicko.blog.cz
Na počátku nového roku se s vámi podělíme o zážitky z prosincové předvánoční doby.
Těšení na Vánoce začalo už s divadelním představením O kouzelném
lesu.
Některé děti se ještě v prosinci fotily, aby měly pro babičky pěkný dárek
pod stromeček.
I letos si do školky
našel cestu Mikuláš
v doprovodu andělů a čertů. Někoho
pochválil, někomu pohrozil, ale všechny
děti nakonec za pěknou básničku dostaly
balíček dobrot a ovoce.
Užili jsme si také velký výlet do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami, kde
byla krásná vánoční
výstava. Děti provázel
sám Mikuláš a provedl je peklem, kde se seznámily s místním čertem i krásným nebem.
Děti si prohlédly stromečky ozdobené přírodními materiály,
betlémy a další vánoční výzdobu. Mohly
36
také pouštět lodičky z ořechových skořápek. S pomocí paní průvodkyně
potom pekly perníčky v kachlové peci. Výlet se všem moc líbil a už se těšíme na velikonoční výstavu.
Celá budova voněla,
když jsme pekli
perníčky i u nás ve
školce. Sami jsme si
je pak ozdobili cukrovou polevou a připravili je pro naše maminky.
Na prohlídku další
andělské a vánoční výstavy jsme dostali pozvání od paní
učitelky Dujčákové.
Navštívili jsme tedy prostory školní družiny, kde jsme obdivovali výtvory
našich starších kamarádů.
I my jsme připravovali vánoční přání, svícny a dárky.
No a samozřejmě jsme také trénovali zpívání a přednášení, abychom zazářili na vánočních besídkách. Přišli se na nás podívat nejen maminky,
tatínkové a sourozenci, ale i babičky a dědové. Vše se povedlo na jedničku
a vánoční nálada byla ještě lepší.
Přání jsme nevyráběli jen pro maminky, ale také pro obyvatele pečovatelských domů a pro různé jinecké organizace. K přání jsme přidali i koledu
či vánoční básničku.
A na závěr to nejlepší! Za všechnu naši „práci“ a snahu k nám do školky
přišel Ježíšek a přinesl nám pod stromeček nové hračky. Však se také
z oken školky ozývalo volání D ě k u j e m é é J é é é ž í í í š k ů ů ů !
Na závěr ještě poděkování všem rodičům, kteří nám do školky přinesli
vánoční pečivo a cukroví, všem nám moc chutnalo!
Za kolektiv MŠ
Mgr. Martina Hrkalová
37
Advent ve školní družině
Školní družina jako každý rok začala s přípravami na prosinec už začátkem listopadu. Rozproudila se výroba předvánoční a vánoční výzdoby
a děti začaly chystat věci na výstavu a vánoční jarmark.
Výstava se tentokrát nesla
v andělském duchu – děti
tvořily andělíčky, andílky i
anděly v nejrůznějších velikostech a z nejrůznějších
materiálů. Se spoustou
věcí opět pomáhaly i maminky nebo babičky, za
což jim patří velké poděkování. A protože byla vyhlášena také soutěž o nejkrásnějšího anděla, muselo dojít na vyhodnocení a vyhlášení vítěze.
Stal se jím Matúšek Cvanciger z 1. A.
Začátkem prosince muselo být v podstatě vše hotovo. Na školní chodbě
před družinou a hlavně v učebně, kde družina sídlí, byly výrobky nainstalovány na všech možných místech. Jako protiváha čistých andělů se
v jednom z koutů černali a mračili čerti a nad hlavami všem „plavali“ pestrobarevní papíroví kapři. Výstava byla přichystána pro dětičky z MŠ,
školáky, jejich rodiče i jinecké občany.
U příležitosti koncertu pěveckého sboru ze Psár došlo k předání dárečků a
přáníček od našich dětí. Setkání bylo jako vždy srdečné i dojemné a určitě
se stane pro všechny milou vzpomínkou.
12. prosince se pak školní družina, stejně jako ostatní prostory školy, otevřela pro tradiční vánoční jarmark. Naše výrobky šly dobře na odbyt
a výsledkem je pěkná sumička peněz, která bude použita samozřejmě ve
prospěch družinových dětí.
Kolektiv ŠD – dětí i dospělých – přeje všem čtenářům Jineckého
zpravodaje klidný a úspěšný rok 2012.
Mgr. Helena Kaššovicová
38
39
Vánoční koncert
17. prosince 2011 se konal v Základní
škole Jince tradiční, letos již XX. vá-
noční koncert pěveckého sboru
ZŠ pod vedením PaedDr. Jitky
Šmejkalové. Účinkovali členové sboru - žáci současní i ti bývalí, kteří se
rádi vracejí, ale i sbor učitelek. Takto
krásná a očekávaná akce se každoročně
setkává s velkým ohlasem a je veřejností hojně navštěvována. Nejinak tomu
bylo i loni, přestože tento den byl doslova nabitý předvánočními akcemi v Jincích i okolí.
(KS)
Vyučování v prvním pololetí je ukončeno v úterý 31. 1. 2012,
jednodenní POLOLETNÍ PRÁZDNINY jsou až
v pátek 3. února 2011.
