2013
květen
Mohelnice má nové vedení
Od 17. dubna je starostkou města Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová
Dva radní odstoupili, jeden byl odvolán, čtyři noví zvoleni. Novými
radními jsou: Ing. Oldřich Klemš, Jiří Hanák, Mgr. Dagmar Tkáčová, Mgr. Jiřina Matoušková. Ve funkcích zůstali pouze místostarostové Ing. Aleš Miketa a Ing. Pavel Kuba.
Zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 17.
dubna 2013, poněkud překvapivě, o to více výrazně, změnilo složení vedení našeho města. Po zařazení bodu Personální
záležitosti do programu zasedání následovala jedno překvapení za druhým. Hned po zařazení tohoto bodu opustil zasedání
Ing. Milan Kalous. Poprvé v historii města pak došlo k odvolání starosty. Ing. Antonín Navrátil
(TOP 09) byl odvolán v tajné volbě 11 hlasy. Ihned poté rezignovali na své funkce Ing. Jiří Veverka (ODS) a Igor Machálek (TOP
09). Návrh na odvolání Ing. Pavla Kuby (ČSSD) neprošel, pro odvolání hlasovalo jen 10 zastupitelů. Ing. Pavel Kuba sice napřed
uvedl, že i pokud nebude odvolán, rezignuje, pak si to však rozmyslel s tím, že si ponechá čas na
rozmyšlenou. Z rady byl pak odvolán nepřítomný Ing. Milan Kalous (ODS).
Do funkce starostky města byla
navržena Jiřím Hanákem Mgr.
Jana Zwyrtek Hamplová (Nezávislí), která nominaci přijala.
Ing. Pavel Kuba dále navrhl do
této funkce Ing. Oldřicha Klemše, který však nominaci odmítl s ohledem na své závazky na
SPŠE. Jana Zwyrtek Hamplová
byla následně v tajné volbě zvolena starostkou města, pro hlasovalo 11 zastupitelů. Do rady města byli dále zvoleni Ing. Oldřich
Klemš (KDU-ČSL), Jiří Hanák
(Nezávislí), Mgr. Dagmar Tkáčová (Nezávislí), Mgr. Jiřina Matoušková (Nezávislí). Tím se stala
rada města po nějaké době, kdy
jí chyběl jeden člen, opět kompletní.
Nové složení rady města:
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová,
starostka města (NEZ); Ing. Pavel Kuba (ČSSD), místostarosta města; Ing. Aleš Miketa (VV),
místostarosta města; Ing. Oldřich
Klemš (KDU-ČSL), člen rady; Jiří
Hanák (NEZ), člen rady; Mgr.
Dagmar Tkáčová (NEZ), členka rady; Mgr. Jiřina Matoušková
(NEZ), členka rady.
Do funkce předsedy kontrolního výboru byl zvolen Martin Vaňourek.
PR
1
Předsedou finančního výboru
zůstává Mgr. Petr Wolf.
Dále došlo ke změnám v zástupcích města Mohelnice v orgánech VHZ Šumperk – zástupkyní na valné hromadě s právem
hlasovacím byla zvolena starostka města Jana Zwyrtek Hamplová, do dozorčí rady VHZ byl nominován Jiří Hanák.
Předpokládá se, že další personální změny, a to v městských společnostech, provede nová rada města
na svých prvních zasedáních.
Žádné výraznější změny naopak neproběhnou na městském
úřadě. Nová starostka to sdělila
úředníkům hned druhý den po
svém zvolení, aby neměli zbytečné obavy.
Starostka města se ujala své funkce hned ve čtvrtek 18. dubna, kdy
se mj. setkala s vedoucími odborů a s pracovníky mohelnického
kulturního centra včetně jeho ředitele pana Juránka, aby jim sdělila základní informace.
redakce
informace z radnice
Vybíráme z 68. zasedání
Rady města Mohelnice
(20. 3. 2013)
 RM rozhodla o udělení příspěvku ve výši 8.000 Kč na projekt obnovy starých náhrobků
původních obyvatel obcí Studená Loučka, Buková a Bohdalov
a vytvoření tak pietního místa na
hřbitově na Studené Loučce.
 RM souhlasila se zrušením
autobusové zastávky Tržnice
v souvislosti s realizací investiční
akce Rekonstrukce ulice Okružní
z důvodu umístění vjezdu na parkoviště před prodejnou COOP.
 RM schválila poskytnutí finančního příspěvku do výše
5.000 Kč na pořízení občerstvení
na akci „Pálení čarodějnic 2013“
pořádanou Cechem přátel pátého
ročního období Mohelnice.
 RM schválila poskytnutí mimořádného grantu ve výši 1.815
Kč Sdružení Arietta na pronájem sálu V Mohelnickém kulturním centru dne 26.3.2013 z důvodu konání 15. ročníku Jarního
koncertu dětských sborů – podpůrné sbírkové akce pro celonárodní sbírku „Pomozte dětem“.
 RM schválila poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na technické zabezpečení dojezdu II. etapy
Czech cycling tour 2013 - Světový pohár v silniční cyklistice.
 RM schválila poskytnutí dotace TJ Léčebna Košumberk
na projekt individuální podpory handicapovaného výkonnostního sportovce z Mohelnice ve
výši 10.000 Kč.
V květnu se začne budovat
Rákosníčkovo hřiště
 RM schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
20.000 Kč na akci TOP STYL v
roce 2013 pořádané Luďkem Hanákem.
 RM schválila poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení GameCon ve výši
5.000 Kč na stravu a ubytování organizátorů akce GameCon
2013 Mohelnice.
Během května bude na Vodní
ulici vybudováno Rákosníčkovo hřiště, které Mohelnice získala díky únorovému hlasování občanů v soutěži společnosti Lidl.
V březnu proběhla na městském
úřadě prezentace celého projektu a zástupci společnosti Lidl si
prohlédli pozemek, který byl vybrán občany Mohelnice v anketě
o umístění hřiště, a s navrženým
pozemkem souhlasili. V současné době vypracovává Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic
vyjádření k podzemnímu vedení
a dále musí zajistit odstranění asfaltové plochy z pozemku. Město se zavázalo na vlastní nákla-
Vybíráme z 69. zasedání
Rady města Mohelnice
(3. 4. 2013)
 RM rozhodla zveřejnit záměr
města uzavřít smlouvu o nájmu
pozemků Křemačovského rybníka s Místní organizací Českého rybářského svazu Mohelnice
za cenu 1,- Kč/rok, s účinností od
roku 2013 a na dobu určitou do
31.10.2028.
 RM rozhodla podat žádost o
podporu z programu ROP Střední Morava "Revitalizace veřejných prostranství" a podat žádost o podporu z programu ROP
Střední Morava "Rekonstrukce
kostelní věže".
Slavnostní otevření hřiště je plánováno
na sobotu 25. 5.,
kdy v 11 hod. vystoupí Michal z Kouzelné školky.
Zápis a hlasování zastupitelů o
jednotlivých bodech Zastupitelstva města Mohelnice najdete na:
www.mohelnice.cz, v menu odkaz Město – Zastupitelstvo města – Usnesení, zápisy a hlasování
2010 – 2014 – zde potom naleznete jednotlivá zasedání ZM; 21
zasedání ZM: http://www.mumohelnice.cz/zasedani-zastupitelstva-c-21-ze-dne-30-01-2013/
ms-90098/p1=90098
Na Vodní ulici se už začalo s pracemi
Zpomalovací práh v lokalitě Za Penzionem odstraněn nebude
I přes rozhodnutí rady města, která na podnět žádosti občanů schválila odstranění zpomalovacího prahu v lokalitě Za
Penzionem, k jeho odstranění nedojde. Dne 11. ledna 2013
přišla na Radu města Mohelnice žádost občanů bydlících
v lokalitě Za Penzionem o odstranění zpomalovacího prahu.
Občané si ve své žádosti stěžovali především na hluk, který
vzniká při přejezdu jakéhokoli
dopravního prostředku. Na základě této žádosti Rada města
Mohelnice na svém 64. jednání
30. ledna 2013 souhlasila s odstraněním zpomalovacího pra-
dy vybudovat přístupovou cestu
ke vstupu na dětské hřiště, včetně úpravy bezprostředního okolí dětského hřiště a případně také
provede výsadbu dřevin a trávníku. Dalším závazkem města je, že
ponechá dětské hřiště na tomto
pozemku po dobu deseti let od
jeho převzetí. Předání pozemku společnosti Lidl je plánováno na 3. května 2013. Slavnostní otevření hřiště je plánováno
na sobotu 25. května, kdy v 11
hod. vystoupí Michal z Kouzelné školky. Více se o programu
dozvíte na webových stránkách
města a na plakátech.
red.
hu a následně tedy mělo dojít
k jeho odstranění. K tomu však
nedošlo. Dle vyjádření vedoucího Odboru dopravy Bc. Miroslava Jurníčka nebude zdejší silniční správní orgán rozhodovat
o odstranění zpomalovacího
prahu, jelikož obecně respektuje a cítí se vázán doporučením
Policie ČR. Ta ve svém vyjádření nedoporučuje odstranění tohoto zařízení, protože je v určitých situacích v zastavěném
území, nutné zajistit dodržování nízkých rychlostí vozidel
v zájmu zvýšení bezpečnosti
zranitelných účastníků provozu, především chodců a cyklis-
tů. K dodržování snížené rychlosti bylo v rámci předmětného
úseku komunikace nutné motivovat řidiče vhodnou stavební úpravou, kterou bylo v tomto
případě vybudování zpomalovacího prahu. Silniční správní
orgán tedy upřednostňuje bezpečnost zranitelných účastníků
provozu v podstatě za lokalitou
bytových domů, kde je navíc
doprava zpomalena kruhovým
objezdem a křížením s hlavní cestou před tím, aby učinil
opatření, které by přineslo nájemníkům přilehlých bytových
domů klidnější bydlení. Jan Krůza
2
Výzva
Prosíme občany, kteří v letech
1945-1976 navštěvovali školu
či školku ve Studené Loučce,
aby se přihlásili na číslo 606
286 440 či mail boskofilm@
atlas.cz. Hledáme též učitelský pár Jaroslavu a Vladimíra Jirkalovy, Jana Vachutku,
Stanislava Kříže, Annu Ptáčkovou, Evu Kristenovou a p.
