Ročník9XVIII., č. 10
ČÍSLO
15.
října2014
2011
ZÁŘÍ
Začal nový školní rok
Všem žákům a obzvlášť prvňáčkům, studentům, učitelům, či ostatním zaměstnancům škol přeji hodně elánu, úspěchů,
vytrvalosti a píle, ale také dobré nervy a vzájemné pochopení.
Ing. Anna Mikošková
ÚVODNÍK
Vážení a milí spoluobčané,
letošní Zašovské slavnosti se nám trochu opozdily, ale
věřím, že říjnový termín neubere nic na jejich atraktivnosti a přiláká nejen Vás, ale i návštěvníky z okolních obcí. Program by
měl být velmi bohatý, a to už hned od zahájení. Nejenže letos pořádáme jubilejní 10. ročník slavností, ale zároveň jsme je skloubili s Gastrofestivalem Místní akční skupiny Rožnovsko. Takže kulturní program bude proložen kuchařskou šou a nabídkou
zajímavých netradičních jídel. Hned při zahájení a slavnostním
otevření návsi se budeme moci například podívat, jak se otvírá
láhev „sabráží“. Jako každoročně i letos oceníme ty, kteří dosáhli
v průběhu roku výjimečných výsledků a přidáme i vyhodnocení
fotosoutěže. Nezapomněli jsme ani na děti - vystoupí kouzelník
a k dispozici bude skákací hrad. Program bude bohatý, zazpívají nám známí interpreti, např. skupina Reflexy, Kristína (SK),
skupina Fleret a Petr Kolář. V závěru dne se pak ještě se svými
přáteli můžeme pobavit se skupinou Kat-a-pult revival Katapult.
Máme se tedy na co těšit, a pokud se slavnosti vydaří, mohou být
zároveň i pěkným zakončením uplynulého období.
V dalším týdnu pak proběhnou volby do zastupitelstev
obcí, a tím skončí mandát současným zastupitelům. Spolu s nimi
končí i členové komisí a výborů. Uplynulé 4 roky nebyly jednoduché, a ne vždy jsme se shodli v názorech. Ale takový je život,
někdy o ustoupení, někdy o kompromisu, někdy o odpuštění.
Výměna názorů je běžná, ale neměla by překročit hranici, kdy
už dané věci spíše škodí. A i takové situace jsme zaznamenali,
museli jsme se poprat s anonymními udáními a následným vyšetřováním.
Kam se dostane předvolební klání netuším. Jen díky
rozumným lidem v zastupitelstvu mohu nyní psát tento úvodník, protože ho chtěla protistrana zakázat. Mrzí mě tento způsob „boje“, ale nic s ním nenadělám. Mohu jen, aby se necítili
znevýhodněni, nehodnotit minulé období, jak to bývá zvykem a
jak to dělávali také všichni moji předchůdci. Věřím, že většina z
Vás sama vidí, co se realizuje, vítá změny v naší obci, a vnímá
naši snahu o dobré fungování obce. Omezím se tedy na upřímné
poděkování všem, kteří se na obecním dění v minulém volebním
období podíleli, věnovali svůj volný čas a práci obci a nám obča-
5,- Kč
Kč
5,-
nům.
A i když volební období končí, čas běží dál a nezajímají
ho námi nastavené mezníky. Podstatné je jen to, jak čas dokážeme využít a prožít, abychom si pak mohli říct, nebyl to promarněný čas a nemáme se za co stydět.
Přeji krásné dny a těším se na setkání s Vámi na Zašovských
slavnostech.
Ing. Anna Mikošková
Zprávy z obce
Výpis usnesení ze zápisu
z 24. zasedání zastupitelsta obce Zašová
konaného dne 3. června 2014
- Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Zašová za
rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez
výhrad.
- Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Zašová sestavenou k 31. 12. 2013.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce za
období 01 – 04/ 2014.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu
č. 5/2014.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu
č. 6/2014.
- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 7/2014.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis do Veselské kroniky
za rok 2013.
- Zastupitelstvo obce Zašová schválilo uzavření Kupní smlouvy
na odprodej obecních pozemků č. 593/10 a č. 593/9 o celkové
výměře 194 m2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí.
- Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Směnné smlouvy na
směnu pozemku parc. č. 67/2 –zahrada o výměře 15 m2 v k. ú.
Zašová za obecní pozemek parc. č. 73/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 63 m2 v k. ú. Zašová.
- Zastupitelstvo obce Zašová schválilo uzavření Směnné smlouvy na převod pozemku parc. č. 1506/58 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 8 m2 v k. ú. Zašová z vlastnictví obce Zašová a převod pozemku parc. č. 1407/11 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 8 m2 do vlastnictví obce Zašová.
- Zastupitelstvo obce Zašová schválilo uzavření Směnné smlouvy na převod pozemku parc. č. 907/12 a č. 908 díl “b“ o celkové
výměře 213 m2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí z vlastnictví
obce Zašová a převod pozemků parc. č. 598/2 a parc. č. 599 díl
„f“ o celkové výměře 108 m2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí do vlastnictví obce Zašová s doplatkem.
- Zastupitelstvo obce uzavřelo záležitost pana Hyjánka s tím, že
se daným problémem nebude dále zabývat, v minulosti to bylo
2
řešeno opakovaně.
- Zastupitelstvo obce neschválilo dobudování příjezdové komunikace v nové stavební lokalitě „Pavlát“ ve Veselé a v lokalitě
„Princovi“ v Zašové.
- Zastupitelstvo obce neschválilo realizaci projektu „Drobná provozovna – energeticky úsporná opatření“.
- Zastupitelstvo obce neschválilo přijetí dotace na projekt „Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ v Zašové“.
- Zastupitelstvo obce stanovilo pro příští volební období počet
členů zastupitelstva obce – 15.
- Zastupitelstvo obce schválilo prodejní cenu obecní nemovitosti
na Juřince.
Ing. Anna Mikošková
Kubrický Jiljí
starostka obce
místostarosta
Zastupitelstvo obce Zašová ve volebním období
2010 – 2014
V tomto volebním období se konalo zasedání zastupitelstva obce celkem 25 krát. Někteří nastoupili do funkce člena
zastupitelstva později, poté, co se jejich předchůdci vzdali mandátu. Pan Pavel Trčka je členem ZO od 6. zasedání, nastoupil po
Mgr. Vladimíru Štěpánovi, pan Libor Koláček nastoupil od 18.
zasedání po Mgr. Svatavě Trčkové a Ing. Libor Vančura rovněž
nastoupil od 18. zasedání ZO po Mgr. Ivetě Pavlicové. Účast členů zastupitelstva obce je následující:
Zašovské noviny 9/2014
Obecní kompostárna
Milí spoluobčané,
jsme rádi, že mnozí z Vás si už zvykli využívat služeb
obecní kompostárny v areálu firmy Mézl a Janíček. Do kompostárny je možné vyvážet de facto jakýkoli biologický odpad
rostlinného původu. Od větví, přes trávu, až po spadané ovoce a
zbytky zeleniny z kuchyně. Nevhodné pro kompostovací proces
je snad jen staré seno, které se špatně kompostuje. Vzhledem k
blížícímu se podzimnímu období si dovoluji upozornit na možnost přistavení kontejneru například na spadané listí. Přistavení kontejneru na jeden den stojí 100 Kč. Využijte prosím této
možnosti před pálením listí. Dále bych Vás rád požádal, abyste
odpad, který na kompostárnu vyvážíte, kontrolovali, aby v trávě
nebyly třeba větší kameny, nebo kusy železa, které by mohly poškodit kompostovací zařízení.
Kubrický Jiljí
místostarosta
X. ročník Zašovských slavností
Vážení občané,
dovolujeme si Vás i Vaši rodinu, kamarády a známé pozvat na tradiční kulturní akci Zašovské slavnosti, které se tento
rok dočkaly svého X. ročníku.
Již sobotní dopoledne nám připraví mnoho zajímavých
Jméno, příjmení počet zasedání ZO přítomen nepřítomen účast
Ing. Jaromír Bumbala
25 19x
6x
76%
zážitků. K poslechu nám začne hrát dechová hudba Zašovjanka,
Ing. David Čáň
25
22x
3x 88%
která nás bude bavit celou hodinu. Poté předáme Cenu obce a
Ing. Pavel Frňka 25
15x
10x
60%
vyhlásíme vítěze fotosoutěže. Po vyhlášení cen následuje sabráž,
Libor Koláček
8
8x
--- 100%
která je v režii gastrofestivalu.
Mgr. Jaromír Krčmář
25
23x 2x
92%
Tyto slavnosti nejsou významné jen proto, že se konají
Jiljí Kubrický
25
24x
1x
96%
už
po
10.
Po již zmiňované sabráži se v 11.30 hod. uskuteční
MUDr. Štěpán Maliňák
25
23x
2x
92%
slavnostní
otevření nové návsi. Kolem oběda a po obědě nás
Ing. Marek Měsíc 25
17x
8x
68%
bude
programem
provázet ZUŠ B-Art a skupina REFLEXY, kteJaroslav Mézl
25
19x
6x
76%
rá nám zazpívá nejen „Ty jsi holka divoká“, ale mnoho dalších
Ing. Anna Mikošková
25
25x
--- 100%
Pavel Novák
25
20x
5x
80%
známých písniček.
Vlastimil Těhan 25
25x
--- 100%
Dopoledne se začíná naplňovat program slavnými osobPavel Trčka
20 18x
2x
90%
nostmi. Kromě skupiny REFLEXY bude na návsi obce Zašová
Ing. Libor Vančura 8
8x
---
100%
vystupovat také slovenská zpěvačka KRISTÍNA, která nám zaMUDr. Zdeněk Velička
25
21x
4x
84%
zpívá např. písničky „V sieti ťa mám“, „Pri oltári“, „Horehronie“
atd.
Po zpěvačce KRISTÍNĚ si na své přijdou i milovníci
Zpracovala Ing. Eva Krčmářová
známé skupiny FLERET, která k nám zavítá z Vizovic. Skupina
se nám představí na jevištní scéně kolem páté hodiny odpoledne.
V jejich režii si pak poslechneme např. hity „Sbohem galánečko“, „Zafúkané nebo „Vizovice“.
Hlavní večerní program nabídne koncert zpěváka PEVYBÍRÁNÍ VODNÉHO VE VESELÉ
TRA KOLÁŘE a jeho kapely. Zazpívá nám nejen své hity, ale
objeví se zde i známá skladba, k níž složil hudbu Karel Svoboda.
Obecní úřad v Zašové oznamuje občanům ve VESELÉ,
Po závěrečném venkovní barmanské show se všichni
že v pátek 19. září 2014 a v sobotu 20. září 2014,
mohou
přemístit
do KD na koncert skupiny Kat-a-pult revival
se bude zapisovat a vybírat vodné ve VESELÉ, a zároveň bude
Katapult,
která
program
Zašovských slavností uzavře.
provedena kontrola neporušenosti plomb u vodoměrů.
Cílem
X.
ročníku
Zašovských slavností bylo zajistit
Prosíme občany, aby umožnili volný přístup k vodoměrům.
program,
který
by
se
líbil
občanům
Zašové a byl přizpůsoben
Cena za l m3 vody činí 25,- Kč.
všem věkovým kategoriím. Nezapomněli jsme ani na děti, které
si mohou po celou dobu Zašovských slavností zajít zaskákat na
Stočné si i nadále vybírá a fakturuje VaK a.s. Vsetín.
trampolínu nebo skákací hrad. Dále je pro děti připraveno malování na obličej (13.00 - 17.00 hod.). Aby děti měly ještě větší
zážitek je pro ně připraveno vystoupení kouzelníků Tomassiana
Zašovské noviny 9/2014
a Kelly, kteří dětem předvedou dětskou show.