40
¡
ZUŠ J.J.Ryby Rozmitál
p. Tø.
leden 2012
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Sídlo školy: Náměstí 23, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem – tel. 318 665 029
www.zusjjrrozmitalptr.cz
E-mail: [email protected]
Ved. pobočky: Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
Vyučované obory:
hudební
taneční
přípravná hudební výchova pro děti od 5 do 7 let
hudební nauka
hra na zobcovou flétnu, hra na trubku
hra na klarinet, hra na saxofon
hra na klavír
hra na kytaru
hra na basovou kytaru
přípravná taneční výchova pro děti od 5 do 7 let
lidový tanec
soubor lidových tanců (studium pro dospělé)
literárně – dramatický (základy divadla)
PDA se otevírá široké veøejnosti
14. prosince od 10 hodin se v kinosále Posádkového domu armády v Jincích konal koncert žáků ZUŠ JJR Rožmitál p. Tř. –
pobočka Jince. Byl určen pro děti ZŠ
Jince a v programu vystoupili jejich kamarádi.
Zazněly skladby pro klavír, zobcovou flétnu,
kytaru a klarinet. Představili se žáci všech
oddělení tanečního oboru a k dobré náladě
přispěl i literárně dramatický obor.
Ve stejný den odpoledne se uskutečnil koncert
pro širokou veřejnost. Na vystoupení jednotlivých účinkujících bylo vidět velký kus
41
práce, který jejich učitelé při výchově naší mládeže vykonali. V úvodu se
pochlubili svými prvními krůčky začátečníci a postupně se na jevišti střídali zkušenější interpreti až k závěrečnému finále v podání žáků a učitelů
ZUŠ. Atmosféru koncertů přibližují následující fotografie.
(M. Maršálek, J. Kadeřábková)
Další foto Jitky Kadeřábkové na www.jince.eu
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
42
13. dìlostøelecká brigáda
leden 2012
Nový velitel 131. dělostřeleckého
oddílu
Poslední listopadový den se v kasárnách 13. dělostřelecké brigády v Jincích uskutečnil slavnostní nástup konaný u příležitosti předání funkce velitele 131. dělostřeleckého oddílu.
Po bezmála dvou letech z této pozice odešel podplukovník Jiří Svoboda, velitel, který úspěšně dokončil přemístění oddílu z Pardubic do posádky Jince a následně
změnu organizační struktury oddílu k 1. lednu minulého roku.
Dnem 1. prosince 2011 ho na postu velitele vystřídal podplukovník Pavel Louda, který do této
doby zastával místo zástupce náčelníka oddělení dělostřelectva na
Generálním štábu Armády ČR.
Podplukovník Louda celou svoji dosavadní profesní kariéru strávil u dělostřelectva a práci u 13. dělostřelecké brigády dobře zná z let 2003 – 2008,
kdy prošel celou řadou velitelských funkcí a do Prahy odcházel z pozice
zástupce velitele 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu. V uvedeném období také absolvoval zahraniční misi v silách KFOR na území Kosova jako
zástupce velitele 13. kontingentu Armády ČR.
Podplukovník Louda je ženatý a má dvě děti.
Text a foto: kpt. Michal Abrhám
Opět velkou ráží
„K boji“, velí důstojník v oranžové vestě a příslušník jednotky vybíhá se
schránkou munice. Dostává se po bočním pancíři na obrněné vozidlo, mizí
po ramena v poklopu a nasazuje si atypickou přilbu, určenou pro některé
specialisty. Nasazuje schránku na lafetu a zakládá na skluzavku kulometu pás s náboji. Následují dunivé výstřely, nábojnice a pás padají na zem.
43
„Zásah“, volá pozorovatel, který sleduje cíle.
Další vojáci se zabývají
přípravou záložní zbraně
a plněním pásů municí.
Střílí baterie STA, u níž
by mnozí nějaké střílení
ani nečekali. Jedná se totiž o operátory elektronických systémů, především průzkumného a pozorovacího kompletu
Sněžka a radiolokátoru
ARTHUR. Cvičení navazovalo na obdobný úkol
z 21. října letošního
roku. Velení útvaru rozhodlo, že střelbu z velkorážních kulometů DŠKM
ráže 12,7 mm, které jsou
lafetované na samohybných kanónových houfnicích vzor 77, sněžkách i některé další technice 13. dělostřelecké brigády
z Jinec, si procvičí další střelci.
Uvedené kulomety slouží nejen jako protiletadlové zbraně k obraně proti
vrtulníkům a pomalejším bitevním letounům, ale rovněž k ničení pozemních cílů. Z tohoto hlediska mají nezastupitelnou úlohu i v rámci konfliktů nízké intenzity, které se často odehrávají ve městech nebo hornatém
terénu. Střelci z DŠKM brání vozidla i vojáky před častými útoky z horních pater nebo střech domů či z úkrytů na svazích. Jejich zbraň má sice
z určitého hlediska už historickou hodnotu, avšak disponuje drtivou ničivou silou. Dokáže prostřelit pancéřování většiny obrněných vozidel s výjimkou tanků, stejně jako ničit různé stavby a polní opevnění.
Cvičení řídil poručík Radek Vítek, který má praxi ze zahraničních misí.
Navíc se evidentně drží zásady, že velitel má jít příkladem. Neváhal osobně
kontrolovat každý dílčí problém, osobně se podílel na odstraňování závad
a předvedl i svoje střelecké schopnosti.
Střelcům se dařilo zasahovat cíle, ale docházelo i k občasným závadám.
Přesto pozorovatel nejčastěji hlásil „zásah“.