Sittu. V srpnu letošního roku
bude v místní škole uspořádán sraz učitelů s žáky (účast
již přislíbila p. uč. G. Poláková a F. Drlík).
M. Konečný
inzerce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Mezinárodní koncern AVE nabízí široké
portfolio služeb v oblasti odpadového hospodářství ve více než 160 certifikovaných
pobočkách v Rakousku, České Republice,
Maďarsku, Moldavsku, Rumunsku, Jižním
Tyrolsku, na Ukrajině a na Slovensku.
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.
r. o. působí na území České republiky od roku
1993. Během této doby se podařilo přesně vymezit oblasti, na které se bude v České republice koncentrovat, vytvořit pro toto podnikání
potřebné zázemí, vybavit je kvalitní technikou a technologií a zajistit si významné postavení na českém trhu. Základní segmenty
trhu tvoří: sběr, doprava, zpracování, znovu
zhodnocení a odstranění odpadu
AVE poskytuje komplexní portfolio služeb
odpadového hospodářství pro komunální a
soukromé zákazníky a zajišťuje nejvyšší možnou technologickou a ekologickou úroveň
zpracování odpadu. Společnost se v rámci komunálních a průmyslových služeb soustředí především na následující činnosti:
 svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu
 svoz a využití separovaných složek odpadu









zpracování druhotných surovin
svoz a odstranění nebezpečných odpadů
sanace starých ekologických zátěží
letní čištění a zimní údržba komunikací
čištění průmyslových provozů
údržba městské zeleně
provozování sběrných dvorů
svoz velkoobjemového odpadu
pronájem kontejnerů
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Provozovna Mohelnice
V rámci dostupnosti svých služeb pro co nejširší okolí občanů, drobných podnikatelů a
průmyslových zákazníků, rozšířila společnost
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. své činnosti v Mohelnici. V tomto roce začala společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
provozovat v Mohelnici sběrnu a výkupnu železa, barevných kovů a papíru.
Sběrna a výkupna v Mohelnici na ulici
Družstevní u sběrného dvora v areálu bývalé teplárny ESMO
Otevírací doba:
Po – Pá 8.00 – 18.00 hodin
So
8.00 – 14.00 hodin
Vedle výkupen železa, barevných kovů a papíru nabízí AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. v okolí Mohelnicka pro své zákazníky a
obchodní partnery další nabídku služeb a to
zejména v těchto oblastech:
 Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu
 Svoz a využití separovaných složek odpadu
 Svoz a odstranění odpadů kategorie
OaN
 Kontejnerová služba
 Zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství
3
 Údržba zeleně
 Zimní údržba
Kontakt: AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o.
Sběrna a výkupna – mob.: 734 527 184
Provozovna – tel.: 585 154 404
e-mail: [email protected]
inzerce
4
ze života ve městě
První rozhovor po volbě P r v n í k r á t k o v l a s á M i s s
„Měla jsem dvě možnosti - rezignovat na vše, nebo do toho vše dát“, říká
nová starostka města Jana Zwyrtek Hamplová.
na počátku bylo to, co se stalo po
Vaše volba byla velkým překvapevolbách. Ale k tomu už je zbytečním, protože to hlavně už nikdo
né se vracet. Chci být velkorysá,
nečekal. Bylo to překvapení i pro
staré rány nám ty nové nespasí.
Vás?
Nemáte obavy převzít řízení
Nebudu lhát, existovaly samoměsta?
zřejmě určité dohody. Ale naNebojím se, není proč. Patříme
pětí přesto bylo. Ale věřila jsem,
mnozí mezi starou gardu, s těžže kolegové dodrží slovo, protoce nabytými zkušenostmi, a trouže důvod těchto změn nebyl mafám si říct, že umíme za ty roky
licherný - Mohelnice se skutečodlišit nedůležité od důležitého.
ně octila ve velmi složité situaci,
Máme taky docela dobrou odkterá jí ohrožovala. A já měla
bornou základnu, většina jsme
dvě možnosti - na vše rezignovysokoškoláci prověření praxí.
vat, nebo naopak vše do toho dát.
Samospráva je léta můj profesní
Včetně sebe.
obor. Navíc očekávám, že se zaBylo to rozhodování těžké?
pojí celé zastupitelstvo, protože
Snadné nebylo. Vstupovat do tavšichni před volbami hovořili o
kové funkce rok a půl před volbaspolupráci, a já ji budu žádat. Bez
mi, ve složitých vztazích, které tu
ohledu na volební strany.
od voleb byly vytvořeny popřeJe něco, co vás hned první den
ním jejich výsledků, žádná legrapřekvapilo?
ce, to mi můžete věřit. Ale intuiJistě. Že jsem jako starostka auce a odpovědnost mi velely, že se
tomaticky velitelkou hasičů, to
prostě musí něco stát, že toto už
jsem se hodně pobavila. Považuji
Mohelnice nemusí rozchodit, neto ale za symbolické – na radnici
cháme-li to být.
jdu v podstatě taky hasit, a jsem
Co podle vás Mohelnici ohrosi toho vědoma.
žovalo?
Není kuriózní, že město má v
Prohlubující se rozdíly v rozhojednom volebním období už
dování rady a zastupitelstva, a
třetího starostu?
především neřešení zcela zásadTo je spíš smutné. Ale lépe třetí
ních věcí - investice Pomorastarosta v jednom období, když se
ví II. a skládky. Bagatelizoval se
tím vyřeší něco, co nefunguje, než
chaos v MKC, zvláštní byl průjeden starosta po tři období, kteběh kolem pronájmu naší honitrým tam je, přestože něco nefunby, atd. Vršilo se to, a pohár přeguje. Navíc mám ráda lichá čísla
tekl. Neupírám bývalému vedení
– takže číslo tři je zcela v pořádsnad dobrou vůli, ale vyčítám mu
ku. Musíme se na to dívat s tímto
nekompetentnost v řízení měsnadhledem, a netrápit se tím. ta jako celku. Plus samozřejmě
redakce
předváděla v M ohelnici
čera říkáno, že ta dlouhé vlasy
tam právě nejsou. Z toho důvodu jsem s tím nepočítala. Ve finále byl opak pravdou.
Můžete našim čtenářům zopakovat vaše první pocity?
Byla jsem hrozně překvapená, ale
hrozně moc nadšená. jen ty pozitivní.
Na módní přehlídce Top Styl
Luďka Hanáka pravidelně předvádějí přední české modelky a
také Miss. Nejinak tomu bylo i
12. dubna, kdy se na předváděcím molu objevila také nedávno zvolená Česká Miss Gabriela Kratochvílová. Mohelnickému
zpravodaji poskytla krátký rozhovor.
Neměla jste obavy, že vaše krátké vlasy budou v soutěži Miss
handicapem?
Určitě jsem takové obavy měla,
neboť mi to bylo od rána do ve-
Studujete vysokou školu. Nenabourá vám to studijní program?
Zatím studuji, a plánuji i nadále, ale nemůže studovat prezenčně, byl mi nabídnut individuální
studijní plán.
Budete se věnovat modelingu?
Určitě to k tomu teď patří, takže ano.
Co byste poradila dívkám, které také uvažují o účasti v soutěži Miss?
Ať si rozmyslí, jestli do toho
opravdu chtějí jít. Ať jsou své, nenechají se nikým ovlivnit a myslí
pozitivně.
Petra Rosípalová
SDH Podolí pořádá
v sobotu 25. května od 13 hodin
KÁCENÍ MÁJE
Bohaté občerstvení: steaky kuřecí a vepřové, hranolky,
klobásy, pivo Litovel a poličský Záviš.
Hry a zábava pro děti a možná i pro dospělé, ukázka
integrovaného záchranného systému. Vstupné dobrovolné.
Večer: karneval
hraje Motors. vstupné 50 Kč
Výzvy kulturní komise
Kulturní komise města Mohelnice dává na vědomí mládežnickým organizacím, klubům a
občanským sdružením, působících na území města Mohelnice
v oblasti kultury Výzvu v podání Žádosti o grant (2. kolo), viz
Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací na činnost mládeže
v oblasti kultury z rozpočtu města Mohelnice na rok 2013 a Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Mohelnice
na rok 2013 KULTURA.
Termín podání k 31.5.2013.
V případě dotazů, kontaktujte Ekonomický odbor, Oddělení
školství – Mgr. Markétu Pěnka5
vovou, tel.č. 583 452 168, [email protected]
Kulturní komise města Mohelnice dále vyzývá občany, aby do
konce července nosili staré fotografie ze soukromých archívů na Turistické informační centrum (budova MKC) k chystané
výstavě fotografií v rámci oslav
740 let od povýšení Mohelnice
na město.
Jedná se o fotografie pořízené
do roku 2000 v kategorii: Město,
Lidé, Příroda, Bylo – nebylo.
Majiteli bude fotografie po pořízení kopie ihned vrácena. Majitel uvede své jméno, příjmení,
datum pořízení a zařadí ji do kategorie.
inzerce
TRAVESTI
SHOW
17. 5. v 19 hod.
Dům kultury Mohelnice
Výzva
přijme pracovníka ostrahy
objektu mohelnice
tel.: 315 742 202, 602 200 062
e-mail: [email protected]
6
Prosíme občany, kteří v letech 1945-1976 navštěvovali školu či
školku ve Studené Loučce, aby se přihlásili na číslo 606 286 440
či mail [email protected] Hledáme též učitelský pár Jaroslavu
a Vladimíra Jirkalovy, Jana Vachutku, Stanislava Kříže, Annu Ptáčkovou, Evu Kristenovou a p. Sittu. V srpnu letošního roku bude
v místní škole uspořádán sraz učitelů s žáky (účast již přislíbila
paní uč. G. Poláková a F. Drlík).