Tímto bych Vás chtěla pozvat na X. ročník Zašovských slavností, jejichž doprovodným programem je LOVE FOOD Festival,
pořádaný MAS Rožnovsko. Program LOVE FOOD Festivalu je
také velice pestrý.
Doufám, že pokud 4. 10. 2014 Vaše kroky povedou na
náves v Zašové, kde se uskuteční tyto kulturní akce, nebudete
litovat a budete na tyto slavnosti dlouho vzpomínat. Pokud by
nám nepřálo počasí a bylo by velmi škaredě, celá akce se přesune
do KD Zašová.
Budeme se na Vás těšit, ať už na nové návsi, která se
nám již rýsuje, tak i v novém KD, kde bude fungovat i bar.
Bc. Eliška Krupová
LOVE FOOD Festival
Místní akční skupina Rožnovsko (dále jen MAS Rožnovsko) se společně s dalšími třemi MAS, a to Královská stezka,
MAS Oslavka a MAS North Pennine Dales z Velké Británie, zapojila do mezinárodního projektu spolupráce místních akčních
skupin zaměřeného na pořádání LOVE FOOD festivalů, které
mají za cíl nabídnout návštěvníkům nevšední zážitek v oblasti
gastronomie a přenést dobrou praxi z pořádání tohoto typu akcí
ze zahraniční také k nám. Rozhodli jsme se, že 0. ročník LOVE
FOOD festivalu uspořádáme v rámci 10. výročí Zašovských
slavností, které se uskuteční první říjnovou sobotu 4. 10. 2014
na nově otevřené návsi v Zašové. Vedle moderních degustačních
menu nejlepších restauratérů z regionu se představí také Stará
Garda kuchařů a cukrářů ČR, kterou bude reprezentovat mimo
jiné Jiří Eichner, držitel medailí M. D. Rettigové, řádu sv. Vavřince a medaile AKC ČR. V rámci akce pro Vás bude připraveno
několik kuchařských show, zaměřených na komentované vaření,
barmanská show a další gastronomická překvapení.
Degustační menu několika restaurací a hotelů, které budou prezentovat své nejlepší speciality, doplní bohaté farmářské
trhy s místními produkty oceněnými regionální značkou Pravé
Valašské. V rámci těchto trhů si budete moci pořídit výrobky z
vlny, tradiční dřevěné hračky či tkané výrobky, ochutnat pravé
kozí sýry či výrobky z nich, ty nejlepší uzeniny, trdelníky, frgály
či cukroví např. z pohanky a mnoho dalšího. Bohatý doprovodný
program je zajištěn jak pro děti, tak i dospělé.
Velikost porcí degustačních menu budou uzpůsobeny
tomu, aby návštěvník mohl ochutnat a následně porovnat co nejvíce druhů jídel. Proto Vás, za celou MAS Rožnovsko zvu na 10.
ročník Zašovských slavností nejen na hlavní program, ale již na
dopoledne a garantuji Vám, že nebudete litovat toho, že jste ten
den nevařili oběd doma.
V příloze těchto novin naleznete plakát 0. ročníku
LOVE FOOD Festivalu v Zašové a budeme rádi, pokud na tuto
akci pozvete také své známé a přátele nejen ze Zašové.
Ondřej Neuman – manažer MAS Rožnovsko
Z naší MŠ
Začal nový školní rok v mateřských školách
A je tu září. V obou mateřských školách se rozezněly
dětské hlásky, je slyšet smích, dětské otázky, radost… Někdy ještě našemu kamarádovi, který si vzpomněl na maminku, utřeme
slzičku. V tomto školním roce jsme přivítaly ve 4 třídách našich
3
mateřských škol 112 dětí, kterým vytváříme harmonické a podnětné prostředí k jejich individuálnímu rozvoji. Snažíme se, aby
veškeré poznatky a zkušenosti děti získávaly prostřednictvím
prožitkového učení a hry. Máme také s dětmi vytvořena společná
pravidla, která se snažíme dodržovat.
V loňském roce dostaly obě budovy mateřských škol
nový kabátek - fasádu, byly zatepleny a provedla se výměna
oken. I letošní uzavření školek v době prázdnin jsme využili k
opravám a modernizaci a zaměřili jsme se na naše zahrady.Děti
ve školce v Zašové již vyzkoušely nový barevný povrch chodníku k pohybovým aktivitám i k dopravní výchově. Dále bylo dokončeno položení zámkové dlažby a opraveny schody na
horní část zahrady. Nyní se ještě opravuje pískoviště, rozhledna,
průlezky.Ve školce ve Veselé děti již netrpělivě čekají na novou
přírodní zahradu, na které probíhají dokončovací práce. Na děti
čeká nové pískoviště, zelená učebna s novými stoly a lavičkami,
tajemný tunel, houpačky,věž se skluzavkou, zvonkohry, tůňka,
vrbové domečky a další prvky.
Přeji dětem, rodičům, zaměstnancům a všem našim
partnerům úspěšný školní rok a těším se na další spolupráci.
Milena Repperová
Podzimní drakiáda
Mateřská škola Zašová a Obec Zašová Vás zvou
v sobotu 27. 9. 2014 ve 14,00 hod na „Černý kopeček“,
kde proběhne již tradiční
podzimní drakiáda.
Pro děti i rodiče jsou připraveny soutěže, odměny, občerstvení.
V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v neděli
28. 10. ve 14,00 hod.
SPORT
Tenis
TK Zašová – soutěže družstev 2014
Tento rok byl počtem postavených družstev velmi bohatý. Tenisový oddíl Zašové reprezentovalo hned pět družstev v
rozličných věkových kategoriích. Pojďme se podívat, jak si vedla:
Do nejmladší kategorie patří soutěž Babytenisu, které
se účastní děti do devíti let. Jedná se o vůbec první možnost pro
začínající tenisty a tenistky seznámit se se soutěžním prostředím.
Družstvo Zašové se jí účastní od roku 2011. Nově složený tým
přes všechnu snahu a nadšení dětí nenavázal na 4. místo z minulého roku a obsadil tentokrát 9. místo v tabulce.
Druhým týmem jsou Mladší žáci, kteří po vzoru svých
mladších spoluhráčů dosáhli také na 9. příčku v soutěži. Ovšem
nic není ztraceno a oba týmy se, po nově nasbíraných zkušenostech z letošní sezóny, příští rok vrátí, aby znova bojovaly o lepší
umístění!
Naopak obrovský úspěch vybojovalo družstvo Starších
žáků, kteří v tomto roce obsadili 1. místo v oblastním přeboru a
příští rok je čeká meta nejvyšší, což je KADET TOUR Starších
žáků o putovní pohár prezidenta ČTS! Navázali tak na úspěchy
z roku 2012 (2. místo v oblastní soutěži) a z roku 2013 (postup z
oblastní soutěže do oblastního přeboru z 1. místa).
Zašovské noviny 9/2014
4
Po tříleté pauze bylo opět sestaveno i družstvo Dorostenců. V
oblastním přeboru s vyrovnanou bilancí třech výher a třech porážek obsadili velmi pěkné 3. místo za týmem Rožnova a Hranic.
Posledním týmem je družstvo Dospělých. Ti po nepříliš vydařené minulé sezóně, kdy skončili na předposledním místě, zabojovali a letos se díky tomu posunuli na pomyslné bramborové
4. místo v oblastní soutěži.
Závěrem patří velká gratulace nejen starším žákům k
jejich prvenství a postupu, ale všem družstvům a jejich hráčům
za úsilí předvedené na dvorci. Neméně významná je pak podpora
rodičů a trenérů, kteří investují svůj čas a trpělivost a všem, kteří
umožňují konání těchto soutěží.
Martin Řehák
Rozpis soutěže OA - LOLK muži
Tenisový klub omládl!
Zašovské děti ve věku od 5 do 7 let mohly proniknout
do tajů tenisového umění. Byl pro ně uspořádán týdenní nábor,
na kterém jsme rozvíjeli hravou formou schopnosti a dovednosti
jako je házení a chytání balónků, práce s raketou, běhání, sou-
SDH Veselá
Veselští hasiči během prázdnin
O pohár Veselé
těžení a v neposlední řadě zkoušeli hrát „opravdový tenis“, jak
to děti samy nazývaly. Našim cílem bylo děti zaujmout a ukázat
jim, jak zábavný tenis může být. Týden byl zakončen soutěžemi.
Snahu a píli jsme ocenili diplomem a sladkostmi a na rozloučenou opekli špekáčky. Nábor se vydařil, děti byly šikovné a všichni jsme se dobře bavili. Těšíme se na další tréninky.
Alena Chumchalová
Házená
Nábor do mládežnických družstev házené
TJ Veselá – oddíl házené zve
děvčata a kluky do družstev mládeže.
Máš-li 5 – 15 let nebo 15 - 18 let, přijď na hřiště házené ve Veselé „Pod Smrečím“.
A to v úterý 16. 6. nebo v pátek 19. 9. 2014.
Žactvo od 15.30 hod. do 16.30 hod. a dorost od 16.30 hod. do
17.30 hod.
Jako již tradičně se druhou červencovou sobotu konala
ve Veselé hasičská soutěž „O pohár Veselé“. Dopolední část byla
věnována mladým hasičům. Celkově do Veselé přijelo 8 družstev
mladších žáků a 11 družstev starších žáků. Mladší kategorii s
přehledem ovládla Oznice A, která obsadila první místo jak ve
štafetě dvojic, tak i v požárním útoku. Našim mladším žákům se
příliš nedařilo a v obou disciplínách obsadili 6. místo, které jim
připadlo i v celkovém hodnocení.
Starší kategorie měla také svého jasného favorita, a to
Prostřední Bečvu, která v letošním roce ovládá okresní ligu. O
jejich kvalitě svědčí i druhé místo v krajském kole hry Plamen.
Také ve Veselé se Prostřední Bečvě dařilo a pohár za první místo
zaslouženě skončil v jejích rukou. Starším žákům se příliš nepovedla štafeta dvojic, museli se smířit až s celkovým 5. místem.
Ačkoli se Veselé ve Veselé nedařilo, soutěž proběhla
bez velkých problémů, a my mohli začít přestavovat trať na soutěž dospělých hasičů.
Od 14. hodiny se do Veselé začaly sjíždět okolní sbory,
kterých přijelo celkem 16. V kategorii starých pánů se nejlépe
dařilo domácí Veselé. Staří páni tak dalším vítězství potvrdili,
že jsou letos v nejlepší formě. Do kategorie mužů do 35 let jsme
nasadili dvě družstva, ale ani jednomu se nepodařilo předvést
to nejlepší, co umí, a tak 4. a 6. místo bylo velkým zklamáním.
Soutěž s přehledem vyhráli borci z Tylovic. Bohužel se nedařilo
ani veselským ženám, které také obsadily 6. místo. První místo si
odnesly ženy z Komárovic.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoli
podílejí na přípravě naší soutěže, našim sponzorům a fanouškům. Za oddíl Házené Bardoň Aleš, Černoch Ludvík
Za SDH Veselá Petr Vaculín a Lukáš Korábečný
Zašovské noviny 9/2014
5
Mistrovství světa do 23 let
Letní tábor SDH Veselá
Ve dnech 13. - 20. 7. 2014 se konalo III. mistrovství
světa do 23 let. Městem mistrovství se stalo město Svitavy v
Pardubickém kraji. Naše reprezentace do 23 let měla 5 zástupců
ze Zlínského kraje. Jedním z nich byl i Petr Vaculín z Veselé.
Soutěž se skládá ze čtyř disciplín.
První disciplinou byl výstup na věž pomocí hákového
žebříku, kde si Petr udělal osobní rekord časem 15.08 s a tím
pomohl českému týmu obsadit 4. místo. Dostali se před nás Rusové, Bělorusové i Kazachstán, kteří ovládají věž daleko lépe.
