kalendář akcí
Knihovna otevřena
Ledová Praha (více: Pionýr)
únor 2014
1. 2.
So
2. 2.
Ne
3. 2.
Po
Tento týden JARNÍ PRÁZDNINY na Příbramsku
Příměstský tábor ve SCJS (více: Z činnosti...) 8.00 - 16.00 h.
Procházka trochu jinak (více: MC Jinečáček)
8.30 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
4. 2.
Út
Příměstský tábor ve SCJS
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
5. 2.
St
Příměstský tábor ve SCJS
8.00 - 16.00 h.
Šikulka (více: MC Jinečáček)
14.30 - 15.30 h.
Šachový kroužek Pionýra – Jarní miniturnaj (SCJS) 16.00 h.
6. 2.
Čt
Příměstský tábor ve SCJS
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Odpolední mateřské centrum
(více: MC Jinečáček)
7. 2.
Pá
Příměstský tábor ve SCJS
Šachový oddíl (SCJS)
8. 2.
So
9. 2.
Ne
10. 2.
Po
11. 2.
Út
9.00 - 12.00 h.
8.00 - 16.00 h.
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
8.00 - 16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
15.30 - 17.30 h.
8.00 - 16.00 h.
17.00 h.
Tento týden JARNÍ PRÁZDNINY na Berounsku
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Poradenství v péči o ple
(více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
14.00 h.
8.30 - 11.30 h.
10.00 - 18.00 h.
12. 2.
St
Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
14.00 h.
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
13. 2.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
9.30 - 11.30
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
13.00 - 17.00
(více: Ze života školy)
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30
Rybářský kroužek (SCJS)
16.15
Přednáška Překyselení organizmu a jeho důsledky
(více: MC Jinečáček)
18.00
2
h.
h.
h.
h.
h.
14. 2.
Pá
Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna)
Šachový oddíl (SCJS)
15.00 h.
17.00 h.
15. 2.
So
Dětský maškarní discokarneval v Ohrazenici
U Pstruha
15.00 h.
16. 2.
Ne
17. 2.
Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje – Březen 2014
18. 2.
Út
19. 2.
St
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
Šikulka (více: MC Jinečáček)
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
20. 2.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
9.30 - 11.30 h.
Rybářský kroužek (SCJS)
16.15 h.
Ukázková hodina – Bioenergetická cvičení
18.00 h.
(více: Sport)
21. 2.
Pá
Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna) 15.00 h.
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
22. 2.
So
Valná hromada TJ SOKOL (více: Z činnosti...)
Hasičský bál v Čenkově (více: Zprávy z Čenkova)
14.00 h.
20.00 h.
23. 2.
Ne
24. 2.
Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
25. 2.
Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
26. 2.
St
Schůze výboru zahrádkářů (více: Z činnosti...)
14.00 h.
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
27. 2.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Rybářský kroužek (SCJS)
28. 2.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
16.00 h.
8.30 - 11.30
14.00
14.30 - 15.30
15.00 - 16.45
16.00
h.
h.
h.
h.
h.
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
9.30 - 11.30 h.
16.15 h.
17.00 h.
BŘEZEN 2014 - více v příštím čísle JZ
Knihovna otevřena + burza knih
9.00 - 12.00 h.
Výroční členská schůze rybářů (více: Z činnosti...)
15.00 h.
3. - 7. 3. Po - Pá Burza knih, učebnic a časopisů (více: Knihovna)
od 9.00 h.
5. 3.
St
Šachový miniturnaj k MDŽ (více: Pionýr)
16.00 h.
Schůzka klubu učitelů – důchodců (SCJS)
14.00 h.
6. 3.
Čt
Schůzka klubu vojenských důchodců (SCJS)
15.30 h.
8. 3.
So
Oldies párty – 20 let hospody Za Vodou v Čenkově
20.00 h.
1. 3.
So
3 Josefa Slavíka, Havlíčkova 19
(SCJS) = akce konané ve Společenském centru
přehled
únor 2014
Společenská kronika
....................................................
strana
5
................................................................
strana
7
........................................................
strana
11
.....................................................................
strana
15
Mateřské centrum Jinečáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
22
Z činnosti společenských a zájmových organizací
.........
strana
25
...............................................
strana
29
.............................................................
strana
33
Městys Jince
Kulturní středisko
Knihovna
Pionýrská skupina Jince
Ze života školy
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
Základní škola Jince
.....................
33
...................................................
36
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
.......
strana
39
..................................................
strana
40
Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
43
Policie informuje
.........................................................
strana
44
...........................................................................
strana
46
Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
50
13. dělostřelecký pluk
Sport
Hospoda Za Vodou zve
Kultura v Hořovicích a okolí
........................................
strana
57
.......................................................
strana
58
........................................................................
strana
60
Kultura v Příbrami
Inzerce
56
..............................................
4
společenská kronika
únor 2014
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
VESELÁ Marie – 88 let
MUDROVÁ Jiřina – 86 let
KAŠPAR Petr – 70 let
ŠTĚPÁNKOVÁ Jiřina – 80 let
ŠKODOVÁ Mária – 75 let
KŘÍŽOVÁ Miloslava – 70 let
29. ledna 2014 oslavil své 84. narozeniny náš tatínek,
dědeček a pradědeček pan Jiří Feist.
Do dalších let hodně pevného zdraví a životního
elánu přeje rodina.
14. února 2014 oslaví krásné 80. narozeniny
bývalá učitelka ZŠ, paní Jiřinka Štěpánková.
Do dalších let hlavně zdraví a spokojenost
přeje Blažena Gerlová a rodina Neuwirthova.
Ke gratulaci se připojuje i klub učitelů – důchodců.
Narození
Lubošek a Vašík
KAKÁČKOVI
se narodili
31. 12. 2013.
5
VZPOMÍNKY
Dne 3. února 2014 to bude
neuvěřitelných 14 let, co nás navždy opustil
milovaný tatínek a dědeček
pan Jiří Simandl.
Moc vzpomínáme.
Věra a děti
Dne 18. února 2014 uplyne 7 let od chvíle,
kdy nás opustil náš milovaný tatínek
pan Zdeněk Veselý.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene
dcera Blaženka Kovácsová s rodinou
a bratr Jaroslav Veselý s rodinou
Cokoliv jsme na tobě milovali
a čemukoliv jsme se obdivovali,
trvá a potrvá v očích všech
a ve věčnosti časů.
Dne 23. února 2014 vzpomeneme
3. výročí úmrtí našeho syna a bratra
Martina Urbánka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Mamka a bratr se sestrami
6
Městys Jince
únor 2014
Výpis usnesení Zastupitelstva městyse
Jince ze dne 30. 12. 2013
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi
ve složení Lenka Kozáková, Marie Houšková.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu Václava Zeiska a Jozefa Moravčíka.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání
zastupitelstva – rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné
v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. s doplněním
o zprávu o činnosti rady od 11. 12. 2013 do 30. 12. 2013.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti
rady městyse za období od 11. 12. 2012 do 30. 12. 2013.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o čerpání rozpočtu k 30. 12. 2013.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci připravovaný návrh rozpočtu na rok 2014.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zřízení příspěvkové
organizace „Správa bytů Jince“ k datu 1. 1. 2014 - včetně zřizovací listiny
této příspěvkové organizace.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje v souvislosti se změnou nařízení vl. č. 37/2003 Sb. účinnou od 1. 1. 2014 úpravu výše odměn
neuvolněných zastupitelů v souladu s usnesením Zastupitelstva městyse
Jince č. 15 ze dne 15. 12. 2010 dle aktuálního znění nařízení vl. č. 37/2003 Sb.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva na obec podle zákona č. 172/1991 Sb.,
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,
ve znění pozdějších předpisů č. 5/PLZ/2013 – tímto usnesením ruší své
usnesení č. 19 ze dne 11. 12. 2013.
Zpracovala:
Věra Kadeřábková, tajemnice
Následující zasedání Zastupitelstva městyse Jince se konalo
22. ledna 2014 ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Výpis z usnesení bude zveřejněn v příštím vydání Jineckého
zpravodaje.
7
Kolik nás bylo?
K 1. 1. 2013 žilo v Jincích celkem 2.163 občanů.
K 1. 1. 2014 zde žilo celkem 2.181 občanů – 1.107 mužů
a 1.074 žen,
z toho:
2.043 osob v Jincích,
38 osob na Běříně a
100 osob v Rejkovicích
Nejstarší žena se narodila v r. 1917, nejstarší muž v r. 1922.
Průměrný věk obyvatel je 38 let.
Během roku 2013 došlo k tomuto pohybu osob:
- přihlásilo se k pobytu 84
- odhlásilo se 71
- přehlásilo se 58
- zemřelo 24 (doma skonalo 6 občanů)
- narodilo se 29
- uzavřeno 12 sňatků (5 v obřadní síni ÚM, 1 na Plešivci,
3 na zahradě hotelu Ermi, 1 v Křěšíně, 1 na zahradě RD,
1 ve Společenském centru Josefa Slavíka).
Matrika
Lubomíra Endrštová
POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek ze psů starších 3 měsíců se hradí
v hotovosti (nečiní-li více než 500,- Kč)
na Úřadu městyse Jince nejpozději do 31. 3.
každého roku.
Poplatník je povinen oznámit chov psa
do 30 dnů od počátku jeho držení na ÚM
Jince – zde vyplní přihlášku a po zaplacení
poplatku dostane evidenční známku pro psa.
Stanoví tak Obecně závazná vyhláška obce
Jince č. 2/2010 o místních poplatcích.
Sazby ročních poplatků ze psa najdete na www.jince.eu
a v příštím čísle Jineckého zpravodaje.
8
ROZPIS SVOZŮ SKO 2014
1x7
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
1 x 14
6. a 20. února, 6. a 20. března, 3. a 17. dubna,
1., 15. a 29. května, 12. a 26. června, 10. a 24. července,
7. a 21. srpna, 4. a 18. září, 2., 16. a 30. října,
13. a 27. listopadu, 11. a 25. prosince 2014.
KOMBI od 2. ledna do 24. dubna 2014 (zima)
– KAŽDÝ čtvrtek, tj.:
6., 13., 20. a 27. února., 6., 13., 20. a 27. března,
3., 10., 17. a 24. dubna.
od 8. května do 11. září 2014 (léto) – LICHÝ čtvrtek, tj.:
8. a 22. května, 5. a 19. června, 3., 17. a 31. července,
14. a 28. srpna, 11. září.
od 25. září do 24. prosince 2014 (zima)
– KAŽDÝ čtvrtek, tj.:
24. září, 2., 9., 16., 23. a 30. října, 6., 13., 20. a 27. listopadu,
4., 11., 18. a 25. prosince.
1 x 30
13.
13.
10.
15.
února
března
dubna
května
12.
17.
14.
11.
června
července
srpna
září
9. října
6. listopadu
4. prosince
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
je zřízen pro fyzické osoby – občany
s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích
a Běříně.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
O t e v í r a c í h o d i n y sběrného dvora a kompostárny:
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota
8.00 – 15.00 hod.
Uložení odpadů je zdarma.