M. Konečný
ze života ve městě
V knihovně nocovaly děti
V pátek 5. dubna před 19 hodinou se v knihovně opět sešlo 15
dětí, našich čtenářů, které, až na
výjimky, netušily, co je čeká.
Letošní ročník byl o to významnější, že zakladatelky a organizátorky této dnes už mezinárodní
akce, knihovnice Hanka a Mirka z Uherského Hradiště, získaly za tento projekt ocenění
Výboru Hanse Christiana Andersena v Dánsku. Že je tento projekt
opravdu mezinárodní, svědčí registrace účastníků – asi 45 000 dětí
spalo se v 436 školách v ČR, v 539
knihovnách v ČR, 62 v ostatních
(domy dětí, divadla, rodinná centra,…), v 7 institucích ve Slovinsku, v 37 v Polsku, v 203 na Slovensku a ve 14 v ostatních zemích – až
z daleké Austrálie nás pozdravila
paní Katka (rodačka z Mohelnice),
která tuto noc organizovala v jejich
Czech & Slovak School v Sydney.
Akci při zahájení podpořil starosta Ing. Antonín Navrátil. Programem je provázely knihovnice
Dáša, Květa, Hanka, Adéla a příznivci a přátelé knihovny paní
Dana, Marta, studentka Terka
a Jarda.
Prvním blokem programu bylo
tradiční čtení pohádky „Císařovy
nové šaty“, a poté vytváření právě
oněch šatů na papírovém modelu
císaře. Po občerstvení následoval
zcela nový blok programu s názvem „Lichožrouti“. Po seznámení se životem těchto postaviček
děti rozpoutaly lichožroutskou
ponožkovou válku, která je pěkně
rozparádila. K utišení je přiměla výroba vlastního lichožrouta.
Práce to byla nelehká, ale děti se
jí zhostily s nadšením a tak vytvořily úžasnou plejádu lichožroutů.
S nimi jsme nacvičili pravý lichožroutský taneček. A pak se z dětí
stali detektivové. Každé družstvo
už v půjčovně pátralo po lichožroutech, kteří se schovali, neboť vycítili své ohrožení. A schovali se dobře, protože ani dětem,
ani nám dospělým se nepodařilo
najít všechny lichožrouty. Zbývá
najít jednoho modrého a jednoho červeného, takže děti mohou
v pátrání pokračovat při následných návštěvách knihovny.
Posledním úkolem večera bylo
absolvovat stezku odvahy. Ve dvojicích vstupovaly děti do svíčkami
osvětleného knihovnického sklepa, kde si u starého čaroděje zašmátraly v jeho tajemném kufříku.
Odtud si přinesly zlatý čokoládový dukátek a střípek pohádkového zrcadla ledové královny, které
si společně sestavily.
Výstava Patchwork
– čarování z kousků látek a Mohelnický patchworkový klub
4. dubna byla v mohelnickém
muzeu otevřena výstava s názvem Patchwork – čarování z
kousků látek, jež se věnuje specifické stejnojmenné a v současnosti značně populární textilní technice. Až do 18. května
mají návštěvníci muzea možnost
zhlédnout množství textilních
výrobků – užitných i dekorativních, pestrých co do šíře druhů,
2005 Danuše Březinové z Ostravy). V roce 2008 se patchworková technika oddělila ze Školy řemesel při MKS Mohelnice
a vznikl samostatný Mohelnický patchworkový klub, o.s. (jenž
tak v letošním roce slaví malé výročí). Spolek má 26 stálých členek. Jeho vedoucí je paní Zdeňka Šmídová, organizační stránku
má na starosti paní Vlasta Jirásková. Do klubu se sjíždějí uchazečky nejen z okolí Mohelnice,
ale přijíždějí i ze Zábřehu, Šumperka, Velkých Losin, Olomouce, Hranic a Přerova. Každoročně klub pořádá vlastní výstavu a
podílí se na akcích při propagaci
města Mohelnice. Výstavy klubu
mohli zájemci zhlédnout nejen
v Mohelnici a okolí, ale i v dalších městech, např. v Šumperku,
Přerově, Vamberku, Valašském
Meziříčí, na zámku Slavkov, ale
i v zahraničí (polský Radlin, německý Annaberg). Klub spolupracuje s dalšími patchworkovými kluby v ČR a účastní se jejich
akcí. Členky klubu se pravidelně účastní mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting v
Praze, kde získávají inspiraci.
Zbyněk Žouželka
tak i po stránce výtvarné. Velká
řada předmětů byla na výstavu
zapůjčena členkami Mohelnického patchworkového klubu, který
se společně s Vlastivědným muzeem v Šumperku podílel na přípravě výstavy. Mohelnický patchworkový klub funguje od roku
1996 v rámci Školy řemesel při
MKS Mohelnice (dnes MKC). Již
od počátku si klub vytknul jako
své poslání vzdělávání v oboru tradičních
řemesel. Převážně se
věnuje strojovému
patchworku, organizuje ovšem i kurzy
ručního patchworku
a ozdobného quiltu.
Původně klub provozoval jeden kurz
patchworku,
strojového nebo ručního, ročně. Pro velký
zájem počet kurzů
stoupal - od roku
2003 pořádal nejméně čtyři kurzy ročně, a to pod vedením
odborných lektorek
na patchwork (Jitky
Chumchalové z Bellusu Brno, od roku
7
Kouzelná noc se přiblížila k závěru a děti se v poklidu schoulily do spacáků a pod přívalem
nových zážitků pomaloučku usínaly. Ráno jsme si, při lehké snídani, ještě společně povídali o tom,
co prožily a po krátkém rozloučení děti odcházely v doprovodu rodičů domů.
Atmosféra letošního ročníku
Noci s Andersenem byla velmi
příjemná a pohodová a doufáme,
že i v dětech zanechá pěkné vzpomínky. Děkujeme a těšíme se …
Hana Haltmarová
Hasiči zasahovali
23. 3. jednotka zasahovala při
požáru dřevěné chatky v ul. Horní Krčmy.
28. 3. zásah při otevření bytu v
ul. Stanislavova.
29. 3. zásah při odčerpání vody v
objektu slévárny v suterénu SIEMENS s.r.o. Mohelnice.
30. 3. zásah při otevření osobního auta, kde se nacházel zabouchnutý pes na ul. 1. Máje.
1. 4. zásah při dopravní nehodě
osobního automobilu, který byl
převrácený na střeše na ul. Družstevní. Na místě byla jedna osoba zraněna.
3. 4. zasahovala při otevření bytu
na ul. Hálková.
8. 4. zásah při dopravní nehodě
osobního automobilu, který byl
převrácený v potoce Mírovka.
Jednotka řidiče z osobního automobilu vyprostila a předala ZZS.
11. 4. asistence ZZS při snesení
nemohoucí osoby z 3. patra do
vozu ZZS na ul. Hálkova.
15. 4. zásah při dopravní nehodě cisterny a 3 osobních automobilů. Na místě nehody byla jedna
osoba zraněna.
18. 4. zásah při dopravní nehodě
nákladního vozidla s motorkou.
Na místě nehody byla jedna osoba zraněna.
Přemysl Crha
ze škol
D e n zd rav í n a Vo d n í
Každý rok se nám 7. duben snaží připomenout, jaká vzácnost
nám byla dána do vínku. Proto se
i u nás na ZŠ Vodní tým pedagogů pod vedením Mgr. Kadlčkové
snažil v úterý 9. dubna připomenout, že zdraví máme jen jedno.
Stejně jako během každého projektového vyučování, i v tento
nevšední den, jsme byli rozděleni do pěti skupin, které postupně navštívily všechna netradiční stanoviště se zajímavým
programem, jehož cílem nás nebylo pouze něčemu novému přiučit, ale také nás pobavit. Vždyť
smích je kořením života.
Čekaly nás pohybové aktivity ve zdravém těle zdravý duch…,
vyzkoušeli jsme kvalitu vlastních smyslů – prohlíželi jsme si
obrázky pro nevidomé pomocí
hmatu, absolvovali jsme zvukové
bingo a testování sluchu, snažili jsme si upevnit zásady příprav
zdravých pokrmů, hledali jsme
„éčka“ v oblíbených potravinách
a znovu jsme si připomněli pravidla dopravní výchovy. Zkrátka
- nenudili jsme se!
Nejspíš byste ani nevěřili, jak je
těžké rozpoznat obrázek poslepu. Z ještěrky je pro vás rázem
rostlina a z mapy České republiky netopýr. Zjistili jsme, jak špatně nakládáme se svým sluchem.
Nejspíš za to může všude přítomný hluk a sluchátka v uších. Ti
z nás, kteří na tom byli nejlépe,
slyšeli jako osmnáctiletí. Jiní měli
i větší skluz. A taky byste určitě
nevěřili, jak je těžké poznat podle zvuku to, že někdo hraje tenis,
čistí si zuby a podobně. Doufejme, že si většina žáků uvědomila,
co má, a začne si svých smyslů,
hlavně zraku a sluchu, vážit.
V závěru jsme se všichni sešli
a představili si žebříček potravin,
a to podle obsahu „éček“. Pomocí
tabulek jsme všechna éčka v nejběžnějších potravinách roztřídili
podle škodlivosti
a „trestné“ body sečetli. To jsme
se ale podivili! Vzájemně jsme si
nabídli k ochutnání zdravé jídlo, které jsme připravili ve školní
kuchyňce – například zeleninové
a salámové šneky, sójové buchty a jednohubky se zdravými pomazánkami a zeleninou. I když
všechny pochutiny řadíme ke
zdravým, a to pro někoho může
znamenat „jídlo bez chuti“, bylo
to dobré. Vlastně vynikající.