Druhý soutěžní den byla na programu disciplína 100 m s překážkami. Zde reprezentace ukázala svoji sílu a vybojovala 1. zlato.
Další disciplínou byla štafeta 4 x 100 m s překážkami. Zde Petr
nádherným hašením na posledním úseku proběhl cílem v čase
54.72 s, který mu přinesl 1. místo a nový světový rekord.
Po úspěšném tažení se Česká republika vrhla na poslední královskou disciplínu, a tou je požární útok. V něm Češi předvedli prvním pokusem krásný útok v čase 26.60 s, který znamenal 1. místo v této disciplíně a nový světový rekord. Po spočítání
všech výsledků se Česká republika umístila na celkovém
1. místě.
Je to poprvé, co se české výpravě tak dařilo. Přejeme
jim další sportovní úspěchy na příštím mistrovství, které se bude
konat v Bělorusku.
Zatímco Petr Vaculín reprezentoval náš sbor na Mistrovství světa dorostu a juniorů ve Svitavách, většina našich dětí
si naplno užívala letního tábora, který jsme letos uspořádali v
Krucemburku blízko Žďáru nad Sázavou.
Letošním tématem byla cesta za pokladem, během které se děti vžily do rolí mořeplavců, kteří byli rozdělení do tří
posádek. V průběhu celé výpravy pak děti objevily nové země a
zažily spoustu vzrušujících dobrodružství, které je přivedly až k
velikému pokladu.
Pro děti byl připraven bohatý program naplněný různými hrami, které rozvíjely týmovou spolupráci a intelekt. Navštívili jsme Žďár nad Sázavou, osvěžili jsme se v blízkém rybníku,
po kterém jsme si také zajezdili v loďkách, a o volných chvílích
jsme si s dětmi zahráli nejrůznější deskové hry.
Myslím si, že náš tábor vyšel na výbornou především
díky pěknému počasí a dětem se moc líbil, protože z něj odjížděly s úsměvem na tváři, který je pro nás nejdůležitější.
Již nyní se děti mohou těšit na další letní tábor, který pro
ně začínáme postupně připravovat.
Za SDH Veselá Petr Vaculín a Lukáš Korábečný
Fotbal
FOTBAL ZAŠOVÁ
rozpis mistrovských fotbalových utkání PODZIM 2014
datum den
muži
10.8.
NE
16:30
Val. Polanka - Zašová
17.08.
NE
16:30
Zašová - Prostřední Bečva
24.08.
NE
16:30
Lidečko - Zašová
29.08.
PA
17:30
Zašová - Hovězí
starší žáci
výkop
starší přípravka
výkop
13:30
Halenkov - Zašová
31.08.
NE
14:00
Kateřinice - Zašová
03.09.
STŘ
17:00
Hovězí - Zašová
06.09.
SO
7.9.
NE
16:00
Ratiboř - Zašová
14:00
Zašová - Vigantice
14.09.
NE
16:00
Zašová - Janová
13:30
Francova Lhota - Zašová
15.09.
PO
21.09.
NE
15:30
Dolní Bečva - Zašová
14:00
Zašová - Juřinka B
10:00
28.9.
NE
15:30
Zašová - Jablůnka
13:00
Val.Bystřice - Zašová
13:00
04.10.
SO
15:00
Hutisko - Zašová
05.10.
NE
12.10.
NE
14:30
Zašová - Francova Lhota
18.10.
SO
14:00
Horní Lideč - Zašová
19.10.
NE
26.10.
NE
14:00
Kateřinice - Zašová
28.10.
ÚT
02.11.
NE
13:30
Zašová - Lhota u Vsetína
8.11.
SO
13:30
Zašová - Val. Polanka
základna
výkop
13:00
Vidče - Zašová
14:00
turnaj Zašová
10:00
Zašová - Hrachovec
9:30
turnaj Ratiboř
17:00
Rožnov - Zašová
14:30
turnaj Valašské Meziříčí
Zašová - Hutisko
10:00
turnaj Ratiboř
Prostřední Bečva - Zašová
12:00
turnaj Zašová
10:00
turnaj Valašská Bystřice
14:00
Zašová - Hrachovec
10:00
Zašová - Val.Bystřice
11:30
Val.Polanka - Zašová
10:00
Zašová - Zubří
10:00
turnaj Zubří
14:00
Zašová - Lhota u Vsetína
volný los
10:00
turnaj Poličná
11:30
Lidečko - Zašová
10:00
Zašová - Vigantice
14:00
Zašová - Ústí u Vsetína
volný los
Společenská kronika
našich občanů
Vzpomínky
Dne 26. září 2014 vzpomínáme 100. nedožité narozeniny paní
Svatavy Božánkové.
Vzpomínají vnučky Svaťka a Maruška s rodinami.
Dne 9. 9. 2014 uplynulo již 5 let kdy nás
opustila naše milovaná maminka a babička
paní Františka Kubjátová.
S láskou vzpomíná manžel Zdeněk,
dcera Ivana s rodinou a syn Zdeněk s rodinou.
Zašovské noviny 9/2014
6
FARNOST ZAŠOVÁ
Oprava krovu na kostele v Zašové
Letos v srpnu se Římskokatolické farnosti Zašová podařilo opravit krovy nad kostelem i farou. Už první studie
z r. 2002 ukazovaly, že krov je na několika místech dosti poškozený hmyzem, dřevokaznými houbami a vlhkostí. Až letos byla
vybrána firma HB Delta ze Vsetína, která dílo provedla. Trámy
se dostávaly odkrytou střechou na půdu fary pomocí jeřábuy na
půdu fary pomocí jeřábu odkrytou střechou a na kostelní půdu
vybouráním otvoru v průčelí chrámu. Oprava stála 219.616,- Kč
včetně DPH. Obec Zašová přispěla částkou 100.000,- Kč a Arcibiskupství olomoucké 50.000,- Kč. V současné době se jedná
o další příspěvek od obce Zašová. Dřevo pochází z farního lesa
ve Stračce. Děkujeme firmě za odborně provedenou práci a také
všem dárcům. Zase je na pár let krov v pořádku. P. Jiří Polášek, farář
Bezbariérový přístup na hřbitov ve Veselé
Veselský kostelíček stojí na vysokém kopci (410 n/m).
Také přístup na hřbitov okolo kostela je plný schodů. Proto se už
delší dobu volalo po bezbariérovém přístupu na hřbitov, který
má od loňského roku obec Zašová v pronájmu. V letošním roce
se to podařilo a průchod bude vytvořen od farní budovy z hlavní
cesty. Plány namaloval pan Jiří Šimčík ze Zašové a obec Zašová
přispěla částkou 30.000,- Kč. V současné době dochází k dokončení díla firmou Šuvada z Veselé. Dílo bude stát 90.000,- Kč bez
DPH a také se jedná o další dotaci obce na tuto stavbu. Děkujeme
firmě za pěkně provedenou práci a také všem dárcům. Dnes už se
dostanete na veselský hřbitov a do kostela od fary bez problémů
i s kočárkem nebo invalidním vozíkem.
P. Jiří Polášek, farář
Úspěch zašovských (a veselských)
ministrantů na Bečvách
Dne 23. 8. 2014 se konal na Prostřední Bečvě každoroční fotbalový ministrantský turnaj „O pohár paní Zdislavy“. Po
plný sil a odhodlání změnit sérii méně úspěšných let. Na letošním
turnaji se zúčastnili ministranti z šesti farností (Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Prostřední Bečva, Hutisko, Veselá a
Zašová). Zašová se umístila na třetí příčce hned za celky Veselá
a vítězného Valašského Meziříčí. Poděkování patří mohutnému
fanklubu, který náš tým vybičoval k lepším výkonům, zašovskému farnímu společenství dětí a mládeže a našim sponzorům.
Za zašovské ministranty - trenér a kapitán.
KULTURA
Uplynulé akce
Dětské odpoledne
Kulturní komise OÚ s veselskými hasiči uspořádala v
sobotu 30. 8. 2014 na hřišti ve Veselé Dětské odpoledne, tentokrát zaměřené na ukončení letních prázdnin. V hlavním programu vystoupil klaun Hopsalín, který děti bavil soutěžemi, tancem,
předvedl krásnou bublinkovou show, modelování balónků a své
vystoupení ukončil konfetovým ohňostrojem. Za dětmi přijela i
skupina JUST FUN z Veřovic, se svými pejsky předvedla jejich
poslušnost i tanec. V průběhu celého odpoledne se děti mohly
zapojit do různých her a soutěží, zastřílet si ze vzduchovky, byli
vyhlášeni a odměněni nejlepší střelci. S hasiči si mohly vyzkoušet hašení stříkáním ze džberovky. Dětem se také líbil skákací
hrad i malování na tvář. K dobré pohodě přispěli i hasiči, kteří
celou akci pomohli připravit. Celé odpoledne bylo díky hezkému
počasí a velké účasti dětí velmi vydařené.
Za KK Marie Dořičáková
Kam za kulturou v Zašové
Cestovatel Jiří Kolbaba v Zašové
Dne 31. 10. 2014 náš nový KD navštíví cestovatel Jiří
Kolbaba, který nás provede cestou napříč USA. Téma besedy je
UKRADENÁ ZEMĚ.
Předprodej vstupenek začíná v pondělí 22. 9. 2014. Zakoupit vstupenky bude možno v infocentru Zašová nebo zarezervovat na tel. čísle 730 893 996. Cena vstupenky je 150 Kč.
Bc. Eliška Krupová
Divadlo „Slečna Abigail“
Vážení předplatitelé a zájemci o divadlo v Zašové,
minulých méně úspěšných ročnících byl pro naše hochy letošní
turnaj obratem o 180 stupňů. Zásluha na tomto výkonu patří celoletní tréninkové přípravě, kde přes pot, krev a slzy vznikl tým
po prázdninové přestávce se na Vás opět těšíme, a to
dne 26. 9. 2014 v KD Zašové, kdy společně zhlédneme další
divadelní představení, pod názvem „Slečna Abigail“. A co nás
v představení čeká? Slečna Abigail nám prozradí, jak na to při
randění, sbližování se a v manželství.
Předprodej vstupenek již začal, cena vstupenky je Kč
250,-. Vstupenku můžete zakoupit na OÚ u paní Vykoukalové.
Bc. Eliška Krupová
Zašovské noviny 9/2014
7
• Okrsek č. 3 – Mateřská škola ve Veselé – knihovna, Veselá
134, 756 51 Zašová
V Zašové dne 26. 8. 2014 Ing. Anna Mikošková
starostka obce
Zaregistrované volební strany a vylosované pořadí
na hlasovacím lístku v obci Zašová
pro volby do zastupitelstev obcí,
konané 10. a 11. října 2014
Podaná KL
Nezávislí pro občany
Česká pirátská strana - Za obec průhlednější
KDU-ČSL
„Lepší život pro Zašovou a Veselou“
Nezávislí pro naši obec P. č. na HL
1
2
3
4
5
Volební programy jednotlivých volebních
stran v obci Zašová
1. Nezávislí pro občany
(sdružení politického hnutí starostové a nezávislí
(STAN) a nezávislých kandidátů)
KLUB DŮCHODCŮ
Program Klubu důchodců
(září - říjen)
17. září Podzimní dekorace.....
27. září 17. výročí založení Klubu důchodců.....
společné slavnostní posezení....
Vystoupení dětí - Rájek Veselá..
1. říjen Společné posezení....hry, povídání...
8. říjen Bude hrát Marta...těšíme se......