9
MĚSTYS JINCE
nabízí k prodeji
POSLEDNÍ ATRAKTIVNÍ POZEMKY
CO ZÍSKÁTE?
romantický výhled z okna Vašeho domu na vrch Plešivec a brdské hřebeny
plně zasíované pozemky (elektřina, plyn, voda, kanalizace),
nové komunikace a chodníky, zdravé životní prostředí,
občanskou vybavenost v místě (školka, škola, zdravotní středisko, pošta, obchody),
kulturní a sportovní vyžití, dopravní spojení (vlak, autobus),
rychlé spojení do Prahy (dálnice v dosahu 15 min. autem)
pozemek - parcelní číslo
1635/10
1635/16 +1634/3
1635/28
1635/30
1635/33
1635/35 +1634/4
1635/40
1635/38
1635/37
1635/36 +1634/5
1635/42
1635/43
1635/44
velikost pozemku v m2
1 156
1 200
1 660
1 217
1 222
1 376
1 220
1 274
1 301
1 655
1 536
1 429
1 321
10
cena pozemku celkem v Kč
751 400
780 000
1 079 000
791 050
794 300
894 400
793 000
828 100
845 650
1 075 750
998 400
928 850
858 650
Kulturní středisko
únor 2014
➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele
na pravidelnou schůzku ve středu 12. února 2014 od 14.00 hodin
ve Společenském centru J. Slavíka. Další setkání se uskuteční ve středu
5. března 2014.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek
13. února 2014 od 15.30 hodin ve Společenském centru J. Slavíka.
Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 6. března 2014.
Kulturní středisko Jince pořádá zájezdy do Prahy:
středa 26. března 2014
Vyšehradský hřbitov a Slavín
– společná hrobka nejvýznamnějších národních osobností
Na Vyšehradském hřbitově uctíme památku houslisty Josefa Slavíka, našeho
nejslavnějšího rodáka, který se narodil 26. 3. 1806 a je zde pochován.
Přihlášky na tento zájezd nejpozději do 28. února 2014 v kulturním středisku. Cena zájezdu je 100 Kč/os.
Vyšehradský
hřbitov
jsme navštívili
poprvé
v r. 2003.
Tehdy se tohoto
zájezdu zúčastnili i vážení
manželé
Polákovi, kteří
již mezi námi
nejsou, ale
s úctou na ně
vzpomínáme.
Foto Ung.
11
Odjezd autobusu v 10 hod. od Sokolovny, další zastávky dle dohody.
(Pokud náhodou napadne tolik sněhu, že by znemožnil prohlídku hřbitova,
zájezd bude odložen na duben)
sobota 24. května 2014
Muzikál LUCIE, VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ LÁSKY
(Hudební divadlo Karlín)
– odpolední představení od 15 hod.
„Lucie, větší než malé množství lásky“ není muzikálem o skupině Lucie. Jde o projekt této nejpopulárnější tuzemské hudební skupiny a Hudebního divadla Karlín, který překračuje hranice zavedených postupů, pracuje s unikátní technologií,
filmovými dotáčkami a hlavně s původním příběhem o lásce, bolesti a věcech mezi nebem a zemí.
Spojuje drsnost a něhu, vtip a tragiku.
Hrají: Emma Smetana, Václav Noid Bárta, Pavel
Liška, Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová aj. Hudba
a texty: David Koller, Robert Kodym, Michal
Dvořák, P.B.Ch.
Vstupenky budou k vyzvednutí v kulturním středisku, cena 750 Kč
včetně dopravy.
Odjezd autobusu od hotelu Kratochvíl, zastávka u Sokolovny a dále dle
dohody. Čas bude upřesněn.
Jelikož na tento zájezd není autobus zcela naplněn, nabízíme volná místa pro ty,
kteří si chtějí udělat výlet do Prahy a místo představení si zvolí individuální
program. Doprava: 100 Kč/os.
Poděkování
Chceme tímto poděkovat Úřadu městyse Jince za hodnotné dárkové
balíčky pro mne a mého manžela k našemu životnímu jubileu.
Nečekali jsme to a o to více jsme byli mile překvapeni a potěšeni.
Ještě jednou děkujeme.
Marta a Karel Prchalovi
12
Kniha je v prodeji ve Společenském centru
Josefa Slavíka Jince
288 stran, barevná příloha s ilustracemi
cena 160 Kč
13
Prodej nových knih ve Společenském centru Josefa Slavíka
V. Jiřička
T. Makaj
Klapající minulost
Z historie strašických kasáren I.
(1934 – 1939)
Bělová/Lang
Hřbitove, hřbitove, zahrado železná
T. Makaj
Pověsti středních Brd
T. Makaj
Střední Brdy na starých
pohlednicích
J. Beránek
Jince, dějiny obce
A. Roháček
Zázraky přírody
M. Vanek
Láska k železákům
Dvořák/Holečková Dolní Berounka
Dvořák/Holečková Po stopách českých králů
pěšky a na kole
Dvořák/Holečková Tajemná místa Podbrdska
289 Kč Novinka
249 Kč Novinka
199 Kč Novinka
279 Kč
350 Kč
195 Kč
270 Kč
399 Kč
220 Kč
220 Kč
239 Kč
Letecké snímky Jinec a okolí:
- fotografie vel. A3 bez lamina
- fotografie 40 x 30 cm zalaminovaná
330 Kč/ks
300 Kč/ks
Společenské centrum Josefa Slavíka
Přidávejte své nápady, postřehy, fotky a tipy
na zajímavé akce.
Fotogalerie kulturních akcí:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/
Jinecký zpravodaj vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko
Jince (Irena Ungrová /značka Ung./ – vedoucí KS Jince, tel. 773 830 708,
e-mail: [email protected]). Registrační číslo: MK ČR E 11716.
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram. Distribuce: Kulturní středisko Jince.
Příspěvky přijímáme pouze písemnou formou.
Uzávěrka příštího čísla: 17. února 2014.
14
Knihovna Jince
únor 2014
Nezapomeňte, kn i h o v n a je o t e v ř e n a v sobotu
1. února 2014 od 9 do 12 hodin.
Statistika knihovny k 31. 12. 2013
Počet knihovních jednotek navazuje na stav roku 2012.
Stav knihovního fondu celkem
9.968 ks
– z toho naučná literatura
482 ks
– krásná literatura
185 ks
V roce 2013 jsme zaznamenali nárůst o 667 knižních titulů.
– z toho nákup nových knih
190
– dary, dotace
477
Návštěvníci knihovny celkem
1.905 návštěv
Počet čtenářů se oproti roku 2012 snížil o 2, ale počet čtenářů do 15 let se
zvýšil o 6.
Celkem má knihovna registrovaných 175 čtenářů.
Nejpilnější čtenáři v r. 2013
– dospělí
Miloslav SPĚVÁK 404 titulů
– čtenáři do 15 let
Nela FENCLOVÁ
48 titulů
Z rozhodnutí Rady městyse Jince získávají výše uvedení čtenáři členství v knihovně pro rok 2014 ZDARMA.
Výpůjčky celkem
8.857 ks
– z toho naučná literatura dospělým čtenářům
2.346
– krásná literatura dospělým čtenářům
5.632
– naučná literatura dětem
206
– krásná literatura dětem
673
Velmi dobrá je spolupráce s oddělením regionálních služeb KJD, kdy nám
bylo z Knihovny J. Drdy Příbram celkem zapůjčeno 148 svazků ve 3 souborech.
Taktéž meziknihovní výměnný systém je využíván, celkově bylo prostřednictvím něho z knihovny J. Drdy Příbram a Středočeské vědecké knihovny v Kladně zapůjčeno 514 titulů knih.
Vzhledem k tomu, že knihovny patří mezi nevýdělečné organizace, jsou
do značné míry závislé na laskavosti čtenářů a dalších příznivců. Musím
konstatovat, že jich v roce 2013 byla opět celá řada a i díky nim se podařilo rozšířit knihovní fond. Všem patří velký dík.
15
Společenské hry v knihovně
V knihovně jsou k dispozici níže uvedené hry k půjčení na místě i mimo
knihovnu:
1. UBONGO (honba za diamanty)
– rodinná hra pro 2 – 4 hráče od 10 let
Afrika ukrývá diamanty nedozírné ceny. Cesta k nim
ovšem není jednoduchá. Ty nejcennější získá pouze ten nejbystřejší a nejrychlejší. Hráči se snaží
sestavit skládačku z barevných dílků, posunout
svou figurku na hrací desce a vzít si drahokamy.
To vše musí stihnout dříve, než se přesypou hodiny.
Vítězí hráč s největším počtem kamenů jedné barvy.
2. OSADNÍCI Z KATANU – karetní hra pro 2 – 4 hráče od 8 let
Karetní varianta legendární deskové hry. Kdo rychleji postaví více cest
a pomůže osídlit ostrov Katan? Je třeba sehnat stavební materiál na nové
cesty a vesnice.
3. V KOSTCE SVĚT – vzdělávací hra pro 1 a více hráčů od 8 let
Desetiminutová hra na procvičení paměti o státech světa, aneb co si zapamatujete za 10 vteřin? Chcete poznat různé země světa? V této hře se
s pomocí 71 karet s obrázky různých zemí světa dozvíte vždy to nejzajímavější z každé země.
4. ZLATÉ ČESKO – kvízová hra
až pro 6 hráčů od 12 let
Zlaté Česko navazuje na obrovský úspěch vědomostní hry Česko, otázky a odpovědi. Obsahuje
zcela nové otázky. Oboustranný herní plán umožňuje hrát i dobyvatelskou verzi této hry, ve které
budete dobývat hrad Karlštejn. Během obléhání
hradu budete za svoje znalosti získávat zlaáky.
Ten nejúspěšnější z vás na konci hry dobude tento slavný hrad.
5. DOMINION – strategická hra pro 2 – 4 hráče od 8 let
Stojíte na počátku budování své vlastní říše a nemáte nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou otevřeny dokořán, říše vzkvétá zakládáním nových vesnic, založením tržiště či vztyčením trůnního sálu.
Jenže jsou tu také zdatní soupeři, a tak je třeba rozšířit svoji říši co nejrychleji. Jen tak se stanete pánem nejmocnějšího dominia. Rafinovaný
herní systém se v každé partii postará o nové napětí.
16
6. PÁRTY ALIANS – VELKÁ SÁZKA – párty hra pro 4 a více
hráčů od 11 let
Vsate si sami na sebe i na své přátele, zda dokáží splnit vtipné a roztodivné úkoly. Budete modelovat z plastelíny, předvádět pantomimu, plnit
pohybové úkoly a další. Dokážete to?
Pravidla půjčování:
• výpůjčka na 14 dnů
• 1 hra na jednoho čtenáře
• tyto hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři
• před půjčením je nutné zkontrolovat obsah hry a čtenář obdrží potvrzení
o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry
• za pozdní vrácení je účtována upomínka ve stejné výši jako u knižních
titulů, ale zvyšuje se již po 14 dnech
• ztráta hry nebo neúplné vrácení (chybějící figurka, žeton, karta…) se nahrazuje finančně (plná pořizovací cena)
Dotace z Projektu Česká knihovna 2013
Opět se i naše knihovna, tak jako tomu bylo v loňském i předloňském
roce, připojuje k projektu Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie
pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné
knihovny. Z tohoto projektu jsme objednali v 1. kole 30 titulů knih v celkově částce 5.436,- Kč + 16 titulů knih v rezervě, které získává knihovna
zcela zdarma.
Využili jsme i další možnosti a v 2. kole projektu Česká knihovna 2013
objednali ještě 25 titulů v celkové částce 5.841,- Kč. K dnešnímu dni nám
bylo dodáno 45 titulů.