Text: Martin Koller
Foto: Radko Janata
44
Ocenění i pro starostu
Výstřelem z děla byla ve čtvrtek 1. prosince odstartována oslava 8. výročí
založení 13. dělostřelecké brigády a svátku patronky dělostřelců Svaté
Barbory. Mezi deseti oceněnými byl i starosta Jinec pan Josef Hála,
který převzal z rukou velitele plukovníka Jana Třináctého
Pamětní odznak 13. dělostřelecké brigády „Jaselské“, jenž mu
právem náleží za velmi dobrou vzájemnou spolupráci a plnění úkolů ve
prospěch jineckých dělostřelců za posledních
pět let. Vedle připomenutí řady úspěchů, které příslušníci brigády
dosáhli v letošním roce,
nechyběla ani sportovní
část v podobě dělostřeleckého víceboje, jehož
vítězem se stalo desetičlenné družstvo ze 132.
dělostřeleckého oddílu.
Vyvrcholením oslavy
byl již tradičně dělostřelecký soud a pasování
šesti nových čekatelů
do cechu kanonýrů 13.
dělostřelecké brigády.
Na regulérnost humorně ztvárněného soudního přelíčení dohlížela
sama svatá Barbora
v podobě herečky a moderátorky Báry Štěpánové. A aby dělostřelci
na svůj svátek minimálně rok nezapomněli, nechyběla na závěr dne kanonýrská oslava s hudbou na počest nově pasovaných.
Text: kpt. Michal Abrhám
Foto: kpt. Michal Šustr
45
Dělostřelci myslí na druhé
Prosluněné řecké pláže, nejznámější hity skupiny ABBA a v pozadí ozdobený vánoční stromeček s dárky. To byla atmosféra vánoční besídky
v duchu slavného muzikálu Mamma Mia, kterou jako poděkování pro své
nejbližší, přátele i pozvané hosty připravili ve čtvrtek 15. prosince 2011
děvčata a chlapci z Domova
pro osoby se zdravotním
postižením z Lochovic. Jejich bezprostřednost, radost a
nadšení se okamžitě přenesly na
všechny ostatní v sále a tak nebylo divu, že leckterému z rodičů stekla slza dojetí z výkonu
svých ratolestí. Za tímto výkonem však musíme hledat obrovské úsilí a trpělivost celého kolektivu vychovatelů a vychovatelek. Právě díky nim se mnohým klientům Domova podařilo
normálně žít a být šastnými.
46
Udělat toto štěstí co největším bylo hlavním důvodem pro uspořádání dobrovolné vánoční sbírky zaměstnanců 13. dělostřelecké brigády z posádky
Jince. Velkému zájmu přispět na dobrou věc odpovídala i výsledná částka
11.740,- Kč, kterou ve čtvrtek 15. prosince 2011 předal zástupce velitele
13. dělostřelecké brigády plukovník Libor Pokorný řediteli Domova panu
Jaroslavu Křivánkovi. Ten nešetřil slovy chvály při hodnocení již třináctileté spolupráce s jineckými vojáky, kterým prostřednictvím plukovníka Pokorného poděkoval za trvalou podporu, vstřícnost a již zmíněnou finanční
pomoc.
Výtěžek sbírky bude začátkem příštího roku využit na úhradu nákladů
spojených s obnovou a modernizací počítačové herny pro klienty Domova
Lochovice.
Text: kpt. Michal Abrhám
Foto: por. Pavel Brichta
Další informace o 13. dělostřelecké brigádě:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
změna tel. čísla 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
vojenský újezd Brdy
leden 2012
Relace střeleb
V LEDNU 2 0 1 2 b u d o u s t ř e l b y n a z a ř í z e n í c h S O V Z B r d y
prováděny ve dnech:
9. - 13. 1.
23. - 27. 1.
16. - 20. 1.
30. - 31. 1.
www.vojujezd-brdy.cz
47
sport
leden 2012
Ukázková hodina
pohybových lekcí TRIDANOME
18. ledna 2012 od 19 hodin
v budově Mateřské školy Jince
- pravidelné lekce TRIDANOME začnou v únoru a budou probíhat v úterý
a ve středu mezi 18. a 21. hodinou (dle dohody na ukázkové hodině)
- jedna lekce trvá 2 hodiny
- na ukázkové hodině bude možné zakoupit permanentku na 10 lekcí
(20 hodin)
Pohybové lekce TRIDANOME
Od dětství miluji pohyb. A už je to tanec, plavání či hraní ve vodě, procházky v přírodě.....
To je také důvod, proč se od raného věku zabývám různými sporty a stále
s nadšením objevuji nové pohybové aktivity. Tím jak se od malička hýbu,
stále více obdivuji tělo, jeho neuvěřitelné možnosti, moudrost a inteligenci.
Nyní jsem dospěla do bodu, kdy už je mi každá z technik, se kterými jsem
se setkala, příliš těsná. Cítím potřebu všechny své zkušenosti propojit, nechat se více vést intuicí a reagovat pružně na potřeby těch, kdo na hodiny
přijdou. A v tomto okamžiku se rodí TRIDANOME - pohybové lekce, které
Vám od února 2012 nabízím.
V první části se zaměříme na tělo. S pozorností a přesností protáhneme
zkrácené svaly, posílíme ty, co ochabují, rozhýbáme klouby a páteř, zaktivujeme dech a tím provětráme plíce. V případě potřeby využijeme automobilizační cviky na navrácení těla do přirozeného pokojného stavu. Budeme
se zabývat denními stereotypy, abychom zdraví a pohodu těla podporovali
především v běžném životě.
V druhé části každé lekce přestaneme intenzivně pracovat na zdraví, kráse
a pohodě těla a začneme si hrát, tančit, povídat si a odpočívat. Podíváme
se dovnitř na své talenty, na to, co nás skutečně baví a těší. Budeme živit
svoji duši, aby pak ona mohla vyživovat naše tělo. Krása a vitalita, která se
tímto způsobem získá, je přirozená a poměrně stabilní, září z očí. Rozzářené oči a spokojené milující bytosti na své cestě velmi ráda potkávám.