KOMUNÁLNÍ VOLBY
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
v obci Zašová
Starostka obce Zašová podle § 15 písm. g) zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
oznamuje,
ŽE PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE
USKUTEČNÍ VE DNECH 10. A 11. ŘÍJNA 2014 JSOU STANOVENY TYTO VOLEBNÍ OKRSKY:
• Okrsek č. 1 – Kulturní dům v Zašové, 756 51 Zašová 809
• Okrsek č. 2 – Klub důchodců v budově Obecního úřadu v
Zašové, 756 51 Zašová 36
Seznam kandidátů
1. Ing. Jaromír Bumbala, 50 let, stavební technik, Zašová, bez
politické příslušnosti, navržen STAN
2. Mgr. Iveta Pavlicová, 37 let, odborná referentka, Zašová, bez
politické příslušnosti, navržena STAN
3. Ing. Pavel Frňka, 52 let, ředitel firmy, Zašová, bez politické
příslušnosti
4. Ing. Richard Gajda, 49 let, programátor, Zašová, bez politické
příslušnosti
5. Mgr. Václav Hajda, 49 let, učitel, Zašová, bez politické příslušnosti
6. Ing. Dušan Čaňo, 37 let, projektový manažer, Zašová, bez politické příslušnosti
7. Radomír Vaculín, 51 let, strojník, Veselá, bez politické příslušnosti
8. Miroslav Vrabec, 44 let, elektromechanik, Zašová, bez politické příslušnosti
9. Jaroslav Krůpa, 64 let, důchodce, Zašová, bez politické příslušnosti
10. Mgr. Svatava Trčková, 42 let, právník , Zašová, bez politické
příslušnosti
11. Ing. Petr Koleček, 51 let, technolog, Zašová, bez politické
příslušnosti
12. Petr Blažek, 50 let, soukromý zemědělec, Zašová, bez politické příslušnosti
13. Karel Kočíb, 33 let, stavební technik, Zašová, bez politické
příslušnosti
14. Mgr. Tomáš Brňovják, 35 let, učitel, Zašová, bez politické
příslušnosti
15. Ing. Petr Němec, 62 let, daňový poradce, Zašová, bez politické příslušnosti
Zašovské noviny 9/2014
8
Vážení občané,
čtete si náš předvolební leták a říkáte si: A jéje, jsou tady volby
a zase se vyrojili další „Nezávislí“. Máte úplnou pravdu. Jsme
skupina lidí, která se sešla právě kvůli volbám - chceme Vám
totiž nabídnout změnu. Žijeme v Zašové a Veselé a chceme naše obce spravovat
jinak. Nebudeme Vám mazat med kolem úst, ani tady nenajdete
seznam předvolebních slibů (tady novou střechu, tam novou cestu…). Uvedeme jen několik principů, kterých se chceme držet,
a změn, které chceme provést. Jsme přesvědčeni o tom, že tyto
změny jsou nutné a jejich realizace v konečném důsledku povede
k rozvoji a ke zlepšení života v obci.
ZMĚNA ve vedení obce
Máme vlastního kandidáta na starostu. Je jím Ing. Jaromír
Bumbala, dlouholetý člen rady a zastupitelstva obce, člověk s
bohatými zkušenostmi užitečnými pro řízení obce.
ZMĚNA v informovanosti občanů
21. století je století internetu. Je běžnou součástí každodenního
života a je to nesmírně silný a užitečný nástroj. Pro vzájemnou
interakci obec-občan je ideální. Domníváme se, že informovanost občana o dění v obci se musí mnohonásobně zlepšit a že
transparentnost (otevřenost) je jeden ze základních principů, který chceme přinést do následujícího volebního období.
Chceme, abyste na stránkách obce www.zasova.cz nalezli:
- plné texty zápisů ze zasedání rady a zastupitelstva (v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů)
- plné texty smluv, uzavřené mezi obcí a druhými stranami (s
výjimkou zákonem chráněných informací)
- každoročně aktualizovaný seznam obecního majetku
- rozklikávací rozpočet a závěrečnou zprávu o hospodaření obce
- videozáznamy z jednání zastupitelstva
- odkaz na Facebook s diskusním fórem
- územní plán obce
- digitalizované obecní kroniky.
Zveřejníme smlouvy a dokumentaci k některým zásadním investičním akcím posledních let.
Chceme, abyste na úřední desce obce nalezli všechny dokumenty, které tam ze zákona patří.
ZMĚNA ve způsobu řízení obce
Každý větší projekt budeme s občany na internetu diskutovat formou anket a referend.
Jednotlivá usnesení z jednání rady a zastupitelstva budou označena číselnou řadou tak, aby odkazy na jednotlivá usnesení byly
jednoznačné a nemohlo dojít k „záměně“. Součástí zveřejněných
zápisů bude rovněž informace o tom, jak jednotliví zastupitelé
hlasovali.
Provedeme revizi počtu pracovních míst na obecním úřadě.
ZMĚNA v pohledu na rozvoj obce
Bydlíme ve vesnici a chceme ve vesnici bydlet i nadále. Odmítáme „plíživou“ přeměnu vesnice v město, např. pojmenováním
ulic. Nebudeme podporovat neúčelné projekty jen proto, že na ně lze
získat dotaci.
Prověříme možnosti hospodaření s odpady s variantou snížení
poplatků pro občany. Naším cílem bude návrat od betonu a asfaltu zpět k občanům a jejich dětem. Chceme zaměřit svou pozornost na podporu zájmové činnosti, na podporu spolků a sportovních oddílů,
a to formou zvýšení dotací.
Chceme další rozvoj obce, ne však na úkor neúměrného zadlu-
žování.
Je čas na ZMĚNU. Zkuste to s námi a dejte nám svůj hlas.
Nezklameme Vás. VOLTE 1.
Více informací o nás naleznete na: http://nezavisli-pro-obcany.
webnode.cz.
Česká pirátská strana - Za obec průhlednější
Vážení občané, vážení Zašovjané a Veselané,
Tak už máme v obci „vše“. „I ten vodotrysk na návsi.“ (Tedy
podle projektu a smlouvy se zhotovitelem stavby by měl být koncem září hotov.) Je to však skutečně tak, že již vše máme nebo je
před námi ještě kus práce a zejména změny vedoucí ke zlepšení
chodu obce?
Čtěte tento program.
Oslovil jsem několik lidí, zda by chtěli společně prosazovat při správě naší obce zásady co největší průhlednosti. Bohužel většina z nich odpověděla, že nemá čas, nebo ho nechce
ztrácet s politikou, anebo prostě nemá zájem. Jedna z oslovených
se nakonec domluvila s jiným volebním uskupením. Přes tento dílčí neúspěch a velkou nevýhodu oproti ostatním stranám v
podobě neúplné kandidátní listiny jsem se rozhodl nevzdat to a
zodpovědně dotáhnout započatou práci do konce.
Jen samotná možnost přiznat si slabá místa a nabídnout
voličům vizi, kam by se měla obec ubírat, by se neměla promarnit, zvláště když ostatní strany nebudou mít třeba odvahu to na
rovinu říci, nebo je to třeba ani nenapadne. Jedním z hlavních
důvodů je neochota současného vedení obce být více transparentní.
Formálně kandidaturu zaštítila Česká pirátská strana. Také tato strana má v programu maximální průhlednost politiky.
Zvláště zveřejňování smluv, cenových rozpočtů prací, projektů
veřejných zakázek, které obce -politici za peníze nás občanů
nasmlouvávají. Tyto údaje mají obce nejlépe samy zveřejňovat
na svých webových stránkách, a tím odstraňovat možný prostor
pro zákulisně dohodnuté ceny prací, než za které je obce můžou
pořídit. Bohužel se tak většinou neděje. Sousloví „za obec průhlednější“ vzniklo v červnu 2012, kdy obecní úřad podmiňoval
účast v obnoveném diskuzním fóru, řadou osobních údajů. Tak
vznikla adresa [email protected], kterou můžete
také využít pro své případné dotazy.
Od roku 1989 dochází k volbám stále méně lidí. V roce
2010 to v Zašové bylo jen 55 % voličů, 1000 voličů k volbám už
ani nechodí. Čím to je? Je to jen právo nejít k volbám, nebo už
lidé i ztrácejí důvěru v politiku? Řadě obyčejných lidí se politici
vzdalují a mnohým jsou už úplně cizí.
To se může změnit, jen pokud se mezi ně důvěra vrátí a
Zašovské noviny 9/2014
lidé budou mít nějaký důvod volit. Zastupitel pro lidi, Zastupitelem zdarma, I ten nejposlednější
zastupitel Zašové, který by nebyl členem žádné další komise, tak
má nárok na 6.480,- kč ročně (cca 540,-měsíčně). Má nabídka občanům je, že se této odměny vzdám. Od roku 2006 stejně
chodím na schůze zastupitelstva jako občan, protože mě dění v
obci zajímá a chci to mít tzv. „z první ruky“, snažím se informovat občany články v Z. novinách (některé články však rada obce
vycenzurovala, například letos 3x opakovaně zamítla otištění
článku o novém projektu „Videozáznamy zastupitelstva dostupné na stránkách“), na schůzích dávat návrhy, ptám se na bližší
informace. A chodit budu a zajímat se budu dál, i když zvolen
nebudu. Tudíž by pro mě odměna byla vlastně zbytečná. Navíc
tyto odměny reálně nejsou ani podloženy žádnou zodpovědností
(když půjdeme do důsledku).
Navíc se zeptejme, jak jsou naši zastupitelé opravdu aktivní za tyto odměny? Přicházejí na schůzích s návrhy na zlepšení, prověřují nutnost naplánovaných investic, výdajů, informuji
vás v novinách o věcech, které se chystají, mají nějaké úřední
hodiny pro občany? Odpovězte si sami. V letech 2007 až 2009
jsem byl aktivním členem stavební komise při OÚ. Už tenkrát
jsem se odměn vzdal a paní pokladní v tu chvíli nevěděla, jak to
má zaúčtovat, protože se takový případ ještě nestal. Naopak jiní
účast neměli vůbec, ale odměnu brali. Nevzít odměnu se nedá nijak nařídit, to záleží na každém. Bylo by ale pěkné, kdyby se našlo pár lidí, kteří to prostě nebudou dělat pro peníze, ale upřímně
z pocitu zodpovědnosti či pro ostatní a pro radost třeba tak, jako
hrají fotbalisté na dědinách zdarma fotbal pro sebe a pro diváky.
Každopádně mám zájem být členem stavební komise, dbát na
přiměřenost stavebních akcí a životní prostředí.
Starostou za „průměrnou“ – solidární s lidmi – že by nastala
tato skutečnost je ještě mnohem méně pravděpodobné než stát se
zastupitelem, nicméně zodpovědné je se k ní vyjádřit.
Podle tabulek má v současné době starosta Zašové nárok (a také
si tyto peníze bere) celkově na 44.370,- kč měsíčně. Většina lidí
nedosáhne ani na průměrnou mzdu 24 tisíc, takže takový plat
starosty je zcela astronomický. Také se zeptejme, zda tak vysoký
plat starosty odpovídá odvedené práci. Stejně se na řadu služeb
najímají právníci, stavební dozorové, znalci apod. a dále se můžeme ptát, zda je i snaha náklady uspořit, nebo se jen přemýšlí,
jak peníze utratit. Proto solidárně nabízím dělat práci starosty za
průměrnou mzdu, tedy cca 24.000,- kč měsíčně. Peněz bych se
vzdal v symbolickém poměru 40% na rychlejší splacení dluhu za
nový kulturní dům (je totiž vzat úvěr 40 mil. s termínem splacení
do roku 2020) 10 % na splacení státního dluhu a o 50 % by se
rozhodlo po širší diskuzi s Vámi občany na potřebné věci v obci.