Ú p l n ý s e z n a m v š e c h k n i h (z dotace, zakoupených knihovnou,
darovaných našimi spoluobčany a novinek z výměnného fondu Knihovny
Jana Drdy Příbram) najdete na našich nových internetových stránkách
w w w. j i n c e . k n i h o v n a . c z
Knížka pro prvňáčka a Čtení pomáhá
SKIP ČR vyhlásil šestý ročník projektu na podporu
čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka. Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd,
protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je
podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned
17
od prvních dnů školní docházky dětí. Pro školní rok 2013/2014 bude připravena kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla
Sivka – Abeceda. Tak jako v loňském roce jsme obě první třídy jinecké
základní školy do tohoto projektu přihlásili a již nyní se těšíme na naše
první společné setkání v knihovně.
„HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2014“ (XI. bienále)
Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice
a Gymnáziem Václava Hraběte vyhlašuje dne 17. 1. 2014 literární soutěž v oboru poezie, prózy a publicistiky.
Podmínky soutěže:
• Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde
knižně nepublikoval, v oboru POEZIE, PRÓZA a PUBLICISTIKA.
• Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat
na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice,
na tel.: 311 512 564, na e-mailu: [email protected]
http://www.mkc-horovice.cz/mkc-hvh.html
Anketa SUK 2013 – Čteme všichni
Pedagogická knihovna Jana Amose Komenského – Praha vyhlašuje
21. ročník ankety o nejčtenější a nejoblíbenější knihu pro děti vydanou
v roce 2013. Anketa probíhá od ledna do března 2014.
Holky a kluci pozor! Chcete vyhrát knihu?
Potom nám odpovězte na naši anketní otázku
KTERÁ KNIHA, VYDANÁ V ROCE 2013, SE VÁM NEJVÍCE
LÍBILA?
Z vašich odpovědí vylosujeme padesát výherců, kteří od nás dostanou pěknou knihu. Pokud odpovíte také na otázku
KTERÉ ČÍSLO JE V POHÁDKÁCH NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A PROČ?
budete zařazeni do slosování o tři knihy. Anketní lístky si lze vyzvednout
v knihovně, kde získáte všechny potřebné informace. Nakladatelství,
vydávající knihu, která od vás dostane nejvíce hlasů, získá cenu dětí. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne tradičně v Památníku
národního písemnictví na Strahově 9. 4. 2014 za přítomnosti oceněných
spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí je autogramiáda tvůrců.
Vaše odpovědi očekáváme v knihovně do 14. 3. 2014, odkud je hromadně odešleme nebo je můžete zaslat i sami, nejpozději do 21. 3. 2014
na uvedenou adresu: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, SUK,
Mikulandská 5, 116 74 Praha 1. Na obálku napište „SUK 2013“.
18
Co všechno se nám podařilo od uzávěrky posledního JZ?
1. výtvarná dílna 8. 1. 2014 – téma
Zima a její kouzla – Tři králové
Tři králové je lidové označení pro „mudrce
z Východu“, kteří podle novozákonního
Matoušova evangelia (Mt 2,1n.) navštívili
krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu.
(zdroj www.Wikipedie)
A protože každý král, ale i každý „šikula“,
za kterého se naši malí výtvarníci považují, nosí korunu, tak jsme si ji vyrobili. Nakonec slušela všem. Že se líbila i Montymu
- o tom není žádných pochyb. Filípkovi
Tremlovi se do její výroby nejdříve ani
trošku nechtělo, ale nakonec výsledek stál určitě za tu trochu námahy.
2. výtvarná dílna 15. 1. – téma Zima a její kouzla – sněhuláci
Alespoň našimi vyrobenými sněhuláčky jsme se pokusili navodit atmosféru zimy, nebo ten k ní určitě neodmyslitelně patří.
Vyhodnocení 43. výtvarné a literární soutěže
na téma: KOUZELNÁ ZIMA
Celkem odevzdaných prací
kategorie dětí:
MŠ:
Filip Treml – „Motýlek“
ZŠ a ŠD:
1. třída
Simonka Vejrová
2. třída
Kristýnka Fryšová
3. třída
Verunka Matysová
4. třída
Ríša Policar
Zvláštní cena:
1. třída
Martin Novák
2. třída
Ondřej Kočárek
společná práce 1. tř. Janička Dendysová,
Simonka Vejrová,
Barborka Hůlová
Na soutěžící čekala i sladká
tečka...
Cena poroty:
Foto Miroslav Maršálek
2. třída
Pavlínka Šnajdrová
19
společná práce 2. tř.
společná práce 3. tř.
Veronika Plecitá, Elizabeth Natanailidu
Magdaléna Kosová, Nela Růtová,
Viki Mandáková, Matouš Cvanciger
Předávání diplomů
a cen se tentokrát ujal
předseda kulturní
komise Václav Zeisek.
Nová soutěž pro děti na měsíc ÚNOR
Téma:
Valentýnské přáníčko
Odevzdání
Vyhodnocení
do 14. února 2014
21. února 2014 od 15 hod.
ve Společenském centru Josefa Slavíka
Únorové výtvarné dílničky – ve středu od 15.00 do 16.45 hod.
12. 2. 2014 – téma
19. 2. 2014 – téma
26. 2. 2014 – téma
VALENTÝNSKÉ DÁRKOVÁNÍ
ZÁBAVNÉ KOLÍČKY
KAKTUS, O KTERÝ SE
NEMUSÍŠ STARAT
P ř i p r a v u j e m e na březen:
BURZA knih, učebnic a časopisů
Termín:
1. - 7. března 2014
Otevřeno: sobota
pondělí, úterý, středa
čtvrtek
pátek
9.00
9.00
9.00
9.00
20
–
–
–
–
12.00
12.00
12.00
12.00
13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
Máte doma knihy, které již nikdo nečte? Vaše knihovna „praská ve švech?“
Přineste je do Společenského centra Josefa Slavíka nebo do knihovny.
Výtěžek z prodeje (5 Kč/ks) bude použit k nákupu nových titulů do naší
knihovny.
Neprodané tituly zůstávají v knihovně, kde si můžete vybrat z tzv. stálé
burzy po celý rok.
Pokračujeme v cyklu
přednášek o Brdech
Navážeme na přednášku Ing. Romana Kováře
doprovázenou videoprojekcí,
která se uskutečnila v říjnu 2013 na téma „Z historie a současnosti
VVP Jince“.
Čtvrtý díl tohoto „seriálu“ přednášek se koná
v úterý 18. 3. 2014 od 17.30 hod. v zasedací místnosti
Společenského centra Josefa Slavíka Jince.
Vyhlášení Čtenáře roku
– krále čtenářů v kategorii dětský čtenář a dospělý čtenář
pátek 21. 3. 2014 od 15.30 hod.
v zasedací místnosti Společenského centra Josefa Slavíka
Fotogalerie akcí knihovny:
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
tel. 321 322 159, mob. 773 830 709
[email protected]
www.jince.knihovna.cz
21
Mateřské centrum Jinečáček
únor 2014
Milí kamarádi,
také se vám někdy zasteskne, když něco pěkného končí, když
ve dveřích už nestojí ten, kdo dlouhou dobu do nich pravidelně
vcházel? Jenže léta letí a čas nejde zastavit. Budou to už téměř čtyři roky, co jsem do dveří mateřského centra vešla prvně i já. S nejistotou, obavami, očekáváním, pocitem cizáctví… A dobře jsem
udělala. Za oněmi dveřmi, tehdy ještě starého kulturního střediska, trávil
volný čas kolektiv sympatických maminek a dětiček, mezi nimiž bylo velmi jednoduché s mojí dcerou najít skvělé kamarády a nové přátele –
Verunku, Elenku, Adélku, Ladušku, Míšu, Vojtíška, Tomáška, Karolínku,
Káu, Ondru, Báru, Aničku… a také Davídka. A právě Davídek je posledním z oné „staré party“, který bude od února otevírat jiné dveře - dveře
mateřské školky. Přejeme Ti, Dájo, aby se ti ve školce moc líbilo a našel
sis nové kamarády. A nezapomeň, že dveře Jinečáčku zůstávají stále otevřené. A Tvé mamince Jitce Píchalové patří velké díky za vše, co pro centrum dělala. Je to skvělý parák, který nezkazí žádnou legraci, je plný
nápadů a elánu. Jío, díky, že nás v tom dál nenecháš! ☺
Jedna epizoda skončila, ale kniha dopsána není. Dveře mateřského centra
jsou stále v letu. Plazí se, lezou či snaží se do nich chodit další kamarádi
– Anetka, Vaneska, Zdenička, Kačenka, Mára, Elenka, Máa, Jára, Péa,
Vojtík, Alex… a možná i další, jejichž maminka či tatínek čte tyto řádky.
22
Máme před sebou další rok, ve kterém se určitě nudit nebudeme. Zapojíme
se do kampaně Kořeny a křídla naší rodiny, vyrazíme na společné procházky, podnikneme výlety za hranice Jinec, navštívíme třeba ZOO, zazpíváme,
zacvičíme, nedáme odpočinout šikovným ručičkám, oslavíme nejrůznější
svátky a bude toho ještě spousta.
A co se dělo v lednu? Vydali jsme se po
stopách Yettiho. Nebylo to vůbec jednoduché. Sněžný muž nám připravil hned
několik nástrah, které se nám nakonec
podařilo zdolat. V Ohrazenici na Horách se nám ho ale zastihnout nepovedlo. To pak bylo překvapení, když na nás
čekal v herně, kde jsme si na něm pěkně smlsli. Po dortu se jen zaprášilo!
Také maminky si užily, a to když se
oddaly rukám paní Lošákové, která
jim poradila, jak správně pečovat o
svou ple a jaké trendy frčí v každodenním líčení.
A na co se těšit v únoru? Tady jsou nejbližší akce:
• každé pondělí (začínáme 3. 2.) – „Procházka tak trochu
jinak“ (chůze + posilování nejen s kočárky) – Ivča Ch. – sraz v 8:30 h.
před mateřskou školkou, s sebou pohodlné oblečení a obuv a dítě v kočárku ☺ , kdo nemá kočárek, i tak se může přidat. Doba cvičení cca
1 - 1,5 hod. Bližší info na tel. 775 233 182.
• úterý 4. února od 10:00 – 10:30 h. – „Cvičíme a zpíváme“ (Ivča
Ch.) – herna MC
• úterý 11. února od 10:00 – 10:30 h. – „Cvičíme a zpíváme“ (Ivča Ch.)
– herna MC
• úterý 11. února od 10:00 - 18:00 h. – I. Lošáková – „Poradenství
v péči o ple a v líčení“ (líčení zdarma) – herna MC, je nutné potvrdit účast sms na tel. 775 233 182
• čtvrtek 13. února od 18:00 h. – M. Věncková – „Co nám způsobuje překyselení a jak se jej zbavit“ – přednáška v herně MC
23
• úterý 18. února od 10:00 – 10:30 h. – „Cvičíme a zpíváme“ (Ivča Ch.)
– herna MC
• každou sudou středu (začínáme 5. 2.) od 14:30 h. – „Šikulka“
(tvořivá hodinka pro nejmenší 1 – 5 let v herně MC) – Ivča L.
Změnili jsme provoz herny:
■
každé úterý od 8:30 do 11:30 hod.,
■
každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 hod. a
■
první čtvrtek v měsíci od 15:30 do 17:30 hod. (vzhledem ke koordinaci akcí ve Společenském centru Josefa Slavíka se termín čtvrteční
odpolední herničky může měnit, přesný termín najdete vždy v Jineckém
zpravodaji a na webu).
Tak přij
te vzít za kliku, dveře jsou otevřené…
I. Ch.
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřského centra Jinečáček.
24
z činnosti společenských a zájmových organizací
únor 2014
Výroční schůze jineckých hasičů
Dne 11. 1. 2014 se uskutečnila výroční valná
hromada členů Sboru dobrovolných hasičů v Jincích. Po uvítání přítomných a schválení navrženého programu poděkoval
starosta SDH Petr Šorm
všem členům za aktivní
činnost v minulém roce.