Děkujeme všem učitelům, kteří
měli na tomto projektovém dni
zásluhy, za to, že nám připomněli, jak je důležité sledovat, co jíme
a jak se chováme v dopravním
provozu, že potřebujeme zdravý
pohyb a že si máme chránit své
smysly a vážit si jich. Slepí a hluší lidé to mají opravdu těžké. Děkujeme vám za krásný projektový
den!
Julia Jeřábková,
Veronika Linhartová
a kolektiv 8. A
Jarohrátky ve školní družině ZŠ Vodní
„Jaro, jaro, jaro už je tu…“, zpívali prvňáčci. To letošní na sebe
sice nechalo dlouho čekat, ale
žáky ve školní družině to neodradilo, pustili se v předvelikonočním týdnu do práce a vytvářeli jarní a velikonoční dekorace.
Nejvíce je bavila práce s březovým proutím. Věnečky z břízy
děti zdobily zvláštními kytičkami. K jejich výrobě potřebovaly ořezávátko. Jen místo pastelek ořezávaly větvičky. Nechyběly
také velikonoční vajíčka či perníčky. Děti se nebály ani práce s
papírem a vyrobily veselý zápich
do květináče v podobě motýlka.
Dopoledne naši školu již tradičně navštívili žáci z moravičanské
základní školy, odpoledne pak
patřilo našim žákům a jejich šikovným rukám.
Při přípravě této pracovní dílny naše škola spolupracovala s
paní Šinclovou z Charity Zábřeh.
Ráda bych jí touto cestou poděkovala za pomoc při tvorbě březových věnečků. Spolu s dobrovolníky jich pro nás připravila víc
než padesát. Dík patří také paní
Strupkové z Moravičan, která již
poněkolikáté věnovala svůj čas a
trpělivost našim dětem a zdobila
s nimi perníčky.
Školní rok pomalu končí a s ním
i naše „dílnová sezona“. V květnu se děti mohou těšit na „Smaltování“. V této pracovní dílně si
děti vytvoří šperk pro svou maminku k jejich květnovém svátku. A pak po družinovém výletě
hurá na prázdniny.
Dana Hňoupková
Zábavné dopoledne pro žáky okolních škol
V úterý dne 9.4. se žáci pátých tříd škol z okolí Mohelnice i někteří jejich mladší kamarádi měli možnost seznámit s naší ZŠ Mlýnská,
kam možná někteří z nich nastoupí po prázd-
ninách do šestého ročníku. Rolí průvodců zábavným dopolednem se ujali deváťáci, kteří
je nejdříve provedli celou budovou, předvedli
odborné učebny, jídelnu i školní klub a druži-
nu, kam
se děti během dopoledne několikrát vrátily, aby využily přestávky pro
hry a zábavu. Prohlídku zpestřila krátká návštěva ve třídách našich páťáků a hra
8
na drumbeny, kterou si nakonec všichni měli
možnost vyzkoušet. Členové dramatického
kroužku pobavili malé návštěvníky osvědčenou popletenou pohádkou. Téma pohádek a pověstí provázelo i další hry i soutěže,
ve kterých mohli ti nejšikovnější ukázat svoje znalosti, vybojovat si odměnu či získat titul pohádkového krále. Jak zábavná může být
přírodověda si zkusili v přírodovědném A-Z
kvízu, k pohádkovému tématu jsme se společně vrátili ještě při poznávání skutečné podoby a jmen zvířat z pohádek. V další části dopoledne nechybělo ani dovádění v tělocvičně,
soutěže, zvládnutí cvičení na kruzích a zkouška odpalu a chytání při oblíbeném baseballu. Úterní dopoledne uteklo nezvykle rychle
a nám nezbývá než doufat, že se u nás školákům líbilo a domů si odvezli jen příjemné zážitky. Všem přejeme hezké jaro a „páťákům“
speciálně po prázdninách hodně štěstí v nové
šesté třídě.
Za realizační tým Hana Indrstová
ze škol
Žáci Střední školy technické a zemědělské Mohelnice navštívili
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
V pondělí 25. 3. 2013 navštívili žáci Střední školy technické a
zemědělské Mohelnice Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.
Sídlo Poslanecké sněmovny PČR
se nachází ve Sněmovní ulici na
Malé Straně v Praze.
Prohlídka začala v Informačním
středisku Parlamentu ČR. Zde
studenti zhlédli film o činnosti Poslanecké sněmovny a poté
si prohlédli přístupné prostory.
Navštívili předsálí i galerii hostů v hlavním zasedacím sále, kterou většina lidí zná pouze z médií. Studenty snad nejvíce zaujal
bohatě zdobený zasedací sál, jehož strop byl pokryt zlatem. Během odborného výkladu, který
trval 75 minut, se studenti seznámili se složením a činnos-
Život
v závislosti
Žáci 8. a 9. tříd ZŠ Mlýnská
měli možnost se seznámit s
člověkem, který prošel několikaletou závislostí na tvrdých
drogách. Účelem besedy nebylo představit žákům drogy, jak fungují, ale ukázat na
oblast života člověka, kterého
závislost ovlivňuje až likviduje. Žáci neodcházeli z besedy jen s myšlenkou, že drogy jsou špatné, ale s vlastním
přesvědčením: „Drogy NE“.
Na tento hluboký zážitek si
snad vzpomenou v okamžicích, kdy nebudou umět sami
nalézat odpovědi na své složité otázky a problémy. Na besedě se mluvilo o přátelství,
rodině, cílech, snech a hodnotách, které budou život
mladých lidí ovlivňovat. Mladí lidé dnes čelí velikému tlaku vrstevníků, part a kamarádů. Zachovat si image a být
stále „in“ je průvodním znakem doby. Přednášející Roman Povala osobním přístupem a příkladem posiluje
vědomí hodnoty vlastního života u každého posluchače.
Lýdie Špániková
tí Poslanecké sněmovny, historií
českého parlamentarismu i architekturou sněmovních budov.
Poslanecká sněmovna PČR totiž
nesídlí v jedné budově, ale ve složitém komplexu domů, mezi než
patří palác Smiřických, Šternberský palác a Thunovský palác. Studenti se také dověděli, že poslanci hlasují pomocí elektronického
zařízení, které umožňuje okamžitý přehled o výsledcích hlasování, a seznámili se i se zasedacím pořádkem sněmovny. Žáci si
z návštěvy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odnesli mnoho užitečných informací pro svůj
další občanský život.
Po prohlídce Poslanecké sněmovny shlédli žáci v pražském
kině IMAX 3D film Hobit: Neo-
čekávaná cesta, který byl natočen
podle knihy anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena. Film vyprá-
ví příběh Bilbo Pytlíka, který se
ocitne na dobrodružné výpravě.
Kristýna Hýblová Nenčevová
Celostátní konference projektu E-DUR
Když se řekne Sluňákov, každého z nás napadne asi
něco jiného. A přesto podobného! Nejčastěji si tento
pojem zřejmě spojíme s ekologií, přírodou, recyklací a třeba taky pohodou. Proč s pohodou? Odpověď
je snadná…
Žáci a pedagogové ZŠ Vodní se totiž s radostí účastní mnoha netradičních aktivit, které nám nabízí právě Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města
Olomouce se sídlem v Horce nad Moravou. Prostředí příjemné, semináře nápadité a snaha vštěpit nám
nezbytnost ochrany životního prostředí fenomenální… A právě proto se na Sluňákov rádi vracíme. Radost z našich setkání je jistě oboustranná… Nebo
jak jinak si vysvětlit, že se naše škola stává centru
mnohdy rovnocenným „parťákem“ v různých aktivitách…?
Sluňákov se také mimo jiné zaměřuje na tvorbu metodických materiálů pro učitele mateřských, základ-
BÜCHERWURM 2013
ních i středních škol. Je nám ctí, že si centrum Sluňákov vybralo právě ZŠ Vodní k ověřování několika
témat z metodiky Udržitelný rozvoj, která je součástí projektu E-DUR = Environmentální vzdělávání –
dovednosti pro udržitelný rozvoj. Tento projekt má
tři části – Zelený ostrov, Zlatá nit a již zmiňovaný
Udržitelný rozvoj. Koordinátorem ověřování témat
z Udržitelného rozvoje se stala Mgr. Světlana Kadlčková, která je i koordinátorkou environmentální výchovy na škole. V rámci projektu se zúčastnila celostátní konference E-DUR, která se konala dne 4. 4.
2013 v Praze. V dílně s názvem Realizované projekty škol seznámila účastníky konference s možností,
jak zapojit téma „Svět v jídelníčku“ zajímavou formou do výuky přírodopisu v 8. ročníku.
O tom, že se jí to povedlo, svědčí nejen spokojené
tváře našich osmáků, ale taky kladné ohlasy účastníků konference na její příspěvek. Petra Müllerová
ce. Letos byl k předčítání vybrán
úryvek z knihy Inkoustové srdce (Tintenherz) německé spisovatelky Cornelie Funkeové. Tento fantasy román pro děti z roku
2003 poprvé v češtině vyšel v roce
2005 a v roce 2008 byl podle něj
natočen stejnojmenný film.