1) Průhledností ke snížení nákladů
1.1 Průhledné hospodaření
- Založení registru smluv, které obec uzavírá s dodavateli. Registr bude volně dostupný na stránkách obce, řada obcí v ČR to
sama dělá
- dopracování systému - ucelenosti údajů o veřejných zakázkách
a výběrových řízeních (tzn. které další firmy se účastnily výběru
a s jakými cenami, dále budou zveřejňeny podrobné rozpočty,SoD,atd.) také více info o malých zakázkách, které je možné zadávat soutěže
- výběrová řízení - otevření výběrových komisí veřejnosti - pro
zájemce z řad občanů
V další fázi založení registru přijatých faktur- tzn. to co obec
platí.
9
1.2 Průhlednost samosprávy
- zrušení vyhlášky o úhradě- platbě za poskytování informací
občanům
- Videozáznamy nesestříhaných schůzí zastupitelstva obce dostupné a archivované na stránkách obce (paní starostka začala
s videozáznamy přes kabelovou TV těsně před volbami 2010,
koncem loňského roku odmítala ona i většina zastupitelů zavést
legální propracovanější videozáznamy dostupné na webu obce
či Rožn. prostoru, takže se to zavedení v r. 2010 jeví jen jako
populismus
- pozvánky na schůze zastupitelstva musí být jasné a podrobné (není možné, aby občané neměli možnost se dozvědět, co se
skrývá
pod označením rozpočtová změna, nebo aby další důležité body
nebyly na programu vůbec vypsány a občanům zamítnuty informace o nich před konáním schůze)
- zveřejnění usnesení a zápisů musí být více aktuální. (V ZN jsou
usnesení totiž běžně až několik měsíců stará. Nyní na stránkách
obce dokonce nejsou již půl roku doplňována).
- Příkladem nám může být nově vzniklá obec Krhová, která pečlivě a přehledně vede úřední desku a zápisy zastupitelstva i rady
jsou rovněž velmi přehledné včetně toho, kdo jak hlasoval.
2) Hospodaření.
2.1 Nedělat dluhy- Úvěr na KIC se snažit splatit i dříve (pokud
omezíme nepotřebné výdaje) v zájmu nižších nákladů na úvěr.
Cena za poskytnutí úvěru totiž bude nejméně 2,5 mil. Kč při
splacení v roce 2020 a pravděpodobně vyšší.
2.2 Hledat úspory -průběžně ověřovat na trhu ceny energií a
služeb na trhu a nepřistupovat na nevýhodné nabídky.
2.3 Nerealizovat zbytečné záměry a neefektivní opravy a realizace- např. projektovaný záměr na výměnu otopné soustavy
a x projektů na tepelná čerpadla v ZŠ Zašová, v prvé řadě je
třeba udělat jednoduchou základní ekonomické srovnání variant
možných variant, dále realizace: frézování svršku pěkné asf. , komunikace na hřbitově od spodní brány po nové hroby a nahrazení
zámkovou dlažbou. Nutnost výměny krytiny nad polovinou ZŠ
nebyla řádně prověřena a zjištěny alternativy. V současné době
diskutabilní demolice chodníků v centru. Řekněme, že demolujeme chodníky se známkou 2, abychom měli chodníky na známku
1 a to za téměř stejně vysoké náklady, jako by tam chodník před
tím nebyl. Je to efektivní? Je třeba to projít a dobré úseky nechat
fungovat, špatná místa opravit. A nejnovější věcí je vodotrysk na
návsi. V součtu tyto věci dělají miliony ročně.
2.4 Dotace – získávat dotace ano, ale na věci, které naleznou
uplatnění a jsou potřeba
2.5 Peníze lidem –nezvyšovat daně a poplatky lidem, aby mohla
obec více utrácet. Naopak do budoucna vážně uvažovat o zrušení
či snížení poplatku za odpad. Občané již tak platí vysoké daně a
není správné ještě vybírat za to a ono. Obec se musí naučit lépe
hospodařit s tím co má.
2.6 Fond luxusu – na druhé straně se nad odpuštěním poplatku za odpad bude pár lidí pohoršovat. Budou mít tedy možnost
přispět částkou ve výši dle svého uvážení do tzv. fondu luxusu a
mohou si pak postavit nějaký pomníček. 3) Služby občanům - nový Kulturní dům
KIC učinit cenově dostupnější pro občany a spolky. S novými
cenami asi občané před výstavbou nepočítali. Je to jedna základních služeb zejména pro občany a významné rodinné události,
takže musí být cenově přijatelnější. (Na druhé straně vážně uvažovat o ukončení ztrátového provozu
sauny provozované obcí v ZŠ apod.; úspěšně konkurovat saunám
na bazénech ve VM a Rožnově prostě nelze).
10
4) Péče o obecní majetek = o náš majetek
4.1 Obec nesmí zanedbávat péči o svůj majetek
V 2012 se vyvrátilo na horním konci několik sloupů obecního
rozhlasu, jak byly zrezivělé.
Pak jsou zanedbány některé obecní budovy (v budově „Ve skále“
už nejdou nahoře v klubovnách otevírat okna) a střešní rýny nikdo léta nečistil, takže jsou zanesené, že v nich již rostou stromky a voda při dešti teče po fasádě (od potoka). K těmto věcem
prostě nemá vůbec dojít. Není zcela v pořádku, pokud se zde na
jedné straně nákladně budují okázalá díla s otazníky kolem jejich
skutečné potřeby a na straně druhé nedokáže obec zajistit provozuschopnost řady věcí, o které má jako správný hospodář dbát.
4.2 Uplatňovat reklamace v záručních lhůtách
Cyklostezka Veselá – výrazné hrboly v zatáčce u splavu – opravit
(OÚ upozorněn již v srpnu 2013, neopraveno), nebezpečí pádu
a úrazů
Nové chodníky na horním konci u jednoty– „propad“ dlažby –
tvorba kaluží - opravit
5) Investice
- chodníky na Luhách
- skládku zemin, a kameniva na Luhách oddělit
od cesty např. obrubníkem, jelikož cesta je znečištěna a tím je
tu velká prašnost
- zvážit rekonstrukci Kotelny ZŠ – zvážit instalaci kondenzačních kotlů
- Nová a větší Kolárna blíže nádraží ČD a BUS
6) Řešení výjezdu ze Zašové – pokračovat ve snaze vyřešit výjezd a nalézt schůdné řešení.
Obec totiž již zaplatila několik projektů za posledních 20 let,
žádný ale nebyl proveden.
Vhodné by bylo představit tyto projekty občanům, když už byly
zaplaceny.
7) Veselská otázka - kontrola vyváženosti investic mezi Zašovou a Veselou, aby Veselá nebyla krácena. Zavedení kontrolního
přehledu.
Jednat s ŘSD o rekonstrukci poškozených částí veselského mostu.
8) Územní plán obce – zpracování –dokončení nového územního plánu obce. Tento důležitý dokument vedení obce opět zanedbávalo (od roku 2007). Zašová už nyní jako poslední obec
Valašskomeziříčska stále nemá územní plán a ani nebyla vůle ho
dokončit. Zato má enormní počet jeho změn (24), což je velmi
nepřehledné. V Zašové se na rozdíl od jiných obcí stavilo ve větší
míře, proto nutno mít nový ÚP a zajistit vyvážený rozvoj z důvodů eliminace negativních vlivů - nárůst dopravy, zhoršení kvality
ovzduší atd.- prostě hlídat míru výstavby)
9) Životní prostředí a odpady – podporovat třídění odpadů.
Např. koše na tříděný odpad na návsi, nebo alespoň na PET lahve, které jsou častým odpadem a zároveň využitelnou surovinou. Zkusit třídit bioodpad u bytovek do hnědých popelnic po
vzoru VM a zpracovat ho v místní kompostárně. Samozřejmě
při dodržení pravidelného čištění těchto popelnic. Pokud se daří
odpady třídit a dále je využívat, tak je to i levnější, protože se
nemusí platit za uložení na skládku (sazba je cca 500,-kč/tunu)
Zjednodušit/zbavit poplatku odběr nebezpečných odpadů a zabránit vyhazování do popelnic.
10) Bezpečnost a řešení kriminality –Vzhledem k průměrné
výši škod 660.000,-kč/rok, kterou napáchají vandalové a zloději
uvažovat o zřízení strážní služby, jejím zavedení a následném
vyhodnocení úspěšnosti a přínosu.
Dopravní bezpečnost-umístění ukazatelů rychlosti v obci, i v
Zašovské noviny 9/2014
řadě menších obcí v republice je to běžná věc, (Zašová nemá ani
jeden)
11) Komunikace /diskuze s občany ohledně chystaných projektů a investic – obec nesmí zanedbávat projednání projektů s
občany a předcházet hrubým chybám jako např. nepromyšlenost
Kulturáku, kde již pociťujeme nedostatky jako je ztížené zásobování sálu občerstvením z kuchyně, schody do sálu, únik tepla z
budovy přes jediné vstupní dveře. Podobná situace bude u návsi,
z důvodů že parkovacích míst je projektováno málo, přitom hustota dopravy v obci stále narůstá, takže bohužel bude ve finále
ještě rušněji díky hledání parkování na jiných místech obce .
12) Protipovodňová opatření
Podporovat a dohlédnout na projekt, jeho promyšlenost a realizaci protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav.
13) Větší profesionalizace zastupitelstva a rady obce
Z důvodu nárůstu informací a pro efektivnější chod obce ustanovit jednotlivým radním či zastupitelům oblasti, na které by se
specializovali (Dopravu, Bezpečnost, Energie, Kulturu, Investice, Územní plán) Díky tomu by se snížil počet situací, kdy na
jednání zastupitelstva k tématu nejsou informace, protože nikdo
neví, jak to vlastně je.
14) Veřejná doprava -levná a racionální
Snažit se o eliminaci jízd prázdných nebo poloprázdných busů a
hledat řešení , prověřit možnost použití malých autobusů, prověřit možnost „radiobusů“jako ve VM, zároveň zachovat a motivovat lidi k využití hrom,dopravy.
15) Zajištění pořádku v organizacích s účastí obce VaK – Vodovody a kanalizace Vsetín -tato „námi vlastněná“ společnost si
na několik let dopředu naplánovala miliónové zisky z vody pro
nás a splašků od nás, ale není ochotna ani řádně – kompletně
zveřejňovat na svých stránkách výroční zprávy a souhrnné účetní dokumenty. Ani naše paní starostka jako místopředsedkyně
dozočí rady VaK to neprosazuje a také ostatní zvolení starostové.
Takže je třeba to změnit a asi nutno i vyměnit management za
ochotnější lidi.
Mikroregion VMK- zápisy z jednání orgánů opět nejsou vůbec
dostupné na stránkách,.... 16) Budování vzájemné pospolitosti
Realizace některých drobnější ch akcí za pomocí brigád občanů.
např, vysázení stromů či aleje apod. Tím posilování sounáležitosti se svou obcí a mezi občany navzájem (i po vzoru již tradiční
akce Den pro Zašovou).
17) Realizace jednoduchých věcí Kroniku obce dát na stránky obce a do knihovny.
Omezení podomního prodeje obecní vyhláškou.
Základní škola – obnovení dnes již zrušených a zarostlých tzv.
„pozemků“ a nové zavedení této výuky např. alespoň na 1 rok.
Stračka – umístění protokolu o rozboru pitné vody, který firma
provádí 4 x ročně.
Vylepšení travnatého hřiště za školou – branky, lavičky, Kolárna
na dolním konci u nádraží, a další
Realizovalo se, povedlo se
iniciativa „Za obec průhlednější „ sice nemá zatím zastupitele,
realizuje však ve spolupráci s novinami Rožnovský prostor videozáznamy ze Zašovského zastupitelstva dostupné na webu (od
prosince 2013). Jsme tak první obcí v okrese možná kraji. Bylo
by dobré, aby byly realizovány také videozáznamy z krajského
zastupitelstva.