Místostarosta SDH Jan
Krnáč konstatoval, že členové sboru se v minulém
roce podíleli téměř na
všech kulturních akcích
v Jincích, ale i u sousedů.
Pořádáním hasičského plesu počínaje, přes čarodějnice a výpomocí při zahájení adventu konče. Pro zlepšení životního prostředí provedl sbor na jaře
a na podzim sběr železného šrotu. SDH pořádalo i jarní kolo hasičského turnaje v mariáši. Hasiči brigádně opravovali hasičský dům a jeho zázemí.
V roce 2014 se jinecký sbor bude opět spolupodílet na kulturních akcích
v Jincích, znovu uskutečníme tradiční sběr šrotu. V případě obdržení dotace na materiál bude provedena brigádně oprava podlah a zdiva v garážích „hasičárny“. 31. 5. 2014 se SDH zúčastní soutěže v požárním sportu
na Ohrazenici.
Od září 2014 bude po letech obnoven
kroužek malých hasičů.
Velitel zásahové jednotky Vladimír
Valta informoval o rozsáhlé činnosti
obecní zásahové jednotky.
Kromě předepsaných školení a kurzů
provedli hasiči celkem pět technických zásahů, od čištění ucpané kanalizace až po čištění koupaliště. Při zá-
25
plavách v květnu a červnu 2013 vyjížděla jednotka k čištění vozovek, ucpaných kanálů a zaplavených sklepů šestkrát. V září se jednotka účastnila
velkého cvičení na Plešivci, v říjnu opět na Plešivci naši hasiči hledali zraněnou turistku. V listopadu dostali členové jednotky „zabrat“, když po tři
dny s profesionálními hasiči likvidovali ekologickou havárii na Ohrazenickém potoce, kam uniklo větší množství topného oleje.
Na výroční schůzi předal starosta městyse veliteli jednotky 4 ks dýchacích
přístrojů, s nimiž se členové jednotky naučí zacházet na školení v lednu
tak, aby byli na únorové školení v Příbrami připraveni.
Členové jednotky i nadále budou pracovat na vylepšení a údržbě techniky,
která musí být v pořádku a připravena na okamžité použití. Po celý rok
budou hasiči absolvovat průběžná školení a cvičení.
Na závěr poděkoval starosta městyse Josef Hála hasičům za jejich obětavou činnost a popřál klidný rok 2014.
Z d r o j f o t o g r a f i í : facebook Sdh Jince
Za SDH Jan Haken
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2014
v termínu JARNÍCH PRÁZDNIN
3. – 7. února 2014
Přihlášené děti se sejdou v pondělí 3. února 2014
v 8 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích.
Zde získají od hlavního vedoucího tábora p. Václava Zeiska všechny
potřebné informace a program na celý týden.
Přezůvky a oblečení na pobyt venku s sebou.
Stravování zajištěno: denně 2 svačiny, oběd, pitný režim.
Na děti čekají mimo jiné soutěže, hry, den s Pionýrem a kroužkem
U koní, výtvarná dílna, celodenní výlet do Příbrami, na Plešivec
a další dobrodružství.
Va š e d o t a z y o c h o t n ě z o d p o v í
Václav Zeisek , předseda kulturní komise Rady městyse Jince
– tel. 721 205 351
26
Všichni členové a příznivci Sokola
jsou zváni na
VALNOU HROMADU SOKOLA JINCE,
která se koná v sobotu 22. února 2014
od 14.00 v místní Sokolovně.
Informace pro zahrádkáře
SCHŮZE VÝBORU ZO Českého zahrádkářského
svazu Jince se bude konat ve středu 26. února 2014
ve 14.00 hod. v prostorách Společenského centra
Josefa Slavíka Jince.
Prosím členy výboru, nech se dostaví, je nutné připravit
program na výroční členskou schůzi, případně nové
volby, dle nových stanov ČZS a nového občanského
zákoníku.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE se bude konat
v sobotu 22. března 2014 v 10.00 hod. v Sauna baru Jince
na Sokolské zahradě.
Občerstvení zajištěno.
Všechny členy zve výbor ČZS Jince. Prosíme, vezměte s sebou peníze
na členské příspěvky 100 Kč.
Iva Jelínková, předsedkyně ZO
Místní organizace Českého rybářského svazu Jince
zve své členy
dne
1. března 2014 v 15 hod.
na
výroční členskou schůzi.
Koná se v hospodě Za Vodou v Čenkově.
27
POZVÁNKY:
Městys Jince + kulturní komise Rady městyse Jince
vás srdečně zvou na OBECNÍ
v sobotu 15. března 2014 od 20 hodin
PLES
Místo konání a program v jednání, více informací v příštím čísle
Jineckého zpravodaje a na plakátech.
Český svaz žen Jince + Kulturní komise Rady městyse Jince
pořádá
v neděli
DÌTSKÝ MAŠKARNÍ DISCOKARNEVAL
16. března 2014 od 14 do 17 hodin
MASKY VÍTÁNY! Místo konání v jednání, více informací v příštím čísle
Jineckého zpravodaje a na plakátech.
Český svaz žen Jince chystá v květnu 2014
humanitární sbírku pro OS DIAKONIE Broumov
Termín a bližší informace najdete v dalších číslech JZ
a na plakátech.
Potřebný materiál se bude stejně jako loni shromažovat na parkovišti v ul. Čsl.
dělostřelců (naproti Úřadu městyse Jince).
O materiál je velký zájem. Ředitel Diakonie Broumov nám v prosinci 2013 poslal
dopis, kde se mimo jiné píše: „Při roční bilanci naší činnosti nám dovolte vašim
občanům co nejsrdečněji poděkovat za spolupráci. Bez Vás, vašich obětavých pracovníků a občanů, kteří nám darují věci, bychom naši činnost nemohli vykonávat.
Zorganizováním sbírky ošacení, bot a dalších věcí jste pomohli nejen životnímu
prostředí, ale hlavně lidem, kteří materiální pomoc potřebují a jsou za ni nesmírně
vděčni.
Bohužel sběrem použitého ošacení se začaly zabývat i komerční firmy, které sice
deklarují také humanitární pomoc, ale ne vždy je to pravda. Některé vyhlašují
sbírky v ulicích měst, ale přecení své možnosti a věci nestačí sesbírat, ty pak leží
v ulicích a dělají nejen nepořádek městu, ale je hlavně narušena důvěra lidí. Pracujeme na tom, aby sbírky, které pořádá Diakonie Broumov, byly
jednoznačně identifikovatelné a naše idea POMOC POTŘEBNÝM
byla to hlavní, co vás i nás spojuje. Věříme, že naše spolupráce
bude i v novém roce pokračovat.“
Marie Kratochvílová
předsedkyně ČSŽ
28
Pionýrská skupina Jince
únor 2014
Naši mladí hráči získávali
zkušenosti
Pionýrská skupina Jince se z pověření Komise mládeže Středočeského šachového svazu ujala uspořádání krajského přeboru žákovských
družstev – skupiny C. Do Společenského centra Josefa Slavíka v naší
obci se sjely týmy ze Sedlčan, Příbrami, Zdic a dokonce hned dva z Řevnic.
Společně s naším bojovali o jedno postupové místo do finále krajského
přeboru.
Naše družstvo, přesněji družstvo Šachového oddílu Tělovýchovné jednoty
Jince, vedené Martinem Šilhánkem, hned v prvním zápase se ŠK Zdice zvítězilo. Pak už se ale projevil věkový rozdíl. Dva zápasy jsme prohráli jen nejtěsnějším rozdílem, dva výrazněji. Pokud bychom hodnotili jednotlivé partie,
dočkali jsme se nepříjemných, ale na druhé straně i velmi milých překvapení. O ty druhé se postarali například naši hráči Martin Šilhánek, Tomáš
Bažant a Michal Krejča. Nebo spíš jejich soupeři? Jednalo se o mistrovskou
soutěž starších žáků, ale naše družstvo ve stejném složení, jen bez Martina,
navíc posílené o další dva hráče, nastoupí v krajském přeboru mladších
žáků. A v něm by 1. května mělo mít šance na pěkné umístění.
Zvítězilo nakonec favorizované družstvo ŠK Řevnice B. ŠO TJ Jince skončil na 5. místě.
Vedoucí skupiny Jan Paukert vyjádřil spokojenost s prostředím ve Společenském centru. Za to patří dík především jeho vedoucí Ireně Ungrové,
která se na přípravě osobně podílela.
Pohár bude rok doma
Pod záštitou starosty městyse Jince Josefa Hály
se v sobotu 18. 1. 2014 konal Otevřený přebor
městyse Jince v šachu 2014 pro mládež do
17 let. Tato akce se uskutečnila u příležitosti
30. výročí založení Šachového kroužku Pionýrské
skupiny Jince, který byl i hlavním organizátorem.
Avšak přidaly se i další organizace z Jinec, Berouna a Prahy. Byly mezi nimi například Kulturní
středisko Jince a vedení Pionýrské skupiny Jince,
které akce Šachového oddílu podporují dlouhodobě.
29
Putovní pohár, který byl rok v opatrování
Martina Simeta z Plzně, vybojoval domácí
hráč Tomáš Zadina, člen Šachového oddílu TJ Jince a častý účastník akcí ŠK Pionýra. Ani u něho se ale tato trofej nezdrží déle,
protože kvůli věku mohl hrát Tomáš letos
naposledy.
Stříbrnou a bronzovou medaili si odnesli
reprezentanti ŠK Pyrit Příbram Vojtěch Kovářík a Johan Králík. Oba získali 5,5 bodu
ze sedmi a na vítěze jim chyběl jeden bod.
Smolnou čtvrtou příčku zaujal na výsledkové listině Jan Kučera z výpravy KDJS Sedlčany. Nejúspěšnějšími hráči ŠK Pionýra se
stali Martin Šilhánek a Jakub Šmejkal,
kteří skončili na 8. a 9. místě.
Přebor zahájil vedoucí
šachového kroužku Miroslav Maršálek (foto Aleš
Maršálek).
Z dalších jineckých hráčů si také velmi dobře vedli Viktorie a Tomáš
Bažantovi, Tereza Lísková, Václav Vejr a Ondřej Kočárek. Spokojeni mohou být ale i Michal Krejča, Martin Škrabal, Tadeáš Červenka, Ondřej
Fürst i další naši nadějní hráči.
Atmosféra v sále PDA před začátkem turnaje (foto Aleš Maršálek).
30
Nejmladšími účastníky byli šestiletí členové kroužku Jakub Šafarčík z Jinec a Tadeáš Červenka z Podluh na Berounsku, který navíc vyhrál kategorii do 8 let.
O zpestření programu se postarali organizováním různých zajímavých soutěží Marie Maršálková a hlavně Karel Kroča. Vážíme si však i pomoci
všech dalších domácích i přespolních příznivců.
Poděkování patří také 13. dělostřeleckému pluku Jaselskému, který poskytnul bezplatně prostory, které pořadatelům jineckých šachových soutěží závidí všichni hostující účastníci.
Tomáš Zadina převzal putovní pohár
za 1. místo od starosty městyse Jince
Josefa Hály (foto Marie Maršálková).
Jakub Šmejkal se stal
vítězem v kategorii do 12 let
(foto Marie Maršálková).