Soutěže se zúčastnilo celkem 20
žáků 8. a 9. ročníků, kteří chtěli
zúročit své znalosti a dovednosti získané v hodinách německého
jazyka. Nejdůležitějšími hodnotícími kritérii byly podle organizátora soutěže interpretace a výraz,
technika čtení a fonetika a výslovnost. Atmosféra soutěže byla
velmi dobrá, soutěžící se v průbě-
V úterý 26. března proběhlo na
ZŠ Mlýnská základní kolo soutěže v předčítání v německém jazyce Bücherwurm 2013 (Knihomol
2013), kterou každoročně vyhlašuje Goethe Institut Pardubi-
Cornelie Funke
9
hu předčítání vzájemně podporovali a výkony svých spolužáků
odměňovali potleskem. Všichni se snažili podat co nejlepší výkon a rozhodnout o vítězi nebylo
vůbec snadné. V kategorii 8. ročníků se na 1. místě umístila Tereza Večerková, na 2. místě Marcela Weidingerová a na 3. místě
Vendula Seifertová, v kategorii 9.
ročníků pak na 1. místě Eva Špičková, na 2. místě Michaela Urbášková a na 3. místě Adéla Turková a Milada Slouková. Vítězka
kategorie 9. ročníků se 1 zúčastní
celostátního finále v Pardubicích.
Přejeme hodně štěstí!
Pavla Šubrtová
top styl
Špičkoví návrháři předváděli v Mohelnici
V pátek 12. dubna na módní přehlídce Top Styl Luďka Hanáka a jeho hostů přední české modelky včetně nové
Miss Gabriely Kratochvílové předváděly kreace našich špičkových návrhářů. Úžasné modely ze své dílny
tu prezentovali Luděk Hanák, Yvona Leitnerová, Lucie Jílková, Jiřina Tauchmanová, Tereza Sabáčková,
Luděk Kellner a Petr Kalouda. Večerem provázel Jan Čenský. Na další přehlídku se můžete těšit 4. října
2013.
Petra Rosípalová,
foto: Jitka Zatloukalová
Model Yvony Leitnerové
OP
Model Jiřiny Tauchmanové
OP
Model Lucie Jílkové
Model Terezy Sabáčkové
10
top styl
Model Luďka Kellnera
Model Petra
Kaloudy
11
Model Luďka Hanáka
infocentrum a vernisáž výstavy
Infocentrum otevřelo dveře
V úterý 16. dubna bylo přestřižením pásky slavnostně otevřeno Turistické informační centrum Mohelnicka. Infocentrum funguje sice už
delší dobu, ale tímto dnem se více zapsalo do povědomí občanů. Sou-
částí byla i vernisáž výstavy fotografií z revitalizace historického centra
Mohelnice. Kulturní program zajistila skupina B- Side band.
red.
12
informace
Cestování do zahraničí
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musí občané ČR splňovat podmínky stanovené právními předpisy dané země. Městský
úřad, odbor správní, úsek cestovních dokladů, tyto informace
nemá a není v jeho kompetenci
informace tohoto typu poskytovat. Ke sdělování aktuálních
podmínek a informací ke vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad
daného státu (např. informace o
minimální době platnosti cestovního pasu, kterou daný stát vyžaduje). Řada důležitých informací pro cesty do zahraničí je
Tři mohelničtí občané získali
Cenu Olomouckého kraje
zveřejněna i na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR a
Ministerstva zahraničních věcí
ČR (MZV). MZV má např. zveřejněno doporučení, aby v případě vycestování nezletilého dítěte v doprovodu jiné osoby, než
je rodič nebo zákonný zástupce, bylo ověřeno u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu,
zda mimo platného cestovního
dokladu nebude vyžadován také
písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do
zahraničí.
Ludmila Neuvirtová,
vedoucí odboru správního
Pan Ctirad Štipl si odnesl cenu
za Výjimečný počin roku v oblasti filmu, rozhlasu a televize, konkrétně za dokumentární filmovou tvorbu.
V neděli 5. května v 15 hodin
POHÁDKY OVČÍ BABIČKY
Ctirad Štipl se angažuje v oblasti
kultury, zejména v oblasti amatérských dokumentárních filmů. Je
ředitelem Olomoucké krajské soutěže amatérských filmařů v Mohelnici a ředitelem Mohelnické
filmové písničky. Je předsedou
občanského sdružení Mohelnické kino. Podílel se na dokumentárním filmu pod názvem Deník
Otty Wolfa a osudy jeho rodiny
autorů Luďka Štipla a Jaroslava
Dubského. Tento film bude letos
reprezentovat Českou republiku
v mezinárodní soutěži amatérských filmů. Ctirad Štipl je také
členem 15 členného světového
výboru UNICA (Union Internationale du Cinéma). Je šéfredaktorem časopisu UNICA News.
Velký sál Domu kultury Mohelnice, vstupné 70 Kč
Akce Domu kultury
a výsledky hospodaření v roce 2012
V roce 2012 Dům kultury nabídl
velké množství kulturního vyžití
pro široké spektrum publika.
Filmových představení bylo celkem 55, navíc byly další filmy
promítány ještě na Dnech kina a
na Mezinárodním festivalu loutek a loutkového filmu a v letním
kině v rámci Mohelnických slavností.
Společenská sezóna čítala 7 plesů. Dům kultury připravil 5 divadelních představení a 2 estrádní
vystoupení (travesti show), jedinečný vánoční koncert Evy Urbanové, dvoudenní Mohelnické
slavnosti, dvoudenní Dny evropského dědictví, rockový festival
moHELLnice, 7 koncertů vážné hudby, 4 odpoledne s dechovkou, Mezinárodní festival dechové hudby a pro mladou generaci 5
zábav a diskoték. Samozřejmostí
už je rozsvícení vánočního stromu s programem a vánoční koledování na náměstí Svobody.
Podle zaběhnuté tradice Dům
kultury pokračuje v pravidelných divadelních představeních
pro děti z mateřských a základních škol. Pro nejmenší jsme dále
připravili 8 pořadů (divadelní
představení, drakiáda, den dětí,
maškarní karneval, lampionový
průvod).
Uspořádali jsme 5 výstav a provozovala se také zájmová činnost
– angličtina, francouzština, zum-
ba, pilates, tai-chi, Loutkadlo,
Collegium Musicum, Mohelanka
a krátce taneční soubor.
Konala se jedna cestopisná přednáška.
Při příležitosti konání Mezinárodního festivalu dechovek a
Dnů evropského dědictví měli
občané možnost nakoupit na trzích nejen farmářské zboží. Další
třídenní Wladislavské trhy se konaly v adventním čase.
V roce 2012 Dům kultury získal několik dotací z grantů vypisovaných Olomouckým krajem a Úřadem práce. Jmenovitě
to byly: Mezinárodní festival loutek a loutkového filmu ve výši 30
tisíc Kč, Dny evropského dědictví 50 tisíc Kč, podpora činností
Turistických informačních center 35 tisíc Kč a dotaci na zřízení společensky účelného pracovního místa.
„Mohelnické kulturní centrum
(dále jen MKC), s.r.o. provozovatel
Domu kultury Mohelnice, hospodařilo v roce 2012 s vyrovnaným
rozpočtem, mj, se podařilo odkoupit veškerý movitý majetek zaniknuvší společnosti Městské kulturní středisko v celkové hodnotě přes
350 tisíc Kč bez DPH. MKC platí městu pravidelný řádný nájem a
celkový hospodářský výsledek před
zdaněním za rok 2012 činil necelých 10 000 Kč,“ řekl ředitel MKC
Martin Juránek. red.
Mohelnický pedagog, básník,
hornista, dirigent a skladatel Miroslav Demel získal ocenění pro
pedagoga Olomouckého kraje.
V letech 1983−2002 vykonával
funkci ředitele ZUŠ. Pod jeho ve-
13
dením přibyly na škole k stávajícímu hudebnímu a tanečnímu
oboru ještě výtvarný a literárnědramatický obor. K jeho umělecké činnosti patří také dirigentské
působení v Dechovém orchestru mladých ZUŠ Mohelnice
a v Městské dechové hudbě, pro
něž zkomponoval řadu koncertních i užitkových skladeb. V roce
1992 založil Miroslav Demel soubor Musica per cinque ottoni, kde
vystupuje v roli hornisty, uměleckého vedoucího a moderátora.
Kromě pedagogické a koncertní
činnosti se věnuje i vlastní básnické tvorbě.
Dalším oceněným pedagogem
z Mohelnice je Jaroslav Valenta
ze Střední školy technické a zemědělské v Mohelnici. Již třicet
let se věnuje pedagogické činnosti. Učí programování CNC
strojů a programování se zaměřením na číslicové stroje. Podílí
se na rozvoji školy a je jedním ze
zakladatelů a tvůrců odborných
učeben. Také realizuje a organizuje doškolovací a rekvalifikační
kurzy pro další odborný růst absolventů. red.
PR
okénko kronikáře
Vzpomínka
na velký požár města
v roce 1841
21. května 1841 vypukl v 11.15
dopoledne, ve středu města Mohelnice a to v domu č. 3 v Moravičanské (dnes Smetanova č.
11- tehdy hostinec Rudolfa Fiedlera) oheň, který živen nastalým
bouřlivým větrem, poledním vedrem a proschlými šindelovými střechami se tak rychle rozšířil, že za několik málo okamžiků
byla celá Moravičanská ulice po
obou stranách v plamenech. Neustávající vítr hnal plameny před
sebou a znemožňoval tak přístup
jak lidem, tak hasicímu zařízení
a tak se celý zásah musel omezit na pouhou ochranu plamenem dosud nezasažených domů.
Přes zadní budovu hostince, ve
kterém požár vznikl, přesunuly
se plameny současně do ulice U
brány na dům s popisným číslem
11(pozdější pohostinství Koftron
- dnes parkoviště) a hned nato
vzplálo barvířství bratrů Kunzových. Zde se požár rozdělil a
hned od svého počátku se tak začal šířit do čtyř stran.
Přestože se na hasební činnosti
podílely nejen dvě místní stříkačky ale i zařízení z Loštic, Litovle, Uničova, Šumperka, Zábřeha,
Moravské Třebové, jakož i panské lichtenštejnské stříkačky z
Úsova, Zábřeha a Moravské Třebové a nakonec i hasiči řádu německých rytířů z Bouzova a hraběcí hasiči z Biskupic, nepodařilo
se jim zabránit dalšímu šíření požáru a tak byla zasažena i městská
kasárna (dnešní městský úřad),
která se nedalo zachránit. Odtud
přeskočily plameny přes širokou
začaly hořet i dřevěné tržní stánky umístěné na náměstí. Požár
trval až do šesté hodiny večerní a
zničil ve městě 133 a v předměstí 58 číslovaných domů a k nim
příslušné budovy a stodoly, čímž
přišlo 385 rodin a 1373 jednotlivců nejen o střechu nad hlavou ale
i o veškerý majetek.