Předvolební setkání a diskuze s občany
Menší setkání s občany v místních hospodách se začátkem vždy
od 18:30:
Zašovské noviny 9/2014
Po -29.září - Krčma u Krčmářů
Út- 30.září - Hospoda ve Veselé
St - 1.října - Hospoda ve Skále
Čt - 2.října - Restaurace u Václava
Pá - 3.října -Restaurace na Hliníku
Nakonec např. v úterý 7. října by byla vhodná předvolební debata pro širší počet občanů i stran, pokud pro ni vedení obce bude
ochotno poskytnout sál nového kulturního domu se zastoupením
všech volebních stran. Podobná debata se konala v roce 2006
ještě ve starém sále OB.
Pracuje se na doplnění facebookových stránek „Za průhlednější
obec - Zašová“
Jan Bolek, Zašová
KDU - ČSL
Milí spoluobčané,
představujeme Vám kandidátky a kandidáty, kteří se budou v říjnových volbách ucházet o Vaše hlasy.
„Jít s kůží na trh“ a odhodlat se ke kandidatuře do
obecního zastupitelstva není snadné rozhodnutí. Velmi si vážíme všech, kdo tak chtěli učinit prostřednictvím naší místní organizace KDU-ČSL. O to více nás mrzí, že na některé z nich se
tentokrát nedostalo, protože místní zastupitelstvo a tím i každá
kandidátka může mít pouze patnáct členů.
Radost máme naopak z toho, že na naší kandidátce jsou
hojně zastoupeni také ti naši spoluobčané, kteří nejsou rodilými Zašovjany nebo Veselany, ale do obce se přistěhovali. Je to
důkaz, že Zašovou vnímají jako svůj domov a chtějí mít účast
na správě své obce. Oproti „domorodcům“ mohou být i v jisté
výhodě: nejsou tolik zatížení předsudky a osobními vztahy, mají
možnost srovnání, jiných zkušeností a nezaujatého pohledu.
Malé zastoupení žen na naší kandidátce nebylo záměrem. Stejně ani to, že ženy obsadily na kandidátce zadní pozice.
V republice je mnoho obcí, kde jsou lidovecké kandidátky sestaveny výhradně z žen, jinde naopak ženy zcela chybí. V KDU
-ČSL neexistují žádné kvóty nařizující stejnoměrné zastoupení
obou pohlaví, kandidátka je prostě obrazem momentální místní
situace.
V této souvislosti chceme znovu poděkovat všem, kteří
neodmítli naši výzvu a byli odhodláni kandidovat pod hlavičkou naší strany. Kdo a v jakém pořadí se na kandidátku nakonec
dostal, rozhodli členové výboru demokraticky – tajnou volbou
v „primárkách“. Mnozí zájemci o účast v samosprávě obce a
ochotni spojit své jméno s naší stranou tak zůstali tentokrát „pod
čarou“. Věříme,
že kvůli tomu nezanevřou na KDU-ČSL, ani neztratí zájem o
komunální politiku.
Výbor MO KDU-ČSL Zašová
KANDIDÁTKA KDU-ČSL ZAŠOVÁ PRO VOLBY DO
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA:
1. Jiljí KUBRICKÝ 39 let, OSVČ
2. MUDr. Štěpán MALIŇÁK 52 let, lékař
3. Ing. Jiří IVAN 47 let, produktový manažer
4. Ing. Jiří PLANDOR 34 let, cenový specialista
11
5. Pavel TRČKA 41 let, OSVČ
6. Josef KRŮPA 55 let, skladník
7. Ing. Rostislav Václav NĚMEJC Ph.D. 39 let, rostlinolékař
8. Ing. Jakub SKALKA Ph.D 34 let, IT manažer
9. Jiří ŠIMČÍK 39 let, OSVČ
10. Tomáš DANĚK 66 let, důchodce
11. Mgr. Anna LYSÁČKOVÁ 34 let, učitelka
12. Jaroslav POSPĚCH 59 let, mechanik lokomotiv
13. Ing. Iva HRUBÁ 38 let, vedoucí centra pro rodinu
14. Eva BOLKOVÁ 61 let, důchodce
15. Ludmila KORÁBEČNÁ 59 let, zdravotní sestra
VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL ZAŠOVÁ
ÚVODEM
Stojíme nohama na zemi a nemyslíme si, že jen my máme patent na rozum, proto podpoříme všechny návrhy, které budou ve
shodě se zdravým selským rozumem, s tradičními hodnotami, s
demokratickými principy a se zájmy obce. Představujeme Vám
krátce v bodech náš volební program:
BEZPEČNOST
- jednat s okolními obcemi o zřízení regionální obecní policie
(využít dobré zkušenosti z míst, kde již funguje)
- pokračovat v úsilí o vyřešení bezpečnějšího výjezdu z obce (ze
Zašové i z Veselé u motorestu Pelikán)
- zajistit nové přechody pro chodce a doplnění značek, eventuelně zrcadel na další problémové křižovatky a výjezdy
- zajištění bezpečnosti o pouti (průjezdnost pro Integrovaný záchranný systém, zajištění dodržování vyhlášky)
- hledat taková opatření, která by zvýšila bezpečnost na úseku
cyklostezky v dolní části Veselé
- iniciovat vyhlášku o povinnosti registrace podomního prodeje
ROZVOJ OBCE, DOPRAVA
- vytvářet tlak na zodpovědné orgány ve věci vyřešení výjezdu
ze Zašové a Veselé
- nový územní plán obce, který by nepočítal s dalšími zábory zemědělské půdy pro výstavbu satelitních lokalit rodinných domů
(novou výstavbu přednostně situovat do střední a dolní části
obce), zachovat venkovský ráz krajiny
- chodníky: rekonstrukce a výstavba nových (u nádraží, od lávky
u Janošků k odbočce k Liptě, propojení obou lokalit „za dálnicí“)
- vést diskuzi s krajským úřadem Zlín o budoucím smysluplném
využití areálu „ústavu“
- cyklostezky: spojení na Krhovou po „Panské cestě“ za hřbitovem, propojení od nádraží kolem rybníka na starou cestu směr
Zubří, příhodnější napojení na cyklostezku směr Val. Meziříčí
- pojmenování ulic v obci
RODINA, SLUŽBY
- zbudování dětských hřišť v centru Zašové a Veselé
- podpora organizací pracujících s dětmi a podporujících rodinu
- zapojení do projektu MPSV „Obec přátelská k rodině“
- zvýhodnění seniorů při platbě za svoz odpadu
- podpora vzniku sociálního bydlení a domu s pečovatelskou
službou
- pokračovat v úsilí o zřízení ordinace internisty v místním zdravotním středisku
Zašovské noviny 9/2014
12
OBEC PŘÁTELSKÁ K OBČANOVI
- šetrné a průhledné hospodaření s prostředky obce i s dotačními
tituly
- informovanost o jednáních Rady i Zastupitelstva s důrazem na
přehlednost a srozumitelnost
- podpora občanské společnosti v duchu otevřenosti a lidskosti,
budování ovzduší důvěry a spolupráce v obci
- občan jako partner OÚ, který je o všech zásadních krocích a
záměrech dostatečně a včas informován
KULTURA, VOLNÝ ČAS
- optimální využití kulturního domu tak, aby se stal živým společenským centrem, aby poskytoval zázemí místním kulturním
aktivitám
- kultivace v současnosti živelného průběhu zašovské pouti, propagace vnímání Zašové coby tradičního poutního místa, její napojení do systému poutních stezek
- využit vedlejší, dosud volný prostor Sportcentra jako dětskou
hernu pro školku nebo pro různé volnočasové aktivity
- hledat smysluplné sportovně-rekreační využití areálu Skály
- dobudování areálu „lesoparku“ a hřiště za orlovnou (jeho lepší
přístupnost z centra, kolem školky)
- podpora činnosti místních spolků a občanských sdružení
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- hledat možnosti motivace k separaci odpadu - např. jiným systémem zpoplatnění svozu popelnic (využít zkušenosti odjinud)
- postih za černé skládky (jeden z možných úkolů případné obecní policie)
- pokud se ukáže nutnost, vyhláškou zabezpečit zachovávání nedělního a svátečního klidu (hluk cirkulárek a sekaček)
- pomoc zahrádkářům v boji proti škůdcům (obec jako poradní
místo - kontakt na odborníka)
Vážení spoluobčané,
KDU-ČSL zůstala zřejmě poslední politickou stranou
v obci a zcela jistě jedinou, která vyvíjí činnost i mimo období
voleb. Před časem došlo ke sloučení veselské a zašovské místní
organizace a takto společně chceme pracovat i pro naše spojené
obce. Na našem webu www.zasova.org naleznete komentář k některým bodům našeho program a především bližší představení
všech našich kandidátů včetně jejich fotografií.
Jsme si vědomi, že i sebelepší program nelze realizovat
bez podpory ostatních zastupitelů a Vás - občanů. Na naší kandidátce jsou jak naši členové, tak i nestraníci. Hlásíme se otevřeně
k ideálům křesťanské demokracie, ale umíme hledat a nalézat
společnou řeč s každým, kdo se chová konstruktivně a komu jde
o dobro obce. Pokud Vás uvedený program oslovil, budeme rádi,
když přijdete jeho podporu vyjádřit k volbám.
Vaši kandidáti z kandidátky č. 3
Lepší život pro Zašovou a Veselou
Vážení spoluobčané,
jsme skupina lidí, kterým není lhostejné dění v naší
obci, a proto se ucházíme o Vaši přízeň i v těchto volbách do
obecního zastupitelstva. Naše kandidátka je sestavena z odborníků z nejrůznějších oblastí a jsme proto přesvědčeni, že dokážeme
zajistit občanům podmínky pro spokojenější a klidnější život. Nezastáváme názor některých zastupitelů, že přímý kontakt za-
stupitele s občany by měl být řešen pouze oficiální cestou prostřednictvím obce a jejího vedení, ale osobně se s Vámi občany
obce setkáváme a konzultujeme Vaše požadavky.
Považujeme za zodpovědné vůči všem voličům zhodnotit uplynulé volební období, čeho jsme jako volení zástupci
dosáhli a o co se budeme zasazovat v následujícím volebním období.
Volební program Lepší život pro Zašovou a Veselou:
- Řízení obce a informovanost občanů
V posledních letech se zejména díky dotacím podařilo vybavit
obec technikou, která by nyní měla být hospodárně provozována
s ohledem na minimalizaci nákladů spojených s poskytovanou
službou, zde vidíme velký potenciál. Široký záběr služeb pro občany s sebou přináší potřebu vyšší zaměstnanosti v rámci obecního úřadu, která by však měla být efektivněji využívána.
Zde se nám podařilo zasadit se např. o založení e-mailové
schránky pro všechny zastupitele, dále pak zveřejnění záznamu
ze zasedání zastupitelstva obce na infokanálu.
I přes tyto dílčí úspěchy máme stále co zlepšovat. Jednou z věcí
je např. výpis ze zasedání rady obce, kde bychom opět chtěli
navrhnout podrobnější popis projednaných bodů.
- Hospodaření obce
Přes snahu minimalizovat zadlužení obce se nám v mnoha případech nepodařilo prosadit navrhovaná úsporná opatření. Hledat
alternativní řešení pro vytvoření rezervy v rozpočtu v jednotlivých letech, pro případ nenadálých událostí, je naším cílem i pro
následující volební období.
Je třeba, aby občané byli s dostatečným předstihem, srozumitelně a průběžně informováni o hospodaření obce. Proto se budeme
snažit dát vždy možnost vyjádřit se ke všem významným hospodářským záměrům.