Připravované akce:
1. února:
2. výlet na Ledovou Prahu, Staré město a okolí, Národní
muzeum a další pamětihodnosti hlavního města
5. února: Jince, Jarní miniturnaj, od 16 hodin ve Společenském centru JS, pro všechny zájemce
15. února: Praha 4: Pražská šachová liga mládeže, 2 samostatné
turnaje podle výkonnosti, 10 věkových kategorií od HD-6
a dva pro dívky.
31
5. března:
Jince, miniturnaj k MDŽ, od 16 hodin ve Společenském
centru JS, pro všechny zájemce
8. března:
Praha Smíchov, Zborovská: Turnaj všech generací
k MDŽ
Většinu cen pro soutěžící věnovala Pionýrská skupina Jince, kulturní
středisko a redakce časopisu Československý šach.
Foto Marie Maršálková
Podrobnější a další informace o připravovaných i uskutečněných
akcích včetně fotografií najdete na webových stránkách:
h t t p : / / j i n c e . p i o n y r. c z /
Pionýrská skupina Jince
Text:
Miroslav Maršálek (MiM)
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
32
ze života školy
únor 2014
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
[email protected]
•
www.msslunicko.blog.cz
Z okna zimu pozoruji, něco o ní namaluji.
Sněhuláka, bílý sníh nebo děti na saních.
I když to tak vůbec nevypadá, máme zimu. Zima
bez sněhu ale vůbec není to pravé. Nikde nejsou
žádní sněhuláčci, nikde závěj, nikde ani vločka .
U nás ve školce jsme zimu přivolávali, kouzlili jsme, čarovali, ale nepodařilo se nám to.
Když se děti vrátily po prázdninách do školky, byly ještě plny dojmů
z Vánoc. Zavzpomínaly, co jim Ježíšek pod stromeček nadělil a vyprávěly o tom, jak si užívaly vánoční pohodu.
Berušky v lednu
poznávaly barevný
svět kolem nás,
učily se barvy
a hrály si s padákem. Děti se naučily hry Pan Čáp
ztratil čepičku a Na
barevný kolotoč.
Povídaly si o rodině
a prohlížely fotografie, když byly
ještě
miminka.
Z těchto fotografií
vznikla krásná náBerušky si hrají s padákem
stěnka v šatně.
Děti od Broučků se vydaly za objevováním lidského těla. Nejdřív si
povídaly o oblečení. Hrály si s čepicemi, ponožkami. Plnily spoustu
matematických a rozumových úkolů a nakonec jejich šikovné ručičky
udělaly „housenku ponožkovou“.
33
Broučci a jejich housenka ponožková
Na Severní pól se nám odstěhovaly děti z Motýlků. Povídaly si o tučňácích a Eskymácích. Dozvěděly se určitě mnoho zajímavého.
Motýlci Eskymáci
34
No a děti ze Včeliček? Ty se pilně
připravují
k zápisu, který
už bude 13. února. Všechny děti
se do školy moc
těší. Naučily se
krásnou básničku O prvňáčkovi
a pořád pilně
pracují.
Do naší školky
přijel pán, který
nám přivezl ukázat dravé ptáky.
Viděli jsme sovu
pálenou, orla,
křivku, papouška
kakadu – ten
nám krásně zaVčelky pracují s interaktivní tabulí
tancoval, papouška ARU – s tím se naši odvážlivci vyfotografovali. Viděli jsme i některá
kouzla, ze kterých se nám až tajil dech. Ztracený prstýnek, který se
najednou objevil v ptačí kleci, nebo třeba kostka, která umí hodit číslo,
jaké si přejeme…. no zkrátka záhada. Na konci měsíce nás čeká ještě
jedno představení – a to divadlo Kolem s pohádkou O třech prasátkách.
Tak snížku, kdy už přijdeš?
❄
❅
❄
❆
Za MŠ Sluníčko
Dana Chvojková
a Gabriela Sklenářová
35
❆
❄
❅
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
www.zsjince.cz • www.plesivak.cz
Stránky jednotlivých tříd a aktivit: http://www.zsjincetrida.cz/
PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
V minulém JZ došlo k zveřejnění chybného data zápisu do 1. tříd.
Základní škola a Mateřská škola Jince,
Slavíkova 26, 262 23 Jince o z n a m u j e , ž e
ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ
ve školním roce 2014/2015
se koná ve čtvrtek 13. února 2014
od 13 do 17 hodin v budově základní školy.
Rodiče u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz totožnosti
zákonného zástupce.
Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky dítěte, vyplní
u zápisu písemnou žádost. K žádosti musí být doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
K odkladu školní docházky bych chtěl napsat pár poznatků.
Většina dětí se do školy těší. Někteří rodiče si ale kladou otázky, zda jejich
dítě 1. třídu zvládne, jak mu to ve škole půjde…
Nástup dítěte do školy zcela určitě poznamená život celé rodiny. Bude třeba zvládnout nové věci – čas na odpolední přípravu do školy, ranní či
odpolední družinu, samostatné oblékání atd. Od rodičů se očekává, že na
domácí přípravu prvňáčka dohlédnou, že prakticky každý den budou s dítětem číst, psát a počítat. Není ale nutné, aby dítě již po nástupu do školy
číst, psát a počítat umělo. Hlavní je, aby se umělo sžít s prostředím školy,
se školním režimem, mělo by se naučit zásadám správného chování
ve vyučovací hodině, umět pozdravit, o něco požádat, zvládnout např.
převlékání na hodinu tělesné výchovy, oblékat se bez pomoci rodičů, umět
správně stolovat.
36
Některé dítě si na školní povinnosti zvykne snadno, některému to trvá
delší dobu.
Vše se ale dá zvládnout. Velmi důležitá je spolupráce učitelů s rodiči, založená na vzájemné důvěře a spolupráci.
Na všechny se těší kolektiv učitelů a vedení školy.
Další důležité termíny:
3. – 9. února 2014
10. – 16. února 2014
jarní prázdniny na Příbramsku
jarní prázdniny na Berounsku
Jiří Havlát
ředitel školy
Základní škola má talent
Na středeční odpoledne 15. ledna připravily děti ze čtvrté třídy pro své
spolužáky a kamarády soutěž ZŠ má talent. Soutěž se konala ve školní
družině a přihlásit se mohly děti s jakoukoliv aktivitou, kterou chtěly předvést obecenstvu a hlavně porotě. V té
zasedli kluci ze čtvrté třídy, jejich spolužačky se pak zařadily mezi soutěžící.
Celou soutěží nás provázeli moderátoři
opět ze čtvrté třídy.
Do soutěže se přihlásilo 29 dětí z různých tříd a předvedly nám svá vystoupení. Nejvíce se zpívalo, ale slyšeli jsme
i poezii, hru na zobcové flétny a příčnou flétnu, viděli jsme tanec i kouzelnická čísla. Všechny výkony ocenila
porota bodovým hodnocením. Ve finále
se potom konal trojboj mezi tanečním
duem, začínajícím kouzelníkem a na-
37
dějnou flétnistkou. V konečném bodování rozhodovaly i sympatie diváků,
kteří své favority odměňovali silným potleskem. Bitva byla dobojována
a toto je konečné pořadí:
1. místo Míša Petrová a Lucka Biháriová – taneční duo
2. místo Vlá
a Slavkovský
3. místo Kačka Smolová
Je třeba ale pochválit všechny soutěžící, kteří se nebáli a předvedli nám
svůj výkon. Poděkování patří také čtvrákům, kteří soutěž organizovali:
Ríša Policar – autor nápadu a hlavní organizátor, Tom Bažant, Patrik
Smilenov, Honza Kušnír, Filip Dendys – porotci, Ondra Belšán, Vláa
Slavkovský a Venda Vejr – moderátoři.
Všem děkujeme za účast a těšíme se
při některé další soutěži na viděnou!
Martina Hrkalová
učitelka
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu mateřské a základní školy.
38
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
únor 2014
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: [email protected]
nový web pobočky: http://zusjince.webnode.cz/
Obory:
HUDEBNÍ přípr. hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro děti
od 5 do 7 let
hud. nauka, hra na housle, zobcovou flétnu (sopránová,
altová), trubku, pozoun (trombón), lesní roh, klarinet,
saxofon, klavír, akustickou kytaru
učitelé
Pavel Hrubý (zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh),
Dagmar Eisenreichová (klavír), Alena Packová, Jiří
Vébr (akustická kytara), Tomáš Bláha (zobcová flétna,
pozoun, lesní roh, trubka), Karel Ambruš (zobcová
flétna, klarinet, saxofon)
TANEČNÍ
přípr. taneční výchova pro nejmenší, taneční průprava –
1., 2. ročník prvního cyklu, taneční praxe, tanec lidový,
klasický, současný, taneční techniky (hl. jazz, dance,
street dance), dějiny tance
učitelé
Barbora Zaciosová, Alena Kropáčová (klavírní korepetice tanečního oboru)
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ – ZÁKLADY DIVADLA
učitelé Ivana Procházková
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/
39
13. dělostřelecký pluk
únor 2014
Jaselská tradice
je pro dělostřelce stále živá
Připomenutím šedesátého devátého výročí legendární bitvy
u polského Jasla slavnostně zahájili příslušníci 13. dělostřeleckého pluku nový výcvikový rok 2014.
Právě její bojový odkaz je základem čestného historického názvu Jaselský,
jehož jsou jinečtí dělostřelci nositeli. Ten jim za dlouhodobé a výtečné
plnění úkolů na území státu i v zahraničních operacích propůjčil
k 28. říjnu 2009 prezident České republiky u příležitosti 91. výročí vzniku
samostatného československého státu.
Vlajkoviště v areálu 13. dělostřeleckého pluku v Jincích
40
Dělostřelecký pluk tak navázal na tradice dělostřelectva 1. československého armádního sboru v Sovětském svazu v době druhé světové války. To se
15. ledna 1945 nejvíce vyznamenalo při průlomu nepřátelské obrany
u polského města Jasla a v sestavě sovětských vojsk významně podpořilo
lednovou ofenzívu Rudé armády. Hrdinství a profesionalitu našich vojáků
následně ocenilo i sovětské velení a třem z pěti dělostřeleckých pluků udělilo čestný název Jaselský.
Jaselskou tradici vojáci 13. dělostřeleckého pluku mají v úctě a rozvíjí ji
především každodenní profesionálně odváděnou prací tak, aby byli připraveni v případě nasazení obstát se ctí jako jejich předchůdci v době 2. světové války. Že jsou nedílnou a profesionálně připravenou součástí Armády
České republiky, prokázali již mnohokrát. Naposledy ke konci minulého
roku na největším mezinárodním cvičení v Evropě „Saber Junction II“
v německém Hohenfelsu, kde výtečně splnili úkoly palebné podpory ve prospěch americké 173. výsadkové brigády. Práci těch nejlepších ocenil velitel
pluku plukovník Jan Třináctý na slavnostním nástupu.
Vojákem roku se u 132. dělostřeleckého
oddílu stal poručík Radek Miriuk
Hlavní částí programu slavnostního shromáždění příslušníků 132. dělostřeleckého oddílu bylo bilancování uplynulého roku a vyhlášení Vojáka
roku 2013 u jednotlivých baterií a u dělostřeleckého oddílu. Tím se stal
velitel čety dělostřeleckého průzkumu 3. palebné baterie poručík
Bc. Radek Miriuk. Ten
z rukou velitele oddílu
podplukovníka Jana
Žárského převzal pamětní list a především
poděkování za dobře vyVelitel 132. do pplk.
Jan Žárský blahopřeje
por. Radku Miriukovi
k čestnému ocenění
Voják roku 2013
41
konanou práci. Dále velitel poděkoval za práci nejlepším vojákům z palebných baterií a baterie řízení palby, které následně pozval na přátelské
posezení u šálku kávy.