Bouzovští hasiči řádu německých rytířů uhasili požár stodoly ve Stodolní ulici Třebovského
předměstí a zamezili tak dalšímu
šíření plamenů na západ a svým
zásahem zachránili před zkázou
i tzv. horní mlýn (dnes Brusova
hospoda). Městská kasárna hořela do základů až do 22. května
aniž by bylo v lidských silách rozžhavené požářiště uhasit.
Tři zvony v úhrnné váze 100 centů byly natolik roztaveny, že se z
nich našlo pouze 30 centů zvonoviny. Dosažené škody byly vyčísleny na 300 000 florinů tehdejší rakouské konvenční tolarové
měny a bylo zaznamenáno, že ze
191 domů zůstalo jich stát neporušených jen 23. Pojištění proti požáru měl tehdy jen málokdo
a tak bylo poškozeným vyplaceno celkem pouhých 6268 florinů
konvenční tolarové měny. Materiální nouze a neštěstí, které město a jeho obyvatele zastihly, byly
o to horší, že v této době nebylo
město a okolí právě ve stavu hospodářského rozkvětu a nedostatek peněz byl tehdy znatelně citelnější.
Pátrání po příčině požáru bylo
prakticky znemožněno naprostým zničením místa jeho vzniku
a tak se viníkem katastrofy podle mínění veřejnosti stala chudá vdova s několika dětmi, které
měl při přípravě oběda vystříknout hořící omastek z pánvičky.
Nešťastnice byla pak po celý život obviňována a pronásledována a teprve až po letech se na
smrtelné posteli přiznal muž,
který bydlel ve stejném pensionu
pro nemajetné v uvedeném hotelu, že se příhoda s omastkem stala právě jemu a že tím celý svůj
život velmi trpěl. Pánbůh ví, jak
to bylo.
Věž kostela sv. Tomáše byla provizorně pokryta rovně plechem
a k obnovení její špičaté střechy
do stavu, jak ji známe dnes, došlo až při regotizaci kostela koncem 19. stol.
Z tisku, kronik a ústního podání sestavil: Ctirad Štipl, kronikář města
Moravičanskou ulici k pohostinství „U černého orla“ (dnešní
nová budova městského úřadu) a
prostřednictvím hořících dřevěných okapových rour, které těsně sousedící budovy spojovaly,
se šířily dál s takovou rychlostí,
že nebylo možno sílu tohoto živlu nikterak omezit a podařilo se
pouze zachránit nástroje a zásoby obilí umístěné v přízemních
prostorách.
A tak se střed města nacházel ve
stavu obklíčení plameny ze čtyř
stran a lidé, kteří se seběhli na
pomoc ze sousedství podlehli
desinformacím o tom, že 1,4 míle
vzdálené Loštice jsou už také v
plamenech a opouštěli ve zmatku místo požáru ve snaze zjistit,
co se vlastně skutečně stalo a zda
jsou jejich domy také ohroženy.
Plameny mezitím zasáhly střechu kostela i kostelní věž a požár se tak blížil dvěma směry k
městské radnici (dnešní základní umělecká škola). Farní kostel,
který byl nově pokryt pálenými
taškami začal na nekrytých místech rovněž hořet a prostřednictvím hořících ciferníků věžních
hodin se plameny přenesly až do
krovů věže, které rovněž shořely.
Od kasáren se oheň přes několik dalších budov přenesl až dolů
na předměstí a to až k selskému
stavení č. 106, které po vzplanutí způsobilo požár dolního mlýna
a v několika minutách stála v plamenech celá Libivská ulice (dnes
Zábřežská).
V jednu hodinu odpoledne stály tři strany náměstí plně v plamenech, špice kostelní věže se
zhroutila, zvony byly roztaveny
a věžní hodiny v nejvyšším patře
se rozlomily a částečně spadly na
zem. Tehdy se sjednotilo několik
stříkaček k ochraně radnice, přičemž mírovský starosta pan Karl
Jellinek s ostatními zaměstnanci
svými příkazy a plným nasazením zachránili střechu radnice.
Soudnímu sluhovi Johannu Kletzelovi je třeba poděkovat za to, že
společně s jedním pomocníkem
ochránili vnitřní část radnice a
zabránili s nasazením života proniknutí plamenů okny radnice na
sousední pivovar.
Plameny sálaly na náměstí se
všech stran a nastal takový žár, že
14
Z pamětní knihy
mohelnické farnosti
1730 Svobodný pán Václav z Frienfelsu
Dne 2. ledna přišel do Mohelnice svobodný pán z Frienfelsu, kanovník, který již ale roku 1734
byl uveden do své rezidence v
Olomouci jako arcidiakon a suffragan.
U mohelnického farního chrámu
nechal postavit Křížovou kapli
(Kapli sv. Kříže), a novou sakristii, obojí v dnešní podobě. Rovněž nechal postavit nové varhany
vratislavským varhanáře Müllerm.
1734 František Hottovetz z Husince
Až do příchodu do Mohelnice působil v Pustiměři. Zemřel
roku 1745. V době jeho působení v Mohelnici vyhořela větší část
města - více jak polovina domů.
Rovněž vyhořel i hřbitovní kostel
sv. Stanislava, který potom zůstal
po osm roků ruinou. Částečně
byla zničena i městská opevnění.
V roce 1740 postihla město silná
zimní vichřice, která shodila kříž
a makovici farního kostela. Daleko větší útrapy město teprve čekaly.
Prusko – rakouská válka
V pruské válce mezi Marií Terezií a Friedrichem II. se r. 1742 v
lednu objevil od Uničova nepřátelský oddíl, ze selchowischerského pěchotního pluku knížete
Mořice Desavskéko. Po krátkém
odporu město dobyl a vyplenil.
V Mohelnici zanechal posádku
pod vedením jednoho důstojníka, kterou měšťané zajali, protože Karel Lotrinský vyrukoval
k obsazení Olomouce a Uničova. Hůře se dařilo městu, když
10. dubna 1742 sem přitáhl sám
Bedřich Pruský se 4000 vojáky.
Ubytoval se na mohelnickém děkanství. Město stála tato korunovaná návštěva 2000 zlatých výpalného pro krále (a to další 2000
usmlouvali), 28 dukátů hraběti Smetauovi (usmlouvaných ze
72 dukátů). Jen tak se mohelničtí
uchránili před vypleněním města. Drobná válka vedená císařskými oddíly byla podporována
i místním obyvatelstvem. Tento odpor působil citelné ztráty v
řadách Bedřichových vojsk. Připojili se i mohelničtí, roztrpčeni
neurvalým chováním pruského
oddílu v místní hospodě. Krvavě
s ním zúčtovali. 23 Prušáků bylo
společenská kronika
Maškarní karneval
zajato a předáno císařským husarům v Litovli. Velké bylo roztrpčení města, že nedostalo po
skončení války císařský pardon,
protože se Prušákům nebránilo.
Pravděpodobně v důsledku útrap
zemřel farář Franz von Hotovec
ve věku 37 let, rok po vydrancování pruským vojskem.
V roce 1745 se stal mohelnickým
farářem Johann Matthias Butz de
Rolsberg, pán na Kirchenwiedern
a Magersu, olomoucký kanovník.
Roku 1750 odešel do residence
v Olomouci, stal se metropolitním proboštem a seniorem arcidiecése.
Po něm následoval v r. 1751 Franz
Wenzel von Buchholz, JUDr. a
Protonotarius, narozený v Praze,
odstoupil r. 1754.
Roku 1756 přišel do Mohelnice
ze Slavonína Markus Forberger,
arcibiskupský rada ze Salcburku.
Zemřel roku 1759.
1760 Otto Antonín Minkowitz,
olomoucký kanovník. Narozen v
Hustopeči na Moravě. Roku 1764
odešel do olomoucké rezidence a
byl jmenován metropolitním děkanem.
O krásné masky nebyla nouze /Foto: R. Czislinská
V neděli 24. 3. 2013 uspořádal Dům dětí a mládeže
Magnet Mohelnice dětský maškarní karneval. Karnevalu se zúčastnilo 93 dětí v krásných maskách - koupených i vlastnoručně vyrobených. Malé návštěvníky
provázel celou akcí veselý klaun, který si dával na pobavení všech účastníků opravdu záležet. V programu
bylo připraveno mnoho soutěží, za které děti dostávaly
sladké odměny. Nechyběla ani tombola, která ke každému karnevalu tradičně patří.
Pokud si někdo z dětí chtěl vylepšit svou karnevalovou
masku, bylo připraveno nejen malování na obličej. Samozřejmostí bylo i malé občerstvení.
Během karnevalu se představily kroužky aerobiku, tanečních kroužků a mažoretek, které pracují při Domu
dětí a mládeže Magnet.
Zuzana Drlíková Rýznarová, DDM Magnet Mohelnice
Z našeho středu odešli:
Jan TREFIL z Mohelnice (81 let),
Augustin MŇUK z Mohelnice (80 let),
Jan MIKUNDA z Mohelnice (75 let),
Miroslav KOBZA z Mohelnice (65 let),
František URBÁŠEK z Mohelnice (76 let).
Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15
Přijímací zkoušky
v ZUŠ
Od 27. do 31. května 2013
budou v ZUŠ v Mohelnici
probíhat přijímací talentové
zkoušky do hudebního, tanečního, výtvarného a literárně – dramatického oboru,
vždy od 13.00 do 17.00 v ředitelně školy v I. poschodí.