- Rozvoj obce v souladu se životním prostředím
Jedním z bodů, na kterém jsme se podíleli, bylo zpomalení negativních změn způsobených změnou územního plánu, které jsou
přímo v neprospěch přírody a krajiny. Zasadíme se, aby zahájené
pozemkové úpravy v obci Zašová, byly maximálně využity ve
prospěch občanů a k ochraně životního prostředí. Ruku k dílu jsme také přiložili při výsadbě stromořadí v lokalitě
Pod Pohořem, kde bylo hlavním cílem podpořit původní vzhled
krajiny a do budoucna tím zajistit pestrost území. - Doprava a bezpečnost
Naším hlavním cílem v oblasti zvýšení bezpečnosti občanů
bylo zklidnění silničního provozu (omezení rychlosti, retardéry
apod.), avšak v této oblasti jsme nenašli dostatečnou podporu
ostatních zastupitelů a radních pro realizaci těchto opatření. V
každém případě se pokusíme opětovně navrhovat opatření pro
větší bezpečnost dětí a občanů především v centru obce. Jednou
z možností může být zpomalující semafor nebo znovuzavedení
zón s omezenou rychlostí. V oblasti výstavby nových chodníků a bezpečných přechodů pro
chodce jsme spolu-prosazovali výstavbu chodníku na Luhách a
ve Veselé, dále dokončení chodníku na horním konci v Zašové a
vyčlenění finančních prostředků na projekt bezpečného přechodu
pro chodce u železničního přejezdu směrem do centra obce. - Podpora místních spolků, kultury a sportu
V oblasti podpory místních spolků a organizací jsme se podíleli
na vytvoření nových pravidel pro udělování finančních příspěvků.
Hlavní důraz jsme kladli na podporu organizací, jejichž
činností je práce s dětmi, přesto naše podpora směřuje i k volno
-časovým aktivitám, které obohacují společenský život. Zašovské noviny 9/2014
13
Také jsme usilovali o zřízení dětského hřiště ve Veselé, které Repperová Milena
55let ředitelka MŠ
Veselá
bude vybudováno poblíž kulturního domu. Dále budeme navrhovat výstavbu dětských hřišť jako např. na horním konci v Zašové. Za léta působení našeho sdružení v obecním dění jste měli možV započaté práci by rádi pokračovali následující kandidáti:
nost sledovat naši práci a mohli jste se sami přesvědčit o tom, že
cíle a priority, které vám ve volbách nabízíme, také plníme. Sami
1. Těhan Vlastimil, 38, NK, BEZPP, lesní technik, Zašová
můžete nejlépe posoudit, co vše se podařilo v naší obci udělat,
2. Čáň David Ing., 31, NK, BEZPP,průmyslový inženýr, opravit, nebo jak obec funguje. Na velké investice jsme zajistivedoucí, Zašová
li další pravidelné příjmy, které pokryjí půjčku a nezatíží běžný
3. Konupka Martin Ing., 37, NK, BEZPP, lesní inženýr,
obecní rozpočet. Naším cílem je pokračovat v nastavených sysjednatel,Zašová
témech a přidat k tomu ještě něco navíc. Chceme se posunout do
4. Einšpiegl Jaroslav, 46, NK, BEZPP, technik, Zašová
jakési nástavby, kde se neřeší jenom základní potřeby, ale kde
5. Pavlica Richard Ing., 38, NK, BEZPP, ekonom, Zašová
hrají velkou úlohu vztahy, vazby, partnerství, lidská dovednost a
6. Heryán Josef Mgr., 30, NK, BEZPP, doktorand přírodov. umění předat zkušenosti mladším.
fakulty, Veselá
Základní infrastruktura se již podařila z velké části zajistit, ale
7. Grigerek Petr, 35, NK, BEZPP, živnostník, Veselá
nezapomínáme na to, co zbývá - např. chodníky, cesty, osvětlení,
8. Vlček Petr, 49, NK, BEZPP, živnostník, Zašová
oprava obecního majetku. Současně však chceme hledat vyšší
9. Palát Daniel, 31, NK, BEZPP, technik, Veselá
kvalitu života, další možnosti vyžití především pro děti a mládež
10. Snoza Dalibor, 45, NK, BEZPP,živnostník, Zašová
- dětská hřiště ve Veselé i v Zašové, víceúčelové hřiště u základní
11. Macháček Miroslav Ing.,48,NK, BEZPP, mistr v dřevovýro- školy, které bude sloužit nejen potřebám výuky, ale může poskytbě, Zašová
nout sportovní vyžití pro všechny. Chceme se pokusit o dokonalé
12. Martinek Tomáš, 38, NK, BEZPP, operátor ve výrobě, Za- partnerství se sportovními spolky, kteří udržují svá sportoviště, a
šová
snažit se jim pomoci s dotacemi i finančně.
13. Bumbalová Jana, 43, NK, BEZPP, technik, Zašová
Budeme investovat do školy a školek na rekonstrukce částí bu14. Krůpa Dalibor, 46, NK, BEZPP, živnostník, Zašová
dov i na zkvalitnění výuky (interaktivní tabule, topení, sociální
15. Ondřej Václav, 47, NK, BEZPP, řidič, Zašová
zařízení, šatny, kuchyň,...). Tím dětem vytvoříme dobré podmínky a pěkné prostředí po výuku, ale zároveň jim chceme připravit
Kandidáti „Lepší život pro Zašovou a Veselou“ zázemí pro jejich další rozvoj a dovednosti. Nynější doba bohužel nedává rodičům tolik času a prostoru jako dříve, a řemeslná znalost a šikovnost stárne s našimi seniory. Zaznamenáváme
ústup tradičních dovedností a řemesel. Našim cílem je proto proNezávislí pro naši obec
pojit děti s dříve narozenými, aby si mohli vzájemně dávat radost
a poznání. Připravit jim místo, kde mohou plést, háčkovat, dělat
Vážení spoluobčané,
proutěné košíky, keramiku, modelovat, stavět lodě, draky, ptačí
v letošních komunálních volbách bylo volebnímu sdružení „Ne- budky..... Pro tento účel je možné využít např. objekt ve „Skále“,
závislí pro naši obec“ přiděleno č. 5. Proto Vám také, jako po- nebo snad i starou cihlovou školu.
slední v řadě volebních stran, přinášíme několik informací o na- Chceme zajistit kvalitní provoz kulturního domu a vnést Zašošich názorech a představách, jak by mohla naše krásná obec v vou do povědomí celého regionu jako zajímavé kulturní centdalším období fungovat.
rum. Máme návrhy na rozšíření obecního bytového fondu, penziPředstupujeme před vás již poněkolikáté stále pod stejným ná- onu pro přestárlé. Nejen pro tyto záležitosti, ale i pro bezpečnost
zvem, a stále jako sdružení nezávislých nestraníků, kteří nejsou a další zkvalitnění života nás všech, chceme využít naše zkušezastřešování žádnou stranou ani hnutím. Děkujeme proto všem, nosti se získáváním podpor z dotačních fondů.
kteří nám svým podpisem na petici umožnili podat kandidátní
listinu, jak vyžaduje zákon.
Vážení spoluobčané,
Náš seznam kandidátů zůstává v základu stejný, jenom s men- pokud potřeby naší obce vnímáte podobně a líbí se vám naše
šími obměnami. Naši noví členové jsou výraznými osobnostmi nabídka, přijďte k volbám a dejte hlas naší volební straně „Nezáa mají své zkušenosti s prací pro veřejnost. Svůj čas a um vám vislí pro naši obec“. Děkujeme za podporu. Jenom připomínáme,
nabízí tito občané:
kvůli možné záměně názvu s jinou volební stranou, že na volebMikošková Anna Ing.
Krčmář Jaromír Mgr.
Novák Pavel
Košárek Miroslav
Daněk Robert Mikulenka Zbyněk Ing.
Matula Radim Martinková Emília
Mézl Jaroslav Vičan Jaromír Ing.
Kocián Aleš Ing. Cabák Zdeněk Rajnochová Sabina Ing.
Nepala Svatopluk
55let
59let
39let
40let
39let
26let
32let
63let
57let
55let
39let
50let
29let
49let
technik Zašová
ředitel ZŠ
Zašová
technik Zašová
směnový mistr Zašová
technik Zašová
profes. hasič
Veselá
technik Zašová
důchodce
Zašová
podnikatel
Zašová
technik Zašová
profes. hasič
Zašová
lesník Zašová
mat. dovolená Zašová
invalid. důchodceZašová
ním lístku jsme úplně poslední pod číslem 5. :-)
„Nezávislí pro naši obec“
ORGANIZACE
Český svaz chovatelů
Chovatelelská výstava
Tradiční již 43. Místní výstavu drobného zvířectva
uspořádali zašovští chovatelé první víkend v červenci o zašovské
pouti. 87 chovatelů z Moravy a Slovenska vystavilo 272 králíků,
135 holubů, 110 ks drůbeže a 120 ks okrasného ptactva. Celkem
Zašovské noviny 9/2014
14
bylo uděleno 10 pohárů a 30 čestných cen. Zároveň se uskutečnil
1. ročník Memoriálu bývalého předsedy naší ZO př. Ladislava
Krumpolce. Vyhodnocení jednotlivých odborů: Zakrslí králíci
-vítězkou 1. ročníku Memoriálu Ladislava Krumpolce se stala
mladá chovatelka Natálie Tomková z Velkých Karlovic na kolekci hermelínů červenookých. Z našich členů získal titul šampion
na králíka zakrslého saténového Lumír Stolařík z Krhové. U drůbeže získal titul šampion na zdrobnělou wyandotku žlutou př. Jiří
Nejedlý z Veselé. Čestnou cenu na zakrslou kachnu černou Petr
Kristek z Vidče. Holubi - šampion česká čejka rousná šupkatá př.
Milan Melichařík, čestnou cenu česká čejka rousná červená kropenka Kateřina Melichaříková, rakovnický kotrlák černý sedlatý
ing. Jiří Jadrníček, všichni ze Stříteže n/B. King červený Petr
Kristek. V budově byla instalována prodejní výstava okrasného
ptactva. Výstavy se zúčastnili i chovatelé z družební organizace
ze Slovenska. V sobotu odpoledne pro návštěvníky hrála živá
hudba. Dále byla připravena tombola a bohaté občerstvení. Po oba dny nám přálo hezké počasí, což přilákalo 1 050 návštěvníků. Již nyní Vás chceme pozvat na příští výstavu, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. července 2015.
Jiří Trtík-jednatel ZO
MAS Rožnovsko
Vandalové poničili ActivePoint
V rámci mezinárodního projektu spolupráce místních
akčních skupin vznikla na území našeho regionu síť tzv. ActivePointů, což jsou zastřešená posezení zajišťující důstojné místo
pro odpočinek všem, kteří se snaží aktivně trávit svůj volný čas.
Tato infrastruktura je vyhledávána především rodinami s dětmi,
cyklisty, turisty, ale i houbaři. Kolemjdoucí se zde rádi zastaví,
odpočinou si, popřípadě doplní energii.
Myslivecké sdružení Zašová - Sovinec
Myslivecké odpoledne
Ačkoliv letošní léto nebylo zrovna pro pořádání společenských akcí nejvhodnější, přesto i letos předposlední prázdninovou sobotu ožil myslivecký areál v Makytí. V odpoledních
hodinách se areálem rozezvučela hudba, nesla se vůně srnčího
guláše a postupně se začaly plnit přichystané stoly nedočkavými
návštěvníky. Není se také čemu divit, slunečných sobot by letos
člověk napočítal na prstech jedné ruky.
Na začátku srpna jsme bohužel zjistili, že jeden z ActivePointů v Zašové (lokalita Pohoř), byl terčem vandalů, kteří
rozdělali otevřený oheň na stole a poškodili i přilehlé lavice.