48
Tímto vás zvu na společné setkávání s pohybem, tělem a duší. Věřím, že
společně vytvoříme prostor, aby se mohly rozšířit řady těch, kdo milují sebe
jako bližního svého.
Přihlášky a další informace:
Katka Dendysová
tel. 773 209 123
[email protected]
www.azted.cz
Zlatý hattrick pro Petra Mosingera
Senzační cyklistickou sezonu má za sebou zdejší žák Petr Mosinger, který
k silničnímu titulu Mistra republiky přidal další dva tituly. Letos se Mistrovský závod odehrál na kolínské písčité, velmi technické trati, což nebylo pro Petra nic jednoduchého, ale vítězstvím naplnil své ambice a oblékl
tak letos druhý Mistrovský dres. Zároveň zvítězil v celém seriálu TOI TOI
cup.Týden poté se konalo další MČR, tentokrát v dráhové cyklistice
v pražském Motole, kde se jelo omnium, které je složeno ze šesti disciplín.
Ani tady Petr nezaváhal, oblékl si tak letos již třetí Mistrovský dres
a završil senzační zlatý hattrick!
Za oddíl CK Windoors Příbram P. Mosinger
49
VÁNOČNÍ PŘEBOR VE FLORBALE a STOLNÍM TENISE
„O pohár starosty městyse a velitele 13. db“
pořádal Sokol Jince, Městys Jince, 13. dělostřelecká brigáda Jince a kulturní komise ÚM.
Konal se v sobotu 17. prosince 2011 v tělocvičně 13. db v Jincích.
Do turnaje se přihlásilo 7 týmů a padlo 73 branek. Zvítězili FBC Žraloci
Příbram A, na druhém místě se umístili Pohodáři a jako třetí skončilo
družstvo Bodasy. Všechny výsledky utkání jsou zaznamenány v tabulce.
(J. Šilinger, foto M. Abrhám)
Vánoce
2011
FBC Žraloci
Příbram A
Bodasy
Hypnotix
FBC Žraloci
Příbram B
Felbabka
USK
Pohodáři
Body
Skóre
Pořadí
FBC Žraloci
Příbram A
X
2:1
3:1
6:0
5:0
3:0
4:0
18
23:2
1
Bodasy
1:2
X
4:0
2:2
2:1
2:0
2:3
10
13:8
3
Hypnotix
1:3
0:4
X
1:0
2:2
3:2
0:2
7
7:13
4
FBC Žraloci
Příbram B
0:6
2:2
0:1
X
1:1
2:3
1:1
3
6:14
7
Felbabka
0:5
1:2
2:2
1:1
X
2:2
0:1
3
6:13
6
USK
0:3
0:2
2:3
3:2
2:2
X
0:4
4
7:16
5
Pohodáři
0:4
3:2
2:0
1:1
1:0
4:0
X
13
11:7
2
Zahájení turnaje se zúčastnili velitel 13. db plukovník Ing. Jan Třináctý,
starosta městyse RSDr. Josef Hála a jednatel Sokola RNDr. Jiří Šilinger.
50
Boje na zelených stolech
Ve stínu některých jiných sportů zůstává v Jincích nezaslouženě stolní
tenis.
V sobotu 17. prosince dostal tuto disciplínu na starost člen kulturní komise městyse Jince Milan Raška. Do soutěže, která probíhala v tělocvičně 13.
dělostřelecké brigády „jaselské“, se přihlásilo dvanáct sportovců. Hrálo se
vyřazovacím způsobem. Tři finalisté Zdeněk Kašpárek, Pavel Fenik a Jiří
Ladma si vybojovali konečné pořadí v zápasech každý s každým. V tomto
napínavém a vyrovnaném zápolení zvítězili Fenik nad Kašpárkem a rovněž Ladma nad Fenikem 2 : 1. O vítězi nakonec rozhodlo, že Kašpárek
porazil Ladmu poměrem 2 : 0.
Zlato tedy patří Zdeňkovi Kašpárkovi, stříbro Pavlu Fenikovi a bronz Jiřímu Ladmovi.
(mim)
ŠACHOVÝ ODDÍL
Tělovýchovné jednoty Jince
REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU
– ročník 2011/2012
4. 12. 2011 pokračovala soutěž 4. kolem s těmito výsledky: Áčko hrálo
se silným soupeřem ŠK Hostomice jako host a bylo si vědomo síly soupeře. Po vyrovnaném průběhu se z výhry radovali hosté. Na 1. šachovnici
remizoval Jiří Zadina ml., na 3. š. vyhrál Jiří Zadina st., na 4. š. remizoval Jaroslav Zadina a na 5. š. vyhrál rozhodující bod Tomáš Zadina. Za
bojovný výkon si všichni hráči zaslouží pochvalu, je to již čtvrtá výhra
v řadě. Konečný výsledek 3 : 2 je pro naše barvy. Béčko nemohlo proti
Béčku Zdic dopadnout hůř, prohrálo 5 : 0 a je poslední. Změnit tento neutěšený stav bude ještě nějaký čas trvat.