K 31. březnu 2013 bylo na Úřadu práce
v Mohelnici evidováno celkem 1 205 uchazečů
o zaměstnání s mírou nezaměstnanosti 12,5 %.
Z toho občanů s trvalým bydlištěm v Mohelnici bylo 578
(míra nezaměstnanosti 11,1 %).
V mohelnickém muzeu se konalo další vítání občánků
V sobotu dne 13. dubna se uskutečnilo v obřadní síni města vítání nových občánků. Přizváno bylo celkem 46 narozených dětí, z toho byl jeden
pár dvojčat - holčiček. Nové občánky přivítal starosta města Ing. Antonín Navrátil. S tradičním programem vystoupily i děti z mateřské školy Na
Zámečku pod vedením paní učitelky Grossmannové. Přítomným předvedly roztomilé pásmo vztahující se k miminkům.
Petra Rosípalová
Cesta pohádkovým lesem
Sobota 1. června 2013
Začátek v 10 hodin u dětského hřiště.
Městský park Mohelnice
Pro děti je připraven les plný kouzelných pohádkových postav a soutěží. Akce je pro děti od čtyř
let. S sebou sportovní oblečení a na přezutí gumáky.
Vstup zdarma Pořádá Karate Mohelnice o. s.
15
ze života ve městě
Arietta
pomáhala
i zvítězila
Dětský pěvecký sbor Arietta ZUŠ
Mohelnice v letošním roce již zahájil svá koncertní vystoupení.
Poprvé to bylo 26. března 2013
na Jarním koncertu Pomozte dětem, kde spolu s Ariettou zpívala Sluníčka ZUŠ Mohelnice a kde
krásné vystoupení předvedly také
Holubičky a Pomněnky z mateřských škol. Arietta zde mimo
jiné zpívala část programu, který
chystala na soutěž. Jarní koncert
však byl především charitativní
akcí, která se rozhodně vydařila.
Na koncertu se vybralo celkem 8
991 Kč, jež pořadatelé již odeslali
na známé kuřecí konto.
Podruhé zpíval sbor 12. dubna
2013 v Uničově, kde se konalo
krajské kolo celostátní postupové
soutěže dětských sborů. Přípravě
na soutěž zpěváci a sbormistryně
věnovali velké úsilí nejen na pravidelných zkouškách sboru, ale
cvičili i o velikonočních prázdninách a také v sobotu 6.4.
Tato mimořádná snaha přinesla krásné ovoce. Arietta na soutěži získala zlaté pásmo a byla
jako jediný zástupce Olomouc-
kého kraje vybrána na celostátní
přehlídku (ta se koná 24.-26.5. v
Uničově).
Ariettě se opět začíná dařit. To je
určitě dobře. A aby se dařilo nadále, je potřeba doplnit řady šikovných zpěváků. Proto využívám i tohoto místa a vyzývám
všechny děti, které rády zpívají, aby neváhaly a přišly se podí-
Andersen na návštěvě ve Studené Loučce
Škola ve Studené Loučce po více jak 30ti letech znovu ožila. Děti se do jejích útrob seběhly navečer, v dosti neobvyklou dobu, aby
zde setrvaly až do ranního kuropění. Nešlo však o netradiční podání výuky, zdejší knihovna se zapojila do mezinárodní akce
Noc s Andersenem. Děti si po příchodu v hotelu „U Andersena“ odložily svá zavazadla a i
s knihovnicí pospíchaly do „Skladu pohádek a
příběhů pro dospělé“. Tam se dozvěděly, jak se
knihy v knihovně řadí a zasoutěžily si. Za okny
i přes dubnové datum štípal mráz, ale u šálku
teplého čaje a mísy buchet od maminek bylo
kouzelně. Když se zcela setmělo, přítomní za
svitu baterky přečetli ukázky ze svých oblíbených knih. Poté na dveře zaklepal místní spisovatel, pan Jiří Ošanec, který dětem přiblí-
žil svou knihu „Ze slezské vísky plavčíkem
u maríny“, kde se můžeme dočíst též o Studené Loučce. Přinesl také psací soupravu z
dob, kdy se ve škole vyučovalo a přiblížil malým čtenářům školní vzpomínky již nežijících pamětníků obce. Ovšem to už se mezi
dětmi roznesla zpráva, že dorazil též samotný Hans Christian Andersen a je možné ho
spatřit v horním patře, kde u petrolejky píše
svou další pohádku. Múzou políbený Andersen se zdržel až do půlnoci a my se můžeme
jen domnívat, jaké sny se našim čtenářům té
tajemné noci zdály. K dětské radosti přispěly
též dárky z informačního centra a knihovny v
Mohelnici – děkujeme Andersene!
H. Konečná, knihovnice ve Studené Loučce
vat do zkoušky sboru. Čeká nás
spousta zajímavých akcí, zájezdů,
jichž se můžou účastnit s námi!
Arietta stále vzorně reprezentuje
své město. To by se však neobešlo
bez finanční podpory města Mohelnice, ZUŠ Mohelnice, OSA
a dalších subjektů. Jim všem za
podporu Arietty děkujeme!
Zdeňka Jásenská
Skončil v potoce
Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý 54letý muž z Mohelnice, který dne 8. 4. 2013 před osmnáctou
hodinou jel od ulice 1. máje v Mohelnici ke
garážím. Řidič uvedl, že prudce sešlápl plynový pedál a s vozidlem dostal smyk, který
nezvládl. Sjel po travnatém pásu do potoka,
kde se převrátil na střechu. Při nehodě se lehce zranil a byl ošetřen v Šumperské nemocnici, posléze byl propuštěn domů. Dechová
zkouška u řidiče byla pozitivní s výsledkem
2, 79 promile alkoholu v dechu. Na vozidle
Chevrolet Camaro si způsobil škodu kolem
100 000 Kč. red.
V zahrádkářské osadě RETEX jsou
volné
zahrádky.
Zájemci volejte
732 440 780.
16
sport
Mohelničtí fotbalisté úspěšně vstoupili do jarní sezóny
Nepříznivé klimatické podmínky letos zpozdily start jarní části fotbalových soutěží. Úvodní utkání jarní sezóny, které mělo
A mužstvo dospělých sehrát na hřišti MFK
Havířov 24.března, bylo odloženo, takže ostrý mistrovský start absolvovalo mužstvo na
domácí umělé trávě o týden později s nováčkem soutěže FC Morkovice. Úvodní zápas se mohelnickému mužstvu příliš nezdařil,
hosté si z Mohelnice odvezli pro ně nečekaný bod za bezbrankovou remízu. Za to o týden později se další mistrovské utkání v Petrovicích opět odkládalo. Ve druhém jarním
utkání se na mohelnickém fotbalovém stadionu děly věci. V utkání se diváci dočkali celkem osmi branek a několika obratů, tento zápas byl opravdu jen pro silné povahy. Domácí
Mohelnici se povedl začátek zápasu a šla do
vedení. Do poločasu však hosté z Přerova otočili pro ně nepříznivý stav a vedli 3:1. Mohelnickým hráčům se podařilo v druhé půli tento rozdíl smazat a jít do vedení 4:3. Bohužel
chyba obrany krátce před koncem utkání nabídla hostům srovnání na 4:4 a i ve druhém
jarním utkání se mohelnické mužstvo rozešlo
se svým soupeřem nerozhodným výsledkem.
Zlepšený výkon z druhého poločasu zápasu
s Přerovem zopakovali mohelničtí hráči i na
hřišti v Lískovci. Tentokrát se však vyvarovali
hloupých chyb a uhájili čisté konto. A protože se jim podařilo vstřelit dvě branky, slavilo
mužstvo první jarní vítězství.
Výsledky doposud odehraných mistrovských
utkání A mužstva:
FK Mohelnice – FC Morkovice 0:0
FK Mohelnice – 1.FC Viktorie Přerov
4:4
Branky: Martin Krejčí 2, Kuba, Mráček
Sokol Lískovec - FK Mohelnice
0:2
Branky: Olejník, Martin Krejčí
Radost nám v úvodu jarní sezóny dělají také
mladší a starší dorostenci, kteří úspěšně
zvládli své zápasy v krajském přeboru (obě
mužstva jsou v čele tabulky) a posílili své naděje na postup do divizní soutěže
Na začátku dubna proběhla valná hromada
klubu, která zhodnotila činnost fotbalového klubu v roce 2012 a nastínila hlavní cíle
do roku letošního. Předseda klubu Jiří Rousek ve své zprávě o činnosti vyzvedl zejména
tyto pozitiva:
- podařilo se díky partnerům klubu naplnit příjmovou stránku rozpočtu, která zajistila vyrovnané hospodaření klubu
- výkonný výbor zajistil start 9 mužstev (7
mládežnických a 2 dospělých) ve fotbalových
soutěží
- byly narovnány majetkové vztahy s městem, na základě kterých má klub možnost na
15 let užívat městský stadion
Hlavním cílem pro letošní rok je získání státní dotace a následná realizace dobudování
druhé travnaté plochy na městském stadionu
a nové tribuny se sociálním zařízením.