Smutné je, že poškozují a ničí ve většině případů ti jedinci, kteří nikdy nic prospěšného nevytvořili a neuvědomují si,
že veřejný majetek je prospěšný také jim samotným.
Ondřej Neuman, manažer MAS Rožnovsko
Výsledky dotazníkového šetření v obci Zašová
Pořádáním této akce bychom rádi poděkovali členům
Honebního společenstva Zašová – Sovinec za dosavadní spolupráci a zároveň i všem našim příznivcům. Velice nás těší, že
se zde pravidelně setkáváme se známými tvářemi, ale také, že
postupně přibývají tváře nové. Společné posezení jsme zpestřili
nabídkou rozmanitých zvěřinových pokrmů, které vhodně doplňovalo místní pivo Bon. Zkrátka nepřišly ani děti, které měly
možnost vydovádět se na trampolíně, procvičit si střelbu ze
vzduchovek nebo se povozit na koních. Celá akce se nesla také v
duchu příjemných debat o přírodě, zvěři a myslivosti.
Pevně věříme, že jste odpoledne v naší společnosti příjemně strávili a zároveň se těšíme, že se opět sejdeme na další
společné akci pořádané zašovskými myslivci.
Akce byla podpořena z rozpočtu obce Zašová.
MS Zašová - Sovinec
Na území MAS Rožnovsko, které je vymezeno územím měst a obcí - Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec,
Krhová, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Střítež nad
Bečvou, Valašská Bystřice, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Vidče, Vigantice, Zašová, Zubří, probíhalo dotazníkové šetření spojené se spokojeností obyvatel s kvalitou života v obci či městě,
ve kterém žijí.
Do průzkumu se zapojilo celkem 831 respondentů z
celého regionu, ať už prostřednictvím fyzického dotazníku, který byl mezi obyvatele distribuován v obecních zpravodajích,
nebo elektronicky. Za takto vysoké číslo Vám všem děkujeme
a výstup z tohoto dotazníku je pro nás velmi cenných stavebním
kamenem pro integrovanou strategii území MAS Rožnovsko na
období 2014 – 2020.
Ze Zašové se do průzkumu zapojilo celkem 129 respondentů, 37 % mužů a 63 % žen. Co se věkové skladby týče, nejčastěji odpovídali občané ve věku 26 – 44 let (50 %), dále
60 – 69 let (18 %) a 45 – 59 let (16 %). Ostatní věkové skupiny
se do průzkumu zapojily spíše okrajově.
Dotazník byl ve své podstatě rozdělen na 2 hlavní ob-
Zašovské noviny 9/2014
lasti, a to: 1. hodnocení stávajícího stavu, 2. stanovení priorit, do
kterých by mělo v příštích letech v obci plynout největší úsilí.
V přiloženém grafu jsou seřazeny jednotlivé hodnocené oblasti
podle toho, jak je hodnotili občané Zašové od nejlepší po nejhorší – modrá křivka. Červená křivka znázorňuje názory obyvatel na
danou oblast z pohledu celého regionu.
Hodnotící škála byla následující: 1 – výborná, 2 – dobrá, 3 – spíše špatná, 4 - špatná
Priority do budoucna, které by občané Zašové nejvíce
ocenili, jsou zobrazeny v tabulce a seřazeny od nejnaléhavějších
po méně důležité:
(1 – nejdůležitější, 2 – více důležitá, 3 – důležitá, 4 – méně důležitá)
15
Prioritní oblast
Důležitost
Vytváření nových pracovních míst 1,83
Zlepšení stavu životního prostředí 1,93
Podpora rozvoje malého podnikání 2,03
Uchování kulturního dědictví
2,07
Zlepšení vzhledu obce
2,14
Rozšiřování veřejných služeb pro občany 2,14
Podpora zemědělství
2,21
Rozvoj dopravní infrastruktury 2,22
Rozvoj volnočasových aktivit
2,34
Spolupráce a provázanost obcí s podnikateli a neziskovými
2,34
Rozvoj cestovního ruchu 2,58
MAS Rožnovsko
Pozn. redakce: Zašová - tučná čára
VAŠE PŘÍSPĚVKY
Reakce na článek v ZN červenec - srpen 2014
Občanské sdružení STEČ se tímto distancuje od článku
„Poplatky za činnost v kultuře v Zašové“ p. Zvoníčka, který byl
uveřejněn v minulém čísle ZN. P. Zvoníček použil naše sdružení jako štít k prosazování vlastních zájmů a uvedl zavádějící
informace ohledně podmínek našeho pronájmu v budově bývalé
Drobné provozovny.
Občanské sdružení STEČ
RŮZNÉ
Kabelová televize
Vážení uživatelé kabelové televize,
v měsíci srpnu 2014 došlo k několika změnám v rámci digitálního vysílání kabelové televize TKR Zašová :
1. Přesun TV programu Discovery Channel
Vlivem úprav zákonů v ČR, které začaly platit v průběhu roku
2013, bylo potřeba od 1. 1. 2014 přistoupit buď ke změně ceny
Základního programového balíčku, nebo k úpravě programové
skladby v tomto balíčku.
Vzhledem k tomu, že Základní programový balíček v lokalitě
Zašovské noviny 9/2014
16
Zašová disponuje výjimečnou skladbou (oproti ostatním lokalitám provozovaným TKR Jašek, s.r.o.), byla zvolena varianta
cenu 120,-Kč/měs. pro rok 2014 zachovat v nezměněné výši a
přesunout TV program Discovery Channel do vyššího programového balíčku.
S účinností od 19. 8. 2014 se TV program Discovery
Channel stal součástí programového balíčku „Rozšířený PLUS
jenDIGI“, který po této změně obsahuje celkem 27 TV programů různých žánrů. Prosíme zájemce o tento programový balíček,
aby nás kontaktovali pro bližší informace.
2. Zahájení kódování nových TV programů
Od 27. 3. 2014 byly do vysílání zařazeny nové TV programy English Club TV (výuka angličtiny), Spektrum Home (kutil doma,
na chatě i na zahradě), TV Paprika (kanál o vaření), které bylo
možné v rámci jejich presentace sledovat volně.
S účinností od 12. 8. 2014 se tyto TV programy staly
součástí programových balíčků „Thematic HD mix“ a „Thematic
HD plus“, tj. příjem programů je chráněn kódováním.
Programové balíčky „Thematic HD plus“, „Thematic
HD mix“ a „Thematic HD 7“ jsou novinkou, která umožňuje každému uživateli sestavit vlastní programovou skladbu. Aktuálně
lze vybírat z 12 HD programů ve vysokém rozlišení a cca 20
SD programů ve standardním rozlišení. Prosíme zájemce o nové
„Klikací balíčky Thematic HD“, aby nás kontaktovali pro bližší
informace.
Děkujeme za Vaši přízeň.
Za celý tým ValachNetu
Ing. Bronislav Jašek v.r.
jednatel společnosti
Nabídka cvičení v Zašové
Pojďte si každé pondělí
od 19.00 hod. do 20.30 hod.
začvičit Jógu
pod vedením paní Jadrníčkové.
V měsíci září bude cvičení probíhat ve starém zrcadlovém sále.
Od října se cvičení přesouvá do Kulturního domu v Zašové.
Zašovské noviny 9/2014
SOUTĚŽ
VIII. ročník fotosoutěže
„Zašová a Veselá jak ji neznáme“
V období od 1. 2. 2014 do 22. 9. 2014 vyhlásila Obec
Zašová VIII. ročník fotosoutěže „Zašová a Veselá jak ji neznáme“. Do soutěže je možné přihlásit maximálně 3 fotografie, jež
zobrazují život v obci Zašová, krajinu a přilehlé okolí, sportovní,
kulturní a společenské aktivity či kladné a negativní postřehy.
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžních fotografií, a
to dvěmi možnými způsoby:
1. doručením fotografií vypálených na CD na OÚ Zašová
2. zasláním digitálních snímků v co nejlepším rozlišení
(alespoň 1600x1200px) na e-mail [email protected]
V obou případech je nutné k fotografiím dodat jméno
a příjmení autora, datum narození, název snímku, e-mail nebo
telefon, příp. adresa autora. Kompletní znění podmínek soutěže
jsou uveřejněny na stránkách obce (www.zasova.cz/fotosoutez/).
Pro letošní rok jsou vyhlášeny tyto kategorie:
DOSPĚLÍ (nad 18 let)
JUNIOR (od 10 do 18 let)
JUNIOR MINI (do 10 let)
Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie menšího formátu, neobsahující kontaktní údaje
o odesílateli nebo fotografie s vulgárním či jiným tématem nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny.
Bc. Eliška Krupová
INZERCE
Nutriční poradna, www.diet-poradna.cz,
tel.: 604 139 058
Kadeřnictví - Schwarzová Pavla
tel.: 777 594 667
Kosmetika - Davidová Dana
tel.: 606 431 967
Hledám dlouhodobý pronájem
1 + 1 nebo 1 + KK v Zašové
Tel.: 733 793 377
17
Prodám dětský kočárek DorJan Danny Sport, hnědozelené barvy
vč. autosedačky, adaptéru, pláštěnky a tašky na kočárek.
Kočárek je ve velmi dobrém stavu. Cena dohodou.
V případě zájmu je možné si kočárek vyzkoušet a prohlédnout.
Tel. č. 736 504 796.
Zašovské noviny 9/2014
18
Firma Cobbler s.r.o. hledá pracovníky na pozice:
Soustružník / frézař
Požadujeme:
- praxi v oboru
- dobrou pracovní morálku, spolehlivost, manuální zručnost
- dobrý zdravotní stav
- svářečský průkaz výhodou
Místo výkonu práce:
- Zašová
Řidiče nákladního automobilu - sklápěčky / střídač
Požadujeme:
- řidičský průkaz skupiny B, C + profesní průkaz
- strojnický průkaz + ostatní osvědčení výhodou
- dobrá pracovní morálka, spolehlivost, manuální zručnost
- dobrý zdravotní stav
Místo výkonu práce:
- Zašová, stavby firmy v regionu
Nabízíme:
Práci u zavedené stavební firmy s tradicí 22 let
5 týdnů dovolené
Kontakt:
Personální oddělení Z. Vencková, tel.: 571 751 777
E-mail: [email protected]
Žádáme zaslat životopis a reference z předchozího zaměstnání do 26. 9.
2014.
Bližší informace na www.cobbler.cz/kariera
LUŠTĚNÍ
Redakce ZN si pro své věrné luštitele po měsíční pauze připravila jednu soutěžní křížovku.
Sedí dva v parku na lavičce a hledí na sebe:
Ona: „ Na co myslíš?“ On: „ Na to samé, co ty.“ Ona: „,,,,tajenka“
Minulé luštění bylo nesoutěžící.
Vybrat jste si mohli ze 3 verzí sudoku.
Avšak jak bylo řečeno výše, v tomto čísle budeme soutěžit o
ceny.
Své správné odpovědi posílejte na e-mail: [email protected]
Všem luštitelům přejeme hodně štěstí.
AKOLUTMIMIK
CLONAMINCOVNA
DENISMONARCHIE
DIVOCHOPAVA
EDIKTORCHIDEJ
CHÁTRAPALAŠ
CHVÁLAPARANOIK
IMITÁTORPOETA
INICIATIVARECITACE
KACÍŘTAMTAMY
KÁNOETRACHEA
KONEKTORTRIKO
KVALTTWIST
Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ - 00304476, DIČ - CZ00304476. Reg. zn. MK ČR E 13257 - vychází
1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: 724 992 483, e-mail: [email protected] - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 3. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo stylisticky
upravit. Toto číslo vyšlo 15. září 2014.
Download

Stáhnout (PDF, 4.52MB)