18. 12. 2011 se hrálo poslední 5. kolo v tomto roce. Áčko by rádo udrželo krok s čelem tabulky a chtělo v Mníšku p. Brdy vyhrát. Jenomže se
proti němu čerti postavili a zápas po spoustě promarněných příležitostí
skončil nerozhodně 2,5 : 2,5. Na 1. š. remizoval Václav Zeisek, na 3. š.
remizoval Roman Sladovník, na 4. š. vyhrál Tomáš Zadina a na 5. š. remizoval Václav Zadina. Béčko hrálo doma proti Béčku Řevnice. Jak jinak,
než že prohrálo, ale ne s nulou, nýbrž 1,5 : 3,5, což je zlepšení. Na 3. š.
51
remizoval náš nový hráč Tomáš Bažant st. a bod přidal jeden z našich
mladíků Karel Kroča.
Všem úspěšným hráčům blahopřejeme a těm, co se nedařilo, držíme
palce do dalších bojů na šachovnicích.
V novém roce 2012 co nejvíce sportovních úspěchů, radosti ze
života a dobré zdraví přeje všem hráčům a příznivcům šachový
oddíl TJ Jince.
Tabulka po 5. kole:
Poř.
Družstvo
Body
Skóre
Vyhraných
partií
1.
ŠK Kovohutě Příbram
15
19,5
16
2.
TJ Jince A
13
18,5
16
3.
TJ Sokol Hostivice B
10
13,5
10
4.
TJ Lokomotiva Beroun B
9
13.0
12
5.
ŠK Řevnice B
9
13.0
11
6.
ŠK Příbram - Baník B
7
13.0
10
7.
ŠK při MěÚ Hostomice pod Brdy
6
12.0
9
8.
Mníšek pod Brdy
5
10,5
7
9.
ŠK Rakovník C
4
10.0
8
10.
ŠK Zdice B
3
12.0
11
11.
SK Pyrit Příbram C
3
8.0
6
12.
TJ Jince B
0
2.0
1
Antonín Slavík
52
Policie informuje
leden 2012
Statistika dopravních nehod
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Příbram
od 1. 11. 2011 do 30. 11. 2011
Rok
Dopravní nehody celkem
2011
Rok 2010
88
62
Usmrceno
0
0
Těžce zraněno
9
6
Lehce zraněno
28
28
Příčina – nesprávný způsob jízdy
39
29
Příčina - rychlost
20
11
Příčina – nedání přednosti
11
7
Příčina - předjíždění
1
2
Pod vlivem alkoholu
1
2
Zaviněná chodcem
0
0
Zaviněná lesní či domácí zvěří
17
13
52 600
20 000
5 073 000
3 650 500
Uděleno na blokových pokutách
Způsobená škoda na vozidlech
➮ V době od 13. do 16. listopadu navštívil nevítaný host chatu v Rejkovicích. Po překonání oplocení poškodil visací zámek u kolny, také se vloupal do sklípku i do objektu chalupy. Zde se napakoval různými věcmi,
např. nářadím, elektronikou, nádobím, potravinami, vše za 15 tisíc korun.
➮ Neznámý návštěvník vypáčil v době od 4. do16. listopadu petlici na dveřích u chaty v Křešíně. Z vnitřních prostor odcizil settobox a ponorné
čerpadlo. Z kůlny si ještě odnesl nářadí a další věci. Způsobená škoda
celkem činí 12 tisíc korun.
➮ Na parkovišti Pod Plešivcem kdosi rozbruskou odřízl a následně odcizil
katalyzátory u zde zaparkovaných vozů Citroen Xsara a Citroen Berlin-
53
go. Škoda byla odhadnuta na 27 tisíc korun. K události došlo dne
17. listopadu.
➮ Kdosi neznámý vnikl z 18. na 19. listopadu do pracovního stroje, který
stál ve vojenském prostoru Brdy. Po odstranění visacího zámku ukradl
50 litrů nafty. Stejné množství pohonných hmot vysál i z dalšího stroje.
Celková škoda je ve výši 3 tisíc korun.
➮ V Jincích zavítal zatím nezjištěný pachatel do rodinného domu. Nejprve
odstranil visací zámek u vrat, poté rozbil skleněnou výplň okna vedoucího do sklepních prostor. Uvnitř se mu hodila elektronika, potraviny
a nářadí. Majiteli vznikla po tomto nechtěném nájezdu škoda 17,5 tisíce
korun.
➮ Dne 4. prosince bylo oznámeno na linku 158, že v Čenkově na parkovišti u občerstvení stojí nezamčené vozidlo značky BMW. Lustrací policisté
zjistili, že se jedná o odcizené auto a vyrozuměli jeho majitele z Berounska, který si ho následně přišel převzít.
➮ Ze stodoly v Čenkově si vzal neznámý pachatel křovinořez a dvě motorové pily. Ke zlodějně došlo v době od 4. do 7. prosince. Způsobená škoda byla stanovena na 6 tisíc korun.
➮ V době od 3. listopadu do 7. prosince vnikl na pozemek rekreační chalupy v Jincích zatím nezjištěný zloděj. Nejdříve odstranil visací zámek,
poté vytrhl mříž a rozbil okno vedoucí do kolny. Odnesl si odtud strunovou sekačku, čtyři propanbutanové lahve, kovové armatury, součásti
k zavlažování zahrady a různé druhy nářadí. Následně se pokoušel dostat oknem, dveřmi i půdou do objektu, to se mu ale nepodařilo. Nakonec se vloupal do sklepa, kde se mu pravděpodobně nic nehodilo. Celkem způsobil škodu ve výši 17 tisíc korun.