Přehled následujících utkání mužstev dospělých (na domácím hřišti):
Sobota 4.května 2013 v 16:30 hodin
FK Mohelnice B – SK Loštice (1.A třída)
Středa 8.května 2013 v 17:00 hodin
FK Mohelnice – FK Mikulovice (MS divize)
Sobota 11.května 2013 v 16:30 hodin
FK Mohelnice – SK Hranice (MS divize)
Neděle 19.května 2013 v 16:30 hodin
FK Mohelnice B – Sokol Leština (1.A třída)
Sobota 1.června 2013 v 16:30 hodin
FK Mohelnice – SFC Opava B (MS divize)
Neděle 2.června 2013 v 16:30 hodin
FK Mohelnice B – TJ Písečná (1.A třída)
Aktuální informace o dění ve fotbalovém klubu najdete v jeho vývěskách před vstupem na
stadion a na náměstí Tyrše a Fügnera nebo na
jeho webových stránkách
www.fkmohelnice.cz
Igor Machálek
Vědomí srdce, o. p. s. pořádá
Nocování dětí
v Duhové čajovně
s tvorbou dárečků pro maminky
10. 5. 2013
Vstupné 200 Kč
2013 Hvězdná brána k Novému věku
s Milošem Matulou
14. 5. 2013
Vstupné 200 Kč
17
PR
sport
Mezinárodní mistrovství
České republiky
v MSKA karate
(Zleva koordinátor MSKA pro ČR mistr Miroslav Zezulka V. DAN, Zdeněk Bombera, Prokop Chmelina, Tomáš Braun, Matěj Zigal)
O víkendu 6.-7. 4. 2013 se konalo v Praze dlouho očekávané Mezinárodní mistrovství České republiky v MSKA karate. Mezi zúčastněné země patřily Velká Británie, Německo, Slovinsko…
Turnaj začal v sobotu soutěží forem. V této části soutěže získal mohelnický oddíl svá první umístění. Ve formě Tercia se
Zdeněk Bombera umístil na 3. místě. Ve formě Qvarta obsadil Prokop Chmelina 1. místo.
Po skončení forem následovaly boje. První se konaly boje
vysokých pasů. Zde obsadil Zdeněk Bombera 3. místo. Po
sportovním boji následovaly boje pasů nižších, tzv. Sparing.
V této kategorii byl Matěj Zigal nováčkem, pro něhož byl
tento turnaj velkou zkušeností.
Dále se udělovaly zkoušky na vyšší technický stupeň v karate a Tomáš Braun na tomto turnaji získal 1. kyu a stal se tak
čekatelem na černý pás.
Ladislav Daříček
Velká cena
Jablonce
– Český pohár ČSJu
O víkendu 16. – 17. března se
mohelničtí judisté zúčastnili dalšího ze čtyř kvalifikačních turnajů Českého poháru.
Tato mládežnická soutěž patří
mezi nejkvalitnější, což potvrzuje i účast více než tří set judistů
a judistek z ČR a zahraničí.
V neděli startovala z T.J. Sokol
Mohelnice v kategorii juniorek
Ludmila Švábeníková, která opět
potvrdila svoji stabilní formu
a ve váze do 57 kg získala stříbrnou medaili, když podlehla až ve
finále závodnici Havlíčkové z SK
Kaplice. V této kategorii ve váze
70 kg bodovala také 4. místem
Hana Novotná a při svém debutu se neztratil ani Martin Ryšavý,
když v opravných zápasech po ví-
tězství na ippon obsadil 7. místo.
Mezi dorostenci obstál tradičně
na výbornou Vojta Platek, který
startuje v této kategorii prvním
rokem, přesto obsadil ve váze
73 kg pěkné 5. místo.
Těmito výsledky si všichni jmenovaní zajistili body potřebné
k účasti na mistrovství ČR.
Junioři a juniorky:
57 kg
Ludmila Švábeníková
2. místo
70 kg
Hana Novotná
4. místo
73 kg
Martin Ryšavý
7. místo
Dorostenci:
73 kg
Vojtěch Platek
5. místo
T.J. Sokol Mohelnice
Úspěšný start
mohelnických judistů v 1. kole
V sobotu 13. dubna vstoupili úspěšně mohelničtí judisté do
prvního kola prvoligové soutěže
družstev mužů v judo.
Ve vzájemných duelech nenašli na
jičínském tatami přemožitele a na
svém vítězném tažení postupně
porazili BeF Home Blansko 6:1,
SKP J Jičín 5:2, Judo Orel Bučina
18
5:2, Judo Budo Brno 6:1 a Železo
Hranice 4:3. T.J. Sokol Mohelnice
tak získal plný počet deseti bodů a
po prvním kole vede tabulku skupiny B. Tím si vytvořil dobrou pozici pro splnění svého cíle, kterým
je postup do finálové skupiny této
celostátní soutěže.
T.J.Sokol Mohelnice
sport
Velké finále v ČEZ Street Hockey 2013
i s Mlýnskou
Dalším velkým sportovním
úspěchem žáků ze základní školy Mlýnská Mohelnice se stal postup mladších žáků do finále turnaje ČEZ Street Hockey 2013.
Jedná se o masový hokejový turnaj, hraný v Moravskoslezském
a Olomouckém kraji a v okrese
Vsetín, který je určen žákům do
13 let. Turnaj je dostupný širokému okruhu dětí, kterého se účastní pětičlenná družstva s náhradníkem. Cílem pořadatelů bylo
zapojit do turnaje co největší počet dětí. Dát příležitost zahrát si
na turnaji i dětem, které nejsou
organizovány ve sportovních oddílech a podpořit tak možnost jejich sportovního vyžití. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!
- to je hlavní krédo pořadatelů.
Dalším cílem bylo nabídnout dětem aktivní způsob strávení volného času a preventivně tak působit v boji proti kriminalitě.
Zapojením dětí do tohoto turnaje ukázat způsob a možnosti jak
strávit volný čas a motivovat je k
aktivnímu způsobu života.
Mistrovství České republiky
juniorů a juniorek v judo
Z oddílu judo T.J. Sokol Mohelnice se na Mistrovství ČR juniorů a juniorek kvalifikovalo pět
judistů. V neobyčejně silné konkurenci za účasti více než 200 závodníků si nejlépe vedli Jiří Stefanidis a Ludmila Švábeníková.
Ve váhové kategorii do 90 kg potvrdil svoji stabilní výkonnost Jiří
Stefanidis, když potřetí za sebou
obhájil bronzovou medaili. Postupně porazil na ipon Kaňourka z JC Domažlice, Valentu z Lokomotivy Trutnov a v boji o třetí
místo ukončil opět zápas před
časovým limitem, když udržel
Poláška z Baníku Ostrava.
Další závodníci Martin Ryšavý
a Tomáš Kučera neprošli sítem
vyřazovacích bojů.
V kategorii juniorek byla Ludmila Švábeníková jednou z kandidátek na medaile. I když několik dekagramů rozhodlo
o jejím startu ve vyšší váhové
kategorii, dokázala s tímto handicapem projít vítězně až do semifinále, kde v boji o třetí místo podlehla závodnici Rožňové
z JC Liberec.
Hana Novotná ve váze do 70 kg
neobhájila loňské páté místo
a skončila devátá.
T.J. Sokol Mohelnice
Cestu Mlýnské do finále, které se
uskuteční v ČEZ Aréně v Ostravě, se postupně pokusily zkřížit 2
týmy ze Šumperska (Mírov a Postřelmov). Těžším soupeřem pro
Mlýnskou, pak byl ve 2.kole, což
bylo Předkolo finále, velmi zdatný tým ze ZŠ Postřelmov. Nejdříve hráli mohelničtí v Postřelmově, kde nezachytili drtivý nástup
soupeře a v poločase prohrávali 0:5 a víc než zkorigování skóre na 3:6 se jim přes veškerou
snahu nezdařilo. V odvetě za 14
dnů v Mohelnici se se soupeřem
střídali ve vedení a šťastný konec
pro Mlýnskou v poměru 7:6. Následovalo pětiminutové prodloužení a v něm rozhodující “zlatý
gól” minutu před koncem vsítila
Mlýnská. Obrovská radost a euforie byla znát na každém mohelnickém hráči a tolik vysněné Velké finále v ČEZ Aréně v Ostravě
se stane skutečností. A tak se již
potřetí v krátké historii turnaje
podívají žáci z Mlýnské až přímo
do ostravského finále!
Milan Horký, učitel TV
Den otevřených dveří v nových šatnách
tenisového oddílu
Srdečně zveme všechny občany
na Den otevřených dveří v nových tenisových šatnách teniso-
vého oddílu, který se uskuteční v
pátek 3.5.2013 od 13:00 do 17:00.
Tuto akci pořádáme především
proto, aby se občané Mohelnice
a okolí mohli osobně přesvědčit
o zlepšování podmínek pro sportovce a porovnat současný stav
zázemí pro tenisty se stavem, ve
kterém se šatny nacházeli před
rekonstrukcí. Přijďte se podívat,
jak byl díky spolupráci tenisového oddílu a města zveleben majetek Mohelnice!
Pojďte s turisty do přírody
Sportovní klub turistika Mohelnice pořádá v sobotu 18. května pěší
túru na trase Lichkov, Bouda, Suchý vrch, Jamné nad Orlicí, Jablonné
nad Orlicí. Délka trasy je 17 km. Vlak odjíždí v 7:17 hod. Vedoucími
akce jsou A. Jedlička a V. Leitner.
red.
Mohelnický zpravodaj. Měsíčník. Vydává Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, IČO 00303038, DIČ CZ00303038. Evidenční číslo MK ČR E 12893.
Redakce: Mohelnické kulturní centrum, s.r.o., Lazebnická 2, 789 85 Mohelnice, tel.: 583 430 915. Šéfredaktor: Bc. Petra Rosípalová <[email protected]>. Příjem plošné inzerce: Adéla Karabcová, <[email protected]>, tel.: 583 430 915, 731 145 574. Vychází prvního dne daného měsíce a nese i jeho pořadové číslo.
Uzávěrka: 20. dne ve 12 hodin předchozího měsíce. Výtisk zdarma. Náklad: 4 300 ks. Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice. Nevyžádané rukopisy a obrazové materiály se nevracejí. Redakce se nemusí ztotožňovat s názory prezentovanými ve článcích dopisovatelů. Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. V redakci jsou
k nahlédnutí Zásady pro vydávání Mohelnického zpravodaje. Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Vydavatel si vyhrazuje právo zveřejnit publikované materiály na internetu. Přetiskování redakčních materiálů bez souhlasu redakce není dovoleno. Za případné chyby se omlouváme.
19
20
Download

Mohelnický zpravodaj květen 2013