Titul vojáka roku 2013 u 132.
notky převzali tito vojáci:
- 132. dělostřelecký oddíl:
- baterie řízení palby:
- 1. palebná baterie
- 2. palebná baterie:
- 3. palebná baterie:
dělostřeleckého oddílu za níže uvedené jedporučík Bc. Radek Miriuk
čet. Miloš Šplíchal
rtm. Michal Švec
čet. Martin Lukáč
rtn. Adam Hošek
Velitel 132. do pplk. Jan Žárský společně s oceněnými vojáky od jednotlivých baterií
Pokud není uvedeno jinak, je autorem textu a fotografií Michal Abrhám.
Další informace:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
tel. 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
42
vojenský újezd Brdy
únor 2014
Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy
Brdy 1, 262 23 Jince
www.vojujezd-brdy.cz
ID datové schránky wxrb3kd
e-mail: [email protected]
V měsíci ÚNOR 2014 budou ve Vojenském újezdu Brdy
prováděny střelby takto:
Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Denní střelby (09,00 – 18,00)
Noční střelby (18,00 – 24,00)
od
do
od
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
17,00
15,00
17,00
15,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
17,00
17,00
17,00
17,00
12,00
10,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
18,00
18,00
10,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Neprůjezdné
komunikace
do
X – komunikace Neřežín – Obecnice, Ohrazenice – Zaječov – „UZAVŘENA“ !!!
Prostor je uzavírán minimálně 2 hodiny před zahájením střelby! Pro vlastní bezpečnost
se před vstupem do vojenského újezdu informujte o čase a relaci střeleb na tel. 973 370 951.
Přednosta ÚÚřVÚ Brdy pplk. Petr Šorm
43
Policie informuje
únor 2014
➮ V loňském roce řešila příbramská policie celkem 1142 dopravních nehod, což je o 70 více než v roce 2012. Na silnicích Příbramska zemřelo
osm lidí. Nejčastější příčinou dopravních kolizí byl nesprávný způsob
jízdy a následně přílišná rychlost, ta byla důvodem 224 karambolů.
Nedání přednosti v jízdě zavinilo 115 nehod. U 51 havárií byli řidiči
pod vlivem alkoholu. Nehodovost zavinila také zvěř, celkem 163 střetů
s vozidly. Na automobilech vzniklá škoda přesáhla 61 milionů korun.
Na pokutách hlídky vybraly 631 tisíc korun.
V prosinci 2013 se stalo 107 havárií, nikdo nezemřel, ani nebyl nikdo
těžce zraněn. Tři viníci nehod byli pod vlivem alkoholu, na 14 karambolech se podílela lesní zvěř.
➮ Dne 21. prosince odpoledne se stala v Čenkově dopravní nehoda. Řidič
nákladního auta nedal při vyjíždění ze zdejší firmy přednost v jízdě
osobnímu autu, které však nejelo u okraje vozovky. Při střetu vozidel
vznikla škoda ve výši 50 tisíc korun.
➮ Pod vlivem alkoholu usedl za volant 66letý motorista. Policisté jej zastavili v Jincích dne 22. prosince ráno. U muže byl zjištěn pouze zbytkový alkohol, jak uvedl, vypil den předtím panáka vodky.
➮ Vozidlo značky Fiat Ducato, r. z. 2SM 82 66, zmizelo dne 1. ledna brzy
ráno z ulice Čsl. Dělostřelců v Jincích. Majiteli auta byla způsobena
škoda 40 tisíc korun.
➮ Škoda 34 tisíc korun vznikla při krádeži, která se stala mezi 2. a 4. lednem 2014 v Jincích. Neznámý pachatel odcizil z pozemku v ulici Pod
Váhou motorovou naftu ze zde stojících nákladních aut. Jednalo se celkem o 340 litrů paliva. Navíc ještě odnesl čtyři volně položené autobaterie.
➮ Ve Zborovské ulici v Jincích vnikl nezjištěný zloděj mezi 30. prosincem
2013 a 3. lednem 2014 na pozemek a ze zahradního domku vzal dvě prošívané deky, propan-butanovou láhev, pánské horské kolo, motorovou
pilu a sekačku. Celkem byla škoda stanovena na 18 tisíc korun.
44
➮ Dne 8. ledna dopoledne se odehrál dopravní karambol mezi obcemi Jince a Rejkovice. 39letý řidič nákladního vozidla nedodržel bezpečnou
vzdálenost za avií, která odbočovala vlevo na místo ležící mimo komunikaci. Vozidlo Avia bylo po nárazu odhozeno na oplocení domu. Vzniklá škoda činí 140 tisíc korun.
➮ Kdosi neznámý kradl pod rouškou tmy z 10. na 11. ledna ve firmě
v Čenkově. Zcizil cívku s mosazným materiálem o váze 66 kg. Svým jednáním pachatel způsobil škodu ve výši 13 tisíc korun.
➮ Lehkým zraněním skončila dne 12. ledna havárie, kde figuroval alkohol. Krátce po poledni naboural v katastru obce Čenkov 36letý muž.
Vlivem zřejmě nepřiměřené rychlosti najel v zatáčce na krajnici, následně dostal smyk a vyjel mimo vozovku, kde narazil do stromu. Vůz se
poté přetočil na střechu. U šoféra hlídka naměřila 1,31 promile. Vzniklá škoda se zde vyšplhala na 80 tisíc korun.
➮ Ten samý den se stala nehoda již před čtvrtou hodinou ranní. V Jincích
ve Slavíkově ulici zatím neznámá řidička s vozem značky Škoda Octavia přejela v zatáčce do protisměru, následně sjela mimo komunikaci,
kde narazila do betonového květníku a poté ještě do dopravní značky.
Při vycouvávání z místa karambolu nabourala do auta, které zde zastavilo. Jeho řidič se chtěl přesvědčit, zda uvnitř automobilu nejsou zraněné osoby. Motoristka následně z místa havárie odjela. Způsobená škoda
byla odhadnuta na 12 tisíc korun.
Monika Schindlová
OŘ PČR Příbram
45
sport
únor 2014
Cvičení v Mateřské škole Jince
- pravidelné lekce
NOVINKA - BIOENERGETICKÁ CVIČENÍ
ukázková hodina ZDARMA 20. 2. 2014 od 18 hodin v MŠ Jince
- pro ženy, muže a mládež
Nové lekce PILATES a JÓGY PRO ŽENY pro začátečníky
od 25. a 27. 2. 2014
individuální ukázkové hodiny ZDARMA v únoru dle domluvy
ÚTERÝ
PILATES - začátečníci
PILATES - pokročilí
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
TRIDANOME
19:00 - 21:00 hod.
ČTVRTEK BIOENERGETICKÁ CVIČENÍ
18:00 - 19:00 od 20. 2. 2014
PILATES - mírně pokročilí
19:00 - 20:00
JÓGA PRO ŽENY
20:00 - 21:00 hod.
Co jsou BIOENERGETICKÁ CVIČENÍ
Tato cvičení nám pomáhají najít svůj osobní střed a
ukotvit se v realitě země. Ukazují nám jak účinně
pracovat se stresem, jak číst tělo a jeho projevy (bolest, únava) a dále rozvíjejí naši vitalitu a posilují
imunitní systém.
Je to prosté. Tlak, který na nás vyvíjí společnost, i ten, kterým působíme
sami na sebe, se přirozeně odráží na našich tělech. Působí na naši výkonnost, vitalitu, náladu i zdravotní stav.
Pomocí jednoduchých tělesných cvičení můžeme uvolnit svaly z křečovitého
napětí, můžeme rozhýbat klouby, pánev i páteř a obnovit přirozenou cirkulaci a komunikaci v těle. Naučíme se jak pracovat s energií, abychom ji
zbytečně neztráceli.
Zakladatelem bioenergetiky je Wilhelm Reich. Pokoušel se porozumět člověku na základě energetických procesů v těle. Tělo se také stalo nástro-
46
jem uzdravování. Pomocí jednoduchých cvičení dostupných všem se tělo
uvolňuje a vylauje. Člověk se učí lépe hospodařit se svou energií a tím
získává lepší náladu a chu
do života.
Proč cvičit bioenergetická cvičení
- jsou nenáročná a dostupná všem
- po pochopení principu je lze uplatnit kdekoliv a kdykoliv dle vlastních
potřeb
- zábavnou a nenásilnou formou můžeme udělat kus práce pro své zdraví
Co nám bioenergetická cvičení přináší
- jasnější pohled na své tělesné i psychické potíže a schopnost si s nimi
sami poradit
- pružnější, zdravější a pohyblivější tělo
- jasnou mysl a dobrou náladu
A te už stačí najít chu
a odvahu a zkusit to.
I n f o r m a c e : Katka Dendysová
tel. 773 209 123 • w w w. a z d e d . c z
ŠACHOVÝ ODDÍL
Tělovýchovné jednoty Jince
REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU
– ročník 2013/2014
5. ledna 2014 zahájilo soutěž jako první v novém roce béčko a céčko.
Béčko začínalo úspěšně, když přehrálo béčko Baníku Příbram 3,5 : 1,5
a tím do nového roku udělalo velkou radost sobě i všem šachovým příznivcům. Jak se vedlo jednotlivým hráčům? Na 1. šachovnici vybojoval po velké bitvě remízu Václav Zeisek, na 2. š. též remizoval Tomáš Zadina,
na 3. š. do třetice remizoval Martin Kováč, na 4. š. vyhrál Jakub Hrkal
a na 5. š. vyhrál Petr Fencl.
5. ledna 2014 naše céčko v Řevnicích proti céčku Řevnic už nebylo tak
úspěšné. Se silnějším družstvem se snažilo, ale stačilo to na solidní výsledek 3,5 : 1,5 pro Řevnice. Za naše céčko na 1. Š. vyhrál Jaroslav Zadina
a na 5. Š. prvně uspěl v regionální soutěži – když remizoval – Jakub Šmejkal.
12. ledna 2014 hrálo naše áčko s pro nás dosud neznámým soupeřem
Slaný – Velvary. Naši hráči se soupeře nezalekli a k naší radosti vyhráli
5 : 3. A jak se jednotlivým hráčům vedlo?
47
1.
2.
3.
4.
5.
6.
š.
š.
š.
š.
š.
š.
Bauer Jindřich
Sladovník Tomáš
Zadina Jiří ml.
Třešňák Lukáš
Zadina Tomáš
Zadina Jaroslav
1
1
1
1
/2
1
1
/2
b.
b.
b.
b.
b.
b.
Za takový výsledek s neznámým soupeřem si hráči zaslouží velké uznání
a pochvalu.
TJ Jince A – zleva: Jindřich Bauer, Tomáš Sladovník, Jiří Zadina ml.
atd.
Foto Miroslav Maršálek
19. ledna 2014 hrálo béčko v Příbrami s Pyritem. S teoreticky silnějším
soupeřem prohrálo 3,5 : 1,5. Za naše družstvo remizovali na 2. š. Tomáš
Zadina, na 3. š. Martin Šilhánek a na 5. š. Petr Fencl.
19. ledna 2014 naše céčko jen s námahou uhrálo remízu díky Jaroslavu
Zadinovi a získalo čestný půlbod. Takže druhý soutěžní den pro béčko
a céčko se nevydařil – snad příště.
Všem úspěšným hráčům blahopřejeme a těm, co se nedařilo, držíme palce
do dalších bojů na šachovnicích.