OŘ PČR Příbram
54
zprávy z Èenkova
leden 2012
Rozloučili jsme se:
MALCOVÁ Alena
PŘEDÁNÍ NOVÝCH BYTŮ NÁJEMNÍKŮM
Všechny stavební práce na výstavbě podkrovních bytů na obecním úřadě
v č. p. 66 v Čenkově byly dokončeny dle smluveného termínu, kterým byl
konec listopadu. Obecní úřad umožnil našim občanům dne 2. 12. 2011
(a samozřejmě i budoucím nájemníkům) prohlídku těchto nových bytů –
něco jako „Den otevřených dveří“. A to přesně v den, kdy se na zasedání
zastupitelstva rozhodovalo o přidělení bytů novým nájemníkům. Klíče od
bytů byly novým uživatelům slavnostně předány dne 16. 12. 2011.
Adventní koledování
Opět po roce se o posledním adventním víkendu v sobotu 17. prosince sešli
občané Čenkova a okolí v hojném počtu u čenkovské kapličky na adventním koledování. Známé i méně známé vánoční písně a koledy hrála a zpívala hudební skupina ČENKOMOR. Mnoho přítomných se k muzikantům
přidalo a společně si koledy zazpívalo.
55
Už od druhé adventní neděle byl u kapličky vytvořen a umístěn betlém ze
sena v životní velikosti, oproti loňsku přibylo několik postav. Na betlém
se však už dříve jezdili podívat lidé i z dalekého okolí. Koledování sice
nedoprovázelo pravé vánoční počasí, ale hlavně že nepršelo a utišil se
i vítr, který předešlé dny všude řádil. Občerstvení v podobě horkého čaje,
grogu či svařeného vína dodala a poskytla pí Papírníková a rodina Coufalova a Firýtova. Na závěr vystoupení starosta obce Ing. Jan Hauptman
poděkoval všem, kdo na společné setkání přišli a popřál všem příjemné a
klidné vánoční svátky. Poděkování patřilo však hlavně muzikantům a Jiřímu Firýtovi za zorganizování této akce, která se letos konala už potřetí.
Začátek a konec odzvonil, stejně jako loňský rok, Antonín Firýt.
Tato již téměř tradiční poslední společenská akce tohoto roku byla opět
dobrou tečkou za kulturní činnosti v naší obci. A opět si přejeme, abychom
se u kapličky za rok všichni zdrávi sešli.
Václav Volek
56
Až do 6. ledna 2012 se můžete přijít podívat ke kapličce na betlém ze
sena v životní velikosti, kde letos přibylo několik postav.
(Foto Jitka Kadeřábková)
Divadélko Za Vodou Čenkov
Představením Kouzlo na draka (10. 12. 2011 od 20 hodin
v Čenkově) jsme ukončili festival Čenkovský divadelní podzim
a zároveň letošní divadelní rok. Jaký byl? Náročný.
Celkem jsme zvládli odehrát 33 představení, aktuálně máme na repertoáru
čtyři hry, které průběžně hrajeme na scénách v blízkém i vzdálenějším
okolí. Kouzlo na draka je nejnovější, od premiéry (Čenkov 13. 2. 2011,
předpremiéra Kardavec 5. 12. 2010) jsme ho dávali celkem 16x. Bedřich
Hrozný se dočkal letos třinácti repríz (včetně nejvzdálenějšího představení na festivalu komedií ve Vrchlabí 13. 11. 2011), komedie Bílá paní byla
letos jen třikrát a pohádka Peklo s Kamilou jen jednou.
Občas se nám stane, že do jedné soboty vtěsnáme hned dvě představení na
dvou různých místech, to se povedlo letos 3x (nepočítáme-li čenkovské
dvojpředstavení Kouzla na draka 13. 2. 2011). Extrémním případem pak
jsou tři hry v jednom dni, jako například 25. 6., kdy se Kouzlo na draka
57
odehrálo dopoledne v Rožmitále pod Třemšínem, odpoledne v Čenkově
(ve zkrácené verzi) a večer ještě jednou v Jeruzalémě.
Ale aby nezůstalo jen u matematického výčtu: od podzimu 2011 zkoušíme
novou hru, která se částečně odehrává v nevěstinci a částečně na pirátské
lodi.
Žánrově půjde o velmi lechtivou komedii, jak už ostatně napovídá místo
děje. Hra už měla několik pracovních názvů, posledním z nich (těžko říci,
jestli definitivním) je Klášterní tajemství.
V této souvislosti bych si dovolil vyhlásit konkurz. Konkurz ve smyslu
výběrového řízení na představitele jedné z hlavních rolí. Hledáme muže
mladistvého vzhledu, který se nebojí hrát v ženském převleku. Případní
zájemci se můžou hlásit prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo na některý z telefonů, který najdete v rubrice Kontakty na naší internetové stránce www.divadlozavodou.cz . Nebo prostě přij
te na následující zkoušku, která je v Čenkově 8. 1. 2011 od 18 hodin.
Divadlo Za Vodou přeje všem čtenářům Jineckého zpravodaje
příjemné vykročení do roku 2012.
Záběr z představení Bedřich Hrozný.
Aleš Novák
58
Zprávičky z malé školičky
Čas adventu jsme si docela užívali. Koncem listopadu nás
mile překvapil „voňavý“ betlém u nedaleké kapličky. Často
jsme ho pak chodili obdivovat
a jablíčky a papírovými řetězy
jsme nazdobili i malý smrček,
který pro nás pod kapličkou
pan Firýt připravil.
Ve školce jsme pak v tomto
předvánočním období přivítali
několik návštěv…
S Mikulášem přišel rozverný
čertík, ze kterého jsme měli
trochu i strach, ale překrásný
„zlatý“ anděl nás obdaroval bohatou nadílkou a před „jistým
peklem“ ochránil.
Radost jsme měli i z příchodu
sv. Barborky a sv. Lucinky,
které nám svoji přítomností
přiblížily některé pranostiky
a staročeské zvyky. Ty nejznámější štědrovečerní (krájení
jablíčka, pouštění lodiček, házení střevícem aj.) jsme si také
vyzkoušeli.
V úterý 20. prosince si k nám
ke společné oslavě Vánoc přišli
posedět maminky, tatínkové
a ostatní hosté. Naše vystoupení plné písniček, veršů, ale
i pohádek (za klavírního doprovodu pana P. Kafky) se všem líbilo a v předvánočním shonu
59
bylo příjemným zpestřením. Nás malé potěšily hlavně hračky pod vánočním stromečkem a domů jsme si pak mohli odnést svítícího sněhuláčka.
Moc dobré bylo i pohoštění paní kuchařky a sladké dobroty našich maminek. Zamlsali jsme si také z darovaných čokoládových kolekcí.
Vánoční hodování si určitě užila i zvířátka v lese nad Cikánkou. Vždy
stromeček jsme jim nazdobili jen samými dobrotami. Ta si ale chroupala!
Hezké Vánoce jsme si pak ještě popřáli při společném „štědrovečerním
obědě“ s tradičním bramborovým salátem a rybím řízkem. Malé i velké potěšila i rybí šupinka pro štěstí.
Do nového roku bychom vám všem chtěli popřát spoustu dobré
nálady a především hodně zdraví.
Našim rodičům a paní J. Papírníkové
pak poděkovat za dobroty a drobné
hračky do mikulášské a vánoční nadílky a paní N. Zárybnické za výtvarný
materiál.
60
Kluci a holky
z čenkovské školky
a její zaměstnanci
zprávy z Ohrazenice
leden 2012
Vánoční aranžmá
V sobotu před první adventní nedělí jsme se sešli
v ohrazenické restauraci U Pstruha.
Opět nás navštívila paní Falcová, která nám letos již
předváděla velikonoční aranžmá.
Tentokrát nás opět udivovala, jak z jednoduchých věcí
udělat krásnou vánoční dekoraci.
Předvánoční atmosféru umocnila její dcera, která vystudovala operní zpěv. V závěru nám skvělým přednesem zazpívala několik vánočních koled. Věřím, že naše
setkání s paní Falcovou nebylo poslední.
Předvánoční setkání seniorů
Jak se již u nás stalo tradicí, před Vánoci se scházejí ohrazeničtí senioři.
I letos tomu tak bylo. Setkali jsme se v restauraci U Pstruha, protože
obecní úřad prochází rekonstrukcí a nebylo možné setkání uskutečnit
v zasedací místnosti. Někteří senioři využili možnosti a zhlédli vánoční
aranžmá s paní Falcovou. Po skončení této akce všichni společně poseděli.
Samozřejmostí bylo i malé občerstvení, které jsme pro ně měli přichystané. Další setkání se bude konat v období okolo Velikonoc.
61
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Jako každým rokem, i v sobotu 3. 12. 2011 se sešli v restauraci U Pstruha
v Ohrazenici děti a jejich rodiče, kde společně očekávali příchod Mikuláše,
anděla a čertů.
Aby čekání nebylo dlouhé, byla připravena výtvarná dílnička, kde si děti
za pomoci rodičů vyráběly adventní dekoraci - voňavý pomeranč ozdobený
stuhou a hřebíčkem a papírového andělíčka. Před rozdáváním dárků nám
do mikrofonu řekly básničky, které měly připravené a pak jsme již společně přivítali vzácnou návštěvu.
Ohrazenický Mikuláš je vždy štědrý, má sebou roztomilého andílka,
hodné čerty a
hodně dárečků.
Za balíčky pro
děti děkujeme
Obecnímu úřadu,
p. Petru Smetanovi, Hasičům
a klubu Trilobit.
Za kulturní komisi
Kamila Poláková
62
kultura v Pøíbrami
leden 2012
Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7
tel. 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
e-mail: [email protected] www.divadlopribram.eu
Po 9. 1.
Út 10. 1.
So 14. 1.
Ne 15. 1.
Po 16. 1.
Po 16. 1.
Út 17. 1.
St 18. 1.
Út 24. 1.
Pá 27. 1.
So 28. 1.
Čt 19. 1.
So 21. 1.
Po 30. 1.
So 28. 1.
VELKÁ SCÉNA
Nejúspěšnější sportovec roku - pronájem
18.00
Vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec roku 2011“ okresu Příbram.
Brouk v hlavě – sk. F 2011
19.00
Náhradní titul za představení Dáma s kaméliemi / vstupné 150, 110 Kč
Každý den š
astný den! / vstupné 150, 110 Kč
19.00
Hrají B. Hrzánová, L. Jeník, H. Lapčíková, Z. Kalina. Režie Lída Engelová.
O chytré princezně – Divadelní agentura Praha
15.00
Pohádkový muzikál podle klasické pohádky Boženy Němcové.
Vhodné pro děti od 3 let. / vstupné 50 Kč
O chytré princezně – Divadelní agentura Praha
8.30, 10.30
vstupné 50 Kč
Hrdý Budžes / vstupné 210, 170 Kč
19.00
Hrají B. Hrzánová, L. Jeník a M. Šiková/J. Vlčková. Režie Jiří Schmiedt.