48
Závěrem tabulky soutěží:
REGIONÁLNÍ PŘEBOR – pořadí po 5. kole
Poř. Družstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
ŠK Jince A
ŠK Rakovník B
ŠK Zdice B
Sokol Buštěhrad B
SK DDM Slaný-ŠK Velvary A
ŠK Řevnice B
ŠK Merkur Kladno B
ŠK Příbram Baník A
ŠO TP Nova Kladno A
Sokol Buštěhrad C
ŠK Zlonice A
Sokol Hostivice B
Part.
MP
Body
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
12
11
10
9
7
7
6
6
3
3
1
241/2
21
221/2
251/2
231/2
201/2
201/2
191/2
18
16
14
141/2
Part.
MP3
Body
6
6
6
6
6
7
6
6
6
7
16
15
13
12
10
8
6
4
4
0
21,0
20,5
20,0
20,0
15,0
18,0
14,5
11,5
10,5
4,0
REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ – tabulka po 6. kole
Poř. Družstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SK Pyrit Příbram B
ŠK Kovohutě Příbram
ŠK při MěÚ Hostomice
ŠK Rakovník C
ŠK Řevnice C
TJ Jince B
SK Zdice C
ŠK Příbram Baník B
ŠK Mníšek pod Brdy
TJ Jince C
Antonín Slavík
49
zprávy z Čenkova
únor 2014
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim
spoluobčanům, kteří slaví své narozeniny:
ŠVORBOVÁ Eva
URBAN Jiří
Rozloučili jsme se…
VLACH Antonín
Zprávičky z malé školičky
„Fanfr, fanfr, fanfrnoch,
nastává nám nový rok…“
Písničku na uvítání nového roku jsme si zazpívali
a neobvyklou hrou na „fanfrnoch“ doprovodili i
náš společný novoroční taneček. Pro štěstí i pro
radost jsme si pak namalovali (ti mladší vymodelovali) podkovičky zdobené čtyřlístky.
Škoda, že o dětských zimních radovánkách a o nebezpečí, které nás při nich může potkat, jsme si
zatím mohli jen vyprávět. Ale té pravé zimy se
určitě ještě dočkáme!!
Na orla i papouška
jsme byli moc
zvědaví.
S paní učitelkou Anetkou jsme si také ověřili své znalosti o lidském těle
a o významu a důležitosti našich smyslů (zrak, sluch, čich, chu, hmat).
Hry na procvičování našich dovedností, které si pro nás přichystala, byly
vtipné a zábavné.
Na návštěvu již známého chovatele cizokrajných i jiných zajímavých ptáků jsme se už moc těšili. Obdivovali jsme ostrý zobák orla skalního, ale
i docela malé křivky. Pěkně zblízka jsme si prohlédli káně, jejíž lovecké
umění známe z našich vycházek do polí nad Čenkovem.
50
Radost nám udělala i tancující sovička sněžná a hlavně pak papoušci.
Pestrobarevný nás udivil svou velikostí a ten bílý, malý, svojí rozverností.
Rozpustile se předváděl a nakonec se i rozmluvil… Byla s ním velká legrace!
Součástí tohoto dopoledního programu bylo i kouzelnické vystoupení,
do kterého jsme se pak s nadšením zapojili.
Veselé vyprávění s písničkami „Na cestě kolem světa“ nás také velice
pobavilo. Hodně jsme se nasmáli a z příbramského divadla jsme si tak přivezli spoustu nevšedních zážitků.
Poslední lednový týden se ve školce vydáme na cestu i my a celý svět „obeplujeme“ jako praví námořníci. Ale o tom až příště.
Společnou fotografií se vracíme do času loňských Vánoc.
Kluci a holky
z čenkovské školky
V zimě, i když nebyl sníh, jsme
nezapomněli na lesní zvířátka.
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie
z archivu Mateřské školy Čenkov.
51
A co se událo v obci?
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Druhý vánoční svátek, dne 26. 12. 2013, oddíl stolního tenisu uspořádal na
sále „Dělnického domu“ opět tradiční vánoční turnaj ve čtyřhrách s účastí
12 hráčů. Na turnaj se všichni těší, jednak si zahrají a zasoutěží, hlavně je
ale místem setkání všech hráčů na konci roku. Po skončení klání vždy následuje jeho hodnocení nejen na sále, ale i v prostorách hospody Za Vodou.
Po ř a d í v t u r n a j i :
1. místo
- Volek Václav ml., Moravec Patrik
2. místo
- Čepelák Mirek st., Kubát Petr
3. místo
- Zdeněk Coufal, Podaný
- Radek Škrabal, Čepelák Mirek ml.
Vánoční karetní turnaj
Dne 27. 12. 2013 uspořádal opětovně Zdeněk Ulman společně se starostou
obce Čenkov Janem Hauptmanem turnaj v kartách, tzv. STAROSTA.
Do turnaje nastoupilo celkem 24 karbaníků z Čenkova a okolí.
Nejlepší taktiku ve hře spojenou se štěstím v kartách a klidnou myslí, což
jsou věci, které potřebuje každý hráč, měl tentokrát M. Pitelka, 2. místo
obsadila Vlaka Vinšová a 3. místo Zdeněk Ulman, loňský vítěz vánočního turnaje. Čtvrtá skončila Zdena Provazníková.
52
Cenu pro smolaře - tzv. černé fusekle získal Robert Tržil.
Po celý turnaj panovala dobrá nálada, hráči opouštěli lokál až dlouho
po skončení turnaje.
ČENKOVŠTÍ HASIČI v roce 2013
Valná hromada čenkovských hasičů, která se konala dne 10. ledna 2014,
byla příležitostí zhodnotit činnost za rok 2013.
Sbor měl k 1. 1. 2013 celkem 72 členů, k 31. 12. 2013 to bylo 78 členů.
Činnost sboru řídil a organizoval výbor ve stejném složení jako loni.
Na začátku roku se aktivita rozeběhla výstavbou šatny pro JSDH. Prostor bývalé moštárny hasičům přidělila obec. Stavební úpravy prováděli
naši členové nezištně a s chutí. Po ukončení prací jsme získali kvalitní
prostor a zázemí, kde je možno se v případě potřeby převléknout v důstojných podmínkách, ne jako dříve v garáži vedle cisterny mezi různým materiálem. Je na místě poděkovat všem, kteří se na těchto pracích podíleli. Na
úpravě místnosti bylo odpracováno přibližně 170 hodin. Obec zde získala
zhodnocený majetek i díky sponzorským darům od firmy Adorn Příbram,
která věnovala vchodové dveře a okno, dále pak za vybavení nábytkem trojici Vokurková, Hotový, Novák a za elektromateriál firmě Horký Jince.
První kulturní akce, kterou hasiči v roce 2013 uspořádali, byl hasičský
ples, na kterém hrála hudební skupina DEEP DAY. Díky zlepšené propagaci se ples vyvedl co do návštěvnosti, tak i po finanční stránce.
23. ledna 2013 velitel odstraňoval sníh ze střechy budovy mateřské školy,
který v exponovaném místě hrozil zřícením přímo na přístupový chodník
do školky. Kdyby spadl na procházející osoby nebo přímo na děti, zcela jistě by došlo k velmi vážnému úrazu.
V odpoledních hodinách téhož dne se v Čenkově rozezněla siréna. Požár
nahlásil občan bydlící v Čenkově č. p. 62, který z okna viděl oheň z komína. Po výjezdu jednotky bylo zjištěno, že hořely pouze usazeniny v komíně
v domě pí Motlové v Jesličkách.
27. února proběhla tematická kontrola požární bezpečnosti obce, jejích
objektů a JSDH Čenkov. Kontrolu jednotky provedli zástupci HZS Příbram a při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky týkající se chodu,
dokumentace a činnosti JSDH Čenkov.
23. března – školení řidičů z pravidel silničního provozu.
24. března - za pomoci vysokozdvižné plošiny poražení starší a již nebezpečné břízy mezi Litavkou a hřištěm. Přesahující větve hrozily při případném pádu za větrného počasí zraněním osob či poškození majetku.
53
27. dubna a 11. listopadu - sběr železného šrotu a elektroodpadu.
18. května – vyklízení půdy v Mateřské škole v Čenkově.
8. června – uspořádání prvního ročníku soutěže Čenkovský cvoček, která
se uskutečnila za krásného počasí na hřišti TJ Spartak Čenkov. Jeho příprava trvala několik měsíců a díky dobré práci všech, kteří se na přípravě
podíleli, se soutěž opravdu povedla. Zúčastnilo se celkem dvanáct družstev
ve třech kategoriích. Naše děti z Čenkova soutěžily s družstvem dětí
z Kardavce. V kategorii ženy naše ženy soutěžily s družstvy z Křešína, Bukové a Kardavce. Podle očekávání nejsilněji obsazená pak byla kategorie
mužů. K našim dvěma družstvům přijeli muži z Holšin, Dlouhé Lhoty, Křešína a Kardavce, celkem se účastnilo šest družstev mužů. Stali jsme se vítězi v kategorii mužů i kategorii žen. Mužstvo dětí o necelé tři vteřiny
skončilo druhé za vítěznými dětmi z Kardavce. Věcné ceny do soutěže jsme
získali od sponzorů.
18. září – naše zásahová jednotka byla pozvána k účasti na cvičení, které
organizoval HZS a úkolem bylo dostat vodu z Litavky, čerpanou v Jincích
u mostu na silnici směrem na Hostomice, až na vrchol Plešivce. Celkem se
do cvičení zapojilo 11 jednotek, cvičení bylo vyhodnoceno kladně.
23. listopadu – postavení vánočního stromu na prostranství před obecním
úřadem. Strom tentokrát věnovala pí Slívová ze své zahrady.
V požárním sportu se zúčastnila naše družstva mužů, žen i dětí mnoha
soutěží, na kterých dosáhla velmi dobrých výsledků. Mezi splněné úkoly
patřila i aktualizace internetových stránek SDH Čenkov.
Závěrem zprávy o činnosti starosta SDH Čenkov Pavel Rychtera poděkoval všem, kteří svojí prací a účastí na akcích pořádaných sborem dobrovolných hasičů přispívají dobrému jménu SDH Čenkov a pozval všechny
na hasičský bál, který se koná 22. února 2014 v sále v Čenkově Za Vodou.
Internetové stránky SDH Čenkov: www.sdh-cenkov.cz
Výstup na „Pražák“
Tradiční výstup na vrchol kopce tyčícího se v brdském vojenském újezdu
a druhou nejvyšší horu Brd Prahu byl uspořádán tentokrát 11. ledna roku
2014. Počasí mile překvapilo, sice po sněhu téměř ani památky, nepršelo
však, nefoukal vítr a sem tam i vysvitlo sluníčko. Také viditelnost z vrcholu byla dobrá. Na tuto akci tentokrát přišel rekordní počet účastníků,
dá se říci, že rok od roku je účast větší. Částka, která byla v rámci této
54
akce vybrána formou dobrovolných příspěvků, nebyla z nejmenších a poslouží pro účely podpory Dětského domova v Solenicích.
Mezi účastníky nás bylo i několik z Čenkova. Jednalo se o 11. ročník
„Pražáku“, my jsme se zúčastnili popáté. Klub přátel Mrázka opět pečlivě
akci naplánoval, připravil občerstvení, dopravil jej na obvyklé místo v prostoru. Hořelo zde několik malých ohníčků, na kterých se svorně opékaly
špekáčky. Ty chutnaly vskutku výborně, nepočítaje to, že zde bylo možné
se ještě ohřát po náročném výstupu i grogem, punčem nebo klasickým čajem.