Brouk v hlavě – sk. S 2011
16.00
Náhradní titul za představení Dáma s kaméliemi / vstupné 50 Kč
Saturnin
10.00
Hrají M. Písařík, R. Filásková, V. Senič, J. Someš, P. Nový, K. Fixová,
V. Záveský, V. Mrva, J. Novák, J. Vojta, H. Lapčíková. Česká premiéra.
Režie Milan Schejbal. Vhodné pro SŠ a OU. / vstupné 60 Kč
Brouk v hlavě – sk. E 2011
19.00
Náhradní titul za představení Dáma s kaméliemi / vstupné 150, 110 Kč
Stráže! Stráže! / vstupné 150, 110 Kč / předpoklád. délka 160 minut 19.00
Divadelní ples
20.00
K tanci a poslechu hraje Dynamic Band, Big Band Příbram, Švajneraj. Jako
host vystoupí Marcela Holanová. Vystoupení hereckého souboru, malý půlnoční varhanní koncert, losování o ceny. Diskotéka DJ Tomáše Maška. Předprodej vstupenek od 2. 1. 2012 pouze v pokladně a na obchodním oddělení
divadla. / vstupné 220, 200, 180 Kč
MALÁ SCÉNA
Ach, ta něha našich dam! / vstupné 120 Kč
19.00
Rychlé šípy / vstupné 120 Kč
19.00
Na pejska a kočičku… / Vhodné pro děti od 3 let / vstupné 50 Kč 9.00, 10.30
ESTRÁDNÍ SÁL
Divadelní ples
20.00
K tanci a poslechu hraje Dynamic Band, Big Band Příbram, Švajneraj. Jako
host vystoupí Marcela Holanová. Vystoupení hereckého souboru, malý půlnoční varhanní koncert, losování o ceny. Diskotéka DJ Tomáše Maška. Předprodej vstupenek od 2. 1. 2012 pouze v pokladně a na obchodním oddělení
divadla. / vstupné 220, 200, 180 Kč
63
inzerce
leden 2012
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
a
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192
Tel. 318 692 491
Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected]
www.elektro-horky.cz
64
KOMINICTVÍ Jiøí HAKEN
ITKOM
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Tel. 774 642 211
www.revizekominu.cz • e-mail: [email protected]
Nabízí tyto služby:
- Kontrola komínu podle vládní vyhlášky č. 91 (odborné posouzení celkového
stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů)
- Revize komínu – provádí se vždy při kolaudaci, připojení nového spotřebiče, nebo vyhoření komínu
- Čištění (mechanické odstranění produktu spalování)
- Posouzení spalinové cesty (protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy
kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty)
- Měření spalin
- Prohlídka komínu inspekční kamerou
- Rekonstrukce – vložkování komínu (všemi typy vložek - nerez, plast, keramika)
- Nové komíny – vícevrstvé kovové, keramické
AUTOSERVIS JINCE
Budilův mlýn
NABÍZÍME:
•
•
•
•
•
•
Mechanické opravy vozidel
Opravy karoserií + vyřízení škodné události
Čistění interiérů vozidel
Leštění autolaků
Prodej náhradních dílů
Příprava na STK a emise, zprostředkování
INFORMACE a OBJEDNÁVKY na tel.
e-mail: [email protected]
65
723 176 643
Nehtové studio K. M.
v Jincích
Nová modeláž gelem
Doplnění
Manikúra
450 Kč
300 Kč
od 200 Kč
Zdobení v ceně modeláže! • Věrnostní bonusy
OBJEDNÁVKY na tel. 721 265 265
Kde mě najdete? Zdravotní středisko (vedle lékárny)
www.km-nehty.estranky.cz
Kristýna Šormová
Pod Váhou 182, 262 23 Jince • Tel. 722 521 155
Otevírací doba:
Po - Pá
10.00 - 12.00 hod. 13.00 - 18.00 hod.
So
10.00 - 14.00 hod.
Ne
na objednání
Mimo otevírací dobu KADEŘNICKÁ POHOTOVOST i u Vás doma.
PÁNSKÝ střih od 50 Kč
Stálý zákazník má každý 10 střih ZDARMA.
T ě š í m s e n a Va š i n á v š t ě v u .
66
MASÁŽE
v Jincích
vedle lékárny u MŠ
Osobní objednávky a poradenství
každý ČTVRTEK od 8.15 do 10.15 hod.
- Breussova masáž
- Dornova metoda
- Guasha masáž
- Havajská masáž
- Jemná masáž nohou (metamorfóza)
- Lymfatická masáž
- Psychická masáž
- Reflexní masáž
- Reflexní masáž lymfatického systému
- Shiatsu relaxační masáž
AKCE 012
den 2
na le
ní
Ošetře t o d o u
e
vou m y
o
n
r
o
D
din
1,5 ho
č
500 K
Katka Dendysová
tel. 773 209 123, www.azted.cz
KOMINICT VÍ
MIROSLAV UNGR – Pod Královkou 355, Jince
■
■
■
■
■
■
Čištění komínů a kouřovodů (spalinová cesta), výběr sazí
Kontrola spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010
včetně zprávy o provedené kontrole
Případná kontrola spalinové cesty inspekční kamerou
se záznamem
Archivace záznamů a zpráv o provedené kontrole
Čištění kotlů na tuhá paliva, odstranění závad
Praxe v oboru kominictví 15 let
KO N TA KT:
tel. 607 520 320 ■ e-mail: [email protected]
67
Pěvecký kroužek Domova Laguna Psáry
Pěvecký sbor Základní školy Jince
68
Download

Jinecký zpravodaj titul