Samozřejmě jsme ani letos nevynechali tradiční vánoční výstup na nedaleký Plešivec nebo na Studený vrch nad Hostomicemi. Výstup na trochu
vzdálenější „Pražák“ se stal však pro nás již tak trochu tradicí.
Václav Volek
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu p. Václava Volka.
55
Hospoda Za Vodou Čenkov
pořádá
22. února 2014
HASIČSKÝ BÁL
hraje skupina FORTE, vstupné 100 Kč, bohatá tombola
(pořádá SDH Čenkov) – od 20 hod.
8. března 2014
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
od 14 hod.
8. března 2014
OLDIES PÁRTY
– oslava 20 let Hospody Za Vodou
VŠE ZA 20 Kč včetně vstupu, panáků, piva, nealka
od 20 hod.
22. března 2014
KABÁT REVIVAL Plzeň
s předkapelou WEGET
(pořádá hospoda Za Vodou + SK Jince 1921) – od 20 hod.
29. března 2014
PLES SPRÁVNÝCH CHLAPŮ
od 20 hod.
Bližší informace na tel. 723 654 099
TĚŠÍ SE NA VÁS
hostinský Zdeněk Ulman
56
kultura v Hořovicích
únor 2014
KLUB LABE HOŘOVICE
Vísecké nám. 198
e-mail: [email protected], www.klublabe.cz
středa 5. 2., od 19:00 hodin
HOŘOVICE NA FILMU - SEDMDESÁTÁ LÉTA OČIMA FILMAŘŮ
Uvidíte např. otevření nového úseku dálnice, provozy v Harmonice, Buzuluku,
ČKD...
Večerem Vás provede a doprovodný komentář doplní Václav Merhaut.
sobota 8. 2. od 21:00 hodin - RED HOT CHILI PEPPERS revival
úterý 11. 2. od 19:30 hodin - FLERET akusticky
pátek 14. 2. od 19:30 hodin - BRASS BAND.CZ - original dixieland band
sobota 15. 2. od 19:00 hodin - HOŘÍCÍ KEŘ - filmová projekce
Filmová verze třídílného televizního dramatu podle skutečných událostí.
Neznámá tvář příběhu Jana Palacha. Hrají: T. Pauhofová, J. Pokorná,
P. Strach, J. Budař, I. Trojan, M. Huba, I. Bareš, V. Kotek aj.
sobota 22. 2. od 20:00 hodin - LENKA DUSILOVÁ
středa 26. 2. od 19:00 hod. - PÓL CHLADU - přednáška spojená s projekcí
Přednáší: Petr Horký a Vašek Sůra - dva nejznámější čeští polárníci, kteří se
nebojí takových hloupostí, jako spát ve stanu v -50 °C.
pátek 28. 2. a sobota 1. 3. od 19:00 hodin
EXPEDIČNÍ KAMERA - filmový festival
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. K pohodě večera přispěje dobře zásobený bar a čajovna.
RODINNÉ CENTRUM BETLÉM v Lochovicích
je sociální služba určená dětem, rodičům
a prarodičům.
Poskytuje tyto aktivizační služby:
1. Základní sociální poradenství
2. Pomoc při uplatňování práv
3. Pomoc při obstarávání osobních záležitostí
4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
5. Volnočasové aktivity pro děti a rodiče
6. Právní poradenství zdarma
Provoz: pondělí + středa od 13 do 17 hod.
Bližší informace na tel. 724 219 892
http://charita-beroun.cz • [email protected]
57
kultura v Příbrami
únor 2014
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7
tel. 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
e-mail: [email protected]
www.divadlopribram.eu
VELKÁ SCÉNA
st
čt
ne
út
st
čt
so
po
út
st
čt
pá
so
ne
5.
6.
9.
11.
12.
13.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
po
24. 2.
út
st
čt
25. 2.
26. 2.
27. 2.
Prokletí nefritového škorpióna – sk. G
Prokletí nefritového škorpióna – sk. P - premiéra
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Rande s duchem – sk. KMD
Prokletí nefritového škorpióna – sk. A
Obraz – zadané představení
O štěstí a neštěstí – sk. J – Divadlo DRAK
Obraz – zadané představení
Obraz – zadané představení
Rychlé šípy
Gazdina roba
Válka Roseových
Hlava v písku – sk. F – Studio DVA
Fimfárum/Lakomá Barka – sk. D
– Západočeské divadlo Cheb
Fimfárum/Lakomá Barka
– Západočeské divadlo Cheb
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Prokletí nefritového škorpióna – sk. S
Caveman – sk. N – Point 1
10:00
19:00
15:00
17:00
19:00
19:00
17:00
19:00
19:00
11:00
19:00
19:00
19:00
15:00
10:00
19:00
16:00
19:00
MALÁ SCÉNA
so
22. 2.
Příbramský huntík – folk a country festival
13:00
ESTRÁDNÍ SÁL
so
1. 2.
so
8. 2.
pá
so
pá
14. 2.
22. 2.
28. 2.
Maturitní ples
Příbram
Maturitní ples
Příbram
Maturitní ples
Rybářský ples
Maturitní ples
– Integrovaná střední škola
19:00
– Střední zdravotnická škola
– Gymnázium Příbram
– Střední odborné učiliště Dubno
58
19:00
19:00
20:00
D-klub
po
24. 2.
Irena Budweiserová – koncert
Bližší informace na www.divadlopribram.eu nebo
ve Společenském centru Josefa Slavíka Jince.
Cimbálová muzika GRAJCAR
z Dolních Bojanovic
zahraje v Příbrami!
Moravský folklórní večer nás čeká 1. března 2014
na Velké scéně Divadla Antonína Dvořáka Příbram
od 18.00 hodin.
Z cyklu Příbramské hudební večery ag. ANDANTE
Vstupenky již v prodeji: www.divadlopribram.eu/program
info: www.hudbapribram.cz
59
19:00
inzerce
únor 2014
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
a
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192
Tel. 318 692 491
Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected]
www.elektro-horky.cz
60
KOMINICTVÍ Jiøí HAKEN
ITKOM
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Tel. 774 642 211
www.revizekominu.cz • e-mail: [email protected]
Nabízí tyto služby:
- Kontrola komínu podle vládní vyhlášky č. 91 (odborné posouzení celkového
stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů)
- Revize komínu – provádí se vždy při kolaudaci, připojení nového spotřebiče, nebo vyhoření komínu
- Čištění (mechanické odstranění produktu spalování)
- Posouzení spalinové cesty (protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy
kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty)
- Měření spalin
- Prohlídka komínu inspekční kamerou
- Rekonstrukce – vložkování komínu (všemi typy vložek - nerez, plast, keramika)
- Nové komíny – vícevrstvé kovové, keramické
MIROSLAV UNGR – Pod Královkou 355, Jince
VODOINSTAL ACE
TOPENÁŘSTVÍ
KOMINICTVÍ
■
■
■
■
■
Čištění komínů a kouřovodů (spalinová cesta), výběr sazí
Kontrola spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 včetně
zprávy o provedené kontrole
Případná kontrola spalinové cesty inspekční kamerou se záznamem
Archivace záznamů a zpráv o provedené kontrole
Čištění kotlů na tuhá paliva, odstranění závad
KONTAKT: tel. 607 520 320 ■ e-mail: [email protected]
61
Zemní práce
Terénní úpravy
Výkopové práce
pomocí strojů
JCB 3CX (traktobagr)
TAKEUCHI TB 125 (minibagr)
tel. / fax: 318 692 055
62
mobil: 606 157 295
JOSEF DIVIŠ
Podluhy 43
268 01 Hořovice
tel. 775 930 287
[email protected]
ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
63
MASÁŽE pro fyzické
i psychické zdraví a pohodu
Breussova masáž, Dornova metoda, Guasha masáž,
Havajská masáž, kraniosakrální terapie, masáž s pomocí drahých
kamenů, metamorfóza, psychická masáž, reflexní masáž,
reflexní masáž lymfatického systému, Shiatsu relaxační masáž,
jemná harmonizační masáž - výběr optimální terapie dle přání
a potřeb
INSTRUKTÁŽ CVIČENÍ
PORADENSTVÍ v oblasti plánování rodičovství
a přirozené antikoncepce
DIAGNOSTIKA ZDRAVOTNÍHO STAVU
JINCE, Slunečná ul. 372 (vedle lékárny u mateřské školy)
Katka Dendysová, tel. 773 209 123 • www.azted.cz
Zamluvte si hostinec „U
Trojanů“
Původní prvorepubliková hospoda v obci Křešín
– v srdci brdských lesů – pro vaše akce
s pronájmem zdarma.
Kapacita 50 míst. Nabízíme soukromí s plným servisem.
Připravíme občerstvení dle vašich požadavků pro různé příležitosti:
SVATBY - RODINNÉ OSLAVY - PROMOCE
OSLAVY VÝROČÍ - ŠKOLNÍ SRAZY
Staročeská kuchyně, bohaté rauty, plný bar, vinný sklep,
2 druhy piva, Kofola
Kromě objednávek máme zkušební páteční provoz.
Těší se na Vás Michal Fajrajzl, majitel hostince U Trojanů, Křešín 33
tel.: 603 913 232 • www.utrojanu33.cz
64
Z Á S A D I T Á P É Č E O T Ě LO
Zásadito-minerální koupelová sůl
MeineBase ®
je vhodná k celotělovým a sedacím koupelím,
ke sprchování a také ke koupelím nohou a rukou
– zásaditá tělová péče s optimální hodnotou pH
koupelové vody 8,5.
Po d p o r u j e :
•
•
•
•
přírodní vyčištění pokožky
příjemné samopromaštění pokožky
tvorbu hebké pokožky, jako právě namazané krémem
léčbu různých zdravotních problémů s kůží
Sůl je bez konzervačních látek, barviv a aromatických látek
Více na stránkách www.zdraviasila.cz
…nebo osobně na přednášce na téma
Překyselení organizmu a jeho důsledky ,
která proběhne dne 13. 2. 2014 v 18.00 hodin
v herně Mateřského centra Jinečáček
ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích
Další informace k produktům
a poradenství a samotné produkty
získáte u mne.
Na setkání s Vámi se těší:
Marta Věncková
výživový poradce a partner firmy Green Ways
telefon 777 684 008
www.zdraviasila.cz
[email protected]
65
AUTOSERVIS
• kompletní servis osobních a užitkových vozidel
+ diagnostika všech značek
• garanční prohlídky vozidel v záruce
• sleva na pravidelné servisní prohlídky včetně ND
• příprava a provedení STK + emise
• smluvní partner pojišoven - vyřízení pojistných událostí
(při výměně čelního skla BONUS 1 000 Kč na PHM)
• autorizované montážní středisko tažných zařízení
a Defend-Lock
• náhradní vozidla
• NOVĚ – moderní laserová geometrie
PNEUSERVIS
• prodej pneu a disků (velké skladové zásoby)
• sezónní uskladnění
• NOVĚ – PNEU BAZAR
Odtahová a asistenční služba
NON-STOP • tel. 723 360 260
Adresa:
Jince 396, 262 23 Jince
tel. 318 692 535, 723 907 977 • [email protected]
www.BODASY.cz
www.q-eshop.cz
66
PRODEJ a ROZVOZ
STAVEBNÍHO a SYPKÉHO
MATERIÁLU
• uhlí
• dr
• kačírek
• písek
• mulčovací kůra
• stavební materiál
ládání
k
s
A
M
R
A
ZD
ravníku
pomocí dop
JINCE - vedle pily
KONTAKT:
Tel. 773 192 614, 725 384 535
e-mail: [email protected]
67
Download

únor 2014